ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
14 maj 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17)

1

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 469/2014 av den 16 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) (ECB/2014/18)

51

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 468/2014

av den 16 april 2014

om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM])

(ECB/2014/17)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 127.6 och 132,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 34,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artiklarna 4.3, 6 och 33.2,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (2),

med beaktande av det offentliga samråd och den analys som har utförts i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013,

med beaktande av förslaget från tillsynsnämnden och i samråd med de nationella behöriga myndigheterna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 1024/2013 (nedan kallad SSM-förordningen) inrättas den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna.

(2)

Inom ramen för artikel 6 i SSM-förordningen ska ECB ha exklusiv behörighet att utföra de mikrotillsynsuppgifter som banken tilldelas genom artikel 4 i samma förordning när det gäller kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna. ECB ska vara ansvarigt för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt samt utöva tillsyn över systemets sätt att fungera på grundval av det ansvar och de förfaranden som anges i artikel 6 i SSM-förordningen.

(3)

Om så är lämpligt ska nationella behöriga myndigheter, utan att det påverkar ECB:s ansvar och ansvarsutkrävande för de uppgifter som den tilldelas genom SSM-förordningen, ansvara för att bistå ECB enligt de villkor som anges i SSM-förordningen samt i denna förordning, med förberedelser och genomförande av alla akter som rör de uppgifter i artikel 4 i SSM-förordningen som rör alla kreditinstitut, inbegripet bistånd vid kontrollverksamhet. I detta syfte bör de nationella behöriga myndigheterna följa de instruktioner som ECB ger vi utförandet av de uppgifter som nämns i artikel 4 i SSM-förordningen.

(4)

ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna måste utföra makrotillsynsuppgifterna enligt artikel 5 i SSM-förordningen samt följa de samordningsförfaranden som fastställs där, i denna förordning samt i tillämplig unionsrätt, utan att detta påverkar Eurosystemets och Europeiska systemrisknämndens roll.

(5)

Inom den gemensamma tillsynsmekanismen fördelas ECB:s och de nationella behöriga myndigheternas respektive tillsynsansvar utifrån hur betydande de enheter är som faller inom den gemensamma tillsynsmekanismens tillämpningsområde. I denna förordning fastställs i synnerhet den specifika metoden för att bedöma deras betydelse, i enlighet med kraven i artikel 6.7 i SSM-förordningen. ECB har direkt tillsynsbehörighet för kreditinstitut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna samt filialer i de deltagande medlemsstaterna till betydande kreditinstitut som är etablerade i de icke-deltagande medlemsstaterna. De nationella behöriga myndigheterna är ansvariga för den direkta tillsynen över de enheter som är mindre betydande, utan att detta påverkar ECB:s befogenhet att i specifika fall besluta om den direkta tillsynen över sådana enheter i de fall då detta är nödvändigt för en enhetlig tillämpning av tillsynsstandarder.

(6)

Med hänsyn till unionsrättens senaste utveckling i fråga om sanktioner och Europadomstolens rättspraxis när det gäller principen om att man ska skilja mellan en utredning och den beslutsfattande fasen kommer ECB att inrätta en oberoende utredningsenhet som på egen hand ska utreda överträdelser av tillsynsbestämmelser och tillsynsbeslut.

(7)

I artikel 6.7 i SSM-förordningen fastställs att ECB i samråd med nationella behöriga myndigheter och på grundval av ett förslag från tillsynsnämnden ska anta och offentliggöra en ram för att organisera de praktiska formerna för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

(8)

Enligt artikel 33.2 i SSM-förordningen ska ECB genom förordningar och beslut offentliggöra de närmare operativa arrangemangen för genomförandet av de uppgifter som den tilldelas genom den förordningen. Den här förordningen innehåller tillämpningsföreskrifter för artikel 33.2 om samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

(9)

Som ett resultat av detta vidareutvecklar och specificerar denna förordning de förfaranden som i SSM-förordningen fastställs för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen samt, om lämpligt, med de nationella utsedda myndigheterna, och säkerställer därigenom att tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt.

(10)

ECB lägger stor vikt vid den samlade bedömningen av kreditinstitut, inbegripet den bedömning av balansräkningen som banken måste utföra innan den påbörjar sina uppgifter. Detta omfattar varje medlemsstat som ansluter sig till euroområdet och därigenom ansluter sig till den gemensamma tillsynsmekanismen efter den dag då tillsynen inleds enligt artikel 33.2 i SSM-förordningen.

(11)

För att den gemensamma tillsynsmekanismen ska fungera smidigt måste ECB och de nationella behöriga myndigheterna samarbeta fullt ut samt utbyta all information som kan påverka deras respektive uppgifter, i synnerhet all information som de nationella behöriga myndigheterna använder sig av när det gäller förfaranden som kan påverka säkerheten och sundheten för en enhet som står under tillsyn eller förfaranden som samverkar med tillsynsförfaranden för sådana enheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och mål

1.   I denna förordning fastställs regler för följande:

a)

Den ram som avses i artikel 6.7 i SSM-förordningen, dvs. en ram för att organisera de praktiska formerna för genomförandet av artikel 6 i SSM-förordningen som rör samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen, så att den omfattar:

i)

Den specifika metoden för att bedöma och granska om en enhet som står under tillsyn ska klassificeras som betydande eller mindre betydande enligt de kriterier som fastställs i artikel 6.4 i SSM-förordningen samt de arrangemang som följer av denna bedömning.

ii)

Fastställande av förfarandena, inbegripet tidsramar, även när det gäller de nationella behöriga myndigheternas möjlighet att utarbeta utkast till beslut för ECB:s övervägande, för förbindelsen mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna vad gäller tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn.

iii)

Fastställande av förfarandena, inbegripet tidsramar, för förbindelserna mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna vad gäller tillsynen över mindre betydande enheter som står under tillsyn. Sådana förfaranden ska i synnerhet medföra en skyldighet för de nationella behöriga myndigheterna att, beroende på de fall som fastställs i denna förordning,

anmäla alla väsentliga tillsynsförfaranden till ECB,

på ECB:s begäran göra en ytterligare bedömning av förfarandets specifika aspekter,

till ECB översända utkast till väsentliga tillsynsbeslut så att ECB kan framföra sina synpunkter.

b)

Samarbete och informationsutbyte mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen när det gäller förfaranden som avser betydande enheter som står under tillsyn och mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet gemensamma förfaranden för tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut, återkallande av sådana tillstånd samt bedömning av förvärv och avyttringar av kvalificerade innehav.

c)

Förfaranden för samarbetet mellan ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna när det gäller uppgifter och verktyg för makrotillsyn enligt artikel 5 i SSM-förordningen.

d)

Förfaranden för det nära samarbete som fastställs i artikel 7 i SSM-förordningen och som ska tillämpas mellan ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna.

e)

Förfaranden för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna med avseende på artiklarna 10–13 i SSM-förordningen, inbegripet vissa aspekter som avser tillsynsrapportering.

f)

Förfaranden för att anta tillsynsbeslut som riktar sig till enheter som står under tillsyn och andra personer.

g)

Språkregler mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna samt mellan ECB och enheter och andra personer som står under tillsyn.

h)

Tillämpliga förfaranden för ECB:s och de nationella behöriga myndigheternas befogenheter att förelägga sanktioner inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen avseende de uppgifter som ECB tilldelas enligt SSM-förordningen.

i)

Övergångsbestämmelser.

2.   Denna förordning påverkar inte de tillsynsuppgifter som inte tilldelas ECB enligt SSM-förordningen och som de nationella myndigheterna därför fortfarande har ansvar för.

3.   Denna förordning ska i synnerhet läsas tillsammans med Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 (3) och arbetsordningen för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (4), särskilt med avseende på beslutsfattandet inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, inbegripet det förfarande som tillämpas mellan tillsynsnämnden och ECB-rådet om ECB-rådet inte har någon invändning enligt artikel 26.8 i SSM-förordningen samt andra relevanta ECB-rättsakter, inbegripet beslut ECB/2014/16 (5).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i SSM-förordningen tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner:

1.    auktorisation : auktorisation såsom den definieras i artikel 4.1 punkt 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (6).

2.    filial : filial såsom den definieras i artikel 4.1 punkt 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

3.    gemensamma förfaranden : de förfaranden som fastställs i del V med avseende på tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut, återkallande av tillstånd att driva sådan verksamhet samt beslut som avser kvalificerade innehav.

4.    medlemsstat i euroområdet : en medlemsstat som har euron som valuta.

5.    grupp : en grupp av företag som omfattar minst ett kreditinstitut och som består av ett moderföretag och dess dotterföretag, eller företag som är knutna till varandra genom ett sådant samband som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (7), inbegripet eventuella undergrupper.

6.    gemensam tillsynsgrupp : grupp av tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över en betydande enhet eller en betydande grupp som står under tillsyn.

7.    mindre betydande enhet som står under tillsyn : både a) en mindre betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet, och b) en mindre betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat utanför euroområdet som är en deltagande medlemsstat.

8.    mindre betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet : en enhet som står under tillsyn och som är etablerad i en medlemsstat i euroområdet utan att ha status som betydande enhet som står under tillsyn enligt artikel 6.4 i SSM-förordningen.

9.    nationell behörig myndighet : nationell behörig myndighet såsom den definieras i artikel 2 punkt 2 i SSM-förordningen. Denna definition påverkar inte arrangemang där vissa tillsynsuppgifter enligt nationell rätt tilldelas en nationell centralbank som inte har utsetts till nationell behörig myndighet. I så fall ska den nationella centralbanken utföra dessa uppgifter inom den ram som fastställs i nationell rätt samt i denna förordning. En hänvisning till en nationell behörig myndighet i denna förordning ska i detta fall, om lämpligt, tillämpas på den nationella centralbanken för de uppgifter som den tilldelas enligt nationell rätt.

10.    nationell behörig myndighet i nära samarbete : en nationell behörig myndighet som har utsetts av en deltagande medlemsstat i nära samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (8).

11.    nationell utsedd myndighet : nationell utsedd myndighet såsom den definieras i artikel 2 punkt 7 i SSM-förordningen.

12.    nationell utsedd myndighet i nära samarbete : en nationell utsedd myndighet utanför euroområdet som har utsetts av en deltagande medlemsstat i nära samarbete för de uppgifter som avses i artikel 5 i SSM-förordningen.

13.    medlemsstat utanför euroområdet : en medlemsstat vars valuta inte är euron.

14.    moderföretag : moderföretag såsom det definieras i artikel 4.1 punkt 15 i förordning (EU) nr 575/2013.

15.    deltagande medlemsstat i nära samarbete : en medlemsstat utanför euroområdet som har inlett ett nära samarbete med ECB enligt artikel 7 i SSM-förordningen.

16.    betydande enhet som står under tillsyn : såväl a) en betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet, som b) en betydande enhet som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet.

17.    betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet : en enhet som står under tillsyn, som är etablerad i en medlemsstat i euroområdet och som har status som betydande enhet som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut som grundar sig på artikel 6.4 eller artikel 6.5 b i SSM-förordningen.

18.    betydande enhet som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet : en enhet som står under tillsyn, som är etablerad i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet och som har status som betydande enhet som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut som grundar sig på artikel 6.4 eller 6.5 b i SSM-förordningen.

19.    dotterföretag : dotterföretag såsom det definieras i artikel 4.1 punkt 16 i förordning (EU) nr 575/2013.

20.    enhet som står under tillsyn : ettdera av följande: a) ett kreditinstitut etablerat i en deltagande medlemsstat, b) ett finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande medlemsstat, c) ett blandat finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande medlemsstat, förutsatt att det uppfyller de villkor som fastställs i punkt 21 b, d) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat.

En central motpart, såsom den definieras i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (9), som uppfyller kraven för kreditinstitut i den mening som avses i direktiv 2013/36/EU, ska klassificeras som enhet som står under tillsyn i enlighet med SSM-förordningen, den här förordningen och tillämplig unionsrätt utan att detta påverkar berörda nationella behöriga myndigheters tillsyn över centrala motparter enligt förordning (EU) nr 648/2012.

21.    grupp som står under tillsyn : ettdera av följande:

a)

En grupp vars moderföretag är ett kreditinstitut eller finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor i en deltagande medlemsstat.

b)

En grupp vars moderföretag är ett blandat finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor i en deltagande medlemsstat, förutsatt att samordnaren till det finansiella konglomeratet, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (10), är en myndighet som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut och även är samordnare i sin funktion som tillsynsmyndighet för kreditinstitut.

c)

Enheter som står under tillsyn och har sitt huvudkontor i samma deltagande medlemsstat förutsatt att de är permanent underställda ett centralt organ som övervakar dem enligt villkoren i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013 och som är etablerat i samma deltagande medlemsstat.

22.    betydande grupp som står under tillsyn : en grupp som står under tillsyn och som har status som betydande grupp som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut som grundar sig på artikel 6.4 eller 6.5 b i SSM-förordningen.

23.    mindre betydande grupp som står under tillsyn : en grupp som står under tillsyn och som inte har status som betydande grupp som står under tillsyn i den mening som avses i artikel 6.4 i SSM-förordningen.

24.    ECB-tillsynsförfarande : varje ECB-aktivitet som inriktas på att förbereda utfärdandet av ett ECB-tillsynsbeslut, inbegripet gemensamma förfaranden och åläggande av administrativa sanktionsavgifter. Alla ECB-tillsynsförfaranden behandlas i del III. Del III gäller även för åläggande av administrativa sanktionsavgifter, om inget annat fastställs i del X.

25.    nationell behörig myndighets tillsynsförfarande : varje nationell behörig myndighets aktivitet som inriktas på att förbereda utfärdandet av ett tillsynsbeslut från en nationell behörig myndighet som är riktat till en eller flera enheter eller grupper som står under tillsyn eller en eller flera andra personer, inbegripet åläggande av administrativa sanktionsavgifter.

26.    ECB-tillsynsbeslut : en rättsakt i form av ett ECB-beslut som har antagits av ECB vid utövandet av de uppgifter och befogenheter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen, som riktar sig till en eller flera enheter eller grupper som står under tillsyn eller en eller flera andra personer och som inte är en allmänt tillämplig rättsakt.

27.    tredjeland : ett land som varken är medlemsstat eller EES-medlemsstat.

28.    arbetsdag : en dag som varken är lördag, söndag eller ECB-helgdag enligt den kalender som ECB tillämpar (11)

DEL II

ORGANISATION AV DEN GEMENSAMMA TILLSYNSMEKANISMEN

AVDELNING 1

TILLSYNSSTRUKTURER FÖR BETYDANDE OCH MINDRE BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

KAPITEL 1

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn

Artikel 3

Gemensamma tillsynsgrupper

1.   En gemensam tillsynsgrupp ska inrättas för att utöva tillsyn över varje betydande enhet eller grupp som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna. Varje gemensam tillsynsgrupp ska bestå av anställda från ECB och de nationella behöriga myndigheterna som utses i enlighet med artikel 4 och vars arbete samordnas av en särskilt utsedd person som är anställd vid ECB (nedan kallad den gemensamma tillsynsgruppens samordnare) samt en eller flera delsamordnare vid de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 6.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna förordning ska den gemensamma tillsynsgruppens uppgifter bland annat omfatta följande:

a)

Utföra den översyns- och utvärderingsprocess som avses i artikel 97 i direktiv 2013/36/EU för den betydande enhet eller grupp som står under dess tillsyn.

b)

Beakta översyns- och utvärderingsprocessen, som deltar i framtagandet av ett programförslag för tillsynsgranskning som presenteras för tillsynsnämnden, inbegripet en plan för inspektioner på plats, i enlighet med artikel 99 i direktiv 2013/36/EG, för en sådan betydande enhet eller grupp som står under tillsyn.

c)

Genomföra det program för tillsynsgranskning som har godkänts av ECB samt varje ECB-tillsynsbeslut som avser den betydande enhet eller grupp som står under dess tillsyn.

d)

Säkerställa samordningen med den grupp för inspektioner på plats som avses i del XI när det gäller genomförandet av planen för inspektioner på plats.

e)

Samråda med de nationella behöriga myndigheterna när så behövs.

Artikel 4

Inrättande och sammansättning av gemensamma tillsynsgrupper

1.   ECB ska ansvara för inrättande och sammansättning av de gemensamma tillsynsgrupperna. Respektive nationell behörig myndighet ska utse anställda från de nationella behöriga myndigheterna till de gemensamma tillsynsgrupperna enligt punkt 2.

2.   I enlighet med de principer som fastställs i artikel 6.8 i SSM-förordningen och utan att det påverkar artikel 31 i samma förordning ska de nationella behöriga myndigheterna utse en eller flera av sina anställda till att ingå i en gemensam tillsynsgrupp. En anställd vid en nationell behörig myndighet får utses till att ingå i fler än en gemensam tillsynsgrupp.

3.   Trots vad som sägs i punkt 2 får ECB ålägga de nationella behöriga myndigheterna att ändra sina utnämningar om detta är lämpligt för sammansättningen av en gemensam tillsynsgrupp.

4.   Om fler än en nationell behörig myndighet utför tillsynsuppgifter i en deltagande medlemsstat eller om en nationell centralbank tilldelas särskilda tillsynsuppgifter enligt nationell rätt i en deltagande medlemsstat och denna nationella centralbank inte är någon nationell behörig myndighet, ska de behöriga myndigheterna samordna sitt deltagande i de gemensamma tillsynsgrupperna.

5.   ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska samråda med varandra om hur de nationella behöriga myndigheternas resurser ska användas vad gäller de gemensamma tillsynsgrupperna.

Artikel 5

Medverkande personal från nationella centralbanker i de deltagande medlemsstaterna

1.   Nationella centralbanker i de deltagande medlemsstater som deltar i tillsynen över en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn enligt nationell rätt, men som inte är nationella behöriga myndigheter får även utse en eller flera av sina anställda till en gemensam tillsynsgrupp.

2.   ECB ska underrättas om sådana utnämningar och artikel 4 ska tillämpas på samma sätt.

3.   Om anställda vid nationella centralbanker i de deltagande medlemsstaterna utses att ingå i en gemensam tillsynsgrupp, ska hänvisningar till nationella behöriga myndigheter i samband med gemensamma tillsynsgrupper läsas som om de inbegriper en hänvisning till dessa nationella centralbanker.

Artikel 6

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och delsamordnare

1.   Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, som bistås av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare enligt punkt 2, ska svara för samordningen av arbetet inom den gemensamma tillsynsgruppen. För detta ändamål ska deltagarna i den gemensamma tillsynsgruppen följa instruktionerna från den gemensamma tillsynsgruppens samordnare avseende deras uppgifter i tillsynsgruppen. Detta ska inte påverka deras uppgifter och skyldigheter inom respektive nationell behörig myndighet.

2.   Varje nationell behörig myndighet som utser fler än en anställd till den gemensamma tillsynsgruppen ska utse en av dem till delsamordnare (nedan kallad den nationella behöriga myndighetens delsamordnare). Den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ska bistå den gemensamma tillsynsgruppens samordnare med att organisera och samordna den gemensamma tillsynsgruppens uppgifter, i synnerhet vad gäller personal som har utsetts av samma nationella behöriga myndighet som den berörda nationella behöriga myndighetens delsamordnare. Den nationella behöriga myndighetens delsamordnare får ge instruktioner till de deltagare i den gemensamma tillsynsgruppen som har utsetts av samma nationella behöriga myndighet, förutsatt att dessa instruktioner inte strider mot instruktionerna från den gemensamma tillsynsgruppens samordnare.

KAPITEL 2

Tillsyn över mindre betydande enheter som står under tillsyn

Artikel 7

Deltagande av personal från andra nationella behöriga myndigheter i en nationell behörig myndighets tillsynsgrupp

Vid tillsyn över mindre betydande enheter som står under tillsyn där ECB har fastställt att personal från en eller flera andra nationella behöriga myndigheter bör ingå i en nationell behörig myndighets tillsynsgrupp kan ECB ålägga den myndigheten att låta personal från sådana andra nationella behöriga myndigheter ingå i tillsynsgruppen, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 31.1 i SSM-förordningen.

AVDELNING 2

GRUPPBASERAD TILLSYN SAMT ECB:S OCH DE NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS DELTAGANDE I TILLSYNSKOLLEGIER

Artikel 8

Gruppbaserad tillsyn

1.   ECB ska utöva gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i direktiv 2013/36/EU för kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag som är betydande på gruppnivå, om moderföretaget är ett moderinstitut i en deltagande medlemsstat eller ett EU-moderinstitut etablerat i en deltagande medlemsstat.

2.   Den berörda nationella behöriga myndigheten ska vara myndighet för gruppbaserad tillsyn med avseende på kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag som är mindre betydande på gruppnivå.

Artikel 9

ECB som ledare för ett tillsynskollegium

1.   När ECB är samordnande tillsynsmyndighet ska banken leda det kollegium som har inrättats enligt artikel 116 i direktiv 2013/36/EU. De nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstater där eventuella moderföretag, dotterföretag och betydande filialer i den mening som avses i artikel 51 i direktiv 2013/36/EU är etablerade ska ha rätt att delta i kollegiet som observatörer.

2.   Om det inte har inrättats något kollegium enligt artikel 116 i direktiv 2013/36/EU och en betydande enhet som står under tillsyn har filialer i icke-deltagande medlemsstater som betraktas som betydande enligt artikel 51.1 i direktiv 2013/36/EU, ska ECB inrätta ett tillsynskollegium tillsammans med värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 10

ECB och de nationella behöriga myndigheterna som ledamöter av ett tillsynskollegium

Om den samordnande tillsynsmyndigheten inte är belägen i en deltagande medlemsstat, ska ECB och de nationella behöriga myndigheterna delta i tillsynskollegiet i enlighet med följande regler och tillämplig unionsrätt:

a)

Om samtliga enheter som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna är betydande enheter som står under tillsyn, ska ECB delta i tillsynskollegiet i egenskap av ledamot, medan de nationella behöriga myndigheterna ska ha rätt att delta i kollegiet som observatörer.

b)

Om samtliga enheter som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna är mindre betydande enheter som står under tillsyn, ska de nationella behöriga myndigheterna delta i tillsynskollegiet som ledamöter.

c)

Om de enheter som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna är både mindre betydande och betydande, ska ECB och de nationella behöriga myndigheterna delta i tillsynskollegiet i egenskap av ledamöter. De nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstater där de betydande enheter som står under tillsyn är etablerade ska ha rätt att delta i tillsynskollegiet som observatörer.

AVDELNING 3

FÖRFARANDEN AVSEENDE ETABLERINGSRÄTTEN OCH RÄTTEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

KAPITEL 1

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma tillsynsmekanismen

Artikel 11

Kreditinstitutens etableringsrätt inom den gemensamma tillsynsmekanismen

1.   Varje betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial inom en annan deltagande medlemsstats territorium ska anmäla detta till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstaten där den betydande enheten som står under tillsyn avser att ha sitt huvudkontor. Information ska lämnas i enlighet med kraven i artikel 35.2 i direktiv 2013/36/EU. Den nationella behöriga myndigheten ska omedelbart informera ECB om att denna anmälan har tagits emot.

2.   Varje mindre betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial inom en annan deltagande medlemsstats territorium ska meddela den nationella behöriga myndigheten sin avsikt i enlighet med kraven i artikel 35.2 i direktiv 2013/36/EU.

3.   Om inget annat beslutas av ECB inom två månader efter mottagandet av anmälan, får den filial som avses i punkt 1 etableras samt inleda sin verksamhet. ECB ska meddela detta till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där filialen kommer att etableras.

4.   Om inget annat beslutas av den nationella behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inom två månader efter mottagandet av anmälan, får den filial som avses i punkt 2 etableras samt inleda sin verksamhet. Den nationella behöriga myndigheten ska meddela detta till ECB och till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där filialen kommer att etableras.

5.   Vid ändring av några av de uppgifter som meddelas enligt punkterna 1 och 2 ska den enhet som står under tillsyn skriftligen anmäla denna ändring till den nationella behöriga myndighet som inledningsvis informerades och göra detta minst en månad innan ändringen genomförs. Denna nationella behöriga myndighet ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där filialen är etablerad.

Artikel 12

Kreditinstitutens rätt att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma tillsynsmekanismen

1.   Varje betydande enhet som står under tillsyn och som önskar utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster genom att för första gången driva verksamhet inom en annan deltagande medlemsstats territorium ska anmäla detta till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där den betydande enheten kommer att ha sitt huvudkontor. Information ska lämnas i enlighet med kraven i artikel 39.1 i direktiv 2013/36/EU. Den nationella behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta ECB när den erhåller informationen. Den nationella behöriga myndigheten ska även meddela den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstaten där tjänsterna kommer att tillhandahållas.

2.   Varje mindre betydande enhet som står under tillsyn och som önskar utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster genom att för första gången driva verksamhet inom en annan deltagande medlemsstats territorium ska anmäla detta till sin nationella behöriga myndighet i enlighet med kraven i artikel 39.1 i direktiv 2013/36/EU. ECB och den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där tjänsterna kommer att tillhandahållas ska underrättas om denna anmälan.

KAPITEL 2

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma tillsynsmekanismen för kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater

Artikel 13

Anmälan om att kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater önskar utnyttja etableringsrätten inom den gemensamma tillsynsmekanismen

1.   Om den behöriga myndigheten i en icke-deltagande medlemsstat lämnar den information som avses i artikel 35.2 i direktiv 2013/36/EU i enlighet med förfarandet i artikel 35.3 i det direktivet till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstaten där filialen ska etableras, ska denna nationella behöriga myndighet omedelbart informera ECB om att denna anmälan har tagits emot.

2.   Inom två månader efter det att meddelandet från den behöriga myndigheten i en icke-deltagande medlemsstat har tagits emot, ska ECB, om det rör sig om en filial som är betydande enligt de kriterier som fastställs i artikel 6 i SSM-förordningen samt i del IV i den här förordningen, eller den berörda nationella behöriga myndigheten, om det rör sig om en filial som är mindre betydande enligt de kriterier som fastställs i artikel 6 i SSM-förordningen samt i del IV i den här förordningen, förbereda tillsyn över filialen i enlighet med artiklarna 40–46 i direktiv 2013/36/EU samt vid behov ange på vilka villkor, motiverade med hänsyn till det allmännas bästa, som filialen får driva verksamhet i värdmedlemsstaten.

3.   De nationella behöriga myndigheterna ska underrätta ECB om villkoren för att en filial enligt nationell rätt ska få driva verksamhet i medlemsstaten, motiverade med hänsyn till det allmännas bästa.

4.   Den nationella behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska underrättas om varje ändring i den information som har lämnats av det kreditinstitut som önskar etablera en filial enligt artikel 35.2 b, c eller d i direktiv 2013/36/EU.

Artikel 14

Behörig myndighet i värdmedlemsstaten för filialer

1.   Enligt artikel 4.2 i SSM-förordningen ska ECB utöva befogenheterna för värdmedlemsstatens behöriga myndighet om en filial är betydande i den mening som avses i artikel 6.4 i den förordningen.

2.   Om en filial är mindre betydande i den mening som avses i artikel 6.4 i SSM-förordningen, ska den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstaten där filialen är etablerad utöva befogenheterna för värdmedlemsstatens behöriga myndighet.

Artikel 15

Anmälan om att kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater önskar utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma tillsynsmekanismen

Om den behöriga myndigheten i en icke-deltagande medlemsstat lämnar en anmälan enligt artikel 39.2 i direktiv 2013/36/EU, ska denna anmälan ställas till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstaten där rätten att tillhandahålla tjänster ska utnyttjas. Den nationella behöriga myndigheten ska omedelbart informera ECB om att denna anmälan har tagits emot.

Artikel 16

Behörig myndighet i värdmedlemsstaten för rätten att tillhandahålla tjänster

1.   I enlighet med artikel 4.2 och inom tillämpningsområdet för artikel 4.1 i SSM-förordningen ska ECB utföra uppgifterna för den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten när det gäller kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och som utnyttjar rätten att tillhandahålla tjänster i deltagande medlemsstater.

2.   Om rätten att tillhandahålla tjänster är motiverad med hänsyn till det allmännas bästa, med förbehåll för vissa villkor som fastställs i de deltagande medlemsstaternas nationella rätt, ska de nationella behöriga myndigheterna underrätta ECB om dessa villkor.

KAPITEL 3

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster när det gäller icke-deltagande medlemsstater

Artikel 17

Etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster när det gäller icke-deltagande medlemsstater

1.   En betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial eller utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster inom en icke-deltagande medlemsstats territorium ska meddela den nationella behöriga myndigheten sin avsikt i enlighet med tillämplig unionsrätt. Den nationella behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta ECB när den erhåller informationen. ECB ska utöva befogenheterna för hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

2.   En mindre betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial eller utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster inom en icke-deltagande medlemsstats territorium ska meddela berörd nationell behörig myndighet sin avsikt i enlighet med tillämplig unionsrätt. Berörd nationell behörig myndighet ska utöva befogenheterna för hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

AVDELNING 4

EXTRA TILLSYN ÖVER FINANSIELLA KONGLOMERAT

Artikel 18

Samordnare

1.   ECB ska åta sig uppgiften som samordnare för ett finansiellt konglomerat i enlighet med de kriterier som anges i tillämplig unionsrätt när det gäller en betydande enhet som står under tillsyn.

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska åta sig uppgiften som samordnare för ett finansiellt konglomerat i enlighet med de kriterier som anges i tillämplig unionsrätt när det gäller en mindre betydande enhet som står under tillsyn.

DEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM GENOMFÖRANDET AV DEN GEMENSAMMA TILLSYNSMEKANISMEN

AVDELNING 1

PRINCIPER OCH SKYLDIGHETER

Artikel 19

Översikt

I denna del fastställs a) allmänna regler för hur den gemensamma tillsynsmekanismen ska bedrivas av ECB och de nationella behöriga myndigheterna, och b) bestämmelser som ska tillämpas av ECB när ett ECB-tillsynsförfarande genomförs.

De allmänna principer och bestämmelser som gäller för ECB och nationella behöriga myndigheter i nära samarbete fastställs i del IX.

Artikel 20

Skyldighet till lojalt samarbete

ECB och de nationella behöriga myndigheterna är skyldiga att samarbeta lojalt samt att utbyta information.

Artikel 21

Allmän skyldighet att utbyta information

1.   Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras från de enheter som står under tillsyn, ska de nationella behöriga myndigheterna särskilt förse ECB, i god tid och på korrekt sätt, med all information som är nödvändig för att utförade uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen. Denna information ska omfatta sådan information som härrör från de nationella behöriga myndigheternas kontroller och åtgärder på plats.

2.   I de fall då ECB erhåller information direkt från de juridiska eller fysiska personer som avses i artikel 10.1 i SSM-förordningen, ska banken lämna denna information till de berörda nationella behöriga myndigheterna i god tid och på korrekt sätt. Denna information ska i synnerhet omfatta den information som krävs för att de nationella behöriga myndigheterna ska kunna bistå ECB.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska ECB regelbundet tillhandahålla de nationella behöriga myndigheterna uppdaterad information som dessa behöver för att utföra sina tillsynsuppgifter.

Artikel 22

ECB:s rätt att ge de nationella behöriga myndigheterna eller de nationella utsedda myndigheterna instruktioner om att använda sina befogenheter och vidta åtgärder om ECB har en tillsynsuppgift men ingen tillhörande befogenhet

1.   I den mån det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen får ECB genom instruktioner ålägga de nationella behöriga myndigheterna och/eller de nationella utsedda myndigheterna att använda sina befogenheter på de villkor som anges i nationell rätt och i enlighet med artikel 9 i SSM-förordningen, om sådana befogenheter inte tilldelas ECB genom SSM-förordningen.

2.   De nationella behöriga myndigheterna och/eller, med avseende på artikel 5 i SSM-förordningen, de nationella utsedda myndigheterna ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om utövandet av dessa befogenheter.

Artikel 23

Språkregler mellan ECB och nationella behöriga myndigheter

ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska anta regler för sin kommunikation inom SSM, inklusive de språk som ska användas.

Artikel 24

Språkregler mellan ECB och juridiska eller fysiska personer, däribland enheter som står under tillsyn

1.   Varje dokument som översänds till ECB av en enhet som står under tillsyn eller varje annan juridisk eller fysisk person som i sig är föremål för ECB:s tillsynsförfaranden får utarbetas på något av unionens officiella språk, som den enhet som står under tillsyn eller personen väljer.

2.   ECB samt enheter som står under tillsyn och andra juridiska eller fysiska personer som i sig är föremål för ECB:s tillsynsförfaranden får avtala om att använda sig av enbart engelska i sin skriftliga kommunikation, även när det gäller ECB-tillsynsbeslut.

Om en sådan överenskommelse om användningen av endast ett språk upphävs, ska detta endast påverka de aspekter av ECB-tillsynsförfarandet som ännu inte har genomförts.

Om en deltagare i en muntlig förhandling begär att bli hörd på ett annat officiellt EU-språk än det som används i ECB-tillsynsförfarandet måstte detta meddelas ECB i tillräckligt god tid så att ECB kan vidta nödvändiga åtgärder.

AVDELNING 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM RÄTTSSÄKERHET FÖR ANTAGANDE AV ECB-TILLSYNSBESLUT

KAPITEL 1

ECB-tillsynsförfaranden

Artikel 25

Allmänna principer

1.   Alla ECB-tillsynsförfaranden som inleds i enlighet med artikel 4 och avsnitt 2 i kapitel III i SSM-förordningen ska genomföras i enlighet med artikel 22 i SSM-förordningen och bestämmelserna i den här avdelningen.

2.   Bestämmelserna i denna avdelning gäller inte för förfaranden som genomförs av den administrativa tillsynsnämnden.

Artikel 26

Parter

1.   Parter i ett ECB-tillsynsförfarande ska vara

a)

de som inkommer med ansökan,

b)

de som ECB avser att rikta eller har riktat ett ECB-tillsynsbeslut till.

2.   Nationella behöriga myndigheter ska inte betraktas som parter.

Artikel 27

Företrädande av part

1.   En part får företrädas av sina rättsliga eller lagstadgade företrädare eller av varje annat ombud som har skriftlig behörighet att vidta varje åtgärd som rör ECB-tillsynsförfarandet.

2.   Varje återkallande av denna behörighet träder i kraft först när ECB har erhållit ett skriftligt återkallande. ECB ska bekräfta att ett sådant återkallande har erhållits.

3.   Om en part har utsett ett ombud i ett ECB-tillsynsförfarande, ska ECB endast kontakta det ombud som har utsetts i tillsynsförfarandet, om inte särskilda omständigheter kräver att ECB kontaktar parten direkt. I det sistnämnda fallet ska ombudet underrättas.

Artikel 28

Allmänna skyldigheter för ECB och parterna i ett ECB-tillsynsförfarande

1.   Ett ECB-tillsynsförfarande får inledas på eget initiativ eller på begäran av en part. Om inte annat följer av punkt 3 ska ECB fastställa vilka sakförhållanden som är relevanta när den antar sitt slutliga beslut i varje ECB-tillsynsförfarande på eget initiativ.

2.   Vid sin bedömning ska ECB beakta samtliga relevanta omständigheter.

3.   Om inte annat följer av unionsrätten ska en part delta i ett ECB-tillsynsförfarande samt bistå med att klargöra sakförhållandena. I ECB-tillsynsförfaranden som har inletts på begäran av en part får ECB:s fastställande av sakförhållandena begränsas till en begäran om att parten ska tillhandahålla relevant faktainformation.

Artikel 29

Bevisning i ECB:s tillsynsförfaranden

1.   För att fastställa sakförhållandena i ett ärende ska ECB använda sig av den bevisning som anses vara lämplig efter en vederbörlig bedömning.

2.   Om inte annat följer av unionsrätten ska parterna bistå ECB med att fastställa sakförhållandena i ärendet. Parterna ska i synnerhet sanningsenligt ange de sakförhållanden som de har kännedom om, om inte annat följer av de begränsningar som gäller för sanktionsförfaranden enligt unionsrätten.

3.   ECB får ange en tidsfrist för när parterna ska ha lämnat eventuell bevisning.

Artikel 30

Vittnen och experter i ECB-tillsynsförfaranden

1.   ECB får höra vittnen och experter om den bedömer detta vara nödvändigt.

2.   Om ECB utser en expert ska den fastställa expertens uppgift i en överenskommelse samt fastställa en tidsfrist inom vilken expertens utlåtande ska vara inlämnat.

3.   När ECB hör vittnen eller experter ska de ha rätt att ansöka om ersättning för sina kostnader för resor och uppehälle. Vittnen ska ha rätt till ersättning för förlorad inkomst och experter ska ha rätt till de överenskomna arvodena för utfört arbete när de har lämnat sina utlåtanden. Ersättningen ska utbetalas i enlighet med EU-domstolens tillämpliga bestämmelser om vittnesersättning respektive expertarvoden.

4.   ECB kan ålägga de personer som anges i artikel 11.1 c i SSM-förordningen att närvara som vittnen i ECB:s lokaler eller på en annan plats i en deltagande medlemsstat som ECB har fastställt. Om den person som anges i artikel 11.1 c i SSM-förordningen är en juridisk person, ska de fysiska personer som företräder denna juridiska person vara skyldiga att närvara i enlighet med föregående mening.

Artikel 31

Rätten att bli hörd

1.   Innan ECB får anta ett ECB-tillsynsbeslut som riktar sig till en part och som skulle påverka denna parts rättigheter negativt, måste denna part ges möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter till ECB om sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet. Om ECB anser att det är lämpligt får parterna ges möjlighet att inkomma med synpunkter om sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet under ett möte. Av det meddelande från ECB varigenom parten ska ges möjlighet att yttra sig ska det väsentliga innehållet i det planerade ECB-tillsynsbeslutet framgå, liksom de väsentliga sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som ECB avser att grunda sitt beslut på. Avsnitt 1 i kapitel III i SSM-förordningen ska inte omfattas av bestämmelserna i denna artikel.

2.   Om ECB ger en part möjlighet att yttra sig över sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet under ett möte, ska partens frånvaro inte vara skäl nog att senarelägga mötet, om det inte finns en godtagbar ursäkt. Om parten har en godtagbar ursäkt får ECB senarelägga mötet eller ge parten möjlighet att skriftligen yttra sig över sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som är av relevans för ECB:s tillsynsbeslut. ECB ska utarbeta ett skriftligt mötesprotokoll som ska undertecknas av parterna samt lämna en kopia av protokollet till parterna.

3.   Parten ska principiellt sett ges möjlighet att yttra sig skriftligen inom två veckor efter det att den har erhållit meddelandet där det anges vilka sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som ECB avser att grunda sitt tillsynsbeslut på.

Efter ansökan från parten får ECB förlänga denna tidsfrist när så är lämpligt.

Under särskilda omständigheter får ECB förkorta tidsfristen till tre arbetsdagar. Tidsfristen ska också förkortas till tre arbetsdagar i de situationer som anges i artiklarna 14 och 15 i SSM-förordningen.

4.   Trots vad som sägs i punkt 3, och om inget annat följer av punkt 5, får ECB anta ett ECB-tillsynsbeslut som riktar sig till en part och som skulle påverka denna parts rättigheter negativt, utan att ge denna part möjlighet att yttra sig över de sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet innan det antas, om det förefaller nödvändigt att fatta ett skyndsamt beslut för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig skada.

5.   Om ett skyndsamt ECB-tillsynsbeslut antas i enlighet med punkt 4, ska parten ges möjlighet att skriftligen yttra sig över de sakförhållanden, invändningar och rättsliga grunder som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet utan otillbörligt dröjsmål efter antagandet. Parten ska principiellt sett ges möjlighet att yttra sig skriftligen inom två veckor efter det att ECB-tillsynsbeslutet har mottagits. Efter ansökan från parten får ECB förlänga denna tidsfrist, som emellertid inte får överstiga sex månader. ECB ska se över ECB-tillsynsbeslutet med anledning av partens synpunkter och bekräfta det, återkalla det, ändra det eller återkalla det och ersätta det med ett nytt ECB-tillsynsbeslut.

6.   Punkterna 4 och 5 ska inte tillämpas på ECB-tillsynsförfaranden avseende sanktioner enligt artikel 18 i SSM-förordningen och del X i den här förordningen.

Artikel 32

Tillgång till akter i ett ECB-tillsynsförfarande

1.   Berörda parters rätt till försvar ska iakttas fullt ut under ECB-tillsynsförfarandet. För detta ändamål ska parterna efter det att ECB-tillsynsförfarandet har inletts ha rätt att få tillgång till ECB:s akt, med förbehåll för det berättigade intresset som andra juridiska och fysiska personer än den berörda parten har av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till akten ska inte gälla konfidentiell information. De nationella behöriga myndigheterna ska utan otillbörligt dröjsmål överlämna varje till dem inkommen begäran som rör tillgång till akter i samband med ECB-tillsynsförfaranden till ECB.

2.   Akterna omfattar samtliga dokument som har erhållits, tagits fram eller sammanställts av ECB under ECB-tillsynsförfarandet, oberoende av lagringsmedium.

3.   Inget i denna artikel ska hindra att ECB eller de nationella behöriga myndigheterna röjer eller använder upplysningar som är nödvändiga för att bevisa en överträdelse.

4.   ECB får fastställa att tillgång till en akt ska beviljas på ett eller flera av följande sätt, med vederbörlig hänsyn till parternas tekniska möjligheter:

a)

Genom en eller flera cd-romskivor eller genom någon annat medium för elektronisk datalagring, inbegripet datamedier som kan finnas tillgängliga i framtiden.

b)

Genom att kopior av den tillgängliga akten skickas i pappersform per post.

c)

Genom en inbjudan att ta del av den tillgängliga akten i ECB:s lokaler.

5.   Inom ramen för denna artikel kan konfidentiell information inkludera interna dokument från ECB och nationella behöriga myndigheter samt korrespondens mellan ECB och nationella behöriga myndigheter och korrespondens mellan olika nationella behöriga myndigheter.

KAPITEL 2

ECB-tillsynsbeslut

Artikel 33

Motivering till ECB-tillsynsbeslut

1.   Om inget annat följer av punkt 2 ska ett ECB-tillsynsbeslut åtföljas av en motivering av beslutet.

2.   Motiveringen ska innehålla de väsentliga sakförhållanden och rättsliga skäl som ECB har grundat sitt tillsynsbeslut på.

3.   Om inget annat följer av artikel 31.4 ska ECB:s tillsynsbeslut enbart grundas på sådana sakförhållanden och invändningar som en part har kunnat yttra sig över.

Artikel 34

Suspensiv effekt

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 278 i EUF-fördraget och artikel 24.8 i SSM-förordningen får ECB besluta att tillämpningen av ett ECB-tillsynsbeslut tillfälligt skjuts upp antingen a) genom att detta anges i tillsynsbeslutet, eller b) på begäran av ECB-tillsynsbeslutets mottagare, förutsatt att det inte rör sig om en begäran om omprövning av den administrativa omprövningsnämnden.

Artikel 35

Meddelande om ECB-tillsynsbeslut

1.   ECB får underrätta en part om ett ECB-tillsynsbeslut a) muntligen, b) genom delgivning eller personligt överlämnande av en kopia av tillsynsbeslutet, c) per rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, d) per budservice, e) per fax, eller f) elektroniskt, i enlighet med punkt 10.

2.   Om ett ombud med skriftlig fullmakt har utsetts får ECB underrätta ombudet om ECB-tillsynsbeslutet. I så fall är ECB inte skyldig att även underrätta den enhet som står under tillsyn och som företräds av detta ombud om ECB-tillsynsbeslutet.

3.   Om ECB-tillsynsbeslutet meddelas muntligen ska meddelande om beslutet anses vara överlämnat till mottagaren om en anställd vid ECB har informerat a) berörd fysisk person, om det rör sig om en fysisk person, eller b) ett auktoriserat mottagande ombud för den juridiska person som ECB:s tillsynsbeslut avser, om det rör sig om en juridisk person. I så fall ska en skriftlig kopia av ECB-tillsynsbeslutet lämnas till mottagaren utan otillbörligt dröjsmål efter det muntliga meddelandet.

4.   Om ett ECB-tillsynsbeslut meddelas genom rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, ska meddelandet om ECB-tillsynsbeslutet anses vara överlämnat till mottagaren den tionde dagen efter det att brevet har lämnats till postleverantören, om det inte framgår av mottagningsbeviset att brevet har mottagits en annan dag.

5.   Om ett ECB-tillsynsbeslut överlämnas genom budservice, ska meddelandet om ECB-tillsynsbeslutet anses vara överlämnat till mottagaren den tionde dagen efter det att brevet har lämnats till budserviceföretaget, om det inte framgår av budserviceföretagets leveranshandling att brevet har mottagits en annan dag.

6.   För att punkterna 4 och 5 ska gälla måste ECB-tillsynsbeslutet adresseras till en adress som går att använda (dvs. en giltig adress). En giltig adress är som följer:

a)

För ett ECB-tillsynsförfarande som har inletts på begäran eller efter ansökan från mottagaren av ett ECB-tillsynsbeslut: den adress som mottagaren har angett i sin begäran eller ansökan.

b)

För en enhet som står under tillsyn: den senaste företagsadress till huvudkontoret som den enhet som står under tillsyn har lämnat till ECB.

c)

För en fysisk person: den senaste adress som har lämnats till ECB samt om ingen uppgift om adress har lämnats till ECB och den fysiska personen är en anställd eller chef vid en enhet som står under tillsyn eller också en aktieägare i en sådan enhet: företagsadressen för den enhet som står under tillsyn i enlighet med punkt b.

7.   Varje person som är part i ett ECB-tillsynsförfarande ska på begäran lämna en giltig adress till ECB.

8.   Om en person är etablerad eller har hemvist i en stat som inte är medlemsstat, får ECB ålägga parten att inom en rimlig tidsperiod ange namnet på en auktoriserad mottagare som har hemvist i en medlemsstat eller som har företagslokaler i en medlemsstat. Om ingen auktoriserad mottagare anges på begäran får varje meddelande överlämnas i enlighet med punkterna 3–5 och 9 till den adress till parten som är tillgänglig för ECB fram till dess att en sådan auktoriserad mottagare har angetts.

9.   Om den person som är mottagare av ett ECB-tillsynsbeslut har lämnat ett faxnummer till ECB, får ECB underrätta om ett ECB-tillsynsbeslut genom att översända en kopia av ECB-tillsynsbeslutet per fax. Mottagaren anses ha underrättats om ECB-tillsynsbeslutet om ECB har erhållit en faxbekräftelse om att sändningen har gått iväg.

10.   ECB får fastställa kriterierna för att överlämna ett ECB-tillsynsbeslut på elektronisk eller annan jämförbar väg.

AVDELNING 3

RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSER

Artikel 36

Rapportering av överträdelser

Varje person får i god tro överlämna en rapport direkt till ECB om denna person har rimliga skäl att anse att rapporten kommer att visa att kreditinstitut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag eller behöriga myndigheter (inbegripet ECB) har överträtt de rättsakter som avses i artikel 4.3 i SSM-förordningen.

Artikel 37

Lämpligt skydd för rapporter om överträdelser

1.   Om en person i god tro lämnar en rapport om att enheter som står under tillsyn eller behöriga myndigheter ska ha överträtt de rättsakter som avses i artikel 4.3 i SSM-förordningen, ska denna rapport behandlas som en skyddad rapport.

2.   Alla personuppgifter för både den person som lämnar en skyddad rapport och den person som påstås ha begått en överträdelse ska skyddas i enlighet med det tillämpliga EU-regelverket om uppgiftsskydd.

3.   ECB får inte röja identiteten på en person som har lämnat en skyddad rapport utan att först ha erhållit denna persons uttryckliga medgivande, såvida inte dessa uppgifter måste offentliggöras enligt ett domstolsbeslut i samband med ytterligare utredningar eller efterföljande rättsliga förfaranden.

Artikel 38

Förfaranden för uppföljning av rapporter

1.   ECB ska göra en bedömning av samtliga rapporter gällande betydande enheter som står under tillsyn. Den ska granska rapporter gällande mindre betydande enheter som står under tillsyn i fråga om överträdelser av ECB:s förordningar eller beslut. När de nationella behöriga myndigheterna tar emot sådana rapporter ska de vidarebefordra dem till ECB utan att röja identiteten på den person som har lämnat rapporten, såvida inte denna person har lämnat sitt uttryckliga medgivande.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska ECB vidarebefordra rapporter gällande en mindre betydande enhet som står under tillsyn till den berörda nationella behöriga myndigheten, utan att meddela identiteten på den person som har lämnat rapporten, om inte denna person har lämnat sitt uttryckliga medgivande.

3.   ECB ska utbyta information med de nationella behöriga myndigheterna a) för att bedöma om rapporterna har sänts till såväl ECB som den berörda nationella behöriga myndigheten och för att samordna arbetet, samt b) för att ta del av resultaten av uppföljningen av de rapporter som har vidarebefordrats till de nationella behöriga myndigheterna.

4.   ECB ska använda sig av ett rimligt utrymme för skönsmässig bedömning när det fastställs hur de inkomna rapporterna ska bedömas och vilka åtgärder som ska vidtas.

5.   Om överträdelserna ska ha begåtts av enheter som står under tillsyn, ska den berörda enheten som står under tillsyn på begäran lämna de upplysningar och dokument som ECB begär för sin bedömning av de inkomna rapporterna.

6.   När det gäller överträdelser som ska ha begåtts av behöriga myndigheter (andra än ECB), ska ECB begära av den berörda behöriga myndigheten att yttra sig över de rapporterade sakförhållandena.

7.   I ECB:s årliga rapport som beskrivs i artikel 20.2 i SSM-förordningen ska ECB kortfattat eller sammanfattande informera om dessa rapporter, så att det inte är möjligt att identifiera enskilda enheter som står under tillsyn eller enskilda personer.

DEL IV

FASTSTÄLLANDE AV OM EN ENHET SOM STÅR UNDER TILLSYN HAR STATUS SOM BETYDANDE ELLER MINDRE BETYDANDE

AVDELNING 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM KLASSIFICERINGEN SOM BETYDANDE ELLER MINDRE BETYDANDE

Artikel 39

Klassificering av en enhet som står under tillsyn på individuell nivå som betydande

1.   En enhet som står under tillsyn ska betraktas som betydande enhet som står under tillsyn om ECB fastställer detta i ett ECB beslut som riktar sig till den berörda enhet som står under tillsyn enligt artiklarna 43–49, där de underliggande skälen till detta beslut förklaras.

2.   En enhet som står under tillsyn ska inte längre klassificeras som betydande enhet som står under tillsyn om ECB fastställer detta i ett ECB-beslut som riktar sig till enheten som står under tillsyn där de underliggande skälen till detta beslut förklaras, nämligen att det är en mindre betydande enhet som står under tillsyn eller att enheten inte längre står under tillsyn.

3.   En enhet som står under tillsyn kan klassificeras som betydande enhet som står under tillsyn på grundval av ettdera av följande:

a)

Storleken, som fastställs enligt artiklarna 50–55 (nedan kallat storlekskriteriet).

b)

Betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat, som fastställs enligt artiklarna 56–58 (nedan kallat kriteriet om ekonomisk betydelse).

c)

Betydelsen av gränsöverskridande verksamheter, som fastställs i enlighet med artiklarna 59 och 60 (nedan kallat kriteriet om gränsöverskridande verksamheter).

d)

Begärt eller mottaget direkt offentligt finansiellt stöd från Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), som fastställs i enlighet med artiklarna 61–64 (nedan kallat kriteriet om direkt offentligt finansiellt stöd).

e)

Det faktum att enheten som står under tillsyn är ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat, som fastställs i enlighet med artiklarna 65 och 66.

4.   Betydande enheter som står under tillsyn ska omfattas av ECB:s direkta tillsyn, om inte särskilda omständigheter motiverar att tillsynen utförs av den berörda nationella behöriga myndigheten i enlighet med avdelning 9 i denna del.

5.   ECB ska också utöva direkt tillsyn över en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn enligt ett ECB-beslut som har antagits i enlighet med artikel 6.5 b i SSM-förordningen, så att ECB kommer att utöva alla relevanta befogenheter som avses i artikel 6.4 i SSM-förordningen. Vid tillämpning av den gemensamma tillsynsmekanismen ska en sådan mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande.

6.   Innan de ECB-beslut som avses i denna artikel fattas ska ECB samråda med de berörda nationella behöriga myndigheterna. Varje ECB-beslut som avses i denna artikel ska även meddelas berörda nationella behöriga myndigheter.

Artikel 40

Klassificering av enheter som står under tillsyn och som ingår i en grupp som betydande

1.   Om en eller flera enheter som står under tillsyn ingår i en grupp som står under tillsyn, ska kriterierna för att avgöra huruvida de är betydande fastställas på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med de bestämmelser som fastställs i avdelningarna 3–7 i del IV.

2.   Varje enhet som står under tillsyn och som ingår i en grupp som står under tillsyn ska betraktas som betydande enhet som står under tillsyn i alla följande situationer:

a)

Om den grupp som står under tillsyn uppfyller storlekskriteriet, kriteriet om ekonomisk betydelse eller kriteriet om gränsöverskridande verksamheter på högsta konsolideringsnivå inom de deltagande medlemsstaterna.

b)

Om en av de enheter som står under tillsyn och som ingår i den grupp som står under tillsyn uppfyller kriteriet om direkt offentligt finansiellt stöd.

c)

Om en av de enheter som står under tillsyn och som ingår i den grupp som står under tillsyn är ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat.

3.   Om en grupp som står under tillsyn fastställs vara betydande eller fastställs inte längre vara betydande, ska ECB anta ett ECB-beslut om klassificeringen som betydande enhet som står under tillsyn eller om upphävande av klassificeringen som betydande enhet som står under tillsyn, där start- och slutdag anges för ECB:s direkta tillsyn över varje enhet som står under tillsyn och som ingår i den grupp som står under tillsyn i enlighet med kriterierna och förfarandena i artikel 39.

Artikel 41

Särskilda bestämmelser för filialer till kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater

1.   Samtliga filialer som öppnas i samma deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat ska vid tillämpning av denna förordning anses utgöra en enda enhet som står under tillsyn.

2.   Filialer som öppnas i olika deltagande medlemsstater av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat ska vid tillämpning av denna förordning behandlas individuellt som separata enheter som står under tillsyn.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska filialer till ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat bedömas individuellt som separata enheter som står under tillsyn samt separat från dotterföretag till samma kreditinstitut, när det fastställs om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen är uppfyllt.

Artikel 42

Särskilda bestämmelser för dotterföretag till kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer

1.   Dotterföretag som är etablerade i en eller flera deltagande medlemsstater av ett kreditinstitut som har huvudkontor i en icke-deltagande medlemsstat eller ett tredjeland ska bedömas separat från kreditinstitutets filialer när det fastställs om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen är uppfyllt.

2.   Följande dotterföretag ska bedömas separat när man fastställer huruvida något av kriterierna enligt artikel 6.4 i SSM-förordningen uppfylls:

a)

sådana som är etablerade i en deltagande medlemsstat,

b)

sådana som ingår i en grupp vars moderföretag har huvudkontor i en icke-deltagande medlemsstat eller ett tredjeland,

c)

sådana som inte ingår i en grupp som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna.

AVDELNING 2

FÖRFARANDE FÖR ATT KLASSIFICERA ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN SOM BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

KAPITEL 1

Klassificering av en enhet som står under tillsyn som betydande

Artikel 43

Omprövning av status för en enhet som står under tillsyn

1.   Om inget annat anges i denna förordning ska ECB åtminstone årligen ompröva om en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn fortfarande uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen.

2.   Om inget annat anges i denna förordning ska varje nationell behörig myndighet åtminstone årligen ompröva om en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen. Rör det sig om en mindre betydande grupp som står under tillsyn, ska denna omprövning utföras av berörd nationell behörig myndighet i den deltagande medlemsstat där moderföretaget är etablerat, fastställt på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna.

3.   Efter att ha erhållit relevant information får ECB när som helst, särskilt i de fall som framgår av artikel 52, ompröva a) om en enhet som står under tillsyn uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen, och b) om en betydande enhet som står under tillsyn inte längre uppfyller kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen.

4.   Om en nationell behörig myndighet bedömer att en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen, ska berörd nationell behörig myndighet underrätta ECB utan otillbörligt dröjsmål.

5.   På begäran av ECB eller en nationell behörig myndighet ska ECB och berörd nationell behörig myndighet samarbeta när det gäller att fastställa om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen är uppfyllt för en enhet eller grupp som står under tillsyn.

6.   Om ECB a) beslutar att åta sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn eller b) beslutar att ECB:s direkta tillsyn över en enhet eller grupp som står under tillsyn ska upphöra, ska ECB och berörd nationell behörig myndighet samarbeta för att säkerställa en smidig överföring av tillsynsbefogenheterna. Framför allt ska en rapport med en redogörelse för tillsynshistorik och riskprofil för den enhet som står under tillsyn utarbetas av den berörda nationella behöriga myndigheten när ECB åtar sig den direkta tillsynen över en enhet som står under tillsyn samt av ECB när den berörda nationella behöriga myndigheten får tillsynsbefogenhet för den berörda enheten.

7.   ECB ska fastställa om en enhet eller grupp som står under tillsyn är betydande med hjälp av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen enligt den turordning som anges där, nämligen: a) storleken, b) betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat, c) betydelsen av gränsöverskridande verksamheter, d) begärt eller mottaget offentligt ekonomiskt stöd direkt från ESM, e) det faktum att den är ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat.

Artikel 44

Förfarande som ska tillämpas för att fastställa betydelsen av en enhet som står under tillsyn

1.   När beslut fattas huruvida en enhet eller grupp som står under tillsyn ska klassa som betydande enligt denna avdelning ska, om inget annat sägs, ECB tillämpa de regler som framgår av avdelning 2 i Del III i denna förordning.

2.   Inom den tidsram som anges i artikel 45 ska ECB skriftligen underrätta varje enhet som står under tillsyn om ett ECB-beslut om att en enhet eller grupp som står under tillsyn har klassificerats som betydande samt även underrätta berörd nationell behörig myndighet om detta beslut. För enheter som står under tillsyn, och är en del av en betydande grupp under tillsyn, ska ECB meddela sitt beslut till den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och säkerställa att alla enheter under tillsyn inom den betydande gruppen blir vederbörligen informerade.

3.   För enheter som står under tillsyn och som inte har underrättats av ECB enligt punkt 1 ska den förteckning som avses i artikel 49.2 utgöra ett meddelande om att de har klassificerats som mindre betydande.

4.   ECB ska ge varje berörd enhet som står under tillsyn möjlighet att skicka skriftliga inlagor innan ett ECB-beslut enligt punkt 1 antas.

5.   ECB ska dessutom i enlighet med artikel 39.6 ge berörda nationella behöriga myndigheter möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter och kommentarer och dessa ska vederbörligen övervägas av ECB.

6.   En enhet eller grupp som står under tillsyn ska klassificeras som betydande enhet eller grupp som står under tillsyn räknat från den dag då ECB-beslutet där det fastställs att den är en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn meddelades.

KAPITEL 2

Inledande och upphörande av ECB:s direkta tillsyn

Artikel 45

Inledande av ECB:s direkta tillsyn

1.   ECB ska i ett ECB-beslut ange vilken dag banken kommer att åta sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn och som har klassificerats som betydande enhet eller grupp som står under tillsyn. Detta ECB-beslut får vara samma beslut som avses i artikel 44.2. Om inget annat följer av punkt 2 ska ECB underrätta varje berörd enhet som står under tillsynom detta ECB-beslut minst en månad före den dag då den kommer att åta sig den direkta tillsynen.

2.   Om ECB åtar sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn antingen på grundval av att direkt offentligt finansiellt stöd har begärts eller mottagits från ESM, ska ECB i tid underrätta varje berörd enhet som står under tillsyn om det ECB-beslut som avses i punkt 1, minst en vecka före den dag då den kommer att åta sig den direkta tillsynen.

3.   ECB ska lämna kopior av de ECB-tillsynsbeslut som avses i punkt 1 till de berörda nationella behöriga myndigheterna.

4.   ECB ska åta sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn senast tolv månader efter den dag då ECB underrättar den enhet eller grupp som står under tillsyn om ett ECB-beslut enligt artikel 44.2.

5.   Inom ramen för denna artikel ska ECB, om det rör sig om en grupp som står under tillsyn, meddela ECB-beslutet till den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och säkerställa att alla enheter som står under tillsyn inom gruppen blir vederbörligen informerade om tidsfristen.

Artikel 46

Upphörande av ECB:s direkta tillsyn

1.   När ECB fastställer att ECB:s direkta tillsyn över en enhet eller grupp som står under tillsyn ska upphöra, ska ECB utfärda ett ECB-beslut till varje berörd enhet som står under tillsyn, med angivande av dag då den direkta tillsynen ska upphöra och skäl till detta. ECB ska anta ett sådant beslut minst en månad före den dag då ECB:s direkta tillsyn kommer att upphöra. ECB ska även lämna en kopia av detta ECB-beslut till de berörda nationella behöriga myndigheterna. Artikel 45.5 ska gälla på samma sätt.

2.   Innan ett beslut enligt punkt 1 utfärdas ska ECB ge de berörda enheter som står under tillsyn möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter.

3.   Ett ECB-beslut som anger den dag då ECB:s direkta tillsyn över en enhet som står under tillsyn ska upphöra får utfärdas tillsammans med beslutet om att enheten som står under tillsyn ska klassificeras som mindre betydande.

Artikel 47

Skäl till att ECB:s direkta tillsyn ska upphöra

1.   Om en enhet som står under tillsyn har klassificerats som betydande på grundval av a) sin storlek, b) betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat, eller c) betydelsen av gränsöverskridande aktiviteter, eller för att den ingår i en grupp som står under tillsyn och som uppfyller minst ett av dessa kriterier, ska ECB anta ett ECB-beslut om att dess klassificering som betydande enhet som står under tillsyn samt dess direkta tillsyn ska upphöra om inget av de tre ovannämnda kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen har uppfyllts under tre på varandra följande kalenderår, antingen på individuell nivå eller av den grupp som står under tillsyn som enheten som står under tillsyn ingår i.

2.   Om en enhet som står under tillsyn har klassificerats som betydande på grundval av att direkt offentligt finansiellt stöd har begärts från ESM för a) egen räkning, b) den grupp som står under tillsyn som enheten som står under tillsyn ingår i, eller c) en enhet som står under tillsyn som ingår i den gruppen och som inte är betydande av andra skäl, ska ECB anta ett ECB-beslut om att klassificeringen som betydande enhet som står under tillsyn samt den direkta tillsynen ska upphöra om det direkta offentliga finansiella stödet har avslagits, helt återlämnats eller avslutats. Om det direkta offentliga finansiella stödet har återlämnats eller avslutats, får ett sådant beslut tas senast tre kalenderår efter det att detta stöd helt har återlämnats eller avslutats.

3.   Om en enhet som står under tillsyn har klassificerats som betydande på grundval av att det är ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat, vilket har fastställts i enlighet med artiklarna 65–66, eller ingår i den grupp som står under tillsyn med ett sådant kreditinstitut och inte är betydande av andra skäl, ska ECB anta ett ECB-beslut om att klassificeringen som betydande enhet som står under tillsyn samt den direkta tillsynen ska upphöra om den berörda enheten som står under tillsyn inte har varit ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat under tre på varandra följande kalenderår.

4.   Om en enhet som står under tillsyn omfattas av ECB:s direkta tillsyn enligt ett ECB-beslut som har antagits i enlighet med artikel 6.5 b i SSM-förordningen och inte är betydande av andra skäl, ska ECB anta ett ECB-beslut om att ECB:s direkta tillsyn ska upphöra om det inom dess rimliga utrymme för skönsmässig bedömning inte längre krävs direkt tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

Artikel 48

Pågående förfaranden

1.   Om behörigheten mellan ECB och en nationell behörig myndighet ska ändras, ska den myndighet vars behörighet kommer att upphöra (nedan kallad myndighet vars behörighet upphör) underrätta den myndighet som ska bli behörig (nedan kallad myndighet som övertar tillsynen) om varje tillsynsförfarande som formellt har inletts och som kräver beslut. Den myndighet vars behörighet upphör ska lämna denna information omedelbart efter att ha fått kännedom om en kommande behörighetsändring. Den myndighet vars behörighet upphör ska uppdatera denna information kontinuerligt, och som allmän regel en gång i månaden, när det finns ny information att rapportera om ett tillsynsförfarande. Den myndighet som övertar tillsynen får i vederbörligen motiverade fall tillåta att rapporteringen inte sker lika ofta. Med tillsynsförfarande avses vid tillämpning av artiklarna 48 och 49 ett tillsynsförfarande som genomförs av ECB eller en nationell behörig myndighet.

Före behörighetsövergången ska den myndighet vars behörighet upphör utan otillbörligt dröjsmål ta kontakt med den myndighet som övertar tillsynen när ett nytt tillsynsförfarande som kräver beslut formellt har inletts.

2.   Om tillsynsbehörigheten ändras ska den myndighet vars behörighet upphör vidta åtgärder för att avsluta alla pågående tillsynsförfaranden som kräver beslut före den dag då tillsynsbehörigheten ska ändras.

3.   Om ett formellt inlett tillsynsförfarande som kräver beslut inte kan slutföras före den dag då tillsynsbehörigheten ska ändras, ska den myndighet vars behörighet upphör alltjämt vara behörig att slutföra detta pågående tillsynsförfarande. För detta ändamål ska den myndighet vars behörighet upphör också behålla alla relevanta befogenheter till dess att tillsynsförfarandet har slutförts. Den myndighet vars behörighet upphör ska avsluta det pågående tillsynsförfarandet i fråga i enlighet med tillämplig lag inom ramen för sina kvarvarande befogenheter. Den myndighet vars behörighet upphör ska underrätta den myndighet som övertar tillsynen innan beslut fattas i ett tillsynsförfarande som pågick innan behörighetsändringen ägde rum. Den ska överlämna en kopia av det beslut som har fattats samt alla relevanta dokument som avser beslutet till den myndighet som övertar tillsynen.

4.   Genom undantag från punkt 3 får ECB besluta att, i samråd med berörd nationell behörig myndighet, överta det aktuella tillsynsförfarandet inom en månad efter det att den information som krävs för att slutföra bedömningen av det formellt inledda relevanta tillsynsförfarandet har erhållits. Om det enligt nationell rätt krävs ett ECB-beslut innan den bedömningsperiod som anges i föregående mening har löpt ut, ska den nationella behöriga myndigheten lämna den information som krävs till ECB och i synnerhet ange inom vilken tidsram som ECB måste besluta om den avser att överta förfarandet eller ej. Om ECB övertar ett tillsynsförfarande ska den underrätta berörd nationell behörig myndighet samt parterna i sitt beslut om att överta det aktuella tillsynsförfarandet. ECB ska i sina beslut ange konsekvenserna av att ett tillsynsförfarande övertas.

5.   ECB och den berörda nationella behöriga myndigheten ska samarbeta kring slutförandet av alla pågående förfaranden och får utbyta all relevant information för detta ändamål.

6.   Denna artikel ska inte gälla gemensamma förfaranden.

KAPITEL 3

Förteckning över enheter som står under tillsyn

Artikel 49

Offentliggörande

1.   ECB ska offentliggöra en förteckning med namnet på varje enhet och grupp som står under tillsyn och som omfattas av ECB:s direkta tillsyn, och i förekommande fall ange till vilken grupp en enhet som står under tillsyn hör, samt den specifika rättsliga grunden för denna direkta tillsyn. Om klassificeringen som betydande grundas på storlekskriteriet ska denna förteckning omfatta det sammanlagda värdet av tillgångarna för den enhet eller grupp som står under tillsyn. ECB ska även offentliggöra namnet på de enheter som står under tillsyn och som visserligen uppfyller ett av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen och därför skulle uppfylla villkoren för att vara betydande, men som på grund av särskilda omständigheter enligt avdelning 9 i del IV ändå betraktas som mindre betydande av ECB och därför inte omfattas av ECB:s direkta tillsyn.

2.   ECB ska offentliggöra en förteckning med namnet på varje enhet som står under tillsyn av en nationell behörig myndighet samt namnet på denna berörda myndighet.

3.   De förteckningar som avses i punkterna 1 och 2 ska offentliggöras elektroniskt och vara tillgängliga på ECB:s webbplats.

4.   De förteckningar som avses i punkterna 1 och 2 ska uppdateras regelbundet.

AVDELNING 3

FASTSTÄLLANDE AV BETYDELSE PÅ GRUNDVAL AV STORLEK

Artikel 50

Fastställande av betydelse på grundval av storlek

1.   Om en enhet eller grupp som står under tillsyn är betydande utifrån storlekskriteriet eller ej ska fastställas på grundval av det sammanlagda värdet av dess tillgångar.

2.   En enhet eller grupp som står under tillsyn ska klassificeras som betydande om det sammanlagda värdet av dess tillgångar överstiger 30 miljarder euro (nedan kallad storlekströskelvärde).

Artikel 51

Grund för att fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande på grundval av storlek

1.   Om den enhet som står under tillsyn ingår i en grupp som står under tillsyn, ska det sammanlagda värdet av dess tillgångar fastställas på grundval av den gruppbaserade tillsynsrapporteringen vid årets slut för den grupp som står under tillsyn i enlighet med tillämplig rätt.

2.   Om de sammanlagda tillgångarna inte kan fastställas på grundval av de uppgifter som avses i punkt 1, ska det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställas på grundval av de senaste reviderade konsoliderade årsredovisningarna som har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) som inom unionen gäller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (12) samt, om sådana årsredovisningar inte finns tillgängliga, på grundval av de konsoliderade årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt.

3.   Om den enhet som står under tillsyn inte ingår i en grupp som står under tillsyn, ska det sammanlagda värdet av dess tillgångar fastställas på grundval av den individuella tillsynsrapporteringen vid årets slut i enlighet med tillämplig rätt.

4.   Om de sammanlagda tillgångarna inte kan fastställas med hjälp av de uppgifter som avses i punkt 3, ska det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställas på grundval av de senaste reviderade årsredovisningar som har upprättats enligt tillämplig IFRS inom unionen i enlighet med (EG) nr 1606/2002 samt, om sådana årsredovisningar inte är tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt.

5.   Om den enhet som står under tillsyn är en filial till ett kreditinstitut som är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat, ska det sammanlagda värdet av dess tillgångar fastställas på grundval av de statistiska uppgifter som har rapporterats enligt Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 25/2009 (ECB/2008/32) (13).

Artikel 52

Grund för att fastställa betydelse på grundval av storleken i särskilda fall eller undantagsfall

1.   Om det sker en exceptionell väsentlig förändring av de omständigheter som är relevanta för att fastställa betydelse på grundval av storlekskriteriet för en mindre betydande enhet som står under tillsyn, ska den berörda nationella behöriga myndigheten undersöka om storlekströskelvärdet alltjämt är uppfyllt.

Om en sådan förändring avser en betydande enhet som står under tillsyn, ska ECB undersöka om storlekströskelvärdet alltjämt är uppfyllt.

En exceptionell väsentlig förändring av omständigheter som är relevanta för att fastställa betydelsen på grundval av storlekskriteriet ska omfatta något av följande: a) fusion av två eller flera kreditinstitut, b) försäljning eller överlåtelse av ett betydande affärsområde, c) överlåtelse av aktier i ett kreditinstitut så att det inte längre ingår i samma grupp som står under tillsyn så som det gjorde före försäljningen, d) ett slutgiltigt beslut om att genomföra en ordnad likvidation av den enhet (eller grupp) som står under tillsyn, e) jämförbara faktiska situationer.

2.   En mindre betydande enhet som står under tillsyn samt, när det gäller en mindre betydande grupp som står under tillsyn, den mindre betydande enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna ska underrätta den berörda nationella behöriga myndigheten om varje förändring enligt punkt 1.

En betydande enhet som står under tillsyn samt, när det gäller en betydande grupp som står under tillsyn, den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna ska underrätta ECB om varje förändring enligt punkt 1.

3.   Genom undantag från treårsregeln enligt artikel 47.1–47.3 samt när det föreligger exceptionella omständigheter, inklusive sådana enligt punkt 1 ska ECB i samråd med de nationella behöriga myndigheterna besluta om de berörda enheter som står under tillsyn är betydande eller mindre betydande samt från vilken dag som tillsynen ska utföras av ECB eller de nationella behöriga myndigheterna.

Artikel 53

Grupper av företag som omfattas av den sammanställda redovisningen

1.   När betydelse ska fastställas på grundval av storlekskriteriet ska den grupp som står under tillsyn och inbegriper företag som omfattas av den sammanställda redovisningen omfatta företag för vilka det enligt unionsrätten måste genomföras en konsolidering för tillsynsändamål.

2.   När betydelse ska fastställas på grundval av storlekskriteriet ska den grupp som står under tillsyn och inbegriper företag som omfattas av den sammanställda redovisningen inkludera dotterföretag och filialer i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer.

Artikel 54

Konsolideringsmetod

Konsolideringsmetod ska vara den som enligt unionsrätten tillämpas för tillsynsändamål.

Artikel 55

Metod för att beräkna sammanlagda tillgångar

När ett kreditinstituts betydelse ska fastställas på grundval av storlekskriteriet ska ”det sammanlagda värdet av tillgångarna” härledas från raden ”summa tillgångar” i en balansräkning som har upprättats i enlighet med unionsrätten för tillsynsändamål.

AVDELNING 4

FASTSTÄLLANDE AV BETYDELSE PÅ GRUNDVAL AV BETYDELSEN FÖR EKONOMIN I UNIONEN ELLER NÅGON DELTAGANDE MEDLEMSSTAT

Artikel 56

Tröskelvärde för nationell ekonomisk betydelse

En enhet som står under tillsyn och som är etablerad i en deltagande medlemsstat eller en grupp som står under tillsyn och vars moderföretag är etablerat i en deltagande medlemsstat ska klassificeras som betydande på grundval av dess betydelse för ekonomin i den berörda deltagande medlemsstaten om

Formula (tröskelvärde för nationell ekonomisk betydelse)

och

A ≥ 5 miljarder euro

där

A

är det sammanlagda värdet av tillgångar som har fastställts i enlighet med artiklarna 51–55 för ett visst kalenderår, och

B

är bruttonationalprodukten till marknadspris såsom den definieras i punkt 8.89 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (14) (ENS 2010) och som har offentliggjorts av Eurostat för ett visst kalenderår.

Artikel 57

Kriterier för att fastställa betydelse på grundval av betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat

1.   ECB ska i synnerhet beakta följande kriterier vid sin bedömning av huruvida en enhet eller grupp som står under tillsyn är betydande för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat av andra skäl än dem som anges i artikel 56:

a)

Vilken betydelse som den enhet eller grupp som står under tillsyn har för vissa ekonomiska sektorer i unionen eller en deltagande medlemsstat.

b)

Graden av sammanlänkning mellan den enhet eller grupp som står under tillsyn och ekonomin i unionen eller en deltagande medlemsstat.

c)

Möjligheten att ersätta den enhet eller grupp som står under tillsyn som marknadsaktör såväl som tjänsteleverantör till kunder.

d)

Den affärsmässiga, strukturella och operativa komplexiteten för den enhet eller grupp som står under tillsyn.

2.   Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt.

Artikel 58

Fastställande av betydelse på grundval av betydelsen för ekonomin i någon deltagande medlemsstat på begäran av en nationell behörig myndighet

1.   En nationell behörig myndighet får underrätta ECB om att den anser att en enhet som står under tillsyn är betydande för den inhemska ekonomin.

2.   ECB ska bedöma meddelandet från den nationella behöriga myndigheten på grundval av de kriterier som fastställs i artikel 57.1.

3.   Artikel 57 ska gälla på samma sätt.

AVDELNING 5

FASTSTÄLLANDE AV BETYDELSE PÅ GRUNDVAL AV BETYDELSEN AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHETER

Artikel 59

Kriterier för att fastställa betydelse på grundval av betydelsen av gränsöverskridande verksamheter för en grupp som står under tillsyn

1.   ECB får endast betrakta en grupp som står under tillsyn som betydande på grundval av dess gränsöverskridande verksamheter om moderföretaget till en grupp som står under tillsyn har etablerade dotterföretag, som själva är kreditinstitut, i fler än en annan deltagande medlemsstat.

2.   ECB får endast betrakta en grupp som står under tillsyn som betydande på grundval av dess gränsöverskridande verksamheter om de sammanlagda tillgångarna överstiger 5 miljarder euro och

a)

andelen gränsöverskridande tillgångar i förhållande till de sammanlagda tillgångarna överskrider 20 procent, eller

b)

andelen gränsöverskridande skulder i förhållande till de sammanlagda skulderna överskrider 20 procent.

3.   Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt.

Artikel 60

Gränsöverskridande tillgångar och skulder

1.   För en grupp som står under tillsyn avser gränsöverskridande tillgångar den andel av de sammanlagda tillgångarna där motparten är ett kreditinstitut eller annan juridisk eller fysisk person som är belägen i en annan deltagande medlemsstat än den medlemsstat där moderföretaget till den berörda grupp som står under tillsyn har sitt huvudkontor.

2.   För en grupp som står under tillsyn avser gränsöverskridande skulder den andel av de sammanlagda skulderna där motparten är ett kreditinstitut eller annan juridisk eller fysisk person som är belägen i en annan deltagande medlemsstat än den medlemsstat där moderföretaget till den berörda grupp som står under tillsyn har sitt huvudkontor.

AVDELNING 6

FASTSTÄLLANDE AV BETYDELSE PÅ GRUNDVAL AV BEGÄRT ELLER MOTTAGET OFFENTLIGT FINANSIELLT STÖD FRÅN ESM

Artikel 61

Begärt eller mottaget direkt offentligt finansiellt stöd från ESM

1.   Direkt offentligt finansiellt stöd begärs till en enhet som står under tillsyn när en ESM-medlem begär att finansiellt stöd ska beviljas denna enhet av ESM i enlighet med ett beslut som har fattats av ESM-rådet enligt artikel 19 i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen när det gäller omedelbar återkapitalisering av ett kreditinstitut samt när detta sker med de instrument som har antagits enligt det beslutet.

2.   Direkt offentligt finansiellt stöd tas emot av ett kreditinstitut när det finansiella stödet har tagits emot av kreditinstitutet enligt det beslut och de instrument som avses i punkt 1.

Artikel 62

De nationella behöriga myndigheternas skyldighet att underrätta ECB om att offentligt finansiellt stöd kan komma att begäras eller tas emot av en mindre betydande enhet som står under tillsyn

1.   Utan att det påverkar skyldigheten enligt artikel 96 att underrätta ECB om en försämring av den finansiella situationen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn, ska den nationella behöriga myndigheten underrätta ECB så snart den får kännedom om att offentligt finansiellt stöd kan behöva beviljas på nationell nivå indirekt från ESM och/eller av ESM till en mindre betydande enhet som står under tillsyn.

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska lämna sin bedömning av den finansiella situationen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn först till ECB för övervägande och därefter till ESM, utom i vederbörligen motiverade brådskande fall.

Artikel 63

Inledande och upphörande av den direkta tillsynen

1.   En enhet som står under tillsyn och som är föremål för en begäran om direkt offentligt finansiellt stöd från ESM eller som har erhållit direkt offentligt finansiellt stöd från ESM ska klassificeras som betydande enhet som står under tillsyn från och med den dag då direkt offentligt finansiellt stöd har begärts för dess räkning.

2.   Den dag då ECB ska åta sig den direkta tillsynen ska specificeras i ett ECB-beslut i enlighet med avdelning 2.

3.   Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt.

Artikel 64

Tillämpningsområde

Om direkt offentligt finansiellt stöd har begärts för en enhet som står under tillsyn och som ingår i en grupp som står under tillsyn, ska samtliga enheter som står under tillsyn och som ingår i den grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande.

AVDELNING 7

FASTSTÄLLANDE AV BETYDELSE PÅ GRUNDVAL AV ATT DEN ENHET SOM STÅR UNDER TILLSYN ÄR ETT AV DE TRE MEST BETYDANDE KREDITINSTITUTEN I EN DELTAGANDE MEDLEMSSTAT

Artikel 65

Kriterier för att fastställa de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat

1.   Ett kreditinstitut eller en grupp som står under tillsyn ska klassificeras som betydande om det rör sig om ett av de tre mest betydande kreditinstituten eller en av de tre mest betydande grupperna som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat.

2.   Vid identifieringen av de tre mest betydande kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat ska ECB och berörd nationell behörig myndighet beakta storleken för enheten respektive gruppen som står under tillsyn, vilken fastställs enligt artiklarna 50–55.

Artikel 66

Omprövningsprocess

1.   För varje deltagande medlemsstat ska ECB senast den 1 oktober varje kalenderår fastställa om tre kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn med ett moderföretag som är etablerat i en sådan deltagande medlemsstat bör klassificeras som betydande enheter som står under tillsyn.

2.   På begäran av ECB ska de nationella behöriga myndigheterna senast den 1 oktober innevarande kalenderår underrätta ECB om de tre mest betydande kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn och som är etablerade i deras respektive deltagande medlemsstater. De tre mest betydande kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn ska fastställas av de nationella behöriga myndigheterna på grundval av kriterierna i artiklarna 50–55.

3.   För vart och ett av de tre mest betydande kreditinstituten eller var och en av de grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna ska berörd nationell behörig myndighet lämna en rapport till ECB med en redogörelse för tillsynshistorik och riskprofil i respektive fall, om inte det kreditinstitut eller den grupp som står under tillsyn redan har klassificerats som betydande.

När den information som avses i punkt 2 har tagits emot ska ECB genomföra en egen bedömning. ECB får för detta ändamål begära att berörd nationell behörig myndighet ska lämna all information som är av betydelse.

4.   Om ett eller flera av de tre mest betydande kreditinstituten eller en eller flera av de grupper som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat inte har klassificerats som betydande enheter som står under tillsyn den 1 oktober ett visst år, ska ECB anta ett beslut i enlighet med avdelning 2 för vart och ett av de tre mest betydande kreditinstitut eller var och en av de tre mest betydande grupper som står under tillsyn och som inte klassificeras som betydande.

5.   Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt.

AVDELNING 8

ECB-BESLUT OM DIREKT TILLSYN ÖVER MINDRE BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN ENLIGT ARTIKEL 6.5 B I SSM-FÖRORDNINGEN

Artikel 67

Kriterier för ett ECB-beslut enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen

1.   Enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen får ECB genom ett ECB-beslut när som helst besluta att själv utöva direkt tillsyn över en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn i de fall då det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

2.   Innan ECB fattar beslut enligt punkt 1 ska bland annat följande faktorer beaktas:

a)

Om den mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn nästan uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen.

b)

Graden av sammanlänkning mellan den mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn och andra kreditinstitut.

c)

Om den mindre betydande enhet som står under tillsyn är ett dotterföretag till en enhet som står under tillsyn och som har sitt huvudkontor i en icke-deltagande medlemsstat eller ett tredjeland och har etablerat ett eller flera dotterföretag, som även är kreditinstitut, eller en eller flera filialer i deltagande medlemsstater, varav en eller flera är betydande.

d)

Det faktum att ECB:s instruktioner inte har följts av den nationella behöriga myndigheten.

e)

Det faktum att den nationella behöriga myndigheten inte har följt de åtgärder som avses i artikel 4.3 första stycket i SSM-förordningen.

f)

Det faktum att den mindre betydande enhet som står under tillsyn har begärt eller erhållit indirekt finansiellt stöd från EFSF eller ESM.

Artikel 68

Förfarande för att utarbeta ett ECB-beslut enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen på begäran av en nationell behörig myndighet

1.   På begäran av en nationell behörig myndighet ska ECB bedöma om det är nödvändigt att utöva direkt tillsyn enligt SSM-förordningen över en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

2.   I den nationella behöriga myndighetens begäran ska det a) fastställas för vilken mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn som den nationella behöriga myndigheten anser att ECB bör åta sig direkt tillsyn, samt b) anges varför det är nödvändigt att ECB utövar tillsyn över denna mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

3.   Den nationella behöriga myndighetens begäran ska åtföljas av en rapport med en redogörelse för tillsynshistorik och riskprofil för den berörda mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn.

4.   Om ECB inte samtycker till den nationella behöriga myndighetens begäran, ska banken samråda med den berörda nationella behöriga myndigheten innan den gör sin slutliga bedömning av om det är nödvändigt att ECB utövar tillsyn över denna mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

5.   Om ECB beslutar att det är nödvändigt att ECB utövar direkt tillsyn över denna mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard, ska den anta ett ECB-beslut i enlighet med avdelning 2.

Artikel 69

Förfarande för att utarbeta ECB-beslut enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen på ECB:s eget initiativ

1.   ECB får begära att en nationell behörig myndighet ska lämna en rapport med en redogörelse för tillsynshistorik och riskprofil för en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn. ECB ska ange vilken dag denna rapport ska levereras till ECB.

2.   ECB ska samråda med den berörda nationella behöriga myndigheten innan den gör sin slutliga bedömning av om det är nödvändigt att ECB utövar tillsyn över den mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

3.   Om ECB konstaterar att det är nödvändigt att ECB utövar direkt tillsyn över denna mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard, ska den anta ett ECB-beslut i enlighet med avdelning 2.

AVDELNING 9

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER SOM KAN MOTIVERA ATT EN ENHET SOM STÅR UNDER TILLSYN KLASSIFICERAS SOM MINDRE BETYDANDE TROTS ATT KRITERIERNA FÖR ”BETYDANDE” ÄR UPPFYLLDA

Artikel 70

Särskilda omständigheter som leder till att en betydande enhet som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande

1.   Särskilda omständigheter enligt artikel 6.4 andra och femte stycket i SSM-förordningen (nedan kallade särskilda omständigheter) föreligger när det finns särskilda och faktiska omständigheter som gör att det är olämpligt att klassificera en enhet som står under tillsyn som betydande med hänsyn till SSM-förordningens mål och principer och i synnerhet behovet att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard.

2.   Begreppet ”särskilda omständigheter” ska tolkas restriktivt.

Artikel 71

Bedömning att det föreligger särskilda omständigheter

1.   Frågan om det förekommer särskilda omständigheter som motiverar att en enhet som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande i stället för betydande ska fastställas från fall till fall och specifikt för den enhet eller grupp som står under tillsyn, men inte för kategorier av enheter som står under tillsyn.

2.   Artikel 40 ska gälla på samma sätt.

3.   Artiklarna 44–46, 48 och 49 ska gälla på samma sätt. ECB ska i ett ECB-beslut ange vilka skäl som låg till grund för slutsatsen att det föreligger särskilda omständigheter.

Artikel 72

Omprövning

1.   ECB ska med stöd av berörda nationella behöriga myndigheter minst en gång varje år undersöka om det alltjämt föreligger särskilda omständigheter för en enhet eller grupp som står under tillsyn och som har klassificerats som mindre betydande på grund av särskilda omständigheter.

2.   Den berörda enhet som står under tillsyn ska lämna samtliga upplysningar och dokument som ECB har begärt för att kunna utföra en översyn enligt punkt 1.

3.   Om ECB anser att det inte längre föreligger särskilda omständigheter, ska den anta ett ECB-beslut som riktar sig till den berörda enheten som står under tillsyn där det fastställs att den klassas som betydande och att det några särskilda omständigheter inte längre föreligger.

4.   Del IV avdelning 2 ska gälla på samma sätt.

DEL V

GEMENSAMMA FÖRFARANDEN

AVDELNING 1

SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT DRIVA VERKSAMHET I KREDITINSTITUT

Artikel 73

Anmälan till ECB om en ansökan om tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut

1.   En nationell behörig myndighet som tar emot en ansökan om tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut som ska etableras i en deltagande medlemsstat ska underrätta ECB om att en sådan ansökan har tagits emot inom femton arbetsdagar.

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska även informera ECB om gällande tidsfrist för att fatta beslut om ansökan och underrätta sökanden enligt tillämplig nationell rätt.

3.   Om ansökan är ofullständig ska den nationella behöriga myndigheten uppmana sökanden att lämna den ytterligare information som krävs, antingen på eget initiativ eller på ECB:s begäran. Den nationella behöriga myndigheten ska sända all sådan ytterligare information som den tar emot till ECB inom femton arbetsdagar från det att den har tagits emot av den nationella behöriga myndigheten.

Artikel 74

Nationella behöriga myndigheters bedömning av ansökningar

Den nationella behöriga myndighet som en ansökan lämnas till ska bedöma om sökanden uppfyller samtliga villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt i den nationella behöriga myndighetens medlemsstat.

Artikel 75

Nationella behöriga myndigheters beslut om att avslå ansökan

Nationella behöriga myndigheter ska avslå ansökningar som inte uppfyller de villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt och sända en kopia av sitt beslut till ECB.

Artikel 76

Nationella behöriga myndigheters utkast till beslut om tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut

1.   Om den nationella behöriga myndigheten är övertygad om att ansökan uppfyller samtliga villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt, ska den utarbeta ett utkast till beslut där det föreslås att ECB beviljar sökanden tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut (nedan kallat utkast till tillståndsbeslut).

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska säkerställa att ECB och sökanden underrättas om utkastet till tillståndsbeslut minst tjugo arbetsdagar före utgången av den maximala bedömningsperiod som anges i tillämplig nationell rätt.

3.   Den nationella behöriga myndigheten får föreslå att rekommendationer, villkor och/eller begränsningar bifogas ett utkast till tillståndsbeslut i enlighet med nationell rätt och unionsrätt. I sådana fall ska den nationella behöriga myndigheten vara ansvarig för att bedöma om villkor och/eller begränsningar är uppfyllda.

Artikel 77

ECB:s bedömning av ansökningar och hörande av sökande

1.   ECB ska bedöma ansökan på grundval av de villkor för tillstånd som anges i tillämplig unionsrätt. Om ECB anser att dessa villkor inte är uppfyllda, ska sökanden ges möjlighet att skriftligen yttra sig över de sakförhållanden och invändningar som är av relevans för bedömningen, i enlighet med artikel 31.

2.   Om det bedöms vara nödvändigt med ett möte samt i varje annat fall som är vederbörligen motiverat får ECB förlänga maximiperioden för beslut om ansökan i enlighet med artikel 14.3 i SSM-förordningen. Sökanden ska underrättas om denna förlängning i enlighet med artikel 35 i denna förordning.

Artikel 78

ECB:s beslut om ansökningar

1.   ECB ska ta ställning till ett utkast till tillståndsbeslut som den har tagit emot från den nationella behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar, om det inte har fattats ett beslut om att förlänga maximiperioden i enlighet med artikel 77.2. ECB kan tillstyrka utkastet till tillståndsbeslut och därigenom samtycka till att tillstånd beviljas eller också invända mot utkastet till tillståndsbeslut.

2.   ECB ska grunda sitt beslut på sin egen bedömning av ansökan, utkastet till tillståndsbeslut samt eventuella kommentarer från sökanden enligt artikel 77.

3.   Om ECB inte vidtar någon åtgärd inom den tidsfrist som framgår av punkt 1 ska utkastet till tillståndsbeslut som tagits fram av den nationella behöriga myndigheten anses vara antagen.

4.   ECB ska anta ett beslut om att bevilja tillstånd om sökanden uppfyller samtliga villkor för tillstånd i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt i den medlemsstat där sökanden är etablerad.

5.   Beslutet om att bevilja tillstånd ska omfatta sökandens verksamhet som kreditinstitut i enlighet med tillämplig nationell rätt, utan att det påverkar några ytterligare tillståndskrav enligt tillämplig nationell rätt för annan verksamhet än att driva rörelse som omfattar att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel samt att bevilja kredit för egen räkning.

Artikel 79

Upphörande av giltighet för tillstånd

Tillståndet ska upphöra att gälla i de situationer som avses i artikel 18 a i direktiv 2013/36/EU när tillämplig nationell rätt föreskriver detta. De nationella behöriga myndigheterna ska informera ECB när ett individuellt tillstånd upphör att gälla. Efter att först ha informerat den berörda nationella behöriga myndigheten och den enhet som står under tillsyn ska ECB sedan offentliggöra att tillståndet har upphört att gälla i enlighet med relevant nationell lagstiftning.

AVDELNING 2

SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ ÅTERKALLANDE AV TILLSTÅND

Artikel 80

Nationella behöriga myndigheters förslag att återkalla tillstånd

1.   Om den berörda nationella behöriga myndigheten anser att ett kreditinstituts tillstånd helt eller delvis bör återkallas i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, vilket också inbegriper ett återkallande på kreditinstitutets begäran, ska den till ECB lämna ett utkast till beslut där det föreslås att tillståndet ska återkallas (nedan kallat utkast till återkallandebeslut), tillsammans med alla relevanta underlag.

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska tillsammans med den nationella myndighet som är behörig att rekonstruera och avveckla kreditinstitut (nedan kallad den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten) samordna varje utkast till återkallandebeslut som är av relevans för den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten.

Artikel 81

ECB:s bedömning av ett utkast till återkallandebeslut

1.   ECB ska bedöma utkastet till återkallandebeslut utan otillbörligt dröjsmål. Den ska framför allt beakta de brådskande skäl som har lagts fram av den nationella behöriga myndigheten.

2.   Rätten att bli hörd enligt artikel 31 ska gälla.

Artikel 82

Bedömning på ECB:s eget initiativ och samråd med nationella behöriga myndigheter

1.   Om ECB får kännedom om omständigheter som kan utgöra skäl för att återkalla ett tillstånd, ska den på eget initiativ bedöma om tillståndet bör återkallas i enlighet med tillämplig unionsrätt.

2.   ECB får när som helst samråda med berörda nationella behöriga myndigheter. Om ECB avser att återkalla ett tillstånd, ska den samråda med den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där kreditinstitutet är etablerat minst 25 arbetsdagar före den dag då den planerar att fatta sitt beslut. I vederbörligen motiverade brådskande fall får tidsfristen för samråd sänkas till fem arbetsdagar.

3.   Om ECB avser att återkalla ett tillstånd ska banken underrätta de berörda nationella behöriga myndigheterna om eventuella kommentarer som har inkommit från kreditinstitutet. Kreditinstitutets rätt att bli hörd enligt artikel 31 ska gälla.

4.   ECB ska samordna ett förslag om att återkalla ett tillstånd i enlighet med artikel 14.5 i SSM-förordningen med den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten. ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten omedelbart efter det att kontakt har inletts med den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten.

Artikel 83

ECB:s beslut om att återkalla tillstånd

1.   ECB ska besluta om återkallande av tillstånd utan otillbörligt dröjsmål. I samband med detta får den godkänna eller avslå relevant utkast till återkallandebeslut.

2.   När ECB fattar sitt beslut ska samtliga nedanstående aspekter beaktas: a) dess egen bedömning av de omständigheter som motiverar återkallandet, b) i tillämpliga fall den nationella behöriga myndighetens utkast till återkallandebeslut, c) samråd med den berörda nationella behöriga myndigheten samt, i de fall då den nationella behöriga myndigheten inte är den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten, samråd med den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten (som tillsammans med den nationella behöriga myndigheten nedan kallas de nationella myndigheterna), d) alla kommentarer som kreditinstitutet har lämnat enligt artiklarna 81.2 och 82.3.

3.   I de fall som beskrivs i artikel 84 ska ECB även fatta beslut om den berörda nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten inte invänder mot att tillståndet återkallas eller om ECB konstaterar att de korrekta åtgärder som krävs för att upprätthålla finansiell stabilitet inte har genomförts av de nationella myndigheterna.

Artikel 84

Förfarande för eventuella åtgärder för rekonstruktion som ska vidtas av de nationella myndigheterna

1.   Om den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten meddelar att den invänder mot att ECB har för avsikt att återkalla ett tillstånd, ska ECB och den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten komma överens om en tidsperiod då ECB ska avstå från att fullfölja återkallandet av tillståndet. ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten omedelbart efter det att kontakt har inletts med den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten för att nå denna överenskommelse.

2.   När den överenskomna tidsperioden har löpt ut ska ECB bedöma om den avser att fullfölja återkallandet av tillståndet eller att förlänga den överenskomna tidsperioden i enlighet med artikel 14.6 i SSM-förordningen, med beaktande av eventuella framsteg som har gjorts. ECB ska samråda med såväl den berörda nationella behöriga myndigheten som den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten, om denna är en annan än den nationella behöriga myndigheten. Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta ECB om de åtgärder som dessa myndigheter har vidtagit samt om dess bedömning av konsekvenserna av ett återkallande.

3.   Artikel 83 ska gälla om den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten inte invänder mot återkallandet av ett tillstånd eller om ECB konstaterar att de korrekta åtgärder som krävs för att upprätthålla finansiell stabilitet inte har vidtagits av de nationella myndigheterna.

AVDELNING 3

SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ FÖRVÄRV AV KVALIFICERADE INNEHAV

Artikel 85

Anmälan till nationella behöriga myndigheter om förvärv av kvalificerade innehav

1.   En nationell behörig myndighet som får en anmälan om avsikten att förvärva ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut som är etablerat i den deltagande medlemsstaten ska underrätta ECB om en sådan anmälan senast fem arbetsdagar från det att den har tagits emot i enlighet med artikel 22.2 i direktiv 2013/36/EU.

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta ECB om den måste avbryta bedömningsperioden på grund av en begäran om ytterligare information. Den nationella behöriga myndigheten ska vidarebefordra sådan ytterligare information till ECB inom fem arbetsdagar efter mottagandet.

3.   Den nationella behöriga myndigheten ska även underrätta ECB om den dag då beslutet om att invända eller inte invända mot förvärvet av ett kvalificerat innehav ska meddelas sökanden enligt tillämplig nationell rätt.

Artikel 86

Bedömning av potentiella förvärv

1.   Den nationella behöriga myndighet som underrättas om ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut ska bedöma om det tilltänkta förvärvet uppfyller samtliga villkor som anges i tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Efter denna bedömning ska den nationella behöriga myndigheten utarbeta ett utkast till beslut till ECB om att invända eller inte invända mot förvärvet.

2.   Den nationella behöriga myndigheten ska lämna utkastet till beslut om att invända eller inte invända mot förvärvet till ECB minst femton arbetsdagar före utgången av den bedömningsperiod som anges i tillämplig unionsrätt.

Artikel 87

ECB:s beslut om förvärv

ECB ska besluta om att invända eller inte invända mot förvärvet på grundval av sin egen bedömning av det föreslagna förvärvet samt den nationella behöriga myndighetens utkast till beslut. Rätten att bli hörd enligt artikel 31 ska gälla.

AVDELNING 4

MEDDELANDE OM BESLUT OM GEMENSAMMA FÖRFARANDEN

Artikel 88

Förfaranden för meddelande om beslut

1.   ECB ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta parterna i följande beslut i enlighet med artikel 35:

a)

Ett ECB-beslut om återkallande av tillstånd för ett kreditinstitut.

b)

Ett ECB-beslut om förvärv av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut.

2.   ECB ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta berörd nationell behörig myndighet om följande beslut:

a)

Ett ECB-beslut om ansökan om tillstånd för ett kreditinstitut.

b)

Ett ECB-beslut om återkallande av tillstånd för ett kreditinstitut.

c)

Ett ECB-beslut om förvärv av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut.

3.   Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta den som ansöker om tillstånd om följande beslut:

a)

Ett utkast till tillståndsbeslut.

b)

En nationell behörig myndighets beslut att avslå ansökan om tillstånd när sökanden inte uppfyller de villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt.

c)

Ett ECB-beslut om att invända mot det utkast till tillståndsbeslut som avses i punkt a.

d)

Ett tillståndsbeslut från ECB.

4.   Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta den berörda nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten om ECB:s beslut att återkalla ett tillstånd för ett kreditinstitut.

5.   ECB informera Europeiska bankmyndigheten (EBA) om varje ECB-beslut att bevilja eller återkalla ett tillstånd för ett kreditinstitut eller när ett tillstånd upphör att gälla. ECB ska ange orsakerna till beslutet att återkalla ett tillstånd eller när ett tillstånd upphör att gälla.

DEL VI

FÖRFARANDEN FÖR TILLSYN ÖVER BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

AVDELNING 1

TILLSYN ÖVER BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN SAMT BISTÅND FRÅN NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 89

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn

ECB ska utöva direkt tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn i enlighet med de förfaranden som fastställs i del II, särskilt med avseende på de gemensamma tillsynsgruppernas uppgifter och sammansättning.

Artikel 90

De nationella behöriga myndigheternas roll när de bistår ECB

1.   En nationell behörig myndighet ska bistå ECB vid utförandet av dess uppgifter enligt de villkor som fastställs i SSM-förordningen samt denna förordning och ska framför allt utföra samtliga följande aktiviteter:

a)

Lämna utkast till beslut till ECB beträffande betydande enheter som står under tillsyn och som är etablerade i dess deltagande medlemsstat, i enlighet med artikel 91.

b)

Bistå ECB med att förbereda och genomföra alla åtgärder i samband med utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas enligt SSM-förordningen, inbegripet bistånd vid kontrollverksamhet och löpande bedömning av situationen för en betydande enhet som står under tillsyn.

c)

Bistå ECB med att genomdriva dess beslut samt vid behov utnyttja de befogenheter som avses i artikel 9.1 tredje stycket och artikel 11.2 i SSM-förordningen.

2.   En nationell behörig myndighet som bistår ECB ska följa ECB:s instruktioner för de betydande enheter som står under tillsyn.

Artikel 91

Utkast till beslut som ska utarbetas av de nationella behöriga myndigheterna för ECB:s övervägande

1.   I enlighet med artikel 6.3 och 6.7 b i SSM-förordningen får ECB begära att en nationell behörig myndighet ska utarbeta ett utkast till beslut gällande utförandet av de uppgifter som avses i artikel 4 i SSM-förordningen för dess beaktande.

I denna begäran ska tidsfristen för att sända utkastet till beslut till ECB specificeras.

2.   En nationell behörig myndighet får också på eget initiativ lämna ett utkast till beslut som avser en betydande enhet som står under tillsyn till ECB för beaktande via den gemensamma tillsynsgruppen.

Artikel 92

Informationsutbyte

ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska utan otillbörligt dröjsmål utbyta information om betydande enheter som står under tillsyn om det föreligger en allvarlig indikation på att dessa betydande enheter som står under tillsyn inte längre kan förväntas fullgöra sina skyldigheter gentemot borgenärerna och i synnerhet inte längre har säkerhet för kontoinnehavarnas anförtrodda medel, eller om det föreligger en allvarlig indikation på omständigheter som skulle kunna leda till slutsatsen att det berörda kreditinstitutet inte kan återbetala insättningar enligt artikel 1.3 i) i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG (15). ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska göra detta innan det fattas ett beslut där detta fastställs.

AVDELNING 2

EFTERLEVNAD AV LÄMPLIGA KRAV FÖR DE PERSONER SOM ANSVARAR FÖR KREDITINSTITUTENS LEDNING

Artikel 93

Lämplighetsbedömning av medlemmar i ledningsorganen för betydande enheter som står under tillsyn

1.   För att säkerställa att instituten har tillförlitliga styrformer, och utan att det påverkar tillämplig unionsrätt och nationell rätt samt del V, ska en betydande enhet som står under tillsyn underrätta den berörda nationella behöriga myndigheten om varje förändring som rör medlemmarna i ledningsorganens lednings- och tillsynsfunktioner (nedan kallade chefer) i den mening som avses i artikel 3.1.7 och 3.2 i direktiv 2013/36/EU, inbegripet förlängning av chefernas mandatperiod. Den berörda nationella behöriga myndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om varje sådan förändring och i samband med detta informera om gällande tidsfrist för att fatta och meddela beslut enligt tillämplig nationell rätt.

2.   Vid lämplighetsbedömning av cheferna för betydande enheter som står under tillsyn ska ECB ha samma tillsynsbefogenheter som de behöriga myndigheterna har enligt tillämplig unionsrätt och nationell rätt.

Artikel 94

Fortlöpande granskning av chefernas lämplighet

1.   En betydande enhet som står under tillsyn ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta berörd nationell behörig myndighet om alla nya sakförhållanden som kan komma att påverka en inledande bedömning av lämpligheten eller någon annan aspekt som skulle kunna inverka på en chefs lämplighet så snart denna enhet eller den berörda chefen har fått kännedom om dessa sakförhållanden eller aspekter. Den berörda nationella behöriga myndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om sådana nya sakförhållanden eller aspekter.

2.   ECB får inleda en ny bedömning på grundval av de nya sakförhållanden eller aspekter som avses i punkt 1 eller om ECB får kännedom om eventuella nya sakförhållanden som kan påverka den inledande bedömningen av den berörda chefen eller någon annan aspekt som skulle kunna inverka på chefens lämplighet. ECB ska då besluta om lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt samt utan otillbörligt dröjsmål underrätta den berörda nationella behöriga myndigheten om dessa åtgärder.

AVDELNING 3

ANDRA FÖRFARANDEN SOM SKA TILLÄMPAS AV BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

Artikel 95

Begäranden, anmälningar eller ansökningar från betydande enheter som står under tillsyn

1.   Utan att det påverkar de specifika förfaranden som föreskrivs framför allt i del V och den normala samverkan med den nationella behöriga myndigheten ska en betydande enhet som står under tillsyn vända sig till ECB med samtliga begäranden, anmälningar eller ansökningar som rör utförandet av de uppgifter som ECB har tilldelats.

2.   ECB ska se till att varje sådan begäran, anmälan eller ansökan är tillgänglig för den berörda nationella behöriga myndigheten och får begära att den nationella behöriga myndigheten ska utarbeta ett utkast till beslut i enlighet med artikel 91.

3.   Om det uppstår väsentliga förändringar i förhållande till det tillstånd som har beviljats för den inledande begäran, anmälan eller ansökan, ska den betydande enhet som står under tillsyn lämna en ny begäran, anmälan eller ansökan till ECB enligt det förfarande som avses i punkt 1.

DEL VII

FÖRFARANDEN FÖR TILLSYN ÖVER MINDRE BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

AVDELNING 1

NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETERS MEDDELANDE TILL ECB OM DEN NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETENS VÄSENTLIGA TILLSYNSFÖRFARANDEN OCH UTKAST TILL VÄSENTLIGA TILLSYNSBESLUT

Artikel 96

Försämring av den finansiella situationen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn

Nationella behöriga myndigheter ska underrätta ECB om situationen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn försämras snabbt och väsentligt, i synnerhet om denna försämring skulle kunna leda till en begäran om direkt eller indirekt finansiellt stöd från ESM, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 62.

Artikel 97

Nationella behöriga myndigheters meddelande till ECB om den nationella behöriga myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden

1.   För att ECB ska kunna utöva tillsyn över systemets sätt att fungera i enlighet med artikel 6.5 c i SSM-förordningen ska de nationella behöriga myndigheterna informera ECB om den nationella behöriga myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden som rör mindre betydande enheter som står under tillsyn. ECB ska fastställa allmänna kriterier, med särskilt beaktande av risksituationen för den mindre betydande enhet som står under tillsyn samt den eventuella inverkan detta kan få på det inhemska finansiella systemet, för att avgöra vilken information som ska meddelas samt till vilka mindre betydande enheter som står under tillsyn. Informationen ska lämnas av de nationella behöriga myndigheterna på förhand eller, i vederbörligen motiverade brådskande fall, samtidigt som ett förfarande inleds.

2.   Den nationella behöriga myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

a)

Skiljande av medlemmar i ledningsorgan från deras befattningar i mindre betydande enheter som står under tillsyn samt utnämning av särskilda chefer som ska ta över ledningen av mindre betydande enheter som står under tillsyn.

b)

Förfaranden som har en betydande inverkan på den mindre betydande enhet som står under tillsyn.

3.   Utöver de informationskrav som ECB har fastställt i enlighet med denna artikel får ECB när som helst begära information från de nationella behöriga myndigheterna om hur de har genomfört sina uppgifter i fråga om mindre betydande enheter som står under tillsyn.

4.   Utöver de informationskrav som fastställs av ECB i enlighet med denna artikel ska de nationella behöriga myndigheterna på eget initiativ underrätta ECB om vart och ett av den nationella behöriga myndighetens tillsynsförfaranden som

a)

de bedömer som väsentligt, eller

b)

kan inverka negativt på förtroendet för den gemensamma tillsynsmekanismen.

5.   Om ECB begär att en nationell behörig myndighet ska göra en ytterligare bedömning av specifika aspekter av en nationell behörig myndighets väsentliga tillsynsförfarande, ska det i denna begäran anges vilka aspekter det gäller. ECB respektive den nationella behöriga myndigheten ska säkerställa att den andra parten har tillräcklig tid för att förfarandet och den gemensamma tillsynsmekanismen som helhet ska kunna fungera effektivt.

Artikel 98

Nationella behöriga myndigheters meddelande till ECB om utkast till väsentliga tillsynsbeslut

1.   För att ECB ska kunna utöva tillsyn över systemets sätt att fungera i enlighet med artikel 6.5 c i SSM-förordningen ska de nationella behöriga myndigheterna sända utkast till tillsynsbeslut som uppfyller kriterierna i punkterna 2 och 3 till ECB i de fall då utkastet till beslut avser mindre betydande enheter som står under tillsyn och ECB anser att den ska delges information som rör dessa enheter, på grundval av de allmänna kriterier som ECB har fastställt om risksituationen för denna mindre betydande enhet samt den eventuella inverkan detta kan ha på det inhemska finansiella systemet.

2.   Om inget annat följer av punkt 1 ska utkast till tillsynsbeslut sändas till ECB innan de riktas till mindre betydande enheter som står under tillsyn om dessa beslut

a)

avser skiljande av medlemmar i ledningsorgan från deras befattningar i mindre betydande enheter som står under tillsyn samt utnämning av särskilda chefer, eller

b)

har en betydande inverkan på den mindre betydande enhet som står under tillsyn.

3.   Utöver de informationskrav som fastställs i punkterna 1 och 2 ska de nationella behöriga myndigheterna översända varje annat utkast till tillsynsbeslut till ECB som

a)

de önskar inhämta ECB:s synpunkter om, eller

b)

kan inverka negativt på förtroendet för den gemensamma tillsynsmekanismen.

4.   De nationella behöriga myndigheterna ska sända utkast till beslut som uppfyller kriterierna i punkterna 1, 2 och 3 och som därför betraktas som utkast till väsentliga tillsynsbeslut till ECB minst tio dagar före planerat antagandedatum för beslutet. ECB ska framföra sina synpunkter om utkastet till beslut inom rimlig tid före planerat antagandedatum för beslutet. I brådskande fall ska den berörda nationella behöriga myndigheten fastställa en rimlig tidsperiod för att sända ett utkast till beslut som uppfyller de kriterier som fastställs i punkterna 1, 2 och 3 till ECB.

AVDELNING 2

NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETERS EFTERHANDSRAPPORTERING TILL ECB GÄLLANDE MINDRE BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

Artikel 99

Nationella behöriga myndigheters allmänna skyldighet att rapportera till ECB

1.   För att ECB ska kunna utöva tillsyn över den gemensamma tillsynsmekanismens sätt att fungera enligt artikel 6.5 c i SSM-förordningen, och utan att det påverkar tillämpningen av kapitel 1, får ECB ålägga de nationella behöriga myndigheterna att regelbundet rapportera till ECB om vilka åtgärder de har vidtagit samt om genomförandet av de uppgifter som de ska utföra enligt artikel 6.6 i SSM-förordningen. ECB ska årligen underrätta de nationella behöriga myndigheterna om vilka kategorier av mindre betydande enheter som står under tillsyn och vilken typ av information som krävs.

2.   De krav som fastställs i enlighet med punkt 1 ska inte påverka ECB:s rätt att utnyttja de befogenheter som avses i artiklarna 10–13 i SSM-förordningen när det gäller mindre betydande enheter som står under tillsyn.

Artikel 100

Intervall och omfattning för rapporter som ska lämnas av nationella behöriga myndigheter till ECB

De nationella behöriga myndigheterna ska till ECB lämna en årlig rapport om mindre betydande enheter som står under tillsyn, mindre betydande grupper som står under tillsyn eller kategorier av mindre betydande enheter som står under tillsyn i enlighet med ECB:s krav.

DEL VIII

SAMARBETE MELLAN ECB, NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH NATIONELLA UTSEDDA MYNDIGHETER MED AVSEENDE PÅ UPPGIFTER OCH VERKTYG FÖR MAKROTILLSYN

AVDELNING 1

DEFINITION AV MAKROTILLSYNSVERKTYG

Artikel 101

Allmänna bestämmelser

1.   Vid tillämpning av denna del avser makrotillsynsverktyg något av följande instrument:

a)

Kapitalbuffertar i den mening som avses i artiklarna 130–142 i direktiv 2013/36/EU.

b)

Åtgärder för kreditinstitut som har beviljats nationella tillstånd, eller en undergrupp av sådana kreditinstitut, enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.

c)

Andra åtgärder som ska antas av nationella utsedda myndigheter eller nationella behöriga myndigheter för att hantera systemrisker eller makrorisker som föreskrivs i och är föremål för de förfaranden som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU i de fall som specifikt anges i tillämplig unionsrätt.

2.   De makrotillsynsförfaranden som avses i artikel 5.1 och 5.2 i SSM-förordningen får inte utgöra ECB-tillsynsförfaranden eller den nationella behöriga myndighetens tillsynsförfaranden i den mening som avses i denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i SSM-förordningen när det gäller beslut som riktar sig till enskilda enheter som står under tillsyn.

Artikel 102

ECB:s tillämpning av makrotillsynsverktyg

ECB ska tillämpa makrotillsynsverktygen i artikel 101 i överensstämmelse med denna förordning samt artiklarna 5.2 och 9.2 i SSM-förordningen och i de fall då makrotillsynsverktygen föreskrivs i ett direktiv, med förbehåll för genomförandet av det direktivet i nationell rätt. Om en nationell utsedd myndighet inte fastställer ett buffertvärde, ska detta inte hindra ECB från att fastställa ett buffertkrav i enlighet med denna förordning och artikel 5.2 i SSM-förordningen.

AVDELNING 2

FÖRFARANDEREGLER FÖR ANVÄNDNING AV MAKROTILLSYNSVERKTYG

Artikel 103

Förteckning över nationella behöriga myndigheter och nationella utsedda myndigheter som ansvarar för makrotillsynsverktyg

ECB ska inhämta information från de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna om identiteten på de myndigheter som har utsetts för de olika makrotillsynsverktygen enligt artikel 101 samt vilka makrotillsynsverktyg som dessa myndigheter får använda.

Artikel 104

Informationsutbyte och samarbete med avseende på makrotillsynsverktyg som ska användas av en nationell behörig myndighet eller en nationell utsedd myndighet

1.   Om den berörda nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten har för avsikt att använda sig av sådana verktyg, ska den i enlighet med artikel 5.1 i SSM-förordningen meddela sin avsikt till ECB tio arbetsdagar innan ett sådant beslut fattas. En nationell behörig myndighet eller nationell utsedd myndighet som har för avsikt att använda ett makrotillsynsverktyg ska emellertid underrätta ECB så snart som möjligt när den har identifierat en makrorisk eller systemrisk för det finansiella systemet samt om möjligt lämna uppgifter om det planerade verktyget. Denna information ska i möjligaste mån omfatta särdragen för den planerade åtgärden, inbegripet planerat användningsdatum.

2.   Avsikten ska meddelas ECB av den nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten.

3.   Om ECB motsätter sig en nationell behörig myndighets eller en nationell utsedd myndighets planerade åtgärd, ska ECB ange sina skäl inom fem arbetsdagar från det att meddelandet om myndighetens avsikt har tagits emot. Detta ska göras skriftligen med en redogörelse för skälen till invändningen. Den nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten ska vederbörligen överväga ECB:s skäl innan den på lämpligt sätt går vidare med beslutet.

Artikel 105

Informationsutbyte och samarbete med avseende på ECB:s användning av makrotillsynsverktyg

1.   Om ECB avser att på eget initiativ eller på förslag av en nationell behörig myndighet eller en nationell utsedd myndighet ställa högre krav för kapitalbuffertar eller vidta strängare åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker i enlighet med artikel 5.2 i SSM-förordningen, ska ECB ha ett nära samarbete med de nationella utsedda myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och i synnerhet meddela den nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten sin avsikt tio arbetsdagar innan ett sådant beslut fattas. Om ECB har för avsikt att ställa högre krav för kapitalbuffertar eller vidta strängare åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker på kreditinstitutnivå med förbehåll för de förfaranden som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU i de fall som specifikt anges i tillämplig unionsrätt, ska den emellertid underrätta den berörda nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten så snart den har identifierat en makro- eller systemrisk för det finansiella systemet samt lämna uppgifter om det planerade verktyget när detta är möjligt. Denna information ska i möjligaste mån omfatta särdragen för den planerade åtgärden, inbegripet planerat användningsdatum.

2.   Om någon av de berörda nationella behöriga myndigheterna eller nationella utsedda myndigheterna motsätter sig ECB:s planerade åtgärd, ska den ange sina skäl för ECB inom fem arbetsdagar från det att meddelandet om ECB:s avsikt har tagits emot. Detta ska göras skriftligen med en redogörelse för skälen till invändningen. ECB ska vederbörligen beakta dessa skäl innan den på lämpligt sätt går vidare med beslutet.

DEL IX

FÖRFARANDEN FÖR NÄRA SAMARBETE

AVDELNING 1

ALLMÄNNA PRINCIPER OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 106

Förfarande för att inleda ett nära samarbete

ECB ska bedöma förfrågningar från medlemsstater utanför euroområdet om att inrätta ett nära samarbete i enlighet med beslut ECB/2014/5 (16).

Artikel 107

Principer som ska tillämpas när ett nära samarbete har inletts

1.   ECB ska utföra de uppgifter som avses i artikel 4.1 och 4.2 och artikel 5 i SSM-förordningen för enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den berörda deltagande medlemsstaten i nära samarbete, i enlighet med artikel 6 i SSM-förordningen, från och med den dag då ett ECB-beslut enligt artikel 7.2 i SSM-förordningen om att inleda ett nära samarbete mellan ECB och en nationell behörig myndighet i en medlemsstat utanför euroområdet börjar gälla och fram till dess att detta nära samarbete avslutas eller tillfälligt avbryts.

2.   Om ett nära samarbete har inletts enligt artikel 7.2 i SSM-förordningen ska ECB och den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ha en ställning som är jämförbar med betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i medlemsstaterna i euroområdet när det gäller betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den deltagande medlemsstaten i nära samarbete, med beaktande av att ECB inte har direkt tillämpliga befogenheter över betydande enheter och grupper som står under tillsyn respektive mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den deltagande medlemsstaten i nära samarbete.

3.   I enlighet med artikel 6 i SSM-förordningen får ECB ge instruktioner till en nationell behörig myndighet i nära samarbete för betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt endast allmänna instruktioner för mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn.

4.   Det nära samarbetet ska upphöra den dag då undantaget enligt artikel 139 i EUF-fördraget upphävs för en deltagande medlemsstat i nära samarbete i enlighet med artikel 140.2 i EUF-fördraget, och bestämmelserna i denna del ska då upphöra att gälla.

Artikel 108

Rättsliga instrument som avser tillsyn i samband med nära samarbete

1.   Med avseende på uppgifterna enligt artikel 4.1 och 4.2 och artikel 5 i SSM-förordningen får ECB ge instruktioner, göra framställningar eller utfärda riktlinjer.

2.   Om ECB anser att den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete bör anta en åtgärd som rör uppgifterna enligt artikel 4.1 och 4.2 i SSM-förordningen gentemot en enhet eller grupp som står under tillsyn, ska ECB till den nationella behöriga myndigheten,

a)

för en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, rikta en allmän eller specifik instruktion, en framställan eller en riktlinje där det framställs krav på att ett tillsynsbeslut ska utfärdas för denna betydande enhet eller grupp som står under tillsyn i den deltagande medlemsstaten i nära samarbete, eller

b)

för en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, ge en allmän instruktion eller utfärda en riktlinje.

3.   Om ECB anser att den nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten i nära samarbete bör anta en åtgärd som rör uppgifterna enligt artikel 5 i SSM-förordningen, får ECB till denna nationella behöriga myndighet eller denna nationella utsedda myndighet ge en allmän eller specifik instruktion, göra en framställan eller utfärda en riktlinje om att det bör tillämpas högre krav på kapitalbuffertar eller strängare åtgärder för att hantera systemrisker eller makrorisker.

4.   I denna instruktion, framställan eller riktlinje ska ECB ange en relevant tidsfrist för när den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ska ha antagit en sådan åtgärd; denna tidsfrist ska vara minst 48 timmar, såvida inte ett tidigare antagande är absolut nödvändigt för att förhindra irreparabel skada. När tidsfristen fastställs ska ECB beakta de administrativa och processuella bestämmelser som den berörda nationella behöriga myndigheten i nära samarbete måste följa.

5.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa ECB:s instruktioner, framställningar eller riktlinjer och ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om de åtgärder den har vidtagit.

AVDELNING 2

NÄRA SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ DELARNA III, IV, V, X OCH XI

Artikel 109

Språkregler inom ramen för det nära samarbetet

De arrangemang som framgår av artikel 23 ska i tillämpliga delar gälla för nationella behöriga myndigheter i nära samarbete

Artikel 110

Bedömning av kreditinstitutens betydelse inom ramen för det nära samarbetet

1.   Bestämmelserna i del IV om fastställande av status som betydande eller mindre betydande för enheter eller grupper som står under tillsyn ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska se till att de förfaranden som fastställs i del IV kan tillämpas för enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i medlemsstaten.

3.   I de fall då det i del IV fastställs att ECB ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn ska ECB i stället utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete och denna nationella behöriga myndighet ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn i enlighet med dessa instruktioner.

Artikel 111

Gemensamma förfaranden inom ramen för det nära samarbetet

1.   Bestämmelserna i del V om gemensamma förfaranden ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete, om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel.

2.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska se till att de förfaranden som fastställs i del V kan tillämpas för enheter som står under tillsyn och som är etablerade i medlemsstaten. Framför allt ska den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete se till att ECB får den information och dokumentation som behövs för att utföra de uppgifter som den tilldelas enligt SSM-förordningen.

3.   I de fall då det i del V fastställs att ECB ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn ska ECB i stället utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete och denna nationella behöriga myndighet ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn i enlighet med dessa instruktioner.

4.   I de fall då det i del V fastställs att den berörda nationella behöriga myndigheten ska utarbeta ett utkast till beslut ska en nationell behörig myndighet i nära samarbete utarbeta ett utkast till beslut till ECB och begära instruktioner.

Artikel 112

Makrotillsynsverktyg inom ramen för det nära samarbetet

Bestämmelserna i del VIII om samarbete mellan ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna i fråga om makrotillsynsuppgifter och makrotillsynsverktyg ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete.

Artikel 113

Administrativa sanktioner inom ramen för det nära samarbetet

1.   Bestämmelserna i del X om administrativa sanktioner ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete.

2.   I de fall då det i artikel 18 i SSM-förordningen i samband med del X i denna förordning fastställs att ECB ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn ska ECB i stället utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete och denna nationella behöriga myndighet ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn i enlighet med dessa instruktioner.

3.   I de fall då det i artikel 18 i SSM-förordningen eller del X i denna förordning fastställs att den berörda nationella behöriga myndigheten ska rikta ett beslut till en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, ska en nationell behörig myndighet i nära samarbete inleda förfaranden för att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att lämpliga administrativa sanktioner åläggs enbart enligt ECB:s instruktioner. Den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ska underrätta ECB så snart ett beslut har antagits.

Artikel 114

Utredningsbefogenheter enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen inom ramen för det nära samarbetet

1.   Bestämmelserna i del XI om samarbete med avseende på artiklarna 10–13 i SSM-förordningen ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete.

2.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska utnyttja utredningsbefogenheterna enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen i enlighet med ECB:s instruktioner.

3.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska överlämna resultaten från de utnyttjade utredningsbefogenheterna enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen till ECB.

4.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska säkerställa att särskilt utsedda ECB-anställda får delta som observatörer i en utredning enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen.

AVDELNING 3

NÄRA SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

Artikel 115

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat i nära samarbete

1.   Delarna II och VI ska i tillämpliga delar gälla betydande enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i en deltagande medlemsstat i nära samarbete i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska säkerställa att ECB får all den information och rapportering från och om betydande enheter och grupper som står under tillsyn som den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete får och som krävs för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen.

3.   En gemensam tillsynsgrupp ska inrättas för att utöva tillsyn över varje betydande enhet eller grupp som står under tillsyn och som är etablerad i en deltagande medlemsstat i nära samarbete. Deltagarna i den gemensamma tillsynsgruppen ska utses i enlighet med artikel 4. Den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ska utse en delsamordnare som ska vidta direkta åtgärder för den betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, i enlighet med instruktionerna från den gemensamma tillsynsgruppens samordnare.

4.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska säkerställa att särskilt utsedda ECB-anställda uppmanas att delta i varje inspektion på plats som utförs med avseende på en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn. ECB får fastställa antalet ECB-anställda som ska delta som observatörer.

5.   I samband med gruppbaserad tillsyn och tillsynskollegier ska ECB i egenskap av behörig myndighet vara den samordnande tillsynsmyndigheten och leda tillsynskollegiets sammanträden i de fall då ett moderföretag är etablerat i en medlemsstat i euroområdet eller i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet. ECB ska uppmana den berörda nationella behöriga myndigheten i nära samarbete att utse en anställd från den nationella behöriga myndigheten som observatör. ECB får agera genom att ge instruktioner till den berörda nationella behöriga myndigheten i nära samarbete.

Artikel 116

Beslut om betydande enheter och grupper som står under tillsyn

1.   Utan att det påverkar de nationella behöriga myndigheternas befogenheter med avseende på uppgifter som inte tilldelas ECB enligt SSM-förordningen, ska en nationell behörig myndighet i nära samarbete endast anta beslut om betydande enheter och grupper som står under tillsyn i medlemsstaten på ECB:s instruktioner. Den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete får även begära instruktioner från ECB.

2.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska omedelbart ge ECB tillgång till beslut om en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn.

3.   En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska underrätta ECB om både a) beslut den antar inom ramen för sina befogenheter när det gäller uppgifter som inte tilldelas ECB enligt SSM-förordningen, och b) beslut den antar enligt ECB:s instruktioner, eller som föreskrivs i denna del.

AVDELNING 4

NÄRA SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ MINDRE BETYDANDE ENHETER OCH GRUPPER SOM STÅR UNDER TILLSYN

Artikel 117

Tillsyn över mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn

1.   Del VII ska i tillämpliga delar gälla för mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn i deltagande medlemsstater i nära samarbete i enlighet med följande bestämmelser.

2.   För att säkerställa enhetliga resultat av tillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen får ECB utfärda allmänna instruktioner och riktlinjer samt göra framställningar till en nationell behörig myndighet i nära samarbete och ålägga den att anta ett tillsynsbeslut för mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den deltagande medlemsstaten i nära samarbete. Sådana allmänna instruktioner, riktlinjer eller framställningar får avse grupper eller kategorier av kreditinstitut.

3.   ECB får även begära att en nationell behörig myndighet i nära samarbete ska göra en ytterligare bedömning av de specifika aspekterna i en nationell behörig myndighets väsentliga förfarande enligt artikel 6.7 c ii i SSM-förordningen.

AVDELNING 5

FÖRFARANDE VID OENIGHET FRÅN EN DELTAGANDE MEDLEMSSTAT I NÄRA SAMARBETE

Artikel 118

Förfarande vid oenighet med tillsynsnämndens utkast till beslut enligt artikel 7.8 i SSM-förordningen

1.   ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete om tillsynsnämndens fullständiga utkast till beslut avseende en enhet eller grupp som står under tillsyn och som är belägen i en deltagande medlemsstat i nära samarbete, med förbehåll för de krav för konfidentialitet som fastställs i unionsrätten.

2.   Om den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete motsätter sig tillsynsnämndens fullständiga utkast till beslut ska den skriftligen meddela ECB-rådet sina skäl inom fem arbetsdagar från det att det fullständiga utkastet till beslut har tagits emot.

3.   ECB-rådet ska fatta beslut i ärendet inom fem arbetsdagar från det att detta meddelande har tagits emot, med fullständigt beaktande av de skäl som har anförts, samt skriftligen ange skälen till sitt beslut för den nationella behöriga myndigheten.

4.   En deltagande medlemsstat i nära samarbete får begära att ECB avslutar det nära samarbetet med omedelbar verkan och ska då inte bli bunden av beslut som ECB-rådet fattar efter den tidpunkten.

Artikel 119

Förfarande vid oenighet avseende en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden enligt artikel 7.7 i SSM-förordningen

1.   ECB ska underrätta en nationell behörig myndighet i nära samarbete om varje invändning som ECB-rådet gör mot ett fullständigt utkast till beslut från tillsynsnämnden.

2.   Om den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete motsätter sig ECB-rådets invändning mot tillsynsnämndens fullständiga utkast till beslut ska den meddela ECB sina skäl inom fem arbetsdagar från det att ECB-rådets invändning har tagits emot.

3.   ECB-rådet ska skriftligen avge sin åsikt om den motiverade invändningen från den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete inom en 30-dagarsperiod från det att den motiverade invändningen har tagits emot och genom sin motivering antingen bekräfta eller dra tillbaka sin invändning. ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete om detta.

4.   Om ECB-rådet bekräftar sin invändning, får den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete inom fem dagar från det att den har underrättats om detta i sin tur underrätta ECB om att banken inte kommer att vara bunden av beslut som har fattats efter ändringen av det första fullständiga utkastet till beslut som ECB-rådets invändning avser.

ECB ska då överväga att tillfälligt avbryta eller avsluta det nära samarbetet med den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete, med vederbörlig hänsyn till tillsynens effektivitet, och fatta ett beslut i detta avseende. ECB ska i synnerhet ta hänsyn till de faktorer som avses i artikel 7.7 i SSM-förordningen.

DEL X

ADMINISTRATIVA SANKTIONER

AVDELNING 1

DEFINITIONER OCH FÖRHÅLLANDE TILL RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 2532/98  (17)

Artikel 120

Definition av administrativa sanktioner

Med administrativa sanktionsavgifter avses i denna del ettdera av följande:

a)

Administrativa sanktionsavgifter som fastställs och åläggs enligt artikel 18.1 i SSM-förordningen.

b)

Böter och viten som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 2532/98 och föreläggs enligt artikel 18.7 i SSM-förordningen.

Artikel 121

Förhållande till förordning (EG) nr 2532/98

1.   Vid tillämpning av förfarandena i artikel 18.1 i SSM-förordningen ska de förfaranderegler som ingår i denna förordning gälla, i enlighet med artikel 18.4 i SSM-förordningen.

2.   Vid tillämpning av förfarandena i artikel 18.7 i SSM-förordningen ska förfarandereglerna i denna förordning komplettera de regler som fastställs i förordning (EG) nr 2532/98 och ska tillämpas i enlighet med artiklarna 25 och 26 i SSM-förordningen.

Artikel 122

ECB:s befogenheter att förelägga administrativa sanktioner enligt artikel 18.7 i SSM-förordningen

Om de förpliktelser som föreskrivs i ECB:s förordningar eller beslut inte fullgörs, ska ECB ålägga administrativa sanktioner, enligt definitionen i artikel 120 b, mot

a)

betydande enheter som står under tillsyn, eller

b)

mindre betydande enheter som står under tillsyn i de fall då det i ECB:s tillämpliga förordningar eller beslut föreskrivs att mindre betydande enheter som står under tillsyn har förpliktelser gentemot ECB.

AVDELNING 2

FÖRFARANDEREGLER FÖR ÅLÄGGANDE AV ANDRA ADMINISTRATIVA SANKTIONER ÄN VITEN MOT ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN I MEDLEMSSTATER I EUROOMRÅDET

Artikel 123

Inrättande av en oberoende utredningsenhet

1.   ECB ska inrätta en intern oberoende utredningsenhet (nedan kallad utredningsenheten) som ska bestå av utredare som har utsetts av ECB.

2.   Utredarna får inte vara involverade i den direkta eller indirekta tillsynen eller tillståndsgivningen av den berörda enhet som står under tillsyn och får inte heller ha varit involverade under en tvåårsperiod innan de tillträdde som utredare.

3.   Utredarna ska utföra sina utredningsuppgifter oberoende av tillsynsnämnden och ECB-rådet och får inte delta i tillsynsnämndens och ECB-rådets överläggningar.

Artikel 124

Hänskjutande av misstänkta överträdelser till utredningsenheten

ECB ska hänskjuta ärendet till utredningsenheten om banken i samband med utförandet av sina uppgifter enligt SSM-förordningen anser att det finns skäl att misstänka att en eller flera överträdelser

a)

enligt direkt tillämplig unionsrätt, som avses i artikel 18.1 i SSM-förordningen, begås eller har begåtts av en betydande enhet som står under tillsyn och som har sitt huvudkontor i en medlemsstat i euroområdet, eller

b)

av en ECB-förordning eller ett ECB-beslut i enlighet med artikel 18.7 i SSM-förordningen begås eller har begåtts av en enhet som står under tillsyn och som har sitt huvudkontor i en medlemsstat i euroområdet.

Artikel 125

Utredningsenhetens befogenheter

1.   Vid utredning av påstådda överträdelser enligt artikel 124 får utredningsenheten utöva de befogenheter som tilldelas ECB enligt SSM-förordningen.

2.   Om det i samband med en utredning inkommer en begäran till den berörda enhet som står under tillsyn inom ramen för de befogenheter som tilldelas ECB enligt SSM-förordningen, ska utredningsenheten ange föremålet för utredningen och dess syfte.

3.   När utredningsenheten utför sina uppgifter ska den ha tillgång till alla dokument och uppgifter som har samlats in av ECB samt, i tillämpliga fall, av de berörda nationella behöriga myndigheterna i samband med deras tillsynsverksamhet.

Artikel 126

Rättigheter i samband med förfarandet

1.   Utredningsenheten ska efter det att en utredning är slutförd, men innan ett förslag till fullständigt utkast till beslut har utarbetats och lämnats till tillsynsnämnden, skriftligen informera den berörda enhet som står under tillsyn om utredningsresultaten och eventuella invändningar som har tagits upp.

2.   I det meddelande som avses i punkt 1 ska utredningsenheten informera den berörda enhet som står under tillsyn om att den har rätt att lämna skriftliga inlagor till utredningsenheten om de faktiska resultaten och de invändningar som har framförts mot enheten, inklusive de specifika bestämmelser som ska ha åsidosatts, samt ange en rimlig tidsfrist för när dessa inlagor ska ha inkommit. ECB ska inte vara skyldig att beakta skriftliga inlagor som har inkommit efter det att den tidsfrist som utredningsenheten har fastställt har löpt ut.

3.   Efter det meddelande som avses i punkt 1 kan utredningsenheten också kalla den berörda enhet som står under tillsyn till en muntlig förhandling. Parter som är föremål för utredning kan företrädas och/eller biträdas av jurister eller andra kvalificerade personer vid förhandlingen. Muntliga förhandlingar får inte vara offentliga.

4.   Rätten för den enhet som står under tillsyn och är föremål för utredning att få tillgång till utredningsenhetens akt ska fastställas i enlighet med artikel 32.

Artikel 127

Tillsynsnämndens granskning av akten

1.   Om en utredningsenhet anser att en enhet som står under tillsyn bör åläggas en administrativ sanktion, ska utredningsenheten lämna ett förslag till fullständigt utkast till beslut till tillsynsnämnden, där det fastställs att den berörda enhet som står under tillsyn har begått en överträdelse samt anges vilken administrativ sanktion som ska åläggas. Utredningsenheten ska även lämna sin utredningsakt till tillsynsnämnden.

2.   Utredningsenheten ska grunda sitt förslag till fullständigt utkast till beslut endast på sakförhållanden och invändningar som den enhet som står under tillsyn har fått tillfälle att yttra sig över.

3.   Om tillsynsnämnden anser att utredningsenhetens inlämnade akt inte är fullständig, får den returnera den till utredningsenheten tillsammans med en motiverad begäran om ytterligare information. Artikel 125 ska gälla på samma sätt.

4.   Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, tillstyrker utredningsenhetens förslag till fullständigt utkast till beslut i fråga om en eller flera överträdelser samt de sakförhållanden som ligger till grund för ett sådant beslut, ska den anta det fullständiga utkast till beslut som har föreslagits av utredningsenheten i fråga om den eller de överträdelser som den tillstyrker har ägt rum. Om tillsynsnämnden inte tillstyrker förslaget ska ett beslut fattas enligt tillämpliga punkter i denna artikel.

5.   Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, anser att de sakförhållanden som återges i förslaget till fullständigt utkast till beslut enligt punkt 1 inte tyder på att det finns tillräckligt som styrker att en överträdelse enligt artikel 124 har ägt rum, kan tillsynsnämnden anta ett fullständigt utkast till beslut om att avsluta ärendet.

6.   Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, tillstyrker slutsatsen i utredningsenhetens förslag till fullständigt utkast till beslut om att den enhet som står under tillsyn har begått en överträdelse, men inte tillstyrker den föreslagna rekommendationen om administrativa sanktioner, ska den anta det fullständiga utkastet till beslut och ange vilken administrativ sanktion den anser vara lämplig.

7.   Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, inte tillstyrker utredningsenhetens förslag men konstaterar att en enhet som står under tillsyn har begått en annan överträdelse eller att andra sakförhållanden ligger till grund för utredningsenhetens förslag, ska den skriftligen informera den berörda enhet som står under tillsyn om sina resultat och om de invändningar som har tagits upp mot den berörda enhet som står under tillsyn. Artikel 126.2–4 ska gälla på samma sätt med avseende på tillsynsnämnden.

8.   Tillsynsnämnden ska utarbeta ett fullständigt utkast till beslut där det fastställs om den berörda enhet som står under tillsyn har begått en överträdelse samt anges vilka eventuella administrativa sanktioner som ska åläggas.

9.   Fullständiga utkast till beslut som har antagits av tillsynsnämnden och ska läggas fram för ECB-rådet ska endast grundas på sakförhållanden och invändningar som den enhet som står under tillsyn har fått tillfälle att yttra sig över.

Artikel 128

Fastställande av total årsomsättning för att bestämma det övre gränsvärdet för administrativa sanktionsavgifter

Med den totala årsomsättningen enligt artikel 18.1 i SSM-förordningen avses årsomsättningen enligt definitionen i artikel 67 i direktiv 2013/36/EU för en enhet som står under tillsyn enligt senast tillgängliga årsredovisning för en sådan enhet. Om den enhet som står under tillsyn och som har begått överträdelsen ingår i en grupp som står under tillsyn, ska den totala årsomsättningen i det här sammanhanget vara den totala årsomsättningen från den senast tillgängliga konsoliderade årsredovisningen för denna grupp.

AVDELNING 3

VITEN

Artikel 129

Förfaranderegler för viten

1.   Vid fortsatt överträdelse av ett ECB-tillsynsbeslut eller en ECB-förordning kan ECB förelägga ett vite för att förmå de berörda personerna att följa förordningen eller tillsynsbeslutet. ECB ska tillämpa förfarandereglerna i artikel 22 i SSM-förordningen och avdelning 2 i del III i denna förordning.

2.   Ett vite ska vara effektivt och proportionerligt. Vitet ska beräknas för varje dag som överträdelsen pågår fram till dess att den berörda personen följer ECB-förordningen eller ECB-tillsynsbeslutet i fråga.

3.   Den övre gränsen för viten ska vara den som anges i förordning (EG) nr 2532/98. Vitesperioden ska börja löpa den dag som fastställs i beslutet om vitesföreläggande. Den första dag som fastställs i beslutet ska vara den dag då den berörda personen skriftligen underrättas om ECB:s skäl för vitesföreläggandet.

4.   Viten får föreläggas i högst sex månader efter den dag som anges i beslutet enligt punkt 3.

AVDELNING 4

TIDSFRISTER

Artikel 130

Preskriptionstider för åläggande av administrativa sanktioner

1.   En preskriptionstid på fem år ska gälla för ECB:s befogenhet att ålägga enheter som står under tillsyn administrativa sanktioner; preskriptionstiden ska räknas från och med den dag då överträdelsen begicks. Vid fortsatta eller upprepade överträdelser ska dock tiden räknas från och med den dag då överträdelsen upphörde.

2.   Preskriptionstiden för åläggande av administrativa sanktionsavgifter ska avbrytas av åtgärder som vidtas av ECB i syfte att utreda eller ingripa mot överträdelsen enligt artikel 124. Avbrottet i preskriptionstiden ska gälla från och med den dag då den berörda enheten underrättas om åtgärden.

3.   Efter varje avbrott ska preskriptionstiden börja löpa på nytt. Preskriptionstiden ska dock löpa ut senast den dag då en period som är lika med den dubbla preskriptionstiden har förflutit utan att ECB har ålagt en administrativ sanktion. Denna period ska förlängas med den tid under vilken preskriptionstiden tillfälligt har upphört att löpa enligt punkt 5.

4.   Preskriptionstiden för åläggande av administrativa sanktioner ska tillfälligt upphöra att löpa så länge som ECB-rådets beslut är föremål för omprövning av administrativa omprövningsnämnden eller överklagande vid EU-domstolen.

5.   Preskriptionstiden ska också tillfälligt upphöra att löpa så länge som ett straffrättsligt förfarande pågår mot den enhet som står under tillsyn i fråga om samma sakförhållanden.

Artikel 131

Preskriptionstider för verkställande av administrativa sanktioner

1.   En preskriptionstid på fem år ska gälla för ECB:s befogenhet att verkställa beslut som fattats enligt artikel 18.1 och 18.7 i SSM-förordningen; preskriptionstiden ska räknas från och med den dag då beslutet antas.

2.   Preskriptionstiden för verkställande av administrativa sanktioner ska avbrytas om ECB vidtar åtgärder i syfte att verkställa betalning av eller villkor för de administrativa sanktionerna.

3.   Efter varje avbrott ska preskriptionstiden börja löpa på nytt.

4.   Preskriptionstiden för verkställande av administrativa sanktioner ska upphöra att löpa så länge som

a)

en betalningsfrist har medgetts, eller

b)

indrivningen har skjutits upp enligt ett beslut av antingen ECB-rådet eller EU-domstolen.

AVDELNING 5

OFFENTLIGGÖRANDE AV BESLUT OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 132

Offentliggörande av beslut om administrativa sanktioner

1.   ECB ska på sin webbplats utan otillbörligt dröjsmål, efter det att den berörda enheten som står under tillsyn informerats om beslutet, offentliggöra alla beslut om åläggande av administrativa sanktioner, såsom de definieras i artikel 120, mot en enhet som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat, inbegripet information om överträdelsens typ och art samt identiteten på den berörda enhet som står under tillsyn, såvida inte ett sådant offentliggörande skulle

a)

utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet eller äventyra en pågående brottsutredning, eller

b)

orsaka den berörda enheten oproportionell skada, i den mån detta kan fastställas.

I så fall ska beslut om de administrativa sanktionerna offentliggöras anonymt. Om det är troligt att dessa omständigheter kommer att upphöra inom en rimlig tidsperiod, får offentliggörande enligt denna punkt skjutas upp under en sådan tidsperiod.

2.   Vid pågående överklagande till EU-domstolen som avser ett beslut enligt punkt 1 ska ECB på sin officiella webbplats utan otillbörligt dröjsmål också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta.

3.   ECB ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt punkterna 1 och 2 ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år.

Artikel 133

Information till Europeiska bankmyndigheten (EBA)

ECB ska, om inte annat följer av kraven på tystnadsplikt enligt artikel 27 i SSM-förordningen, informera EBA om alla administrativa sanktioner enligt definitionen i artikel 120 som åläggs en enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet, inbegripet eventuella överklaganden, och om resultatet av detta.

AVDELNING 6

SAMARBETE MELLAN ECB OCH DE NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA I MEDLEMSSTATER I EUROOMRÅDET ENLIGT ARTIKEL 18.5 I SSM-FÖRORDNINGEN

Artikel 134

Betydande enheter som står under tillsyn

1.   En nationell behörig myndighet, ska endast inleda ett förfarande på ECB:s begäran med avseende på betydande enheter som står under tillsyn i syfte att vidta åtgärder för att säkerställa att lämpliga sanktioner föreläggs i de fall som inte omfattas av artikel 18.1 i SSM-förordningen, om detta är nödvändigt för att utföra de uppgifter som tilldelas ECB enligt SSM-förordningen. Sådana fall omfattar tillämpningen av:

a)

Icke-ekonomiska sanktioner vid juridiska eller fysiska personers överträdelse av direkt tillämplig unionsrätt, och samtliga ekonomiska sanktioner vid fysiska personers överträdelse av direkt tillämplig unionsrätt.

b)

Ekonomiska eller icke-ekonomiska sanktioner vid juridiska eller fysiska personers överträdelse av en nationell lag som införlivar unionens relevanta direktiv.

c)

Ekonomiska eller icke-ekonomiska sanktioner som ska föreläggas i enlighet med tillämplig nationell rätt som tilldelar de nationella behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i euroområdet särskilda befogenheter som för närvarande inte krävs enligt unionsrätten.

Bestämmelserna i denna punkt ska inte inskränka en nationell behörig myndighets möjlighet att på eget initiativ inleda ett förfarande gällande tillämpningen av nationell rätt i fråga om uppgifter som inte tilldelats ECB.

2.   En nationell behörig myndighet får uppmana ECB att begära att myndigheten ska inleda ett förfarande i de fall som avses i punkt 1.

3.   En nationell behörig myndighet i en deltagande medlemsstat ska underrätta ECB om slutförandet av ett sanktionsförfarande som har inletts på begäran av ECB enligt punkt 1. ECB ska i synnerhet informeras om de eventuella sanktioner som har vidtagits.

Artikel 135

Rapportering om mindre betydande enheter som står under tillsyn

Den berörda nationella behöriga myndigheten ska regelbundet informera ECB om samtliga administrativa sanktioner som har vidtagits för mindre betydande enheter som står under tillsyn i samband med utförandet av dess tillsynsuppgifter.

AVDELNING 7

BROTT

Artikel 136

Styrkande av sakförhållanden som kan tyda på brott

Om ECB i samband med utförandet av sina uppgifter enligt SSM-förordningen har skäl att misstänka att ett brott kan ha begåtts, ska banken begära att den berörda nationella behöriga myndigheten ska hänskjuta ärendet till lämpliga myndigheter för utredning och eventuell lagföring, i enlighet med nationell rätt.

AVDELNING 8

AVGIFTSINTÄKTER

Artikel 137

Avgiftsintäkter

Intäkter från administrativa sanktioner som har ålagts av ECB enligt artikel 18.1 och 18.7 i SSM-förordningen ska vara ECB:s egendom.

DEL XI

TILLGÅNG TILL INFORMATION, RAPPORTERING, UTREDNINGAR OCH INSPEKTIONER PÅ PLATS

AVDELNING 1

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 138

Samarbete mellan ECB och nationella behöriga myndigheter när det gäller de befogenheter som avses i artiklarna 10–13 i SSM-förordningen

Bestämmelserna i denna del ska gälla för betydande enheter som står under tillsyn. De ska även gälla för mindre betydande enheter som står under tillsyn om ECB i enlighet med artikel 6.5 d i SSM-förordningen beslutar att utnyttja de befogenheter som avses i artiklarna 10–13 i SSM-förordningen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn. Detta ska emellertid inte påverka de nationella behöriga myndigheternas behörighet att utöva tillsyn över mindre betydande enheter som står under direkt tillsyn enligt artikel 6.6 i SSM-förordningen.

AVDELNING 2

SAMARBETE VID BEGÄRAN OM INFORMATION

Artikel 139

Begäran om information vid behov enligt artikel 10 i SSM-förordningen

1.   I enlighet med artikel 10 i SSM-förordningen samt under iakttagande av och i överensstämmelse med tillämplig unionsrätt får ECB begära att en juridisk eller fysisk person enligt artikel 10.1 i den förordningen ska lämna all den information som krävs för att ECB ska kunna utföra de uppgifter som den tilldelas genom SSM-förordningen. ECB ska ange vilken information det gäller samt inom vilka rimliga tidsfrister denna information ska lämnas till ECB.

2.   Innan ECB begär in information som ska lämnas i enlighet med artikel 10.1 i SSM-förordningen ska ECB beakta den information som de nationella behöriga myndigheterna redan har tillgång till.

3.   ECB ska ge den berörda nationella behöriga myndigheten tillgång till en kopia av den information som har erhållits från den juridiska eller fysiska person som en begäran om information har ställts till.

AVDELNING 3

RAPPORTERING

Artikel 140

Uppgifter som avser tillsynsrapportering till behöriga myndigheter

1.   ECB ska ansvara för att säkerställa överensstämmelse med tillämplig unionsrätt varigenom kreditinstituten åläggs krav på rapportering till behöriga myndigheter.

2.   För detta ändamål ska ECB ha de uppgifter och befogenheter som anges i tillämplig unionsrätt om tillsynsrapportering för betydande enheter som står under tillsyn. När det gäller mindre betydande enheter som står under tillsyn ska nationella behöriga myndigheter ha de uppgifter och befogenheter som anges i tillämplig unionsrätt om rapportering till behöriga myndigheter.

3.   Trots vad som sägs i punkt 2 och om inte annat följer av särskilda bestämmelser ska varje enhet som står under tillsyn regelbundet översända den information som ska rapporteras i enlighet med tillämplig unionsrätt till sin berörda nationella behöriga myndighet. Om inte annat följer av särskilda bestämmelser ska all den information som rapporteras av enheter som står under tillsyn lämnas till de nationella behöriga myndigheterna. De ska utföra de första uppgiftskontrollerna och tillhandahålla informationen till ECB.

4.   ECB ska organisera processer för insamling och kvalitetsgranskning av de uppgifter som har rapporterats av enheter som står under tillsyn under iakttagande av och i överensstämmelse med tillämplig unionsrätt samt EBA:s tekniska standarder för genomförande.

Artikel 141

Begäran om information vid återkommande tidpunkter enligt artikel 10 i SSM-förordningen

1.   I enlighet med artikel 10 i SSM-förordningen, i synnerhet vad gäller ECB:s befogenhet att begära in uppgifter som ska lämnas vid återkommande tillfällen och i angivna format för tillsynsändamål och därtill hörande statistiska ändamål, samt under iakttagande och i enlighet med tillämplig unionsrätt, får ECB ålägga enheter som står under tillsyn att rapportera ytterligare tillsynsinformation när denna information krävs för att ECB ska utföra de uppgifter som den tilldelas enligt SSM-förordningen. Med förbehåll för de villkor som anges i tillämplig unionsrätt får ECB i synnerhet ange vilka kategorier av information som bör rapporteras samt processer, format, intervaller och tidsfrister för att tillhandahålla dessa uppgifter.

2.   Om ECB ålägger juridiska eller fysiska personer enligt artikel 10.1 i SSM-förordningen att lämna information vid återkommande tillfällen, ska artikel 140.3 och 140.4 i denna förordning gälla på samma sätt.

AVDELNING 4

SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ ALLMÄNNA UTREDNINGAR

Artikel 142

Inledande av en allmän utredning enligt artikel 11 i SSM-förordningen

1. ECB ska genomföra en utredning av alla juridiska eller fysiska personer som avses i artikel 10.1 i SSM-förordningen på grundval av ett ECB-beslut. I ett sådant beslut ska följande anges:

a)

Beslutets rättsliga grund och syfte.

b)

Avsikten att utöva de befogenheter som anges i artikel 11.1 i SSM-förordningen.

c)

Det faktum att om den person som utgör föremål för utredningen skulle motsätta sig utredningen utgör detta en överträdelse av ett ECB-beslut i den mening som avses i artikel 18.7 i SSM-förordningen, utan att detta påverkar tillämpningen av nationell rätt enligt vad som framgår av artikel 11.2 i SSM-förordningen.

AVDELNING 5

INSPEKTIONER PÅ PLATS

Artikel 143

ECB-beslut om att genomföra en inspektion på plats enligt artikel 12 i SSM-förordningen

1.   För att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen ska ECB enligt artikel 12 i SSM-förordningen utse grupper för inspektioner på plats som fastställs i artikel 144 för att genomföra alla nödvändiga inspektioner på plats i lokaler som tillhör en juridisk person enligt artikel 10.1 i SSM-förordningen.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 142 och i enlighet med artikel 12.3 i SSM-förordningen ska inspektioner på plats genomföras på grundval av ett ECB-beslut, där åtminstone följande specificeras:

a)

Föremålet för inspektionen på plats och dess syfte.

b)

Det faktum att om den juridiska person som utgör föremål för inspektionen på plats skulle motsätta sig inspektionen utgör detta en överträdelse av ett ECB-beslut i den mening som avses i artikel 18.7 i SSM-förordningen, utan att detta påverkar tillämpningen av nationell rätt enligt vad som framgår av artikel 11.2 i SSM-förordningen.

3.   Om inspektionen på plats genomförs efter en utredning på grundval av ett ECB-beslut i enlighet med artikel 142 och denna inspektion på plats har samma föremål och syfte som utredningen, ska tjänstemän och andra personer som ECB och en nationell behörig myndighet har bemyndigat få tillträde till de företagslokaler och den mark som tillhör den juridiska person som är föremål för utredningen på grundval av samma beslut, i enlighet med artikel 12.2 och 12.4 i SSM-förordningen och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i samma förordning.

Artikel 144

Inrättande och sammansättning av grupper för inspektioner på plats

1.   ECB ska ansvara för inrättande och sammansättning av grupper för inspektioner på plats under medverkan av de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 12 i SSM-förordningen.

2.   ECB ska utse den som ska leda gruppen för inspektioner på plats från ECB:s och den nationella behöriga myndighetens personal.

3.   ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska samråda med varandra om hur de nationella behöriga myndigheternas resurser ska användas vad gäller grupperna för inspektioner på plats.

Artikel 145

Förfarande för inspektion på plats samt meddelande om en sådan inspektion

1.   Minst fem arbetsdagar innan en inspektion på plats inleds ska ECB underrätta den juridiska person som är föremål för inspektionen på plats om ECB-beslutet enligt artikel 143.2 samt om identiteten på de medlemmar som ingår i gruppen för inspektioner på plats. ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där inspektionen på plats ska genomföras minst en vecka innan den juridiska person som är föremål för inspektionen på plats blir underrättad.

2.   Om inspektionernas korrekta genomförande och effektivitet så kräver får ECB genomföra en inspektion på plats utan förhandsanmälan till den berörda enhet som står under tillsyn. Den nationella behöriga myndigheten ska underrättas så snart som möjligt innan inspektionen på plats inleds.

Artikel 146

Genomförande av inspektioner på plats

1.   De som genomför inspektionen på plats ska följa instruktionerna från den som leder gruppen för inspektioner på plats.

2.   Om den enhet som omfattas av inspektionen på plats är en betydande enhet som står under tillsyn, ska den som leder gruppen för inspektioner på plats ansvara för samordningen mellan gruppen för inspektioner på plats och den gemensamma tillsynsgrupp som ansvarar för tillsynen över den betydande enhet som står under tillsyn.

DEL XII

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 147

Startpunkt för ECB:s direkta tillsyn när ECB åtar sig sina uppgifter för första gången

1.   Minst två månader före den 4 november 2014 ska ECB rikta ett beslut till varje enhet som står under tillsyn och för vilken ECB åtar sig de uppgifter som den tilldelas genom SSM-förordningen; i detta beslut ska det bekräftas att enheten i fråga är betydande enhet som står under tillsyn. För enheter som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska ECB-beslutet delges den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och säkerställa att alla enheter under tillsyn inom den betydande gruppen blir vederbörligen informerade. Dessa beslut ska få verkan från och med den 4 november 2014.

2.   Om ECB, trots vad som sägs i punkt 1, börjar utföra de uppgifter som den tilldelas före den 4 november 2014 ska ECB, rikta ett beslut till den berörda enheten och de berörda nationella behöriga myndigheterna. Om inget annat anges i beslutet, ska det få verkan när det meddelas. De berörda nationella behöriga myndigheterna ska så snart som möjligt förhandsinformeras om avsikterna på att utfärda ett sådant beslut.

3.   Innan ett beslut antas enligt punkt 1 ska ECB ge den berörda enhet som står under tillsyn möjlighet att skicka skriftliga inlagor.

Artikel 148

Fastställande av format för den rapport med tillsynshistorik och riskprofil som de nationella behöriga myndigheterna ska lämna till ECB

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska senast den 4 augusti 2014 meddela ECB identiteten på de kreditinstitut som de har beviljat tillstånd samt överlämna en rapport om dessa kreditinstitut i ett format som har angivits av ECB.

2.   Om ECB, trots vad som sägs i punkt 1, börjar utföra de uppgifter som den tilldelas före den 4 november 2014 får ECB begära att de nationella behöriga myndigheterna meddelar ECB identiteten på de berörda kreditinstituten samt överlämnar en rapport i ett format som har angetts av ECB inom en rimlig tidsfrist, som ska anges i begäran.

Artikel 149

Fortsatt giltighet för befintliga förfaranden

1.   Om en nationell behörig myndighet före den 4 november 2014 har inlett tillsynsförfaranden som ECB enligt SSM-förordningen blir behörig för, ska de förfaranden som fastställs i artikel 48 gälla, såvida inte ECB beslutar annorlunda.

2.   Genom undantag från artikel 48 ska denna artikel gälla för gemensamma förfaranden.

Artikel 150

Nationella behöriga myndigheters tillsynsbeslut

Utan att det påverkar ECB:s utövande av de befogenheter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen ska tillsynsbeslut som har fattats av nationella behöriga myndigheter före den 4 november 2014 inte påverkas.

Artikel 151

Medlemsstater som får euron som valuta

1.   Om inte annat följer av punkt 2, ska artiklarna 148–150 gälla på samma sätt för tillsynsförfaranden eller beslut som har inletts eller vidtagits av den nationella behöriga myndigheten i en medlemsstat där ett undantag enligt artikel 139 i EUF-fördraget upphävs för en medlemsstat i enlighet med artikel 140.2 i EUF-fördraget.

2.   Hänvisningen till den 4 november 2014 i artiklarna 149 och 150 ska anses som en hänvisning till den dag då euron antas i den berörda medlemsstaten.

Artikel 152

Fortsatt giltighet för befintliga ordningar

Alla befintliga ordningar för samarbete som en nationell behörig myndighet har ingått med andra myndigheter före den 4 november 2014 och som åtminstone delvis omfattar de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen ska fortsätta att gälla. ECB får besluta att delta i sådana befintliga ordningar för samarbete i enlighet med det tillämpliga förfarandet för dessa ordningar eller upprätta nya ordningar för samarbete med tredje part för de uppgifter som den tilldelas genom SSM-förordningen. En nationell behörig myndighet ska endast fortsätta att tillämpa befintliga ordningar för samarbete om de inte ersätts genom ECB:s ordningar för samarbete. Om det är nödvändigt för att genomföra de befintliga ordningarna för samarbete ska den nationella behöriga myndigheten vara ansvarig för att bistå ECB, i synnerhet genom att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt de arrangemang som samordnas med ECB.

Artikel 153

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 april 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 320, 30.11.2013, s. 1.

(3)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

(4)  Antagen den 31 mars 2014, finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu. Ännu ej offentliggjord i EUT.

(5)  Beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om den administrativa omprövningsnämndens inrättande och arbetsordning (ännu ej offentliggjort i EUT).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.)

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).

(11)  Publicerad på ECB:s webbplats.

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(13)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32) (EUT L 15, 20.1.2009, s. 14).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).

(16)  Beslut ECB/2014/5 av den 31 januari 2014 om ett nära samarbete med behöriga nationella myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta [(ännu ej offentliggjort i EUT).

(17)  Rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (EGT L 318, 27.11.1998, s. 4).


14.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/51


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 469/2014

av den 16 april 2014

om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4)

(ECB/2014/18)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 132.3,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 34.3 och 19.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

ECB har tillämpat Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4) (2) för att förelägga sanktioner inom ECB:s olika kompetensområden, bl.a. för att genomföra unionens penningpolitik, för att främja väl fungerande betalningssystem samt vid insamlingen av statistiska uppgifter.

(2)

Enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (3) får ECB ålägga sådana kreditinstitut som står under dess tillsyn sanktioner om dessa institut bryter mot ett krav som framgår av direkt tillämplig unionsrätt eller av ECB:s förordningar och beslut.

(3)

ECB har antagit Europeiska centralbankens förordning (EU) nr YYY/2014 (ECB/2014/17) (4) för att ytterligare specificera de förfaranden som styr ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna när dessa utövar sina tillsynsuppgifter enligt förordning (EU) nr 1024/2013. Förordning (EU) nr YYY/2014 (ECB/2014/17) innehåller bestämmelser om förfarandena för hur ECB och de nationella behöriga myndigheterna kan ålägga administrativa sanktioner på tillsynsområdet.

(4)

För att skapa ett konsekvent regelverk för ECB:s föreläggande av sanktioner inom ramen för dess tillsynsuppgifter enligt förordning (EU) nr 1024/2013 och förordning (EU) nr YYY/2014 (ECB/2014/17), har ECB antagit rekommendation ECB/2014/19 (5).

(5)

Förordning (EC) nr 2157/1999 bör förtydligas så att det framgår att den endast är tillämplig då ECB förelägger sanktioner avseende ECB:s icke-tillsynsrelaterade centralbanksuppgifter, medan förordning (EU) nr YYY/2014 (ECB/2014/17) är tillämplig då ECB förelägger sanktioner i samband med utövandet av dess tillsynsrelaterade uppgifter.

(6)

När man ytterligare specificerar de förfaranderegler som gäller för inledandet och handläggandet av förfarandet avseende åsidosättande som framgår av förordning (EG) nr 2532/98, bör ECB beakta hur grava de planerade sanktionerna är.

(7)

Förordning (EG) nr 2157/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 2157/1999 ska ändras på följande sätt:

1.

En ny artikel 1a ska införas efter artikel 1:

”Artikel 1a

Räckvidd

Denna förordning ska endast tillämpas på sådana sanktioner som ECB kan förelägga när den utför sina icke-tillsynsrelaterade centralbanksuppgifter. Den ska inte tillämpas på sådana sanktioner som ECB kan förelägga när den utövar sina tillsynsrelaterade uppgifter.”

2.

En ny artikel 1b ska införas efter artikel 1a:

”Artikel 1b

Oberoende utredningsenhet

1.   För att undersöka huruvida ett förfarandet avseende åsidosättande ska inledas i enlighet med artikel 2 och de befogenheter som framgår av artikel 3 ska utövas, ska ECB inrätta en intern oberoende utredningsenhet (nedan kallad utredningsenhet) som består av utredare som utför sitt utredningsarbete oberoende från direktionen och ECB-rådet, och heller inte deltar i direktionens och ECB-rådets överläggningar.

2.   Om ECB anser att det finns orsak att anta att fler än ett åsidosättande sker eller har skett ska ärendet överlämnas till direktionen.

3.   Om direktionen bedömer att den tillämpliga sanktionen kan överstiga det belopp som anges i artikel 10.1, ska det förenklade förfarande som framgår av artikel 10 inte tillämpas och direktionen ska överlämna ärendet till utredningsenheten. Utredningsenheten ska bedöma huruvida ett förfarande avseende åsidosättande ska inledas eller inte.

4.   Hänvisningar till ECB i artiklarna 2–4, artikel 5.1–5.3 samt artikel 6 ska anses som hänvisningar till ECB:s utredningsenhet eller, om det förenklade förfarandet enligt artikel 10 aktualiseras, till direktionen.

5.   Bestämmelserna i denna artikel ska inte påverka den behöriga nationella centralbankens behörighet att inleda ett förfarande om åsidosättande eller göra en utredning i enlighet med denna förordning.”

3.

I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Högst ett förfarande avseende åsidosättande får inledas mot ett företag med stöd av samma faktaunderlag. Därför ska ECB eller den behöriga nationella centralbanken samråda med och informera varandra innan ett beslut fattas av endera av dem huruvida ett förfarande avseende åsidosättande ska inledas.”

4.

I artikel 2 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   ECB eller den behöriga nationella centralbanken ska, alltefter omständigheterna, ha rätt att på begäran bistå och samarbeta med den andra under handläggningen av förfarandet avseende åsidosättande, särskilt genom att överlämna alla uppgifter som kan anses vara relevanta i sammanhanget.”

5.

En ny artikel 7a ska införas efter artikel 7:

”Artikel 7a

Förslag till direktionen

1.   Om utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken, efter ett avslutat förfarande om åsidosättande, anser att det berörda företaget bör föreläggas en sanktion, ska den tillställa ECB:s direktion ett förslag där man konstaterar det berörda företagets åsidosättande och anger ett sanktionsbelopp.

2.   Utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken ska basera sitt förslag uteslutande på sådana fakta och invändningar som det berörda företaget haft möjlighet att kommentera.

3.   Om direktionen anser att det underlag som utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken sammanställt är ofullständigt, kan underlaget skickas tillbaka till utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken med en motiverad begäran om mer information.

4.   Om direktionen, baserat på ett fullständigt underlag, samtycker till förslaget från utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken att förelägga en sanktion, ska den anta ett beslut i enlighet med förslaget från utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken.

5.   Om direktionen, baserat på ett fullständigt underlag, inte anser att de fakta som framgår av utredningsenhetens eller den behöriga nationella centralbankens förslag tycks utgöra tillräckliga bevis på ett åsidosättande, får direktionen anta ett beslut om att lägga ned ärendet.

6.   Om direktionen, baserat på ett fullständigt underlag, håller med om slutsatsen i utredningsenhetens eller den behöriga nationella centralbankens förslag om att det berörda företaget är skyldigt till ett åsidosättande, men inte håller med om den föreslagna sanktionen, ska direktionen anta ett beslut som anger den sanktion som direktionen anser är lämplig.

7.   Om direktionen, baserat på ett fullständigt underlag, inte samtycker till förslaget från utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken, men finner att det berörda företaget är skyldigt till ett annat åsidosättande, eller att andra fakta bör ligga till grund för förslaget från utredningsenheten eller den behöriga nationella centralbanken, ska direktionen skriftligen underrätta det berörda företaget om direktionens slutsatser samt de invändningar som har rests mot det berörda företaget.

8.   Direktionen ska anta ett beslut som anger huruvida det berörda företaget är skyldigt till ett åsidosättande eller inte, samt anger den eventuella sanktionen som ska föreläggas. Beslut som antas av direktionen ska uteslutande vara baserade på sådana fakta och invändningar som det berörda företaget har haft möjlighet att kommentera.”

Artikel 2

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den .

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 av den 23 september 1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) (EGT L 264, 12.10.1999, s. 21).

(3)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr YYY/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2014/17). Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(5)  Rekommendation ECB/2014/19 av den 16 april 2014 om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (EUT L ZZZ, 14.5.2014, s. XXX).