ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 121

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
24 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 404/2014 av den 17 februari 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta kommersiella fordon som typgodkänts etappvist ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 405/2014 av den 23 april 2014 om godkännande av laurinsyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 19 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 406/2014 av den 23 april 2014 om godkännande av etyl(butylacetylaminopropionat) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 19 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 407/2014 av den 23 april 2014 om godkännande av transflutrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 408/2014 av den 23 april 2014 om godkännande av syntetisk amorf kiseldioxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 409/2014 av den 23 april 2014 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa [GTS])

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 410/2014 av den 23 april 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 med avseende på övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns i ett flerstegsförfarande ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 411/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst nöt- och kalvkött med ursprung i Ukraina

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 412/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 413/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst griskött med ursprung i Ukraina

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 415/2014 av den 23 april 2014 om ändring av och undantag från förordning (EG) nr 2535/2001 vad gäller förvaltningen av tullkvoter för mejeriprodukter med ursprung i Ukraina

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 416/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa spannmål med ursprung i Ukraina

53

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 417/2014 av den 23 april 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

56

 

 

BESLUT

 

 

2014/225/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2014 om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

58

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (Euratom) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006 ( EUT L 346, 20.12.2013 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 404/2014

av den 17 februari 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta kommersiella fordon som typgodkänts etappvist

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (2) fastställs en ny metod för att avgöra mängden koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukningen hos N1-fordon som är typgodkända enligt ett flerstegsförfarande (nedan kallat etappvis färdigbyggt fordon). Den nya metoden ska tillämpas från och med den 1 januari 2014, men kan tillämpas på frivillig basis sedan den 1 januari 2013.

(2)

Enligt punkt 7 i del B i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska de specifika koldioxidutsläppen för etappvis färdigbyggda fordon tilldelas tillverkaren av grundfordonet. Detta förutsätter att etappvis färdigbyggda fordon kan kännas igen i övervakningsprocessen och att tillverkaren av grundfordonet kan identifieras. Det förutsätter också att vissa uppgifter om grundfordonet fastställs i enlighet med den nya metod som anges i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008.

(3)

Tillverkare av grundfordon får enligt artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011 kontrollera de uppgifter om etappvis färdigbyggda fordon som ligger till grund för beräkningen av fordonens specifika mål för koldioxidutsläpp. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelser om relevanta uppgiftsparametrar så att en sådan kontroll kan ske på ett effektivt sätt.

(4)

Den metod som anges i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008 gäller för icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon. Om ett färdigbyggt fordon byggs om ytterligare före den första registreringen, bör det förtydligas att det är vikten i körklart skick hos och koldioxidutsläpp från det kompletta fordonet som används som grundfordon som ska övervakas och beaktas vid beräkningen av de specifika utsläppsmålen för respektive tillverkare.

(5)

Det är nödvändigt att närmare ange vilka uppgifter som ska tillhandahållas för att säkerställa att koldioxidutsläppsvärdena för etappvis byggda fordon kan övervakas och kontrolleras på ett adekvat och effektivt sätt.

(6)

Ett fordon identifieras med hjälp av ett fordonsidentifieringsnummer (VIN-nummer) som är en alfanumerisk kod som tilldelas ett fordon av tillverkaren i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 (3). I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (4) föreskrivs i avsnitt 4 i bilaga XVII att grundfordonets VIN-nummer som grundregel ska behållas under alla påföljande etapper av typgodkännandeförfarandet för att säkerställa spårbarhet av processen. Genom VIN-numret bör det därför vara möjligt att koppla det färdigbyggda fordonet till ett grundfordon och således tillverkaren av grundfordonet som ansvarar för koldioxidutsläppen. Dessutom bör VIN-numret göra det möjligt för tillverkaren av grundfordonet att kontrollera relevanta uppgifter kopplade till grundfordonet. Eftersom det inte finns några andra parametrar som kan utgöra den kopplingen, är det lämpligt att kräva att medlemsstaterna ska övervaka och rapportera VIN-nummer på nyregistrerade N1-fordon till kommissionen via Europeiska miljöbyråns system för uppgiftsinsamling.

(7)

För att beräkna de specifika utsläppsmål med avseende på etappvis byggda fordon är det nödvändigt att, i enlighet med punkt 7 i del B i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011, beakta den standardtilläggsvikt som fastställts i enlighet med punkt 5.3 i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008. Detta kommer att kräva övervakning och rapportering av grundfordonets vikt i körklart skick och dess tekniskt tillåtna högsta totalvikt, genom vilken standardtilläggsvikten kan fastställas, eller, alternativt, övervakning och rapportering av själva standardtilläggsvikten. Dessutom är det, för att avgöra om ett etappvis färdigbyggt fordon ska omfattas av förordning (EU) nr 510/2011, nödvändigt att kontrollera att det färdigbyggda fordonets referensvikt inte överstiger de gränser som anges i artikel 2.1 i den förordningen.

(8)

Om medlemsstaterna inte kan tillhandahålla alla de parametrar som krävs enligt bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 på grund av utformningen av deras system för registrering av uppgifter om lätta nyttofordon, kan dessa parametrar lämnas av de berörda tillverkarna i det meddelande som avses i artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011.

(9)

Av samma skäl får tillverkare i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 (5) förse kommissionen och Europeiska miljöbyrån med de VIN-nummer de tilldelat fordon som sålts under föregående kalenderår eller för vilka en garanti utfärdades under det året.

(10)

VIN-nummer får, efter registrering av ett fordon för vägtrafik, kopplas till uppgifter som gör det möjligt att identifiera ägaren till fordonet. VIN-numret i sig innehåller dock inga personuppgifter och behandling av uppgifter för de syften som anges i förordning (EU) nr 510/2011 kräver tillgång till eller behandling av personuppgifter kopplade till numret. Övervakning och rapportering av VIN-nummer betraktas därför inte som behandling av personuppgifter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (6) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7). VIN-nummer kan dock anses vara känsliga uppgifter, bland annat när det gäller förebyggande av fordonsstöld, och det är därför lämpligt att se till att de VIN-nummer som rapporteras till kommissionen och Europeiska miljöbyrån inte offentliggörs.

(11)

Genom att matcha de VIN-nummer som rapporterats av medlemsstaterna med dem som tillverkare tillhandahållit, bör kommissionen, med stöd av Europeiska miljöbyrån, kunna identifiera berörda tillverkare och fordon och förbereda den preliminära uppsättningen uppgifter i enlighet med artikel 10b i genomförandeförordning (EU) nr 293/2012.

(12)

För att säkerställa fullständig enhetlighet mellan övervakningskraven enligt förordning (EU) nr 510/2011 och dem som gäller för personbilar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (8), är det lämpligt att anpassa kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 om tillhandahållande av aggregerade uppgifter och metoden för att fastställa övervakningsuppgifter om koldioxid för lätta nyttofordon.

(13)

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 av den 11 januari 2011 om krav för typgodkännande av tillverkarens föreskrivna skylt och för fordonsidentifieringsnummer till motorfordon och deras släpvagnar samt om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 8, 12.1.2011, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 av den 3 april 2012 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 (EUT L 98, 4.4.2012, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Detaljerade uppgifter

1.1   Färdigbyggda fordon registrerade som N1

När det gäller EG-typgodkända färdigbyggda fordon registrerade som N1 ska medlemsstaterna, för varje kalenderår, registrera följande detaljerade uppgifter för varje nytt lätt nyttofordon första gången det registreras på deras territorium:

a)

Tillverkare.

b)

Typgodkännandenummer och dess utvidgning(ar).

c)

Typ, variant och version.

d)

Fabrikat.

e)

Typgodkänd fordonskategori.

f)

Registrerad fordonskategori.

g)

Specifika koldioxidutsläpp.

h)

Vikt i körklart skick.

i)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last.

j)

Markyta: Hjulbasen, styraxelns spårvidd och den andra axelns spårvidd.

k)

Bränsletyp och driftsätt.

l)

Slagvolym.

m)

Elenergiförbrukning.

n)

Kod för innovativ teknik eller grupp av innovativa tekniker och de minskade koldioxidutsläppen tack vare denna teknik.

o)

Fordonets identifieringsnummer (VIN).

Det format som anges i avsnitt 2 i del C ska användas.

1.2   Fordon som godkänts etappvis och som registrerats i kategori N1

När det gäller etappvis färdigbyggda fordon registrerade som N1 ska medlemsstaterna för varje kalenderår registrera följande detaljerade uppgifter:

a)

I fråga om grundfordon (ej färdigbyggt): de uppgifter som anges i punkterna a–e, g, h, i, n och o som avses i punkt 1.1, eller, i stället för de uppgifter som anges i punkterna h och i, den standardtilläggsvikt som ingår i typgodkännandeinformationen som anges i punkt 2.17.2 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG.

b)

I fråga om grundfordon (färdigbyggt): de uppgifter som anges i punkterna a–e, g, h, i, n och o i punkt 1.1.

c)

I fråga om etappvis färdigbyggda fordon: de uppgifter som anges i punkterna a, f, g, h, j, k, l, m och o som anges i punkt 1.1.

Om någon av de uppgifter som avses i punkt a och b i denna punkt inte kan tillhandahållas för grundfordonet ska medlemsstaten lämna uppgifter om det etappvis färdigbyggda fordonet i stället.

Det format som anges i avsnitt 2 i del C ska användas för etappvis färdigbyggda fordon i klass N1.

Det fordonsidentifieringsnummer som avses i punkt o i punkt 1.1 ska inte offentliggöras”.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Medlemsstaterna ska för varje kalenderår fastställa följande:

a)

Källorna till de detaljerade uppgifter som avses i punkt 1.

b)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av EG-typgodkännandebestämmelser.

c)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av typgodkännande för etappvis byggda fordon, om uppgifterna finns.

d)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon som godkänts enskilt.

e)

Det sammanlagda antalet nya registreringar av nya lätta kommersiella fordon med nationellt godkännande i små serier.”

2.

Del B ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen och punkt 1 ska ändras på följande sätt:

”B.   Metoder för att fastställa övervakningsinformation för koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon

Den övervakningsinformation som medlemsstaterna är skyldiga att fastställa i enlighet med del A punkt 1 och 3 i denna bilaga ska fastställas enligt de metoder som anges i denna del.

1.   Antal registrerade nya lätta nyttofordon

Medlemsstaterna ska fastställa antalet nya lätta kommersiella fordon som registrerats på deras territorium under det berörda övervakningsåret uppdelat i fordon som omfattas av EG-typgodkännande, enskilda godkännanden och nationellt godkännande av små serier och, om det finns, antalet etappvis färdigbyggda fordon.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

c)

I punkt 7 ska följande stycke läggas till:

”Även om standardtilläggsvikt ska tas från del C i denna bilaga, får i de fall där denna vikt inte kan fastställas, vikten i körklart skick för det etappvis färdigbyggda fordonet användas för en preliminär beräkning av de specifika utsläppsmål som avses i artikel 8.4.

När grundfordonet är ett färdigbyggt fordon, ska vikten för det fordonet i körklart skick användas vid beräkning av de specifika utsläppsmålen. I de fall vikten inte kan fastställas, ska vikten för det etappvis färdigbyggda fordonet i körklart skick användas vid den preliminära beräkningen av de specifika utsläppsmålen.”

3.

Del C ska ersättas med följande:

”C.   Format för dataöverföring

För varje år ska medlemsstaterna enligt följande format rapportera de uppgifter som anges i del A punkterna 1 och 3:

Avsnitt 1 – Sammanställda övervakningsuppgifter

Medlemsstat (1)

 

År

 

Uppgiftskälla

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av EG-typgodkännande

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon som godkänts enskilt

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon med nationellt godkännande i små serier

 

Det sammanlagda antalet nyregistreringar av nya lätta kommersiella fordon som omfattas av godkännande av etappvis färdigbyggda fordon (om uppgifter finns)

 


Avsnitt 2 – Detaljerade övervakningsuppgifter – uppgifter om ett fordon

Hänvisning till avsnitt 1.1 i del A

Detaljerade uppgifter per registrerat fordon (2)

a)

Tillverkarens namn – EU-standardbenämning (3)

Tillverkarens namn OEM-förklaring

FÄRDIGBYGGT FORDON/GRUNDFORDON (4)

Tillverkarens namn OEM-förklaring

ETAPPVIS FÄRDIGBYGGT FORDON (4)

Tillverkarens namn i medlemsstatens register (3)

b)

Typgodkännandenummer och dess utvidgning(ar)

c)

Typ

Variant

Version

d)

Fabrikat

e)

Typgodkänd fordonskategori

f)

Registrerad fordonskategori

g)

Specifika koldioxidutsläpp

h)

Vikt i körklart skick

GRUNDFORDON

Vikt i körklart skick

ETAPPVIS FÄRDIGBYGGT FORDON/FÄRDIGBYGGT FORDON

i) (5)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last

j)

Hjulbas

Styraxelns spårvidd (första axeln)

Axelns spårvidd (andra axeln)

k)

Bränsletyp

Driftsätt

l)

Slagvolym (cm3)

m)

Elförbrukning (Wh/km)

n)

Innovativ teknik eller grupp av innovativa tekniker (kod)

Utsläppsminskningar genom innovativ teknik

o)

Fordonets identifieringsnummer

Punkt 2.17.2 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG (6)

Standardtilläggsvikt (i förekommande fall när det gäller etappvis färdigbyggda fordon)


(1)  ISO 3166 alpha-2-koder med undantag för Grekland och Förenade kungariket som har koderna ’EL’ respektive ’UK’.

(2)  Om, när det gäller etappvis färdigbyggda fordon, uppgifter inte kan tillhandahållas för grundfordonet, ska medlemsstaten som ett minimum lämna de uppgifter som specificeras i detta format för det etappvis färdigbyggda fordonet. Om fordonets identifieringsnummer inte kan tillhandahållas, ska alla detaljerade uppgifter lämnas för det färdigbyggda fordonet, det etappvis färdigbyggda fordonet samt för grundfordonet i enlighet med punkt 1.2 a, b och c i del A i denna bilaga.

(3)  I fråga om nationella godkännanden av små serier (NSS) eller enskilda godkännanden (IVA) ska tillverkarens namn anges i kolumnen ’Tillverkarens namn i medlemsstatens register’, medan i kolumnen ’Tillverkarens namn – EU-standardbenämning’ ska ett av följande anges: ’AA-NSS’ eller ’AA-IVA’.

(4)  I fråga om etappvis färdigbyggda fordon ska tillverkaren av grundfordonet anges (ej färdigbyggt/färdigbyggt). Om tillverkaren av grundfordonet inte finns att tillgå, ska endast tillverkaren av det etappvis färdigbyggda fordonet anges.

(5)  I fråga om etappvis färdigbyggda fordon, ange grundfordonets största tekniskt tillåtna totalvikt.

(6)  I fråga om etappvis färdigbyggda fordon, får grundfordonets vikt i körklart skick och största tekniskt tillåtna totalvikt ersättas av en standardtilläggsvikt som anges i informationen om typgodkännande i enlighet med punkt 2.17.2 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG.”


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 405/2014

av den 23 april 2014

om godkännande av laurinsyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 19

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3). I förteckningen ingår laurinsyra.

(2)

Laurinsyra har utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 19, avskräckande och tilldragande medel, enligt definitionen i bilaga V till det direktivet, vilka motsvarar produkttyp 19 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Tyskland utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 17 maj 2010, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport som gicks igenom i ständiga kommittén för biocidprodukter den 13 mars 2014.

(5)

Enligt granskningsrapporten kan biocidprodukter som används för produkttyp 19 och som innehåller laurinsyra förväntas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, under förutsättning att vissa specifikationer och villkor för dess användning är uppfyllda.

(6)

Det är därför lämpligt att godkänna laurinsyra för användning i biocidprodukter för produkttyp 19, förutsatt att dessa specifikationer och villkor är uppfyllda.

(7)

Eftersom nanomaterial inte ingick i utvärderingen, bör godkännandet inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(8)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta nödvändiga förberedelseåtgärder för att uppfylla de nya krav som fastställts.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Laurinsyra ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 19, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidproducter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

laurinsyra

IUPAC-namn:

dodekansyra

EG-nr: 205-582-1

CAS-nr: 143-07-7

980 g/kg

1 november 2015

31 oktober 2025

19

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen på unionsnivå.


(1)  Den renhet som angavs i denna kolumn var den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 406/2014

av den 23 april 2014

om godkännande av etyl(butylacetylaminopropionat) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 19

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3). I förteckningen ingår etyl(butylacetylaminopropionat).

(2)

Etyl(butylacetylaminopropionat) har utvärderats i enlighet med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning för produkttyp 19, avskräckande och tilldragande medel, som definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 19 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Belgien utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 5 november 2009, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 13 mars 2013.

(5)

Enligt denna granskningsrapport kan biocidprodukter som används för produkttyp 19 och som innehåller etyl(butylacetylaminopropionat) antas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och villkor för deras användning uppfylls.

(6)

Därför bör etyl(butylacetylaminopropionat) godkännas för användning i biocidprodukter för produkttyp 19, förutsatt att sådana specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

Eftersom nanomaterial inte ingick i granskningen, bör godkännandet inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(8)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som krävs för att uppfylla de nya kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Etyl(butylacetylaminopropionat) ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för användning för produkttyp 19, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

Etyl (butylacetylaminopropionat)

IUPAC-namn:

3-(N-n-butyl-N-acetyl)- aminopropionsyraetylester

EG nr: 257-835-0

CAS-nr: 52304-36-6

990 g/kg

1 november 2015

31 oktober 2025

19

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen på unionsnivå.

Godkännanden ska ges om följande villkor är uppfyllda:

 

Primär exponering av människor ska minimeras genom övervägande och tillämpning av riskreducerande åtgärder, inklusive anvisningar som anger i vilken mängd och med vilken frekvens som produkten får appliceras på mänsklig hud, när detta är relevant.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 407/2014

av den 23 april 2014

om godkännande av transflutrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3). I förteckningen ingår transflutrin.

(2)

Transflutrin har utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 18 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Nederländerna utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 13 juli 2010, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport som sågs över vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 13 mars 2014.

(5)

Enligt granskningsrapporten kan biocidprodukter som används för produkttyp 18 och som innehåller transflutrin förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och villkor för dess användning uppfylls.

(6)

Det är därför lämpligt att godkänna transflutrin för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 förutsatt att dessa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

Eftersom nanomaterial inte ingick i utvärderingen, bör godkännandet inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(8)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta förberedande åtgärder för att uppfylla de nya kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Transflutrin ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

Transflutrin

IUPAC-namn:

2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

or

2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

EC n°: 405-060-5

CAS n°: 118712-89-3

965 g/kg of 1R trans configuration

1 November 2015

31 October 2025

18

The product assessment shall pay particular attention to the exposures, the risks and the efficacy linked to any uses covered by an application for authorisation, but not addressed in the Union level risk assessment of the active substance.

Authorisations are subject to the following condition:

In view of the risks for water, sediment and soil compartments, transfluthrin shall not be used in vaporisers for indoor use or insecticidal coils unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks can be reduced to an acceptable level.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 408/2014

av den 23 april 2014

om godkännande av syntetisk amorf kiseldioxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3). I förteckningen ingår kiseldioxid.

(2)

Kiseldioxid har utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18 (insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur), som definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 18 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

De uppgifter som har lämnats in för att en utvärdering ska kunna genomföras medger endast slutsatser om en viss form av kiseldioxid, dvs. syntetisk amorf kiseldioxid, som beskrivs som fälld, kristallfri kiselgel, CAS-nr 112926-00-8. Det var vid utvärderingen inte möjligt att dra slutsatser beträffande något annat ämne som överensstämmer med definitionen av kiseldioxid CAS-nr 7631-86-9 i den ovannämnda förteckningen över verksamma ämnen i förordning (EG) nr 1451/2007. Därför bör endast syntetisk amorf kiseldioxid omfattas av godkännandet.

(4)

Frankrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 16 april 2009 i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(5)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport som ständiga kommittén för biocidprodukter gick igenom vid sitt möte den 13 mars 2014.

(6)

Enligt denna granskningsrapport kan biocidprodukter som används för produkttyp 18 och som innehåller syntetisk amorf kiseldioxid förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och villkor för dess användning är uppfyllda.

(7)

Syntetisk amorf kiseldioxid bör därför godkännas för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 förutsatt att sådana specifikationer och villkor är uppfyllda.

(8)

Eftersom det utvärderade syntetiska amorfa kiseldioxidet är ett nanomaterial bör godkännandet omfatta sådana nanomaterial i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och villkor för deras användning är uppfyllda.

(9)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan förbereda sig för att uppfylla de nya kraven.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syntetisk amorf kiseldioxid ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Strukturella egenskaper (2)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (3)

Syntetisk amorf kiseldioxid (nano)

IUPAC-namn:

Kiseldioxid

EG-nr: 231-545-4

CAS-nr: 112926-00-8

Detta godkännande omfattar syntetisk amorf kiseldioxid som ett nanomaterial i form av stabila aggregerade partiklar med partikelstorlek > 1μm, med primärpartiklar i nanostorlek.

800 g/kg

de stabila aggregerade partiklarnas storlek > 1μm

primärpartiklarnas storlek < 25nm

volymspecifik ytarea > 600 m2/cm3

1 november 2015

31 oktober 2025

18

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen på unionsnivå.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  De strukturella egenskaper som anges i denna kolumn är de strukturella egenskaper för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 409/2014

av den 23 april 2014

om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa [GTS])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 b i förordning (EU) nr 1151/2012 har Portugals ansökan om registrering av beteckningen ”Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beteckningen ”Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” (GTS) ska föras in i registret.

Beteckningen i första stycket avser en produkt i klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav enligt bilaga II i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 292, 8.10.2013, s. 8.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 275, 19.10.2007, s. 3).


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 410/2014

av den 23 april 2014

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 med avseende på övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns i ett flerstegsförfarande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (2) fastställs en ny metod för att avgöra mängden koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukningen hos N1-fordon som är typgodkända enligt ett flerstegsförfarande (nedan kallat ”etappvis färdigbyggt fordon”). Den nya metoden ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 men kan tillämpas på frivillig basis sedan den 1 januari 2013.

(2)

Enligt punkt 7 i del B i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 ska de specifika koldioxidutsläppen för etappvis färdigbyggda fordon tilldelas tillverkaren av grundfordonet. Detta förutsätter att etappvis färdigbyggda fordon kan kännas igen i övervakningsprocessen och att tillverkaren av grundfordonet kan identifieras. Det förutsätter också att vissa uppgifter om basfordonet fastställs i enlighet med den nya metod som anges i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008.

(3)

Tillverkare av grundfordon får enligt artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011 kontrollera de uppgifter om etappvis färdigbyggda fordon som ligger till grund för beräkningen av fordonens specifika mål för koldioxidutsläpp. Det är därför lämpligt att fastställa närmare bestämmelser om utbyte av relevanta uppgifter mellan tillverkarna och kommissionen.

(4)

På grund av särdragen i och utformningen av medlemsstaternas fordonsregistreringssystem är det emellertid möjligt att medlemsstaterna inte kan tillhandahålla alla de uppgifter som är relevanta för övervakningen av etappvis färdigbyggda fordon som anges i förteckningen över detaljerade uppgifter i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011. Följaktligen bör kommissionen ha möjlighet att ta hänsyn till uppgifter från tillverkarna som ett led i kontrollförfarandet enligt artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011 för fastställande av de preliminära specifika utsläppsmålen.

(5)

Tillverkarna bör därför förse kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) med de identifikationsnummer för fordon (VIN) som de tilldelat lätta nyttofordon som sålts under det föregående kalenderåret eller för vilka en garanti har utfärdats under det året. Tillverkarna bör också ha möjlighet att förse kommissionen med utförliga uppgifter om dessa fordon. För att beakta dessa uppgifter vid beräkningen av de preliminära målen, bör tillverkarna lämna sina uppgifter till kommissionen och Europeiska miljöbyrån samtidigt som medlemsstaterna lämnar in sina årliga uppgifter.

(6)

Kommissionen bör, genom att jämföra de detaljerade uppgifter som medlemsstaterna lägger fram med dem som tillhandahålls av tillverkarna, på grundval av identifikationsnumren för fordon (VIN), utarbeta en preliminär uppsättning data för beräkning av de preliminära målen. Den preliminära uppsättningen data som ska anmälas till tillverkarna bör omfatta identifikationsnummer för fordon (VIN) för de poster där de båda dataserierna kan jämföras. Vid behov bör de preliminära uppgifterna även omfatta sådana poster där medlemsstaternas identifikationsnummer för fordon (VIN) inte motsvaras av identifikationsnummer för fordon (VIN) som tilldelats av tillverkaren. I detta fall bör dessa poster överlämnas till tillverkaren utan identifikationsnummer för fordon (VIN). De preliminära uppgifterna, med undantag av VIN, bör offentliggöras i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EU) nr 510/2011.

(7)

För att säkerställa att kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 (3) till fullo är förenliga med vad kraven som gäller personbilar enligt kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 (4) är det lämpligt att ändra kraven för underrättelser om oriktigheter som lämnas av tillverkare av personbilar i enlighet med bestämmelserna i den förordningen.

(8)

Genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.

detaljerade övervakningsuppgifter: de detaljerade uppgifter som anges i avsnitt 2 i del C i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011 och som är uppdelade på tillverkare och fordonsserie och indelade efter typ, variant och version, eller, i förekommande fall, efter enskilda fordon enligt fordonets identifikationsnummer.”

2.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Fordon som inte omfattas av EG-typgodkännande

Om lätta nyttofordon omfattas av nationellt typgodkännande av små serier i enlighet med artikel 23 i direktiv 2007/46/EG eller enskilda godkännanden i enlighet med artikel 24 i det direktivet ska medlemsstaterna informera kommissionen om respektive antal sådana fordon som registrerats på deras territorium.

När den behöriga myndigheten fyller i de detaljerade övervakningsuppgifterna ska den ange namnet på tillverkaren i kolumnen 'Tillverkarens namn i medlemsstatens register' i det format som anges i del C i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011, och i kolumnen 'Tillverkarens namn – EU-standardbenämning' ska något av följande anges:

a)

’AA-IVA’ för rapportering av fordonstyper som godkänts enskilt.

b)

’AA-NSS’ för rapportering av fordonstyper som godkänts nationellt i små serier.”

3.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Om uppgifter överförs i enlighet med punkt 3 i denna artikel, ska den kontaktperson som anges av tillverkaren också ha rätt att ladda upp de detaljerade uppgifterna till Europeiska miljöbyråns dataarkiv.”

b)

Följande punkter 3 och 4 ska läggas till:

”3.   För att det ska vara möjligt att kontrollera de preliminära uppgifterna, ska tillverkarna senast den 28 februari varje år till kommissionen lämna in fordonens identifikationsnummer (VIN) för varje lätt nyttofordon (färdigbyggda, etappvis färdigbyggda eller icke färdigbyggda) de under föregående kalenderår sålt i unionen, eller för vilket de utfärdat en garanti under det året. Tillverkare får samtidigt förse kommissionen med de detaljerade uppgifter för dessa fordon som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011.

Uppgifterna ska överföras via elektronisk dataöverföring till Europeiska miljöbyråns dataarkiv.

4.   Om tillverkarna inte tillhandahåller fordonets identifikationsnummer och de detaljerade uppgifter som avses i punkt 3, ska de preliminära specifika utsläppsmålen beräknas på grundval av de detaljerade uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.”

4.

Följande ska införas som artikel 10a och artikel 10b:

”Artikel 10a

Underrättelse om oriktigheter som lämnas av tillverkare

1.   Tillverkare som lämnar underrättelse om oriktigheter i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011 ska som underlag för sin underrättelse använda de preliminära uppsättningar uppgifter som kommissionen meddelat enligt artikel 8.4.

Underrättelsen ska omfatta alla uppsättningar uppgifter om fordonsregistreringar som den tillverkare som lämnar underrättelsen ansvarar för. När det gäller etappvis färdigbyggda fordon är den ansvarige tillverkaren den tillverkare som ansvarar för EG-typgodkännande av grundfordonet.

Respektive oriktighet ska anges som en separat post i uppsättningen uppgifter för varje version med titeln 'Tillverkarens kommentarer', där en av följande koder ska anges:

a)

Kod A om posterna ändrats av tillverkaren.

b)

Kod B om fordonet inte kan identifieras.

c)

Kod C, om fordonet inte omfattas av förordning (EU) nr 510/2011 eller inte längre tillverkas.

d)

Kod D om tillverkaren till vilken en särskild post har tilldelats är tillverkaren av det etappvis färdigbyggda fordonet men inte av det ofullständiga grundfordonet.

För de syften som avses i b ska ett fordon anses inte kunna identifieras, om tillverkaren inte kan identifiera fordonet på grundval av fordonets identifikationsnummer som tillhandahålls av medlemsstaten, eller om dokumentationen inte innehåller något sådant nummer och fordonet inte kan identifieras på annat sätt.

För de syften som avses i d ska den slutliga tillverkaren också ange namnet på tillverkaren av basfordonet i en särskild post med benämningen 'Tillverkarens anteckningar'.

2.   Om en tillverkare inte har lämnat underrättelse om oriktigheter till kommissionen i enlighet med punkt 1, eller om underrättelsen lämnas in efter utgången av den tidsfrist på tre månader som anges i artikel 8.5 i förordning (EU) nr 510/2011, ska de preliminära uppgifter som anmälts i enlighet med artikel 8.4 i den förordningen anses vara slutgiltiga.

3.   Om underrättelser om oriktigheter enligt punkt 1 omfattar fordons identifikationsnummer ska dessa delges rapporteringssystemet Data Repository (BDR) som avses i artikel 10.3; i övriga fall ska det sändas per e-post via elektronisk, icke-raderbar databärare och vara märkt med texten 'Notification of error – CO2 from vans' till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generalsekretariatet

1049 Bryssel

Belgien

En elektronisk kopia av underrättelsen ska sändas för kännedom till följande e-postadresser:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

och

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

Artikel 10b

Förberedelse av de preliminära uppgifterna

1.   Om tillverkarna lämnar uppgifter till kommissionen i enlighet med artikel 10.3 ska den preliminära uppsättning uppgifter som ska delges en tillverkare omfatta följande poster:

a)

De poster som omfattar fordons identifieringsnummer i sådana fall där de identifikationsnummer som tillhandahålls av tillverkaren i enlighet med artikel 10.3 motsvaras av identifikationsnummer som tillhandahålls av medlemsstaterna i enlighet med del C avsnitt 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 510/2011.

b)

De poster som kan tillskrivas tillverkaren, men utan identifikationsnummer för fordon i de fall där fordonets identifikationsnummer som lämnas av medlemsstaterna inte motsvaras av identifikationsnummer som tillhandahålls av tillverkarna.

De preliminära uppgifter som förberetts, inklusive de uppgifter som avses i leden a och b, ska översändas till tillverkarna i enlighet med artikel 8.4 andra stycket i förordning (EU) nr 510/2011.

Det centrala register över de uppgifter som avses i artikel 8.4 första stycket ska inte omfatta uppgifter om fordons identifikationsnummer.

2.   Behandlingen av fordons identifikationsnummer ska inte inbegripa behandling av personuppgifter som kan kopplas till dessa nummer eller andra uppgifter som möjliggör en koppling mellan identifikationsnummer för fordon och personuppgifter.”

5.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1.)

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 av den 3 april 2012 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 510/2011 (EUT L 98, 4.4.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 293, 11.11.2010, s. 15).


BILAGA

”BILAGA I

UPPGIFTSKÄLLOR

Parameter

Intyg om överensstämmelse (Modell B i del 1 i bilaga IX till direktiv 2007/46/EG)

Dokumentation för typgodkännande (direktiv 2007/46/EG)

Tillverkare (färdigbyggda fordon)

Punkt 0.5

Punkt 0.5 i del I i bilaga III

Tillverkare av grundfordonet (etappvis byggda fordon)

Punkt 0.5.1

Punkt 0.5 i avsnitt I i bilaga VI

Typgodkännandenummer

Punkt 0.10 b

Inledningen till bilaga VI

Typ

Punkt 0.2

Punkt 0.2 i del I i bilaga III

Variant

Punkt 0.2

Del I eller II i bilaga III eller avsnitt 3 i bilaga VIII

Version

Punkt 0.2

Del I eller II i bilaga III eller avsnitt 3 i bilaga VIII

Fabrikat

Punkt 0.1

Punkt 0.1 i del I i bilaga III

Typgodkänd fordonskategori

Punkt 0.4

Punkt 0.4 i del I i bilaga III

Vikt i körklart skick (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon) (kg)

Avsnitt 13

Punkt 2.6 i del I i bilaga III, eller fr.o.m. 10 januari 2014, punkt 2.6 b i del I i bilaga III (om intervall föreligger ska den minsta vikten väljas)

Vikt i körklart skick (grundfordon) (kg)

Avsnitt 14

Punkt 2.17.1 i bilaga I

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last (av grundfordonet när det gäller etappvis byggda fordon) (kg)

Punkt 16.1

Punkt 2.8 i del I i bilaga III

Markyta – hjulbas (mm)

Avsnitt 4

Punkt 2.1 i del I i bilaga III (1)

Markyta – spårvidd (mm)

Avsnitt 30

Punkterna 2.3.1 och 2.3.2 i del I i bilaga III (2)

Specifika koldioxidutsläpp (g/km) (3)

Punkt 49.1

Avsnitt 3 i bilaga VIII

Bränsletyp

Avsnitt 26

Punkt 3.2.2.1 i del 1 i bilaga III

Driftssätt

Punkt 26.1

Punkt 3.2.2.4 i del 1 i bilaga III

Slagvolym (cm3)

Avsnitt 25

Punkt 3.2.1.3 i del 1 i bilaga III

Elförbrukning (Wh/km)

Punkt 49.2

Avsnitt 3 i bilaga VIII

Innovativ teknik eller grupp av innovativa tekniker och de minskade koldioxidutsläppen på grund av denna teknik.

Punkt 49.3

Avsnitt 4 i bilaga VIII

Fordonets identifieringsmärkning

Punkt 0.10

Punkt 9.17 i del I i bilaga III

Standardtilläggsvikt

 

Punkt 2.17.2 i bilaga I


(1)  I enlighet med artikel 4.9 i denna förordning.

(2)  I enlighet med artikel 4.8 och 4.9 i denna förordning.

(3)  I enlighet med artikel 4.5 i denna förordning.”


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 411/2014

av den 23 april 2014

om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst nöt- och kalvkött med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a, c och d, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (2) föreskrivs förmånsordningar för 2014 vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. I enlighet med artikel 3 i den förordningen kommer de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga III till samma förordning att få importeras till unionen inom de gränser för kvoterna som anges i den bilagan. De kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Den berörda kvoten bör förvaltas genom importlicenser, men det är dock lämpligt att tillämpa det system där det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser, som anges i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3). På så sätt ges aktörer som har fått importrättigheter möjlighet att under kvotperioden bestämma när de vill ansöka om importlicenser, med hänsyn till sina faktiska handelsflöden.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (4)och kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 (5) bör vara tillämplig på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utom när det är lämpligt med undantag.

(4)

Vidare bör de bestämmelser i förordning (EG) nr 1301/2006 som rör ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdandet av importlicenser vara tillämpliga på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som anges i denna förordning.

(5)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet ställas i samband med inlämningen av en ansökan om importrättigheter.

(6)

För att säkra att aktörerna ansöker om importlicenser för samtliga tilldelade importrättigheter bör det föreskrivas att en sådan skyldighet utgör ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 (6).

(7)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av en tullkvot

1.   Genom denna förordning öppnas och förvaltas en tullkvot för import av de produkter som anges i bilaga I.

2.   Den produktkvantitet som omfattas av den kvot som avses i punkt 1, den tillämpliga tullsatsen och löpnumren ska vara de som anges i bilaga I.

3.   Den importtullkvot som avses i punkt 1 ska förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

4.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 382/2008 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

Importtullkvotperiod

Den tullkvot som avses i artikel 1.1 ska vara öppen till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 3

Ansökningar om importrättigheter

1.   Ansökningar om importrättigheter ska lämnas in senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den femtonde kalenderdag som följer på dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

2.   En säkerhet på 6 euro per 100 kilogram nettovikt ska ställas samtidigt som ansökan om importrättigheter lämnas in.

3.   De som ansöker om importrättigheter ska visa att en kvantitet nötkött enligt KN-numren 0201 eller 0202 har importerats av dem eller på deras vägnar enligt de relevanta tullbestämmelserna, under den tolvmånadersperiod som omedelbart föregick importtullkvotperioden (nedan kallad referenskvantitet). Ett företag som bildats genom fusion av företag som var för sig har importerat referenskvantiteter får använda dessa referenskvantiteter som grund för sin ansökan.

4.   Ansökningar om importrättigheter under importtullkvotperioden ska inte omfatta en större sammanlagd kvantitet än den sökandes referenskvantiteter. Den behöriga myndigheten ska avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

5.   Medlemsstaterna ska senast den sjunde arbetsdagen från det att den ansökningsperiod som avses i punkt 1 avslutades meddela kommissionen de totala kvantiteter för vilka ansökningar lämnats in, uttryckt i kilogram produktvikt.

6.   Importrättigheter ska tilldelas från och med den sjunde och som längst till och med den tolfte arbetsdagen efter utgången av den meddelandeperiod som avses i punkt 5.

7.   Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 leder till att de importrättigheter som ska tilldelas är färre än dem som det ansökts om, ska den säkerhet som ställts i enlighet med punkt 2 utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

8.   Importrättigheterna ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med den 31 oktober 2014. Importrättigheter ska inte kunna överlåtas.

Artikel 4

Utfärdande av importlicenser

1.   För att de kvantiteter som tilldelas inom den importtullkvot som avses i artikel 1.1 ska kunna övergå till fri omsättning ska en importlicens uppvisas.

2.   Importlicensansökningarna ska täcka hela den kvantitet för vilken importrättigheter tilldelats. Detta krav ska utgöra ett primärt krav i den mening som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) nr 282/2012.

3.   Licensansökningar får endast lämnas in i den medlemsstat där sökanden har ansökt om och erhållit importrättigheter inom den importtullkvot som avses i artikel 1.1.

Varje utfärdande av importlicens ska medföra motsvarande minskning av de importrättigheter som erhållits och den säkerhet som ställts i enlighet med artikel 3.2 ska utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

4.   Importlicenser ska utfärdas efter ansökan från den aktör som har erhållit importrättigheterna och i dennes namn.

5.   I en licensansökan ska endast ett löpnummer anges. En ansökan kan avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 15 och deras respektive varubeskrivning i fält 16 i licensansökan och licensen.

6.   Licensansökan och importlicensen ska innehålla följande:

a)

I fält 8 ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland och fältet ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 ska en av de uppgifter som anges i bilaga II införas.

7.   För varje utfärdad licens ska de berörda kvantiteterna anges för varje KN-nummer.

8.   Genom undantag från artikel 5.3 b i förordning (EG) nr 382/2008 ska importlicenserna vara giltiga i 30 dagar från och med den dag då licensen faktiskt utfärdas i den mening som avses i artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008. Importlicenserna ska dock upphöra att vara giltiga senast den 31 oktober 2014.

Artikel 5

Meddelanden till kommissionen

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a)

senast den 14 november 2014, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under kvotperioden,

b)

senast den 28 februari 2015, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter som licenserna avser.

2.   Senast den 28 februari 2015 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som faktiskt övergått till fri omsättning under den importtullkvotperiod som fastställs i denna förordning.

3.   När det gäller de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 ska kvantiteterna uttryckas i kilogram produktvikt.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (EUT L 115, 29.4.2008, s. 10).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (EUT L 92, 30.3.2012, s. 4).


BILAGA I

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvantitet (i ton netto)

Tullsats

(euro/ton)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

12 000

0


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4.6 b

På bulgariska: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

På spanska: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

På tjeckiska: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

På danska: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

På tyska: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

På estniska: Rakendusmäärus (el) nr 411/2014

På grekiska: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

På engelska: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

På franska: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

På kroatiska: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

På italienska: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

På lettiska: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

På litauiska: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

På ungerska: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesiska: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

På nederländska: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

På polska: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

På portugisiska: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

På rumänska: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

På slovakiska: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

På slovenska: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

På finska: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

På svenska: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 412/2014

av den 23 april 2014

om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a, c och d, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (2) föreskrivs förmånsordningar för 2014 vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. I enlighet med artikel 3 i den förordningen kommer de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga III till samma förordning att få importeras till unionen inom de gränser för kvoterna som anges i den bilagan. De kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

De aktuella importtullkvoterna bör förvaltas genom importlicenser. I detta syfte bör kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3) tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den här förordningen.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (4) bör vara tillämplig på importlicenser som utfärdas i enlighet med denna förordning, utom när det är lämpligt med undantag.

(4)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör den säkerhet som är kopplad till importlicenserna ställas i samband med inlämningen av licensansökan.

(5)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 (5) har vissa KN-nummer i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (6) ersatts med nya KN-nummer som nu skiljer sig från dem som det hänvisas till i förordning (EU) nr 374/2014. De nya KN-numren bör därför återges i bilaga I till den här förordningen.

(6)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   Genom denna förordning öppnas och förvaltas importtullkvoter för äggsektorn och albuminprodukter enligt bilaga I.

2.   Den produktkvantitet som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, den tillämpliga tullsatsen och löpnumren ska vara de som anges i bilaga I.

3.   De importtullkvoter som avses i punkt 1 ska förvaltas genom importlicenser.

4.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

5.   Vid tillämpning av denna förordning ska äggprodukternas vikt omvandlas och uttryckas som ägg med skal enligt de schablonavkastningsgrader som anges i bilaga 69 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (7).

6.   Vid tillämpning av denna förordning ska mjölkalbuminers vikt omvandlas och uttryckas som ägg med skal enligt schablonavkastningsgrader av 7,00 för torkat mjölkalbumin (KN-nummer 3502 20 91) och av 53,00 för andra mjölkalbuminer (KN-nummer 3502 20 99) i enlighet med de principer för omvandling som fastställs i bilaga 69 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 2

Importtullkvotperiod

De importtullkvoter som avses i artikel 1.1 ska vara öppna till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 3

Importlicensansökningar och importlicenser

1.   Licensansökningar ska lämnas in senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) den femtonde kalenderdagen efter den dag då denna förordning träder i kraft.

2.   I en licensansökan kan endast ett löpnummer anges. En ansökan kan avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 15 och deras respektive varubeskrivning i fält 16 i licensansökan och licensen. För tullkvot 09.4275 som anges i bilaga I, ska den totala kvantiteten omvandlas och uttryckas som ägg med skal.

3.   Licensansökningar ska göras för en kvantitet på minst 1 ton och högst 10 % av den kvantitet som är tillgänglig för den berörda kvoten.

4.   Licensansökan och licensen ska innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8 ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland och fältet ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 ska en av de uppgifter som anges i bilaga II införas.

5.   En säkerhet på 20 euro per 100 kg ska ställas samtidigt som licensansökan lämnas in.

6.   Medlemsstaterna ska senast den sjunde arbetsdagen från det att den ansökningsperiod som avses i punkt 1 avslutades meddela kommissionen den totala kvantitet för vilken ansökningar lämnats in uttryckt som kilogram ägg med skal och fördelat per löpnummer.

7.   För att den kvantitet som tilldelas inom den importtullkvot som avses i artikel 1.1 ska kunna övergå till fri omsättning ska en importlicens uppvisas.

8.   Importlicenserna ska utfärdas mellan den sjunde och den tolfte arbetsdagen efter det att den meddelandeperiod som anges i punkt 6 har löpt ut.

Artikel 4

Importlicensernas giltighet

1.   Importlicenserna ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med den 31 oktober 2014.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 i förordning (EG) nr 376/2008 ska de rättigheter som följer av licenserna endast kunna överlåtas till mottagare som uppfyller de urvalskriterier som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 5

Meddelanden till kommissionen

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a)

senast den 14 november 2014, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under kvotperioden,

b)

senast den 28 februari 2015, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter som licenserna avser.

2.   Senast den 28 februari 2015 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som faktiskt övergått till fri omsättning under den importtullkvotperiod som fastställs i denna förordning.

3.   När det gäller de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 ska kvantiteten uttryckas som kilogram ägg med skal och fördelas per löpnummer.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 31.10.2013, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA I

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvantitet i ton

Tullsats

(euro/ton)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta; Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som livsmedel; äggalbuminer och mjölkalbuminer, lämpliga som livsmedel

1 500

(uttryckt som ägg med skal)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta;

3 000 (uttryckt i nettovikt)

0


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 3.4 b

På bulgariska: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

På spanska: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

På tjeckiska: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

På danska: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

På tyska: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

På estniska: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

På grekiska: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

På engelska: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

På franska: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

På kroatiska: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

På italienska: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

På lettiska: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

På litauiska: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

På ungerska: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesiska: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

På nederländska: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

På polska: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

På portugisiska: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

På rumänska: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

På slovakiska: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

På slovenska: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

På finska: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

På svenska: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 413/2014

av den 23 april 2014

om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a, c och d, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (2) föreskrivs förmånsordningar för 2014 vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. I enlighet med artikel 3 i den förordningen kommer de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga III till samma förordning att få importeras till unionen inom de gränser för tullkvoterna som anges i den bilagan. De kvoter som avses i bilaga III till den förordningen kommer att förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Den berörda kvoten bör förvaltas genom importlicenser, men det är dock lämpligt att tillämpa det system där det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser, som anges i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3). På så sätt ges aktörer som har fått importrättigheter möjlighet att under kvotperiodens gång bestämma när de vill ansöka om importlicenser, med hänsyn till sina faktiska handelsflöden.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (4) bör vara tillämplig på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utom när det är lämpligt med undantag.

(4)

Vidare bör de bestämmelser i förordning (EG) nr 1301/2006 som rör ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdandet av importlicenser vara tillämpliga på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som anges i denna förordning.

(5)

För säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet ställas i samband med inlämningen av ansökan om importrättigheter och i samband med utfärdandet av en importlicens.

(6)

För att se till att aktörerna ansöker om importlicenser för samtliga tilldelade importrättigheter bör det föreskrivas att en sådan skyldighet utgör ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 (5).

(7)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 (6) har vissa KN-nummer i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (7) ersatts med nya KN-nummer som nu skiljer sig från dem som det hänvisas till i förordning (EU) nr 374/2014. De nya KN-numren bör därför återges i bilaga I till den här förordningen.

(8)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   Genom denna förordning öppnas och förvaltas tullkvoter för import av de produkter som anges i bilaga I.

2.   Den produktkvantitet som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, den tillämpliga tullsatsen och löpnumren ska vara de som anges i bilaga I.

3.   De importtullkvoter som avses i punkt 1 ska förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

4.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

Importtullkvotperiod

De tullkvoter som avses i artikel 1 ska vara öppna till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 3

Ansökningar om importrättigheter

1.   Ansökningar om importrättigheter ska lämnas in senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) den femtonde kalenderdag som följer på dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

2.   En säkerhet på 35 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt som ansökan om importrättigheter lämnas in.

3.   De som ansöker om importrättigheter ska visa att en kvantitet fjäderfäprodukter enligt KN-numren 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 eller 1602 39 21 har importerats av dem eller på deras vägnar enligt de relevanta tullbestämmelserna, under den tolvmånadersperiod som omedelbart föregick importtullkvotperioden (nedan kallad referenskvantitet). Ett företag som bildats genom fusion av företag som var för sig har importerat en referenskvantitet får kombinera dessa referenskvantiteter som grund för sin ansökan.

4.   En ansökan om importrättigheter under importtullkvotperioden ska inte omfatta en större sammanlagd kvantitet än den sökandes referenskvantitet. Den behöriga myndigheten ska avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

5.   Medlemsstaterna ska senast den sjunde arbetsdagen från det att den ansökningsperiod som avses i punkt 1 avslutades meddela kommissionen de totala kvantiteterna för samtliga ansökningar uttryckt i kilogram produktvikt fördelat per löpnummer.

6.   Importrättigheter ska tilldelas från och med den sjunde och som längst till och med den tolfte arbetsdagen efter utgången av den meddelandeperiod som avses i punkt 5.

7.   Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 leder till att de importrättigheter som ska tilldelas är färre än dem som det ansökts om, ska den säkerhet som ställts i enlighet med punkt 2 utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

8.   Importrättigheterna ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med den 31 oktober 2014. Importrättigheter ska inte kunna överlåtas.

Artikel 4

Utfärdande av importlicenser

1.   För att de kvantiteter som tilldelas inom de importtullkvoter som avses i artikel 1.1 ska kunna övergå till fri omsättning ska en importlicens uppvisas.

2.   Importlicensansökningarna ska täcka hela den kvantitet för vilken importrättigheter tilldelats. Detta krav ska utgöra ett primärt krav i den mening som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) nr 282/2012.

3.   Licensansökningar får endast lämnas in i den medlemsstat där sökanden har ansökt om och erhållit importrättigheter inom de importtullkvoter som avses i artikel 1.1.

4.   Vid utfärdandet av importlicensen ska aktören ska ställa en säkerhet på 75 euro per 100 kilo. Varje utfärdande av importlicens ska medföra motsvarande minskning av de importrättigheter som erhållits, och den säkerhet som har ställts för importrättigheterna ska utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

5.   Importlicenser ska utfärdas efter ansökan från den aktör som har erhållit importrättigheterna och i dennes namn.

6.   I en licensansökan ska endast ett löpnummer anges. En ansökan kan avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 15 och deras respektive varubeskrivning i fält 16 i licensansökan och licensen.

7.   Licensansökan och importlicensen ska innehålla följande:

a)

I fält 8 ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland och fältet ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 ska en av de uppgifter som anges i bilaga II införas.

8.   För varje utfärdad licens ska de berörda kvantiteterna anges för varje KN-nummer.

9.   I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 ska importlicenserna vara giltiga i 30 dagar från och med den dag då licensen utfärdas. Importlicenserna ska dock upphöra att vara giltiga senast den 31 oktober 2014.

Artikel 5

Meddelanden till kommissionen

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a)

senast den 14 november 2014, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under kvotperioden,

b)

senast den 28 februari 2015, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter som licenserna avser.

2.   Senast den 28 februari 2015 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som faktiskt övergått till fri omsättning under den importtullkvotperiod som fastställs i denna förordning.

3.   När det gäller de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 ska kvantiteten uttryckas i kilogram och fördelas per löpnummer.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (EUT L 92, 30.3.2012, s. 4).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 31.10.2013, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA I

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ex KN-nummer anges ska förmånsordningen bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvantitet (i ton netto)

Tullsats

(euro/ton)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta; annat berett eller konserverat kött av kalkon eller av höns av arten Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, ostyckat, fryst

20 000

0


(1)  Färskt eller kylt, halvor eller kvarter av pärlhöns.


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4.7 b

På bulgariska: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

På spanska: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

På tjeckiska: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

På danska: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

På tyska: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

På estniska: Rakendusmäärus (el) nr 413/2014

På grekiska: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

På engelska: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

På franska: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

På kroatiska: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

På italienska: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

På lettiska: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

På litauiska: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

På ungerska: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesiska: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

På nederländska: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

På polska: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

På portugisiska: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

På rumänska: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

På slovakiska: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

På slovenska: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

På finska: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

På svenska: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 414/2014

av den 23 april 2014

om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst griskött med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a, c och d, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (2) föreskrivs förmånsordningar för 2014 vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. I enlighet med artikel 3 i den förordningen kommer de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga III till samma förordning att få importeras till unionen inom de gränser för tullkvoterna som anges i den bilagan. De kvoter som avses i bilaga III till den förordningen ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Den berörda kvoten bör förvaltas genom importlicenser, men det är dock lämpligt att tillämpa det system där det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser, som anges i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3). På så sätt ges aktörer som har fått importrättigheter möjlighet att under kvotperiodens gång bestämma när de vill ansöka om importlicenser, med hänsyn till sina faktiska handelsflöden.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (4) bör vara tillämplig på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utom när det är lämpligt med undantag.

(4)

Vidare bör de bestämmelser i förordning (EG) nr 1301/2006 som rör ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdandet av importlicenser vara tillämpliga på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som anges i denna förordning.

(5)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet ställas i samband med inlämningen av ansökan om importrättigheter och i samband med utfärdandet av en importlicens.

(6)

För att se till att aktörerna ansöker om importlicenser för samtliga tilldelade importrättigheter bör det föreskrivas att en sådan skyldighet utgör ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 (5).

(7)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   Genom denna förordning öppnas och förvaltas tullkvoter för import av de produkter som anges i bilaga I.

2.   Den produktkvantitet som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, den tillämpliga tullsatsen och löpnumren ska vara de som anges i bilaga I.

3.   De importtullkvoter som avses i punkt 1 ska förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

4.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

Importtullkvotperiod

De importtullkvoter som avses i artikel 1.1 ska vara öppna till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 3

Ansökningar om importrättigheter

1.   Ansökningar om importrättigheter ska lämnas in senast kl. 13.00, lokal tid i Bryssel, den femtonde kalenderdag som följer på ikraftträdandet av denna förordning.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt som ansökan om importrättigheter lämnas in.

3.   De som ansöker om importrättigheter ska visa att en kvantitet grisköttprodukter enligt KN-nummer 0203 har importerats av dem eller på deras vägnar enligt de relevanta tullbestämmelserna, under den tolvmånadersperiod som omedelbart föregick den importtullkvotperioden (nedan kallad referenskvantitet). Ett företag som bildats genom fusion av företag som var för sig har importerat referenskvantiteter får använda dessa referenskvantiteter som grund för sin ansökan.

4.   Ansökningar om importrättigheter under importtullkvotperioden ska inte omfatta en större sammanlagd kvantitet än den sökandes referenskvantiteter. Den behöriga myndigheten ska avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

5.   Medlemsstaterna ska senast den sjunde arbetsdagen från det att den ansökningsperiod som avses i punkt 1 avslutades meddela kommissionen de totala kvantiteter för vilka ansökningar lämnats in, uttryckt i kilogram produktvikt fördelat per löpnummer.

6.   Importrättigheter ska tilldelas från och med den sjunde och som längst till och med den tolfte arbetsdagen efter utgången av den meddelandeperiod som avses i punkt 5.

7.   Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 leder till att de importrättigheter som ska tilldelas är färre än dem som det ansökts om, ska den säkerhet som ställts i enlighet med punkt 2 utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

8.   Importrättigheterna ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med den 31 oktober 2014. Importrättigheter ska inte kunna överlåtas.

Artikel 4

Utfärdande av importlicenser

1.   För att de kvantiteter som tilldelas inom de importtullkvoter som avses i artikel 1.1 ska kunna övergå till fri omsättning ska en importlicens uppvisas.

2.   Importlicensansökningarna ska täcka hela den kvantitet för vilken importrättigheter tilldelats. Detta krav ska utgöra ett primärt krav i den mening som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) nr 282/2012.

3.   Licensansökningar får endast lämnas in i den medlemsstat där sökanden har ansökt om och erhållit importrättigheter inom de importtullkvoter som avses i artikel 1.1.

4.   Vid utfärdandet av importlicensen ska aktören ställa en säkerhet på 50 euro per 100 kilogram. Varje utfärdande av importlicens ska medföra motsvarande minskning av de importrättigheter som erhållits, och den säkerhet som har ställts för importrättigheterna ska utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

5.   Importlicenser ska utfärdas efter ansökan från den aktör som har erhållit importrättigheterna och i dennes namn.

6.   I en licensansökan ska endast ett löpnummer anges. En ansökan kan avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 15 och deras respektive varubeskrivning i fält 16 i licensansökan och licensen.

7.   Licensansökan och importlicensen ska innehålla följande:

a)

I fält 8 ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland och fältet ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 ska en av de uppgifter som anges i bilaga II införas.

8.   För varje utfärdad licens ska de berörda kvantiteterna anges för varje KN-nummer.

9.   I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008 ska importlicenserna vara giltiga i 30 dagar från och med den dag då licensen utfärdas. Importlicenserna ska dock upphöra att vara giltiga senast den 31 oktober 2014.

Artikel 5

Meddelanden till kommissionen

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna

a)

senast den 14 november 2014, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under kvotperioden,

b)

senast den 28 februari 2015, och även om inga ansökningar har lämnats in, meddela kommissionen de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter som licenserna avser.

2.   Senast den 28 februari 2015 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som faktiskt övergått till fri omsättning under den importtullkvotperiod som fastställs i denna förordning.

3.   När det gäller de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 ska kvantiteterna uttryckas i kilogram produktvikt och fördelas per löpnummer.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (EUT L 92, 30.3.2012, s. 4).


BILAGA I

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvantitet (i ton netto)

Tullsats

(euro/ton)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst, undantaget skinka, sida och benfria styckningsdelar

20 000

0


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4.7 b

På bulgariska: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

På spanska: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

På tjeckiska: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

På danska: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

På tyska: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

På estniska: Rakendusmäärus (el) nr 414/2014

På grekiska: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

På engelska: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

På franska: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

På kroatiska: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

På italienska: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

På lettiska: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

På litauiska: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

På ungerska: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

På maltesiska: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

På nederländska: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

På polska: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

På portugisiska: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

På rumänska: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

På slovakiska: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

På slovenska: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

På finska: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

På svenska: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 415/2014

av den 23 april 2014

om ändring av och undantag från förordning (EG) nr 2535/2001 vad gäller förvaltningen av tullkvoter för mejeriprodukter med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a och c, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (2) föreskrivs förmånsordningar för 2014 vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. I enlighet med artikel 3 i den förordningen kommer de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga III till samma förordning att få importeras till unionen inom de gränser för tullkvoterna som anges i den bilagan. De kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 kommer att förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 omfattar tullkvoter för mjölk och mjölkprodukter. Det är nödvändigt att inbegripa dessa kvoter i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 (3) och att i artikel 19 i nämnda förordning införa en hänvisning till den relevanta regeln om det ursprungsbevis som krävs för import inom ramen för dessa kvoter.

(3)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör perioden för inlämning av licensansökningar och licensernas giltighetstid fastställas.

(4)

Enligt artikel 10.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 får importörer som godkänts i maj 2013 importera enligt kvoter endast under perioden 1 juli 2013–30 juni 2014. Eftersom de kvoter som öppnas för Ukraina undantagsvis löper över två på varandra följande sexmånadersperioder kan godkända importörer endast importera till och med den 30 juni 2014, samtidigt som de berörda kvoterna är öppna fram till och med den 31 oktober 2014. Det är därför lämpligt att göra det möjligt för dessa att importera enligt de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 till och med den 31 oktober 2014.

(5)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 (4) har vissa KN-nummer i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (5) ersatts med nya KN-nummer som nu skiljer sig från dem som det hänvisas till i förordning (EU) nr 374/2014. Dessa nya KN-nummer bör därför återges i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001.

(6)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2535/2001 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 5 ska följande led läggas till som led l:

”l)

De kvoter som avses i del L i bilaga I.”

b)

I artikel 19.1 ska följande led läggas till som led j:

”j)

Artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (6).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).”"

c)

I bilaga I ska en ny del läggas till som del L, vars text anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Licensansökningar för de kvoter som avses i del L i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001, som lagts till genom artikel 1 c i den här förordningen, ska lämnas in senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) den tionde kalenderdagen från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Utfärdade licenser ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 10.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2535/2001 får importörer som godkänts under 2013 och 2014 importera inom ramen för de kvoter som avses i del L i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001, som lagts till genom artikel 1 i c den här förordningen, till och med den 31 oktober 2014.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341, 22.12.2001, s. 29).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 31.10.2013, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

”I.L

TULLKVOTER SOM AVSES I BILAGA III TILL FÖRORDNING (EU) nr 374/2014

Löp-

nummer

KN-nr

Varuslag (1)

Ursprungs- land

Importperiod

Kvotmängd

(i ton produktvikt)

Import-tull (euro/100 kg nettovikt)

09. 4600

0401

 

UKRAINA

Till och med den 31 oktober 2014

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Mjölk och grädde, inte i form av pulver eller granulat eller i annan fast form; yoghurt, varken smaksatt eller innehållande frukt, bär nötter eller kakao; fermenterade eller syrade mjölkprodukter, varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao och inte i form av pulver eller granulat eller i annan fast form

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAINA

Till och med den 31 oktober 2014

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form; fermenterade eller syrade mjölkprodukter i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAINA

Till och med den 31 oktober 2014

1 500

0

 

0405 20 90

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.”


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 416/2014

av den 23 april 2014

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa spannmål med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a och c, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (2) föreskrivs bland annat öppnande av tullkvoter för import av vissa spannmål med ursprung i Ukraina till och med den 31 oktober 2014. Tullkvoterna för de jordbruksprodukter som avses i bilaga III till den förordningen förvaltas av kommissionen enligt regler som fastställts i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

För att importen av spannmål med ursprung i Ukraina som omfattas av denna tullkvot ska ske korrekt och inte i spekulativt syfte bör denna import endast kunna ske efter det att en importlicens utfärdats. Därför bör förordningarna (EG) nr 1301/2006 (3), (EG) nr 1342/2003 (4) och (EG) nr 376/2008 (5) tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella undantag som föreskrivs enligt denna förordning.

(3)

För att säkra att kvoterna förvaltas korrekt är det lämpligt att fastställa tidsfrister för inlämnande av licensansökningar samt vilka uppgifter som ska ingå i ansökningarna och i licenserna.

(4)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1006/2011 (6) har KN-numren för spannmål i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (7) ersatts med nya KN-nummer som skiljer sig från dem som det hänvisas till i förordning (EU) nr 374/2014. De nya KN-numren bör därför återges i bilaga I till den här förordningen.

(5)

Eftersom de kvoter som avses i bilaga III till förordning (EU) nr 374/2014 endast är öppna till och med den 31 oktober 2014 bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   De importtullkvoter för vissa produkter med ursprung i Ukraina som anges i bilagan till denna förordning ska vara öppna till och med den 31 oktober 2014.

2.   Importtullen inom den tullkvot som avses i punkt 1 ska vara 0 euro per ton.

3.   Förordningarna (EG) nr 376/2008, (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 1342/2003 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

Ansökan om och utfärdande av importlicenser

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en ansökan om importlicens per löpnummer och vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan ska ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan ska förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens ska lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på fredagen kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel). De får inte lämnas in senare än fredagen den 17 oktober 2014 kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel).

2.   I varje importlicensansökan ska det anges en kvantitet i kilogram, utan decimaler, som inte får överstiga den totala kvantitet som ingår i den aktuella kvoten.

3.   Importlicenserna ska utfärdas den fjärde arbetsdagen som följer på det meddelande som avses i artikel 4.1.

4.   I ansökan om importlicens och i själva importlicensen ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland i fält 8 och fältet ”ja” ska markeras med ett kryss. Licenserna ska endast var giltiga för produkter med ursprung i Ukraina.

Artikel 3

Importlicensernas giltighet

Licensens giltighet ska räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008.

Importlicensens giltighetstid ska vara den som anges i artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1342/2003. Importlicenserna ska under alla omständigheter upphöra att vara giltiga senast den 31 oktober 2014.

Artikel 4

Meddelanden

1.   Senast kl. 18.00 (lokal tid i Bryssel) måndagen veckan efter inlämnandet av importlicensansökningarna ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen varje ansökan per löpnummer, tillsammans med uppgift om produktursprung och begärd kvantitet; om inga ansökningar inkommit ska ett meddelande med texten ”inga” sändas.

2.   Den dag då importlicenserna utfärdas ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen de uppgifter rörande de utfärdade licenserna som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 med uppgift om de totala kvantiteter för vilka importlicenserna har utfärdats.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 28.10.2011, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd. Där ex KN-nummer anges ska förmånsordningen bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvantitet

09.4306

1001 99 (00)

spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, andra slag än för utsäde

950 000 ton

1101 00 (15-90)

mjöl av vanligt vete och spält, mjöl av blandsäd av vete och råg

1102 90 (90)

mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, korn, havre, ris

1103 11 (90)

krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält

1103 20 (60)

pelletar av vanligt vete

09.4307

1003 90 (00)

korn, andra slag än för utsäde

250 000 ton

1102 90 (10)

kornmjöl

ex 1103 20 (25)

pelletar av korn

09.4308

1005 90 (00)

majs, annan än utsädesmajs

400 000 ton

1102 20 (10-90)

majsmjöl

1103 13 (10-90)

krossgryn samt grovt mjöl av majs

1103 20 (40)

pelletar av majs

1104 23 (40-98)

majs bearbetad på annat sätt


24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 417/2014

av den 23 april 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/58


RÅDETS BESLUT

av den 14 april 2014

om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

(2014/225/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den nederländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och 18 januari 2010 antog rådet beslut 2009/1014/EU (1) och beslut 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för P.G. de VEY MESTDAGH har löpt ut. En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för S.A.E. POEPJES har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015,

a)

som ledamot

 

Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen,

och

b)

som suppleant

 

Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2014.

På rådets vägnar

A. TSAFTARIS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


Rättelser

24.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/59


Rättelse till rådets förordning (Euratom) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006

( Europeiska unionens officiella tidning L 346 av den 20 december 2013 )

Titeln i innehållsförteckningen och på sidan 7 ska

i stället för:

”Rådets förordning (Euratom) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006”

vara:

”Rådets förordning (EU) nr 1369/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006”.