ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 320

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
6 november 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

 

2014/762/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 oktober 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen och om upphävande av kommissionens beslut 2004/277/EG, Euratom och 2007/606/EG, Euratom [delgivet med nr C(2014) 7489]  ( 1 )

1

 

 

2014/763/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 oktober 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter [delgivet med nr C(2014) 7735]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

6.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 16 oktober 2014

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen och om upphävande av kommissionens beslut 2004/277/EG, Euratom och 2007/606/EG, Euratom

[delgivet med nr C(2014) 7489]

(Text av betydelse för EES)

(2014/762/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad civilskyddsmekanismen) har som allmänt mål att stärka samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna och underlätta samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra effektiviteten hos systemen för förebyggande av, beredskap för och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.

(2)

Eftersom katastrofer kan inträffa när som helst bör det centrum för samordning av katastrofberedskap (ERCC) som inrättats genom artikel 7 i beslut nr 1313/2013/EU hålla ständig kontakt med kontaktpunkterna i medlemsstaterna.

(3)

Det gemensamma kommunikations- och informationssystemet för olyckor (Cecis) är ett nödvändigt inslag i civilskyddsmekanismen eftersom det garanterar att den information som utbyts mellan medlemsstaterna både under normala förhållanden och vid olyckor är äkta, riktig och konfidentiell. En separat version av Cecis som ger sekretariaten för de regionala havskonventionerna och de tredjeländer som delar ett regionalt havsområde med unionen tillgång till Cecis bör skapas med tanke på särdragen i insatserna vid marina föroreningar.

(4)

För att säkra den operativa effektiviteten bör det fastställas minimikrav för moduler, annan insatskapacitet och experter som utsetts i enlighet med artikel 9.1 i beslut nr 1313/2013/EU, samt för deras operativa krav, funktion och samverkansförmåga såsom anges i artikel 9.2 i beslut nr 1313/2013/EU. I synnerhet bör moduler kunna vara autonoma under en viss tid, gå snabbt att placera ut och kunna samverka. För att förbättra samverkansförmågan för moduler behövs det åtgärder på EU-nivå och på medlemsstatsnivå.

(5)

Kapacitetsmålen för den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer (EERC) bör definieras och regelbundet ses över för att ett tillräckligt antal av samtliga nödvändiga modultyper, annan insatskapacitet och experter ska vara tillgängliga för utplacering inom ramen för civilskyddsmekanismen. Kraven på kvalitet och samverkansförmåga bör definieras och regelbundet ses över för att garantera en enhetlig miniminivå på kvalitet och samverkan för all den kapacitet som deltar i EERC.

(6)

Ett certifierings- och registreringsförfarande där inslag av självutvärdering ingår bör utarbetas för att se till att kapaciteten i den frivilliga poolen uppfyller alla nödvändiga krav och, vid behov, dra nytta av unionens begränsade samfinansiering av ”anpassningskostnader”. Detta certifierings- och registreringsförfarande bör också garantera en lämplig geografisk balans av kapacitet beroende på var riskerna finns och man bör överväga att låta alla intresserade medlemsstater delta.

(7)

Identifieringen av eventuella kapacitetsbrister inom EERC bör göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans fastställa var det saknas lämplig kapacitet inom eller utanför den frivilliga poolen. Medlemsstater som tar itu med bristerna själva eller genom konsortier bör kunna få begränsad samfinansiering från unionen förutsatt att det är kostnadseffektivt och får stöd i riskbedömningar.

(8)

För att utveckla EERC:s funktion bör begränsad samfinansiering genom ramavtal, ramavtal om partnerskap eller liknande arrangemang stödja medlemsstaternas tillgång till ytterligare kapacitet för att ta itu med tillfälliga brister vid allvarliga katastrofer, dvs. katastrofer av en sådan art och storleksordning som går utöver vad som rimligen kan förväntas inträffa och som man rimligen kan förbereda sig inför. Denna kapacitet ska ingå i den frivilliga poolen för insatser inom civilskyddsmekanismen.

(9)

Civilskyddsmekanismens utbildningsprogram fortsätter att vara en viktig del av beredskapen för den civilskydds- och katastrofhanteringspersonal som sänds ut inom ramen för civilskyddsmekanismen. I överensstämmelse med det tillämpningsområde som definieras i artikel 13.1 i beslut nr 1313/2013/EU bör det omfatta förebyggande åtgärder, beredskap och insatser.

(10)

Civilskyddsmekanismens övningsprogram bör även fortsättningsvis ha en viktig roll för den praktiska beredskapen vid insatser där civilskyddsmekanismen ingår och vid utbyte av erfarenheter från civilskyddsinsatser som har genomförts inom civilskyddsmekanismen. Övningsprogrammet bör styras av en strategisk ram som fastställer målen och rollerna för övningar inom civilskyddsmekanismen, samt av särskilda prioriteringar som anges i de årliga arbetsprogrammen.

(11)

Det bör inrättas en systematisk, fokuserad och sammanhängande strategi för insamling, analys, spridning och utnyttjande av erfarenheter som täcker katastrofhanteringens samtliga stadier.

(12)

Inom civilskyddsmekanismen är det viktigt att det finns tydliga operativa förfaranden för katastrofhantering för att garantera ett väl fungerande bistånd vid katastrofer, däribland för de relevanta internationella organisationer som anges i artikel 16.1 i beslut nr 1313/2013/EU.

(13)

För att civilskyddsmekanismen ska fungera maximalt effektivt och ändamålsenligt bör alla ansökningar och erbjudanden om bistånd vara så specifika som möjligt och innehålla all nödvändig information.

(14)

För att säkra att biståndet samordnas effektivt bör ERCC dela med sig av bedömningen av kritiska behov och rekommendationerna för insatser från den frivilliga poolen med alla medlemsstater och ta fram lämpliga insatsplaner vid varje begäran om bistånd. Urvalet av kapacitet från den frivilliga poolen bör baseras på specifika och objektiva kriterier, och prioritetsordningen bör bedömas mot bakgrund av aktuella operativa behov.

(15)

I syfte att i förekommande fall förbättra svarstiderna inom civilskyddsmekanismen bör medlemsstaterna göra nödvändiga förberedelser för utplacering av den kapacitet som registrerats i den frivilliga poolen.

(16)

Tillgången till experter på teknik, bedömningar och samordning, däribland lagledare, utgör en viktig del av civilskyddsmekanismen. Experternas uppgifter och funktion bör fastställas och förfarandet för deras utsändning bör avgöras.

(17)

I artikel 23 i beslut nr 1313/2013/EU fastställs särskilda bestämmelser för tillhandahållande av transportstöd vid en katastrof för att underlätta en snabb och effektiv insats med hjälp av civilskyddsmekanismen. Det är nödvändigt att fastställa bestämmelser och förfaranden för medlemsstaternas begäran om finansiellt stöd från unionen som avser transportstöd till det berörda landet och för kommissionens handläggning av en sådan begäran.

(18)

För insynens, samstämmighetens och effektivitetens skull bör det fastställas vilka uppgifter som ska lämnas i begäran om transportstöd och i de därmed sammanhängande svaren från medlemsstaterna och kommissionen.

(19)

Ifall finansiellt stöd från unionen får tillhandahållas i enlighet med beslut nr 1313/2013/EU bör medlemsstaterna kunna välja mellan att antingen begära ett bidrag eller en transporttjänst.

(20)

Kommissionens beslut 2004/277/EG, Euratom (2) och 2007/606/EG, Euratom (3) bör upphöra att gälla.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från räddningstjänstkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs detaljerade bestämmelser för genomförande av beslut nr 1313/2013/EU vad gäller

a)

samverkan mellan centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC) och medlemsstaternas kontaktpunkter,

b)

komponenterna i det gemensamma kommunikations- och informationssystemet för olyckor (Cecis) och organisationen av informationsutbyte via Cecis,

c)

fastställande av moduler, annan insatskapacitet och experter samt de operativa kraven för modulernas funktion och samverkansförmåga, däribland uppgifter, kapacitet, huvudkomponenter, fristående arbete och utplacering,

d)

kapacitetsmålen, kvalitets- och samverkanskraven samt det certifierings- och registreringsförfarande som krävs för att EERC ska fungera, däribland de finansiella arrangemangen,

e)

fastställande och avhjälpande av brister i EERC,

f)

organisationen av utbildningsprogrammet, övningsramen och programmet för tillvaratagna erfarenheter,

g)

de operativa förfarandena för katastrofinsatser inom och utanför unionen, däribland kartläggning av relevanta internationella organisationer,

h)

förfarandet för utplacering av expertgrupper,

i)

organisationen av stöd för transport av bistånd.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.    sökande av bistånd : den medlemsstat eller det tredjeland som drabbats av en katastrof, hotas av en katastrof eller förväntar sig att drabbas av en katastrof samt Förenta nationerna och dess organ och andra relevanta internationella organisationer som anges i bilaga VII.

2.    Civilskyddsbistånd : grupper, experter eller moduler avsedda för civilskydd och deras utrustning samt den utrustning eller det materiel som behövs för att lindra de omedelbara följderna av en katastrof.

3.    Buffertkapacitet : insatskapacitet vid katastrofer där tillgången och den snabba åtkomsten till insatskapaciteten samfinansieras enligt artikel 21.2 d i beslut nr 1313/2013/EU.

4.    Insatsenhet : de mänskliga och materiella resurser, bland annat moduler, som inrättats av en eller flera medlemsstater för civilskyddsinsatser.

5.    grupp för tekniskt stöd : de mänskliga och materiella resurser som inrättats i en eller flera medlemsstater för att utföra de stöduppgifter som avses i bilaga II.

KAPITEL 2

CENTRUM FÖR SAMORDNING AV KATASTROFBEREDSKAP (ERCC)

Artikel 3

Samverkan mellan ERCC och medlemsstaternas kontaktpunkter

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell kontaktpunkt för ERCC som ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Kontaktpunkten ska utses med hjälp av ”blanketten för meddelande om deltagande” i bilaga I.

2.   ERCC ska hålla nära kontakt med medlemsstaternas kontaktpunkter för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter och de insatser som föreskrivs i detta beslut och beslut nr 1313/2013/EU.

KAPITEL 3

DET GEMENSAMMA KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONSSYSTEMET FÖR OLYCKOR (CECIS)

Artikel 4

Dimensionerna i Cecis

Cecis ska bestå av följande tre komponenter:

a)

En nätverksdimension som kopplar samman de behöriga myndigheterna och medlemsstaternas kontaktpunkter samt ERCC.

b)

En tillämpningsdimension som består av de databaser och andra informationssystem som behövs för att civilskyddsmekanismen ska fungera och särskilt för följande uppgifter:

i)

Vidarebefordran av anmälningar.

ii)

Utbyte av meddelanden och information mellan ERCC, de behöriga myndigheterna och kontaktpunkterna.

iii)

Spridning av erfarenheter från insatser.

c)

En säkerhetsdimension som består av de system, regler och förfaranden som krävs för att man ska garantera äkthet, riktighet och konfidentialitet hos de uppgifter som lagras i och utbyts via Cecis.

Artikel 5

Informationssäkerhet

1.   Cecis ska kunna hantera handlingar, databaser och informationssystem på ett säkert sätt via säkra transeuropeiska telematiktjänster för myndigheter (sTESTA) eller ett jämförbart nätverk.

2.   Handlingar och information med sekretessgraden ”EU CONFIDENTIAL” eller högre ska överföras enligt särskilda arrangemang mellan den som tillhandahåller dokumenten och deras mottagare i enlighet med kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (4).

Artikel 6

Information och uppdateringar

1.   Medlemsstaterna ska lämna vederbörliga upplysningar till kommissionen med hjälp av ”blanketten för meddelande om deltagande” i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska lämna upplysningar om sina kontaktpunkter och, om det krävs, andra organ som hanterar naturkatastrofer, tekniska och radiologiska katastrofer eller miljöolyckor, däribland oavsiktlig förorening av havet.

3.   Medlemsstaterna ska omgående underrätta kommissionen om alla ändringar i den information som avses i punkterna 1 och 2.

4.   Cecis-databasen ska innehålla ett särskilt avsnitt med information om registrering och tillgången till insatskapacitet inom EERC. Kommissionen ska se till att nationella kontaktpunkter för civilskydd kontinuerligt har åtkomst till databasen.

5.   Medlemsstaterna ska se till att det särskilda avsnittet i Cecis-databasen alltid är aktuellt vad gäller tillgång till kapacitet och alla nödvändiga faktauppgifter om relevanta egenskaper hos registrerad insatskapacitet inom EERC.

6.   När det är lämpligt får medlemsstaterna bevilja skrivskyddad åtkomst till Cecis för andra relevanta nationella myndigheter.

Artikel 7

Cecis användargrupp

En användargrupp som består av företrädare som utsetts av medlemsstaterna ska biträda kommissionen vid valideringen, provningen och vidareutvecklingen av Cecis.

Artikel 8

Genomförande och vidareutveckling

1.   Kommissionen ska förvalta och vidareutveckla Cecis med beaktande av medlemsstaternas behov och krav.

2.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla en lämplig informationsteknisk miljö för Cecis på deras territorium i enlighet med de åtaganden som gjorts med hjälp av ”blanketten för meddelande om deltagande” i bilaga I.

Artikel 9

Havsföroreningar i Cecis

1.   Kommissionen ska se till att medlemsstaterna och Europeiska sjösäkerhetsbyrån via internet har tillgång till en särskild Cecis-tillämpning för havsföroreningar, för att följa de särskilda insatserna vid incidenter till sjöss.

2.   Tillämpningen ska också vara öppen via internet för de tredjeländer som delar ett regionalt havsområde med unionen. Tillträde kan också ges på ad hoc-basis till sekretariaten för relevanta regionala havskonventioner.

KAPITEL 4

MODULER, GRUPPER FÖR TEKNISKT STÖD, ANNAN INSATSKAPACITET OCH EXPERTER

Artikel 10

Registrering av moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter

1.   Medlemsstaterna ska registrera sina moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter som kartlagts i enlighet med artikel 9.6 i beslut nr 1313/2013/EU i Cecis-databasen.

2.   Modulerna, grupperna för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter som på förhand ställs till förfogande för EERC ska registreras i ett särskilt avsnitt av Cecis-databasen.

3.   Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska vid behov uppdateras.

Artikel 11

Sammansättning av moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter

1.   Moduler och grupper för tekniskt stöd får vara sammansatta av resurser från en eller flera medlemsstater.

2.   Om en modul eller en grupp för tekniskt stöd består av mer än en komponent får utsändningen av modulen eller gruppen vid en insats begränsas till de komponenter som krävs för den insatsen.

Artikel 12

Autonomi hos moduler

1.   Autonomin hos varje modul ska avse följande enligt specifikationen i bilaga II:

a)

Lämpligt skydd för rådande väderförhållanden.

b)

Elförsörjning och belysning som täcker behovet i baslägret och för den utrustning som krävs för att fullfölja uppdraget.

c)

Sanitär utrustning för modulens personal.

d)

Tillgång till mat och vatten för modulens personal.

e)

Sjukvårdspersonal eller paramedicinsk personal, sjukvårdsinrättningar och sjukvårdsmateriel för modulens personal.

f)

Lagring och underhåll av modulens utrustning.

g)

Utrustning för kommunikation med relevanta partner, i synnerhet de som ansvarar för samordningen på plats.

h)

Lokal transport.

i)

Logistik, materiel och personal för att ett basläger ska kunna upprättas och för att arbetet omedelbart ska kunna påbörjas vid ankomsten till platsen.

2.   Den biståndsgivande medlemsstaten ska på något av följande sätt se till att kraven på autonomi uppfylls:

a)

Förse modulen med den personal, den materiel och de förnödenheter som krävs.

b)

Vidta nödvändiga åtgärder på platsen för insatsen.

c)

Vidta nödvändiga åtgärder för att kombinera en icke-autonom insatsgrupp med en grupp för tekniskt stöd för att uppfylla kraven i artikel 13 innan den berörda modulen registreras i enlighet med artikel 10.1.

3.   Modulens garanterade autonomi vid insatsens början får inte vara kortare än

a)

96 timmar, eller

b)

den tid som fastställs i bilaga II.

Artikel 13

Krav på moduler och grupper för tekniskt stöd

1.   Modulerna ska uppfylla de allmänna krav som anges i bilaga II.

2.   Grupperna för tekniskt stöd ska uppfylla de allmänna krav som anges i bilaga II.

3.   De allmänna kraven i bilaga II ska med jämna mellanrum ses över.

4.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att

a)

modulerna har kapacitet att drivas med andra moduler,

b)

grupperna för tekniskt stöd har kapacitet att fungera med andra grupper för tekniskt stöd och med relevanta aktörer på plats,

c)

komponenterna i en modul har kapacitet att fungera tillsammans som en enda modul,

d)

komponenterna i en grupp för tekniskt stöd har kapacitet att fungera tillsammans som en enda grupp,

e)

modulerna och grupperna för tekniskt stöd, vid uppdrag utanför EU, kan fungera tillsammans med internationella resurser för katastrofinsatser som stödjer det berörda landet,

f)

gruppledare, ställföreträdande gruppledare och sambandsmän för moduler och grupper för tekniskt stöd deltar i lämplig utbildning och lämpliga övningar som anordnas av kommissionen i enlighet med artiklarna 26–32.

KAPITEL 5

UTVECKLING AV EN EUROPEISK INSATSKAPACITET VID NÖDSITUATIONER (EERC) I FORM AV EN FRIVILLIG POOL

Artikel 14

Kapacitetsmål

1.   EERC:s kapacitetsmål ska vara de som anges i bilaga III.

2.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna bedöma kapacitetsmålens lämplighet minst vartannat år och vid behov se över dem på grundval av risker som kartlagts i nationella riskbedömningar eller andra lämpliga nationella och internationella informationskällor.

3.   Medlemsstaterna ska ge kommissionen sådan relevant information om risker som är nödvändig för att bedöma kapacitetsmålen.

Artikel 15

Kvalitets- och samverkanskrav

1.   De kvalitets- och samverkanskrav som anges i bilaga IV ska tillämpas på moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter inom EERC.

2.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna bedöma lämpligheten hos kvalitets- och samverkanskraven minst vartannat år och vid behov se över dem. Kvalitetskraven ska grundas på erkända internationella standarder om sådana redan finns.

Artikel 16

Certifierings- och registreringsförfarande

1.   De certifierings- och registreringsförfaranden som anges i punkterna 2–8 ska tillämpas på moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter inom EERC.

2.   Certifiering och registrering ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i bilaga IV, med undantag för buffertkapacitet där artikel 25.3 ska tillämpas.

3.   De medlemsstater som erbjuder en särskild modul, en grupp för tekniskt stöd, annan insatskapacitet eller en expert som ska ingå i EERC ska lämna den information som anges i bilaga V.

4.   Kommissionen ska bedöma huruvida modulen, gruppen för tekniskt stöd, den övriga insatskapaciteten eller experten i fråga kan komma att tas med i EERC och utan dröjsmål meddela sina slutsatser till den berörda medlemsstaten. Vid denna bedömning ska kommissionen särskilt undersöka hur kvalitetskraven och kapacitetsmålen uppfyllts, om den information som lämnats är fullständig, den geografiska närheten och om samtliga medlemsstater deltar samt andra relevanta faktorer som ska fastställas på förhand och tillämpas på alla jämförbara moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter.

5.   Om kommissionen överväger att ta med modulen, gruppen för tekniskt stöd, annan insatskapacitet eller en expert ska kommissionen inleda certifieringsförfarandet på grundval av den information som lämnats och ytterligare information som kommissionen kan begära av den behöriga myndigheten i medlemsstaten. Om kommissionen på grundval av tillgänglig information anser att kvalitetskraven och samverkanskraven är uppfyllda får modulen, gruppen för tekniskt stöd, annan insatskapacitet eller en expert registreras i den frivilliga poolen.

6.   Kommissionen ska skriftligen meddela den berörda myndigheten i medlemsstaten sin bedömning av vilken utbildning, vilka övningar och/eller workshoppar som krävs och andra relevanta villkor för certifiering och registrering.

7.   Om alla krav är uppfyllda ska kommissionen ange att modulen, gruppen för tekniskt stöd, den övriga insatskapaciteten eller experten är certifierad för EERC och meddela medlemsstaten detta.

8.   Certifieringen av en modul, en grupp för tekniskt stöd, annan insatskapacitet eller en expert bör utvärderas på nytt senast efter tre år, om tillgången lämnas in för omregistrering i EERC.

9.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna bedöma lämpligheten hos certifierings- och registreringsförfarandet minst vartannat år och vid behov se över det.

Artikel 17

Finansiella bestämmelser för anpassningskostnader

1.   Medlemsstaterna kan begära bidrag för finansiering av anpassningskostnader individuellt per modul, grupp för tekniskt stöd eller annan insatskapacitet utan att kommissionen offentliggör en ansökningsomgång. Anpassningskostnaderna omfattar de kostnader som anges i artikel 21.2 c i beslut nr 1313/2013/EU.

2.   Till stöd för denna begäran ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in genomförandeplaner för anpassningskostnader, bland annat kostnadsberäkningar och tidsplan.

3.   Kommissionen ska utvärdera och, om de relevanta kraven är uppfyllda, godkänna de genomförandeplaner som avses i punkt 2, samt ange vilka av de respektive kostnaderna som är berättigande som anpassningskostnader.

4.   Efter det att det gjorts en bedömning av begäran ska kommissionen fatta ett beslut om tilldelning.

5.   Medlemsstaterna ska till kommissionen rapportera detaljer om anpassningskostnaderna.

KAPITEL 6

ÅTGÄRDANDE AV BRISTER I INSATSKAPACITETEN

Artikel 18

Övervakning av framstegen med kapacitetsmålen

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande övervaka vilka framsteg som görs vad gäller att uppfylla kapacitetsmålen, med beaktande av den kapacitet som anges i artikel 20, och ska regelbundet informera medlemsstaterna om sin bedömning av de framsteg som gjorts. Kommissionen ska informera medlemsstaterna i den mån det behövs om eventuella kapacitetsbrister som finns kvar.

Artikel 19

Förfarande för att identifiera brister i insatskapaciteten

1.   Som en del av uppföljningen av framstegen med kapacitetsmålen ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna bedöma skillnaden mellan medlemsstaternas registrerade kapacitet i EERC och de kapacitetsmål som fastställs i bilaga III.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna ska endast bedöma den kapacitet som registrerats som tillgänglig för EERC av medlemsstaterna i enlighet med artikel 16.

Artikel 20

Förfarande för att identifiera insatskapacitet utanför EERC

1.   Om kommissionen tillsammans med medlemsstaterna har kartlagt potentiellt allvarliga brister i insatskapaciteten i enlighet med artikel 19 i detta beslut ska den, i samarbete med medlemsstaterna, undersöka om det finns nödvändig kapacitet utanför EERC, i enlighet med artikel 12.2 i beslut nr 1313/2013/EU.

2.   Kommissionen ska endast bedöma följande kapacitet utanför EERC:

a)

kapacitet som registrerats i Cecis,

b)

buffertkapacitet, eller

c)

kapacitet som inte omfattas av punkterna a eller b men som medlemsstaten eller medlemsstaterna snabbt kan få tillgång till i erforderlig mängd, på önskad plats, inom angiven tid och under erforderlig tid.

3.   För att fastställa den kapacitet som avses i punkt 2 c ska kommissionen begära att de nationella kontaktpunkterna anger detaljerna för bedömningen av potentiellt allvarliga brister i insatskapaciteten och uppmana medlemsstaterna att lämna information om all sådan kapacitet tillgänglig utanför EERC som avses i punkt 2 c.

4.   Kommissionen ska i begäran ange en tidsfrist för svar på högst 60 kalenderdagar; fristens exakta längd ska bero på hur komplicerat det anses vara för medlemsstaterna att fastställa den kapacitet som avses i punkt 2.

5.   Medlemsstaterna ska skriftligen informera kommissionen om den kapacitet som avses i punkt 2 inom den fastställda tidsfristen.

6.   Om en medlemsstat inte svarar skriftligen inom den angivna tidsfristen ska kommissionen anta att det inte finns någon kapacitet som avses i punkt 2 tillgänglig i den medlemsstaten.

7.   På grundval av den information som mottagits från medlemsstaterna och med beaktande av endast den kapacitet som avses i punkt 2 ska kommissionen bedöma om denna kapacitet täcker de brister i insatskapaciteten som fastställts i enlighet med artikel 19 i detta beslut. Kommissionen ska bedöma att kapacitetsbristerna har täckts först när antalet kapaciteter inom EERC samt de kapaciteter som avses i punkt 2 är lika med eller överstiger de kapacitetsmål som fastställs i bilaga III.

Artikel 21

Förfarande för att åtgärda brister i insatskapaciteten

1.   Om kommissionen tillsammans med medlemsstaterna har identifierat potentiellt allvarliga brister i insatskapaciteten i enlighet med artikel 19, som inte kan åtgärdas i enlighet med artikel 20, ska den underrätta medlemsstaterna skriftligt om detta och ange vilka de strategiska bristerna i insatskapaciteten anses vara.

2.   Kommissionen ska skriftligt uppmana medlemsstaterna att åtgärda de strategiska bristerna i insatskapaciteten i enlighet med artikel 12.3 i beslut nr 1313/2013/EU.

3.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen huruvida, när och hur de planerar att åtgärda de strategiska bristerna i insatskapaciteten, antingen individuellt eller genom att samarbeta med andra medlemsstater.

Artikel 22

Kommissionens stöd för att åtgärda strategiska brister i insatskapaciteten

1.   När det krävs EU-finansiering för att åtgärda strategiska brister i insatskapaciteten i enlighet med artiklarna 12.3 och 21.1 j i beslut nr 1313/2013/EU ska kommissionen offentliggöra en ansökningsomgång till stöd för medlemsstaterna.

2.   När medlemsstaterna besvarar ansökningsomgången ska de följa artikel 21.1 j iii och 21.1 j iv i beslut nr 1313/2013/EU.

3.   Medlemsstaterna ska bland annat ange vilken procentandel av samfinansiering från EU som behövs.

Artikel 23

Stödberättigande kostnader för att åtgärda brister i insatskapaciteten

1.   Alla kostnader för utrustning, tjänster eller personal som krävs för att inrätta insatskapaciteten ska vara stödberättigande.

2.   Kostnader för underhåll eller löpande kostnader ska inte vara stödberättigande.

KAPITEL 7

ÅTGÄRDANDE AV TILLFÄLLIGA BRISTER VID ALLVARLIGA KATASTROFER

Artikel 24

Finansiella bestämmelser

1.   Kommissionen ska i det årliga arbetsprogrammet i allmänna ordalag definiera vilken typ av och hur mycket buffertkapacitet som krävs med beaktande av möjligheten för vissa särskilda, allvarliga typer av katastrofer i medlemsstaterna samt särskilt omfattande katastrofer eller andra faktorer som gör en katastrof allvarlig, t.ex. att den inträffar samtidigt som en annan katastrof samt potentialen för tillfälliga brister i sådana situationer.

2.   Kommissionen ska regelbundet inleda nödvändiga finansiella förfaranden för att täcka de kostnader som definieras i artikel 21.2 d i beslut nr 1313/2013/EU för att garantera snabb tillgång till den buffertkapacitet som anges i det årliga arbetsprogrammet.

3.   Den buffertkapacitet som medfinansieras av kommissionen ska vara ett tillägg till den befintliga insatskapacitet som medlemsstaterna förfogar över som del av deras nationella beredskap och ska inte ersätta befintlig insatskapacitet.

Artikel 25

Villkor för unionens finansiella bidrag

1.   Unionens finansiella bidrag är beroende av att de deltagande medlemsstaterna godtar de finansiella förfaranden som avses i artikel 24.2 på de villkor som anges i punkterna 2–9. Kommissionen får fastställa ytterligare villkor i de finansiella förfarandena.

2.   Medlemsstaterna ska göra en buffertkapacitet tillgänglig som ska ingå i den frivilliga poolen.

3.   Buffertkapaciteten ska uppfylla de nödvändiga kvalitets- och certifieringskrav som avses i de finansiella förfarandena i artikel 24.2.

4.   Buffertkapaciteten ska registreras i den frivilliga poolen för hela den period som fastställs i relevanta ramavtal, ramavtal om partnerskap eller liknande arrangemang. Eventuella villkor och begränsningar som fastställs av den eller de medlemsstater som registrerar kapaciteten ska vederbörligen motiveras av operativa krav.

5.   Buffertkapacitet berättigar inte till det finansiella stöd som avses i artikel 17.

6.   Kommissionen ska genast underrätta alla medlemsstater via Cecis om buffertkapacitet som registrerats i den frivilliga poolen.

7.   Buffertkapacitet som registrerats i den frivilliga poolen ska vara tillgänglig för insatser inom civilskyddsmekanismen på samma allmänna villkor som annan kapacitet som registrerats i den frivilliga poolen, i enlighet med artikel 11 i beslut nr 1313/2013/EU.

8.   Efter det att en begäran om bistånd mottagits genom ERCC ska utplaceringen av buffertkapacitet som registrerats i den frivilliga poolen följa de operativa förfaranden för katastrofinsatser som föreskrivs i kapitel 11.

9.   Buffertkapacitet som registrerats i den frivilliga poolen ska vara tillgänglig för bruk inom landet i de medlemsstater som har samfinansierat kapaciteten. Före bruket inom landet ska dessa medlemsstater samråda med ERCC för att bekräfta att

i)

en allvarlig katastrof inte hotar eller inträffat samtidigt vilket kan leda till en begäran om utplacering av buffertkapaciteten,

ii)

bruket inom landet inte otillbörligt hindrar att andra medlemsstater snabbt kan få tillgång till kapaciteten om nya allvarliga katastrofer inträffar.

KAPITEL 8

UTBILDNINGSPROGRAM

Artikel 26

Utbildningsprogram

1.   Ett utbildningsprogram som omfattar förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer ska inrättas. Utbildningsprogrammet ska omfatta allmänna kurser, specialkurser och ett system för utbyte av experter. Utbildningsprogrammet ska vara riktat mot målgrupperna i artikel 27.

2.   Kommissionen ska ansvara för samordning och organisation och för utbildningsprogrammets innehåll och schema.

Artikel 27

Deltagare

1.   Utbildningsprogrammet ska ha följande målgrupper:

a)

Medlemsstaternas personal inom civilskydd och katastrofhantering, särskilt lagledare, deras ställföreträdare och sambandsmän samt medlemsstaternas experter enligt artikel 41, däribland experter på förebyggande åtgärder och beredskap samt central personal vid nationella kontaktpunkter.

b)

Anställda vid unionens institutioner och organ.

c)

Utvalda experter från de länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken samt kandidatländer och potentiella kandidatländer.

2.   Deltagande i kurserna ska också vara öppet för utvalda experter från

a)

Förenta nationerna och dess organ,

b)

de internationella organisationer som anges i bilaga VII,

c)

tredjeländer och i förekommande fall andra relevanta aktörer.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen ska utse praktikanter för varje utbildningsomgång.

Artikel 28

Utbildningskurser

1.   Programmet ska bestå av ett antal kurser på introduktionsnivå, operativ nivå och ledningsnivå.

2.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna fastställa kurser, innehåll, kursplaner och tidsplan för kurserna, däribland tillträdeskrav.

3.   Kommissionen ska se till att lärare och utbildare har uppdaterats om den relevanta utvecklingen av unionens civilskyddsmekanism.

Artikel 29

Utbyte av experter

Systemet för utbyte av experter mellan medlemsstaterna eller med kommissionen ska göra det möjligt för experter att

a)

erhålla och utbyta erfarenheter,

b)

få kunskap om olika tekniska lösningar och operativa förfaranden,

c)

studera andra deltagande räddningstjänsters och institutioners metoder.

Artikel 30

Ytterligare utbildning

När det är lämpligt och i enlighet med det årliga arbetsprogrammet ska det tillhandahållas ytterligare utbildningstillfällen som uppfyller de behov som kartlagts för att smidigt och effektivt genomföra åtgärder för civilskydd och katastrofhantering.

Artikel 31

Utvärderingssystem

Kommissionen ska se till att utbildningens nivå och innehåll är sammanhängande. Kommissionen ska därför ta fram ett lämpligt system för utvärdering av utbildningsverksamheten.

KAPITEL 9

ÖVNINGSRAM

Artikel 32

Övningsprogram, strategisk ram och prioriteringar

1.   Ett program för civilskyddsövningar ska inrättas och förvaltas av kommissionen.

2.   Programmet för civilskyddsövningar ska styras av en strategisk ram som fastställer mål och roller för övningarna inom civilskyddsmekanismen.

3.   Programmet ska särskilt ha till syfte att

a)

förbättra medlemsstaternas insatskapacitet, särskilt när det gäller grupper och andra tillgångar som tillhandahålls vid biståndsinsatser inom civilskyddsmekanismen,

b)

förbättra och kontrollera förfarandena, införa en gemensam strategi för samordningen av biståndsinsatser inom civilskyddsmekanismen och minska insatstiden vid större katastrofer,

c)

förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas civilskyddstjänster och kommissionen,

d)

kartlägga och utbyta erfarenheter,

e)

testa utnyttjandet av tillvaratagna erfarenheter.

4.   Övningsprogrammets allmänna prioriteringar ska fastställas i en långsiktig övergripande plan. I den ska ingå relevanta katastrofscenarier och kapacitet.

5.   Kommissionen ska

a)

i samarbete med medlemsstaterna utveckla den strategiska ramen och långsiktiga övergripande planen med beaktande av programmet för tillvaratagna erfarenheter och annan relevant information,

b)

fastställa målen för övningarna och deras roll i förhållande till andra delar av civilskyddsmekanismen och

c)

årligen lägga fram ett förslag i arbetsprogrammet om särskilda prioriteringar för övningar i enlighet med den långsiktiga övergripande planen.

KAPITEL 10

PROGRAMMET MED TILLVARATAGNA ERFARENHETER

Artikel 33

Övervakning, analys och utvärdering

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska utbyta de uppgifter, den information och de bedömningar som krävs för att övervaka, analysera och utvärdera alla relevanta civilskyddsåtgärder inom civilskyddsmekanismen.

2.   Kommissionen ska inrätta och förvalta en databas som kan användas av medlemsstaterna och kommissionen för att samla in och utbyta uppgifter, sprida erfarenheter och upprätthålla en överblick över genomförandet.

3.   Kommissionen ska underlätta kartläggningen av erfarenheter med relevanta berörda parter, bland annat genom att anordna möten.

Artikel 34

Främjande av utnyttjandet

1.   Kommissionen ska se till att de erfarenheter som har kartlagts av kommissionen, medlemsstaterna och relevanta berörda parter beaktas i beslutsprocessen för att ytterligare utveckla civilskyddsmekanismen.

2.   De erfarenheter som kartlagts ska särskilt bidra till fastställandet av

a)

utbildningsprogrammets prioriteringar, däribland, i tillämpliga fall, kursernas och övningsprogrammets innehåll och läroplaner,

b)

de årliga ansökningsomgångarnas prioriteringar avseende projekt för förebyggande åtgärder och beredskap, och

c)

prioriteringarna för den planeringsverksamhet som avses i artikel 10 i beslut nr 1313/2013/EU.

3.   Kommissionen ska regelbundet rapportera om programmet med tillvaratagna erfarenheter och förteckna relevanta erfarenheter, vilka avhjälpande åtgärder som planeras, ansvar och tidsramar samt hur erfarenheterna utnyttjats.

4.   Medlemsstaterna ska regelbundet rapportera om de framsteg som görs med de erfarenheter som kartlagts och som omfattas av deras nationella ansvar.

KAPITEL 11

OPERATIVA FÖRFARANDEN VID KATASTROFINSATSER

Artikel 35

Begäran om bistånd och svar

1.   När en katastrof inträffar eller vid överhängande fara för en katastrof inom unionen ska kommissionen, efter att ha mottagit en begäran om bistånd via Cecis, på lämpligt sätt och utan dröjsmål genomföra de åtgärder som fastställs i artikel 15.3 i beslut nr 1313/2013/EU.

2.   När en katastrof inträffar eller vid överhängande fara före en katastrof utanför unionen som kan kräva civilskyddsbistånd får kommissionen underrätta tredjelandet om möjligheterna att begära bistånd inom civilskyddsmekanismen.

3.   En medlemsstat eller ett tredjeland som drabbats av en katastrof eller hotas av överhängande fara före en katastrof ska, om de vill begära bistånd genom civilskyddsmekanismen, rikta en skriftlig begäran om bistånd till ERCC via de behöriga nationella myndigheterna. Om de vill begära bistånd genom civilskyddsmekanismen, Förenta nationerna och dess organ eller ett av de internationella organisationer som anges i bilaga VII, ska de rikta en skriftlig begäran om bistånd till ERCC.

4.   Det biståndsbegärande landet ska ge ERCC alla relevanta uppgifter om situationen och framför allt om specifika behov, det stöd som begärs och platsen.

5.   Sökanden ska underrätta ERCC om tidsplanen, kontaktpunkten, den plats för vilken biståndet begärs och den operativa kontaktpunkten på plats som hanterar katastrofen.

6.   ERCC ska i möjligaste mån utarbeta särskilda insatsplaner för varje begäran om bistånd. De ska innehålla rekommendationer för tillhandahållande av bistånd, bland annat uppmaningar att utplacera moduler, grupper för tekniskt stöd, annan insatskapacitet och experter som registrerats i EERC och en utvärdering av eventuella kritiska behov. Särskilda planer för utplacering ska följa den struktur och beskrivning som anges i bilaga VI och baseras på allmänna redan utarbetade planer som avses i artiklarna 15.3 c och 16.3 b i beslut nr 1313/2013/EU, som ska omfatta de mest relevanta typerna av katastrofrisker och beakta de riskscenarier som identifieras i medlemsstaternas riskbedömningar. De särskilda planerna för utplacering ska översändas till alla medlemsstater.

7.   Följande kriterier, vilkas prioritet kan bero på omständigheterna i begäran om bistånd, ska beaktas vid valet av kapacitet i EERC:

a)

Tillgänglighet.

b)

Lämplighet.

c)

Plats/närhet.

d)

Uppskattade transporttider och kostnader.

e)

Tidigare erfarenhet.

f)

Tidigare användning av tillgången.

g)

Andra relevanta kriterier, såsom språkkunskaper, kulturell närhet.

8.   Om inte annat överenskommits med medlemsstaterna, ska ERCC inte uppmana medlemsstaterna att sända ut särskild kapacitet från ERCC i områden med väpnade konflikter, områden där det finns hot om väpnade konflikter eller områden där andra förhållanden kan utsätta grupperna för fara.

9.   De medlemsstater som uppmanas att sända ut kapacitet från EERC ska i enlighet med artikel 11.7 i beslut nr 1313/2013/EU meddela sitt slutliga beslut till ERCC. ERCC ska ange den tidsfrist inom vilken medlemsstaten i princip ska svara. Denna tidsfrist ska baseras på katastrofens art och ska i varje fall uppgå till minst två timmar.

10.   Sökanden av bistånd ska informera ERCC om vilka erbjudanden om bistånd som den har godtagit.

11.   När biståndet är nödvändigt för att tillgodose ett kritiskt behov och biståndet inte är tillgängligt eller inte är tillgängligt i tillräcklig omfattning i EERC, ska kommissionen omedelbart informera alla nationella kontaktpunkter via Cecis om unionens tillgängliga finansiella stöd till transporter, i enlighet med artikel 23.3 b i beslut nr 1313/2013/EU.

12.   När det gäller begäran om insatsenheter och hjälpmedel, ska ERCC informera medlemsstaterna om det val som sökanden av bistånd har gjort. De medlemsstater som tillhandahåller bistånd ska regelbundet informera ERCC om utsända insatsenheter och hjälpmedel, däribland all kapacitet som är en del av EERC.

13.   Kommissionen får välja ut, utse och sända ut en expertgrupp för stöd på plats i enlighet med artikel 17 i beslut nr 1313/2013/EU.

Artikel 36

Expertuppdrag

1.   De utsända experterna ska utföra de uppgifter som anges i artikel 8 d i beslut nr 1313/2013/EU. De ska regelbundet rapportera till den biståndsbegärande statens myndigheter och till ERCC.

2.   ERCC ska informera medlemsstaterna om expertuppdragets framsteg.

3.   Sökanden av bistånd ska regelbundet informera ERCC om utvecklingen av den pågående verksamheten på plats.

4.   Vid insatser i tredjeländer ska gruppledaren regelbundet informera ERCC om utvecklingen av den pågående verksamheten på plats.

5.   ERCC ska sammanställa all inkommen information och vidarebefordra den till medlemsstaternas kontaktpunkter och behöriga myndigheter.

Artikel 37

Operativ avslutning

1.   Om den biståndssökande medlemsstaten eller någon av de medlemsstater som tillhandahåller bistånd anser att det inte längre krävs något bistånd, eller att bistånd inte längre kan tillhandahållas, ska den snarast möjligt informera ERCC, de utsända experterna och insatsenheterna om detta. Sökanden av bistånd och medlemsstaterna ska organisera den faktiska avslutningen på lämpligt sätt. ERCC ska informeras om detta.

2.   I tredjeländer ska gruppledaren snarast möjligt underrätta ERCC om han eller hon anser, efter lämpligt samråd med sökanden av bistånd, att det inte längre krävs något bistånd eller om något hindrar ett effektivt tillhandahållande av bistånd. ERCC ska vidarebefordra denna information till unionens delegation i det landet samt till kommissionens relevanta avdelningar, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna. ERCC ska i samarbete med sökanden av bistånd säkra den faktiska avslutningen för utsända experter och insatsenheterna.

Artikel 38

Rapportering och gjorda erfarenheter

1.   De behöriga myndigheterna i den stat som söker bistånd och i de medlemsstater som har tillhandahållit bistånd, liksom de utsända experterna, ska ha möjlighet att lägga fram sina slutsatser om samtliga aspekter av insatsen för ERCC. En sammanfattande rapport ska utarbetas av ERCC om det bistånd som tillhandahållits och eventuella relevanta erfarenheter.

2.   Utöver artiklarna 33 och 34 ska ERCC tillsammans med medlemsstaterna följa upp utnyttjandet av erfarenheterna för att förbättra biståndsinsatserna inom civilskyddsmekanismen.

Artikel 39

Kostnader

1.   Om inget annat har avtalats ska sökanden av bistånd bära kostnaderna för det bistånd som tillhandahålls av medlemsstaterna.

2.   Med hänsyn till bland annat katastrofens art och skadornas omfattning får en medlemsstat helt eller delvis tillhandahålla sitt bistånd kostnadsfritt. Medlemsstaten får också när som helst helt eller delvis avstå från ersättning för sina kostnader.

3.   Om inget annat har avtalats ska sökanden av bistånd under den tid som insatsen varar förse biståndsgrupperna med kost och logi samt kostnadsfritt fylla på deras proviant. Biståndsgrupperna ska dock inledningsvis vara logistiskt oberoende och självförsörjande under en rimlig tid, beroende på vilka tillgångar som används, och underrätta ERCC om detta.

4.   Kostnaderna för att sända ut experter och relevant logistiskt stöd ska behandlas i enlighet med artikel 22 a i beslut nr 1313/2013/EU. Dessa kostnader ska berättiga till unionsfinansiering.

Artikel 40

Ersättning för skador

1.   De medlemsstater som söker bistånd ska avstå från att begära ersättning av medlemsstaterna för skador som orsakas av en biståndsinsats som tillhandahållits inom civilskyddsmekanismen och enligt detta beslut, utom i bevisade fall av bedrägeri eller grov oaktsamhet.

2.   De medlemsstater som söker bistånd och de medlemsstater som tillhandahåller bistånd ska samarbeta för att göra det lättare för tredje part att få ersättning för sådan skada som är en följd av biståndsinsatser i enlighet med tillämplig lagstiftning och relevanta ramar.

KAPITEL 12

FÖRFARANDET FÖR UTSÄNDNING AV EXPERTGRUPPER

Artikel 41

Kategorier av experter

Medlemsstaterna ska klassificera experterna i följande kategorier:

a)

Tekniska experter.

b)

Bedömningsexperter.

c)

Samordningsexperter.

d)

Gruppledare.

Artikel 42

Arbetsuppgifter och funktioner

1.   Tekniska experter ska kunna ge råd i specifika, högteknologiska frågor samt relaterade risker och stå till förfogande för uppdrag.

2.   Bedömningsexperter ska kunna bedöma situationen samt ge råd om vilka åtgärder som bör vidtas och stå till förfogande för uppdrag.

3.   Samordningsexperter kan vid behov omfatta ställföreträdande gruppledare, logistik- och kommunikationsansvariga och annan nödvändig personal. De tekniska experterna och bedömningsexperterna kan på begäran ingå i samordningsgruppen för att bistå gruppledaren under hela uppdraget.

4.   Gruppledaren ska ansvara för bedömnings- och samordningsgruppens ledning under uppdraget. Gruppledaren ska hålla kontakt med myndigheterna i det berörda landet, med ERCC, däribland ERCC:s sambandsman, med andra internationella organisationer samt, vid biståndsinsatser inom civilskyddsmekanismen utanför medlemsstaterna, även med unionens delegation i det landet.

5.   Experter som sänts ut på beredskapsuppdrag får av kommissionen, i samförstånd med den medlemsstat som utsett dem, bemyndigas att åta sig någon av de funktioner som anges i artikel 41 och ska kunna ge råd och rapportera om lämpliga beredskapsåtgärder, inklusive administrativ kapacitet, behovet av tidig varning, utbildning, övningar och insatser för att öka medvetenheten.

6.   Experter som sänts ut på beredskapsuppdrag får av kommissionen, i samförstånd med den medlemsstat som utsett dem, bemyndigas att åta sig någon av de funktioner som anges i artikel 41 och ska kunna ge råd och rapportera om lämpliga förebyggande åtgärder och riskhanteringsförmågan.

Artikel 43

Expertdatabas

1.   Kommissionen ska sammanställa informationen om experterna i en expertdatabas och göra den tillgänglig genom Cecis.

2.   De experter som ingår i EERC ska specifikt identifieras i den databas som avses i punkt 1.

Artikel 44

Krav på utbildning

Experterna ska vid behov genomgå det utbildningsprogram som upprättats i enlighet med artikel 26.

Artikel 45

Utnämning

Vid en begäran om bistånd ska medlemsstaterna ansvara för att utse tillgängliga experter och dela deras kontaktuppgifter med ERCC.

Artikel 46

Mobilisering och serviceavtal

1.   ERCC ska kunna mobilisera och sända ut de utvalda experterna med mycket kort varsel efter det att experterna har utsetts för det specifika uppdraget av medlemsstaterna.

2.   Kommissionen ska underteckna ett serviceavtal med varje expert som omfattar följande delar:

a)

Uppdragets mål.

b)

Uppdragsbeskrivning.

c)

Den tid uppdraget beräknas ta i anspråk.

d)

Information om lokala kontaktpersoner.

e)

Information om försäkring.

f)

Dagtraktamente.

g)

Särskilda betalningsvillkor.

h)

Riktlinjer för tekniska experter, bedömningsexperter, samordningsexperter och gruppledare.

KAPITEL 13

TRANSPORTSTÖD

Artikel 47

Former för transportstöd

Transportstöd kan ges i form av

a)

sammanförande och delning av transportkapacitet,

b)

identifiering och underlättande av medlemsstaternas tillgång till transportresurser på den kommersiella marknaden eller från andra källor, eller

c)

tillhandahållande av unionens stöd till medlemsstaterna genom bidrag eller transporttjänster som skaffats från privata eller andra enheter.

Artikel 48

Förfarande för transportstöd genom civilskyddsmekanismen

1.   De förfaranden som fastställs i artiklarna 49 och 50 ska tillämpas när en begäran om transportstöd görs.

2.   Begäran ska utfärdas av den behöriga myndighet som avses i artikel 56 och skickas till kommissionen skriftligen. Den ska innehålla de uppgifter som anges i del A i bilaga VIII.

3.   Om transportkapacitet sammanförs, får en medlemsstat agera som huvudansvarig genom att begära unionens finansiella stöd för hela insatsen.

4.   Varje begäran om transportstöd enligt detta beslut samt därmed sammanhängande svar och informationsutbyten mellan medlemsstaterna och kommissionen ska skickas till och behandlas av ERCC.

5.   Begäran ska sändas via Cecis eller elektronisk post. Begäran om unionsfinansiering får lämnas med fax, elektronisk post eller genom Cecis, förutsatt att handlingar i original undertecknade av den behöriga myndigheten därefter utan dröjsmål lämnas till kommissionen.

6.   Kommissionen kan emellertid införa ett elektroniskt system för informationsutbyte som omfattar alla informationsutbyten med bidragsmottagare, däribland ingående av bidragsavtal, anmälan av bidragsbeslut och eventuella ändringar av dem i enlighet med artikel 179 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (5).

Artikel 49

Begäran om transportstöd

1.   När kommissionen tar emot en begäran om stöd ska den omedelbart underrätta de kontaktpunkter som utses av medlemsstaterna enligt artikel 9.7 i beslut nr 1313/2013/EU.

2.   I underrättelsen får kommissionen, i förekommande fall, uppmana medlemsstaterna att lämna närmare upplysningar om de transportresurser som de kan ställa till förfogande för den medlemsstat som lagt fram begäran eller någon annan alternativ lösning de kan föreslå för att tillgodose de behov som uttryckts av det drabbade landet. Kommissionen får ange en tidsfrist för att lämna denna information.

3.   När kontaktpunkterna underrättats av kommissionen i enlighet med punkt 1 ska det begärda transportstödet berättiga till unionens samfinansiering, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 53.

Artikel 50

Svar på begäran om transportstöd

1.   De medlemsstater som kan tillhandahålla transportstöd ska underrätta kommissionen så snart som möjligt och senast 24 timmar efter mottagandet av den underrättelse som avses i artikel 49, om inte annat anges i underrättelsen, om alla transportresurser som de på frivillig basis kan ställa till förfogande som svar på en begäran om stöd för sammanförande eller identifiering av transportresurser. Underrättelsen ska innehålla det som anges i del B i bilaga VIII och information om eventuella finansiella villkor eller andra begränsningar.

2.   Kommissionen ska snarast sammanställa informationen om tillgängliga transportresurser och vidarebefordra den till den medlemsstat som lämnat begäran.

3.   Förutom den information som avses i punkt 2 ska kommissionen till medlemsstaterna vidarebefordra all annan information den har om tillgängliga transportresurser från andra källor, bl.a. den kommersiella marknaden, och underlätta medlemsstaternas tillgång till dessa kompletterande resurser.

4.   Den medlemsstat som lämnat begäran ska underrätta kommissionen om de transportlösningar den har valt och hålla kontakt med de medlemsstater som lämnar stöd eller den operatör som kommissionen angett.

5.   Kommissionen ska underrätta alla medlemsstater om det alternativ som den medlemsstat som lämnat begäran har valt. Den medlemsstaten ska regelbundet underrätta kommissionen om läget vad gäller tillhandahållandet av civilskyddshjälpen.

Artikel 51

Begäran om bidrag

1.   När en tänkbar transportlösning har valts av en medlemsstat, men det krävs unionsfinansiering för transport av civilskyddshjälpen, kan medlemsstaten begära bidrag från unionen.

2.   Medlemsstaten ska i sin begäran ange vilken procentandel medfinansiering som den ansöker om; men högst 55 % av de stödberättigande kostnaderna för transportåtgärder enligt artikel 23.2 i beslut nr 1313/2013/EU och högst 85 % av de stödberättigande kostnaderna för transportåtgärder enligt artikel 23.3 a och 23.3 b i beslut nr 1313/2013/EU. Kommissionen ska omedelbart underrätta alla medlemsstater om begäran.

3.   Kommissionen får inrätta rampartnerskap med relevanta behöriga myndigheter i medlemsstaterna i enlighet med artikel 178 i delegerad förordning (EU) nr 1268/2012.

Artikel 52

Begäran om transporttjänster

1.   Om ingen transportlösning har valts av den medlemsstat som begär transportstöd kan den be kommissionen att ingå avtal om transporttjänster med privata eller andra enheter för att kunna transportera sin civilskyddshjälp till det berörda landet.

2.   När kommissionen tar emot en sådan begäran som avses i punkt 1 ska den omedelbart underrätta alla medlemsstater om begäran och informera den medlemsstat som begär transporttjänster om alla tillgängliga transportlösningar och kostnaderna för dem.

3.   På grundval av det informationsutbyte som avses i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaten skriftligen bekräfta sin begäran om transporttjänster och sitt åtagande att återbetala till kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 54. Medlemsstaten ska ange vilken andel av kostnaderna den kommer att återbetala. Denna andel ska vara minst 45 % för transportåtgärder enligt artikel 23.2 i beslut nr 1313/2013/EU och 15 % för transportåtgärder enligt artikel 23.3 a och 23.3 b i beslut nr 1313/2013/EU.

4.   Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen om alla ändringar i sin begäran om transporttjänster.

Artikel 53

Beslut om unionsfinansiering av transportstöd

1.   För att avgöra om de kriterier som anges i artikel 23.1 d i beslut nr 1313/2013/EU och principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (6) är uppfyllda, ska följande beaktas:

a)

Upplysningarna i den begäran om unionsfinansiering som medlemsstaten lämnar enligt artikel 48.2.

b)

De behov som det berörda landet framför.

c)

Alla behovsbedömningar gjorda av experter som rapporterar till kommissionen under olyckan.

d)

Annan relevant och tillförlitlig information som kommissionen har tillgång till vid tidpunkten för beslutet som lämnats av medlemsstater och internationella organisationer.

e)

Effektiviteten och ändamålsenligheten hos de transportlösningar som ska leverera civilskyddshjälp i rätt tid.

f)

Möjligheter till lokala införskaffningar.

g)

Andra åtgärder som vidtas av kommissionen.

2.   Medlemsstaterna ska lämna alla kompletterande upplysningar som behövs för att bedöma hur kriterierna i artikel 23.1 d i beslut nr 1313/2013/EU uppfyllts. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen så snart som möjligt efter att ha tagit emot en begäran från kommissionen om sådana upplysningar.

3.   Kommissionen ska ange den förfinansiering som ska betalas vilken kan uppgå till 85 % av det finansiella bidrag som sökts från unionen, under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel. Ingen förfinansiering ska tillhandahållas för bidrag under den tröskel som fastställts för bidrag till låga belopp enligt definitionen i artikel 185 i delegerad förordning (EU) nr 1268/2012, såvida inte den medlemsstat som begär finansiellt stöd kan visa att avsaknaden av förfinansiering skulle äventyra genomförandet av åtgärden.

4.   Beslutet om finansiellt stöd ska omedelbart lämnas till den medlemsstat som begär finansiellt stöd. Det ska också lämnas till alla andra medlemsstater.

5.   Enskilda ansökningar om bidrag till transporter för vilka det finansiella bidrag som begärs från unionen är mindre än 2 500 euro berättigar inte till medfinansiering från unionen, om de inte omfattas av det rampartnerskap som avses i artikel 51.3.

Artikel 54

Återbetalning av unionsfinansiering av transportstöd

För kostnader som belastar kommissionen enligt förfarandet i artikel 52 ska kommissionen inom 90 dagar efter avslutandet av den transportinsats för vilken finansiellt stöd från unionen beviljades utfärda en återbetalningsorder till de medlemsstater som fått unionsfinansiering till ett belopp som motsvarar bestämmelserna i kommissionens beslut om begäran om transporttjänster och som uppgår till minst 15 % av transportkostnaderna för transportåtgärder enligt artikel 23.3 i beslut nr 1313/2013/EU och 45 % för transportåtgärder enligt artikel 23.2 i beslut nr 1313/2013/EU.

Artikel 55

Ersättning för skador

Den medlemsstat som begär transportstöd ska avhålla sig från att begära kompensation från unionen för skada som vållats dess egendom eller personal, om sådan skada är följden av tillhandahållande av transportstöd i enlighet med detta beslut, utom i bevisade fall av bedrägeri eller grov oaktsamhet.

Artikel 56

Utnämning av behöriga myndigheter

Medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter som är bemyndigade att begära och ta emot finansiellt stöd från kommissionen i enlighet med detta beslut, och ska underrätta kommissionen om detta inom 60 dagar efter det att detta beslut har anmälts. Alla ändringar av den informationen ska omedelbart anmälas till kommissionen.

De anmälningar om behöriga myndigheter som gjorts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 12 i beslut 2007/606/EG, Euratom ska gälla till dess att den berörda medlemsstaten meddelar något annat.

KAPITEL 14

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 57

Upphävande

Beslut 2004/277/EG, Euratom och beslut 2007/606/EG, Euratom ska upphöra att gälla. Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till detta beslut och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IX.

Artikel 58

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

Kristalina GEORGIEVA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Kommissionens beslut 2004/277/EG, Euratom av den 29 december 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2001/792/EG, Euratom om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten (EUT L 87, 25.3.2004, s. 20).

(3)  Kommissionens beslut 2007/606/EG, Euratom av den 8 augusti 2007 om fastställande av regler för genomförande av transportbestämmelserna i rådets beslut 2007/162/EG, Euratom om inrättande av ett finansiellt instrument för civilskydd (EUT L 241, 14.9.2007, s. 17).

(4)  Kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (EGT L 317, 3.12.2001, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA I

CECIS

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

ALLMÄNNA KRAV FÖR MODULER OCH GRUPPER FÖR TEKNISKT STÖD

1.   Pumpning med hög kapacitet

Uppgifter

Pumpning

i översvämmade områden,

av vatten för brandbekämpning.

Kapacitet

Mobila pumpar med medelhög och hög kapacitet med

en total kapacitet på minst 1 000 kubikmeter per timme, och

en begränsad kapacitet med lyfthöjd på 40 meter.

Pumparna ska kunna

användas i otillgängliga områden och terrängtyper,

pumpa slam med upp till 5 % torrsubstans innehållande fasta partiklar med en storlek av högst 40 mm,

pumpa vatten med en temperatur av upp till 40 °C under längre perioder,

pumpa vatten över en sträcka på 1 000 meter.

Huvudkomponenter

Pumpar med medelhög och hög kapacitet.

Slangar och kopplingar kompatibla med olika standarder, inbegripet Storz.

Tillräckligt med personal för att utföra uppgiften, kontinuerligt vid behov.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Insatsen kan sträcka sig över en period på upp till 21 dagar.

2.   Vattenrening

Uppgifter

Dricksvattenförsörjning från ytvattenkällor i enlighet med gällande standarder och åtminstone motsvarande WHO:s normer.

Kontroll av vattenkvalitén vid reningsanläggningens tappställe.

Kapacitet

Rening av 225 000 liter vatten per dag.

Lagring motsvarande en halv dags produktion.

Huvudkomponenter

Mobil anläggning för vattenrening.

Mobil anläggning för vattenlagring.

Mobilt fältlaboratorium.

Kopplingar kompatibla med olika standarder, inbegripet Storz.

Tillräckligt med personal för att utföra uppgiften, kontinuerligt vid behov.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Insatsen kan omfatta upp till 12 dagar.

3.   Sökning och räddning i tätort

Uppgifter

Söka efter, lokalisera och rädda förolyckade (1) under t.ex. byggnader som rasat samman och vid transportolyckor.

Ge livräddande första hjälpen efter behov till dess att den olycksdrabbade överlämnas för vidare behandling.

Kapacitet

Modulen ska ha följande kapacitet, med beaktande av erkända internationella riktlinjer, bl.a. de från International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG (FN:s organ för samordning av hjälpinsatser):

Sökning med sökhund och/eller teknisk sökutrustning.

Räddning, inbegripet lyft.

Sågning i betong.

Repräddning.

Enkelt avlastande stöd.

Upptäckt och isolering av farliga ämnen (2).

Avancerade livsuppehållande insatser (3).

Förmåga att arbeta på plats dygnet runt under 7 dagar.

Huvudkomponenter

Ledning (befäl, samband/samordning, planering, media/rapportering, utvärdering/analys, skydd/säkerhet).

Sökning (teknisk sökning och/eller sökning med hund, upptäckt av farliga ämnen, isolering av farliga ämnen).

Räddning (bryta och bräcka, skära, lyfta och flytta, avlastning, repräddning).

Medicinsk behandling, inbegripet vård av bl.a. olycksdrabbade och av gruppens personal och sökhundar.

Autonomi

Insats under minst 7 dagar.

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Operativ i det berörda landet inom 32 timmar.

4.   Utökad sökning och räddning i tätort

Uppgifter

Söka efter, lokalisera och rädda förolyckade (4) under t.ex. byggnader som rasat samman och vid transportolyckor.

Ge livräddande första hjälpen efter behov till dess att den olycksdrabbade överlämnas för ytterligare behandling.

Kapacitet

Modulen ska ha följande kapacitet, med beaktande av erkända internationella riktlinjer, bl.a. de från INSARAG:

Sökning med sökhund och teknisk sökutrustning.

Räddning, inbegripet tunga lyft.

Sågning i armerad betong och byggnadsstål.

Repräddning.

Kvalificerat avlastande stöd.

Upptäckt och isolering av farliga ämnen (5).

Avancerade livsuppehållande insatser (6).

Förmåga att arbeta på mer än en plats dygnet runt under 10 dagar.

Huvudkomponenter

Ledning (befäl, samband/samordning, planering, media/rapportering, utvärdering/analys, skydd/säkerhet).

Sökning (teknisk sökning, sökning med hund, upptäckt av farliga ämnen, isolering av farliga ämnen).

Räddning (bryta och bräcka, skära, lyfta och flytta, avlastning, repräddning).

Medicinsk behandling, inbegripet vård av patienter och av gruppens personal och sökhundar (7).

Autonomi

Insats under minst 10 dagar.

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Operativ i det berörda landet inom 48 timmar.

5.   Modul för bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av helikopter

Uppgifter

Bidra till att släcka omfattande bränder i skog och mark med hjälp av brandbekämpning från luften.

Kapacitet

Tre helikoptrar med en kapacitet på 1 000 liter per helikopter.

Möjlighet till kontinuerliga insatser.

Huvudkomponenter

Tre helikoptrar med besättningar för att garantera att minst två helikoptrar alltid är insatsberedda.

Teknisk personal.

4 vattentunnor eller 3 andra anordningar för vattenbombning (releasing kits).

1 utrustning för underhåll.

1 uppsättning reservdelar.

2 räddningsvinschar.

Kommunikationsutrustning.

Autonomi

Artikel 12.1 f och 12.1 g gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 3 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

6.   Modul för bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av flygplan

Uppgifter

Bidra till att släcka omfattande bränder i skog och mark med hjälp av brandbekämpning från luften.

Kapacitet

Två flygplan med en kapacitet på 3 000 liter per flygplan.

Möjlighet till kontinuerliga insatser.

Huvudkomponenter

Två flygplan.

Minst fyra besättningar.

Teknisk personal.

Utrustning för underhåll på plats.

Kommunikationsutrustning.

Autonomi

Artikel 12.1 f och 12.1 g gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 3 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

7.   Avancerad sjukvårdsenhet

Uppgifter

Behovsprövad prioritering (triage) bland de drabbade på olycksplatsen.

Stabilisera tillståndet hos de olycksdrabbade och förbereda dem för transport till den mest lämpade sjukvårdsinrättningen för vidare behandling.

Kapacitet

Triage av minst 20 olycksdrabbade per timme.

Sjukvårdsgrupp med kapacitet att stabilisera tillståndet hos 50 olycksdrabbade per arbetsdygn vid arbete i tvåskift.

Resurser för behandling av 100 olycksdrabbade med lättare skador per dygn.

Huvudkomponenter

Sjukvårdsgrupp per 12-timmarsskift:

Triage: 1 sjuksköterska och/eller 1 läkare.

Intensivvård: 1 läkare och 1 sjuksköterska.

Allvarliga men inte livshotande skador: 1 läkare och 2 sjuksköterskor.

Evakuering: 1 sjuksköterska.

Personal för specialiststöd: 4.

Tält:

Tält med utrymmen som står i förbindelse med varandra för triage, sjukvård och evakuering.

Tält för personalen.

Ledningsenhet.

Logistik och förvaring av sjukvårdsmateriel.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Operativ en timme efter ankomsten till olycksplatsen.

8.   Avancerad sjukvårdsenhet med kirurgi

Uppgifter

Behovsprövad prioritering (triage) bland de drabbade på olycksplatsen.

Akutkirurgi (damage control surgery).

Stabilisera tillståndet hos de olycksdrabbade och förbereda dem för transport till den mest lämpade sjukvårdsinrättningen för vidare behandling.

Kapacitet

Triage av minst 20 olycksdrabbade per timme.

Sjukvårdsgrupp med kapacitet att stabilisera tillståndet hos 50 olycksdrabbade per arbetsdygn vid arbete i tvåskift.

Kirurglag med kapacitet att utföra akutkirurgi på 12 olycksdrabbade per arbetsdygn vid arbete i tvåskift.

Resurser för behandling av 100 olycksdrabbade med lättare skador per dygn.

Huvudkomponenter

Sjukvårdsgrupp per 12-timmarsskift:

Triage: 1 sjuksköterska och/eller 1 läkare.

Intensivvård: 1 läkare och 1 sjuksköterska.

Kirurgi: 3 kirurger, 2 operationssjuksköterskor, 1 narkosläkare, 1 narkossjuksköterska.

Allvarliga men inte livshotande skador: 1 läkare och 2 sjuksköterskor.

Evakuering: 1 sjuksköterska.

Personal för specialiststöd: 4.

Tält:

Tält med utrymmen som står i förbindelse med varandra för triage, sjukvård och evakuering.

Operationstält.

Tält för personalen.

Ledningsenhet.

Logistik och förvaring av sjukvårdsmateriel.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Operativ en timme efter ankomsten till olycksplatsen.

9.   Fältsjukhus

Uppgifter

Inledande och/eller uppföljande trauma- och sjukvård med beaktande av erkända internationella riktlinjer för användning av fältsjukhus i utlandet från t.ex. Världshälsoorganisationen och Röda korset.

Kapacitet

10 platser för allvarligt skadade, med möjlighet till utökad kapacitet.

Huvudkomponenter

Sjukvårdsgrupp för följande:

Triage.

Intensivvård.

Kirurgi.

Allvarliga men inte livshotande skador.

Evakuering.

Personal för specialiststöd.

Minst följande ska ingå: allmänläkare, akutläkare, ortoped, barnläkare, narkosläkare, apotekare, förlossningsläkare, sjukvårdschef, laboratorietekniker, röntgentekniker.

Tält:

Lämpliga tält för den medicinska verksamheten.

Tält för personalen.

Ledningsenhet.

Logistik och förvaring av sjukvårdsmateriel.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig senast 7 dagar efter begäran.

Operativ på olycksplatsen 12 timmar efter ankomst.

Operativ i minst 15 dagar.

10.   Lufttransport under samtidig vård av katastrofoffer

Uppgifter

Transport av katastrofoffer till sjukvårdsinrättning för medicinsk behandling.

Kapacitet

Transport av 50 patienter per dygn.

Möjlighet att flyga dygnet runt.

Huvudkomponenter

Helikoptrar/flygplan med bårar.

Autonomi

Artikel 12.1 f och 12.1 g gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

11.   Akut tillfälligt läger

Uppgifter

Akut tillfälligt skydd, bland annat personal för att bygga upp lägret, framför allt under katastrofens första stadier, i samverkan med befintliga strukturer, lokala myndigheter och internationella organisationer, till dess att lokala myndigheter eller humanitära organisationer tar över, där kapaciteten krävs under längre perioder.

Utbilda relevant personal (lokal och/eller internationell), i det fall lokala myndigheter eller humanitära organisationer tar över, innan modulen avvecklas.

Kapacitet

Tältläger för 250 personer (50 tält).

Huvudkomponenter

Med hänsyn till erkända internationella riktlinjer och EU-riktlinjer:

Tält med uppvärmning (för vinterförhållanden) och fältsängar med sovsäck och/eller filt.

Kraftgeneratorer och belysning.

Utrustning för sanitet och hygien.

Distribution av dricksvatten, i enlighet med WHO:s normer.

Väderskydd för enklare sociala aktiviteter (möjligt att montera).

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Uppdraget bör i regel avslutas efter högst 46 veckor. I annat fall bör lokala myndigheter eller humanitära organisationer ta över om så krävs.

12.   Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker – upptäckt och provtagning (CBRN)

Uppgifter

Genomföra/bekräfta en första bedömning som bl.a. omfattar

beskrivning av faror eller risker,

kartläggning av det kontaminerade området,

bedömning eller bekräftelse av de skyddsåtgärder som redan vidtagits.

Utföra kvalificerad provtagning.

Märka ut det kontaminerade området.

Förutse utvecklingen av läget, övervaka, göra en dynamisk riskbedömning och utfärda rekommendationer om varningar och andra åtgärder.

Stöd för omedelbar riskminskning.

Kapacitet

Identifiera kemiska risker och upptäcka radiologiska risker med hjälp av handhållen, mobil och laboratoriebaserad utrustning.

Möjlighet att upptäcka alfa-, beta-, och gammastrålning och att identifiera vanliga isotoper.

Möjlighet att identifiera och, om möjligt, utföra semikvantitativa analyser av vanliga giftiga industrikemikalier och kända stridsmedel.

Sammanställa, hantera och preparera biologiska, kemiska och radiologiska prover för vidare analys på annan ort (8).

Tillämpa en lämplig vetenskaplig modell för riskprognosticering och bekräfta modellen genom kontinuerlig kontroll.

Stöd för omedelbar riskminskning:

riskbegränsning,

riskneutralisering,

tillhandahålla tekniskt stöd till andra grupper eller moduler.

Huvudkomponenter

Mobilt kemiskt och radiologiskt fältlaboratorium.

Handhållen eller mobil detektionsutrustning.

Utrustning för provtagning på plats.

System för spridningsmodeller.

Mobil väderstation.

Markeringsutrustning.

Referensdokumentation och tillgång till särskilda vetenskapliga källor.

Skyddad och säker förvaring av prover och avfall.

Utrustning för dekontaminering av personalen.

Lämplig personal och skyddsutrustning för insatser i kontaminerad och/eller syrefattig miljö, inbegripet gastäta dräkter där så krävs.

Teknisk utrustning för riskbegränsning och riskneutralisering.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

13.   Sökning och räddning i CBRN-miljö

Uppgifter

Särskild sökning och räddning med användning av skyddsdräkt.

Kapacitet

Särskild sökning och räddning med användning av skyddsdräkt i enlighet med kraven i modulerna för sökning och räddning i tätort respektive utökad sökning och räddning i tätort.

Tre personer som arbetar samtidigt i det berörda området.

Kontinuerlig insats under 24 timmar.

Huvudkomponenter

Markeringsutrustning.

Skyddad och säker förvaring av avfall.

Utrustning för dekontaminering av personalen och räddade offer.

Lämplig personal och skyddsutrustning för sökning och räddning i kontaminerad miljö i enlighet med kraven i modulerna för sökning och räddning i tätort respektive utökad sökning och räddning i tätort.

Teknisk utrustning för riskbegränsning och riskneutralisering.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

14.   Bekämpning av skogsbränder från marken

Uppgifter

Bidra till att släcka omfattande bränder i skog och mark med hjälp av brandbekämpning från marken.

Kapacitet

Tillräckligt med personal för kontinuerliga insatser under 7 dagar.

Möjlighet att arbeta i otillgängliga områden.

Möjlighet att koppla samman slangar med pumpar till minst 2 km långa kedjor eller att kontinuerligt bygga skyddslinjer.

Huvudkomponenter

Brandmän med den utbildning som den ovannämnda uppgiften kräver samt ytterligare skydds- och säkerhetsutbildning som beaktar de olika typer av bränder som modulen kan komma att sättas in för.

Manuella verktyg för byggande av skyddslinjer.

Slangar, bärbara tankar och pumpar för att bilda en kedja.

Adaptrar för slangkoppling, inbegripet Storz-standard.

Vattenryggsäckar.

Utrustning som vid behov kan firas ner från helikopter med lina eller vinsch.

Evakueringsförfaranden för brandmännen ska överenskommas med den mottagande staten.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 6 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Möjlighet att arbeta kontinuerligt under 7 dagar.

15.   Bekämpning av skogsbränder från marken med hjälp av fordon

Uppgifter

Bidra till att släcka omfattande bränder i skog och mark med hjälp av fordon.

Kapacitet

Tillräckligt med personal och fordon för kontinuerliga insatser (alltid minst 20 brandmän insatsberedda).

Huvudkomponenter

Brandmän med den utbildning som uppgiften kräver.

4 terränggående fordon.

Varje fordon har en tankkapacitet på minst 2 000 liter.

Adaptrar för slangkoppling, inbegripet Storz-standard.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 6 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Möjlighet att arbeta kontinuerligt under 7 dagar.

Insättande land- eller sjövägen. Insättande med flyg kan ske endast i välmotiverade fall.

16.   Bekämpning av översvämning

Uppgifter

Förstärka befintliga strukturer och bygga nya barriärer för att förhindra ytterligare översvämning av floder, avrinningsområden och vattenvägar med stigande vattennivåer.

Kapacitet

Fördämning av vatten till en dämningshöjd på minst 0,8 meter med hjälp av

material för att bygga en barriär längs en sträcka på totalt 1 000 meter,

annat material som tillhandahålls på platsen.

Förstärkning av befintliga vallar.

Förmåga att arbeta samtidigt på minst tre platser i ett område som kan nås med lastbil.

Operativ dygnet runt sju dagar i veckan.

Övervakning och underhåll av barriärer och dammar.

Förmåga att arbeta med lokal personal.

Huvudkomponenter

Material för att bygga vattentäta barriärer längs en sträcka på totalt 1 000 meter (de lokala myndigheterna ska tillhandahålla sand).

Folier/plastduk (för att vid behov täta en befintlig barriär, beroende på hur den är konstruerad).

Maskin för att fylla sandsäckar.

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Insättande land- eller sjövägen. Insättande med flyg kan ske endast i välmotiverade fall.

Kan vara operativ under minst 10 dagar.

17.   Räddning med båt vid översvämning

Uppgifter

Söka efter och rädda personer i vatten samt bistå nödställda i en översvämningssituation, med hjälp av båt.

Ge livräddande första hjälp och tillhandahålla livsförnödenheter efter behov.

Kapacitet

Sökning efter personer i tätort och på landsbygd.

Räddning av personer från ett översvämmat område, inbegripet medicinsk vård (första hjälpen).

Förmåga att samarbeta med luftburna sökinsatser (helikopter och flygplan).

Tillhandahållande av livsförnödenheter inom ett översvämmat område:

Transport av läkare, läkemedel etc.

Transport av livsmedel och vatten.

Modulen måste omfatta minst fem båtar som kan transportera sammanlagt minst 50 personer utöver personalen inom modulen.

Båtarna bör kunna användas i kalla klimatförhållanden och kunna köra uppströms mot en ström på minst 10 knop.

Operativ dygnet runt sju dagar i veckan.

Huvudkomponenter

Båtar som

kan användas på grunt strömmande vatten (> 0,5 m),

kan användas i svåra vindförhållanden,

kan användas dag och natt,

är utrustade i enlighet med internationella säkerhetsstandarder, inbegripet med räddningsvästar för passagerarna.

Personer utbildade i räddning i strömmande vatten. (Ingen dykning, endast ytbärgning.)

Autonomi

Artikel 12 gäller.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats.

Insättande land- eller sjövägen. Insättande med flyg kan ske endast i välmotiverade fall.

Kan vara operativ under minst 10 dagar.

Grupperna för tekniskt stöd

Allmänna krav för grupperna för tekniskt stöd

Uppgifter

Tillhandahålla eller ombesörja

stöd för inrättande och drift av kontor,

IKT-stöd,

logistik och stöd för uppehälle,

transportstöd på plats.

Kapacitet

Möjlighet att assistera en grupp för utvärdering, samordning och/eller beredskap, en bas för samordning av insatserna på plats eller som slagits samman med en modul för civilskydd i enlighet med artikel 12.2 c.

Huvudkomponenter

För att basen för samordning av insatserna på plats ska kunna utföra sina uppgifter krävs följande typer av stöd, med beaktande av erkända internationella riktlinjer som t.ex. FN:s riktlinjer:

stöd för inrättande och drift av kontor,

IKT-utrustning,

logistik och stöd för uppehälle,

transportstöd på plats.

Komponenterna ska kunna delas upp i olika enheter för att garantera flexibilitet när de anpassas till behoven under en särskild insats.

Utsändning

Avgång möjlig högst 12 timmar efter begäran.


(1)  Skadade personer som är vid liv.

(2)  Grundläggande kapacitet, utökad kapacitet ingår i modulen ”Kemiska, biologiska, zadiologiska och nukleära risker – upptäckt och provtagning”.

(3)  Patientvård (första hjälpen och medicinsk stabilisering) från det att den förolyckade påträffas till dess att denne överlämnas för vidare vård.

(4)  Skadade personer som är vid liv.

(5)  Grundläggande kapacitet, utökad kapacitet ingår i modulen ”Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker – upptäckt och provtagning”.

(6)  Patientvård (första hjälpen och medicinsk stabilisering) från det att den förolyckade påträffas till dess att denne överlämnas för vidare vård.

(7)  I enlighet med medicinska och veterinärmedicinska godkännanden.

(8)  Vid detta förfarande ska, om det är möjligt, hänsyn tas till den biståndsbegärande statens beviskrav.


BILAGA III

INLEDANDE SAMMANSÄTTNING AV EERC

Moduler

Modul

Antal moduler som samtidigt är tillgängliga för utsändning (1)

HCP (Pumpning med hög kapacitet)

6

MUSAR (Sökning och räddning i tätort – 1 för kalla klimatförhållanden)

6

WP (Vattenrening)

2

FFFP (Modul för bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av flygplan)

2

AMP (Avancerad sjukvårdsenhet)

2

ETC (Akut tillfälligt läger)

2

HUSAR (Utökad sökning och räddning i tätort)

2

CBRNDET (Upptäckt och provtagning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker)

2

GFFF (Bekämpning av skogsbränder från marken)

2

GFFF-V (Bekämpning av skogsbränder från marken med hjälp av fordon)

2

CBRNUSAR (Sökning och räddning i tätort under CBRN-förhållanden)

1

AMP-S (Avancerad sjukvårdsenhet med kirurgi)

1

FC (Bekämpning av översvämning)

2

FRB (Räddning med båt vid översvämning)

2

MEVAC (Lufttransport under samtidig vård av katastrofoffer)

1

FHOS (Fältsjukhus)

2

FFFH (Modul för bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av helikopter)

2


Grupperna för tekniskt stöd

Grupp för tekniskt stöd

Antal grupper som samtidigt är tillgängliga för utsändning (1)

TAST (Grupp för tekniskt stöd)

2


Annan insatskapacitet

Annan insatskapacitet

Antal annan insatskapacitet som samtidigt är tillgänglig för utsändning (1)

Grupper för sökning och räddning i bergen

2

Grupper för sökning och räddning i vatten

2

Grupper för sökning och räddning i grottor

2

Grupper med specialiserad sök- och räddningsutrustning, t.ex. sökrobotar

2

Grupper med obemannade luftfartyg

2

Grupper för maritima insatser

2

Byggtekniska grupper som bedömer skador och säkerhetsbedömningar, utvärderar byggnader som ska rivas eller repareras, bedömer infrastruktur, utför stämpning med kort varaktighet

2

Stöd för evakuering, däribland grupper för informationsförvaltning och logistik

2

Brandbekämpning: rådgivande grupper/utvärderingsgrupper

2

CBRN-dekontamineringsgrupper

2

Mobila laboratorier för miljöolyckor

2

Grupper eller plattformar för kommunikation för att snabbt återställa kommunikation i avlägsna områden

2

Särskilda tjänster för medicinsk evakuering med ambulansflyg och helikopter inom Europa eller i resten av världen

2

Ytterligare skyddskapacitet: enheter för 250 personer (50 tält), inklusive en självförsörjningsenhet för personalen

100

Ytterligare skyddskapacitet: enheter för 2 500 personer (500 presenningar), verktygslådan kan eventuellt skaffas lokalt

6

Vattenpumpar med kapacitet att pumpa minst 800 liter/minut

100

Kraftgeneratorer på 5–150 kW

Kraftgeneratorer (> 150 kW)

100

10

Kapacitet för havsföroreningar

enligt behov

Annan insatskapacitet som krävs för att hantera identifierade risker (1)

enligt behov


(1)  För att säkra denna tillgänglighet ska det vara möjligt att registrera ett stort antal kapacitet i EERC (t.ex. vid rotation). Om medlemsstaterna gör mer kapacitet tillgänglig får ett större antal på motsvarande sätt registreras i EERC.


BILAGA IV

KRAV PÅ KVALITET OCH SAMVERKANSFÖRMÅGA HOS EERC

För modulerna samt för grupperna för tekniskt stöd ska de krav som anges i bilaga II tillämpas vid den inledande sammansättningen. I framtiden ska kraven på kvalitet och samverkansförmåga ses över av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna i syfte att ytterligare förbättra tillgången till insatskapacitet i EERC, däribland svarstiderna.

Vad gäller annan insatskapacitet och experter ska kraven på kvalitet och samverkansförmåga också fastställas av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.


BILAGA V

CERTIFIERINGS- OCH REGISTRERINGSFÖRFARANDE FÖR EERC – UPPGIFTER

UPPGIFTER:

De uppgifter som ska lämnas i samband med en ansökan avseende en viss tillgång som ingår i EERC:s certifierings- och registreringsförfarande ska innehålla följande uppgifter och annan information som kommissionen anser vara nödvändig:

1.

Självbedömning som fastställer att tillgången uppfyller de kvalitetskrav som fastställts för denna typ av tillgång.

2.

Faktablad om modulen, inklusive grupp för tekniskt stöd, och annan insatskapacitet eller experter (Cecis faktablad).

3.

Bekräftelse på nödvändiga arrangemang som säkrar att berörda kontaktpunkter för myndigheter och nationella kontaktpunkter kontinuerligt och utan dröjsmål kan hantera begäran om utsändning med avseende på deras tillgångar i EERC.

4.

Bekräftelse på att alla nödvändiga åtgärder, inklusive nödvändiga finansieringsarrangemang, har vidtagits för att säkra att den registrerade tillgången i EERC kan sändas ut omedelbart efter det att kommissionen uppmananat till utsändning.

5.

Den exakta varaktigheten av förhandsåtagandet inom EERC [minst ett år och högst tre år, utom för experter där den kan vara högst 6 månader].

6.

Information om den garanterade maximala mobiliseringstiden [högst 12 timmar efter det att erbjudandet har accepterats].

7.

Tillgångens geografiska lokalisering, vägledande lokalisering för mobiliseringen (flygplats osv.), den normala geografiska räckvidden för utsändningen samt eventuella geografiska restriktioner.

8.

Modulens operativa standardrutiner, inklusive en grupp för tekniskt stöd eller annan insatskapacitet (t.ex. riktlinjer för modulens operativa standardrutiner).

9.

All relevant information om transporthantering, som åtgärder, vikter, flygbegränsningar osv., de transportsätt som föredras, om relevant: tillträde till hamnar.

10.

Eventuella andra begränsningar eller andra förutsägbara villkor för utsändning.

11.

En erfarenhetsbeskrivning, med sammanfattningar av tidigare utsändningar av moduler, annan insatskapacitet eller experter, deltagande i civilskyddsmekanismens övningar, utbildning av personal i ledande ställning (gruppledare, ställföreträdande gruppledare) genom civilskyddsmekanismen, överensstämmelse med internationella standarder om relevant (t.ex. INSARAG, WHO, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen osv.).

12.

En självutvärdering av anpassningsbehov och relaterade kostnader.

13.

Alla nödvändiga kontaktuppgifter.

14.

Intyg som styrker att modulen, inklusive gruppen för tekniskt stöd, övrig insatskapacitet eller experterna, överensstämmer med kvalitetskraven [och har klarat certifieringsförfarandet].

Modul

Faktablad, operativa standardrutiner, utbildning

Moduler Fältövningen

Moduler Skrivbordsövning

HCP (Pumpning med hög kapacitet)

x

x

x

MUSAR (Sökning och räddning i tätort)

x

(x) om inte IEC (*)

x

WP (Vattenrening)

x

x

x

FFFP (Bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av flygplan)

x

 

x

AMP (Avancerad sjukvårdsenhet)

x

x

x

ETC (Akut tillfälligt läger)

x

 

x

HUSAR (Utökad sökning och räddning i tätort)

x

(x) om inte IEC (*)

x

CBRNDET (Upptäckt och provtagning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker)

x

x

x

GFFF (Bekämpning av skogsbränder från marken)

x

 

x

GFFF-V (Bekämpning av skogsbränder från marken med hjälp av fordon)

x

 

x

CBRNUSAR (Sök och räddning i tätort under CBRN-förhållanden)

x

x

x

AMP-S (Avancerad sjukvårdsenhet med kirurgi)

x

 

x

FC (Bekämpning av översvämning)

x

 

x

FRB (Räddning med båt vid översvämning)

x

x

x

MEVAC (Lufttransport under samtidig vård av katastrofoffer)

x

 

x

FHOS (Fältsjukhus)

x

 

x

FFFH (Modul för bekämpning av skogsbränder från luften med hjälp av helikopter)

x

 

x

TAST (Grupp för tekniskt stöd)

x

x

x


(*)  IEC avser INSARAG:s externa klassificering.


BILAGA VI

BESKRIVNING AV ERCC:s SPECIFIKA INSATSPLANER

ERCC:s särskilda insatsplan för [katastrofen]

Beskrivning av insatsscenariot

Analys av situationen – samordning på plats.

Hänvisning till redan utarbetade allmänna interventionsscenarier.

Utträdesscenarier.

Urvalskriterier för EERC:s tillgångar

Hänvisning till säkerhetssituationen på plats.

Hänvisning till redan utarbetade urvalskriterier: tillgång, lämplighet, lokalisering/närhet, transporttider och kostnader osv.

Brådskande.

Geografiska gränser och andra förutbestämda gränser.

Uppdaterad information om mekanismens status

Begäran, erbjudanden, gruppen för EU:s gemensamma ståndpunkt, sammanförande av transporter.

Rekommendationer om

tillhandahållande av bistånd,

kritiska behov,

andra relevanta uppgifter som finns tillgängliga, t.ex. logistik, tullar, mottagare.


BILAGA VII

RELEVANTA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

I denna bilaga anges de relevanta internationella organisationer som avses i artikel 16.1 i beslut nr 1313/2013/EU. Unionens civilskyddsbistånd kan begäras genom eller av någon av dessa relevanta internationella organisationer.

1.

Internationella organisationen för migration (IOM)

2.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC)

3.

Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)


BILAGA VIII

TRANSPORTSTÖD

DEL A

Information som ska lämnas av de medlemsstater som begär transportstöd

1.

Katastrof/olycka, land som berörs.

2.

Hänvisningar till meddelanden från Centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC).

3.

Den stat/de myndigheter som begär transportstöd.

4.

Typ av transportstöd som begärs: (välj ett eller flera av alternativen nedan):

A.   Identifiering av transportmedel som görs tillgängliga av andra medlemsstater (sammanförande)

JA/NEJ

B.   Identifiering av transportmedel som finns tillgängliga på den kommersiella marknaden (Europeiska kommissionens transportleverantör) eller andra källor

JA/NEJ

C.   Ekonomiskt stöd i form av transportbidrag

JA/NEJ

5.

Slutmottagare/förmånstagare av det transporterade biståndet.

6.

Närmare uppgifter om den civilskyddshjälp som ska transporteras, inklusive exakt beskrivning av kollin, vikt, storlek, volym, golvyta, emballage med hänvisning till emballagestandarder för flyg-, sjö- och marktransport, eventuella farliga föremål, fordonsegenskaper samt total vikt, storlek, volym, golvyta samt övriga rättsliga, tullrelaterade, hälsorelaterade eller sanitära krav med anknytning till transport och leverans av hjälpen.

Information om antal medföljande personal/passagerare som ska transporteras.

7.

Uppgifter om hur detta bistånd uppfyller behoven i det berörda landet med hänvisning till det berörda landets begäran eller behovsbedömning, särskilt vad gäller kritiska behov som identifierats.

8.

Uppgifter om läget vad gäller detta bistånd från det berörda landet eller den samordnande myndigheten. (godkänt/i avvaktan på godkännande)

9.

Obligatorisk/eller planerad transportsträcka.

10.

Lastningsplats/-hamn och lokal kontaktpunkt.

11.

Urlastningsplats/-hamn och lokal kontaktpunkt. Om tillgängligt; information om vem som ska ombesörja lossning och tullklarering vid urlastningsplatsen/-hamnen.

12.

Kontaktpunkt för tulldokumentation/-formaliteter.

13.

Datum och tidpunkt när hjälpen/passagerarna är färdiga och redo för transport från lastningsplatsen.

14.

Uppgifter om eventuella möjligheter att flytta hjälpen/passagerarna till en alternativ lastningsplats eller hamn eller omlastningsplats för vidare transport.

15.

Vid behov ytterligare uppgifter, om tillgängligt, om leveransplats samt mottagarens adress och kontaktuppgifter.

16.

Uppgifter om eventuella bidrag till transportkostnaderna.

17.

Information om andra transportlösningar som redan har identifierats.

18.

Uppgifter om en begäran om unionsfinansiering (i förekommande fall).

19.

Namn och kontaktuppgifter till företrädaren för den organisation som begär transportstöd.

DEL B

Information som ska lämnas av medlemsstaterna eller kommissionen vid erbjudan om transportstöd

1.

Katastrof/olycka, land som berörs.

2.

Stat/organisation som besvarar begäran.

3.

Hänvisningar till meddelanden från Centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC) och från den medlemsstat eller organisation som begär transportstöd.

4.

Tekniska uppgifter om transporterbjudandet, inklusive slag av tillgängliga transportresurser, datum och tidpunkt för transporter, antal nödvändiga förflyttningar eller avfärder.

5.

Utförliga uppgifter, villkor och former för den civilskyddshjälp som ska transporteras, inklusive närmare beskrivning av kollin, vikt, storlek, volym, golvyta, emballage, eventuella farliga föremål, preparation av fordon, hanteringskrav, antal medföljande personal samt övriga rättsliga, tullrelaterade, hälsorelaterade eller sanitära krav med anknytning till transporten.

6.

Föreslagen färdväg för transport.

7.

Lastningsplats/-hamn och lokal kontaktpunkt.

8.

Urlastningsplats/-hamn och lokal kontaktpunkt.

9.

Kontaktpunkt för tulldokumentation/-formaliteter.

10.

Datum och tidpunkt när hjälpen/passagerarna måste vara redo för transport från lastningshamnen.

11.

Uppgifter om en eventuell begäran om att flytta hjälpen/passagerarna till en alternativ lastningsplats eller hamn eller omlastningsplats för vidare transport.

12.

Datum och tidpunkt när hjälpen/passagerarna beräknas anlända till urlastningsplatsen eller -hamnen.

13.

Ytterligare uppgifter (vid behov).

14.

Uppgifter om eventuell begäran om bidrag till transportkostnaderna, ekonomiska bidrag och uppgifter om eventuella särskilda villkor eller begränsningar som det erbjudandet är förenat med.

15.

Namn och kontaktuppgifter till företrädaren för den organisation som erbjuder transportstöd.


BILAGA IX

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut 2004/277/EG, Euratom

Beslut 2007/606/EG, Euratom

Detta beslut

Artikel 1

 

Artikel 1

Artikel 2

 

Artikel 2

Artikel 3.1 (1)

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

 

Artikel 10.1

Artikel 10.3

Artikel 3a 1

Artikel 3a 2

Artikel 3a 3

Artikel 3a 4

 

Artikel 13.1

Artikel 13.2

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 3b

 

Artikel 12

Artikel 3c

 

Artikel 13.4

Artikel 4

 

Artikel 5

 

Artikel 3.2

Artikel 6

 

Artikel 7

 

Artikel 8

 

Artikel 4

Artikel 9

 

Artikel 10

 

Artikel 5

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.3

 

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 12

 

Artikel 7

Artikel 13

 

Artikel 14

 

Artikel 10.1 och 10.3

Artikel 15

 

Artikel 41

Artikel 16.1

Artikel 16.2

Artikel 16.3

Artikel 16.4

 

Artikel 42.1

Artikel 42.2

Artikel 42.3

Artikel 42.4

Artikel 17

 

Artikel 43

Artikel 18

 

Artikel 44

Artikel 19

 

Artikel 45

Artikel 20

 

Artikel 46

Artikel 21

 

Artikel 26

Artikel 22

 

Artikel 27.1

Artikel 23

 

Artikel 26.1 tredje meningen

Artikel 24

 

Artikel 32.3

Artikel 25

 

Artikel 29

Artikel 26

 

Artikel 30

Artikel 27.1

Artikel 27.2

Artikel 27.3

 

Artikel 31 första meningen

Artikel 27.3

Artikel 31 andra meningen

Artikel 28

 

Artikel 29.1

Artikel 29.2

Artikel 29.3

Artikel 29.4

Artikel 29.5

Artikel 29.6

Artikel 29.7

Artikel 29.8

Artikel 29.9

Artikel 29.10

Artikel 29.11

 

Artikel 35.3 första meningen

Artikel 35.2

Artikel 35.4 och 35.5

Artikel 35.1

Artikel 35.10

Artikel 35.12

Artikel 46.1

Artikel 30

 

Artikel 31

 

Artikel 32.1

Artikel 32.2

Artikel 32.3

Artikel 32.4

Artikel 32.5

Artikel 32.6

 

Artikel 36.1

Artikel 36.2

Artikel 36.2

Artikel 36.3

Artikel 36.4

Artikel 36.5

Artikel 33

 

Artikel 37

Artikel 34

 

Artikel 38

Artikel 35

 

Artikel 39

Artikel 36

 

Artikel 40

Artikel 37

 

Artikel 58

 

Artikel 1

Artikel 1

 

Artikel 2

Artikel 2

 

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 48.1

Artikel 48.2

Artikel 48.4

Artikel 48.5

 

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 49.1

Artikel 49.2

Artikel 49.2 andra meningen och artikel 50.1 första meningen:

 

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 50.1

Artikel 50.2

Artikel 50.3

Artikel 50.4

Artikel 50.5

 

Artikel 6

Artikel 51

 

Artikel 7

Artikel 52

 

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Artikel 53.1

Artikel 53.2

Artikel 53.3

Artikel 53.4

 

Artikel 9

 

Artikel 10

Artikel 54

 

Artikel 11

Artikel 55

 

Artikel 12

Artikel 56

 

Artikel 13

Artikel 58

 

Bilaga

Bilaga VIII

Bilaga I (2)

 

Bilaga I

Bilaga II (3)

 

Bilaga II

Bilaga III (4)

 

Bilaga II, i slutet


(1)  Artiklarna 3a, 3b och 3c har lagts till genom kommissionens beslut 2008/73/EG, Euratom (EUT L 20, 24.1.2008, s. 23) om ändring av beslut 2004/277/EG, Euratom.

(2)  Bilaga I som infördes genom beslut 2008/73/EG, Euratom om ändring av beslut 2004/277/EG, Euratom.

(3)  Bilaga II som ändrades genom kommissionens beslut 2010/481/EU, Euratom (EUT L 236, 7.9.2010, s. 5) om ändring av beslut 2004/277/EG, Euratom.

(4)  Bilaga III som infördes genom beslut 2008/73/EG, Euratom om ändring av beslut 2004/277/EG, Euratom.


6.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 2014

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter

[delgivet med nr C(2014) 7735]

(Text av betydelse för EES)

(2014/763/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU:s miljömärke tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas, med hänsyn till innovationscykeln för denna produktgrupp.

(4)

Eftersom förbrukningen av material kan bidra väsentligt till den totala miljöpåverkan av absorberande hygienprodukter är det lämpligt att fastställa kriterier för EU-miljömärket för denna produktgrupp. Kriterierna bör i synnerhet främja hållbara inköp av material, begränsad användning av farliga ämnen och högkvalitativa och högpresterande produkter som är ändamålsenliga och utformade för att minimera avfallsproduktionen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” ska omfatta babyblöjor, dambindor, tamponger och amningskupor (även kallade amningsinlägg) som är engångsprodukter och består av en blandning av naturliga fibrer och polymerer med ett fiberinnehåll lägre än 90 viktprocent (utom för tamponger).

2.   Produktgruppen ska inte omfatta inkontinensprodukter och andra typer av produkter som omfattas av rådets direktiv 93/42/EEG (2).

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.    cellulosamassa : ett fibermaterial som främst består av cellulosa och erhålls från bearbetning av lignocellulosamaterial med en eller flera vattenlösningar med defibrerande och/eller blekande kemikalier,

2.    optiskt blekmedel och fluorescerande blekmedel : alla tillsatser som används enbart i syfte att bleka materialet eller göra det ljusare,

3.    plastmaterial, även kallat plast : en syntetisk polymer som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen som kan formas och användas och kan fungera som strukturell huvudbeståndsdel i slutmaterial och slutprodukter,

4.    syntetisk polymer : makromolekylärt ämne, annat än cellulosamassa, som erhålls avsiktligt, antingen genom en polymerisationsprocess eller en kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler eller genom mikrobiell fermentering,

5.    superabsorberande polymerer : syntetiska polymerer som är utformade för att absorbera och behålla stora mängder vätska jämfört med deras egen vikt.

Artikel 3

För att tilldelas ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska en produkt ingå i produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” tilldelas kodnummer ”047”.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).


BILAGA

BEDÖMNINGS- OCH KONTROLLKRAV

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller provningsrapporter eller på annat sätt styrka att kriterierna är uppfyllda, kan dessa dokument komma från antingen sökanden själv, dennes leverantör eller båda.

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna tester som är godkända enligt ISO 17025 och kontroller utförda av ackrediterade organ enligt standarden EN 45011 eller motsvarande internationell standard.

I lämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de godtas som likvärdiga av det behöriga miljömärkningsorgan som bedömer ansökan.

I lämpliga fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller.

En grundförutsättning är att produkten uppfyller alla rättsliga krav i det land (de länder) där den ska släppas ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter:

1.

Produktbeskrivning

2.

Fluffmassa

3.

Regenatfibrer ur cellulosa (inklusive viskos, modalfibrer, lyoceller, kuprofibrer, triacetat)

4.

Bomull och andra naturliga cellulosafibrer

5.

Plastmaterial och superabsorbenter

6.

Andra råvaror och komponenter

7.

Förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar

8.

Materialeffektivitet i tillverkningen

9.

Vägledning om bortskaffning av produkten

10.

Produktens användbarhet och kvalitet

11.

Sociala aspekter

12.

Information på EU-miljömärket

Kriterierna för EU-miljömärket ska återspegla bästa miljöprestanda för produkter på marknaden för absorberande hygienprodukter.

Kriterium 1: Produktbeskrivning

En beskrivning av produkten och förpackningen ska tillhandahållas (produktnamn, klassificering, funktioner), tillsammans med upplysningar om samtliga följande egenskaper:

Produktens och förpackningens sammanlagda vikt.

De komponenter, råvaror och tillsatser som använts i produkten med respektive vikter och, när så är tillämpligt, respektive CAS-nummer.

Information om produktens vikt ska också anges på förpackningen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska tillhandahålla ett prov på produkten och en rapport med en teknisk beskrivning och angivelser av produktens och alla använda komponenters, råvarors och tillsatsers vikt.

Kriterium 2: Fluffmassa

2.1   Ursprung

Massafiber ska omfattas av giltiga certifikat för spårbarhet utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Minst 25 % av massafibrerna ska omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Den återstående andelen av massafibrerna ska omfattas av ett kontrollsystem som garanterar att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade/erkända enligt det certifieringssystemet.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska från massatillverkaren erhålla ett giltigt certifikat för spårbarhet som utfärdats enligt ett oberoende certifieringssystem och visar att träfibrerna har odlats enligt principerna för hållbart skogsbruk och/eller kommer från godkända och kontrollerade källor. FSC, PEFC eller motsvarande ska godtas som oberoende system för tredjepartscertifiering.

2.2   Blekning

Den massa som används i produkten får inte blekas med klorgas. Den totala mängden AOX-utsläpp från massatillverkning får inte överskrida 0,170 kg/ADT.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från massatillverkaren om att klorgas inte har använts samt en provningsrapport som visar att AOX-gränsvärdena efterlevs. ISO 9562 eller den motsvarande standarden EPA 1650C ska godkännas som provningsmetoder, åtföljda av detaljerade beräkningar som visar att detta krav är uppfyllt samt relaterad kompletterande dokumentation.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen. AOX ska endast mätas i processer där klorföreningar används för att bleka massan.

Vid mätning ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och antingen tas efter rening vid produktionsanläggningen eller efter rening i ett kommunalt reningsverk.

Mätningsperioden ska vara tolv månaders produktion. Mätningarna ska göras en gång i månaden av representativa uttagna prover (uttagna dygnsprover).

Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning eller en ändrad process vid produktionsanläggningen ska mätningarna göras en gång i veckan i totalt åtta på varandra följande veckor med stabil produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

2.3   Optiska vitmedel och färgmedel

Optiska vitmedel och färgmedel, inklusive fluorescerande vitmedel, får inte avsiktligt tillföras massan.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda.

2.4   Utsläpp av kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) och fosfor (P) till vatten och svavelföreningar (S) och kväveoxid (NOx) till luft från tillverkning

Utsläppen till luft och vatten från massatillverkningen ska uttryckas som belastningspoäng (PCOD, PP, PS, PNOx). Belastningspoängen beräknas genom att de faktiska utsläppen divideras med de referensvärden som anges i tabell 1.

Ingen av de enskilda belastningspoängen PCOD, PP, PS, PNOx får överskrida 1,5.

Summan av belastningspoängen (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) får inte överskrida 4,0.

För varje använd pappersmassa ”i” ska de tillhörande uppmätta utsläppen (uttryckt i kg/ton lufttorkad massa – ADT) vägas proportionellt mot respektive använd massa (massa ”i” uttryckt i ton lufttorkad massa) och summeras. Referensvärdena för varje använd massatyp och för papperstillverkningen anges i tabell 1. Slutligen divideras det totala utsläppet med det totala referensvärdet enligt följande formel för COD:

Formula

Tabell 1

Referensvärden för utsläpp från olika massatyper

Massatyp

Referensvärden (kg/ADT)

CODref

Pref

Sref

NOxref

Blekt kemisk massa (utom sulfitmassa)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Blekt kemisk massa (sulfitmassa)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,2

0,3

Vid kraftvärmeproduktion vid samma fabrik ska utsläppen av S och NOx från elproduktionen subtraheras från den totala mängden. Följande ekvation ska användas för att beräkna andelen utsläpp från värmeproduktionen: [MWh(värme) – MWh(värme)såld]/[MWh(värme) + 2 × MWh(el)]

där

MWh(el) är den el som produceras i kraftvärmeverket.

MWh(värme) är den nyttogjorda värme som produceras i en kraftvärmeprocess.

MWh(värme)såld är den nyttogjorda värme som används utanför massatillverkningsanläggningen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relaterad kompletterande dokumentation och provningsrapporter där följande provningsmetoder använts:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D eller HACH 8000.

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349.

S(oxid.): EPA 8 eller motsvarande.

S(red.): EPA 8, EPA 16A eller motsvarande.

S-innehåll i olja: ISO 8754 eller EPA 8.

S-innehåll i kol: ISO 351 eller EPA 8.

NOx: ISO 11564 eller EPA 7E.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen och om beräkningen av belastningspoäng för COD, P, S och NOx. Den ska omfatta alla utsläpp av S och NOx som uppstår vid tillverkningen av massa, inklusive ånga som genereras utanför produktionsanläggningen, utom sådana utsläpp som uppstår vid elproduktion.

Mätningarna ska omfatta sodapannor, mesaugnar, ångpannor och destruktionsugnar för starkt luktande gaser. Diffusa utsläpp ska beaktas.

Rapporterade utsläppsvärden för svavel till luften ska omfatta både oxiderade och reducerade svavelutsläpp (dimetylsulfid, metylmerkaptan, svavelväte och liknande). Svavelutsläpp som härrör från produktionen av värmeenergi från olja, kol eller andra externa bränslen med känt svavelinnehåll ska beaktas men får beräknas i stället för att mätas.

Vid mätning av utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas efter rening vid produktionsanläggningen eller efter rening i ett kommunalt reningsverk.

Mätningsperioden ska vara tolv månaders produktion. Mätningarna av COD och P ska göras en gång i månaden och mätningarna av S och NOx en gång om året. Alternativt kan kontinuerliga mätningar godtas om de kontrolleras av en tredje part minst en gång om året.

Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning eller en ändrad process vid produktionsanläggningen ska mätningarna göras en gång i veckan i totalt åtta på varandra följande veckor med stabil produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

2.5   Utsläpp av koldioxid (CO2) från produktion

Koldioxidutsläppen från icke förnybara källor får inte överskrida 450 kg per ton tillverkad massa, inklusive utsläpp från elproduktion (oavsett om den sker inom produktionsanläggningen eller inte). Referensutsläppsvärdena enligt tabell 2 ska användas vid beräkning av koldioxidutsläpp från bränslen.

Tabell 2

Referensvärden för koldioxidutsläpp från olika energikällor

Bränsle

Utsläpp av fossilt CO2

Enhet

Kol

95

g CO2 fossil/MJ

Råolja

73

g CO2 fossil/MJ

Bränsleolja 1

74

g CO2 fossil/MJ

Bränsleoljor 2–5

77

g CO2 fossil/MJ

LPG

69

g CO2 fossil/MJ

Naturgas

56

g CO2 fossil/MJ

El från nätet

400

g CO2 fossil/kWh

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta krav är uppfyllt och bifoga relaterad styrkande dokumentation.

Sökanden ska lämna uppgifter om luftutsläppen av koldioxid. Dessa uppgifter ska omfatta alla källor av icke förnybara bränslen som använts under massatillverkningen, inklusive utsläpp från elproduktion (oavsett om den sker inom produktionsanläggningen eller inte).

Mätningsperioden ska vara tolv månaders produktion. Mätningarna ska göras en gång om året.

Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning eller en ändrad process vid produktionsanläggningen ska mätningarna göras en gång i veckan i totalt åtta på varandra följande veckor med stabil produktion. Resultat måste även visas efter tolv månaders produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Mängden energi från förnybara energikällor (1) som köps in och används för produktionsprocesserna ska inte tas med i beräkningen av koldioxidutsläppen: Sökanden ska tillhandahålla lämplig dokumentation som visar att denna typ av energi används i fabriken eller köps in utifrån.

Kriterium 3: Regenatfiber ur cellulosa (inklusive viskos, modalfibrer, lyoceller, kuprofibrer, triacetat)

3.1   Inköp

a)

Massafiber ska omfattas av giltiga certifikat för spårbarhet utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Minst 25 % av massafibrerna ska omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Den återstående andelen av massafibrerna ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade/erkända enligt det certifieringssystemet.

b)

Upplösning av massa framställd av bomullslinters ska uppfylla kriterium 4.1 för bomull (ursprung och spårbarhet).

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska från massatillverkaren erhålla ett giltigt certifikat för spårbarhet som utfärdats enligt ett oberoende certifieringssystem och visar att träfibrerna har odlats enligt principerna för hållbart skogsbruk och/eller kommer från godkända och kontrollerade källor. FSC, PEFC eller motsvarande ska godtas som oberoende system för tredjepartscertifiering.

b)

Ansökan ska innehålla bevis på efterlevnad enligt kriterium 4.1 för bomull (ursprung och spårbarhet).

3.2   Blekning

Den massa som används för att framställa fibrerna får inte blekas med klorgas. Den resulterande totala mängden av absorberbara organiskt bundna halogener (AOX) och organiskt bundet klor (OCl) får inte överskrida något av följande värden:

0,170 kg/ADT, vid mätning i avloppsvatten från massatillverkning (AOX), eller

150 ppm, vid mätning i de färdiga fibrerna (OCl).

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från massatillverkaren om att klorgas inte har använts samt en provningsrapport som visar att antingen AOX- eller OCl-kravet är uppfyllt, med användning av någon av följande provningsmetoder.

ISO 9562 eller den motsvarande standarden EPA 1650C för AOX.

ISO 11480 för OCl.

Mätfrekvensen för AOX ska fastställas enligt kriterium 2.2 för fluffmassa.

3.3   Optiska vitmedel och färgmedel

Optiska vitmedel och färgmedel, inklusive fluorescerande vitmedel, får inte avsiktligt tillföras fibrerna.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda.

3.4   Fibertillverkning

a)

Över 50 % av den massa som används för att tillverka fibrerna ska erhållas från dissolvingmassafabriker som återvinner värde från sitt använda processlut, antingen genom

el- och ångproduktion inom anläggningen,

framställning av kemiska biprodukter.

b)

Följande gränsvärden för utsläpp av svavelföreningar till luften ska uppfyllas i produktionsprocessen för viskos och modalfiber.

Tabell 3

Utsläppsvärden för svavel i viskos och modalfibrer

Fibertyp

Svavelutsläpp till luften – gränsvärde (g/kg)

Stapelfiber

30

Filamentfiber

 

Partitvätt

40

Integrerad tvätt

170

Obs: Gränsvärden uttryckta som årligt genomsnitt.

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska från fibertillverkarna erhålla en förteckning över de massaleverantörer som anlitas för att tillverka fibrerna samt uppgifter om levererade proportioner. Sökanden ska tillhandahålla styrkande dokumentation om och belägg för att den proportion av leverantörer som krävs har lämplig energiproduktionsutrustning eller utrustning för återvinning av biprodukter samt tillverkningssystem installerade vid de berörda produktionsanläggningarna.

b)

Sökanden ska lämna detaljerad dokumentation och provningsrapporter som visar att detta kriterium är uppfyllt samt intyg om överensstämmelse.

Kriterium 4: Bomull och andra naturliga cellulosafibrer

4.1   Ursprung och spårbarhet

a)

Bomull ska odlas enligt de krav som fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (2), US National Organic Programme (NOP) eller motsvarande rättsliga skyldigheter som fastställts av unionens handelspartner. Den organiska bomullen får innehålla ekologiskt odlad bomull och ekologisk bomull som odlas i en övergångsfas.

b)

Bomull som odlats enligt kriterium 4.1 a och används för att tillverka absorberande hygienprodukter ska vara spårbar från tidpunkten för verifikationen av produktionsstandarden.

Bedömning och kontroll:

a)

Ett oberoende kontrollorgan ska certifiera att ekologisk bomull har framställts enligt de produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, US National Organic Programme (NOP) eller av andra handelspartner. Varje ursprungsland ska kontrolleras årligen.

b)

Sökanden ska visa att bomullsinnehållet uppfyller kravet för årliga bomullsmängder som köps in för att tillverka slutprodukterna och enligt varje produktlinje på årsbasis: Sökanden ska lämna transaktionsrapporter eller fakturor som visar mängden inköpt bomull per år från jordbrukare eller producentgrupper samt total vikt för certifierade bomullsbalar.

4.2   Blekning

Bomull får inte blekas med klorgas.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att klorgas inte används.

4.3   Optiska vitmedel och färgmedel

Optiska vitmedel och färgmedel, inklusive fluorescerande vitmedel, får inte avsiktligt tillföras bomullen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda.

Kriterium 5: Plastmaterial och superabsorbenter

5.1   Produktion av syntetiska polymerer och plastmaterial

Alla anläggningar som tillverkar syntetiska polymerer och plastmaterial som används i produkten ska ha system för

vattenbesparing (t.ex. övervakning av vattenflödet i anläggningen och vattencirkulation i stängda system),

en integrerad avfallshanteringsplan för att optimera förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och slutligt bortskaffande av avfall (t.ex. sortering av olika slags avfall),

optimering av energieffektivitet och energihushållning (t.ex. återanvändning av den ånga som genereras vid framställning av superabsorbenter).

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kravet är uppfyllt. Intyget ska kompletteras med en rapport som innehåller en detaljerad beskrivning av de förfaranden som tillämpas av leverantören för att uppfylla kravet för varje berörd anläggning.

5.2   Tillsatser i plastmaterial

a)

Halten av bly, kadmium, sexvärt krom och relaterade föreningar ska vara lägre än 0,01 % (100 ppm) av massan av varje plastmaterial och syntetisk polymer som används i produkten.

b)

Följande tillsatser som används i plast i koncentrationer högre än 0,10 viktprocent ska inte klassificeras med någon av nedanstående farorisker i enlighet med klassificeringsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (3):

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, kategorierna 1a, 1b och 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df).

Akut toxiska ämnen, kategorierna 1 och 2 (H300, H310, H330, H304).

Ämnen med specifik organtoxicitet (STOT), kategori 1 (H370, H372).

Ämnen som är farliga för vattenmiljön, kategorierna 1 och 2 (H400, H410, H411).

Bedömning och kontroll:

a), b) Sökanden ska lämna intyg från leverantörerna om att kraven är uppfyllda. Sökanden ska också tillhandahålla en förteckning över tillsatta ämnen med uppgifter om koncentrationer och relaterade faroangivelser/riskfraser, kompletterade med datasäkerhetsblad.

Ett stickprov av leverantörer får granskas för att underlätta uppföljning och övervakning av den inlämnade dokumentationen. Leverantören ska ge tillträde till produktionslokaler, lagerbyggnader och liknande anläggningar. All dokumentation och information som lämnas in och delas är sekretessbelagd.

5.3   Superabsorbenter

a)

Akrylamid (CAS-nummer: 79-06-1) får inte avsiktligt tillsättas produkten.

b)

Superabsorbenter som används i produkten får innehålla högst 1 000 ppm restmonomerer som är klassificerade med de faroangivelser som anges i kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar. För natriumpolyakrylat utgör dessa den totala mängden oreagerad akrylsyra och bindemedel.

c)

Superabsorbenter som används i produkten får högst innehålla 10 % (vikt/vikt) vattenlösliga extrakt, vilka ska uppfylla kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar. För natriumpolyakrylat utgörs dessa monomerer och oligomerer av akrylsyra med lägre molekylvikt än superabsorbenten enligt ISO 17190.

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska lämna intyg om att ämnet inte har använts.

b)

Sökanden ska lämna intyg från leverantören med dokumentation över sammansättningen hos de superabsorbenter som används i produkten. Dokumentationen ska utgöras av produktsäkerhetsdatablad med angivelse av fullständig beteckning och CAS-nummer samt de restmonomerer som finns i produkten, klassificerade enligt kravet och med mängdangivelser. Rekommenderade provningsmetoder är ISO 17190 och WSP 210. Analysmetoderna ska beskrivas och namnen på de laboratorier som använts för analyserna ska anges.

c)

Sökanden ska lämna intyg från leverantören med angivelse av mängden vattenlösliga extrakt i superabsorbenterna. Rekommenderade provningsmetoder är ISO 17190 och WSP 270. Analysmetoderna ska beskrivas och namnen på de laboratorier som använts för analyserna ska anges.

Kriterium 6: Andra råvaror och komponenter

6.1   Bindemedel

Bindemedel får inte innehålla några av följande ämnen:

Kolofonium (CAS-nummer 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6).

Diisobutylftalat (DIBP, CAS-nummer 84-69-5).

Diisononylftalat (DIBP, CAS-nummer 28553-12-0).

Formaldehyd (CAS-nummer 50-00-0).

Detta krav ska inte gälla om ämnena inte avsiktligt har tillsatts materialet eller slutprodukten och om de förekommer i bindemedel i koncentrationer under 100 ppm (0,010 viktprocent).

För formaldehyd ska den högsta gränsen för det formaldehydinnehåll som genereras under framställningen av bindemedel vara 250 ppm, mätt i nyligen framställd polymerdispersion. Halten av fri formaldehyd i hårdgjort bindemedel (lim) får inte överskrida 10 ppm. Smältlim ska undantas från detta krav.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda. Säkerhetsdatablad får användas som bevis. Provningsresultat för formaldehyd ska tillhandahållas, med undantag för smältlim.

6.2   Bläck och färgämnen

Produkten och eventuella homogena delar av produkten får inte färgas. Undantag från detta krav gäller för följande:

Tampongsnören, förpackningsmaterial och band.

Titandioxid i polymerer och viskos.

Material som inte direkt kommer i kontakt med huden får färgas om färgmedlet fyller särskilda funktioner (t.ex. för att produkten ska synas mindre genom vita eller ljust färgade kläder, för att ange var självhäftande band ska placeras eller ange väta).

Bläck och färgämnen ska även uppfylla kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna och se till att leverantörerna lämnar ett intyg om att kraven är uppfyllda. Om färgämnen används ska detta motiveras genom en angivelse av den specifika funktion som färgmedlen fyller.

6.3   Parfym

a)

Produkter som marknadsförs som utformade och avsedda för barn samt tamponger och amningskupor får inte innehålla parfym.

b)

Alla ingående ämnen eller blandningar som har tillsatts till produkten som parfym måste framställas och hanteras i enlighet med rekommendationerna från International Fragrance Association (Ifra). Rekommendationerna finns på Ifras webbplats http://www.ifraorg.org. Tillverkaren ska följa rekommendationerna i Ifras standarder om förbud, begränsad användning och angivna renhetskriterier för material.

c)

Använd parfym ska även uppfylla kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar, oavsett koncentrationen i slutprodukten.

d)

Parfymer eller ingredienser i parfymblandningar som konstaterats utgöra etablerade kontaktallergener som inger särskilt stora betänkligheter enligt Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (4) samt parfymer som enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 (5), ska anges i förteckningen över ingredienser som inte får användas. Användning av nitromysk eller polycyklisk mysk är förbjuden.

e)

Användning av parfymer ska anges på produktförpackningen. Dessutom ska parfymer och/eller ingredienser i parfymblandningar som konstaterats utgöra etablerade kontaktallergener hos människor enligt Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet och inte är begränsade enligt kriterium 6.3 c och d namnges.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om att samtliga krav i leden a–e är uppfyllda, i förekommande fall kompletterat med ett intyg från parfymtillverkaren. Om parfymer används ska sökanden också tillhandahålla en förteckning på parfymerna och synliga bevis på att informationen anges på förpackningen.

6.4   Lotioner

a)

Lotioner får inte användas i bindor, tamponger och amningskupor. Användning av lotioner i andra produkter ska anges på förpackningen.

b)

Lotioner som används i andra produkter än bindor, tamponger och amningskupor ska uppfylla kriterium 6.3 om parfymer och kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar, oavsett koncentration i slutprodukten.

c)

Följande ämnen får inte användas: triklosan, parabener, formaldehyd och råvaror som avger formaldehyd.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om överensstämmelse, i förekommande fall kompletterat med intyg från tillverkaren av lotionen. Om lotioner används ska sökanden också tillhandahålla synliga bevis på att informationen anges på förpackningen.

6.5   Silikon

a)

Om komponenter i produkten behandlas med silikon ska tillverkaren se till att personalen skyddas mot lösningsmedel.

b)

Varken oktametylcyklotetrasiloxan D4 (CAS-nummer 556-67-2) eller dekametylcyklopentasiloxan D5 (CAS-nummer 541-02-6) får finnas i de kemiska produkter som används i silikonbehandlingen av komponenterna. Detta krav ska inte gälla om D4 och D5 inte avsiktligt har tillsatts materialet eller slutprodukten och om de förekommer i silikon i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent).

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska lämna upplysningar om den metod som använts för silikonbehandlingen samt dokumentation som intygar att personalen är skyddad.

b)

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kravet är uppfyllt.

6.6   Nanosilverpartiklar

Nanosilverpartiklar får inte avsiktligt tillsättas produkten eller homogena delar av eller råvaror i produkten.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg och ska se till att leverantörerna lämnar intyg om att kravet är uppfyllt.

Kriterium 7: Förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar

7.1   Farliga ämnen och blandningar

En produkt kan nekas tilldelning av EU-miljömärket om den eller någon vara som ingår i den enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (6), eller någon av dess homogena delar innehåller ett ämne eller en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering med de faroangivelser eller riskfraser som anges i tabell 4, i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 eller rådets direktiv 67/548/EEG (7), eller innehåller ett ämne eller en blandning som anges i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006, såvida inget särskilt undantag har beviljats.

De klassificeringsbestämmelser som senast antagits av unionen ska ha företräde framför de faroklassificeringar och riskfraser som anges i förteckningen. Sökanden ska därför försäkra sig om att alla klassificeringar baseras på de senaste klassificeringsbestämmelserna.

Faroangivelserna och riskfraserna i tabell 4 avser i allmänhet ämnen. Om det inte går att få uppgifter om enskilda ämnen ska klassificeringsbestämmelserna för blandningar tillämpas.

Ämnen eller blandningar som ändrar egenskaper till följd av bearbetning och därmed inte längre är biologiskt tillgängliga, eller genomgår kemisk förändring så att en tidigare identifierad fara försvinner, omfattas inte av kriterium 7.1. Här ingår bland annat modifierade polymerer och monomerer eller tillsatser som blir kovalent bundna i plaster.

Koncentrationsgränserna för ämnen eller blandningar som kan komma att tilldelas eller har tilldelats de faroangivelser eller riskfraser som förtecknas i tabell 4, och som uppfyller kriterierna för klassificering i faroklasserna eller farokategorierna, samt för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c i förordning (EG) nr 1907/2006, får inte överskrida de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008. Om det har fastställts särskilda koncentrationsgränser ska dessa ha företräde framför allmänna sådana.

Tabell 4

Faroangivelser och respektive riskfraser

Faroangivelse (1)

Riskfras (2)

H300 Dödligt vid förtäring

R28

H301 Giftigt vid förtäring

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt

R24

H330 Dödligt vid inandning

R23/R26

H331 Giftigt vid inandning

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

R68

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan orsaka cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60/R61/R60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R60/R63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61/R62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R62–63

H362 Kan skada spädbarn som ammas

R64

H370 Orsakar organskador

R39/R23/R24/R25/R26/R27/R28

H371 Kan orsaka organskador

R68/R20/R21/R22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/R25/R24/R23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/R20/R21/R22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50–53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51–53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52–53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

R39–41

H317 (underkategori 1A): Kan orsaka allergisk hudreaktion (koncentration som medför klassificering: ≥ 0,1 viktprocent) (3)

R43

H317 (underkategori 1B): Kan orsaka allergisk hudreaktion (koncentration som medför klassificering: ≥ 1,0 viktprocent) (3)

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

R42

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna en förteckning över de råvaror som använts i produkten inklusive en förteckning med produktens samtliga ingående varor och homogena delar.

Sökanden ska kontrollera om produkten innehåller några ämnen eller blandningar som kan vara klassificerade med någon av de faroangivelser eller riskfraser som anges i detta kriterium. Sökanden ska intyga att produkten, varor som ingår i den och dess homogena delar uppfyller detta kriterium.

Sökanden ska välja lämpligt sätt att intyga denna överensstämmelse. Härmed avses främst följande kontrollformer:

Vad gäller homogena delar samt dessas behandlingar och orenheter (t.ex. superabsorberande beläggningar): Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för de råvaror som den aktuella produktdelen består av samt för de ämnen och blandningar som använts i beredningen och behandlingen av dessa råvaror och som finns kvar i slutdelen i koncentrationer över 0,10 viktprocent om inte en lägre allmän eller särskild koncentrationsgräns gäller i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Vad gäller kemiska beredningar som används för att ge produkten eller komponenter i produkten en viss funktion (t.ex. lim, bindemedel och färgämnen): Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för de ämnen och blandningar som använts för att sätta ihop slutprodukten, respektive för de ämnen och blandningar som tillsatts till komponenter och som finns kvar i produktens komponenter.

Intyget ska åtföljas av tillhörande dokumentation, exempelvis intyg om överensstämmelse undertecknade av leverantörer, som visar att ämnena, blandningarna eller materialen inte är klassificerade i någon av de faroklasser som är kopplade till faroangivelserna eller riskfraserna i tabell 4 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, i den mån detta kan fastställas, som ett minimum, utifrån den information som uppfyller kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006.

Den information som tillhandahålls ska avse formerna eller de fysiska tillstånden avseende de ämnen eller blandningar som används i slutprodukten.

Följande tekniska information ska tillhandahållas för att styrka intyget om varje ämnes och blandnings klassificering eller avsaknad av klassificering:

i)

Vad gäller ämnen som inte har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 eller som ännu inte har en harmoniserad CLP-klassificering: information som uppfyller kraven i bilaga VII till nämnda förordning.

ii)

Vad gäller ämnen som inte har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och som inte uppfyller kraven för CLP-klassificering: information baserad på Reach-registreringsunderlag som styrker ämnets status som icke klassificerat.

iii)

Vad gäller ämnen som har en harmoniserad klassificering eller är egenklassificerade: Säkerhetsdatablad om sådana finns. Om inga säkerhetsdatablad finns eller ämnet är egenklassificerat ska den information tillhandahållas som är relevant för faroklassificering av ämnen enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

iv)

Vad gäller blandningar: Säkerhetsdatablad om sådana finns. Om inga säkerhetsdatablad finns ska en beräkning av blandningens klassificering tillhandahållas enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008, tillsammans med relevant information för faroklassificering av blandningar enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

Säkerhetsdatablad (SDB) ska vara utformade i enlighet med anvisningarna i avsnitten 2, 3, 9, 10, 11 och 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad). Ofullständiga SDB ska kompletteras med information på intyg från kemikalieleverantörer.

Information om ämnens inneboende egenskaper får tas fram på annat sätt än genom provning, till exempel genom tillämpning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, kvantitativa struktur/aktivitets-modeller och gruppering eller jämförelser enligt bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006. Utbyte av relevanta uppgifter längs försörjningskedjan uppmuntras starkt.

7.2   Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag ska göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU-miljömärket till ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter (särskilt farliga ämnen) och som finns med i den förteckning som avses i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, om de ingår i blandningar, en vara eller en homogen del av produkten i koncentrationer som överstiger 0,10 viktprocent.

Bedömning och kontroll:

Den version som på ansökningsdagen är den senaste av förteckningen över ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter ska användas som referenspunkt. Sökanden ska lämna intyg om överensstämmelse med kriterium 7.2, tillsammans med tillhörande dokumentation, inbegripet intyg om överensstämmelse som undertecknats av materialleverantörer, samt kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen eller blandningar i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006. Koncentrationsgränserna för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kriterium 8: Materialeffektivitet i tillverkningen

Den avfallsmängd som genereras under tillverkningen och förpackningen av produkterna, vid netto av den del som återanvänds eller omvandlas till användbara material och/eller energi får inte överskrida

10 viktprocent av slutprodukterna för tamponger,

5 viktprocent av slutprodukten för alla övriga produkter.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna uppgifter om den avfallsmängd som inte har återanvänts inom tillverkningsprocessen eller som inte omvandlas till andra material och/eller energi.

Beräkningarna ska visas enligt ISO 14025 och sökanden ska ange samtliga följande parametrar:

Produktens och förpackningens vikt.

Samtliga avfallsflöden som genererats under tillverkningen.

Respektive behandlingsprocess (t.ex. materialåtervinning, förbränning), inklusive den del av avfallet som återanvänts och den del som bortskaffats.

Nettoavfallet ska beräknas som skillnaden mellan mängden genererat avfall och mängden återanvänt avfall.

Kriterium 9: Vägledning om bortskaffning av produkten

Producenterna ska ange följande på förpackningen, antingen i skrift eller med visuella symboler:

Att produkten inte får spolas ned i toaletten.

Hur produkten ska bortskaffas.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska tillhandahålla ett prov av förpackningen.

Kriterium 10: Produktens användbarhet och kvalitet

Produktens ändamålsenlighet/kvalitet ska vara tillfredsställande och ska minst vara i nivå med de produkter som redan finns på marknaden. Användbarhet ska provas med avseende på de egenskaper och parametrar som anges i tabell 5. Angivna resultatgränser ska uppfyllas.

Tabell 5

Egenskaper och parametrar som beskriver den provade produktens användbarhet

Egenskap

Obligatorisk provningsmetod (resultatgräns)

Babyblöjor

Bindor

Tamponger

Amningskupor

Användbarhetstest

U1.

Absorption och läckageskydd (**)

Konsumentpaneltest (läckage förekommer i mindre än 5 % av fallen vid användning av produkten)

U2.

Hudtorrhet

Konsumentpaneltest (80 % av de konsumenter som provar produkten ska vara nöjda med produktens funktion)

Ej tillämpligt

Som för babyblöjor

U3.

Passform och komfort

Konsumentpaneltest (80 % av de konsumenter som provar produkten ska vara nöjda med produktens funktion)

U4.

Allmän funktion

Konsumentpaneltest (80 % av de konsumenter som provar produkten ska vara nöjda med produktens funktion)

Tekniska provningar

T1.

Absorption och läckageskydd

Absorptionsgrad och absorption före läckage

Syngina-metoden

Ingen rekommenderad metod

T2.

Hudtorrhet

TEWL, återvätningsmetoden eller mätning av hudfuktighet (corneometer)

Ej tillämpligt

Ingen rekommenderad metod

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna en provningsrapport om användbarhetsprovningar och tekniska provningar med en beskrivning av använda provningsmetoder, provningsresultat och använda uppgifter. Provningarna ska utföras av laboratorier som är certifierade för att genomföra interna eller externa kvalitetssäkringssystem.

Provningarna ska utföras för den specifika typen av och storleken på de produkter som omfattas av ansökan om EU-miljömärket. Om sökanden kan visa att produkterna har samma funktion kan det dock vara tillräckligt att endast prova en storlek eller en representativ blandning av storlekar per produktdesign. Särskild försiktighet ska iakttas vid provtagning, transport och lagring av produkterna i syfte att garantera reproducerbara resultat. Det rekommenderas att inte dölja produkterna eller förpacka dem i en neutral förpackning för att undvika risken för att produktens och/eller förpackningens funktion ändras.

Uppgifter om provningar ska göras tillgängliga för behöriga organ enligt gällande sekretessbestämmelser. Provningsresultaten ska förklaras tydligt, med språk, enheter och symboler som är förståeliga för dataanvändaren. Följande uppgifter ska anges: Plats och datum för provningarna, kriterier för urval av de provade produkterna samt produkternas representativitet, valda provningsegenskaper och i förekommande fall en angivelse av varför vissa produkter inte togs med samt använda provningsmetoder och deras begränsningar, om några. Tydliga anvisningar om användningen av provningsresultaten ska anges.

Ytterligare riktlinjer för användartester:

Provtagning, provningarnas utformning, panelrekrytering och analyser av provningsresultat ska uppfylla statistiska standardmetoder (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 eller motsvarande).

Varje produkt ska bedömas enligt ett frågeformulär. Provningarna ska pågå i minst 72 timmar, en hel vecka om så är möjligt, och ska utföras under normala användningsförhållanden för produkten.

Rekommenderat antal provningar ska vara minst 30. Alla personer som deltar i undersökningen ska vara nuvarande användare av den provade produktens typ/storlek.

Om produkten inte är särskilt utformad för ett visst kön, ska förhållandet mellan män och kvinnor vara 1:1.

En blandning av personer från proportionellt olika konsumentgrupper på marknaden ska delta i undersökningen. Ålder, land och kön ska tydligt anges.

Sjuka personer och personer med kroniska hudsjukdomar ska inte delta i provningen. Om en person insjuknar under användartestet ska detta anges i frågeformuläret och svaren ska inte beaktas i bedömningen.

Vad gäller hudtorrhet, passform och komfort samt allmän funktion ska 80 % av de konsumenter som provar produkten vara nöjda med produktens funktion, vilket till exempel kan betyda att konsumenten ger produkten en poäng över 60 (på en skala från 1 till 100) eller att produkten har bedömts som bra eller mycket bra (bland fem kvalitetsalternativ: mycket dålig, dålig, normal, bra, mycket bra). Vad gäller absorption och läckageskydd får läckage förekomma i mindre än 5 % av fallen för den provade produkten.

Resultaten ska utvärderas statistiskt efter det att användartestet har avslutats.

Externa faktorer som varumärken, marknadsandelar och reklam som kan påverka produkternas uppfattade funktion ska anges.

Ytterligare krav för tekniska provningar:

Provningsmetoderna ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på produktrelevanta, reproducerbara och noggranna metoder.

Minst fem prover ska provas. De genomsnittliga resultaten ska rapporteras med angivelse av standardavvikelsen.

Produktens vikt, mått och formgivningsegenskaper ska beskrivas och anges i enlighet med kriterium 1.

Kriterium 11: Sociala aspekter

Sökanden ska säkerställa att de grundläggande principer och arbetsrättigheter som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala arbetsnormer, FN:s Global Impact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag ska följas vid produktionsanläggningarna längs den leverantörskedja som används för att framställa de produkter som omfattas av licensen. När det gäller kontroll ska det hänvisas till följande centrala arbetsnormer från ILO:

029

Tvångsarbete.

087

Föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten.

098

Organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

100

Lika lön.

105

Avskaffande av tvångsarbete.

111

Diskriminering (anställning och yrkesutövning).

138

Konventionen om minimiålder.

155

Skydd av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

182

Avskaffande av de värsta formerna av barnarbete.

De produktionsanläggningar längs leverantörskedjan som används för att tillverka slutprodukten ska informeras om dessa normer.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om tredjepartskontroll av efterlevnad i form av lämpliga kontroll- eller dokumentationsbevis, bland annat besök på plats av revisorer under kontrollförfarandet för EU-miljömärket för produktionsanläggningar längs leverantörskedjan för de godkända produkterna. Detta ska ske vid ansökan och därefter under licensperioden om nya produktionsanläggningar börjar användas.

Kriterium 12: Information på EU-miljömärket

EU-miljömärkets logotyp ska anbringas på produktens förpackning. Ruta 2 på EU-miljömärket ska innehålla följande text:

”Minskad påverkan av resursförbrukning.”

”Begränsad användning av farliga ämnen.”

”Funktion- och kvalitetsprovningar uppfyllda.”

Dessutom ska följande text anges på förpackningen: ”För mer information om varför denna produkt har tilldelats EU-miljömärket, besök http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om att kravet är uppfyllt samt synliga bevis.


(*)  Nettoutsläpp av P tas med i beräkningen. P som förekommer naturligt i träråvara och i vatten får subtraheras från de totala P-utsläppen. Reduceringar upp till 0,010 kg/ADT ska godtas.

(1)  Enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Yttrande från Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet om parfymallergener i kosmetiska produkter, antaget i juni 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1, svensk specialutgåva område 15 volym 1, s. 19).

(1)  I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

(2)  I enlighet med direktiv 67/548/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

(3)  I enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 286/2011 av den 10 mars 2011 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 83, 30.3.2011, s. 1).

(**)  Trosskydd utan kärna för att skydda underkläderna (lätta trosskydd) undantas från detta krav.