ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 282

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
26 september 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1003/2014 av den 18 september 2014 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1004/2014 av den 18 september 2014 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1005/2014 av den 23 september 2014 om förbud mot fiske efter maskeringskrabbor i grönländska vatten i Nafo 1 med fartyg som för irländsk flagg

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1006/2014 av den 23 september 2014 om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för irländsk flagg

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1007/2014 av den 23 september 2014 om förbud mot fiske efter hälleflundra i unionens vatten i IIa och IV samt i unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI med fartyg som för irländsk flagg

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1008/2014 av den 24 september 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1009/2014 av den 25 september 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1010/2014 av den 25 september 2014 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden september 2014 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/673/Gusp av den 25 september 2014 om ändring av beslut 2013/527/Gusp om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

22

 

*

Rådets beslut 2014/674/Gusp av den 25 september 2014 om ändring och förlängning av beslut 2010/565/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1003/2014

av den 18 september 2014

om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Blandningen av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone med magnesiumklorid och magnesiumnitrat är för närvarande tillåten som konserveringsmedel i alla kosmetiska produkter med en maximal koncentration på 0,0015 % för en blandning i förhållande 3:1 av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone.

(2)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (nedan kallad kommittén) antog ett yttrande om säkerheten hos blandningen av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone den 8 december 2009 (2).

(3)

Kommittén fann att bortsett från dess hudsensibiliserande potential utgör blandningen av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone i förhållande 3:1 inte någon risk för konsumenternas hälsa, om den används som konserveringsmedel med en maximal koncentration på 0,0015 % i produkter som sköljs av. Kommittén ansåg att induktion och elicitering skulle vara mindre sannolik i en produkt som sköljs av än om samma koncentration av blandningen skulle ingå i en produkt som lämnas kvar.

(4)

Frågan om stabiliseringsmedel för blandningen behandlades av vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter, sedermera ersatt av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter i enlighet med kommissionens beslut 2004/210/EG (3) och därefter ersatt av den nuvarande kommittén i enlighet med kommissionens beslut 2008/721/EG (4), i ett yttrande av den 24–25 juni 2003 (5). Kommittén fann att eftersom de aktiva ingredienserna och förhållandet mellan dem förblir oförändrat i befintliga saluförda kosmetiska produkter och eftersom koncentrationen av stabiliseringssystemet i den färdiga kosmetiska produkten är försumbar, skulle en ersättning av magnesiumklorid och magnesiumnitrat med kopparsulfat eller någon annan godkänd kosmetikaingrediens som stabiliseringssystem i blandningen av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone inte ändra blandningens toxikologiska profil. När kommissionen bad kommittén att förtydliga vad som menades med ”godkänd” svarade kommittén i ett yttrande av den 7 december 2004 (6) att frasen ”godkänd kosmetikaingrediens” skulle tolkas som ”varje ingrediens som i enlighet med kosmetikadirektivet (7) är tillåten eller inte förbjuden och får användas i kosmetiska produkter, med förbehåll för att alla ämnen i klasserna av ingredienser i bilagorna III–VII (8) till direktivet endast får användas om de är förtecknade i respektive bilaga.” Kommittén bedömde dessutom i slutsatserna i yttrandet av den 8 december 2009 själva blandningens säkerhet, och nämnde inte vilka stabiliseringsämnen som beaktats.

(5)

Mot bakgrund av kommitténs ovannämnda yttrande anser kommissionen att användningen av blandningen av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone bör begränsas enligt kommitténs yttrande för att undvika en potentiell risk för människors hälsa, och att hänvisningen till stabiliseringsmedlen magnesiumklorid och magnesiumnitrat bör utgå från det kemiska namnet.

(6)

Det bör förtydligas att blandningen av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone inte får användas tillsammans med enbart Methylisothiazolinone i samma produkt, eftersom det skulle ändra blandningens tillåtna förhållande på 3:1 (9).

(7)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Tillämpningen av ovannämnda begränsningar bör senareläggas för att ge industrin möjlighet att göra nödvändiga anpassningar av produktformuleringarna. Företagen bör efter denna förordnings ikraftträdande få nio månader på sig att släppa ut sådana produkter på marknaden som uppfyller kraven och få arton månader på sig att dra tillbaka sådana produkter från marknaden som inte uppfyller kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Från och med den 16 juli 2015 får enbart sådana kosmetiska produkter som överensstämmer med förordning (EG) nr 1223/2009 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen släppas ut på unionsmarknaden.

Från och med den 16 april 2016 får enbart sådana kosmetiska produkter som överensstämmer med förordning (EG) nr 1223/2009 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen tillhandahållas på unionsmarknaden.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1238/09.

(3)  Kommissionens beslut 2004/210/EG av den 3 mars 2004 om inrättande av vetenskapliga kommittéer på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö (EUT L 66, 4.3.2004, s. 45).

(4)  Kommissionens beslut 2008/721/EG av den 5 september 2008 om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG (EUT L 241, 10.9.2008, s. 21).

(5)  SCCNFP/0670/03 slutlig.

(6)  SCCP/0849/04.

(7)  Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, 27.9.1976, s. 169).

(8)  Kommissionen utgår från att kommittén syftade på ämnen som fungerar som färgämnen, konserveringsmedel eller UV-filter, eftersom de uttryckligen måste godkännas genom att tas upp på förteckningarna i bilagorna IV, VI och VII till direktiv 76/768/EEG. Alltså bör dessa tre bilagor anges, inte ’bilagorna III–VII.’

(9)  Detta överensstämmer med kommitténs yttrande om metylisotiazolinon av den 12 december 2013 (SCCS/1521/13) där det klart och tydligt sägs att metylisotiazolinon inte bör användas som tillsats till en kosmetisk produkt som redan innehåller en blandning av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone.


BILAGA

Posterna 39 och 57 i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ska ersättas med följande:

 

Ämnesidentifiering

Villkor

 

Referensnummer

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdel

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övrigt

Anvisningar för användning och varningstext

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”39

Blandning av 5-klor-2-metyl-isotiazol-3(2H)-on och 2-metylisotiazol-3(2H)-on

Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone (1)

26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

247-500-7, 220-239-6

Produkter som sköljs av

0,0015 % (av en blandning i förhållande 3:1 av 5-klor-2-metylisotiazol-3(2H)-on och 2-metylisotiazol-3-(2H)-on)”

 

 

”57

2-Metyl-2H-isotiazol-3-on

Methylisothiazolinone (2)

2682-20-4

220-239-6

 

0,01 %”

 

 


(1)  Methylchloroisothiazolinone regleras också i post nr 57. De två posterna utesluter varandra: om en blandning av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone används får inte Methylisothiazolinone användas ensamt i samma produkt.

(2)  Methylisothiazolinone regleras också i post nr 39 i en blandning med Methylchloroisothiazolinone. De två posterna utesluter varandra: om en blandning av Methylchloroisothiazolinone (och) Methylisothiazolinone används får inte Methylisothiazolinone användas ensamt i samma produkt.


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1004/2014

av den 18 september 2014

om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Parabener regleras som konserveringsmedel i post 12 i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter under beteckningen 4-hydroxibensoesyra och dess salter och estrar, med en maximal koncentration på 0,4 % för en ester och 0,8 % för blandningar av estrar.

(2)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (nedan kallad SCCS), som inrättats i enlighet med kommissionens beslut 2008/721/EG (2), antog ett yttrande om parabener i december 2010 (3). Detta yttrande följdes av ett klargörande i oktober 2011 (4) efter att Danmark, i enlighet med artikel 12 i rådets direktiv 76/768/EEG (5), unilateralt fattat ett beslut om förbud mot propylparaben och butylparaben, deras isoformer och deras salter i kosmetiska produkter för barn under tre år på grund av dessa ämnens potentiella endokrina aktivitet. Slutsatserna från 2010 och 2011 bekräftades av SCCS i ett tilläggsyttrande från maj 2013 (6), som kommissionen hade begärt mot bakgrund av en ny studie om propylparabens reproduktionstoxicitet.

(3)

I ovannämnda yttranden, som berörde samtliga långkedjiga parabener, bekräftade SCCS att metylparaben och etylparaben är säkra vid högsta tillåtna koncentrationer.

(4)

Isopropylparaben, isobutylparaben, fenylparaben, bensylparaben och pentylparaben förbjöds genom kommissionens förordning (EU) nr 358/2014 (7).

(5)

SCCS drog slutsatsen att användningen av butylparaben och propylparaben som konserveringsmedel i kosmetiska slutprodukter är säker för konsumenterna, förutsatt att summan av deras koncentrationer inte överstiger 0,19 % (som estrar).

(6)

För allmänna kosmetiska produkter som innehåller butylparaben och propylparaben, med undantag för specifika produkter för blöjområdet, drog SCCS slutsatsen att det inte fanns några risker för barn i någon åldersgrupp eftersom säkerhetsmarginalen byggde på mycket försiktiga antaganden, både i fråga om toxicitet och om exponering.

(7)

SCCS vidhöll emellertid att i fråga om butylparaben och propylparaben i kosmetiska produkter som ska lämnas kvar, avsedda att användas i blöjområdet på barn under sex månader, kunde en risk inte uteslutas med hänsyn till både sådana barns outvecklade metabolism och möjligheten att huden i blöjområdet är skadad. Grundat på ett värsta möjliga exponeringsscenario kan det finnas säkerhetsproblem.

(8)

Inga säkerhetsproblem har konstaterats i fråga om 4-hydroxibensoesyra och dess salter (kalciumparaben, natriumparaben, kaliumparaben).

(9)

Kommissionen anser att den fortsatta användningen av butylparaben och propylparaben under rådande omständigheter kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa. Därför anser kommissionen att villkoren för deras användning bör anpassas till rekommendationerna från SCCS.

(10)

För att överensstämma med den nuvarande post 12 i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 bör den rekommenderade högsta koncentrationen på 0,19 % som estrar för de ämnen som förtecknas i post 12a omvandlas och istället uttryckas i sin motsvarighet som syra, nämligen 0,14 %. Vidare bör natrium- och kaliumsalter av butyl- och propylparabener omfattas av samma användningsvillkor som butyl- och propylparabenerna själva, eftersom SCCS aldrig rapporterat ett annat beteende (i kemi eller toxicitet) för salter jämfört med estrar i något av sina tidigare yttranden.

(11)

Eftersom SCCS inte angett någonting som tyder på motsatsen bör den högsta koncentrationen på 0,8 % för summan av alla parabener som en kosmetisk produkt innehåller, vilken redan anges i post 12 i bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009, bibehållas.

(12)

Mot bakgrund av de problem som SCCS tagit upp avseende användningen av parabener i kosmetiska produkter som ska lämnas kvar, avsedda att användas i blöjområdet på barn under sex månader, och av praktiska skäl som hänger samman med det faktum att produkter för spädbarn vanligen saluförs för barn under tre år, bör butylparaben och propylparaben förbjudas i kosmetiska produkter som ska lämnas kvar, avsedda att användas i blöjområdet på barn under tre år.

(13)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Tillämpningen av ovannämnda begränsningar bör senareläggas för att ge industrin möjlighet att göra nödvändiga anpassningar av produktformuleringarna. Företagen bör efter denna förordnings ikraftträdande få sex månader på sig att släppa ut sådana produkter på marknaden som uppfyller kraven och få tolv månader på sig att dra tillbaka sådana produkter från marknaden som inte uppfyller kraven.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Från och med den 16 april 2015 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning släppas ut på unionsmarknaden.

Från och med den 16 oktober 2015 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning tillhandahållas på unionsmarknaden.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 april 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Kommissionens beslut 2008/721/EG av den 5 september 2008 om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG (EUT L 241, 10.9.2008, s. 21).

(3)  SCCS/1348/10, reviderat den 22 mars 2011.

(4)  SCCS/1446/11.

(5)  Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, 27.9.1976, s. 169).

(6)  SCCS/1514/13.

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 358/2014 av den 9 april 2014 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (EUT L 107, 10.4.2014, s. 5).


BILAGA

Bilaga V till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Post 12 ska ersättas med följande:

 

Ämnesidentifiering

Villkor

 

Referensnummer

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdel

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övrigt

Anvisningar för användning och varningstext

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”12

4-Hydroxibensoesyra och dess metyl- och etylestrar och salter av dessa estrar

4-Hydroxybenzoic acid

methylparaben

potassium ethylparaben

potassium paraben

sodium methylparaben

sodium ethylparaben

ethylparaben

sodium paraben

potassium methylparaben

calcium paraben

99-96-7

99-76-3

36457-19-9

16782-08-4

5026-62-0

35285-68-8

120-47-8

114-63-6

26112-07-2

69959-44-0

202-804-9

202-785-7

253-048-1

240-830-2

225-714-1

252-487-6

204-399-4

204-051-1

247-464-2

274-235-4

 

0,4 % (som syra) för en ester

0,8 % (som syra) för blandningar av estrar”

 

 

2.

Post 12a ska införas:

 

Ämnesidentifiering

Villkor

 

Referensnummer

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdel

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övrigt

Anvisningar för användning och varningstext

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”12a

Butyl-4-hydroxibensoat och dess salter

Propyl-4-hydroxibensoat och dess salter

Butylparaben

propylparaben

sodium propylparaben

sodium butylparaben

potassium butylparaben

potassium propylparaben

94-26-8

94-13-3

35285-69-9

36457-20-2

38566-94-8

84930-16-5

202-318-7

202-307-7

252-488-1

253-049-7

254-009-1

284-597-5

 

0,14 % (som syra) för summan av de enskilda koncentrationerna

0,8 % (som syra) för blandningar av ämnen som nämns i posterna 12 och 12a, där summan av de enskilda koncentrationerna av butyl- och propylparaben och deras salter inte överstiger 0,14 %

Får inte användas i produkter som ska lämnas kvar, avsedda att användas i blöjområdet på barn under tre år.

För produkter som ska lämnas kvar, avsedda för barn under tre år:

’Får inte användas i blöjområdet’”


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1005/2014

av den 23 september 2014

om förbud mot fiske efter maskeringskrabbor i grönländska vatten i Nafo 1 med fartyg som för irländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).


BILAGA

Nr

33/TQ43

Medlemsstat

Irland

Bestånd

PCR/N1GRN

Art

Maskeringskrabbor (Chionoecetes spp.)

Område

Grönländska vatten i Nafo 1

Datum

28.8.2014


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1006/2014

av den 23 september 2014

om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för irländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1262/2012 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22).


BILAGA

Nr

34/DSS

Medlemsstat

Irland

Bestånd

ALF/3X14-

Art

Beryxar (Beryx spp.)

Område

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

Datum

28.8.2014


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1007/2014

av den 23 september 2014

om förbud mot fiske efter hälleflundra i unionens vatten i IIa och IV samt i unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI med fartyg som för irländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).


BILAGA

Nr

32/TQ43

Medlemsstat

Irland

Bestånd

GHL/2A-C46

Art

Hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Område

Unionens vatten i IIa och IV samt i unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

Datum

28.8.2014


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1008/2014

av den 24 september 2014

om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 b,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (2), särskilt artikel 5.6 a, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter föreligger bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 av den 28 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import och om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin samt om upphävande av förordning nr 163/67/EEG (EGT L 145, 29.6.1995, s. 47).


BILAGA

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(euro/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3

(euro/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (s.k. ’70 %-kycklingar’), frysta

125,5

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (s.k. ’65 %-kycklingar’), frysta

136,4

0

AR

145,4

0

BR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

303,3

0

AR

227,6

22

BR

329,1

0

CL

268,5

9

TH

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

196,0

5

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

146,4

0

AR

138,5

1

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

350,2

0

BR

351,5

0

CL

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

293,6

0

BR


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’övrigt ursprung’.”


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1009/2014

av den 25 september 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

53,3

TR

83,3

XS

79,6

ZZ

72,1

0707 00 05

MK

34,9

TR

102,3

ZZ

68,6

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

149,3

CL

150,2

IL

114,0

TR

125,0

UY

109,8

ZA

140,9

ZZ

131,5

0806 10 10

BR

166,0

MK

34,4

TR

118,6

ZZ

106,3

0808 10 80

BR

52,5

CL

117,7

NZ

133,5

US

135,4

ZA

157,3

ZZ

119,3

0808 30 90

AR

218,6

CN

105,0

TR

120,5

ZZ

148,0

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

9,0

ZZ

9,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1010/2014

av den 25 september 2014

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden september 2014 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, vilka delas upp efter ursprungsland och indelas i flera delperioder i enlighet med bilaga I till nämnda genomförandeförordning.

(2)

September är den fjärde delperioden för den kvot som avses i artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, den tredje delperioden för den kvot som avses i artikel 1.1 d i nämnda genomförandeförordning och den första delperioden för den kvot som anges i artikel 1.1 e i samma genomförandeförordning.

(3)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i september 2014, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4112 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4168 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna för de berörda kvoterna, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3).

(4)

Av dessa anmälningar framgår det också att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i september 2014, i enlighet med artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, omfattar en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 och 09.4116 understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

Den kvantitet som inte utnyttjats för delperioden september av kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 och 09.4130 ska överföras till kvoten med löpnummer 09.4138 för nästa delperiod i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011.

(6)

Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4138 och 09.4168 bör också fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011.

(7)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av de kvoter med löpnummer 09.4112 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4168 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i september 2014 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den tilldelningskoefficient som fastställs i bilagan till den här förordningen.

2.   Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4138 och 09.4168 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas för delperioden september 2014 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

a)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden september 2014

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden oktober 2014 (kg)

Förenta staterna

09.4127

 (1)

 

Thailand

09.4128

 (1)

 

Australien

09.4129

 (1)

 

Andra ursprung

09.4130

 (2)

 

Alla länder

09.4138

 

12 464 195

b)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden september 2014

Thailand

09.4112

25 %

Förenta staterna

09.4116

 (3)

Indien

09.4117

5,558945 %

Pakistan

09.4118

5,923367 %

Andra ursprung

09.4119

38,907271 %

Alla länder

09.4166

 (4)

c)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden september 2014

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden oktober 2014 (kg)

Alla länder

09.4168

0,972741 %

0


(1)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(2)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.

(3)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(4)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.


BESLUT

26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/22


RÅDETS BESLUT 2014/673/GUSP

av den 25 september 2014

om ändring av beslut 2013/527/Gusp om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2011 utnämnde rådet genom beslut 2011/819/Gusp (1) Alexander RONDOS till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Afrikas horn.

(2)

Den 24 oktober 2013 antog rådet beslut 2013/527/Gusp (2) om ändring och förlängning av uppdraget för den särskilda representanten för Afrikas horn till den 31 oktober 2014.

(3)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på fyra månader.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

(5)

Beslut 2013/527/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/527/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alexander RONDOS uppdrag som särskild representant för Afrikas horn förlängs härmed till och med den 28 februari 2015. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 november 2013–31 oktober 2014 ska vara 2 720 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 november 2014–28 februari 2015 ska vara 890 000 EUR.”

3.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast vid utgången av april 2014 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget före utgången av november 2014.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 2014.

På rådets vägnar

F. GUIDI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/819/Gusp av den 8 december 2011 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn (EUT L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Rådets beslut 2013/527/Gusp av den 24 oktober 2013 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn (EUT L 284, 26.10.2013, s. 23).


26.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/24


RÅDETS BESLUT 2014/674/GUSP

av den 25 september 2014

om ändring och förlängning av beslut 2010/565/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 september 2010 antog rådet beslut 2010/565/Gusp (1), senast ändrat genom beslut 2013/468/Gusp (2). Beslut 2010/565/Gusp upphör att gälla den 30 september 2014.

(2)

Den 18 juni 2014 godkände kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) villkoren för övergången av Eusec RD Congo till ramverket för EU:s framtida uppdrag till stöd för reform av säkerhetssektorn (SSR) i Demokratiska republiken Kongo (DRC), vilket innebär förlängning av Eusec RD Congo med nio månader fram till och med den 30 juni 2015, för genomförande av dess avslutande övergångsperiod i syfte att lämna över uppgifterna.

(3)

Eusec RD Congo kommer att genomföras under omständigheter som kan förvärras och som kan hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/565/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget syftar till att, i nära samarbete och samordning med det internationella samfundets övriga aktörer, i synnerhet Förenta nationerna och Monusco, och i strävan efter de mål som fastställs i artikel 1, kunna ge konkret stöd till reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo och skapa förutsättningar för att på kort- och medelfristig sikt genomföra de åtgärder och projekt som grundar sig på de riktlinjer som de kongolesiska myndigheterna fastställt i planen för reformen av Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor, i enlighet med uppdragets handlingsprogram, inbegripet följande:

a)

Upprätthållande av stödet på strategisk nivå samtidigt som man integrerar åtgärder som gäller kampen mot strafflöshet i fråga om respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet sexuellt våld.

b)

Upprätthållande av stödet till konsolideringen av förvaltningen och inrättandet av ett system för förvaltning av mänskliga resurser som grundar sig på det pågående arbetet för att förbättra självständigheten i processen.

c)

Förbättrande av den operationella kapaciteten hos Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor genom att arbeta med de militära myndigheterna för att uppnå ett hållbart militärt utbildningssystem med fokus på skolor för officerare och underofficerare.”

2.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Eusec RD Congo ska struktureras i enlighet med sina planeringsdokument.”

3.

Artikel 5.4 ska utgå.

4.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2010–30 september 2011 ska vara 12 600 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2011–30 september 2012 ska vara 13 600 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2012–30 september 2013 ska vara 11 000 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2013–30 september 2014 ska vara 8 455 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2014–30 juni 2015 ska vara 4 600 000 EUR.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av Eusec RD Congo ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Ingen ursprungsregel ska heller gälla för de varor som inköps av Eusec RD Congo. Under förutsättning att kommissionen ger sitt godkännande får uppdraget ingå tekniska överenskommelser med medlemsstaterna, värdstaten, deltagande tredjestater och andra internationella aktörer om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler för Eusec RD Congo.

3.   Eusec RD Congo ska ansvara för genomförandet av uppdragets budget. I detta syfte ska Eusec RD Congo teckna ett avtal med kommissionen.

4.   Eusec RD Congo ska, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om uppdragets och dess personals status, ansvara för alla anspråk och skyldigheter som härrör från genomförandet av uppdraget från och med den 1 oktober 2013, med undantag för alla anspråk avseende allvarliga fel begångna av uppdragschefen, vilka uppdragschefen själv ska ansvara för.

5.   Genomförandet av de finansiella arrangemangen ska inte påverka befälsordningen enligt artiklarna 5 och 7 och Eusec RD Congos operativa krav, inbegripet kraven på utrustningskompatibilitet och dess gruppers samverkansförmåga.

6.   Utgifter ska berättiga till bidrag från och med den dag då detta beslut träder i kraft.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Projektcell

1.   Eusec RD Congo ska ha en projektcell för fastställande och genomförande av projekt. Eusec RD Congo ska, i tillämpliga fall, underlätta och ge råd om projekt som medlemsstater och tredjestater genomför på eget ansvar på områden som rör Eusec RD Congo och till stöd för dess mål.

2.   Om inte annat följer av punkt 3 ska Eusec RD Congo vara bemyndigat att använda finansiella bidrag från medlemsstater eller tredjestater för att genomföra projekt som anses komplettera Eusec RD Congos övriga insatser på ett konsekvent sätt, om

a)

projektet föreskrivs i finansieringsöversikten för detta beslut, eller

b)

projektet under uppdragets gång och på uppdragschefens begäran integreras genom en ändring av finansieringsöversikten.

Eusec RD Congo ska sluta ett avtal med dessa stater som särskilt omfattar de särskilda förfarandena för att hantera eventuella klagomål från tredje man om skador som orsakats av Eusec RD Congos handlingar eller försummelser vid användningen av medlen från dessa stater. Under inga omständigheter får de bidragsgivande staterna hålla unionen eller den höga representanten ansvariga för handlingar eller försummelser från Eusec RD Congos sida vid användningen av medlen från dessa stater.

3.   Finansiella bidrag från tredjestater till projektcellen ska godkännas av Kusp.”

6.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Den höga representanten ska bemyndigas att, i tillämpliga fall och när uppdraget så kräver, till tredjestater som är associerade till det här beslutet lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-dokument som uppdraget ger upphov till upp till nivån” CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ”i enlighet med rådets beslut 2013/488/EU (3).

(3)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).”"

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1–4 och förmågan att ingå de arrangemang som avses i punkterna 2 och 3 till sina underlydande och/eller till uppdragschefen.”

7.

I artikel 17 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 30 juni 2015.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 oktober 2014.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 2014.

På rådets vägnar

F. GUIDI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/565/Gusp av den 21 september 2010 om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo) (EUT L 248, 22.9.2010, s. 59).

(2)  Rådets beslut 2013/468/Gusp av den 23 september 2013 om ändring och förlängning av beslut 2010/565/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo) (EUT L 252, 24.9.2013, s. 29).