ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.090.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 90

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
26 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 301/2014 av den 25 mars 2014 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller krom (VI) föreningar ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 302/2014 av den 25 mars 2014 om godkännande av ett preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896) som fodertillsats för slaktkycklingar och avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 303/2014 av den 25 mars 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 304/2014 av den 25 mars 2014 om godkännande av preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 och Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 305/2014 av den 25 mars 2014 om godkännande av propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat som fodertillsatser för alla djurarter utom idisslare, svin och fjäderfä ( 1 )

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 306/2014 av den 25 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

BESLUT

 

 

2014/167/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 11 mars 2014 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - textilier)

18

 

 

2014/168/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 mars 2014 om utnämning av en slovakisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 301/2014

av den 25 mars 2014

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller krom (VI) föreningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 januari 2012 lämnade Konungariket Danmark in dokumentation till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) enligt artikel 69.4 i förordning (EG) nr 1907/2006, för att därigenom inleda ett begränsningsförfarande enligt artiklarna 69–73 i den förordningen (nedan kallad dokumentationen). Dokumentationen visade att exponering för krom VI i lädervaror eller läderdelar av varor som kommer i kontakt med huden utgör en risk för människors hälsa. Krom(VI)föreningar kan medföra nya fall av sensibilisering och framkalla allergiska reaktioner. Dokumentationen visar att åtgärder på unionsnivå bör vidtas.

(2)

Krom(VI)föreningar kan bildas i läder genom oxidering av krom(III)föreningar, som tillförs i vissa garvningsprocesser för att skapa tvärbindningar i kollagenstrukturen och därmed öka lädrets dimensionsstabilitet samt dess beständighet mot mekaniskt slitage och värme. Enligt dokumentationen är det väl känt genom vilka mekanismer och under vilka förhållanden krom VI bildas, och största delen av garverierna i unionen har redan utvecklat och i lång utsträckning tillämpat åtgärder för att kontrollera och minimera dess bildning.

(3)

Den 28 november 2012 antog riskbedömningskommittén (nedan kallad RAC) enhälligt ett yttrande om den begränsning som föreslås i dokumentationen. Enligt RAC:s yttrande är begränsningen den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att hantera de konstaterade riskerna med krom(VI)föreningar i läder, både i fråga om effektivitet och i fråga om genomförbarhet. I sitt yttrande föreslog RAC dock en ändring i begränsningen, genom att utelämna den formulering gällande direkt och långvarig kontakt med huden som ursprungligen ingick i dokumentationen.

(4)

Den föreslagna begränsningen fokuserar på risken för att direkt eller indirekt hudkontakt med lädervaror eller läderdelar av varor som innehåller krom VI medför hudsensibilisering. Hos redan sensibiliserade människor kan sådana kontakter dessutom framkalla allergiska reaktioner vid lägre halter än vad som krävs för att framkalla sensibilisering.

(5)

Den föreslagna begränsningen bör omfatta lädervaror och varor innehållande läderdelar som används av konsumenter eller arbetstagare och som, under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, kommer i kontakt med huden.

(6)

Standardmetoden EN ISO 17075 är den enda internationellt erkända analytiska metod som för närvarande finns tillgänglig för att påvisa förekomsten av krom VI i läder, inbegripet läder i varor. Bestämningsgränsen för standardmetoden EN ISO 17075 är 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) krom VI av lädrets totala torrvikt. Fastställandet av en sådan tröskel för att begränsa utsläppandet av lädervaror eller varor innehållande läderdelar på marknaden är därför motiverat av kontrollerbarhets- och verkställbarhetsskäl.

(7)

Enligt RAC:s yttrande motsvarar tröskelvärdet på 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) krom VI av lädrets totala torrvikt exponering som överstiger den lägsta observerade effektnivå som kan utlösa en allergisk reaktion (elicitering). Enligt RAC:s yttrande förväntas detta tröskelvärde ha en effektivitet på 80 % när det gäller att minska förekomsten av nya fall av krom VI-relaterad allergisk dermatit som beror på krom VI i lädervaror.

(8)

Den verkan som begränsningen har på antalet fall av kromallergi kan bestämmas genom övervakning av fall av krom VI-relaterad allergisk dermatit. Om förekomsten av allergin inte minskar eller om en analytisk metod för att upptäcka lägre halter av krom VI blir tillgänglig och erkänns vara tillförlitlig bör denna begränsning ses över.

(9)

Den 6 mars 2013 antog kommittén för socioekonomisk analys (nedan kallad SEAC) enhälligt ett yttrande om den begränsning som föreslås i dokumentationen. Enligt SEAC:s yttrande är begränsningen, inklusive den ändring som gjorts av RAC, den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att hantera de konstaterade riskerna, sett till de socioekonomiska fördelarna i förhållande till de socioekonomiska kostnaderna.

(10)

Forumet för informationsutbyte om verkställighet rådfrågades under begränsningsförfarandet.

(11)

Den 8 april 2013 lämnade kemikaliemyndigheten RAC:s och SEAC:s yttranden till kommissionen, på grundval av vilka kommissionen fann att en oacceptabel risk för människors hälsa uppkom på grund av förekomsten av krom(VI)föreningar i lädervaror och varor innehållande läderdelar som kommer i kontakt med huden, vilket behöver behandlas på unionsnivå. De socioekonomiska konsekvenserna av denna begränsning, inklusive tillgången på alternativ, har beaktats.

(12)

En begränsning av utsläppandet av begagnade varor på marknaden skulle innebära en oproportionerlig börda för de konsumenter som återförsäljer dessa varor. På grund av arten av dessa transaktioner skulle en sådan begränsning dessutom bli svår att kontrollera. Därför bör denna begränsning inte gälla lädervaror eller varor innehållande läderdelar som var i slutanvändning i unionen innan denna förordning började tillämpas.

(13)

De berörda parterna bör ges en period på 12 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft för att vidta åtgärder för att följa denna förordning, vilka omfattar varor som redan befinner sig i leverantörskedjan, inbegripet i lager.

(14)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande punkter läggas till som punkterna 5, 6 och 7 i kolumn 2 i post 47:

 

”5.

Lädervaror som kommer i kontakt med huden får inte släppas ut på marknaden om de innehåller krom VI i koncentrationer som motsvarar eller överstiger 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) av lädrets totala torrvikt.

6.

Varor som innehåller läderdelar som kommer i kontakt med huden får inte släppas ut på marknaden om någon av dessa läderdelar innehåller krom VI i koncentrationer som motsvarar eller överstiger 3 mg/kg (0,0003 viktprocent) av läderdelens totala torrvikt.

7.

Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på utsläppande på marknaden av begagnade varor som var i slutanvändning inom unionen före den 1 maj 2015.”


26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 302/2014

av den 25 mars 2014

om godkännande av ett preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896) som fodertillsats för slaktkycklingar och avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: ROAL Oy)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnades det in en ansökan om godkännande av ett preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896). Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan rör godkännande av ett preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896) som fodertillsats för slaktkycklingar och avvanda smågrisar i kategorin ”zootekniska tillsatser”.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 9 oktober 2013 (2) att preparatet av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896) under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Den konstaterade också att tillsatsen ger betydande resultatförbättringar hos djuren. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896) visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3432.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-beta-glukanas

EC 3.2.1.6

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896). Minsta aktivitet:

Fast form: endo-1,3(4)-beta-glukanas 200 000 BU (1)/g.

Flytande form: endo-1,3(4)-beta-glukanas 400 000 BU/ml.

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 126896).

 

Analysmetod  (2)

Bestämning av endo-1,3(4)-beta-glukanasaktivitet: spektrofotometrisk (DNS) metod baserad på kvantifieringen av det socker som endo-1,3(4)-beta-glukanas frisätter från kornbetaglukan vid pH 4,8 och 50 °C.

Slaktkycklingar

20 000 BU

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning hos (avvanda) smågrisar upp till ca 35 kg.

3.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hantering.

15 april 2024

Smågrisar (avvanda)

10 000 BU


(1)  1 BU är den mängd enzym som frigör 1 nanomol reducerande socker (uttryckt som glukosekvivalenter) från kornbetaglukansubstrat per sekund vid 50 °C och pH 4,8.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 303/2014

av den 25 mars 2014

om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den 25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom Förenta staterna inte gjort Continued Dumping and Subsidy Offset Act (nedan kallad lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner) förenlig med landets skyldigheter enligt avtalen inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), infördes genom förordning (EG) nr 673/2005 en tilläggstull i form av en värdetull på 15 % på import av vissa produkter med ursprung i Förenta staterna från och med den 1 maj 2005. I enlighet med tillståndet från WTO att upphäva tillämpningen av de tullmedgivanden som beviljats Förenta staterna ska kommissionen årligen anpassa de upphävda medgivandenas omfattning så att de motsvarar omfattningen av de upphävda eller minskade förmåner som lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner orsakat Europeiska unionen vid den tidpunkten.

(2)

Utbetalningarna inom ramen för lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner under det senaste år för vilket uppgifter är tillgängliga avser tilldelning av intäkter från antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut under budgetåret 2013 (1 oktober 2012–30 september 2013). På grundval av de uppgifter som offentliggjorts av United States’ Customs and Border Protection (Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet) beräknas den skada som unionen vållats genom upphävande eller minskning av förmåner uppgå till 872685 US-dollar.

(3)

Omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna – och därigenom av de upphävda medgivandena – har minskat. De upphävda medgivandenas omfattning kan dock inte anpassas till de upphävda eller minskade förmånerna genom att det läggs till eller tas bort produkter från förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 673/2005. Därför bör kommissionen i enlighet med artikel 3.1 e i den förordningen behålla förteckningen över produkter i bilaga I oförändrad och ändra tilläggstullsatsen så att de upphävda medgivandenas omfattning anpassas till omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna. De tre produkter som anges i bilaga I bör därför kvarstå i förteckningen, medan tilläggstullsatsen vid import bör ändras till 0,35 %.

(4)

Verkningarna av en tilläggsimporttull, i form av en värdetull på 0,35 % vid import av produkter med ursprung i Förenta staterna enligt bilaga I, motsvarar under ett år ett handelsvärde av högst 872 685 US-dollar.

(5)

För att undvika förseningar i tillämpningen av den ändrade tilläggsimporttullsatsen bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(6)

Förordning (EG) nr 673/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handelsrepressalier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 673/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Utöver den tull som är tillämplig enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2) ska en värdetull på 0,35 % införas på de produkter med ursprung i Amerikas förenta stater som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 110, 30.4.2005, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.”


BILAGA

”BILAGA I

De produkter som omfattas av tilläggstullarna identifieras genom sitt åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 327, 30.10.2004, s. 1.”


26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 304/2014

av den 25 mars 2014

om godkännande av preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 och Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som fodertillsatser för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Artikel 10.7 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 10.1–10.4 i samma förordning innehåller särskilda bestämmelser för bedömning av produkter som vid den tidpunkt då förordningen började tillämpas användes som ensileringstillsatser inom unionen.

(2)

I enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003 infördes preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 och' Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 i registret över fodertillsatser som befintliga produkter som hör till den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” för alla djurarter.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning lämnades ansökningar in om godkännande av dessa preparat som fodertillsatser för alla djurarter, med begäran om att dessa tillsatser skulle klassificeras i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 23 maj 2012 (2), den 10 september 2013 (3) och den 10 oktober 2013 (4) att de berörda preparaten under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Myndigheten drog också slutsatsen att preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 och Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 kan förbättra produktionen av ensilage. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoderna för fodertillsatserna som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av de berörda preparaten visar att de uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparaten bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet tillämpas omedelbart, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De preparat i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Både de preparat som anges i bilagan och foder innehållande dem som har tillverkats och märkts före den 15 oktober 2014 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 15 april 2014 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2733.

(3)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3363.

(4)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3436.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg färskt material

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Enterococcus faeciu

NCIMB 10415 som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g tillsats.

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Levande celler av Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Analysmetod  (1)

Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788).

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE).

Alla djurarter

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor.

2.

Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1 × 108 CFU/kg färskt material.

3.

Säkerhet: andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar rekommenderas vid hantering.

15 april 2024

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Enterococcus faecium

DSM 22502 som innehåller minst 1 × 1011 CFU/g tillsats.

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Levande celler av Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Analysmetod  (1)

Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788).

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE).

Alla djurarter

 

 

 

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor.

2.

Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1 × 108 CFU/kg färskt material.

3.

Säkerhet: andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar rekommenderas vid hantering.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237 som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g tillsats.

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Levande celler av Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Analysmetod  (1)

Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15786).

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE).

Alla djurarter

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor.

2.

Lägsta halt av tillsatsen när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 5 × 107 CFU/kg färskt material.

3.

Säkerhet: andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar rekommenderas vid hantering.

15 april 2024


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 305/2014

av den 25 mars 2014

om godkännande av propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat som fodertillsatser för alla djurarter utom idisslare, svin och fjäderfä

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om godkännande av propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat lämnats in. Till ansökan har bifogats de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” av propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat som fodertillsatser för alla djurarter. Ansökan omfattar även andra användningsområden för samma substanser om vilka något beslut ännu inte har fattats. Tillsatsen har godkänts för tio år genom kommissionens förordning (EU) nr 1222/2013 (2) för idisslare, svin och fjäderfä.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 16 november 2011 (3) att propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Myndigheten drog också slutsatsen att substanserna förbättrar den aerobiska stabiliteten i material som är lättensilerat. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoderna för fodertillsatserna som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av de berörda substanserna visar att de uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Substanserna bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De substanser i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1222/2013 av den 29 november 2013 om godkännande a propionsyra, natriumpropionat och ammoniumpropionat som fodertillsats för idisslare, svin och fjäderfä (EUT L 320, 30.11.2013, s. 16).

(3)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):12, artikelnr 2446.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser

1k280

Propionsyra

 

Tillsatsens sammansättning

Propionsyra ≥ 99,5 %

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Propionsyra ≥ 99,5 %

C3H6O2 CAS-nr: 79-09-4

Icke flyktig rest ≤ 0,01 % efter torkning vid 140 °C till konstant vikt

Aldehyder ≤ 0,1 % uttryckt som formaldehyd

Framställd genom kemisk syntes

 

Analysmetod  (1)

Bestämning av propionsyra som total halt av propionsyra i fodertillsats, förblandningar och foder: jonkromatografi med detektion med hjälp av brytningsindex (HPLC-RI).

Alla djurarter utom idisslare, svin och fjäderfä

1.

Samtidig användning av andra organiska syror i högsta tillåtna doser är kontraindicerad.

2.

Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (2).

3.

Samtidig användning med andra källor till den aktiva substansen får inte leda till att den tillåtna högsta halten överskrids.

4.

Säkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering.

15 april 2024

1k281

Natriumpropionat

 

Tillsatsens sammansättning

Natriumpropionat ≥ 98,5 %

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Natriumpropionat ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

CAS nr: 137-40-6

Förlust vid torkning ≤ 4 % bestämd genom torkning vid 105 °C i två timmar

Vattenolöslig ≤ 0,1 %

Framställd genom kemisk syntes

 

Analysmetod  (1)

Bestämning av natriumpropionat i fodertillsats genom

1.

jonkromatografi med detektion med hjälp av brytningsindex (HPLC-RI) för bestämning av den totala halten av propionat, och

2.

atomabsorptionsspektrometri (AAS) (EN ISO 6869) för bestämning av den totala halten av natrium.

Bestämning av natriumpropionat som total halt av propionsyra i förblandningar och foder: jonkromatografi med detektion med hjälp av brytningsindex (HPLC-RI)

Alla djurarter utom idisslare, svin och fjäderfä

1.

Samtidig användning av andra organiska syror i högsta tillåtna doser är kontraindicerad.

2.

Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (2).

3.

Samtidig användning med andra källor till den aktiva substansen får inte leda till att den tillåtna högsta halten överskrids.

4.

Säkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering.

15 april 2024

1k284

Ammoniumpropionat

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av ammoniumpropionat ≥ 19,0 %, propionsyra ≤ 80,0 % och vatten ≤ 30 %

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Ammoniumpropionat: C3H9O2N

CAS-nr: 17496-08-1

Framställd genom kemisk syntes

 

Analysmetod  (2)

Bestämning av ammoniumpropionat i fodertillsats genom

1.

jonkromatografi med detektion med hjälp av brytningsindex (HPLC-RI) för bestämning av den totala halten av propionat, och

2.

titrering med svavelsyra och natriumhydroxid för bestämning av ammoniak.

Bestämning av ammoniumpropionat som total halt av propionsyra i förblandningar och foder: jonkromatografi med detektion med hjälp av brytningsindex (HPLC-RI)

Alla djurarter utom idisslare, svin och fjäderfä

1.

Samtidig användning av andra organiska syror i högsta tillåtna doser är kontraindicerad.

2.

Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (2).

3.

Samtidig användning med andra källor till den aktiva substansen får inte leda till att den tillåtna högsta halten överskrids.

4.

Säkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering.

15 april 2024


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Lättensilerat foder: > 3 % lösliga kolhydrater i färskt material (t.ex. hel majsplanta, rajgräs, losta eller sockerbetsmassa). Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).


26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 306/2014

av den 25 mars 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/18


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 11 mars 2014

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - textilier)

(2014/167/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (1), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (2), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (3), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Genom förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 kan fonden nu utnyttjas inom det årliga taket på 150 miljoner EUR.

(3)

Spanien lämnade den 8 oktober 2013 in en ansökan om att utnyttja fonden mot bakgrund av uppsägningar vid 198 företag verksamma i Nace Revision 2 huvudgrupp 13 (Tillverkning av textil) i Nuts II-regionen Comunidad Valenciana (ES52). Ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 5 november 2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 840 000 EUR ska anslås.

(4)

Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Spanien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla beloppet 840 000 EUR i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


26.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/20


RÅDETS BESLUT

av den 18 mars 2014

om utnämning av en slovakisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2014/168/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,

med beaktande av den slovakiska regeringens förslag,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 september 2010 antog rådet beslut 2010/570/EU, Euratom (1) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden från och med den 21 september 2010 till och med den 20 september 2015.

(2)

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Dušan BARČIK har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2014.

På rådets vägnar

E. VENIZELOS

Ordförande


(1)  EUT L 251, 25.9.2010, s. 8.