ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
24 januari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om datumet för undertecknande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal samt protokollet om tillämpningen av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/105 av den 14 april 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

2

 

 

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/106 av den 19 januari 2015 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/107 av den 23 januari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till beslut (Gusp) 2015/67 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Eucap Sahel Mali/1/2015) av den 14 januari 2015 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) ( EUT L 11, 17.1.2015 )

14

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

24.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/1


Information om datumet för undertecknande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal samt protokollet om tillämpningen av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

Den 20 november 2014 undertecknade Europeiska unionen och Republiken Senegal avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal samt protokollet om tillämpningen av avtalet om partnerskap för hållbart fiske.

Avtalet och protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den 20 november 2014 i enlighet med artikel 17 respektive artikel 12.


24.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/2


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/105

av den 14 april 2014

om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 juni 2007 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan (1), om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram (nedan kallat protokollet).

(2)

Dessa förhandlingar har slutförts.

(3)

Syftet med protokollet är att fastställa finansiella och tekniska regler om Azerbajdzjans deltagande i vissa unionsprogram. De övergripande ramar som fastställs i protokollet utgör en ekonomisk, finansiell och teknisk samarbetsåtgärd som möjliggör tillgång till bistånd, särskilt finansiellt bistånd, som unionen tillhandahåller inom ramen för dessa program. Dessa ramar gäller endast de program för vilka de relevanta konstitutiva rättsakterna medger möjligheten av Republiken Azerbajdzjans deltagande. Undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet medför därför inte utövande av sådana befogenheter inom diverse sektoriell politik vilken bedrivs via programmen som utövas vid programmens fastställande.

(4)

Protokollet bör undertecknas på unionens vägnar och bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram (nedan kallat protokollet) bemyndigas härmed, med förbehåll för att nämnda protokoll ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande (2), i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EGT L 246, 17.9.1999, s. 3.

(2)  Dagen för protokollets undertecknande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


24.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/4


PROTOKOLL

till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”unionen”,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN AZERBAJDZJAN, nedan kallad ”Azerbajdzjan”,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade ”parterna”,

HAR INGÅTT DETTA PROTOKOLL

av följande skäl:

(1)

Azerbajdzjan har ingått ett avtal om partnerskap och samarbete med Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater (nedan kallat avtalet) (1), som trädde i kraft den 1 juli 1999.

(2)

Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte den 17–18 juni 2004 Europeiska kommissionens förslag om en europeisk grannskapspolitik och ställde sig bakom rådets slutsatser av den 14 juni 2004.

(3)

Rådet har vid många andra tillfällen antagit slutsatser till stöd för denna politik.

(4)

Vid sitt möte den 5 mars 2007 uttryckte rådet sitt stöd för den allmänna strategi som presenteras i Europeiska kommissionens meddelande av den 4 december 2006 och som har till syfte att göra det möjligt för de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken att delta i gemenskapens organ och gemenskapens program på grundval av en bedömning från fall till fall och om deras rättsliga grund medger detta.

(5)

Azerbajdzjan har uttryckt önskemål om att få delta i en rad unionsprogram.

(6)

De särskilda villkoren för Azerbajdzjans deltagande i varje enskilt unionsprogram, i synnerhet Azerbajdzjans ekonomiska bidrag och förfaranden för rapportering och utvärdering, bör fastställas genom avtal mellan Europeiska kommissionen och Azerbajdzjans behöriga myndigheter.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Azerbajdzjan ska ha rätt att delta i alla pågående och framtida unionsprogram som öppnas för Azerbajdzjan inom ramen för de relevanta bestämmelserna om antagande av dessa program.

Artikel 2

Azerbajdzjan ska bidra ekonomiskt till Europeiska unionens allmänna budget i förhållande till de särskilda program i vilka landet deltar.

Artikel 3

Företrädare för Azerbajdzjan får, som observatörer och i fråga om de dagordningspunkter som landet berörs av, delta i de förvaltningskommittéer som ansvarar för övervakningen av de unionsprogram till vilka Azerbajdzjan lämnar ekonomiska bidrag.

Artikel 4

Projekt och initiativ som läggs fram av deltagare från Azerbajdzjan ska i största möjliga utsträckning omfattas av samma villkor, bestämmelser och förfaranden i fråga om de berörda programmen som de som tillämpas för medlemsstaternas del.

Artikel 5

1.   De särskilda villkoren för Azerbajdzjans deltagande i varje enskilt unionsprogram, i synnerhet de ekonomiska bidrag som Azerbajdzjan ska betala och förfaranden för rapportering och utvärdering, ska fastställas genom avtal mellan Europeiska kommissionen och Azerbajdzjans behöriga myndigheter på grundval av de kriterier som fastställs i de berörda programmen.

2.   Om Azerbajdzjan ansöker om medel från unionens externa bistånd för att delta i ett visst unionsprogram på grundval av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 (2) eller någon annan liknande förordning om externt bistånd från unionen till Azerbajdzjan som kan komma att antas i framtiden, ska villkoren för Azerbajdzjans användning av unionens externa bistånd fastställas i en finansieringsöverenskommelse, i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1638/2006.

Artikel 6

1.   I varje avtal som ingås i enlighet med artikel 5 ska det i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 966/2012 (3) fastställas att finansiell kontroll eller revisioner eller andra granskningar, bl.a. administrativa utredningar, ska genomföras av Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten, eller under överinseende av någon av dessa.

2.   Närmare bestämmelser om finansiell kontroll och revision, administrativa åtgärder, påföljder och återkrav ska antas som ger Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och revisionsrätten samma befogenheter som när det gäller mottagare och kontraktsparter som är etablerade i unionen.

Artikel 7

1.   Detta protokoll ska gälla så länge avtalet är i kraft.

2.   Detta protokoll ska undertecknas och godkännas av parterna i enlighet med deras egna förfaranden.

3.   Varje avtalsslutande part får säga upp protokollet genom skriftlig anmälan till den andra parten. Protokollet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan anmälan. Om protokollet upphör att gälla till följd av att det sagts upp av någondera av parterna ska detta inte påverka de kontroller som i förekommande fall ska genomföras enligt bestämmelserna i artiklarna 5 och 6.

Artikel 8

Båda parterna får senast tre år efter det att detta protokoll har trätt i kraft, och därefter vart tredje år, se över genomförandet av protokollet på grundval av Azerbajdzjans faktiska deltagande i unionsprogram.

Artikel 9

Detta protokoll ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i detta fördrag och, å andra sidan, på Azerbajdzjans territorium.

Artikel 10

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna till varandra genom diplomatiska kanaler anmäler att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   I avvaktan på att protokollet träder i kraft enas parterna om att provisoriskt tillämpa protokollet från och med dagen för undertecknandet, i avvaktan på att det ingås vid en senare tidpunkt.

Artikel 11

Detta protokoll ska utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 12

Detta protokoll ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och azerbajdzjanska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan (EGT L 246, 17.9.1999, s. 3).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


FÖRORDNINGAR

24.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/8


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/106

av den 19 januari 2015

om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 43.3 i fördraget föreskrivs att rådet på förslag av kommissionen har till uppgift att besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bestämmelser om bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de rapporter som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och andra rådgivande organ, samt med beaktande av råd som lämnas av rådgivande nämnder.

(3)

Det åligger rådet att anta bestämmelser om fastställande och tilldelning av fiskemöjligheter för varje fiske eller grupp av fisken i Svarta havet, inbegripet, i tillämpliga fall, vissa villkor som är funktionellt knutna till dem. I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör fiskemöjligheterna fastställas i enlighet med de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2.2 i den förordningen. I enlighet med artikel 16.1 i den förordningen bör fiskemöjligheterna tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fisket för var och en av medlemsstaterna för vart och ett av bestånden eller fiskena.

(4)

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) bör därför fastställas, i linje med förordning (EU) nr 1380/2013, på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis inbördes behandling, och mot bakgrund av de synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter.

(5)

För fisket efter skarpsill ska landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas från och med den 1 januari 2015. I artikel 16.2 i den förordningen föreskrivs att när landningsskyldigheten för ett fiskbestånd införs ska fiskemöjligheter fastställas med beaktande av ändringen från att fiskemöjligheter fastställs för att återspegla landningar till att fiskemöjligheter fastställs för att återspegla fångster.

(6)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter som fastställs i denna förordning bör omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (2), särskilt artiklarna 33 och 34 i den förordningen, ifråga om registrering av fångstuppgifter och meddelande av uppgifter om uttömda fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att ange de koder som medlemsstaterna ska använda då de skickar uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av den här förordningen.

(7)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (3) ska rådet, när det fastställer TAC:er, bestämma för vilka bestånd artiklarna 3 och 4 inte ska gälla, i synnerhet på grundval av beståndens biologiska status.

(8)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och för att säkerställa utkomstmöjligheter för unionens yrkesfiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2015. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheter för 2015 för vissa fiskbestånd i Svarta havet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på unionsfartyg som är verksamma i Svarta havet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    Svarta havet : det geografiska delområdet 29 i enlighet med definitionen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 (4),

b)    unionsfartyg : ett unionsfiskefartyg enligt definitionen i artikel 4.1.5 i förordning (EU) nr 1380/2013,

c)    bestånd : ett sådant bestånd som definieras i artikel 4.1.14 i förordning EU nr 1380/2013,

d)    total tillåten fångstmängd (TAC) :

(i)

i fiske som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, den kvantitet ur varje bestånd som får fångas varje år,

(ii)

i alla övriga fisken, den kvantitet ur varje bestånd som får landas varje år,

e)    kvot : en andel av den TAC som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4

TAC och tilldelning

TAC för unionsfartyg, tilldelningen av sådana TAC mellan medlemsstaterna samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser för fördelningen

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar tillåtna enligt artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

d)

kvantiteter som hålls inne enligt artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster som inte omfattas av landningsskyldigheten

Fångster och bifångster av piggvar i fiske som inte omfattas av landningsskyldigheten ska behållas ombord eller landas endast om fångsterna har gjorts av unionsfartyg som för en medlemsstats flagg och den medlemsstaten har en kvot som inte har uttömts.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2015.

På rådets vägnar

E. RINKVIS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med tilldelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).


BILAGA

TAC FÖR UNIONSFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC FASTSTÄLLS PER ART OCH OMRÅDE

I följande tabeller anges TAC och kvoter (i ton levande vikt, om inte något annat anges) för varje bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Fiskbestånden förtecknas i alfabetisk ordning efter de latinska artnamnen. Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande jämförelsetabell över de latinska namnen och motsvarande svenska namn:

Latinskt namn

Treställig alfabetisk kod

Svenskt namn

Psetta maxima

SBF

Piggvar

Sprattus sprattus

ETR

Skarpsill


Art:

Piggvar

Psetta maxima

Område:

Unionens vatten i Svarta havet

TUR/F37.4.2.C

Bulgarien

43,2

 

 

Rumänien

43,2

 

 

Unionen

86,4 (1)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Område:

Unionens vatten i Svarta havet

SPR/F37.4.2.C

Bulgarien

8 032,5

 

 

Rumänien

3 442,5

 

 

Unionen

11 475

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


(1)  Ingen fiskeverksamhet, omlastning, ombordtagning, landning och första försäljning ska vara tillåten under perioden 15 april–15 juni 2015.


24.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/107

av den 23 januari 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


Rättelser

24.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/14


Rättelse till beslut (Gusp) 2015/67 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Eucap Sahel Mali/1/2015) av den 14 januari 2015 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)

( Europeiska unionens officiella tidning L 11 av den 17 januari 2015 )

I innehållsförteckningen och på sidan 72 ska det

i stället för:

Beslut (Gusp) 2015/67 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Eucap Sahel Mali/1/2015) av den 14 januari 2015 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)

vara:

Beslut (Gusp) 2015/67 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 14 januari 2015 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (Eucap Sahel Mali/1/2015)