ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 129

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
30 april 2014


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 422/2014 av den 16 april 2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

5

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 423/2014 av den 16 april 2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 421/2014

av den 16 april 2014

om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Luftfartssektorn har en starkt internationell karaktär. En global ansats för att åtgärda utsläpp från internationell luftfart ger de bästa förutsättningarna för att säkerställa hållbarhet på lång sikt.

(2)

Unionen försöker säkerställa en framtida internationell överenskommelse för att kontrollera utsläpp av växthusgaser från luftfarten, och begränsar under tiden klimatpåverkan av luftfartsverksamhet till och från flygplatser i unionen genom självständiga åtgärder. För att se till att dessa mål stöder, och inte strider mot, varandra bör hänsyn tas till utvecklingen inom internationella forum och ståndpunkter som uttrycks där, särskilt den resolution som innehåller den ”sammanfattande redogörelse för Icaos ständiga policy och praxis på miljöskyddsområdet” som antogs den 4 oktober 2013 vid det 38:e mötet i Icaos generalförsamling.

(3)

Följaktligen, och för att bibehålla den dynamik som uppnåddes vid det 38:e mötet i Icaos generalförsamling 2013 och främja framsteg vid det kommande 39:e mötet 2016, är det önskvärt att tillfälligt anse de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (3) såsom uppfyllda för perioden till och med den 31 december 2016, när det gäller flygningar till och från flygplatser i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Härvid betonar unionen att rättsliga krav kan tillämpas på flygningar till och från flygplatser belägna i stater i EES, på samma sätt som rättsliga krav kan tillämpas på utsläppen från flygningar mellan sådana flygplatser. För att säkerställa rättsäkerheten bör flygningar mellan länder i EES och länder som anslutit sig till unionen 2013, vid tillämpningen av detta undantag, anses som flygningar mellan stater i EES.

(4)

Det bör erinras om att direktiv 2003/87/EG föreskriver att medlemsstaterna bör besluta om hur intäkterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Dessa intäkter, eller motsvarande ekonomiskt värde, bör användas för att komma till rätta med klimatförändringar i unionen och tredjeländer, bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser, göra anpassningar till klimatförändringarnas följder i unionen och tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, finansiera forskning om och utveckling av mildrande åtgärder och anpassningsåtgärder, framför allt inom flygteknik och luftfart, minska utsläppen med hjälp av transporter med låga utsläppsnivåer samt för att täcka kostnaderna för att administrera unionssystemet. Auktionsintäkterna, eller motsvarande ekonomiskt värde, bör också användas för finansiering av bidrag till den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi och för åtgärder mot avskogning. Transparens kring användningen av intäkter från auktionering av utsläppsrätter enligt direktiv 2003/87/EG är avgörande för att underbygga unionens åtaganden. I Europaparlamentets och rådets förordning(EU) nr 525/2013 (4) åläggs medlemsstaterna att till kommissionen lämna en rapport om användningen av intäkter från auktionering av utsläppsrätter.

(5)

De undantag som föreskrivs i denna förordning tar hänsyn till resultaten av de bilaterala och multilaterala kontakter med tredjeländer som kommissionen kommer att fortsätta på unionens vägnar, för att främja användningen av marknadsbaserade mekanismer för att minska utsläppen från luftfarten.

(6)

Enligt direktiv 2003/87/EG kan åtgärder vidtas för att ändra den förteckning över luftfartsverksamhet som ingår i bilaga I till det direktivet, om ett tredjeland inför åtgärder för att minska luftfartens klimatpåverkan.

(7)

När unionen förhandlar om luftfartsavtal med tredjeländer bör strävan alltid vara att unionen ska få ha kvar sin handlingsfrihet att vidta åtgärder i miljöfrågor, inklusive åtgärder för att begränsa luftfartens klimatpåverkan.

(8)

I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen är det viktigt att alla flygningar på samma rutt behandlas på samma sätt.

(9)

För att ytterligare undvika en oskälig administrativ börda för de minsta luftfartygsoperatörerna bör dessutom ett tillfälligt undantag läggas till i bilaga I till direktiv 2003/87/EG. Icke-kommersiella luftfartygsoperatörer som släpper ut mindre än 1 000 ton koldioxid per år bör därför undantas från det direktivets tillämpningsområde från och med den 1 januari 2013 och till och med den 31 december 2020.

(10)

Det är lämpligt att göra det möjligt för luftfartygsoperatörer med små utsläpp att använda ett alternativt sätt att verifiera sina utsläpp, för att ytterligare minska deras administrativa börda. Medlemsstaterna bör få genomföra förenklingar, framför allt för att tillgodose behoven hos icke-kommersiella luftfartygsoperatörer med små utsläpp.

(11)

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att minska eller helt eliminera eventuella problem med tillgänglighet och konkurrenskraft för unionens yttersta randområden. Därför bör det undantag som föreskrivs i denna förordning också gälla för flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena enligt förteckningen i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och en flygplats i en annan region i EES.

(12)

För att säkerställa rättssäkerhet för luftfartygsoperatörer och nationella myndigheter är det lämpligt att utsträcka tidsfristerna för överlämnande och rapportering av 2013 års utsläpp till och med 2015.

(13)

Vid tillämpningen av detta undantag är det viktigt att erinra sig att tilldelningen och utfärdandet av utsläppsrätter till luftfartygsoperatörer fortfarande sker enligt samma metoder som införts genom direktiv 2003/87/EG, alltså baserat på verifierade uppgifter om tonkilometer för de relevanta perioder som avses däri.

(14)

Efter mötet i Icaos generalförsamling 2016 och mot bakgrund av dess resultat bör kommissionen tillhandahålla Europaparlamentet och rådet en fullständig rapport. I den rapporten bör kommissionen bland annat överväga alla möjligheter att ta med luftfartens utsläpp och, vid behov, snabbt föreslå åtgärder i syfte att se till att den internationella utvecklingen kan beaktas och att eventuella frågor om tillämpningen av undantaget tas upp. Kommissionen bör också särskilt uppmärksamma hur miljöeffektivt EU:s system för handel med utsläppsrätter är och då framför allt uppmärksamma luftfartens bidrag, samt metoder för att nå bättre överensstämmelse mellan bestämmelserna för luftfartsverksamhet och bestämmelserna för fasta anläggningar.

(15)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att införa ett tillfälligt undantag från övervakningen och rapporteringen av utsläpp och överlämnandet av utsläppsrätter från flygningar till och från länder utanför EES från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2016 samt att lätta den administrativa bördan och förenkla administrationen av systemet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(16)

Det är avgörande att säkerställa rättssäkerhet för luftfartygsoperatörer och nationella myndigheter med tanke på den tidsfrist för överlämnande den 30 april 2014 som avses i direktiv 2003/87/EG. Därför bör denna förordning tillämpas från och med den dag då den antas.

(17)

Direktiv 2003/87/EG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2003/87/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 28a

Undantag tillämpliga före genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd

1.   Genom undantag från artiklarna 12.2a, 14.3 och 16 ska medlemsstaterna betrakta de krav som anges i de bestämmelserna som uppfyllda och ska inte vidta några åtgärder mot luftfartygsoperatörer när det gäller

a)

alla utsläpp från flygningar till och från flygplatser belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under varje kalenderår från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2016,

b)

alla utsläpp från flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och en flygplats i en annan region av EES under varje kalenderår från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2016,

c)

överlämnande av utsläppsrätter motsvarande verifierade utsläpp för 2013 från flygningar mellan flygplatser belägna i länder inom EES-området som sker senast den 30 april 2015 i stället för den 30 april 2014, och verifierade utsläpp för 2013 från dessa flygningar som rapporteras senast den 31 mars 2015 i stället för den 31 mars 2014.

Vid tillämpning av artiklarna 11a, 12 och 14 ska de verifierade utsläppen från andra flygningar än de som avses i första stycket anses vara luftfartygsoperatörens verifierade utsläpp.

2.   Genom undantag från artiklarna 3e.5 och 3f ska luftfartygsoperatörer som omfattas av undantagen enligt punkt 1 a och b i denna artikel erhålla ett antal gratis utsläppsrätter som minskas i proportion till minskningen av skyldigheten att lämna in utsläppsrätter enligt de leden.

Genom undantag från artikel 3f.8 ska de utsläppsrätter som inte fördelas till följd av tillämpningen av första stycket i denna punkt annulleras.

Vad gäller verksamhet under perioden 1 januari 2013–31 december 2016 ska medlemsstaterna offentliggöra det antal gratis utsläppsrätter för luftfart som tilldelas varje luftfartygsoperatör senast den 1 augusti 2014.

3.   Genom undantag från artikel 3d ska medlemsstaterna auktionera ut ett antal utsläppsrätter för luftfart som minskas i proportion till minskningen av det sammanlagda antalet utsläppsrätter som utfärdas.

4.   Genom undantag från artikel 3d.3 ska det antal utsläppsrätter som ska auktioneras ut av varje medlemsstat för perioden 1 januari 2013–31 december 2016 minskas för att överensstämma med medlemsstatens andel av tillskrivna luftfartsutsläpp från flygningar som inte omfattas av undantagen i punkt 1 a och b i denna artikel.

5.   Genom undantag från artikel 3g ska luftfartygsoperatörer inte vara ålagda att lämna in en övervakningsplan med åtgärder som ska vidtas för att övervaka och rapportera utsläpp från flygningar som omfattas av undantagen i punkt 1 a och b i denna artikel.

6.   Genom undantag från artiklarna 3g, 12, 15 och 18a ska utsläppen för en luftfartygsoperatör med sammanlagda årliga utsläpp på mindre än 25 000 ton koldioxid, anses vara verifierade utsläpp, om de fastställs med hjälp av det verktyg för små utsläppskällor som godkänts genom kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 (5) och som Eurocontrol försett med data från sin stödfacilitet för utsläppshandelssystemet. Medlemsstaterna får införa förenklade förfaranden för icke-kommersiella luftfartygsoperatörer, förutsatt att dessa förfaranden inte tillhandahåller lägre noggrannhet än verktyget för små utsläppskällor.

7.   Vid tillämpningen av denna artikel ska flygningar mellan flygplatser i stater i EES och länder som anslutit sig till unionen under 2013 anses som flygningar mellan flygplatser i stater i EES.

8.   Kommissionen ska regelbundet och minst en gång om året underrätta Europaparlamentet och rådet om hur förhandlingarna inom Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) förlöper och om kommissionens arbete för att få tredjeländer att acceptera marknadsbaserade mekanismer. Efter Icaos generalförsamling 2016 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om åtgärder för att genomföra en internationell överenskommelse om en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2020, som på ett icke-diskriminerande sätt ska minska luftfartens växthusgasutsläpp, och rapporten ska också innehålla den information om hur intäkterna använts som medlemsstaterna översänt i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 525/2013.

I sin rapport ska kommissionen bedöma och, om lämpligt, lämna förslag till åtgärder med anledning av denna utveckling, om en lämplig täckning av utsläpp från verksamhet till eller från flygplatser i länder utanför EES-området från och med den 1 januari 2017. I sin rapport ska kommissionen också beakta lösningar på andra frågor som kan uppkomma vid tillämpningen av punkterna 1–4 i denna artikel, samtidigt som lika behandling av alla luftfartygsoperatörer på samma linje upprätthålls.

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av den 9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små utsläpp (EUT L 175, 10.7.2010, s. 25).”"

2.

I bilaga I, i kolumnen ”Verksamhet”, under rubriken ”Luftfart” ska följande led läggas till efter led j:

”k)

Från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2020: flygningar som, om det inte vore för detta led, skulle omfattas av denna verksamhet och som genomförs av en icke-kommersiell luftfartygsoperatör vars flygningar har en sammanlagd årlig utsläppsmängd på mindre än 1 000 ton per år.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 april 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

M. SCHULZ

På rådets vägnar

Ordförande

D. KOURKOULAS


(1)  Yttrande antaget den 22 januari 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).


30.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 422/2014

av den 16 april 2014

om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (anställningsvillkoren för övriga anställda), vilka fastställts i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av domstolens yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (4), och

av följande skäl:

(1)

I sin dom i mål C-63/12, kommissionen mot rådet, klargjorde Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) att institutionerna är skyldiga att varje år besluta om anpassningen av lönerna, antingen genom att göra en ”matematisk” anpassning enligt metoden i artikel 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna eller genom att avvika från denna matematiska beräkning i enlighet med artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna.

(2)

Syftet med artikel 19 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, senast ändrade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 (5), är att göra det möjligt för institutionerna att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa sina tvister gällande 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner i enlighet med en dom från domstolen, med vederbörligt beaktande av de anställdas berättigade förväntningar på att institutionerna varje år ska besluta om anpassningen av deras löner och pensioner.

(3)

För att följa domstolens dom i mål C-63/12, där rådet konstaterar att det föreligger en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen, ska kommissionen lägga fram ett förslag enligt förfarandet i artikel 336 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) för att involvera Europaparlamentet i lagstiftningsprocessen. Den 4 november 2011 konstaterade rådet att den finansiella och ekonomiska kris som pågår inom unionen och som medför betydande finanspolitiska korrigeringar i de flesta medlemsstater utgjorde en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen. Således begärde rådet att kommissionen, i enlighet med artikel 241 i EUF-fördraget, skulle tillämpa artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna och lägga fram ett lämpligt förslag till löneanpassning.

(4)

Domstolen har bekräftat att Europaparlamentet och rådet i enlighet med undantagsklausulen har stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller anpassningen av löner och pensioner. Uppgifter om den ekonomiska och sociala situationen för perioden från och med den 1 juli 2010 till och med den 31 december 2011, såsom den finansiella och ekonomiska kris som drabbade ett antal medlemsstater hösten 2011 och som orsakade en omedelbar försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen och ledde till betydande makroekonomiska anpassningar, den höga arbetslösheten och de stora underskotten i de offentliga finanserna och de höga skuldnivåerna i unionen, gör det lämpligt att fastställa anpassningen av löner och pensioner i Belgien och Luxemburg till 0 % för 2011. Den anpassningen är en del av en övergripande strategi för att avgöra tvisterna om 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner vilken även inbegriper en anpassning på 0,8 % för 2012.

(5)

Under en tidsperiod på fem år (2010–2014) kommer anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen därför att vara följande: År 2010 ledde tillämpningen av metoden i artikel 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna till en anpassning på 0,1 %. För åren 2011 och 2012 leder den övergripande strategin för att avgöra tvisterna om 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner till en anpassning på 0 respektive 0,8 %. Vidare beslutades det, som en del av den politiska kompromissen om reformen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda, att frysa löner och pensioner för åren 2013 och 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datumet ”1 juli 2010” i artikel 63 andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 ersättas med datumet ”1 juli 2011”.

Artikel 2

Den för beräkningen av lönerna och pensionerna tillämpliga tabellen över grundmånadslönerna i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 ersättas med följande:

1.7.2011

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Artikel 3

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på löner för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara de som anges i kolumn 2 i tabellen nedan.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på överföringar för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 januari 2012 vara de som anges i kolumn 3 i tabellen nedan.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på pensioner enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara de som anges i kolumn 4 i tabellen nedan.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på lönerna för tjänstemän och övriga anställda ska från och med den 16 maj 2011 vara de som anges i kolumn 5 i tabellen nedan. Den årliga anpassningen ska för de medlemsstaterna få verkan den 16 maj 2011.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på pensioner enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 16 maj 2011 vara de som anges i kolumn 6 i tabellen nedan. Den årliga anpassningen ska för de medlemsstaterna få verkan den 16 maj 2011.

1

2

3

4

5

6

Land/ort

Lön

Överföring

Pension

Lön

Pension

1.7.2011

1.1.2012

1.7.2011

16.5.2011

16.5.2011

Bulgarien

60,6

58,1

100,0

 

 

Tjeckien

85,2

79,3

100,0

Danmark

134,2

130,5

130,5

Tyskland

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

München

103,2

 

 

Estland

75,4

77,4

100,0

Grekland

92,2

91,0

100,0

Spanien

97,4

91,5

100,0

Frankrike

116,4

108,5

108,5

Irland

109,6

104,6

104,6

Italien

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Cypern

83,0

85,4

100,0

Lettland

74,4

70,2

100,0

Litauen

72,7

70,7

100,0

Ungern

83,5

73,1

100,0

Malta

82,7

84,6

100,0

Nederländerna

102,8

97,3

100,0

Österrike

105,0

104,1

104,1

Polen

80,5

71,4

100,0

Portugal

84,0

83,9

100,0

Rumänien

72,7

62,1

100,0

Slovenien

86,2

83,6

100,0

Slovakien

78,8

73,5

100,0

Finland

120,5

113,0

113,0

Sverige

124,1

117,2

117,2

Förenade kungariket

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Artikel 4

Beloppen för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a andra och tredje styckena i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 911,73 EUR respektive – för ensamstående föräldrar – 1 215,63 EUR.

Artikel 5

Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 170,52 EUR.

Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 372,61 EUR.

Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 252,81 EUR.

Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 91,02 EUR.

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 505,39 EUR.

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 134 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 363,31 EUR.

Artikel 6

Kilometerersättningen enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 januari 2012 vara följande:

0 EUR per km för

0 till 200 km

0,3790 EUR per km för

201 till 1 000 km

0,6316 EUR per km för

1 001 till 2 000 km

0,3790 EUR per km för

2 001 till 3 000 km

0,1262 EUR per km för

3 001 till 4 000 km

0,0609 EUR per km för

4 001 till 10 000 km

0 EUR per km över

10 000 km.

Till kilometerersättningen ska läggas ett schablontillägg på

189,48 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 725 km och 1 450 km,

378,93 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 450 km.

Artikel 7

Dagtraktamentet enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara

39,17 EUR för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

31,58 EUR för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 8

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara

1 114,99 EUR för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

662,97 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 9

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 28a.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 1 337,19 EUR respektive 2 674,39 EUR.

Schablonavdraget enligt artikel 28a.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 1 215,63 EUR.

Artikel 10

Tabellen över grundmånadslönerna i artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 ersättas med följande tabell:

TJÄNSTE-GRUPP

1.7.2011

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Artikel 11

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara

838,66 EUR för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

497,22 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 12

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 1 002,90 EUR respektive 2 005,78 EUR.

Schablonavdraget enligt artikel 96.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 911,73 EUR.

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 136 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 882,33 EUR respektive 2 076,07 EUR.

Artikel 13

Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 (6) ska med verkan från och med den 1 juli 2011 vara 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR och 859,84 EUR.

Artikel 14

Beloppen i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 (7) ska med verkan från och med den 1 juli 2011 multipliceras med en koefficient på 5,516766.

Artikel 15

Tabellen över de tillämpliga beloppen i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2011 ersättas med följande tabell:

1.7.2011

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Artikel 16

För tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska det fasta tillägget enligt den tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna med verkan från och med den 1 juli 2011 vara

131,84 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C4 eller C5, och

202,14 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C1, C2 eller C3.

Artikel 17

Skalan för grundmånadslönerna i artikel 133 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2011 ersättas med följande:

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Lönegrad

15

16

17

18

19

 

 

Grundlön för heltidstjänst

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

M. SCHULZ

På rådets vägnar

Ordförande

D. KOURKOULAS


(1)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Yttrande av den 4 mars 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Yttrande av den 3 mars 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15).

(6)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1). Förordningen kompletterad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 (EGT L 124, 13.5.1987, s. 6).

(7)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).


30.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 423/2014

av den 16 april 2014

om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (anställningsvillkoren för övriga anställda), vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av domstolens yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (4), och

av följande skäl:

(1)

I sin dom i mål C-63/12, kommissionen mot rådet, klargjorde Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) att institutionerna är skyldiga att varje år besluta om anpassningen av lönerna, antingen genom att göra en ”matematisk” anpassning enligt metoden i artikel 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna eller genom att avvika från denna matematiska beräkning i enlighet med artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna.

(2)

Syftet med artikel 19 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, senast ändrade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 (5), är att göra det möjligt för institutionerna att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa sina tvister gällande 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner i enlighet med en dom från domstolen, med vederbörligt beaktande av de anställdas berättigade förväntningar på att institutionerna varje år ska besluta om anpassningen av deras löner och pensioner.

(3)

För att följa domstolens dom i mål C-63/12, där rådet konstaterar att det föreligger en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen inom unionen, ska kommissionen lägga fram ett förslag enligt förfarandet i artikel 336 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) för att involvera Europaparlamentet i lagstiftningsprocessen. Den 25 oktober 2012 konstaterade rådet att kommissionens bedömning enligt dess rapport om undantagsklausulen inte återspeglade den allvarliga och plötsliga försämringen av den ekonomiska och sociala situationen i unionen under 2012 som offentliga objektiva ekonomiska uppgifter pekade på. Således anmodade rådet kommissionen att i enlighet med artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna lägga fram ett lämpligt förslag till anpassning av lönerna för 2012.

(4)

Domstolen har bekräftat att Europaparlamentet och rådet i enlighet med undantagsklausulen har stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller anpassningen av löner och pensioner. Uppgifter om den ekonomiska och sociala situationen för perioden från och med den 1 juli 2011 till och med den 31 december 2012, såsom efterverkningarna av den ekonomiska nedgången hösten 2011, som ledde till en ekonomisk nedgång i unionen och en försämrad social situation, liksom en fortsatt hög arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna och höga skuldnivåer i unionen, gör det lämpligt att fastställa anpassningen av löner och pensioner i Belgien och Luxemburg till 0,8 % för 2012. Den anpassningen är en del av en övergripande strategi för att avgöra tvisterna om 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner vilken även inbegriper en anpassning på 0 % för 2011.

(5)

Under en tidsperiod på fem år (2010–2014) kommer anpassningen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen därför att vara följande: År 2010 ledde tillämpningen av metoden i artikel 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna till en anpassning på 0,1 %. För åren 2011 och 2012 leder den övergripande strategin för att avgöra tvisterna om 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner till en anpassning på 0 respektive 0,8 %. Vidare beslutades det, som en del av den politiska kompromissen om reformen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda, att frysa löner och pensioner för åren 2013 och 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datumet ”1 juli 2011” i artikel 63 andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 ersättas med datumet ”1 juli 2012”.

Artikel 2

Den för beräkningen av lönerna och pensionerna tillämpliga tabellen över grundmånadslönerna i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 ersättas med följande:

1.7.2012

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

Artikel 3

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på löner för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara de som anges i kolumn 2 i tabellen nedan.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på överföringar för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 januari 2013 vara de som anges i kolumn 3 i tabellen nedan.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på pensioner enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara de som anges i kolumn 4 i tabellen nedan.

De korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på pensioner enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 16 maj 2012 vara de som anges i kolumn 5 i tabellen nedan. Den årliga anpassningen ska för de medlemsstaterna få verkan den 16 maj 2012.

1

2

3

4

5

Land/ort

Lön

Överföring

Pension

Pension

1.7.2012

1.1.2013

1.7.2012

16.5.2012

Bulgarien

58,4

57,4

100,0

 

Tjeckien

80,6

74,6

100,0

Danmark

135,3

127,3

127,3

Tyskland

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

Karlsruhe

93,8

 

 

München

106,4

 

 

Estland

77,6

78,0

100,0

Grekland

90,5

89,0

100,0

Spanien

97,1

90,9

100,0

Frankrike

117,7

109,2

109,2

Irland

110,6

104,5

104,5

Italien

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Cypern

84,1

87,4

100,0

Lettland

77,6

74,9

100,0

Litauen

71,5

69,5

100,0

Ungern

78,3

68,7

100,0

Malta

83,3

83,7

100,0

Nederländerna

105,3

100,9

 

100,9

Österrike

106,4

103,2

103,2

 

Polen

74,2

66,4

100,0

Portugal

83,5

82,8

100,0

Rumänien

68,8

60,0

100,0

Slovenien

85,3

81,2

100,0

Slovakien

79,7

73,5

100,0

Finland

122,1

113,8

113,8

Sverige

131,9

123,8

123,8

Förenade kungariket

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

Artikel 4

Beloppen för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a andra och tredje styckena i tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 919,02 EUR respektive – för ensamstående föräldrar – 1 225,36 EUR.

Artikel 5

Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 171,88 EUR.

Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 375,59 EUR.

Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 254,83 EUR.

Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 91,75 EUR.

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 509,43 EUR.

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 134 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 366,22 EUR.

Artikel 6

Kilometerersättningen enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 januari 2013 vara följande:

0 EUR per km för

0 till 200 km

0,3820 EUR per km för

201 till 1 000 km

0,6367 EUR per km för

1 001 till 2 000 km

0,3820 EUR per km för

2 001 till 3 000 km

0,1272 EUR per km för

3 001 till 4 000 km

0,0614 EUR per km för

4 001 till 10 000 km

0 EUR per km över

10 000 km.

Till kilometerersättningen ska läggas ett schablontillägg på

191,00 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 725 km och 1 450 km,

381,96 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 450 km.

Artikel 7

Dagtraktamentet enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara

39,48 EUR för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

31,83 EUR för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 8

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara

1 123,91 EUR för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

668,27 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 9

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 28a.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 1 347,89 EUR respektive 2 695,79 EUR.

Schablonavdraget enligt artikel 28a.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 1 225,36 EUR.

Artikel 10

Tabellen över grundmånadslönerna i artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 ersättas med följande tabell:

TJÄNSTEGRUPP

1.7.2012

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

Artikel 11

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara

845,37 EUR för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

501,20 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

Artikel 12

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 1 010,92 EUR respektive 2 021,83 EUR.

Schablonavdraget enligt artikel 96.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 919,02 EUR.

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 136 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 889,39 EUR respektive 2 092,68 EUR.

Artikel 13

Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 (6) ska med verkan från och med den 1 juli 2012 vara 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR och 866,72 EUR.

Artikel 14

Beloppen i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 (7) ska med verkan från och med den 1 juli 2012 multipliceras med en koefficient på 5,5609.

Artikel 15

Tabellen över de tillämpliga beloppen i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2012 ersättas med följande tabell:

1.7.2012

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

Artikel 16

För tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska det fasta tillägget enligt den tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna med verkan från och med den 1 juli 2012 vara

132,89 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C4 eller C5, och

203,76 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C1, C2 eller C3.

Artikel 17

Skalan för grundmånadslönerna i artikel 133 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska med verkan från och med den 1 juli 2012 ersättas med följande:

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Lönegrad

15

16

17

18

19

 

 

Grundlön för heltidstjänst

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

M. SCHULZ

På rådets vägnar

Ordförande

D. KOURKOULAS


(1)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Yttrande av den 4 mars 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Yttrande av den 3 mars 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15).

(6)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1). Förordningen kompletterad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 (EGT L 124, 13.5.1987, s. 6).

(7)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).