ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
24 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 689/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 690/2014 av den 23 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

3

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 691/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

6

 

*

Rådets förordning (EU) nr 692/2014 av den 23 juni 2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

9

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 693/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

15

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 694/2014 av den 17 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att avgöra typ av förvaltare av alternativa investeringsfonder ( 1 )

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 695/2014 av den 23 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/78/EU av den 17 juni 2014 om ändring av bilagorna I, II, III, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

23

 

*

Kommissionens direktiv 2014/81/EU av den 23 juni 2014 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller bisfenol A ( 1 )

49

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/380/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

52

 

*

Rådets beslut 2014/381/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

56

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/382/Gusp av den 23 juni 2014 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

57

 

*

Rådets beslut 2014/383/Gusp av den 23 juni 2014 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

60

 

*

Rådets beslut 2014/384/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2011/426/Gusp om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

65

 

*

Rådets beslut 2014/385/Gusp av den 23 juni 2014 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

66

 

*

Rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

70

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/387/Gusp av den 23 juni 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

72

 

 

2014/388/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 juni 2014 om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt de gränsöverskridande och transnationella komponenterna inom målet Europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2014) 3898]

75

 

 

2014/389/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 juni 2014 om ytterligare historiska luftfartsutsläpp och ytterligare utsläppsrätter för luftfart mot bakgrund av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen ( 1 )

135

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 689/2014

av den 23 juni 2014

om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 mars 2011 antog rådet förordning (EU) nr 204/2011.

(2)

I enlighet med artikel 16.6 i förordning (EU) nr 204/2011 har rådet gjort en översyn av förteckningen i bilaga III till den förordningen.

(3)

Identifieringsuppgifterna för en enhet på förteckningen i bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011 bör uppdateras.

(4)

Det finns inte längre någon grund för att bibehålla två enheter på förteckningen i bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011.

(5)

Bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 1.


BILAGA

Bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om enheten ”Capitana Seas Limited” ska ersättas med följande uppgifter:

 

”Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

36.

Capitana Seas Limited

 

BVI-bildad enhet ägd av al-Saadi Gaddafi

12.4.2011”

2.

Uppgifterna om följande enheter ska utgå:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 690/2014

av den 23 juni 2014

om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 204/2011 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2011/137/Gusp.

(2)

Den 19 mars 2014 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2146 (2014) som förbjuder fartyg som förtecknas av sanktionskommittén (nedan kallade förtecknade fartyg) och som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa råolja som olagligen exporteras från Libyen, i avsaknad av direktiv från den libyska regeringens kontaktpunkt.

(3)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) föreskrivs det även att åtgärder ska vidtas för att förhindra förtecknade fartyg från att anlöpa hamnar och för att förbjuda tillhandahållandet av bunkringstjänster, ship supply-tjänster eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.

(4)

FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) förbjuder även transaktioner med avseende på råolja som olagligen exporteras från Libyen som transporteras på förtecknade fartyg, om förtecknandet av kommittén så föreskriver. Eftersom FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) emellertid tillåter att förtecknade fartyg anlöper hamnar i vissa fall kan hamnavgifter, inbegripet avseende råolja, mottas i dessa fall.

(5)

Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra förteckningen över de förtecknade fartyg som omfattas av dessa åtgärder i enlighet med ändringarna av bilaga V till beslut 2011/137/Gusp och på grundval av beslut fattade av sanktionskommittén enligt punkterna 11 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

(6)

Den 23 juni 2014 ändrades beslut 2011/137/Gusp genom rådets beslut 2014/380/Gusp (3) för att ge verkan åt dessa åtgärder.

(7)

Förordning (EU) nr 204/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 204/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas:

”h)    förtecknade fartyg : fartyg som förtecknats av sanktionskommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014), enligt förteckningen i bilaga V i denna förordning,

i)    den libyska regeringens kontaktpunkt : en kontaktpunkt som utsetts av Libyens regering och som anmälts till sanktionskommittén i enlighet med punkt 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10b

1.   Det är förbjudet för förtecknade fartyg som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa råolja från Libyen, såvida detta inte har godkänts av den medlemsstatens behöriga myndighet efter samråd med den libyska regeringens kontaktpunkt.

2.   Det är förbjudet att ta emot eller ge tillträde till hamnar på unionens territorium för förtecknade fartyg, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.

3.   Den åtgärd som fatställs i punkt 2 ska inte gälla om en hamn på unionens territorium måste anlöpas för inspektionsändamål, i nödsituationer eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen.

4.   Det är, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, förbjudet att genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium tillhandahålla bunkringstjänster, ship supply-tjänster eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg, vilket även inbegriper tillhandahållande av bränsle och förnödenheter.

5.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges i förteckningen i bilaga IV får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 4 när så är nödvändigt av humanitära skäl eller säkerhetsskäl, eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen. Sådana tillstånd måste anmälas skriftligen till sanktionskommittén och kommissionen.

6.   Det är, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, förbjudet att genomföra finansiella transaktioner med avseende på råolja som transporteras på förtecknade fartyg, inklusive försäljning av råoljan eller användande av råoljan som kredit, samt tecknande av försäkring för transport av råoljan. Detta förbud gäller inte mottagandet av hamnavgifter i de fall som avses i punkt 3.”

3.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Kommissionen ska ha befogenhet att

a)

ändra bilaga IV på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna,

b)

ändra bilaga V i enlighet med ändringarna av bilaga V till beslut 2011/137/Gusp och på grundval av beslut som fattats antingen av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén enligt punkterna 11 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).”

4.

Bilaga 5 ska läggas till i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/380/Gusp av den 23 juni 2014 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (se sidan 52 i detta nummer av EUT).


BILAGA

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKEL 1 h OCH ARTIKEL 10b OCH TILLÄMPLIGA ÅTGÄRDER SÅSOM FÖRESKRIVNA AV SANKTIONSKOMMITTÉN”

 


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/6


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 691/2014

av den 23 juni 2014

om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 17.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014.

(2)

Den 9 maj 2014 lade den sanktionskommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) till tre personer i den förteckning över personer och enheter som omfattas av de åtgärder som införts genom punkterna 30 och 32 i FN:s säkerhetsråds resolution 2134 (2014).

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som anges i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 70, 11.3.2014, s. 1.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

EFTERNAMN: BOZIZÉ

FÖRNAMN: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: 14 oktober 1946 i Mouila, Gabon

PASS-/PERSONUPPGIFTER: Son till Martine Kofio

SKÄL FÖR UPPFÖRANDE PÅ FÖRTECKNINGEN: Deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken: Sedan statskuppen den 24 mars 2013 har François Bozizé finansiellt och materiellt understött den milis som försöker destabilisera den pågående övergången och återge honom makten. François Bozizé uppmuntrade tillsammans med sina anhängare attacken mot Bangui den 5 december 2013. Efter denna attack, som utfördes av anti-balakastyrkor den 5 december 2013, försämrades situationen i Centralafrikanska republiken snabbt, och mer än 700 personer dödades. Han har därefter fortsatt sina försök att genomföra destabiliserande operationer och att samla anti-balakastyrkor för att hålla spänningarna i landets huvudstad vid liv. François Bozizé har försökt att på nytt organisera många element från den centralafrikanska försvarsmakten, som efter statskuppen har skingrats och nu finns på landsbygden. Trupper lojala med François Bozizé har deltagit i vedergällningsattacker mot den muslimska befolkningsgruppen i Centralafrikanska republiken. Han har uppmanat sin milis att begå grymheter riktade mot den nuvarande regimen och islamister.

2.   NOURREDINE ADAM

EFTERNAMN: ADAM

FÖRNAMN: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: 1970 i Ndele, Centralafrikanska republiken

Alternativt födelsedatum: 1969, 1971

PASS-/PERSONUPPGIFTER:

 

SKÄL FÖR UPPFÖRANDE PÅ FÖRTECKNINGEN: Deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken: Noureddine Adam är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, tidigare kallad Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine Adam ledde tidigare en ”fundamentalistisk” utbrytargrupp från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddine Adams deltagande skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozizé. Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna i det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine Adam leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som upplöstes av Michel Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Deltagande i planeringen, ledningen eller utförande av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt: Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till minister för säkerhet, och därefter generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine Adam använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare, till François Bozizé och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser: I början av 2013 spelade Nourredine Adam en viktig roll inom det nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för samla in pengar till det tidigare upproret. Han ingick också i en tchadisk liga som smugglar diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.

3.   LEVY YAKETE

EFTERNAMN: YAKETE

FÖRNAMN: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: 14 augusti 1964 i Bangui, Centralafrikanska republiken

Alternativt födelsedatum: 1965

PASS-/PERSONUPPGIFTER: Son till Pierre Yakété och Joséphine Yamazon.

SKÄL FÖR UPPFÖRANDE PÅ FÖRTECKNINGEN: Deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken: Den 17 december 2013 blev Levy Yakete politisk samordnare inom den nybildade Folkets motståndsrörelse för reformering av Centralafrikanska republiken, en rebellgrupp inom anti-balaka. Han har varit direkt involverad i beslut som fattats av en rebellgrupp som begått handlingar som undergrävt freden, stabiliteten och säkerheten i Centralafrikanska republiken, särskilt den 5 december 2013 och därefter. Dessutom pekas denna grupp i FN:s säkerhetsråds resolutioner 2127, 2134 och 2149 explicit ut som ansvarig för sådana handlingar. Levy Yakete har anklagats för att ha beordrat att människor med anknytning till Séléka ska gripas, uppmanat till attacker på människor som inte stöder president Bozizé och värvat unga män i milisen för att attackera regeringskritiker med machete. Levy Yakete stod efter mars 2013 fortfarande nära François Bozizé, och har gått med i Fronten för en återgång till konstitutionell ordning i Centralafrikanska republiken (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique – FROCCA), som ville återinsätta den avsatta presidenten med alla nödvändiga medel. I slutet av sommaren 2013 reste han till Kamerun och Benin, där han försökte värva människor för strid mot Séléka. I september 2013 försökte han återta kontrollen över operationer som leds av kombattanter som stöder François Bozizé i städer och byar i närheten av Bossangoa. Levi Yakete är också misstänkt för att ha hjälpt till att dela ut macheter till unga arbetslösa kristna för att underlätta deras attacker på muslimer.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/9


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 692/2014

av den 23 juni 2014

om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte den 20 och 21 mars 2014 fördömde Europeiska rådet starkt Ryska federationens annektering av den autonoma republiken Krim (nedan kallad Krim) och staden Sevastopol (nedan kallad Sevastopol) och betonade att man inte kommer att erkänna annekteringen. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att bedöma de rättsliga följderna av den annekteringen och att föreslå ekonomiska, handelsmässiga och finansiella restriktioner beträffande Krim för ett snabbt genomförande.

(2)

I sin resolution av den 27 mars 2014 bekräftade Förenta nationerna generalförsamling sitt åtagande för Ukrainas suveränitet, politiska oberoende, enhet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser, underströk ogiltigheten i folkomröstningen som hölls den 16 mars i Krim och uppmanade staterna att inte erkänna någon förändring i Krims och Sevastopols ställning.

(3)

Den 23 juni 2014 antog rådet beslut 2014/386/Gusp om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol och för tillhandahållande av direkt eller indirekt finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring i samband med import av sådana varor, med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. För att minimera dessa restriktiva åtgärders konsekvenser för de ekonomiska aktörerna, bör det föreskrivas undantag och övergångsperioder när det gäller handel med varor och tillhörande tjänster för vilka transaktioner krävs enligt ett handelsavtal eller ett anknytande avtal, med förbehåll för ett anmälningsförfarande.

(4)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra dem på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska bli verkningsfulla, bör den träda i kraft dagen efter det att den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    krav : oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter den 25 juni 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i)

ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår inom ramen för eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii)

ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii)

ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv)

ett motkrav,

v)

ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

b)    avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet ”avtal” alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)    varor med ursprung i Krim eller Sevastopol : varor som är helt framställda i Krim eller i Sevastopol eller som har genomgått den sista väsentliga bearbetningen där, i tillämpliga delar, i enlighet med artiklarna 23 och 24 i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

d)    unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

e)    behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Det ska vara förbjudet att

a)

importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring i samband med import av sådana varor som avses i led a.

Artikel 3

Förbuden i artikel 2 ska inte tillämpas på

a)

fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,

b)

varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 (3) eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

Artikel 4

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som fastställs i artikel 2.

Artikel 5

Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 6

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014,

b)

andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning,

c)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som genom en skiljedom eller ett domstols- eller förvaltningsbeslut har konstaterats överträda de förbud som anges i denna förordning,

d)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, om kravet avser varor som inte får importeras enligt artikel 2.

2.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 7

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilagan. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilagan.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilagan användas.

Artikel 10

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (se sidan 70 i detta nummer av EUT).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(3)  EUT L 118, 22.4.2014, s. 1.


BILAGA

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 693/2014

av den 23 juni 2014

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Uppgifterna rörande en person i förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör uppdateras.

(3)

Med tanke på den allvarliga situationen bör tolv personer läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(4)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

1.

Uppgifterna för den person som förtecknas nedan i enlighet med avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

”152.

Dr Qadri (

Image

) (även skrivet Kadri) Jamil (

Image

) (även skrivet Jameel)

 

Tidigare vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor, före detta minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012”

2.

Följande personer ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ i avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

180.

Ahmad al-Qadri

Född 1956

Jordbruks- och jordbruksreformminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Olje- och mineralresursminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Född 1959

Industriminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Född 1973

Socialminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Född 1964

Arbetsmarknadsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Född 1955

Finansminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Född 1956

Ekonomi- och utrikeshandelsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Född 1966

Minister för inre handel och konsumentskydd. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Född 1972

Turismminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Född 1956

Minister för högre utbildning. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Född 1953

Minister för offentliga arbeten. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Född 1957

Statssekreterare. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/18


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 694/2014

av den 17 december 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att avgöra typ av förvaltare av alternativa investeringsfonder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (1), särskilt artikel 4.4, och

av följande skäl:

(1)

Det är viktigt att tekniska standarder för tillsyn för att fastställa typer av AIF-förvaltare kompletterar reglerna i direktiv 2011/61/EU, så att vissa krav i direktivet kan tillämpas på AIF-förvaltare på ett enhetligt sätt.

(2)

Det är önskvärt att skilja mellan AIF-förvaltare som förvaltar öppna AIF-fonder, AIF-förvaltare som förvaltar slutna AIF-fonder och AIF-förvaltare som förvaltar båda typer av AIF-fonder, så att reglerna om likviditetshantering och värderingsförfaranden i direktiv 2011/61/EU kan tillämpas korrekt på AIF-förvaltare.

(3)

Den faktor som avgör huruvida en AIF-förvaltare förvaltar en öppen eller sluten AIF-fond bör vara att en öppen AIF-fond återköper eller löser in sina aktier eller andelar från sina investerare, på begäran av någon av dess aktieägare eller andelsinnehavare, innan den inleder sin likvidationsfas eller avveckling och att den gör detta enligt de förfaranden och med den frekvens som anges i dess fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller emissionsdokument. En minskning av en AIF-fonds kapital i samband med utdelning i enlighet med dess fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller emissionsdokument, inbegripet en minskning som auktoriserats genom ett beslut av dess aktieägare eller andelsinnehavare i enlighet med dess fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller emissionsdokument, bör inte beaktas vid fastställandet av huruvida en AIF-fond är av öppen typ eller ej.

(4)

Det återköp eller den inlösen som är relevant för fastställandet av huruvida en AIF-förvaltare förvaltar en öppen eller sluten AIF-fond bör bara vara det återköp eller den inlösen som görs med fondens tillgångar. Huruvida en AIF-fonds aktier eller andelar kan vara föremål för handel på andrahandsmarknaden och inte återköps eller löses in av fonden bör därför inte beaktas vid fastställandet av huruvida AIF-fonden är av öppen typ eller ej.

(5)

En AIF-förvaltare som samtidigt förvaltar en eller flera öppna AIF-fonder och en eller flera slutna AIF-fonder bör för varje AIF-fond tillämpa de särskilda regler som gäller för typen av fond.

(6)

Varje förändring av en AIF-fonds inlösenpolicy som innebär att fonden inte längre kan betraktas som en öppen eller en sluten AIF-fond bör medföra att AIF-förvaltare upphör att tillämpa de gamla inlösenpolicyreglerna för den fond de förvaltar och börjar tillämpa de nya inlösenpolicyreglerna för fonden.

(7)

Vid tillämpningen av artikel 61.3 och 61.4 i direktiv 2011/61/EU bör man beakta de rättsliga strukturer enligt vilka slutna AIF-fonder inrättades före den 22 juli 2013. När direktivet antogs fanns det ingen harmoniserad definition i unionen av slutna AIF-fonders rättsliga struktur, som varierade mellan medlemsstaterna. Detta återspeglas i direktivtexten, där vissa befintliga rättsliga strukturer utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i fonden betraktas som slutna AIF-fonder. I artikel 61.3 och 61.4 i direktiv 2011/61/EU anges övergångsperioder under vilka befintliga AIF-förvaltare, i den utsträckning de förvaltar slutna AIF-fonder som befinner sig i en långt framskriden eller i ett slutligt skede av sin investeringscykel, vilket framgår av den dag fonden upphör eller av att den inte får göra några ytterligare investeringar efter den 22 juli 2013, kan fortsätta att förvalta sådana AIF-fonder utan auktorisation eller utan att behöva följa en betydande del av direktivets regler. För att bevara den avsedda omfattningen av dessa bestämmelser sett till detta mål och ovan nämnda bakgrund bör följaktligen vid tillämpningen av artikel 61.3 och 61.4 i direktiv 2011/61/EU varje AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars aktier eller andelar återköps eller löses in efter en inledande period på minst fem år under vilken rätten till inlösen inte kan utövas också betraktas som AIF-förvaltare av slutna AIF-fonder.

(8)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lämnat till kommissionen.

(9)

Esma har utfört ett öppet offentligt samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som ligger till grund för denna förordning, analyserat förslagens potentiella kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Typer av AIF-förvaltare

1.   En AIF-förvaltare kan vara en eller båda av följande:

En AIF-förvaltare av en eller flera öppna AIF-fonder.

En AIF-förvaltare av en eller flera slutna AIF-fonder.

2.   Som en AIF-förvaltare av en öppen AIF-fond ska anses en AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond vars aktier eller andelar, på begäran av någon av fondens aktieägare eller andelsinnehavare och innan fondens likvidationsfas eller avveckling inleds, återköps eller löses in direkt eller indirekt med hjälp av fondens tillgångar och i enlighet med de förfaranden och den frekvens som anges i dess fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller emissionsdokument.

En minskning av en AIF-fonds kapital i samband med utdelning i enlighet med dess fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller emissionsdokument, inbegripet en minskning som auktoriserats genom ett beslut av fondens aktieägare eller andelsinnehavare i enlighet med dess fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt eller emissionsdokument, ska inte beaktas vid fastställandet av huruvida AIF-fonden är av öppen typ eller ej.

Huruvida en AIF-fonds aktier eller andelar kan vara föremål för handel på andrahandsmarknaden och inte återköps eller löses in av fonden ska inte beaktas vid fastställandet av huruvida AIF-fonden är av öppen typ eller ej.

3.   Som en AIF-förvaltare av en sluten AIF-fond ska anses en AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond som inte är av den typ som beskrivs i punkt 2.

4.   Om en förändring av en AIF-fonds inlösenpolicy medför en förändring av den typ av AIF-fond som en AIF-förvaltare förvaltar, ska de regler som gäller för den nya typen av AIF-fond tillämpas av AIF-förvaltaren på den fonden.

5.   Vid tillämpning av artikel 61.3 och 61.4 i direktiv 2011/61/EU ska AIF-förvaltare, i den utsträckning de förvaltar AIF-fonder vars aktier eller andelar, på begäran av en aktieägare eller andelsinnehavare och innan fondens likvidationsfas eller avveckling inleds, återköps eller löses in direkt eller indirekt med hjälp av fondens tillgångar efter en inledande period på minst fem år under vilken rätten till inlösen inte kan utövas, också betraktas som AIF-förvaltare av slutna AIF-fonder.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 695/2014

av den 23 juni 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/78/EU

av den 17 juni 2014

om ändring av bilagorna I, II, III, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 14 andra stycket c och d,

efter att ha hört berörda medlemsstater, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av den ökade internationella handeln och för att skydda växter växtprodukter och andra föremål är det tekniskt motiverat och i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär att lägga till skadegörarna Agrilus anxius Gory och Anthonomus eugenii Cano i del A avsnitt I i bilaga I till direktiv 2000/29/EG.

(2)

För att skydda produktionen av och handeln med växter, växtprodukter och andra föremål är det tekniskt motiverat och i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär att stryka skadegörarna Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium och Diaphorina citri Kuway ur del A avsnitt I i bilaga II till direktiv 2000/29/EG och lägga till dem i del A avsnitt I i bilaga I till direktiv 2000/29/EG.

(3)

Förekomsten av skadegörarna Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. och Trioza erytreae Del Guercio innebär en oacceptabel risk för produktionen av och handeln med växter, växtprodukter och andra föremål. Det är därför tekniskt motiverat och i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär att flytta dessa skadegörare från bilaga II till direktiv 2000/29/EG till bilaga I till det direktivet. Uppgifter som Portugal tillhandahållit visar att dessa skadegörare nu förekommer inom unionen. De bör följaktligen läggas till i del A avsnitt II i bilaga I till direktiv 2000/29/EG.

(4)

Det är tekniskt motiverat och i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär att stryka skadegöraren Monilinia fructicola (Winter) Honey ur del A avsnitt I i bilaga I och Ciborinia camelliae Kohn ur del A avsnitt I i bilaga II till direktiv 2000/29/EG, eftersom dessa skadegörare har spridits och etablerats inom stora delar av unionen, och det inte finns några genomförbara åtgärder för att utrota dem eller förhindra att de sprids ytterligare.

(5)

Det är tekniskt motiverat och i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär att stryka skadegöraren Citrus vein enation woody gall ur del A avsnitt II i bilaga II till direktiv 2000/29/EG med tanke på dess ringa betydelse.

(6)

Vissa växter, växtprodukter och andra föremål är troliga värdar för skadegörarna Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) och Trioza erytreae Del Guercio som förtecknas eller ska förtecknas i del A i bilaga I eller II till direktiv 2000/29/EG. Nya vetenskapliga och tekniska rön visar att de särskilda kraven i del A i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG är otillräckliga för att minska den växtskyddsrisk som införsel av dessa växter, växtprodukter och andra föremål till unionen samt deras förflyttning inom unionen innebär till en godtagbar nivå. Det är därför nödvändigt att ändra dessa särskilda krav och att lägga till ytterligare särskilda krav. Vad gäller Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. bör dessutom de särskilda kraven i del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG ändras för att anpassa dem till unionens bestämmelser om förflyttning inom unionen avseende denna skadegörare.

(7)

Nya vetenskapliga och tekniska rön visar att införsel till unionen av vissa växter, växtprodukter och andra föremål som inte förtecknas i del A i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, samt förflyttning av dem inom unionen, kan innebära en oacceptabel växtskyddsrisk på grund av sannolikheten för att de kan utgöra värdar för de skadegörare som avses i skäl 6. Det är därför nödvändigt att förteckna dessa växter, växtprodukter och andra föremål i del A i bilaga IV.

(8)

Dessutom bör de växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i skäl 6 omfattas av växtskyddsinspektioner innan de förs in till eller förflyttas inom unionen. Dessa växter, växtprodukter och andra föremål bör därför förtecknas i delarna A och B i bilaga V till direktiv 2000/29/EG.

(9)

I de ofta förekommande fall då införsel vägrats vid import av Manihot esculenta Crantz, Limnophila L., Eryngium L. och Capsicum L. har det visat sig att bladen från Manihot esculenta Crantz, bladgrönsakerna av Limnophila L. och Eryngium L. samt frukterna av Capsicum L. troligen kan utgöra värdar för de skadegörare som förtecknas i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG. Dessa växter bör därför genomgå en växtskyddsinspektion innan de förs in till unionen och införsel av dem bör endast tillåtas om de åtföljs av ett sundhetscertifikat. De bör följaktligen förtecknas i del B avsnitt I i bilaga V.

(10)

Med beaktande av FAO:s reviderade internationella standard för fytosanitära åtgärder (ISPM) nr 15 om regler för träemballage i internationell handel anses det att den nuvarande metoden i direktiv 2000/29/EG för att införa olika krav, beroende på om träemballaget faktiskt används eller inte, bör avskaffas eftersom detta inte längre är tekniskt motiverat. Del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Trä som används för att kila fast eller bära upp alla typer av laster bör likaså betraktas som en typ av träemballage, i överensstämmelse med definitionerna i ISPM 15, eftersom det inte längre är tekniskt motiverat att det omfattas av andra bestämmelser än andra typer av träemballage. Del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Det anses nödvändigt att ändra den nuvarande utformningen av de fytosanitära kraven som grundas på värmebehandling av trä och lös bark för att förtydliga att den krävda uppvärmningstiden avser sammanhängande minuter, och att den krävda temperaturen måste uppnås i alla delar av träet eller hela den lösa barken för att träskadegörare ska kunna elimineras effektivt. Del A avsnitt I i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

KN-numren för barrträ i del B i bilaga V till direktiv 2000/29/EG behöver uppdateras, så att de även omfattar barrträ med en tjocklek av högst 6 mm, som enligt den senaste riskanalysen av skadegörare också innebär en risk för introduktion av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(14)

Namnen Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. och Citrus greening bacterium bör ändras i överensstämmelse med den reviderade vetenskapliga benämningen av dessa skadegörare. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith bör benämnas Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. bör benämnas Solanum lycopersicum L. Citrus greening bacterium bör benämnas Candidatus Liberibacter spp., som orsakar citrussjukdomen huanglongbing (citrus greening).

(15)

I rådets direktiv 2007/33/EG (2) fastställs åtgärder som ska vidtas mot europeiska populationer av potatiscystnematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) i syfte att fastställa deras utbredning, hindra deras spridning och bekämpa dem. De nuvarande bestämmelserna om potatiscystnematoder (Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) i direktiv 2000/29/EG bör uppdateras för att anpassas till kraven i direktiv 2007/33/EG. Bilagorna IV och V till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 (3) erkänns vissa områden som skyddade zoner med avseende på vissa skadegörare. Förordning (EG) nr 690/2008 har ändrats för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen i fråga om de skyddade zonerna inom unionen och följande skadegörare: Citrus tristeza virus (europeiska stammar), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. och Grapevine flavescence dorée MLO. Det är därför nödvändigt att ändra bilagorna I–V till direktiv 2000/29/EG för att säkerställa att kraven avseende skyddade zoner i fråga om de aktuella skadegörarna är konsekventa.

(17)

Flera områden i unionen som erkänts som skyddade zoner med avseende på vissa skadegörare uppfyller dessutom inte längre kraven, eftersom dessa skadegörare nu är etablerade där. Det handlar om följande områden: de självstyrande regionerna Kastilien-La Mancha, Murcia, Navarra och Rioja, samt Calatayud (Aragonien) (comarca) och provinsen Guipuzcoa (Baskien) (Spanien), Friuli-Venezia Giulia och provinsen Sondrio (Lombardiet) (Italien), kommunerna Ohrady, Topoľníky och Trhová Hradská (Slovakien) med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., samt regiondelarna Argolis och Chania (Grekland), Korsika (Frankrike) och Algarve (Portugal) med avseende på Citrus tristeza virus (europeiska stammar). Del B i bilaga II, del B i bilaga III och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

För att skydda produktionen av och handeln med växter, växtprodukter och andra föremål är det tekniskt motiverat och i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär att lägga till skadegörarna Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu och Thaumatopoea processionea L. i del B i bilaga I till direktiv 2000/29/EG.

(19)

Det framgår av uppgifter från Irland, Portugal och Förenade kungariket att dessa länder är fria från Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, och att dessa territorier uppfyller villkoren i artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG för upprättande av en skyddad zon med avseende på denna skadegörare. Del B i bilaga I och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta. Likaså bör del B i bilaga IV och del A i bilaga V till direktiv 2000/29/EG ändras för att införa krav för förflyttning av vissa växter, växtprodukter och andra föremål till de skyddade zonerna.

(20)

Det framgår av uppgifter från Irland och Förenade kungariket att Irlands territorium och delar av Förenade kungarikets territorium är fria från Thaumatopoea processionea L., och att dessa områden uppfyller villkoren i artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG för upprättande av en skyddad zon med avseende på denna skadegörare. Del B i bilaga I och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta. Likaså bör del B i bilaga IV och del A i bilaga V till direktiv 2000/29/EG ändras för att införa krav för förflyttning av vissa växter, växtprodukter och andra föremål till de skyddade zonerna.

(21)

Det framgår av en nyligen genomförd riskanalys av skadegörare som utförts av Frankrike att Ips amitinus Eichhof inte utgör någon oacceptabel växtskyddsrisk på Korsika (Frankrike). Korsika bör därför strykas ur förteckningen över skyddade zoner med avseende på denna skadegörare. Del B i bilaga II och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(22)

Det framgår av uppgifter från Förenade kungariket att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer på Isle of Man och att Isle of Man uppfyller villkoren i artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG för upprättande av en skyddad zon med avseende på denna skadegörare. Del B i bilaga II och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(23)

En nyligen genomförd riskanalys av skadegörare visar att de krav med avseende på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr som för närvarande gäller för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till vissa skyddade zoner och förflyttning inom dessa zoner är otillräckliga för att minska växtskyddsrisken i fråga till godtagbara nivåer. Dessa krav bör uppdateras. Del B i bilaga II, del B i bilaga IV, del A avsnitt II i bilaga V och del B avsnitt II i bilaga V till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

Det framgår av uppgifter från Frankrike och Italien att Picardie (departementet Aisne) och Île-de-France (kommunerna Citry, Nanteuil-sur-Marne och Saâcy-sur-Marne) samt Apulien är fria från Grapevine flavescence dorée MLO, och att de uppfyller de villkor som anges i artikel 2.1 h i direktiv 2000/29/EG för upprättande av en skyddad zon med avseende på denna skadegörare. Del B i bilaga II och del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(25)

Det framgår av uppgifter från Schweiz att Schweiz (utom kantonen Ticino och Misoxdalen) är fritt från Grapevine flavescence dorée MLO. Schweiz (utom kantonen Ticino och Misoxdalen) bör därför tas med som ett område varifrån växter av Vitis L. får föras in till skyddade zoner med avseende på skadegöraren. Del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(26)

Direktiv 2000/29/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(27)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II, III, IV och V till direktiv 2000/29/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2014 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2014.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2007/33/EG av den 11 juni 2007 om bekämpning av potatiscystnematod och om upphävande av direktiv 69/464/EEG (EUT L 156, 16.6.2007, s. 12).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 av den 4 juli 2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen (EUT L 193, 22.7.2008, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I, II, III, IV och V till direktiv 2000/29/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt I ska ändras på följande sätt:

Under rubrik a ska följande punkt 1.1 införas efter punkt 1:

”1.1

Agrilus anxius Gory”

Under rubrik a ska följande punkt 1.2 införas efter punkt 1.1:

”1.2

Agrilus planipennis Fairmaire”

Under rubrik a ska följande punkt 1.3 införas efter punkt 1.2:

”1.3

Anthonomus eugenii Cano”

Under rubrik a ska följande punkt 10.5 införas efter punkt 10.4:

”10.5

Diaphorina citri Kuway”

Under rubrik b ska följande punkt 0.1 införas före punkt 1:

”0.1

Candidatus Liberibacter spp., som orsakar citrussjukdomen huanglongbing (citrus greening)”

Under rubrik c ska punkt 9 utgå.

ii)

Avsnitt II ska ändras på följande sätt:

Under rubrik a ska följande punkt 0.01 införas före punkt 0.1:

”0.01

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Under rubrik a ska följande punkt 10 införas efter punkt 9:

”10.

Trioza erytreae Del Guercio”

Under rubrik b i punkt 2 ska texten ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” ersättas med ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

b)

Del B rubrik a ska ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt 1.2 ska införas efter punkt 1.1:

”1.2

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK”

ii)

Följande punkt 5 ska införas efter punkt 4:

”5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (utom kommunerna Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge, Epsom and Ewell, Hackney, Hammersmith and Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond upon Thames, Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth och West Berkshire)”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt I ska ändras på följande sätt:

Rubrik a ska ändras på följande sätt:

Punkt 1.1 ska utgå.

Punkt 8 ska utgå.

Punkt 10 ska utgå.

Punkt 31 ska utgå.

Under rubrik b ska punkt 1 utgå.

Under rubrik c ska punkt 7 utgå.

I den högra kolumnen i punkt 5.1 under rubrik d ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

ii)

Avsnitt II ska ändras på följande sätt:

Rubrik b ska ändras på följande sätt:

I den högra kolumnen i punkt 2 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den högra kolumnen i punkt 9 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

Rubrik d ska ändras på följande sätt:

Punkt 5 ska utgå.

I den högra kolumnen i punkt 15 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den högra kolumnen i punkt 16 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 6 a under rubrik a ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”EL, IRL, UK”

ii)

I punkt 2 under rubrik b ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”E (utom de självstyrande regionerna Kastilien-La Mancha, Kastilien-León, Extremadura, Murcia, Navarra och Rioja, samt Calatayud [Aragonien] [comarca] och provinsen Guipuzcoa [Baskien]), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Kalabrien, Kampanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet [utom provinserna Mantua och Sondrio], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien och Venetien [utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjska), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky och Trhová Hradská [distriktet Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [distriktet Levice], Dvory nad Žitavou [distriktet Nové Zámky], Málinec [distriktet Poltár], Hrhov [distriktet Rožňava], Veľké Ripňany [distriktet Topoľčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [distriktet Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

iii)

Under rubrik c ska punkt 0.1 ersättas med följande:

”0.1

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Trä, förutom barkfritt trä, lös bark och växter avsedda för plantering av Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK”

iv)

Rubrik d ska ändras på följande sätt:

I punkt 1 ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”EL (utom regiondelarna Argolis och Chania), M, P (utom Algarve och Madeira)”

I punkt 2 ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie [departementet Aisne], Île-de-France [kommunerna Citry, Nanteuil-sur-Marne och Saâcy-sur-Marne] och Lorraine), I (Apulien, Basilicata och Sardinien)”

3.

Del B i bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska texten i den andra kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”E (utom de självstyrande regionerna Kastilien-La Mancha, Kastilien-León, Extremadura, Murcia, Navarra och Rioja, samt Calatayud [Aragonien] [comarca] och provinsen Guipuzcoa [Baskien]), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Kalabrien, Kampanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet [utom provinserna Mantua och Sondrio], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien och Venetien [utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjska), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky och Trhová Hradská [distriktet Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [distriktet Levice], Dvory nad Žitavou [distriktet Nové Zámky], Málinec [distriktet Poltár], Hrhov [distriktet Rožňava], Veľké Ripňany [distriktet Topoľčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [distriktet Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

b)

I punkt 2 ska texten i den andra kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”E (utom de självstyrande regionerna Kastilien-La Mancha, Kastilien-León, Extremadura, Murcia, Navarra och Rioja, samt Calatayud [Aragonien] [comarca] och provinsen Guipuzcoa [Baskien]), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Kalabrien, Kampanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet [utom provinserna Mantua och Sondrio], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien och Venetien [utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjska), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky och Trhová Hradská [distriktet Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [distriktet Levice], Dvory nad Žitavou [distriktet Nové Zámky], Málinec [distriktet Poltár], Hrhov [distriktet Rožňava], Veľké Ripňany [distriktet Topoľčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [distriktet Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt I ska ändras på följande sätt:

Punkt 1.1 ska ersättas med följande:

”1.1

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, med undantag av Thuja L. och Taxus L., utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån eller annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

trä av Libocedrus decurrens Torr. när det framgår att träet har behandlats eller använts för tillverkning av blyertspennor genom värmebehandling där en minimitemperatur på 82 °C behållits under en period om 7–8 dagar,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea och Taiwan, dvs. länder där Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Officiellt uttalande om att träet har genomgått någon av följande lämpliga behandlingar:

a)

Värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’ på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)

Gasning med en metod som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

c)

Kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

och

Officiellt uttalande om att träet efter behandlingen transporterades utanför vektorn Monochamus flygsäsong till dess att det lämnade det land som utfärdade uttalandet, med en säkerhetsmarginal på ytterligare fyra veckor i början och i slutet av den förväntade flygsäsongen, eller, såvida det inte rör sig om barkfritt trä, med en övertäckning som gör att det inte kan angripas av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller dess vektor.”

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån eller annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd,

med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea och Taiwan, dvs. länder där Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Officiellt uttalande om att träet har genomgått någon av följande lämpliga behandlingar:

a)

Värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)

Gasning med en metod som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

och

Officiellt uttalande om att träet efter behandlingen transporterades utanför vektorn Monochamus flygsäsong till dess att det lämnade det land som utfärdade uttalandet, med en säkerhetsmarginal på ytterligare fyra veckor i början och i slutet av den förväntade flygsäsongen, eller, såvida det inte rör sig om barkfritt trä, med en övertäckning som gör att det inte kan angripas av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller dess vektor.”

Punkt 1.3 ska ersättas med följande:

”1.3

Trä av Thuja L. och Taxus L., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån eller annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea och Taiwan, dvs. länder där Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Officiellt uttalande om att något av följande krav uppfylls:

a)

Träet är barkfritt.

b)

Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att fuktkvoten är under 20 % av torrsubstansen. Detta ska framgå genom märkningen ’kiln-dried’ eller ’KD’ eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

c)

Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’ på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

d)

Träet har genomgått lämplig gasning med en metod som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

e)

Träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).”

Punkt 1.4 ska utgå.

Punkt 1.5 ska ersättas med följande:

”1.5

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån eller annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Kazakstan, Ryssland och Turkiet

Officiellt uttalande om att något av följande krav uppfylls:

a)

Träet har sitt ursprung i områden som man vet är fria från

Monochamus spp. (icke-europeisk)

Pissodes spp. (icke-europeisk)

Scolytidae spp. (icke-europeisk)

Området ska anges under rubriken ’Ursprungsort’ i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)

Träet är barkfritt och fritt från gnaghål orsakade av larver av släktet Monochamus spp. (icke-europeisk), gnaghål som för det här ändamålet definieras som större än 3 mm i diameter.

c)

Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att fuktkvoten är under 20 % av torrsubstansen. Detta ska framgå genom märkningen ’kiln-dried’ eller ’KD’ eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

d)

Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’ på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

e)

Träet har genomgått lämplig gasning med en metod som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

f)

Träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).”

Punkt 1.6 ska ersättas med följande:

”1.6

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån eller annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa barrträd,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i andra tredjeländer än

Kazakstan, Ryssland och Turkiet,

europeiska länder,

Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Sydkorea och Taiwan, dvs. länder där Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Officiellt uttalande om att något av följande krav uppfylls:

a)

Träet är barkfritt och fritt från gnaghål orsakade av larver av släktet Monochamus spp. (icke-europeisk), gnaghål som för det här ändamålet definieras som större än 3 mm i diameter.

b)

Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att fuktkvoten är under 20 % av torrsubstansen. Detta ska framgå genom märkningen ’kiln-dried’ eller ’KD’ eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

c)

Träet har genomgått lämplig gasning med en metod som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

d)

Träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

e)

Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta ska framgå genom märkningen ’HT’ på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

I den högra kolumnen i punkt 1.7 ska led e ersättas med följande:

”e)

Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom obehandlat trä med en tjocklek på högst 6 mm, trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, samt stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen, som kommer från tredjeländer, med undantag av Schweiz

Träemballaget ska uppfylla följande krav:

Det ska ha genomgått en av de godkända behandlingarna enligt bilaga I till FAO:s internationella standard för fytosanitära åtgärder nr 15 om reglering av träemballage i internationell handel (ISPM 15. Regulation of wood packaging material in international trade).

Det ska vara märkt enligt bilaga II till denna internationella standard, varigenom anges att träemballaget genomgått en godkänd fytosanitär behandling i enlighet med denna standard.”

I punkt 2.1 ska texten i den vänstra kolumnen ersättas med följande:

”Trä av Acer saccharum Marsh., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, utom i form av

trä som är avsett för produktion av fanerskivor,

flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

med ursprung i Förenta staterna och Kanada”

Punkt 2.3 ska ersättas med följande:

”2.3

Trä av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, utom i form av

flis, spån, sågspån eller hyvelspån, annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa träd,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, samt möbler och andra föremål som gjorts av obehandlat trä,

med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan

Officiellt uttalande om att något av följande krav uppfylls:

a)

Träet har sitt ursprung i ett område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis Fairmaire i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2. Namnet på området ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)

Barken och minst 2,5 cm av den yttre splintveden avlägsnas i en anläggning som godkänts och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen.

c)

Träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy i hela träet.”

Punkt 2.4 ska ersättas med följande:

”2.4

Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall, som helt eller delvis erhållits från Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan

Officiellt uttalande om att träet har sitt ursprung i ett område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis Fairmaire i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2. Namnet på området ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

Punkt 2.5 ska ersättas med följande:

”2.5

Lös bark och föremål gjorda av bark av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan

Officiellt uttalande om att barken har sitt ursprung i ett område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis Fairmaire i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2. Namnet på området ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

I punkt 3 ska texten i den vänstra kolumnen ersättas med följande:

”Trä av Quercus L., utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall,

fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav, där det finns dokumentation som styrker att träet har genomgått en värmebehandling så att en minimitemperatur på 176 °C har uppnåtts under 20 minuter,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna”

Följande punkter 4.1, 4.2 och 4.3 ska införas efter punkt 3:

”4.1

Trä av Betula L., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall som helt eller delvis erhållits från dessa träd,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta samt möbler och andra föremål som gjorts av obehandlat trä, med ursprung i Förenta staterna och Kanada där Agrilus anxius Gory förekommer

Officiellt uttalande om att något av följande krav uppfylls:

a)

Barken och minst 2,5 cm av den yttre splintveden avlägsnas i en anläggning som godkänts och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen.

b)

Träet har genomgått joniserande bestrålning för att uppnå en absorberad dos på minst 1 kGy i hela träet.

4.2

Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån eller annat träavfall och som helt eller delvis erhållits från Betula L.

Officiellt uttalande om att träet har sitt ursprung i ett land som man vet är fri från Agrilus anxius Gory.

4.3

Bark och föremål gjorda av bark av Betula L., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B i bilaga V, med ursprung i Förenta staterna och Kanada, där Agrilus anxius Gory förekommer

Officiellt uttalande om att barken är fri från trä.”

I punkt 5 ska texten i den vänstra kolumnen ersättas med följande:

”Trä av Platanus L., utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Armenien eller Förenta staterna”

I punkt 6 ska texten i den vänstra kolumnen ersättas med följande:

”Trä av Populus L., utom i form av

flis, spån, sågspån, hyvelspån och annat träavfall,

träemballage i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen och som uppfyller samma fytosanitära unionskrav som träet i sändningen,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten”

I den högra kolumnen i punkt 7.1 ska led d ersättas med följande:

”d)

Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

I den högra kolumnen i punkt 7.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

I punkt 7.3 ska texten i den högra kolumnen ersättas med följande:

Officiellt uttalande om att något av följande krav uppfylls:

a)

”Den lösa barken har genomgått lämplig gasning med en metod som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii ska anges verksamt ämne, lägsta barktemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

b)

Den lösa barken har genomgått lämplig värmebehandling så att hela barken (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

och

Officiellt uttalande om att barken efter behandlingen transporterades utanför vektorn Monochamus flygsäsong till dess att det lämnade det land som utfärdade uttalandet, med en säkerhetsmarginal på ytterligare fyra veckor i början och i slutet av den förväntade flygsäsongen, eller med en övertäckning som gör att den inte kan angripas av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller dess vektor.”

Punkt 8 ska utgå.

Punkt 11.4 ska ersättas med följande:

”11.4

Växter av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., utom frukter och fröer, men inbegripet avskurna grenar, med eller utan bladverk, med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan

Officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i ett område som har förklarats fritt från Agrilus planipennis Fairmaire i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2. Namnet på området ska anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.”

Följande punkt 11.5 ska införas efter punkt 11.4:

”11.5

Växter av Betula L., utom frukter och fröer, men inbegripet avskurna grenar av Betula L., med eller utan bladverk

Officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i ett land som man vet är fritt från Agrilus anxius Gory.”

Punkterna 15 och 16 ska utgå.

Följande punkter 18.1, 18.2 och 18.3 ska införas efter punkt 18:

”18.1

Växter av Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. och Vepris Comm., utom frukter (men inbegripet fröer), och fröer av Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf. samt hybrider av dessa, med ursprung i tredjeländer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.I 18.2 och 18.3, officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i ett land som har förklarats fritt från Candidatus Liberibacter spp., som orsakar citrussjukdomen huanglongbing (citrus greening), i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

18.2

Växter av Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. och Zanthoxylum L., utom frukter och fröer, med ursprung i tredjeländer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.I 18.1 och 18.3, officiellt uttalande om att

a)

växterna har sitt ursprung i ett land där Trioza erytreae Del Guercio inte förekommer,

eller

b)

växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Trioza erytreae Del Guercio, och som anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii i detta direktiv under rubriken ’tilläggsdeklaration’.

18.3

Växter av Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. och Zanthoxylum L., utom frukter och fröer, med ursprung i tredjeländer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.I 18.1 och 18.2, officiellt uttalande om att

a)

växterna har sitt ursprung i ett land där Diaphorina citri Kuway inte förekommer,

eller

b)

växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Diaphorina citri Kuway, och som anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii i detta direktiv under rubriken ’tilläggsdeklaration’.”

I punkt 25.4 leden aa och bb ska texten ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” ersättas med ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”.

I den högra kolumnen i punkt 25.4.1 ska texten ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” ersättas med ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”.

I den vänstra kolumnen i punkt 25.6 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

Punkt 25.7 ska ersättas med följande:

”25.7

Växter av Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. och Solanum melongena avsedda för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. förekommer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilaga III.A 11 och 13 och bilaga IV.A.I 25.5 och 25.6, i tillämpliga fall, ett officiellt uttalande om att

a)

växterna har sitt ursprung i områden som har befunnits vara fria från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

eller

b)

inga symptom på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. har iakttagits på växterna på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden.”

Punkt 27.1 ska ersättas med följande:

”27.1

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. och Pelargonium l'Hérit. ex Ait. avsedda för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande om att

aa)

växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Helicoverpa armigera (Hübner) och Spodoptera littoralis (Boisd.),

eller

a)

inga tecken på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden,

eller

b)

växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem mot de nämnda skadegörarna.”

Punkt 27.2 ska ersättas med följande:

”27.2

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. och Pelargonium l'Hérit. ex Ait., utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.I 27.1, officiellt uttalande om att

aa)

växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith och Spodoptera litura (Fabricius),

eller

a)

inga tecken på Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden,

eller

b)

växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem mot de nämnda skadegörarna.”

I den vänstra kolumnen i punkt 28.1 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den högra kolumnen i punkt 32.1 ska följande led d läggas till efter led c:

”eller

d)

har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch), har odlats in vitro i ett sterilt medium under sterila förhållanden som förhindrar att de kan angripas av Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch) samt transporteras i transparenta behållare under sterila förhållanden.”

I den högra kolumnen i punkt 32.3 ska följande led d läggas till efter led c:

”eller

d)

har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess), har odlats in vitro i ett sterilt medium under sterila förhållanden som förhindrar att de kan angripas av Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess) samt transporteras i transparenta behållare under sterila förhållanden.”

Punkt 33 ska ersättas med följande:

”33.

Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus

Officiellt uttalande om att

a)

produktionsplatsen har påvisats vara fri från Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. och Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

och

b)

växterna har sitt ursprung på ett fält som man vet är fritt från Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.”

I den högra kolumnen i punkt 36.1 ska följande led d läggas till efter led c:

”eller

d)

har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt från Thrips palmi Karny, har odlats in vitro i ett sterilt medium under sterila förhållanden som förhindrar att de kan angripas av Thrips palmi Karny samt transporteras i transparenta behållare under sterila förhållanden.”

Följande punkt 36.3 ska införas efter punkt 36.2:

”36.3

Frukter av Capsicum L. med ursprung i Belize, Costa Rica, Dominikanska republiken, El Salvador, Franska Polynesien, Förenta staterna, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexiko, Nicaragua, Panama och Puerto Rico, där Anthonomus eugenii Cano förekommer

Officiellt uttalande om att frukterna

a)

har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Anthonomus eugenii Cano, och som anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii i detta direktiv under rubriken ’tilläggsdeklaration’,

eller

b)

har sitt ursprung i en produktionsplats som av exportlandets nationella växtskyddsorganisation, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fri från Anthonomus eugenii Cano, och som anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii i detta direktiv under rubriken ’tilläggsdeklaration’, och som vid officiella kontroller som utförts minst en gång per månad under de två månader som föregick exporten har förklarats vara fri från Anthonomus eugenii Cano på produktionsplatsen och i dess omedelbara närhet.”

Punkt 38.1 ska utgå.

I den högra kolumnen i punkt 45.1 ska följande led d läggas till efter led c:

”eller

d)

har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer), har odlats in vitro i ett sterilt medium under sterila förhållanden som förhindrar att de kan angripas av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer), samt transporteras i transparenta behållare under sterila förhållanden.”

I den vänstra kolumnen i punkt 45.3 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den högra kolumnen i punkt 46 ska följande led d läggas till efter led c:

”eller

d)

växterna har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) och som inte visade några symptom på de relevanta skadegörarna, har odlats in vitro i ett sterilt medium under sterila förhållanden som förhindrar att de kan angripas av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer), samt transporteras i transparenta behållare under sterila förhållanden.”

I den vänstra kolumnen i punkt 48 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den högra kolumnen i punkt 49.1 ska följande led c läggas till efter led b:

”eller

c)

fröerna har genomgått en lämplig fysikalisk behandling mot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev och har befunnits vara fria från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt urval.”

ii)

Avsnitt II ska ändras på följande sätt:

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

Officiellt uttalande om att

a)

växterna har sitt ursprung i områden som man vet är fria från Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili och Citrus tristeza virus (europeiska stammar),

eller

b)

växterna härstammar från ett certifieringsprogram som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som, åtminstone beträffande Citrus tristeza virus (europeiska stammar), har genomgått officiell undersökning i varje enskilt fall med lämpliga tester eller metoder enligt internationella standarder, och som hela tiden har odlats i ett insektsäkert växthus eller i en isolerad bur, och på vilka inga symptom på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili och Citrus tristeza virus (europeiska stammar) har iakttagits,

eller

c)

växterna

härstammar från ett certifieringsprogram som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som, åtminstone beträffande Citrus tristeza virus (europeiska stammar), har genomgått officiell undersökning i varje enskilt fall med lämpliga tester eller metoder enligt internationella standarder, och som vid denna undersökning har befunnits vara fria från Citrus tristeza virus (europeiska stammar), och som har certifierats vara fritt från åtminstone Citrus tristeza virus (europeiska stammar) vid officiell undersökning av varje enskilt fall som utförs i enlighet med de metoder som nämns i denna strecksats,

och

har kontrollerats och inga symptom på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili och Citrus tristeza virus (europeiska stammar) har iakttagits sedan början av den senaste avslutade växtperioden.”

Följande punkt 10.1 ska införas efter punkt 10:

”10.1

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, och Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. och Zanthoxylum L., utom frukter och fröer

Officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Trioza erytreae Del Guercio.”

Punkt 18.1 ska ersättas med följande:

”18.1

Knölar av Solanum tuberosum L. avsedda för plantering

Officiellt uttalande om att

a)

unionens bestämmelser om bekämpning av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival har följts,

och

b)

antingen har knölarna sitt ursprung i ett område som man vet är fritt från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. eller också har unionens bestämmelser om bekämpning av Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. följts,

och

d)

aa)

antingen har knölarna sitt ursprung i områden där Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. inte förekommer, eller

bb)

i områden där Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. har påvisats, har knölarna sitt ursprung i en produktionsplats som befunnits vara fri från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., eller ansetts vara fri från denna, genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

och

e)

knölarna antingen har sitt ursprung i områden där Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) och Meloidogyne fallax Karssen inte förekommer, eller i områden där Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) och Meloidogyne fallax Karssen förekommer

och knölarna antingen har sitt ursprung i en produktionsplats som har befunnits vara fri från Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) och Meloidogyne fallax Karssen, baserat på en årlig undersökning av värdväxter genom visuell inspektion av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell inspektion både utvändigt och genom att man efter skörden skär av knölarna från potatisväxter som odlats på produktionsplatsen, eller

knölarna efter skörden slumpmässigt har utvalts och undersökts med avseende på symptom genom en lämplig metod för detta, eller testats i laboratorium, liksom inspekterats visuellt både utvändigt och genom att knölarna skurits av vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för förslutning av förpackningar eller behållare före saluföring i enlighet med bestämmelserna om förslutning i rådets direktiv 66/403/EEG, utan att några symptom på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) och Meloidogyne fallax Karssen påträffats.”

Följande punkt 18.1.1 ska införas efter punkt 18.1:

”18.1.1

Knölar av Solanum tuberosum L. avsedda för plantering, utom de som ska sättas i enlighet med artikel 4.4 b i rådets direktiv 2007/33/EG

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som är tillämpliga på knölarna av Solanum tuberosum L. avsedda för plantering i bilaga IV.A.II 18.1, officiellt uttalande om att unionens bestämmelser om bekämpning av Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs.”

I den högra kolumnen i punkt 18.3 ska texten ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” ersättas med ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”.

Punkt 18.5 ska ersättas med följande:

”18.5

Knölar av Solanum tuberosum L., utom de som anges i bilaga IV.A.II 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 eller 18.4

Ett registreringsnummer ska finnas på emballaget eller, om potatis transporteras löst i bulklast, på det fordon som transporterar potatisen, och utgöra bevis på att potatisen har odlats av en officiellt registrerad producent, eller att den har sitt ursprung i officiellt registrerade gemensamma lager eller distributionscentraler som är belägna inom produktionsområdet, och det ska anges att knölarna är fria från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. och att

a)

unionens bestämmelser om bekämpning av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

och

b)

i tillämpliga fall, unionens bestämmelser om bekämpning av Clavibacter michiganensis spp. sependonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

och

c)

unionens bestämmelser om bekämpning av Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs.”

Följande punkt 18.6.1 ska införas efter punkt 18.6:

”18.6.1

Växter med rötter, avsedda för plantering, av Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. och Solanum melongena L., utom de som ska sättas i enlighet med artikel 4.4 b i rådets direktiv 2007/33/EG

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.II 18.6, officiellt uttalande om att unionens bestämmelser om bekämpning av Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs.”

Punkt 18.7 ska ersättas med följande:

”18.7

Växter av Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. och Solanum melongena L., avsedda för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.II 18.6, i tillämpliga fall, officiellt uttalande om att

a)

växterna har sitt ursprung i områden som har befunnits vara fria från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

eller

b)

inga symptom på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. har iakttagits på växterna på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden.”

Punkt 20 ska ersättas med följande:

”20.

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. och Pelargonium l'Hérit. ex Ait., avsedda för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande om att

aa)

växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Helicoverpa armigera (Hübner) och Spodoptera littoralis (Boisd.),

eller

a)

inga tecken på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden,

eller

b)

växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem mot de nämnda skadegörarna.”

I den högra kolumnen i punkt 23 ska följande led d läggas till efter led c:

”eller

d)

växterna har sitt ursprung i växtmaterial (explantat) som är fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess), har odlats in vitro i ett sterilt medium under sterila förhållanden som förhindrar att de kan angripas av Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess) samt transporteras i transparenta behållare under sterila förhållanden.”

Punkt 24 ska ersättas med följande:

”24.

Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus

Det ska bevisas att produktionsplatsen har påvisats vara fri från Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. och Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.”

Följande punkt 24.1 ska införas efter punkt 24:

”24.1

Växter med rötter, avsedda för plantering, odlade utomhus, av Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. och Fragaria L.

och

lökar, rotknölar och jordstammar, odlade utomhus, av Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. och Tulipa L., utom de växter, lökar, rotknölar och jordstammar som ska planteras i enlighet med artikel 4.4 a eller c i rådets direktiv 2007/33/EG

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som är tillämpliga på växterna i bilaga IV.A.II 24 ska det finnas bevis på att unionens bestämmelser om bekämpning av Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs.”

I den vänstra kolumnen i punkt 26.1 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den vänstra kolumnen i punkt 27 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

I den högra kolumnen i punkt 28.1 ska följande led c läggas till efter led b:

”eller

c)

fröerna har genomgått en lämplig fysikalisk behandling mot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev och har befunnits vara fria från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt urval.”

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

I punkterna 4, 10 och 14.2 ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”EL, IRL, UK”

I punkterna 6.3 och 14.9 ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”CZ, IRL, S, UK”

Följande punkt 19.1 ska införas efter punkt 19:

”19.1

Växter av Castanea Mill. avsedda för plantering

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilagorna III.A 2 och IV.A.I 11.1 och 11.2, officiellt uttalande om att

a)

växterna under hela sin livstid har odlats på produktionsplatser i länder där Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer,

eller

b)

växterna har under hela sin livstid odlats i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

eller

c)

växterna har under hela sin livstid odlats i de skyddade zoner som anges i den högra kolumnen.

CZ, IRL, S, UK”

Punkt 20.3 ska ersättas med följande:

”20.3

Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade utomhus

Det ska finnas bevis på att växterna har sitt ursprung på ett fält som har påvisats vara fritt från Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK”

I punkt 21 ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”E (utom de självstyrande regionerna Kastilien-La Mancha, Kastilien-León, Extremadura, Murcia, Navarra och Rioja, samt Calatayud [Aragonien] [comarca] och provinsen Guipuzcoa [Baskien]), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Kalabrien, Kampanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet [utom provinserna Mantua och Sondrio], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien och Venetien [utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjska), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky och Trhová Hradská [distriktet Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [distriktet Levice], Dvory nad Žitavou [distriktet Nové Zámky], Málinec [distriktet Poltár], Hrhov [distriktet Rožňava], Veľké Ripňany [distriktet Topoľčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [distriktet Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

I punkt 21.3 ska texten i den tredje kolumnen (Skyddad(e) zon(er)) ersättas med följande:

”E (utom de självstyrande regionerna Kastilien-La Mancha, Kastilien-León, Extremadura, Murcia, Navarra och Rioja, samt Calatayud [Aragonien] [comarca] och provinsen Guipuzcoa [Baskien]), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzerna, Aostadalen, Apulien, Basilicata, Emilia-Romagna [provinserna Parma och Piacenza], Kalabrien, Kampanien, Lazio, Ligurien, Lombardiet [utom provinserna Mantua och Sondrio], Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien och Venetien [utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana i provinsen Padua samt området söder om motorväg A4 i provinsen Verona]), LV, LT, P, SI (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjska), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky och Trhová Hradská [distriktet Dunajská Streda], Hronovce och Hronské Kľačany [distriktet Levice], Dvory nad Žitavou [distriktet Nové Zámky], Málinec [distriktet Poltár], Hrhov [distriktet Rožňava], Veľké Ripňany [distriktet Topoľčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín [distriktet Trebišov]), FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna).”

Punkt 31 ska ersättas med följande:

”31.

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, med ursprung i BG, HR, SI, EL (regiondelarna Argolis och Chania), P (Algarve och Madeira), E, F, CY och I

Utan att det påverkar tillämpningen av kravet i bilaga IV.A.II punkt 30.1 om att emballaget ska vara försett med ett märke som anger ursprung,

a)

ska frukterna vara fria från stjälkar och blad, eller

b)

ska frukterna, i de fall de har stjälkar och blad, åtföljas av ett officiellt uttalande om att frukterna har förpackats i förslutna behållare som har förseglats officiellt och som ska förbli förseglade under transporten genom en zon som erkänts som skyddad för dessa frukter och ska vara försett med ett särskilt märke som ska återges på passet.

EL (utom regiondelarna Argolis och Chania), M, P (utom Algarve och Madeira)”

Punkt 32 ska ersättas med följande:

”32.

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilagorna III.A 15, IV.A.II 17 och IV.B 21.1, officiellt uttalande om att

a)

växterna har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett land där Grapevine flavescence dorée MLO inte förekommer, eller

b)

växterna har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder, har fastställts vara fritt från Grapevine flavescence dorée MLO, eller

c)

växterna har sitt ursprung och har odlats i Tjeckien, Frankrike (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie [departementet Aisne], Île-de-France [kommunerna Citry, Nanteuil-sur-Marne och Saâcy-sur-Marne] och Lorraine) eller Italien (Apulien, Basilicata och Sardinien), eller

cc)

växterna har sitt ursprung och har odlats i Schweiz (utom kantonen Ticino och Misoxdalen), eller

d)

har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats där

aa)

inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har iakttagits hos moderplantorna sedan början av de senaste två avlutade växtperioderna, och

bb)

antingen

i)

där inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos växterna på produktionsplatsen, eller,

ii)

där växterna har genomgått behandling med hett vatten med en temperatur på minst 50 °C under 45 minuter för eliminering av Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie [departementet Aisne], Île-de-France [kommunerna Citry, Nanteuil-sur-Marne och Saâcy-sur-Marne] och Lorraine), I (Apulien, Basilicata och Sardinien)”

Följande punkt 33 ska införas efter punkt 32:

”33.

Växter av Castanea Mill., utom växter i vävnadskultur, frukter och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga på växterna i bilaga III.A 2 och IV.A.I 11.1 och 11.2, officiellt uttalande om att

a)

växterna under hela sin livstid har odlats på produktionsplatser i länder där Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu inte förekommer,

eller

b)

växterna har under hela sin livstid odlats i ett område som av den nationella växtskyddsorganisationen, i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

eller

c)

växterna har under hela sin livstid odlats i de skyddade zoner som anges i den högra kolumnen.

IRL, P, UK”

5.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt I ska ändras på följande sätt:

Punkt 1.4 ska ersättas med följande:

”1.4

Växter av Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. och Zanthoxylum L., utom frukter och fröer”

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1

Växter avsedda för plantering, utom fröer, av släktena Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. och hybrider, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alla sorters hybrider från New Guinea av Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. och andra örtartade växter, utom växter av familjen Gramineae, avsedda för plantering, och utom lökar, stamknölar, jordstammar, fröer och rotknölar”

I den tredje strecksatsen i punkt 2.4 ska texten ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Lökar, stamknölar, rotknölar och jordstammar av Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ’Golden Yellow’, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniatyrsorter och hybrider av dessa av släktet Gladiolus Tourn. ex L., såsom Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. och Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. och Tulipa L., avsedda för plantering, som producerats av producenter som har tillstånd att producera och sälja till personer som bedriver förvärvsmässig växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra föremål som är förberedda för försäljning till konsumenten, och för vilka medlemsstaternas ansvariga officiella organ garanterar att produktionen är klart åtskild från produktionen av andra produkter.”

ii)

Avsnitt II ska ändras på följande sätt:

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2

Växter avsedda för plantering, utom fröer, av Populus L., Beta vulgaris L. och Quercus spp., utom Quercus suber

I punkt 1.3 ska texten ”, Castanea Mill.” införas efter ”Amelanchier Med.”.

I punkt 1.8 ska texten ”, Castanea Mill.” införas efter ”Beta vulgaris L.”.

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt I ska ändras på följande sätt:

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.

Växter avsedda för plantering, utom fröer men inbegripet fröer av Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och Uruguay, släktena Triticum, Secale och X Triticosecale från Afghanistan, Förenta staterna, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan och Sydafrika, Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf. och hybrider av dessa, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. och Phaseolus L.

2.

Växtdelar, utom frukter och frön, av

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. och snittblommor av Orchidaceae,

barrträd (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., med ursprung i Förenta staterna och Kanada,

Prunus L., med ursprung i icke-europeiska länder,

snittblommor av Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. och Trachelium L., med ursprung i icke-europeiska länder,

bladgrönsaker av Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. och Eryngium L.,

blad av Manihot esculenta Crantz,

avskurna grenar av Betula L., med eller utan bladverk,

avskurna grenar av Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med eller utan bladverk, med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. och Zanthoxylum L.”

Följande punkt 2.1 ska införas efter punkt 2:

”2.1

Växtdelar, utom frukter men inbegripet fröer, av Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. och Vepris Comm.”

I punkt 3 ska följande strecksats läggas till:

”—

Capsicum L.”

Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”5.

Lös bark av

barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder,

Acer saccharum Marsh, Populus L. och Quercus L., utom Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan,

Betula L., med ursprung i Förenta staterna och Kanada.

6.

Trä, i den mening som avses i artikel 2.2 första stycket, om följande krav uppfylls:

a)

Träet har helt eller delvis erhållits från en av de ordningar, släkten eller arter som beskrivs nedan, utom träemballage enligt del A avsnitt I punkt 2 i bilaga IV:

Quercus L., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna, utom trä som motsvarar beskrivningen enligt b under KN-nummer 4416 00 00 och för vilket det finns dokumentation som styrker att träet har genomgått en värmebehandling så att en minimitemperatur på 176 °C har uppnåtts under 20 minuter.

Platanus L., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Armenien eller Förenta staterna.

Populus L., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten.

Acer saccharum Marsh., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna och Kanada.

Barrträd (Coniferales), inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i icke-europeiska länder, Kazakstan, Ryssland och Turkiet.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan.

Betula L., inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna och Kanada.

b)

Träet motsvarar en av följande beskrivningar enligt del 2 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87:

KN-nr

Varuslag

4401 10 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

4401 21 00

Barrträ i form av flis eller spån

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

ex 4401 30 40

Sågspån, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

ex 4401 30 80

Träavfall, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4403 10 00

Obearbetat trä, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 20

Obearbetat barrträ, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 91

Obearbetat trä av ek (Quercus spp.), utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ex 4403 99

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.], bok [Fagus spp.] eller björk [Betula L.]), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

4403 99 51

Sågtimmer av obearbetat trä av björk (Betula L.), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 99 59

Obearbetat trä av björk (Betula L.), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom sågtimmer

ex 4404

Kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407 10

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 91

Trä av ek (Quercus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex 4407 93

Trä av Acer saccharum Marsh, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 95

Trä av ask (Fraxinus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex 4407 99

Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.], bok [Fagus spp.], lönn [Acer spp.], körsbärsträ [Prunus spp.] eller ask [Fraxinus spp.]), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4408 10

Skivor av barrträ för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

9406 00 20

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä”

ii)

I avsnitt II punkt 5 ska texten ”Castanea Mill.,” införas före ”Dolichos Jacq.”.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/49


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/81/EU

av den 23 juni 2014

om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller bisfenol A

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2009/48/EG fastställs allmänna krav på ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (2). Sådana ämnen får inte användas i leksaker, i beståndsdelar till leksaker eller mikrostrukturellt urskiljbara delar av leksaker, såvida de inte är oåtkomliga för barn, är tillåtna enligt ett kommissionsbeslut eller ingår i separata koncentrationer som är lika stora eller mindre än de relevanta koncentrationer som fastställts för klassificering av blandningar som innehåller dem som CMR-ämnen. För att skydda barns hälsa kan i tillämpliga fall särskilda gränsvärden för sådana ämnen fastställas, när det gäller leksaker som är avsedda för barn under tre år eller andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

(2)

Ämnet bisfenol A är en mycket vanlig kemikalie som används i stor omfattning vid tillverkningen av ett stort antal olika konsumentprodukter. Bisfenol A används som monomer vid tillverkning av polykarbonatplaster. Polykarbonatplaster används bland annat vid leksakstillverkning. Dessutom har bisfenol A påträffats i vissa leksaker.

(3)

I rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (3) reglerades de väsentliga säkerhetskraven för leksakers kemiska egenskaper till och med den 19 juli 2013. Den europeiska standarden EN 71-9:2005+A1:2007 har ett gränsvärde för migration på 0,1 mg/l för bisfenol A. De europeiska standarderna EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005 innehåller relevanta testmetoder. Gränsvärdena och testmetoderna för bisfenol A i EN 71–9:2005+A1:2007, EN 71–10:2005 och EN 71–11:2005 används av leksaksindustrin som måttstock för att garantera att det inte förekommer någon farlig exponering på grund av bisfenol A i leksaker. De standarderna är dock inte harmoniserade standarder.

(4)

Bisfenol A är enligt förordning (EG) nr 1272/2008 klassificerat som reproduktionstoxiskt i kategori 2. Eftersom det inte finns några särskilda krav får bisfenol A förekomma i leksaker i koncentrationer som är lika stora som eller mindre än de relevanta koncentrationer som har fastställts för klassificering av blandningar som innehåller ämnet som CMR-ämne, nämligen 5 % från och med den 20 juli 2013 och 3 % från och med den 1 juni 2015. Det kan inte uteslutas att dessa koncentrationer kan leda till en ökning av små barns exponering för bisfenol A, jämfört med gränsvärdet för migration på 0,1 mg/l för bisfenol A enligt de europeiska standarderna EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005.

(5)

Bisfenol A var föremål för heltäckande bedömningar 2003 och 2008 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (4). I den slutliga riskbedömningsrapporten, med titeln Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A), konstaterades bl.a. att bisfenol A har endokrinmodulerande egenskaper i flera in vitro- och in vivo-screeningtester, och man fann att ytterligare forskning behövdes för att skingra den osäkerhet som råder kring möjligheten att bisfenol A påverkar utvecklingen negativt vid låga doser. Trots detta motiverar en hög nivå på skyddet av barn mot risker orsakade av kemiska ämnen i leksaker, med tanke på barns särskilda behov i egenskap av en utsatt konsumentgrupp, att gränsvärdet för migration på 0,1 mg/l för bisfenol A tas med i direktiv 2009/48/EG.

(6)

Effekterna av bisfenol A utvärderas för närvarande i vetenskapliga forum, däribland Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Gränsvärdet för migration i detta direktiv bör ses över om nya relevanta vetenskapliga uppgifter blir tillgängliga i framtiden.

(7)

Direktiv 2009/48/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för leksakers säkerhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägg C till bilaga II till direktiv 2009/48/EG ska ersättas med följande:

”Tillägg C

Särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen, vilka antagits i enlighet med artikel 46.2

Ämne

CAS-nr

Gränsvärde

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (halt)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (halt)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (halt)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (migration) i enlighet med metoderna i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 21 december 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 21 december 2015

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EGT L 187, 16.7.1988, s. 1.

(4)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.


BESLUT

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/52


RÅDETS BESLUT 2014/380/GUSP

av den 23 juni 2014

om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 februari 2011 antog rådet beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1).

(2)

Den 19 mars 2014 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2146 (2014) enligt vilken FN:s medlemsstater bemyndigas att göra inspektioner på de fartyg på öppet hav som förtecknas av den kommitté som inrättats enligt punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) (nedan kallad kommittén).

(3)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) föreskrivs att flaggstaterna för förtecknade fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, vidta de åtgärder som krävs för att ge sådana fartyg direktiv om att inte lasta, transportera eller lossa råolja som olagligen exporteras från Libyen ombord på fartygen, i avsaknad av direktiv från den libyska regeringens kontaktpunkt.

(4)

Därutöver ska FN:s medlemsstater enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014), om förtecknandet av kommittén så föreskriver, vidta de åtgärder som krävs för att förhindra förtecknade fartyg från att anlöpa deras hamnar, såvida inte tillträde är nödvändigt för att genomföra en inspektion, i en nödsituation eller vid återvändande till Libyen.

(5)

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, dessutom tillhandahållande av bunkringstjänster, såsom leverans av bränsle eller förnödenheter, eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg förbjudas, om inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl, eller vid återvändande till Libyen.

(6)

Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, inte heller finansiella transaktioner avseende råolja som olagligen exporteras från Libyen ombord på förtecknade fartyg utföras.

(7)

I enlighet med beslut 2011/137/Gusp har rådet genomfört en fullständig översyn av de förteckningar över personer och enheter som anges i bilagorna II och IV till det beslutet.

(8)

Identifieringsuppgifterna rörande en enhet i förteckningen över personer och enheter i bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp bör uppdateras.

(9)

Det finns inte längre någon grund för att behålla två enheter på den förteckning över personer och enheter som anges i bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp.

(10)

Beslut 2011/137/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/137/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4b

1.   I enlighet med punkterna 5–9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) får medlemsstaterna göra inspektioner på förtecknade fartyg på öppet hav, genom att vidta alla åtgärder som står i proportion till de särskilda omständigheterna, med fullständigt beaktande av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, i tillämpliga fall, för att utföra sådana inspektioner och ge fartygen direktiv om att vidta lämpliga åtgärder för att återlämna råoljan till Libyen, med samtycke av och i samarbete med Libyens regering.

2.   Innan en inspektion enligt punkt 1 utförs ska medlemsstaterna inhämta samtycke från fartygets flaggstat.

3.   Medlemsstater som utför en inspektion enligt punkt 1 ska till kommittén omgående lämna in en rapport om inspektionen som innehåller alla relevanta uppgifter, däribland de ansträngningar som gjorts för att inhämta samtycke från fartygets flaggstat.

4.   Medlemsstater som utför inspektioner enligt punkt 1 ska se till att sådana inspektioner utförs av örlogsfartyg och fartyg som ägs eller drivs av en stat och som endast nyttjas för statliga och icke-kommersiella ändamål.

5.   Punkt 1 ska inte påverka medlemsstaternas rättigheter, skyldigheter eller ansvar i enlighet med internationell rätt, inbegripet rättigheter eller skyldigheter i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention, däribland den allmänna principen om en flaggstats exklusiva jurisdiktion när det gäller dess fartyg på öppet hav, med hänsyn till icke-förtecknade fartyg och i alla andra situationer än den som anges i den punkten.

6.   I bilaga V anges de fartyg som avses i punkt 1 och som förtecknats kommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

Artikel 4c

1.   En medlemsstat som är flaggstat för ett förtecknat fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, ge fartyget direktiv om att inte lasta, transportera eller lossa råolja som olagligen exporteras från Libyen ombord på fartyget, i avsaknad av direktiv från den libyska regeringens kontaktpunkt som avses i punkt 3 i FN: s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

2.   Medlemsstaterna ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, neka förtecknade fartyg att anlöpa deras hamnar, med undantag för om sådant tillträde krävs för att utföra en inspektion, i en nödsituation eller vid återvändande till Libyen.

3.   Tillhandahållande av bunkringstjänster, såsom leverans av bränsle eller förnödenheter, eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg ska vara förbjudet för medborgare i medlemsstaterna eller från medlemsstaternas territorier, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.

4.   Punkt 3 ska inte tillämpas om den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten fastställer att tillhandhållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl, eller om fartyget återvänder till Libyen. Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommittén om eventuella sådana godkännanden.

5.   Finansiella transaktioner avseende råolja som olagligen exporteras från Libyen ombord på förtecknade fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, vara förbjudet för medborgare i medlemsstaterna eller enheter inom deras jurisdiktion eller från medlemsstaternas territorier.

6.   I bilaga V anges de fartyg som avses i punkterna 1, 2, 3 och 5 och som förtecknats av kommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).”

2.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   Rådet ska göra ändringar i bilagorna I, III och V på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller kommittén.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9b

Om kommittén förtecknar ett fartyg som avses i artikel 4b.1 och artikel 4c.1, 4c.2, 4c.3 och 4c.5 ska rådet föra upp det fartyget i bilaga V.”

Artikel 2

Bilaga I till detta beslut ska läggas till i beslut 2011/137/Gusp som bilaga V.

Artikel 3

Bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp ska ändras i enlighet med bilaga II till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.


BILAGA I

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKEL 4b.1 OCH ARTIKEL 4c.1, 4c.2, 4c.3 OCH 4c.5

…”


BILAGA II

Bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om enheten ”Capitana Seas Limited” ska ersättas med följande:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för upptagande i förteckningen

Datum för upptagande i förteckningen

”36.

Capitana Seas Limited

 

BVI-bildad enhet ägd av al-Saadi Gaddafi

12.4.2011”

2.

Uppgifterna om följande enheter ska utgå:

Libyan Holding Company for Development and Investment.

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/56


RÅDETS BESLUT 2014/381/GUSP

av den 23 juni 2014

om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 september 2010 antog rådet beslut 2010/573/Gusp (1).

(2)

Den 27 september 2013 antog rådet beslut 2013/477/Gusp (2), genom vilket, på grundval av en översyn av beslut 2010/573/Gusp, de restriktiva åtgärderna mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien förlängs till och med den 30 september 2014.

(3)

De restriktiva åtgärderna bör förlängas till och med den 31 oktober 2014.

(4)

Beslut 2010/573/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.2 i beslut 2010/573/Gusp ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 oktober 2014. Det ska ses över fortlöpande. Det kan vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppfyllts.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/573/Gusp av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien (EUT L 253, 28.9.2010, s. 54).

(2)  Rådets beslut 2013/477/Gusp av den 27 september 2013 om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien (EUT L 257, 28.9.2013, s. 18).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/57


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/382/GUSP

av den 23 juni 2014

om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 2c, och

av följande skäl

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp.

(2)

Den 9 maj 2014 lade den sanktionskommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) till tre personer i den förteckning över personer och enheter som omfattas av de åtgärder som införts genom punkterna 30 och 32 i FN:s säkerhetsråds resolution 2134 (2014).

(3)

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som anges i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2013/798/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

EFTERNAMN: BOZIZÉ

FÖRNAMN: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: 14 oktober 1946 i Mouila, Gabon

PASS-/PERSONUPPGIFTER: Son till Martine Kofio

SKÄL FÖR UPPFÖRANDE PÅ FÖRTECKNINGEN: Deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken: Sedan statskuppen den 24 mars 2013 har François Bozizé finansiellt och materiellt understött den milis som försöker destabilisera den pågående övergången och återge honom makten. François Bozizé uppmuntrade tillsammans med sina anhängare attacken mot Bangui den 5 december 2013. Efter denna attack, som utfördes av anti balakastyrkor den 5 december 2013, försämrades situationen i Centralafrikanska republiken snabbt, och mer än 700 personer dödades. Han har därefter fortsatt sina försök att genomföra destabiliserande operationer och att samla anti-balakastyrkor för att hålla spänningarna i landets huvudstad vid liv. François Bozizé har försökt att på nytt organisera många element från den centralafrikanska försvarsmakten, som efter statskuppen har skingrats och nu finns på landsbygden. Trupper lojala med François Bozizé har deltagit i vedergällningsattacker mot den muslimska befolkningsgruppen i Centralafrikanska republiken. Han har uppmanat sin milis att begå grymheter riktade mot den nuvarande regimen och islamister.

2.   NOURREDINE ADAM

EFTERNAMN: ADAM

FÖRNAMN: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: 1970 i Ndele, Centralafrikanska republiken

Alternativt födelsedatum:: 1969, 1971

PASS-/PERSONUPPGIFTER:

 

SKÄL FÖR UPPFÖRANDE PÅ FÖRTECKNINGEN: Deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken: Noureddine Adam är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, tidigare kallad Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine Adam ledde tidigare en ”fundamentalistisk” utbrytargrupp från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddine Adams deltagande skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozizé. Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna i det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine Adam leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som upplöstes av Michel Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Deltagande i planeringen, ledningen eller utförande av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt: Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till minister för säkerhet, och därefter generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine Adam använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare till François Bozizé och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser: I början av 2013 spelade Nourredine Adam en viktig roll inom det nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för samla in pengar till det tidigare upproret. Han ingick också i en tchadisk liga som smugglar diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.

3.   LEVY YAKETE

EFTERNAMN: YAKETE

FÖRNAMN: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: 14 augusti 1964 i Bangui, Centralafrikanska republiken

Alternativt födelsedatum: 1965

PASS-/PERSONUPPGIFTER: Son till Pierre Yakété och Joséphine Yamazon.

SKÄL FÖR UPPFÖRANDE PÅ FÖRTECKNINGEN: Deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken: Den 17 december 2013 blev Levy Yakete politisk samordnare inom den nybildade Folkets motståndsrörelse för reformering av Centralafrikanska republiken, en rebellgrupp inom anti-balaka. Han har varit direkt involverad i beslut som fattats av en rebellgrupp som begått handlingar som undergrävt freden, stabiliteten och säkerheten i Centralafrikanska republiken, särskilt den 5 december 2013 och därefter. Dessutom pekas denna grupp i FN:s säkerhetsråds resolutioner 2127, 2134 och 2149 explicit ut som ansvarig för sådana handlingar. Levy Yakete har anklagats för att ha beordrat att människor med anknytning till Séléka ska gripas, uppmanat till attacker på människor som inte stöder president Bozizé och värvat unga män i milisen för att attackera regeringskritiker med machete. Levy Yakete stod efter mars 2013 fortfarande nära François Bozizé, och har gått med i Fronten för en återgång till konstitutionell ordning i Centralafrikanska republiken (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique – FROCCA), som ville återinsätta den avsatta presidenten med alla nödvändiga medel. I slutet av sommaren 2013 reste han till Kamerun och Benin, där han försökte värva människor för strid mot Séléka. I september 2013 försökte han återta kontrollen över operationer som leds av kombattanter som stöder François Bozizé i städer och byar i närheten av Bossangoa. Levi Yakete är också misstänkt för att ha hjälpt till att dela ut macheter till unga arbetslösa kristna för att underlätta deras attacker på muslimer.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/60


RÅDETS BESLUT 2014/383/GUSP

av den 23 juni 2014

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 juli 2013 antog rådet beslut 2013/393/Gusp (1) om utnämning av Franz-Michael SKJOLD MELLBIN till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Afghanistan. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2014.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas för ytterligare en period på åtta månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Franz-Michael SKJOLD MELLBINS uppdrag som den särskilda representanten i Afghanistan förlängs härmed till och med den 28 februari 2015. Rådet får besluta att uppdraget för den särskilda representanten ska avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representanten ska representera unionen och främja unionens politiska mål i Afghanistan, i nära samordning med medlemsstaternas representanter i Afghanistan. Den särskilda representanten ska i synnerhet

a)

bidra till genomförandet av EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande och av EU-strategin i Afghanistan 2014–2016 och, om så är lämpligt, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan,

b)

stödja den politiska dialogen mellan unionen och Afghanistan,

c)

stödja Förenta nationerna (FN) i dess nyckelroll i Afghanistan, med särskild tonvikt på att bidra till bättre samordning av det internationella biståndet och härigenom främja genomförandet av kommunikéerna från Bonn-, Chicago- och Tokyokonferenserna samt relevanta FN-resolutioner.

Artikel 3

Uppdrag

För att fullgöra sitt uppdrag ska den särskilda representanten, i nära samarbete med medlemsstaternas representanter i Afghanistan

a)

främja unionens syn på den politiska processen och utvecklingen i Afghanistan,

b)

upprätthålla nära kontakter med och stödja utvecklingen av berörda afghanska institutioner, särskilt regeringen och parlamentet samt lokala myndigheter; kontakter ska även upprätthållas med andra afghanska politiska grupper och andra berörda aktörer i Afghanistan, särskilt berörda aktörer från det civila samhället,

c)

upprätthålla nära kontakter med berörda internationella och regionala aktörer i Afghanistan, i synnerhet den särskilda representanten för FN:s generalsekreterare, Nordatlantiska fördragsorganisationens höga civila representant och andra viktiga partner och organisationer,

d)

informera om framstegen i strävan att uppnå målen för EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande, EU-strategin i Afghanistan 2014–2016, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan och kommunikéerna från Bonn-, Chicago- och Tokyokonferenserna, särskilt med avseende på

civil kapacitetsuppbyggnad, särskilt på regional nivå,

gott styre och upprättande av institutioner som är nödvändiga för rättsstatsprincipen, särskilt ett oberoende domstolsväsen,

valreformer,

reformering av säkerhetssektorn, däribland förstärkning av de rättsliga institutionerna, den nationella armén och polisstyrkan, framför allt uppbyggnaden av den civila polisen,

främjande av tillväxt, särskilt genom jordbruk och landsbygdsutveckling,

fullgörande av Afghanistans internationella människorättsåtaganden, inklusive respekt för rättigheterna för personer som tillhör minoriteter och kvinnors och barns rättigheter,

respekt för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen,

främjande av kvinnors deltagande i den offentliga förvaltningen, det civila samhället och, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325, fredsprocessen,

fullgörande av Afghanistans internationella åtaganden, inklusive samarbete i samband med internationella ansträngningar för att bekämpa terrorism, olaglig narkotikahandel och människohandel samt spridning av vapen, massförstörelsevapen och därtill relaterade material,

underlättande av det humanitära biståndet och flyktingars och internflyktingars återvändande under ordnade förhållanden,

ökad effektivitet av unionens närvaro och verksamhet i Afghanistan och stöd till utformningen av de regelbundna rapporter om genomförandet av EU-strategin i Afghanistan 2014–2016 som rådet har begärt,

e)

delta aktivt i lokala samordningsfora såsom det gemensamma samordnings- och övervakningsorganet och samtidigt hålla icke-deltagande medlemsstater fullständigt underrättade om de beslut som fattas på dessa nivåer,

f)

lämna råd om unionens deltagande i och ståndpunkter vid internationella konferenser när det gäller Afghanistan,

g)

aktivt bidra till att främja regionalt samarbete genom relevanta initiativ, bland annat Istanbulprocessen och konferensen för Afghanistan om regionalt ekonomiskt samarbete,

h)

bidra till genomförandet av unionens politik för de mänskliga rättigheterna och EU:s riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, bland annat med avseende på kvinnor och barn i konfliktdrabbade områden, särskilt genom att övervaka och inrikta sig på utvecklingen i detta avseende,

i)

vid behov stödja en allomfattande fredsprocess under afghansk ledning som kan resultera i en politisk lösning i överensstämmelse med de ”absoluta gränser” som man enades om vid Bonnkonferensen.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden från och med den 1 juli 2014 till och med den 28 februari 2015 ska uppgå till 3 760 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den kompetens som krävs när det gäller vissa politiska frågor med hänsyn till vad uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål och regelbundet informera rådet och kommissionen om sammansättningen av staben.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska då betalas av medlemsstaten, av den berörda unionsinstitutionen respektive av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera till förmån för den särskilde representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska vid behov fastställas i överenskommelse med värdlandet. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och personerna i hans stab ska respektera de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Unionens delegationer och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras, i överensstämmelse med den särskilda representantens uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde, för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

i förekommande fall upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder som styr hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom det geografiska området såväl som hanteringen av säkerhetstillbud inklusive en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all utstationerad personal utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i det geografiska området,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till det geografiska området, grundad på den riskklassificering som tilldelats området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs och till den höga representanten, rådet och kommissionen lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande och till att säkerställa att unionens alla instrument och medlemsstaternas handlande används på ett samstämmigt sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet och med unionens delegation i Pakistan. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer och medlems staternas beskickningschefer. De ska göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge lokal politisk vägledning till chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan). Den särskilda representanten och den civila insatschefen ska vid behov samråda. Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Afghanistan, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i området ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska lägga fram en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget för den höga representanten, rådet och kommissionen i slutet av november 2014.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 198, 23.7.2013, s. 47.

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/65


RÅDETS BESLUT 2014/384/GUSP

av den 23 juni 2014

om ändring av beslut 2011/426/Gusp om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.2 och33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 juli 2011 antog rådet beslut 2011/426/Gusp (1) om utnämning av Peter SØRENSEN till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Bosnien och Hercegovina. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2015.

(2)

Genom beslut 2011/426/Gusp, senast ändrat genom beslut 2013/351/Gusp (2), tilldelades den särskilda representanten ett finansiellt referensbelopp för perioden 1 september 2011–30 juni 2014. Ett nytt finansiellt referensbelopp bör fastställas för perioden 1 juli 2014–30 juni 2015.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

(4)

Beslut 2011/426/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/426/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.1 ska följande stycke läggas till:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 juli 2014–30 juni 2015 ska vara 5 250 000 EUR.”

2.

I artikel 13 ska följande stycke läggas till:

”Den slutliga övergripande rapporten om genomförandet av uppdraget ska lämnas in före mars 2015.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 188, 19.7.2011, s. 30.

(2)  EUT L 185, 4.7.2013, s. 7.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/66


RÅDETS BESLUT 2014/385/GUSP

av den 23 juni 2014

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 juni 2012 antog rådet EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati.

(2)

Den 25 juli 2012 antog rådet beslut 2012/440/Gusp (1) om utnämning av Stavros LAMBRINIDIS till Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter (nedan kallad den särskilda representanten). Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2014.

(3)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas för ytterligare en period på åtta månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Stavros LAMBRINIDIS uppdrag som särskild representant för mänskliga rättigheter förlängs härmed till och med den 28 februari 2015. Rådet får besluta att den särskilda representantens uppdrag avslutas tidigare, grundat på en utvärdering av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål för mänskliga rättigheter enligt fördraget, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati enligt följande:

a)

Förbättra unionens effektivitet, närvaro och synlighet och samtidigt värna om och främja de mänskliga rättigheterna i världen, särskilt genom att fördjupa unionens samarbete och politiska dialog med tredjeländer, berörda parter, företag, det civila samhället internationella och regionala organisationer samt genom åtgärder inom relevanta internationella forum.

b)

Öka unionens bidrag till förstärkt demokrati och institutionsuppbyggnad, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i hela världen.

c)

Öka samstämmigheten i unionens åtgärder för mänskliga rättigheter och integrationen av mänskliga rättigheter i samtliga områden som omfattas av unionens yttre åtgärder.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

bidra till genomförandet av unionens politik för mänskliga rättigheter, framför allt EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, genom att bland annat utforma rekommendationer,

b)

bidra till genomförandet av unionens riktlinjer, hjälpmedel och handlingsplaner för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt,

c)

fördjupa dialogen med regeringar i tredjeländer och internationella och regionala organisationer för mänskliga rättigheter samt det civila samhällets organisationer och andra berörda aktörer för att se till att unionens politik för mänskliga rättigheter effektiviseras och synliggörs,

d)

bidra till ökad samstämmighet och enhetlighet i unionens politik och åtgärder för skydd och främjande av mänskliga rättigheter, genom att bland annat bidra till utformningen av relevant unionspolitik.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) och dess behöriga avdelningar för att se till att respektive insatser på området mänskliga rättigheter genomförs på ett samstämmigt och enhetligt sätt.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag från och med den 1 juli 2014 till och med den 28 februari 2015 ska vara 550 000 EUR.

2.   Det finansiella referensbeloppet för den efterföljande perioden för den särskilda representanten för mänskliga rättigheter ska fastställas av rådet.

3.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

4.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska då betalas av respektive medlemsstat, av den av unionens institutioner som berörs eller av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 8

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer och medlemsstaternas diplomatiska beskickningar ska vid behov tillhandahålla den särskilda representanten logistiskt stöd.

Artikel 9

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt uppdrag och på grundval av säkerhetssituationen i landet i fråga, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten, som inbegriper såväl specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker förflyttning av personal till och inom det geografiska området och hantering av säkerhetstillbud, samt en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal utstationerad utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i det geografiska området,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till det geografiska området, grundad på den riskklassificering som tilldelats området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt skriftligen rapportera till den höga representanten, rådet och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporterna och rapporterna om uppdragets genomförande.

Artikel 10

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper, särskilt arbetsgruppen för mänskliga rättigheter. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 11

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande och till att unionens instrument och medlemsstaternas åtgärder används på ett konsekvent sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representanten ska arbeta under samordning med medlemsstaterna och kommissionen samt i förekommande fall med andra särskilda representanter. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer, medlemsstaternas beskickningschefer samt chefer eller befälhavare för uppdrag och insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och i förekommande fall andra särskilda representanter, vilka ska göra sitt yttersta för att bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med och sträva efter komplementaritet och synergier med andra internationella och regionala aktörer vid högkvarter och på fältet. Den särskilda representanten ska upprätthålla regelbundna kontakter med det civila samhällets organisationer, både vid högkvarter och på fältet.

Artikel 12

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess överensstämmelse med andra insatser från unionens sida i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska lämna en övergripande rapport om uppdragets genomförande till den höga representanten, rådet och kommissionen senast i slutet av november 2014.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 200, 27.7.2012, s. 21.

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/70


RÅDETS BESLUT 2014/386/GUSP

av den 23 juni 2014

om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde stats- och regeringscheferna i unionens medlemsstater kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(2)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(3)

Vid sitt möte den 20–21 mars 2014 fördömde Europeiska rådet i starka ordalag den olagliga annekteringen av den autonoma republiken Krim (nedan kallad Krim) och staden Sevastopol (nedan kallad Sevastopol) till Ryska federationen och betonade att det inte kommer att erkänna den. Europeiska rådet ansåg att vissa ekonomiska, handelsmässiga och finansiella restriktioner när det gäller Krim bör föreslås och snabbt genomföras.

(4)

Den 27 mars 2014 antog FN:s generalförsamling resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet i vilken den bekräftar sitt åtagande för Ukrainas suveränitet, politiska oberoende, enhet och territoriella integritet, inom dess internationellt erkända gränser, betonar att folkomröstningen i Krim den 16 mars var ogiltig och uppmanar alla stater att inte erkänna några förändringar av Krims och Sevastopols status.

(5)

Under dessa omständigheter anser rådet att import av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen bör förbjudas, med undantag för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol för vilka ett ursprungsintyg utfärdats av Ukrainas regering.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska bli verkningsfulla bör det träda i kraft dagen efter det att det offentliggörs.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol ska vara förbjuden.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring med anknytning till import av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol.

Artikel 2

De förbud som anges i artikel 1 ska inte tillämpas på varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som gjorts tillgängliga för undersökning och som har kontrollerats av Ukrainas regering, och som Ukrainas regering har beviljat ett ursprungsintyg.

Artikel 3

De förbud som anges i artikel 1 ska till och med den 26 september 2014 inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 25 juni 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, som ingås eller fullgörs senast den 26 september 2014.

Artikel 4

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte att kringgå de förbud som fastställs i artikel 1.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 23 juni 2015.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/72


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2014/387/GUSP

av den 23 juni 2014

om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1), särskilt artikel 30.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp.

(2)

Uppgifterna rörande en person i förteckningen i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp bör uppdateras.

(3)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen bör tolv personer läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

(4)

Beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.


BILAGA

1.

Uppgifterna för den person som förtecknas nedan i enlighet med avsnitt A i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

152.

Dr Qadri (

Image

) (även skrivet Kadri) Jamil (

Image

) (även skrivet Jameel)

 

Tidigare vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor, minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

2.

Följande personer ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ i avsnitt A bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

180.

Ahmad al-Qadri

Född 1956

Jordbruks- och jordbruksreformminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Olje- och mineralresursminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Född 1959

Industriminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Född 1973

Socialminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Född 1964

Arbetsmarknadsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Född 1955

Finansminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Född 1956

Ekonomi- och utrikeshandelsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Född 1966

Minister för inre handel och konsumentskydd. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Född 1972

Turismminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Född 1956

Minister för högre utbildning. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Född 1953

Minister för offentliga arbeten. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Född 1957

Statssekreterare. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/75


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 16 juni 2014

om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt de gränsöverskridande och transnationella komponenterna inom målet Europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2014–2020

[delgivet med nr C(2014) 3898]

(2014/388/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (1), särskilt artikel 3.1 andra stycket och artikel 3.3 första stycket,

efter samråd med samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som inrättats genom artikel 150.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (2), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) ger inom målet Europeiskt territoriellt samarbete stöd till gränsöverskridande samarbete i vissa regioner som motsvarar nivå 3 i den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (nedan kallade Nuts 3-regioner) och till transnationellt samarbete i alla regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (nedan kallade Nuts 2-regioner), som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (3), ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 31/2011 (4). Det är därför nödvändigt att förteckna de stödberättigade regionerna.

(2)

Enligt artikel 3.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1299/2013 ska man i förteckningen över regioner som är berättigade till stöd för gränsöverskridande samarbete även ange sådana Nuts 3-regioner inom unionen som ska beaktas vid tilldelningen av Eruf-medel för gränsöverskridande samarbete vid alla inre gränser och vid de yttre gränser som omfattas av unionens finansieringsinstrument för yttre förbindelser, t.ex. det europeiska grannskapsinstrumentet, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 (5), och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 (6).

(3)

Enligt artikel 3.1 femte stycket i förordning (EU) nr 1299/2013, kan också Nuts 3-regioner i yttersta randområden med sjögränser som ligger mer än 150 km från varandra tas med i denna förteckning som gränsöverskridande områden, på begäran av den eller de berörda medlemsstaterna.

(4)

Enligt artikel 3.6 i förordning (EU) nr 1299/2013 bör man i kommissionens beslut om upprättande av förteckningar över gränsöverskridande och transnationella områden i informationssyfte också nämna de regioner i tredjeländer eller territorier som avses i artikel 3.2 och 3.4 i den förordningen.

(5)

Det är därför nödvändigt att upprätta förteckningar över gränsöverskridande och transnationella områden som är berättigade till stöd från Eruf, uppdelade efter samarbetsprogram.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) enligt den gränsöverskridande komponenten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete ska vara de som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

De Nuts 3-regioner i unionen som beaktas vid tilldelningen av Eruf-medel till gränsöverskridande samarbete, men som inte ingår i något av de gränsöverskridande områden som förtecknas i bilaga I och som kommer att omfattas av unionens finansieringsinstrument för yttre förbindelser, t.ex. det europeiska grannskapsinstrumentet, enligt förordning (EU) nr 232/2014, och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), enligt förordning (EU) nr 231/2014, ska vara de som förtecknas i bilaga II.

Artikel 3

De regioner och områden som är berättigade till stöd från Eruf enligt den transnationella komponenten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete ska vara de som förtecknas i bilaga III.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 juni 2014.

På kommissionens vägnar

Johannes HAHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 31/2011 av den 17 januari 2011 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 13, 18.1.2011, s. 3).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).


BILAGA I

Förteckning över områden som ska få stöd, uppdelade efter program för gränsöverskridande samarbete

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgien–Tyskland–Nederländerna (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Österrike–Tjeckien

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovakien–Österrike

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Österrike–Tyskland/Bayern (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf am Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Spanien–Portugal (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)

 

PT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porto

 

 

PT115

Tâmega

 

 

PT117

Douro

 (1)

 

PT118

Alto Trás-os-Montes

 (1)

 

PT150

Algarve

 (1)

 

PT165

Dão-Lafões

 

 

PT166

Pinhal Interior Sul

 

 

PT167

Serra da Estrela

 

 

PT168

Beira Interior Norte

 (1)

 

PT169

Beira Interior Sul

 (1)

 

PT16A

Cova da Beira

 

 </