ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 120

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
23 april 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

 

2014/209/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 mars 2014 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr C(2014) 1625] ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

23.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/1


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 mars 2014

om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort

[delgivet med nr C(2014) 1625]

(Text av betydelse för EES)

(2014/209/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1), särskilt artikel 13 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2006/126/EG föreskrivs att alla körkort som utfärdats i medlemsstaterna ska erkännas ömsesidigt, inbegripet de körkort som utfärdats före datumet för tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande.

(2)

Principen om ömsesidigt erkännande av körkort innebär fullständigt erkännande av samtliga rättigheter som har beviljats körkortsinnehavaren i enlighet med då gällande nationella bestämmelser.

(3)

I direktiv 2006/126/EG föreskrivs att medlemsstaterna ska fastställa överensstämmelser mellan de kategorier av körkort som utfärdats före genomförandet av det direktivet och de kategorier som definieras i artikel 4 i det direktivet. Dessa överensstämmelser bör få kommissionens samtycke i en rättsligt bindande form.

(4)

Efter Kroatiens anslutning till unionen är det nödvändigt att lägga till de körkort som utfärdas av detta land i tabellerna över överensstämmelser inrättade genom kommissionens beslut 2013/21/EU (2).

(5)

Sedan beslut 2013/21/EU antogs har Grekland, Italien, Slovenien, Sverige, Tjeckien och Tyskland anmält korrigeringar av de överensstämmelser som tillåts enligt detta.

(6)

Beslut 2013/21/EU bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut ska gälla för alla giltiga körkort som har utfärdats i medlemsstaterna och som fortfarande är i omlopp.

Artikel 2

Tabeller över överensstämmelser mellan de olika kategorier av körkort som utfärdats i medlemsstaterna före genomförandet av direktiv 2006/126/EG och de harmoniserade kategorier av körkort som definieras i artikel 4 i direktiv 2006/126/EG finns i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

1.   De kategorier av körkort som utfärdats före genomförandet av direktiv 2006/126/EG berättigar körkortsinnehavaren att köra fordon i motsvarande kategorier, enligt beskrivningen i bilagan, utan att byta ut körkortet. Vissa begränsningar kan gälla och anges för den aktuella behörigheten i bilagan till detta beslut.

2.   När ett körkort byts ut mot ett körkort av EU-modell enligt beskrivningen i bilaga I till direktiv 2006/126/EG ska motsvarande behörigheter beviljas i enlighet med bilagan till detta beslut.

3.   De koder som anger begränsningar i motsvarande behörigheter är harmoniserade EU-koder som specificeras i bilaga I till direktiv 2006/126/EG.

4.   Principen om ömsesidigt erkännande enligt artikel 2.1 i direktiv 2006/126/EG gäller inte för nationella kategorier av körkort.

Artikel 4

Beslut 2013/21/EU ska upphöra att gälla med verkan från och med dagen för ikraftträdande av detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2014.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Kommissionens beslut 2013/21/EU av den 18 december 2012 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort (EUT L 19, 22.1.2013, s. 1).


BILAGA

MODELLER UTFÄRDADE I BELGIEN

Modell Belgien 1 (B1)

Utfärdad i Belgien från den 1 januari 1967 till den 31 december 1988

Beskrivning: Modellen är utfärdad på ett av följande språk: nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Körkort av rosa papper (105 × 222 mm) med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell B1

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A med EU-koder för anpassade fordon

2

BF

B med EU-koder för anpassade fordon

2

Ytterligare upplysningar:

1.

B* för fordon i kategori B som används som taxi, för biluthyrning, för personaltransport etc.

2.

För att vara behörig att köra fordon i kategori AF och/eller BF krävs behörighet för kategori A och/eller B, liksom för kategori F, samt att fordonets registreringsnummer anges på körkortet.

Modell Belgien 2 (B2)

Utfärdad i Belgien från den 1 januari 1989 till den 30 september 1998

Beskrivning: Modellen är utfärdad på ett av följande språk: nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Körkort av rosa papper (106 × 222 mm) med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell B2

Motsvarande kategorier

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Modell Belgien 3 (B3)

Utfärdad i Belgien sedan den 1 januari 1998

Beskrivning: Modellen är utfärdad på ett av följande språk: nederländska, franska eller tyska. Körkort av rosa papper (106 × 222 mm) med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell B3

Motsvarande kategorier

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Modell Belgien 4 (B4)

Utfärdad i Belgien sedan den 1 juli 2010

Beskrivning: Modellen är utfärdad på ett av följande språk: nederländska, franska eller tyska. Rosa körkort av polykarbonat, tillverkat i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2006/126/EG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell B4

Motsvarande kategorier

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MODELLER UTFÄRDADE I BULGARIEN

Modell Bulgarien 1 (BG1)

Utfärdad i Bulgarien från den 1 januari 2010 till den 19 januari 2013

Beskrivning: I enlighet med direktiv 2006/126/EG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell BG1

Motsvarande kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

MODELLER UTFÄRDADE I TJECKIEN

Modell Tjeckien 1 (CZ1)

Utfärdad i Tjeckien från den 1 januari 2001 till den 30 april 2004

Beskrivning: Material: Inplastat flerfärgat papper i banksedelkvalitet. En cirkelrund holografisk bild (med ”CZ” i mitten) i lamineringen täcker delvis fotografiet i nedre vänstra hörnet. Fotografi: 35 × 45 mm, fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel med namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld.

Körkortets giltighet: upp till livstid. Den här modellen måste bytas ut senast den 31 december 2013.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell CZ1

Motsvarande kategorier

AM

AM

A1

AM, A1

A (från 18 år och uppåt)

AM, A1, A2

A (från 21 år och uppåt)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (nationell kategori, jordbrukstraktorer)

Modell Tjeckien 2 (CZ2)

Utfärdad i Tjeckien sedan den 1 maj 2004

Beskrivning: Plastkort av polykarbonat i format ID1 – 54 × 86 mm (kreditkortsstorlek) – med orden ”ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” och landets namn ”ČESKÁ REPUBLIKA” längst upp. Längst till höger på kortet står orden ”MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” och ”KÖRKORT” på EU-språken. Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar körkortet (”CZ”), inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor, återfinns längst upp till vänster på kortet. Lasergraverade personuppgifter, inklusive körkortsinnehavarens fotografi och underskrift. Reliefprägling med guillochering och bokstäverna ”CZ” på båda sidor av kortet. Logotyp med bokstäverna ”CZ” längst upp till höger på framsidan i optiskt variabel tryckfärg som växlar mellan guld och grönt. Föränderlig bild längst ner till höger på framsidan som visar ett fotografi av körkortsinnehavaren och körkortsnumret (samma som i fält 5).

Körkortets giltighet: 10 år.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell CZ2

Motsvarande kategorier

AM

AM

A1

AM, A1

A (från 18 år och uppåt)

AM, A1, A2

A (från 21 år och uppåt)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (nationell kategori, jordbrukstraktorer)

MODELLER UTFÄRDADE I DANMARK

Modell Danmark 1 (DK1)

Utfärdad i Danmark till den 30 april 1986

Beskrivning: Rosa körkort med fyra sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell DK1

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Den danska kategorin A1 är för motorcyklar utan sidvagn och A2 är för motorcyklar med sidvagn. Dessa kategorier motsvarar därför inte underkategorierna A1 och A2 enligt definitionen i direktiv 2006/126/EG. Behörigheten för den danska kategorin A1 är begränsad till motorcyklar utan sidvagn och för A2 till motorcyklar med sidvagn. Innehavare av de danska kategorierna A1 och/eller A2 har rätt att få fullständig behörighet för kategorierna AM, A1, A2 och A i andra medlemsstater.

2.

Innehavare av den danska kategorin B har även behörighet att köra trehjuliga motorcyklar.

Den här modellen är inte längre giltig i Danmark, eftersom ett obligatoriskt utbyte av alla körkort skedde under åren 1991 till 1993. Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i Danmark och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 19 januari 2033.

Modell Danmark 2 (DK2)

Utfärdad i Danmark från den 1 maj 1986 till den 30 juni 1996

Körkort med rosa och beige linjer, fyra sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell DK2

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Den danska kategorin A1 är för motorcyklar utan sidvagn och A2 är för motorcyklar med sidvagn. Dessa kategorier motsvarar därför inte underkategorierna A1 och A2 enligt definitionen i direktiv 2006/126/EG. Behörigheten för den danska kategorin A1 är begränsad till motorcyklar utan sidvagn och för A2 till motorcyklar med sidvagn. Innehavare av de danska kategorierna A1 och/eller A2 har rätt att få fullständig behörighet för kategorierna AM, A1, A2 och A i andra medlemsstater.

2.

Innehavare av den danska kategorin B har även behörighet att köra trehjuliga motorcyklar.

Modell Danmark 3 (DK3)

Utfärdad i Danmark från den 1 juli 1996 till den 13 april 1997

Beskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, fyra sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell DK3

Motsvarande kategorier

Anm.

A (liten motorcykel)

AM, A1,

1

A (stor motorcykel)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Innehavare av den danska kategorin A (liten motorcykel) har rätt att köra

a)

tvåhjulig motorcykel utan sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som inte överstiger 0,16 kW/kg och vars effekt inte överstiger 25 kW,

b)

tvåhjulig motorcykel med sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som inte överstiger 0,16 kW/kg,

c)

trehjuliga motorcyklar,

d)

fordonen som nämns under a, b och c med släpvagn,

e)

stor moped.

2.

Innehavare av den danska kategorin A (stor motorcykel) har rätt att köra

a)

fordonen som nämns under punkt 1,

b)

tvåhjulig motorcykel utan sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som överstiger 0,16 kW/kg eller vars effekt överstiger 25 kW,

c)

tvåhjulig motorcykel med sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som överstiger 0,16 kW/kg,

d)

fordonen som nämns under b och c med släpvagn.

3.

Innehavare av den danska kategorin B har även behörighet att köra trehjuliga motorcyklar.

Modell Danmark 4 (DK4)

Utfärdad i Danmark sedan den 14 april 1997

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till rådets direktiv 91/439/EEG (1).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell DK4

Motsvarande kategorier

Anm.

A (liten motorcykel)

AM, A1

1

A (stor motorcykel)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Innehavare av den danska kategorin A (liten motorcykel) har rätt att köra

a)

tvåhjulig motorcykel utan sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som inte överstiger 0,16 kW/kg och vars effekt inte överstiger 25 kW,

b)

tvåhjulig motorcykel med sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som inte överstiger 0,16 kW/kg,

c)

trehjuliga motorcyklar,

d)

fordonen som nämns under a, b och c med släpvagn,

e)

stor moped.

2.

Innehavare av den danska kategorin A (stor motorcykel) har rätt att köra

a)

fordonen som nämns under punkt 1,

b)

tvåhjulig motorcykel utan sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som överstiger 0,16 kW/kg eller vars effekt överstiger 25 kW,

c)

tvåhjulig motorcykel med sidvagn med ett effekt/viktförhållande (där vikten inkluderar vatten, olja och bränsle) som överstiger 0,16 kW/kg,

d)

fordonen som nämns under b och c med släpvagn.

3.

Innehavare av den danska kategorin B har även behörighet att köra trehjuliga motorcyklar.

Datumet för första utfärdandet av körkortskategorier som utfärdades före den 1 maj 1986 kan inte spåras. I dessa fall kan symbolen ”<” eller ”≤” förekomma i kolumn 10 på körkortet åtföljt av ett årtal, vilket anger att kategorin utfärdades före eller under det året.

Till och med den 19 januari 2013 är de danska reglerna för behörighet att köra små mopeder följande:

Endera av följande ger en person rätt att köra en liten moped i Danmark:

a)

Ett mopedcertifikat.

b)

Ett körkort för traktor.

c)

Att man är 18 år eller äldre.

MODELLER UTFÄRDADE I TYSKLAND

Modell Tyskland 1 (D1)

Utfärdad i Tyskland till den 1 april 1986 (i undantagsfall kan datumet för utfärdande vara efter den 1 april 1986)

Beskrivning: Grått körkort med fyra sidor. Modellen förekommer i flera olika färger och former, eftersom den har utfärdats under mer än 40 år. Modeller som utfärdats i delstaten Saarland kan ha en annan storlek och är dessutom på två språk (tyska och franska).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D1

Motsvarande kategorier

Anm.

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980 — 31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Ytterligare upplysningar:

Ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, som inte visas i tabellerna, kan förekomma. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar.

1.

Om ett körkort för ”Klasse 1” utfärdades före den 1 april 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom behörig att köra fordon i kategori B 79 (≤ 700 cm3) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut, är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori B.

2.

Om innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2” fyllde 50 år före den 31 december 1999 upphörde behörigheten att gälla den 31 december 2000. Om denne körkortsinnehavare bytte ut sitt körkort mot en ny modell senast den 31 december 2000, gäller den nya modellens giltighetsperiod och frekvens för läkarkontroll. Om en innehavare fyllde/fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han/hon byta ut sitt körkort mot en ny modell senast på sin femtioårsdag och därefter gäller en giltighetsperiod på fem år.

Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans/hennes behörighet enligt ”Klasse 2” inte erkännas (såvida han/hon inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler började gälla för honom).

3.

Om ett körkort för ”Klasse 2” eller ”Klasse 3” utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom behörig att köra fordon i kategorierna A1 och A 79 (≤ 250 cm3). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori A om han/hon byter ut körkortet.

Om ett körkort för ”Klasse 2” eller ”Klasse 3” utfärdades efter ovanstående datum men före den 1 april 1980, är innehavaren dessutom behörig att köra fordon i kategori A1.

4.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 3” är även behörig att köra följande fordon: CE 79 (C1E > 12 ton, L ≤ 3) (= högst tre axlar).

På ett nytt körkort, som utfärdas till innehavaren i utbyte, behöver denna behörighet bara visas om innehavaren uttryckligen begär det.

5.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 3” är behörig att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2” är behörig att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

6.

Om ett körkort för ”Klasse 4” utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är kategorin inte bara nationell, utan den ger innehavaren behörighet att köra fordon i följande kategorier: A1, A 79 (≤ 250 cm3) och B 79 (≤ 700 cm3). Innehavaren är berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori A och B om han/hon byter ut körkortet.

Om ett körkort för ”Klasse 4” utfärdades efter ovanstående datum men före den 1 april 1980, ger det innehavaren behörighet att köra fordon i kategori A1.

7.

Kategori A1 gäller även för motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05).

8.

Kategori A1 gäller även för motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05). Kategori A är begränsad till trehjuliga motorcyklar (kod 79.03) och trehjuliga motorcyklar med släpvagn som har en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 750 kg (kod 79.04). Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

9.

Kategorierna A1 och A är begränsade till trehjuliga motorcyklar (kod 79.03) och trehjuliga motorcyklar med släpvagn som har en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 750 kg (kod 79.04). Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

Modell Tyskland 2 (D2)

Utfärdad i f.d. Östtyskland till 1969

Beskrivning: Grått körkort med fyra sidor.

En lagändring som trädde i kraft den 1 april 1957 ändrade omfattningen hos och definitionen av kategorierna. Därför krävs två tabeller över överensstämmelser för denna modell.

D2a:   Modell utfärdad till den 31 mars 1957.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D2a

Motsvarande kategorier

Anm.

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Modell utfärdad från den 1 april 1957 till 1969.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D2b

Motsvarande kategorier

Anm.

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Ytterligare upplysningar:

Ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, som inte visas i tabellerna, kan förekomma. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar.

1.

Om innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2” som utfärdats före den 1 april 1957 eller för ”Klasse 5” som utfärdats efter den 31 mars 1957 fyllde 50 år före den 31 december 1999, upphörde behörigheten att gälla den 31 december 2000. Om denne körkortsinnehavare bytte ut sitt körkort mot en ny modell senast den 31 december 2000, gäller den nya modellens giltighetsperiod och frekvens för läkarkontroll. Om en innehavare fyllde/fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han/hon byta ut sitt körkort mot en ny modell senast på sin femtioårsdag och därefter gäller en giltighetsperiod på fem år.

Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans/hennes behörighet enligt ”Klasse 2” inte erkännas (såvida han/hon inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom/henne).

2.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 3” som utfärdats före den 1 april 1957 eller av ett körkort för ”Klasse 4” som utfärdats efter den 31 mars 1957 är även behörig att köra följande fordon: CE 79 (C1E > 12 ton, L ≤ 3) (= högst tre axlar).

På ett nytt körkort, som utfärdas till honom/henne i utbyte, behöver denna behörighet bara visas om innehavaren uttryckligen begär det.

3.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 3” som utfärdats före den 1 april 1957 (D2a) eller ett körkort för ”Klasse 4” som utfärdats efter den 31 mars 1957 (D2b) är behörig att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2” som utfärdats före den 1 april 1957 (D2a) eller ett körkort för ”Klasse 5” som utfärdats efter den 31 mars 1957 (D2b) är behörig att köra bussar utan passagerare i internationell trafik.

Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

4.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2”, ”Klasse 3” eller ”Klasse 4” av modell D2a eller ”Klasse 2”, ”Klasse 4” eller ”Klasse 5” av modell D2b, som utfärdats före den 1 december 1954, har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori A endast efter det att körkortet har bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Om körkortet inte byts ut gäller följande:

I de fall ett körkort för ”Klasse 1” eller ”Klasse 4” utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B 79 (≤ 700 cm3). I de fall ett körkort för ”Klasse 1” eller ”Klasse 4” utfärdades efter det datumet men före den 1 april 1957, eller om ett körkort för ”Klasse 2” utfärdades efter den 31 mars 1957, är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B 79 (≤ 250 cm3).

Om dokumentet byts ut mot ett nytt körkort är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full B-behörighet.

6.

Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

7.

Kategori A1 gäller även för motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05).

Modell Tyskland 3 (D3)

Utfärdad i f.d. Östtyskland från 1969 till den 31 maj 1982

Beskrivning: Körkort med 12 sidor, grått omslag.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D3

Motsvarande kategorier

Anm.

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Ytterligare upplysningar:

Ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, som inte visas i tabellerna, kan förekomma. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar.

1.

Om innehavaren av ett körkort för ”Klasse 5” fyllde 50 år före den 31 december 1999, upphörde behörigheten att gälla den 31 december 2000. Om denne körkortsinnehavare bytte ut sitt körkort mot en ny modell senast den 31 december 2000, gäller den nya modellens giltighetsperiod och frekvens för läkarkontroll. Om en innehavare fyllde/fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han/hon byta ut sitt körkort mot en ny modell senast på sin femtioårsdag och därefter gäller en giltighetsperiod på fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans/hennes behörighet enligt ”Klasse 2” inte erkännas (såvida han/hon inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom/henne).

2.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 4” är även behörig att köra följande fordon: CE 79 (C1E > 12 ton, L ≤ 3) (= högst tre axlar).

På ett nytt körkort, som utfärdas till innehavaren i utbyte, behöver denna behörighet bara visas om innehavaren uttryckligen begär det.

3.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 4” är behörig att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 5” är behörig att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

4.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2”, ”Klasse 4” eller ”Klasse 5” som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori A endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Om körkortet inte byts ut gäller följande:

I de fall ett körkort för ”Klasse 1” utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren behörig att köra fordon i kategori B 79 (≤ 700 cm3). I de fall ett körkort för ”Klasse 1” utfärdades efter det datumet men före den 1 april 1957, eller om ett körkort för ”Klasse 2” utfärdades efter den 1 april 1957, är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B 79 (≤ 250 cm3).

Om körkortet byts ut mot ett nytt är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full B-behörighet.

6.

I de fall en innehavare av ett körkort för ”Klasse 2”, ”Klasse 3”, ”Klasse 4” eller ”Klasse 5”, eller i enlighet med § 6 StVZO eller § 85 StVZO, har erhållit sitt körkort före den 1 april 1980, är han/hon behörig att dessutom köra fordon i kategori A1. I dessa fall är ”Klasse 3” inte enbart en nationell kategori.

7.

Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

8.

Kategorierna A1 och A är begränsade till trehjuliga motorcyklar (kod 79.03).

Modell Tyskland 4 (D4)

Utfärdad i f.d. Östtyskland från den 1 juni 1982 till den 2 oktober 1990

Beskrivning: Körkort av ljusrosa papper, fyra sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D4

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Ytterligare upplysningar:

Ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, som inte visas i tabellerna, kan förekomma. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar.

1.

Om innehavaren av ett körkort för ”Klasse C”, ”Klasse CE”, ”Klasse D” eller ”Klasse DE” fyllde 50 år före den 31 december 1999, upphörde behörigheten att gälla den 31 december 2000. Om denne körkortsinnehavare bytte ut sitt körkort mot en ny modell senast den 31 december 2000, gäller den nya modellens giltighetsperiod och frekvens för läkarkontroll. Om en innehavare fyllde/fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han/hon byta ut sitt körkort mot en ny modell senast på sin femtioårsdag och därefter gäller en giltighetsperiod på fem år.

Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans/hennes behörighet enligt ”Klasse C” inte erkännas (såvida han/hon inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler började gälla för honom/henne).

2.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse B” eller ”Klasse BE” är även behörig att köra följande fordon: CE 79 (C1E > 12 ton, L ≤ 3) (= högst tre axlar).

På ett nytt körkort, som utfärdas till innehavaren i utbyte, behöver denna behörighet bara visas om innehavaren uttryckligen begär det.

3.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse B” eller ”Klasse BE” är behörig att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt på upp till 7,5 ton, även i internationell trafik.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse C” är behörig att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

4.

Kategori A1 gäller även för motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05).

5.

Kategorierna A1 och A är begränsade till trehjuliga motorcyklar (kod 79.03).

6.

Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

Modell Tyskland 5 (D5)

Utfärdad i Tyskland från den 1 april 1986 till den 31 december 1998

Beskrivning: Körkort av ljusrosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D5

Motsvarande kategorier

Anm.

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Ytterligare upplysningar:

Ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, som inte visas i tabellerna, kan förekomma. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar.

1.

Om innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2” fyllde 50 år före den 31 december 1999 upphörde behörigheten att gälla den 31 december 2000. Om denne körkortsinnehavare bytte ut sitt körkort mot en ny modell senast den 31 december 2000, gäller den nya modellens giltighetsperiod och frekvens för läkarkontroll. Om en innehavare fyllde/fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han/hon byta ut sitt körkort mot en ny modell senast på sin femtioårsdag och därefter gäller en giltighetsperiod på fem år.

Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans/hennes behörighet enligt ”Klasse 2” inte erkännas (såvida han/hon inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler började gälla för honom).

2.

Om ett körkort för ”Klasse 1” av modell D1 utfärdades före den 1 april 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom behörig att köra fordon i kategori B 79 (≤ 700 cm3) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut, är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori B.

Ovanstående gäller modell D5 endast under förutsättning att ett körkort av modell D1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell D5.

3.

Om ett körkort för ”Klasse 2” eller ”Klasse 3” av modell D1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom behörig att köra fordon i kategorierna A1 och A 79 (≤ 250 cm3). I båda fallen ges innehavaren obegränsad behörighet att köra fordon i kategori A, om han eller hon byter ut körkortet. Om ett körkort för ”Klasse 2” eller ”Klasse 3” utfärdades efter ovanstående datum men före den 1 april 1980, är innehavaren dessutom behörig att köra fordon i kategori A1.

Ovanstående gäller modell D5 endast under förutsättning att ett körkort av modell D1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell D5.

4.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 3” är även behörig att köra följande fordon: CE 79 (C1E > 12 ton, L ≤ 3) (= högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till innehavaren i utbyte, behöver denna behörighet bara visas om innehavaren uttryckligen begär det.

5.

Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 3” är behörig att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort för ”Klasse 2” är behörig att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

6.

Om ett körkort för ”Klasse 4” av modell D1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är kategorin inte bara nationell, utan den ger även innehavaren behörighet att köra fordon i följande kategorier: A1, A 79 (≤ 250 cm3) och B 79 (≤ 700 cm3). I båda fallen ges innehavaren obegränsad behörighet att köra fordon i kategori A och B, om han eller hon byter ut körkortet. Om ett körkort för ”Klasse 4” utfärdades efter ovanstående datum men före den 1 april 1980, ger det innehavaren behörighet att köra fordon i kategori A1.

Ovanstående gäller modell D5 endast under förutsättning att ett körkort av modell D1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell D5.

7.

Kategori A1 gäller även för motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05).

8.

Kategorierna A1 och A är begränsade till trehjuliga motorcyklar (ny kod 79.03) och trehjuliga motorcyklar med släpvagn som har en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 750 kg (kod 79.04).

9.

Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

Modell Tyskland 6 (D6)

Utfärdad i Tyskland från den 1 januari 1999 till den 18 januari 2013

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell D6

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori A1 gäller även för motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05).

2.

Kategorierna A1 och A är begränsade till trehjuliga motorcyklar (kod 79.03) och trehjuliga motorcyklar med släpvagn som har en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 750 kg (kod 79.04).

3.

Kategori BE gäller även för fordon i kategori BE där den högsta tillåtna vikten för släpvagnen överstiger 3 500 kg (kod 79.06).

MODELLER UTFÄRDADE I ESTLAND

Modell Estland 1 (EST1)

Utfärdad i Estland från den 1 november 1999 till den 30 september 2004

Beskrivning: Körkortet är rosa och är tillverkat av ett speciellt syntetiskt papper kallat teslin (ISO 9002; 1994) som är helt inplastat i säkerhetsplast. Pappret har ett nätformat säkerhetsmönster och plasten har mönstret ”EST” i relief på baksidan med sex vågiga linjer. Uppgifterna är tryckta och fotografiet är skannat.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell EST1

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Högsta tillåtna effekt för kategori A är 25 kW eller 0,16 kW/kg.

Ytterligare upplysningar:

Koder för villkor:

1 –

Glasögon eller kontaktlinser krävs.

2 –

Hörapparat krävs.

3 –

Gäller för handmanövrerade fordon.

4 –

Högsta tillåtna effekt för kategori A är 25 kW eller 0,16 kW/kg.

5 –

Automatisk växellåda.

Ordet ”ESMANE” längst ner i mitten på framsidan anger att innehavaren är en ny bilförare; ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år.

Modell Estland 2 (EST2)

Utfärdad i Estland från den 1 oktober 2004 till den 7 september 2008

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Körkortet är tillverkat av plast och har ett rosa bakgrundsmönster som är unikt för estländska körkort. Lasergravering har använts för persondata som överförs till körkortet (inklusive ett digitalt fotografi och innehavarens underskrift).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell EST2

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Högsta tillåtna effekt för kategori A är 25 kW eller 0,16 kW/kg.

Ytterligare upplysningar:

Koder för villkor:

101 –

Provisoriskt körkort. Nya bilförare måste sätta en bild av ett grönt lönnlöv på bilrutan (fram och bak) när de har ett provisoriskt körkort (2 år). Högsta tillåtna hastighet är 90 km/tim.

102 –

Dessa kategorier får endast köras när den värnpliktige utför sin värnplikt inom försvarsmakten.

103 –

D-kategori – föraren får endast köra trådbuss.

105 –

Motorcykel med en effekt som inte överstiger 25 kW eller en effektiv motoreffekt som inte överstiger 0,16 kW/kg.

106 –

D-kategori – får endast köra på vägar med en hastighetsgräns på högst 50 km/tim.

Modell Estland 3 (EST3)

Utfärdad i Estland sedan den 8 september 2008

Beskrivning: Ser likadan ut som modell 2, det är bara orden ”Driving Licence” och ”Permis de conduire” som lagts till på framsidan nära ordet ”JUHILUBA”.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell EST3

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

MODELLER UTFÄRDADE I GREKLAND

Modell Grekland 1 (GR1a)

Utfärdad i Grekland till den 11 januari 1987

Beskrivning: Blått och gult körkort med svart text.

Körkortet består av tolv sidor och gäller kategorierna Β, Γ, Δ och Ε.

Modell Grekland 1 (GR1b)

Utfärdad i Grekland till den 11 januari 1987

Beskrivning: Rosa och gult körkort med svart text.

Körkortet består av åtta sidor och gäller bara kategori A.

Till och med den 30 januari 1985 gav körkort av alla kategorier (Β, Γ, Δ eller Ε) innehavaren behörighet att även köra fordon i kategori AM. Därefter och fram till den 18 januari 2013 utfärdades kategori AM enbart av de grekiska trafikpolisstationerna på ett separat körkort.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell GR1a & GR1b

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Ytterligare upplysningar:

Även om punkt ”4b” anger att dessa specifika modeller har en viss giltighetsperiod, har denna tidsperiod utökats till 65 års ålder, enligt presidentdekret 255/1984.

1.

Kategori E var en separat kategori, men räknades endast som giltig i kombination med en annan kategori.

Modell Grekland 2 (GR2)

Utfärdad i Grekland från den 12 januari 1987 till den 31 mars 1997

Beskrivning: Rosa körkort med svart text. Körkortet består av sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell GR2

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Ytterligare upplysningar:

Från den 30 januari 1985 till den 18 januari 2013 utfärdades kategori AM enbart av de grekiska trafikpolisstationerna på ett separat körkort.

1.

Kategori E var en separat kategori, men räknades endast som giltig i kombination med en annan kategori (”Β”, ”Γ” eller ”Δ”).

Modell Grekland 3 (GR3)

Utfärdad i Grekland från den 1 april 1997 till den 30 april 2001

Beskrivning: Rosa körkort med svart text.

Körkortet består av sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell GR3

Motsvarande kategorier

Anm.

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

Från den 30 januari 1985 till den 18 januari 2013 utfärdades kategori AM enbart av de grekiska trafikpolisstationerna på ett separat körkort.

1.

Enligt direktiv 91/439/EEG som har införlivats med den grekiska lagstiftningen genom presidentdekret 19/1995 är innehavare av körkort för kategori B1 och B behöriga att köra motordrivna tre- och fyrhjulingar. Sålunda kan kategori A med koden 79.03 införas.

Modell Grekland 4 (GR4)

Utfärdad i Grekland från den 1 maj 2001 till den 18 januari 2009

Beskrivning: Rosa körkort med svart text.

Körkortet består av sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell GR4

Motsvarande kategorier

Anm.

A/A (≤ 25 kW och ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

Från den 30 januari 1985 till den 18 januari 2013 utfärdades kategori AM enbart av de grekiska trafikpolisstationerna på ett separat körkort.

1.

Enligt direktiv 91/439/EEG som har införlivats med den grekiska lagstiftningen genom presidentdekret 19/1995 är innehavare av körkort för kategori B1 och B behöriga att köra motordrivna tre- och fyrhjulingar. Sålunda kan kategori A med koden 79.03 införas.

Modell Grekland 5 (GR5)

Utfärdad i Grekland från den 19 januari 2009 till den 18 januari 2013

Beskrivning: Rosa körkort med svart text.

Mått: 85,6 × 54 mm (tjocklek 0,75 mm).

Nya körkort trycks i form av plastkort, i enlighet med internationella kvalitetsstandarder (ISO) och alla tekniska krav som fastställs i bilaga I till direktiv 2006/126/EG. På framsidan finns ett säkerhetshologram (vänster hörn). Alla tecken är tryckta med mikrotryck på en säkerhetsbakgrund med optiskt variabel tryckfärg (OVI – Optically Variable Ink). Dubbelbilder och taktila säkerhetsfunktioner planeras också. På baksidan finns ett 3D-säkerhetshologram och en säkerhetsbakgrund som består av unika bilder och korsande linjer. Tryck på båda sidor syns under UV-ljus, men detta påverkar inte körkortets kvalitet på något sätt.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell GR5

Motsvarande kategorier

Anm.

A/A (≤ 25 kW och ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Ytterligare upplysningar:

Från den 30 januari 1985 till den 18 januari 2013 utfärdades kategori AM enbart av de grekiska trafikpolisstationerna på ett separat körkort.

1.

Enligt direktiv 91/439/EEG som har införlivats med den grekiska lagstiftningen genom presidentdekret 19/1995 är innehavare av körkort för kategori B1 och B behöriga att köra motordrivna tre- och fyrhjulingar. Sålunda kan kategori A med koden 79.03 införas.

MODELLER UTFÄRDADE I SPANIEN

Modell Spanien 1 (E1)

Utfärdad i Spanien från den 27 juni 1997 till den 1 november 2004

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor, i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell E1

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Modell Spanien 2 (E2)

Utfärdad i Spanien från den 2 november 2004 till den 7 december 2009

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell E2

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Modell Spanien 3 (E3)

Utfärdad i Spanien sedan den 8 december 2009

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga I.3 i direktiv 2006/126/EG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell E3

Motsvarande kategorier

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Ytterligare upplysningar:

Kategorierna AM och A2 har utfärdats sedan den 8 december 2009.

MODELLER UTFÄRDADE I FRANKRIKE

Modell Frankrike 1 (F1)

Utfärdad i Frankrike till den 31 december 1954

Beskrivning: Rosa körkort med två sidor, fotografi på framsidan.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F1

Motsvarande kategorier

Anm.

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées aux transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Om ingenting anges på körkortets baksida ger inte körkortet behörighet att köra fordon i kategorierna 1, 2 eller 3. Därför har inte den behörighet som motsvarar kategori B och som inte omfattas av någon av de tre angivna kategorierna namngetts. Ett streck i ovanstående tabell anger det förhållandet: ”—”.

2.

Överensstämmelsen med kategori A1 (mopeder och fordon i kategori L4e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av körning under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

Modell Frankrike 2 (F2)

Utfärdad i Frankrike från den 1 januari 1955 till den 19 januari 1975

Beskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F2

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kod (10, 15, …)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av körning under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

Om fordonet som användes för körkortsinnehavarens uppkörning för kategori D eller DE vägde ≤ 3 500 kg är innehavaren bara behörig att köra fordon i kategorierna AM, A1 (se anmärkning 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) och D 79 (≤ 3 500 kg).

Modell Frankrike 3 (F3)

Utfärdad i Frankrike från den 20 januari 1975 till den 29 februari 1980

Beskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F3

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kod (10, 15, …)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av att köra denna typ av fordon under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

Om fordonet som användes för körkortsinnehavarens uppkörning för kategori D eller DE vägde ≤ 3 500 kg (under perioden mellan den 20 januari 1975 och den 31 maj 1979) eller ≤ 7 000 kg (under perioden mellan den 1 juni 1979 och den 1 mars 1980) är innehavaren bara behörig att köra fordon i kategorierna AM, A1 (se anmärkning 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) och D 79 (≤ 3 500 kg).

Modell Frankrike 4 (F4)

Utfärdad i Frankrike från den 1 mars 1980 till den 31 december 1984

Beskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F4

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kod (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kod (10, 15, …)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av att köra denna typ av fordon under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

Om fordonet som användes för körkortsinnehavarens uppkörning för kategori D vägde ≤ 7000 kg är innehavaren bara behörig att köra fordon i kategorierna AM, A1 (se anmärkning 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) och D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

För A1: Kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Modell Frankrike 5 (F5)

Utfärdad i Frankrike från den 1 januari 1985 till den 30 juni 1990

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F5

Motsvarande kategorier

Anm.

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av att köra denna typ av fordon under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

Om fordonet som användes för körkortsinnehavarens uppkörning för kategori D vägde ≤ 3 500 kg är innehavaren bara behörig att köra fordon i kategorierna AM, A1 (se anmärkning 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) och D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

För A1: Kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Modell Frankrike 6 (F6)

Utfärdad i Frankrike från den 1 juli 1990 till den 15 november 1994

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F6

Motsvarande kategorier

Anm.

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av att köra denna typ av fordon under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

För A1: Kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Modell Frankrike 7 (F7)

Utfärdad i Frankrike från den 16 november 1994 till den 28 februari 1999

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F7

Motsvarande kategorier

Anm.

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av att köra denna typ av fordon under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

För A1: Kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Modell Frankrike 8 (F8)

Utfärdad i Frankrike från den 1 mars 1999 till den 18 januari 2013

Beskrivning: Körkort av rosa papper i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell F8

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Överensstämmelsen med kategori A1 (lätta mopeder och fordon i kategori L5e) gäller bara vid bestyrkt erfarenhet av att köra denna typ av fordon under de 5 år som föregick den 1 januari 2011 (information tillhandahålls av försäkringsbolaget), eller efter uppvisande av ett närvarointyg från en utbildning på 3 eller 7 timmar.

2.

För A1: Kod 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Kategorin CE ger behörighet att köra fordon i kategori DE om körkortsinnehavaren även har körkort för kategori D.

MODELLER UTFÄRDADE I KROATIEN

Modell Kroatien 1 (HR1)

Utfärdad i Kroatien från den 1 april 1993 till den 19 november 2004

Beskrivning: Hopvikt körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell HR 1

Motsvarande kategorier

Anm.

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori H gällde för mopeder och arbetsmaskiner, såsom lastmaskiner och gaffeltruckar.

2.

Kategori G gällde för traktorer. Kategorierna G och H utgjorde separata kategorier men utfärdades också till innehavare av körkort av kategorierna B, C och D.

3.

Kategori E utgjorde en separat kategori men gällde endast i kombination med en annan kategori (B, C eller D).

4.

Kategori F gällde för spårvagnar.

Modell Kroatien 2 (HR2)

Utfärdad i Kroatien från den 20 november 2004 till den 31 januari 2009

Beskrivning: Hopvikt körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell HR 2

Motsvarande kategorier

Anm.

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori F gäller traktor med eller utan släpvagn.

2.

Kategori G gäller för arbetsmaskiner såsom lastmaskiner och gaffeltruckar. Kategorierna F, G och M utgjorde separata kategorier men utfärdades även till innehavare av körkort av kategori B, C eller D.

3.

Kategori H gäller spårvagnar.

Modell Kroatien 3 (HR3)

Utfärdad i Kroatien från den 1 februari 2009 till den 30 juni 2013

Beskrivning: Hopvikt körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell HR 2

Motsvarande kategorier

Anm.

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori F gäller för traktor med eller utan släpvagn.

2.

Kategori G gäller för arbetsmaskiner såsom lastmaskiner och gaffeltruckar. Kategorierna F, G och M utgjorde separata kategorier men utfärdades även till innehavare av körkort av kategori B, C eller D.

3.

Kategori H gäller spårvagnar.

MODELLER UTFÄRDADE I IRLAND

Modell Irland 1 (IRL1)

Utfärdad i Irland från den 25 juni 1992 till den 16 november 1999

Beskrivning: Körkort av plastlaminerat rosa papper.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell IRL1

Motsvarande kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Ytterligare upplysningar:

Den här modellen var tvåspråkig, med den iriska (gäliska) texten först och därefter den engelska.

Modell Irland 2 (IRL2)

Utfärdad i Irland från omkring den 17 november 1999 till den 4 juli 2005

Beskrivning: Körkort av plastlaminerat rosa papper.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell IRL2

Motsvarande kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Ytterligare upplysningar:

Den här modellen var tvåspråkig, med den iriska (gäliska) texten först och därefter den engelska.

Modell Irland 3 (IRL3)

Utfärdad i Irland från den 4 juli 2007

Beskrivning: Körkort av plastlaminerat rosa papper.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell IRL3

Motsvarande kategorier

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

MODELLER UTFÄRDADE I ITALIEN

Modell Italien 1 (I1)

Utfärdad i Italien från 1959 till 1989

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I1

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Varje kategori gäller även för kategorierna A1, A2 och A endast om den utfärdades före den 1 januari 1986.

2.

Varje kategori gäller även för kategori A1 endast på nationellt territorium om den utfärdades före den 1 januari 1986.

Modell Italien 2 (I2)

Utfärdad i Italien från 1989 till 1990

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I2

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkort för kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 3 (I3)

Utfärdad i Italien från 1990 till 1995

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I3

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkort för kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 4 (I4)

Utfärdad i Italien 1995

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I4

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkort för kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 5 (I5)

Utfärdad i Italien 1996

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I5

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkort för kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 6 (I6)

Utfärdad i Italien från 1996 till 1997

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I6

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkort för kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 7 (I7)

Utfärdad i Italien från 1997 till 1999

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I7

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 8 (I8)

Utfärdad i Italien från 1999 till 2004

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I8

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

2.

Kategorierna C1, C1E, C och CE gäller bara om körkort för kategori D utfärdades före den 1 oktober 2004.

Modell Italien 9 (I9)

Utfärdad i Italien från 2005 till 2007

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I9

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

Modell Italien 10 (I10)

Utfärdad i Italien från 2007 till 2013

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell I10

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori A1 gäller bara på nationellt territorium.

MODELLER UTFÄRDADE I CYPERN

Modell Cypern 1 (CY1)

Utfärdad i Cypern sedan den 1 maj 2004

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell CY1

Motsvarande kategorier

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

MODELLER UTFÄRDADE I LETTLAND

Modell Lettland 1 (LV1)

Utfärdad i Lettland från den 28 september 1993 till den 30 april 2004

Beskrivning: rosa körkort av plast.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell LV1

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Ytterligare upplysningar:

De nationella kategorierna TRAM och TROL ger behörighet att köra spårvagn respektive trådbuss.

Det utfärdas separata körkort för jordbruks- och skogstraktorer.

Modell Lettland 2 (LV2)

Utfärdad i Lettland sedan den 1 maj 2004

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell LV2

Motsvarande kategorier

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Ytterligare upplysningar:

1.

De nationella kategorierna TRAM och TROL ger behörighet att köra spårvagn respektive trådbuss.

2.

Det utfärdas separata körkort för jordbruks- och skogstraktorer.

MODELLER UTFÄRDADE I LITAUEN

Modell Litauen 1 (LT1)

Utfärdad i Litauen till den 1 april 2000

Beskrivning: gult tvåsidigt inplastat körkort.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell LT1

Motsvarande kategorier

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Ytterligare upplysningar:

Inget sista giltighetsdatum anges på denna modell.

Innehavare av ett körkort (oavsett vilket) har även rätt att köra AM-fordon.

Modell Litauen 2 (LT2)

Utfärdad i Litauen från den 1 april 2000 till den 31 december 2002

Beskrivning: gult tvåsidigt inplastat körkort.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell LT2

Motsvarande kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Ytterligare upplysningar:

Körkort av den här modellen är giltiga fram till den sista dag som anges på körkortet.

Innehavare av ett körkort (oavsett vilket) har även rätt att köra AM-fordon.

Modell Litauen 3 (LT3)

Utfärdad i Litauen från den 1 januari 2003 till den 31 oktober 2005

Beskrivning: Rosa körkort av plast. Lasergraverade uppgifter (fotografi, kategorier och personuppgifter) i ett polykarbonatlager.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell LT3

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Innehavare av ett körkort för kategori A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan efter två år få behörighet att köra obegränsad kategori A, efter utbyte av körkortet.

Innehavare av ett körkort (oavsett vilket) har även rätt att köra AM-fordon.

Modell Litauen 4 (LT4)

Utfärdad i Litauen sedan den 1 november 2005

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell LT4

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Innehavare av ett körkort för kategori A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan efter två år få behörighet att köra obegränsad kategori A, efter utbyte av körkortet.

Innehavare av ett körkort (oavsett vilket) har även rätt att köra AM-fordon.

Giltighet: 3 månader, 2 år eller 10 år.

MODELLER UTFÄRDADE I LUXEMBURG

Modell Luxemburg 1 (L1)

Utfärdad i Luxemburg till den 31 december 1985

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell L1

Motsvarande kategorier

Anm.

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Ytterligare upplysningar:

1.

Om ett körkort för kategori B1/B2 utfärdades före den 1 juli 1977, är innehavaren behörig att köra fordon i kategori A.

2.

Kategori E2 ger behörighet att köra kombinationer med släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåtna vikt på över 1 750 kg.

3.

Nationella kategorier.

Modell Luxemburg 2 (L2)

Utfärdad i Luxemburg till den 31 december 1985

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell L2

Motsvarande kategorier

Anm.

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Ytterligare upplysningar:

1.

Om ett körkort för kategori B1/B2 utfärdades före den 1 juli 1977, är innehavaren behörig att köra fordon i kategori A.

2.

Kategori E2 ger behörighet att köra kombinationer med släpvagnar och påhängsvagnar med en högsta tillåtna vikt på över 1 750 kg.

3.

Nationella kategorier.

Modell Luxemburg 3 (L3)

Utfärdad i Luxemburg från den 1 januari 1986 till den 30 september 1996

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell L3

Motsvarande kategorier

Anm.

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Nationella kategorier.

Modell Luxemburg 4 (L4)

Utfärdad i Luxemburg sedan den 1 oktober 1996

Beskrivning: Körkort av rosa papper i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell L4

Motsvarande kategorier

Anm.

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori B ger även behörighet att köra bilar i kategori B1.

2.

Nationella kategorier.

MODELLER UTFÄRDADE I UNGERN

Modell Ungern 1 (H1)

Utfärdad i Ungern från den 1 januari 1964 till den 1 januari 1984

Beskrivning: Hopvikt körkort av rosa papper med sex sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell H1

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori E gäller bara tillsammans med harmoniserade kategorier som föraren redan har behörighet att köra. Till exempel räknas behörighet för kategori B och kategori E som en kombinerad kategori B+E.

Modell Ungern 2 (H2)

Utfärdad i Ungern från den 1 januari 1984 till den 31 december 2000

Beskrivning: Körkort av rosa papper, fyra sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell H2

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori E gäller bara tillsammans med harmoniserade kategorier som föraren redan har behörighet att köra. Till exempel räknas behörighet för kategori B och kategori E som en kombinerad kategori B+E.

Modell Ungern 3 (H3)

Utfärdad i Ungern från den 1 januari 2000 till den 31 december 2004

Beskrivning: Rosa körkort av plast. Modellen erkänns även som en nationell identitetshandling inom Ungerns gränser. Körkortet utfärdas av staten och är en säker handling i kategori A med lasergravering.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell H3

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Ytterligare upplysningar:

Ett körkort med en kombinerad kategori kan bara utfärdas till den som är behörig att köra dragfordonet.

1.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori C1 gäller även för kategorierna B och D1.

2.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori D1 gäller även för kategori B.

3.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori C gäller för alla kategorier som föraren är behörig att köra och som finns bekräftade på körkortet.

4.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori D gäller även för kategorierna B och D1.

Modell Ungern 4 (H4)

Utfärdad i Ungern sedan den 5 augusti 2004

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. Den här modellen erkänns som en nationell identitetshandling inom Ungerns gränser. Körkortet utfärdas av staten och är en säker handling i kategori A med lasergravering.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell H4

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Ytterligare upplysningar:

Ett körkort med en kombinerad kategori kan bara utfärdas till den som är behörig att köra dragfordonet.

1.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori C1 gäller även för kategorierna B och D1.

2.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori D1 gäller även för kategori B.

3.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori C gäller för alla kategorier som föraren är behörig att köra och som finns bekräftade på körkortet.

4.

Kombinerad kategori E som erhållits tillsammans med kategori D gäller även för kategorierna B och D1.

MODELLER UTFÄRDADE I MALTA

Modell Malta 1 (M1)

Utfärdad i Malta från den 1 juli 1991 till den 31 december 2000

Beskrivning: körkort av rosa papper hopvikt till sex sidor, 221 × 100 mm när det viks upp, utfärdades för första gången i juli 1991.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell M1

Motsvarande kategorier

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Ytterligare upplysningar:

Texten på körkortet är på maltesiska och engelska. Papperskörkortet är serienumrerat på två sidor och täckt med små emblem för Maltas polismyndighet. Ett större emblem är relieftryckt delvis över fotografiet och delvis över själva körkortet och ett stort maltesiskt emblem kan ses i den stora rutan ovanför serienumret.

Modell Malta 2 (M2)

Utfärdad i Malta sedan den 1 januari 2001

Beskrivning: Rosa körkort av plast med fotografi, storlek 85,4 × 54 mm – ID-kortsformat – utfärdat sedan 2001, i enlighet med direktiv 91/439/EEG.

Körkortet består av två delar – plastkortet med fotografi och ett medföljande pappersdokument. Plastkortet med fotografi visar körkortsinnehavarens fotografi, adressinformation, underskrift och behörigheter. Dokumentet som medföljer innehåller serienummer, persondata om föraren, körkortsnummer, inskannad underskrift av körkortsinnehavaren, behörigheter och giltighet, informationskoder, registrering av anmärkningar, körkortets giltighetsdatum för körkortsinnehavare som är äldre än 70 år och annan relevant information. Den nedre delen fungerar som ett kvitto för körkortet. På baksidan av det medföljande dokumentet finns adressen till den utfärdande myndigheten och en beskrivning av körkortskategorierna samt en beskrivning av informationskoder på EU-nivå och nationell nivå.

Vad gäller säkerhetsfunktioner består körkortet av ett mycket hållbart och flexibelt plastkort med fotografi i kreditkortsstorlek med känslighet för ultraviolett ljus. På framsidan av kortet syns i mitten ett rosa malteserkors. Ordet ”körkort” översatt till EU-medlemsstaternas språk (utan mellanrum mellan orden) står repeterat i vågformiga linjer över större delen av framsidan. Kortet visar även en spökbild av körkortsinnehavaren och mikrotryck runt den blåa kvadraten med bokstaven M och 12 gula stjärnor. På baksidan av körkortet finns fem maltesiska emblem i relieftryck på vänster sida. Linjer med ordet ”körkort” finns även repeterade över hela baksidan. Kategoribehörigheterna, deras giltighet och andra informationskoder visas också de på kortets baksida. Det medföljande dokumentet är ett gulaktigt (tidigare blått och rosa) dokument med vattenstämpel. Serienumret syns längst upp till höger under myndighetens logotyp. Serienumret står även på kvittot.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell M2

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELLER UTFÄRDADE I NEDERLÄNDERNA

Modell Nederländerna 1 (NL1)

Utfärdad i Nederländerna från den 1 juni 2002 till den 1 oktober 2006

Beskrivning: Körkort av rosa papper, storlek 106 × 222 mm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell NL1

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Motorcyklar i kategorin ”A light” (av modell 1) har en effekt som inte överstiger 25 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,16 kW/kg, vilket något skiljer sig från den nya kategorin A2 (för motorcyklar med en effekt som inte överstiger 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg). Åldersgränsen för att erhålla kategori ”A light” är nu 18 år; enligt direktiv 2006/126/EG är åldersgränsen för att erhålla kategori A2 utan tidigare erfarenhet 18 år.

Åldersgränsen för att erhålla motorcykelkategori A (av modell 1) är nu 21 år. Om en person har två års erfarenhet av att köra motorcykel i kategorin ”A light” är han eller hon automatiskt behörig att även köra motorcykel i kategori A. Enligt direktiv 2006/126/EG är åldersgränsen för att erhålla kategori A 24 år utan tidigare erfarenhet eller 20 år om man har två års erfarenhet av kategori A2.

Sedan den 1 maj 2004 står även de nya EU-länderna med på baksidan av körkort av modell 1.

Modell Nederländerna 2 (NL2)

Utfärdad i Nederländerna från den 1 oktober 2006 till den 19 januari 2013

Beskrivning: Rosa körkort av plast i kreditkortsstorlek.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell NL2

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Motorcyklar i kategorin ”A light” (av modell 2) har en effekt som inte överstiger 25 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,16 kW/kg, vilket något skiljer sig från den nya kategorin A2 (för motorcyklar med en effekt som inte överstiger 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg). Åldersgränsen för att erhålla kategori ”A light” är nu 18 år; enligt direktiv 2006/126/EG är åldersgränsen för att erhålla kategori A2 20 år.

Åldersgränsen för att erhålla motorcykelkategori A (av modell 2) är nu 21 år. Om en person har två års erfarenhet av att köra motorcykel i kategorin ”A light” är han eller hon automatiskt behörig att även köra motorcykel i kategori A. Enligt direktiv 2006/126/EG är åldersgränsen för att erhålla kategori A 24 år utan tidigare erfarenhet eller 20 år om man har två års erfarenhet av kategori A2.

På körkort av modell 2 finns redan utrymme reserverat för de nya kategorierna i direktiv 2006/126/EG. Dessa införs inte förrän den 19 januari 2013.

MODELLER UTFÄRDADE I ÖSTERRIKE

Modell Österrike 1 (A1)

Utfärdad i Österrike från den 25 mars 1947 till den 15 maj 1952

Beskrivning: Körkort av grått, tjockt men enkelt papper, 15 × 10,5 cm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell A1

Motsvarande kategorier

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Ytterligare upplysningar:

På modeller utfärdade från 1947 till september 1951 finns på sidan 4 en tryckt referens att dessa modeller utfärdades i utbyte mot ett tyskt körkort.

Modell Österrike 2 (A2)

Utfärdad i Österrike från den 16 maj 1952 till den 31 december 1955

Beskrivning: Körkort av grått, tjockt men enkelt papper, 22 × 10,5 cm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell A2

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori d 2: 5 års giltighet.

Modell Österrike 3 (A3)

Utfärdad i Österrike från den 1 januari 1956 till den 1 november 1997

Beskrivning: rosa körkort av hållbart papper, 22 × 10,5 cm. Utseendet på den här modellen kan variera. Under den period som modellen utfärdades skedde dock inga betydande ändringar som rörde körkortets behörigheter.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell A3

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategorierna BE, CE och DE fanns inte i direktiv 91/439/EEG innan modell A4 infördes. Kategori E är bara giltig tillsammans med åtminstone en av kategorierna B, C eller D; den femåriga giltighetsperioden för kategori D gäller även för kategori E när den är tillsammans med kategori D.

Modell Österrike 4 (A4)

Utfärdad i Österrike från den 1 november 1997 till den 1 mars 2006

Beskrivning: Rosa körkort av hållbart papper, 22 × 10,5 cm, plastlaminerat på sida 2 (körkortsinnehavarens personuppgifter och fotografi).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell A4

Motsvarande kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Modell Österrike 5 (A5)

Utfärdad i Österrike sedan den 1 mars 2006

Beskrivning: rosa körkort av plast, 8,5 × 5,5 cm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell A5

Motsvarande kategorier

AM

A (≤ 25 kW och ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

MODELLER UTFÄRDADE I POLEN

Modell Polen 1 (PL1)

Utfärdad i Polen från den 1 juli 1999 till den 30 september 2001

Beskrivning: ID-kort (liggande format), storlek 53,98 × 85,60 mm. Tjocklek: 0,76 mm, plastkort i rosa toner med ett genomskinligt skyddande överdrag.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell PL1

Motsvarande kategorier

Anm.

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Ytterligare upplysningar:

1.

Mopedkörkortet är ett dokument som styrker rätten att köra en moped för en person mellan 13 och 18 år; personer över 18 år får köra moped utan körkort.

2.

Kategori T ger innehavaren rätt att köra jordbrukstraktor med släpvagn (en eller flera) eller långsamtgående fordon med släpvagn (en eller flera) enbart på polskt territorium.

Modell Polen 2 (PL2)

Utfärdad i Polen från den 1 oktober 2001 till den 30 april 2004

Beskrivning: ID-kort (liggande format), storlek 53,98 × 85,60 mm. Tjocklek: 0,76 mm, plastkort i rosa toner med ett genomskinligt skyddande överdrag.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell PL2

Motsvarande kategorier

Anm.

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Ytterligare upplysningar:

1.

Mopedkörkortet är ett dokument som styrker rätten att köra en moped för en person mellan 13 och 18 år; personer över 18 år får köra moped utan körkort.

2.

Kategori T ger innehavaren rätt att köra jordbrukstraktor med släpvagn (en eller flera) eller långsamtgående fordon med släpvagn (en eller flera) enbart på polskt territorium.

Modell Polen 3 (PL3)

Utfärdad i Polen sedan den 1 maj 2004

Beskrivning: ID-kort (liggande format), storlek 53,98 × 85,60 mm. Tjocklek: 0,76 mm, plastkort i rosa toner med ett genomskinligt skyddande överdrag.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell PL3

Motsvarande kategorier

Anm.

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Ytterligare upplysningar:

1.

Mopedkörkortet är ett dokument som styrker rätten att köra en moped för en person mellan 13 och 18 år; personer över 18 år får köra moped utan körkort.

2.

Kategori T ger innehavaren rätt att köra jordbrukstraktor med släpvagn (en eller flera) eller långsamtgående fordon med släpvagn (en eller flera) enbart på polskt territorium.

MODELLER UTFÄRDADE I PORTUGAL

Modell Portugal 1 (P1)

Utfärdad i Portugal från den 30 augusti 1965 till den 1 september 1984

Beskrivning: Körkort av rosa papper med svart text, sex sidor, 105 × 222 mm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell P1

Motsvarande kategorier

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Jordbrukstraktorer

Ytterligare upplysningar:

Det fåtal av dessa körkort som fortfarande är i bruk kommer att gå ut under 2015.

Modell Portugal 2 (P2)

Utfärdad i Portugal den 1 september 1984 till den 1 juli 1994

Beskrivning: Körkort av rosa papper med svart text, fyra sidor, 106 × 148 mm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell P2

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (jordbrukstraktorer)

 

G (yrkesförare)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Det finns ett särskilt körkort för motorcyklar på mindre än 50 cm3 och mopeder. De som har ett körkort med kategori A får även köra dessa.

2.

Kategori E utfärdas bara till förare som även innehar någon annan kategori.

Modell Portugal 3 (P3)

Utfärdad i Portugal från den 1 juli 1994 till den 18 oktober 1998

Beskrivning: Körkort av rosa papper med svart text, sex sidor. Höjd/bredd: 106 × 221 mm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell P3

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Det finns ett särskilt körkort för motorcyklar på mindre än 50 cm3 och mopeder. De som har ett körkort med kategori A får även köra dessa.

2.

Kategori E utfärdas bara tillsammans med någon annan kategori.

Modell Portugal 4 (P4)

Utfärdad i Portugal från den 18 oktober 1998 till den 1 juli 1999

Beskrivning: Körkort av rosa papper med svart text, sex sidor. Höjd/bredd: 106 × 221 mm.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell P4

Motsvarande kategorier

Anm.

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW och 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW och 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Det finns ett särskilt körkort för motorcyklar på mindre än 50 cm3 och mopeder. De som har ett körkort med kategori A får även köra dessa.

Modell Portugal 5 (P5)

Utfärdad i Portugal från den 1 juli 1999 till den 25 maj 2005

Beskrivning: Plastkort i enlighet med direktiv 91/439/EEG och ISO 7810/7816. Verifiering enligt ISO 10 373.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell P5

Motsvarande kategorier

Anm.

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW och 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW och 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Det finns ett särskilt körkort för motorcyklar på mindre än 50 cm3 och mopeder. De som har ett körkort med kategori A får även köra dessa.

Under tiden mellan den 1 juli 1999 och den 31 december 1999 utfärdades båda körkortsmodellerna P5 och P6.

Modell Portugal 6 (P6)

Utfärdad i Portugal sedan den 25 maj 2005

Beskrivning: Plastkort i enlighet med direktiv 91/439/EEG och ISO 7810/7816. Verifiering enligt ISO 10 373.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell P6

Motsvarande kategorier

Anm.

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW och 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW och 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Det finns ett särskilt körkort för motorcyklar på mindre än 50 cm3 och mopeder. De som har ett körkort med kategori A får även köra dessa.

MODELLER UTFÄRDADE I RUMÄNIEN

Modell Rumänien 1 (ROU1)

Utfärdad i Rumänien från den 29 april 1966 till den 28 juni 1984

Beskrivning: Körkortsbok med ett pappersark inuti. Rosa. Storlek för en sida: 74 × 105 mm.

Denna modell är inte längre giltig i Rumänien, eftersom ett obligatoriskt utbyte av alla körkort skedde under åren 1995 till 2001. Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i Rumänien och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 19 januari 2033.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ROU1

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori E var en egen kategori som enbart var giltig i kombination med en annan kategori enligt följande: E + B = BE, E + C = CE, E + D = DE.

Modell Rumänien 2 (ROU2)

Utfärdad i Rumänien från den 1 juli 1984 till den 9 april 1990

Beskrivning: Kraftigt papper i banksedelkvalitet (rosa) med tryckt säkerhetsmönster. Mått: 76 × 112 mm.

Denna modell är inte längre giltig i Rumänien, eftersom ett obligatoriskt utbyte av alla körkort skedde under åren 1995 till 2001. Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i Rumänien och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 19 januari 2033.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ROU2

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori E var en egen kategori som enbart var giltig i kombination med en annan kategori enligt följande: E + B = BE, E + C = CE, E + D = DE.

Modell Rumänien 3 (ROU3)

Utfärdad i Rumänien från den 9 april 1990 till den 1 december 1995

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor. Storlek för en sida: 75 × 103 mm. Två sidor kan avskiljas för regelbundna läkarundersökningar.

Denna modell är inte längre giltig i Rumänien, eftersom ett obligatoriskt utbyte av alla körkort skedde under åren 1995 till 2001. Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i Rumänien och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 19 januari 2033.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ROU3

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori E var en egen kategori som enbart var giltig i kombination med en annan kategori enligt följande: E + B = BE, E + C = CE, E + D = DE.

Modell Rumänien 4 (ROU4)

Utfärdad i Rumänien från den 1 december 1995 till 2008

Beskrivning: Körkort med plastlaminering. Rosa. Mått i enlighet med standarden ISO 7810. Plastkortet har införts successivt med början den 1 december 1995. Från och med den 1 december 1995 till och med den 31 oktober 1996 utfärdades båda modellerna ROU3 och ROU4.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ROU4

Motsvarande kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Ytterligare upplysningar:

Körkort av den här modellen är giltiga fram till den sista dag som anges på körkortet (10 år).

Flera olika skydd används mot förfalskning: specialpapper som inte kan kopieras (flerdubbelt litografiskt tryck, kopieringsskyddande linjemönster, optiskt variabel säkring, prismatiskt tryck, silvertryck), fotografiet påförs genom skanning, ett hologram nära fotografiet, skyddsmärkning som syns under UV-ljus (synlig/osynlig fluorescerande märkning), mikrotryck (”ROMANIA”) på fotografiets kanter och Microplex-tryck på fordonsbilden på körkortets baksida.

Modell Rumänien 5 (ROU5)

Utfärdad i Rumänien från 2008 till den 19 januari 2013

Beskrivning: Körkortsmodellen ROU5 är i enlighet med direktiv 2006/126/EG: plastkort av polykarbonat i enlighet med ISO 7810 och ISO 7816-1. Åtgärder mot förfalskning: specialutformade hologram, synlig och transparent ultraviolett tryckfärg, infraröda och fosforescerande pigment, fält som är förnimbara med känseln, material utan optiska blekmedel, bakgrund med säkerhetsmönster, optiskt variabel säkring, lasergravyr, säkerhetsmönstrad bakgrund där fotografiet sitter.

Ytterligare egenskaper: genomskinligt fönster, vågmönster.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ROU5

Motsvarande kategorier

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Ytterligare upplysningar:

Körkort av den här modellen är giltiga fram till den sista dag som anges på körkortet (10 år).

Under 2008 utfärdades båda modellerna ROU4 och ROU5.

MODELLER UTFÄRDADE I SLOVENIEN

Modell Slovenien 1 (SLO1)

Utfärdad i Slovenien från den 15 februari 1992 till 2006

Beskrivning: Hopvikt körkort av rosa papper med sex sidor.

Modellen kan vara utfärdad på följande språk: slovenska, slovenska och italienska (tvåspråkig), slovenska och ungerska (tvåspråkig).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell SLO1

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Följande begränsningar kan gälla för kategori A (angivet i fältet anmärkningar):

”A – LE DO 50 KM/H”, ”21800 A LE DO 50 KM/H” eller ”A 79 (< 50 KM/H)”: endast behörighet att köra motorcyklar i kategori A1 79 (< 50 km/h).

”A – DO 125 CCM”, ”20500 A <= 125 CCM”, ”A <= 125 CCM IN <= 11KW”, ”20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW” eller ”72. (A1)”: endast behörighet att köra motorcyklar i kategori A1.

”A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG”, ”20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG” eller ”A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)”: ger behörighet att köra motorcyklar i kategori A med en effekt på högst 25 kW och ett effekt/viktförhållande på högst 0,16 kW/kg.

”A – DO 350 CCM” eller ”20700 A <= 350 CCM”: ger behörighet att köra motorcyklar i kategori A från 20 års ålder.

2.

Om följande anges i fältet anmärkningar har innehavaren även rätt att köra fordon i kategori BE:

”E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE”, ”20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” eller ”E 206. LE Z VOZILI B KAT.”

3.

Innehavare av körkort för kategori E är dessutom behöriga att köra fordon i kategori DE om de sedan tidigare innehar körkort för kategori D.

Modell Slovenien 2 (SLO2)

Utfärdad i Slovenien från den 1 januari 2006 till den 13 juli 2009

Beskrivning: körkort av rosa papper i termoplastfolie.

Modellen kan vara utfärdad på följande språk: slovenska, slovenska och italienska (tvåspråkig), slovenska och ungerska (tvåspråkig).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell SLO2

Motsvarande kategorier

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Modell Slovenien 3 (SLO3)

Utfärdad i Slovenien från den 13 juli 2009 till den 18 januari 2013

Beskrivning: körkort av polykarbonat i enlighet med ISO/IEC 7810:2003, 85,6 × 53,98 mm.

Modellen kan vara utfärdad på följande språk: slovenska, slovenska och italienska (tvåspråkig), slovenska och ungerska (tvåspråkig).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell SLO3

Motsvarande kategorier

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELLER UTFÄRDADE I SLOVAKIEN

Modell Slovakien 1 (SK1)

Utfärdad från den 1 januari 1993 till den 30 april 2004

Beskrivning: Rosa förseglat körkort som består av två sidor.

Mått: 105 × 74 mm, papper i termoplastfolie.

Säkerhetsfunktioner: ett särskilt fluorescerande UV-tryck för körkortets nummer och en guillochering. Bakgrundstryck på båda sidor av dokumentet.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell SK1

Motsvarande kategorier

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Ytterligare upplysningar:

Till den 1 januari 2004 stod texten ”skúšobná lehota” (prövotid) i tabellen ”Osobitné záznamy” (ytterligare uppgifter) på dokumentets baksida. Prövotiden var på två år och räknades från datumet för utfärdandet. Därigenom hade dessa dokument en begränsad giltighet på två år enligt punkt 7. Efter utbyte av körkortet stod inte längre någon giltighetsperiod i det nya körkortet. Alla kategorier är giltiga livet ut.

Harmoniserade koder:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = Detta villkor beror på innehavarens fysiska handikapp och kan gälla mer än en EU-kod – det kan omfatta en eller flera av följande EU-koder: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 och 44.

Modell Slovakien 2 (SK2)

Utfärdad sedan den 1 maj 2004

Beskrivning: Rosa körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Följande säkerhetsanordningar används:

a)

En rund transparent diffraktiv optiskt variabel säkring som sitter på framsidan av körkortet mellan den transparenta folien och polykarbonatlagret och delvis täcker det skannade fotografiet av körkortsinnehavaren.

b)

Element med trafikanknytning, grafik i form av trafikskyltar och fordonspiktogram på polykarbonatytan på framsidan av körkortet.

c)

Texten ”SLOVENSKÁ REPUBLIKA” i relieftryck över övre vänstra delen av körkortsinnehavarens fotografi och på resten av kortet.

d)

Säkerhetstråd (på baksidan) med optiskt variabla egenskaper och repeterande text – ”SLOVENSKO/SLOVAKIA”.

e)

Två synliga pastellfärger på båda sidor av körkortet som med dubbelt iristryck skapar det slutliga intrycket av rosa färg på körkortet.

f)

En cirka 15 mm bred blå färgrand längs kanten som ser röd ut under kortvågigt UV-ljus och blå ut under långvågigt UV-ljus, en blå EU-flagga i övre vänstra hörnet med texten ”VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” på framsidan och fordonssymboler på baksidan.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell SK2

Motsvarande kategorier

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

MODELLER UTFÄRDADE I FINLAND

Modell Finland 1 (FIN1)

Utfärdad i Finland från den 1 juli 1972 till den 30 september 1990

Beskrivning: Körkort av rosa papper, två sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN1

Motsvarande kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Modell Finland 2 (FIN2)

Utfärdad i Finland från den 1 oktober 1990 till den 30 juni 1996

Beskrivning: Rosa körkort av plast.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN2

Motsvarande kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Modell Finland 3 (FIN3)

Utfärdad i Finland från den 1 juli 1996 till den 31 december 1997

Beskrivning: Rosa körkort av plast.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN3

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Modell Finland 4 (FIN4)

Utfärdad i Finland sedan den 1 januari 1998

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN4

Motsvarande kategorier

Anm.

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Ytterligare upplysningar:

1.

Den nationella kategorin M (för lätta fyrhjulingar och vanliga mopeder, ej mopeder med låg effekt) infördes den 1 januari 2000. Personer som hade uppnått 15 års ålder före detta datum har fortfarande rätt att köra moped (lätta fyrhjulingar ej inräknade) utan körkort.

2.

Kategori T infördes redan före den första modellen (FIN1). Kategori T innefattar traktorer (ej trafiktraktorer), motorredskap och snöskotrar, samt alla fordon som dras av dessa. Rätten att köra fordon i kategori T ingår i alla andra kategorier utom kategori M/AM. Kategori T har inte angivits på körkortet om det finns andra kategorier som denna kategori ingår i. Den får bara anges om prov för kategori T har klarats separat. Från och med den 19 januari 2013 införs den nya kategorin LT för trafiktraktorer. Rätten att köra fordon i kategori LT ingår i kategorierna C1 och C.

3.

Från och med den 19 januari 2013 motsvarar kategori A kategori A2 om den relevanta tvåårsperioden inte har löpt ut och i annat fall kategori A, om körkortet har utfärdats före detta datum.

4.

Från och med den 19 januari 2013 registreras ett avklarat praktiskt prov för mopeder (hanteringsprov) och lätta fyrhjulingar (körprov) i kategori AM på körkortet med användning av separata nationella koder.

Modell Finland 5 (FIN5)

Utfärdad på Ålands territorium från den 1 augusti 1973 till den 31 maj 1992

Beskrivning: Körkort av rosa papper, två sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN5

Motsvarande kategorier

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Modell Finland 6 (FIN6)

Utfärdad på Ålands territorium från den 1 juni 1992 till den 31 december 1997

Beskrivning: Rosa körkort av plast.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN6

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Ytterligare upplysningar:

Kategori A1 infördes den 1 juli 1996.

Kategorierna B1, C1, C1E, D1 och D1E infördes den 1 september 1996.

Körkortets utseende ändrades inte när kategorierna A1, B1, C1, C1E, D1 och D1E infördes.

Modell Finland 7 (FIN7)

Utfärdad på Ålands territorium sedan den 1 januari 1998

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FIN7

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Ytterligare upplysningar:

1.

Kategori M (för lätta fyrhjulingar och vanliga mopeder, ej mopeder med låg effekt) infördes den 1 juni 2004.

2.

Kategori T innefattar traktorer (ej trafiktraktorer), motorredskap och snöskotrar, samt alla fordon som dras av dessa.

3.

Körkort för kategori A utfärdas antingen för motorcyklar vars effekt inte överstiger 25 kW och vars effekt/viktförhållande inte överstiger 0,16 kW/kg eller för alla typer av motorcyklar. En person som under två år har haft ett körkort för kategori A för motorcyklar vars effekt inte överstiger 25 kW och vars effekt/viktförhållande inte överstiger 0,16 kW/kg har rätt att köra alla typer av motorcyklar.

4.

Kategori B1 specificeras inte på körkortets sida två.

5.

Kategori A2 kommer att införas den 19 januari 2013.

6.

Kategori B1 kommer att tas bort den 19 januari 2013.

7.

Kategori M kommer att ersättas av kategori AM den 19 januari 2013.

MODELLER UTFÄRDADE I SVERIGE

Modell Sverige 1 (S1)

Utfärdad i Sverige från den 1 juni 1999 till den 30 november 2007

Beskrivning: Körkortet utfärdades som ett ID-1-kort av polykarbonat.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell S1

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkortsinnehavare som erhöll sitt körkort för kategori A med begränsning till lätta motorcyklar före den 1 juli 1996 är behöriga att köra motorcyklar med en cylindervolym på högst 125 cm3, utan begränsning av effekten (kW). Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori A1 i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

2.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori B före den 1 juli 1996 är behöriga att köra personbilar med en högsta tillåtna totalvikt som överstiger 3,5 ton under förutsättning att fordonet är registrerat som personbil och inte som lätt lastbil. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

3.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori A1 eller A före den 19 januari 2013 är behöriga att köra fyrhjuliga motorcyklar. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori A1 eller A i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

4.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori A1 före den 19 januari 2013 är behöriga att köra motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (kod 79.05). Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori A1 i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

5.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori A före den 19 januari 2013 är behöriga att köra motorcyklar vars effekt överstiger 25 kW eller vars effekt/viktförhållande överstiger 0,16 kW/kg endast om de har haft ett körkort för kategori A under minst två år eller har godkänts i körprov på sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år.

6.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori B före den 19 januari 2013 är behöriga att köra trehjuliga motorcyklar oavsett effekt. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Körkort för kategori B som utfärdats efter indragning efter den 19 januari 2013 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt som överstiger 15 kW enbart inom svenskt territorium och under förutsättning att innehavaren har fyllt 21 år. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

7.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori BE före den 19 januari 2013 är behöriga att köra fordon där den högsta tillåtna totalvikten för släpvagnen överstiger 3,5 ton (kod 79.06). Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori BE i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

Modell Sverige 2 (S2)

Utfärdad i Sverige från den 27 november 2007 till den 18 januari 2013

Beskrivning: Körkortet utfärdas som ett ID-1-kort av polykarbonat. Kortet är rosa och kännetecknas av ett genomskinligt fönster mitt på kortet, under underskriften.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell S2

Motsvarande kategorier

Anm.

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Körkortsinnehavare som erhöll sitt körkort för kategori A med begränsning till lätta motorcyklar före den 1 juli 1996 är behöriga att köra motorcyklar med en cylindervolym på högst 125 cm3, utan begränsning av effekten (kW). Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori A1 i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

2.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori B före den 1 juli 1996 är behöriga att köra personbilar med en högsta tillåtna totalvikt som överstiger 3,5 ton under förutsättning att fordonet är registrerat som personbil och inte som lätt lastbil. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori B i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

3.

Kategori AM infördes i Sverige den 1 oktober 2009 som en nationell kategori.

4.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori A1 eller A före den 19 januari 2013 är behöriga att köra fyrhjuliga motorcyklar. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori A1 eller A i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

5.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori A1 före den 19 januari 2013 är behöriga att köra motorcyklar i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande över 0,1 kW/kg (ny kod 79.05 från den 31 december 2013). Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori A1 i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

6.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori A före den 19 januari 2013 är behöriga att köra motorcyklar vars effekt överstiger 25 kW eller vars effekt/viktförhållande överstiger 0,16 kW/kg endast om de har haft ett körkort för kategori A under minst två år eller har godkänts i körprov på sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år.

7.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori B före den 19 januari 2013 är behöriga att köra trehjuliga motorcyklar oavsett effekt. Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Körkort för kategori B som utfärdats efter indragning efter den 19 januari 2013 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt som överstiger 15 kW enbart inom svenskt territorium och under förutsättning att innehavaren har fyllt 21 år. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

8.

Körkortsinnehavare som erhöll ett körkort för kategori BE före den 19 januari 2013 är behöriga att köra fordon där den högsta tillåtna totalvikten för släpvagnen överstiger 3,5 ton (ny kod 79.06 från den 31 december 2013). Denna rättighet gäller tills körkortet upphör att gälla. Om ett nytt körkort utfärdas efter indragning är innehavaren enbart behörig att köra fordon i kategori BE i enlighet med direktiv 2006/126/EG. Förnyelse eller utfärdande av körkort i andra fall än efter indragning påverkar inte de tidigare rättigheterna.

MODELLER UTFÄRDADE I FÖRENADE KUNGARIKET

Modell Förenade kungariket 1 (UK1)

Utfärdad i Storbritannien från januari 1976 till januari 1986

Beskrivning: Grön, lång modell, som är vikt.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK1 (Storbritannien)

Motsvarande kategorier

Anm.

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Innehavare av körkort för kategori A är behöriga att köra fordon i kategorierna D1 och D1E, men inte mot ersättning (inte för yrkesmässigt bruk och inte med passagerare som direkt eller indirekt betalar), och fordon i kategori C1E under förutsättning att den sammanlagda vikten för släpvagnen och dragfordonet inte överstiger 8,25 ton.

2.

Samma regler som för innehavare av körkort för kategori A, men endast för fordon med automatisk växellåda.

Modell Förenade kungariket 2 (UK2)

Utfärdad i Storbritannien från januari 1986 till juni 1990

Beskrivning: Rosa körkort, vikt format. Endast en del utgör det egentliga körkortet, som kompletteras med en motstående sida.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK2 (Storbritannien)

Motsvarande kategorier

Anm.

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Innehavare av körkort för kategori A är behöriga att köra fordon i kategorierna D1 och D1E, men inte mot ersättning (inte för yrkesmässigt bruk och inte med passagerare som direkt eller indirekt betalar), och fordon i kategori C1E under förutsättning att den sammanlagda vikten för släpvagnen och dragfordonet inte överstiger 8,25 ton.

2.

Samma regler som för innehavare av körkort för kategori A, men endast för fordon med automatisk växellåda.

3.

Begränsat till fordon i kategori A av typen trehjulig motorcykel eller fordon i kategori B1 av typen fyrhjuling, med en högsta tillåtna vikt på ≥ 550 kg i båda fallen.

4.

Begränsat till fordon i kategori A1 med en cylindervolym ≤ 50 cm3 och en högsta tillåtna konstruktionshastighet ≤ 50 km/tim.

Modell Förenade kungariket 3 (UK3)

Utfärdad i Storbritannien från juni 1990 till december 1996

Beskrivning: Rosa och grönt körkort, vikt format. Endast en del utgör det egentliga körkortet, som kompletteras med en motstående sida.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK3 (Storbritannien)

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invalid carriages)

4

F, G, H, K, L

 

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Begränsat till fordon i kategori A av typen trehjulig motorcykel eller fordon i kategori B1 av typen fyrhjuling, med en högsta tillåtna vikt på ≥ 550 kg i båda fallen.

2.

Innehavare av körkort för kategori A är behöriga att köra fordon i kategorierna D1 och D1E, men inte mot ersättning (inte för yrkesmässigt bruk och inte med passagerare som direkt eller indirekt betalar), och fordon i kategori C1E under förutsättning att den sammanlagda vikten för släpvagnen och dragfordonet inte överstiger 8,25 ton.

3.

Begränsat till fordon i kategori A1 med en cylindervolym ≤ 50 cm3 och en högsta tillåtna konstruktionshastighet ≤ 50 km/tim.

4.

Nationell kategori, fordon framtagna och byggda för handikappade, med en vikt ≤ 254 kg.

Modell Förenade kungariket 4 (UK4)

Utfärdad i Storbritannien från januari 1997 till mars 2000

Beskrivning: Rosa och grönt körkort, vikt format. Endast en del utgör det egentliga körkortet, som kompletteras med en motstående sida.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK4 (Storbritannien)

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalid carriages)

F, G, H, K, P

 

3

Ytterligare upplysningar:

1.

Begränsat till fordon i kategori A av typen trehjulig motorcykel eller fordon i kategori B1 av typen fyrhjuling, med en högsta tillåtna vikt på ≥ 550 kg i båda fallen.

2.

Begränsat till fordon i kategori A1 med en cylindervolym ≤ 50 cm3 och en högsta tillåtna konstruktionshastighet ≤ 50 km/tim.

3.

Utfärdades endast för dem som innehade denna behörighet före den 12 november 1999.

Utfärdandeperioderna för modellerna UK4 och UK5 överlappar varandra.

Modell Förenade kungariket 5 (UK5)

Utfärdad i Storbritannien från juli 1998 och fram till den 19 januari 2013

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Den motstående sidan, där trafikdomar registreras, utfärdas separat. Utfärdandeperioden för den här modellen överlappar utfärdandeperioden för modell UK4 eftersom den nya modellen infördes successivt.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK5 (Storbritannien)

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalid carriages)

F, G, H, K, P

 

3

Ytterligare upplysningar:

1.

Begränsat till fordon i kategori A av typen trehjulig motorcykel eller fordon i kategori B1 av typen fyrhjuling (med en högsta tillåtna vikt på ≥ 550 kg i båda fallen).

2.

Begränsat till fordon i kategori A1 med en cylindervolym ≤ 50 cm3 och en högsta tillåtna konstruktionshastighet ≤ 50 km/tim.

3.

Utfärdades endast för dem som innehade denna behörighet före den 12 november 1999.

Modell Förenade kungariket 6 (UK6)

Utfärdad i Nordirland från den 1 april 1999 och fram till den 19 januari 2013

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Den motstående sidan, där trafikdomar registreras, utfärdas separat.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK6 (Nordirland)

Motsvarande kategorier

Anm.

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1(invalid carriages)

 

F, G, H, K

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Begränsat till fordon i kategori A av typen trehjulig motorcykel eller fordon i kategori B1 av typen fyrhjuling (med en högsta tillåtna vikt på ≥ 550 kg i båda fallen).

2.

Begränsat till fordon i kategori A1 med en cylindervolym ≤ 50 cm3 och en högsta tillåtna konstruktionshastighet ≤ 50 km/tim.

Modell Förenade kungariket 7 (UK7)

Utfärdad i Gibraltar från den 2 december 1990 till den 15 januari 1997

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor som utfärdades i enlighet med bilaga I till rådets första direktiv 80/1263/EEG (2).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK7 (Gibraltar)

Motsvarande kategorier

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) enbart trehjuliga motorcyklar

B

B, B1 (enbart fyrhjulingar)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE och för innehavare av körkort för kategori D även D1E och DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Modell Förenade kungariket 8 (UK8)

Utfärdad i Gibraltar från den 16 januari 1997 till den 24 augusti 2006

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor som utfärdades i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK8 (Gibraltar)

Motsvarande kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Modell Förenade kungariket 9 (UK9)

Utfärdad i Gibraltar från den 15 augusti 2006

Beskrivning: Körkort av rosa papper med sex sidor som utfärdades i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. Samma som modell UK8 men framsidan har ändrats för att återspegla anslutningen av nya medlemsstater.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell UK9 (Gibraltar)

Motsvarande kategorier

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

MODELLER UTFÄRDADE PÅ ISLAND

Modell Island 1 (ÍS1)

Utfärdad på Island från den 12 april 1960 till 1981

Beskrivning: Inplastat körkort av grönt papper med två sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ÍS1

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Behörigheten att köra fordon i kategori C för dessa körkort gäller endast yrkesmässig trafik för kategori B och/eller E och saknar betydelse i förhållande till direktiv 91/439/EEG.

Modell Island 2 (ÍS2)

Utfärdad på Island från 1981 till den 1 mars 1988

Beskrivning: Inplastat körkort av rosa papper med två sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ÍS2

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Behörigheten att köra fordon i kategori C för dessa körkort gäller endast yrkesmässig trafik för kategori B och/eller E och saknar betydelse i förhållande till direktiv 91/439/EEG.

Modell Island 3 (ÍS3)

Utfärdad på Island från den 1 mars 1988 till den 31 maj 1993

Beskrivning: Inplastat körkort av rosa papper med två sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ÍS3

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Behörigheten att köra fordon i kategori C för dessa körkort gäller endast yrkesmässig trafik för kategori B och/eller E och saknar betydelse i förhållande till direktiv 91/439/EEG.

Modell Island 4 (ÍS4)

Utfärdad på Island från den 1 juni 1993 till den 14 augusti 1997

Beskrivning: Inplastat körkort av rosa papper med två sidor.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ÍS4

Motsvarande kategorier

Anm.

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Ytterligare upplysningar:

1.

Behörigheten att köra fordon i kategori C för dessa körkort gäller endast yrkesmässig trafik för kategori B och/eller E och saknar betydelse i förhållande till direktiv 91/439/EEG.

Modell Island 5 (ÍS5)

Utfärdad på Island sedan den 15 augusti 1997

Beskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell ÍS5

Motsvarande kategorier

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

MODELLER UTFÄRDADE I LIECHTENSTEIN

Modell Liechtenstein 1 (FL1)

Utfärdad i Liechtenstein från 1978 till 1993

Beskrivning: Körkort av blått papper, storlek A5.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FL1

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (för yrkesmässigt bruk)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Modell Liechtenstein 2 (FL2)

Utfärdad i Liechtenstein från 1993 till april 2003

Beskrivning: körkort av blått papper, storlek A5.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FL2

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Modell Liechtenstein 3 (FL3)

Utfärdad i Liechtenstein sedan april 2003

Beskrivning: kreditkortsformat, EU-modell.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell FL3

Motsvarande kategorier

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

MODELLER UTFÄRDADE I NORGE

Allmän anmärkning avseende alla modeller: Alla norska körkort har en tryckt text på bokmål eller nynorsk. Båda språkformerna har likvärdig ställning. Orden ”førerkort” och ”Norge” visar att texten är på bokmål, och orden ”førarkort” och ”Noreg” anger nynorsk form.

Modell Norge 1 (N1)

Utfärdad i Norge från den 23 april 1967 till den 31 mars 1979

Beskrivning: körkort med mörkgrön pärm, hopvikt i A7-format, sex sidor. Ordet ”Førerkort” eller ”Førarkort” är tryckt på framsidan.

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell N1

Motsvarande kategorier

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Ytterligare upplysningar:

Körkortet är giltigt fram till innehavarens hundraårsdag, under förutsättning att körkortet har en giltighetsperiod på tio år och var giltigt den 2 april 1982. Nationella myndigheter rekommenderar att körkortsinnehavare byter till modell N4 innan de åker utomlands eller dessutom tar med en vidimerad översättning eller ett internationellt körkort enligt Wienkonventionen om vägtrafik från 1968.

Modell Norge 2 (N2)

Utfärdad i Norge från den 1 april 1979 till den 1 mars 1989

Beskrivning: inplastat körkort av ljusrosa papper, två sidor. Körkort som utfärdades efter juli 1985 har samma datum som körkortsinnehavarens första körkort (”Første førerkort”).

Tabell över överensstämmelser

Kategorier för modell N2

Motsvarande kategorier

Anm.

A

AM, A

 

A + ”Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

B

B

2

BE