ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 243

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
15 augusti 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 887/2014 av den 14 augusti 2014 om det tekniska formatet för överföring av europeisk statistik över vinodlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 888/2014 av den 14 augusti 2014 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 889/2014 av den 14 augusti 2014 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller erkännande av gemensamma skyddskrav inom ramen för säkerhetsgodkänd speditör- och känd avsändare-programmet och godkänd ekonomisk aktör-programmet ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 890/2014 av den 14 augusti 2014 om godkännande av det verksamma ämnet metobromuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 891/2014 av den 14 augusti 2014 om godkännande av det verksamma ämnet aminopyralid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 892/2014 av den 14 augusti 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

52

 

 

BESLUT

 

 

2014/531/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 augusti 2014 om överensstämmelsen av Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och vissa punkter i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 för inomhussolskydd med det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och om offentliggörande av hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning  ( 1 )

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 887/2014

av den 14 augusti 2014

om det tekniska formatet för överföring av europeisk statistik över vinodlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 av den 13 december 2011 om europeisk statistik över permanenta grödor (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1337/2011 upprättar en gemensam ram för framställningen av jämförbar europeisk statistik över permanenta grödor.

(2)

Datastrukturen för de statistiska uppgifter om vinodlingar som ska lämnas in och standarden för utbyte av uppgifter bör specificeras.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för jordbruksstatistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska översända de statistiska uppgifter om vinodlingar som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 1337/2011 inom den struktur som fastställs i definitionerna av SDMX-datastrukturen. De ska antingen skicka uppgifterna till Europeiska kommissionen (Eurostat) via den centrala dataportalen för inrapportering av uppgifter, eller ge tillgång till uppgifterna så att Europeiska kommissionen (Eurostat) kan komma åt dem via den centrala dataportalen.

Artikel 2

Datastrukturen för de statistiska uppgifter om vinodlingar som ska sändas till Europeiska kommissionen (Eurostat) anges i bilagan.

Artikel 3

Uppgifterna ska lämnas för alla enskilda obligatoriska variabler och alla aggregat.

Artikel 4

Uppgifterna ska anges i hektar och antal företag.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 30.12.2011, s. 7.


BILAGA

Datastruktur för de statistiska uppgifter om vinodlingar som ska lämnas in

Uppgifter som ska ingå i överföringsfilen:

Tabell 1

Vinodlingsföretag efter produktionstyp

Nummer

Fält

Anmärkningar

1.

Region/Land

Nuts 0/Nuts 2-koder i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 1319/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 342, 18.12.2013).

2.

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2015, 2020)

3.

Produktionstyp

Kategorierna anges i tabell 5

4.

Observationsvärde

Numeriskt (areal med 2 decimaler)

5.

Enhet

Kategorierna anges i tabell 11

6.

Observationsstatus

Standardkodlista

7.

Sekretesstatus

Standardkodlista


Tabell 2

Vinodlingsföretag efter storleksklass (och aggregerad produktionstyp) på nationell nivå

Nummer

Fält

Anmärkningar

1.

Land

Nuts 0-koder i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 1319/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 342, 18.12.2013).

2.

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2015, 2020)

3.

Aggregerad produktionstyp

Kategorierna anges i tabell 6

4.

Storleksklass för den sammanlagda vinodlingsarealen

Kategorierna anges i tabell 7

5.

Observationsvärde

Numeriskt (areal med 2 decimaler)

6.

Enhet

Kategorierna anges i tabell 11

7.

Observationsstatus

Standardkodlista

8.

Sekretesstatus

Standardkodlista


Tabell 3

Vinodlingsföretag efter specialiseringsgrad och storleksklass på nationell nivå

Nummer

Fält

Anmärkningar

1.

Land

Nuts 0-koder i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 1319/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 342, 18.12.2013).

2.

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2015, 2020)

3.

Specialisering

Kategorierna anges i tabell 8

4.

Storleksklass för den sammanlagda vinodlingsarealen

Kategorierna anges i tabell 7

5.

Observationsvärde

Numeriskt (areal med 2 decimaler)

6.

Enhet

Kategorierna anges i tabell 11

7.

Observationsstatus

Standardkodlista

8.

Sekretesstatus

Standardkodlista


Tabell 4

Huvudsakliga druvsorter efter vinstockarnas ålder

Nummer

Fält

Anmärkningar

1.

Region/Land

Nuts 0/Nuts 2-koder i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 1319/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 342, 18.12.2013).

2.

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2015, 2020)

3.

Huvudsaklig druvsort

Kategorierna anges i tabell 10

4.

Åldersklass

Kategorierna anges i tabell 9

5.

Observationsvärde

Numeriskt (areal med 2 decimaler)

6.

Enhet

Kategorierna anges i tabell 11

7.

Observationsstatus

Standardkodlista

8.

Sekretesstatus

Standardkodlista


Tabell 5

Kategorier för produktionstyp

Nummer

Kategorier

Anmärkningar

1.

Vinodlingsareal, totalt (i/ännu ej i produktion)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Vinstockar i produktion – totalt

Σ 3, 7, 8

3.

Vinstockar i produktion – druvor för vinframställning – totalt

Σ 4, 5, 6

4.

Vinstockar i produktion – druvor för framställning av viner med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

 

5.

Vinstockar i produktion – druvor för framställning av viner med skyddad geografisk beteckning (SGB)

 

6.

Vinstockar i produktion – druvor för framställning av andra viner än SUB- eller SGB-vin

 

7.

Vinstockar i produktion – druvor med dubbla användningsområden

 

8.

Vinstockar i produktion – torkade vindruvor

 

9.

Vinstockar ännu ej i produktion – totalt

Σ 10, 14, 15

10.

Vinstockar ännu ej i produktion – druvor för vinframställning – totalt

Σ 11, 12, 13

11.

Vinstockar ännu ej i produktion – druvor för framställning av viner med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

 

12.

Vinstockar ännu ej i produktion – druvor för framställning av viner med skyddad geografisk beteckning (SGB)

 

13.

Vinstockar ännu ej i produktion – druvor för framställning av andra viner än SUB- eller SGB-vin

 

14.

Vinstockar ännu ej i produktion – druvor med dubbla användningsområden

 

15.

Vinstockar ännu ej i produktion – torkade vindruvor

 

16.

Vinstockar avsedda för produktion av växtförökningsmaterial

 

17.

Övriga vinstockar

 


Tabell 6

Kategorier för aggregerade produktionstyper

Nummer

Kategorier

Anmärkningar

1.

Sammanlagd vinodlingsareal

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Vinstockar med druvor för vinframställning – totalt

Σ 3, 4, 5

3.

Vinstockar för SUB-vin

 

4.

Vinstockar för SGB-vin

 

5.

Vinstockar för framställning av andra viner än SUB- eller SGB-vin

 

6.

Vinstockar för druvor med dubbla användningsområden

 

7.

Vinstockar för torkade vindruvor

 

8.

Övriga vinstockar

 


Tabell 7

Storleksklasser för den sammanlagda vinodlingsarealen

Nummer

Kategorier

Anmärkningar

1.

Summa

Σ 2–8

2.

Mindre än 0,10 ha

 

3.

0,10–0,49 ha

 

4.

0,50–0,99 ha

 

5.

1–2,9 ha

 

6.

3–4,9 ha

 

7.

5–9,9 ha

 

8.

10 ha eller mer

 


Tabell 8

Kategorier för specialiseringsgrad

Nummer

Kategorier

Anmärkningar

1.

Företag med vinodlingsareal – totalt

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för vinproduktion

Σ 3, 7, 8

3.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för framställning av SUB- och/eller SGB-vin

Σ 4, 5, 6

4.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för framställning av SUB-vin

 

5.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för framställning av SGB-vin

 

6.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för framställning av SUB- och SGB-vin

 

7.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för framställning av andra viner än SUB- och/eller SGB-vin

 

8.

Företag med vinodlingsareal för framställning av flera sorters vin

 

9.

Företag med vinodlingsareal uteslutande för produktion av torkade vindruvor

 

10.

Företag med andra områden med vinstockar

 

11.

Företag med vinodlingsareal för flera olika slags produktion

 


Tabell 9

Åldersklasser

Nummer

Kategorier

Anmärkningar

1.

Summa

Σ 2–5

2.

Mindre än 3 år

 

3.

3–9 år

 

4.

10–29 år

 

5.

30 år eller mer

 


Tabell 10

Kategorier för huvudsaklig druvsort

Nummer

Kategorier

Anmärkningar

1.

Huvudsakliga druvsorter, totalt

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Huvudsakliga röda druvsorter (R), totalt

Σ 3–169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvèdre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Andra huvudsakliga röda druvsorter (R)

 

169.

Andra huvudsakliga blandade röda druvsorter (R)

 

170.

Huvudsakliga vita druvsorter (V), totalt

Σ 171 – 374

171.

Airen (V)

 

172.

Alarije (V)

 

173.

Albana (V)

 

174.

Albariño (V)

 

175.

Albillo (V)

 

176.

Albillo Mayor (V)

 

177.

Alicante Branco (V)

 

178.

Aligoté (V)

 

179.

Alvarinho (V)

 

180.

Ansonica (V)

 

181.

Antão Vaz (V)

 

182.

Arany sárfehér (V)

 

183.

Arinto/Pedernã (V)

 

184.

Arneis (V)

 

185.

Asirtiko (V)

 

186.

Athiri (V)

 

187.

Auxerrois (V)

 

188.

Avesso (V)

 

189.

Azal (V)

 

190.

Bacchus (V)

 

191.

Baco blanc (V)

 

192.

Beba (V)

 

193.

Bellone (V)

 

194.

Bianca (V)

 

195.

Biancame (V)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (V)

 

197.

Blanca Cayetana (V)

 

198.

Bombino bianco (V)

 

199.

Borba (V)

 

200.

Bourboulenc (V)

 

201.

Calagraño (V)

 

202.

Cariñena blanco (V)

 

203.

Cataratto lucido (V)

 

204.

Catarratto commune (V)

 

205.

Cayetana blanca (V)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (V)

 

207.

Chasan (V)

 

208.

Chasselas (V)

 

209.

Chenin (V)

 

210.

Clairette (V)

 

211.

Cococciola (V)

 

212.

Coda di volpe bianca (V)

 

213.

Côdega do Larinho (V)

 

214.

Colombard (V)

 

215.

Cortese (V)

 

216.

Cramposie selectionata (V)

 

217.

Cserszegi fűszeres (V)

 

218.

Diagalves (V)

 

219.

Dimyat (V)

 

220.

Doña Blanca (V)

 

221.

Elbling, Weißer (V)

 

222.

Ezerfürtű (V)

 

223.

Ezerjó (V)

 

224.

Falanghina (V)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (V)

 

226.

Feteasca alba (V)

 

227.

Feteasca regala (V)

 

228.

Fiano (V)

 

229.

Folle blanche (V)

 

230.

Frâncușă (V)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (V)

 

232.

Furmint (V)

 

233.

Galbena de Odobesti (V)

 

234.

Garganega (V)

 

235.

Garnacha blanca (V)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (V)

 

237.

Godello (V)

 

238.

Gouveio (V)

 

239.

Gouveio Real (V)

 

240.

Grasă de Cotnari (V)

 

241.

Grecanino dorato (V)

 

242.

Grechetto (V)

 

243.

Greco (V)

 

244.

Greco bianco (V)

 

245.

Grenache blanc (V)

 

246.

Grillo (V)

 

247.

Gros Manseng blanc (V)

 

248.

Gutedel, Weißer (V)

 

249.

Hárslevelű (V)

 

250.

Huxelrebe (V)

 

251.

Iordana (V)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (V)

 

253.

Jacquere (V)

 

254.

Kerner (V)

 

255.

Királyleányka (V)

 

256.

Kövidinka (V)

 

257.

Kunleány (V)

 

258.

Lakhegyi mézes (V)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (V)

 

260.

Len de l'El (V)

 

261.

Listan blanca (V)

 

262.

Loureiro (V)

 

263.

Macabeu/Macabeo (V)

 

264.

Malvasia (V)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (V)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (V)

 

267.

Malvasia bianca lunga (V)

 

268.

Malvasia Branca (V)

 

269.

Malvasia del Lazio (V)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (V)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (V)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (V)

 

273.

Malvasia Rei (V)

 

274.

Mantua/Chelva (V)

 

275.

Marisancho (V)

 

276.

Marsanne (V)

 

277.

Mauzac (V)

 

278.

Melon (V)

 

279.

Messeguera (V)

 

280.

Misket cherven (V)

 

281.

Monemvasia (V)

 

282.

Montepulciano bianco (V)

 

283.

Montua (V)

 

284.

Moscatel de Alejandría (V)

 

285.

Moscatel de grano menudo (V)

 

286.

Moscatel de Malaga (V)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/Tămâioasă românească (V)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (V)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (V)

 

290.

Moscato giallo (V)

 

291.

Moschato (V)

 

292.

Müller – Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (V)

 

293.

Muscadelle (V)

 

294.

Muscat Alexandrie (V)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (V)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (V)

 

297.

Muskateller (V)

 

298.

Mustoasă de Măderat (V)

 

299.

Neuburger (V)

 

300.

Nuragus (V)

 

301.

Ondarrabi Zuri (V)

 

302.

Ortega (V)

 

303.

Ortrugo (V)

 

304.

Palomino fino (V)

 

305.

Palomino superior (V)

 

306.

Pardina (V)

 

307.

Parellada (V)

 

308.

Passerina (V)

 

309.

Pecorino (V)

 

310.

Pedro Ximenez (V)

 

311.

Perruno (V)

 

312.

Petit Manseng (V)

 

313.

Pignoletto (V)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (V)

 

315.

Piquepoul blanc (V)

 

316.

Planta nova (V)

 

317.

Prosecco lungo (V)

 

318.

Rabigato (V)

 

319.

Rabo de Ovelha (V)

 

320.

Rebula (V)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (V)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (V)

 

323.

Rkatsiteli (V)

 

324.

Rompola (V)

 

325.

Roussanne (V)

 

326.

Sarba (V)

 

327.

Sardone (V)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (V)

 

329.

Savagnin Blanc (V)

 

330.

Savvatiano (V)

 

331.

Scheurebe (V)

 

332.

Seara Nova (V)

 

333.

Semillon (V)

 

334.

Šipon (V)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (V)

 

336.

Soultanina (V)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (V)

 

338.

Szürkebarát (V)

 

339.

Terret blanc (V)

 

340.

Tocai friulano (V)

 

341.

Torrontes (V)

 

342.

Tortosina (V)

 

343.

Trajadura/Treixadura (V)

 

344.

Tramini (V)

 

345.

Trebbiano abruzzese (V)

 

346.

Trebbiano di Soave (V)

 

347.

Trebbiano giallo (V)

 

348.

Trebbiano romagnolo (V)

 

349.

Trebbiano toscano (V)

 

350.

Treixadura (V)

 

351.

Ugni blanc (V)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (V)

 

353.

Verdeca (V)

 

354.

Verdejo blanco (V)

 

355.

Verdicchio bianco (V)

 

356.

Verdoncho (V)

 

357.

Verduzzo friulano (V)

 

358.

Verduzzo trevigiano (V)

 

359.

Vermentino (V)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (V)

 

361.

Vilana (V)

 

362.

Viogner (V)

 

363.

Viognier (V)

 

364.

Viosinho (V)

 

365.

Vital (V)

 

366.

Welschriesling (V)

 

367.

Xarello blanco (V)

 

368.

Xinisteri (V)

 

369.

Zalagyöngye (V)

 

370.

Zalema (V)

 

371.

Zenit (V)

 

372.

Zibibbo (V)

 

373.

Andra huvudsakliga vita druvsorter (V)

 

374.

Andra huvudsakliga blandade vita druvsorter (V)

 

375.

Andra huvudsakliga druvsorter av olika färg (A), totalt

Σ 376–386

376.

Babeasca gri (A)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (A)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (A)

 

379.

Grenache gris (A)

 

380.

Grenas Rose (A)

 

381.

Moschofilero (A)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (A)

 

383.

Roditis (A)

 

384.

Sauvignon gris (A)

 

385.

Andra huvudsakliga druvsorter av olika färg (A)

 

386.

Andra huvudsakliga blandade druvsorter av andra blandade färger (A)

 

387.

Huvudsakliga druvsorter utan angiven färg, totalt

 


Tabell 11

Enheter

Nummer

Kategorier

1.

Antal jordbruksföretag

2.

Hektar


15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 888/2014

av den 14 augusti 2014

om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 4.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 får kommissionen, i enlighet med de villkor som fastställs i punkterna a–d i samma artikel, fastställa restriktioner för införsel av exemplar av vissa arter till unionen. Genomförandebestämmelser för sådana restriktioner fastställs i artikel 71 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (2).

(2)

Den senaste förteckningen över arter som inte får föras in till unionen fastställdes i juni 2013 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2013 (3).

(3)

Kroatien anslöt sig till unionen den 1 juli 2013. Därför bör alla hänvisningar till den medlemsstaten strykas från förteckningen över arter som inte får föras in till unionen.

(4)

Gruppen för vetenskapliga undersökningar har på grundval av ny information kommit fram till att bevarandestatusen för vissa andra arter som är förtecknade i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 allvarligt kommer att äventyras, om det inte införs ett förbud mot införsel av dem till unionen från vissa ursprungsländer. Införsel till unionen av exemplar av följande nya arter bör därför förbjudas:

Loxodonta africana (jakttroféer) från Kamerun,

Manis tricuspis från Guinea,

Balearica pavonina från Sydsudan,

Balearica regulorum från Rwanda och Tanzania,

Calumma tarzan från Madagaskar,

Trioceros perreti och Trioceros serratus från Kamerun,

Cordylus rhodesianus från Moçambique,

Uroplatus sameiti från Madagaskar,

Candoia carinata från Indonesien,

Python bivittatus från Kina,

Kinixys erosa från Demokratiska republiken Kongo,

Pandinus imperator från Benin (vilda exemplar) och Togo (vilda och uppfödda exemplar).

(5)

På grundval av den senaste tillgängliga informationen har gruppen för vetenskapliga undersökningar också kommit fram till att det inte längre är nödvändigt att förbjuda införsel av följande arter till unionen:

Gopherus agassizii från Mexiko,

Stigmochelys pardalis från Moçambique (uppfödda exemplar) och Zambia (uppfödda exemplar och exemplar med kod F),

Ornithoptera urvillianus (vilda och uppfödda exemplar) från Salomonöarna,

Nardostachys grandiflora från Nepal.

(6)

Samråd har skett med samtliga ursprungsländer som berörs av nya restriktioner för införsel till unionen.

(7)

Vid den 16:e partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), antogs nya nomenklaturreferenser (uppdelning av arter och nya beteckningar för släkten) för djur och dessa bör återges i unionens lagstiftning. Dessutom bör arten Euphyllia picteti strykas eftersom denna art inte erkänns i den standardiserade nomenklatur som man enades om vid den 16:e partskonferensen.

(8)

Förteckningen över arter som inte får föras in i unionen bör därför ändras och genomförandeförordning (EU) nr 578/2013 bör av tydlighetsskäl ersättas.

(9)

Samråd har skett med gruppen för vetenskapliga undersökningar som inrättats enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 338/97.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter, inrättad enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förbjuds införsel till unionen av exemplar av de arter av vilda djur och växter som anges i bilagan till denna förordning från de ursprungsländer som anges i denna.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) nr 578/2013 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda genomförandeförordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2013 av den 17 juni 2013 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 169, 21.6.2013, s. 1).


BILAGA

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som inte får föras in till unionen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, led

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Vilda

Jakttroféer

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Vilda

Jakttroféer

Vitryssland, Mongoliet, Tadzjikistan, Turkiet

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Vilda

Jakttroféer

Kanada (British Columbia), Kazakstan

a)

Ursus thibetanus

Vilda

Jakttroféer

Ryssland

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

Vilda

Jakttroféer

Kamerun

a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Falconidae

 

 

 

 

Falco cherrug

Vilda

Alla

Bahrain

a)

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som inte får föras in till unionen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, led

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis vignei bocharensis

Vilda

Alla

Uzbekistan

b)

Saiga borealis

Vilda

Alla

Ryssland

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Vilda

Alla

Uzbekistan

b)

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis)

Vilda

Alla

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Vilda

Alla

Kamerun, Gambia, Moçambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Vilda

Alla

Ryssland

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Vilda

Alla

Etiopien

b)

Profelis aurata

Vilda

Alla

Tanzania, Togo

b)

Mustelidae

 

 

 

 

Hydrictis maculicollis

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Vilda

Alla

Grönland

b)

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bartoni

Vilda

Alla

Indonesien, Papua Nya Guinea

b)

Zaglossus bruijni

Vilda

Alla

Indonesien

b)

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

 

Manis temminckii

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b)

Manis tricuspis

Vilda

Alla

Guinea

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta guariba

Vilda

Alla

Alla

b)

Ateles belzebuth

Vilda

Alla

Alla

b)

Ateles fusciceps

Vilda

Alla

Alla

b)

Ateles geoffroyi

Vilda

Alla

Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama

b)

Ateles hybridus

Vilda

Alla

Alla

b)

Lagothrix lagotricha

Vilda

Alla

Alla

b)

Lagothrix lugens

Vilda

Alla

Alla

b)

Lagothrix poeppigii

Vilda

Alla

Alla

b)

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b)

Cercopithecus erythrogaster

Vilda

Alla

Alla

b)

Cercopithecus erythrotis

Vilda

Alla

Alla

b)

Cercopithecus hamlyni

Vilda

Alla

Alla

b)

Cercopithecus mona

Vilda

Alla

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Vilda

Alla

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Vilda

Alla

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi )

Vilda

Alla

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Vilda

Alla

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vilda

Alla

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Vilda

Alla

Alla

b)

Macaca sylvanus

Vilda

Alla

Algeriet, Marocko

b)

Piliocolobus badius (synonym Colobus badius)

Vilda

Alla

Alla

b)

Galagidae

 

 

 

 

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Vilda

Alla

Nigeria

b)

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vilda

Alla

Rwanda

b)

Lorisidae

 

 

 

 

Arctocebus calabarensis

Vilda

Alla

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Vilda

Alla

Togo

b)

Pithecidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Vilda

Alla

Guyana

b)

Pithecia pithecia

Vilda

Alla

Guyana

b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus

Alla

Levande

Alla

d)

Sciurus carolinensis

Alla

Levande

Alla

d)

Sciurus niger

Alla

Levande

Alla

d)

AVES

 

 

 

 

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

Alla

Levande

Alla

d)

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Vilda

Alla

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Vilda

Alla

Guinea

b)

Aquila rapax

Vilda

Alla

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Vilda

Alla

Guinea

b)

Gyps africanus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Vilda

Alla

Alla

b)

Gyps indicus

Vilda

Alla

Alla

b)

Gyps rueppellii

Vilda

Alla

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Vilda

Alla

Alla

b)

Hieraaetus ayresii

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Vilda

Alla

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Vilda

Alla

Brasilien

b)

Lophaetus occipitalis

Vilda

Alla

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Vilda

Alla

Kamerun, Sudan, Tanzania

b)

Trigonoceps occipitalis

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Vilda

Alla

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Vilda

Alla

Guinea, Mali, Sydsudan, Sudan

b)

Balearica regulorum

Vilda

Alla

Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Vilda

Alla

Sydafrika, Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Loriidae

 

 

 

 

Charmosyna diadema

Vilda

Alla

Alla

b)

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Agapornis nigrigenis

Vilda

Alla

Alla

b)

Agapornis pullarius

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Mali, Togo

b)

Aratinga auricapillus

Vilda

Alla

Alla

b)

Coracopsis vasa

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

Vilda

Alla

Surinam

b)

Hapalopsittaca amazonina

Vilda

Alla

Alla

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Vilda

Alla

Alla

b)

Leptosittaca branickii

Vilda

Alla

Alla

b)

Poicephalus gulielmi

Vilda

Alla

Kamerun, Elfenbenskusten, Kongo, Guinea

b)

Poicephalus robustus

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda

b)

Psittacus erithacus

Vilda

Alla

Benin, Ekvatorialguinea, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Vilda

Alla

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Vilda

Alla

Alla

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Vilda

Alla

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Vilda

Alla

Brasilien

b)

Pyrrhura subandina

Vilda

Alla

Colombia

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Vilda

Alla

Guinea

b)

Bubo lacteus

Vilda

Alla

Guinea

b)

Bubo poensis

Vilda

Alla

Guinea

b)

Glaucidium capense

Vilda

Alla

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Vilda

Alla

Kamerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Vilda

Alla

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Scotopelia peli

Vilda

Alla

Guinea

b)

REPTILIA

 

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Palaeosuchus trigonatus

Vilda

Alla

Guyana

b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Vilda

Alla

Algeriet, Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Vilda

Alla

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma ambreense

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma capuroni

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma cucullatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma furcifer

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma guibei

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma hilleniusi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma linota

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma peyrierasi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma tarzan

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma tsaratananense

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Calumma vatosoa

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Chamaeleo africanus

Vilda

Alla

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Uppfödda

Alla

Benin

b)

 

Uppfödda

Längd från nos till kloak över 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo senegalensis

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Uppfödda

Längd från nos till kloak över 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer angeli

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Furcifer balteatus

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Furcifer belalandaensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Furcifer labordi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Furcifer monoceras

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Furcifer nicosiai

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Furcifer tuzetae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Trioceros camerunensis

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Trioceros deremensis

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Trioceros eisentrauti

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Trioceros feae

Vilda

Alla

Ekvatorialguinea

b)

Trioceros fuelleborni

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Trioceros montium

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Trioceros perreti

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Trioceros serratus

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Trioceros werneri

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Trioceros wiedersheimi

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Cordylus rhodesianus

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Cordylus tropidosternum

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Cordylus vittifer

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma antanosy

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma barbouri

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma berghofi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma comorensis

Vilda

Alla

Komorerna

b)

Phelsuma dubia

Vilda

Alla

Komorerna, Madagaskar

b)

Phelsuma flavigularis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma guttata

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma hielscheri

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma klemmeri

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma laticauda

Vilda

Alla

Komorerna

b)

Phelsuma malamakibo

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma masohoala

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma modesta

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma mutabilis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma pronki

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma pusilla

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma seippi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma serraticauda

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Phelsuma v-nigra

Vilda

Alla

Komorerna

b)

Uroplatus ebenaui

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus fimbriatus

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus guentheri

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus henkeli

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus lineatus

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus malama

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus phantasticus

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus pietschmanni

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus sameiti

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Uroplatus sikorae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Vilda

Alla

Salomonöarna

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Vilda

Alla

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Varanus dumerilii

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Varanus exanthematicus

Vilda

Alla

Benin, Togo

b)

 

Uppfödda

Över 35 cm totallängd

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Varanus niloticus

Vilda

Alla

Benin, Togo

b)

 

Uppfödda

Över 35 cm totallängd

Benin

b)

 

Uppfödda

Alla

Togo

b)

Varanus ornatus

Vilda

Alla

Togo

b)

 

Uppfödda

Alla

Togo

b)

Varanus salvadorii

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Varanus spinulosus

Vilda

Alla

Salomonöarna

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

Vilda

Alla

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Vilda

Alla

Togo

b)

 

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

Vilda

Alla

Laos

b)

Naja kaouthia

Vilda

Alla

Laos

b)

Naja siamensis

Vilda

Alla

Laos

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Morelia boeleni

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Python bivittatus

Vilda

Alla

Kina

b)

Python molurus

Vilda

Alla

Kina

b)

Python natalensis

Uppfödda

Alla

Moçambique

b)

Python regius

Vilda

Alla

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

Vilda

Alla

Malaysia (Västmalaysia)

b)

Python sebae

Vilda

Alla

Mauretanien

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Alla

Levande

Alla

d)

Trachemys scripta elegans

Alla

Levande

Alla

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur borneoensis

Vilda

Alla

Alla

b)

Cuora amboinensis

Vilda

Alla

Indonesien, Malaysia

b)

Cuora galbinifrons

Vilda

Alla

Kina, Laos

b)

Heosemys annandalii

Vilda

Alla

Laos

b)

Heosemys grandis

Vilda

Alla

Laos

b)

Heosemys spinosa

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Leucocephalon yuwonoi

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Malayemys subtrijuga

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Notochelys platynota

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Siebenrockiella crassicollis

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Vilda

Alla

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

Vilda

Alla

Alla

b)

Podocnemis unifilis

Vilda

Alla

Surinam

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone sulcata

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Vilda

Alla

Förenta staterna

b)

Gopherus berlandieri

Vilda

Alla

Alla

b)

Indotestudo forstenii

Vilda

Alla

Alla

b)

Indotestudo travancorica

Vilda

Alla

Alla

b)

Kinixys belliana

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Moçambique

b)

 

Uppfödda

Över 5 cm ryggsköldslängd

Benin

b)

Kinixys erosa

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Togo

b)

Kinixys homeana

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Uppfödda

Alla

Benin

b)

 

Uppfödda

Över 8 cm ryggsköldslängd

Togo

b)

Kinixys spekii

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Manouria emys

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Manouria impressa

Vilda

Alla

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Moçambique, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Vilda

Alla

Kazakstan

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Chitra chitra

Vilda

Alla

Malaysia

b)

Pelochelys cantorii

Vilda

Alla

Indonesien

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Vilda

Alla

Kamerun

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Vilda

Alla

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

Vilda

Alla

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Vilda

Alla

Peru

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella bernhardi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella cowani

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella crocea

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella expectata

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella pulchra

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Mantella viridis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Ranidae

 

 

 

 

Lithobates catesbeianus

Alla

Levande

Alla

d)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Vilda

Alla

Indonesien

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus barbouri

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Hippocampus comes

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Hippocampus erectus

Vilda

Alla

Brasilien

b)

Hippocampus histrix

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Hippocampus kelloggi

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Hippocampus kuda

Vilda

Alla

Kina, Indonesien, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Vilda

Alla

Indonesien

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Vilda

Alla

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Uppfödda

Alla

Benin, Togo

b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Ornithoptera victoriae

Vilda

Alla

Salomonöarna

b)

 

Uppfödda

Alla

Salomonöarna

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Vilda

Alla

Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Vilda

Alla

Kambodja, Fiji, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Vilda

Alla

Fiji, Nya Kaledonien, Filippinerna, Palau, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Vilda

Alla

Marshallöarna, Salomonöarna, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Vilda

Alla

Kambodja, Fiji, Marshallöarna, Mikronesien, Moçambique, Nya Kaledonien, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Tridacna squamosa

Vilda

Alla

Kambodja, Fiji, Moçambique, Nya Kaledonien, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Vilda

Alla

Tonga

b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Vilda

Alla

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Vilda

Alla

Salomonöarna

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Vilda

Alla

Ghana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Vilda

Alla

Haiti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla

Salomonöarna

b)

Euphyllia cristata

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Euphyllia divisa

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Euphyllia fimbriata

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Euphyllia paraancora

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Euphyllia paradivisa

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Plerogyra spp.

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Dendrophylliidae

 

 

 

 

Eguchipsammia fistula

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Faviidae

 

 

 

 

Favites halicora

Vilda

Alla

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Vilda

Alla

Tonga

b)

Fungiidae

 

 

 

 

Heliofungia actiniformis

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Mussidae

 

 

 

 

Acanthastrea hemprichii

Vilda

Alla

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Cynarina lacrymalis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Scolymia vitiensis

Vilda

Alla

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Vilda

Alla

Indonesien

b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Vilda

Alla

Fiji

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b)

FLORA

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

Vilda

Alla

Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Ukraina

b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Pachypodium rosulatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Pachypodium sofiense

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycadaceae spp.

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia guillauminiana

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

Vilda

Alla

Madagaskar

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Barlia robertiana

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Cypripedium japonicum

Vilda

Alla

Kina, Nordkorea, Japan, Sydkorea

b)

Cypripedium macranthos

Vilda

Alla

Sydkorea, Ryssland

b)

Cypripedium margaritaceum

Vilda

Alla

Kina

b)

Cypripedium micranthum

Vilda

Alla

Kina

b)

Dactylorhiza romana

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Dendrobium bellatulum

Vilda

Alla

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Vilda

Alla

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Vilda

Alla

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Vilda

Alla

Belize

b)

Ophrys holoserica

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Ophrys pallida

Vilda

Alla

Algeriet

b)

Ophrys tenthredinifera

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Ophrys umbilicata

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Orchis coriophora

Vilda

Alla

Ryssland

b)

Orchis italica

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Orchis mascula

Vilda/Odlade

Alla

Albanien

b)

Orchis morio

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Orchis pallens

Vilda

Alla

Ryssland

b)

Orchis punctulata

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Orchis purpurea

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Orchis simia

Vilda

Alla

Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet

b)

Orchis tridentata

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Orchis ustulata

Vilda

Alla

Ryssland

b)

Phalaenopsis parishii

Vilda

Alla

Vietnam

b)

Serapias cordigera

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Serapias parviflora

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Serapias vomeracea

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Cyclamen mirabile

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Cyclamen pseudibericum

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Cyclamen trochopteranthum

Vilda

Alla

Turkiet

b)

Stangeriaceae

 

 

 

 

Stangeriaceae spp.

Vilda

Alla

Moçambique

b)

Zamiaceae

 

 

 

 

Zamiaceae spp.

Vilda

Alla

Moçambique

b)


15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 889/2014

av den 14 augusti 2014

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller erkännande av gemensamma skyddskrav inom ramen för säkerhetsgodkänd speditör- och känd avsändare-programmet och godkänd ekonomisk aktör-programmet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Både på tullområdet och luftfartsskyddsområdet medger lagstiftningen – särskilt förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (2) om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten – att enheter som uppfyller vissa villkor och krav certifieras för att bidra till och trygga en säker leveranskedja

(2)

I den gällande lagstiftningen på tullområdet och luftfartsskyddsområdet sörjs för ett visst mått av erkännande av certifieringarna inom ramen för de respektive programmen på de områdena, i synnerhet med avseende på de skyddsprövningar som görs för varje program. Om en ekonomisk aktör som ansöker om status som godkänd ekonomisk aktör (Authorised Economic Operator, AEO) redan har status som säkerhetsgodkänd speditör, ska i enlighet med artikel 14k.2 b och 14k.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3) kriteriet om lämpliga skydds- och säkerhetsnormer anses vara uppfyllt när det gäller de anläggningar för vilka den ekonomiska aktören beviljats status som säkerhetsgodkänd speditör. Enligt punkterna 6.3.1.2 och 6.4.1.2 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 (4) ska den behöriga myndigheten – eller en oberoende validerare som agerar på myndighetens vägnar – ta hänsyn till huruvida den som ansöker om status som säkerhetsgodkänd speditör respektive känd avsändare innehar ett AEO-certifikat.

(3)

Genomförandet i praktiken av tullagstiftningen om status som godkänd ekonomisk aktör och luftfartsskyddslagstiftningen om status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare har visat att den nuvarande graden av erkännande mellan programmen på de båda områdena inte medger maximala synergier mellan programmen. Skyddskraven inom ramen för godkänd ekonomisk aktör-programmet och skyddskraven inom ramen för säkerhetsgodkänd speditör- och känd avsändare-programmet är i så hög grad likvärdiga att programmen kan samordnas ytterligare.

(4)

Ytterligare samordning av programmen i fråga om grad av erkännande och utbyte av information är nödvändig för att minska den administrativa bördan för den berörda ekonomiska sektorn och de offentliga myndigheterna (på tullområdet och luftfartsskyddsområdet) och samtidigt höja skyddsnivån ytterligare.

(5)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör ändras för att uppdatera hänvisningarna till luftfartsskyddslagstiftningen, införa en hänvisning till status som känd avsändare, eftersom sådan status är av betydelse vid ansökningar om status som godkänd ekonomisk aktör, fastlägga utrymmet för erkännande av skyddskrav som är gemensamma för de berörda programmen och möjliggöra erforderligt informationsutbyte mellan tullmyndigheterna och luftfartsskyddsmyndigheterna.

(6)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14k ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 b ska ersättas med följande:

”b)

Det ska vara en säkerhetsgodkänd speditör enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (5) och uppfylla de krav som anges i kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 (6).

(5)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72."

(6)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.”"

b)

Följande stycke ska läggas till i punkt 2:

”Om lufttrafikföretaget är en säkerhetsgodkänd speditör, ska villkoren i punkt 1 anses vara uppfyllda med avseende på de anläggningar och verksamheter för vilka den sökande beviljats status som säkerhetsgodkänd speditör i den utsträckning som villkoren för att utfärda statusen som säkerhetsgodkänd speditör är identiska med eller motsvarar dem som anges i punkt 1.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om den sökande är etablerad i gemenskapens tullområde och är en säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 300/2008 och uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 185/2010, ska villkoren i punkt 1 anses vara uppfyllda med avseende på de anläggningar och verksamheter för vilka den sökande beviljats status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare i den utsträckning som villkoren för att utfärda statusen som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare är identiska med eller motsvarar dem som anges i punkt 1.”

2.

I artikel 14w ska följande punkt 4 läggas till:

”4.   Den utfärdande tullmyndigheten ska omedelbart göra åtminstone följande för myndigheten tillgängliga uppgifter som rör statusen som godkänd ekonomisk aktör tillgängliga för den behöriga nationella myndigheten med ansvar för civilluftfartsskydd:

a)

AEO-certifikatet Säkerhet och skydd (AEOS) och AEO-certifikatet Tullförenklingar/Säkerhet och skydd (AEOF) – med namnet på innehavaren av certifikatet – och i tillämpliga fall ändringar och återkallelser av certifikaten och upphävanden för viss tid av statusen som godkänd ekonomisk aktör samt skälen för detta.

b)

Information om huruvida en viss anläggning har besökts av tullmyndigheterna och om tidpunkten för det senaste besöket och syftet med besöket (tillståndsförfarande, omprövning, övervakning).

c)

Information om omprövningar av AEOS och AEOF och om resultatet av sådana omprövningar.

De nationella tullmyndigheterna ska i samförstånd med den behöriga nationella myndigheten med ansvar för civilluftfartsskydd senast den 1 mars 2015 fastställa regler för utbyte av sådan information enligt första stycket som inte omfattas av det elektroniska informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 14x.

De nationella myndigheter med ansvar för civilluftfartsskydd som hanterar den berörda informationen ska använda den endast för de relevanta säkerhetsgodkänd speditör- eller känd avsändare-programmen och vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av informationen.”

3.

I artikel 14x ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a.   När så är lämpligt, särskilt när statusen som godkänd ekonomisk aktör betraktas som en grund för beviljande av godkännanden, tillstånd eller lättnader inom ramen för annan unionslagstiftning, får tillgång till den information som avses i artikel 14w.4 första stycket leden a och c beviljas även den behöriga nationella myndigheten med ansvar för civilluftfartsskydd.”

4.

Bilaga 1c ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till fält 15 ska ersättas med följande:

Image

b)

Rubriken till de förklarande anmärkningarna till fält 15 ska ersättas med följande:

”15.

Redan beviljade förenklingar eller lättnader, certifikat som avses i artikel 14k.4, beviljad status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare i fall enligt artikel 14k.2 och 14k.3:”

c)

De förklarande anmärkningarna till fält 15 ska ersättas med följande:

”Om förenklingar redan har beviljats, ange typ av förenkling, berört tullförfarande och tillståndsnummer.Tullförfarandet ska anges med hjälp av de bokstäver som används som kolumntitlar (A till K) för att identifiera tullförfaranden i tabellen i avdelning I B i bilaga 37.

I fall enligt artikel 14k.2 och 14k.3, angebeviljad status (säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare) och certifikatnummer.

Om den sökande innehar ett eller flera certifikat som avses i artikel 14k.4, ange typ av certifikat och certifikatnummer.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).

(3)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 55, 5.3.2010, s. 1).


15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 890/2014

av den 14 augusti 2014

om godkännande av det verksamma ämnet metobromuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För metobromuron uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens genomförandebeslut 2011/253/EU (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Frankrike den 15 december 2010 emot en ansökan från Belchim Crop Protection NV/SA om upptagande av det verksamma ämnet metobromuron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom genomförandebeslut 2011/253/EU bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten Frankrike överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 10 januari 2013. I enlighet med artikel 8.3 i kommissionens förordning (EU) nr 188/2011 (4) begärdes kompletterande uppgifter från sökanden den 13 maj 2013. Frankrikes utvärdering av de kompletterande uppgifterna lämnades i form av ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport i oktober 2013.

(4)

Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Myndigheten lade fram sin slutsats om riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet metobromuron (5) för kommissionen den 15 januari 2014. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, och en rapport färdigställdes den 11 juli 2014 i form av kommissionens granskningsrapport om metobromuron.

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller metobromuron i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b samt 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Metobromuron bör därför godkännas.

(6)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter begäras.

(7)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller metobromuron. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör i enlighet med direktiv 91/414/EEG en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(9)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (6) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med dem som de åläggs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(10)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (7) ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet metobromuron enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller metobromuron som verksamt ämne senast den 30 juni 2015.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen är uppfyllda, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–13.4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller metobromuron, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 december 2014 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller metobromuron som enda verksamma ämne, vid behov senast den 30 juni 2016 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller metobromuron som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 juni 2016 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/253/EU av den 26 april 2011 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av metobromuron, S-abskisinsyra, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 och Streptomyces lydicus WYEC 108 i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 106, 27.4.2011, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 188/2011 av den 25 februari 2011 om genomförandebestämmelser för rådets direktiv 91/414/EEG rörande förfarandet för bedömning av verksamma ämnen som inte salufördes två år efter datum för anmälan av det direktivet (EUT L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  The EFSA Journal, vol. 12(2014):2, artikelnr 3541. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(6)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (EGT L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).


BILAGA I

Trivialnamn,

identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Metobromuron

CAS-nr 3060-89-7

CIPAC-nr 168

3-(4-bromofenyl)-1-metoxi-1-metylurea

≥ 978 g/kg

1 januari 2015

31 december 2024

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metobromuron från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder av den 11 juli 2014, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Skyddet av personer som hanterar växtskyddsmedlet.

b)

Risken för fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och landlevande växter som inte är målarter.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

a)

En toxikologisk bedömning av metaboliterna CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 och 4-bromoanilin.

b)

Att den långsiktiga risken för fåglar och däggdjur ligger på en godtagbar nivå.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 31 december 2016.


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande post läggas till:

Nummer

Trivialnamn,

identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”76

Metobromuron

CAS-nr 3060-89-7

CIPAC-nr 168

3-(4-bromofenyl)-1-metoxi-1-metylurea

≥ 978 g/kg

1 januari 2015

31 december 2024

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metobromuron från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder av den 11 juli 2014, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Skyddet av personer som hanterar växtskyddsmedlet.

b)

Risken för fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och landlevande växter som inte är målarter.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

a)

En toxikologisk bedömning av metaboliterna CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 och 4-bromoanilin.

b)

Att den långsiktiga risken för fåglar och däggdjur ligger på en godtagbar nivå.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 31 december 2016.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 891/2014

av den 14 augusti 2014

om godkännande av det verksamma ämnet aminopyralid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För aminopyralid uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens beslut 2005/778/EG (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Förenade kungariket den 22 april 2004 emot en ansökan från Dow AgroSciences Ltd om upptagande av det verksamma ämnet aminopyralid i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2005/778/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 22 augusti 2006. I enlighet med artikel 11.6 i kommissionens förordning (EU) nr 188/2011 (4) begärdes kompletterande uppgifter från sökanden den 27 maj 2011. Förenade kungarikets utvärdering av de kompletterande uppgifterna lämnades i form av ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport den 8 juni 2012.

(4)

Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Myndigheten lade fram sin slutsats om riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet aminopyralid (5) för kommissionen den 30 augusti 2013. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa och rapporten färdigställdes i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 11 juli 2014 i form av kommissionens granskningsrapport om aminopyralid.

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b samt 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Aminopyralid bör därför godkännas.

(6)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör i enlighet med direktiv 91/414/EEG en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(8)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (6) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med dem som de åläggs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(9)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (7) ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet aminopyralid enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid som verksamt ämne senast den 30 juni 2015.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen är uppfyllda, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–13.4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 december 2014 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid som enda verksamma ämne, vid behov senast den 30 juni 2016 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 juni 2016 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2005/778/EG av den 28 oktober 2005 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av aminopyralid och fluopikolid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 293, 9.11.2005, s. 26).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 188/2011 av den 25 februari 2011 om genomförandebestämmelser för rådets direktiv 91/414/EEG rörande förfarandet för bedömning av verksamma ämnen som inte salufördes två år efter datum för anmälan av det direktivet (EUT L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):9, artikelnr 3352. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(6)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (EGT L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Aminopyralid

CAS-nr 150114-71-9

CIPAC-nr 771

4-amino-3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra

≥ 920 g/kg

Följande relevanta förorening får inte överstiga ett visst tröskelvärde:

Pikloram ≤ 40 g/kg

1 januari 2015

31 december 2024

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aminopyralid från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder av den 11 juli 2014, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Risken för grundvattnet om ämnet används vid känsliga mark- eller klimatförhållanden.

b)

Risken för vattenlevande makrofyter och landlevande växter som inte är målarter.

c)

Risken för kroniska effekter på fisk.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande post läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”77

Aminopyralid

CAS-nr 150114-71-9

CIPAC-nr 771

4-amino-3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra

≥ 920 g/kg

Följande relevanta förorening får inte överstiga ett visst tröskelvärde:

Pikloram ≤ 40 g/kg

1 januari 2015

31 december 2024

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om aminopyralid från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder av den 11 juli 2014, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Risken för grundvattnet om ämnet används vid känsliga mark- eller klimatförhållanden.

b)

Risken för vattenlevande makrofyter och landlevande växter som inte är målarter.

c)

Risken för kroniska effekter på fisk.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/52


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 892/2014

av den 14 augusti 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

160,5

CL

209,1

TR

74,0

UY

161,8

ZA

135,2

ZZ

148,1

0806 10 10

BR

183,2

EG

209,7

MA

170,8

MX

246,5

TR

157,8

ZZ

193,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

91,3

CL

100,1

CN

120,9

NZ

115,0

US

134,0

ZA

110,7

ZZ

108,4

0808 30 90

AR

217,5

CL

89,0

TR

142,0

ZA

99,4

ZZ

137,0

0809 30

MK

69,0

TR

134,7

ZZ

101,9

0809 40 05

BA

42,6

MK

49,3

TR

127,6

ZA

207,0

ZZ

106,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 augusti 2014

om överensstämmelsen av Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och vissa punkter i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 för inomhussolskydd med det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och om offentliggörande av hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning

(Text av betydelse för EES)

(2014/531/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 4.2 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/95/EG är tillverkare skyldiga att endast släppa ut säkra produkter på marknaden.

(2)

Enligt artikel 3.2 andra stycket i direktiv 2001/95/EG ska en produkt, när det gäller de risker och riskkategorier som de relevanta nationella standarderna omfattar, presumeras vara säker om den uppfyller sådana icke bindande nationella standarder som överför Europastandarder till vilka kommissionen har offentliggjort hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 4.2 i det direktivet.

(3)

Enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/95/EG ska de europeiska standardiseringsorganen utarbeta Europastandarder på uppdrag från kommissionen.

(4)

Enligt artikel 4.2 i direktiv 2001/95/EG ska kommissionen offentliggöra hänvisningarna till dessa standarder.

(5)

Den 27 juli 2011 antog kommissionen beslut 2011/477/EU (2). För att minska risken för strypning och kvävning, fastställs i detta beslut att inomhussolskydd (och linförsedda solskyddsanordningar för fönster) ska vara utformade på ett sätt som de facto är säkert och åtkomliga linor, kedjor, kulkedjor, om sådana finns, får inte bilda livsfarliga snaror. Om produktens utformning inte eliminerar risken för att en livsfarlig snara ska bildas, ska produkten förses med lämpliga säkerhetsanordningar för att minimera strypningsrisken. Om säkerhetsanordningar finns, ska de inte kunna manövreras av småbarn. Dessutom får de inte innehålla smådelar som kan lossna och leda till att barn kvävs, de får inte utgöra en risk för fysisk skada på barn på grund av exempelvis vassa kanter, ställen där fingrar kan fastna eller utskjutande delar, de ska genomgå hållbarhets- och slitagetest och de får inte slitas på grund av olika väderförhållanden.

(6)

Den 4 september 2012 utfärdade kommissionen uppdrag M/505 till de europeiska standardiseringsorganen att utarbeta Europastandarder för att hantera vissa risker för barn som inomhussolskydd, linförsedda solskyddsanordningar för fönster och säkerhetsanordningar medför.

(7)

Den 19 februari 2014 offentliggjorde Europeiska standardiseringskommittén för första gången Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och den ändrade Europastandarden EN 13120:2009+A1:2014 för inomhussolskydd som svar på kommissionens uppdrag.

(8)

Europastandarderna EN 16433 och EN 16434 och vissa punkter i Europastandard EN 13120+A1 uppfyller uppdrag M/505 och överensstämmer med det allmänna säkerhetskravet i direktiv 2001/95/EG. Följaktligen bör hänvisningar till dem offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt direktiv 2001/95/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande Europastandarder överensstämmer med det allmänna säkerhetskravet i direktiv 2001/95/EG när det gäller de risker som standarderna omfattar:

a)

EN 16433:2014 Invändiga solskydd – Skydd mot strypfara – Provningsmetoder.

b)

EN 16434:2014 Invändiga solskydd – Skydd mot strypfara – Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar.

c)

Punkterna 8.2 och 15 i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 Invändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav.

Artikel 2

Hänvisningar till Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och punkterna 8.2 och 15 i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Kommissionens beslut 2011/477/EU av den 27 juli 2011 om de säkerhetskrav som Europastandarderna, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG, ska uppfylla för att förebygga vissa risker för barn med inomhussolskydd, linförsedda solskyddsanordningar för fönster och säkerhetsanordningar (EUT L 196, 28.7.2011, s. 21).