ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 366

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
20 december 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1368/2014 av den 17 december 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1369/2014 av den 17 december 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Garda (SUB)]

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1370/2014 av den 19 december 2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter i Finland

18

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1371/2014 av den 19 december 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1372/2014 av den 19 december 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1373/2014 av den 19 december 2014 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 december 2014 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 för fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

34

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50)

36

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1375/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

77

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1376/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

79

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2014/110/EU av den 17 december 2014 om ändring av direktiv 2004/33/EG vad gäller kriterier för tillfällig avstängning från blodgivning av allogena givare ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/111/EU av den 17 december 2014 om ändring av direktiv 2009/15/EG vad gäller Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) antagande av vissa koder och tillhörande ändringar av vissa konventioner och protokoll ( 1 )

83

 

 

BESLUT

 

 

2014/938/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2014 om den åtgärd SA.35668 (13/C) (f.d. 13/NN) (f.d. 12/CP) som Danmark och Sverige har genomfört till förmån för Scandinavian Airlines [delgivet med nr C(2014) 4532]  ( 1 )

88

 

 

2014/939/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2014 om ändring av genomförandebeslut 2014/833/EU om vissa skyddsåtgärder i samband med de nyligen inträffade utbrotten av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Nederländerna [delgivet med nr C(2014) 9741]  ( 1 )

104

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1367/2014

av den 15 december 2014

om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 43.3 i fördraget föreskrivs att rådet på förslag av kommissionen ska anta åtgärder om fastställande och tilldelning av fiskerimöjligheter.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bestämmelser om bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska rön, om lämpligt inbegripet de rapporter som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(3)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, om lämpligt inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat säkerställs relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EU) nr 1380/2013.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC) bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika fiskerinäringarna tillförsäkras en rättvis behandling, samt mot bakgrund av de synpunkter som framkommit vid samråden med berörda parter, framför allt från berörda regionala rådgivande nämnder.

(5)

Fiskemöjligheter bör stå i överensstämmelse med internationella avtal och principer, till exempel Förenta nationernas avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 (2), och de detaljerade förvaltningsprinciper som fastställs i FAO:s (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation) internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet från 2008, enligt vilka ett regleringsorgan bör vara försiktigare framför allt när informationen är osäker, otillförlitlig eller otillräcklig. Att det saknas adekvat vetenskaplig information bör inte användas som en förevändning för att skjuta upp eller underlåta att vidta bevarande- och förvaltningsåtgärder.

(6)

Enligt de senaste vetenskapliga råden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och från STECF fångas de flesta djuphavsbestånd på ett ohållbart sätt. Dessutom bör fiskemöjligheterna för dessa bestånd, för att de ska vara hållbara, minskas till dess att beståndens storleksutveckling uppvisar en positiv trend. Ices har vidare rekommenderat att riktat fiske inte bör tillåtas i något område vad avser atlantiskt soldatfisk och vissa bestånd av fläckpagell och skoläst.

(7)

När det gäller de fyra bestånden av skoläst, visar vetenskaplig rådgivning och de senaste diskussionerna i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) att fångster av denna art kan felrapporteras som fångster av långstjärt. Det är därför lämpligt att inrätta en TAC som omfattar båda arterna, samtidigt som separat rapportering möjliggörs för var och en av dem.

(8)

De huvudsakliga kommersiella arterna av djuphavshaj betraktas som utfiskade och bör därför inte vara föremål för något riktat fiske. Mot bakgrund av att djuphavshajar migrerar och är vitt spridda i Nordostatlanten har STECF dessutom rekommenderat att förvaltningsåtgärderna för de aktuella arterna utvidgas till att även omfatta unionens vatten i Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) kring Madeira.

(9)

Fiskemöjligheterna för djuphavsarter enligt definitionen i artikel 2 a till rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (3) fastställs vartannat år. Undantag görs emellertid för bestånden av guldlax och birkelånga. Fisket efter birkelånga är kopplat till de årliga förhandlingarna med Norge; av förenklingsskäl bör alla TAC för birkelånga fastställas i linje med vad som avtalas med Norge och ingå i en och samma rättsakt. Följaktligen bör fiskemöjligheterna för bestånden av guldlax och birkelånga fastställas i en annan årlig förordning om fastställande av fiskemöjligheterna.

(10)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 (4), bör de bestånd som omfattas av olika åtgärder som anges i den förordningen identifieras. Försiktighets-TAC bör tillämpas för bestånd för vilka det saknas en vetenskapligt grundad utvärdering av fiskemöjligheterna som särskilt avser det år för vilket TAC bör fastställas, medan analytiska TAC bör tillämpas i annat fall. Mot bakgrund av Ices och STECF:s utlåtanden om djuphavsbestånd bör de djuphavsbestånd för vilka det saknas en vetenskaplig utvärdering av de aktuella fiskemöjligheterna omfattas av försiktighets-TAC i den här förordningen.

(11)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och trygga försörjningen för unionens fiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2015. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs årliga fiskemöjligheter för unionsfiskefartyg för 2015 och 2016 när det gäller fiskbestånd av vissa djuphavsarter i unionens vatten och i vissa andra vatten än unionens vatten där det krävs fångstbegränsningar.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med

a)    unionsfiskefartyg : ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

b)    unionens vatten : de vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, med undantag för vatten som gränsar till de territorier som anges i bilaga II till fördraget,

c)    total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet ur varje bestånd som får fångas och landas varje år,

d)    kvot : en andel av den TAC som tilldelas unionen eller en medlemsstat,

e)    internationella vatten : vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

2.   I denna förordning gäller följande definitioner av områden:

a)    Ices-områden (Internationella havsforskningsrådet): de geografiska områden som definieras i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 (5).

b)    Cecaf-områden (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten): de geografiska områden som definieras i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 (6).

Artikel 3

TAC och fördelning

TAC för djuphavsarter som fångas av unionsfiskefartyg i unionens vatten eller i vissa andra vatten än unionens vatten, fördelningen mellan medlemsstaterna av sådana TAC samt i tillämpliga fall de villkor som är funktionellt knutna till dessa fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Särskilda bestämmelser om fördelningen av fiskemöjligheter

1.   Fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

minskningar och omfördelningar som görs enligt artikel 37 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (7) eller artikel 10.4 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (8),

c)

ytterligare landningar enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

avdrag enligt artiklarna 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC, medan artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av analytisk TAC, om inget annat anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 5

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka TAC har fastställts får endast behållas ombord eller landas, om fångsterna har gjorts av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och medlemsstaten har en kvot som inte har uttömts.

Artikel 6

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som har landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2014.

På rådets vägnar

M. MARTINA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (EGT L 189, 3.7.1998, s. 16).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (EUT L 87, 31.3.2009, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).


BILAGA

Hänvisningar till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

DEL 1

Definitioner av arter och grupper av arter

1.

I förteckningen i del 2 i denna bilaga anges fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Djuphavshajar kommer emellertid först i förteckningen. I följande jämförande tabell anges de svenska och de latinska namn som ska gälla vid tillämpningen av denna förordning.

Svenskt namn

Treställig alfabetisk kod

Latinskt namn

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Långstjärt

RHG

Macrourus berglax

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Fjällbrosme

GFB

Phycis blennoides

2.

I denna förordning avses med djuphavshajar följande arter:

Svenskt namn

Treställig alfabetisk kod

Latinskt namn

Hajar i släktet Apristurus spp.

API

Apristurus spp.

Kråshaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sorghaj

CWO

Centrophorus spp.

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Långnosad småpiggshaj

CYP

Centroscymnus crepidater

Svart pigghaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Brunkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Sexbågig kamtandhaj

SBL

Hexanchus griseus

Spetsfenshaj

OXN

Oxynotus paradoxus

Knorrhaj

SYR

Scymnodon ringens

Håkäring

GSK

Somniosus microcephalus

DEL 2

Årliga fiskemöjligheter som är tillämpliga för unionsfartyg i områden där TAC har fastställts per art och per område (i ton levande vikt)

Art:

Djuphavshaj

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX; unionens vatten i Cecaf 34.1.1, 34.1.2 och 34.2

(DWS/ 56789-)

År

2015

2016

 

 

Tyskland

0

0

 

 

Estland

0

0

 

 

Irland

0

0

 

 

Spanien

0

0

 

 

Frankrike

0

0

 

 

Litauen

0

0

 

 

Polen

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Förenade kungariket

0

0

 

 

Unionen

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Djuphavshaj

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i X

(DWS/10-)

År

2015

2016

 

 

Portugal

0

0

 

 

Unionen

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Djuphavshajar – Deania histricosa och Deania profondorum

Område:

Internationella vatten i XII

(DWS/12INT-)

År

2015

2016

 

 

Irland

0

0

 

 

Spanien

0

0

 

 

Frankrike

0

0

 

 

Förenade kungariket

0

0

 

 

Unionen

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III och IV

(BSF/1234-)

År

2015

2016

 

 

Tyskland

3

3

 

 

Frankrike

3

3

 

 

Förenade kungariket

3

3

 

 

Unionen

9

9

 

 

TAC

9

9

 

Försiktighets-TAC


Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

(BSF/56712-)

År

2015

2016

 

 

Tyskland

42

39

 

 

Estland

20

19

 

 

Irland

104

96

 

 

Spanien

208

191

 

 

Frankrike

2 918

2 684

 

 

Lettland

136

125

 

 

Litauen

1

1

 

 

Polen

1

1

 

 

Förenade kungariket

208

191

 

 

Övriga (1)

11

10

 

 

Unionen

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

Analytisk TAC


Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X

(BSF/8910-)

År

2015

2016

 

 

Spanien

12

12

 

 

Frankrike

29

29

 

 

Portugal

3 659

3 659

 

 

Unionen

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

Analytisk TAC


Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i Cecaf 34.1.2.

(BSF/C3412-)

År

2015

2016

 

 

Portugal

3 141

2 827

 

 

Unionen

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

Försiktighets-TAC


Art:

Beryxar

Beryx spp.

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

(ALF/3X14-)

År

2015

2016

 

 

Irland

9

9

 

 

Spanien

67

67

 

 

Frankrike

18

18

 

 

Portugal

193

193

 

 

Förenade kungariket

9

9

 

 

Unionen

296

296

 

 

TAC

296

296

 

Analytisk TAC


Art:

Skoläst och långstjärt

Coryphaenoides rupestris och Macrourus berglax

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i I, II och IV

(RNG/124-) för skoläst

(RHG/124-) för långstjärt

År

2015

2016

 

 

Danmark

1

1

 

 

Tyskland

1

1

 

 

Frankrike

10

10

 

 

Förenade kungariket

1

1

 

 

Unionen

13

13

 

 

TAC

13

13

 

Försiktighets-TAC


Art:

Skoläst och långstjärt

Coryphaenoides rupestris och Macrourus berglax

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i III

(RNG/03-) för skoläst (2)

(RHG/03-) för långstjärt

År

2015

2016

 

 

Danmark

412

329

 

 

Tyskland

2

2

 

 

Sverige

21

17

 

 

Unionen

435

348

 

 

TAC

435

348

 

Försiktighets-TAC


Art:

Skoläst och långstjärt

Coryphaenoides rupestris och Macrourus berglax

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII

(RNG/5B67-) för skoläst (5)

(RHG/5B67-) för långstjärt

År

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Tyskland

8

8

 

 

Estland

59

60

 

 

Irland

260

265

 

 

Spanien

65

66

 

 

Frankrike

3 302

3 358

 

 

Litauen

76

77

 

 

Polen

38

39

 

 

Förenade kungariket

194

197

 

 

Övriga (4)

8

8

 

 

Unionen

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

Analytisk TAC


Art:

Skoläst och långstjärt

Coryphaenoides rupestris och Macrourus berglax

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

(RNG/8X14-) för skoläst (7)

(RHG/8X14-) för långstjärt

År

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Tyskland

24

21

 

 

Irland

5

5

 

 

Spanien

2 617

2 354

 

 

Frankrike

121

109

 

 

Lettland

42

38

 

 

Litauen

5

5

 

 

Polen

819

737

 

 

Förenade kungariket

11

10

 

 

Unionen

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

Analytisk TAC


Art:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i VI

(ORY/06-)

År

2015

2016

 

 

Irland

0

0

 

 

Spanien

0

0

 

 

Frankrike

0

0

 

 

Förenade kungariket

0

0

 

 

Unionen

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i VII

(ORY/07-)

År

2015

2016

 

 

Irland

0

0

 

 

Spanien

0

0

 

 

Frankrike

0

0

 

 

Förenade kungariket

0

0

 

 

Övriga

0

0

 

 

Unionen

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV

(ORY/1CX14)

År

2015

2016

 

 

Irland

0

0

 

 

Spanien

0

0

 

 

Frankrike

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Förenade kungariket

0

0

 

 

Övriga

0

0

 

 

Unionen

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

(SBR/678-)

År

2015

2016

 

 

Irland

5

5

 

 

Spanien

135

128

 

 

Frankrike

7

6

 

 

Förenade kungariket

17

16

 

 

Övriga (8)

5

5

 

 

Unionen

169

160

 

 

TAC

169

160

 

Analytisk TAC


Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i IX

(SBR/09-)

År

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Spanien

294

144

 

 

Portugal

80

39

 

 

Unionen

374

183

 

 

TAC

374

183

 

Analytisk TAC


Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i X

(SBR/10-)

År

2015

2016

 

 

Spanien

6

5

 

 

Portugal

678

507

 

 

Förenade kungariket

6

5

 

 

Unionen

690

517

 

 

TAC

690

517

 

Analytisk TAC


Art:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III och IV

(GFB/1234-)

År

2015

2016

 

 

Tyskland

10

10

 

 

Frankrike

10

10

 

 

Förenade kungariket

17

17

 

 

Unionen

37

37

 

 

TAC

37

37

 

Analytisk TAC


Art:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

(GFB/567-)

År

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Tyskland

12

12

 

 

Irland

312

312

 

 

Spanien

706

706

 

 

Frankrike

427

427

 

 

Förenade kungariket

977

977

 

 

Unionen

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

Analytisk TAC


Art:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX

(GFB/89-)

År

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Spanien

290

290

 

 

Frankrike

18

18

 

 

Portugal

12

12

 

 

Unionen

320

320

 

 

TAC

320

320

 

Analytisk TAC


Art:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Område:

Unionens vatten och internationella vatten i X och XII

(GFB/1012-)

År

2015

2016

 

 

Frankrike

10

10

 

 

Portugal

45

45

 

 

Förenade kungariket

10

10

 

 

Unionen

65

65

 

 

TAC

65

65

 

Analytisk TAC

(1)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(2)  Inget riktat fiske efter skoläst får bedrivas i Ices-område IIIa i avvaktan på samråd mellan Europeiska unionen och Norge.

(3)  Högst 10 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet.

(5)  Landningar av skoläst får inte överstiga 95 % av varje medlemstats kvot.

(6)  Högst 10 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).

(7)  Landningar av skoläst får inte överstiga 80 % av varje medlemstats kvot.

(8)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(9)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII (SBR/*678-).

(10)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i VIII och IX (GFB/*89-).

(11)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII (GFB/*567-).


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1368/2014

av den 17 december 2014

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 48,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), särskilt artikel 72 f,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), särskilt artiklarna 8, 9 och 92, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har hos administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen begärt att poster i bilaga 1 till förordning (EG) nr 987/2009 ska ändras så att bilagan överensstämmer med utvecklingen av deras nationella lagstiftning.

(2)

Bilaga 1 till förordning (EG) nr 987/2009 ska ge en översikt över de tillämpningsbestämmelser i bilaterala konventioner mellan medlemsstaterna som ska fortsätta att gälla i enlighet med artikel 8.1 i den förordningen eller som har ingåtts och förtecknats på grundval av artiklarna 8.2 och 9.2 i samma förordning.

(3)

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har lagt fram förslag till kommissionen om de begärda ändringarna på grundval av artikel 72 f i förordning (EG) nr 883/2004.

(4)

Kommissionen samtyckte till att inbegripa förslag till tekniska ändringar av bilaga 1 till förordning (EG) nr 987/2009.

(5)

Genom artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 (3) ändrades av misstag bilaga XI till förordning (EG) nr 883/2004. Denna bestämmelse om ändring bör därför strykas. Av skäl som rör rättslig klarhet bör strykningen av artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1372/2013 gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2014.

(6)

Förordningarna (EG) nr 987/2009 och (EU) nr 1372/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.

Bilaga 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnittet ”DANMARK–ITALIEN” ska utgå.

2.

I avsnittet ”FRANKRIKE–LUXEMBURG” ska led b ersättas med följande:

”b)

Skriftväxlingen av den 17 juli och den 20 september 1995 om villkoren för avräkning av ömsesidiga fordringar enligt artiklarna 93, 95 och 96 i förordning (EEG) nr 574/72 och skriftväxlingen av den 10 juli och den 30 augusti 2013.”

Artikel 2

Artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1372/2013 ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015, med undantag av artikel 2, som är tillämplig från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (EUT L 346, 20.12.2013, s. 27).


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1369/2014

av den 17 december 2014

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Garda (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Italiens begäran om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Garda”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2325/97. (2)

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en sådan mindre ändring som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012, har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3) i enlighet med artikel 50.2 a i samma förordning.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande beteckningen ”Garda” godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2325/97 av den 24 november 1997 (EGT L 322, 25.11.1997, s. 33).

(3)  EUT C 260, 9.8.2014, s. 17.


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/18


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1370/2014

av den 19 december 2014

om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 219.1 jämförd med artikel 228, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 augusti 2014 införde den ryska regeringen ett förbud mot import av vissa jordbruksprodukter från Europeiska unionen till Ryssland, däribland mejeriprodukter.

(2)

Finland exporterar över 25 % av sin mjölkproduktion till Ryssland, vilket utgör 64 % av landets totala export av mjölkprodukter till tredjeländer. Detta innebär att Finland ligger i topp bland de medlemsstater vars mjölkproduktion var mest beroende av exporten till Ryssland innan förbudet infördes.

(3)

Mjölkpriserna fritt gård i Finland sjönk kraftigt i september 2014, vilket uteslutande berodde på det ryska importförbudet. Medan det genomsnittliga mjölkpriset i Finland är relativt högt jämfört med unionen som helhet är produktionskostnaderna i Finland de högsta i unionen.

(4)

Kontinuiteten i den finländska sektorn för mjölk och mjölkprodukter sätts på spel av det ryska importförbudet, eftersom denna sektor investerat i mejeriprodukter med högt mervärde som är anpassade till den ryska marknadens smak och behov. Mjölkprodukter som produceras för den ryska marknaden måste absorberas av den finländska detaljhandeln till nedsatta priser. Det krävs tid för denna sektor i Finland att hitta nya avsättningsmöjligheter eller för att anpassa produktionen till nya produkter som kan möta efterfrågan. Det räcker inte med att förlita sig på offentlig intervention och privat lagring för att bemöta detta hot.

(5)

För att snabbt och effektivt ta itu med de störningar på marknaden som blir följden är det lämpligt att bevilja Finland stöd i form av ett engångsanslag i syfte att stödja mjölkproducenter som påverkas av det ryska importförbudet och därmed ställs inför likviditetsproblem.

(6)

Det anslag som finns tillgängligt för Finland bör beräknas på grundval av 2013/2014 års mjölkproduktion inom ramen för nationella kvoter, och i proportion till det prisfall på mjölk som noterats. För att säkerställa att stödet riktas till de producenter som påverkas av förbudet, samtidigt som hänsyn tas till begränsade budgetresurser, bör Finland fördela detta stödbelopp på grundval av objektiva kriterier och på ett icke-diskriminerande sätt och samtidigt undvika en snedvridning av marknaden och konkurrensen.

(7)

Eftersom det anslag som tilldelas Finland endast kommer att kompensera för en begränsad del av den faktiska skada som producenterna lidit bör Finland tillåtas att bevilja ytterligare stöd till mjölkproducenter.

(8)

Detta ytterligare stöd bör beviljas med samma krav på objektivitet, icke-diskriminering och undvikande av snedvridning av konkurrensen och bör beakta det nationella stöd som producenter har fått för samma ändamål på grundval av artikel 142 i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

(9)

Stöd enligt denna förordning bör beviljas som en åtgärd som stöder jordbruksmarknader i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (2).

(10)

Av budgetskäl bör unionen endast finansiera de utgifter som Finland ådragit sig i samband med stödet till mjölkproducenter om utbetalningarna gjorts inom en viss tidsfrist.

(11)

För att garantera öppenhet och att det tillgängliga beloppet övervakas och förvaltas korrekt bör Finland underrätta kommissionen om de objektiva kriterier som använts för att fastställa metoderna för beviljande av stödet och de åtgärder som vidtagits för att undvika en snedvridning av konkurrensen.

(12)

För att se till att mjölkproducenterna får stödet så snart som möjligt bör Finland ges möjlighet att genomföra denna förordning utan dröjsmål. Denna förordning bör därför träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionsstöd till ett sammanlagt belopp på 10 729 307 euro ska avsättas till Finland för att ge riktat stöd till mjölkproducenter som drabbats av Rysslands förbud mot import av produkter från unionen.

Finland ska använda detta belopp på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, under förutsättning att de erhållna utbetalningarna inte orsakar någon snedvridning av konkurrensen. Finland får i detta syfte ta hänsyn till hur omfattande konsekvenserna av det ryska importförbudet är för de berörda producenterna.

Finland ska göra dessa utbetalningar senast den 31 maj 2015.

Artikel 2

Finland får bevilja ytterligare stöd till mjölkproducenter som får det stöd som avses i artikel 1, upp till ett högsta belopp som uppgår till det belopp som föreskrivs i den artikeln.

Detta ytterligare stöd ska beviljas med samma krav på objektivitet, icke-diskriminering och undvikande av snedvridning av konkurrensen och ska beakta det nationella stöd som producenter har fått för samma ändamål på grundval av artikel 142 i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

Finland ska utbetala det extra stödet senast den 31 maj 2015.

Artikel 3

Finland ska meddela kommissionen följande:

a)

Utan dröjsmål och senast den 30 april 2015 de objektiva kriterier som använts för att fastställa metoderna för beviljandet av riktat stöd och de åtgärder som vidtagits för att undvika en snedvridning av konkurrensen.

b)

Det totala utbetalade stödbeloppet, samt antalet och typen av stödmottagare, senast den 31 juli 2015.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1371/2014

av den 19 december 2014

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 219.1 jämförd med artikel 228, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 augusti 2014 införde den ryska regeringen ett förbud mot import av vissa produkter från unionen till Ryssland, däribland frukt och grönsaker.

(2)

För att förhindra att den resulterande störningen av marknaden för frukt och grönsaker, där stora kvantiteter lättfördärvliga produkter berörs, förvandlas till en mer allvarlig eller långvarig marknadsstörning, antogs kommissionens delegerade förordning (EU) nr 932/2014 (2). I förordningen föreskrivs maximibelopp för stöd till insatserna återtag, obärgad skörd och grön skörd. Den ordning som införs genom den förordningen kompletterades sedan med åtgärder inom ramen för kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1031/2014 (3) i form av ett ytterligare, riktat stöd för vissa kvantiteter produkter beräknat på grundval av den traditionella exporten till Ryssland.

(3)

Det ryska importförbudet fortsätter att skapa ett allvarligt hot om störningar på marknaden till följd av kraftiga prisfall på grund av att en viktig exportmarknad plötsligt har blivit otillgänglig. Med en sådan situation på marknaden förefaller de normala åtgärderna enligt förordning (EU) nr 1308/2013 fortfarande vara otillräckliga. Den ordning som grundar sig på stöd för vissa kvantiteter produkter enligt delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 måste därför förlängas.

(4)

Med beaktande av de kvantiteter som beräknats komma att påverkas av förbudet bör unionens ekonomiska stöd förlängas i enlighet med de kvantiteter produkter som berörs. Beräkningen av dessa kvantiteter bör göras för varje medlemsstat i enlighet med storleken på dess genomsnittliga export av de berörda produkterna till Ryssland under de föregående tre åren under de månader som anges nedan: April och maj för frukt och januari till maj för grönsaker. På grund av den säsongsbundna exporten av citroner bör även citroner enligt KN-nummer 0805 50 10 läggas till i förteckningen över produkter som berättigar till stöd enligt delegerad förordning (EU) nr 1031/2014.

(5)

Den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att få en omedelbar effekt på marknaden och bidra till att stabilisera priserna bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) nr 1031/2014

Delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande led r läggas till:

”r)

Citroner enligt KN-nummer 0805 50 10.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Det stöd som avses i punkt 1 ska omfatta verksamhet som bedrivs under en period som ska delas in enligt följande:

a)

En period från och med den 30 september 2014 till och med den dag då de kvantiteter som avses i artikel 2.1 har uttömts i varje medlemsstat som berörs eller till och med den 31 december 2014, beroende på vilket som infaller först.

b)

En period från och med den 1 januari 2015 till och med den dag då de kvantiteter som avses i artikel 2.1 har uttömts i varje medlemsstat som berörs eller till och med den 30 juni 2015, beroende på vilket som infaller först.”

(2)

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det stöd som avses i artikel 1.1 ska göras tillgängligt för medlemsstaterna för följande produktkvantiteter:

a)

För den period som avses i artikel 1.3 a, de kvantiteter som anges i bilaga I.

b)

För den period som avses i artikel 1.3 b, de kvantiteter som anges i bilaga Ia.

För den period som avses i artikel 1.3 a ska detta stöd dessutom vara tillgängligt i alla medlemsstater för insatser för återtagande från marknaden, grön skörd eller obärgad skörd, med avseende på en eller flera av de produkter som avses i artikel 1.2 enligt vad som bestämts av medlemsstaten, under förutsättning att den ytterligare kvantiteten inte överstiger 3 000 ton per medlemsstat.”

(3)

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Producentorganisationer ska ansöka om utbetalning av ekonomiskt unionsstöd enligt artiklarna 4, 5 och 6 senast den 31 januari 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 a och senast den 31 juli 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 b.

2.   Producentorganisationer ska ansöka om utbetalning av ekonomiskt unionsstöd enligt artiklarna 4 och 6 i denna förordning i enlighet med det förfarande som avses i artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 senast den 31 januari 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 a i den här förordningen och senast den 31 juli 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 b i den här förordningen.”

b)

I punkt 3 ska ”senast den dag som anges i punkt 1” ersättas med ”senast de datum som anges i punkt 1”.

(4)

I artikel 10.1 ska den inledande delen av första stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska, för den period som avses i artikel 1.3 a, senast den 30 september 2014, den 15 oktober 2014, den 31 oktober 2014, den 15 november 2014, den 30 november 2014, den 15 december 2014, den 31 december 2014, den 15 januari 2015, den 31 januari 2015 och den 15 februari 2015 och, för den period som avses i artikel 1.3 b, fram till och med den 30 september 2015, senast den 15 och den sista dagen i varje månad, till kommissionen anmäla följande uppgifter för varje produkt:”

(5)

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Utbetalning av ekonomiskt unionsstöd

Medlemsstaternas utgifter i samband med utbetalningarna enligt denna förordning ska endast berättiga till ekonomiskt unionsstöd om betalningen av utgifterna har skett senast följande datum:

a)

Den 30 juni 2015 för insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 a.

b)

Den 30 september 2015 för insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 b.”

(6)

I bilaga I ska rubriken ersättas med följande:

”Maximala produktkvantiteter tilldelade per medlemsstat enligt artikel 2.1 a”

(7)

Bilaga Ia, vars text återfinns i bilaga I till den här förordningen, ska läggas till.

(8)

Bilagorna III och IV ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 932/2014 av den 29 augusti 2014 om fastställande av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av vissa frukter och grönsaker samt om ändring av delegerad förordning (EU) nr 913/2014 (EUT L 259, 30.8.2014, s. 2).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1031/2014 av den 29 september 2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker (EUT L 284, 30.9.2014, s. 22).


BILAGA I

”BILAGA Ia

Maximala produktkvantiteter tilldelade per medlemsstat enligt artikel 2.1 b

(i ton)

Äpplen och päron

Plommon, bordsdruvor och kiwifrukter

Tomater, morötter, paprika, gurkor och små gurkor

Apelsiner, klementiner, mandariner och citroner

Belgien

21 200

0

13 200

0

Tyskland

3 450

0

0

0

Grekland

200

3 100

2 000

0

Spanien

300

0

26 650

15 775

Frankrike

3 800

0

1 450

0

Italien

8 400

3 800

0

0

Cypern

0

0

0

1 750

Litauen

0

0

6 000

0

Nederländerna

9 700

0

24 650

0

Österrike

500

0

0

0

Polen

155 700

0

18 650

0

Portugal

350

0

0

0”


BILAGA II

Bilaga III

Mallar för anmälan enligt artikel 10

Anmälan om återtag – gratis utdelning

Medlemsstat:

Period som omfattas:

Datum:


Produkt

Producentorganisationer

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

Totala kvantiteter (ton)

Totalt ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Kvantiteter (ton)

Ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Kvantiteter (ton)

Ekonomiskt stöd från unionen (euro)

återtag

transport

sortering och förpackning

TOTALT

återtag

transport

sortering och förpackning

TOTALT

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, äpplen och päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, grönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, annan frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccoli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, andra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Ett separat excelblad ska fyllas i för varje anmälan.

Anmälan om återtag – andra ändamål

Medlemsstat:

Period som omfattas:

Datum:


Produkt

Producentorganisationer

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

Totala kvantiteter (ton)

Totalt ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

Totalt, äpplen och päron

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

 

 

Totalt, grönsaker

 

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

Totalt, annan frukt

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

Totalt, citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccoli)

 

 

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

Totalt, andra

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

*

Ett separat excelblad ska fyllas i för varje anmälan.

Anmälan om obärgad skörd och grön skörd

Medlemsstat:

Period som omfattas:

Datum:


Produkt

Producentorganisationer

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

Totala kvantiteter

(ton)

Totalt ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Areal

(ha)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro)

Areal

(ha)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, äpplen och päron

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, grönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, annan frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccoli)

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, andra

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Ett separat excelblad ska fyllas i för varje anmälan.

BILAGA IV

TABELLER SOM SKA SÄNDAS IN TILLSAMMANS MED DEN FÖRSTA ANMÄLAN SOM AVSES I ARTIKEL 10.1

ÅTERTAG – ANDRA ÄNDAMÅL

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 79.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 och artiklarna 4 och 5 i den här förordningen

Medlemsstat:

Datum:


Produkt

Producentorganisationens bidrag

(euro/100 kg)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro/100 kg)

Äpplen

 

 

Päron

 

 

Tomater

 

 

Morötter

 

 

Kål

 

 

Paprika

 

 

Blomkål (inbegripet broccoli)

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

Svampar

 

 

Plommon

 

 

Bär

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

Kiwifrukter

 

 

Apelsiner

 

 

Klementiner

 

 

Mandariner

 

 

Citroner

 

 

OBÄRGAD SKÖRD OCH GRÖN SKÖRD

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 85.4 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 och artikel 6 i den här förordningen

Medlemsstat:

Datum:


Produkt

På friland

I växthus

Producentorganisationens bidrag

(euro/ha)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro/ha)

Producentorganisationens bidrag

(euro/ha)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro/ha)

Äpplen

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccoli)

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1372/2014

av den 19 december 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1373/2014

av den 19 december 2014

om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 december 2014 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 för fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.1 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Ukraina.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 december 2014 för delperioden 1 januari–31 mars 2015, för kvoten med löpnummer 09.4273, överskrider de kvantiteter som är tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3) jämförd med artikel 7.2 i samma förordning, som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

För att åtgärden ska få avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den tilldelningskoefficient som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importrättigheter som lämnats in enligt genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 för delperioden 1 januari–31 mars 2015.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Ukraina (EUT L 121, 24.4.2014, s. 37).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som lämnats in för delperioden 1 januari–31 mars 2015

(i %)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/36


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1374/2014

av den 28 november 2014

om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag

(ECB/2014/50)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Av artikel 2.1 i förordning (EG) nr 2533/98 framgår att Europeiska centralbanken (ECB), för att ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter ska efterlevas, har rätt att med hjälp av de nationella centralbankerna samla in statistiska uppgifter inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare och för vad som krävs för att utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter. Av artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 2533/98 följer att försäkringsbolag utgör en del av referenspopulationen för uppfyllandet av ECB:s statistikrapporteringskrav bl.a. inom området för penning- och bankstatistik. Därutöver framgår det av artikel 2.4 i förordning (EG) nr 2533/98 att ECB, i vederbörligen motiverade fall, har rätt att samla in statistiska uppgifter på konsoliderad grund. Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2533/98 ska ECB specificera den faktiska uppgiftslämnande populationen inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare, och ECB ges rätt att helt eller delvis befria särskilda kategorier av uppgiftslämnare från kraven på rapportering av statistiska uppgifter.

(2)

Huvudsyftet med statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag är att förse ECB med adekvat statistik över undersektorn försäkringsbolags finansiella verksamhet i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade medlemsstater i euroområdet), vilka ses som ett enda ekonomiskt område. Insamling av statistiska uppgifter om försäkringsbolag är nödvändig i syfte att tillgodose återkommande och särskilda analysbehov som ska stödja ECB:s penningmängds- och finansanalys samt ECBS medverkan till det finansiella systemets stabilitet.

(3)

De nationella centralbankerna bör ges behörighet att samla in information om försäkringsbolag från den faktiska rapporteringspopulationen som en del av ett bredare statistiskt rapporteringsunderlag, förutsatt att ECB:s statistikkrav inte riskeras. I sådana fall är det lämpligt att säkerställa transparens genom att informera uppgiftslämnarna om de olika statistiska ändamålen för vilka uppgifterna samlas in.

(4)

För att minimera rapporteringsbördan för försäkringsbolagen bör de nationella centralbankerna vara befogade att kombinera sina rapporteringskrav enligt den här förordningen med sina rapporteringskrav enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) (3).

(5)

Det finns ett nära samband mellan de uppgifter som de nationella centralbankerna samlar in för statistiska ändamål enligt denna förordning och de uppgifter som de nationella behöriga myndigheterna samlar in för tillsynsändamål inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (4). Mot bakgrund av ECB:s allmänna mandat enligt artikel 5.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) att på statistikområdet samarbeta med andra organ, samt för att minska den administrativa bördan och undvika dubbelarbete, får de nationella centralbankerna härleda de uppgifter som ska rapporteras enligt den här förordningen från uppgifter som samlats in enligt direktiv 2009/138/EG, inklusive nationella genomföranderegler för det direktivet, med beaktande av eventuella samarbetsavtal som slutits mellan den berörda nationella centralbanken och den nationella behöriga myndigheten. Enligt artikel 70 i direktiv 2009/138/EG får nationella behöriga myndigheter överföra information till centralbanker och andra organ med liknande uppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(6)

Enligt det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (5) (nedan kallat ENS 2010) ska de institutionella enheternas tillgångar och skulder rapporteras i hemvistlandet. För att minimera rapporteringsbördan, om de nationella centralbankerna härleder uppgifter som ska rapporteras enligt den här förordningen från uppgifter som samlats in enligt direktiv 2009/138/EG, får tillgångar och skulder för försäkringsbolagens filialer vars huvudkontor har sin hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) aggregeras med huvudkontorens. Viss information om försäkringsbolagens filialer bör samlas in för att kontrollera deras storlek och eventuella avsteg från ENS 2010.

(7)

De standarder om skydd och användning av konfidentiella statistiska uppgifter som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 2533/98 bör tillämpas på insamling av statistiska uppgifter enligt denna förordning.

(8)

Även om de förordningar som antas i enlighet med artikel 34.1 i ECBS-stadgan inte medför några rättigheter eller skyldigheter för medlemsstater som inte har euron som valuta (nedan kallade medlemsstater utanför euroområdet), är ändå artikel 5 i ECBS-stadgan tillämplig på såväl euroområdets medlemsstater som medlemsstater utanför euroområdet. I skäl 17 till förordning (EG) nr 2533/98 anges att artikel 5 i ECSB-stadgan, tillsammans med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen, medför en skyldighet att på nationell nivå utforma och genomföra alla de åtgärder som medlemsstaterna utanför euroområdet anser lämpliga för att kunna inhämta de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav och för att i rätt tid fullborda förberedelserna på statistikområdet för att bli medlemsstater i euroområdet.

(9)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2533/98 får ECB använda sanktioner mot sådana uppgiftslämnare som inte uppfyller de rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter som framgår av ECB:s förordningar eller beslut.

(10)

Senast 2020 ska ECB-rådet bedöma fördelar och kostnader med a) att öka täckningen av den kvartalsvisa rapporteringen från 80 % till 95 % av den samlade marknadsandelen av försäkringsbolag i var och en av euroområdets medlemsstater, b) att tillgångar och skulder rapporteras separat av filialer till försäkringsbolag där filialen har sin hemvist i en av euroområdets medlemsstater och moderbolaget har sin hemvist inom EES, samt c) att ytterligare minska den tidsfrist inom vilken uppgiftslämnarna ska överföra sina uppgifter till fyra veckor efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

1.    försäkringsbolag (undersektor S.128 i ENS 2010): alla finansiella bolag eller kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell förmedling som en följd av riskspridning, huvudsakligen i form av direkt försäkring eller återförsäkring.

Följande inkluderas i definitionen:

a)

finansiella bolag eller kvasibolag som tillhandahåller livförsäkringar, där försäkringstagaren gör regelbundna betalningar eller en engångsbetalning till en försäkringsgivare, som i gengäld garanterar att till försäkringstagaren betala ut ett överenskommet belopp eller en livränta vid ett visst datum eller tidigare.

b)

finansiella bolag eller kvasibolag som tillhandahåller skadeförsäkring för att täcka risker som t.ex. olyckor, sjukdom, brand eller kreditrisker.

c)

finansiella bolag eller kvasibolag som tillhandahåller återförsäkring, en försäkring som en försäkringsgivare tecknar för att skydda sig mot ett oväntat stort antal försäkringsfordringar eller exceptionellt stora fordringar.

Följande inkluderas inte i definitionen:

a)

investeringsfonder enligt definitionen i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (6),

b)

finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (s.k. värdepapperiseringsinstitut) enligt definitionen i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) (7),

c)

monetära finansinstitut enligt definitionen i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (8),

d)

pensionsinstitut enligt definitionen i punkt 2.105 i ENS 2010.

2.    filial : en agentur eller filial som inte är juridisk person, ej huvudkontor, till ett försäkrings- eller återförsäkringsbolag.

3.    dotterbolag : enhet som är juridisk person i vilka någon annan enhet är majoritetsägare eller ensam ägare.

4.    uppgiftslämnare : den betydelse som framgår av artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98.

5.    hemvist : den betydelse som framgår av artikel 1 i förordning (EG) nr 2533/98. I denna förordning ska, om det saknas en fysisk dimension avseende en juridisk person, dess hemvist avgöras av det ekonomiska territorium enligt vars lagstiftning den är registrerad. Om enheten inte är registrerad, ska den juridiska hemvisten användas som kriterium, dvs. det land vars rättssystem styr upprättandet av enheten och dess fortsatta existens.

6.    berörd nationell centralbank : den nationella centralbanken i den medlemsstat i euroområdet där försäkringsbolaget har sin hemvist.

7.    relevant behörig nationell myndighet : den behöriga nationella myndigheten i den medlemsstat i euroområdet där försäkringsbolaget har sin hemvist.

8.    uppgifter värdepapper för värdepapper : uppgifter uppdelade efter enskilda värdepapper.

9.    uppgifter post för post : uppgifter uppdelade efter enskilda tillgångar eller skulder.

10.    aggregerade uppgifter : uppgifter som inte är uppdelade efter enskilda tillgångar eller skulder.

11.    finansiella transaktioner : transaktioner som härrör från skapandet, likvideringen eller ändringen av äganderätten till finansiella tillgångar eller skulder enligt vad som framgår av del 5 i bilaga II.

12.    pris- och växelkursförändringar : förändringar i värderingen av tillgångar och skulder som härrör antingen från förändringar i priset på tillgångar och skulder och/eller växelkurser som påverkar värdena, uttryckta i euro, av tillgångarna och skulderna denominerade i utländsk valuta enligt vad som framgår av del 5 i bilaga II.

Artikel 2

Faktisk uppgiftslämnande population

1.   Om en nationell centralbank samlar in uppgifter enligt ENS 2010, enligt vilken de institutionella enheternas tillgångar och skulder ska rapporteras i hemvistlandet, ska den faktiska uppgiftslämnande populationen bestå av de försäkringsbolag som har sin hemvist inom territoriet för den berörda medlemsstaten i euroområdet.

2.   Om de nationella centralbankerna härleder uppgifter som ska rapporteras enligt den här förordningen från uppgifter som samlas in enligt direktiv 2009/138/EG eller nationella lagbestämmelser som genomför det direktivet, ska den faktiska uppgiftslämnande populationen bestå av:

a)

de försäkringsbolag som har sin hemvist inom territoriet för den berörda medlemsstaten i euroområdet, inbegripet dotterbolag till enheter utanför territoriet.

b)

filialer till försäkringsbolagen som framgår av punkt a) som har sin hemvist utanför territoriet för den berörda medlemsstaten i euroområdet, och

c)

filialer till försäkringsbolag som har sin hemvist inom territoriet för den berörda medlemsstaten i euroområdet, men vars huvudkontor huvudkontor är utanför EES.

Filialer till försäkringsbolag som har sin hemvist inom territoriet för en berörd medlemsstat i euroområdet och vars huvudkontor huvudkontor är inom EES ingår inte i den faktiska uppgiftslämnande populationen.

3.   Om inget undantag beviljats enligt artikel 7 ska försäkringsföretag i den faktiska uppgiftslämnande populationen ha full rapporteringsskyldighet.

Artikel 3

Listan över försäkringsbolag för statistiska ändamål

1.   ECB:s direktion ska upprätta och föra en förteckning över de försäkringsbolag som enligt denna förordning utgör den faktiska uppgiftslämnande populationen för statistiska ändamål. Förteckningen kan baseras på förteckningar över försäkringsbolag som för närvarande upprättas av nationella myndigheter, om sådana förteckningar finns tillgängliga, och kompletteras med andra förteckningar över försäkringsbolag som faller inom definitionen av försäkringsbolag i artikel 1.

2.   Den relevanta nationella centralbanken får begära att en uppgiftslämnare som omnämns i artikel 2.2 a) tillhandahåller den information som krävs om dess filialer om sådan information behövs för förteckningen.

3.   De nationella centralbankerna och ECB ska se till att förteckningen och uppdaterade versioner därav hålls tillgänglig på lämpligt sätt, bl.a. på elektronisk väg, via internet eller – på begäran av berörda uppgiftslämnare – på papper.

4.   Om den senaste elektroniska versionen av förteckningen enligt denna artikel är felaktig, ska ECB inte besluta om sanktioner för uppgiftslämnare som underlåtit att fullgöra sin rapporteringsskyldighet om underlåtenheten beror på att uppgiftslämnaren i god tro utgått från den felaktiga förteckningen.

Artikel 4

Krav på statistikrapportering

1.   Uppgiftslämnare ska till den relevanta nationella centralbanken, antingen direkt eller via den behöriga nationella myndigheten, i enlighet med lokala samarbetsavtal, och i enlighet med bilagorna I och II, lämna:

a)

kvartalsvis, stockuppgifter vid kvartalets slut om försäkringsbolagens tillgångar och skulder och, i linje med artikel 5, kvartalsvisa justering för omvärderingar eller finansiella transaktioner, där det är tillämpligt,

b)

kvartalsvis, stockuppgifter vid kvartalets slut om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring uppdelade efter affärsverksamhet,

c)

årsvis, stockuppgifter vid årets slut om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring uppdelade efter affärsverksamhet och geografiskt område.

2.   Utöver kraven i punkt 1 ska de uppgiftslämnare som är försäkringsbolag som bildats och har sin hemvist inom territoriet för en medlemsstat i euroområdet till den relevanta nationella centralbanken, direkt eller via den nationella behöriga myndigheten, i enlighet med lokala samarbetsavtal, lämna uppgifter om tecknade premier, försäkringsersättningar och utbetalade provisioner. Denna information ska lämnas årsvis i enlighet med bilagorna I och II.

3.   Nationella centralbanker får inhämta uppgifter som ska rapporteras enligt den här förordningen från följande uppgifter som samlats in inom ramen för direktiv 2009/138/EG:

a)

uppgifter i kvantitativa rapporteringsblanketter för tillsynsrapportering som överförs till nationella centralbanker av den nationella behörig myndigheten, oavsett huruvida den nationella centralbanken och den nationella behöriga myndigheten är integrerade eller separata enheter, i enlighet med lokala samarbetsavtal mellan de båda enheterna, eller

b)

uppgifter i kvantitativa rapporteringsblanketter för tillsynsrapportering som uppgiftslämnare överför direkt och samtidigt till en nationell centralbank och en nationell behörig myndighet.

Om en kvantitativ rapporteringsblankett för tillsynsrapportering innehåller uppgifter som behövs för att uppfylla rapporteringskraven enligt denna förordning ska de nationella centralbankerna ha tillgång till hela blanketten och alla tillhörande blanketter som är nödvändiga för uppgiftskvaliteten.

Medlemsstaterna får ingå samarbetsavtal som gör det möjligt för den relevanta nationella behöriga myndigheten att centraliserat samla in uppgifter som tillgodoser både de rapporteringskrav som framgår av direktiv 2009/138/EG och de ytterligare rapporteringskrav som framgår av denna förordning, i enlighet med nationell lagstiftning och harmoniserade anvisningar som ECB kan ta fram.

4.   De nationella centralbankerna ska informera uppgiftslämnarna om de olika statistiska ändamålen för vilka deras uppgifter samlas in.

Artikel 5

Justeringar för omvärderingar och finansiella transaktioner

Information om justeringar för omvärderingar och finansiella transaktioner, enligt vad som anges i bilaga I och beskrivs i bilaga II, ska inhämtas enligt följande:

a)

Uppgiftslämnare ska rapportera aggregerade uppgifter om justeringar för omvärderingar och/eller finansiella transaktioner i enlighet med den relevanta nationella centralbankens instruktioner.

b)

De nationella centralbankerna ska antingen härleda värdet på värdepapperstransaktionerna från uppgifter avseende värdepapper för värdepapper, eller direkt samla in uppgifter om sådana transaktioner från uppgiftslämnarna värdepapper för värdepapper. De nationella centralbankerna kan använda ett liknande tillvägagångssätt för andra tillgångar än värdepapper när de samlar in uppgifter post för post.

c)

Skattningar av värdet på finansiella transaktioner avseende försäkringstekniska avsättningar som försäkringsbolagen underhåller ska härledas:

i)

av uppgiftslämnarna, i enlighet med den relevanta nationella centralbankens riktlinjer baserat på gemensam bästa praxis definierad på euroområdesnivå, eller

ii)

av den relevanta nationella centralbanken, baserat på uppgifter från försäkringsbolagen.

Artikel 6

Redovisningsregler

1.   Om inget annat anges i denna förordning ska de redovisningsregler som försäkringsbolagen tillämpar när de lämnar uppgifter i enlighet med denna förordning vara de som finns i respektive nationella genomföranderegler av direktiv 2009/138/EG eller i andra nationella eller internationella standarder som försäkringsbolagen ska följa baserat på anvisningar från nationella centralbanker.

2.   Utöver de krav som framgår av bokföringsregler som försäkringsbolagen följer i enlighet med punkt 1, ska inlåning och lån som innehas av försäkringsbolag och som anges som ”nominellt värde” i tabell 2.1 och tabell 2.2 i bilaga I rapporteras med utestående kapitalbelopp vid slutet av kvartalet. Av- och nedskrivningar som sker enligt gällande redovisningsregler ska exkluderas från detta belopp.

3.   Utan att det påverkar rådande redovisningspraxis och nettningsrutiner i euroområdets medlemsstater ska alla finansiella tillgångar och skulder redovisas brutto för statistiska ändamål.

Artikel 7

Undantag

1.   1. Undantag får beviljas för små försäkringsbolag enligt följande:

a)

De nationella centralbankerna får bevilja undantag till de försäkringsbolag med minst marknadsandel enligt definitionen i artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, förutsatt att de försäkringsbolag som bidrar till den kvartalsvisa aggregerade balansräkningen utgör minst 80 % av den samlade marknadsandelen av försäkringsbolag i var och en av euroområdets medlemsstater.

b)

Försäkringsbolag som beviljats undantag enligt punkt a) ska uppfylla rapporteringskraven enligt artikel 4 på årlig basis så att de försäkringsbolag som bidrar till den årsvisa aggregerade balansräkningen utgör minst 95 % av den samlade marknadsandelen av försäkringsbolag i var och en av euroområdets medlemsstater.

c)

Försäkringsbolag som inte behöver rapportera uppgifter enligt punkterna a) eller (b) ska rapportera en begränsad uppsättning uppgifter i enligt med den relevanta nationella centralbankens anvisningar.

d)

De nationella centralbankerna ska kontrollera att villkoren enligt punkterna a) och b) är uppfyllda i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från nästkommande kalenderårs början.

2.   De nationella centralbankerna får bevilja försäkringsbolag undantag avseende rapporteringen av valutainnehav och inlåning till nominellt värde.

Om uppgifter som samlats in på en högre aggregeringsnivå visar att sedlar, mynt och inlåning från inhemska försäkringsbolag uppgår till mindre än 10 % av den samlade nationella balansräkningen för försäkringsbolag och mindre än 10 % av de samlade stockarna för innehav av sedlar, mynt och inlåning som försäkringsbolagen i euroområdet har, får den relevanta nationella centralbanken besluta att någon rapporteringen av sedlar, mynt och inlåning till nominellt värde inte behövs. Den relevanta nationella centralbanken ska underrätta uppgiftslämnarna om ett sådant beslut.

3.   Försäkringsbolagen kan välja att inte utnyttja ett undantag utan i stället fullgöra de fullständiga rapporteringsskyldigheterna enligt artikel 4 Om ett försäkringsbolag gör ett sådant val, måste den relevanta nationella centralbankens medgivande först inhämtas om bolaget senare vill utnyttja undantaget.

Artikel 8

Tidsramar

1.   För 2016 ska uppgiftslämnarna, till den relevanta nationella centralbanken eller den relevanta nationella behöriga myndigheten eller båda, i enlighet med lokala samarbetsavtal, överföra nödvändiga kvartalsvisa uppgifter senast åtta veckor efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser. Denna tidsfrist kortas därefter ned med en vecka per år och ska vara fem veckor för de kvartalen som slutar under 2019.

2.   För 2016 ska uppgiftslämnarna, till den relevanta nationella centralbanken eller den relevanta nationella behöriga myndigheten eller båda, i enlighet med lokala samarbetsavtal, överföra nödvändiga årsvisa uppgifter senast 20 veckor efter utgången av det år som uppgifterna avser. Denna tidsfrist kortas därefter ned med två veckor per år och ska vara 14 veckor för 2019.

Artikel 9

Minimistandarder och nationella rapporteringsförfaranden

1.   Uppgiftslämnarna ska uppfylla rapporteringskraven i enlighet med minimistandarderna i bilaga III för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering.

2.   De nationella centralbankerna ska fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som ska följas av uppgiftslämnarna i enlighet med nationella krav. De nationella centralbankerna ska säkerställa att dessa förfaranden medför att de begärda statistiska uppgifterna rapporteras och att de ger möjlighet till vederbörlig kontroll av att minimistandarderna enligt bilaga III för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering följs.

Artikel 10

Fusioner, uppdelningar och omorganisationer

Om en fusion, uppdelning eller någon annan omorganisation som kan påverka fullgörandet av dess skyldigheter på statistikområdet inträffar, ska den berörda uppgiftslämnaren – så snart avsikten att genomföra en sådan åtgärd har offentliggjorts och i god tid innan åtgärden sker – underrätta den relevanta nationella centralbanken, direkt eller via den relevanta nationella behöriga myndigheten, om de förfaranden som planeras för att uppfylla rapporteringskraven enligt den här förordningen.

Artikel 11

Kontroll och obligatorisk insamling

De nationella centralbankerna ska utöva rätten att kontrollera eller att obligatoriskt samla in de uppgifter som uppgiftslämnarna ska lämna i enlighet med denna förordning utan att detta påverkar ECB:s rätt att själv kontrollera eller obligatoriskt samla in sådana uppgifter. Den nationella centralbankerna ska särskilt utöva denna rätt då en uppgiftslämnare inte uppfyller de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse eller revidering som anges i bilaga III.

Artikel 12

Första rapporteringen

1.   Den första rapporteringen ska börja med de kvartalsvisa uppgifterna som avser det första kvartalet 2016 och årsvisa uppgifter för 2016.

2.   Försäkringsbolag som avses i artikel 7.1 b ska rapportera årsvisa uppgifter från referensåret 2016. Därutöver ska dessa försäkringsbolag, för att sammanställa statistik för undersektorn försäkringsbolag fr.o.m. 2016, rapportera en komplett uppsättning uppgifter i linje med artikel 4.1 a för första kvartalet 2016.

Artikel 13

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 28 november 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT C 427, 28.11.2014, s. 1.

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) (EUT L 305, 1.11.2012, s. 6).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(6)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).

(7)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107).

(8)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).


BILAGA I

KRAV PÅ STATISTIKRAPPORTERING

DEL 1

Allmänna krav på statistikrapportering

1.

Den faktiska uppgiftslämnande populationen ska kvartalsvis tillhandahålla följande statistik:

a)

uppgifter värdepapper för värdepapper med ISIN-kod,

b)

uppgifter om värdepapper utan ISIN-kod antingen värdepapper för värdepapper eller i aggregerad form, uppdelade efter kategorier för instrument/löptid och motparter,

c)

uppgifter om tillgångar och skulder andra än värdepapper antingen post för post. eller i aggregerad form, uppdelade efter kategorier för instrument/löptid och motparter.

2.

Aggregerade uppgifter måste tillhandahållas som stockar och, i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner, som antingen: a) omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar, eller b) finansiella transaktioner.

3.

Försäkringsbolag som bildats och har sin hemvist inom territoriet för en medlemsstat i euroområdet måste också årsvis tillhandahålla uppgifter om premier, försäkringsersättningar och provisioner samt skilja mellan inhemsk affärsverksamhet och utländska filialers verksamhet, uppdelat efter individuella länder när det gäller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4.

De uppgifter som ska lämnas till den relevanta nationella centralbanken värdepapper för värdepapper anges i tabell 2.1 för värdepapper med ISIN-kod och i tabell 2.2 för värdepapper utan ISIN-kod. De aggregerade kvartalsvisa rapporteringskraven för stockar specificeras i tabellerna 1a och 1b och de för omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar eller transaktioner specificeras i tabellerna 3a och 3b. De årsvisa rapporteringskraven för premier, försäkringsersättningar och provisioner framgår av tabell 4.

DEL 2

Försäkringstekniska reserver

1.

Vad gäller försäkringstekniska reserver ska uppgiftslämnarna, för de kvartalsvisa rapporteringskraven som framgår nedan, härleda skattningar om uppgifterna inte kan identifieras direkt i enlighet med den relevanta nationella centralbankens riktlinjer baserat på gemensam bästa praxis definierad på euroområdesnivå:

a)

avseende tillgångar, uppgifter om hemvist för den enhet som återförsäkrar uppgiftslämnaren som hålls som försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring (fordringar enligt återförsäkringsavtal).

b)

avseende skulder, uppgifter om:

i)

hemvisten för innehavare av försäkringstekniska reserver (skadeförsäkring och livförsäkring separat) som tillhandahålls av försäkringsbolag med hemvist i medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade euroområdets medlemsstater),

ii)

pensionsrätter, avseende tjänstepensionssystem (uppdelade efter förmåns- och avgiftsbestämda system samt hybridsystem),

iii)

finansiella transaktioner och/eller justeringar för omvärderingar för alla obligatoriska uppdelningar i enlighet med tabellerna 3a och 3b.

2.

De nationella centralbankerna får också härleda den efterfrågade information från uppgifter som de anser nödvändiga att begära in från uppgiftslämnarna för denna del.

DEL 3

Rapporteringstabeller

Tabell 1a

kvartalsvisa stockar

 

Totalt

Euroområdet

Övriga världen

Inhemsk

Euroområdets medlemsstater, ej inhemska

Euroområdets medlemsstater, ej inhemska

(information för varje enskilt land)

Totalt

Icke-deltagande medlemsstater

(information för varje enskilt land)

Huvudsakliga motparter utanför EU

(landsinformation för Brasilien, Kanada, Kina, Hong Kong, Indien, Japan, Ryssland, Schweiz, USA)

TILLGÅNGAR (F)

1.

Sedlar, mynt och inlåning (ENS 2010: F.21 + F.22 + F.29) – verkligt värde

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

 

upp till 1 år (återstående löptid)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

över 1 år (återstående löptid)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

1x.

Sedlar, mynt och inlåning varav överförbar inlåning (F.22)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

1.

Sedlar, mynt och inlåning (ENS 2010: F.21 + F.22 + F.29) – nominellt värde

SUMMA

 

SUMMA

 

 

 

 

2.

Skuldebrev (ENS 2010: F.3)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

utgivna av MFI

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna GG

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av IC

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av PF

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna NFC

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

upp till 1 år (ursprunglig löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år (ursprunglig löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

över 2 år (ursprunglig löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år (återstående löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

1-2 år (återstående löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

2-5 år (återstående löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

över 5 år (återstående löptid)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

 

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lån (ENS 2010: F.4) – verkligt värde

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

 

ursprunglig löptid upp till 1 år – verkligt värde

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

 

 

till offentlig förvaltning

 

 

 

 

 

 

 

till investeringsfonder

 

 

 

 

 

 

 

till andra finansinstitut

 

 

 

 

 

 

 

till försäkringsbolag

 

 

 

 

 

 

 

till pensionsinstitut

 

 

 

 

 

 

 

till icke-finansiella bolag

 

 

 

 

 

 

 

till hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer

 

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid 1-5 år – verkligt värde

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

 

 

till offentlig förvaltning

 

 

 

 

 

 

 

till investeringsfonder

 

 

 

 

 

 

 

till andra finansinstitut

 

 

 

 

 

 

 

till försäkringsbolag

 

 

 

 

 

 

 

till pensionsinstitut

 

 

 

 

 

 

 

till icke-finansiella bolag

 

 

 

 

 

 

 

till hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer

 

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid över 5 år – verkligt värde

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

 

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

 

 

till GG

 

 

 

 

 

 

 

till IF

 

 

 

 

 

 

 

till OFI

 

 

 

 

 

 

 

till IC

 

 

 

 

 

 

 

till PF

 

 

 

 

 

 

 

till NFC

 

 

 

 

 

 

 

till HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år återstående löptid – verkligt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

1-2 års återstående löptid – verkligt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

2-5 års återstående löptid – verkligt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

över 5 års återstående löptid – verkligt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

3x.

Lån varav depositionsgarantier i samband med återförsäkringar – verkligt värde

SUMMA

 

SUMMA

 

 

 

 

3.

Lån (ENS 2010: F.4) – nominellt värde

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

 

ursprunglig löptid upp till 1 år – nominellt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid 1-5 år – nominellt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid över 5 år – nominellt värde

SUMMA

 

 

 

 

 

 

4.

Ägarandelar (ENS 2010: F.51)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

4a.

Ägarandelar varav noterade aktier

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

utgivna av MFI

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

SUMMA

 

 

 

 

4b.

Ägarandelar varav onoterade aktier

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

utgivna av MFI

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

SUMMA

 

 

 

 

4c.

Ägarandelar varav andra ägarandelar

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

utgivna av MFI

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna GG

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av IC

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna av PF

 

 

SUMMA

 

 

 

 

utgivna NFC

 

 

SUMMA

 

 

 

 

5.

Aktier/andelar i investeringsfonder (ESA 2010: F.52)

SUMMA

SUMMA

SUMMA

 

SUMMA

 

 

5a.

Aktier/andelar i penningmarknadsfonder

SUMMA

 

 

 

 

 

 

5b.

Aktier/andelar utom penningmarknadsfonder

SUMMA

 

 

 

 

 

 

6.

Finansiella derivat

 

 

 

 

 

 

 

7.

Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring  (1)

SUMMA

 

SUMMA

 

 

 

 

8.

Icke-finansiella tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

9.

Övriga tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

10.

Summa tillgångar

SUMMA

 

 

 

 

 

 

SUMMA
Rutor som kan härledas från mer detaljerade uppdelningar.

Förkortningar i denna tabell: MFI = monetära finansinstitut, GG = offentlig förvaltning, IF = investeringsfonder, OFI = andra finansförmedlare, PF = pensionsinstitut, NFC = icke-finansiella bolag, HH = hushåll, NPISH = hushållens, icke-vinstdrivande organisationer


Tabell 1b

kvartalsvisa stockar  (2)

 

Totalt

Euroområdet

Övriga världen

Inhemsk

Euroområdets medlemsstater, ej inhemska

Euroområdets medlemsstater, ej inhemska

(information för varje enskilt land)

Totalt

Icke-deltagande medlemsstater

(information för varje enskilt land)

Huvudsakliga motparter utanför EU

(landsinformation för Brasilien, Kanada, Kina, Hong Kong, Indien, Japan, Ryssland, Schweiz, USA)

SKULDER (F)

1.

Emitterade skuldebrev (ENS 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lån (ENS 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av monetära finansinstitut (MFI) (3)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

utgivna av icke-MFI (3)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

2.x.

Lån varav depositionsgarantier i samband med återförsäkringar

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ägarandelar (ENS 2010: ) F.51)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

3a.

Ägarandelar varav noterade aktier

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Ägarandelar varav onoterade aktier

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Ägarandelar varav andra ägarandelar

 

 

 

 

 

 

 

4

Försäkringstekniska avsättningar (ENS 2010: F.6)  (4)

SUMMA

 

 

 

 

 

 

4.1

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring

SUMMA

 

SUMMA

 

 

 

 

varav fondförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

varav icke-fondförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

varav pensionsrättigheter

SUMMA

 

 

 

 

 

 

varav avgiftsbestämda system

 

 

 

 

 

 

 

varav förmånsbestämda system

 

 

 

 

 

 

 

varav hybridsystem

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring

SUMMA

 

SUMMA

 

 

 

 

efter affärsområde

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring av läkarkostnader

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Försäkring av inkomstskydd

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Försäkring av arbetstagarersättning

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Annan motorförsäkring

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Försäkring av sjöfart, flyg och transport

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Försäkring mot brand och annan egendomsskada

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Allmän ansvarsförsäkring

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Kredit- och garantiförsäkring

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Försäkring av juridiska ombudskostnader

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Assistans

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Olika finansiella förluster

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

Återförsäkring

 

Årligen

 

Årligen

 

Årligen

Årligen

5

Finansiella derivat (ENS 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Övriga skulder (ESA 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2

Begärda uppgifter avseende värdepapper för värdepapper

Uppgifter för rutorna i tabell 2.1 och tabell 2.2 måste rapporteras för varje värdepapper som anges under instrumentkategorierna ”skuldebrev”, ”ägarandelar” samt ”ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder” (enligt definitionen i tabell A, del 1 i bilaga II). Tabell 2.1 avser värdepapper med ISIN-kod medan tabell 2.2 avser värdepapper utan ISIN-kod.

Tabell 2.1

Innehav av värdepapper med ISIN-kod

Uppgifter för varje ruta ska rapporteras för varje värdepapper med beaktande av följande regler:

1.

Uppgifter för ruta 1 måste rapporteras.

2.

Om den relevanta nationella centralbanken inte direkt samlar in uppgifter värdepapper för värdepapper om de finansiella transaktionerna, måste uppgifter för två av de tre rutorna 2,3 och 4 rapporteras (dvs. rutorna 2 och 3, rutorna 2 och 4, eller rutorna 3 och 4). Om uppgifter samlas in för ruta 3, måste även uppgifter för ruta 3b samlas in.

3.

Om den relevanta nationella centralbanken direkt insamlar uppgifter om värdepapper för värdepapper om de finansiella transaktionerna, måste uppgifter för följande fält också rapporteras:

a)

ruta 5, eller ruta 6 och 7, och

b)

ruta 4, eller rutorna 2 och 3.

4.

Den relevanta nationella centralbanken får också kräva att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter för rutorna 8, 9, 10 och 11.

Ruta

Titel

1

ISIN-kod

2

Antal enheter eller aggregerat nominellt belopp

3

Pris

3b

Prisangivelse

4

Totalt belopp i marknadsvärde

5

Finansiella transaktioner

6

Värdepapper som köpts

7

Värdepapper som sålts

8

Valuta som värdepapperet registrerats i

9

Andra volymförändringar i nominellt värde

10

Andra volymförändringar i marknadsvärde

11

Portföljinvestering eller direktinvestering

Tabell 2.2

Innehav av värdepapper utan ISIN-kod

Uppgifter för varje ruta måste rapporteras antingen a) för varje värdepapper, eller b) genom att aggregera ett antal värdepapper till en enskild post.

I fall a) ovan gäller följande regler:

1.

Uppgifter måste lämnas för rutorna 1, 12, 13, 14 och 15.

2.

Om den relevanta nationella centralbanken inte direkt samlar in uppgifter värdepapper för värdepapper om de finansiella transaktionerna, måste uppgifter för två av de tre rutorna 2,3 och 4 rapporteras (dvs. rutorna 2 och 3, rutorna 2 och 4, eller rutorna 3 och 4). Om uppgifter samlas in för ruta 3, måste även uppgifter för ruta 3b samlas in.

3.

Om den relevanta nationella centralbanken direkt insamlar uppgifter om värdepapper för värdepapper om de finansiella transaktionerna, måste uppgifter för följande fält också rapporteras:

a)

ruta 5, eller ruta 6 och 7, och

b)

ruta 4, eller rutorna 2 och 3.

4.

Den relevanta nationella centralbanken får också kräva att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter för rutorna 3b, 8, 9, 10 och 11.

I fall b) ovan gäller följande regler:

1.

Uppgifter måste lämnas för rutorna 4, 12, 13, 14 och 15.

2.

Uppgifter måste lämnas antingen för ruta 5 eller de båda rutorna 10 och 16.

3.

Den relevanta nationella centralbanken får också kräva att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter för rutorna 8, 9 och 11.

Ruta

Titel

1

Säkerhetsidentifieringskod

2

Antal enheter eller aggregerat nominellt värde

3

Pris

3b

Prisangivelse

4

Totalt belopp i marknadsvärde

5

Finansiella transaktioner

6

Värdepapper som köpts

7

Värdepapper som sålts

8

Valuta som värdepapperet registrerats i

9

Andra volymförändringar i nominellt värde

10

Andra volymförändringar i marknadsvärde

11

Portföljinvestering eller direktinvestering

12

Instrument (med angivande av finansiell transaktion):

skuldebrev (F.3)

ägarandelar (F.51)

varav noterade aktier (F.511)

varav onoterade aktier (F.512)

varav andra ägarandelar (F.519)

aktier/andelar i investeringsfonder (F.52)

13

Emissionsdatum och förfallodag för skuldebrev. Alternativt uppdelning efter löptidsintervall enligt följande: ursprunglig löptid upp till ett år, ett till två år, över två år och återstående löptid upp till ett år, ett till två år, två till fem år, över fem år.

14

Emittentsektor eller emittentdelsektor:

centralbanken (S.121)

monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122)

penningmarknadsfonder (S.123)

investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)

andra finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut (exkl. finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner) + finansiella servicebolag + koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.125 exkl. finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner + S.126 + S.127)

finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (en delsektorer av S.125)

försäkringsbolag (S.128)

pensionsinstitut (S.129)

icke-finansiella bolag (S.11)

offentlig förvaltning (S.13)

hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15) (5)

15

Emittentland

16

Justeringar för omvärdering

Tabell 3a

Kvartalsvisa justeringar för omvärderingar eller finansiella transaktioner

 

Totalt

Euroområdet

Övriga världen

Inhemsk

Euroområdets medlemsstater, ej inhemska

Euroområdets medlemsstater, ej inhemska

(information för varje enskilt land)

Totalt

Icke-deltagande medlemsstater

(information för varje enskilt land)

Huvudsakliga motparter utanför EU

(landsinformation för Brasilien, Kanada, Kina, Hong Kong, Indien, Japan, Ryssland, Schweiz, USA)

TILLGÅNGAR (F)

1.

Sedlar, mynt och inlåning (ENS 2010: F.21 + F.22 + F.29) – verkligt värde

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år (återstående löptid)

 

 

 

 

 

 

 

över 1 år (återstående löptid)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Sedlar, mynt och inlåning varav överförbar inlåning (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Sedlar, mynt och inlåning (ENS 2010: F.21 + F.22 + F.29) – nominellt värde

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skuldebrev (ENS 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

utgivna av MFI

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna GG

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av OFI

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av IC

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av PF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna NFC

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av HHs & NPISH

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

upp till 1 år (ursprunglig löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

1-2 år (ursprunglig löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

över 2 år (ursprunglig löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

upp till 1 år (återstående löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

1-2 år (återstående löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

2-5 år (återstående löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

över 5 år (återstående löptid)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

utgivna av MFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna GG

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

utgivna av HHs & NPISH

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Lån (ENS 2010: F.4) – verkligt värde

 

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid upp till 1 år – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

 

 

till GG

 

 

 

 

 

 

 

till IF

 

 

 

 

 

 

 

till OFI

 

 

 

 

 

 

 

till IC

 

 

 

 

 

 

 

till PF

 

 

 

 

 

 

 

till NFC

 

 

 

 

 

 

 

till HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid 1-5 år – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

 

 

till GG

 

 

 

 

 

 

 

till IF

 

 

 

 

 

 

 

till OFI

 

 

 

 

 

 

 

till IC

 

 

 

 

 

 

 

till PF

 

 

 

 

 

 

 

till NFC

 

 

 

 

 

 

 

till HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid över 5 år – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

till MFI

 

 

 

 

 

 

 

till GG

 

 

 

 

 

 

 

till IF

 

 

 

 

 

 

 

till OFI

 

 

 

 

 

 

 

till IC

 

 

 

 

 

 

 

till PF

 

 

 

 

 

 

 

till NFC

 

 

 

 

 

 

 

till HHs & NPISH

 

 

 

 

 

 

 

upp till 1 år återstående löptid – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

1-2 års återstående löptid – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

2-5 års återstående löptid – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

över 5 års återstående löptid – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3x.

Lån varav depositionsgarantier i samband med återförsäkringar – verkligt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.

Lån (ENS 2010: F.4) – nominellt värde

 

 

 

 

 

 

 

ursprunglig löptid upp till 1 år – nominellt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

ursprunglig löptid 1-5 år – nominellt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

ursprunglig löptid över 5 år – nominellt värde

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

4.

Ägarandelar (ENS 2010: ) ) F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Ägarandelar varav noterade aktier

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

utgivna av MFI

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna GG

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4b.

Ägarandelar varav onoterade aktier

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

utgivna av MFI

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna GG

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av PF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna NFC

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4c.

Ägarandelar varav andra ägarandelar

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

utgivna av MFI

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna GG

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av OFI

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av IC

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

utgivna av PF

 

MINIMUM