ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 185

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
25 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 av den 4 juni 2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

25.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 650/2014

av den 4 juni 2014

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (1), särskilt artikel 143.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2013/36/EU krävs det att de behöriga myndigheterna lämnar ut vissa upplysningar för att den inre bankmarknaden ska kunna fungera med allt större effektivitet och för att unionsmedborgarna ska ha tillfredsställande insyn. De upplysningar som lämnas bör vara tillräckliga för att möjliggöra meningsfulla jämförelser av de strategier som tillämpas av de olika behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

(2)

För att underlätta bedömningen ytterligare bör upplysningarna från alla behöriga myndigheter lämnas i ett gemensamt format och därefter regelbundet uppdateras och hållas tillgängliga på en och samma webbplats. Även om de krav på offentliggörande för tillsynsändamål som anges i avdelning VIII i direktiv 2013/36/EU spänner över alla former av stabilitetsreglering bör de tekniska genomförandestandarderna i ett första steg vara inriktade på de tillsynsuppgifter som härrör från det direktivet och från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2).

(3)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska genomförandestandarder som den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, nedan kallad EBA) har lämnat till kommissionen.

(4)

EBA har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen baseras på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lagar och andra författningar samt allmänna vägledning

De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 143.1 a i direktiv 2013/36/EU, offentliggöra upplysningar om texterna till de lagar och andra författningar samt den allmänna vägledning som antas i deras medlemsstater på området reglering av institut, varvid de ska använda sig av relevanta formulär i delarna 1–8 i bilaga I.

Artikel 2

Valmöjligheter och handlingsutrymme

De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 143.1 b i direktiv 2013/36/EU, offentliggöra upplysningar om hur de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten har utnyttjats, varvid de ska använda sig av relevanta formulär i delarna 1–12 i bilaga II.

Artikel 3

Allmänna kriterier och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen

De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 143.1 c i direktiv 2013/36/EU, offentliggöra upplysningar om de allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i artikel 97 i det direktivet, varvid de ska använda sig av formuläret i bilaga III.

Artikel 4

Aggregerade statistiska data

De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 143.1 d i direktiv 2013/36/EU, offentliggöra upplysningar om aggregerade statistiska data om centrala aspekter av hur tillsynsregelverket tillämpas, varvid de ska använda sig av formulären i delarna 1–6 i bilaga IV.

Artikel 5

Årligt datum för offentliggörande

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra de upplysningar som anges i artikel 143.1 i direktiv 2013/36/EU på en och samma webbplats för första gången senast den 31 juli 2014.

De behöriga myndigheterna ska uppdatera de upplysningar som avses i artikel 143.1 d i det direktivet senast den 31 juli det innevarande året, på grundval av situationen den 31 december föregående år.

De behöriga myndigheterna ska regelbundet uppdatera de upplysningar som offentliggjorts i enlighet med artikel 143.1 a–c i direktivet senast den 31 juli det innevarande året, utom i de fall då det inte skett några förändringar.

Artikel 6

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


BILAGA I

REGLER OCH RIKTLINJER

Förteckning över formulär

Del 1

Införlivande av direktiv 2013/36/EU

Del 2

Modellgodkännande

Del 3

Exponeringar som utgör specialutlåning

Del 4

Kreditriskreducering

Del 5

Särskilda upplysningskrav för institutionerna

Del 6

Undantag från tillämpningen av tillsynskrav

Del 7

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

Del 8

Lagstadgad och finansiell rapportering

DEL 1

Införlivande av direktiv 2013/36/EU

Införlivande av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU

Bestämmelser i direktiv 2013/36/EU

Nationell lagstiftning

Hänvisningar

Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

 

(dd/mm/åååå)

I.

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artiklarna 1–3

 

 

 

II.

Behöriga myndigheter

Artiklarna 4–7

 

 

 

III.

Krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artiklarna 8–27

 

 

 

1.

Allmänna krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artiklarna 8–21

 

 

 

2.

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

Artiklarna 22–27

 

 

 

IV.

Startkapital i värdepappersföretag

Artiklarna 28–32

 

 

 

V.

Bestämmelser om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster

Artiklarna 33–46

 

 

 

1.

Allmänna principer

Artiklarna 33–34

 

 

 

2.

Rätten att etablera kreditinstitut

Artiklarna 35–38

 

 

 

3.

Utövande av friheten att tillhandahålla tjänster

Artikel 39

 

 

 

4.

Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

Artiklarna 40–46

 

 

 

VI.

Förbindelser med tredjeländer

Artiklarna 47–48

 

 

 

VII.

Tillsyn

Artiklarna 49–142

 

 

 

1.

Principer för tillsyn

Artiklarna 49–72

 

 

 

1.1

Hemmamedlemsstaternas och värdmedlemsstaternas befogenheter och uppgifter

Artiklarna 49–52

 

 

 

1.2

Utbyte av information och tystnadsplikt

Artiklarna 53–62

 

 

 

1.3

Skyldigheter för personer ansvariga för den lagenliga kontrollen av årsbokslut och sammanställd redovisning

Artikel 63

 

 

 

1.4

Tillsynsbefogenheter, befogenheter att utdöma sanktioner och rätt att överklaga

Artiklarna 64–72

 

 

 

2.

Granskningsprocesser

Artiklarna 73–110

 

 

 

2.1

Intern process för bedömning av kapitalbehov

Artikel 73

 

 

 

2.2

Styrformer, processer och rutiner i institut

Artiklarna 74–96

 

 

 

2.3

Översyns- och utvärderingsprocess

Artiklarna 97–101

 

 

 

2.4

Tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter

Artiklarna 102–107

 

 

 

2.5

Tillämpningsnivå

Artiklarna 108–110

 

 

 

3.

Gruppbaserad tillsyn

Artiklarna 111–127

 

 

 

3.1

Principer för gruppbaserad tillsyn

Artiklarna 111–118

 

 

 

3.2

Finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet

Artiklarna 119–127

 

 

 

4.

Kapitalbuffertar

Artiklarna 128–142

 

 

 

4.1

Buffertar

Artiklarna 128–134

 

 

 

4.2

Fastställande och beräkning av kontracykliska kapitalbuffertar

Artiklarna 135–140

 

 

 

4.3

Kapitalbevarande åtgärder

Artiklarna 141–142

 

 

 

VIII.

Offentliggörande av de behöriga myndigheterna

Artiklarna 143–144

 

 

 

X.

Ändringar av direktiv 2002/87/EG

Artikel 150

 

 

 

XI.

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artiklarna 151–165

 

 

 

1.

Övergångsbestämmelser om tillsyn av institut som utövar etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster

Artiklarna 151–159

 

 

 

2.

Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar

Artikel 160

 

 

 

3.

Slutbestämmelser

Artiklarna 161–165

 

 

 


DEL 2

Modellgodkännande

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda metoden baserad på intern riskklassificering (”internmetoden”) för beräkning av kapitalkraven för kreditrisk

Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahålls av de institut som ansöker om att få använda internmetoden

[Fri text]

Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna

[Fri text]

Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten

[Fri text]

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en avancerad mätmetod (”internmätningsmetod”) för beräkning av minimikapitalkraven för operativ risk

Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahålls av de institut som ansöker om att få använda en internmätningsmetod

[Fri text]

Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna

[Fri text]

Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten

[Fri text]


DEL 3

Exponeringar som utgör specialutlåning

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelser

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Artikel 153.5

Har den behöriga myndigheten offentliggjort någon vägledning som anger hur instituten ska beakta de faktorer som anges i artikel 153.5 när de åsätter exponeringar som utgör specialutlåning riskvikt?

[Ja/Nej]

Om så är fallet var vänlig ge en hänvisning till den nationella vägledningen

[Hänvisning till den nationella vägledningen]

Finns den nationella vägledningen att tillgå på engelska?

[Ja/Nej]


DEL 4

Kreditriskreducering

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelser

Beskrivning

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Artikel 201.2

Offentliggörande av en förteckning över de finansinstitut som är godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd eller av de vägledande kriterierna för fastställande av sådana finansinstitut

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra och uppdatera förteckningen över de finansiella institut som är godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd enligt artikel 201.1 f i förordning (EU) nr 575/2013 eller de vägledande kriterierna för fastställande av sådana godtagbara tillhandahållare

En förteckning över finansinstituten i fråga eller de vägledande kriterierna för fastställande av dessa finansinstitut

[fri text – den behöriga myndigheten kan på sin webbplats ange en länk till förteckningen eller de vägledande kriterierna]

En beskrivning av de tillämpliga tillsynskraven

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra en beskrivning av de tillämpliga tillsynskraven tillsammans med förteckningen över godtagbara finansinstitut eller de vägledande kriterierna för fastställande av dessa finansinstitut

En beskrivning av de tillsynskrav som den behöriga myndigheten tillämpar

[Fri text]

Artikel 227.2 e

Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering

Enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter får instituten tillämpa en volatilitetsjustering på 0 %, under förutsättning att transaktionen avvecklas inom ett beprövat avvecklingssystem för detta slag av transaktioner

En detaljerad beskrivning av hur den behöriga myndigheten avgör att ett avvecklingssystem ska anses vara ett beprövat system.

[Fri text]

Artikel 227.2 f

Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering

Enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter får instituten tillämpa en volatilitetsjustering på 0 %, under förutsättning att den dokumentation som avser avtalet eller transaktionen är standarddokument för repor eller värdepapperslån i de berörda värdepapperen

En detaljerad beskrivning av vilken dokumentation som ska anses vara standarddokument

[Fri text]

Artikel 229.1

Värderingsprinciper för säkerheter i form av fastigheter enligt internmetoden

Fastigheten får värderas av en oberoende värderingsman till ett värde som överensstämmer med eller är lägre än fastighetsbelåningsvärdet i de medlemsstater som har fastställt strikta kriterier för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet i lagar och andra föreskrifter

Kriterierna i den nationella lagstiftningen för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet

[Fri text]


DEL 5

Särskilda upplysningskrav för institutionerna

Direktiv 2013/36/EU

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelse

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

 

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Artikel 106.1 a

 

De behöriga myndigheterna får kräva att finansinstituten offentliggör den information som avses i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 mer än en gång per år och sätter tidsfrister för offentliggörandet

Frekvens och tidsfrister för finansinstitutens offentliggörande

[Fri text]

Artikel 106.1 b

 

De behöriga myndigheterna får kräva att finansinstituten använder specifika medier och platser för offentliggörande av annan information än årsredovisningen

Typer av specifika medier som finansinstituten ska använd sig av

[Fri text]

 

Artikel 13.1 och 13.2

Betydande dotterföretag samt dotterföretag som har väsentlig betydelse för sin lokala marknad ska offentliggöra de uppgifter som anges i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013, individuellt eller på undergruppsnivå.

De kriterier som den behöriga myndigheten ska använda för att bedöma ett dotterföretags betydelse

[Fri text]


DEL 6

Undantag från tillämpningen av tillsynskrav

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelser

Beskrivning

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

 

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Artikel 7.1 och 7.2

(individuella undantag för dotterföretag)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Undantag får beviljas ett dotterföretag under förutsättning att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder i enlighet med artikel 7.1 a.

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder

[Fri text]

Artikel 7.3

(individuella undantag för moderinstitut)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Undantag får beviljas ett moderinstitut under förutsättning att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att snabbt överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder till moderinstitutet i enlighet med artikel 7.3 a

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder

[Fri text]

Artikel 9.1

Individuell konsolideringsmetod

Tillåtelse för moderinstitut att ta med dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Sådant tillstånd om moderinstitutet på ett tillfredsställande sätt kan påvisa för de behöriga myndigheterna att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att det dotterföretag som har tagits med i beräkningen snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala förfallna skulder till moderföretaget i enlighet med artikel 9.2

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder

[Fri text]

Artikel 8

(undantag från likviditetskrav för dotterföretag)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av likviditetskraven i del sex i förordning (EU) nr 575/2013

Undantag får beviljas institut i en undergrupp under förutsättning att dessa institut har ingått avtal, som av de behöriga myndigheterna bedöms som tillfredsställande, som medger fri överföring av medel dem emellan, i syfte att kunna uppfylla enskilda och gemensamma skyldigheter när de uppkommer i enlighet med artikel 8.1 c.

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra om avtalen medger fri överföring av medel mellan instituten i en likviditetsundergrupp

[Fri text]

Artikel 10

(Kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Medlemsstaterna får bibehålla och använda befintlig nationell lagstiftning avseende tillämpningen av undantaget förutsatt att den inte strider mot förordning (EU) nr 575/2013 eller direktiv 2013/36/EU

Tillämplig nationell lagstiftning/nationella bestämmelser om tillämpning av undantaget

[Hänvisning till den nationella texten]

Om de behöriga myndigheterna inte beviljar undantag eller ger tillstånd ska fälten markeras med orange färg.


DEL 7

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

Direktiv 2013/36/EU

Bedömningskriterier och information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma om den tilltänkta förvärvaren av ett kreditinstitut är lämplig och om det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

 

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Artikel 23.1 a

Den tilltänkta förvärvarens anseende

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens integritet

[Fri text]

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens fackkompetens

[Fri text]

De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan behöriga myndigheter i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[Fri text]

Artikel 23.1 b

Anseende, kunskaper, färdigheter och erfarenheter för de medlemmar i ledningsorganet och medlemmar i den verkställande ledningen som kommer att leda kreditinstitutets verksamhet

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer anseendet, kunskaperna, färdigheterna och erfarenheten hos medlemmarna av ledningsorgan och i den verkställande ledningen

[Fri text]

Artikel 23.1 c

Den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning

[Fri text]

De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan behöriga myndigheter i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[Fri text]

Artikel 23.1 d

Hur kreditinstitutet uppfyller tillsynskraven

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten går till väga för att bedöma om ett kreditinstitut kommer att klara av att uppfylla tillsynskraven

[Fri text]

Artikel 23.1 e

Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism

En beskrivning av hur de behöriga myndigheterna går till väga för att bedöma om det finns rimlig anledning att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism

[Fri text]

De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[Fri text]

Artikel 23.4

Förteckning med de uppgifter som måste lämnas till de behöriga myndigheterna vid tidpunkten för anmälan

En förteckning med de uppgifter som måste lämnas av den tilltänkta förvärvaren vid tidpunkten för anmälan för att den behöriga myndigheten ska kunna göra en bedömning av den tilltänkta förvärvaren och det tilltänkta förvärvet

[Fri text]


DEL 8

Lagstadgad och finansiell rapportering

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Genomförandet av rapportering av finansiell information i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014

Tillämpas kravet i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 även på institutioner som inte tillämpar internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002?

[Ja/Nej]

Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa institut?

[Fri text]

Om så är fallet, vilken är tillämpningsnivån för rapporteringen? (individuell nivå/gruppnivå/undergruppsnivå)

[Fri text]

Tillämpas kraven i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?

[Ja/Nej]

Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?

[Fri text]

Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansomslutning (på individuell nivå)?

[Fri text]

Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?

[Ja/Nej]

Genomförandet av rapporteringen vad gäller kapitalbasen och av kapitalbaskravet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014

Tillämpas kraven i artikel 99.1 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?

[Ja/Nej]

Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa finansiella enheter?

[Fri text]

Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?

[Fri text]

Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansomslutning (på individuell nivå)?

[Fri text]

Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?

[Ja/Nej]


BILAGA II

ALTERNATIV OCH HANDLINGSUTRYMMEN

Förteckning över formulär

Översikt över de alternativ och handlingsutrymmen som anges i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Del 1

Översikt över de alternativ och handlingsutrymmen som anges i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Närmare uppgifter om särskilda övergångsalternativ och övergångshandlingsutrymmen som anges i förordning (EU) nr 575/2013

Del 2

Övergångsbestämmelser för kapitalbaskrav (artikel 465)

Del 3

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde (artikel 467)

Del 4

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde (artikel 468)

Del 5

Övergångsbestämmelser för avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital (artikel 478)

Del 6

Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav (artikel 479)

Del 7

Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital (artikel 480)

Del 8

Ytterligare övergångsfilter och avdrag (artikel 481)

Del 9

Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital (artikel 486)

Närmare uppgifter om särskilda alternativ och handlingsutrymmen som inte är av övergångsnatur som anges i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Del 10

Ersättningens rörliga delar (artikel 94 i kapitalkravsdirektivet)

Del 11

Riskvikter och kriterier som tillämpas på exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom (artikel 124 i kapitalkravsförordningen)

Del 12

Minimivärde för LGD (förlust vid fallissemang) för hushållsexponeringar där säkerhet har ställts i form av fastighet

DEL 1

Översikt över de alternativ och handlingsutrymmen som anges i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Typ av alternativ eller handlingsutrymme

Direktiv 2013/36/EU

Förordning (EU)

nr 575/2013

Benämning

Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet

Utnyttjas

(Ja/Nej/Ej tillämpligt)

Nationella bestämmelser

Hänvisningar

Finns på engelska

(Ja/Nej)

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Krav för att få behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artikel 9.2

 

Undantag från förbudet för personer eller företag som inte är kreditinstitut att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten

Förbudet för personer eller företag som inte är kreditinstitut att driva rörelse som omfattar att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten ska inte gälla för en medlemsstat, medlemsstatens regionala eller lokala myndigheter, offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater ingår, eller i fall som är särskilt omfattade av nationell lagstiftning eller av unionsrätten, under förutsättning att verksamheten är underkastad regler och övervakning till skydd för insättare och investerare.

 

 

 

 

Krav för att få behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artikel 12.3

 

Startkapital

Medlemsstaterna får besluta att kreditinstitut som inte uppfyller villkoret att ha en särskild kapitalbas men som existerade den 15 december 1979 får fortsätta att bedriva verksamhet. Medlemsstaterna får befria dessa företag från skyldigheten att uppfylla villkoren enligt artikel 13.1 första stycket i direktiv 2013/36/EU.

 

 

 

 

Krav för att få behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artikel 12.4

 

Startkapital

Medlemsstaterna får bevilja auktorisation för särskilda kategorier av kreditinstitut vars startkapital är mindre än 5 miljoner euro, förutsatt att startkapitalet uppgår till minst 1 miljon euro och att den berörda medlemsstaten anmäler sina skäl för att utnyttja denna möjlighet till kommissionen och till EBA.

 

 

 

 

Krav för att få behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artikel 21.1

 

Undantag för kreditinstitut som är permanent underställda en central enhet

De behöriga myndigheterna kan bevilja undantag från kraven i artiklarna 10, 12 och 13.1 i direktiv 2013/36/EU för kreditinstitut som är permanent underställda en central enhet.

 

 

 

 

Startkapital i värdepappersföretag

Artikel 29.3

 

Startkapital i särskilda typer av värdepappersföretag

Medlemsstaterna får minska minimistartkapitalet från 125 000 euro till 50 000 euro om ett företag inte har auktorisation att hålla kontanter eller värdepapper för uppdragsgivarens räkning, att handla för egen räkning eller att lämna emissionsgarantier.

 

 

 

 

Startkapital i värdepappersföretag

Artikel 32.1

 

Startkapital i värdepappersföretag (undantag på grund av äldre regler, s.k. grandfathering clause)

Medlemsstaterna får fortsätta att auktorisera värdepappersföretag och företag som omfattas av artikel 30 i direktiv 2013/36/EU, som existerade före den 31 december 1995 och vars kapitalbas är mindre än det startkapital som anges för dem i artiklarna 28.2, 29.1, 29.3 och 30 i samma direktiv.

 

 

 

 

Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

Artikel 40

 

Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten

Värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter får för informationsändamål, statistiska ändamål eller för tillsynsändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaterna, särskilt i syfte att bedöma huruvida en filial är betydande i enlighet med artikel 51.1 i direktiv 2013/36/EU.

 

 

 

 

Styrning

Artikel 94.1 g i

 

Ersättningens rörliga delar

Medlemsstaterna får fastställa en maximal procentsats för den rörliga delen som är lägre än 100 % av den fasta delen av den totala ersättningen för varje enskild person.

Jfr del 10

 

 

 

Styrning

Artikel 94.1 g ii

 

Ersättningens rörliga delar

Medlemsstaterna får tillåta att aktieägare eller institutets ägare eller medlemmar godkänner en högre maximal nivå för kvoten mellan de fasta och rörliga delarna av ersättningen, förutsatt att den rörliga delens totala nivå inte överstiger 200 % av den fasta delen av den totala ersättningen för varje enskild person. Medlemsstaterna får fastställa en lägre maximal procentsats.

Jfr del 10

 

 

 

Styrning

Artikel 94.1 g iii

 

Ersättningens rörliga delar

Medlemmarna får tillåta att det diskonto som avses i andra stycket i artikel 94.1 g iii tillämpas upp till högst 25 % av den totala rörliga ersättningen, förutsatt att den betalas i instrument som skjuts upp under minst fem år. Medlemsstaterna får fastställa en lägre maximal procentsats.

Jfr del 10

 

 

 

Styrning

Artikel 94.1 l

 

Ersättningens rörliga delar

Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får sätta begränsningar för typen och utformningen av de instrument som avses i artikel 94.1 l eller förbjuda vissa instrument om så anses vara lämpligt.

 

 

 

 

Översyns- och utvärderingsprocess (SREP)

Artikel 103

 

Tillämpning av SREP på institut med likartade riskprofiler

Där de behöriga myndigheterna enligt artikel 97 slår fast att institut med likartade riskprofiler, såsom likartade affärsmodeller eller likartat geografiskt område för exponeringar, är eller kan bli exponerade för liknande risker eller utgöra liknande risker för det finansiella systemet, kan de tillämpa översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) i artikel 97 för dessa institut på ett likartat eller identiskt sätt.

 

 

 

 

Kapitalbuffertar

Artikel 129.2

 

Undantag från kravet att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert för små och medelstora värdepappersföretag

Med avvikelse från artikel 29.1 får en medlemsstat undanta små och medelstora värdepappersföretag från kraven i den punkten, om inte ett sådant undantag hotar stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten.

 

 

 

 

Kapitalbuffertar

Artikel 130.2

 

Undantag från kravet att upprätthålla en kontracyklisk kapitalkonserveringsbuffert för små och medelstora värdepappersföretag

Med avvikelse från artikel 130.1 får en medlemsstat undanta små och medelstora värdepappersföretag från kraven i den punkten, om inte ett sådant undantag hotar stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten.

 

 

 

 

Kapitalbuffertar

Artikel 133.18

 

Krav på att upprätthålla en systemriskbuffert

Medlemsstaterna får tillämpa en systemriskbuffert på alla exponeringar.

 

 

 

 

Kapitalbuffertar

Artikel 134.1

 

Erkännande av ett systemriskbuffertvärde

Andra medlemsstater får erkänna ett systemriskbuffertvärde som fastställts i enlighet med artikel 133 och får tillämpa det buffertvärdet för nationellt auktoriserade institut för exponeringar i den medlemsstat som fastställt det buffertvärdet.

 

 

 

 

Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

Artikel 152 första stycket

 

Övergångsbestämmelser för krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten

Värdmedlemsstaten får för statistiska ändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom dess territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaten till de behöriga myndigheterna i dessa värdmedlemsstater.

 

 

 

 

Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

Artikel 152 andra stycket

 

Övergångsbestämmelser för krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten

Värdmedlemsstaterna får kräva att filialer till kreditinstitut från andra medlemsstater lämnar samma information som krävs från nationella kreditinstitut för detta ändamål.

 

 

 

 

Kapitalbuffertar

Artikel 160.6

 

Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar

Medlemsstaterna kan fastställa en kortare övergångsperiod för kapitalbuffertar än den som anges i artikel 160.1–160.4. En sådan kortare övergångsperioden får erkännas av andra medlemsstater.

 

 

 

 

Definitioner

 

Artikel 4.2

Behandling av indirekta innehav av fast egendom

Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får tillåta att aktier som utgör ett likvärdigt indirekt innehav av fast egendom behandlas som direkt innehav av fast egendom under förutsättning att ett sådant indirekt innehav särskilt regleras i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och att, när de är intecknade som säkerhet, fordringsägare ges ett likvärdigt skydd.

 

 

 

 

Kravens tillämpningsnivå

 

Artikel 6.4

Tillämpning av kraven på individuell nivå

I avvaktan på kommissionens rapport i enlighet med artikel 508.3 får behöriga myndigheter undanta värdepappersföretag från uppfyllandet av de krav som fastställs i del sex med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagens verksamhet samt dess komplexitetsgrad.

 

 

 

 

Kravens tillämpningsnivå

 

Artikel 18.5

Metoder för konsoliderad tillsyn

Om det finns andra ägarintressen eller andra former av kapitalbindningar än de som anges i artikel 18.1–18.4, ska de behöriga myndigheterna avgöra om och hur konsolideringen ska ske. De får tillåta eller kräva att kapitalandelsmetoden används. Tillämpning av den metoden ska dock inte innebära att företagen i fråga omfattas av gruppbaserad tillsyn.

 

 

 

 

Kravens tillämpningsnivå

 

Artikel 18.6

Metoder för konsoliderad tillsyn

De behöriga myndigheterna ska avgöra om och hur konsolidering ska ske i följande fall:

 

 

 

 

a)

När de behöriga myndigheterna bedömer att ett institut utövar ett väsentligt inflytande över ett eller flera institut eller finansiella institut, utan att institutet innehar ett ägarintresse eller andra kapitalbindningar till dessa institut.

 

 

 

 

b)

När två eller flera kreditinstitut eller finansiella institut har samma ledning utan att detta följer av avtal eller bestämmelser i stiftelseurkund, bolagsordning eller motsvarande.

De behöriga myndigheterna får särskilt medge eller kräva att den metod som föreskrivs i artikel 12 i direktiv 83/349/EEG ska användas.

 

 

 

 

Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn

 

Artikel 89.3

Riskviktning och förbud mot kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn

De behöriga myndigheterna ska tillämpa kraven i led a eller b på institutens kvalificerande innehav enligt punkterna 1 och 2:

 

 

 

 

a)

Vid beräkning av kapitalkravet i enlighet med del tre i denna förordning ska instituten tillämpa en riskvikt på 1 250 % på det större av följande:

i)

Den summa av kvalificerande innehav som avses i punkt 1 som överstiger 15 % av det godtagbara kapitalet.

ii)

Den totala summan av kvalificerande innehav som avses i punkt 2 och överstiger 60 % av institutets godtagbara kapital.

 

 

 

 

b)

De behöriga myndigheterna ska förbjuda instituten att ha sådana kvalificerande innehav som avses i punkterna 1 och 2 om summorna överstiger den procentandel för godtagbart kapital som fastställts i dessa punkter.

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra om de väljer a eller b.

 

 

 

 

Kapitalbaskrav för värdepappersföretag

 

Artikel 95.2

Krav för värdepappersföretag med begränsad auktorisation att tillhandahålla värdepapperstjänster

De behöriga myndigheterna får fastställa kapitalbaskraven för värdepappersföretag med begränsad auktorisation att tillhandahålla värdepapperstjänster som de kapitalbaskrav som skulle vara bindande för dessa företag enligt de nationella införlivandeåtgärder som den 31 december 2013 är i kraft för direktiven 2006/49/EG och 2006/48/EG.

 

 

 

 

Beräknings- och rapporteringskrav

 

Artikel 99.3

Rapportering av kapitalbaskrav och finansiell information

De behöriga myndigheterna får kräva att de kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för att rapportera kapitalbasen på gruppnivå enligt artikel 24.2 i den här förordningen också ska rapportera den finansiella information som avses i punkt 2 i den här artikeln.

 

 

 

 

Kreditrisk: Schablonmetoden

 

Artikel 124.2

Riskvikter och kriterier som tillämpas på exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom

De behöriga myndigheterna kan i lämpliga fall åsätta en högre riskvikt eller striktare kriterier än de som fastställs i artiklarna 125.2 och 126.2, grundat på bedömningar av den finansiella stabiliteten.

Jfr del 11

 

 

 

Kreditrisk: Schablonmetoden

 

Artikel 129.1

Exponeringar i form av säkerställda obligationer

De behöriga myndigheterna får, efter samråd med EBA, delvis avstå från att tillämpa första stycket led c och tillåta kreditkvalitetssteg 2 för upp till 10 % av den totala exponeringen för det nominella beloppet av det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer, under förutsättning att man kan påvisa betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna på grund av att kravet för kreditkvalitetssteg 1 som avses i det ledet tillämpas.

 

 

 

 

Kreditrisk: Internmetoden

 

Artikel 164.5

Minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet (förlust vid fallissemang) för exponeringar som är säkrade genom fastigheter

På grundval av de uppgifter som samlas in i enlighet med artikel 101 och med beaktande av den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden och andra relevanta indikatorer, ska de behöriga myndigheterna regelbundet, dock minst en gång per år, göra en bedömning av huruvida LGD-minimivärdena i punkt 4 i den här artikeln är lämpliga för exponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter belägna inom deras territorium. De behöriga myndigheterna får i lämpliga fall på grundval av bedömningar av den finansiella stabiliteten fastställa högre minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar som är säkrade genom fastigheter belägna inom deras territorium.

Jfr del 12

 

 

 

Kreditrisk: Internmetoden

 

Artikel 178.1 b

En gäldenärs fallissemang

De behöriga myndigheterna får ersätta de 90 dagarna med 180 dagar för exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter eller små och medelstora företags kommersiella fastigheter i klassen hushållsexponeringar och exponeringar mot offentliga organ.

 

 

 

 

Motpartsrisk

 

Artikel 284.4

Exponeringsvärde

De behöriga myndigheterna får kräva ett högre värde på α än 1,4, eller tillåta instituten att använda egna estimat i enlighet med punkt 9.

 

 

 

 

Marknadsrisk: Positionsrisk

 

Artikel 327.2

Nettning mellan en konvertibel och en motstående position i det underliggande instrumentet

De behöriga myndigheterna får använder en metod som innebär att sannolikheten för att en viss konvertibel växlas in beaktas eller ställer kapitalbaskrav som motsvarar den förlust som inväxlingen kan medföra.

 

 

 

 

Stora exponeringar

 

Artikel 395.1

Gräns för stora exponeringar när det gäller exponeringar mot institut

De behöriga myndigheterna får fastställa en lägre gräns för stora exponeringar än 150 000 000 euro för exponeringar mot institut.

 

 

 

 

Stora exponeringar

 

Artiklarna 400.2 a och 493.3 a

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta säkerställda obligationer i enlighet med artikel 129.1, 129.3 och 129.6.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 b och 493.3 b

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av fordringar på delstatliga regeringar eller lokala myndigheter i medlemsstater.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 c och 493.3 c

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar som ett institut har gentemot sitt moderföretag eller dotterföretag.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 d, 493.3 d

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot regionala eller centrala kreditinstitut till vilka kreditinstitutet är knutet i ett nätverk och vilka är ansvariga för likviditetsutjämning inom nätverket.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 e och 493.3 e

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, varav ett är verksamt på icke-konkurrensutsatt grund och erbjuder eller garanterar lån enligt bestämmelser i lag eller sin bolagsordning för att främja specifika sektorer i ekonomin under någon form av statlig övervakning och med begränsningar för utnyttjandet av sådana lån, under förutsättning att respektive exponeringar uppkommer genom sådana lån som förmedlas till låntagarna via kreditinstitut eller genom garantierna för dessa lån.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 f och 493.3 f

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och inte är angivna i en viktig handelsvaluta.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 g och 493.3 g

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot centralbanker i form av föreskrivna minimireserver som förvaras hos dessa centralbanker i deras nationella valutor.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 h och 493.3 h

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa stater som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar "investment grade".

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 i och 493.3 i

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta 50 % av remburser med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bilaga I och, efter godkännande av de behöriga myndigheterna, 80 % av andra garantier än kreditgarantier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlemmar.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 j och 493.3 j

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsregistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet.

 

 

 

 

 

Artiklarna 400.2 k och 493.3 k

 

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.

 

 

 

 

Likviditet

 

Artikel 412.5

Krav på likviditetstäckning

Innan bindande minimistandarder för likviditetstäckningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.

 

 

 

 

Likviditet

 

Artikel 412.5

Krav på likviditetstäckning

Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en undergrupp av dessa institut, behåller ett högre likviditetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.

 

 

 

 

Likviditet

 

Artikel 413.3

Krav på stabil finansiering

Innan bindande minimistandarder för kraven på stabil nettofinansiering har fastställts och införts i unionen i enlighet med artikel 510 får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om krav på stabil finansiering.

 

 

 

 

Likviditet

 

Artikel 415.3

Krav på likviditetsrapportering

Innan bindande likviditetskrav införts fullt ut får de behöriga myndigheterna fortsätta att samla information genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstandarder.

 

 

 

 

Likviditet

 

Artikel 420.2

Likviditetsutflödessats

De behöriga myndigheterna får tillämpa en utflödessats på upp till 5 % för handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen, i enlighet med artikel 429 och bilaga I.

 

 

 

 

Likviditet

 

Artikel 422.4

Likviditetsutflöden från andra skulder

De behöriga myndigheterna får i avsaknad av en enhetlig definition tillhandahålla generell vägledning som instituten ska följa när de identifierar inlåning som bibehålls av insättaren inom ramen för en etablerad operativ relation.

 

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 465.2

Övergångsbestämmelser för kapitalbaskrav

De behöriga myndigheterna ska fastställa nivåerna för de kärnprimärkapitalrelationer och primärkapitalrelationer inom intervallen i artikel 465.1 vilka instituten ska uppfylla eller överträffa.

Jfr del 2

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 467.2

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

Genom undantag från artikel 467.1 får de behöriga myndigheterna i fall då sådan behandling tillämpades före den 1 januari 2014 tillåta institut att i sina kapitalbasposter inte ta med orealiserade vinster eller förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39.

 

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 467.3

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 467.2 a–d.

Jfr del 3

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 468.2

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med 100 % av de orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde när det i enlighet med artikel 467 krävs att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med sina orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde.

 

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 468.3

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för orealiserade vinster inom de intervall som anges i artikel 468.2 a–c vilka dras av från kärnprimärkapitalet.

Jfr del 4

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 471.1

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

Genom undantag från artikel 49.1 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2022 tillåta institut att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.

 

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 473.1

Införande av ändringar av IAS 19

Genom undantag från artikel 481 under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2018 får de behöriga myndigheterna tillåta institut som utarbetar sin redovisning i överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarder som har antagits i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002 att till sitt kärnprimärkapital lägga det tillämpliga beloppet i enlighet med punkt 2 eller i tillämpliga fall punkt 3 i artikel 473 multiplicerat med faktorn i enlighet med punkt 4 i artikel 473.

 

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 478.3

Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för vart och ett av följande avdrag:

a)

De enskilda avdrag som krävs enligt artikel 36.1 a–h, utom uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader.

b)

Det totala belopp uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader och de poster som avses i artikel 36.1 i vilka måste dras av enligt artikel 48.

c)

Varje avdrag som krävs enligt artikel 56 b–d.

d)

Varje avdrag som krävs enligt artikel 66 b–d.

Jfr del 5

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 479.4

Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 479.3.

Jfr del 6

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 480.3

Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de intervall som anges i artikel 480.2.

Jfr del 7

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 481.3

Ytterligare övergångsfilter och avdrag

För varje filter eller avdrag som avses i artikel 481.1 och 481.2 ska de behöriga myndigheterna fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 481.3 och 481.4.

Jfr del 8

 

 

 

Kapitalbaskrav

 

Artikel 486.6

Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 486.5.

Jfr del 9

 

 

 

Kreditrisk: Internmetoden

 

Artikel 495.1

Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt metoden för intern riskklassificering (internmetoden)

Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från metoden för intern riskklassificering undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007.

 

 

 

 

Kreditrisk: Schablonmetoden

 

Artikel 496.1

Övergångsbestämmelser för beräkningen av kapitalbaskrav för exponeringar i form av säkerställda obligationer

Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepapperisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och f, förutsatt att villkoren i artikel 496.1 a–b är uppfyllda.

 

 

 

 

Bruttosoliditet

 

Artikel 499.3

Övergångsbestämmelser för beräkningen av bruttosoliditetsgrad

Genom undantag från artikel 429.2 i förordning (EU) nr 575/2013 får behöriga myndigheter under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017 ge instituten tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång om de anser att instituten inte har uppgifter av tillräckligt god kvalitet för att beräkna en bruttosoliditetsgrad som är ett aritmetiskt medelvärde av de månatliga bruttosoliditetsgraderna under ett kvartal.

 

 

 

 

Basel I-golv

 

Artikel 500.5

Övergångsbestämmelser – Basel I-golv

De behöriga myndigheterna får efter att ha samrått med EBA avstå från att tillämpa artikel 500.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 på ett institut, förutsatt att de krav på den metod för intern riskklassificering som anges i del tre avdelning II kapitel 3 avsnitt 6 i samma förordning eller de kriterier för att få använda den internmätningsmetod som anges i del tre avdelning III kapitel 4 i samma förordning är uppfyllda, beroende på vad som är tillämpligt.

 

 

 

 


DEL 2

Övergångsbestämmelser för kapitalbaskrav

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelse

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 465.2

Nivå för den kärnprimärkapitalrelation som instituten ska uppfylla eller överträffa

(% inom ett angivet intervall)

2014

[Värde]

4 % – 4,5 %

Nivå för den primärkapitalrelation som instituten ska uppfylla eller överträffa

(% inom ett angivet intervall)

2014

[Värde]

5,5 % – 6 %


DEL 3

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 467.3

Tillämplig procentandel av orealiserade förluster i enlighet med artikel 467.1 som tas med i beräkningen av kärnprimärkapital (procentandel i de intervall som anges i artikel 467.2)

 

 

20 % – 100 %

2014

[Värde]

40 % – 100 %

2015

[Värde]

60 % – 100 %

2016

[Värde]

80 % – 100 %

2017

[Värde]


DEL 4

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 468.3

Tillämplig procentandel av orealiserade vinster i enlighet med artikel 468.1 vilka dras av från kärnprimärkapitalet (procentandel i de intervall som anges i artikel 468.2)

 

 

60 % – 100 %

2015

[Värde]

40 % – 100 %

2016

[Värde]

20 % – 100 %

2017

[Värde]


DEL 5

Övergångsbestämmelser för avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 478.3 a

Avdrag från poster i kärnprimärkapital (utom uppskjutna skattetillgångar)

 

 

Använder de behöriga myndigheterna en enda procentandel för alla avdrag från poster i kärnprimärkapital enligt artikel 36.1 a–h, utom uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader?

 

[Ja/Nej]

Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1)

 

 

20 % – 100 %

2014

[Värde]

40 % – 100 %

2015

[Värde]

60 % – 100 %

2016

[Värde]

80 % – 100 %

2017

[Värde]

Om ingen enhetlig procentsats tillämpas ska de nationella bestämmelserna och hänvisningar till den tillämpliga procentandelen anges i del 1.

 

 

Artikel 478.3 b

Avdrag från poster i kärnprimärkapital för uppskjutna skattefordringar och poster som avses i artikel 36.1 i.

 

 

Använder de behöriga myndigheterna en enda procentandel för avdragen från poster i kärnprimärkapital för det totala belopp uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader och de poster som avses i artikel 36.1 i?

 

[Ja/Nej]

Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1)

 

 

20 % – 100 %

2014

[Värde]

40 % – 100 %

2015

[Värde]

60 % – 100 %

2016

[Värde]

80 % – 100 %

2017

[Värde]

Om ingen enhetlig procentsats tillämpas ska de nationella bestämmelserna och hänvisningar till den tillämpliga procentandelen anges i del 1.

 

 

Artikel 478.2

Avdrag från poster i kärnprimärkapital för uppskjutna skattefordringar som existerade före den 1 januari 2014

 

 

Tillämpar de behöriga myndigheterna den alternativa tillämpliga procentandelen för uppskjutna skattefordringar som existerade före den 1 januari 2014?

 

[Ja/Nej]

Tillämplig procentandel om den alternativa procentandelen tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.2)

 

 

0 % – 100 %

2014

[Värde]

10 % – 100 %

2015

[Värde]

20 % – 100 %

2016

[Värde]

30 % – 100 %

2017

[Värde]

40 % – 100 %

2018

[Värde]

50 % – 100 %

2019

[Värde]

60 % – 100 %

2020

[Värde]

70 % – 100 %

2021

[Värde]

80 % – 100 %

2022

[Värde]

90 % – 100 %

2023

[Värde]

Artikel 478.3 c

Avdrag från poster i supplementärkapital

 

 

Använder den behöriga myndigheten en enda procentandel för alla avdrag från poster i primärkapitaltillskott i enlighet med artikel 56 b–d?

 

[Ja/Nej]

Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1)

 

 

20 % – 100 %

2014

[Värde]

40 % – 100 %

2015

[Värde]

60 % – 100 %

2016

[Värde]

80 % – 100 %

2017

[Värde]

Om ingen enhetlig procentsats tillämpas ska de nationella bestämmelserna och hänvisningar till den tillämpliga procentandelen anges i del 1.

 

 

Artikel 478.3 d

Avdrag från poster i supplementärkapital

 

 

Använder den behöriga myndigheten en enda procentandel för alla avdrag från poster i supplementärkapital i enlighet med artikel 66 b–d?

 

[Ja/Nej]

Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1)

 

 

20 % – 100 %

2014

[Värde]

40 % – 100 %

2015

[Värde]

60 % – 100 %

2016

[Värde]

80 % – 100 %

2017

[Värde]

Om ingen enhetlig procentsats tillämpas ska de nationella bestämmelserna och hänvisningar till den tillämpliga procentandelen anges i del 1.

 

 


DEL 6

Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 479.4

Tillämplig procentandel för erkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav (procentandel inom de intervall som anges i artikel 479.3)

 

 

0 % – 80 %

2014

[Värde]

0 % – 60 %

2015

[Värde]

0 % – 40 %

2016

[Värde]

0 % – 20 %

2017

[Värde]


DEL 7

Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 480.3

Tillämplig faktor för erkännande i konsoliderad kapitalbas av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital (nummer inom de intervall som anges i artikel 480.2)

 

 

0,2 till 1,0

2014

[Värde]

0,4 till 1,0

2015

[Värde]

0,6 till 1,0

2016

[Värde]

0,8 till 1,0

2017

[Värde]


DEL 8

Ytterligare övergångsfilter och avdrag

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 481.1

Justeringar som avses i artikel 481.1

 

[Fri text]

Använder den behöriga myndigheten en enda procentandel för alla filter och avdrag som krävs enligt vad som anges i artikel 481.1?

 

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 481.3)

 

 

0 % – 80 %

2014

[Värde]

0 % – 60 %

2015

[Värde]

0 % – 40 %

2016

[Värde]

0 % – 20 %

2017

[Värde]

Om ingen enhetlig procentsats tillämpas ska de nationella bestämmelserna och hänvisningar till den tillämpliga procentandelen anges i del 1.

 

 

Artikel 481.2

Justeringar som avses i artikel 481.2

 

[Fri text]

De behöriga myndigheterna får kräva eller tillåta att instituten tillämpar de metoder som avses i artikel 49.1, om de krav som fastställs i artikel 49.1 b inte är uppfyllda, i stället för det avdrag som krävs enligt artikel 36.1?

 

[Ja/Nej]

Tillämplig procentandel om handlingsutrymmet utnyttjas (procentandel i de intervall som anges i artikel 481.4)

 

 

0 % – 50 %

2014

[Värde]


DEL 9

Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital

Förordning (EU)

nr 575/2013

Övergångsbestämmelser

År

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 486.6

Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital i enlighet med artikel 486.2 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)

 

 

60 % – 80 %

2014

[Värde]

40 % – 70 %

2015

[Värde]

20 % – 60 %

2016

[Värde]

0 % – 50 %

2017

[Värde]

0 % – 40 %

2018

[Värde]

0 % – 30 %

2019

[Värde]

0 % – 20 %

2020

[Värde]

0 % – 10 %

2021

[Värde]

Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i primärkapitaltillskott i enlighet med artikel 486.3 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)

 

 

60 % – 80 %

2014

[Värde]

40 % – 70 %

2015

[Värde]

20 % – 60 %

2016

[Värde]

0 % – 50 %

2017

[Värde]

0 % – 40 %

2018

[Värde]

0 % – 30 %

2019

[Värde]

0 % – 20 %

2020

[Värde]

0 % – 10 %

2021

[Värde]

Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i supplementärkapital i enlighet med artikel 486.4 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)

 

 

60 % – 80 %

2014

[Värde]

40 % – 70 %

2015

[Värde]

20 % – 60 %

2016

[Värde]

0 % – 50 %

2017

[Värde]

0 % – 40 %

2018

[Värde]

0 % – 30 %

2019

[Värde]

0 % – 20 %

2020

[Värde]

0 % – 10 %

2021

[Värde]


DEL 10

Ersättningens rörliga delar

Direktiv 2013/36/EU

Bestämmelser

Upplysningar som ska lämnas

 

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

Artikel 94.1 g i

Maximal procentsats för den rörliga delen (% av den fasta delen av den totala ersättningen)

[Värde]

Artikel 94.1 g ii

Maximal nivå på den rörliga del som får godkännas av aktieägare eller institutets ägare eller medlemmar (% av den fasta delen av den totala ersättningen)

[Värde]

Artikel 94.1 g iii

Får instituten tillämpa ett diskonto för den rörliga ersättningen?

[Ja/Nej]

Maximal del av den rörliga ersättningen som får omfattas av diskontot (% av den totala rörliga ersättningen)

[Värde]


DEL 11

Riskvikter och kriterier som tillämpas på exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom

Förordning (EU)

nr 575/2013

Bestämmelser

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 124.2

Exponeringar som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet

Tillämplig riskvikt (från 35 % till 150 %)

[Värde]

Datum för den senaste ändringen av riskvikten

(dd/mm/åååå)

Tillämpar den behöriga myndigheten striktare kriterier än de som anges i artikel 125.2?

[Ja/Nej]

Datum för den senaste ändringen av dessa kriterier

(dd/mm/åååå)

Exponeringar mot säkerhet i kommersiella fastigheter

Tillämplig riskvikt (från 50 % till 150 %)

[Värde]

Datum för den senaste ändringen av riskvikten

(dd/mm/åååå)

Tillämpar den behöriga myndigheten striktare kriterier än de som anges i artikel 126.2?

[Ja/Nej]

Datum för den senaste ändringen av dessa kriterier

(dd/mm/åååå)


DEL 12

Minimivärde för LGD (förlust vid fallissemang) för hushållsexponeringar där säkerhet har ställts i form av fastighet

Förordning (EU)

nr 575/2013

Bestämmelser

Upplysningar som ska lämnas

Artikel 164.5

Minimivärde för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter utan statliga garantier

Tillämpligt LGD-minimivärde (% högre än 10 %)

[Värde]

Datum för den senaste ändringen av detta värde

(dd/mm/åååå)

Minimivärde för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar mot säkerhet i kommersiella fastigheter utan statliga garantier

Tillämpligt LGD-minimivärde (% högre än 15 %)

[Värde]

Datum för den senaste ändringen av detta värde

(dd/mm/åååå)


BILAGA III

Översyns- och utvärderingsprocess (SREP)

Översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde

Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde, inbegripet följande:

Riktlinjer som specificerar vilka enheter som omfattas respektive inte omfattas av översyns- och utvärderingsprocessen.

En allmän överblick över hur den behöriga myndigheten beaktar proportionalitetsprincipen vid fastställandet av översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde.

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

Individuell riskbedömning

Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för bedömning av individuella risker, inbegripet följande:

En allmän överblick över riskbedömningsprocessen.

En allmän överblick över hur den behöriga myndigheten beaktar proportionalitetsprincipen vid bedömningen av individuella risker.

En allmän överblick över de kriterier och den poängsättningsmetod som den behöriga myndigheten använder sig av för att bedöma individuella risker.

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

Översyn och utvärdering av den interna processen för bedömning av kapitalbehov

Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för översyn och utvärdering av den interna processen för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen i syfte att bedöma tillförlitligheten hos ICAAP-beräkningarna för att fastställa kapitalbaskraven för att täcka individuella risker, inbegripet följande:

En översyn av den process som instituten ska följa vid genomförandet av ICAAP.

En översyn av den metod som den behöriga myndigheten använder sig av för att se över institutens ICAAP.

Information om huruvida den behöriga myndigheten kräver en oberoende översyn av ICAAP.

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

Övergripande SREP-bedömning och tillsynsåtgärder

Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för den övergripande SREP-bedömningen och av de tillsynsåtgärder som vidtas av den behöriga myndigheten på grundval av den övergripande SREP-bedömningen.

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]


BILAGA IV

STATISTISKA UPPGIFTER

Förteckning över formulär

Del 1

Data om den nationella finansiella sektorn

Del 2

Data om kreditrisk

Del 3

Data om marknadsrisk

Del 4

Data om operativ risk

Del 5

Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner

Del 6

Data om undantag

DEL 1

Data om den nationella finansiella sektorn (år 20XX)

 

Hänvisning till Corep-formulär (1)

Data

Antal kreditinstitut och deras storlek

 

 

Antal kreditinstitut (1)

 

[Värde]

Balansomslutning (i miljoner euro) (2)

 

[Värde]

Balansomslutning i % av BNP

 

[Värde]

Antal utländska kreditinstitut och deras storlek

 

 

Från EES-länder

Antal filialer (3)

 

[Värde]

Balansomslutning för filialerna (i miljoner euro)

 

[Värde]

Antal dotterföretag (4)

 

[Värde]

Balansomslutning för dotterföretagen (i miljoner euro)

 

[Värde]

Från tredjeländer

Antal filialer (3)

 

[Värde]

Balansomslutning för filialerna (i miljoner euro)

 

[Värde]

Antal dotterföretag (4)

 

[Värde]

Balansomslutning för dotterföretagen (i miljoner euro)

 

[Värde]

Totalt kapital och kapitalkrav för kreditinstitut

 

 

Totalt kärnprimärkapital i % av totalt kapital

CA1 (rad 020 / rad 010)

[Värde]

Totalt primärkapitaltillskott i % av totalt kapital

CA1 (rad 530 / rad 010)

[Värde]

Totalt supplementärkapital i % av totalt kapital

CA1 (rad 750 / rad 010)

[Värde]

Totalt kapitalkrav (i miljoner euro)

CA2 (rad 010) (1) 8 %

[Värde]

Total kapitalkvot

CA3 (rad 050)

[Värde]

Antal värdepappersföretag och deras storlek

 

 

Antal värdepappersföretag (1)

 

[Värde]

Balansomslutning (i miljoner euro) (2)

 

[Värde]

Balansomslutning i % av BNP

 

[Värde]

Totalt kapital och kapitalkrav för värdepappersföretag

 

 

Totalt kärnprimärkapital i % av totalt kapital

CA1 (rad 020 / rad 010)

[Värde]

Totalt primärkapitaltillskott i % av totalt kapital

CA1 (rad 530 / rad 010)

[Värde]

Totalt supplementärkapital i % av totalt kapital

CA1 (rad 750 / rad 010)

[Värde]

Totalt kapitalkrav (i miljoner euro)

CA2 (rad 010) (1) 8 %

[Värde]

Total kapitalkvot

CA3 (rad 050)

[Värde]

Instruktioner för formuläret:

(1)

Denna siffra omfattar nationella institut och filialer till institut både från EES-länder och länder utanför EES. Om ett institut med huvudkontor i ett annat land inrättat flera driftställen i det berörda landet ska samtliga dessa räknas som ett enda institut. Definitionen omfattar filialer/dotterföretag till utländska institut men inte utländska filialer/dotterföretag till inhemska institut (värdmedlemsstatsmetoden).

(2)

Icke-konsoliderade data, beräknade utifrån etableringsort (värdmedlemsstatsmetoden, med en population som fastställts enligt de principer som anges i punkt 1) ovan).

(3)

Om ett kreditinstitut med huvudkontor i ett annat land inrättat flera driftställen i samma land land ska samtliga dessa räknas som en enda filial.

(4)

Ett dotterföretag till ett dotterföretag ska också anses som ett dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag,

DEL 2

Data om kreditrisk (år 20XX)

Kreditriskdata

Hänvisning till Corep-formulär (3)

Data

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för kreditrisk

 

 

Kreditinstitut: kapitalbaskrav för kreditrisk

% av totalt kapitalbaskrav

CA2 (rad 040) / (rad 010)

[Värde]

Kreditinstitut: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet kreditinstitut (2)

Schablonmetoden (SA)

 

[Värde]

Grundläggande intern metod för riskklassificering (FIRB)

 

[Värde]

Avancerad intern metod för riskklassificering (AIRB)

 

[Värde]

% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk

SA

CA2 (rad 050) / (rad 040)

[Värde]

FIRB

CR IRB, Grundläggande IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)

[Värde]

AIRB

CR IRB, Avancerad IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)

[Värde]

Kreditinstitut: fördelning på IRB-exponeringsklass

% baserat på totalt IRB-riskvägt exponeringsbelopp

Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används

[Värde]

Nationella regeringar och centralbanker

CA2 (rad 260 / rad 010)

[Värde]

Institut

CA2 (rad 270 / rad 010)

[Värde]

Företag - små och medelstora företag

CA2 (rad 280 / rad 010)

[Värde]

Företag - specialutlåning

CA2 (rad 290 / rad 010)

[Värde]

Företag - andra

CA2 (rad 300 / rad 010)

[Värde]

Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används

[Värde]

Nationella regeringar och centralbanker

CA2 (rad 320 / rad 010)

[Värde]

Institut

CA2 (rad 330 / rad 010)

[Värde]

Företag - små och medelstora företag

CA2 (rad 340 / rad 010)

[Värde]

Företag - specialutlåning

CA2 (rad 350 / rad 010)

[Värde]

Företag - andra

CA2 (rad 360 / rad 010)

[Värde]

Hushåll – exponeringar säkrade genom fastigheter (små och medelstora företag)

CA2 (rad 370 / rad 010)

[Värde]

Hushåll – exponeringar säkrade genom fastigheter (ej små och medelstora företag)

CA2 (rad 380 / rad 010)

[Värde]

Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar

CA2 (rad 390 / rad 010)

[Värde]

Hushåll – övriga små och medelstora företag

CA2 (rad 400 / rad 010)

[Värde]

Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

CA2 (rad 410 / rad 010)

[Värde]

Aktieexponeringar (IRB)

CA2 (rad 420 / rad 010)

[Värde]

Positioner i värdepapperisering (IRB)

CA2 (rad 430 / rad 010)

[Värde]

Övriga motpartslösa tillgångar

CA2 (rad 450 / rad 010)

[Värde]

Kreditinstitut: fördelning på SA-exponeringsklass (2)

% baserat på totalt SE-riskvägt exponeringsbelopp

Nationella regeringar eller centralbanker

CA2 (rad 070 / rad 010)

[Värde]

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

CA2 (rad 080 / rad 010)

[Värde]

Offentliga organ

CA2 (rad 090 / rad 010)

[Värde]

Multilaterala utvecklingsbanker

CA2 (rad 100 / rad 010)

[Värde]

Internationella organisationer

CA2 (rad 110 / rad 010)

[Värde]

Institut

CA2 (rad 120 / rad 010)

[Värde]

Företag

CA2 (rad 130 / rad 010)

[Värde]

Hushåll

CA2 (rad 140 / rad 010)

[Värde]

Säkrade genom panträtt i fastigheter

CA2 (rad 150 / rad 010)

[Värde]

Fallerande exponeringar

CA2 (rad 160 / rad 010)

[Värde]

Poster som är förenade med särskilt hög risk

CA2 (rad 170 / rad 010)

[Värde]

Säkerställda obligationer

CA2 (rad 180 / rad 010)

[Värde]

Fordringar på institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg

CA2 (rad 190 / rad 010)

[Värde]

Företag för kollektiva investeringar

CA2 (rad 200 / rad 010)

[Värde]

Aktieexponeringar

CA2 (rad 210 / rad 010)

[Värde]

Övriga poster

CA2 (rad 211 / rad 010)

[Värde]

Positioner i värdepapperisering (SA)

CA2 (rad 220 / rad 010)

[Värde]

Kreditinstitut: fördelning på kreditriskreduceringsmetod (CRM)

% baserat på det totala antalet kreditinstitut (2)

Förenklad metod för finansiella säkerheter

 

[Värde]

Fullständig metod för finansiella säkerheter

 

[Värde]

Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för kreditrisk

 

 

Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för kreditrisk

% av totalt kapitalbaskrav

CA2 (rad 040) / (rad 010)

[Värde]

Värdepappersföretag: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet värdepappersföretag (2)

SA

 

[Värde]

IRB

 

[Värde]

% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk

SA

CA2 (rad 050) / (rad 040)

[Värde]

IRB

CA2 (rad 240 / rad 040)

[Värde]

Ytterligare upplysningar om värdepapperisering

Hänvisning till Corep-formulär (3)

Data

Kreditinstitut: originator

 

 

Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner i respektive utanför balansräkningen

CR SEC SA (rad 030, kol 010) + CR SEC IRB (rad 030, kol 010)

[Värde]

[Värde]

Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner som upptagits (värdepapperiseringspositioner - ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer) i balansräkningen och utanför balansräkningen

CR SEC SA (rad 030, kol 050) + CR SEC IRB (rad 030, kol 050)

[Värde]

[Värde]

Exponeringar och förluster från utlåning där säkerhet ställts genom fastigheter

Hänvisning till Corep-formulär (3)

Data

Säkerheten utgörs av bostadsfastigheter

Summan av exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter

CR IP Losses (rad 010, kol 050)

[Värde]

Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen

CR IP Losses (rad 010, kol 010)

[Värde]

varav: fastigheter värderade enligt pantlånevärdet

CR IP Losses (rad 010, kol 020)

[Värde]

Summa förluster totalt

CR IP Losses (rad 010, kol 030)

[Värde]

varav: fastigheter värderade enligt pantlånevärdet

CR IP Losses (rad 010, kol 040)

[Värde]

Säkerheten utgörs av kommersiella fastigheter

Summan av exponeringar som är säkrade genom kommersiella fastigheter

CR IP Losses (rad 020, kol 050)

[Värde]

Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen

CR IP Losses (rad 020, kol 010)

[Värde]

varav: fastigheter värderade enligt pantlånevärdet

CR IP Losses (rad 020, kol 020)

[Värde]

Summa förluster totalt

CR IP Losses (rad 020, kol 030)

[Värde]

varav: fastigheter värderade enligt pantlånevärdet

CR IP Losses (rad 020, kol 040)

[Värde]


DEL 3

Data om marknadsrisk (år 20XX)

Marknadsriskkdata

Hänvisning till Corep-formulär (5)

Data

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för marknadsrisk

 

 

Kreditinstitut: kapitalbaskrav för marknadsrisk

% av totalt kapitalbaskrav

CA2 (rad 520) / (rad 010)

[Värde]

Kreditinstitut: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet kreditinstitut (4)

Schablonmetoden

 

[Värde]

Interna modeller

 

[Värde]

% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk

Schablonmetoden

CA2 (rad 530) / (rad 520)

[Värde]

Interna modeller

CA2 (rad 580) / (rad 520)

[Värde]

Värdepappersföretag. Kapitalbaskrav för marknadsrisk

 

 

Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för marknadsrisk

% av totalt kapitalbaskrav

CA2 (rad 520) / (rad 010)

[Värde]

Värdepappersföretag: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet värdepappersföretag (4)

Schablonmetoden

 

[Värde]

Interna modeller

 

[Värde]

% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk

Schablonmetoden

CA2 (rad 530) / (rad 520)

[Värde]

Interna modeller

CA2 (rad 580) / (rad 520)

[Värde]


DEL 4

Data om operativ risk (år 20XX)

Data om operativ risk

Hänvisning till Corep-formulär (7)

Data

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för operativ risk

 

 

Kreditinstitut: kapitalbaskrav för operativ risk

% av totalt kapitalbaskrav

CA2 (rad 590) / (rad 010)

[Värde]

Kreditinstitut: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet kreditinstitut (6)

Basmetoden (BIA)

 

[Värde]

Schablonmetod (TSA) / Alternativ schablonmetod (ASA)

 

[Värde]

Internmätningsmetod (AMA)

 

[Värde]

% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk

BIA

CA2 (rad 600) / (rad 590)

[Värde]

TSA/ASA

CA2 (rad 610) / (rad 590)

[Värde]

AMA

CA2 (rad 620) / (rad 590)

[Värde]

Kreditinstitut: Förluster till följd av operativ risk

 

 

Kreditinstitut: total bruttoförlust

Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt

OPR Details (rad 920, kol 080) / OPR ((summa (rad 010 till rad 130), kol 030)

[Värde]

Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för operativ risk

 

 

Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för operativ risk

% av totalt kapitalbaskrav

CA2 (rad 590) / (rad 010)

[Värde]

Värdepappersföretag: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet värdepappersföretag (6)

BIA

 

[Värde]

TSA/ASA

 

[Värde]

AMA

 

[Värde]

% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk

BIA

CA2 (rad 600) / (rad 590)

[Värde]

TSA/ASA

CA2 (rad 610) / (rad 590)

[Värde]

AMA

CA2 (rad 620) / (rad 590)

[Värde]

Värdepappersföretag: Förluster till följd av operativ risk

 

 

Värdepappersföretag: total bruttoförlust

Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt

OPR Details (rad 920, kol 080) / OPR ((summa (rad 010 till rad 130), kol 030)

[Värde]

DEL 5

Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner (år 20XX)

Tillsynsåtgärder (8)

Data

Kreditinstitut

 

Tillsynsåtgärder

Antal inspektioner på plats

[Värde]

Antal övergripande bedömningar

[Värde]

Tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 102.1 a

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 102.1 b och andra bestämmelser i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]


Tillsynsåtgärder (9)

Data

Värdepappersföretag

 

Tillsynsåtgärder

Antal inspektioner på plats

[Värde]

Antal övergripande bedömningar

[Värde]

Tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 102.1 a

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 102.1 b och andra bestämmelser i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]


Administrativa sanktioner

Data

Kreditinstitut

 

Administrativa sanktioner (för överträdelser av auktoriseringskrav och krav för förvärv av kvalificerade innehav)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]

[Värde]

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]

[Värde]

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 66.2 c–e]

[Värde]

Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]

[Värde]

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Fri text]

Administrativa sanktioner (för andra överträdelser av krav enligt direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]

[Värde]

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]

[Värde]

Återkallelse av kreditinstitutets auktorisation [artikel 67.2 c]

[Värde]

Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i institut [artikel 67.2 d]

[Värde]

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 67.2 e–g]

[Värde]

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Fri text]

Värdepappersföretag

 

Administrativa sanktioner (för överträdelser av auktoriseringskrav och krav för förvärv av kvalificerade innehav)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]

[Värde]

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]

[Värde]

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska personer [artikel 66.2 c–e]

[Värde]

Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]

[Värde]

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

Administrativa sanktioner (för andra överträdelser av krav enligt direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]

[Värde]

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]

[Värde]

Återkallelse av värdepappersföretaget auktorisation [artikel 67.2 c]

[Värde]

Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag [artikel 67.2 d]

[Värde]

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 67.2 e–g]

[Värde]

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Fri text]

(*)

Eftersom det finns skillnader i de nationella regelverken och i medlemsstaternas tillsynspraxis och tillsynsmetoder är det möjligt att de data som lämnas i denna tabell inte kan utgöra underlag för en meningsfull jämförelse. Dessa skillnader måste dessutom noga analyseras innan man kan dra några slutsatser, eftersom man annars kan få ett missvisande resultat.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt

DEL 6

Data om undantag (år 20XX)

Undantag från tillämpningen på individuell nivå av de tillsynskrav som anges i delarna två till fem och i delarna sju och åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 7.1 och 7.2

(undantag för dotterföretag)

Artikel 7.3

(undantag för moderinstitut)

Totalt antal beviljade undantag

[Värde]

[Värde]

Antal undantag som beviljats moderinstitut som innehar ett ägarintresse i dotterföretag etablerade i tredjeland

Ej tillämpligt

[Värde]

Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)

Ej tillämpligt

[Värde]

Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

Ej tillämpligt

[Värde]

Procentandel av det totala konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

Ej tillämpligt

[Värde]

Tillstånd för moderinstitut att ta med dotterföretag i beräkningen av de tillsynskrav som anges i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 9.1

(individuell konsolideringsmetod)

Totalt antal beviljade tillstånd

[Värde]

Antal tillstånd som beviljats moderinstitut att medräkna dotterföretag etablerade i tredjeland i sin beräkning av kravet

[Värde]

Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)

[Värde]

Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

[Värde]

Procentandel av det totala konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

[Värde]

Undantag från tillämpningen på individuell nivå av de likviditetskrav som anges i del sex i förordning (EU) nr 575/2013

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 8

(likviditetsundantag för dotterföretag)

Totalt antal beviljade undantag

[Värde]

Antal undantag som beviljats enligt artikel 8.2 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i samma medlemsstat

[Värde]

Antal undantag som beviljats enligt artikel 8.1 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i flera olika medlemsstater

[Värde]

Antal undantag som beviljats i enlighet med artikel 8.3 för institut som är medlemmar i samma institutionella skyddssystem

[Värde]

Undantag från tillämpningen på individuell nivå av de tillsynskrav som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 10

(kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)

Totalt antal beviljade undantag

[Värde]

Antal undantag som beviljats kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ

[Värde]

Antal undantag som beviljats till centrala organ

[Värde]

Om behöriga myndigheter inte beviljar undantag eller tillstånd ska fälten ha orange färg.


(1)  Referensdata från Corep-formulär i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt

(2)  Om ett institut använder mer än en metod ska institutionen räknas med i var och en av dessa metoder.

(3)  Referensdata från Corep-formulär i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt

(4)  Om ett institut använder mer än en metod ska institutionen räknas med i var och en av dessa metoder.

(5)  Referensdata från Corep-formulär i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt

(6)  Om ett institut använder mer än en metod ska institutionen räknas med i var och en av dessa metoder.

(7)  Referensdata från Corep-formulär i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt

(8)  Eftersom det finns skillnader i de nationella regelverken och i medlemsstaternas tillsynspraxis och tillsynsmetoder är det möjligt att de data som lämnas i denna tabell inte kan utgöra underlag för en meningsfull jämförelse. Dessa skillnader måste dessutom noga analyseras innan man kan dra några slutsatser, eftersom man annars kan få ett missvisande resultat.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt

(9)  Eftersom det finns skillnader i de nationella regelverken och i medlemsstaternas tillsynspraxis och tillsynsmetoder är det möjligt att de data som lämnas i denna tabell inte kan utgöra underlag för en meningsfull jämförelse. Dessa skillnader måste dessutom noga analyseras innan man kan dra några slutsatser, eftersom man annars kan få ett missvisande resultat.

Index

:

i.u.: ingen uppgift

k: konfidentiellt