ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 305

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
24 oktober 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1125/2014 av den 19 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU vad avser tekniska standarder för tillsyn i fråga om minimibelopp för kreditförmedlares yrkesmässiga ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1126/2014 av den 17 oktober 2014 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för asulam, cyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuronmetyl,pikolinafen och propisoklor i eller på vissa produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1127/2014 av den 20 oktober 2014 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid och pyridat i eller på vissa produkter ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1128/2014 av den 21 oktober 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

100

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1129/2014 av den 21 oktober 2014 om förbud mot fiske efter kolja i unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa med fartyg som för spansk flagg

102

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1130/2014 av den 22 oktober 2014 om öppnande för år 2015 av en tullkvot för import till Europeiska unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014

104

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1131/2014 av den 23 oktober 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

107

 

 

BESLUT

 

 

2014/737/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 oktober 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättades genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, beträffande ersättande av protokoll 4 till det avtalet, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, med ett nytt protokoll, som vad gäller ursprungsregler hänvisar till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

109

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005)

115

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 1105/2014 av den 20 oktober 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 301, 21.10.2014)

115

 

*

Rättelse till rådets genomförandebeslut 2014/730/Gusp av den 20 oktober 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 301, 21.10.2014)

116

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1125/2014

av den 19 september 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU vad avser tekniska standarder för tillsyn i fråga om minimibelopp för kreditförmedlares yrkesmässiga ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (1), särskilt artikel 29.2 a andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29.2 a i direktiv 2014/17/EU ska kreditförmedlare ha en yrkesmässig ansvarsförsäkring för det geografiska område där de tillhandahåller tjänster eller annan jämförbar garanti mot skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i verksamheten.

(2)

Även om kravet på kreditförmedlare i hypoteksbranschen att ha yrkesmässig ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti är ett nytt tillsynskrav på unionsnivå, finns detta krav redan på nationell nivå i vissa medlemsstater. Det är just jurisdiktioner med erfarenhet av krav på yrkesmässig ansvarsförsäkring som har de största marknadsandelarna av förmedlad hypoteksförsäljning i hela unionen, kreditförmedlarna har där sedan länge penetrerat marknaden och i dessa jurisdiktioner går man följaktligen också mer specifikt till väga för att reglera denna sektor. Unionens regler om minimibelopp för yrkesmässig ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti bör därför bygga på erfarenheterna från dessa jurisdiktioner när det gäller att fastställa lämpligaste sätt att beräkna nämnda minimibelopp.

(3)

Detta tillvägagångssätt vore lämpligt för unionen som helhet, även i jurisdiktioner med mindre hypotekslånemarknader. Orsaken till detta är att skadeståndskrav gentemot kreditförmedlare inte korrelerar till det bakomliggande hypotekslånebeloppet, som kan variera kraftigt inom unionen, utan grundas på fel eller försumlighet i verksamheten, vars menliga inverkan varierar mycket mindre.

(4)

Enligt artikel 29.2 a tredje stycket i direktiv 2014/17/EU ska minimibeloppet för den yrkesmässiga ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti regelbundet ses över. Följaktligen kan möjligen andra alternativ eller metoder i framtiden lämpa sig mer för att fastställa nivån på dessa skyldigheter för kreditförmedlare, främst när mer data samlats in och mer erfarenhet vunnits genom tillsynen av hur den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen fungerar.

(5)

För att tydligt stipulera minimibeloppet för den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen eller jämförbara garantin och se till att tillvägagångssättet blir mer harmoniserat i hela unionen bör detta minimibelopp lämpligen specificeras per skadeståndskrav och per år. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (2) fastställs ett krav på ett minimibelopp per år och per skada för den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen eller jämförbara garantin. De flesta förmedlare av försäkringar är liksom sina försäkringsgivare väl förtrogna med det tillvägagångsättet varför ett liknande system lämpligen för inrättas för kreditförmedlare. Vidare går flertalet medlemsstater vars nationella lagstiftning kräver att kreditförmedlare har ansvarsförsäkring också till väga på det sättet. Reglerna om yrkesmässig ansvarsförsäkring för kreditförmedlare bör därför också innehålla en sådan åtskillnad mellan per år och per skada.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(7)

EBA har genomfört ett öppet offentligt samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Minimibelopp avseende den för kreditförmedlare obligatoriska yrkesmässiga ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti som avses i artikel 29.2 a första stycket i direktiv 2014/17/EU ska vara:

a)

460 000 euro för varje enskild skada,

b)

totalt 750 000 euro per kalenderår för alla skador.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 34.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


24.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1126/2014

av den 17 oktober 2014

om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för asulam, cyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuronmetyl,pikolinafen och propisoklor i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a, 18.1 b och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för asulam, cyanamid, dikloran och propisoklor i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för flumioxazin, flupyrsulfuronmetyl and pikolinafen i bilaga II och i del B i bilaga III till den förordningen.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1045/2011 (2) fastställs att asulam inte ska tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet asulam har återkallats. I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning bör därför gränsvärdena för detta verksamma ämne i bilaga III strykas.

(3)

I kommissionens beslut 2008/745/EG (3) fastställs att cyanamid inte ska tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet cyanamid har återkallats. I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning bör därför gränsvärdena för detta verksamma ämne i bilaga III strykas.

(4)

I kommissionens genomförandebeslut 2011/329/EU (4) fastställs att dikloran inte ska tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet dikloran har återkallats. I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning bör därför gränsvärdena för detta verksamma ämne i bilaga III strykas. Detta bör inte gälla de gränsvärden som motsvarar CXL-värden som bygger på användning i tredjeländer, förutsatt att de är godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt. Detta bör inte heller gälla i fall där gränsvärdena har fastställts specifikt som importtoleranser.

(5)

När det gäller dikloran har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (5). Den konstaterade en risk för konsumenterna i fråga om CXL-värdena när det gäller persikor, bordsdruvor, druvor för vinframställning och morötter. Gränsvärdena bör därför fastställas på den specifika bestämningsgränsen eller på standardgränsvärdet i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om CXL-värdet när det gäller kepalök och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdet när det gäller denna produkt fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Detta gränsvärde kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter den här förordningens offentliggörande.

(6)

När det gäller flumioxazin har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (6). Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller äpplen, päron, stenfrukter, potatis, morötter, palsternackor, ärter (utan skida), solrosfrön, sojabönor, majskorn, havrekorn, sorghumkorn och vetekorn. När det gäller övriga produkter rekommenderade den att befintliga gränsvärden bibehålls. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdet när det gäller kepalök och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdet när det gäller denna produkt fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Detta gränsvärde kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter den här förordningens offentliggörande.

(7)

När det gäller flupyrsulfuronmetyl har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (7). Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller linfrön, kornkärnor, vetekorn, havrekorn och rågkorn och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Eftersom det var Frankrike som rapporterade att det saknas uppgifter kommer det inte att läggas till en fotnot om att dessa uppgifter bör lämnas in.

(8)

När det gäller pikolinafen har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (8). Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller kornkärnor, havrekorn, rågkorn, vetekorn, nötkreatur (kött, fett, lever och njure), får (kött, fett, lever, njure och mjölk), getter (kött, fett, lever, njure och mjölk) samt mjölk från nötkreatur, och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter den här förordningens offentliggörande.

(9)

I kommissionens genomförandebeslut 2011/262/EU (9) fastställs att propisoklor inte ska tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet propisoklor har återkallats. I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning bör därför gränsvärdena för detta verksamma ämne i bilaga III strykas.

(10)

När det gäller produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka varken relevanta godkännanden eller importtoleranser hade rapporterats på unionsnivå eller CXL-värden fastställts fann myndigheten att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön bör gränsvärden när det gäller dessa produkter fastställas på den specifika bestämningsgränsen eller på standardgränsvärdet i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(11)

Kommissionen rådfrågade EU:s referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. För flera ämnen fann laboratorierna att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa varor.

(12)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(13)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(15)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(16)

Unionens handelspartner har tillfrågats om de nya gränsvärdena inom ramen för Världshandelsorganisationen, och deras synpunkter har beaktats.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som lagligen framställts före den 13 maj 2015.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 13 maj 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1045/2011 av den 19 oktober 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet asulam i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (EUT L 275, 20.10.2011, s. 23).

(3)  Kommissionens beslut 2008/745/EG av den 18 september 2008 om att inte ta upp cyanamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 251, 19.9.2008, s. 45).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/329/EU av den 1 juni 2011 om att inte införa dikloran i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 153, 11.6.2011, s. 194).

(5)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):6, artikelnr 3274, [30 s.].

(6)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):5, artikelnr 3225, [35 s.].

(7)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):5, artikelnr 3226, [28 s.].

(8)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):5, artikelnr 3222, [34 s.].

(9)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/262/EU av den 27 april 2011 om att inte införa propisoklor i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG (EUT L 111, 30.4.2011, s. 19).


BILAGA

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för flumioxazin, flupyrsulfuron-metyl och pikolinafen ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (2)

Flumioxazin

Flupyrsulfuronmetyl

Pikolinafen

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0110000

i)

Citrusfrukter

0,02 (1)

 

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter

0,05 (1)

 

 

0120010

mandlar

 

 

 

0120020

paranötter

 

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

 

0120040

kastanjer

 

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

 

0120080

pekannötter

 

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

 

0120110

valnötter

 

 

 

0120990

övriga

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,02 (1)

 

 

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

 

0130030

kvitten

 

 

 

0130040

mispel

 

 

 

0130050

japansk mispel

 

 

 

0130990

övriga

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,02 (1)

 

 

0140010

aprikoser

 

 

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

 

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

0140990

övriga

 

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0,05 (1)

 

 

0151010

bordsdruvor

 

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,02 (1)

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

0,02 (1)

 

 

0153010

björnbär

 

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

 

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0153990

övriga

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,02 (1)

 

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

 

 

0154020

tranbär (lingon (V. vitis-idaea))

 

 

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

 

 

0154050

nypon

 

 

 

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

 

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

 

 

0154990

övriga

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,02 (1)

 

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

0161010

dadlar

 

 

 

0161020

fikon

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

övriga

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

 

0162040

kaktusfikon

 

 

 

0162050

stjärnäpple

 

 

 

0162060

amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot)

 

 

 

0162990

övriga

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

0163010

avokado

 

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

0163040

papaya

 

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

 

 

0163070

guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

ananas

 

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

0163110

taggannona

 

 

 

0163990

övriga

 

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0211000

a)

Potatis

 

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

0212010

maniok (dasheen, eddo, tannia)

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

 

0212040

arrowrot

 

 

 

0212990

övriga

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

rödbetor

 

 

 

0213020

morötter

 

 

 

0213030

rotselleri

 

 

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

 

 

0213050

jordärtskockor (korogi)

 

 

 

0213060

palsternackor

 

 

 

0213070

rotpersilja

 

 

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre)

 

 

 

0213100

kålrötter

 

 

 

0213110

rovor

 

 

 

0213990

övriga

 

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0220010

vitlök

 

 

 

0220020

kepalök (övriga rotlökar, silverlök)

(+)

 

 

0220030

schalottenlök

 

 

 

0220040

knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter)

 

 

 

0220990

övriga

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense))

 

 

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

 

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon))

 

 

 

0231040

okra

 

 

 

0231990

övriga

 

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

0232010

slanggurkor

 

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula))

 

 

 

0232990

övriga

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

0233010

meloner (kiwano)

 

 

 

0233020

pumpor (vintersquash, sen patisson)

 

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

 

0233990

övriga

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs (minimajs)

 

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

0241010

broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli))

 

 

 

0241020

blomkål

 

 

 

0241990

övriga

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

brysselkål

 

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

 

0242990

övriga

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai))

 

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0251010

vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

 

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

 

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad)

 

 

 

0251040

smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar)

 

 

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

 

 

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

sareptasenap

 

 

 

0251080

blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi )

 

 

 

0251990

övriga

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

 

 

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

 

 

0252990

övriga

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata))

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

Endivesallat

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

Örter

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0256010

körvel

 

 

 

0256020

gräslök

 

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Eryngium foetidum))

 

 

 

0256040

persilja (blad av rotpersilja)

 

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis)

 

 

 

0256060

rosmarin

 

 

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

 

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad)

 

 

 

0256090

lagerblad (citronella)

 

 

 

0256100

dragon (isop)

 

 

 

0256990

övriga

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna)

 

 

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

 

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

 

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

 

 

0260050

linser

 

 

 

0260990

övriga

 

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0270010

sparris

 

 

 

0270020

kardon (stjälkar av gurkört)

 

 

 

0270030

stjälkselleri

 

 

 

0270040

fänkål

 

 

 

0270050

kronärtskockor (bananblommor)

 

 

 

0270060

purjolök

 

 

 

0270070

rabarber

 

 

 

0270080

bambuskott

 

 

 

0270090

palmhjärtan

 

 

 

0270990

övriga

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0280010

odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar))

 

 

 

0280020

vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

 

0280990

övriga

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

 

0300020

linser

 

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

 

0300040

lupin

 

 

 

0300990

övriga

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,05 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

 

0401010

linfrön

 

 

 

0401020

jordnötter

 

 

 

0401030

vallmofrön

 

 

 

0401040

sesamfrön

 

 

 

0401050

solrosfrön

 

 

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

 

 

0401070

sojabönor

 

 

 

0401080

senapsfrön

 

 

 

0401090

bomullsfrön

 

 

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

 

 

0401110

safflor

 

 

 

0401120

gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis))

 

 

 

0401130

oljedådra

 

 

 

0401140

hampa

 

 

 

0401150

ricin

 

 

 

0401990

övriga

 

 

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

 

 

0402030

palmfrukt

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

övriga

 

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0500010

korn

 

 

0,05 (1) (+)

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

 

0,05 (1)

0500030

majs

 

 

0,05 (1)

0500040

hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs)

 

 

0,05 (1)

0500050

havre

 

 

0,05 (1) (+)

0500060

ris (sumpris (Zizania aquatica))

 

 

0,05 (1)

0500070

råg

 

 

0,05 (1) (+)

0500080

sorghum

 

 

0,05 (1)

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

 

0,05 (1) (+)

0500990

övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis))

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0610000

i)

Te

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 

 

 

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

 

 

0631000

a)

Blommor

 

 

 

0631010

kamomill

 

 

 

0631020

rosellhibiskus

 

 

 

0631030

rosenblad

 

 

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

lind

 

 

 

0631990

övriga

 

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

 

0632010

jordgubbsblad

 

 

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

 

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

 

 

0632990

övriga

 

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

 

0633010

vänderot

 

 

 

0633020

ginsengrot

 

 

 

0633990

övriga

 

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobönor (jästa eller torkade)

 

 

 

0650000

v)

Johannesbröd

 

 

 

0700000

7.

HUMLE (torkad)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0800000

8.

KRYDDOR

 

 

 

0810000

i)

Fröer

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0810010

anisfrö

 

 

 

0810020

svartkummin

 

 

 

0810030

sellerifrö (libbstickefrö)

 

 

 

0810040

korianderfrö

 

 

 

0810050

spiskummin

 

 

 

0810060

dillfrö

 

 

 

0810070

fänkålsfrö

 

 

 

0810080

bockhornsklöver

 

 

 

0810090

muskotnöt

 

 

 

0810990

övriga

 

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0820010

kryddpeppar

 

 

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

 

 

0820030

kummin

 

 

 

0820040

kardemumma

 

 

 

0820050

enbär

 

 

 

0820060

peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar)

 

 

 

0820070

vaniljstänger

 

 

 

0820080

tamarind

 

 

 

0820990

övriga

 

 

 

0830000

iii)

Bark

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

kanel (kassia)

 

 

 

0830990

övriga

 

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

 

0840010

lakritsrot

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

ingefära

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

gurkmeja

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

pepparrot

(+)

(+)

(+)

0840990

övriga

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Knoppar

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

kryddnejlika

 

 

 

0850020

kapris

 

 

 

0850990

övriga

 

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

saffran

 

 

 

0860990

övriga

 

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

muskotblomma

 

 

 

0870990

övriga

 

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0900010

sockerbetor (roten)

 

 

 

0900020

sockerrör

 

 

 

0900030

cikoriarötter

 

 

 

0900990

övriga

 

 

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

 

1010000

i)

Vävnad

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1011000

a)

Svin

 

 

 

1011010

kött

 

 

 

1011020

fett

 

 

 

1011030

lever

 

 

 

1011040

njure

 

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1011990

övriga

 

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

1012010

kött

 

 

(+)

1012020

fett

 

 

(+)

1012030

lever

 

 

(+)

1012040

njure

 

 

(+)

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1012990

övriga

 

 

 

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

kött

 

 

(+)

1013020

fett

 

 

(+)

1013030

lever

 

 

(+)

1013040

njure

 

 

(+)

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1013990

övriga

 

 

 

1014000

d)

Getter

 

 

 

1014010

kött

 

 

(+)

1014020

fett

 

 

(+)

1014030

lever

 

 

(+)

1014040

njure

 

 

(+)

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1014990

övriga

 

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

 

 

1015010

kött

 

 

 

1015020

fett

 

 

 

1015030

lever

 

 

 

1015040

njure

 

 

 

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1015990

övriga

 

 

 

1016000

f)

Fjäderfä – kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns – strutsar och duvor

 

 

 

1016010

kött

 

 

 

1016020

fett

 

 

 

1016030

lever

 

 

 

1016040

njure

 

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1016990

övriga

 

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru, hjortdjur)

 

 

 

1017010

kött

 

 

 

1017020

fett

 

 

 

1017030

lever

 

 

 

1017040

njure

 

 

 

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1017990

övriga

 

 

 

1020000

ii)

Mjölk

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

1020010

nötkreatur

 

 

(+)

1020020

får

 

 

(+)

1020030

getter

 

 

(+)

1020040

hästar

 

 

 

1020990

övriga

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1030010

höns

 

 

 

1030020

ankor

 

 

 

1030030

gäss

 

 

 

1030040

vaktlar

 

 

 

1030990

övriga

 

 

 

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen, honung i vaxkakor)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1060000

vi)

Sniglar

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur (frilevande vilt)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

b)

Följande kolumn för dikloran ska läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

Dikloran

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER

0,01 (3)

0110000

i)

Citrusfrukter

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

limefrukter

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

övriga

 

0120000

ii)

Trädnötter

 

0120010

mandlar

 

0120020

paranötter

 

0120030

cashewnötter

 

0120040

kastanjer

 

0120050

kokosnötter

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

0120070

macadamianötter

 

0120080

pekannötter

 

0120090

pinjenötter

 

0120100

pistaschmandlar

 

0120110

valnötter

 

0120990

övriga

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

 

0130010

äpplen (vildapel)

 

0130020

päron (nashipäron)

 

0130030

kvitten

 

0130040

mispel

 

0130050

japansk mispel

 

0130990

övriga

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

0140010

aprikoser

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

övriga

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

0151010

bordsdruvor

 

0151020

druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

björnbär

 

0153020

blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

övriga

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

0154020

tranbär (lingon (V. vitis-idaea))

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

0154050

nypon

 

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

0154990

övriga

 

0160000

vi)

Diverse frukter

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

0161010

dadlar

 

0161020

fikon

 

0161030

bordsoliver

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

0161060

persimon

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 

0161990

övriga

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

0162010

kiwifrukter

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

0162030

passionsfrukter

 

0162040

kaktusfikon

 

0162050

stjärnäpple

 

0162060

amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot)

 

0162990

övriga

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

0163010

avokado

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

0163030

mango

 

0163040

papaya

 

0163050

granatäpplen

 

0163060

kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

0163070

guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus))

 

0163080

ananas

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

0163100

durian

 

0163110

taggannona

 

0163990

övriga

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (3)

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

maniok (dasheen, eddo, tannia)

 

0212020

sötpotatis

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

0212040

arrowrot

 

0212990

övriga

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

rödbetor

 

0213020

morötter

 

0213030

rotselleri

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

0213050

jordärtskockor (korogi)

 

0213060

palsternackor

 

0213070

rotpersilja

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre)

 

0213100

kålrötter

 

0213110

rovor

 

0213990

övriga

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

0220010

vitlök

0,01 (3)

0220020

kepalök (övriga rotlökar, silverlök)

0,2 (+)

0220030

schalottenlök

0,01 (3)

0220040

knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter)

0,01 (3)

0220990

övriga

0,01 (3)

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense))

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon))

 

0231040

okra

 

0231990

övriga

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

slanggurkor

 

0232020

druvgurkor

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula))

 

0232990

övriga

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

meloner (kiwano)

 

0233020

pumpor (vintersquash, sen patisson)

 

0233030

vattenmeloner

 

0233990

övriga

 

0234000

d)

Sockermajs (minimajs)

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,01 (3)

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli))

 

0241020

blomkål

 

0241990

övriga

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

brysselkål

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

0242990

övriga

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai))

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

0243990

övriga

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,01 (3)

0251010

vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad)

 

0251040

smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar)

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.))

 

0251070

sareptasenap

 

0251080

blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi )

 

0251990

övriga

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,01 (3)

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

0252990

övriga

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata))

0,01 (3)

0254000

d)

Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia)

0,01 (3)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (3)

0256000

f)

Örter

0,02 (3)

0256010

körvel

 

0256020

gräslök

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Eryngium foetidum))

 

0256040

persilja (blad av rotpersilja)

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis)

 

0256060

rosmarin

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad)

 

0256090

lagerblad (citronella)

 

0256100

dragon (isop)

 

0256990

övriga

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,01 (3)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna)

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

0260050

linser

 

0260990

övriga

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,01 (3)

0270010

sparris

 

0270020

kardon (stjälkar av gurkört)

 

0270030

stjälkselleri

 

0270040

fänkål

 

0270050

kronärtskockor (bananblommor)

 

0270060

purjolök

 

0270070

rabarber

 

0270080

bambuskott

 

0270090

palmhjärtan

 

0270990

övriga

 

0280000

viii)

Svampar

0,01 (3)

0280010

odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar))

 

0280020

vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

0280990

övriga

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,01 (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02 (3)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

0300020

linser

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

0300040

lupin

 

0300990

övriga

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01 (3)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

0401010

linfrön

 

0401020

jordnötter

 

0401030

vallmofrön

 

0401040

sesamfrön

 

0401050

solrosfrön

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

0401070

sojabönor

 

0401080

senapsfrön

 

0401090

bomullsfrön

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

0401110

safflor

 

0401120

gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis))

 

0401130

oljedådra

 

0401140

hampa

 

0401150

ricin

 

0401990

övriga

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

0402030

palmfrukt

 

0402040

kapok

 

0402990

övriga

 

0500000

5.

SPANNMÅL

0,02 (3)

0500010

korn

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

0500030

majs

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs)

 

0500050

havre

 

0500060

ris (sumpris (Zizania aquatica))

 

0500070

råg

 

0500080

sorghum

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

0500990

övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Te

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

0631000

a)

Blommor

 

0631010

kamomill

 

0631020

rosellhibiskus

 

0631030

rosenblad

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

0631050

lind

 

0631990

övriga

 

0632000

b)

Blad

 

0632010

jordgubbsblad

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

0632990

övriga

 

0633000

c)

Rötter

 

0633010

vänderot

 

0633020

ginsengrot

 

0633990

övriga

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

0640000

iv)

Kakaobönor (jästa eller torkade)

 

0650000

v)

Johannesbröd

 

0700000

7.

HUMLE (torkad)

0,05 (3)

0800000

8.

KRYDDOR

 

0810000

i)

Fröer

0,05 (3)

0810010

anisfrö

 

0810020

svartkummin

 

0810030

sellerifrö (libbstickefrö)

 

0810040

korianderfrö

 

0810050

spiskummin

 

0810060

dillfrö

 

0810070

fänkålsfrö

 

0810080

bockhornsklöver

 

0810090

muskotnöt

 

0810990

övriga

 

0820000

ii)

Frukt och bär

0,05 (3)

0820010

kryddpeppar

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

0820030

kummin

 

0820040

kardemumma

 

0820050

enbär

 

0820060

peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar)

 

0820070

vaniljstänger

 

0820080

tamarind

 

0820990

övriga

 

0830000

iii)

Bark

0,05 (3)

0830010

kanel (kassia)

 

0830990

övriga

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

0840010

lakritsrot

0,05 (3)

0840020

ingefära

0,05 (3)

0840030

gurkmeja

0,05 (3)

0840040

pepparrot

(+)

0840990

övriga

0,05 (3)

0850000

v)

Knoppar

0,05 (3)

0850010

kryddnejlika

 

0850020

kapris

 

0850990

övriga

 

0860000

vi)

Pistillmärken

0,05 (3)

0860010

saffran

 

0860990

övriga

 

0870000

vii)

Frömantlar

0,05 (3)

0870010

muskotblomma

 

0870990

övriga

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,01 (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 

0900020

sockerrör

 

0900030

cikoriarötter

 

0900990

övriga

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

1010000

i)

Vävnad

 

1011000

a)

Svin

 

1011010

kött

0,01 (3)

1011020

fett

0,01 (3)

1011030

lever

0,02 (3)

1011040

njure

0,01 (3)

1011050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1011990

övriga

0,01 (3)

1012000

b)

Nötkreatur

 

1012010

kött

0,01 (3)

1012020

fett

0,01 (3)

1012030

lever

0,02 (3)

1012040

njure

0,01 (3)

1012050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1012990

övriga

0,01 (3)

1013000

c)

Får

 

1013010

kött

0,01 (3)

1013020

fett

0,01 (3)

1013030

lever

0,02 (3)

1013040

njure

0,01 (3)

1013050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1013990

övriga

0,01 (3)

1014000

d)

Getter

 

1014010

kött

0,01 (3)

1014020

fett

0,01 (3)

1014030

lever

0,02 (3)

1014040

njure

0,01 (3)

1014050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1014990

övriga

0,01 (3)

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

1015010

kött

0,01 (3)

1015020

fett

0,01 (3)

1015030

lever

0,02 (3)

1015040

njure

0,01 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1015990

övriga

0,01 (3)

1016000

f)

Fjäderfä – kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns – strutsar och duvor

 

1016010

kött

0,01 (3)

1016020

fett

0,01 (3)

1016030

lever

0,02 (3)

1016040

njure

0,01 (3)

1016050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1016990

övriga

0,01 (3)

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru, hjortdjur)

 

1017010

kött

0,01 (3)

1017020

fett

0,01 (3)

1017030

lever

0,02 (3)

1017040

njure

0,01 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (3)

1017990

övriga

0,01 (3)

1020000

ii)

Mjölk

0,01 (3)

1020010

nötkreatur

 

1020020

får

 

1020030

getter

 

1020040

hästar

 

1020990

övriga

 

1030000

iii)

Fågelägg

0,01 (3)

1030010

höns

 

1030020

ankor

 

1030030

gäss

 

1030040

vaktlar

 

1030990

övriga

 

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen, honung i vaxkakor)

0,05 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

0,01 (3)

1060000

vi)

Sniglar

0,01 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur (frilevande vilt)

0,01 (3)

2.

I bilaga III ska kolumnerna för asulam, cyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-metyl, pikolinafen och propisoklor utgå.

3.

I bilaga V ska följande kolumner för asulam, cyanamid och propisoklor läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (6)

Asulam

Cyanamid inklusive salter, uttryckt som cyanamid

Propisoklor

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER

 

0,01 (5)

0,01 (5)

0110000

i)

Citrusfrukter

0,05 (5)

 

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter

0,1 (5)

 

 

0120010

mandlar

 

 

 

0120020

paranötter

 

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

 

0120040

kastanjer

 

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

 

0120080

pekannötter

 

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

 

0120110

valnötter

 

 

 

0120990

övriga

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,05 (5)

 

 

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

 

0130030

kvitten

 

 

 

0130040

mispel

 

 

 

0130050

japansk mispel

 

 

 

0130990

övriga

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,05 (5)

 

 

0140010

aprikoser

 

 

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

 

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

0140990

övriga

 

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

0,05 (5)

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

 

 

0151010

bordsdruvor

 

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

 

0153010

björnbär

 

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

 

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0153990

övriga

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

 

 

0154020

tranbär (lingon (V. vitis-idaea))

 

 

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

 

 

0154050

nypon

 

 

 

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

 

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

 

 

0154990

övriga

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,05 (5)

 

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

0161010

dadlar

 

 

 

0161020

fikon

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

övriga

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

 

0162040

kaktusfikon

 

 

 

0162050

stjärnäpple

 

 

 

0162060

amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot)

 

 

 

0162990

övriga

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

0163010

avokado

 

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

0163040

papaya

 

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

 

 

0163070

guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

ananas

 

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

 

 

0163100

durian

 

 

 

0163110

taggannona

 

 

 

0163990

övriga

 

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0,01 (5)

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0211000

a)

Potatis

 

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

0212010

maniok (dasheen, eddo, tannia)

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

 

0212040

arrowrot

 

 

 

0212990

övriga

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

rödbetor

 

 

 

0213020

morötter

 

 

 

0213030

rotselleri

 

 

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

 

 

0213050

jordärtskockor (korogi)

 

 

 

0213060

palsternackor

 

 

 

0213070

rotpersilja

 

 

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre)

 

 

 

0213100

kålrötter

 

 

 

0213110

rovor

 

 

 

0213990

övriga

 

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0220010

vitlök

 

 

 

0220020

kepalök (övriga rotlökar, silverlök)

 

 

 

0220030

schalottenlök

 

 

 

0220040

knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter)

 

 

 

0220990

övriga

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense))

 

 

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

 

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon))

 

 

 

0231040

okra

 

 

 

0231990

övriga

 

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

0232010

slanggurkor

 

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula))

 

 

 

0232990

övriga

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

0233010

meloner (kiwano)

 

 

 

0233020

pumpor (vintersquash, sen patisson)

 

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

 

0233990

övriga

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs (minimajs)

 

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

0241010

broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli))

 

 

 

0241020

blomkål

 

 

 

0241990

övriga

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

brysselkål

 

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

 

0242990

övriga

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai))

 

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0251010

vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

 

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

 

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad)

 

 

 

0251040

smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar)

 

 

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

 

 

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

sareptasenap

 

 

 

0251080

blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi )

 

 

 

0251990

övriga

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

 

 

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

 

 

0252990

övriga

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata))

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0254000

d)

Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0255000

e)

Endivesallat

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0256000

f)

Örter

0,1 (5)

 

0,02 (5)

0256010

körvel

 

 

 

0256020

gräslök

 

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Eryngium foetidum))

 

 

 

0256040

persilja (blad av rotpersilja)

 

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis)

 

 

 

0256060

rosmarin

 

 

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

 

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad)

 

 

 

0256090

lagerblad (citronella)

 

 

 

0256100

dragon (isop)

 

 

 

0256990

övriga

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna)

 

 

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

 

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

 

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

 

 

0260050

linser

 

 

 

0260990

övriga

 

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0270010

sparris

 

 

 

0270020

kardon (stjälkar av gurkört)

 

 

 

0270030

stjälkselleri

 

 

 

0270040

fänkål

 

 

 

0270050

kronärtskockor (bananblommor)

 

 

 

0270060

purjolök

 

 

 

0270070

rabarber

 

 

 

0270080

bambuskott

 

 

 

0270090

palmhjärtan

 

 

 

0270990

övriga

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0280010

odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar))

 

 

 

0280020

vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

 

0280990

övriga

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

 

0300020

linser

 

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

 

0300040

lupin

 

 

 

0300990

övriga

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,1 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

 

0401010

linfrön

 

 

 

0401020

jordnötter

 

 

 

0401030

vallmofrön

 

 

 

0401040

sesamfrön

 

 

 

0401050

solrosfrön

 

 

 

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

 

 

0401070

sojabönor

 

 

 

0401080

senapsfrön

 

 

 

0401090

bomullsfrön

 

 

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

 

 

0401110

safflor

 

 

 

0401120

gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis))

 

 

 

0401130

oljedådra

 

 

 

0401140

hampa

 

 

 

0401150

ricin

 

 

 

0401990

övriga

 

 

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

 

 

0402030

palmfrukt

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

övriga

 

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0500010

korn

 

 

 

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

 

 

0500030

majs

 

 

 

0500040

hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs)

 

 

 

0500050

havre

 

 

 

0500060

ris (sumpris (Zizania aquatica))

 

 

 

0500070

råg

 

 

 

0500080

sorghum

 

 

 

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

 

 

0500990

övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis))

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Te

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 

 

 

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

 

 

0631000

a)

Blommor

 

 

 

0631010

kamomill

 

 

 

0631020

rosellhibiskus

 

 

 

0631030

rosenblad

 

 

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

lind

 

 

 

0631990

övriga

 

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

 

0632010

jordgubbsblad

 

 

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

 

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

 

 

0632990

övriga

 

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

 

0633010

vänderot

 

 

 

0633020

ginsengrot

 

 

 

0633990

övriga

 

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobönor (jästa eller torkade)

 

 

 

0650000

v)

Johannesbröd

 

 

 

0700000

7.

HUMLE (torkad)

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

KRYDDOR

 

 

 

0810000

i)

Fröer

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0810010

anisfrö

 

 

 

0810020

svartkummin

 

 

 

0810030

sellerifrö (libbstickefrö)

 

 

 

0810040

korianderfrö

 

 

 

0810050

spiskummin

 

 

 

0810060

dillfrö

 

 

 

0810070

fänkålsfrö

 

 

 

0810080

bockhornsklöver

 

 

 

0810090

muskotnöt

 

 

 

0810990

övriga

 

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0820010

kryddpeppar

 

 

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

 

 

0820030

kummin

 

 

 

0820040

kardemumma

 

 

 

0820050

enbär

 

 

 

0820060

peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar)

 

 

 

0820070

vaniljstänger

 

 

 

0820080

tamarind

 

 

 

0820990

övriga

 

 

 

0830000

iii)

Bark

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0830010

kanel (kassia)

 

 

 

0830990

övriga

 

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

 

0840010

lakritsrot

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840020

ingefära

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840030

gurkmeja

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840040

pepparrot

(+)

(+)

(+)

0840990

övriga

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

Knoppar

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0850010

kryddnejlika

 

 

 

0850020

kapris

 

 

 

0850990

övriga

 

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0860010

saffran

 

 

 

0860990

övriga

 

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0870010

muskotblomma

 

 

 

0870990

övriga

 

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0900010

sockerbetor (roten)

 

 

 

0900020

sockerrör

 

 

 

0900030

cikoriarötter

 

 

 

0900990

övriga

 

 

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

0,02 (5)

0,01 (5)

 

1010000

i)

Vävnad

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Svin

 

 

 

1011010

kött

 

 

 

1011020

fett

 

 

 

1011030

lever

 

 

 

1011040

njure

 

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1011990

övriga

 

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

1012010

kött

 

 

 

1012020

fett

 

 

 

1012030

lever

 

 

 

1012040

njure

 

 

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1012990

övriga

 

 

 

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

kött

 

 

 

1013020

fett

 

 

 

1013030

lever

 

 

 

1013040

njure

 

 

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1013990

övriga

 

 

 

1014000

d)

Getter

 

 

 

1014010

kött

 

 

 

1014020

fett

 

 

 

1014030

lever