ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 261

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
30 augusti 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/494/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

1

 

 

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

4

 

 

2014/495/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 16 juni 2014 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

744

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

30.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 261/1


RÅDETS BESLUT

av den 16 juni 2014

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(2014/494/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 37 och 31.1 jämförda med artikel 218.5 och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5, artikel 218.8 andra stycket och artikel 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 maj 2010 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Georgien om ingående av ett nytt avtal mellan unionen och Georgien som ska ersätta avtalet om partnerskap och samarbete (1).

(2)

Med hänsyn till de nära historiska förbindelserna och allt starkare banden mellan parterna samt deras önskan att stärka och bredda förbindelserna på ett målmedvetet och innovativt sätt, slutfördes förhandlingarna om associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) genom att avtalet paraferades den 29 november 2013.

(3)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och tillämpas provisoriskt i vissa delar innan det träder i kraft i enlighet med artikel 431 i avtalet, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående avslutas.

(4)

Den provisoriska tillämpningen av vissa delar av avtalet påverkar inte fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.

(5)

Enligt artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör rådet bemyndiga kommissionen att godkänna ändringar av avtalet som ska antas av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor, enligt artikel 408.4 i avtalet, efter förslag från underkommittén för geografiska beteckningar i enlighet med artikel 179 i avtalet.

(6)

Relevanta förfaranden bör fastställas för skyddet av de geografiska beteckningar som skyddas enligt avtalet.

(7)

Avtalet bör inte tolkas som att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som kan åberopas direkt vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Undertecknandet på unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, godkänns härmed, med förbehåll för att nämnda avtal ingås.

2.   Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

1.   I avvaktan på att avtalet ska träda i kraft ska, i enlighet med artikel 431 i avtalet och med förbehåll för de anmälningar som föreskrivs däri, följande delar av avtalet tillämpas provisoriskt av unionen och Georgien, dock endast i den mån de avser frågor som omfattas av unionens befogenhet, däribland de frågor som omfattas av unionens befogenhet att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik:

a)

Avdelning I.

b)

Avdelning II: artiklarna 3 och 4 och artiklarna 7–9.

c)

Avdelning III: artiklarna 13 och 16.

d)

Avdelning IV (med undantag av artikel 151, i den mån den avser säkerställande av straffrättsligt skydd för immateriella rättigheter, och med undantag av artiklarna 223 och 224, i den mån de är tillämpliga på administrativa förfaranden samt prövning och överklagande på medlemsstatsnivå).

e)

Avdelning V: artiklarna 285 och 291.

f)

Avdelning VI: kapitel 1 (med undantag av artiklarna 293 a, 293 e, 294.2 a och b), kapitel 2 (med undantag av artikel 298 k), kapitel 3 (med undantag av artikel 302.1), kapitlen 7 och 10 (med undantag av artikel 333 i), kapitel 11 (med undantag av artiklarna 338 b och 339), kapitlen 13, 20 och 23 samt artiklarna 312, 319, 327, 354 och 357.

g)

Avdelning VII.

h)

Avdelning VII (med undantag av artikel 423.1, i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den provisoriska tillämpningen av avtalet enligt definitionen i denna punkt).

i)

Bilagorna II–XXXI och XXXIV samt protokollen I–IV.

2.   Den dag från och med vilken avtalet ska tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Vid tillämpningen av artikel 179 i avtalet ska ändringar av avtalet som sker genom beslut av underkommittén för geografiska beteckningar godkännas av kommissionen på unionens vägnar. Om berörda parter inte kan nå en överenskommelse efter invändningar som har samband med en geografisk beteckning, ska kommissionen anta en ståndpunkt på grundval av det förfarande som anges i artikel 57.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (2).

Artikel 5

1.   En beteckning som skyddas enligt underavsnitt 3 ”Geografiska beteckningar” i kapitel 9 i avdelning IV i avtalet får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter, livsmedel, viner, aromatiserade viner eller sprit som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation.

2.   I enlighet med artikel 175 i avtalet ska medlemsstaterna och unionens institutioner säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 170–174 i avtalet, också på begäran av en berörd part.

Artikel 6

Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som kan åberopas direkt vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 2014.

På rådets vägnar

G. KARASMANIS

Ordförande


(1)  Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EGT L 205, 4.8.1999, s. 3).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).


30.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 261/4


ASSOCIERINGSAVTAL

mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

INGRESS

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna,

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU, och

EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallad Euratom,

å ena sidan, och

GEORGIEN

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR de starka banden mellan parterna och deras gemensamma värderingar, vilka tidigare fastställts genom avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och vilka utvecklas inom ramen för det östliga partnerskapet som en särskild dimension av den europeiska grannskapspolitiken, och som erkänner sin gemensamma vilja att ytterligare utveckla, stärka och utvidga sina förbindelser på ett ambitiöst och innovativt sätt,

SOM BEKRÄFTAR Georgiens strävan att närma sig EU och landets europeiska val,

SOM ERKÄNNER att de gemensamma värderingar som EU bygger på – demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen – också utgör kärnan för den politiska associering och ekonomiska integration som avses i detta avtal,

SOM ERKÄNNER att Georgien, som är ett östeuropeiskt land, har åtagit sig att genomföra och främja dessa värderingar,

SOM ERKÄNNER att Georgien har gemensamma historiska band och gemensamma värderingar med medlemsstaterna,

SOM BEAKTAR att detta avtal inte ska påverka en framtida gradvis utveckling av förbindelserna mellan EU och Georgien, och ska lämna denna utveckling öppen,

SOM ÄR BESLUTNA att ytterligare stärka respekten för de grundläggande friheterna, de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheterna för personer som tillhör minoriteter, de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och en god samhällsstyrning, på grundval av parternas gemensamma värderingar,

SOM FÖRSTÅR att interna reformer för att stärka demokratin och marknadsekonomin kommer att underlätta Georgiens deltagande i EU:s politik, program och organ; denna process kommer att stimulera en hållbar konfliktlösning och vice versa, vilket kommer att bidra till att bygga upp förtroendet mellan de samhällsgrupper som skilts åt till följd av konflikter,

SOM ÄR VILLIGA att bidra till Georgiens politiska, socioekonomiska och institutionella utveckling genom ett sådant omfattande samarbete inom ett brett spektrum av områden av gemensamt intresse, såsom utveckling av det civila samhället, god samhällsstyrning, även på skatteområdet, handelsintegration och förbättrat ekonomiskt samarbete, institutionell uppbyggnad, reform av den offentliga förvaltningen och bekämpning av korruption, fattigdomsminskning och samarbete på området frihet, säkerhet och rättvisa, som krävs för att effektivt genomföra detta avtal, och som konstaterar att EU är berett att stödja relevanta reformer i Georgien,

SOM ÄR BESLUTNA att följa alla principer och bestämmelser i FN-stadgan och alla principer och bestämmelser som antagits inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, slutdokumenten från konferenserna i Madrid, Istanbul och Wien från 1991 respektive 1992, Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990, Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 samt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950,

SOM ERINRAR OM sin vilja att främja internationell fred och säkerhet samt medverka i en verkningsfull multilateralism och fredlig tvistlösning, särskilt genom att samarbeta i detta syfte inom ramen för Förenta nationerna (FN) och OSSE,

SOM ÄR BESLUTNA att följa sina internationella skyldigheter att bekämpa spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, och att samarbeta om nedrustning och vapenkontroll,

SOM ERKÄNNER mervärdet av ett aktivt deltagande från parterna i olika regionala samarbetsforum,

SOM ÖNSKAR ytterligare bygga ut den regelbundna politiska dialogen i bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse, även de regionala aspekterna, med beaktande av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP),

SOM TILL FULLO RESPEKTERAR principerna om självständighet, suveränitet, territoriell integritet och internationellt erkända gränsers okränkbarhet enligt folkrätten, FN-stadgan, Helsingforsslutakten från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt relevanta resolutioner av Förenta nationernas säkerhetsråd,

SOM ERKÄNNER betydelsen av Georgiens engagemang för försoning och landets ansträngningar för att återställa sin territoriella integritet och fullständiga och faktiska kontroll över de georgiska regionerna Abchazien och Tskhnivali-regionen/Sydossetien i syfte att uppnå en fredlig och varaktig konfliktlösning med utgångspunkt i folkrättens principer, och EU:s åtagande att stödja en fredlig och varaktig lösning av konflikten,

SOM mot denna bakgrund ERKÄNNER vikten av att fortsätta genomförandet av sexpunktsavtalet av den 12 augusti 2008 och tillhörande genomförandeåtgärder, ha en meningsfull internationell närvaro för att bevara fred och säkerhet på fältet, bedriva en ömsesidigt stödjande politik för icke-erkännande och engagemang, stödja de internationella diskussionerna i Genève samt se till att alla internt fördrivna personer och flyktingar kan återvända på ett säkert och värdigt sätt i enlighet med principerna i folkrätten,

SOM ÄR BESLUTNA att låta alla medborgare i Georgien, också de lokala samhällen som delats till följd av konflikt, få del av fördelarna med en stärkt politisk associering och ekonomisk integration mellan Georgien och EU,

SOM ÄR BESLUTNA att bekämpa organiserad brottslighet och olaglig handel samt att ytterligare stärka samarbetet i kampen mot terrorism,

SOM ÄR BESLUTNA att fördjupa dialogen och samarbetet om rörlighet, migration, asyl och gränsförvaltning också med beaktande av partnerskapet för rörlighet mellan EU och Georgien, genom ett övergripande tillvägagångssätt där man uppmärksammar laglig migration, inbegripet cirkulär migration, och att samarbeta för att motverka irreguljär migration och människohandel samt för att genomföra återtagandeavtalet på ett effektivt sätt,

SOM ERKÄNNER betydelsen av att i sinom tid införa en viseringsfri reseordning för medborgare i Georgien, om villkoren för en väl hanterad och säker rörlighet är uppfyllda, också vad gäller ett effektivt genomförande av avtalen om viseringslättnader och återtagande,

SOM ÄR BESLUTNA att iaktta principerna om en fri marknadsekonomi och att låta EU bidra till ekonomiska reformer i Georgien, även inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet,

SOM ÄR BESLUTNA att uppnå ekonomisk integration i synnerhet genom ett djupgående och omfattande frihandelsområde som en integrerad del av detta avtal, inbegripet tillnärmning av regelverket, och i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som följer av parternas medlemskap i Världshandelsorganisationen (WTO),

SOM ANSER att detta avtal kommer att skapa ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna mellan parterna och framför allt utvecklingen av handel och investeringar, samt kommer att stimulera konkurrens, vilket är faktorer som är grundläggande för ekonomisk omstrukturering och modernisering,

SOM ÄR BESLUTNA att respektera principerna om en hållbar utveckling, att skydda miljön och minska klimatförändringarna samt att ständigt förbättra miljöstyrningen och uppfyllandet av de miljörelaterade behoven, bland annat genom gränsöverskridande samarbete och genomförande av multilaterala internationella avtal,

SOM ÄR BESLUTNA att öka försörjningstryggheten i fråga om energi, också via en utveckling av den södra korridoren, genom att bland annat främja utveckling av lämpliga projekt i Georgien som underlättar utveckling av relevant infrastruktur, även för transitering genom Georgien, genom att öka marknadsintegrationen och gradvis närma bestämmelserna på området till centrala delar av EU:s regelverk samt genom att främja energieffektivitet och användning av förnybara energikällor,

SOM BEKRÄFTAR behovet av att stärka energisamarbetet, och parternas åtagande att genomföra energistadgefördraget,

SOM ÄR VILLIGA att förbättra folkhälsoskyddet och skyddet av människors hälsa som en grundförutsättning för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt,

SOM ÄR BESLUTNA att förbättra de direkta personkontakterna, bland annat genom samarbete och utbyte inom vetenskap och teknik, näringsliv, ungdomsfrågor, utbildning och kultur,

SOM ÄR BESLUTNA att främja gränsöverskridande och interregionalt samarbete mellan parterna i en anda av goda grannförbindelser,

SOM ERKÄNNER Georgiens åtagande att gradvis närma sin lagstiftning inom de berörda sektorerna till EU:s lagstiftning i enlighet med detta avtal och att genomföra den i praktiken,

SOM ERKÄNNER Georgiens åtagande att utveckla sin administrativa och institutionella infrastruktur i den utsträckning som krävs för att verkställa detta avtal,

SOM BEAKTAR EU:s beredvillighet att stödja genomförandet av reformer och att i detta syfte utnyttja alla till buds stående samarbetsformer samt tekniskt, finansiellt och ekonomiskt stöd,

SOM NOTERAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V del III i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt binder Förenade kungariket och Irland som separata avtalsslutande parter, och inte som en del av EU, såvida inte EU tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Georgien att Förenade kungariket eller Irland är bundna av bestämmelserna som en del av EU i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; om Förenade kungariket och/eller Irland upphör att vara bundna av bestämmelserna som en del av EU i enlighet med artikel 4a i det protokollet, ska EU tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland omedelbart underrätta Georgien om varje ändring av deras ställning, varvid de ska förbli bundna av detta avtals bestämmelser som enskilda parter; samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokoll nr 22 om Danmarks ställning, som är fogat till fördragen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1.   Härmed upprättas en associering mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

2.   Målen för associeringen är att

a)

främja politisk associering och ekonomisk integration mellan parterna på grundval av gemensamma värderingar och nära förbindelser, bland annat genom att öka Georgiens deltagande i EU:s politik, program och organ,

b)

skapa en starkare ram för en utökad politisk dialog på alla områden av gemensamt intresse, så att nära politiska förbindelser kan utvecklas mellan parterna,

c)

bidra till att stärka demokratin och till politisk, ekonomisk och institutionell stabilitet i Georgien,

d)

främja, bevara och stärka fred och stabilitet regionalt och internationellt, på grundval av principerna i FN-stadgan och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, bland annat genom gemensamma insatser för att undanröja spänningar, öka säkerheten vid gränserna samt främja gränsöverskridande samarbete och goda grannförbindelser,

e)

främja samarbete som syftar till fredlig konfliktlösning,

f)

utöka samarbetet på området frihet, säkerhet och rättvisa för att stärka rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

g)

stödja Georgiens ansträngningar att utveckla sin ekonomiska potential genom internationellt samarbete, bland annat genom att närma landets lagstiftning till EU:s lagstiftning,

h)

se till att Georgiens ekonomi gradvis integreras i EU:s inre marknad, i enlighet med detta avtal, särskilt genom att inrätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde som kommer att ge omfattande marknadstillträde på grundval av en varaktig och omfattande tillnärmning av lagstiftningen i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som följer av Georgiens WTO-medlemskap,

i)

skapa betingelser för ett allt närmare samarbete på andra områden av gemensamt intresse.

AVDELNING I

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 2

Allmänna principer

1.   Respekt för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, såsom de fastställs i Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och definieras i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt Parisstadgan för ett nytt Europa 1990, ska ligga till grund för parternas inre och yttre politik och är en väsentlig del av detta avtal. Motverkandet av spridning av massförstörelsevapen, därmed sammanhängande materiel och bärare av sådana vapen är också en väsentlig del av detta avtal.

2.   Parterna upprepar sitt åtagande att iaktta principerna om en fri marknadsekonomi, hållbar utveckling och effektiv multilateralism.

3.   Parterna bekräftar sin respekt för rättsstatsprincipen och principen om god samhällsstyrning samt sina internationella förpliktelser, särskilt inom ramen för FN, Europarådet och OSSE. I synnerhet har de enats om att främja respekten för principerna om suveränitet och territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet samt oberoende.

4.   Parterna engagerar sig för rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, bekämpning av olika former av gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism, främjandet av en hållbar utveckling, verkningsfull multilateralism samt kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen. Detta engagemang är centralt för utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan parterna samt bidrar till fred och stabilitet i regionen.

AVDELNING II

POLITISK DIALOG OCH REFORM, SAMARBETE PÅ DET UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITISKA OMRÅDET

Artikel 3

Målen för den politiska dialogen

1.   Den politiska dialogen mellan parterna ska utvecklas och stärkas på alla områden av gemensamt intresse, inbegripet frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik och inhemska reformer. Detta kommer att effektivisera det politiska samarbetet och främja konvergens i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, vilket kommer att stärka förbindelserna på ett genomgripande och innovativt sätt.

2.   Målen för den politiska dialogen ska vara att

a)

fördjupa den politiska associeringen och öka den politiska och säkerhetspolitiska konvergensen och effektiviteten,

b)

främja principerna om territoriell integritet, internationellt erkända gränsers okränkbarhet samt suveränitet och oberoende, i enlighet med FN-stadgan och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa,

c)

främja fredlig konfliktlösning,

d)

främja internationell stabilitet och säkerhet på grundval av verkningsfull multilateralism,

e)

stärka samarbetet och dialogen mellan parterna om internationell säkerhet och krishantering, särskilt för att bemöta globala och regionala utmaningar och betydande hot,

f)

stärka samarbetet när det gäller att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärare av dessa, inbegripet alternativa sysselsättningsmöjligheter för vetenskapsmän som tidigare varit anställda inom program för massförstörelsevapen,

g)

främja resultatinriktat och praktiskt samarbete mellan parterna för att uppnå fred, säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten,

h)

stärka respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet mediefrihet och rättigheter för personer som tillhör nationella minoriteter, samt bidra till att befästa inhemska politiska reformer,

i)

utveckla dialogen och fördjupa samarbetet mellan parterna på området säkerhet och försvar,

j)

arbeta för att ytterligare främja regionalt samarbete i olika former,

k)

ge alla Georgiens medborgare inom landets internationellt erkända gränser alla de fördelar som följer av närmare politisk associering mellan EU och Georgien, bland annat genom ökad säkerhetspolitisk konvergens.

Artikel 4

Inhemska reformer

Parterna ska samarbeta om att utveckla, befästa och stärka de demokratiska institutionernas stabilitet och ändamålsenlighet samt rättsstatsprincipen; om att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter; om att göra ytterligare framsteg när det gäller reformer av rättsväsendet och lagstiftningen, i syfte att garantera rättsväsendets oberoende, stärka dess administrativa kapacitet och säkerställa de rättsvårdande organens opartiskhet och ändamålsenlighet; om att fortsätta reformen av den offentliga förvaltningen och om att bygga upp en redovisningsskyldig, effektiv, ändamålsenlig, öppen och professionell offentlig förvaltning; och om att fortsätta med en verkningsfull korruptionsbekämpning, särskilt med tanke på det ökade internationella samarbetet kring korruptionsbekämpning, samt om att trygga ett verkningsfullt genomförande av relevanta internationella rättsliga instrument, till exempel Förenta nationernas konvention mot korruption från 2003.

Artikel 5

Utrikes- och säkerhetspolitik

1.   Parterna ska intensifiera sin dialog och sitt samarbete samt främja en gradvis konvergens på området för utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och ska särskilt ta itu med frågor som rör konfliktförebyggande, fredlig konfliktlösning och krishantering, regional stabilitet, nedrustning, icke-spridning, vapenkontroll och exportkontroll. Samarbetet ska bygga på gemensamma värderingar och intressen och syfta till att öka konvergens och ändamålsenlighet i politiken, med användning av bilaterala, internationella och regionala forum.

2.   Parterna bekräftar sitt åtagande om att iaktta principerna om territoriell integritet, internationellt erkända gränsers okränkbarhet samt suveränitet och oberoende, i enlighet med FN-stadgan och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, samt sitt åtagande om att främja dessa principer i sina bilaterala och multilaterala förbindelser. Parterna betonar också sitt fulla stöd för principen om värdnationens samtycke när det gäller utstationering av utländska väpnade styrkor på deras territorier. De är överens om att utstationering av utländska väpnade styrkor på deras territorier bör ske först efter värdlandets uttryckliga samtycke, i enlighet med internationell rätt.

Artikel 6

Allvarliga brott som angår det internationella samfundet

1.   Parterna bekräftar att de mest allvarliga brotten som angår hela det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att man måste undvika straffrihet för sådana brott genom åtgärder på det nationella och internationella planet, bland annat genom Internationella brottmålsdomstolen.

2.   Parterna anser att inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen och förekomsten av en väl fungerande verksamhet vid domstolen utgör ett viktigt bidrag till internationell fred och rättvisa. Parterna bekräftar sitt åtagande att fortsätta att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen genom att genomföra Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och tillhörande instrument, med beaktande av att dess integritet ska bevaras.

Artikel 7

Konfliktförebyggande och krishantering

Parterna ska stärka det praktiska samarbetet inom konfliktförebyggande och krishantering, särskilt med tanke på ett möjligt deltagande av Georgien i EU-ledda civila och militära krishanteringsoperationer samt i relevanta övningar och relevant utbildningsverksamhet, efter en bedömning från fall till fall och efter en möjlig inbjudan från EU.

Artikel 8

Regional stabilitet

1.   Parterna ska intensifiera sina gemensamma ansträngningar för att främja stabilitet, säkerhet och en demokratisk utveckling i regionen, samt arbeta för att ytterligare främja regionalt samarbete i olika former och särskilt arbeta för en fredlig lösning av de olösta konflikterna i regionen.

2.   Dessa ansträngningar ska följa gemensamma principer om att vidmakthålla internationell fred och säkerhet i enlighet med FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och andra relevanta multilaterala dokument. Parterna ska också till fullo utnyttja det östliga partnerskapets multilaterala ram som möjliggör samarbete och en öppen och fri dialog till gagn för förbindelserna mellan partnerländerna.

Artikel 9

Fredlig konfliktlösning

1.   Parterna upprepar sitt engagemang för fredlig konfliktlösning med full respekt för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser samt för ett gemensamt underlättande av ansträngningarna för återuppbyggnad och försoning efter konflikten. I avvaktan på en hållbar lösning av konflikten och utan att det påverkar de befintliga formerna för hantering av konfliktrelaterade frågor, kommer fredlig konfliktlösning att vara en av de centrala punkterna på dagordningen för den politiska dialogen mellan parterna och i dialogen med andra relevanta internationella aktörer.

2.   Parterna erkänner vikten av Georgiens engagemang för försoning och landets ansträngningar för att återställa sin territoriella integritet i strävan efter en fredlig och varaktig lösning av konflikten, av ett fullständigt genomförande av sexpunktsavtalet av den 12 augusti 2008 och tillhörande genomförandeåtgärder, av att stöd ges till de internationella diskussionerna i Genève, och av att alla internt fördrivna personer och flyktingar i enlighet med principerna i folkrätten kan återvända på ett säkert och värdigt sätt till de platser där de tidigare var stadigvarande bosatta, samt av ett meningsfullt deltagande på fältet av det internationella samfundet, vid behov också EU.

3.   Parterna ska samordna sina insatser för att bidra till en fredlig konfliktlösning i Georgien, även med andra berörda internationella organisationer och även i samband med humanitära frågor.

4.   Ansträngningarna ska följa gemensamma principer om att vidmakthålla internationell fred och säkerhet i enlighet med FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och andra relevanta multilaterala dokument.

Artikel 10

Massförstörelsevapen

1.   Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, såväl till statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och stabilitet. Parterna är därför överens om att samarbeta och bidra till kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på nationell nivå fullgöra sina befintliga skyldigheter enligt internationella fördrag och avtal om nedrustning och icke-spridning samt andra relevanta internationella skyldigheter på området. Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en väsentlig del av detta avtal.

2.   Parterna är dessutom överens om att samarbeta och bidra till kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att

a)

vidta åtgärder för att, beroende på vad som är tillämpligt, underteckna, ratificera eller ansluta sig till samt till fullo genomföra alla andra relevanta internationella instrument, och

b)

upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll, såväl för export som transitering av varor med koppling till massförstörelsevapen, som också omfattar kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen och som inbegriper effektiva påföljder i fall då reglerna för exportkontroll överträds.

3.   Parterna är överens om att behandla dessa frågor i sin politiska dialog.

Artikel 11

Handeldvapen och lätta vapen samt kontroll av export av konventionella vapen

1.   Parterna är medvetna om att olaglig tillverkning, överföring och spridning av handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till sådana vapen, samt överdriven anhopning, bristfällig hantering, lagring med otillräcklig säkerhet och okontrollerad spridning av sådana vapen fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot fred och internationell säkerhet.

2.   Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter att bekämpa olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till dessa, enligt befintliga internationella avtal och FN:s säkerhetsråds resolutioner, samt sina åtaganden inom ramen för andra internationella instrument som är tillämpliga på området, såsom Förenta nationernas handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen.

3.   Parterna ska åta sig att samarbeta och sörja för samordning, komplementaritet och synergi i sina ansträngningar för att ta itu med den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till dessa och förstörelse av alltför stora lager, på global, regional, subregional och nationell nivå.

4.   Parterna är dessutom överens om att fortsätta att samarbeta i fråga om export av konventionella vapen, mot bakgrund av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel.

5.   Parterna är överens om att behandla dessa frågor i sin politiska dialog.

Artikel 12

Bekämpning av terrorism

1.   Parterna bekräftar vikten av att bekämpa och förebygga terrorism och är överens om att samarbeta på bilateral, regional och internationell nivå för att förebygga och bekämpa terrorism i alla dess former och yttringar.

2.   Parterna är överens om att terrorism måste bekämpas med fullständig respekt för rättsstatsprincipen och i full överensstämmelse med folkrätten, inbegripet internationell människorättslagstiftning, internationell flyktingrätt och internationell humanitär rätt, med principerna i FN-stadgan och med alla relevanta internationella instrument för terrorismbekämpning.

3.   Parterna betonar vikten av en allmän ratificering och ett fullständigt genomförande av alla FN:s konventioner och protokoll som har samband med terrorismbekämpning. Parterna är överens om att fortsätta att främja en dialog om utkastet till övergripande konvention om internationell terrorism och att samarbeta om genomförandet av Förenta nationernas globala strategi för terrorismbekämpning, liksom alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och Europarådets konventioner. Parterna är också överens om att samarbeta för att främja internationellt samförstånd om förebyggande av och kamp mot terrorism.

AVDELNING III

FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Artikel 13

Rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

1.   I sitt samarbete på området frihet, säkerhet och rättvisa ska parterna fästa särskild vikt vid att ytterligare främja rättsstatsprincipen, inbegripet rättsväsendets oberoende, tillgången till rättslig prövning och rätten till en rättvis rättegång.

2.   Parterna kommer att samarbeta fullt ut för att institutionerna på det rättsvårdande området och rättskipningsområdet ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.

3.   Respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna kommer att vara vägledande för allt samarbete om frihet, säkerhet och rättvisa.

Artikel 14

Skydd av personuppgifter

Parterna är överens om att samarbeta för att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter i överensstämmelse med EU:s och Europarådets rättsliga instrument och normer samt internationella rättsliga instrument och normer som anges i bilaga I till detta avtal.

Artikel 15

Samarbete om migration, asyl och gränsförvaltning

1.   Parterna bekräftar ånyo vikten av att gemensamt förvalta migrationsströmmar mellan sina territorier och ska upprätta en omfattande dialog om alla migrationsrelaterade frågor, inbegripet laglig migration, internationellt skydd och kampen mot irreguljär migration, människosmuggling och människohandel.

2.   Samarbetet kommer att grunda sig på särskilda behovsbedömningar, som kommer att utföras i samråd mellan parterna, och kommer att genomföras i enlighet med parternas gällande lagstiftning. Samarbetet kommer särskilt att inriktas på följande:

a)

De bakomliggande orsakerna till migrationen och dess följder.

b)

Utarbetande och genomförande av nationell lagstiftning och praxis när det gäller internationellt skydd i syfte att uppnå överensstämmelse med bestämmelserna i Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951, protokollet angående flyktingars rättsliga ställning från 1967 och andra relevanta internationella instrument såsom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, samt för att trygga respekten för principen om "non-refoulement".

c)

Bestämmelser om rätt till inresa samt rättigheter och rättslig ställning för personer med inresetillstånd, rättvis behandling och integrering av utländska medborgare som lagligen vistas i landet, samt utbildning och åtgärder för att motverka rasism och främlingsfientlighet.

d)

Stärkande av en verkningsfull politik för att förebygga irreguljär migration, smuggling av migranter och människohandel, bland annat frågan om hur nätverk för sådan smuggling eller människohandel kan bekämpas och hur offren för denna handel kan skyddas.

e)

Genomförande av överenskommelsen om inrättande av ett operativt samarbete mellan Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) och Georgiens inrikesministerium, som undertecknades den 4 december 2008.

f)

Frågor som rör organisation, utbildning, bästa praxis och andra operativa åtgärder på områdena dokumentsäkerhet och gränsförvaltning.

3.   Samarbetet kan också underlätta cirkulär migration som gynnar utvecklingen.

Artikel 16

Personers rörlighet och återtagande av personer

1.   Parterna kommer att säkerställa ett fullständigt genomförande av

a)

avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd, som trädde i kraft den 1 mars 2011, och

b)

avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar, som trädde i kraft den 1 mars 2011.

2.   Parterna ska fortsätta att sträva efter att öka medborgarnas rörlighet och ta gradvisa steg mot det gemensamma målet om en viseringsfri ordning förutsatt att de villkor om välhanterad och säker rörlighet, som anges i handlingsplanen för liberalisering av viseringsbestämmelserna i två etapper, är uppfyllda.

Artikel 17

Bekämpning av organiserad brottslighet och korruption

1.   Parterna ska samarbeta för att bekämpa och förebygga brottslighet och olaglig verksamhet, särskilt gränsöverskridande verksamhet, oavsett om den är organiserad eller inte, som till exempel

a)

smuggling av och handel med människor samt handeldvapen och olaglig narkotika,

b)

smuggling av och handel med varor,

c)

olaglig ekonomisk och finansiell verksamhet såsom förfalskning, skatteundandragande och bedrägeri i samband med offentlig upphandling,

d)

förskingring i samband med projekt som finansieras av internationella givare,

e)

tagande och givande av muta, inom både den privata och offentliga sektorn,

f)

förfalskning av handlingar och ingivande av oriktiga uppgifter, samt

g)

it-brottslighet.

2.   Parterna ska stärka det bilaterala, regionala och internationella samarbetet mellan de rättsvårdande organen, bland annat genom att utveckla samarbetet mellan Europol och de berörda myndigheterna i Georgien. Parterna åtar sig att på ett verkningsfullt sätt genomföra relevanta internationella standarder, särskilt de som anges i Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) från 2000 och dess tre protokoll samt i Förenta nationernas konvention mot korruption från 2003.

Artikel 18

Olaglig narkotika

1.   Parterna ska, inom ramen för sina befogenheter och sin behörighet, samarbeta för att sörja för en balanserad och integrerad hållning i narkotikafrågor. Politiken och åtgärderna mot narkotika ska syfta till att stärka strukturerna för att förebygga och bekämpa olaglig narkotika, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika, hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk i syfte att minska skadorna, samt till att effektivare förebygga avledning av kemiska prekursorer som används för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen.

2.   Parterna ska komma överens om de samarbetsmetoder som är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Åtgärderna ska baseras på gemensamt överenskomna principer som överensstämmer med relevanta internationella konventioner, EU:s narkotikastrategi (2013–2020) och den politiska förklaring om de vägledande principerna för att minska efterfrågan på narkotika, som godkändes vid Förenta nationernas generalförsamlings tjugonde extra session om narkotika i juni 1998.

Artikel 19

Penningtvätt och finansiering av terrorism

1.   Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella system och andra berörda system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism.

Samarbetet omfattar återkrävande av tillgångar eller medel som härrör från vinning av brott.

2.   Samarbetet på detta område ska möjliggöra utbyte av relevanta upplysningar inom ramen för respektive lagstiftning liksom antagande av lämpliga standarder för förebyggande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism motsvarande de standarder som antagits av relevanta internationella organ som är verksamma på detta område, såsom arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).

Artikel 20

Samarbete för att bekämpa terrorism

1.   I full överensstämmelse med de principer som ligger till grund för kampen mot terrorism enligt artikel 12 i detta avtal bekräftar parterna vikten av ett tillvägagångssätt som omfattar såväl brottsbekämpning som rättskipning när det gäller att bekämpa terrorism och är överens om att samarbeta för att förebygga och bekämpa terrorism i synnerhet genom att

a)

se till att terroristbrott kriminaliseras i enlighet med definitionen i rådets rambeslut 2008/919/RIF av den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism,

b)

utbyta information om terroristgrupper och enskilda och deras stödnätverk i enlighet med internationell och nationell rätt, särskilt när det gäller uppgiftsskydd och skydd för privatlivet,

c)

utbyta erfarenheter om förebyggande och bekämpning av terrorism, när det gäller medel och metoder och deras tekniska aspekter, samt om utbildning, i enlighet med tillämplig lag,

d)

utbyta information om bästa praxis när det gäller att ta itu med och motverka radikalisering och rekrytering, samt om främjande av återanpassning,

e)

utbyta åsikter och erfarenheter om misstänkta terroristers gränsöverskridande rörelser och resor samt om terroristhot,

f)

utbyta bästa praxis när det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism, särskilt i samband med straffrättsliga förfaranden,

g)

vidta åtgärder mot risken för kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär terrorism och genomföra de åtgärder som krävs för att förhindra förvärv, överföring och användning för terroriständamål av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material, samt för att förhindra olagliga handlingar mot kemiska, biologiska, radiologiska och kärntekniska anläggningar med hög risk.

2.   Samarbetet ska bygga på relevanta tillgängliga bedömningar, till exempel de som görs av de berörda organen i FN och Europarådet, och ska utföras i samråd mellan parterna.

Artikel 21

Rättsligt samarbete

1.   Parterna är överens om att utveckla det rättsliga samarbetet på det civilrättsliga och handelsrättsliga området, särskilt när det gäller förhandling, ratificering och genomförande av multilaterala konventioner om civilrättsligt samarbete, särskilt konventionerna från Haagkonferensen för internationell privaträtt om internationellt rättsligt samarbete och internationella tvister samt skydd av barn.

2.   I fråga om straffrättsligt samarbete kommer parterna att sträva efter att stärka samarbetet om ömsesidig rättslig hjälp på grundval av relevanta multilaterala avtal. Detta ska vid behov omfatta anslutning till och genomförande av FN:s och Europarådets relevanta internationella instrument samt ett närmare samarbete med Eurojust.

AVDELNING IV

HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR

KAPITEL 1

Nationell behandling och marknadstilltrde fr varor

Avsnitt 1

Gemensamma bestmmelser

Artikel 22

Mål

Parterna ska från och med detta avtals ikraftträdande upprätta ett frihandelsområde, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och i överensstämmelse med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994, nedan kallat Gatt 1994.

Artikel 23

Tillämpningsområde och omfattning

1.   Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för handeln med varor (1) mellan parterna.

2.   I detta kapitel avses med med ursprung i att varan uppfyller ursprungsreglerna i protokoll 1 till detta avtal.

Avsnitt 2

Avskaffande av tullar, avgifter och andra plagor

Artikel 24

Definition av tullar

I detta kapitel avses med tullar varje form av tull eller annan pålaga som påförs vid eller i samband med import eller export av en vara, inbegripet varje form av extraskatt eller extrapålaga som påförs vid eller i samband med sådan import eller export. En tull inbegriper inte

a)

pålagor som motsvarar en intern skatt som påförs i överensstämmelse med artikel 31 i detta avtal,

b)

tullar som påförs i överensstämmelse med kapitel 2 (Handelspolitiska skyddsåtgärder) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal,

c)

avgifter och andra pålagor som påförs i enlighet med artikel 30 i detta avtal.

Artikel 25

Klassificering av varor

Klassificeringen av varor i handeln mellan parterna ska vara den som anges i vardera partens respektive tulltaxenomenklatur, i överensstämmelse med Harmoniserade systemet från 2012 som bygger på den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering från 1983 (nedan kallat HS) och senare ändringar.

Artikel 26

Avskaffande av importtullar

1.   Parterna ska avskaffa alla tullar på varor med ursprung i den andra parten från och med dagen för detta avtals ikraftträdande med undantag av vad som fastställs i punkterna 2 och 3 i denna artikel och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel.

2.   De produkter som förtecknas i bilaga II-A till detta avtal ska importeras tullfritt till unionen inom de tillkvoter som fastställs i den bilagan. Mest gynnad nation-tullsats (MGN-tullsats) ska tillämpas på import utöver tullkvoten.

3.   De produkter som förtecknas i bilaga II-B till detta avtal ska omfattas av en importtull vid import till unionen men befrias från den del av importtullen som utgörs av värdetull.

4.   Import av de produkter med ursprung i Georgien som förtecknas i bilaga II-C till detta avtal ska omfattas av den mekanism för att motverka kringgående som fastställs i artikel 27 i detta avtal.

5.   Fem år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på endera partens begäran, samråda för att överväga en utvidgad omfattning av liberaliseringen av tullar för handeln mellan dem. Beslut enligt denna punkt ska fattas av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

Artikel 27

Mekanism för att motverka kringgående i samband med jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter

1.   De produkter som förtecknas i bilaga II-C till detta avtal omfattas av den mekanism för att motverka kringgående som fastställs i denna artikel. Den genomsnittliga årliga importvolymen från Georgien till unionen för varje kategori av dessa produkter anges i bilaga II-C till detta avtal.

2.   När importvolymen för en eller flera av de produktkategorier som avses i punkt 1 uppgår till 70 % av den volym som anges i bilaga II-C till detta avtal ett visst år som inleds den 1 januari ska unionen underrätta Georgien om importvolymen för den eller de produkter som berörs. Efter denna underrättelse och inom 14 kalenderdagar från den dag då importvolymen för en eller flera av de produktkategorier som avses i punkt 1 uppgår till 80 % av den volym som anges i bilaga II-C till detta avtal ska Georgien tillhandahålla unionen en godtagbar förklaring till att Georgien har kapacitet att tillverka produkter för export till unionen utöver de volymer som fastställs i den bilagan. Om sådan import uppgår till 100 % av den volym som anges i bilaga II-C till detta avtal, och om Georgien inte tillhandahåller en godtagbar försäkran, får unionen tillfälligt upphäva förmånsbehandlingen av de berörda produkterna.

Förmånsbehandlingen ska upphävas under en period av sex månader med början den dag då beslutet om att tillfälligt upphäva förmånsbehandlingen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Unionen ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Georgien om alla tillfälliga upphävanden som antas i enlighet med punkt 2.

4.   Ett tillfälligt upphävande ska avslutas inom sex månader från och med dess ikraftträdande om Georgien inom ramen för associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal tillhandahåller tillförlitlig och tillfredsställande bevisning för att den volym av de relevanta produktkategorier som importeras utöver den volym som avses i bilaga II-C till detta avtal är resultatet av en ändring av Georgiens produktionsnivå och exportkapacitet för den berörda produkten/de berörda produkterna.

5.   Bilaga II-C till detta avtal får ändras och volymen ändras i samförstånd mellan unionen och Georgien i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor på begäran av Georgien så att den återspeglar förändringar i Georgiens produktionsnivå och exportkapacitet för den berörda produkten/de berörda produkterna.

Artikel 28

Frysningsklausul

Ingendera parten får införa en ny tull på en vara med ursprung i den andra parten eller höja en tull som tillämpas dagen för detta avtals ikraftträdande. Detta ska inte utesluta att endera parten får bibehålla eller höja en tull efter godkännande av Världshandelsorganisationens (nedan kallad WTO) tvistlösningsorgan.

Artikel 29

Exporttullar

Ingendera parten får införa eller bibehålla andra tullar eller skatter än de interna avgifter som tillämpas i enlighet med artikel 30 i detta avtal på, eller i samband med, export av varor till den andra partens territorium.

Artikel 30

Avgifter och andra pålagor

Vardera parten ska i enlighet med artikel VIII i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar se till att alla slags avgifter och pålagor, bortsett från tullar och andra åtgärder enligt artikel 26 i detta avtal, som påförs vid eller i samband med import eller export av varor till sitt belopp begränsas till den ungefärliga kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna och inte utgör ett indirekt skydd för inhemska varor eller en import- eller exportavgift för skatteändamål.

Avsnitt 3

Icke-tariffra tgrder

Artikel 31

Nationell behandling

Vardera parten ska medge nationell behandling för varor från den andra parten i enlighet med artikel III i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar. I detta syfte införlivas artikel III i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör en integrerad del av det.

Artikel 32

Import- och exportrestriktioner

Ingendera parten får anta eller bibehålla förbud eller restriktioner vid import av en vara från den andra parten eller vid export eller försäljning för export av en vara avsedd för den andra partens territorium, om inget annat anges i detta avtal eller i enlighet med artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar. I detta syfte införlivas artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör en integrerad del av det.

Avsnitt 4

Srskilda bestmmelser betrffande varor

Artikel 33

Allmänna undantag

Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part att anta eller sätta i kraft åtgärder i enlighet med artiklarna XX och XXI i Gatt 1994 och relevanta tolkningsanmärkningar till dessa artiklar enligt Gatt 1994, vilka härmed införlivas med detta avtal och utgör en integrerad del av det.

Avsnitt 5

Administrativt samarbete och samordning med andra lnder

Artikel 34

Tillfälligt upphävande av tullförmåner

1.   Parterna är överens om att administrativt samarbete och bistånd är av största vikt för genomförande och kontroll av den förmånliga tullbehandling som beviljas enligt detta kapitel och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i tullfrågor och därmed sammanhängande frågor.

2.   Om en part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar en underlåtenhet hos den andra parten att tillhandahålla administrativt samarbete eller bistånd, och/eller oegentligheter eller bedrägeri som omfattas av detta kapitel får den berörda parten tillfälligt avbryta den relevanta förmånsbehandlingen av den berörda produkten/de berörda produkterna i enlighet med denna artikel.

3.   I denna artikel avses med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller bistånd bland annat

a)

att skyldigheten att kontrollera den berörda varans/de berörda varornas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger,

b)

att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg och/eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs,

c)

att beviljandet av tillstånd för att på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.

4.   Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bland annat om importvolymen för en vara snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar i sådan utsträckning att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva uppgifter om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.

5.   Förmånsbehandlingen får upphävas tillfälligt under följande förutsättningar:

a)

Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller bistånd, och/eller oegentligheter eller ett bedrägeri från den andra partens sida ska utan oskäligt dröjsmål anmäla detta till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta uppgifter och objektiva fastställanden, inleda samråd i denna kommitté i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

b)

Om parterna har inlett ett sådant samråd i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor och inte har kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten tillfälligt upphäva förmånsbehandlingen av den berörda varan/de berörda varorna. Åtgärden ska utan oskäligt dröjsmål anmälas till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

c)

Ett tillfälligt upphävande av förmånsbehandling enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda den berörda partens ekonomiska intressen. Det får gälla under en period av högst sex månader, som dock får förlängas om det på sista giltighetsdagen inte har skett någon förändring av de förhållanden som gav upphov till det ursprungliga upphävandet. Det ska bli föremål för regelbundet samråd i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor, särskilt i syfte att få upphävandet avslutat upphävt så snart förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger.

6.   Vardera parten ska i enlighet med sina interna förfaranden offentliggöra meddelanden till importörer om anmälningar enligt punkt 5 a, beslut enligt punkt 5 b och förlängning eller upphävande enligt punkt 5 c.

Artikel 35

Hantering av administrativa fel

Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen av bestämmelserna i protokoll I till detta avtal rörande definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa konsekvenser begära att associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.

Artikel 36

Avtal med andra länder

1.   Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränstrafik, förutsatt att dessa inte är oförenliga med de handelsordningar som fastställs i avtalet.

2.   Parterna ska på endera partens begäran samråda i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, om avtal om upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränstrafik och om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik i förhållande till tredjeländer. Samråden ska i synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till EU så att unionens och Georgiens gemensamma intressen enligt detta avtal beaktas.

KAPITEL 2

Handelspolitiska skyddstgrder

Avsnitt 1

Allmnna skyddstgrder

Artikel 37

Allmänna bestämmelser

1.   Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat avtalet om skyddsåtgärder) och enligt artikel 5 i avtalet om jordbruk i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet).

2.   De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.

3.   Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte omfattas av kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 38

Öppenhet

1.   Den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning ska underrätta den andra parten om detta, förutsatt att denne har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

2.   Trots vad som sägs i artikel 37 i detta avtal ska den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning och avser att tillämpa skyddsåtgärder, på begäran av den andra parten omedelbart lämna en särskild skriftlig underrättelse till den andra parten med alla relevanta upplysningar som lett till att skyddsåtgärdsundersökningen inleds och att skyddsåtgärderna tillämpas inbegripet, om relevant, upplysningar om att skyddsåtgärdsundersökningen inleds, de preliminära och slutgiltiga undersökningsresultaten samt ett erbjudande om möjlighet till samråd.

3.   Vid tillämpning av denna artikel ska en part anses ha ett väsentligt ekonomiskt intresse om den tillhör de fem största leverantörerna av den importerade produkten under den senaste treårsperioden, mätt i absolut volym eller värde.

Artikel 39

Tillämpning av åtgärder

1.   Om parterna inför skyddsåtgärder ska de sträva efter att införa dem på ett sådant sätt som i minsta möjliga utsträckning påverkar deras bilaterala handel.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel gäller att om en part anser att de rättsliga kraven för införande av definitiva skyddsåtgärder är uppfyllda och avser tillämpa sådana åtgärder ska den parten underrätta den andra parten och ge den möjlighet att hålla bilaterala samråd. Om ingen tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter underrättelsen får den importerande parten anta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet.

Avsnitt 2

Antidumpnings- och utjmningstgrder

Artikel 40

Allmänna bestämmelser

1.   Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel VI i Gatt 1994, avtalet om tillämpning av artikel VI i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat antidumpningsavtalet) och avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat subventionsavtalet).

2.   De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.

3.   Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte omfattas av kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 41

Öppenhet

1.   Parterna är överens om att antidumpnings- och utjämningsåtgärder bör användas i full överensstämmelse med kraven i antidumpningsavtalet respektive subventionsavtalet och bygga på ett rättvist och öppet system.

2.   Parterna ska omedelbart efter införandet av provisoriska åtgärder och före det slutgiltiga avgörandet säkerställa en fullständig och ändamålsenlig redogörelse för alla de viktigaste omständigheter och överväganden som ligger till grund för beslutet att vidta åtgärder, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.5 i antidumpningsavtalet och artikel 12.4 i subventionsavtalet. Redogörelsen ska göras skriftligen, och berörda parter ska ges tillräcklig tid att lämna synpunkter.

3.   Förutsatt att detta inte medför en onödig försening av undersökningen ska varje berörd part ges möjlighet att höras, så att den kan lämna synpunkter under antidumpnings- och antisubventionsundersökningarna.

Artikel 42

Beaktande av allmänintresset

En part får inte vidta antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i de fall där man, utifrån de uppgifter som erhållits under undersökningens gång, kan dra en klar slutsats att det inte ligger i allmänintresset att vidta sådana åtgärder. Allmänintresset ska fastställas på grundval av en samlad bedömning av alla berörda parters intressen, inbegripet den inhemska industrins, användarnas, konsumenternas och importörernas intressen i den mån de har lämnat in relevanta uppgifter till de undersökande myndigheterna.

Artikel 43

Regel om lägsta tull

Om en part beslutar att införa en preliminär eller slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull, får storleken på denna tull inte överstiga dumpningsmarginalen eller de totala utjämningsbara subventionerna, utan den bör vara lägre än dumpningsmarginalen eller de totala utjämningsbara subventionerna om en sådan lägre tull är tillräcklig för att avhjälpa skadan för den inhemska industrin.

KAPITEL 3

Tekniska handelshinder, standardisering, metrologi, ackreditering och bedmning av verensstmmelse

Artikel 44

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Detta kapitel gäller för utarbetande, fastställande och tillämpning av standarder, tekniska föreskrifter samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt definitionerna i avtalet om tekniska handelshinder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat TBT-avtalet), som kan påverka varuhandeln mellan parterna.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 gäller detta kapitel inte för sanitära och fytosanitära åtgärder enligt definitionerna i bilaga A till avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat SPS-avtalet), eller för inköpsspecifikationer som utarbetats av offentliga myndigheter för dessa myndigheters produktions- eller förbrukningskrav.

3.   I detta kapitel ska definitionerna i bilaga 1 till TBT-avtalet gälla.

Artikel 45

Bekräftelse av avtalet om tekniska handelshinder

Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter gentemot varandra enligt TBT-avtalet, som härmed införlivas i detta avtal och utgör en del av det.

Artikel 46

Tekniskt samarbete

1.   Parterna ska stärka sitt samarbete på området för standarder, tekniska föreskrifter, metrologi, marknadsövervakning samt system för ackreditering och bedömning av överensstämmelse i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen av sina respektive system och underlätta tillträdet till sina respektive marknader. De kan i detta syfte inleda dialoger om reglering på såväl övergripande som sektorsspecifik nivå.

2.   I sitt samarbete ska parterna sträva efter att fastställa, utveckla och främja handelsunderlättande initiativ som kan omfatta, men inte är begränsade till, att

a)

stärka regleringssamarbetet genom utbyte av uppgifter och erfarenheter samt genom vetenskapligt och tekniskt samarbete i syfte att förbättra kvaliteten på deras tekniska föreskrifter, standarder, marknadsövervakning, bedömning av överensstämmelse och ackreditering samt utnyttja regleringsresurserna på ett effektivt sätt,

b)

främja och uppmuntra samarbete mellan deras respektive offentliga eller privata organ som ansvarar för metrologi, standardisering, marknadsövervakning, bedömning av överensstämmelse och ackreditering,

c)

främja utveckling av högkvalitativ infrastruktur för standardisering, metrologi, ackreditering, bedömning av överensstämmelse och systemet för marknadsövervakning i Georgien,

d)

främja Georgiens deltagande i verksamheten inom relevanta europeiska organisationer,

e)

sträva efter att finna lösningar på tekniska handelshinder som kan uppstå, och

f)

när så är lämpligt sträva efter att samordna deras ståndpunkter i frågor av gemensamt intresse när det gäller internationell handel och reglerande organisationer som WTO och FN:s ekonomiska kommission för Europa (nedan kallad Unece).

Artikel 47

Tillnärmning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse

1.   Georgien ska med beaktande av sina prioriteringar för tillnärmning inom olika sektorer vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå tillnärmning med unionens tekniska föreskrifter, standarder och motsvarande system för metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse samt med systemet för marknadsövervakning, och förbinda sig att följa de principer och den praxis som fastställs i relevanta delar av unionens regelverk (en vägledande förteckning finns i bilaga III-B till detta avtal). En förteckning över åtgärderna för tillnärmning anges i bilaga III-A till detta avtal, vilken får ändras genom ett beslut av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

2.   I syfte att uppnå dessa mål ska Georgien

a)

med beaktande av sina prioriteringar gradvis närma sin lagstiftning till de relevanta delarna av unionens regelverk, och

b)

uppnå och upprätthålla den administrativa och institutionella effektivitet som är nödvändig för att åstadkomma det effektiva och öppna system som krävs för genomförandet av detta kapitel.

3.   Georgien ska avstå från att ändra sin övergripande och sektorsspecifika lagstiftning på de prioriterade områdena för tillnärmning, utom för att stegvis närma sådan lagstiftning till motsvarande bestämmelser i unionens regelverk och för att upprätthålla denna tillnärmning, och ska anmäla alla sådana ändringar av sin inhemska lagstiftning till unionen.

4.   Georgien ska sörja för och underlätta sina behöriga nationella organs deltagande i europeiska och internationella organisationer för standardisering, legal och grundläggande metrologi samt bedömning av överensstämmelse, inbegripet ackreditering, i enlighet med deras respektive verksamhetsområden och den form av medlemskap som är tillgänglig för dem.

5.   Med sikte på att integrera sitt standardiseringssystem ska Georgien bemöda sig om att dess standardiseringsorgan

a)

gradvis införlivar de europeiska standarderna (EN) som nationella standarder, inbegripet de harmoniserade europeiska standarderna, vars frivilliga användning förutsätts överensstämma med den unionslagstiftning som införlivats med georgisk lagstiftning,

b)

samtidigt med införlivandet drar tillbaka motstridiga nationella standarder,

c)

gradvis uppfyller de övriga villkoren för fullt medlemskap i de europeiska standardiseringsorganisationerna.

Artikel 48

Avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (ACAA-avtal)

Parterna får slutligen enas om att till detta avtal foga ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (nedan kallat ACAA-avtal) i form av ett protokoll som omfattar en eller flera sektorer som parterna enats om efter det att unionen har kontrollerat att Georgiens relevanta övergripande och sektorsspecifika lagstiftning, institutioner och standarder fullt ut tillnärmats dem som gäller i unionen. Ett sådant ACAA-avtal kommer att föreskriva att handeln mellan parterna med produkter inom de sektorer som omfattas av avtalet ska ske på samma villkor som handeln med sådana produkter mellan medlemsstaterna.

Artikel 49

Märkning och etikettering

1.   Utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 47 och 48 i detta avtal, och med hänsyn till tekniska föreskrifter för etiketterings- eller märkningskrav, bekräftar parterna principerna i kapitel 2.2 i TBT-avtalet enligt vilka sådana krav inte får utarbetas, fastställas eller tillämpas med avsikt eller med verkan att skapa onödiga hinder för den internationella handeln. Därför får sådana etiketterings- eller märkningskrav inte vara mer handelsbegränsande än vad som är nödvändigt för att uppfylla ett legitimt mål, med hänsyn till de risker som skulle uppstå om målet inte uppnås.

2.   I fråga om obligatorisk märkning eller etikettering i synnerhet är parterna överens om följande:

a)

Parterna kommer att sträva efter att minimera sina behov av märkning eller etikettering, utom när det krävs för antagande av unionens regelverk på detta område och för skydd av hälsa, säkerhet eller miljö, eller av andra rimliga samhällspolitiska skäl.

b)

Parterna får specificera etiketternas eller märkningens form, men får inte kräva godkännande, registrering eller certifiering av etiketter.

c)

Parterna behåller rätten att kräva att uppgifterna på etiketterna eller märkningen ska vara på ett angivet språk.

KAPITEL 4

Sanitra och fytosanitra tgrder

Artikel 50

Mål

1.   Syftet med detta kapitel är att underlätta handeln mellan parterna med råvaror som omfattas av sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS-åtgärder), inbegripet alla åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal, och samtidigt skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa genom att

a)

säkerställa fullständig öppenhet när det gäller åtgärder som är tillämpliga på handel och som förtecknas i bilaga IV till detta avtal,

b)

närma Georgiens regleringssystem till unionens,

c)

erkänna djurhälso- och växtskyddsstatusen hos respektive parter och tillämpa principen om regionalisering,

d)

upprätta en mekanism för erkännande av likvärdighet av åtgärder som bibehålls av en part och som förtecknas i bilaga IV till detta avtal,

e)

fortsätta genomföra SPS-avtalet,

f)

upprätta mekanismer och förfaranden för förenklade handelsprocedurer, och

g)

förbättra kommunikationen och samarbetet mellan parterna när det gäller de åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal.

2.   Dessutom syftar detta kapitel till att parterna ska nå fram till en gemensam uppfattning om djurskyddskrav.

Artikel 51

Multilaterala skyldigheter

Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet, särskilt SPS-avtalet.

Artikel 52

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska gälla för alla sanitära och fytosanitära åtgärder som en part vidtar och som direkt eller indirekt kan påverka handeln mellan parterna, inbegripet alla åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal. Detta tillämpningsområde påverkar inte det område som omfattas av tillnärmning enligt artikel 55 i detta avtal.

Artikel 53

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

1.   sanitära åtgärder eller fytosanitära åtgärder: åtgärder enligt definitionen i punkt 1 i bilaga A till SPS-avtalet (SPS-åtgärder).

2.   djur: djur enligt definitionerna i Terrestrial Animal Health Code eller Aquatic Animal Health Code som upprättats av Världsorganisationen för djurhälsa (nedan kallad OIE).

3.   animaliska produkter: produkter av animaliskt ursprung inbegripet produkter från vattenlevande djur enligt OIE:s Aquatic Animal Health Code.

4.   animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel: hela djurkroppar eller delar av djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter framställda av djur som inte är avsedda att användas som livsmedel enligt förteckningen i del 2(II) i bilaga IV-A till detta avtal.

5.   växter: levande växter och specificerade levande växtdelar, inbegripet fröer och embryonalt material:

a)

frukt, i botanisk mening, dock inte konserverad genom djupfrysning,

b)

grönsaker, dock inte konserverade genom djupfrysning,

c)

knölar, stamknölar, rotknölar, jordstammar,

d)

snittblommor,

e)

grenar med bladverk,

f)

avskurna träd med bladverk,

g)

vävnadskulturer av växter,

h)

blad, bladverk,

i)

levande pollen, och

j)

okuleringsris, sticklingar, ympris.

6.   växtprodukter: produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, såvida de inte är växter enligt del 3 i bilaga IV-A till detta avtal.

7.   frön: frön i botanisk mening avsedda för plantering.

8.   skadegörare: varje art, underart eller biotyp av växt, djur eller patogen smittkälla som kan vara skadlig för växter eller växtprodukter.

9.   skyddad zon: en zon i den mening som avses i artikel 2.1 h i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen eller i bestämmelser som ersätter detta direktiv.

10.   djursjukdom: en kliniskt eller patologiskt konstaterad infektion hos ett djur.

11.   sjukdomar inom vattenbruk: en klinisk eller icke-klinisk infektion med en eller flera av de etiologiska smittämnen som anges i OIE:s Aquatic Animal Health Code.

12.   infektion hos djur: den situation där ett djur är värd för ett smittämne med eller utan kliniska eller patologiska belägg för en infektion.

13.    djurskyddsnormer : normer för djurskydd som utvecklas och tillämpas av parterna och, i tillämpliga fall, i överensstämmelse med OIE:s normer.

14.   skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå: skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå enligt definitionen i punkt 5 i bilaga A till SPS-avtalet.

15.   region: vad djurhälsa beträffar, en zon eller en region enligt definitionen i OIE:s Terrestrial Animal Health Code och för vattenbruk en zon enligt definitionen i OIE:s International Aquatic and Animal Health Code. När det gäller unionen avses med territorium eller land unionens territorium.

16.   skadegörarfritt område: ett område som konstaterats vara fritt från en särskild skadegörare på grundval av vetenskapliga belägg och där, i tillämpliga fall, detta tillstånd upprätthålls officiellt.

17.   regionalisering: begreppet regionalisering som det beskrivs i artikel 6 i SPS-avtalet.

18.   sändning av djur eller animaliska produkter: ett antal djur eller en mängd animaliska produkter av samma typ, som omfattas av samma intyg eller dokument, transporteras med samma transportmedel, avsänds av en enda avsändare och har sitt ursprung i samma exporterande part eller samma region eller regioner i parten. En sändning av djur kan bestå av en eller flera varor eller partier.

19.   sändning av växter eller växtprodukter: en mängd växter, växtprodukter och/eller andra föremål som flyttas från en part till den andra parten och som omfattas av ett enda sundhetsintyg, när ett sådant är nödvändigt. En sändning kan bestå av en eller flera varor eller partier.

20.   parti: ett antal enheter av en och samma vara som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung och utgör en del av en sändning.

21.   likvärdighet vid handel (nedan kallad likvärdighet): då de åtgärder enligt bilaga IV till detta avtal som tillämpas i den exporterande parten, oavsett om dessa skiljer sig från de åtgärder enligt den bilagan som tillämpas i den importerande parten eller ej, objektivt når upp till den importerande partens skäliga skyddsnivå eller godtagbara risknivå.

22.   sektor: produktions- eller handelsstruktur för en produkt eller en kategori av produkter i en part.

23.   delsektor: en väldefinierad och kontrollerad del av en sektor.

24.   vara: de produkter eller föremål som avses i punkterna 2–7.

25.   särskilt importtillstånd: ett formellt förhandstillstånd av en behörig myndighet i den importerande parten utställt till en enskild importör som ett villkor för import av en enstaka sändning eller flera sändningar av en vara från den exporterande parten inom ramen för detta kapitel.

26.   arbetsdagar: veckodagar utom söndagar, lördagar och allmänna helgdagar i någon av parterna.

27.   inspektion: undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera efterlevnaden av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd.

28.    växtskyddskontroll : officiell okulär undersökning av växter, växtprodukter eller andra reglerade föremål för att fastställa eventuell förekomst av skadegörare och/eller fastställa överensstämmelse med de fytosanitära bestämmelserna.

29.   kontroll: kontroll av huruvida specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.

Artikel 54

Behöriga myndigheter

Parterna ska underrätta varandra om struktur, organisation och uppdelning av befogenheter mellan sina behöriga myndigheter vid det första mötet i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underkommittén) som avses i artikel 65 i detta avtal. Parterna ska underrätta varandra om varje ändring i struktur, organisation och uppdelning av befogenheter, även för kontaktpunkterna, som gäller dessa behöriga myndigheter.

Artikel 55

Gradvis tillnärmning

1.   Georgien ska fortsätta att gradvis närma sin lagstiftning på det sanitära och fytosanitära området, sin djurskyddslagstiftning samt andra lagstiftningsåtgärder enligt bilaga IV till detta avtal till unionslagstiftningen i enlighet med de principer och förfaranden som anges i bilaga XI till detta avtal.

2.   Parterna ska samarbeta i fråga om gradvis tillnärmning och kapacitetsuppbyggnad.

3.   SPS-underkommittén ska regelbundet övervaka genomförandet av tillnärmningsprocessen, enligt bilaga XI till detta avtal, i syfte att tillhandahålla nödvändiga rekommendationer för tillnärmningen.

4.   Senast sex månader efter detta avtals ikraftträdande ska Georgien lämna in en förteckning över den unionslagstiftning på det sanitära och fytosanitära området samt på djurskyddsområdet liksom annan unionslagstiftning enligt bilaga IV till detta avtal som Georgien ska närma sin lagstiftning till. Förteckningen ska delas upp i prioriterade områden, inom vilka handeln med en viss vara eller varugrupp ska underlättas genom tillnärmning. Denna förteckning över tillnärmning ska fungera som referensdokument för genomförandet av detta kapitel.

Artikel 56

Erkännande i handelssyfte av djurhälso- och skadegörarstatus och regionala villkor

1.   I fråga om djursjukdomar och infektioner hos djur (inbegripet zoonoser) ska följande gälla:

a)

Den importerande parten ska i handelssyfte erkänna djurhälsostatusen hos den exporterande parten eller dess regioner som den konstateras i enlighet med förfarandet i bilaga VI till detta avtal, när det gäller de djursjukdomar som anges i bilaga V-A till detta avtal.

b)

När en part anser att den på sitt territorium eller i en region på sitt territorium har en speciell status för en särskild djursjukdom som avviker från dem som förtecknas i bilaga V-A till detta avtal, kan denna part begära erkännande av denna status enligt det förfarande som fastställs i del C i bilaga VI till detta avtal. I detta hänseende får den importerande parten begära garantier, åtföljda av en förklarande anmärkning, vad beträffar import av levande djur och animaliska produkter som står i överensstämmelse med den status parterna kommit överens om.

c)

Parterna erkänner som grundval för handeln dem emellan statusen för territorier eller regioner eller statusen i en sektor eller delsektor i parterna vad beträffar prevalens eller incidens av en annan djursjukdom än de som förtecknas i bilaga V-A till detta avtal, eller vad beträffar infektioner hos djur och/eller därmed sammanhängande risker, beroende på vad som är tillämpligt, som den definieras av OIE. I detta hänseende får den importerande parten vid import av levande djur och animaliska produkter begära garantier som är avpassade till den definierade statusen i enlighet med OIE:s rekommendationer.

d)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 58, 60 och 64 i detta avtal och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll, ska vardera parten utan oskäligt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt bestämmelserna i led a, b och c i denna punkt.

2.   I fråga om skadegörare ska följande gälla:

a)

Parterna erkänner i handelssyfte den status när det gäller skadegörare som anges i bilaga V-B som fastställs i enlighet med bilaga VI-B.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 58, 60 och 64 i detta avtal och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll, ska vardera parten utan oskäligt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt bestämmelserna i led a i denna punkt.

3.   Parterna erkänner begreppet regionalisering och skadegörarfria områden enligt den relevanta internationella växtskyddskonventionen (IPPC) från 1997 och FAO:s internationella standarder för fytosanitära åtgärder, liksom begreppet skyddade zoner enligt direktiv 2000/29/EG, och är överens om att tillämpa dessa i handeln sig emellan.

4.   Parterna är överens om att beslut om regionalisering för de djur- och fisksjukdomar som förtecknas i bilaga V-A till detta avtal och för de skadegörare som förtecknas i bilaga V-B till detta avtal ska fattas enligt bestämmelserna i delarna A och B i bilaga VI till detta avtal.

5.   Vad beträffar djursjukdomar ska den exporterande part som söker erkännande av sitt beslut om regionalisering hos den importerande parten, i enlighet med bestämmelserna i artikel 58 i detta avtal, anmäla sina åtgärder med fullständiga förklaringar och underlag vad gäller bedömningar och beslut. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59 i detta avtal och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll inom 15 arbetsdagar från det att anmälan mottagits ska det anmälda beslutet om regionalisering anses godtaget.

De samråd som avses i första stycket i denna punkt ska äga rum i enlighet med artikel 59.3 i detta avtal. Den importerande parten ska bedöma tilläggsupplysningarna inom 15 arbetsdagar från det att de mottagits. Den kontroll som avses i första stycket i denna punkt ska utföras i enlighet med artikel 62 i detta avtal inom 25 arbetsdagar från det att begäran om kontroll mottagits.

6.   Vad skadegörare beträffar ska vardera parten försäkra sig om att det vid handel med växter, växtprodukter och andra föremål på lämpligt sätt tas hänsyn till statusen för skadegörare i ett område som erkänns som en skyddad zon eller som ett skadegörarfritt område av den andra parten. Den part som söker erkännande av ett skadegörarfritt område hos den andra parten ska anmäla sina åtgärder och på begäran tillhandahålla fullständiga förklaringar och underlag för upprättandet och bibehållandet av detta, med ledning av lämpliga FAO- eller IPPC-standarder, inbegripet de internationella standarderna för fytosanitära åtgärder. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i detta avtal och om inte en importerande part reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll inom tre månader efter anmälan ska det anmälda beslutet om regionalisering avseende ett skadegörarfritt område anses godtaget.

De samråd som avses i första stycket i denna punkt ska äga rum i enlighet med artikel 59.3 i detta avtal. Den importerande parten ska bedöma tilläggsupplysningarna inom tre månader från det att de mottagits. Den kontroll som avses i första stycket i denna punkt ska utföras i enlighet med artikel 62 i detta avtal inom tolv månader från det att begäran om kontroll mottagits, med hänsyn tagen till skadegörarens biologi och den berörda grödan.

7.   När förfarandena enligt punkterna 4–6 slutförts och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i detta avtal ska vardera parten utan oskäligt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för att handel ska kunna drivas på denna grund.

8.   Parterna får fortsätta diskussionerna om delområdesindelning.

Artikel 57

Erkännande av likvärdighet

1.   Likvärdighet kan erkännas med avseende på

a)

en enstaka åtgärd,

b)

en grupp åtgärder, eller

c)

ett system som tillämpas på en sektor, en delsektor, en vara eller en varugrupp.

2.   I fråga om erkännande av likvärdighet ska parterna följa det förfarande som anges i punkt 3 i denna artikel. Detta förfarande ska inbegripa påvisande av objektiva belägg för likvärdighet från den exporterande partens sida och objektiv bedömning av dessa belägg från den importerande partens sida. Denna bedömning kan omfatta inspektioner eller kontroller.

3.   På den exporterande partens begäran rörande erkännande av likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel ska parterna, utan dröjsmål och inom tre månader från det att en sådan begäran mottagits av den importerande parten, inleda samrådsförfarandet som ska inbegripa de steg som anges i bilaga VIII till detta avtal. Om den exporterande parten gör ett antal framställningar ska parterna på begäran av den importerande parten inom den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 i detta avtal komma överens om en tidsplan för att inleda och genomföra det förfarande som avses i den här punkten.

4.   Georgien ska underrätta unionen så snart som tillnärmning har uppnåtts i fråga om en åtgärd, en grupp åtgärder eller ett system enligt punkt 1 i denna artikel till följd av den övervakning som föreskrivs i artikel 55.3 i detta avtal. Detta faktum ska kunna ligga till grund för en begäran från Georgien om att inleda förfarandet för erkännande av likvärdighet av de berörda åtgärderna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

5.   Såvida inte annat överenskommits ska den importerande parten ha avslutat det förfarande för erkännande av likvärdighet som avses i punkt 3 i denna artikel inom 360 dagar efter att från den exporterande parten ha mottagit begäran med belägg för likvärdigheten. Denna tidsfrist får förlängas för säsonggrödor när det är motiverat att dröja med bedömningen för att möjliggöra kontroll under en lämplig del av en grödas växtperiod.

6.   Den importerande parten ska fastställa likvärdigheten när det gäller växter, växtprodukter och andra föremål i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder.

7.   Den importerande parten får permanent eller tillfälligt upphäva likvärdighet på basis av ändringar som den ena parten gjort av åtgärder som påverkar likvärdigheten, under förutsättning att förfarandena nedan följs:

a)

Enligt bestämmelserna i artikel 58.2 i detta avtal ska den exporterande parten underrätta den importerande parten om varje förslag till ändring av åtgärder för vilka likvärdighet har erkänts och om de troliga verkningarna av de föreslagna åtgärderna på den likvärdighet som erkänts. Inom 30 dagar från mottagandet av denna underrättelse ska den importerande parten underrätta den exporterande parten om huruvida likvärdighet fortsättningsvis kommer att erkännas eller inte på grundval av de föreslagna åtgärderna.

b)

Enligt bestämmelserna i artikel 58.2 i detta avtal ska den importerande parten omedelbart underrätta den exporterande parten om varje förslag till ändring av åtgärder som ligger till grund för erkännande om likvärdighet och om de troliga verkningarna av de föreslagna åtgärderna på den likvärdighet som har erkänts. För den händelse att den importerande parten inte fortsätter att erkänna likvärdighet, kan parterna komma överens om villkoren för att på nytt inleda det förfarande som avses i punkt 3 i denna artikel på grundval av de föreslagna åtgärderna.

8.   Den importerande parten har ensam ansvaret för att besluta om erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet i enlighet med sin lagstiftning och administrativa ram. Den parten ska skriftligen förse den exporterande parten med de fullständiga förklaringar och underlag som legat till grund för bedömningar och beslut som omfattas av denna artikel. I händelse av icke-erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet ska den importerande parten för den exporterande parten ange på vilka villkor som förfarandet enligt punkt 3 kan inledas.

9.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i detta avtal får den importerande parten inte permanent eller tillfälligt upphäva likvärdigheten innan endera partens föreslagna nya åtgärder trätt i kraft.

10.   Om den importerande parten formellt erkänner likvärdigheten på grundval av samrådsförfarandet enligt bilaga VIII till detta avtal, ska SPS-underkommittén i enlighet med förfarandet i artikel 65.5 i detta avtal avge en förklaring om likvärdighet i handeln mellan parterna. Detta beslut får även omfatta färre fysiska kontroller vid gränserna, förenklade intyg och förfaranden för "för-listning" för anläggningar beroende på vad som är lämpligt.

Likvärdighetsstatusen ska förtecknas i bilaga XII till detta avtal.

Artikel 58

Öppenhet och utbyte av information

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59 i detta avtal ska parterna samarbeta för att öka den ömsesidiga förståelsen av varandras officiella kontrollstruktur och kontrollmekanismer som ansvarar för tillämpningen av de åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal och resultaten av strukturen och mekanismerna. Detta kan uppnås bland annat genom rapporter om internationella revisioner när dessa offentliggörs och genom informationsutbyte mellan parterna om resultaten av dessa revisioner eller annan information, beroende på vad som är lämpligt.

2.   Inom ramen för den tillnärmning av lagstiftningen som avses i artikel 55 i detta avtal eller det erkännande av likvärdighet som avses i artikel 57 i detta avtal ska parterna hålla varandra underrättade om ändringar som antas när det gäller lagstiftning eller andra förfaranden på de berörda områdena.

3.   I detta sammanhang ska unionen i god tid underrätta Georgien om ändringar av unionslagstiftningen för att Georgien ska kunna överväga ändringar av sin egen lagstiftning i enlighet med dessa.

Parterna bör samarbeta på den nivå som är nödvändig för att underlätta överlämnande av lagstiftningshandlingar på begäran av endera parten.

I detta syfte ska vardera parten informera den andra parten om sina kontaktpunkter. Parterna ska också underrätta varandra om alla eventuella ändringar av kontaktpunkterna.

Artikel 59

Anmälan, samråd och underlättande av kommunikation

1.   Vardera parten ska inom två arbetsdagar skriftligen till den andra parten anmäla alla allvarliga eller betydande risker för människors, djurs eller växters hälsa, inbegripet alla akut nödvändiga födoämneskontroller eller situationer där det finns en klart identifierad risk för allvarliga hälsoeffekter som hänger samman med förtäring av animaliska produkter eller växtprodukter, i synnerhet

a)

alla åtgärder som påverkar regionaliseringsbeslut enligt artikel 56 i detta avtal,

b)

förekomst eller utveckling av varje djursjukdom som förtecknas i bilaga V-A till detta avtal eller av reglerade skadegörare som förtecknas i bilaga V-B till detta avtal,

c)

rön av epidemiologisk betydelse eller betydande associerade risker när det gäller djursjukdomar och skadegörare som inte förtecknas i bilagorna V-A och V-B till detta avtal eller som är nya djursjukdomar eller skadegörare, och

d)

varje ytterligare åtgärd, utöver de grundläggande krav som gäller för parternas respektive åtgärder, som vidtas för att bekämpa eller utrota djursjukdomar eller skadegörare eller för att skydda folkhälsan eller växters hälsa samt alla ändringar av sjukdomsförebyggande program, inbegripet vaccinationsprogram.

2.   En skriftlig anmälan ska göras till de kontaktpunkter som avses i artikel 58.1 i detta avtal.

Med skriftlig anmälan avses en anmälan per post, fax eller e-post.

3.   Om en part är allvarligt oroad över en risk i fråga om människors, djurs eller växters hälsa, ska samråd om situationen på begäran av den parten hållas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 15 arbetsdagar efter den dag då begäran gjordes. Vardera parten ska i sådana situationer sträva efter att ställa all den information till förfogande som behövs för att undvika störningar i handeln och för att nå en ömsesidigt godtagbar lösning som är förenlig med skydd av människors, djurs och växters hälsa.

4.   På begäran av en part ska samråd om djurskydd hållas så snart som möjligt och, under alla omständigheter, senast 20 arbetsdagar efter den dag då anmälan gjordes. Vardera parten ska i sådana situationer sträva efter att tillhandahålla alla begärda upplysningar.

5.   På begäran av en part ska det samråd som avses i punkterna 3 och 4 i denna artikel hållas som video- eller telefonkonferens. Den part som begärt samråd ska svara för att det förs protokoll vid samrådet som formellt ska godkännas av parterna. För detta godkännande ska bestämmelserna i artikel 58.3 i detta avtal tillämpas.

6.   Ett system för snabb varning och en mekanism för tidig varning som tillämpas av båda parter för alla veterinära och fytosanitära nödsituationer kommer att införas i ett senare skede när Georgien har infört den lagstiftning som krävs på detta område och skapat förutsättningar för att systemen fungerar på plats.

Artikel 60

Handelsvillkor

1.   Importvillkor före erkännande av likvärdighet:

a)

Parterna är överens om att tillämpa villkor före erkännande av likvärdighet vid import av alla varor som omfattas av bilaga IV-A till detta avtal samt punkterna 2 och 3 i bilaga IV-C till detta avtal. Utan att det påverkar tillämpningen av beslut enligt artikel 56 i detta avtal ska den importerande partens importvillkor tillämpas för den exporterande partens hela territorium. När detta avtal träder i kraft och i enlighet med bestämmelserna i artikel 58 i detta avtal ska den importerande parten underrätta den exporterande parten om sina sanitära och/eller fytosanitära importkrav för varor som avses i bilagorna IV-A och IV-C till detta avtal. Dessa upplysningar ska i förekommande fall inbegripa förlagor till officiella intyg eller deklarationer eller kommersiella dokument, som föreskrivs av den importerande parten.

b)

i)

Alla ändringar eller förslag till ändringar av de villkor som avses i punkt 1 a i denna artikel ska göras i enlighet med de relevanta anmälningsförfarandena i SPS-avtalet.

ii)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 64 i detta avtal ska den importerande parten ta hänsyn till tiden för transport mellan parterna vid fastställandet av datum för ikraftträdande av de ändrade villkor som avses i punkt 1 a i denna artikel.

iii)

Om den importerande parten inte uppfyller de krav på anmälan som avses i punkt 1 a i denna artikel ska den fortsätta att godta det intyg som garanterar de tidigare gällande villkoren upp till 30 dagar efter det att de förändrade importvillkoren trätt i kraft.

2.   Importvillkor efter erkännande av likvärdighet:

a)

Inom 90 dagar efter dagen för beslutet om erkännande enligt artikel 57.10 i detta avtal ska parterna vidta alla de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa detta erkännande och på basis av detta möjliggöra handel mellan parterna med de varor som avses i bilaga IV-A till detta avtal och i punkterna 2 och 3 i bilaga IV-C till detta avtal. För dessa varor får förlagan till det officiella intyg eller dokument som den importerande parten kräver ersättas med ett intyg som utformas enligt bilaga X-B till detta avtal.

b)

För varor inom sektorer och delsektorer för vilka inte alla åtgärder erkänns som likvärdiga ska handeln fortsätta att bedrivas enligt de villkor som avses i punkt 1 a i denna artikel. På begäran av den exporterande parten ska bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel tillämpas.

3.   Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska de varor som avses i bilaga IV-A till detta avtal och i punkt 2 i bilaga IV-C till detta avtal inte vara beroende av importtillstånd mellan parterna.

4.   För villkor som inverkar på handel med de varor som avses i punkt 1 a i denna artikel ska parterna på begäran av den exporterande parten inleda samråd i SPS-underkommittén enligt bestämmelserna i artikel 65 i detta avtal för att komma överens om alternativa villkor eller tilläggsvillkor för import från den importerande partens sida. Sådana alternativa villkor eller tilläggsvillkor för import får i förekommande fall baseras på åtgärder från den exporterande partens sida som erkänns som likvärdiga av den importerande parten. Om överenskommelse nås ska den importerande parten inom 90 dagar vidta de lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra import på grundval av de överenskomna importvillkoren.

5.   Förteckning över anläggningar, villkorat godkännande

a)

Vid import av de animaliska produkter som anges i del 2 i bilaga IV-A till detta avtal ska den importerande parten på den exporterande partens begäran åtföljd av lämpliga garantier provisoriskt godkänna de bearbetningsanläggningar som anges i punkt 2 i bilaga VII till detta avtal och som är belägna på den exporterande partens territorium, utan föregående kontrollbesök vid enskilda anläggningar. Sådana godkännanden ska vara förenliga med de villkor och bestämmelser som anges i bilaga VII till detta avtal. Utom i de fall då tilläggsupplysningar begärs ska den importerande parten vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder för att möjliggöra import på denna grund inom 30 arbetsdagar från den importerande partens mottagande av begäran och lämpliga garantier.

Den första förteckningen över anläggningar ska godkännas enligt bestämmelserna i bilaga VII till detta avtal.

b)

Vid import av de animaliska produkter som avses i punkt 2 a i denna artikel ska den exporterande parten underrätta den importerande parten om sin förteckning över anläggningar som uppfyller den importerande partens villkor.

6.   På begäran av en part ska den andra parten tillhandahålla nödvändiga förklaringar och underlag vad gäller de bedömningar och beslut som omfattas av denna artikel.

Artikel 61

Certifieringsförfarande

1.   För certifieringsförfaranden och utfärdande av intyg och officiella dokument är parterna överens om de principer som anges i bilaga X till detta avtal.

2.   Den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 i detta avtal får besluta om reglerna för elektronisk certifiering, återkallande eller ersättning av intyg.

3.   Inom ramen för tillnärmad lagstiftning enligt artikel 55 i detta avtal ska parterna i förekommande fall komma överens om gemensamma förlagor till intyg.

Artikel 62

Kontroll

1.   För att upprätthålla förtroendet för det praktiska genomförandet av bestämmelserna i detta kapitel har vardera parten rätt att

a)

kontrollera hela eller delar av den andra partens myndigheters inspektions- och certifieringssystem och/eller, i tillämpliga fall, andra åtgärder i enlighet med relevanta internationella standarder, riktlinjer och rekommendationer enligt Codex Alimentarius, OIE och IPPC,

b)

få information från den andra parten om dess kontrollsystem och informeras om resultaten av de kontroller som utförts inom ramen för det systemet med iakttagande av de bestämmelser om konfidentialitet som är tillämpliga i endera parten.

2.   Endera parten får delge tredje part resultaten av kontrollerna enligt punkt 1 a i denna artikel och, om detta krävs, offentliggöra resultaten enligt tillämpliga bestämmelser i någondera parten. Bestämmelser om konfidentialitet som är tillämpliga i endera parten ska respekteras vid delgivande och/eller offentliggörande av resultaten, i tillämpliga fall.

3.   Om den importerande parten beslutar att göra ett kontrollbesök hos den exporterande parten ska den importerande parten underrätta den exporterande parten om detta kontrollbesök senast 60 arbetsdagar före kontrollbesöket, utom i nödsituationer eller om parterna kommer överens om något annat. Parterna ska vara överens om alla eventuella ändringar av besöket.

4.   Kostnaderna för kontrollen av hela eller delar av den andra partens behöriga myndigheters inspektions- och certifieringssystem och/eller, i tillämpliga fall, andra åtgärder, ska bäras av den part som utför kontrollen eller inspektionen.

5.   Ett utkast till skriftligt meddelande om kontrollen ska skickas till den exporterande parten inom 60 arbetsdagar från det att kontrollen slutförts. Den exporterande parten ska inom 45 arbetsdagar framföra synpunkter på utkastet till det skriftliga meddelandet. Den exporterande partens synpunkter ska bifogas och, när så är lämpligt, införlivas i slutresultatet. Om det under kontrollen har konstaterats att det föreligger en betydande risk för människors, djurs eller växters hälsa ska den exporterande parten underrättas om detta så snart som möjligt och senast inom tio arbetsdagar från det att kontrollen slutförts.

6.   För ökad klarhet kan resultaten av kontrollen bidra till de förfaranden enligt artiklarna 55, 57 och 63 i detta avtal som genomförs av parterna eller en av parterna.

Artikel 63

Gränskontroller vid import och inspektionsavgifter

1.   Parterna är överens om att gränskontroller vid import som den importerande parten genomför av sändningar från den exporterande parten ska iaktta principerna i del A i bilaga IX till detta avtal. Resultaten av dessa kontroller kan bidra till den kontroll som avses i artikel 62 i detta avtal.

2.   Frekvensen av de fysiska gränskontroller vid import som ska utföras av vardera parten anges i del B i bilaga IX till detta avtal. En part får inom sitt behörighetsområde ändra dessa frekvenser enligt sin interna lagstiftning som ett resultat av framsteg som gjorts enligt artiklarna 55, 57 och 60 i detta avtal, eller som ett resultat av kontroller, samråd eller andra åtgärder som föreskrivs i detta avtal. Den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 ska genom beslut ändra del B i bilaga IX till detta avtal i enlighet med detta.

3.   Eventuella inspektionsavgifter får bara täcka den behöriga myndighetens kostnader för att utföra gränskontrollerna vid import. Dessa avgifter ska beräknas på samma grundval som de avgifter som tas ut för inspektion av liknande inhemska produkter.

4.   Den importerande parten ska på begäran av den exporterande parten informera denna om varje ändring, inbegripet skälen för denna ändring, som berör åtgärder med inverkan på importkontroller och inspektionsavgifter och om alla ändringar av betydelse i det administrativa genomförandet av sådana kontroller.

5.   Från och med den dag som fastställs av den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 i detta avtal får parterna komma överens om villkoren för att godkänna varandras kontroller enligt artikel 62.1 b i detta avtal, i syfte att anpassa och, i tillämpliga fall, ömsesidigt minska frekvensen av de fysiska gränskontrollerna vid import av de varor som avses i artikel 60.2 a i detta avtal.

Från och med den dagen får parterna ömsesidigt godkänna varandras kontroller för vissa varor och följaktligen minska eller ersätta gränskontrollerna för dessa varor.

Artikel 64

Skyddsåtgärder

1.   För den händelse att den exporterande parten vidtar åtgärder inom det egna territoriet för att kontrollera företeelser som kan utgöra allvarliga hot mot eller risker för människors, djurs eller växters hälsa ska den exporterande parten, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel, vidta likvärdiga åtgärder för att förhindra att hotet eller risken införs på den importerande partens territorium.

2.   På grundval av tungt vägande skäl som rör människors, djurs eller växters hälsa får den importerande parten vidta de provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters hälsa. För sändningar under transport mellan parterna ska den importerande parten överväga den lämpligaste och mest proportionerliga lösningen för att undvika onödiga störningar i handeln.

3.   Den part som antar åtgärder enligt punkt 2 i denna artikel ska informera den andra parten senast en arbetsdag efter den dag då åtgärderna antogs. På begäran av endera parten och enligt bestämmelserna i artikel 59.3 i detta avtal ska parterna samråda om situationen inom 15 arbetsdagar efter anmälan. Parterna ska ta vederbörlig hänsyn till den information de får genom sådana samråd, och sträva efter att undvika onödiga störningar i handeln genom att i tillämpliga fall beakta resultatet av samråden enligt artikel 59.3 i detta avtal.

Artikel 65

Underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor

1.   Härmed inrättas en underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underkommittén). Den ska sammanträda inom tre månader från dagen för detta avtals ikraftträdande, därefter på begäran av endera parten eller minst en gång per år. Om parterna är överens om detta kan sammanträdena i SPS-underkommittén hållas som video- eller telefonkonferens. SPS-underkommittén får också behandla frågor per korrespondens mellan sammanträdena.

2.   SPS-underkommittén ska ha följande uppgifter:

a)

Granska alla frågor som har anknytning till detta kapitel.

b)

Övervaka genomförandet av detta kapitel och behandla alla frågor som kommer upp vid den praktiska tillämpningen av kapitlet.

c)

Se över bilagorna IV–XII till detta avtal, särskilt mot bakgrund av framsteg som gjorts under de samråd och förfaranden som föreskrivs enligt detta kapitel.

d)

Genom ett godkännandebeslut ändra bilagorna IV–XII till detta avtal mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led c i denna punkt eller i övrigt i detta kapitel.

e)

Avge yttranden eller rekommendationer till andra organ enligt avdelning VIII (Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser) i detta avtal mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led c i denna punkt.

3.   Parterna är överens om att inrätta tekniska arbetsgrupper, när så är lämpligt, bestående av företrädare för parterna på expertnivå, som ska kartlägga och behandla tekniska och vetenskapliga problem som uppstår i samband med tillämpningen av detta kapitel. När behov uppstår av ytterligare sakkunskap kan parterna tillsätta tillfälliga grupper, inbegripet vetenskapliga grupper och expertgrupper. Sammansättningen av sådana tillfälliga grupper behöver inte begränsas till företrädare för parterna.

4.   SPS-underkommittén ska regelbundet genom rapporter informera associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, om sin verksamhet och om de beslut som fattas inom dess behörighetsområde.

5.   SPS-underkommittén ska anta sin arbetsordning vid sitt första sammanträde.

6.   Alla beslut, rekommendationer, rapporter eller andra åtgärder som vidtas av SPS-underkommittén eller av en grupp som inrättats av SPS-underkommittén ska antas i samförstånd av parterna.

KAPITEL 5

Tullar och frenklade handelsprocedurer

Artikel 66

Mål

1.   Parterna erkänner vikten av frågor som rör tullar och förenklade handelsprocedurer inom den växande bilaterala handeln. Parterna är överens om att stärka samarbetet inom detta område för att säkerställa att den relevanta lagstiftningen och de relevanta förfarandena liksom de behöriga myndigheternas administrativa kapacitet som princip uppfyller målen om effektiv kontroll och stöder underlättande av laglig handel.

2.   Parterna erkänner att största vikt ska ägnas mål om allmän ordning, inbegripet förenklade handelsprocedurer, säkerhet och bedrägeribekämpning och en balanserad strategi för dessa frågor.

Artikel 67

Lagstiftning och förfaranden

1.   Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullagstiftning som princip ska vara stabil och övergripande och att bestämmelserna och förfarandena ska vara proportionella, öppna, förutsebara, icke-diskriminerande och opartiska samt tillämpas enhetligt och ändamålsenligt och bland annat

a)

skydda och underlätta laglig handel genom effektiv tillsyn och efterlevnad av kraven i lagstiftningen,

b)

undvika onödiga eller diskriminerande belastningar på ekonomiska aktörer, förhindra bedrägeri och ytterligare underlätta situationen för ekonomiska aktörer som uppvisar en hög grad av efterlevnad,

c)

tillämpa ett administrativt enhetsdokument för tulldeklarationer,

d)

vidta åtgärder som leder till effektivare, öppnare och enklare tullförfaranden och tullpraxis vid gränserna,

e)

tillämpa moderna tullmetoder, inbegripet riskbedömning, kontroller efter klarering och metoder för företagsrevision i syfte att förenkla och underlätta införsel, utförsel och frigörande av varor,

f)

syfta till att minska fullgörandekostnaderna och öka förutsebarheten för alla ekonomiska aktörer,

g)

sörja för att krav och förfaranden vid import, export och transitering av varor handläggs på ett icke-diskriminerande sätt, utan att detta påverkar tillämpningen av objektiva riskbedömningskriterier,

h)

tillämpa internationella instrument på tull- och handelsområdet, bland annat de som utarbetats av Världstullorganisationen (nedan kallad WCO), Istanbulkonventionen om temporär import från 1990, Internationella konventionen om det harmoniserade systemet från 1983, WTO, FN:s TIR-konvention från 1975, 1982 års konvention om harmonisering av gränskontroller av varor, med eventuellt beaktande av WCO:s ramverk av standarder för att säkra och underlätta världshandeln från 2005 samt Europeiska kommissionens riktlinjer, såsom riktlinjerna för tullarbetet, när så är relevant,

i)

vidta nödvändiga åtgärder för att återspegla och tillämpa bestämmelserna i den reviderade Kyotokonventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden från 1973,

j)

föreskriva bindande förhandsbesked om varors klassificering enligt tulltaxan och ursprungsregler; parterna ska se till att ett sådant besked får återkallas eller upphävas först efter underrättelse till den berörda aktören, och att återkallandet eller upphävandet inte får ha retroaktiv verkan, utom om oriktiga eller ofullständiga uppgifter legat till grund för beskedet,

k)

införa och tillämpa förenklade förfaranden för godkända näringsidkare enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier,

l)

fastställa regler som säkerställer att påföljder vid överträdelser av tullbestämmelser eller förfarandekrav är proportionella och icke-diskriminerande och att tillämpningen av dem inte ger upphov till omotiverade och obefogade dröjsmål, och

m)

tillämpa öppna, icke-diskriminerande och proportionella bestämmelser i de fall där myndigheter tillhandahåller tjänster som även tillhandahålls av den privata sektorn.

2.   I syfte att förbättra arbetsmetoderna och säkerställa icke-diskriminering, öppenhet, effektivitet, integritet och ansvarighet i verksamheten ska parterna göra följande:

a)

Vidta ytterligare åtgärder för att minska mängden av samt förenkla och standardisera uppgifter och dokumentation som tullen och andra berörda myndigheter kräver.

b)

När så är möjligt, förenkla krav och formaliteter när det gäller snabbt frigörande och snabb klarering av varor.

c)

Tillhandahålla effektiva, snabba och icke-diskriminerande förfaranden som garanterar en möjlighet att överklaga tullens och andra berörda myndigheters administrativa åtgärder, avgöranden och beslut som inverkar på varor som uppvisas för tullen. Sådana förfaranden ska vara lättillgängliga och eventuella avgifter ska vara rimliga och stå i proportion till myndigheternas kostnader för att säkerställa rätten att överklaga.

d)

Vidta åtgärder för att i fall där en ifrågasatt administrativ åtgärd eller ett ifrågasatt avgörande eller beslut överklagas säkerställa att varorna i normalfallet frigörs och att betalningen av tullbeloppet får skjutas upp, med förbehåll för säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga. Vid behov bör frigörandet av varorna ske mot att en garanti, till exempel en säkerhet eller en deposition, ställs.

e)

Se till att de högsta integritetsstandarderna upprätthålls, särskilt vid gränsen, genom tillämpning av åtgärder som återspeglar principerna i de relevanta internationella konventionerna och instrumenten på detta område, i synnerhet WCO:s reviderade Arushadeklaration från 2003 och Europeiska kommissionens riktlinjer för tulletik från 2007, när så är lämpligt.

3.   Parterna är överens om att avskaffa

a)

alla krav på att anlita tullombud, och

b)

alla krav på kontroller före sändning eller kontroll av destination.

4.   Transitering

a)

I detta avtal ska de bestämmelser och definitioner för transitering gälla som fastställs i WTO:s bestämmelser, särskilt artikel V i Gatt 1994, och därtill hörande bestämmelser, bland annat alla förtydliganden och ändringar till följd av Doharundans förhandlingar om förenklade handelsprocedurer. Dessa bestämmelser gäller också när transiteringen av varor börjar eller slutar i en parts territorium.

b)

Parterna ska sträva efter gradvis ökade möjligheter till sammankoppling mellan sina respektive system för tulltransitering, med sikte på Georgiens framtida deltagande i det gemensamma transiteringssystemet (2).

c)

Parterna ska se till att alla berörda myndigheter inom deras territorier samarbetar och samordnar sina insatser för att underlätta transittrafik. Parterna ska också främja samarbetet mellan myndigheterna och den privata sektorn i fråga om transitering.

Artikel 68

Förbindelser med näringslivet

Parterna är överens om följande:

a)

Att se till att deras respektive lagstiftning och förfaranden är öppna och allmänt tillgängliga, i möjligaste mån på elektronisk väg, och innehåller en motivering till deras antagande. Samråd bör äga rum regelbundet och tiden från det att nya eller ändrade bestämmelser offentliggörs till dess att de träder i kraft bör vara rimlig.

b)

Att det behövs regelbundna samråd, och att samråden sker i rätt tid, med företrädare för näringslivet om förslag till lagstiftning och förfaranden som rör tull- och handelsfrågor.

c)

Att offentliggöra relevant information av administrativ karaktär, inbegripet olika myndigheters krav och införsel- och utförselförfaranden, öppettider och rutiner för tullkontor i hamnar och vid gränsövergångsställen samt kontaktpunkter dit man kan vända sig med förfrågningar.

d)

Att verka för samarbete mellan ekonomiska aktörer och berörda myndigheter genom användning av objektiva och allmänt tillgängliga förfaranden, som bland annat bygger på dem som offentliggörs av WCO.

e)

Att se till att deras respektive tullkrav och tullförfaranden samt tullrelaterade krav och förfaranden fortsätter att tillgodose näringslivets legitima behov, följer bästa praxis och fortsätter att begränsa handeln så lite som möjligt.

Artikel 69

Avgifter

1.   Parterna ska förbjuda administrativa avgifter med motsvarande verkan som tullar eller avgifter på import eller export.

2.   För alla slags avgifter och pålagor som påförs av vardera partens tullmyndigheter, däribland avgifter och pålagor för arbetsuppgifter som genomförs för tullmyndighetens räkning, vid eller i samband med import eller export och utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal gäller följande:

a)

Avgifter och pålagor får endast tas ut för tjänster som på begäran av deklaranten tillhandahålls med avvikelse från normala arbetsvillkor och fastställda öppettider samt på andra platser än de som avses i tullbestämmelserna, samt för alla formaliteter i samband med sådana tjänster som krävs för sådan import eller export.

b)

Avgifter och pålagor får inte överstiga kostnaden för den tillhandahållna tjänsten.

c)

Avgifter och pålagor får inte beräknas utifrån värdet på importen eller exporten.

d)

Informationen om avgifter och pålagor ska offentliggöras via ett officiellt angivet medium och, om möjligt och lämpligt, en officiell webbplats. Det ska av informationen framgå vilka skälen är till avgiften eller pålagan för den tillhandahållna tjänsten, vilken myndighet som är ansvarig, vilka avgifter och pålagor som kommer att tillämpas samt när och hur de ska betalas.

e)

Nya eller ändrade avgifter och pålagor får inte tas ut förrän information om dessa har offentliggjorts och gjorts lättillgänglig.

Artikel 70

Fastställande av tullvärde

1.   Bestämmelserna i avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet, inbegripet alla senare ändringar därav, ska gälla för fastställande av tullvärdet för varor i handeln mellan parterna. Dessa bestämmelser i WTO-avtalet införlivas härmed i detta avtal och utgör en integrerad del av det. Minimitullvärden ska inte användas.

2.   Parterna ska samarbeta i avsikt att uppnå en gemensam syn på frågor som rör fastställande av tullvärde.

Artikel 71

Tullsamarbete

Parterna ska stärka sitt samarbete på tullområdet för att säkerställa att målen i detta kapitel uppfylls i syfte att ytterligare underlätta handeln och samtidigt säkerställa effektiv kontroll, säkerhet och bedrägeribekämpning. Parterna ska i detta syfte, när så är lämpligt, använda Europeiska kommissionens riktlinjer för tullarbetet som ett verktyg för att fastställa riktmärken.

För att säkerställa att bestämmelserna i detta kapitel följs ska parterna bland annat göra följande:

a)

Utbyta information om tullagstiftning och tullförfaranden.

b)

Utarbeta gemensamma initiativ i fråga om import-, export- och transiteringsförfaranden och samarbeta för att se till att näringslivet ges god service.

c)

Samarbeta om automatisering av tullförfaranden och andra handelsförfaranden.

d)

När så är lämpligt, utbyta information och uppgifter förutsatt att känsliga uppgifters konfidentialitet och skyddet av personuppgifter iakttas.

e)

Samarbeta för att förebygga och bekämpa olaglig gränsöverskridande handel med varor, bland annat tobaksvaror.

f)

Utbyta information eller inleda samråd i syfte att, när så är möjligt, fastställa gemensamma ståndpunkter i internationella organisationer som arbetar med tullfrågor, till exempel WTO, WCO, FN, FN:s konferens om handel och utveckling (Unctad) samt FN:s ekonomiska kommission för Europa.

g)

Samarbeta i fråga om planering och genomförande av tekniskt bistånd, särskilt i syfte att underlätta reformer på områdena tull och förenklade handelsprocedurer i enlighet med de relevanta bestämmelserna i detta avtal.

h)

Utbyta bästa praxis för tullinsatser, särskilt för riskbaserade system för tullkontroll samt för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, framför allt vad gäller varumärkesförfalskade produkter.

i)

Främja samordningen mellan parternas samtliga gränsmyndigheter för att underlätta gränsöverskridande processer och skärpa kontrollerna, och överväga gemensamma gränskontroller där så är möjligt och lämpligt.

j)

Införa, där så är relevant och lämpligt, ömsesidigt erkännande av program för handelspartnerskap och tullkontroller, inbegripet likvärdiga åtgärder för förenklade handelsprocedurer.

Artikel 72

Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Utan att det påverkar andra former av samarbete i enlighet med detta avtal, särskilt artikel 71 i detta avtal, ska parterna ska ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor i enlighet med bestämmelserna i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor till detta avtal.

Artikel 73

Tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad

Parterna ska samarbeta i syfte att tillhandahålla tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av reformer på områdena förenklade handelsprocedurer och tull.

Artikel 74

Underkommittén för tullfrågor

1.   Härmed inrättas en underkommitté för tullfrågor. Den ska regelbundet rapportera till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

2.   I underkommitténs uppgifter ska ingå att hålla regelbundna samråd och övervaka genomförandet och förvaltningen av detta kapitel, inbegripet men inte begränsat till frågor som tullsamarbete, gränsöverskridande tullsamarbete och tullförvaltning, tekniskt bistånd, ursprungsregler och förenklade handelsprocedurer liksom ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

3.   Underkommittén för tullfrågor ska bland annat

a)

se till att detta kapitel och protokollen I och II till detta avtal fungerar korrekt,

b)

anta praktiska arrangemang, åtgärder och beslut för genomförandet av detta kapitel och protokollen I och II till detta avtal, inbegripet för utbyte av information och data, ömsesidigt erkännande av tullkontroller och program för handelspartnerskap samt ömsesidiga förmåner,

c)

utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse, inbegripet framtida åtgärder och de resurser som krävs för genomförandet och tillämpningen av dessa,

d)

utfärda rekommendationer när så är lämpligt, och

e)

anta sin arbetsordning.

Artikel 75

Tillnärmning av tullagstiftning

Ett gradvis närmande till unionens tullagstiftning och viss internationell rätt ska genomföras i enlighet med bilaga XIII till detta avtal.

KAPITEL 6

Etablering, handel med tjnster och elektronisk handel

Avsnitt 1

Allmnna bestmmelser

Artikel 76

Mål, tillämpningsområde och omfattning

1.   Parterna bekräftar sina respektive åtaganden inom ramen för WTO-avtalet och fastställer härmed de nödvändiga ordningarna för en gradvis och ömsesidig liberalisering av etablering och handel med tjänster samt för samarbete om elektronisk handel.

2.   Offentlig upphandling behandlas i kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal och inget i detta kapitel ska anses innebära skyldigheter när det gäller offentlig upphandling.

3.   Subventioner behandlas i kapitel 10 (Konkurrens) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal och bestämmelserna i detta kapitel ska inte gälla för subventioner som parterna beviljar.

4.   I enlighet med bestämmelserna i detta kapitel behåller vardera parten rätten att reglera och att införa nya föreskrifter för att uppnå legitima politiska mål.

5.   Detta kapitel ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarknad, och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.

6.   Inget i detta kapitel ska hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till eller tillfälliga vistelse på dess territorium, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas integritet och för att se till att fysiska personers förflyttning över gränserna sker i ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att de upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer en part enligt villkoren i ett särskilt åtagande i detta kapitel och i bilaga XIV till detta avtal (3).

Artikel 77

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   åtgärd: en parts åtgärder, i form av lagar, andra författningar, regler, förfaranden, beslut och administrativa handlingar eller i någon annan form.

b)   åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part: åtgärder som genomförs av

i)

centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar och myndigheter, och

ii)

icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar eller myndigheter har delegerat till dem.

c)   fysisk person från en part: en medborgare i en av EU:s medlemsstater eller i Georgien i enlighet med respektive lands lagstiftning.

d)   juridisk person: ett rättssubjekt som bildats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller i statens ägo, inbegripet bolag, stiftelser, handelsbolag, samriskföretag, enskilda näringsidkare och föreningar.

e)   juridisk person från en part: en juridisk person enligt definitionen i led d, som bildats i enlighet med lagstiftningen i en av EU:s medlemsstater eller i Georgien och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på det territorium (4) där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Georgiens territorium.

f)   dotterbolag till en juridisk person från en part: en juridisk person som ägs eller i praktiken kontrolleras av denna juridiska person (5).

g)   filial till en juridisk person: en affärsverksamhet som inte är en juridisk person och som förefaller vara permanent, exempelvis en del av moderbolaget, har en ledning och är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje parter på så sätt att sådana tredje parter, trots vetskapen om att det eventuellt uppkommer ett rättsligt band till moderbolaget, vars huvudkontor finns i utlandet, inte behöver vända sig direkt till moderbolaget utan kan vända sig till filialen.

h)   etablering:

i)

vad gäller juridiska personer från unionen eller från Georgien, rätten att starta och bedriva näringsverksamhet genom att etablera, inbegripet genom förvärv av, en juridisk person och/eller skapa en filial eller ett representationskontor i Georgien eller i unionen,

ii)

vad gäller fysiska personer, rätten för fysiska personer från unionen eller från Georgien att starta och bedriva näringsverksamhet som egenföretagare och att etablera företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar,

i)   näringsverksamhet: all verksamhet inom industri, handel och hantverk och inom de fria yrkena, med undantag av verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter.

j)   verksamhet: utövande av näringsverksamhet.

k)   tjänster: varje tjänst inom vilken sektor som helst utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter.

l)   tjänster och annan verksamhet som tillhandahålls respektive bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter: tjänster eller verksamhet som inte tillhandahålls respektive bedrivs vare sig i kommersiellt syfte eller i konkurrens med en eller flera näringsidkare.

m)   gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: tillhandahållande av en tjänst

i)

från en parts territorium till den andra partens territorium (leveranssätt 1), eller

ii)

på den ena partens territorium till en tjänstekonsument från den andra parten (leveranssätt 2).

n)   tjänsteleverantör från en part: en fysisk eller juridisk person från en part som ämnar tillhandahålla eller tillhandahåller en tjänst.

o)   företagare: varje fysisk eller juridisk person från en part som ämnar bedriva eller bedriver en näringsverksamhet genom en etablering.

Avsnitt 2

Etablering

Artikel 78

Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska tillämpas på åtgärder som vidtas eller upprätthålls av en part och som påverkar etablering inom all näringsverksamhet, med undantag av

a)

utvinning, framställning och bearbetning (6) av kärnmaterial,

b)

tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel,

c)

audiovisuella tjänster,

d)

nationellt sjöfartscabotage (7), och

e)

nationella och internationella luftfartstjänster (8) inom såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av

i)

reparation och underhåll av flygplan, där flygplanet tas ur bruk,

ii)

försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,

iii)

tjänster som rör databokningssystem (CRS-tjänster),

iv)

marktjänster,

v)

flygplatstjänster.

Artikel 79

Nationell behandling och behandling som mest gynnad nation

1.   Om inte annat följer av de förbehåll som förtecknas i bilaga XIV-E till detta avtal ska Georgien från och med detta avtals ikraftträdande

a)

vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från unionen, medge dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den som Georgien medger sina egna juridiska personer och deras filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från ett tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam,

b)

vad gäller den verksamhet som bedrivs i Georgien av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från unionen, så snart de är etablerade medge dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den som Georgien medger sina egna juridiska personer och deras filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från ett tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam (9).

2.   Om inte annat följer av de förbehåll som förtecknas i bilaga XIV-A till detta avtal ska unionen från och med detta avtals ikraftträdande

a)

vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från Georgien, medge dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den som unionen medger sina egna juridiska personer och deras filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från ett tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam,

b)

vad gäller den verksamhet som bedrivs i unionen av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från Georgien, så snart de är etablerade medge dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den som unionen medger sina egna juridiska personer och deras filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från ett tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam (10).

3.   Om inte annat följer av de förbehåll som förtecknas i bilagorna XIV-A och XIV-E till detta avtal ska parterna inte införa några nya regler eller åtgärder som medför att juridiska personer från unionen respektive Georgien diskrimineras på den andra partens territorium i förhållande till den andra partens juridiska personer när det gäller etablering och den verksamhet som bedrivs efter etableringen.

Artikel 80

Översyn

1.   I syfte att gradvis liberalisera etableringsvillkoren ska parterna, i överensstämmelse med sina åtaganden enligt internationella avtal, regelbundet se över bestämmelserna i detta avsnitt och den förteckning över förbehåll som avses i artikel 79 i detta avtal samt etableringsklimatet.

2.   I samband med den översyn som avses i punkt 1 ska parterna bedöma de eventuella hinder för etablering som upptäckts. I syfte att utvidga bestämmelserna i detta kapitel ska parterna, vid behov, finna lämpliga sätt att åtgärda sådana hinder, till exempel genom vidare förhandlingar bland annat om investeringsskydd och förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stater.

Artikel 81

Andra avtal

Detta kapitel ska inte påverka de rättigheter för parternas företagare som följer av ett befintligt eller framtida internationellt avtal rörande investeringar som en EU-medlemsstat eller Georgien är part i.

Artikel 82

Behandling av filialer och representationskontor

1.   Bestämmelserna i artikel 79 i detta avtal utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och verksamhet på sitt territorium när det gäller filialer och representationskontor till juridiska personer från den andra parten som inte inrättats på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn till rättsliga eller tekniska skillnader mellan sådana filialer och representationskontor och filialer och representationskontor till juridiska personer som inrättats på partens territorium, eller, om det rör sig om finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

2.   Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

Avsnitt 3

Grnsverskridande tillhandahllande av tjnster

Artikel 83

Tillämpningsområde

Detta avsnitt gäller för åtgärder som parterna vidtar och som påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster inom alla tjänstesektorer, med undantag för

a)

audiovisuella tjänster,

b)

nationellt sjöfartscabotage (11), och

c)

nationella och internationella luftfartstjänster (12) inom såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av

i)

reparation och underhåll av flygplan, där flygplanet tas ur bruk,

ii)

försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,

iii)

tjänster som rör databokningssystem (CRS-tjänster),

iv)

marktjänster,

v)

flygplatstjänster.

Artikel 84

Marknadstillträde

1.   I fråga om marknadstillträde genom gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska vardera parten medge tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som fastställs i de särskilda åtagandena i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal.

2.   Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts, definieras de åtgärder som en part inte får upprätthålla eller vidta, vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat anges i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal, enligt följande:

a)

begränsningar av antalet tjänsteleverantörer genom numeriska kvoter, monopol eller tjänsteleverantörer med ensamrätt eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet,

b)

begränsningar av det totala värdet av tjänstetransaktioner eller av tillgångar genom numeriska kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet, eller

c)

begränsningar av det totala antalet tjänster som tillhandahålls eller av den totala kvantiteten tjänsteproduktion, uttryckt i angivna numeriska enheter genom kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet.

Artikel 85

Nationell behandling

1.   Inom de sektorer för vilka åtaganden om marknadstillträde anges i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal och med iakttagande av de villkor och förbehåll som fastställs där, ska vardera parten, i fråga om alla åtgärder som påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, medge tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag.

2.   En part kan uppfylla kravet i punkt 1 genom att medge tjänster eller tjänsteleverantörer från den andra parten antingen en till formen identisk behandling eller en till formen olik behandling i förhållande till den som parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag.

3.   En till formen identisk eller en till formen olik behandling ska anses vara mindre förmånlig om den ändrar konkurrensvillkoren till förmån för tjänster eller tjänsteleverantörer från parten i jämförelse med tjänster eller tjänsteleverantörer av samma slag från den andra parten.

4.   Särskilda åtaganden som ingåtts enligt denna artikel ska inte tolkas som att en part måste kompensera för inneboende konkurrensnackdelar som beror på de aktuella tjänsternas eller tjänsteleverantörernas utländska natur.

Artikel 86

Förteckning över åtaganden

De sektorer som respektive part liberaliserar enligt detta avsnitt samt de begränsningar av marknadstillträde och nationell behandling som genom förbehåll gäller för tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten i dessa sektorer anges i förteckningarna över åtaganden i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal.

Artikel 87

Översyn

I syfte att åstadkomma en gradvis liberalisering av det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna ska associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal regelbundet se över den förteckning över åtaganden som avses i artikel 86 i detta avtal. Vid dessa översyner ska hänsyn tas till den gradvisa tillnärmning som avses i artiklarna 103, 113, 122 och 126 i detta avtal, och dess effekter för avskaffandet av de kvarvarande hindren för det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna.

Avsnitt 4

Tillfllig nrvaro av fysiska personer fr affrsndaml

Artikel 88

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Detta avsnitt gäller för åtgärder som parterna vidtar avseende inresa till och tillfällig vistelse på deras territorium för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen, företagssäljare, tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i enlighet med artikel 76.5 i detta avtal.

2.   I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a)

nyckelpersonal: fysiska personer som är anställda av en juridisk person, som inte är en ideell organisation (13), från en part och som ansvarar för att inrätta en etablering eller som ser till att styrningen, förvaltningen och driften av en etablering fungerar som den ska. I nyckelpersonal ingår affärsresenärer som ska inrätta en etablering och personer som är föremål för företagsintern överföring:

i)

affärsresenärer som ska inrätta en etablering: fysiska personer i ledande ställning som ansvarar för att inrätta en etablering. De erbjuder eller tillhandahåller inte tjänster och deltar inte i någon annan ekonomisk verksamhet än den som krävs för inrättandet av etableringen. De får ingen ersättning från någon källa inom värdparten.

ii)

personer som är föremål för företagsintern överföring: fysiska personer som har varit anställda hos eller delägare i en juridisk person under minst ett år och som tillfälligt överförs till en etablering som kan vara dotterbolag, filial eller moderföretag till företaget/den juridiska personen på den andra partens territorium. De fysiska personerna i fråga ska vara något av följande:

1.

Chefer: personer i ledande ställning i en juridisk person, som i första hand leder etableringens förvaltning och som står under allmänt överinseende av och får instruktioner främst från styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande, och som bland annat åtminstone

leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den,

övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal med särskilda fackkunskaper, och

har behörighet att personligen anställa och avskeda eller tillstyrka anställning, avskedande eller andra personalåtgärder.

2.

Specialister: personer som arbetar inom en juridisk person och som har ovanliga kunskaper som är av väsentlig betydelse för etableringens produktion, forskningsutrustning, metoder, processer, förfaranden eller förvaltning. Vid bedömningen av sådana kunskaper beaktas inte endast kunskaper som är specifika för etableringen utan även om personen har en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller en bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.

b)

praktikanter med akademisk examen: fysiska personer som har varit anställda hos en juridisk person från en part, eller hos dess filial, under minst ett år, som har en universitetsexamen och som tillfälligt överförs till en etablering som den juridiska personen har på den andra partens territorium, för karriärutvecklingsändamål eller för att få utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder (14).

c)

företagssäljare (15): fysiska personer som företräder en tjänste- eller varuleverantör från en part och som söker rätt till inresa och tillfällig vistelse på den andra partens territorium för att förhandla om försäljning av tjänster eller varor, eller för att ingå avtal om att sälja tjänster eller varor för den leverantörens räkning. De arbetar inte med direktförsäljning till allmänheten, får ingen ersättning från någon källa inom värdparten och utför inte tjänster på provisionsbasis.

d)

tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: fysiska personer som är anställda av en juridisk person från en part som inte är en byrå för rekrytering och förmedling av personal eller agerar genom en sådan byrå, som inte har någon etablering på den andra partens territorium, och som i god tro har tecknat ett kontrakt för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de anställda tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

e)

oberoende yrkesutövare: fysiska personer som medverkar vid tillhandahållandet av en tjänst, som är etablerade som egenföretagare på en parts territorium, som inte har någon etablering på den andra partens territorium och som i god tro har tecknat ett kontrakt (annat än genom en byrå för rekrytering och förmedling av personal) för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

f)

kvalifikationer: examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, vilka utfärdats av en myndighet som utsetts enligt bestämmelser i lagar eller andra författningar, och som utgör intyg om avslutad yrkesutbildning.

Artikel 89

Nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen

1.   För varje sektor som omfattas av åtaganden enligt avsnitt 2 (Etablering) i detta kapitel och med iakttagande av de förbehåll som förtecknas i bilagorna XIV-A och XIV-E till detta avtal, eller i bilagorna XIV-C och XIV-G till detta avtal, ska vardera parten tillåta att företagare från den andra parten för sin etablering anställer fysiska personer från den parten under förutsättning att de anställda är nyckelpersonal eller praktikanter med akademisk examen enligt definitionerna i artikel 88 i detta avtal. Tillfällig inresa och tillfällig vistelse för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen ska gälla under högst tre år för personer som är föremål för företagsintern överföring, 90 dagar under en tolvmånadersperiod för affärsresenärer som ska inrätta en etablering och ett år för praktikanter med akademisk examen.

2.   För varje sektor som omfattas av åtaganden i enlighet med avsnitt 2 (Etablering) i detta kapitel får en part inte upprätthålla eller vidta, vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat anges i bilagorna XIV-C och XIV-G till detta avtal, åtgärder som utgör begränsningar, genom numeriska kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet, av det totala antalet fysiska personer som en företagare får anställa som nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen inom en viss sektor, eller diskriminerande begränsningar.

Artikel 90

Företagssäljare

För varje sektor som omfattas av åtaganden i enlighet med avsnitt 2 (Etablering) eller avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) i detta kapitel och med iakttagande av de förbehåll som förtecknas i bilagorna XIV-A, XIV-E, XIV-B och XIV-F till detta avtal, ska vardera parten tillåta inresa och tillfällig vistelse under högst 90 dagar under en tolvmånadersperiod.

Artikel 91

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis

1.   Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer av åtagandena enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet (nedan kallat Gats) i fråga om inresa och tillfällig vistelse för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis. I enlighet med bilagorna XIV-D och XIV-H till detta avtal ska vardera parten tillåta att tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis från den andra parten tillhandahåller tjänster på deras territorium, med förbehåll för de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel.

2.   Parternas åtaganden omfattas av följande villkor:

a)

De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av anställda hos en juridisk person som har tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader.

b)

De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha erbjudit sådana tjänster i egenskap av anställda hos den juridiska person som tillhandahåller tjänsterna under minst det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa till den andra parten. Dessutom måste de fysiska personerna vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra parten ha minst tre års yrkeserfarenhet (16) från den näringsgren som kontraktet avser.

c)

De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha

i)

universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper (17), och

ii)

yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra rättsliga krav som gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls.

d)

Den fysiska personen ska inte erhålla någon annan ersättning för tillhandahållandet av tjänsterna på den andra partens territorium än den ersättning som betalas av den juridiska person som den fysiska personen är anställd hos.

e)

De fysiska personernas inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader, eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken som är kortast.

f)

Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.

g)

Antalet personer som omfattas av tjänstekontraktet ska inte vara större än vad som krävs för att fullgöra kontraktet, vilket kan beslutas med stöd av lagar, författningar och andra rättsliga krav i den part där tjänsten tillhandahålls.

Artikel 92

Oberoende yrkesutövare

1.   I enlighet med bilagorna XIV-D och XIV-H till detta avtal ska parterna tillåta att oberoende yrkesutövare från den andra parten tillhandahåller tjänster på deras territorium, med förbehåll för de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel.

2.   Parternas åtaganden omfattas av följande villkor:

a)

De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av egenföretagare etablerade i den andra parten och måste ha tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader.

b)

De fysiska personer som reser in till den andra parten måste vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra parten ha minst sex års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser.

c)

De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha

i)

en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper (18), och

ii)

yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra krav som gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls.

d)

De fysiska personernas inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader, eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på vilken som är kortast.

e)

Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.

Avsnitt 5

Regelverk

Underavsnitt 1

Inhemska regleringar

Artikel 93

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Nedan anges de regler som är tillämpliga på åtgärder som parterna vidtar avseende licensieringskrav och licensieringsförfaranden, kvalifikationskrav och kvalificeringsförfaranden, och som har inverkan på

a)

gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster,

b)

juridiska och fysiska personers etablering på deras territorium, i enlighet med definitionerna i artikel 77.9 i detta avtal, och

c)

tillfällig vistelse på deras territorium för de kategorier av fysiska personer som definieras i artikel 88.2 a–e i detta avtal.

2.   När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska dessa regler endast tillämpas på de sektorer där parterna gjort särskilda åtaganden och i den mån dessa särskilda åtaganden är tillämpliga i enlighet med bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal. När det gäller etablering ska dessa regler inte tillämpas på sektorer i den mån det finns ett förbehåll enligt bilagorna XIV-A och XIV-E till detta avtal. När det gäller fysiska personers tillfälliga vistelse ska dessa regler inte tillämpas på sektorer in den mån det finns ett förbehåll enligt bilagorna XIV-C, XIV-D, XIV-G och XVI-H till detta avtal.

3.   Dessa regler är inte tillämpliga på åtgärder i den mån de utgör en inskränkning enligt de relevanta bilagorna till detta avtal.

4.   I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a)

licensieringskrav: andra materiella krav än kvalifikationskrav som en fysisk eller juridisk person måste uppfylla för att erhålla, ändra eller förnya ett tillstånd att genomföra sådan verksamhet som definieras i led a–c i punkt 1.

b)

licensieringsförfaranden: administrativa regler eller förfaranderegler som en fysisk eller juridisk person, som ansöker om ett tillstånd att genomföra sådan verksamhet som anges i led a–c i punkt 1, inbegripet ändring eller förlängning av en licens, måste följa för att visa att licensieringskraven är uppfyllda.

c)

kvalifikationskrav: materiella krav avseende en fysisk persons kompetens att tillhandahålla en tjänst, som måste styrkas för erhållande av tillstånd att tillhandahålla en tjänst.

d)

kvalificeringsförfaranden: administrativa regler eller förfaranderegler som en fysisk person måste följa för att visa att han eller hon uppfyller kvalifikationskraven, för erhållande av tillstånd att tillhandahålla en tjänst.

e)

behörig myndighet: alla centrala, regionala och lokala myndigheter och organ samt icke-statliga organ som utövar befogenheter som delegerats till dem av en central, regional eller lokal beslutsförsamling eller myndighet och som har rätt att fatta beslut om tillstånd att tillhandahålla en tjänst, inbegripet genom etablering, eller om tillstånd att inrätta en etablering inom en annan ekonomisk verksamhet än tjänster.

Artikel 94

Villkor för licensiering och kvalifikationer

1.   Vardera parten ska se till att åtgärder i samband med licensieringskrav och licensieringsförfaranden, kvalifikationskrav och kvalificeringsförfaranden grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig bedömning.

2.   De kriterier som avses i punkt 1 ska vara

a)

proportionella i förhållande till mål om allmän ordning,

b)

tydliga och entydiga,

c)

objektiva,

d)

fastställda på förhand,

e)

offentliggjorda i förväg,

f)

öppna för insyn och tillgängliga.

3.   Tillståndet eller licensen ska beviljas så snart ärendet har granskats och det har fastställts att villkoren för att få tillståndet eller licensen är uppfyllda.

4.   Vardera parten ska upprätthålla eller inrätta allmänna domstolar, skiljedomstolar eller förvaltningsdomstolar eller motsvarande förfaranden som, på en berörd företagares eller tjänsteleverantörs begäran, snabbt kan pröva och när så är motiverat vidta åtgärder i fråga om förvaltningsbeslut som påverkar etablering, gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster eller fysiska personers tillfälliga närvaro för affärsändamål. I de fall där sådana förfaranden inte är oberoende av den myndighet som svarar för förvaltningsbeslutet i fråga, ska vardera parten se till att förfarandena verkligen sörjer för en objektiv och opartisk prövning.

5.   Om antalet licenser för en viss verksamhet är begränsat på grund av knappa naturresurser eller begränsad teknisk kapacitet, ska vardera parten göra ett urval mellan de sökande med hjälp av ett förfarande som garanterar fullständig opartiskhet och öppenhet, och som särskilt inbegriper kravet på tillräcklig information om att förfarandet inletts, pågår och avslutats.

6.   Om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel får parterna när de fastställer reglerna för sina urvalsförfaranden ta hänsyn till mål om allmän ordning som till exempel hälsa, säkerhet, miljöskydd och bevarande av kulturarvet.

Artikel 95

Licensierings- och kvalificeringsförfaranden

1.   Licensierings- och kvalificeringsförfarandena och formaliteterna ska vara tydliga, offentliggöras i förväg och vara utformade så att de garanterar de sökande att deras ansökan behandlas objektivt och opartiskt.

2.   Licensierings- och kvalificeringsförfarandena och formaliteterna ska vara så enkla som möjligt och får inte i onödan försvåra eller försena tillhandahållandet av tjänsten. Alla avgifter för licensieringen (19) som kan uppstå för den sökande till följd av ansökan bör vara rimliga och stå i proportion till godkännandeförfarandet i fråga.

3.   Vardera parten ska se till att de förfaranden som används av den behöriga myndigheten samt dess beslut vid licensierings- eller godkännandeprocessen innebär opartiskhet i förhållande till alla sökande. Den behöriga myndigheten bör fatta beslut på ett oberoende sätt och inte vara ansvarig för någon leverantör av de tjänster för vilka licensen eller tillståndet krävs.

4.   Om det finns särskilda tidsfrister för att lämna in ansökningar, ska en sökande ges en rimlig tidsfrist för att lämna in en ansökan. Den behöriga myndigheten ska börja behandla ansökan utan oskäligt dröjsmål. När så är möjligt bör ansökningar i elektronisk form godtas enligt samma villkor för äkthet som ansökningar på papper.

5.   Vardera parten ska se till att behandlingen av en ansökan, inbegripet det slutgiltiga beslutet, slutförs inom en rimlig tidsperiod från det att den fullständiga ansökan lämnats in. Vardera parten ska sträva efter att fastställa en normal tidsfrist för behandling av en ansökan.

6.   Den behöriga myndigheten ska inom en rimlig tid efter mottagandet av en ansökan som den anser vara ofullständig underrätta sökanden och, i den mån det är möjligt, fastställa vilka ytterligare uppgifter som krävs för att ansökan ska vara fullständig och ge den sökande tillfälle att rätta till bristerna.

7.   När så är möjligt bör bestyrkta kopior godtas i stället för originalhandlingar.

8.   Om den behöriga myndigheten avslår en ansökan ska sökanden underrättas om detta skriftligen och utan oskäligt dröjsmål. Den allmänna principen är att en sökande på begäran även ska underrättas om skälen till avslaget och om tidsfristen för överklagande av beslutet om avslag.

9.   Vardera parten ska se till att en licens eller ett tillstånd träder i kraft utan oskäligt dröjsmål efter beviljandet i enlighet med de villkor som anges i licensen eller tillståndet.

Underavsnitt 2

Bestämmelser med allmän tillämpning

Artikel 96

Ömsesidigt erkännande

1.   Inget i detta kapitel ska hindra en part från att kräva att fysiska personer måste ha de kvalifikationer och/eller den yrkeserfarenhet som krävs för näringsgrenen i fråga på det territorium där tjänsten tillhandahålls.

2.   Vardera parten ska uppmuntra de relevanta företrädande yrkesorganisationerna inom sina respektive territorier att lämna rekommendationer om ömsesidigt erkännande till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal för att företagare och tjänsteleverantörer helt eller delvis ska kunna uppfylla de krav som vardera parten ställer för auktorisation, licensiering, verksamhet och certifiering av företagare och tjänsteleverantörer, särskilt sådana som tillhandahåller yrkesmässiga tjänster.

3.   När associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor mottar en rekommendation enligt punkt 2 ska den inom rimlig tid efter mottagandet granska rekommendationen för att avgöra om den är förenlig med detta avtal, och på grundval av innehållet i rekommendationen särskilt bedöma

a)

i vilken mån de standarder och kriterier som respektive part tillämpar för auktorisation, licensiering, verksamhet och certifiering av tjänsteleverantörer och företagare sammanfaller, och

b)

det potentiella ekonomiska värdet av ett avtal om ömsesidigt erkännande

4.   Om dessa krav är uppfyllda ska associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor fastställa nödvändiga åtgärder inför förhandlingarna och parterna ska därefter inleda förhandlingar genom sina behöriga myndigheter om ett avtal om ömsesidigt erkännande.

5.   Ett sådant avtal ska vara förenligt med de relevanta bestämmelserna i WTO-avtalet, särskilt med artikel VII i Gats.

Artikel 97

Öppenhet och utlämnande av konfidentiella upplysningar

1.   Vardera parten ska omgående besvara den andra partens alla framställningar om särskilda upplysningar om någon av dess allmänt tillämpliga åtgärder eller internationella överenskommelser som hänför sig till eller berör detta kapitel. Vardera parten ska även inrätta ett eller flera informationsställen för att på begäran lämna särskilda upplysningar till den andra partens företagare och tillhandahållare av tjänster i alla sådana frågor. Parterna ska underrätta varandra om sina informationsställen inom tre månader från dagen för detta avtals ikraftträdande. Informationsställena behöver inte vara depositarier för lagar och andra författningar.

2.   Inget i detta avtal ska innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella upplysningar vars utlämnande skulle hindra tillämpningen av lagar eller på annat sätt strida mot allmänintresset eller vara till skada för enskilda offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen.

Underavsnitt 3

Datatjänster

Artikel 98

Överenskommelse om datatjänster

1.   I den mån som handel med datatjänster liberaliseras i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel ska parterna följa punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.

2.   CPC (20) 84, som är FN:s kod för att klassificera datatjänster och tillhörande tjänster, omfattar de huvudsakliga inslagen i tillhandahållandet av alla datatjänster och tillhörande tjänster, nämligen

a)

datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som behövs för att få datorerna att fungera och kommunicera (inklusive utveckling och tillämpning av programmen),

b)

databehandling och datalagring, och

c)

tillhörande tjänster, till exempel konsulttjänster och utbildning av kunders personal.

Den tekniska utvecklingen har medfört ett ökat utbud av dessa tjänster som en samling tillhörande tjänster som kan omfatta några eller samtliga av dessa huvudsakliga inslag. Exempelvis består tjänster som webbhotell och domänhosting, datautvinningstjänster och gridteknik samtliga av en kombination av de huvudsakliga inslagen för datatjänster.

3.   Oberoende av om de tillhandahålls via ett nät, till exempel internet, eller inte, omfattar datatjänster och tillhörande tjänster alla tjänster som består i

a)

rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillämpning, integrering, provning, avlusning, uppdatering, stöd, tekniskt bistånd eller förvaltning av eller avseende datorer eller datorsystem,

b)

datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som behövs för att få datorerna att fungera och kommunicera (själva), samt rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillämpning, integrering, provning, avlusning, uppdatering, anpassning, underhåll, stöd, tekniskt bistånd, förvaltning eller användning av eller avseende datorprogram, eller

c)

databehandling, datalagring, datavärdskap och databastjänster, underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer, eller utbildning av kunders personal i fråga om datorprogram, datorer eller datorsystem, som inte ingår någon annanstans.

4.   Datatjänster och tillhörande tjänster gör det möjligt att tillhandahålla andra tjänster (till exempel banktjänster) både på elektronisk och annan väg. Det är emellertid viktigt att skilja mellan stödtjänsten (t.ex. webbhotell och programvärd) och det innehåll eller den kärntjänst som tillhandahålls elektroniskt (t.ex. banktjänster). I sådana fall omfattas innehållet eller kärntjänsten inte av CPC 84.

Underavsnitt 4

Post- och budtjänster

Artikel 99

Tillämpningsområde och definitioner

1.   I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla post- och budtjänster som liberaliseras i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.

2.   I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel avses med

a)   licens: ett tillstånd som en enskild leverantör beviljats av en tillsynsmyndighet och som krävs innan en viss tjänst börjar tillhandahållas,

b)   samhällsomfattande tjänster: permanent tillhandahållande av en posttjänst av en viss angiven kvalitet överallt på en parts territorium till rimliga priser för alla användare.

Artikel 100

Samhällsomfattande tjänster

Vardera parten har rätt att bestämma vilket slags skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster de önskar bibehålla. Sådana skyldigheter kommer inte i sig att anses motverka konkurrens förutsatt att de administreras på ett öppet, icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt och inte är mer betungande än nödvändigt för det slags samhällsomfattande tjänst som fastställts av parten.

Artikel 101

Licenser

1.   En licens får endast krävas för tjänster som omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna.

2.   Om det krävs licens ska följande göras offentliggöras:

a)

Samtliga kriterier för licensen samt uppgift om hur lång tid det normalt tar att behandla en licensansökan.

b)

Villkoren för licenser.

3.   Skälen för avslag av en licensansökan ska på begäran delges sökanden, och ett förfarande som ger möjlighet att överklaga genom ett oberoende organ kommer att fastställas av vardera parten. Ett sådant förfarande ska vara öppet och icke-diskriminerande och bygga på objektiva kriterier.

Artikel 102

Tillsynsorganens oberoende

Tillsynsorganen ska vara juridiskt fristående från, och inte vara ansvariga inför någon leverantör av post- och budtjänster. Tillsynsorganens beslut och de förfaranden som de tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörerna på marknaden.

Artikel 103

Gradvis tillnärmning

I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma Georgiens gällande och framtida lagstiftning till den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-C till detta avtal.

Underavsnitt 5

Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Artikel 104

Tillämpningsområde och definitioner

1.   I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla elektroniska kommunikationstjänster som liberaliseras i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.

2.   I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   elektroniska kommunikationstjänster: alla tjänster som helt eller huvudsakligen består i signalöverföring på elektroniska kommunikationsnät, däribland teletjänster och överföringstjänster i nät som används för radio- och tv-sändningar. Dessa tjänster omfattar inte tjänster som tillhandahåller, eller utövar redaktionellt ansvar över, innehåll som överförs med hjälp av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

b)   allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

c)   elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler via tråd, via radio, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier, däribland satellitnät, fasta nät (kretskopplade och paketkopplade, inbegripet internet) och markbundna mobilnät, elnätsystem i den utsträckning dessa används för signalöverföring, rundradionät samt kabel-tv-nät, oberoende av vilken typ av information som överförs.

d)   tillsynsmyndighet: inom sektorn för elektronisk kommunikation, det eller de organ som ansvarar för reglering och tillsyn av elektronisk kommunikation enligt detta underavsnitt.

e)   betydande inflytande på marknaden: en tjänsteleverantör ska anses ha ett betydande inflytande på marknaden om den, antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning som är likvärdig med dominans, dvs. en ställning av sådan ekonomisk styrka att den i betydande omfattning kan uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna.

f)   samtrafik: den fysiska och logiska sammankopplingen av allmänna kommunikationsnät som används av samma eller en annan leverantör för att göra det möjligt för en tjänsteleverantörs användare att kommunicera med samma eller en annan tjänsteleverantörs användare eller få tillgång till tjänster som erbjuds av en annan tjänsteleverantör. Tjänsterna kan tillhandahållas av de berörda parterna eller andra parter som har tillträde till nätet. Samtrafik är en särskild typ av tillträde som genomförs mellan operatörer av allmänna nät.

g)   samhällsomfattande tjänster: en uppsättning tjänster av en viss angiven kvantitet som görs tillgängliga för alla användare på en parts territorium oberoende av geografiskt läge och till ett rimligt pris. Vardera parten beslutar om räckvidden och genomförandet av sina samhällsomfattande tjänster.

h)   tillträde: faciliteter och/eller tjänster som görs tillgängliga för en annan tjänsteleverantör på fastställda villkor, med eller utan ensamrätt, i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Bland annat omfattas följande: tillträde till nätelement samt tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa anslutning av utrustning på fast eller icke-fast väg (detta inbegriper i synnerhet tillträde till accessnätet och till faciliteter och tjänster som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster över accessnät); tillträde till fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, ledningar och master; tillträde till relevanta programvarusystem, inbegripet driftstödssystem; tillträde till nummeromvandling eller system som erbjuder likvärdiga funktioner; tillträde till fasta nät och mobilnät, i synnerhet för roaming; tillträde till system med villkorad tillgång för digitala televisionstjänster samt tillträde till virtuella nättjänster.

i)   slutanvändare: en användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

k)   accessnät: den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med korskopplingen eller likvärdig facilitet i det fasta allmänna kommunikationsnätet.

Artikel 105

Tillsynsmyndigheter

1.   Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheterna för elektroniska kommunikationstjänster är juridiskt fristående från och funktionellt oberoende av alla leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster. Om en part behåller äganderätten till eller kontrollen över en leverantör som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster ska denna part se till att en faktisk organisatorisk åtskillnad görs mellan regleringsverksamheten och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

2.   Vardera parten ska garantera att tillsynsmyndigheterna har de befogenheter som krävs för att reglera sektorn. Tillsynsmyndigheternas uppgifter ska offentliggöras på ett tydligt och lättillgängligt sätt, särskilt när uppgifterna utförs av fler än ett organ.

3.   Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheternas beslut och förfaranden är opartiska i förhållande till alla aktörer på marknaden och att de är öppna.

4.   Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att genomföra analyser av relevanta produkt- och tjänstemarknader som kan bli föremål för förhandsreglering. När en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 107 i detta avtal måste fatta beslut om att införa, bibehålla, ändra eller upphäva skyldigheter ska den på grundval av en marknadsanalys fastställa om den relevanta marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt.

5.   Om tillsynsmyndigheten fastställer att en relevant marknad inte är tillräckligt konkurrensutsatt ska den identifiera och ange de tjänsteleverantörer som har ett betydande inflytande på marknaden i fråga och om så är lämpligt införa, bibehålla eller ändra de specifika regleringsmässiga skyldigheter som anges i artikel 107 i detta avtal. Om tillsynsmyndigheten kommer fram till slutsatsen att marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt, ska den inte införa eller bibehålla någon av de specifika regleringsskyldigheter som anges i artikel 107 i detta avtal.

6.   Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som påverkas av en tillsynsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga beslutet till en instans som är oberoende av de i beslutet inblandade parterna. Vardera parten ska se till att vederbörlig hänsyn tas till ärendet i sak. I väntan på utgången av ett sådant överklagande ska tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att gälla, såvida inte överklagandeinstansen beslutar annorlunda. Om överklagandeinstansen i fråga inte har domstolskaraktär, ska den alltid lämna en skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig myndighet. Beslut som fattats av överklagandeinstansen ska verkställas.

7.   I de fall tillsynsmyndigheterna avser att vidta åtgärder som har samband med någon av bestämmelserna i detta underavsnitt samt en betydande inverkan på den relevanta marknaden ska vardera parten se till att tillsynsmyndigheterna ger de berörda parterna tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till åtgärd inom en rimlig tidsfrist. Tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra sina samrådsförfaranden. Resultaten av ett samrådsförfarande ska offentliggöras, utom då det gäller sekretessbelagd information.

8.   Vardera parten ska se till att leverantörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster tillhandahåller all den information, även ekonomisk information, som är nödvändig för att tillsynsmyndigheterna ska kunna sörja för att bestämmelserna i detta underavsnitt, och i de beslut som fattas i enlighet med detta underavsnitt, följs. Leverantörerna ska på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på den detaljnivå som tillsynsmyndigheten kräver. Den information som tillsynsmyndigheten begär ska stå i proportion till genomförandet av uppgiften. Tillsynsmyndigheten ska motivera sin begäran om information.

Artikel 106

Tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

1.   Vardera parten ska se till att det för tillstånd att tillhandahålla tjänster i görligaste mån endast krävs en anmälan.

2.   Vardera parten ska se till att en licens kan krävas för att reglera frågor om tilldelning av nummer och frekvenser. Villkoren för sådana licenser ska offentliggöras.

3.   Vardera parten ska se till att följande uppfylls i de fall det krävs en licens:

a)

Samtliga villkor för licensen samt uppgift om den tid, som ska vara rimlig, som det normalt tar att behandla en licensansökan ska offentliggöras.

b)

Skälen för avslag av en licensansökan ska på begäran skriftligen delges sökanden.

c)

Den som ansöker om licens ska kunna överklaga beslutet om det inte finns tillräckliga skäl för avslaget.

d)

De licensavgifter (21) som en part tar ut får inte överskrida de normala administrativa kostnaderna för förvaltning, kontroll och upprätthållande av de gällande licenserna. Licensavgifter för användning av spektrum eller nummerresurser omfattas inte av kraven i denna punkt.

Artikel 107

Tillträde och samtrafik

1.   Vardera parten ska se till att alla tjänsteleverantörer som har tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster har rättighet och skyldighet att förhandla om tillträde och samtrafik med andra leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Beslut om tillträde och samtrafik bör i princip fattas enligt överenskommelse efter kommersiella förhandlingar mellan de berörda tjänstleverantörerna.

2.   Vardera parten ska se till att tjänsteleverantörer som får information från en annan tjänsteleverantör under förhandlingarna om samtrafik endast använder denna information för det avsedda syftet och alltid respekterar de överlämnade eller lagrade uppgifternas konfidentiella karaktär.

3.   Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheten, när det i enlighet med artikel 105 i detta avtal fastställs att en relevant marknad inte är tillräckligt konkurrensutsatt, ska ha befogenhet att för den tjänsteleverantör som anges ha ett betydande inflytande på marknaden införa en eller flera av följande skyldigheter när det gäller samtrafik och/eller tillträde:

a)

Skyldigheter avseende icke-diskriminering för att säkerställa att operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor för andra leverantörer som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och den information som operatören erbjuder andra, tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för dess egna tjänster eller för dess dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.

b)

Skyldighet för ett vertikalt integrerat företag att tillämpa en öppen prissättning för grossistpriset till andra operatörer och för sina internpriser, i det fall det finns krav på icke-diskriminering eller på att förhindra oskälig korssubventionering. Tillsynsmyndigheten får ange vilket format och vilken redovisningsmetod som ska användas.

c)

Skyldighet att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter, inklusive tillträde till accessnätet, bland annat i situationer då tillsynsmyndigheten anser att ett nekat tillträde eller orimliga villkor med liknande verkan skulle hindra uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundens nivå eller att det inte skulle ligga i slutanvändarens intresse.

Tillsynsmyndigheterna får förena de skyldigheter som anges i denna punkt med villkor som gäller rättvis behandling, rimlighet och läglighet.

d)

Skyldighet att erbjuda specificerade tjänster för andra operatörer och som tredje part kan återförsälja, att bevilja öppet tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster eller virtuella nättjänster, att erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av faciliteter, inbegripet ledningar, byggnader eller master, att erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, inbegripet faciliteter för intelligenta nättjänster, att erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som krävs för att garantera sund konkurrens när det gäller tillhandahållande av tjänster, och att förbinda nät eller nätfaciliteter.

Tillsynsmyndigheterna får förena de skyldigheter som anges i denna punkt med villkor som gäller rättvis behandling, rimlighet och läglighet.

e)

Skyldigheter som rör kostnadstäckning och priskontroller, inbegripet skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning och kostnadsredovisningssystem, för tillhandahållande av vissa specifika typer av samtrafik och/eller tillträde, om en marknadsanalys visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att den berörda operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna.

Tillsynsmyndigheterna ska ta hänsyn till den investering som gjorts av operatören och medge denne en rimlig avkastning av den adekvata kapitalinvesteringen med beaktande av de därmed förknippade riskerna.

f)

Skyldighet att offentliggöra de specifika skyldigheter som tillsynsmyndigheten har ålagt tjänsteleverantörer med angivande av den specifika produkten/tjänsten och de specifika geografiska marknaderna. Aktuell information, såvida den inte är konfidentiell och inte omfattar affärshemligheter, offentliggörs i en form som garanterar att alla berörda parter lätt kan få tillgång till den.

g)

Skyldigheter avseende insyn där operatörer åläggs att offentliggöra specificerade uppgifter; i synnerhet får tillsynsmyndigheten, när en operatör omfattas av skyldigheter avseende icke-diskriminering, ålägga operatören att offentliggöra ett referenserbjudande som ska vara tillräckligt specificerat för att säkerställa att tjänsteleverantörerna inte åläggs att betala för faciliteter som inte är nödvändiga för den begärda tjänsten, med en beskrivning av de berörda erbjudandena som redovisas uppdelade på olika komponenter i enlighet med marknadens behov, samt därmed förbundna villkor, inbegripet prissättning.

4.   Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som ansöker om samtrafik med en leverantör som anges ha ett betydande inflytande på marknaden får, antingen när som helst eller inom en rimlig tidsfrist som ska ha tillkännagetts, vända sig till ett oberoende inhemskt organ, som kan vara en sådan tillsynsmyndighet som avses i artikel 104.2 d i detta avtal, för tvistlösning i frågor som gäller villkor och bestämmelser för samtrafik och/eller tillträde.

Artikel 108

Knappa resurser

1.   Vardera parten ska se till att alla förfaranden för tilldelning och utnyttjande av knappa resurser, inbegripet frekvenser, nummer och ledningsrätter, i god tid genomförs på ett objektivt, proportionellt, öppet och icke-diskriminerande sätt. Den rådande situationen i fråga om tilldelade frekvensband ska offentliggöras, men det krävs inga detaljerade angivelser om vilka frekvenser som tilldelats för särskilda statliga användningsområden.

2.   Vardera parten ska sörja för en ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser för elektroniska kommunikationstjänster inom sina territorier för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv användning av spektrumet. Om efterfrågan på specifika frekvenser överstiger tillgången ska lämpliga och öppna förfaranden användas vid tilldelningen av dessa frekvenser i syfte att optimera deras användning och underlätta utvecklingen av konkurrens.

3.   Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheten anförtros tilldelningen av nationella nummerresurser och förvaltningen av nationella nummerplaner.

4.   Om offentliga eller lokala myndigheter behåller ägandet eller kontrollen av de leverantörer som driver offentliga kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster måste en faktisk strukturell åtskillnad göras mellan den funktion som ansvarar för beviljande av ledningsrätter och verksamhet med anknytning till ägande eller kontroll.

Artikel 109

Samhällsomfattande tjänster

1.   Vardera parten har rätt att bestämma vilka slags skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster den önskar bibehålla.

2.   Sådana skyldigheter kommer inte att betraktas som konkurrensbegränsande i sig, förutsatt att de administreras på ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt. Administrationen av skyldigheterna ska dessutom vara konkurrensneutral och inte vara mer betungande än nödvändigt för det slags samhällsomfattande tjänst som respektive part fastställt.

3.   Vardera parten ska se till att alla leverantörer är berättigade att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och ingen tjänsteleverantör ska uteslutas på förhand. Leverantörerna ska utses med hjälp av en effektiv, öppen, objektiv och icke-diskriminerande metod. Vid behov ska vardera parten bedöma om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är oskäligt betungande för den eller de organisationer som utsetts att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna. Om det är motiverat på grundval av en sådan beräkning, och med hänsyn till de eventuella marknadsfördelarna för en organisation som erbjuder samhällsomfattande tjänster, ska tillsynsmyndigheterna avgöra om det behövs ett system för att ge ersättning åt den eller de berörda tjänsteleverantörerna eller för att fördela nettokostnaden för skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

4.   Vardera parten ska se till, i de fall då användarna har tillgång till abonnentförteckningar, oavsett om de föreligger i tryckt eller elektronisk form, att de organisationer som tillhandahåller förteckningarna tillämpar principen om icke-diskriminering när de behandlar uppgifter som de fått från andra organisationer.

Artikel 110

Gränsöverskridande tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster

Ingendera parten får kräva att en tjänsteleverantör från den andra parten ska inrätta en etablering, etablera någon form av närvaro eller vara bosatt på dess territorium som ett villkor för gränsöverskridande tillhandahållande av en tjänst.

Artikel 111

Konfidentialitet

Vardera parten ska sörja för konfidentialitet vid elektronisk kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter genom ett allmänt kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, utan att begränsa handeln med tjänster.

Artikel 112

Tvister mellan tjänsteleverantörer

1.   Om det uppstår en tvist mellan leverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster i samband med de rättigheter och skyldigheter som avses i detta avsnitt ska vardera parten se till att den berörda tillsynsmyndigheten på begäran av endera parten avger ett bindande beslut så att tvisten ska kunna lösas på kortast möjliga tid och i alla händelser inom fyra månader.

2.   Tillsynsmyndighetens beslut ska offentliggöras, varvid eventuella affärshemligheter ska respekteras. Leverantörerna av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ska ges en fullständig redogörelse för de skäl som beslutet grundar sig på.

3.   Om tvisten gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska de berörda tillsynsmyndigheterna göra en samlad insats för att lösa tvisten.

Artikel 113

Gradvis tillnärmning

I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma Georgiens gällande och framtida lagstiftning till den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-B till detta avtal.

Underavsnitt 6

Finansiella tjänster

Artikel 114

Tillämpningsområde och definitioner

1.   I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla finansiella tjänster som liberaliseras i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.

2.   I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel avses med

a)   finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en leverantör av finansiella tjänster från en part. Finansiella tjänster innefattar följande verksamheter:

i)

Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster:

1.

Direkt försäkring (innefattande koassurans):

a)

Livförsäkring.

b)

Skadeförsäkring.

2.

Återförsäkring och retrocession.

3.

Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverksamhet.

4.

Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.

ii)

Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster):

1.

Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten.

2.

Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypotekslån, factoring och finansiering av affärstransaktioner.

3.

Finansiell leasing.

4.

Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inbegripet kredit-, betal- och bankkort, resecheckar och bankväxlar.

5.

Garantier och åtaganden.

6.

Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom direkthandel eller på annat sätt, med

a)

penningmarknadsinstrument (inbegripet checkar, växlar och bankcertifikat),

b)

utländsk valuta,

c)

derivatinstrument som omfattar men inte är begränsade till terminer och optioner,

d)

valuta- och ränteinstrument, inbegripet sådana produkter som swappar och framtida räntesäkringsavtal,

e)

överlåtbara värdepapper,

f)

andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar, inklusive guld- och silvertackor,

7.

Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, däribland emissionsgarantier och placering såsom mellanhand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana emissioner.

8.

Penningmäkleri.

9.

Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, pensionsfondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster.

10.

Clearing- och avräkningstjänster rörande alla finansiella tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument och andra överlåtbara instrument.

11.

Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara.

12.

Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster avseende all verksamhet enligt punkterna 1–11, inbegripet kreditupplysning och kreditanalys, undersökningar och rådgivning i samband med investeringar och portföljer, rådgivning om förvärv samt omstrukturering av företag och affärsstrategi.

b)   leverantör av finansiella tjänster: en fysisk eller juridisk person från en part som avser att tillhandahålla eller som tillhandahåller finansiella tjänster. Begreppet leverantör av finansiella tjänster innefattar dock inte offentliga institutioner.

c)   offentlig institution:

i)

en regering, en centralbank eller en penningpolitisk myndighet i en part, eller en institution som ägs eller kontrolleras av en part och som huvudsakligen har offentliga uppgifter eller bedriver verksamhet för offentliga ändamål, med undantag av institutioner som huvudsakligen arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på kommersiella villkor, eller

ii)

ett privat institut som utför uppgifter som vanligen utförs av en centralbank eller en penningpolitisk myndighet, när det utför dessa uppgifter.

d)    ny finansiell tjänst : tjänst av finansiell natur, inbegripet tjänster med anknytning till befintliga och nya produkter eller till det sätt på vilket en produkt tillhandahålls, som inte tillhandahålls av någon leverantör av finansiella tjänster på den ena partens territorium men däremot tillhandahålls på den andra partens territorium.

Artikel 115

Försiktighetsklausul

1.   Vardera parten får införa eller bibehålla åtgärder av försiktighetsskäl, till exempel för att

a)

skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer vars egendom förvaltas av en leverantör av finansiella tjänster,

b)

säkra integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system.

2.   Dessa åtgärder ska inte vara mer betungande än vad som är nödvändigt för att deras syfte ska kunna uppnås, och får inte innebära en diskriminering av leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten i förhållande till partens egna leverantörer av finansiella tjänster av samma slag.

3.   Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer och konton eller sådan konfidentiell eller skyddad information som innehas av offentliga institutioner.

Artikel 116

Effektiv och öppen reglering

1.   Vardera parten ska göra sitt bästa för att i förväg underrätta alla berörda personer om åtgärder med allmän tillämpning som parten avser att vidta, så att dessa personer får tillfälle att framföra synpunkter på åtgärderna. Underrättelse om sådana åtgärder ska lämnas

a)

genom offentligt tillkännagivande, eller

b)

i annan skriftlig eller elektronisk form.

2.   Vardera parten ska för berörda personer tillgängliggöra sina krav rörande ansökningar om tillhandahållande av finansiella tjänster.

På begäran av en sökande ska den berörda parten upplysa sökanden om hur långt handläggningen av ansökan fortskridit. Om den berörda parten behöver ytterligare uppgifter från sökanden ska den underrätta sökanden om detta utan oskäligt dröjsmål.

3.   Vardera parten ska göra sitt bästa för att se till att internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn inom sektorn för finansiella tjänster och för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt genomförs och tillämpas på dess territorium. Sådana internationellt överenskomna standarder är bland annat Baselkommitténs grundläggande principer för en effektiv banktillsyn, IAIS (Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter) grundläggande principer för försäkring, Ioscos (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn) mål och principer för värdepapperstillsyn, OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) avtal om utbyte av information i skattefrågor, G20:s uttalande om öppenhet och informationsutbyte i skatteärenden samt de 40 rekommendationerna om penningtvätt och de nio särskilda rekommendationerna om finansiering av terrorism från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder).

Parterna ska också beakta de tio nyckelprinciper för informationsutbyte (Ten Key Principles for Information Exchange) som utfärdats av G7-ländernas finansministrar och kommer att vidta alla åtgärder som krävs för att försöka tillämpa dem i sina bilaterala kontakter.

Artikel 117

Nya finansiella tjänster

Vardera parten ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att tillhandahålla nya finansiella tjänster liknande de tjänster som parten enligt inhemsk lag skulle tillåta sina egna leverantörer av finansiella tjänster att tillhandahålla under liknande omständigheter. En part får fastställa i vilken rättslig form tjänsten får tillhandahållas och får ställa krav på tillstånd för tillhandahållande av tjänsten. Om ett sådant tillstånd krävs ska beslut fattas inom rimlig tid, och tillstånd får då vägras endast av försiktighetsskäl.

Artikel 118

Databehandling

1.   Vardera parten ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att i bearbetningssyfte överföra uppgifter i elektronisk eller annan form till eller från dess territorium, om bearbetningen är en förutsättning för den normala affärsverksamheten för dessa leverantörer av finansiella tjänster.

2.   Vardera parten ska anta tillräckliga garantier för skydd av privatlivet samt enskildas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt när det gäller överföring av personuppgifter.

Artikel 119

Särskilda undantag

1.   Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster som ingår i ett allmänt pensionsprogram eller ett lagstadgat socialförsäkringssystem, utom i de fall då denna verksamhet enligt partens inhemska bestämmelser får bedrivas av leverantörer av finansiella tjänster i konkurrens med offentliga eller privata institutioner.

2.   Inget i detta avtal gäller för verksamhet som bedrivs av en centralbank eller penningpolitisk myndighet eller av någon annan offentlig institution som ett led i penning- eller valutapolitiken.

3.   Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster för sin egen, eller för sina offentliga institutioners, räkning eller med egen garanti eller med användning av sina egna finansiella resurser.

Artikel 120

Självreglerande organisationer

När en part kräver medlemskap eller deltagande i, eller tillgång till, självreglerande organ, börser eller marknader för värdepapper eller terminer, clearingorgan eller andra organisationer eller sammanslutningar för att leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten ska kunna tillhandahålla finansiella tjänster på samma villkor som partens leverantörer av finansiella tjänster, eller när parten direkt eller indirekt medger sådana enheter privilegier eller fördelar vid tillhandahållandet av finansiella tjänster, ska parten se till att skyldigheterna enligt artiklarna 79 och 85 i detta avtal iakttas.

Artikel 121

Clearing- och betalningssystem

Enligt de villkor som medger nationell behandling ska vardera parten ge leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten som är etablerade på dess territorium tillgång till betalnings- och clearingsystem som drivs av offentliga institutioner och till officiella kredit- och refinansieringstjänster som är tillgängliga i samband med normal affärsverksamhet. Denna artikel syftar inte till att ge tillgång till partens möjligheter när det gäller långivare i sista instans.

Artikel 122

Gradvis tillnärmning

I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma Georgiens gällande och framtida lagstiftning till de internationella normer för bästa praxis som förtecknas i artikel 116.3 i detta avtal och den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-A till detta avtal.

Underavsnitt 7

Transporttjänster

Artikel 123

Tillämpningsområde

I detta underavsnitt anges principerna för liberaliseringen av internationella transporttjänster i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.

Artikel 124

Internationell sjötransport

1.   I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   internationella sjötransporter: omfattar transporter från dörr till dörr och multimodala godstransporter, som omfattas av ett enda transportdokument, i vilka ett av transportsätten är sjötransport, och inbegriper för detta ändamål rätten att direkt teckna avtal med tillhandahållare av andra transportsätt.

b)   godshantering i samband med sjöfart: verksamhet som bedrivs av stuveriföretag, inbegripet terminaloperatörer, men inte hamnarbetares verksamhet som sådan, när dessa organiseras oberoende av stuveriföretagen eller terminaloperatörerna. I den verksamhet som omfattas ingår organisation och övervakning av

i)

lastning och lossning av gods,

ii)

surrning/avsurrning av last,

iii)

mottagande/leverans och förvaring av gods före transporten eller efter lossningen.

c)   tullklareringstjänster (eller tullombudstjänster): verksamhet som består i att för en annan parts räkning utföra tullformaliteter i samband med import, export eller genomgående transport, oavsett om denna tjänst är tjänstleverantörens huvudsakliga verksamhet eller ett vanligt komplement till tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhet.

d)    containerterminaler och depåtjänster : verksamhet som består i lagerhållning av containrar i hamnområden eller inne i landet i syfte att fylla/tömma, reparera och tillhandahålla dem för transport.

e)    agent- och mäklartjänster : verksamhet som består i att i ett visst geografiskt område, som agent, företräda ett eller flera linjerederiers eller rederiers företagsintressen, i syfte att

i)

marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från lämnande av offerter till fakturering, utfärdande av konossement för företagens räkning, upphandling och vidareförsäljning av nödvändiga stödtjänster, förberedelse av dokumentation samt tillhandahållande av företagsinformation,

ii)

representera företagen när det gäller organisationen av fartygets hamnanlöp eller övertagandet av last vid behov.

f)    fraktspeditionstjänster : verksamhet som består i att organisera och övervaka sändningar för avlastarens räkning, genom upphandling av transport och stödtjänster, utarbetande av dokumentation och tillhandahållande av företagsinformation.

g)    matartjänster : för- och vidaretransport av internationella laster, särskilt containerlaster, till sjöss, mellan hamnar belägna i en av parterna.

2.   Vad gäller internationell sjötransport är parterna överens om att sörja för en effektiv tillämpning av principen om oinskränkt tillgång till laster på kommersiell grund, friheten att tillhandahålla internationella sjöfartstjänster samt nationell behandling i samband med tillhandahållande av sådana tjänster.

Med hänsyn till den liberalisering som parterna redan uppnått när det gäller internationell sjötransport ska följande gälla:

a)

Vardera parten ska på affärsmässig och icke-diskriminerande grund effektivt tillämpa principen om oinskränkt tillträde till den internationella sjöfartsmarknaden och sjöfartshandeln.

b)

Vardera parten ska medge fartyg som seglar under den andra partens flagg eller som drivs av tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medges de egna fartygen, eller fartyg från tredjeländer, beroende på vilken behandling som är förmånligast, vad gäller bland annat tillträde till hamnar, användning av hamnarnas infrastruktur och tjänster, och användning av tjänster i anslutning till sjötransporter, samt relaterade avgifter, tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning.

3.   Vid tillämpning av dessa principer ska vardera parten

a)

avstå från att införa bestämmelser om lastdelning i framtida avtal med tredjeländer om sjötransporttjänster – inbegripet sjöfart med torra och flytande bulkvaror samt linjesjöfart – och inom en rimlig tid avsluta lastdelningsbestämmelser om sådana finns i tidigare avtal, och

b)

vid detta avtals ikraftträdande avskaffa och avstå från att införa ensidiga åtgärder, administrativa eller tekniska hinder och andra hinder som skulle kunna utgöra en förtäckt begränsning eller ha diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av internationella sjötransporttjänster.

4.   Vardera parten ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att ha en etablering på sitt territorium på sådana villkor som, vad gäller etablering och verksamhet, inte är mindre förmånliga än de villkor som parten medger sina egna tjänsteleverantörer eller de villkor som parten medger tjänsteleverantörer från ett tredjeland, beroende på vilka villkor som är förmånligast.

5.   Vardera parten ska på rimliga och icke-diskriminerande villkor ge leverantörer av sjötransporttjänster från den andra parten tillgång till följande hamntjänster: lotsning, bogsering, proviantering, påfyllning av bränsle och vatten, sophämtning och ballastavfallshämtning, hamnkaptenens tjänster, navigationshjälpmedel, landbaserade operativa tjänster som är nödvändiga för sjöfart, däribland kommunikationer, vatten- och elförsörjning, reparationsmöjligheter för nödsituationer samt ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster.

6.   Vardera parten ska tillåta förflyttning av utrustning såsom tomma containrar, som inte transporteras som gods mot betalning, mellan hamnar i någon av EU:s medlemsstater eller mellan hamnar i Georgien.

7.   Vardera parten ska, med förbehåll för att den behöriga myndigheten ger sitt godkännande, tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att tillhandahålla matartjänster mellan deras nationella hamnar.

Artikel 125

Lufttransport

Den gradvisa liberaliseringen av lufttransporterna mellan parterna, anpassad till båda parters handelsbehov, och villkoren för ömsesidigt marknadstillträde regleras av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Artikel 126

Gradvis tillnärmning

I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma Georgiens gällande och framtida lagstiftning till den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-D till detta avtal.

Avsnitt 6

Elektronisk handel

Underavsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 127

Mål och principer

1.   Parterna erkänner att den elektroniska handeln ökar möjligheterna till handel inom många sektorer och är överens om att främja utvecklingen av elektronisk handel mellan sig, särskilt genom att samarbeta om de frågor som uppstår i samband med elektronisk handel enligt bestämmelserna i detta kapitel.

2.   Parterna är överens om att utvecklingen av den elektroniska handeln måste uppfylla internationella krav för uppgiftsskydd, så att användarna får förtroende för den elektroniska handeln.

3.   Parterna är överens om att elektroniska överföringar ska betraktas som tillhandahållande av tjänster, i den mening som avses i avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) i detta kapitel, som ska vara tullfria.

Artikel 128

Samarbete om elektronisk handel

1.   Parterna ska föra en dialog om rättsliga frågor som den elektroniska handeln ger upphov till, bland annat

a)

erkännande av certifikat för elektroniska signaturer som utfärdats till allmänheten och underlättande av certifieringstjänster över gränserna,

b)

tjänstelevererande mellanhänders ansvar vid överföring eller lagring av uppgifter,

c)

behandling av oombedda elektroniska kommersiella meddelanden,

d)

konsumentskydd vid elektronisk handel, och

e)

övriga frågor som är relevanta för utvecklingen av den elektroniska handeln.

2.   Sådant samarbete kan ta formen av utbyte av information om parternas respektive lagstiftning om dessa frågor och om genomförandet av denna lagstiftning.

Underavsnitt 2

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar

Artikel 129

Användning av mellanhänders tjänster

1.   Parterna erkänner att mellanhänders tjänster kan användas av tredje parter för intrångsrelaterad verksamhet och ska föreskriva de åtgärder för tjänstelevererande mellanhänder som fastställs i detta underavsnitt (22).

2.   I artikel 130 avses med tjänsteleverantör en leverantör av överföring, routing eller anslutningar för digital kommunikation online mellan eller bland punkter som specificerats av användaren för material enligt användarens val utan ändring av innehållet. I artiklarna 131 och 132 i detta avtal avses med tjänsteleverantör en leverantör eller operatör för onlinetjänster eller nätåtkomst.

Artikel 130

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: enbart vidarefordran ("mere conduit")

1.   Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnät, inte ska vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleverantören

a)

inte initierar överföringen,

b)

inte väljer ut mottagaren av den överförda informationen, och

c)

inte väljer ut eller ändrar den information som överförs.

2.   Överföring och tillhandahållande av sådan tillgång som avses i punkt 1 omfattar automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra överföringen i kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis krävs för sådan överföring.

3.   Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.

Artikel 131

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: cachning

1.   Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren inte ska vara ansvarig för den automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att

a)

tjänsteleverantören inte ändrar informationen,

b)

tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen,

c)

tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget och använt inom branschen,

d)

tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få fram uppgifter om hur informationen används, och

e)

tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så snart han fått kännedom (23) om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den ska avlägsnas eller göras oåtkomlig.

2.   Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.

Artikel 132

Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: värdtjänster

1.   Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av lagring av information som tillhandahållits av en tjänstemottagare inte ska vara ansvarig för information som lagrats på begäran av tjänstemottagaren, under förutsättning att

a)

tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller

b)

tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

2.   Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

3.   Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, och inte heller ska den påverka en parts möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.

Artikel 133

Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet

1.   Parterna får inte ålägga leverantörer en allmän skyldighet att, när de tillhandahåller tjänster som omfattas av artiklarna 130, 131 och 132 i detta avtal, övervaka den information som de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

2.   En part får fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt att identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.

Avsnitt 7

Undantag

Artikel 134

Allmänna undantag

1.   Utan att det påverkar de allmänna undantagen enligt artikel 415 i detta avtal omfattas bestämmelserna i detta kapitel och i bilagorna XIV-A och XIV-E, XIV-B och XIV-F, XIV-C och XIV-G, XIV-D och XIV-H till detta avtal av undantagen i denna artikel.

2.   Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av etableringsfriheten eller det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, ska inget i detta kapitel tolkas som ett hinder för någon av parterna att anta eller genomföra följande åtgärder:

a)

Åtgärder som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten eller moralen eller för att upprätthålla allmän ordning.

b)

Åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa.

c)

Åtgärder som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om åtgärderna tillämpas i samband med begränsningar beträffande inhemska företagare eller beträffande inhemskt tillhandahållande eller inhemsk konsumtion av tjänster.

d)

Åtgärder som är nödvändiga för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.

e)

Åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av lagar och andra författningar som inte är oförenliga med bestämmelserna i detta kapitel, inbegripet sådana som hänför sig till

i)

förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller åtgärder vid ett bristande fullgörande av avtalsförpliktelser,

ii)

skyddet av enskildas privatliv i samband med bearbetning och spridning av personuppgifter samt skyddet av konfidentialitet för enskildas register och konton,

iii)

säkerhet.

f)

Åtgärder som är oförenliga med artiklarna 79 och 85 i detta avtal, förutsatt att olikheten i behandling syftar till att säkerställa en effektiv eller skälig beskattning eller uppbörd av direkta skatter med avseende på näringsverksamhet, företagare eller tjänsteleverantörer från den andra parten (24).

3.   Bestämmelserna i detta kapitel och i bilagorna XIV-A och XIV-E, XIV-B och XIV-F, XIV-C och XIV-G, XIV-D och XIV-H till detta avtal ska inte tillämpas på parternas respektive sociala trygghetssystem eller verksamhet på en parts territorium som, om än bara tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.

Artikel 135

Skatteåtgärder

Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med detta kapitel ska inte gälla för den behandling för skatteändamål som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal mellan parterna för att undvika dubbelbeskattning.

Artikel 136

Undantag i säkerhetssyfte

1.   Inget i detta avtal ska tolkas på följande sätt:

a)

Som en skyldighet för en part att lämna upplysningar, som om de röjs ställer väsentliga säkerhetsintressen på spel.

b)

Som ett hinder för en part att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen, där sådana åtgärder

i)

rör tillverkning av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel,

ii)

avser ekonomisk verksamhet som utövas direkt eller indirekt för att försörja en militär inrättning,

iii)

avser klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas, eller

iv)

vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna.

c)

Som ett hinder för en part att vidta åtgärder för att fullgöra de förpliktelser som parten åtagit sig i syfte att bevara internationell fred och säkerhet.

KAPITEL 7

Lpande betalningar och kapitalrrelser

Artikel 137

Löpande betalningar

Parterna åtar sig att inte införa några restriktioner och ska, i fritt konvertibel valuta och i enlighet med bestämmelserna i artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden, tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan parterna.

Artikel 138

Kapitalrörelser

1.   När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med detta avtals ikraftträdande garantera fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar, inbegripet förvärv av fast egendom, som görs i enlighet med värdlandets lagstiftning, investeringar som görs i enlighet med kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal samt i samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av investerat kapital och eventuell vinst därav.

2.   När det gäller andra transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans än de som anges i punkt 1 i denna artikel ska vardera parten från och med detta avtals ikraftträdande, och utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal, sörja för

a)

fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller vid tillhandahållande av tjänster där en person som är bosatt på endera partens territorium deltar,

b)

fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar som görs av investerare i den andra parten samt finansiella lån och krediter från dessa.

Artikel 139

Skyddsåtgärder

Om betalningar eller kapitalrörelser under exceptionella omständigheter orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för valuta- eller penningpolitiken, exempelvis allvarliga problem med betalningsbalansen, i en eller flera medlemsstater eller i Georgien, får de berörda parterna vidta skyddsåtgärder under en period av högst sex månader, om sådana åtgärder är absolut nödvändiga. Den part som antar skyddsåtgärder ska omedelbart underrätta den andra parten om antagandet av skyddsåtgärder och snarast möjligt lägga fram en tidsplan för åtgärdernas avskaffande.

Artikel 140

Bestämmelser om underlättande och utveckling

1.   Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser sig emellan för att främja målen i detta avtal.

2.   Under de första fyra år som följer på dagen för detta avtals ikraftträdande ska parterna vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av unionens regler om fri rörlighet för kapital.

3.   Före utgången av det femte året efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal granska de åtgärder som vidtagits och besluta om villkoren för ytterligare liberalisering.

KAPITEL 8

Offentlig upphandling

Artikel 141

Mål

1.   Parterna erkänner att öppna, icke-diskriminerande och konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden som medger insyn bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling, och de uppställer som mål ett faktiskt, ömsesidigt och gradvist öppnande av sina respektive upphandlingsmarknader.

2.   I detta kapitel föreskrivs ömsesidigt tillträde till upphandlingsmarknader på grundval av principen om nationell behandling på nationell, regional och lokal nivå för offentliga upphandlingar och koncessioner såväl inom den traditionella sektorn som inom den allmännyttiga sektorn. Det föreskrivs ett gradvist närmande av Georgiens lagstiftning om offentlig upphandling till unionens regelverk om offentlig upphandling på grundval av principerna för offentlig upphandling inom unionen och de termer och definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (direktiv 2004/18/EG) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (direktiv 2004/17/EG).

Artikel 142

Tillämpningsområde

1.   Detta kapitel gäller för kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster inom både den offentliga och den allmännyttiga sektorn samt, om och när sådana kontrakt används, för byggentreprenad- och tjänstekoncessioner.

2.   Detta kapitel gäller för alla upphandlande myndigheter och alla upphandlande enheter som uppfyller definitionerna i unionens regelverk för offentlig upphandling (nedan kallade upphandlande enheter). Det omfattar också offentligrättsliga organ och offentliga företag på det allmännyttiga området, såsom statsägda företag som genomför relevant verksamhet och privata företag som verkar på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter på det allmännyttiga området (25).

3.   Detta kapitel gäller för kontrakt som överstiger tröskelvärdena i bilaga XVI-A till detta avtal.

4.   Beräkningen av det uppskattade värdet på ett offentligt kontrakt ska grunda sig på det totala beloppet exklusive mervärdesskatt. Vid tillämpningen av dessa tröskelvärden ska Georgien beräkna och räkna om dessa kontraktsvärden till sin nationella valuta på grundval av sin centralbanks växelkurs.

5.   Tröskelvärdena ska revideras regelbundet vartannat år med början det år då detta avtal träder i kraft, på grundval av den genomsnittliga dagskursen för euro, uttryckt i särskilda dragningsrätter, under den period på 24 månader som slutar den sista dagen i augusti före revideringen, och börja gälla den 1 januari. Om så behövs ska de reviderade tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste tusental euro. Revideringen av tröskelvärdena ska antas genom beslut av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

Artikel 143

Institutionell bakgrund

1.   Vardera parten ska inrätta eller bibehålla en lämplig institutionell ram och de mekanismer som är nödvändiga för att systemet för offentlig upphandling ska fungera väl och för att principerna i detta kapitel ska kunna tillämpas.

2.   Georgien ska framför allt utse följande:

a)

Ett verkställande organ inom den centrala offentliga förvaltningen som sörjer för en samstämmig politik på alla områden med anknytning till offentlig upphandling. Detta organ ska underlätta och samordna genomförandet av detta kapitel och dra upp riktlinjerna för det gradvisa närmandet till unionens regelverk i enlighet med bilaga XVI-B till detta avtal.

b)

Ett opartiskt och oberoende organ som prövar de beslut som fattas av upphandlande myndigheter eller enheter vid tilldelning av kontrakt. I detta sammanhang avses med oberoende att organet ska vara en offentlig myndighet som är skild från alla upphandlande enheter och ekonomiska aktörer. Det ska finnas möjlighet för rättslig prövning av de beslut som fattas av detta organ.

3.   Vardera parten ska sörja för verkställandet av de beslut som fattas av de myndigheter som ansvarar för prövningen av ekonomiska aktörers klagomål avseende överträdelser av inhemsk lagstiftning.

Artikel 144

1.   Senast tre år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna ha börjat tillämpa en rad grundläggande principer för tilldelning av alla kontrakt enligt punkterna 2–15 i denna artikel. Dessa grundläggande principer följer direkt av reglerna och principerna för offentlig upphandling enligt unionens regelverk för offentlig upphandling, däribland principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet.

2.   Vardera parten ska se till att alla planerade upphandlingar offentliggörs i ett lämpligt medium (26) i en omfattning som är tillräcklig för att

a)

öppna marknaden för konkurrens och

b)

ge alla berörda ekonomiska aktörer möjlighet att få tillfredsställande tillgång till information om den planerade upphandlingen före tilldelningen av kontrakt och att anmäla sitt intresse för att tilldelas kontraktet.

3.   Offentliggörandet ska vara anpassat till det ekonomiska intresse som de ekonomiska aktörerna har för kontraktet.

4.   Offentliggörandet ska åtminstone innehålla de väsentliga uppgifterna om det kontrakt som ska tilldelas, de kvalitativa urvalskriterierna, metoden för tilldelning av kontrakt, tilldelningskriterier och all annan information som de ekonomiska aktörerna rimligtvis behöver för att besluta om de ska anmäla sitt intresse för att tilldelas kontraktet.

5.   Alla kontrakt ska tilldelas genom öppna och opartiska tilldelningsförfaranden som förhindrar korruption. Denna opartiskhet ska säkerställas särskilt genom en icke-diskriminerande beskrivning av föremålet för upphandlingen, möjlighet för alla ekonomiska aktörer att delta på lika villkor, lämpliga tidsfrister och ett öppet och objektivt tillvägagångssätt.

6.   De upphandlande enheterna ska när de beskriver de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas använda allmänna beskrivningar av utförande och funktioner samt internationella, europeiska eller nationella standarder.

7.   Beskrivningen av vad som krävs när det gäller en byggentreprenad, en vara eller en tjänst ska inte innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande, och inte heller hänvisningar till varumärke, patent eller typ, ursprung eller tillverkning såvida detta inte motiveras av föremålet för upphandlingen och åtföljs av orden "eller likvärdigt". I första hand ska mer allmänna beskrivningar av utförande och funktioner användas.

8.   De upphandlande enheterna får inte införa villkor som leder till direkt eller indirekt diskriminering av den andra partens ekonomiska aktörer, till exempel krav på att de ekonomiska aktörer som är intresserade av kontraktet måste vara etablerade i samma land, region eller territorium som den upphandlande enheten.

Trots vad som sägs ovan, kan den som tilldelas kontraktet åläggas att inrätta viss infrastruktur på den plats där uppdraget ska utföras, om detta är befogat på grund av speciella omständigheter vid upphandlingen.

9.   Tidsfristerna för intresseanmälan och inlämning av anbud ska vara tillräckligt långa för att ekonomiska aktörer från den andra parten ska kunna göra en tillfredsställande bedömning och utarbeta ett anbud.

10.   Alla deltagare måste i förväg kunna få kännedom om de regler som gäller för förfarandet samt urvals- och tilldelningskriterier. Dessa regler måste tillämpas på samma sätt på alla deltagare.

11.   De upphandlande enheterna får begränsa antalet sökande som inbjuds att lämna anbud förutsatt att

a)

detta görs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, och

b)

urvalet görs endast på grundval av objektiva faktorer såsom de sökandes erfarenhet av den sektor det gäller, företagets storlek och infrastruktur eller de sökandes tekniska och yrkesmässiga kompetens.

Om ett begränsat antal sökande inbjuds att lämna anbud ska hänsyn tas till behovet att säkerställa tillfredsställande konkurrens.

12.   De upphandlande enheterna får använda sig av förhandlade förfaranden endast i definierade undantagsfall när ett sådant förfarande inte de facto snedvrider konkurrensen.

13.   De upphandlande enheterna får använda sig av kvalifikationssystem endast på villkor att förteckningen över kvalificerade aktörer upprättas genom ett väl offentliggjort, transparent och öppet förfarande. Kontrakt som omfattas av sådana system ska dessutom tilldelas på ett icke-diskriminerande sätt.

14.   Vardera parten ska säkerställa att tilldelningen av kontrakt sker på ett öppet sätt till den sökande som har lämnat in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet med det lägsta priset, på grundval av anbudskriterier och förfaranderegler som fastställts och meddelats i förväg. De slutgiltiga besluten ska meddelas samtliga sökande utan oskäligt dröjsmål. En sökande som inte tilldelats något kontrakt ska på begäran få så detaljerad information om skälen till detta att beslutet kan prövas.

15.   Vardera parten ska sörja för att alla som har eller har haft intresse av att tilldelas ett särskilt kontrakt och som har skadats eller riskerar att skadas av en påstådd överträdelse har rätt till verkningsfullt opartiskt rättsligt skydd mot alla beslut från den upphandlande enheten som har samband med tilldelningen av det kontraktet. De beslut som fattas under loppet av och vid slutförandet av ett sådant prövningsförfarande ska offentliggöras på ett sådant sätt att samtliga berörda ekonomiska aktörer informeras om besluten.

Artikel 145

Planering av gradvis tillnärmning

1.   Innan den gradvisa tillnärmningen inleds ska Georgien till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal överlämna en övergripande färdplan för genomförandet av detta kapitel, med tidsplaner och delmål som ska omfatta alla reformer som rör närmande till unionens regelverk och uppbyggnad av den institutionella kapaciteten. Denna färdplan ska överensstämma med de faser och tidsplaner som anges i bilaga XVI-B till detta avtal.

2.   Efter ett positivt yttrande från associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska färdplanen betraktas som ett referensdokument för genomförandet av detta kapitel. Unionen ska göra sitt yttersta för att hjälpa Georgien att genomföra färdplanen.

Artikel 146

Gradvis tillnärmning

1.   Georgien ska sörja för att dess lagstiftning om offentlig upphandling gradvis tillnärmas unionens regelverk för offentlig upphandling.

2.   Närmandet till unionens regelverk ska genomföras i på varandra följande faser såsom anges i tidsplanen i bilaga XVI-B till detta avtal och specificeras ytterligare i bilagorna XVI-C–XVI-F, XVI-H, XVI-I och XVI-K. I bilagorna XVI-G och XVI-J till detta avtal anges icke-obligatoriska delar som inte behöver tillnärmas, och i bilagorna XVI-L–XVI-O till detta avtal de delar av unionens regelverk som inte omfattas av tillnärmningen av lagstiftningen. Vid denna process ska relevant rättspraxis vid Europeiska unionens domstol beaktas liksom de genomförandeåtgärder som Europeiska kommissionen antagit samt, om detta blir nödvändigt, alla ändringar av unionens regelverk som sker under tiden. Genomförandet av varje enskild etapp ska utvärderas av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal och, efter ett positivt yttrande från kommittén, kopplas samman med det ömsesidiga beviljandet av marknadstillträde enligt bilaga XVI-B till detta avtal. Europeiska kommissionen ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Georgien om eventuella ändringar av unionens regelverk. Den ska på begäran ge råd och tekniskt stöd till genomförandet av sådana ändringar.

3.   Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska inte gå vidare till utvärderingen av den påföljande fasen förrän åtgärderna för att genomföra den föregående fasen har slutförts och godkänts i enlighet med punkt 2.

4.   Vardera parten ska sörja för att de aspekter och områden av offentlig upphandling som inte omfattas av denna artikel följer principerna om öppenhet, icke-diskriminering och likabehandling enligt artikel 144 i detta avtal.

Artikel 147

Marknadstillträde

1.   Parterna är överens om att det faktiska och ömsesidiga öppnandet av deras respektive marknader ska ske gradvis och samtidigt. Under processen med att tillnärma lagstiftningen ska omfattningen av det marknadstillträde som ömsesidigt beviljas vara kopplad till framstegen i denna process i enlighet med bilaga XVI-B till detta avtal.

2.   Beslut om att gå vidare till nästa etapp av öppning av marknaderna ska ske på grundval av en bedömning av den antagna lagstiftningens förenlighet med unionens lagstiftning och dess praktiska tillämpning. Sådana bedömningar ska regelbundet göras av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

3.   I den mån en part har öppnat sin marknad för offentlig upphandling för den andra parten i enlighet med bilaga XVI-B till detta avtal

a)

ska unionen ge georgiska företag – oavsett om de är etablerade i Georgien eller inte – tillträde till sina upphandlingsförfaranden i enlighet med unionens regler för offentlig upphandling på villkor som inte är mindre fördelaktiga än de villkor som gäller för unionens företag,

b)

ska Georgien ge unionens företag – oavsett om de är etablerade i Georgien eller inte – tillträde till sina upphandlingsförfaranden i enlighet med sina nationella regler för upphandling på villkor som inte är mindre förmånliga än de villkor som gäller för georgiska företag.

4.   När den sista fasen av tillnärmningsprocessen genomförts kommer parterna att undersöka möjligheten att ömsesidigt ge marknadstillträde till upphandlingar under de tröskelvärden som anges i bilaga XVI-A till detta avtal.

5.   Finland har meddelat ett förbehåll i fråga om Åland.

Artikel 148

Information

1.   Vardera parten ska se till att upphandlande enheter och ekonomiska aktörer får lämplig information om förfarandena för offentlig upphandling, bland annat genom att offentliggöra all relevant lagstiftning och alla administrativa avgöranden.

2.   Vardera parten ska sörja för en faktisk spridning av information om kontraktsmöjligheter.

Artikel 149

Samarbete

1.   Parterna ska stärka sitt samarbete genom utbyte av erfarenheter och information om bästa praxis och regelverk.

2.   Unionen ska underlätta genomförandet av detta kapitel, bland annat genom tekniskt stöd när så är lämpligt. I överensstämmelse med bestämmelserna om finansiellt samarbete i avdelning VII (Finansiellt samarbete samt bestämmelser om bedrägeribekämpning och kontroll) i detta avtal ska särskilda beslut om finansiellt stöd fattas genom relevanta finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument i unionen.

3.   En vägledande förteckning över samarbetsfrågor finns i bilaga XVI-P till detta avtal.

KAPITEL 9

Immateriella rttigheter

Avsnitt 1

Allmnna bestmmelser

Artikel 150

Mål

Målen med detta kapitel är att

a)

underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och kreativa produkter mellan parterna, och

b)

få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter samt se till att lagstiftningen på detta område efterlevs.

Artikel 151

Skyldigheternas art och omfattning

1.   Parterna ska säkerställa ett fullgott och effektivt genomförande av de internationella avtal om immateriella rättigheter i vilka de är parter, inbegripet WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Tripsavtalet). Bestämmelserna i detta kapitel ska komplettera och ytterligare specificera parternas rättigheter och skyldigheter enligt Tripsavtalet och andra internationella avtal om immateriella rättigheter.

2.   I detta avtal avses med immateriella rättigheter åtminstone alla kategorier av immateriella rättigheter som omfattas av artiklarna 153–189 i detta avtal.

3.   Skyddet av immateriella rättigheter inbegriper skydd mot illojal konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen från 1967 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen).

Artikel 152

Konsumtion

Vardera parten ska tillhandahålla ett system för inhemsk eller regional konsumtion av immateriella rättigheter.

Avsnitt 2

Standarder fr immateriella rttigheter

Underavsnitt 1

Upphovsrätt och närstående rättigheter

Artikel 153

Skydd

Parterna bekräftar sitt åtagande att skydda

a)

de rättigheter och skyldigheter som fastställs i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen),

b)

Internationella Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag från 1961 (Romkonventionen),

c)

Tripsavtalet,

d)

Wipos (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) fördrag om upphovsrätt,

e)

Wipos fördrag om framföranden och fonogram.

Artikel 154

Upphovsmän

Vardera parten ska föreskriva att upphovsmän har ensamrätt att medge eller förbjuda följande:

a)

Direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av deras verk, oavsett metod och form, helt eller delvis.

b)

Alla former av spridning till allmänheten genom försäljning eller på annat sätt, av deras verk eller kopior av detta.

c)

Alla former av överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Artikel 155

Utövande konstnärer

Vardera parten ska föreskriva att utövande konstnärer har ensamrätt att

a)

medge eller förbjuda upptagningar (27) av sina framföranden,

b)

medge eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av upptagningar av sina framföranden, oavsett metod och form, helt eller delvis,

c)

göra upptagningar av sina framföranden tillgängliga för allmänheten genom försäljning eller på annat sätt,

d)

medge eller förbjuda tillgängliggörandet av upptagningar av sina framföranden för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

e)

medge eller förbjuda trådlös radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden, utom när framförandet i sig självt sker vid en radio- eller televisionsutsändning eller härrör från en upptagning.

Artikel 156

Fonogramframställare

Vardera parten ska föreskriva att fonogramframställare har ensamrätt att

a)

medge eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av sina fonogram, oavsett metod och form, helt eller delvis,

b)

göra sina fonogram, inbegripet kopior av dessa, tillgängliga för allmänheten genom försäljning eller på annat sätt,

c)

medge eller förbjuda tillgängliggörandet av sina fonogram för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Artikel 157

Radio- och televisionsföretag

Vardera parten ska föreskriva att radio- och televisionsföretag har ensamrätt att medge eller förbjuda

a)

upptagning av sina utsändningar,

b)

mångfaldigande av upptagningar av sina utsändningar,

c)

tillgängliggörande för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, av upptagningar av sina utsändningar, och

d)

återutsändning av sina utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om sådan återgivning sker på platser till vilka allmänheten har tillträde mot erläggande av inträdesavgift.

Artikel 158

Radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten

1.   Vardera parten ska föreskriva rätt till en enda skälig ersättning från användaren när ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller för annan återgivning för allmänheten, och säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och fonogramframställarna.

2.   Vardera parten får fastställa villkoren för hur ersättningen ska fördelas mellan konstnärer och fonogramframställare när det saknas avtal dem emellan.

Artikel 159

Skyddstid

1.   Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen ska löpa under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död, oavsett vilken dag som verket lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten.

2.   Skyddstiden för ett musikverk med text ska upphöra 70 år efter dödsdagen för den sist avlidne av följande personer, oberoende av om dessa personer betecknas som medförfattare eller inte: textförfattaren och den person som komponerat den musikaliska kompositionen, förutsatt att båda bidragen skapades specifikt för motsvarande musikaliska komposition med text.

3.   Utövande konstnärers rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter dagen för framförandet. Dock gäller följande:

a)

Om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen offentliggörs eller lagligen överförs till allmänheten under denna tid, ska rättigheterna upphöra 50 år från dagen för ett första sådant offentliggörande eller en första sådan överföring till allmänheten, beroende på vilket som infaller först.

b)

Om en upptagning av framförandet på ett fonogram lagligen offentliggörs eller lagligen överförs till allmänheten inom denna tid, ska rättigheterna upphöra 70 år från dagen för ett första sådant offentliggörande eller en första sådan överföring till allmänheten, beroende på vilket som infaller först.

4.   Fonogramframställares rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att upptagningen gjordes. Dock gäller följande:

a)

Om ett fonogram har offentliggjorts lagligen under den perioden ska dessa rättigheter löpa ut tidigast 70 år från dagen för det första lagliga offentliggörandet. Om inget lagligt offentliggörande har ägt rum under den period som anges i första meningen och om fonogrammet lagligen överförts till allmänheten under denna period ska rättigheterna upphöra tidigast 70 år efter den dag då den första lagliga överföringen till allmänheten gjordes.

b)

Om fonogramframställaren inte 50 år efter det att ett fonogram lagligen offentliggjorts eller lagligen överförts till allmänheten erbjuder kopior av detta för försäljning i tillräcklig mängd, eller inte gör det tillgängligt för allmänheten, har den utövande konstnären rätt att säga upp avtalet genom vilket han eller hon har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter till upptagningen av sitt framförande till en fonogramframställare.

5.   Televisions- och radioföretags rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att utsändningen först överfördes via tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit.

6.   De skyddstider som föreskrivs i denna artikel beräknas från den 1 januari det år som följer på den händelse som ger upphov till skyddet.

Artikel 160

Skydd av tekniska åtgärder

1.   Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder om personen som utför kringgåendet känner till eller rimligen borde veta att anta att han eller hon utför en sådan handling.

2.   Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning, marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller komponenter eller tillhandahållande av tjänster som

a)

marknadsförs, utannonseras eller saluförs i syfte att kringgå en effektiv teknisk åtgärd, eller

b)

endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller användningsområde av betydande art utöver att kringgå en effektiv teknisk åtgärd, eller

c)

huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående av en effektiv teknisk åtgärd.

3.   I detta avtal avses med teknisk åtgärd varje teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid normalt bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk eller andra skyddade alster, som inte har tillåtits av innehavaren av en upphovsrätt eller av upphovsrätten närstående rättigheter enligt inhemsk lagstiftning. Tekniska åtgärder ska anses vara "effektiva" om användningen av ett skyddat verk eller annat skyddat alster kontrolleras av rättighetshavarna genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, till exempel kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet.

Artikel 161

Skydd av information om rättighetsförvaltning

1.   Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot handlingar som personer utför utan tillstånd, såsom att de

a)

avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller

b)

vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt detta avtal och från vilka information om rättighetsförvaltning har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför till eller gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten,

om personen i fråga vet, eller rimligen borde veta, att han eller hon därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i en upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter enligt inhemsk lagstiftning.

2.   I detta kapitel avses med information om rättighetsförvaltning all information som lämnas av en rättighetshavare i syfte att identifiera ett verk eller annat alster som skyddas enligt detta kapitel, upphovsmannen eller annan rättighetshavare, eller information om villkoren för användning av verket eller alstret liksom eventuella nummer eller koder som uttrycker sådan information. Punkt 1 ska gälla när någon av dessa uppgifter är kopplad till en kopia av, eller framträder i samband med, överföring till allmänheten av ett verk eller annat alster som skyddas enligt detta kapitel.

Artikel 162

Undantag och begränsningar

1.   Vardera parten får, i enlighet med de konventioner och internationella fördrag i vilka den är part, föreskriva undantag från och begränsningar av de rättigheter som fastställs i artiklarna 154–159 i detta avtal endast i vissa särskilda fall som inte strider mot normalt utnyttjande av det skyddade alstret och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas legitima intressen.

2.   Vardera parten ska sörja för att tillfälliga former av mångfaldigande enligt artiklarna 155–158 i detta avtal som är flyktiga eller av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del av en teknisk process, samt vars enda syfte är att möjliggöra

a)

en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller

b)

laglig användning av ett verk eller annat skyddat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, ska undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artiklarna 155–158 i detta avtal.

Artikel 163

Konstnärers följerätt till konstverk

1.   Vardera parten ska till förmån för upphovsmannen till ett originalkonstverk införa en följerätt som definieras som en oförytterlig rätt som upphovsmannen inte kan avstå från, inte ens på förhand, och som innebär rätt till upphovsrättslig ersättning som är grundad på försäljningspriset vid all vidareförsäljning av verket efter upphovsmannens första överlåtelse.

2.   Den rätt som avses i punkt 1 ska gälla vid all vidareförsäljning vid vilken yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden deltar, såsom säljare, köpare eller förmedlare, till exempel auktionskammare, konstgallerier och alla konsthandlare i övrigt.

3.   Vardera parten får föreskriva att den rätt som avses i punkt 1 inte ska gälla vidareförsäljning i fall där säljaren har förvärvat konstverket direkt av upphovsmannen mindre än tre år före vidareförsäljningen och där vidareförsäljningspriset inte överstiger ett visst minimibelopp.

4.   Den upphovsrättsliga ersättningen ska betalas av säljaren. Vardera parten får föreskriva att en annan av de fysiska eller juridiska personer som avses i punkt 2 än säljaren ska vara ensam ansvarig för betalningen av den upphovsrättsliga ersättningen, eller dela det ansvaret med säljaren.

5.   Det skydd som tillhandahålls får begäras i den utsträckning detta är tillåtet av den part där skyddet begärs. Förfarandet för insamling och beloppen ska fastställas i inhemsk lagstiftning.

Artikel 164

Samarbete i fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter

Parterna ska sträva efter att främja dialog och samarbete mellan deras respektive organ för kollektiv förvaltning i syfte att främja tillgången till verk och andra skyddade alster och överföring av upphovsrättslig ersättning för användning av sådana verk eller andra skyddade alster.

Underavsnitt 2

Varumärken

Artikel 165

Internationella överenskommelser

Parterna bekräftar sitt åtagande att följa

a)

protokollet till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken, och

b)

Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.

Artikel 166

Registreringsförfarande

1.   Vardera parten ska sörja för att det inrättas ett system för varumärkesregistrering där varje slutgiltigt negativt beslut som fattas av den behöriga varumärkesmyndigheten meddelas den sökande skriftligen och är vederbörligen motiverat.

2.   Vardera parten ska se till att det finns en möjlighet att invända mot ansökningar om registrering av varumärken. Sådana invändningsförfaranden ska vara kontradiktoriska.

3.   Parterna ska tillhandahålla en allmänt tillgänglig elektronisk databas över varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar.

Artikel 167

Välkända varumärken

Vardera parten ska genomföra artikel 6a i Pariskonventionen och artikel 16.2 och 16.3 i Tripsavtalet rörande skydd av välkända varumärken, och får ta hänsyn till den gemensamma rekommendation om bestämmelser avseende välkända varumärken som antogs vid konferensen mellan parterna i Pariskonventionen för internationellt rättsskydd och generalförsamlingen vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) vid den trettiofjärde omgången möten mellan Wipomedlemsstaternas församlingar (september 1999).

Artikel 168

Undantag till varumärkesrättigheter

Vardera parten ska föreskriva begränsade undantag till de rättigheter som är knutna till ett varumärke, till exempel skälig användning av beskrivande ord, skydd av geografiska beteckningar enligt artikel 176 eller andra begränsade undantag som beaktar varumärkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen.

Underavsnitt 3

Geografiska beteckningar

Artikel 169

Tillämpningsområde

1.   Detta underavsnitt är tillämpligt på erkännande och skydd av geografiska beteckningar med ursprung i parternas territorier.

2.   För att en geografisk beteckning med ursprung i en part ska kunna skyddas av den andra parten, ska den avse produkter som omfattas av den lagstiftning i den andra parten som avses i artikel 170 detta avtal.

Artikel 170

Fastställda geografiska beteckningar

1.   Efter att ha granskat Georgiens lagstiftning om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för varor av den 22 augusti 1999, drar unionen slutsatsen att lagstiftningen överensstämmer med bilaga XVII-A till detta avtal.

2.   Efter att ha granskat rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter, rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och dess genomförandebestämmelser i den mån de avser registrering, kontroll och skydd av geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel i Europeiska unionen, del II avdelning II kapitel I avsnitt I i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, drar Georgien slutsatsen att dessa lagar, regler och förfaranden överensstämmer med bilaga XVII-A till detta avtal.

3.   Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XVII-B till detta avtal och efter att ha granskat en sammanfattning av specifikationerna för de jordbruksprodukter och livsmedel som motsvarar unionens geografiska beteckningar i bilaga XVII-C till detta avtal och de geografiska beteckningar för viner, aromatiserade viner och spritdrycker som anges i bilaga XVII-D till detta avtal, vilka unionen har registrerat i enlighet med den lagstiftning som avses i punkt 2 i denna artikel, ska Georgien skydda dessa geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som fastställs i detta underavsnitt.

4.   Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XVII-B till detta avtal och efter att ha granskat en sammanfattning av specifikationerna för de jordbruksprodukter och livsmedel som motsvarar Georgiens geografiska beteckningar i bilaga XVII-C till detta avtal och de geografiska beteckningar för viner, aromatiserade viner och spritdrycker som anges i bilaga XVII-D till detta avtal, vilka Georgien har registrerat i enlighet med den lagstiftning som avses i punkt 1, ska unionen skydda dessa geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som fastställs i detta underavsnitt.

5.   De beslut som den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 11 i avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien fattar om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel när det gäller ändring av bilagorna III och IV till det avtalet, och som fattas före ikraftträdandet av det här avtalet, ska anses vara beslut av underkommittén för geografiska beteckningar, och de geografiska beteckningar som lagts till i bilagorna III och IV till det avtalet ska anses vara en del av bilagorna XVII-C och XVII-D till det här avtalet. Parterna ska således skydda de geografiska beteckningarna såsom fastställda geografiska beteckningar enligt detta avtal.

Artikel 171

Tillägg av nya geografiska beteckningar

1.   Parterna är överens om att det ska vara möjligt att i bilagorna XVII-C och XVII-D till detta avtal lägga till nya geografiska beteckningar som ska skyddas; detta ska ske i enlighet med förfarandet i artikel 179.3 i detta avtal efter det att ett invändningsförfarande och en granskning av en sammanfattning av specifikationerna enligt artikel 170.3 och 170.4 i detta avtal har genomförts med ett för båda parter tillfredsställande resultat.

2.   En part ska inte vara skyldig att såsom geografisk beteckning skydda ett namn som kommer i konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och därmed riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

Artikel 172

Omfattning av skyddet för geografiska beteckningar

1.   De geografiska beteckningar som anges i bilagorna XVII-C och XVII-D till detta avtal, inbegripet de som läggs till i enlighet med artikel 171 i detta avtal, ska skyddas mot följande:

a)

Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen

i)

för produkter som är likartade, men som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller

ii)

om ett sådant bruk innebär att det anseende som är kopplat till den geografiska beteckningen utnyttjas.

b)

Varje obehörigt bruk, eller varje obehörig imitation eller anspelning (28), även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.

c)

Varje annan osann eller vilseledande uppgift om härkomst, ursprung, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

d)

Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

2.   När det förekommer geografiska beteckningar som är helt eller delvis homonyma ska skydd beviljas varje enskild beteckning under förutsättning att beteckningen har använts i god tro och med visad hänsyn till lokalt och traditionellt bruk samt till den reella risken för förväxling. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i Tripsavtalet ska parterna ömsesidigt fastställa de praktiska villkor under vilka sådana homonyma geografiska beteckningar ska särskiljas från varandra, med beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte vilseleds. En homonym som felaktigt får konsumenten att tro att produkter kommer från ett annat område ska inte registreras även om namnet är korrekt vad avser det område, den region eller den plats där produkterna i fråga har sitt verkliga ursprung.

3.   Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland föreslår att en geografisk beteckning med ursprung i det landet ska skyddas och namnet i fråga är homonymt med en geografisk beteckning med ursprung i den andra parten, ska den sistnämnda parten informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter innan namnet blir skyddat.

4.   Ingenting i detta underavsnitt ska förplikta en part att skydda en till den andra parten hörande geografisk beteckning som inte är eller som upphör att vara skyddad i det land där den har sitt ursprung. Parterna ska underrätta varandra om en geografisk beteckning upphör att vara skyddad i sitt ursprungsland.

Artikel 173

Skydd av geografiska beteckningar i transkription

1.   Geografiska beteckningar som är skyddade enligt detta underavsnitt och som skrivs med bokstäverna i det georgiska alfabetet och andra icke-latinska alfabet som används officiellt i medlemsstaterna, ska vara skyddade tillsammans med beteckningen transkriberad med det latinska alfabetet. Transkriptionen kan även användas vid märkning av de aktuella produkterna.

2.   På samma sätt ska geografiska beteckningar som är skyddade enligt detta underavsnitt och som skrivs med bokstäverna i det latinska alfabetet vara skyddade tillsammans med beteckningen transkriberad med bokstäverna i det georgiska alfabetet och andra icke-latinska alfabet som används officiellt i medlemsstaterna. Transkriptionen kan även användas vid märkning av de aktuella produkterna.

Artikel 174

Rätt att använda geografiska beteckningar

1.   Ett namn som är skyddat enligt detta underavsnitt får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter, livsmedel, viner, aromatiserade viner eller spritdrycker som överensstämmer med den motsvarande specifikationen.

2.   När en geografisk beteckning blivit skyddad enligt detta avtal ska det för användningen av det skyddade namnet inte krävas någon registrering av användarna eller några ytterligare avgifter.

Artikel 175

Säkerställande av skydd

Parterna ska med hjälp av lämpliga administrativa åtgärder från myndigheternas sida se till att det skydd som föreskrivs i artiklarna 170–174 i detta avtal verkställs. De ska även säkerställa ett sådant skydd på begäran av en berörd part.

Artikel 176

Förhållande till varumärken

1.   Parterna ska, på eget initiativ eller på en berörd parts begäran, i enlighet med respektive parts lagstiftning avslå registrering av eller ogiltigförklara ett varumärke som, i förhållande till en skyddad geografisk beteckning för varor av samma slag, svarar mot någon av situationerna i artikel 172.1 i detta avtal, förutsatt att ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen i det berörda området lämnades in.

2.   För geografiska beteckningar enligt artikel 170 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara den 1 april 2012.

3.   För geografiska beteckningar enligt artikel 171 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara den dag då begäran om skydd av en geografisk beteckning översändes till den andra parten.

4.   Parterna ska inte vara skyldiga att skydda en geografisk beteckning om skyddet med hänsyn till ett renommerat eller välkänt varumärke skulle kunna vilseleda konsumenterna om produktens rätta identitet.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska parterna skydda geografiska beteckningar även när det finns ett tidigare varumärke. Med ett tidigare varumärke avses ett varumärke vars användning motsvarar något av de fall som avses i artikel 172.1 i detta avtal, och som varit föremål för en ansökan, registrerats eller förvärvats genom användning, förutsatt att detta är möjligt enligt berörd lagstiftning, på en av parternas territorium före den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till den andra parten inom ramen för detta underavsnitt. Sådana varumärken får fortsätta att användas och förnyas trots skyddet av den geografiska beteckningen, såvida parternas varumärkeslagstiftning inte innehåller någon grund för att ogiltigförklara eller återkalla det aktuella varumärket.

Artikel 177

Allmänna regler

1.   Detta underavsnitt påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet.

2.   Import, export och saluföring av produkter enligt artiklarna 170 och 171 i detta avtal ska ske i förenlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga på den importerande partens territorium.

3.   Alla frågor som uppstår med hänsyn till de tekniska specifikationerna för registrerade namn ska behandlas i den underkommitté som inrättas genom artikel 179 i detta avtal.

4.   Geografiska beteckningar som skyddas enligt detta underavsnitt får endast avregistreras av den part där produkten har sitt ursprung.

5.   En produktspecifikation enligt detta underavsnitt ska vara den specifikation som godkänts av myndigheterna i den part på vars territorium produkten har sitt ursprung, inklusive eventuella likaledes godkända ändringar.

Artikel 178

Samarbete och öppenhet

1.   Parterna ska antingen direkt eller via den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättas enligt artikel 179 i detta avtal upprätthålla kontakt i alla frågor som rör genomförandet av detta underavsnitt samt dess funktion. I synnerhet får en part begära information från den andra parten rörande produktspecifikationer och ändringar av dessa, samt om kontaktpunkter för kontrollbestämmelser.

2.   Vardera parten får offentliggöra produktspecifikationerna eller en sammanfattning av dessa samt uppgifter om kontaktpunkter för kontrollbestämmelser avseende den andra partens geografiska beteckningar som skyddas med stöd av denna artikel.

Artikel 179

Underkommitté för geografiska beteckningar

1.   Härmed inrättas en underkommitté för geografiska beteckningar. Underkommittén ska bestå av företrädare för unionen och Georgien och ha till uppgift att övervaka utvecklingen av detta underavsnitt samt att fördjupa samarbetet och dialogen om geografiska beteckningar. Den ska regelbundet rapportera till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

2.   Underkommittén för geografiska beteckningar ska anta sina beslut i samförstånd. Den ska själv fastställa sin arbetsordning. Den ska på endera partens begäran sammanträda senast 90 dagar efter begäran, omväxlande i EU och Georgien, på en tid och plats och under förhållanden (inbegripet videokonferens) som ska avtalas gemensamt av parterna.

3.   Underkommittén för geografiska beteckningar ska också se till att detta underavsnitt fungerar på ett korrekt sätt och får pröva alla frågor som kan uppkomma i samband med dess genomförande och tillämpning. Den ska särskilt ansvara för följande:

a)

Ändringar av artikel 170.1 och 170.2 i detta avtal med avseende på hänvisningar till tillämplig lagstiftning i parterna.

b)

Ändringar av bilagorna XVII-C och XVII-D till detta avtal avseende geografiska beteckningar.

c)

Utbyte av information om lagstiftnings- och policyutveckling vad avser geografiska beteckningar och om alla andra frågor av gemensamt intresse på området geografiska beteckningar.

d)

Utbyte av information om geografiska beteckningar med sikte på att skydda dem i enlighet med detta underavsnitt.

Underavsnitt 4

Formgivning

Artikel 180

Internationella överenskommelser

Parterna bekräftar sitt engagemang för Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar från 1999.

Artikel 181

Skydd av registrerad formgivning

1.   Vardera parten ska tillhandahålla skydd för självständigt skapade industriella formgivningar som är nya och nyskapande (29). Skyddet ska tillhandahållas genom registrering, vilket ska ge ensamrätt till innehavaren av en registrerad formgivning enligt bestämmelserna i denna artikel.

2.   En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt ska endast betraktas som ny och nyskapande i den mån

a)

beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna och

b)

sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på nyhet och nyskapande.

3.   Med normal användning enligt punkt 2 a avses slutanvändarens användning, dock inte underhåll, service och reparationsarbeten.

4.   Innehavaren av en registrerad formgivning ska ha rätt att hindra tredje man som inte har innehavarens medgivande åtminstone från att framställa, erbjuda, sälja, importera, exportera, lagra eller använda en produkt som försetts med eller omfattar den skyddade formgivningen, om en sådan handling har kommersiellt syfte, otillbörligt strider mot ett normalt utnyttjande av formgivningen eller är oförenlig med god affärssed.

5.   Skyddets giltighetstid ska vara upp till 25 år, räknat från den dag då ansökan om registrering lämnades in eller från en dag som fastställs i enlighet med Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar, utan att detta påverkar bestämmelserna i Pariskonventionen.

Artikel 182

Undantag och uteslutningar

1.   Vardera parten får fastställa begränsade undantag från formgivningsskydd, förutsatt att sådana undantag inte otillbörligt strider mot ett normalt utnyttjande av skyddad formgivning och inte oskäligt inkräktar på de legitima intressen som innehavaren av den skyddade formgivningen har, med beaktande av tredje parters legitima intressen.

2.   Skyddet ska inte utsträckas till formgivningar som huvudsakligen är betingade av tekniska eller funktionella ändamål. Framför allt ska formskydd inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som måste återges exakt till formen och dimensionerna för att den produkt som formgivningen ingår i eller används för ska gå att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.

Artikel 183

Förhållande till upphovsrätt

En formgivning ska också vara berättigad till skydd enligt en parts upphovsrättslagstiftning från och med den dag då formgivningen skapades eller på något sätt fastställdes. Det ankommer på vardera parten att avgöra i vilken utsträckning och på vilka villkor sådant skydd ska ges, samt även vilken nivå av nyskapande som ska krävas.

Underavsnitt 5

Patent

Artikel 184

Internationella överenskommelser

Parterna bekräftar sitt åtagande att följa Wipo-konventionen om patentsamarbete.

Artikel 185

Patent och folkhälsa

1.   Parterna erkänner betydelsen av förklaringen från WTO:s ministerkonferens om Tripsavtalet och folkhälsa som antogs den 14 november 2001.

2.   Parterna ska respektera beslutet i WTO:s allmänna råd från den 30 augusti 2003 om punkt 6 i den förklaring som avses i punkt 1 i denna artikel, och ska bidra till dess genomförande.

Artikel 186

Tilläggsskydd

1.   Parterna medger att läkemedel och växtskyddsmedel som skyddas av patent på deras respektive territorier får genomgå ett administrativt godkännandeförfarande innan de släpps ut på deras marknader. De medger att den tidsrymd som förflyter mellan det att en patentansökan görs och det att det första godkännandet lämnas för att saluföra produkten på deras respektive marknader, enligt vad som fastställts i detta syfte i inhemsk lagstiftning, kan förkorta den period då produkten åtnjuter faktiskt patentskydd.

2.   Vardera parten ska föreskriva att läkemedel eller växtskyddsmedel som skyddas av patent och som har genomgått ett administrativt godkännandeförfarande ska skyddas under ytterligare en period, som är lika med den tidsrymd som avses i punkt 1 andra meningen, minskad med fem år.

3.   Trots vad som sägs i punkt 2 får perioden för ytterligare skydd inte överstiga fem år.

4.   När det gäller läkemedel som varit föremål för pediatriska studier ska, förutsatt att resultaten av studierna kommer till uttryck i produktinformationen, parterna föreskriva en ytterligare förlängning på sex månader av den period under vilken produkten är skyddad enligt punkt 2.

Artikel 187

Skydd av uppgifter som lämnas i syfte att erhålla godkännande för att släppa ut ett läkemedel på marknaden (30)

1.   Parterna ska tillämpa ett övergripande system för att garantera att uppgifter som lämnas in för att erhålla ett godkännande för utsläppande av ett läkemedel på marknaden behandlas konfidentiellt, inte röjs eller används.

2.   Vardera parten ska i den egna lagstiftningen säkerställa att de uppgifter som lämnas in för att erhålla ett godkännande för att släppa ut ett läkemedel på marknaden förblir konfidentiella och inte röjs för tredje parter samt omfattas av skyddet mot otillbörlig kommersiell användning.

3.   För detta ändamål ska vardera parten, under en period på minst sex år från och med dagen för det första godkännandet i en av parterna, inte tillåta andra sökande att saluföra samma eller en liknande produkt på grundval av det godkännande för saluföring som beviljats den sökande som lämnat in testdata eller studier, såvida inte den sökande som lämnat in testdata eller studier har gett sitt samtycke. Under en sådan period ska de testdata eller studier som lämnades in för det första godkännandet inte användas till förmån för senare sökande som försöker erhålla ett godkännande för saluföring av ett läkemedel, utom om den förste sökande har gett sitt samtycke.

4.   De sex år som avses i punkt 3 ska förlängas till högst sju år om innehavaren under de första sex åren efter att ha erhållit det första godkännandet beviljas godkännande för en eller flera nya terapeutiska indikationer som anses ha betydande kliniska fördelar jämfört med befintliga behandlingsmetoder.

5.   Georgien förbinder sig att anpassa sin lagstiftning om uppgiftsskydd för läkemedel till unionens lagstiftning vid en tidpunkt som ska fastställas av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

Artikel 188

Skydd av uppgifter för att få ett godkännande för saluföring av växtskyddsmedel

1.   Vardera parten ska fastställa krav på säkerhet och effektivitet före godkännande av utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel.

2.   Vardera parten ska se till att uppgifter som en sökande lämnar in för första gången för att få ett godkännande för saluföring av växtskyddsmedel omfattas av skydd mot otillbörlig kommersiell användning och inte används till förmån för någon annan person som försöker erhålla ett godkännande för saluföring, utom om det kan läggas fram bevis för att den första sökanden uttryckligen gett sitt samtycke till att dessa uppgifter får användas.

3.   En test- eller studierapport som en sökande lämnar in för första gången i syfte att få ett godkännande för saluföring ska uppfylla följande villkor:

a)

Den ska vara nödvändig för godkännandet eller för en ändring i ett godkännande för att medlet ska få användas på en annan gröda.

b)

Den ska ha intygats vara i överensstämmelse med principerna för god laboratoriesed eller god försökssed.

4.   Perioden för uppgiftsskydd ska vara minst tio år från dagen för det första godkännandet för saluföring i den part som berörs.

Artikel 189

Växtsorter

Parterna ska skydda växtförädlarrätten, i enlighet med internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter, och ska samarbeta för att främja och genomföra denna rätt.

Avsnitt 3

Skerstllande av skydd fr immateriella rttigheter

Artikel 190

Allmänna skyldigheter

1.   Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Tripsavtalet, särskilt del III i detta, och ska föreskriva de kompletterande åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta avsnitt för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter (31).

2.   Dessa kompletterande åtgärder, förfaranden och sanktioner ska vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och ska inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

3.   Dessa kompletterande åtgärder och sanktioner ska också vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska tillämpas så att hinder för laglig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.

Artikel 191

Berättigade sökande

Vardera parten ska tillerkänna följande personer och organ rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet:

a)

Innehavare av immateriella rättigheter, i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lag.

b)

Alla andra personer som har tillåtelse att utnyttja dessa rättigheter, i synnerhet licenstagare, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.

c)

Organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.

d)

Organ som tillvaratar branschintressen och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.

Underavsnitt 1

Civilrättslig verkställighet

Artikel 192

Åtgärder för att skydda bevisning

1.   Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, redan innan prövningen av sakfrågan inletts och på begäran av en part som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina påståenden att ett immaterialrättsintrång har begåtts eller är omedelbart förestående, får besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas.

2.   Sådana åtgärder kan inbegripa en detaljerad beskrivning, med eller utan provexemplar, eller beslag av de påstådda intrångsgörande varorna och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för tillverkningen och/eller distributionen av dessa varor samt tillhörande handlingar. Åtgärderna ska om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för att bevisningen kan komma att förstöras.

3.   Om åtgärder för att skydda bevisning har beslutats utan att motparten har hörts, ska de berörda parterna underrättas om detta utan dröjsmål och senast efter det att åtgärderna har verkställts.

Artikel 193

Rätt till information

1.   Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång och som svar på en berättigad och proportionerlig begäran av käranden, får besluta att information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person som

a)

har befunnits förfoga över de intrångsgörande varorna i kommersiell skala,

b)

har befunnits använda de intrångsgörande tjänsterna i kommersiell skala,

c)

har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande verksamhet, eller

d)

har befunnits producera, tillverka eller distribuera intrångsgörande varor eller tillhandahålla tjänster genom uppgifter från en person som avses i led a, b eller c.

2.   Informationen i punkt 1 ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta

a)

namn och adress till producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna, samt tilltänkta grossister och detaljister, och

b)

uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris på varorna eller tjänsterna.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som

a)

ger rättighetshavaren rätt till ytterligare information,

b)

reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får användas i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden,

c)

reglerar ansvar för missbruk av rätten till information,

d)

gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge egen eller nära anhörigs medverkan i ett immaterialrättsintrång, eller

e)

reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter.

Artikel 194

Preliminära åtgärder

1.   Vardera parten ska se till att de rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden får utfärda ett interimistiskt föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite om så föreskrivs i inhemsk lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren. Ett interimistiskt föreläggande får också utfärdas på samma villkor mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

2.   Ett interimistiskt föreläggande får även utfärdas i syfte att besluta om beslag eller överlämnande av varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden.

3.   När det gäller ett påstått intrång som begås i kommersiell skala, ska parterna se till att de rättsliga myndigheterna, om sökanden påvisar omständigheter som kan äventyra indrivningen av skadestånd, får belägga fast och rörlig egendom som tillhör den person som påstås ha gjort intrånget med kvarstad, inbegripet frysning av dennes bankkonton och andra tillgångar. I detta syfte får de behöriga myndigheterna besluta om lämplig tillgång till bank-, finans- eller affärshandlingar som den person som påstås ha gjort intrånget förfogar över.

Artikel 195

Åtgärder efter beslut i sakfrågan

1.   Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden, utan att det påverkar det skadestånd som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och utan att någon form av ersättning utgår, får besluta att varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet åtminstone slutgiltigt ska avlägsnas från marknaden eller förstöras. Om så är lämpligt får de behöriga rättsliga myndigheterna även besluta att material och verktyg som huvudsakligen har använts för att skapa eller tillverka dessa varor ska förstöras.

2.   Parternas rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att besluta om att dessa åtgärder ska bekostas av intrångsgöraren, såvida det inte åberopas särskilda skäl mot detta.

3.   Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren, samt mot eventuella mellanhänder vars tjänster används av en tredje part för att göra immaterialrättsintrång, med förbud att fortsätta intrånget.

4.   Vardera parten får föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna, när detta är lämpligt och på begäran av den person som kan bli föremål för sådana åtgärder som föreskrivs i denna artikel, får besluta att ekonomisk ersättning ska utgå till den skadelidande parten istället för att tillämpa åtgärderna enligt denna artikel, om personen i fråga varken har handlat uppsåtligt eller oaktsamt, om ett verkställande av åtgärderna i fråga skulle orsaka denne oproportionerligt stor skada och om ekonomisk ersättning till den skadelidande parten framstår som rimligt tillfredsställande.

Artikel 196

Skadestånd

1.   Vardera parten ska se till att de rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget. När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet

a)

ska de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk karaktär, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget, eller

b)

kan de, som ett alternativ till a där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i upphovsrättslig ersättning eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.

2.   I de fall då intrångsgöraren har gjort intrång i immateriella rättigheter utan att ha vetat eller utan att ha rimlig grund till att veta det, får parterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får besluta om återbetalning till den skadelidande parten av vinst eller betalning av ett skadestånd som kan vara fastställt i förväg.

Artikel 197

Kostnader för förfarandet

Vardera parten ska se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den vinnande parten i allmänhet ersätts av den förlorande parten, om detta inte är oskäligt och utan att det påverkar tillämpningen av undantag som fastställts genom inhemska förfaranderegler.

Artikel 198

Offentliggörande av domstolsavgöranden

Vardera parten ska se till att de rättsliga myndigheterna, antingen i rättsliga förfaranden rörande intrång i ett industriellt rättsskydd eller i rättsliga förfaranden rörande intrång i en upphovsrätt, eller i båda fallen, på begäran av den sökande och på intrångsgörarens bekostnad får besluta om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgörandet, inbegripet att avgörandet ska anslås och offentliggöras helt eller delvis.

Artikel 199

Presumtion om innehav av upphovs- eller äganderätt

Vid tillämpningen av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta underavsnitt gäller följande:

a)

För att upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk, om inte motsatsen bevisas, ska anses som sådan och följaktligen ha rätt att föra talan om intrång, ska det vara tillräckligt att den personens namn på sedvanligt sätt finns angivet på verket.

b)

Bestämmelsen i led a ska efter nödvändiga ändringar också tillämpas på innehavare av upphovsrätten närstående rättigheter i fråga om deras skyddade alster.

Underavsnitt 3.2

Övriga bestämmelser

Artikel 200

Gränsåtgärder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 75 i detta avtal och bilaga XIII till detta avtal fastställs i denna artikel de allmänna principerna för detta avtal vad gäller tullmyndigheternas säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och skyldigheterna för parternas tullmyndigheter att inleda samarbete.

2.   Vid genomförandet av gränsåtgärder som syftar till att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter ska parterna sörja för överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Gatt 1994 och Tripsavtalet.

3.   Bestämmelserna om gränsåtgärder i denna artikel är av procedurkaraktär. De fastställer villkor och förfaranden för hur tullmyndigheterna ska agera när varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet är, eller borde ha varit, under tullkontroll. Dessa bestämmelser ska inte på något sätt påverka den materiella rätt som parterna omfattas av i fråga om immateriella rättigheter.

4.   För att underlätta ett effektivt säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tullmyndigheterna anta en rad strategier för att kartlägga transporter innehållande varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. Dessa strategier omfattar metoder för riskanalys som bland annat grundar sig på uppgifter från rättighetshavare, insamlade uppgifter och godsinspektioner.

5.   Parterna är överens om att praktiskt genomföra artikel 69 i Tripsavtalet när det gäller internationell handel med varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. För detta ändamål ska parterna upprätta och till varandra anmäla kontaktpunkter inom sina tullförvaltningar och vara beredda att utbyta uppgifter och information om handel med sådana varor som berör båda parter. De ska särskilt främja informationsutbyte och samarbete mellan tullmyndigheter beträffande handel med varumärkesförfalskade varor och upphovsrättsligt piratkopierade varor. Utan att det påverkar bestämmelserna i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor till detta avtal ska tullmyndigheterna, om så är lämpligt, utbyta sådan information snabbt och med vederbörlig hänsyn till parternas lagar om uppgiftsskydd.

6.   Tullmyndigheterna i vardera parten ska, på begäran eller på eget initiativ, samarbeta i syfte att förse tullmyndigheterna i den andra parten med relevant tillgänglig information, särskilt rörande varor som transiteras genom en parts territorium och är avsedda för (eller har ursprung i) den andra parten.

7.   Den underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal ska fastställa de nödvändiga praktiska arrangemangen för det utbyte av uppgifter och information som avses i denna artikel.

8.   Protokoll II till detta avtal, som rör ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, ska vara tillämpligt vid överträdelser av immateriella rättigheter, utan att detta påverkar de former av samarbete som resulterar av tillämpningen av punkterna 5–7 i denna artikel.

9.   Den underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal ska vara ansvarig för att denna artikel fungerar och genomförs på ett korrekt sätt.

Artikel 201

Uppförandekoder

Parterna ska uppmuntra

a)

att branschorganisationer eller branschsammanslutningar utarbetar uppförandekoder som ska bidra till att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter,

b)

att utkast till uppförandekoder lämnas till respektive behöriga myndigheter tillsammans med eventuella utvärderingar av tillämpningen av dessa uppförandekoder.

Artikel 202

Samarbete

1.   Parterna är överens om att samarbeta för att stödja genomförandet av åtagandena och skyldigheterna enligt detta kapitel.

2.   Samarbetet omfattar, men inte är begränsat till

a)

informationsutbyte om den rättsliga ramen för immateriella rättigheter samt relevanta bestämmelser om skydd och säkerställande av skydd; utbyte av erfarenheter om lagstiftningsprocessen på dessa områden,

b)

utbyte av erfarenheter av och information om skyddet av immateriella rättigheter,

c)

utbyte av erfarenheter om genomförandet på central och underordnad nivå mellan tull och polis samt administrativa och rättsliga organ; samordning, även med andra länder, för att hindra export av förfalskade varor,

d)

kapacitetsuppbyggnad; personalutbyte och utbildning av personal,

e)

främjande och spridning av information om immateriella rättigheter, bland annat i näringslivet och det civila samhället; ökad medvetenhet hos konsumenter och rättighetshavare,

f)

stärkt institutionellt samarbete, till exempel mellan myndigheter för immateriella rättigheter,

g)

aktivt ökande av medvetenheten och höjande av utbildningsnivån hos allmänheten i fråga om immateriella rättigheter: utarbetande av ändamålsenliga strategier för att hitta de viktigaste målgrupperna och inrättande av kommunikationsprogram för att öka medvetenheten hos konsumenter och media om effekterna av kränkningar av immateriella rättigheter, bland annat riskerna för hälsa och säkerhet och kopplingen till den organiserade brottsligheten.

KAPITEL 10

Konkurrens

Artikel 203

Principer

Parterna erkänner vikten av fri och icke snedvriden konkurrens i sina handelsförbindelser. Parterna medger att konkurrensbegränsande affärsmetoder och statliga ingripanden (inklusive subventioner) kan störa marknaderna och motverkar fördelarna med handelsliberaliseringen.

Artikel 204

Lagstiftning om antitrustfrågor och företagskoncentrationer samt genomförandet av denna

1.   Vardera parten ska på sitt respektive territorium bibehålla omfattande konkurrenslagstiftning som effektivt tar itu med konkurrensbegränsande avtal, samordnade förfaranden och konkurrensbegränsande ensidiga åtgärder från företag med dominerande marknadsinflytande och som effektivt kontrollerar företagskoncentrationer för att undvika betydande hinder för effektiv konkurrens och missbruk av en dominerande ställning.

2.   Vardera parten ska upprätthålla en myndighet som har ansvar för och är lämpligt utrustad för att se till att konkurrenslagstiftningen i punkt 1 genomförs i praktiken.

3.   Parterna erkänner vikten av att tillämpa sin respektive konkurrenslagstiftning på ett öppet och icke-diskriminerande sätt med respekt för principerna för rättvisa förfaranden och berörda företags rätt att höras.

Artikel 205

Statliga monopol, statliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter

1.   Inget i detta kapitel hindrar en part från att utse eller bibehålla statliga monopol eller statliga företag, eller från att ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter i enlighet med sin respektive lagstiftning.

2.   Vardera parten ska se till att statliga handelsmonopol, statliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter omfattas av den konkurrenslagstiftning som avses i artikel 204.1, i den mån tillämpningen av denna lagstiftning inte hindrar det rättsliga eller faktiska genomförandet av dessa företags särskilda uppgifter av allmänt intresse.

Artikel 206

Subventioner

1.   I denna artikel ska en subvention vara en åtgärd som uppfyller villkoren i artikel 1 i subventionsavtalet oavsett om den beviljas i samband med produktion av varor eller tillhandahållande av tjänster och som är specifik enligt artikel 2 i det avtalet.

2.   Vardera parten ska sörja för öppenhet vad gäller subventioner. I detta syfte ska vardera parten vartannat år rapportera till den andra parten om den rättsliga grunden och formen för samt beloppet eller budgeten för, och om möjligt mottagaren av, de subventioner som beviljats av regeringen eller av ett offentligt organ i samband med produktion av varor. En sådan rapport ska anses ha lämnats om vardera parten gjort relevanta uppgifter tillgängliga på en allmänt tillgänglig webbplats.

3.   På begäran av en part ska den andra parten omgående lämna information och svara på frågor om särskilda subventioner som rör tillhandahållande av tjänster.

Artikel 207

Tvistlösning

Bestämmelserna om tvistlösningsmekanismen i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla för artiklarna 203, 204 och 205 i detta avtal.

Artikel 208

Förhållande till WTO

Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte tillämpningen av en parts rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet, särskilt subventionskoden samt överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

Artikel 209

Konfidentialitet

Vid informationsutbyte enligt detta kapitel ska parterna beakta de begränsningar som följer av tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter i deras respektive jurisdiktioner.

KAPITEL 11

Handelsrelaterade energibestmmelser

Artikel 210

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   energiprodukter: råolja (HS-nummer 27.09), naturgas (HS-nummer 27.11) och elektrisk energi (HS-nummer 27.16).

b)   infrastruktur för energitransport: högtrycksledningar för överföring av naturgas; högspänningsnät eller högspänningsledningar för elöverföring, inbegripet sammanlänkningar som används för att länka samman olika nätverk för gas- eller elöverföring; rörledningar för överföring av råolja, järnvägar och annan fast infrastruktur för transitering av energiprodukter.

c)   transitering: transport av energiprodukter genom en parts territorium, med eller utan omlastning, lagring, uppdelning av partier eller byte av transportmedel, där transporten endast utgör en del av en komplett färd som inleds och avslutas bortom gränsen för den part genom vars territorium transporten sker.

d)   otillåtet utnyttjande: all verksamhet som består i att olagligt utnyttja energiprodukter från infrastruktur för energitransport.

Artikel 211

Transitering

Parterna ska sörja för att transitering sker i överensstämmelse med deras internationella åtaganden i enlighet med bestämmelserna i Gatt 1994 och energistadgefördraget.

Artikel 212

Otillåtet utnyttjande av varor under transitering

Vardera parten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och hantera alla former av otillåtet utnyttjande av energiprodukter som transiteras genom dess territorium med hjälp av en enhet som omfattas av den partens kontroll eller jurisdiktion.

Artikel 213

Oavbruten transitering

1.   En part får inte utnyttja eller på annat sätt ingripa i transitering av energiprodukter genom dess territorium, utom om ett sådant utnyttjande eller annat ingripande uttryckligen fastställs i ett kontrakt eller annat avtal som reglerar sådan transitering eller om en fortsatt drift av infrastrukturen för energitransport utan omedelbara korrigerande åtgärder skapar ett orimligt hot mot den allmänna säkerheten, kulturarvet, hälsa och säkerhet eller miljön, förutsatt att sådana åtgärder inte utförs på ett sätt som skulle innebära godtycklig eller oberättigad diskriminering eller en förtäckt inskränkning av den internationella handeln.

2.   I händelse av en tvist i en fråga som gäller parterna eller en eller flera enheter som omfattas av den ena partens kontroll eller jurisdiktion, får en part genom vars territorium energiprodukter transiteras inte före slutförandet av ett tvistlösningsförfarande enligt kontraktet i fråga eller ett förfarande vid nödsituationer enligt bilaga XVIII till detta avtal eller enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, avbryta eller minska sådan transitering, eller tillåta att en enhet under dess kontroll eller jurisdiktion, inbegripet ett statligt handelsföretag, avbryter eller minskar sådan transitering, utom under de omständigheter som anges i punkt 1.

3.   En part ska inte hållas ansvarig för ett avbrott eller en minskning av transitering enligt denna artikel om den parten inte har möjlighet att leverera eller transitera energiprodukter på grund av handlingar som kan tillskrivas ett tredjeland eller en enhet under ett tredjelands kontroll eller jurisdiktion.

Artikel 214

Transiteringsskyldighet för systemansvariga

Vardera parten ska se till att de systemansvariga för infrastrukturen för energitransport vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att

a)

minimera risken för att transiteringen oavsiktligt avbryts eller minskas,

b)

omgående se till att den transitering som oavsiktligt avbrutits eller minskat åter fungerar normalt.

Artikel 215

Tillsynsmyndigheter

1.   Vardera parten ska utse oberoende tillsynsmyndigheter med befogenhet att reglera gas- och elmarknaderna. Dessa tillsynsmyndigheter ska vara juridiskt åtskilda från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga eller privata företag, marknadsaktörer eller systemansvariga.

2.   Tillsynsmyndighetens beslut och de förfaranden som den tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörer på marknaden.

3.   En aktör som påverkas av en regleringsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga beslutet till en överklagandeinstans som är oberoende av de berörda parterna. Om instansen i fråga inte har domstolskaraktär, ska den alltid lämna en skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig myndighet. Beslut som fattats av överklagandeinstanser ska verkställas.

Artikel 216

Organisation av marknaderna

1.   Parterna ska sörja för konkurrenskraftiga, säkra och miljömässigt hållbara villkor på energimarknaderna och får inte diskriminera mellan företag när det gäller rättigheter eller skyldigheter.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får en part i allmänt ekonomiskt intresse ålägga företag skyldigheter som kan avse följande områden: säkerhet, inbegripet försörjningstrygghet; leveransernas regelbundenhet, kvalitet och pris; miljöskydd, inbegripet energieffektivitet, energi från förnybara källor och skydd av klimatet. Sådana skyldigheter ska vara klart definierade, öppna, proportionella och kontrollerbara.

3.   Om en part reglerar det pris för vilket gas och el säljs på den inhemska marknaden ska den parten se till att metoden för att beräkna det reglerade priset offentliggörs innan det reglerade priset börjar gälla.

Artikel 217

Tillträde till infrastruktur för energitransport

1.   Vardera parten ska inom sitt territorium se till att det införs ett system för tredje parts tillträde till infrastruktur för energitransport, anläggningar för kondenserad naturgas (LNG-anläggningar) och lagringsanläggningar som är tillgängligt för samtliga användare och tillämpas på ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt.

2.   Vardera parten ska se till att avgifter för tillträde till infrastruktur för energitransport och alla andra villkor som rör tillträde till en infrastruktur för energitransport är objektiva, skäliga och öppna och inte innebär diskriminering på grundval av energiproduktens ursprung, ägande eller destination.

3.   Vardera parten ska se till att all teknisk och avtalsenlig kapacitet, såväl fysisk som virtuell, tilldelas genom öppna och icke-diskriminerande kriterier och förfaranden.

4.   Om tredje part nekas tillträde ska parterna sörja för att de systemansvariga för infrastrukturen för energitransport på begäran ger den ansökande parten en motiverad förklaring som kan bli föremål för rättslig prövning.

5.   En part får i undantagsfall avvika från bestämmelserna i punkterna 1–4 i enlighet med objektiva kriterier som fastställs i dess lagstiftning. Framför allt får en part i sin lagstiftning införa en möjlighet att efter en bedömning från fall till fall, för en begränsad tidsperiod, bevilja undantag från reglerna för tredjepartstillträde när det gäller större nya infrastrukturer för energitransport.

Artikel 218 (32)

Förhållande till fördraget om energigemenskapen

1.   Om bestämmelserna i detta kapitel skulle strida mot bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen eller de bestämmelser i unionslagstiftningen som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen, ska bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen eller de bestämmelser i unionslagstiftningen som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen ha företräde i de avseenden som konflikten gäller.

2.   Vid genomförandet av detta kapitel ska företräde ges till antagande av lagstiftning eller andra akter som är förenliga med fördraget om energigemenskapen eller som bygger på den lagstiftning som är tillämplig i unionen. Vid en eventuell tvist som rör detta kapitel ska lagstiftning eller andra akter som uppfyller dessa kriterier antas vara förenliga med detta kapitel. Vid bedömningen av huruvida lagstiftning eller andra akter uppfyller dessa kriterier ska alla relevanta beslut som fattats enligt artikel 91 i fördraget om energigemenskapen beaktas.

KAPITEL 12

Öppenhet

Artikel 219

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   åtgärd med allmän tillämpning: omfattar lagar, förordningar, rättsliga avgöranden, förfaranden och administrativa avgöranden som kan ha konsekvenser för frågor som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Definitionen omfattar inte åtgärder som riktar sig till en viss person eller en grupp av personer.

b)   berörd person: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad på en parts territorium och kan påverkas direkt av en åtgärd med allmän tillämpning.

Artikel 220

Mål

Parterna erkänner den betydelse som deras regelverk kan ha för handel och investeringar mellan dem och ska tillhandahålla en förutsägbar lagstiftning för ekonomiska aktörer och effektiva förfaranden, inbegripet för små och medelstora företag, med vederbörlig hänsyn till rättssäkerhet och proportionalitet.

Artikel 221

Offentliggörande

1.   Vardera parten ska se till att åtgärder med allmän tillämpning

a)

omedelbart görs lättillgängliga via ett officiellt angivet medium, och om möjligt elektroniskt, på ett sätt som gör att vem som helst kan sätta sig in i dem,

b)

innehåller en förklaring av målet för och motiveringen till sådana åtgärder, och

c)

medger tillräcklig tid mellan offentliggörandet av sådana åtgärder och deras ikraftträdande, utom i vederbörligen motiverade fall som inbegriper säkerhetsfrågor eller en nödsituation.

2.   Vardera parten ska

a)

sträva efter att på ett tidigt stadium som förefaller lämpligt offentliggöra alla förslag till antagande eller till ändring av en åtgärd med allmän tillämpning, inbegripet en förklaring av målet för och motiveringen till förslaget,

b)

ge berörda personer rimlig möjlighet att framföra synpunkter på ett sådant förslag, och i så god tid att de berörda personerna hinner lämna sådana synpunkter, och

c)

sträva efter att beakta berörda personers synpunkter på föreslaget.

Artikel 222

Förfrågningar och kontaktpunkter

1.   För att underlätta kommunikationen mellan parterna i alla frågor som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska vardera parten utse en kontaktpunkt som fungerar som samordnare.

2.   Vardera parten ska upprätta eller upprätthålla lämpliga mekanismer för att svara på förfrågningar vad gäller åtgärder med allmän tillämpning som har föreslagits eller trätt i kraft, och hur de ska tillämpas. Förfrågningar kan riktas till den kontaktpunkt som inrättas enligt punkt 1 eller till andra mekanismer, beroende på vad som är lämpligt.

3.   Parterna erkänner att alla svar enligt punkt 2 inte är definitiva eller rättsligt bindande utan endast ges upplysningsvis, om inte annat föreskrivs i deras respektive lagar och andra författningar.

4.   På begäran av en part ska den andra parten omedelbart lämna information och svara på frågor som gäller en åtgärd med allmän tillämpning eller ett förslag till antagande eller ändring av en åtgärd med allmän tillämpning som den begärande parten anser kan påverka funktionen hos avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, oavsett om den begärande parten tidigare underrättats om åtgärden eller inte.

Artikel 223

Förvaltning av åtgärder med allmän tillämpning

1.   Vardera parten ska på ett objektivt, opartiskt och skäligt sätt förvalta alla åtgärder med allmän tillämpning.

2.   I detta syfte ska vardera parten, när sådana åtgärder i specifika fall tillämpas på enskilda personer, varor eller tjänster i den andra parten

a)

sträva efter att, i enlighet med sina egna förfaranden, ge de personer som direkt berörs av ett förfarande rimligt varsel när ett förfarande inleds, inbegripet en beskrivning av förfarandets art, en redogörelse för den rättsliga grund enligt vilken förfarandet inletts och en allmän beskrivning av tvistefrågorna,

b)

ge sådana berörda personer rimlig möjlighet att lägga fram fakta och argument till stöd för sin ståndpunkt innan en slutgiltig administrativ åtgärd vidtas, i den mån tiden, förfarandets art och allmänintresset tillåter det, och

c)

se till att förfarandena grundar sig på och överensstämmer med partens lagstiftning.

Artikel 224

Överprövning och överklagande

1.   Vardera parten ska inrätta eller upprätthålla domstolar, skiljedomstolar eller förvaltningsdomstolar eller motsvarande förfaranden som snabbt kan pröva och vid behov vidta korrigerande administrativa åtgärder i frågor som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Sådana domstolar eller förfaranden ska vara opartiska och oberoende av den instans eller myndighet som svarar för den administrativa tillsynen, och de som är ansvariga för dem får inte ha ett väsentligt intresse i ärendets utgång.

2.   Vardera parten ska se till att parterna i målet i alla sådana domstolar eller förfaranden har rätt till

a)

en rimlig möjlighet att stödja eller försvara sin ståndpunkt, och

b)

ett beslut som bygger på bevisning och inlämnade handlingar eller, när så krävs i partens lagstiftning, handlingar som den administrativa myndigheten sammanställt.

3.   Med förbehåll för överklagande eller ytterligare överprövning i enlighet med dess lagstiftning ska vardera parten se till att den instans eller myndighet som ansvarar för den administrativa åtgärden i fråga genomför beslutet och rättar sig efter det i sin praxis.

Artikel 225

Lagstiftningens kvalitet och effektivitet samt god förvaltningssed

1.   Parterna är överens om att samarbeta för att främja god kvalitet och effektivitet i lagstiftningen, bland annat genom utbyte av information och bästa praxis rörande sin respektive regleringspolitik och sina respektive konsekvensutredningar.

2.   Parterna erkänner vikten av principerna för god förvaltningssed (33) och är överens om att samarbeta för att främja sådana principer, bland annat genom utbyte av information och bästa praxis.

Artikel 226

Särskilda regler

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas utan att det påverkar särskilda regler om öppenhet som fastställs i andra kapitel i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

KAPITEL 13

Handel och hllbar utveckling

Artikel 227

Bakgrund och mål

1.   Parterna erinrar om Agenda 21 från Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling från 1992, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998, genomförandeplanen från Johannesburg om hållbar utveckling från 2002, FN:s ekonomiska och sociala råds ministerdeklaration från 2006 om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla, och ILO:s förklaring om social rättvisa för en rättvis globalisering från 2008. Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett sätt som bidrar till målet om hållbar utveckling, för nuvarande och kommande generationers välfärd, samt att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer av deras handelsförbindelser.

2.   Parterna bekräftar sitt åtagande att uppnå en hållbar utveckling och erkänner att ekonomisk utveckling, social utveckling och miljöskydd är dess av varandra avhängiga och ömsesidigt förstärkande grundpelare. Parterna understryker fördelen av att betrakta handelsrelaterade arbetsmarknadsfrågor (34) och miljöfrågor som en del av en övergripande strategi för handel och hållbar utveckling.

Artikel 228

Rätt att reglera och skyddsnivåer

1.   Parterna erkänner vardera partens rättighet att själv besluta om sin politik och sina prioriteringar vad gäller hållbar utveckling, att fastställa den egna inhemska nivån för miljö- och arbetarskydd samt att anta eller ändra relevant lagstiftning och politik, med hänsyn tagen till de internationellt erkända standarder och överenskommelser som det hänvisas till i artiklarna 229 och 230 i detta avtal.

2.   I detta sammanhang ska vardera parten sträva efter att se till att dess lagstiftning och politik säkrar och främjar höga nivåer av miljö- och arbetarskydd och sträva efter att fortsätta att förbättra sin lagstiftning och politik och de underliggande skyddsnivåerna.

Artikel 229

Multilaterala arbetsnormer och avtal

1.   Parterna erkänner att full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla är grundläggande för att hantera globaliseringen och bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av internationell handel på ett sätt som leder till full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. I detta sammanhang åtar sig parterna att vid behov samråda och samarbeta när det gäller handelsrelaterade arbetsmarknadsfrågor av gemensamt intresse.

2.   Parterna åtar sig, i enlighet med sina skyldigheter såsom medlemmar i ILO och enligt ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, samt uppföljningen av denna som antogs vid internationella arbetskonferensens åttiosjätte möte 1998, att respektera, främja och i sin lagstiftning och praxis på hela sitt territorium införa de internationellt erkända grundläggande arbetsnormer som fastställs i de grundläggande ILO-konventionerna, särskilt

a)

föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,

b)

avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete,

c)

faktiskt avskaffande av barnarbete, och

d)

undanröjande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

3.   Parterna bekräftar sitt åtagande att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de grundläggande och prioriterade ILO-konventionerna samt andra ILO-konventioner som ratificerats av Georgien respektive medlemsstaterna.

4.   Parterna kommer också att överväga att ratificera de återstående prioriterade konventionerna samt andra konventioner som ILO klassificerat som uppdaterade. Parterna ska regelbundet utbyta information om sin respektive situation och utvecklingen i detta avseende.

5.   Parterna erkänner att överträdelser av de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet inte får åberopas eller på annat sätt användas som en legitim komparativ fördel och att arbetsnormer inte bör användas i handelsprotektionistiskt syfte.

Artikel 230

Multilateral miljöförvaltning och multilaterala miljöavtal

1.   Parterna erkänner värdet av multilateral miljöförvaltning och multilaterala miljöavtal som det internationella samfundets svar på globala och regionala miljöproblem, och betonar behovet av att öka det ömsesidiga stödet mellan handelspolitik och miljöpolitik. Parterna åtar sig i detta sammanhang att på lämpligt sätt samråda och samarbeta rörande förhandlingar om handelsrelaterade miljöproblem och andra handelsrelaterade miljöfrågor av gemensamt intresse.

2.   Parterna bekräftar åtagandet att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de multilaterala miljöavtal i vilka de är parter.

3.   Parterna ska regelbundet utbyta information om sin respektive situation och sina respektive framsteg när det gäller ratificeringen av de multilaterala miljöavtalen eller ändringar av sådana avtal.

4.   Parterna bekräftar sitt åtagande att uppnå slutmålet i FN:s ramkonvention om klimatförändringen och protokollet till denna (Kyotoprotokollet). De åtar sig att samarbeta vid utarbetandet av framtida internationella ramverk om klimatförändringen enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringen och därtill hörande avtal och beslut.

5.   Inget i detta avtal ska hindra parterna från att anta eller bibehålla åtgärder för att genomföra de multilaterala miljöavtal som de är parter i, under förutsättning att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parterna eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln.

Artikel 231

Handel och investeringar som främjar hållbar utveckling

Parterna bekräftar sitt åtagande att förstärka handelns bidrag till att nå målet om hållbar utveckling i dess ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Sålunda gäller följande:

a)

Parterna erkänner den betydelse som grundläggande arbetsnormer och anständiga arbetsvillkor kan ha för ekonomisk effektivitet, innovation och produktivitet, och ska verka för större politisk samstämmighet mellan handelspolitiken å ena sidan och sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken å den andra.

b)

Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel och investeringar i miljövaror och miljötjänster, bland annat genom att ta itu med icke-tariffära handelshinder.

c)

Parterna ska sträva efter att underlätta avlägsnandet av hinder för handel eller investeringar rörande varor och tjänster av särskild betydelse för att begränsa klimatförändringen, till exempel hållbara och förnybara energikällor samt energieffektiva produkter och tjänster. Detta kan inbegripa antagande av lämplig teknik och främjande av standarder som fullgör miljömässiga och ekonomiska behov och minimerar tekniska handelshinder.

d)

Parterna är överens om att främja handel med varor som bidrar till bättre sociala villkor och miljövänliga metoder, inbegripet varor som ingår i frivilliga system för hållbar utveckling såsom system för rättvis och etisk handel och miljömärkning.

e)

Parterna är överens om att främja företagens sociala ansvar, bland annat genom informationsutbyte och bästa praxis. Parterna hänvisar i detta avseende till relevanta internationellt erkända principer och riktlinjer, särskilt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Artikel 232

Biologisk mångfald

1.   Parterna erkänner vikten av att sörja för bevarandet och den hållbara användningen av biologisk mångfald som en viktig faktor för att uppnå hållbar utveckling, och bekräftar sitt åtagande att bevara och hållbart använda den biologiska mångfalden i överensstämmelse med konventionen om biologisk mångfald och andra relevanta internationella instrument i vilka de är parter.

2.   För detta ändamål åtar sig parterna att

a)

främja handel med produkter som bygger på naturresurser och som framställts genom hållbar användning av biologiska resurser, samt bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden,

b)

utbyta information om åtgärder rörande handel med produkter som bygger på naturresurser vilka syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och minska trycket på den biologiska mångfalden samt, i tillämpliga fall, samarbeta för att maximera effekterna av och sörja för ömsesidigt stöd mellan sina respektive strategier,

c)

främja förteckning av arter enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) om dessa arters bevarandestatus anses vara i riskzonen, och

d)

samarbeta på regional och global nivå i syfte att främja bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald i naturliga ekosystem eller jordbruksekosystem, inbegripet utrotningshotade arter och deras livsmiljö, särskilt skyddade naturområden och genetisk mångfald, samt främja återställande av ekosystem och undanröjande eller minskning av negativa miljöeffekter som härrör från användning av levande och icke-levande naturresurser eller av ekosystem.

Artikel 233

Hållbar förvaltning av skogar och handel med skogsprodukter

1.   Parterna erkänner vikten av att sörja för bevarande och hållbar förvaltning av skogar och skogarnas bidrag till parternas ekonomiska, miljörelaterade och sociala mål.

2.   För detta ändamål åtar sig parterna att

a)

främja handeln med skogsprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar och som skördats i enlighet med den inhemska lagstiftningen i avverkningslandet, vilken kan omfatta bilaterala eller regionala avtal för detta ändamål,

b)

utbyta information om åtgärder för att främja konsumtionen av timmer och timmerprodukter från hållbart förvaltade skogar och i tillämpliga fall samarbeta för att utveckla sådana åtgärder,

c)

anta åtgärder för att främja bevarande av skogarna samt bekämpa olaglig skogsavverkning och den därmed sammanhängande handeln, inbegripet, i lämpliga fall, med avseende på tredjeländer,

d)

utbyta information om åtgärder för att förbättra skogsförvaltningen och i tillämpliga fall samarbeta för att maximera effekterna av och sörja för ömsesidigt stöd mellan sina respektive strategier för att utesluta olagligt avverkat timmer och timmerprodukter från handelsflödena,

e)

främja förteckning av träslag enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) om dessa träslags bevarandestatus anses vara i riskzonen, och

f)

samarbeta på regional och global nivå för att främja bevarandet av skogarna och hållbar förvaltning av alla typer av skog.

Artikel 234

Handel med fiskeriprodukter

Med hänsyn till vikten av att sörja för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av fiskbestånd och främja god förvaltning när det gäller handel åtar sig parterna att

a)

främja bästa praxis inom fiskeriförvaltning för att se till att fiskbestånden bevaras och förvaltas på ett hållbart sätt, utifrån en ekosystembaserad strategi,

b)

vidta effektiva åtgärder för att övervaka och kontrollera fiskbestånd och andra akvatiska resurser,

c)

följa åtgärder för långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser i enlighet med de främsta FN- och FAO-instrumenten på dessa områden,

d)

främja samordnade system för datainsamling och vetenskapligt samarbete mellan parterna i syfte att förbättra de nuvarande vetenskapliga rönen om fiskeriförvaltning,

e)

i så vid omfattning som möjligt samarbeta med och inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, och

f)

samarbeta för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) och fiskerirelaterad verksamhet med hjälp av omfattande, effektiva och öppna åtgärder. Parterna ska också genomföra strategier och åtgärder för att utesluta IUU-produkter från handelsflödena och sina marknader.

Artikel 235

Upprätthållande av skyddsnivåer

1.   Parterna erkänner att det är olämpligt att främja handel eller investeringar genom att sänka skyddsnivåerna i den inhemska miljö- eller arbetslagstiftningen.

2.   En part får inte åsidosätta eller göra undantag från, eller erbjuda sig att åsidosätta eller göra undantag från, sin miljö- eller arbetslagstiftning för att uppmuntra till handel eller för att främja etablering, förvärv, utvidgning eller kvarhållande av en investering eller en investerare på sitt territorium.

3.   En part får inte genom att kontinuerligt eller återkommande agera eller avstå från att agera underlåta att effektivt genomdriva sin miljö- och arbetslagstiftning för att uppmuntra till handel eller investeringar.

Artikel 236

Vetenskaplig information

Vid utformning och genomförande av åtgärder för skydd av miljön eller arbetsförhållandena som kan påverka handel eller investeringar ska parterna ta hänsyn till tillgänglig vetenskaplig och teknisk information samt relevanta internationella normer, riktlinjer eller rekommendationer om sådana finns. I detta sammanhang får parterna också använda försiktighetsprincipen.

Artikel 237

Öppenhet

Vardera parten ska i enlighet med sin inhemska lagstiftning och kapitel 12 (Öppenhet) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal sörja för att alla åtgärder som syftar till att skydda miljön eller arbetsförhållandena och som kan påverka handel eller investeringar utarbetas, införs och tillämpas på ett öppet sätt, efter vederbörlig underrättelse och ett offentligt samråd, samt efter att i god tid ha meddelat och samrått med icke-statliga aktörer.

Artikel 238

Översyn av hållbarhetseffekter

Parterna åtar sig att se över, övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal på hållbar utveckling genom sina respektive förfaranden och institutioner för medinflytande, liksom dem som inrättas genom detta avtal, till exempel genom handelsrelaterade bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling.

Artikel 239

Samarbete om handel och hållbar utveckling

Parterna erkänner vikten av att samarbeta om handelsrelaterade aspekter av miljö- och arbetsmarknadspolitik för att uppnå målen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Samarbetet kan bland annat omfatta följande områden:

a)

Arbetsrelaterade eller miljömässiga aspekter av handel och hållbar utveckling i internationella forum, särskilt Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s miljöprogram och multilaterala miljöavtal.

b)

Metoder och indikatorer för att bedöma konsekvenserna av hållbar handel.

c)

Inverkan på handeln av lagstiftning, normer och standarder på arbetsmarknads- och miljöområdet samt inverkan av handels- och investeringsregler på arbetsmarknads- och miljölagstiftningen, inbegripet på utformningen av bestämmelser och politik på arbetsmarknads- och miljöområdet.

d)

De positiva och negativa effekterna av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal på hållbar utveckling och olika sätt att stärka, förhindra eller mildra dessa, också med hänsyn till de bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling som utförs av antingen en eller båda parter.

e)

Utbyte av åsikter och bästa praxis när det gäller främjande av ratificering och ett effektivt genomförande av grundläggande, prioriterade och andra uppdaterade ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal av betydelse för handeln.

f)

Främjande av privata och offentliga system för certifiering, spårbarhet och märkning, inbegripet miljömärkning.

g)

Främjande av företagens sociala ansvar, exempelvis genom åtgärder för ökad medvetenhet, genomförande och spridning av internationellt erkända riktlinjer och principer.

h)

Handelsrelaterade aspekter på ILO:s agenda för anständigt arbete, inbegripet kopplingar mellan handel och full och produktiv sysselsättning, anpassning av arbetsmarknaden, grundläggande arbetsnormer, arbetsmarknadsstatistik, kompetensutveckling och livslångt lärande, socialt skydd och social inkludering, social dialog och jämställdhet.

i)

Handelsrelaterade aspekter på multilaterala miljöavtal, inbegripet tullsamarbete.

j)

Handelsrelaterade aspekter på nuvarande och framtida internationella klimatförändringsstrategier, inbegripet sätt att främja koldioxidsnål teknik och energieffektivitet.

k)

Handelsrelaterade åtgärder för att främja bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald.

l)

Handelsrelaterade åtgärder för att främja bevarande och hållbar förvaltning av skogar, vilket minskar trycket på avskogning, inbegripet olaglig skogsavverkning.

m)

Handelsrelaterade åtgärder för att främja hållbara fiskemetoder och handel med hållbart förvaltade fiskeriprodukter.

Artikel 240

Institutionell struktur och övervakningsmekanismer

1.   Vardera parten ska utse en kontaktpunkt inom sin förvaltning som ska fungera som kontaktpunkt för den andra parten för genomförandet av detta kapitel.

2.   Härmed inrättas en underkommitté för handel och hållbar utveckling. Den ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal. Underkommittén ska bestå av högre tjänstemän från vardera partens förvaltningar.

3.   Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska sammanträda inom ett år efter detta avtals ikraftträdande, och därefter vid behov, för att övervaka genomförandet av detta kapitel, bland annat samarbete enligt artikel 239 i detta avtal. Underkommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.   Vardera parten ska sammankalla nya eller samråda med befintliga inhemska rådgivande grupper för hållbar utveckling som har till uppgift att ge råd om frågor som rör detta kapitel. En sådan grupp eller sådana grupper kan lämna synpunkter eller rekommendationer om genomförandet av detta kapitel, bland annat på eget initiativ.

5.   En inhemsk rådgivande grupp ska omfatta oberoende representativa organisationer för det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer, företagsgrupper och andra berörda parter.

Artikel 241

Gemensamt forum för dialog med det civila samhället

1.   Parterna ska underlätta upprättandet av ett gemensamt forum med organisationer i det civila samhället som är etablerade inom deras territorier, inbegripet medlemmar i deras inhemska rådgivande grupp eller grupper och allmänheten, för att föra en dialog om olika aspekter av hållbar utveckling i detta avtal. Parterna ska främja en balanserad avvägning mellan berörda intressen, inbegripet oberoende organisationer som företräder arbetsgivare, arbetstagare, miljöintressen och företagsgrupper samt andra relevanta aktörer där detta är lämpligt.

2.   Forumet för dialog med det civila samhället ska sammankallas en gång per år, om inte parterna kommer överens om något annat. Parterna ska komma överens om verksamheten i det gemensamma forumet för dialog med det civila samhället senast ett år efter detta avtals ikraftträdande.

3.   Parterna ska lägga fram en uppdatering av genomförandet av detta kapitel för det gemensamma forumet för dialog med det civila samhället. Synpunkter och yttranden från det gemensamma forumet för dialog med det civila samhället ska överlämnas till parterna och offentliggöras.

Artikel 242

Samråd på myndighetsnivå

1.   För alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel ska parterna endast kunna tillgripa de förfaranden som fastställs i denna artikel och artikel 243 i detta avtal.

2.   En part får begära samråd med den andra parten i alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel genom att sända en skriftlig begäran till den andra partens kontaktpunkt. Begäran ska vara tydlig och omfatta en beskrivning av problemet i fråga samt en kort sammanfattning av kraven enligt detta kapitel. Samråd ska äga rum omedelbart efter det att en part lämnat en begäran om samråd.

3.   Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en lösning i frågan som är tillfredsställande för båda. Parterna ska ta hänsyn till ILO:s eller relevanta multilaterala miljöorganisationers eller miljöorgans verksamhet för att öka samarbetet och samstämmigheten mellan parterna och dessa organisationer. I tillämpliga fall får parterna rådfråga dessa organisationer eller organ, eller en person eller ett organ som de anser lämpliga, för att till fullo utreda frågan.

4.   Om en part anser att en fråga behöver diskuteras närmare kan den parten, genom att sända en skriftlig begäran till den andra partens kontaktpunkt, begära att underkommittén för handel och hållbar utveckling sammankallas för att behandla frågan. Underkommittén ska genast sammankallas och sträva efter att nå en lösning i frågan.

5.   När så är lämpligt får underkommittén rådfråga den eller de inhemska rådgivande grupperna i någondera parten eller båda parterna eller söka annan experthjälp.

6.   Varje beslut som de samrådande parterna fattar i frågan ska offentliggöras.

Artikel 243

Expertpanel

1.   Vardera parten får efter 90 dagar från det att begäran om samråd ingavs i enlighet med artikel 242.2 i detta avtal begära att en expertpanel sammankallas för att undersöka en fråga som inte har lösts på ett tillfredsställande sätt genom samråd på myndighetsnivå.

2.   Bestämmelserna i underavsnitten 1 (Skiljeförfarande) och 3 (Gemensamma bestämmelser) i avsnitt 3 (Förfaranden för tvistlösning) och i artikel 270 i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, samt arbetsordningen i bilaga XX till detta avtal och uppförandekoden för skiljemän och medlare (nedan kallad uppförandekoden) i bilaga XXI till detta avtal ska gälla, om inte annat anges i denna artikel.

3.   Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska vid sitt första möte efter detta avtals ikraftträdande upprätta en förteckning över minst 15 personer som är villiga och har möjlighet att fungera som experter i panelförfaranden. Vardera parten ska föreslå minst fem personer som kan fungera som experter. Parterna ska också utse minst fem personer som inte är medborgare i endera parten och som kan fungera som ordförande för expertpanelen. Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska se till att förteckningen alltid omfattar detta antal personer.

4.   Den förteckning som avses i punkt 3 i denna artikel ska omfatta personer med specialkunskaper eller expertkunskap inom juridik, arbetsfrågor eller miljöfrågor som behandlas i detta kapitel, eller lösning av tvister som uppstår i samband med internationella avtal. De ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering vad gäller frågor som rör ärendet eller ha anknytning till någon av parternas regeringar, samt följa bilaga XXI till detta avtal.

5.   När det gäller frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel ska expertpanelen vara sammansatt av experter från den förteckning som avses i punkt 3 i denna artikel, i enlighet med artikel 249 i detta avtal och punkt 8 i arbetsordningen i bilaga XX till detta avtal.

6.   Expertpanelen får söka information och råd hos endera parten, den eller de nationella rådgivande grupperna eller någon annan källa den anser lämplig. I frågor som rör iakttagandet av de multilaterala avtal som anges i artiklarna 229 och 230 i detta avtal bör expertpanelen söka information och råd från organ inom Internationella arbetsorganisationen (ILO) eller multilaterala miljöavtal.

7.   Expertpanelen ska lägga fram sin rapport för parterna, i enlighet med de förfaranden som anges i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, som ska innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste skälen till panelens undersökningsresultat och rekommendationer. Parterna ska offentliggöra rapporten inom 15 dagar från det att den lagts fram.

8.   Parterna ska diskutera lämpliga åtgärder med hänsyn till expertpanelens rapport och rekommendationer. Den berörda parten ska senast tre månader efter det att rapporten offentliggjorts underrätta sina rådgivande grupper och den andra parten om alla eventuella beslut om insatser eller åtgärder som ska genomföras. Uppföljningen av expertgruppens rapport och rekommendationer ska övervakas av underkommittén för handel och hållbar utveckling. De rådgivande organen och det gemensamma forumet för dialog med det civila samhället får lämna synpunkter till underkommittén för handel och hållbar utveckling i detta avseende.

KAPITEL 14

Tvistlsning

Avsnitt 1

Syfte och tillmpningsomrde

Artikel 244

Syfte

Syftet med detta kapitel är att fastställa en ändamålsenlig och effektiv mekanism för undvikande och lösning av tvister mellan parterna i fråga om tolkning och tillämpning av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal för att om möjligt finna en ömsesidigt godtagbar lösning.

Artikel 245

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för alla tvister i fråga om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, om inte annat anges.

Avsnitt 2

Samrd och medling

Artikel 246

Samråd

1.   Parterna ska sträva efter att lösa alla tvister som avses i artikel 245 i detta avtal genom att inleda samråd i god tro i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

2.   Samråd ska inledas genom att en part sänder en skriftlig begäran till den andra parten med kopia till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, med angivande av skälen för begäran; det ska bland annat framgå vilken åtgärd det rör sig om och vilka av de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal som parten anser tillämpliga.

3.   Samråden ska hållas inom 30 dagar från det att begäran mottogs och ska, om parterna inte kommer överens om något annat, hållas i den part till vilken begäran inges. Samråden ska anses ha avslutats inom 30 dagar från den dag då begäran om samråd mottogs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. Samråden, särskilt alla uppgifter som läggs fram och de ståndpunkter som parterna i tvisten intar under samråden, ska vara konfidentiella och får inte påverka någondera partens rättigheter i eventuella framtida förfaranden.

4.   Samråd om brådskande ärenden, bland annat ärenden som gäller lättfördärvliga varor, säsongsvaror eller säsongstjänster, ska hållas inom 15 dagar från den dag då begäran mottogs av den mottagande parten och anses vara avslutade inom dessa 15 dagar, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden.

5.   Om den part till vilken begäran inges inte svarar på begäran om samråd inom tio dagar från den dag då begäran mottogs, eller om samråden inte genomförs inom de tidsfrister som fastställs i punkt 3 eller punkt 4 i denna artikel, eller om parterna är överens om att inte samråda, eller om samråden har avslutats men ingen ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts, får den part som begärt samråd tillgripa artikel 248 i detta avtal.

6.   Under samråden ska parterna överlämna de faktauppgifter som krävs för att en fullständig utredning ska kunna göras av de sätt på vilket åtgärden i fråga kan påverka genomförandet och tillämpningen av detta avtal.

7.   När samråden gäller transport av energiprodukter genom nät och en part anser att lösningen av tvisten brådskar på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits, ska samråden hållas inom tre dagar från den dag då begäran om samråd ingavs och anses avslutade tre dagar efter den dag då begäran om samråd ingavs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden.

Artikel 247

Medling

Vardera parten får begära att den andra parten deltar i ett medlingsförfarande enligt bilaga XIX till detta avtal i fråga om samtliga åtgärder som inverkar negativt på dess handelsintressen.

Avsnitt 3

Tvistlsningsfrfaranden

Underavsnitt 1

Skiljeförfarande

Artikel 248

Inledande av skiljeförfarandet

1.   Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd i enlighet med artikel 246 i detta avtal får den part som bad om samråd begära att det tillsätts en skiljenämnd i enlighet med denna artikel.

2.   Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas skriftligen till den andra parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal. Den klagande parten ska i sin begäran ange vilken åtgärd det gäller och förklara på vilket sätt denna åtgärd är oförenlig med bestämmelserna i artikel 245 i detta avtal, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt framgår.

Artikel 249

Tillsättande av skiljenämnden

1.   En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän.

2.   Vid mottagandet av begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska parterna omgående samråda och sträva efter att enas om skiljenämndens sammansättning. Utan hinder av punkterna 3 och 4 i denna artikel får parterna när som helst före tillsättandet av skiljenämnden besluta att fastställa skiljenämndens sammansättning efter överenskommelse.

3.   Om ingen överenskommelse nås avseende skiljenämndens sammansättning får endera parten efter fem dagar från dagen för begäran om tillsättande av en skiljenämnd begära att få tillämpa förfarandet för skiljenämndens sammansättning enligt denna punkt. Vardera parten får inom tio dagar från dagen för begäran om tillämpning av det förfarande som beskrivs i denna punkt utse en skiljeman från den förteckning som upprättats enligt artikel 268 i detta avtal. Om någon av parterna underlåter att utse en skiljeman ska denne, på den andra partens begäran, av ordföranden eller medordförandena i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, eller av deras ställföreträdare, utses genom lottning från den partens delförteckning i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 268 i detta avtal. Såvida inte parterna har nått en överenskommelse om skiljenämndens ordförande ska, på begäran av någon av parterna, ordföranden eller medordförandena i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor eller deras ställföreträdare genom lottning välja ut skiljenämndens ordförande från den delförteckning över ordförande som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 268 i detta avtal.

4.   Vid val genom lottning av en eller flera skiljemän ska lottdragningen äga rum inom fem dagar från begäran om val genom lottning som avses i punkt 3.

5.   Dagen för tillsättandet av skiljenämnden ska vara den dag då den sista av de tre utvalda skiljemännen godtagit detta uppdrag i enlighet med arbetsordningen i bilaga XX till detta avtal.

6.   Om någon av de förteckningar som anges i artikel 268 i detta avtal inte har upprättats eller inte innehåller tillräckligt många namn vid den tidpunkt då en begäran inges enligt punkt 3 ska skiljemännen utses genom lottning. Lottdragningen ska göras bland de personer som har föreslagits formellt av vardera parten eller, om en part har underlåtit att lämna ett sådant förslag, bland de personer som föreslagits av den andra parten.

7.   Såvida inte parterna kommer överens om något annat ska, om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, urvalsförfarandet genom lottning enligt punkt 3 i denna artikel gälla utan tillämpning av punkt 2 första meningen i denna artikel, och den period som anges i punkt 4 i denna artikel ska vara två dagar.

Artikel 250

Preliminärt avgörande om brådskande fall

Om en part begär det ska skiljenämnden inom tio dagar från den dag då den tillsattes lämna ett preliminärt avgörande i frågan om huruvida den anser fallet vara brådskande.

Artikel 251

Skiljenämndens rapport

1.   Senast 90 dagar efter det att skiljenämnden tillsattes ska den för parterna lägga fram en interimsrapport som ska innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste skälen till nämndens undersökningsresultat och rekommendationer. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal detta och ange skälen till förseningen samt det datum då nämnden planerar att lägga fram sin interimsrapport. Under inga omständigheter bör interimsrapporten läggas fram senare än 120 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes. Interimsrapporten ska inte offentliggöras.

2.   En part får inom fjorton dagar från det att interimsrapporten lades fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten.

3.   I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor, säsongsvaror eller säsongstjänster, ska skiljenämnden göra sitt yttersta för att lägga fram sin interimsrapport inom 45 dagar och inte i något fall senare än 60 dagar efter den dag då nämnden tillsattes. En part får inom sju dagar från det att interimsrapporten lades fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i interimsrapporten.

4.   Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på interimsrapporten, får skiljenämnden ändra sin rapport och företa ytterligare utredningar som den anser motiverade. Nämndens slutliga avgörande ska innehålla en tillfredsställande diskussion om de argument som förts fram i samband med interimsöversynen och ska tydligt besvara de båda parternas frågor och anmärkningar.

5.   Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska interimsrapporten läggas fram 20 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes, och varje begäran enligt punkt 2 i denna artikel ska lämnas in inom fem dagar efter det att den skriftliga rapporten lagts fram. Skiljenämnden får också besluta att inte lägga fram någon interimsrapport.

Artikel 252

Förlikning vid brådskande energitvister

1.   Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, får endera parten begära att ordföranden i skiljenämnden ska fungera som förlikningsman i alla frågor i samband med tvisten genom att lämna in en begäran om detta till nämnden.

2.   Förlikningsmannen ska försöka finna en gemensamt godtagbar lösning på tvisten eller nå en överenskommelse om ett förfarande för att nå en sådan lösning. Om förlikningsmannen inte lyckas få till stånd en sådan överenskommelse inom 15 dagar efter sin utnämning ska han eller hon rekommendera en lösning på tvisten eller ett förfarande för att nå en sådan lösning, och ska besluta vilka villkor och bestämmelser som ska gälla från och med en dag som han eller hon fastställer till dess att tvisten är löst.

3.   Parterna och de enheter som står under deras kontroll eller jurisdiktion ska under tre månader efter förlikningsmannens beslut eller till dess att tvisten är löst, om detta sker tidigare, följa rekommendationerna enligt punkt 2 om de villkor och bestämmelser som ska gälla.

4.   Förlikningsmannen ska respektera uppförandekoden i bilaga XXI till detta avtal.

Artikel 253

Meddelande om skiljenämndens avgörande

1.   Skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal sitt slutgiltiga avgörande inom 120 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska dess ordförande skriftligen meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor detta och ange skälen till förseningen samt det datum då nämnden planerar att meddela sitt avgörande. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas senare än 150 dagar efter den dag då nämnden tillsattes.

2.   I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor, säsongsvaror eller säsongstjänster ska skiljenämnden göra sitt yttersta för att meddela sitt avgörande inom 60 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas senare än 75 dagar efter den dag då nämnden tillsattes.

3.   Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska skiljenämnden meddela sitt avgörande inom 40 dagar från den dag då den tillsattes.

Underavsnitt 2

Efterlevnad

Artikel 254

Efterlevnad av skiljenämndens avgörande

Den svarande parten ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att snabbt och i god tro följa skiljenämndens avgörande.

Artikel 255

Rimlig tidsperiod för att följa skiljenämndens avgörande

1.   Om omedelbar efterlevnad inte är möjlig ska parterna sträva efter att komma överens om den tid som krävs för att följa avgörandet. Den svarande parten ska i ett sådant fall senast 30 dagar efter den dag då skiljenämndens avgörande meddelades parterna, till den klagande parten och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal anmäla den tidsperiod (nedan kallad rimlig tidsperiod) som den anser att den kommer att behöva för att följa avgörandet.

2.   Om parterna inte kan enas om vilken tidsperiod som är rimlig för att följa skiljenämndens avgörande, ska den klagande parten inom 20 dagar från dagen för mottagandet av den anmälan som den svarande parten gjort enligt punkt 1, skriftligen begära att den ursprungliga skiljenämnden fastställer den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska samtidigt anmälas till den andra parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor. Den ursprungliga skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor sitt avgörande inom 20 dagar från den dag då begäran ingavs.

3.   Den svarande parten ska minst en månad innan den rimliga tidsperioden löper ut skriftligen meddela den klagande parten om vilka framsteg den har gjort med att följa skiljenämndens avgörande.

4.   Den rimliga tidsperioden kan förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 256

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande

1.   Den svarande parten ska före utgången av den rimliga tidsperioden till den klagande parten och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande.

2.   Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida en åtgärd enligt punkt 1 som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande har genomförts eller är förenlig med bestämmelserna i artikel 245 i detta avtal, får den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. I en sådan begäran ska det anges vilken särskild åtgärd det gäller och förklaras på vilket sätt denna åtgärd är oförenlig med de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt framgår. Den ursprungliga skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor sitt avgörande inom 45 dagar från den dag då begäran ingavs.

Artikel 257

Provisoriska åtgärder om skiljenämndens avgörande inte följs

1.   Om den svarande parten inte anmäler de åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande innan den rimliga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer att inga åtgärder vidtagits för att följa avgörandet eller att de åtgärder som anmälts enligt artikel 256.1 i detta avtal inte är förenliga med den partens skyldigheter enligt bestämmelserna i artikel 245 i detta avtal ska den svarande parten, om den klagande parten begär detta och efter samråd med den parten, erbjuda provisorisk kompensation.

2.   Om den klagande parten beslutar att inte begära provisorisk kompensation enligt punkt 1 i denna artikel eller, i det fall en sådan begäran görs, om ingen överenskommelse om kompensation har nåtts inom 30 dagar från utgången av den rimliga tidsperioden, eller från meddelandet om skiljenämndens avgörande enligt artikel 256 i detta avtal om att inga åtgärder vidtagits för att följa avgörandet eller att en åtgärd som vidtagits för att följa avgörandet är oförenlig med de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal, ska den klagande parten ha rätt att efter anmälan till den andra parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal tillfälligt upphäva skyldigheter som följer av de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal i en lämplig omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden. I anmälan ska omfattningen av sådant tillfälligt upphävande av skyldigheter anges. Den klagande parten får börja tillämpa upphävandet vid vilken tidpunkt som helst med början tio dagar efter den dag då anmälan mottogs av den svarande parten, såvida inte den svarande parten har begärt skiljeförfarande enligt punkt 4 i denna artikel.

3.   I samband med det tillfälliga upphävandet av skyldigheter kan den klagande parten välja att höja sina tullsatser till den nivå som gäller för andra WTO-medlemmar på en handelsvolym som ska fastställas på ett sådant sätt att handelsvolymen multiplicerad med ökningen av tullsatserna motsvarar värdet på det upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden.

4.   Om den svarande parten anser att omfattningen av det tillfälliga upphävandet av skyldigheterna inte motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden, får den inge en skriftlig begäran om att den ursprungliga skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran ska anmälas till den klagande parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor före utgången av den tiodagarsperiod som fastställs i punkt 2. Den ursprungliga skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor sitt avgörande om omfattningen av det tillfälliga upphävandet av skyldigheter inom 30 dagar från den dag då begäran ingavs. Skyldigheter får inte upphävas förrän den ursprungliga skiljenämnden har meddelat sitt avgörande, och upphävandet ska vara förenligt med nämndens avgörande.

5.   Det upphävande av skyldigheter och den kompensation som föreskrivs i denna artikel ska vara tillfälliga och får inte tillämpas efter det att

a)

parterna har nått en ömsesidigt godtagbar lösning i enlighet med artikel 262 i detta avtal, eller

b)

parterna har enats om att den åtgärd som anmälts i enlighet med artikel 256.1 i detta avtal innebär att den svarande parten kan anses uppfylla de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal, eller

c)

en åtgärd som konstaterats strida mot de bestämmelser som avses i artikel 245 har upphävts eller ändrats på ett sådant sätt att den blivit förenlig med dessa bestämmelser, i enlighet med artikel 256.2 i detta avtal.

Artikel 258

Åtgärder vid brådskande energitvister

1.   Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska bestämmelserna om åtgärder i denna artikel gälla.

2.   Genom undantag från artiklarna 255, 256 och 257 i detta avtal får den klagande parten tillfälligt upphäva de skyldigheter som följer av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal i en lämplig omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av att en part inte följt skiljenämndens avgörande inom 15 dagar efter att det meddelats. Detta tillfälliga upphävande får börja gälla omedelbart. Ett sådant tillfälligt upphävande får bibehållas så länge som den svarande parten underlåter att följa skiljenämndens avgörande.

3.   Om den svarande parten bestrider att den underlåtit att följa skiljenämndens avgörande eller bestrider omfattningen av det tillfälliga upphävandet på grund av underlåtenheten att följa skiljenämndens avgörande, får den inleda ett förfarande enligt artiklarna 257.4 och 259 i detta avtal vilket ska handläggas snabbt. Den klagande parten ska inte anmodas att avsluta eller anpassa det tillfälliga upphävandet förrän skiljenämnden har fattat beslut i ärendet, och får bibehålla det tillfälliga upphävandet i avvaktan på att förfarandena avslutas.

Artikel 259

Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande efter antagandet av tillfälliga åtgärder rörande underlåtenhet att följa detta avgörande

1.   Den svarande parten ska till den klagande parten och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande efter det tillfälliga upphävandet av medgivanden eller efter tillämpning av provisorisk kompensation, alltefter omständigheterna. Med undantag för fall enligt punkt 2 i denna artikel ska den klagande parten avsluta det tillfälliga upphävandet av medgivanden inom 30 dagar från mottagandet av anmälan. I fall där kompensation har tillämpats, och med undantag för fall enligt punkt 2 i denna artikel, får den svarande parten avsluta tillämpningen av sådan kompensation inom 30 dagar från anmälan att den har följt skiljenämndens avgörande.

2.   Om parterna inte når en överenskommelse om huruvida den anmälda åtgärden gör att den svarande parten kan anses uppfylla de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal inom 30 dagar från den dag då anmälan mottogs, ska den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. En sådan begäran ska samtidigt anmälas till den andra parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor. Skiljenämndens avgörande ska anmälas till parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor inom 45 dagar från den dag då begäran ingavs. Om skiljenämnden fastställer att den vidtagna åtgärden är förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 245, ska upphävandet av skyldigheter eller kompensationen, alltefter omständigheterna, avslutas. I tillämpliga fall ska den klagande parten anpassa omfattningen av det tillfälliga upphävandet av medgivandena till en omfattning som fastställs av skiljenämnden.

Artikel 260

Ersättning av skiljemän

Om, i ett skiljeförfarande enligt detta kapitel, den ursprungliga skiljenämnden eller några av dess medlemmar inte kan delta, drar sig tillbaka eller måste ersättas därför att de inte uppfyller kraven i uppförandekoden i bilaga XXI till detta avtal, ska det förfarande som fastställs i artikel 249 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för anmälan av skiljenämndens avgörande ska förlängas med 20 dagar, utom vid de brådskande tvister som avses i artikel 249.7, då tidsfristen ska förlängas med fem dagar.

Underavsnitt 3

Gemensamma bestämmelser

Artikel 261

Uppskjutande och avslutande av skilje- och efterlevnadsförfarandena

Skiljenämnden ska, på skriftlig begäran av båda parterna, när som helst skjuta upp sitt arbete under en period som parterna har enats om, dock under högst tolv på varandra följande månader. Skiljenämnden ska återuppta sitt arbete före utgången av denna period på skriftlig begäran från parterna eller vid utgången av denna period på skriftlig begäran av någon av parterna. Den begärande parten ska underrätta ordföranden eller medordförandena i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, och den andra parten i enlighet med detta. Om en part inte begär att skiljenämnden återupptar sitt arbete när den överenskomna perioden har löpt ut, ska förfarandet vara avslutat. Uppskjutandet och avslutandet av skiljenämndens arbete ska inte påverka någondera partens rättigheter i ett annat förfarande enligt artikel 269 i detta avtal.

Artikel 262

Ömsesidigt godtagbar lösning

Parterna får när som helst komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning på tvister som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. De ska gemensamt anmäla en sådan lösning till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, och i tillämpliga fall till skiljenämndens ordförande. Om lösningen måste godkännas enligt relevanta inhemska förfaranden i endera parten ska detta krav anges i anmälan, och tvistlösningsförfarandet tillfälligt avbrytas. Om det inte krävs något sådant godkännande, eller om det anmäls att de inhemska godkännandeförfarandena slutförts, ska tvistlösningsförfarandet avslutas.

Artikel 263

Arbetsordning

1.   Tvistlösningsförfarandena enligt detta kapitel ska styras av den arbetsordning som fastställs i bilaga XX till detta avtal och den uppförandekod som fastställs i bilaga XXI till detta avtal.

2.   Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara öppna för allmänheten om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.

Artikel 264

Upplysningar samt råd i sakfrågor

Skiljenämnden får på begäran av en part eller på eget initiativ inhämta upplysningar som den anser lämpliga för förfarandet i skiljenämnden från alla källor, bland annat från parterna i tvisten. Skiljenämnden ska också ha rätt att begära expertutlåtanden om den finner det lämpligt. Skiljenämnden ska samråda med parterna innan den väljer sådana experter. Fysiska eller juridiska personer som är etablerade på en parts territorium har rätt att i egenskap av sakkunniga (amicus curiae) informera nämnden i enlighet med arbetsordningen. Alla upplysningar som inhämtas enligt denna artikel ska delges båda parter, som ska kunna lämna synpunkter.

Artikel 265

Tolkningsregler

Skiljenämnden ska tolka de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal i enlighet med sedvanliga folkrättsliga tolkningsregler, inbegripet de regler som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Skiljenämnden ska också ta hänsyn till relevanta tolkningar som fastställts i rapporter från paneler och överprövningsorganet vilka antagits av WTO:s tvistlösningsorgan. Skiljenämndens avgöranden kan inte utvidga eller begränsa parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

Artikel 266

Beslut och avgöranden av skiljenämnden

1.   Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut i samförstånd. Om det inte går att uppnå enhällighet, ska frågan avgöras genom enkel majoritet. Panelens överläggningar ska vara konfidentiella och avvikande meningar ska inte offentliggöras.

2.   Skiljenämndens avgöranden ska villkorslöst godtas av parterna. De ska inte ge upphov till några rättigheter eller skyldigheter för fysiska eller juridiska personer. Skiljenämnden ska i sitt avgörande redovisa sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal samt de viktigaste skälen till nämndens undersökningsresultat och slutsatser. Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal ska offentliggöra skiljenämndens avgöranden i sin helhet inom tio dagar efter det att de meddelats, såvida den inte beslutar att inte offentliggöra dem för att skydda konfidentiella upplysningar som betecknas som konfidentiella av den part som lämnat dem, på grundval av dess lagstiftning.

Artikel 267

Hänskjutanden till Europeiska unionens domstol

1.   De förfaranden som fastställs i denna artikel ska tillämpas på tvister om tolkning och tillämpning av en bestämmelse i detta avtal som ålägger en part en skyldighet som definieras med hänvisning till en bestämmelse i unionsrätten.

2.   När det i en tvist uppstår en fråga om tolkningen av en sådan bestämmelse i unionsrätten som avses i punkt 1 ska skiljenämnden inte besluta i frågan utan begära att frågan hänskjuts till Europeiska unionens domstol för avgörande. I sådana fall ska de tidsfrister som gäller för skiljenämndens avgöranden skjutas upp till dess att Europiska unionens domstol har meddelat sitt avgörande. Domstolens avgörande ska vara bindande för skiljenämnden.

Avsnitt 4

Allmnna bestmmelser

Artikel 268

Förteckning över skiljemän

1.   Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal ska senast sex månader efter detta avtals ikraftträdande sammanställa en förteckning över 15 personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän. Förteckningen ska bestå av tre delförteckningar: en delförteckning för vardera parten och en delförteckning över personer som inte är medborgare i någondera parten och som kan tjänstgöra som ordförande för skiljenämnden. Varje delförteckning ska omfatta minst fem personer. Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska se till att förteckningen alltid omfattar detta antal personer.

2.   Skiljemännen ska ha specialkunskaper och erfarenhet inom juridik och internationell handel. De ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering eller ha anknytning till någon av parternas regeringar samt följa den uppförandekod som fastställs i bilaga XXI till detta avtal.

3.   Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor får upprätta ytterligare förteckningar över 12 personer med kunskap och erfarenhet inom specifika sektorer som omfattas av detta avtal. Efter överenskommelse mellan parterna ska sådana ytterligare förteckningar användas för att sammanställa skiljenämnden i enlighet med förfarandet i artikel 249 i detta avtal.

Artikel 269

Förhållande till skyldigheter enligt WTO

1.   Tillämpningen av bestämmelserna om tvistlösning i detta kapitel ska inte utgöra något hinder för eventuella åtgärder inom ramen för WTO, inklusive tvistlösningsförfaranden.

2.   Om en part har inlett ett tvistlösningsförfarande avseende en viss åtgärd, antingen i enlighet med detta kapitel eller i enlighet med WTO-avtalet, får den emellertid inte inleda ett tvistlösningsförfarande avseende samma åtgärd i det andra forumet förrän det första förfarandet har avslutats. När det gäller en skyldighet som är densamma enligt detta avtal och enligt WTO-avtalet, får en part inte heller hävda sina rättigheter i båda dessa forum. När ett tvistlösningsförfarande väl har inletts i ett sådant fall ska parterna uteslutande använda det valda forumet, såvida inte det valda forumet av skäl som rör förfarandet eller juridisk behörighet misslyckas med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som hävdas enligt den skyldigheten.

3.   Vid tillämpningen av punkt 2 i denna artikel gäller följande:

a)

Tvistlösningsförfaranden enligt WTO-avtalet anses ha inletts genom att en part begär att en panel ska tillsättas i enlighet med artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning i bilaga 2 i WTO-avtalet, och anses ha avslutats när tvistlösningsorganet antar panelens rapport eller, i vissa fall, överprövningsorganets rapport, i enlighet med artiklarna 16 och 17.14 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

b)

Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel anses ha inletts genom att en part begär att en skiljenämnd ska tillsättas i enlighet med artikel 248 i detta avtal och anses ha avslutats när skiljenämnden har anmält sitt avgörande enligt artikel 253 till parterna och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

4.   Inget i detta avtal ska hindra en part från att genomföra ett upphävande av skyldigheter som godkänts av tvistlösningsorganet. WTO-avtalet får inte åberopas för att hindra en part från att upphäva skyldigheter enligt detta kapitel.

Artikel 270

Tidsfrister

1.   Alla tidsfrister som fastställs i detta kapitel, inbegripet skiljenämndens tidsfrister för att meddela sina avgöranden, ska, om inte annat anges, räknas i kalenderdagar från och med dagen efter den dag då den åtgärd eller händelse de avser inträffade.

2.   Tidsfristerna i detta kapitel får ändras genom överenskommelse mellan parterna i tvisten. Skiljenämnden får när som helst föreslå parterna att ändra de tidsfrister som avses i detta kapitel, med angivande av skälen till detta förslag.

KAPITEL 15

Allmnna bestmmelser fr tillnrmning inom ramen fr avdelning iv

Artikel 271

Framsteg när det gäller tillnärmning på handelsrelaterade områden

1.   För att underlätta bedömningen av närmande, i den mening som avses i artikel 419 detta avtal, av georgisk lagstiftning till unionslagstiftningen på de handelsrelaterade områden som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, ska parterna regelbundet och minst en gång om året i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal eller i någon av dess underkommittéer som inrättas enligt detta avtal diskutera framstegen i tillnärmningen enligt de överenskomna tidsramar som fastställs i kapitlen 3, 4, 5, 6 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

2.   På begäran av unionen ska Georgien, som underlag för denna diskussion, till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor eller en av dess underkommittéer, beroende på vad som är lämpligt, skriftligen lämna uppgifter om framstegen i fråga om tillnärmning och om genomförandet och efterlevnaden av tillnärmad inhemsk lagstiftning i förhållande till de berörda kapitlen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

3.   Georgien ska underrätta unionen när landet anser att man har slutfört den tillnärmning som föreskrivs i något av de kapitel som avses i punkt 1.

Artikel 272

Upphävande av inkonsekvent inhemsk lagstiftning

Som en del av tillnärmningen ska Georgien upphäva bestämmelser i sin inhemska lagstiftning eller avskaffa administrativ praxis som är oförenliga med den unionslagstiftning som är föremål för tillnärmningsbestämmelser inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal eller med inhemsk lagstiftning som har tillnärmats unionslagstiftningen i enlighet med detta.

Artikel 273

Bedömning av tillnärmning på handelsrelaterade områden

1.   Unionens bedömning av tillnärmningen inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inledas när Georgien har underrättat unionen i enlighet med artikel 271.3 i detta avtal, såvida inte annat föreskrivs i kapitlen 4 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

2.   Unionen ska bedöma om Georgiens lagstiftning har tillnärmats unionens lagstiftning och om den genomförs och efterlevs i praktiken. Georgien ska förse unionen med alla uppgifter som behövs för en sådan bedömning, på ett språk som parterna gemensamt kommit överens om.

3.   Unionen ska vid sin bedömning enligt punkt 2 ta hänsyn till om Georgien förfogar över den relevanta och fungerade infrastruktur och de relevanta och fungerande organ och förfaranden som är nödvändiga för att effektivt genomföra och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen i Georgien.

4.   Unionen ska vid sin bedömning enligt punkt 2 ta hänsyn till alla bestämmelser i inhemsk lagstiftning eller administrativ praxis som är oförenliga med den unionslagstiftning som är föremål för tillnärmningsbestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal eller med inhemsk lagstiftning som har tillnärmats unionslagstiftningen i enlighet med detta.

5.   Unionen ska underrätta Georgien inom en tidsfrist som ska fastställas i enlighet med artikel 276.1 i detta avtal om resultaten av sin bedömning, om inte annat föreskrivs. Parterna får diskutera bedömningen i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal eller i dess behöriga underkommittéer i enlighet med artikel 419.4 i detta avtal, om inte annat föreskrivs.

Artikel 274

Utveckling som är relevant för tillnärmningen

1.   Georgien ska sörja för ett faktiskt genomförande av den inhemska lagstiftning som tillnärmas inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att avspegla förändringar i unionens lagstiftning i sin inhemska lagstiftning, i enlighet med artikel 418 i detta avtal.

2.   Unionen ska underrätta Georgien om alla slutgiltiga förslag om att anta eller ändra unionslagstiftning som är relevant för Georgiens tillnärmningsskyldigheter inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

3.   Georgien ska underrätta unionen om åtgärder, inbegripet lagstiftningsförslag och administrativ praxis, som kan påverka fullgörandet av Georgiens tillnärmningsskyldigheter inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

4.   Parterna ska på begäran diskutera effekterna av förslag eller åtgärder enligt punkterna 2 och 3 på Georgiens lagstiftning eller på efterlevnaden av skyldigheterna enligt avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

5.   Om Georgien efter en bedömning enligt artikel 273 i detta avtal ändrar sin inhemska lagstiftning för att ta hänsyn till ändringar rörande tillnärmning i kapitlen 3, 4, 5, 6 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska unionen göra en ny bedömning i enlighet med artikel 273 i detta avtal. Om Georgien vidtar någon annan åtgärd som kan påverka genomförandet och efterlevnaden av den tillnärmade inhemska lagstiftningen får unionen göra en ny bedömning i enlighet med artikel 273 detta avtal.

6.   Om omständigheterna kräver det kan särskilda förmåner, som unionen beviljat på grundval av bedömningen att Georgiens lagstiftning tillnärmats unionslagstiftningen och genomförs och efterlevs i praktiken, tillfälligt upphävas, om Georgien inte tillnärmar sin inhemska lagstiftning för att ta hänsyn till förändringar i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal vilka rör tillnärmningen, om den bedömning som avses i punkt 5 i denna artikel visar att Georgiens lagstiftning inte längre tillnärmas unionslagstiftningen eller om associeringsrådet underlåter att besluta om uppdatering av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i linje med förändringar i unionslagstiftningen.

7.   Om unionen har för avsikt att genomföra ett sådant upphävande ska den omedelbart underrätta Georgien om detta. Georgien får hänskjuta frågan till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal inom tre månader från underrättelsen, med ett skriftligt angivande av skälen. Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska diskutera frågan inom tre månader från det att den hänsköts. Om frågan inte hänskjuts till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor, eller om den inte kan lösas av kommittén inom tre månader från hänskjutandet, får unionen börja tillämpa upphävandet av förmåner. Upphävandet ska omedelbart upphöra om associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor därefter löser frågan.

Artikel 275

Informationsutbyte

Informationsutbyte rörande tillnärmning inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska ske genom de kontaktpunkter som inrättats enligt artikel 222.1 i detta avtal.

Artikel 276

Allmän bestämmelse

1.   Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal ska anta förfaranden för att underlätta bedömningen av tillnärmningen och sörja för informationsutbyte rörande tillnärmning, inbegripet tidsramar för bedömning och form, innehåll och språk i den information som utbyts.

2.   Alla hänvisningar till en viss unionsakt i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal omfattar de ändringar, tillägg och ersättningsåtgärder som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning före den 29 november 2013.

3.   I händelse av konflikt ska bestämmelserna i kapitlen 3, 4, 5, 6 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ha företräde framför bestämmelserna i detta kapitel.

4.   Påståenden om överträdelse av bestämmelserna i detta kapitel ska inte behandlas inom ramen för kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

AVDELNING V

EKONOMISKT SAMARBETE

KAPITEL 1

Ekonomisk dialog

Artikel 277

1.   EU och Georgien ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att förbättra förståelsen för grunddragen i deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs.

2.   Georgien ska sträva efter att upprätta en fungerande marknadsekonomi och efter att gradvis närma sina ekonomiska och finansiella bestämmelser till EU:s bestämmelser, samtidigt som man säkerställer en sund makroekonomisk politik.

Artikel 278

I detta syfte är parterna överens om att föra en regelbunden ekonomisk dialog som syftar till att

a)

utbyta information om makroekonomiska trender och strategier samt om strukturella reformer, bland annat strategier för ekonomisk utveckling,

b)

utbyta sakkunskap och bästa praxis på områden som offentliga finanser, penning- och valutapolitiska ramar, finanspolitik och ekonomisk statistik,

c)

utbyta information och erfarenhet om regional ekonomisk integration, inbegripet genomförandet av EU:s ekonomiska och monetära union,

d)

se över det bilaterala samarbetet på de ekonomiska, finansiella och statistiska områdena.

KAPITEL 2

Frvaltning av de offentliga finanserna och finansiell kontroll

Artikel 279

Parterna ska samarbeta på området för intern finansiell kontroll och extern revision inom den offentliga sektorn med följande mål:

a)

Att vidareutveckla och genomföra det system för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn som grundas på principen om ledningens ansvarsskyldighet och som inbegriper en funktionellt oberoende intern revisionsfunktion inom hela den offentliga sektorn, genom harmonisering med allmänt godtagna internationella standarder och metoder och bästa praxis från EU, på grundval av det strategidokumentet om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn som godkänts av Georgiens regering.

b)

Att i strategidokumentet om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn återspegla om och under vilka omständigheter ett finansiellt kontrollsystem kan genomföras, i vilket fall denna funktion kommer att grunda sig på klagomål och kommer att komplettera men inte duplicera den interna redovisningsfunktionen.

c)

Att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan de aktörer som anges i strategidokumentet om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn för att främja en utveckling av styrelseformerna.

d)

Att stödja den centrala harmoniseringsenheten för den interna finansiella kontrollen inom den offentliga sektorn och stärka dess kompetens.

e)

Att ytterligare stärka Georgiens statliga revisionsorgan som landets högre revisionsorgan i fråga om dess oberoende, organisation och revisionskapacitet, dess ekonomiska resurser och personalresurser samt det högre revisionsorganets genomförande av internationellt erkända normer för extern revision (Intosai).

f)

Att utbyta information, erfarenheter och god praxis genom bland annat personalutbyte och gemensam utbildning på dessa områden.

KAPITEL 3

Beskattning

Artikel 280

Parterna ska samarbeta för att stärka den goda samhällsstyrningen på skatteområdet, i syfte att ytterligare förbättra de ekonomiska förbindelserna, handeln, investeringarna och den sunda konkurrensen.

Artikel 281

Med avseende på artikel 280 i detta avtal erkänner parterna principerna om god samhällsstyrning på skatteområdet, dvs. principerna om öppenhet, informationsutbyte och lojal skattekonkurrens, och förbinder sig att genomföra dem, i enlighet med medlemsstaternas åtagande på EU-nivå. Utan att detta ska påverka EU:s eller medlemsstaternas befogenheter kommer parterna därför att förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet, underlätta rättmätig skatteuppbörd och utarbeta åtgärder för att effektivt genomföra ovannämnda principer.

Artikel 282

Parterna ska också öka och stärka sitt samarbete i syfte att utveckla Georgiens skattesystem och skatteförvaltning, vilket inbegriper en förbättring av uppbörds- och kontrollkapaciteten, säkerställa en effektiv skatteuppbörd och stärka kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt. Parterna ska sträva efter att utöka samarbetet och utbyta erfarenheter i fråga om bekämpning av skattebedrägerier, särskilt karusellbedrägerier.

Artikel 283

Parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet kommer bland annat att omfatta en gradvis tillnärmning av punktskattesatserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala sammanhanget ger upphov till, och ska ske i enlighet med Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll från 2003. I detta syfte kommer parterna att sträva efter att stärka sitt samarbete inom det regionala sammanhanget.

Artikel 284

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 285

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 4

Statistik

Artikel 286

Parterna ska utveckla och intensifiera sitt samarbete i statistikfrågor och därigenom bidra till att uppnå det långsiktiga målet att få fram lämpliga, internationellt jämförbara och tillförlitliga statistikuppgifter. Ett hållbart, effektivt och fackmässigt oberoende nationellt statistiksystem förväntas frambringa information som är relevant för medborgare, företag och beslutsfattare i Georgien och EU och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut på denna grundval. Det nationella statistiksystemet bör respektera FN:s grundläggande principer för officiell statistik, med beaktande av EU:s regelverk på statistikområdet som inbegriper riktlinjerna för europeisk statistik, i syfte att anpassa det nationella statistiksystemet till europeiska normer och standarder.

Artikel 287

Samarbetet ska inriktas på att

a)

ytterligare stärka det nationella statistiksystemets kapacitet, med inriktning på en sund rättslig grund, framtagande av lämpliga data och metadata, en spridningsstrategi och användarvänlighet, med beaktande av olika användargrupper, särskilt den offentliga och den privata sektorn, universitetsvärlden och andra användare,

b)

gradvis anpassa Georgiens statistiksystem till det europeiska statistiksystemet,

c)

finjustera tillhandahållandet av uppgifter till EU, med hänsyn till tillämpningen av relevanta internationella och europeiska metoder, inbegripet klassificering,

d)

stärka de inhemska statistikernas yrkesmässiga kapacitet och förvaltningskapacitet för att underlätta tillämpningen av europeiska statistiska standarder och bidra till utvecklingen av Georgiens statistiksystem,

e)

utbyta erfarenheter mellan parterna om utveckling av statistikkunnandet, och

f)

främja offensiv kvalitetsutveckling av alla statistikframställningsprocesser och av all spridning av statistik.

Artikel 288

Parterna ska samarbeta inom ramen för det europeiska statistiksystemet, där Eurostat är den europeiska statistikmyndigheten. Samarbetet ska bland annat inriktas på

a)

makroekonomisk statistik, inbegripet nationalräkenskaper, utrikeshandelsstatistik, betalningsbalansstatistik, statistik över utländska direktinvesteringar,

b)

demografisk statistik, inbegripet folkräkningar och social statistik,

c)

jordbruksstatistik, inbegripet jordbruksinventeringar och miljöstatistik,

d)

företagsstatistik, inbegripet företagsregister och användning av administrativa källor för statistiska syften,

e)

energistatistik, inbegripet saldon,

f)

regional statistik,

g)

övergripande verksamhet, inbegripet statistiska klassificeringar, kvalitetsstyrning, utbildning, spridning och användning av modern informationsteknik, och

h)

andra relevanta områden.

Artikel 289

Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap, och utveckla sitt samarbete, med hänsyn till de erfarenheter som redan förvärvats i den reform av statistiksystemet som inletts inom ramen för olika stödprogram. Ansträngningarna ska inriktas på en fortsatt anpassning till EU:s regelverk på statistikområdet på grundval av den nationella strategin för utveckling av Georgiens statistiksystem, och med hänsyn till utvecklingen av det europeiska statistiksystemet. Tonvikten i processen för framställning av statistiska uppgifter ska ligga på vidareutveckling av urvalsundersökningarna och användning av administrativa register, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att minska belastningen på uppgiftslämnarna. Uppgifterna ska vara relevanta för utformningen och övervakningen av politiken på centrala områden av det sociala och ekonomiska livet.

Artikel 290

En regelbunden dialog ska föras om de frågor som omfattas av detta kapitel. I möjligaste mån ska den verksamhet som genomförs inom det europeiska statistiksystemet, inbegripet utbildning, vara öppen för Georgien.

Artikel 291

När så är relevant och tillämpligt ska Georgiens lagstiftning gradvis anpassas till EU:s regelverk på statistikområdet i enlighet med kompendiet över statistikkrav som uppdateras varje år och som parterna anser vara fogat till detta avtal (bilaga XXIII).

AVDELNING VI

ANDRA SAMARBETSOMRÅDEN

KAPITEL 1

Transporter

Artikel 292

Parterna ska

a)

utöka och stärka sitt transportsamarbete för att bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem,

b)

främja effektiva och säkra transporter samt intermodalitet och interoperabilitet mellan transportsystemen, och

c)

sträva efter att förbättra de viktigaste transportförbindelserna mellan sina territorier.

Artikel 293

Samarbetet ska bland annat omfatta följande områden:

a)

Utveckling av en hållbar nationell transportpolitik som omfattar alla transportsätt, särskilt för att säkerställa miljövänliga, effektiva och säkra transportsystem samt för att stödja integrationen av dessa transportaspekter i andra politikområden.

b)

Utveckling av sektorsstrategier mot bakgrund av den nationella transportpolitiken, inbegripet rättsliga krav på uppgradering av teknisk utrustning och transportmedel för att uppfylla internationella normer i enlighet med bilagorna XXIV och XV-D till detta avtal, för väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransport samt intermodalitet, bland annat tidtabeller och delmål för genomförandet, administrativa ansvarsområden och finansieringsplaner.

c)

Stärkande av infrastrukturpolitiken för att bättre identifiera och utvärdera infrastrukturprojekt för de olika transportsätten.

d)

Utveckling av finansieringsstrategier med tonvikt på underhåll, kapacitetsbegränsningar och de delar som saknas i infrastrukturen samt på att aktivera och främja den privata sektorns deltagande i transportprojekt.

e)

Anslutning till relevanta internationella transportorganisationer och transportavtal, bland annat förfaranden för att säkerställa ett strikt genomförande och effektivt verkställande av internationella transportavtal och transportkonventioner.

f)

Vetenskapligt och tekniskt samarbete och informationsutbyte för att utveckla och förbättra transportteknik, till exempel intelligenta transportsystem.

g)

Främjande av användningen av intelligenta transportsystem och informationsteknik vid förvaltning och drift av alla relevanta transportsätt samt stöd till intermodalitet och samarbete vid användningen av rymdsystem och kommersiella tillämpningar som underlättar transport.

Artikel 294

1.   Samarbetet ska också syfta till att förbättra rörligheten för passagerare och varor, underlätta transportflödena mellan Georgien, EU och tredjeländer i regionen genom att avskaffa administrativa, tekniska och andra hinder samt förbättra transportnäten och uppgradera infrastrukturen, särskilt på de huvudsakliga nät som förbinder parterna. Samarbetet ska inbegripa åtgärder för att underlätta gränspassager.

2.   Samarbetet ska inbegripa informationsutbyte och gemensam verksamhet

a)

på regional nivå, särskilt med hänsyn till och genom att införliva framsteg som gjorts inom ramen för olika typer av regionalt transportsamarbete, till exempel transportpanelen för det östliga partnerskapet, transportkorridoren Europa–Kaukasien–Asien (Traceca), Bakuprocessen och andra transportinitiativ,

b)

på internationell nivå, också med avseende på internationella transportorganisationer och internationella avtal och konventioner som parterna ratificerat,

c)

inom ramen för EU:s olika transportorgan.

Artikel 295

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 296

Georgien ska närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilagorna XXIV och XV-D till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i de bilagorna.

KAPITEL 2

Samarbete p energiomrdet

Artikel 297

Samarbetet bör grundas på principerna om partnerskap, gemensamt intresse, öppenhet och förutsägbarhet och syfta till marknadsintegration och konvergens i lagstiftningen inom energisektorn, med beaktande av behovet av att säkerställa tillgång till säker och miljövänlig energi till överkomliga priser.

Artikel 298

Samarbetet bör bland annat omfatta följande områden:

a)

Energistrategier och energipolitik.

b)

Utveckling av konkurrenskraftiga, öppna och effektiva energimarknader som ger tredje parter icke-diskriminerande tillträde till nät och konsumenter i enlighet med EU:s normer, inbegripet utveckling av det relevanta regelverket när så krävs.

c)

Samarbete om regionala energifrågor och en möjlig anslutning av Georgien till fördraget om energigemenskapen där Georgien för närvarande har ställning som observatör.

d)

Utveckling av ett attraktivt och stabilt investeringsklimat genom att ta itu med institutionella, rättsliga, skattemässiga och andra villkor.

e)

Energiinfrastruktur av gemensamt intresse i syfte att diversifiera energikällor, energileverantörer och transportvägar på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt.

f)

Förbättring av försörjningstryggheten i fråga om energi, förstärkning av marknadsintegrationen och gradvis närmande av regelverket till viktiga delar av EU:s regelverk.

g)

Förbättring och förstärkning av den långsiktiga stabiliteten och säkerheten för energihandeln, energitransiteringen och energitransporten, samt av prispolitiken, inbegripet ett allmänt kostnadsbaserat system för överföring av energiresurser, på ömsesidigt fördelaktig och icke-diskriminerande grund i enlighet med internationella regler, däribland energistadgefördraget.

h)

Främjande av energieffektivitet och energibesparingar på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt.

i)

Utveckling av och stöd till förnybar energi med huvudsaklig inriktning på vattenkraft samt främjande av bilateral och regional integration på detta område.

j)

Vetenskapligt och tekniskt samarbete och informationsutbyte för utveckling och förbättring av teknik inom produktion, transport, leverans och slutanvändning av energi, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt energieffektiv och miljövänlig teknik.

k)

Samarbete om kärnsäkerhet och strålskydd, i enlighet med Internationella atomenergiorganets (IAEA) principer och standarder och i enlighet med relevanta internationella fördrag och konventioner som ingåtts inom ramen för IAEA, samt i överensstämmelse med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen när så är tillämpligt.

Artikel 299

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 300

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXV till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 3

Milj

Artikel 301

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om miljöfrågor och därigenom bidra till det långsiktiga målet hållbar utveckling och en grön ekonomi. Det förväntas att ett stärkt miljöskydd kommer att gynna medborgarna och företagen i Georgien och i EU, också genom förbättrad folkhälsa, bevarade naturresurser, ökad ekonomisk och miljömässig effektivitet, samt genom användning av modern och renare teknik som bidrar till hållbarare produktionsmönster. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan parterna på området för miljöskydd, och multilaterala avtal på området.

Artikel 302

1.   Samarbetet ska syfta till att bevara, skydda, förbättra och återställa miljöns kvalitet, till att skydda människors hälsa, till ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt till att främja internationella åtgärder för att ta itu med regionala och globala miljöproblem, bland annat på följande områden:

a)

Miljöstyrning och övergripande frågor, inbegripet strategisk planering, miljökonsekvensbedömning och strategisk miljöbedömning, utbildning, övervakning och miljöinformationssystem, inspektion och tillsyn, miljöansvar, bekämpning av miljöbrott, gränsöverskridande samarbete, allmänhetens tillgång till miljöinformation, beslutsprocesser samt effektiva förfaranden för administrativ och rättslig prövning.

b)

Luftkvalitet.

c)

Vattenkvalitet och resursförvaltning, inbegripet hantering av översvämningsrisker, vattenbrist och torka samt den marina miljön.

d)

Avfallshantering.

e)

Naturskydd, inbegripet skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald.

f)

Industriella föroreningar och industriella risker.

g)

Kemikaliehantering.

2.   Samarbetet ska också syfta till att integrera miljöfrågor i andra politikområden än miljöpolitik.

Artikel 303

Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap, samarbeta på bilateral och regional nivå, inbegripet genom befintliga samarbetsstrukturer i Sydkaukasien, samt internationellt, särskilt vad gäller multilaterala miljöavtal som parterna ratificerat, samt vid behov samarbeta inom ramen för relevanta organ.

Artikel 304

1.   Samarbetet ska bland annat ha följande mål:

a)

Utarbetande av en nationell miljöhandlingsplan som omfattar de övergripande nationella och sektorsrelaterade strategiska riktlinjerna för miljön i Georgien samt institutionella och administrativa frågor.

b)

Främjande av integration av miljöfrågor i andra politikområden.

c)

Fastställande av nödvändiga personalresurser och ekonomiska resurser.

2.   Den nationella miljöhandlingsplanen kommer att uppdateras regelbundet och antas i enlighet med georgisk lagstiftning.

Artikel 305

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 306

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXVI till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 4

Klimatfrgor

Artikel 307

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete för att bekämpa klimatförändringar. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan bilaterala och multilaterala åtaganden på detta område.

Artikel 308

Samarbetet ska syfta till en begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, samt till att främja åtgärder på internationell nivå, bland annat på följande områden:

a)

Begränsning av klimatförändringar.

b)

Anpassning till klimatförändringar.

c)

Handel med utsläppsrätter.

d)

Forskning, utveckling, demonstration, utbyggnad och spridning av säker och hållbar koldioxidsnål teknik och anpassningsteknik.

e)

Integrering av klimataspekter i politiken inom enskilda sektorer.

Artikel 309

Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap, bedriva gemensam forskning och utbyta information om renare teknik, genomföra gemensam verksamhet på regional och internationell nivå, bland annat när det gäller multilaterala miljöavtal som parterna ratificerat, samt vid behov genomföra gemensam verksamhet inom ramen för relevanta organ. Parterna ska ägna särskild uppmärksamhet åt gränsöverskridande frågor och regionalt samarbete.

Artikel 310

Samarbetet ska grunda sig på gemensamt intresse och ska bland annat omfatta utveckling och genomförande av

a)

det nationella åtgärdsprogrammet för anpassning,

b)

strategin för koldioxidsnål utveckling, inbegripet nationellt lämpliga begränsningsåtgärder,

c)

åtgärder för att främja tekniköverföring på grundval av en teknisk behovsbedömning,

d)

åtgärder som rör ämnen som bryter ned ozonskiktet och fluorerade växthusgaser.

Artikel 311

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 312

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXVII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 5

Industri- och nringslivspolitik samt gruvindustri

Artikel 313

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om industri- och näringslivspolitik och därigenom förbättra företagsklimatet för alla ekonomiska aktörer, men med särskild tonvikt på små och medelstora företag såsom de definieras i EU:s respektive Georgiens lagstiftning. Det utökade samarbetet bör förbättra den administrativa ramen och regelverket för företag från både EU och Georgien som är verksamma i EU och Georgien, och bör grundas på EU:s industripolitik och politik för små och medelstora företag, med hänsyn till internationellt erkända principer och metoder på detta område.

Artikel 314

I detta syfte ska parterna samarbeta på följande områden:

a)

Genomföra strategier för utveckling av små och medelstora företag på grundval av principerna i "Small Business Act" för Europa, och övervaka genomförandet genom regelbunden dialog. Detta samarbete kommer också att inriktas på mikro- och hantverksföretag som är extremt viktiga för både EU:s och Georgiens ekonomi.

b)

Skapa bättre ramvillkor genom utbyte av information och bästa praxis, och därigenom bidra till bättre konkurrenskraft. Detta samarbete kommer att inbegripa hantering av strukturfrågor (omstrukturering), såsom miljö- och energifrågor.

c)

Förenkla och rationalisera reglerna och regleringspraxis, med särskild inriktning på utbyte av god praxis när det gäller regleringsmetoder, däribland EU:s principer.

d)

Uppmuntra utvecklingen av en innovationspolitik genom utbyte av information och god praxis avseende kommersiellt utnyttjande av forskning och utveckling (inbegripet instrument för att stödja teknikbaserade nystartade företag, klusterutveckling och tillgång till finansiering).

e)

Uppmuntra fler kontakter mellan företag i EU och Georgien och mellan dessa företag och myndigheterna i EU och Georgien.

f)

Uppmuntra exportfrämjande verksamhet mellan EU och Georgien.

g)

Underlätta moderniseringen och omstruktureringen av EU:s och Georgiens industri inom de sektorer där detta är lämpligt.

h)

Utveckla och stärka samarbetet inom gruvindustrin och när det gäller produktion av råvaror, i syfte att främja ömsesidig förståelse, ett förbättrat företagsklimat samt informationsutbyte och samarbete om gruvdrift som inte syftar till energiproduktion, särskilt brytning av malm och industrimineral. Informationsutbytet kommer att omfatta utvecklingen inom gruv- och råvarusektorn, handel med råvaror, bästa praxis i fråga om hållbar utveckling inom gruvindustrin samt utbildning, kompetens och hälsa och säkerhet.

Artikel 315

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel. Detta kommer också att inbegripa företrädare för näringslivet i EU och Georgien.

KAPITEL 6

Bolagsrtt, redovisning samt revision och fretagsstyrning

Artikel 316

Parterna inser vikten av en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder på områdena bolagsrätt och företagsstyrning, samt inom redovisning och revision, för att inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handel och är därför överens om att samarbeta om

a)

skydd för aktieägare, borgenärer och andra aktörer i enlighet med EU:s regler på detta område,

b)

genomförande av relevanta internationella standarder på nationell nivå och ett gradvis närmande till EU:s bestämmelser på området redovisning och revision, och

c)

vidareutveckling av politiken för företagsstyrning i enlighet med internationella standarder, samt ett gradvis närmande till EU:s regler och rekommendationer på detta område.

Artikel 317

Parterna kommer att sträva efter att utbyta information och sakkunskap om såväl befintliga system som relevanta nya utvecklingstendenser på detta område. Parterna kommer också att sträva efter att sörja för ett effektivt informationsutbyte mellan företagsregistren i EU-medlemsstaterna och Georgiens nationella företagsregister.

Artikel 318

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 319

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXVIII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 7

Finansiella tjnster

Artikel 320

Parterna inser betydelsen av en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder inom finansiella tjänster för att inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handeln sig emellan, och är överens om att samarbeta på området finansiella tjänster i linje med följande mål:

a)

Stödja processen för anpassning av regleringen av finansiella tjänster till behoven i en öppen marknadsekonomi.

b)

Säkerställa ett ändamålsenligt och tillfredsställande skydd av investerare och andra konsumenter av finansiella tjänster.

c)

Säkerställa stabiliteten i och integriteten för det georgiska finansiella systemet i dess helhet.

d)

Främja samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat tillsyns- och kontrollmyndigheter.

e)

Säkerställa en oberoende och ändamålsenlig tillsyn.

Artikel 321

1.   Parterna ska uppmuntra samarbetet mellan relevanta tillsyns- och kontrollmyndigheter, vilket omfattar informationsutbyte, utbyte av sakkunskap om finansmarknader och andra sådana åtgärder.

2.   Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt utvecklingen av dessa myndigheters administrativa kapacitet, bland annat genom personalutbyte och gemensam utbildning.

Artikel 322

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 323

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XV-A till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 8

Samarbete avseende informationssamhllet

Artikel 324

Parterna ska främja samarbete om utvecklingen av informationssamhället till förmån för allmänheten och företagen genom att göra informations- och kommunikationstekniken (IKT) allmänt tillgänglig och genom en högre kvalitet på tjänsterna till överkomliga priser. Samarbetet bör syfta till att underlätta tillträdet till marknaderna för elektronisk kommunikation samt uppmuntra konkurrensen och investeringarna inom sektorn.

Artikel 325

Samarbetet kommer bland annat att omfatta följande:

a)

Utbyte av information och bästa praxis om genomförandet av nationella initiativ för informationssamhället, bland annat sådana som syftar till att främja tillgången till bredband, förbättra nätsäkerheten och utveckla offentliga onlinetjänster.

b)

Utbyte av information, bästa praxis och erfarenhet för att främja utvecklingen av en övergripande rättslig ram för elektronisk kommunikation, och särskilt stärka det nationella oberoende tillsynsorganets administrativa kapacitet, verka för en bättre användning av spektrumresurser och främja driftskompatibilitet mellan nät i Georgien och mellan Georgien och EU.

Artikel 326

Parterna ska främja samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter och Georgiens nationella tillsynsmyndigheter på området elektronisk kommunikation.

Artikel 327

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XV-B till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 9

Turism

Artikel 328

Parterna ska samarbeta på turismområdet för att stärka utvecklingen av en konkurrenskraftig och hållbar turistnäring som en drivkraft för ekonomisk tillväxt och egenmakt, sysselsättning och internationellt utbyte.

Artikel 329

Samarbetet på bilateral och europeisk nivå ska bygga på följande principer:

a)

Respekt för de lokala samhällenas integritet och intressen, särskilt i landsbygdsområden, med hänsyn till lokala utvecklingsbehov och prioriteringar.

b)

Kulturarvets betydelse.

c)

Ett positivt samspel mellan turism och bevarande av miljön.

Artikel 330

Samarbetet ska inriktas på följande frågor:

a)

Utbyte av information, bästa praxis, erfarenheter och kunnande.

b)

Bibehållande av partnerskap mellan offentliga och privata intressen och de lokala samhällenas intressen för att säkerställa en hållbar utveckling av turismen.

c)

Främjande och utveckling av turistströmmar, produkter och marknader, infrastruktur, personalresurser och institutionella strukturer.

d)

Utarbetande och genomförande av en effektiv politik.

e)

Utbildning och kapacitetsuppbyggnad på turismområdet för att förbättra tjänsternas kvalitet.

f)

Utveckling och främjande av bland annat lokalt förankrad turism.

Artikel 331

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

KAPITEL 10

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Artikel 332

Parterna ska samarbeta för att främja jordbruks- och landsbygdsutveckling, särskilt genom en gradvis konvergens av politik och lagstiftning.

Artikel 333

Samarbetet mellan parterna på området jordbruk och landsbygdsutveckling ska bland annat omfatta följande områden:

a)

Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av jordbrukspolitiken och politiken för landsbygdsutveckling.

b)

Stärkande av den administrativa kapaciteten på central och lokal nivå för planering, utvärdering, genomförande och genomdrivande av politiken i enlighet med EU:s bestämmelser och bästa praxis.

c)

Främjande av en modernisering av jordbruksproduktionen och dess hållbarhet.

d)

Utbyte av kunskap och bästa praxis när det gäller politik för landsbygdsutveckling som syftar till att främja landsbygdssamhällenas välstånd.

e)

Förbättring av jordbrukssektorns konkurrenskraft samt effektiviteten och öppenheten för alla aktörer på marknaderna.

f)

Främjande av riktlinjer för kvalitet samt kontrollmekanismer för dessa, inbegripet geografiska beteckningar och ekologisk odling.

g)

Vinproduktion och jordbruksturism.

h)

Kunskapsspridning och främjande av rådgivningsverksamhet för lantbruket.

i)

Arbete för att harmonisera frågor som behandlas i internationella organisationer där båda parterna är medlemmar.

Artikel 334

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

KAPITEL 11

Fiskeri och havsstyrning

Avsnitt 1

Fiskeripolitik

Artikel 335

1.   Parterna ska samarbeta på följande områden inom fiskerisektorn som kan ge ömsesidiga fördelar och är av gemensamt intresse: bland annat bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser, inspektion och kontroll, datainsamling samt bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske enligt definitionen i FAO:s internationella handlingsplan (IPOA) från 2001 för att förebygga, avskräcka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

2.   Samarbetet kommer att respektera parternas internationella skyldigheter när det gäller förvaltning och bevarande av levande akvatiska resurser.

Artikel 336

Parterna ska vidta gemensamma åtgärder, utbyta information och stödja varandra för att främja

a)

goda styrelseformer och bästa praxis inom fiskeriförvaltning för att se till att fiskbestånden bevaras och förvaltas på ett hållbart sätt, utifrån principen om en ekosystembaserad strategi,

b)

ansvarsfullt fiske och ansvarsfull fiskeriförvaltning som är förenliga med principerna om hållbar utveckling, för att bevara fiskbestånden och ekosystemen i ett gott tillstånd, och

c)

regionalt samarbete, bland annat genom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt.

Artikel 337

Med hänvisning till artikel 336 i detta avtal och med hänsyn till bästa möjliga vetenskapliga underlag ska parterna stärka sitt samarbete och samordningen av sin verksamhet inom området förvaltning och bevarande av levande akvatiska resurser i Svarta havet. Båda parter kommer när så är lämpligt att främja regionalt samarbete i Svartahavsområdet och förbindelser med relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Artikel 338

Parterna kommer att stödja initiativ, såsom ömsesidigt utbyte av erfarenheter och tillhandahållande av stöd, för att sörja för genomförandet av en politik som säkerställer ett hållbart fiske på grundval av EU:s regelverk och prioriterade område av intresse för parterna inom detta område, bland annat följande:

a)

Förvaltning av levande akvatiska resurser, fiskeansträngningar och tekniska åtgärder.

b)

Inspektion och kontroll av fiskeverksamhet, med användning av nödvändig övervakningsutrustning, däribland elektroniska övervakningsanordningar och spårbarhetsverktyg, samt säkerställande av att lagstiftningen och kontrollmekanismerna är genomförbara.

c)

Harmoniserad insamling av kompatibla uppgifter om fångster, landningar och flottor samt biologiska och ekonomiska uppgifter.

d)

Förvaltning av fiskekapaciteten, inbegripet ett fungerande register över fiskeflottan.

e)

Marknadseffektivitet, särskilt genom främjande av producentorganisationer och information till konsumenter samt genom saluföringsnormer och spårbarhet.

f)

Utveckling av en strukturpolitik för fiskerisektorn som skapar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Avsnitt 2

Havspolitik

Artikel 339

Med hänsyn till sitt samarbete inom fiskeri- och miljöpolitik samt havsrelaterad transportpolitik, och i enlighet med relevanta internationella avtal om havsrätt som grundar sig på Förenta nationernas havsrättskonvention, ska parterna också utveckla samarbetet om en integrerad havspolitik, särskilt när det gäller att

a)

främja ett integrerat synsätt på havsfrågor, goda styrelseformer och utbyte av bästa praxis vid användning av marina områden,

b)

främja fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för förbättrat beslutsfattande för att göra avvägningar mellan konkurrerande mänskliga verksamheter, i linje med den ekosystembaserade strategin,

c)

främja en integrerad förvaltning av kustområden, i linje med den ekosystembaserade strategin, för att sörja för en hållbar utveckling av kustområdena och förbättra deras motståndskraft mot de risker som dessa områden är utsatta för, inbegripet klimatförändringarnas effekter,

d)

främja innovation och resurseffektivitet inom sjöfartsindustrin som en motor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning, inbegripet genom utbyte av bästa praxis,

e)

främja strategiska allianser mellan sjöfartsindustrin, sjöfartstjänster och vetenskapliga institutioner som är specialiserade på havs- och sjöfartsforskning,

f)

arbeta för att stärka den gränsöverskridande och sektorsövergripande övervakningen till havs för att hantera de ökande risker som följer av intensiv sjötrafik, driftsutsläpp från fartyg, sjöolyckor och olaglig verksamhet till sjöss, och

g)

inrätta en regelbunden dialog och främja olika nätverk mellan sjöfartsaktörer.

Artikel 340

Samarbetet ska inbegripa

a)

utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt överföring av "sjöfartskunnande", inbegripet om innovativ teknik inom sjöfartssektorerna och om frågor som rör den marina miljön,

b)

utbyte av information och bästa praxis om finansieringsalternativ för projekt, bland annat offentlig-privata partnerskap, och

c)

utökat samarbete mellan parterna i relevanta internationella forum för maritima frågor.

Artikel 341

En regelbunden dialog kommer att föras mellan parterna om de frågor som omfattas av detta kapitel.

KAPITEL 12

Samarbete inom forskning, teknisk utveckling och demonstration

Artikel 342

Parterna ska främja samarbete på alla områden inom civil vetenskaplig forskning och teknisk utveckling och demonstration (FoTU) på grundval av principen om ömsesidig nytta och under förutsättning att immateriella rättigheter skyddas på ett lämpligt och verkningsfullt sätt.

Artikel 343

FoTU-samarbetet ska omfatta

a)

politisk dialog och utbyte av vetenskaplig och teknisk information,

b)

underlättande av adekvat tillträde till parternas respektive program,

c)

ökning av forskningskapaciteten och de georgiska forskningsenheternas deltagande i EU:s ramprogram för forskning,

d)

främjande av gemensamma forskningsprojekt på alla FoTU-områden,

e)

utbildning och rörlighetsprogram för vetenskapsmän, forskare och annan personal som bedriver FoTU hos parterna,

f)

underlättande, inom ramen för gällande lagstiftning, av den fria rörligheten för de forskare som deltar i den verksamhet som omfattas av detta avtal och de gränsöverskridande transporter av varor som är avsedda för användning i sådan verksamhet, och

g)

andra former av FoTU-samarbete efter överenskommelse.

Artikel 344

I samband med sådant samarbete bör man eftersträva synergier med annan verksamhet som bedrivs inom ramen för det finansiella samarbetet mellan EU och Georgien enligt bestämmelserna i avdelning VII (Finansiellt stöd samt bestämmelser om bedrägeribekämpning och kontroll) i detta avtal.

KAPITEL 13

Konsumentpolitik

Artikel 345

Parterna ska samarbeta för att sörja för en hög nivå på konsumentskyddet och för att deras konsumentskyddssystem ska bli förenliga.

Artikel 346

För att uppnå dessa mål kan samarbetet vid behov komma att omfatta

a)

arbete för att tillnärma konsumentlagstiftningen samtidigt som man undviker handelshinder,

b)

främjande av informationsutbyte om konsumentskyddssystem, bland annat om konsumentlagstiftningen och genomförandet av denna, produktsäkerhet för konsumenter, system för informationsutbyte, utbildning/upplysning av och ökad delaktighet för konsumenter samt prövningsmöjligheter för konsumenter,

c)

utbildning av tjänstemän inom förvaltningen och andra företrädare för konsumentintressen,

d)

främjande av oberoende konsumentorganisationers verksamhet och kontakter mellan företrädare för konsumenter.

Artikel 347

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXIX till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 14

Sysselsttning, socialpolitik och lika mjligheter

Artikel 348

Parterna ska stärka sin dialog och sitt samarbete om främjandet av agendan för anständigt arbete, sysselsättningspolitik, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, dialog mellan arbetsmarknadens parter, socialt skydd, social delaktighet, jämställdhet mellan könen och åtgärder mot diskriminering samt företagens sociala ansvar, och därmed bidra till att främja fler och bättre arbetstillfällen, minskad fattigdom, ökad social sammanhållning, en hållbar utveckling och bättre livskvalitet.

Artikel 349

Samarbetet, som ska grunda sig på utbyte av information och bästa praxis, kan omfatta ett antal frågor som ska väljas ut bland följande områden:

a)

Fattigdomsminskning och ökad social sammanhållning.

b)

Sysselsättningspolitik, med målet att skapa fler och bättre arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor, bland annat i syfte att minska den informella ekonomin och informella sysselsättningen.

c)

Främjande, på lämpligt sätt, av aktiva arbetsmarknadsåtgärder och effektiv arbetsförmedling för att modernisera arbetsmarknaderna och genomföra en anpassning till behoven på parternas arbetsmarknader.

d)

Främjande av mer inkluderande arbetsmarknader och sociala trygghetssystem där missgynnade personer integreras, bland annat personer med funktionsnedsättning och personer från minoritetsgrupper.

e)

Lika möjligheter och åtgärder mot diskriminering, med målet att öka jämställdheten mellan könen och garantera lika möjligheter för kvinnor och män samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

f)

Socialpolitik, med målet att förbättra det sociala skyddet och systemen för socialt skydd i fråga om kvalitet, tillgänglighet och finansiell hållbarhet.

g)

Stärkande av arbetsmarknadsparternas deltagande och främjande av den sociala dialogen, bland annat genom att stärka kapaciteten hos alla berörda aktörer.

h)

Främjande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

i)

Medvetenhet och dialog om företagens sociala ansvar.

Artikel 350

Parterna ska uppmuntra alla berörda aktörer, inbegripet det civila samhällets organisationer och särskilt arbetsmarknadens parter, att delta i utarbetandet av politik och reformer och i samarbetet mellan parterna enligt vad som föreskrivs i den berörda delen av avdelning VIII (Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser) i detta avtal.

Artikel 351

Parterna ska sträva efter att utöka samarbetet om frågor som rör sysselsättning och socialpolitik i alla berörda regionala, multilaterala och internationella forum och organisationer.

Artikel 352

Parterna ska främja företagens sociala ansvar och redovisningsskyldighet och uppmuntra ansvarsfulla affärsmetoder, till exempel de som stöds genom ett antal internationella riktlinjer för företagens sociala ansvar och särskilt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Artikel 353

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 354

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXX till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 15

Folkhlsa

Artikel 355

Parterna är överens om att utveckla sitt samarbete inom folkhälsoområdet för att höja nivån på folkhälsan och skyddet av människors hälsa som en väsentlig beståndsdel i hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Artikel 356

Samarbetet ska särskilt omfatta följande områden:

a)

Stärkande av Georgiens offentliga hälso- och sjukvårdssystem, särskilt genom fortsatta reformer av hälso- och sjukvårdssektorn, tryggande av vård av hög kvalitet, utveckling av personalresurserna inom hälso- och sjukvårdssektorn samt förbättring av styrningen inom och finansieringen av sektorn.

b)

Epidemiologisk övervakning och kontroll av överförbara sjukdomar, till exempel hiv/aids, virushepatit och tuberkulos samt antimikrobiell resistens, samt ökad beredskap för hot mot folkhälsan och nödsituationer.

c)

Förebyggande och kontroll av icke-överförbara sjukdomar, främst genom utbyte av information och bästa praxis, främjande av en hälsosam livsstil, fysisk aktivitet och åtgärder avseende viktiga bestämningsfaktorer för hälsa, såsom kost samt beroende av alkohol, narkotika och tobak.

d)

Kvalitet och säkerhet när det gäller ämnen av mänskligt ursprung.

e)

Information och kunskap om hälsa.

f)

Effektivt genomförande av internationella hälsoavtal som parterna har ingått, särskilt det internationella hälsoreglementet och ramkonventionen om tobakskontroll.

Artikel 357

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXXI till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 16

Allmn och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrgor

Artikel 358

Parterna ska samarbeta på området allmän och yrkesinriktad utbildning för att intensifiera samarbetet och dialogen, även dialogen om politiska frågor, och eftersträva ett närmande till EU:s politik och praxis. Parterna ska samarbeta för att främja livslångt lärande samt uppmuntra samarbete och öppenhet på alla nivåer inom allmän och yrkesinriktad utbildning, med särskild tonvikt på högre utbildning.

Artikel 359

Samarbetet på området allmän och yrkesinriktad utbildning ska bland annat inriktas på följande områden:

a)

Främjande av livslångt lärande, som är nyckeln till tillväxt och sysselsättning och kan göra det möjligt för medborgarna att delta fullt ut i samhället.

b)

Modernisering av systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning samt förbättring av kvaliteten, relevansen och tillträdet under hela utbildningsstegen från förskola och barnomsorg till högre utbildning.

c)

Främjande av den högre utbildningens kvalitet på ett sätt som är förenligt med EU:s moderniseringsagenda för högre utbildning och Bolognaprocessen.

d)

Stärkande av det internationella akademiska samarbetet, deltagande i EU:s samarbetsprogram, ökad rörlighet för studerande och lärare.

e)

Uppmuntrande av inlärning av främmande språk.

f)

Främjande av framstegen mot ett erkännande av kvalifikationer och kompetens samt säkerställande av öppenhet på området.

g)

Främjande av samarbete i fråga om yrkesutbildning, med beaktande av EU:s goda praxis.

h)

Stärkande av förståelsen av och kunskaperna om den europeiska integrationen, den akademiska dialogen om förbindelserna mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet samt deltagandet i relevanta EU-program.

Artikel 360

Parterna är överens om att samarbeta på ungdomsområdet i syfte att

a)

stärka samarbetet och utbytet på området ungdomspolitik och icke-formell utbildning för ungdomar och ungdomsledare,

b)

stödja ungdomars och ungdomsledares rörlighet som ett sätt att främja interkulturell dialog och förvärvande av kunskap, färdigheter och kompetens utanför de formella utbildningssystemen, inbegripet genom frivilligarbete,

c)

främja samarbete mellan ungdomsorganisationer.

Artikel 361

Georgien kommer att genomföra och utarbeta politik som överensstämmer med ramen för EU:s politik och praxis med hänvisning till dokument i bilaga XXXII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 17

Samarbete p kulturomrdet

Artikel 362

Parterna kommer att främja kulturellt samarbete med vederbörlig hänsyn till principerna i 2005 års konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco). Parterna kommer att sträva efter en regelbunden politisk dialog på områden av ömsesidigt intresse, inbegripet utveckling av kulturnäringen i EU och Georgien. Samarbetet mellan parterna kommer att främja interkulturell dialog, bland annat genom deltagande av kultursektorn och det civila samhället i EU och Georgien.

Artikel 363

Parterna ska inrikta sitt samarbete på en rad områden, nämligen

a)

kulturellt samarbete och kulturellt utbyte,

b)

rörlighet för konst och konstnärer och förstärkning av kultursektorns kapacitet,

c)

interkulturell dialog,

d)

dialog om kulturpolitik, och

e)

samarbete i internationella forum såsom Unesco och Europarådet, bland annat för att främja kulturell mångfald samt för att bevara och tillvarata det kulturella och historiska arvet.

KAPITEL 18

Samarbete p omrdet audiovisuella medier och andra medier

Artikel 364

Parterna kommer att främja samarbete på det audiovisuella området. Samarbetet ska stärka den audiovisuella industrin i EU och Georgien, särskilt genom fortbildning av yrkesverksamma, informationsutbyte och främjande av samproduktioner inom film- och televisionsområdet.

Artikel 365

1.   Parterna ska utveckla en regelbunden dialog på området audiovisuell politik och mediepolitik, och samarbeta för att stärka mediernas oberoende och professionalism samt förbindelserna med EU:s medier i överensstämmelse med europeiska standarder, däribland Europarådets standarder och Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005.

2.   Samarbetet skulle bland annat kunna omfatta frågan om utbildning av journalister och andra yrkesverksamma på mediaområdet.

Artikel 366

Parterna ska inrikta sitt samarbete på en rad områden, nämligen

a)

dialog om audiovisuell politik och mediepolitik,

b)

dialog i internationella forum (såsom Unesco och WTO), och

c)

audiovisuella och andra medier, inbegripet samarbete i fråga om film.

Artikel 367

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXXIII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 19

Samarbete p omrdet idrott och fysisk aktivitet

Artikel 368

Parterna ska främja samarbete på området idrott och fysisk aktivitet genom utbyte av information och bästa praxis för att främja en hälsosam livsstil och idrottens sociala och fostrande värderingar samt för att bekämpa globala hot mot idrotten, såsom dopning, rasism och våld.

KAPITEL 20

Samarbete med det civila samhllet

Artikel 369

Parterna ska stärka en dialog om samarbete med det civila samhället i syfte att

a)

stärka kontakterna samt informations- och erfarenhetsutbytet mellan alla sektorer i det civila samhället i EU och Georgien,

b)

sörja för ökad kunskap om och förståelse av Georgien, inbegripet landets historia och kultur, i EU och särskilt hos de organisationer i det civila samhället som är baserade i medlemsstaterna, och på så sätt göra det möjligt att öka medvetenheten om möjligheterna till framtida förbindelser och utmaningarna i samband med detta,

c)

på motsvarande sätt sörja för ökad kunskap om och förståelse av EU i Georgien och särskilt hos det civila samhällets organisationer i Georgien, varvid inriktningen bland annat ska ligga på de värderingar som ligger till grund för EU samt EU:s politik och funktionssätt.

Artikel 370

Parterna ska främja dialog och samarbete mellan berörda parter i det civila samhället från bägge sidor som en integrerad del av förbindelserna mellan EU och Georgien. Syftet med denna dialog och detta samarbete är att

a)

sörja för att det civila samhället deltar i förbindelserna mellan EU och Georgien, särskilt vid genomförandet av bestämmelserna i detta avtal,

b)

öka det civila samhällets deltagande i den offentliga beslutsprocessen, särskilt genom att upprätthålla en öppen, transparent och regelbunden dialog mellan de offentliga institutionerna och representativa sammanslutningar och det civila samhället,

c)

underlätta en gynnsam miljö för institutionell uppbyggnad och utveckling av det civila samhällets organisationer på olika sätt, bland annat genom stöd för opinionsbildning, informella och formella nätverk samt en rättslig ram för det civila samhället som möjliggör ömsesidiga besök och seminarier, och

d)

göra det möjligt för företrädare för det civila samhället från båda parter att bekanta sig med processer för samråd och dialog mellan det civila samhället, inbegripet arbetsmarknadens parter, och offentliga myndigheter, särskilt i syfte att stärka det civila samhället i den politiska beslutsprocessen.

Artikel 371

En regelbunden dialog kommer att föras mellan parterna om de frågor som omfattas av detta kapitel.

KAPITEL 21

Regional utveckling samt grnsverskridande och regionalt samarbete

Artikel 372

1.   Parterna ska främja ömsesidig förståelse och bilateralt samarbete på området regional utvecklingspolitik, inbegripet metoder för att utforma och genomföra regionalpolitik, flernivåstyrning och partnerskap, med särskild tonvikt på utveckling av missgynnade områden och territoriellt samarbete, med målet att inrätta kommunikationskanaler och öka informations- och erfarenhetsutbytet mellan nationella och lokala myndigheter, socio-ekonomiska aktörer och det civila samhället.

2.   Parterna ska särskilt samarbeta för att anpassa Georgiens praxis till följande principer:

a)

Stärkande av flernivåstyrningen eftersom den påverkar både den centrala nivån och kommunerna, med särskild tonvikt på sätt att öka de lokala aktörernas deltagande.

b)

Befästande av partnerskapet mellan alla parter som medverkar i regional utveckling.

c)

Samfinansiering genom ett finansiellt bidrag från dem som medverkar i genomförandet av program och projekt för regional utveckling.

Artikel 373

1.   Parterna ska stödja och stärka lokala myndigheters medverkan i regionalpolitiskt samarbete, inbegripet gränsöverskridande samarbete och sammanhängande förvaltningsstrukturer, öka samarbetet genom inrättande av en möjliggörande ömsesidig rättslig ram, vidmakthålla och utveckla kapacitetsfrämjande åtgärder samt främja ett stärkande av gränsöverskridande och regionala ekonomiska nätverk och företagsnätverk.

2.   Parterna kommer att samarbeta för att stärka den institutionella och operativa kapaciteten hos georgiska institutioner på området regional utveckling och fysisk planering, bland annat genom att

a)

förbättra den interinstitutionella samordningen, särskilt mekanismen för vertikal och horisontell samverkan mellan centrala och lokala myndigheter i processen för utarbetande och genomförande av regional politik,

b)

bygga upp de lokala myndigheternas kapacitet att främja ömsesidigt gränsöverskridande samarbete i enlighet med EU:s principer och praxis,

c)

utbyta kunskap, information och bästa praxis om regional utvecklingspolitik för att främja de lokala samhällenas välstånd och en enhetlig utveckling för regionerna.

Artikel 374

1.   Parterna ska stärka och uppmuntra utvecklingen av gränsöverskridande samarbete på andra områden som omfattas av detta avtal, bland annat transport, energi, kommunikationsnät, kultur, utbildning, turism och hälso- och sjukvård.

2.   Parterna ska intensifiera samarbetet mellan sina regioner i form av transnationella och interregionala program, uppmuntra georgiska regioners deltagande i europeiska regionala strukturer och organisationer samt främja deras ekonomiska och institutionella utveckling genom att genomföra projekt av gemensamt intresse.

3.   Dessa verksamheter kommer att ske inom ramen för

a)

ett fortsatt territoriellt samarbete med europeiska regioner, inklusive genom program för transnationellt och gränsöverskridande samarbete,

b)

samarbete inom ramen för det östliga partnerskapet och med EU-organ, däribland Regionkommittén, samt deltagande i olika europeiska regionala projekt och initiativ,

c)

samarbete med bland annat Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiskt observationsnätverk för territoriell utveckling och sammanhållning.

Artikel 375

En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

KAPITEL 22

Civilskydd

Artikel 376

Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete för att bekämpa naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. Samarbetet ska bedrivas med beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan parterna och multilateral verksamhet på området.

Artikel 377

Samarbetet ska syfta till att förbättra förebyggandet av, förberedelserna inför och insatserna vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Artikel 378

Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap och genomföra gemensam verksamhet på bilateral basis och/eller inom ramen för multilaterala program. Samarbetet kan bland annat ske genom genomförandet av specifika avtal och/eller administrativa överenskommelser på detta område som ingåtts mellan parterna.

Artikel 379

Samarbetet kan omfatta följande mål:

a)

Utbyte och regelbunden uppdatering av kontaktuppgifter för att säkerställa kontinuitet i dialogen och för att möjliggöra kontakter på dygnet runt-basis.

b)

Underlättande av ömsesidigt bistånd vid allvarliga nödsituationer, i tillämpliga fall och förutsatt att det finns tillräckliga resurser.

c)

Utbyte på dygnet runt-basis av varningar i ett tidigt skede och uppdaterad information om storskaliga nödsituationer som påverkar EU eller Georgien, inbegripet ansökningar och erbjudanden om bistånd.

d)

Utbyte av information om parternas tillhandahållande av bistånd till tredjeländer för nödsituationer, där EU:s civilskyddsmekanism är aktiverad.

e)

Samarbete om stöd från den mottagande nationen vid begäran om/tillhandahållande av bistånd.

f)

Utbyte av bästa praxis och riktlinjer i fråga om förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer.

g)

Samarbete om katastrofriskreducering, bland annat med stöd av institutionella band och kampanjer; information, utbildning och kommunikation; bästa praxis som syftar till att förebygga och begränsa effekterna av naturkatastrofer.

h)

Samarbete för att förbättra kunskapsbasen om katastrofer samt om bedömningar av faror och risker i samband med katastrofhantering.

i)

Samarbete om bedömningen av katastrofers effekter på miljön och folkhälsan.

j)

Inbjudan av experter till särskilda tekniska seminarier och symposier om civilskyddsfrågor.

k)

Inbjudan, efter en bedömning från fall till fall, av observatörer till särskilda övningar och kurser som anordnas av EU och/eller Georgien.

l)

Stärkande av samarbetet om det effektivaste sättet att använda den tillgängliga civilskyddskapaciteten.

KAPITEL 23

Deltagande i europeiska unionens organ och program

Artikel 380

Georgien ska ha rätt att delta i alla unionsorgan som är öppna för Georgien i enlighet med de relevanta bestämmelserna om inrättande av dessa organ. Georgien ska ingå separata avtal med EU för att göra det möjligt för landet att delta i varje sådant organ, bland annat avtal om storleken på landets ekonomiska bidrag.

Artikel 381

Georgien ska ha rätt att delta i alla unionens pågående och framtida program som öppnas för Georgien i enlighet med de relevanta bestämmelserna om antagande av dessa program. Georgiens deltagande i unionens program ska ske i överensstämmelse med bestämmelserna i protokoll III till detta avtal om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om allmänna principer för Georgiens deltagande i unionsprogram.

Artikel 382

Parterna kommer att föra en regelbunden dialog om Georgiens deltagande i EU:s program och organ. I synnerhet ska EU underrätta Georgien om nya EU-organ och nya unionsprogram inrättas, samt om ändringar när det gäller deltagandet i unionsprogram och organ, enligt artiklarna 380 och 381 i detta avtal.

AVDELNING VII

FINANSIELLT STÖD SAMT BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING OCH KONTROLL

KAPITEL 1

Finansiellt std

Artikel 383

Georgien ska erhålla finansiellt stöd genom EU:s berörda finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument. Georgien kan också dra nytta av samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och andra internationella finansinstitut. Det finansiella stödet kommer att bidra till att uppnå målen för detta avtal och kommer att tillhandahållas i enlighet med detta kapitel.

Artikel 384

Huvudprinciperna för det finansiella stödet ska anges i förordningarna för EU:s berörda finansieringsinstrument.

Artikel 385

De prioriterade områden som parterna har enats om för EU:s finansiella stöd ska anges i årliga handlingsprogram som när så är tillämpligt grundar sig på fleråriga ramar som avspeglar de överenskomna politiska prioriteringarna. De stödbelopp som fastställs i dessa program ska ta hänsyn till Georgiens behov, sektoriella kapacitet och framsteg med reformerna, särskilt inom områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 386

För att på bästa sätt använda de tillgängliga resurserna ska parterna sträva efter att se till att EU-stödet genomförs i nära samarbete och samordning med andra givarländer, givarorganisationer och internationella finansinstitut, och i enlighet med internationella principer om biståndseffektivitet.

Artikel 387

Den rättsliga, administrativa och tekniska grunden för det finansiella stödet fastställs inom ramen för relevanta avtal mellan parterna.

Artikel 388

Associeringsrådet ska underrättas om framstegen när det gäller det finansiella stödet och om genomförandet av detta, samt om stödets inverkan på uppnåendet av målen för detta avtal. I detta syfte ska parternas berörda organ på ömsesidig och kontinuerlig basis tillhandahålla relevant information avseende övervakning och utvärdering.

Artikel 389

Parterna ska genomföra stödet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och samarbeta för att skydda EU:s och Georgiens ekonomiska intressen i enlighet med kapitel 2 (Bestämmelser om bedrägeribekämpning och kontroll) i denna avdelning.

KAPITEL 2

Bestmmelser om bedrgeribekmpning och kontroll

Artikel 390

Definitioner

I detta kapitel ska definitionerna i protokoll IV till detta avtal gälla.

Artikel 391

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska vara tillämpligt på eventuella ytterligare avtal eller finansieringsinstrument som ingås mellan parterna, och eventuella andra EU-finansieringsinstrument som Georgien kan vara associerat med, utan att det påverkar tillämpningen av andra ytterligare bestämmelser som rör revisioner, kontroller på plats, inspektioner, kontroller och åtgärder mot bedrägerier, inbegripet de som vidtas av Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Artikel 392

Åtgärder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet

Parterna ska vidta verkningsfulla åtgärder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet i samband med genomförandet av EU-medel, bl.a. genom ömsesidigt administrativt bistånd och ömsesidig rättslig hjälp på de områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 393

Informationsutbyte och ytterligare operativt samarbete

1.   För att säkerställa att detta kapitel genomförs på rätt sätt ska behöriga myndigheter i Georgien och EU regelbundet utbyta information, och de ska genomföra samråd när en av parterna begär detta.

2.   Olaf kan komma överens med de behöriga georgiska motparterna i enlighet med Georgiens lagstiftning om ytterligare samarbete på området bedrägeribekämpning, inbegripet operativa överenskommelser med de georgiska myndigheterna.

3.   När det gäller överföring och behandling av personuppgifter ska artikel 14 i avdelning III (Frihet, säkerhet och rättvisa) i detta avtal gälla.

Artikel 394

Förebyggande av bedrägerier, korruption och oegentligheter

1.   Myndigheterna i EU och Georgien ska regelbundet kontrollera att de insatser som finansierats med EU-medel har genomförts korrekt. De ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och åtgärda oegentligheter och bedrägeri.

2.   Myndigheterna i EU och Georgien ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förebygga och åtgärda eventuella fall av givande eller tagande av muta och förhindra intressekonflikter i alla skeden av förfarandena i samband med genomförandet av EU-medel.

3.   De georgiska myndigheterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella förebyggande åtgärder som vidtagits.

4.   Europeiska kommissionen ska ha rätt att erhålla bevis i enlighet med artikel 56 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

5.   I synnerhet ska den också ha rätt att erhålla bevis på att upphandlings- och bidragsförfarandena följer principerna om insyn, likabehandling och icke-diskriminering, förhindra eventuella intressekonflikter, erbjuda garantier som är likvärdiga med internationellt godtagna normer och sörja för överensstämmelse med bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning.

6.   I enlighet med sina egna förfaranden kommer parterna att förse varandra med all information om genomförandet av EU-medel och ska utan dröjsmål underrätta varandra om eventuella viktigare ändringar av sina förfaranden eller system.

Artikel 395

Rättsliga förfaranden, utredning och lagföring

De georgiska myndigheterna ska väcka talan, och vid behov utreda och lagföra misstänkta och faktiska fall av bedrägeri, korruption eller varje annan oegentlighet, däribland intressekonflikter, efter nationella kontroller eller EU-kontroller. När så är lämpligt får Olaf bistå de behöriga georgiska myndigheterna i denna uppgift.

Artikel 396

Kommunikation om bedrägerier, korruption och oegentligheter

1.   De georgiska myndigheterna ska utan dröjsmål till Europeiska kommissionen överlämna all information som har kommit till deras kännedom och som rör faktiska fall av bedrägeri eller korruption samt ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om varje annan oegentlighet, inbegripet intressekonflikter, i samband med genomförandet av EU-medel. Vid misstanke om bedrägeri eller korruption ska Olaf och Europeiska kommissionen också underrättas.

2.   De georgiska myndigheterna ska också rapportera om alla åtgärder som vidtas i samband med sakuppgifter som anmäls i enlighet med denna artikel. Om det inte föreligger några fall av bedrägeri, korruption eller andra oegentligheter att rapportera ska de georgiska myndigheterna underrätta Europeiska kommissionen efter utgången av varje kalenderår.

Artikel 397

Revision

1.   Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten har rätt att undersöka om alla utgifter i samband med genomförandet av EU-medel har varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund.

2.   Revisioner ska utföras på grundval av både åtaganden och betalningar. De ska grunda sig på räkenskapshandlingar och om nödvändigt utföras på plats i lokalerna hos enheter som förvaltar eller deltar i genomförandet av EU-medel. Revisionerna får utföras innan räkenskaperna för räkenskapsåret i fråga avslutas och under en period av fem år från den dag då slutbetalningen gjordes.

3.   Europeiska kommissionens inspektörer eller andra personer som bemyndigats av Europeiska kommissionen eller Europeiska revisionsrätten får utföra dokumentkontroller eller kontroller på plats och revisioner i lokalerna hos enheter som förvaltar eller deltar i genomförandet av EU-medel och hos deras underleverantörer i Georgien.

4.   Europeiska kommissionens inspektörer eller andra personer som bemyndigats av Europeiska kommissionen eller Europeiska revisionsrätten ska få tillfredsställande tillgång till anläggningar, arbeten och dokument, också i elektronisk form, för att genomföra sådana revisioner. Alla offentliga institutioner i Georgien bör underrättas om denna rätt till tillträde och den bör uttryckligen anges i de avtal som ingås för att genomföra de instrument som det hänvisas till i detta avtal.

5.   De kontroller och revisioner som beskrivs ovan är tillämpliga på alla uppdragstagare och underleverantörer som har mottagit EU-medel. När de utför sina uppgifter ska Europeiska revisionsrätten och de georgiska revisionsorganen samarbeta i en anda av förtroende och samtidigt bevara sitt oberoende.

Artikel 398

Kontroller på plats

1.   Inom ramen för detta avtal ska Olaf bemyndigas att genomföra kontroller och inspektioner på platsen för att skydda EU:s finansiella intressen i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter.

2.   Kontrollerna och inspektionerna på platsen ska förberedas och genomföras av Olaf i nära samarbete med de behöriga myndigheterna i Georgien med beaktande av relevant georgisk lagstiftning.

3.   De georgiska myndigheterna ska i god tid underrättas om föremålet för, syftet med och den rättsliga grunden för kontrollerna och inspektionerna, så att de kan lämna all den hjälp som behövs. För detta ändamål får tjänstemän från behöriga georgiska myndigheter delta i kontroller och inspektioner på plats.

4.   Om de berörda georgiska myndigheterna anmäler sitt intresse ska kontrollerna och inspektionerna på plats utföras gemensamt av Olaf och de georgiska myndigheterna.

5.   Om en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats, ska de georgiska myndigheterna, inom ramen för sin nationella lagstiftning, lämna Olaf erforderligt bistånd så att den kan genomföra den kontroll eller inspektion på plats som den blivit ålagd att göra.

Artikel 399

Administrativa åtgärder och påföljder

Utan att det påverkar tillämpningen av Georgiens lagstiftning får Europeiska kommissionen tillgripa administrativa åtgärder och påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget samt i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

Artikel 400

Återkrav

1.   De georgiska myndigheterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra de bestämmelser som nämns nedan rörande återkrav av EU-medel som felaktigt betalats ut till det statliga finansieringsorganet.

2.   Om de georgiska myndigheterna har anförtrotts att genomföra EU-medel har Europeiska kommissionen rätt att återkräva EU-medel som utbetalats felaktigt, särskilt genom finansiella korrigeringar. Europeiska kommissionen ska ta hänsyn till de åtgärder som de georgiska myndigheterna har vidtagit för att förhindra att de berörda EU-medlen går förlorade.

3.   Europeiska kommissionen ska samråda med Georgien i frågan innan den fattar något beslut om återkrav. Tvister om återkrav kommer att diskuteras i associeringsrådet.

4.   Om Europeiska kommissionen genomför EU-medel direkt eller indirekt genom att anförtro tredje parter uppgifter för genomförande av budgeten, ska beslut, som Europeiska kommissionen fattar inom tillämpningsområdet för denna avdelning och som medför betalningsskyldighet för andra än stater, vara verkställbara i Georgien i överensstämmelse med följande principer:

a)

Verkställigheten ska styras av de civilprocessrättsliga regler som är i kraft i Georgien. Beslutet om att verkställighet ska ske ska bifogas Europeiska kommissionens beslut utan andra formaliteter än en verifiering av beslutets äkthet utförd av den nationella myndighet som Georgiens regering ska utse för detta ändamål och om vilken den ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol.

b)

När dessa formaliteter har uppfyllts på begäran av den berörda parten, får denna inleda ett verkställighetsförfarande i enlighet med georgisk lagstiftning genom att vända sig direkt till den behöriga myndigheten.

c)

Verkställigheten får skjutas upp endast genom avgörande av Europeiska unionens domstol. Domstolarna i Georgien ska dock vara behöriga att pröva klagomål om att verkställigheten inte genomförts korrekt.

5.   De myndigheter som Georgiens regering har utsett ska utfärda beslutet om att verkställighet ska ske utan annan kontroll än verifiering av aktens äkthet. Verkställigheten ska ske i enlighet med de civilprocessrättsliga regler som gäller i Georgien. Europeiska unionens domstol ska ansvara för kontrollen av att de berörda EU-myndigheternas beslut om att verkställighet ska ske är lagligt.

6.   Domar som Europeiska unionens domstol utfärdar på grundval av en skiljedomsklausul i ett avtal inom ramen för detta kapitel ska vara verkställbara på samma villkor.

Artikel 401

Konfidentialitet

Upplysningar som meddelats eller erhållits i enlighet med detta kapitel, oavsett form, ska omfattas av tystnadsplikt och ges samma skydd som motsvarande upplysningar har enligt georgisk lagstiftning, samt enligt de motsvarande bestämmelser som är tillämpliga på EU-institutionerna. Upplysningarna får endast överlämnas till personer inom EU-institutionerna, i medlemsstaterna eller i Georgien som i kraft av sin befattning ska ha vetskap om dem, och de får inte användas i andra syften än för att säkerställa ett effektivt skydd av parternas finansiella intressen.

Artikel 402

Tillnärmning av lagstiftning

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXXIV till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

AVDELNING VIII

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Institutionell ram

Artikel 403

Den politiska och strategiska dialogen mellan parterna, inbegripet om frågor som rör sektorssamarbetet, kan ske på alla nivåer. En periodisk strategisk dialog på hög nivå ska föras inom det associeringsråd som inrättas i artikel 404 och, efter överenskommelse, inom ramen för regelbundna möten mellan företrädare för båda parter på ministernivå.

Associeringsråd

Artikel 404

1.   Härmed inrättas ett associeringsråd. Det ska övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta avtal samt periodiskt se över hur detta avtal fungerar mot bakgrund av dess mål.

2.   Associeringsrådet ska regelbundet sammanträda på ministernivå, åtminstone en gång per år, och när omständigheterna så kräver. Associeringsrådet får sammanträda i alla konstellationer, efter överenskommelse.

3.   Förutom att övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta avtal ska associeringsrådet undersöka alla viktiga frågor som uppstår inom ramen för detta avtal och övriga bilaterala och internationella frågor av ömsesidigt intresse.

Artikel 405

1.   Associeringsrådet ska bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, å ena sidan, och ledamöter av den georgiska regeringen, å andra sidan.

2.   Associeringsrådet ska självt fastställa sin arbetsordning.

3.   Ordförandeskapet i associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för Georgien.

4.   Vid behov och efter överenskommelse får företrädare för andra organ inom parterna delta som observatörer i associeringsrådets arbete.

Artikel 406

1.   För att målen i detta avtal ska uppnås ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets tillämpningsområde. Besluten ska vara bindande för parterna och dessa ska vidta lämpliga åtgärder, om nödvändigt också åtgärder av organ som inrättats inom ramen för detta avtal, i linje med bestämmelser i detta avtal för att genomföra de beslut som fattats. Associeringsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer genom överenskommelse mellan parterna, vid behov efter det att parternas respektive interna förfaranden har slutförts.

2.   I enlighet med det mål om ett gradvis närmande av Georgiens lagstiftning till EU:s lagstiftning som uppställts i detta avtal kommer associeringsrådet att vara ett forum för utbyte av information om valda rättsakter i Europeiska unionens och Georgiens lagstiftning, såväl sådana som håller på att utarbetas som sådana som är i kraft, och om åtgärder för genomförande, verkställande och efterlevnad.

3.   I enlighet med punkt 1 i denna artikel ska associeringsrådet ha befogenhet att uppdatera eller ändra bilagorna till detta avtal, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Associeringskommitté

Artikel 407

1.   Härmed inrättas en associeringskommitté. Den ska biträda associeringsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter och utövandet av dess funktioner.

2.   Associeringskommittén ska bestå av företrädare för parterna, i princip på högre tjänstemannanivå.

3.   Ordförandeskapet i associeringskommittén ska växelvis innehas av en företrädare för EU och en företrädare för Georgien.

Artikel 408

1.   Associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa associeringskommitténs uppgifter och funktionssätt, som bland annat ska bestå i att förbereda associeringsrådets möten. Associeringskommittén ska sammanträda minst en gång om året och när parterna är överens om att omständigheterna så kräver.

2.   Associeringsrådet får delegera vilken som helst av sina befogenheter till associeringskommittén, inbegripet befogenheten att fatta bindande beslut.

3.   Associeringskommittén ska ha befogenhet att anta beslut i de fall som anges i detta avtal och inom områden där associeringsrådet har delegerat befogenheter till den i enlighet med artikel 406.1 i detta avtal. Dessa beslut ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem. Associeringskommittén ska anta sina beslut genom överenskommelse mellan parterna, med hänsyn till deras respektive interna förfaranden.

4.   Associeringskommittén ska sammanträda i en särskild konstellation för att hantera alla frågor som har samband med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Associeringskommittén ska sammanträda i denna konstellation minst en gång per år.

Artikel 409

Särskilda kommittéer, underkommittéer och organ

1.   Associeringskommittén ska bistås av de underkommittéer som inrättas inom ramen för detta avtal.

2.   Associeringsrådet får besluta att inrätta särskilda kommittéer eller organ inom särskilda områden som är nödvändiga för genomförandet av detta avtal, och ska fastställa sådana särskilda kommittéers eller organs sammansättning, uppgifter och funktionssätt. Dessutom får sådana särskilda kommittéer eller organ föra diskussioner om frågor som de anser vara relevanta utan att det påverkar någon av de särskilda bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

3.   Associeringskommittén får också inrätta underkommittéer, bland annat för att bedöma de framsteg som gjorts i de regelbundna dialoger som avses i avdelning V (Ekonomiskt samarbete) och avdelning VI (Andra samarbetsområden) i detta avtal.

4.   Underkommittéerna ska ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta avtal. De ska regelbundet och efter behov rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén.

5.   De underkommittéer som inrättas inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska underrätta associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal om datumet och dagordningen för sina sammanträden i tillräckligt god tid före sammanträdena. De ska rapportera om sin verksamhet vid varje reguljärt sammanträde i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

6.   Förekomsten av en eller flera underkommittéer ska inte utgöra ett hinder för någondera parten att ta upp en fråga direkt med associeringskommittén, också i dess konstellation för handelsfrågor.

Parlamentarisk associeringskommitté

Artikel 410

1.   Härmed inrättas en parlamentarisk associeringskommitté. Den ska vara ett forum för ledamöter av Europaparlamentet och Georgiens parlament där de kan mötas och utbyta åsikter. Den ska sammanträda med de intervall som den själv bestämmer.

2.   Den parlamentariska associeringskommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å ena sidan, och ledamöter av Georgiens parlament, å andra sidan.

3.   Den parlamentariska associeringskommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.   Ordförandeskapet i den parlamentariska associeringskommittén ska innehas växelvis av en företrädare för Europaparlamentet och en företrädare för Georgiens parlament, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i kommitténs arbetsordning.

Artikel 411

1.   Den parlamentariska associeringskommittén får begära relevanta upplysningar om avtalets genomförande från associeringsrådet, som då ska tillhandahålla den parlamentariska associeringskommittén dessa upplysningar.

2.   Den parlamentariska associeringskommittén ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer.

3.   Den parlamentariska associeringskommittén får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.

4.   Den parlamentariska associeringskommittén får inrätta underkommittéer.

Plattform för det civila samhället

Artikel 412

1.   Parterna ska också främja regelbundna möten med företrädare för sina civila samhällen, i syfte att hålla dem informerade om och inhämta deras synpunkter när det gäller genomförandet av detta avtal.

2.   Härmed inrättas en plattform för det civila samhället i EU och Georgien. Den ska vara ett forum för möten och åsiktsutbyte mellan, och bestå av, företrädare för det civila samhället i EU, däribland ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och företrädare för det civila samhället i Georgien, däribland företrädare för den nationella plattformen i forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet. Den ska sammanträda med de intervall som den själv bestämmer.

3.   Plattformen för det civila samhället ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.   Ordförandeskapet i plattformen för det civila samhället ska växelvis innehas av en företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och företrädare för det civila samhället i Georgien, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i plattformens arbetsordning.

Artikel 413

1.   Plattformen för det civila samhället ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer.

2.   Plattformen för det civila samhället får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.

3.   Associeringskommittén och den parlamentariska associeringskommittén ska anordna regelbundna kontakter med företrädare för plattformen för det civila samhället för att inhämta deras åsikter om uppnåendet av målen för detta avtal.

KAPITEL 2

Allmnna bestmmelser och slutbestmmelser

Artikel 414

Tillgång till domstolar och administrativa organ

Inom ramen för detta avtal åtar sig parterna att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till parternas behöriga domstolar och administrativa organ för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt.

Artikel 415

Undantag i säkerhetssyfte

Inget i detta avtal ska hindra en part från att vidta åtgärder som

a)

den anser nödvändiga för att hindra att upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen utlämnas,

b)

rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller rör forskning, utveckling eller produktion som är oumbärlig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för produkter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,

c)

den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för fullgörandet av skyldigheter som den har påtagit sig i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

Artikel 416

Icke-diskriminering

1.   På de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av någon specialbestämmelse i detta

a)

får de förfaranden som Georgien tillämpar med avseende på EU eller medlemsstaterna inte ge upphov till att medlemsstaterna, deras medborgare eller företag diskrimineras,

b)

får de förfaranden som EU eller medlemsstaterna tillämpar med avseende på Georgien inte ge upphov till att georgiska medborgare eller företag diskrimineras.

2.   Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattebetalare som har olika bostadsort.

Artikel 417

Gradvis tillnärmning

Georgien ska gradvis närma sin lagstiftning till EU-lagstiftningen i enlighet med bilagorna till detta avtal, på grundval av de åtaganden som anges i detta avtal och i enlighet med bestämmelserna i dessa bilagor. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av eventuella särskilda principer och skyldigheter avseende tillnärmning enligt avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 418

Dynamisk tillnärmning

I linje med målet att gradvis närma Georgiens lagstiftning till EU-lagstiftningen ska associeringsrådet periodiskt revidera och uppdatera bilagorna till detta avtal, bland annat för att avspegla utvecklingen hos EU-lagstiftningen och de tillämpliga normer som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara relevanta, och när så är lämpligt efter det att parternas respektive interna förfaranden har slutförts. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av eventuella särskilda bestämmelser i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 419

Övervakning av tillnärmningen

1.   Med övervakning avses en fortlöpande bedömning av framstegen med att genomföra och verkställa de åtgärder som omfattas av detta avtal.

2.   Övervakningen ska inbegripa bedömningar av EU av den georgiska lagstiftningens närmande till EU-lagstiftningen i enlighet med detta avtal, inbegripet aspekter av genomförandet och verkställandet. Dessa bedömningar kan göras av EU på egen hand och på eget initiativ i enlighet med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, av EU efter överenskommelse med Georgien, eller gemensamt av parterna. För att underlätta bedömningsprocessen ska Georgien rapportera till EU om framstegen när det gäller tillnärmningen, när så är lämpligt före utgången av de övergångsperioder som anges i detta avtal vad gäller EU-rättsakterna. Vid rapporteringen och bedömningen, bland annat när det gäller fastställandet av metoder för bedömningarna och hur ofta dessa ska göras, ska hänsyn tas till särskilda förfaranden som fastställs i detta avtal eller i beslut av de institutionella organ som inrättas genom detta avtal.

3.   Övervakningen får inbegripa kontroller på plats, med medverkan av EU:s institutioner, organ och byråer, icke-statliga organ, tillsynsmyndigheter, oberoende experter och andra vid behov.

4.   Resultaten av övervakningen, inbegripet de bedömningar av tillnärmningen som avses i punkt 2 i denna artikel, ska diskuteras i alla relevanta organ som inrättats enligt detta avtal. Sådana organ får anta gemensamma rekommendationer, som ska föreläggas associeringsrådet.

5.   Om parterna är överens om att de nödvändiga åtgärder som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal har genomförts och håller på att verkställas, ska associeringsrådet, i enlighet med de befogenheter som det tilldelas i artiklarna 406 och 408 i detta avtal, besluta om ytterligare öppning av marknaderna när så föreskrivs i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

6.   En gemensam rekommendation enligt punkt 4 i denna artikel som föreläggs associeringsrådet, eller avsaknad av enighet om en sådan rekommendation, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Ett beslut som fattas av det berörda institutionella organet, eller avsaknad av ett sådant beslut, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 420

Fullgörande av skyldigheter

1.   Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. De ska se till att de mål som uppställs i detta avtal uppnås.

2.   Parterna är överens om att, på begäran av endera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro och andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig.

3.   Parterna ska till associeringsrådet hänskjuta eventuella tvister i samband med tolkningen, genomförandet eller tillämpningen i god tro av detta avtal i enlighet med artikel 421. Associeringsrådet får bilägga en tvist genom ett bindande beslut.

Artikel 421

Tvistlösning

1.   Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro ska endera parten inge en formell begäran till den andra parten och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas. Genom undantag ska tvister som rör tolkningen, genomförandet eller tillämpningen i god tro av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal uteslutande regleras av kapitel 14 (Tvistlösning) i den avdelningen.

2.   Parterna ska sträva efter att lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i associeringsrådet och övriga relevanta organ enligt artiklarna 407 och 409 i detta avtal, i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parterna godtagbar lösning.

3.   Parterna ska förse associeringsrådet och övriga relevanta organ med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen.

4.   Så länge som en tvist inte är löst ska den diskuteras vid varje sammanträde i associeringsrådet. En tvist ska anses vara löst när associeringsrådet har fattat ett bindande beslut om att lösa frågan i enlighet med artikel 420.3 i detta avtal eller när det har förklarat att tvisten är slut. Samråd om en tvist kan också genomföras vid vilket som helst av de sammanträden som hålls av associeringskommittén eller något annat relevant organ som inrättats på grundval av artiklarna 407 och 409 i detta avtal, efter överenskommelse mellan parterna eller på begäran av någon av parterna. Samråd får också äga rum i skriftlig form.

5.   All information som lämnas ut under samrådet ska betraktas som konfidentiell.

Artikel 422

Lämpliga åtgärder om skyldigheter inte fullgörs

1.   En part får vidta lämpliga åtgärder om den berörda frågan inte har lösts inom tre månader efter dagen för anmälan av en formell begäran om tvistlösning enligt artikel 421 i detta avtal och om den klagande parten fortfarande anser att den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal. Kravet på en samrådsperiod på tre månader kan upphävas efter överenskommelse mellan parterna och ska inte tillämpas på de undantagsfall som anges i punkt 3 i denna artikel.

2.   Vid valet av lämpliga åtgärder ska i första hand sådana åtgärder väljas som stör avtalets funktion så lite som möjligt. Utom i de fall som beskrivs i punkt 3 i denna artikel får sådana åtgärder inte inbegripa det tillfälliga upphävandet av någon av de rättigheter eller skyldigheter som föreskrivs enligt de bestämmelser i detta avtal som anges i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor). De åtgärder som vidtas enligt punkt 1 i denna artikel ska omedelbart anmälas till associeringsrådet och vara föremål för samråd i enlighet med artikel 420.2 i detta avtal och för tvistlösning i enlighet med artiklarna 420.3 och 421 i detta avtal.

3.   De undantag som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska röra

a)

en uppsägning av detta avtal som inte sanktioneras av de allmänna bestämmelserna i internationell rätt, eller

b)

en överträdelse från den andra partens sida av någon av de väsentliga delar i avtalet som anges i artikel 2 i avdelning I (Allmänna principer) i detta avtal.

Artikel 423

Förhållande till andra avtal

1.   Härmed upphävs avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 22 april 1996 och trädde i kraft den 1 juli 1999.

2.   Detta avtal ersätter det avtal som avses i punkt 1. Hänvisningar till det avtalet i alla andra avtal mellan parterna ska anses som hänvisningar till det här avtalet.

3.   Detta avtal ersätter avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket undertecknades i Bryssel den 14 juli 2011 och trädde i kraft den 1 april 2012.

Artikel 424

1.   Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som fysiska och juridiska personer garanteras genom befintliga avtal mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har uppnåtts enligt detta avtal.

2.   Befintliga avtal på de särskilda samarbetsområden som omfattas av det här avtalet ska anses utgöra en del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram.

Artikel 425

1.   Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda avtal på de områden som faller inom ramen för avtalet. Sådana särskilda avtal ska utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för detta avtal påverka medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Georgien eller att, i förekommande fall, ingå nya samarbetsavtal med Georgien.

Artikel 426

Bilagor och protokoll

Bilagorna och protokollen till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 427

Varaktighet

1.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

2.   Endera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för mottagande av en sådan anmälan.

Artikel 428

Definition av parterna

I detta avtal avses med parter EU eller dess medlemsstater, eller EU och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter enligt fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och när så är lämpligt avses Euratom, i enlighet med dess befogenheter enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Artikel 429

Territoriell tillämpning

1.   Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan, på Georgiens territorium.

2.   Tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), på de georgiska regionerna Abchazien och Tskhnivali-regionen/Sydossetien, över vilka Georgiens regering inte utövar den faktiska kontrollen, ska börja när Georgien har säkerställt att detta avtal, eller dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), genomförs och verkställs fullt ut på hela sitt territorium.

3.   Associeringsrådet ska anta ett beslut om när det har säkerställts att detta avtal, eller dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), genomförs och verkställs fullt ut på hela Georgiens territorium.

4.   Om en part anser att det inte längre är säkerställt att detta avtal, eller dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), genomförs och verkställs fullt ut i de georgiska regioner som anges i punkt 2 i denna artikel, får den parten begära att associeringsrådet omprövar den fortsatta tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), på de berörda regionerna. Associeringsrådet ska granska situationen och anta ett beslut om den fortsatta tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), inom tre månader från det att begäran framställts. Om associeringsrådet inte antagit något beslut inom tre månader från det att begäran framställts ska tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), på de berörda regionerna tillfälligt avbrytas till dess att associeringsrådet antar ett beslut.

5.   Associeringsrådets beslut enligt denna artikel om tillämpningen av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska omfatta hela den avdelningen och kan inte endast omfatta delar av den avdelningen.

Artikel 430

Depositarie för avtalet

Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal.

Artikel 431

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Parterna ska ratificera eller godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats.

3.   Trots vad som sägs i punkt 2 i denna artikel är unionen och Georgien överens om att provisoriskt tillämpa de delar av detta avtal som unionen fastställt, i enlighet med punkt 4 i denna artikel och i enlighet med deras respektive tillämpliga interna förfaranden och lagstiftning.

4.   Den provisoriska tillämpningen får verkan från och med den första dagen i den andra månad som följer på den dag då depositarien för detta avtal mottar följande:

a)

Unionens anmälan om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts med angivande av vilka delar av detta avtal som ska tillämpas provisoriskt.

b)

Georgiens ratificeringsinstrument som deponerats i enlighet med landets förfaranden och tillämplig lagstiftning.

5.   I de relevanta bestämmelserna i detta avtal, inbegripet dess respektive bilagor och protokoll, ska alla hänvisningar i sådana bestämmelser till "dagen för detta avtals ikraftträdande" anses vara hänvisningar till "den dag från och med vilken detta avtal tillämpas provisoriskt" i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6.   Under den period då avtalet tillämpas provisoriskt ska de bestämmelser i det avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 22 april 1996 och trädde i kraft den 1 juli 1999, som inte omfattas av den provisoriska tillämpningen av detta avtal, fortsätta att gälla.

7.   Endera parten får genom skriftlig anmälan meddela depositarien för detta avtal sin avsikt att avbryta den provisoriska tillämpningen av detta avtal. Upphävandet av den provisoriska tillämpningen får verkan sex månader efter det att depositarien för detta avtal mottagit anmälan.

Artikel 432

Giltiga texter

Detta avtal ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska, vilka alla texter är lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ, har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Image

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Image

Image


(1)  I detta avtal avses med varor, varor i den mening som avses i Gatt 1994, om inte annat anges i detta avtal. Varor som omfattas av WTO-avtalet om jordbruk kallas i detta kapitel jordbruksprodukter eller produkter.

(2)  Konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.

(3)  Enbart det faktum att visering krävs för fysiska personer från vissa länder, men inte från andra, ska inte anses upphäva eller minska förmåner enligt ett särskilt åtagande.

(4)  För tydlighetens skull påpekas att detta territorium ska omfatta den exklusiva ekonomiska zonen och kontinentalsockeln i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos).

(5)  En juridisk person kontrolleras av en annan juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten.

(6)  För tydlighetens skull påpekas att med bearbetning av kärnmaterial avses all verksamhet som tas upp i UN ISIC rev. 3.1 kod 2330.

(7)  Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant inhemsk lagstiftning, omfattar nationellt sjöfartscabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Georgien eller i en av EU:s medlemsstater och en annan hamn eller plats i Georgien eller samma medlemsstat i EU, inklusive på dess kontinentalsockel, i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i Georgien eller i en av EU:s medlemsstater.

(8)  Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport regleras genom avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Georgien om upprättande av ett gemensamt luftrum.

(9)  Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd som inte omfattas av detta kapitel, inbegripet bestämmelser om förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stater, och som anges i andra avtal.

(10)  Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd som inte omfattas av detta kapitel, inbegripet bestämmelser om förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stater, och som anges i andra avtal.

(11)  Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant nationell lagstiftning, omfattar nationellt sjöfartscabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Georgien eller i en av EU:s medlemsstater och en annan hamn eller plats i Georgien eller i en av EU:s medlemsstater, inklusive på dess kontinentalsockel, i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i Georgien eller i en av EU:s medlemsstater.

(12)  Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport regleras genom avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Georgien om upprättande av ett gemensamt luftrum.

(13)  Hänvisningen till "som inte är en ideell organisation" gäller endast Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Finland och Förenade kungariket.

(14)  Den etablering som tar emot praktikanten kan åläggas att i förväg lämna in ett utbildningsprogram för hela vistelsen för godkännande; programmet ska visa att syftet med vistelsen är utbildning. För Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Ungern och Österrike måste utbildningen ha anknytning till den avlagda universitetsexamen.

(15)  Förenade kungariket: kategorin företagssäljare erkänns bara för säljare av tjänster.

(16)  Erhållen efter att personen uppnått myndighetsålder, enligt definitionen i tillämplig inhemsk lagstiftning.

(17)  Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får den parten avgöra om den är likvärdig med den universitetsexamen som krävs på dess territorium.

(18)  Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får den parten avgöra om den är likvärdig med den universitetsexamen som krävs på dess territorium.

(19)  Licensavgifter omfattar inte betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra icke-diskriminerande sätt att tilldela koncessioner eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

(20)  Med CPC avses den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt FN:s statistikkontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, No 77, CPC prov, 1991.

(21)  Licensavgifter omfattar inte betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra icke-diskriminerande sätt att tilldela koncessioner eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

(22)  Georgien ska genomföra bestämmelserna i detta underavsnitt inom två år från dagen för detta avtals ikraftträdande.

(23)  I detta underavsnitt ska begreppet kännedom tolkas i enlighet med respektive parts inhemska lagstiftning.

(24)  Åtgärder som syftar till att säkerställa en skälig eller effektiv beskattning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder som en part vidtar i enlighet med sitt skattesystem och som

a)

gäller företagare och tjänsteleverantörer som inte har sin hemvist i staten i fråga, eftersom deras skattskyldighet bestäms med hänsyn till vilka beskattningsbara inkomster som härrör från partens territorium,

b)

gäller icke-bosatta personer för att säkra beskattning av eller uppbörd av skatt på partens territorium,

c)

gäller icke-bosatta och bosatta personer för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inklusive indrivningsåtgärder,

d)

gäller för konsumenter av tjänster som tillhandahålls i eller från den andra partens territorium för att säkerställa en beskattning av eller uppbörd av skatt från sådana konsumenter från källor inom partens territorium,

e)

särskiljer företagare och tjänsteleverantörer som är oinskränkt skattskyldiga från andra företagare och tjänsteleverantörer på grund av skillnaden i skattebas, eller

f)

fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, förlust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande personer eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer hos samma person, för att skydda partens skattebas.

Skattetermer eller skattebegrepp i led f i denna bestämmelse och i denna fotnot fastställs i enlighet med skattedefinitioner och skattebegrepp, eller likvärdiga eller liknande definitioner och begrepp, enligt inhemsk lagstiftning i den part som vidtar åtgärden.

(25)  Uttrycket "privata företag som verkar på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter" ska tolkas enligt Europeiska kommissionens förklarande anmärkning CC/2004/33 av den 18 juni 2004.

(26)  Om unionslagstiftning som är föremål för tillnärmning enligt detta kapitel hänvisar till offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning förutsätts att offentliggörandet i Georgien ska ske genom Georgiens officiella medium för offentliggörande.

(27)  I detta kapitel avses med upptagning konkretisering av ljud eller bilder, eller av symboler för ljud eller bilder, ur vilken dessa ljud eller bilder kan uppfattas, mångfaldigas eller överföras genom en anordning.

(28)  Begreppet anspelning avser särskilt alla former av användning i samband med produkter som omfattas av nummer 20.09 i HS, dock endast i den mån de betecknas som viner enligt nummer 22.04, aromatiserade viner enligt nummer 22.05 och spritdrycker enligt nr 22.08 i HS.

(29)  Vid tillämpningen av denna artikel får en part anse att en formgivning som har särprägel är nyskapande.

(30)  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av Georgiens statliga förordning nr 188 av den 22 oktober 2009 om upprättandet av den förteckning över länder och behöriga myndigheter som kan omfattas av den förenklade ordningen för registrering av läkemedel i Georgien. Den förteckning som fastställts genom den ovan nämnda förordningen hänvisar till följande länder och myndigheter: EMA – Europeiska läkemedelsmyndigheten, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Förenta staterna, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

(31)  I detta avsnitt avses med immateriella rättigheter åtminstone följande rättigheter: upphovsrätt; upphovsrätten närstående rättigheter; en databasframställares sui generis-rätt; rättigheter som tillhör framställaren av kretsmönster i halvledarprodukter; varumärkesrättigheter; formskydd; patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från tilläggsskydd; geografiska beteckningar; bruksmodellskydd; växtförädlarrätt; firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i inhemsk lagstiftning.

(32)  Vad beträffar Georgiens genomförande av detta kapitel ska denna artikel endast gälla om och när Georgien har blivit part i fördraget om energigemenskapen och i den mån de särskilda bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen eller de särskilda bestämmelser i unionens lagstiftning som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen är tillämpliga för Georgien.

(33)  I enlighet med rekommendation CM/Rec(2007)7 av den 20 juni 2007 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om god förvaltning.

(34)  Hänvisningarna till arbete i detta kapitel inbegriper de frågor av betydelse för ILO:s strategiska mål som ligger till grund för agendan för anständigt arbete, i enlighet med ILO:s förklaring från 2008 om social rättvisa för en rättvis globalisering.


BILAGA I

FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Vardera parten ska, i samband med genomförandet av detta eller andra avtal, säkerställa en rättslig nivå av uppgiftsskydd som åtminstone motsvarar den som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, som undertecknades den 28 januari 1981 (ETS nr 108) och tilläggsprotokollet till denna, om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter, som undertecknades den 8 november 2001 (nr 181). I förekommande fall ska vardera parten beakta rådets rambeslut 2008/977/JHA av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, samt Europarådets ministerkommittés rekommendation nr R (87)15 av den 17 september 1987 om användning av personuppgifter inom polisväsendet.


BILAGA II

AVSKAFFANDE AV TULLAR

BILAGA II-A

PRODUKTER SOM OMFATTAS AV ÅRLIGA TULLFRIA TULLKVOTER (UNIONEN)

KN-nummer 2012

Produktbeskrivning

Volym (ton)

0070 32 00

Vitlök, färsk eller kyld

220

BILAGA II-B

PRODUKTER FÖR VILKA INGÅNGSPRISER TILLÄMPAS  (1)

och som är befriade från den värderelaterade delen av importtullen (UNIONEN)

KN-nummer 2012

Produktbeskrivning

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda

0709 91 00

Kronärtskockor, färska eller kylda

0709 93 10

Zucchini, färsk eller kyld

0805 10 20

Apelsiner, färska

0805 20 10

Klementiner

0805 20 30

Monreales och satsumas

0805 20 50

Mandariner och wilkings

0805 20 70

Tangeriner

0805 20 90

Tangelos, ortaniques, malaquinas och liknande citrushybrider (exkl. klementiner, monreales, satsumas, mandariner, wilkings och tangeriner)

0805 50 10

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0808 10 80

Äpplen, färska (exkl. äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december)

0808 30 90

Päron, färska (exkl. päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 1 augusti–31 december)

0809 10 00

Aprikoser, färska

0809 21 00

Surkörsbär (Prunus cerasus), färska

0809 29 00

Körsbär (exkl. surkörsbär), färska

0809 30 10

Nektariner, färska

0809 30 90

Persikor (exkl. nektariner), färska

0809 40 05

Plommon, färska

2009 61 10

Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal av högst 30 vid 20 °C, med ett värde över 18 EUR per 100 kg netto, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

2009 69 19

Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal över 67 vid 20 °C, med ett värde över 22 EUR per 100 kg netto, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

2009 69 51

Druvsaft, inbegripet druvmust, koncentrerad, ojäst, med ett Brixtal över 30 men högst 67 vid 20 °C, med ett värde av över 18 EUR per 100 kg netto, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. innehållande alkohol)

2009 69 59

Druvsaft, inbegripet druvmust, ojäst, med ett Brixtal över 30 men högst 67 vid 20 °C, med ett värde över 18 EUR per 100 kg netto, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (exkl. koncentrerad eller innehållande alkohol)

2204 30 92

Druvmust, ojäst, koncentrerad i den mening som avses i kompletterande anmärkning 7 till kapitel 22, med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20 °C och med en faktisk alkoholhalt av högst 1 men över 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol)

2204 30 94

Druvmust, ojäst, ej koncentrerad, med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20 °C och med en faktisk alkoholhalt av högst 1 men över 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol)

2204 30 96

Druvmust, ojäst, koncentrerad i den mening som avses i kompletterande anmärkning 7 till kapitel 22, med en densitet över 1,33 g/cm3 vid 20 °C och med en verklig alkoholhalt av högst 1 men över 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol)

2204 30 98

Druvmust, ojäst, ej koncentrerad, med en densitet över 1,33 g/cm3 vid 20 °C och med en faktisk alkoholhalt av högst 1 men över 0,5 volymprocent (exkl. druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol)


(1)  Se bilaga 2 till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 927/2012 av den 9 oktober 2012 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

BILAGA II-C

PRODUKTER SOM OMFATTAS AV SYSTEMET FÖR ATT FÖRHINDRA KRINGÅENDE (UNIONEN)

Produktkategori

KN-nummer 2012

Produktbeskrivning

Utlösande volym (ton)

Jordbruksprodukter

1

Nötkött, griskött och fårkött

0201 10 00

Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

4 400

0201 20 20

Kvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, kompenserade, färskt eller kylt

0201 20 30

Framkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande eller avskilda, färskt eller kylt

0201 20 50

Bakkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande eller avskilda, färskt eller kylt

0201 20 90

Styckat kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt (exkl. hela och halva slaktkroppar, kompenserade kvartsparter, fram- och bakkvartsparter)

0201 30 00

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, färskt eller kylt

0202 10 00

Hela och halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0202 20 10

Kvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, kompenserade, fryst

0202 20 30

Framkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur med ben, sammanhängande eller avskilda, fryst

0202 20 50

Bakkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjurmed ben, sammanhängande eller avskilda, fryst

0202 20 90

Styckat kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst (exkl. hela och halva slaktkroppar, kompenserade kvartsparter, fram- och bakkvartsparter)

0202 30 10

Framkvartsparter av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit

0202 30 50

Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda crop, chuck and blade och brisket av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst

0202 30 90

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt, fryst (exkl. framkvartsparter av nötkreatur, benfritt, fryst, hela eller styckade i högst fembitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel ellerstyckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén i en bit samt styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda crop, chuck and blade och brisket)

0203 11 10

Färskt eller kylt, hela eller halva slaktkroppar, av tamsvin

0203 12 11

Färskt eller kylt, skinka och delar därav, med ben, av tamsvin

0203 12 19

Färskt eller kylt, bog och delar därav, med ben, av tamsvin

0203 19 11

Färskt eller kylt, framändar och delar därav, av tamsvin

0203 19 13

Färskt eller kylt, rygg och delar därav, av tamsvin

0203 19 15

Färskt eller kylt, sidfläsk, randigt, och delar därav, av tamsvin

0203 19 55

Färskt eller kylt, kött av tamsvin, benfritt (exkl. sidfläsk och delar därav)

0203 19 59

Färskt eller kylt, kött av tamsvin, med ben (exkl. hela och halva slaktkroppar, skinka, bog och delar därav, och framändar, rygg, sidfläsk och delar därav)

0203 21 10

Fryst, hela eller halva slaktkroppar, av tamsvin

0203 22 11

Fryst, skinka och delar därav, av tamsvin, med ben

0203 22 19

Fryst, bog och delar därav, av tamsvin, med ben

0203 29 11

Fryst, framändar och delar därav, av tamsvin

0203 29 13

Fryst, rygg och delar därav, av tamsvin, med ben

0203 29 15

Fryst, sidfläsk, randigt, och delar därav, av tamsvin

0203 29 55

Fryst benfritt kött av tamsvin (exkl. sidfläsk och delar därav)

0203 29 59

Fryst, kött av tamsvin, med ben (exkl. framändar, rygg, sidfläsk och delar därav)

0204 22 50

Färskt eller kylt, fårben

0204 22 90

Styckningsdelar av får, med ben, färska eller kylda (exkl. korta framkvartsparter, chines och/eller best ends, och ben)

0204 23 00

Kött av får, styckat, benfritt, färskt eller kylt

0204 42 30

Kött av får, chines och eller best ends

0204 42 50

Kött av får, ben, fryst

0204 42 90

Styckningsdelar av får, med ben, fryst (exkl. hela och halva slaktkroppar, korta framkvartsparter, chines och/eller best ends och ben)

0204 43 10

Kött av lamm, benfritt, fryst

0204 43 90

Kött av får, benfritt (exkl. lamm)

2

Fjäderfäkött

0207 11 30

Färska eller kylda, höns av arten Gallus domesticus, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås, s.k. 70 %-kycklingar

550

0207 11 90

Färska eller kylda, höns av arten Gallus domesticus, plockade och urtagna, utan huvud, fötter, hals, hjärta, lever och krås, s.k. 65 %-kycklingar, och andra former av färska eller kylda höns, ostyckade (exkl. 83 %- och 70 %-kycklingar)

0207 12 10

Frysta höns av arten Gallus domesticus, plockade och urtagna, utan huvud och fötter men med hals, hjärta, lever och krås (s.k. 70 %-kycklingar)

0207 12 90

Frysta höns av arten Gallus domesticus, plockade och urtagna, utan huvud, fötter, hals, hjärta, lever och krås (s.k. 65 %-kycklingar), eller andra former av höns, ostyckade (exkl., s.k. 70 %-kycklingar)

0207 13 10

Färska eller kylda benfria styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus

0207 13 20

Färska eller kylda benfria styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus

0207 13 30

Färska eller kylda hela vingar, med eller utan vingspetsar, av höns av arten Gallus domesticus

0207 13 50

Färska eller kylda bröst och delar därav av höns av arten Gallus domesticus, med ben

0207 13 60

Färska eller kylda klubbor och delar därav av höns av arten Gallus domesticus, med ben

0207 13 99

Färska eller kylda ätbara slaktbiprodukter av höns av arten Gallus domesticus (exkl. lever)

0207 14 10

Frysta benfria styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus

0207 14 20

Frysta halvor eller kvarter av höns av arten Gallus domesticus

0207 14 30

Frysta hela vingar, med eller utan vingspetsar, av höns av arten Gallus domesticus

0207 14 50

Frysta bröst och delar därav av höns av arten Gallus domesticus, med ben

0207 14 60

Frysta klubbor och delar därav av höns av arten Gallus domesticus, med ben

0207 14 99

Frysta ätbara slaktbiprodukter av höns av arten Gallus domesticus (exkl. lever)

0207 24 10

Färska eller kylda tama kalkoner, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås, s.k. 80 %-kalkoner

0207 24 90

Färska eller kylda tama kalkoner, plockade och urtagna, utan huvud, fötter, hals, hjärta, lever och krås, s.k. 73 %-kalkoner, och andra former av färska eller kylda kalkoner, ostyckade (exkl. 80 %-kalkoner)

0207 25 10

Frysta tama kalkoner, plockade och urtagna, utan huvud och fötter men med hals, hjärta, lever och krås (s.k. 80 %-kalkoner)

0207 25 90

Frysta tama kalkoner, plockade och urtagna, utan huvud, fötter, hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form, ostyckade (exkl. s.k. 80 %-kalkoner)

0207 26 10

Färska eller kylda benfria styckningsdelar av tama kalkoner

0207 26 20

Färska eller kylda halvor eller kvarter av tama kalkoner

0207 26 30

Färska eller kylda hela vingar, med eller utan vingspetsar, av tama kalkoner

0207 26 50

Färska eller kylda bröst och delar därav av tama kalkoner, med ben

0207 26 60

Färska eller kylda klubbor och delar därav av tama kalkoner, med ben

0207 26 70

Färska eller kylda klubbor och delar därav av tama kalkoner, med ben (exkl. underlår)

0207 26 80

Färska eller kylda styckningsdelar av tama kalkoner, med ben (exkl. halvor och kvarter, hela vingar, med eller utan vingspetsar, ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, bröst, klubba och delar därav)

0207 26 99

Färska eller kylda ätbara slaktbiprodukter av tama kalkoner (exkl. lever)

0207 27 10

Frysta benfria styckningsdelar av tama kalkoner

0207 27 20

Frysta halvor eller kvarter av tama kalkoner

0207 27 30

Frysta hela vingar, med eller utan vingspetsar, av tama kalkoner

0207 27 50

Frysta bröst och delar därav av tama kalkoner, med ben

0207 27 60

Frysta underlår och delar därav av tama kalkoner, med ben

0207 27 70

Frysta klubbor och delar därav av tama kalkoner, med ben (exkl. underlår)

0207 27 80

Frysta styckningsdelar av tama kalkoner, med ben (exkl. halvor och kvarter, hela vingar, med eller utan vingspetsar, ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar, bröst, klubba och delar därav)

0207 27 99

Frysta ätbara slaktbiprodukter av tama kalkoner (exkl. lever)

0207 41 30

Färska eller kylda tamankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås, s.k. 70 %-ankor

0207 41 80

Färska eller kylda tamankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud, fötter, hals, hjärta, lever och krås, s.k. 63 %-ankor eller i annan form

0207 42 30

Frysta tamankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås, s.k. 70 %-ankor

0207 42 80

Frysta tamankor, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud, fötter, hals, hjärta, lever och krås, s.k. 63 %-ankor eller i annan form

0207 44 10

Färska eller kylda styckningsdelar av tamankor, benfria

0207 44 21

Färska eller kylda halvor eller kvarter av tamankor

0207 44 31

Färska eller kylda hela vingar av tamankor

0207 44 41

Färska eller kylda ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av tamankor

0207 44 51

Färska eller kylda bröst och delar därav av tamankor, med ben

0207 44 61

Färska eller kylda klubbor och delar därav av tamankor, med ben

0207 44 71

Färska eller kylda paletat av tamankor, med ben

0207 44 81

Färska eller kylda styckningsdelar av tamankor, med ben, som inte redovisas någon annanstans

0207 44 99

Färska eller kylda ätbara slaktbiprodukter av tamankor (exkl. lever)

0207 45 10

Frysta styckningsdelar av tamankor, benfria

0207 45 21

Frysta halvor eller kvarter av tamankor

0207 45 31

Frysta hela vingar av tamankor

0207 45 41

Frysta ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av tamankor

0207 45 51

Frysta bröst och delar därav, av tamankor, med ben

0207 45 61

Frysta klubbor och delar därav, av tamankor, med ben

0207 45 81

Frysta styckningsdelar av tamankor, med ben, som inte redovisas någon annanstans

0207 45 99

Frysta ätbara slaktbiprodukter av tamankor (exkl. lever)

0207 51 10

Färska eller kylda tamgäss, ostyckade, plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter, s.k. 82 %-gäss

0207 51 90

Färska eller kylda tamgäss, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås, s.k. 75 %-gäss eller i annan form

0207 52 90

Färska eller kylda tamgäss, ostyckade, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås, s.k. 75 %-gäss eller i annan form

0207 54 10

Färska eller kylda styckningsdelar av tamgäss, benfria

0207 54 21

Färska eller kylda halvor eller kvarter av tamgäss

0207 54 31

Färska eller kylda hela vingar av tamgäss

0207 54 41

Färska eller kylda ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av tamgäss

0207 54 51

Färska eller kylda bröst och delar därav av tamgäss, med ben

0207 54 61

Färska eller kylda klubbor och delar därav av tamgäss, med ben

0207 54 71

Färska eller kylda paletat av tamgäss, med ben

0207 54 81

Färska eller kylda styckningsdelar av tamgäss, med ben, som inte redovisas någon annanstans

0207 54 99

Färska eller kylda ätbara slaktbiprodukter av tamgäss (exkl. lever)

0207 55 10

Frysta styckningsdelar av tamgäss, benfria

0207 55 21

Frysta halvor eller kvarter av tamgäss

0207 55 31

Frysta hela vingar av tamgäss

0207 55 41

Frysta ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av tamgäss

0207 55 51

Frysta bröst och delar därav, av tamgäss, med ben

0207 55 61

Frysta klubbor och delar därav, av tamgäss, med ben

0207 55 81

Frysta styckningsdelar av tamgäss, med ben, som inte redovisas någon annanstans

0207 55 99

Frysta ätbara slaktbiprodukter av tamgäss (exkl. lever)

0207 60 05

Färska, kylda eller frysta tama pärlhöns, ostyckade

0207 60 10

Färska, kylda eller frysta styckningsdelar av tama pärlhöns, benfria

0207 60 31

Färska, kylda eller frysta hela vingar av tama pärlhöns

0207 60 41

Färska, kylda eller frysta ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar av tama pärlhöns

0207 60 51

Färska, kylda eller frysta bröst och delar därav av tama pärlhöns, med ben

0207 60 61

Färska, kylda eller frysta klubbor och delar därav av tama pärlhöns, med ben

0207 60 81

Färska, kylda eller frysta styckningsdelar av tama pärlhöns, med ben, som inte redovisas någon annanstans

0207 60 99

Färska, kylda eller frysta ätbara slaktbiprodukter av tama pärlhöns (exkl. lever)

1602 31 11

Beredningar innehållande endast kalkonkött, ej tillagat (exkl. korv och liknande produkter)

1602 31 19

Varor av kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller konserverade, innehållande minst 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (exkl. innehållande endast okokt kalkonkött, korv och liknande produkter, fint homogeniserade beredningar i detaljhandelsförpackningar som säljs som barnmat eller för dietändamål, i behållare som har en nettovikt på högst 250 g, beredningar av lever och köttextrakt)

1602 31 80

Kött eller slaktbiprodukter av tam kalkon, beredda eller konserverade, innehållande mindre än 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä exkl. ben (exkl. korv och liknande produkter, fint homogeniserade beredningar för försäljning som barnmat eller för dietändamål, i behållare med en nettovikt av högst 250 g, beredningar av lever och köttextrakter)

1602 32 11

Konserverat, berett eller rått kött eller slaktbiprodukter av höns av släktet Gallus domesticus innehållande minst 57 % kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (exkl. korv och liknande produkter samt beredningar av lever)

1602 32 19

Tillagat, berett eller konserverat kött eller slaktbiprodukter av höns av släktet Gallus domesticus innehållande minst 57 % kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (exkl. korv och liknande produkter, fint homogeniserade beredningar för försäljning som barnmat eller för dietändamål, i förpackningar med en nettovikt av högst 250 g, beredningar av lever och köttextrakter)

1602 32 30

Berett eller konserverat kött eller slaktbiprodukter av höns av släktet Gallus domesticus innehållande minst 25 men mindre än 57 % kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (exkl. korv och liknande varor, homogeniserade beredningar för försäljning som barnmat eller för dietändamål, i förpackningar med en nettovikt av högst 250 g, beredda varor av lever och köttextrakter)

1602 32 90

Berett eller konserverat kött eller slaktbiprodukter av höns av släktet Gallus domesticus (exkl. innehållande minst 25 % kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä, kött eller slaktbiprodukter av kalkon eller pärlhöns, korv och liknande produkter, fint homogeniserade beredningar för försäljning som barnmat eller för dietändamål, i förpackningar med en nettovikt av högst 250 g, beredda varor av lever och köttextrakter och köttsafter)

1602 39 21

Konserverat, berett eller rått kött eller slaktbiprodukter av tama ankor, gäss och pärlhöns innehållande minst 57 % kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (exkl. korv och liknande produkter samt beredningar av lever)

3

Mejeriprodukter

0402 10 11

Mjölk och grädde i fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent, osötade, löst förpackade i förpackningar om högst 2,5 kg

1 650

0402 10 19

Mjölk och grädde i fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent, osötade, löst förpackade i förpackningar om mer än 2,5 kg

0402 10 91