ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 71

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
12 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 238/2014 av den 11 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/129/Gusp av den 10 mars 2014 om främjande av det europeiska nätverket av oberoende tankesmedjor för icke-spridning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

3

 

*

Rådets beslut 2014/130/Gusp av den 10 mars 2014 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sahel

14

 

 

2014/131/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 mars 2014 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av blåtunga i Tyskland under 2007 [delgivet med nr C(2014) 1444]

18

 

 

2014/132/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 ( 1 )

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

12.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 238/2014

av den 11 mars 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

78,5

TN

86,3

TR

92,8

ZZ

85,9

0707 00 05

MA

182,1

TR

157,2

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

39,1

TR

100,0

ZZ

69,6

0805 10 20

EG

46,8

IL

67,4

MA

50,0

TN

53,6

TR

61,4

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

68,0

ZZ

68,0

0808 10 80

CL

134,9

CN

111,8

MK

30,8

US

207,8

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

105,1

CL

188,7

CN

68,3

TR

158,2

US

132,7

ZA

99,5

ZZ

125,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

12.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/3


RÅDETS BESLUT 2014/129/GUSP

av den 10 mars 2014

om främjande av det europeiska nätverket av oberoende tankesmedjor för icke-spridning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 26.2 och 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2003 antog Europeiska rådet EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (nedan kallad EU:s strategi för icke-spridning av massförstörelsevapen), vars kapitel III innehåller en förteckning över de åtgärder mot sådan spridning som måste vidtas såväl inom unionen som i tredjeländer.

(2)

Unionen genomför aktivt EU:s strategi för icke-spridning av massförstörelsevapen och verkställer de åtgärder som anges i kapitel III, exempelvis att utveckla nödvändiga strukturer inom unionen.

(3)

Den 8 december 2008 antog rådet sina slutsatser och dokumentet med titeln Nya handlingslinjer för Europeiska unionen i kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen (nedan kallat nya handlingslinjer), där det fastställs att spridning av massförstörelsevapen fortsätter att utgöra ett av de största hoten mot säkerheten och att politiken för icke-spridning utgör en viktig del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp).

(4)

I de nya handlingslinjerna uppmanar rådet behöriga rådskonstellationer och rådsorgan, kommissionen, övriga institutioner samt medlemsstaterna att göra en konkret uppföljning av det dokumentet.

(5)

I de nya handlingslinjerna understryker rådet att unionens insats för att bekämpa spridning kan utnyttja stödet från ett icke-statligt nätverk för icke-spridning, som sammanför utrikespolitiska institutioner och forskningscentrum som är specialiserade på unionens strategiska områden och som samtidigt bygger på redan befintliga användbara nätverk. Ett sådant nätverk kan utvidgas till institutioner i tredjeländer med vilka unionen för särskilda dialoger med anknytning till icke-spridning.

(6)

Den 15 och 16 december 2005 antog Europeiska rådet EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa (nedan kallad EU:s strategi avseende handeldvapen och lätta vapen), där det fastställs riktlinjer för unionens åtgärder inom området handeldvapen och lätta vapen. EU:s strategi avseende handeldvapen och lätta vapen ser olaglig handel och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa som ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

(7)

EU:s strategi avseende handeldvapen och lätta vapen utpekar bland sina mål bl.a. att främja effektiv multilateralism för utveckling av mekanismer, internationella, regionala eller inom unionen och dess medlemsstater, mot utbudet och den destabiliserande spridningen av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa.

(8)

Rådet antog den 26 juli 2010 beslut 2010/430/Gusp (1), genom vilket Europeiska unionens nätverk av oberoende tankesmedjor för icke-spridning inrättades och i vilket det fastställdes att det tekniska genomförandet av det beslutet ska göras av EU-konsortiet för icke-spridning (nedan kallat konsortiet).

(9)

Valet av konsortiet som enda bidragsmottagare i detta fall är motiverat, eftersom unionen, med stöd av medlemsstaterna, kommer att fortsätta ett givande samarbete med ett nätverk av europeiska tankesmedjor, som bidrar till skapandet av en gemensam europeisk kultur när det gäller icke-spridning och nedrustning och hjälper unionen att utveckla och utforma sin politik på dessa områden och att öka unionens synlighet. I detta fall krävs det en finansieringsgrad på 100 % på grund av konsortiets själva karaktär, i och med att det har tillkommit genom unionen och är helt beroende av unionsstöd. Konsortiet har inga oberoende ekonomiska resurser eller någon lagstadgad behörighet att skaffa andra medel. Dessutom har konsortiet utöver de fyra förvaltande tankesmedjorna inrättat ett nätverk som sammanför fler än 60 tankesmedjor och forskningscentrum, som sammanför nästan all icke-statlig sakkunskap inom unionen.

(10)

Hittills har konsortiet anordnat två seminarier för unionsexperter, i Bryssel i maj 2011 och i juni 2013, och två större internationella konferenser om icke-spridning, i Bryssel i februari 2012 och i september/oktober 2013; konsortiet har även offentliggjort 31 särskilda policydokument på sin webbplats. Webbplatsen togs i bruk våren 2011 och har därefter regelbundet uppdaterats, bland annat genom att e-nyhetsbrevet nonproliferation.eu publiceras varannan månad. Fler än 60 europeiska oberoende tankesmedjor har anslutit sig till konsortiets nätverk sedan starten.

(11)

Genom rådets beslut 2010/799/Gusp (2) och 2012/422/Gusp (3) fick konsortiet i uppdrag att anordna två seminarier för att främja förtroendeskapande och till stöd för en process som syftar till att upprätta en zon i Mellanöstern som är fri från massförstörelsevapen och deras bärare, som hölls i Bryssel i juli 2011 och i november 2012. Genom rådets beslut 2013/43/Gusp (4) fick konsortiet i uppdrag att anordna två slutna seminarier för att underlätta ett framgångsrikt slutförande av förhandlingarna om ett vapenhandelsfördrag vid FN-konferensen i mars 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För att bidra till att ett förbättrat genomförande av EU:s strategi för icke-spridning av massförstörelsevapen, som är baserad på principerna om ändamålsenlig multilateralism, förebyggande och internationellt samarbete med tredjeländer, ska fortsatt främjande av och stöd åt verksamheten inom Europeiska nätverket av oberoende tankesmedjor för icke-spridning förlängas med tre år för att främja följande mål:

a)

Att främja politisk och säkerhetsrelaterad dialog och den långsiktiga diskussionen om åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen inom de civila samhällena, särskilt mellan experter, forskare och akademiker.

b)

Att ge rådets relevanta arbetsgrupper tillfälle att rådgöra med nätverket om frågor inom icke-spridningsområdet och att möjliggöra för medlemsstaternas företrädare att delta i nätverkets möten.

c)

Att fungera som en användbar förbindelse mellan icke-spridningsinsatser från unionen och det internationella samfundet, främst genom att avlägga rapporter och/eller ge rekommendationer till företrädare för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

d)

Att bidra till ökad medvetenhet i tredjeländer om spridningshot och om behovet av att samarbeta med unionen och inom ramen för multilaterala forum, särskilt Förenta nationerna, för att förebygga, avskräcka, stoppa och när så är möjligt avveckla spridningsprogram som är en källa till oro över hela världen.

e)

Att bidra till utveckling av sakkunskap och institutionell kapacitet i frågor som rör icke-spridning och nedrustning i tankesmedjor och regeringar inom unionen och i tredjeländer.

2.   Mot bakgrund av EU:s strategi avseende handeldvapen och lätta vapen ska verksamhetsområdet för nätverket av oberoende europeiska tankesmedjor för icke-spridning inte begränsa sig till att enbart behandla frågor om spridning av massförstörelsevapen och deras bärarsystem, utan ska också omfatta frågor som gäller konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen. Genom att konventionella vapen inkluderas i nätverkets verksamhetsområde skapas ett utomordentligt forum för dialog och rekommendationer för unionsåtgärder på detta område inom ramen för genomförandet av EU:s strategi avseende handeldvapen och lätta vapen och unionens politik för konventionella vapen.

3.   De projekt som ska stödjas av unionen ska härvid omfatta följande särskilda verksamheter:

a)

Skapa ramen för organisation av tre årliga rådgivande möten och upp till sju ad hoc-seminarier för experter och verksamma på området om hela skalan av icke-spridnings- och nedrustningsfrågor, omfattande både konventionella vapen och andra vapen, i syfte att överlämna rapporter och/eller ge rekommendationer till företrädarna för den höga representanten.

b)

Inrätta en helpdesk inom konsortiet för att tillhandahålla ad hoc-sakkunskap i frågor som rör hela skalan av icke-spridnings- och nedrustningsfrågor, omfattande både konventionella vapen och andra vapen, för svar inom två veckor.

c)

Tillhandahålla resurser för anordnande av tre större årliga konferenser med tredjeländer samt det civila samhället om icke-spridning och nedrustning för att på internationell nivå sprida kunskap om EU:s strategi för icke-spridning av massförstörelsevapen och EU:s strategi avseende handeldvapen och lätta vapen och om den roll som unionsinstitutionerna och tankesmedjor inom unionen spelar på detta område, i syfte att öka synligheten för unionens politik på detta område samt överlämna rapporter och/eller ge rekommendationer till företrädarna för den höga representanten.

d)

Tillhandahålla resurser för förvaltningen och utvecklandet av en internetplattform för att underlätta kontakter och främja en forskardialog inom nätverket av tankesmedjor genom analys av frågor relaterade till förebyggande av spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen, samt utbildning av en ny generation experter på icke-spridning och nedrustning.

e)

Tillhandahålla medel för att höja medvetenheten och utveckla sakkunskap och institutionell kapacitet i frågor som rör icke-spridning i tankesmedjor och regeringar inom unionen och i tredjeländer.

f)

Behandla ämnen som föreslås av medlemsstaterna och Europeiska utrikestjänsten i konsortiets övergripande forskningsverksamhet.

En utförlig beskrivning av projekten återfinns i bilagan.

Artikel 2

1.   Den höga representanten ska ansvara för genomförandet av detta beslut.

2.   För det tekniska genomförandet av de projekt som avser den verksamhet som anges i artikel 1.3 svarar EU-konsortiet för icke-spridning, vilket baserar sig på la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), International Institute for Strategic Studies (IISS) och Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Konsortiet ska utföra sina uppgifter under den höga representantens ansvar. Den höga representanten ska i detta syfte träffa nödvändiga överenskommelser med konsortiet.

3.   Medlemsstaterna och Europeiska utrikestjänsten ska föreslå prioriteringar och särskilt intressanta ämnen för bedömning i konsortiets forskningsprogram, vilka ska behandlas i arbetsdokument och seminarier i överensstämmelse med unionens politik.

Artikel 3

1.   Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av de projekt som avser den verksamhet som anges i artikel 1.3 ska vara 3 600 000 EUR.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska förvaltas i enlighet med budgetförfaranden och budgetregler för unionens allmänna budget.

3.   Kommissionen ska se till att de utgifter som avses i punkt 1 förvaltas på rätt sätt. I detta syfte ska kommissionen ingå en finansieringsöverenskommelse med konsortiet. Enligt överenskommelsen ska konsortiet se till att unionens bidrag synliggörs i proportion till dess storlek.

4.   Kommissionen ska sträva efter att ingå den finansieringsöverenskommelse som avses i punkt 3 så snart som möjligt efter det att detta beslut har trätt i kraft. Den ska underrätta rådet om eventuella svårigheter i samband med detta och om tidpunkten för ingåendet av överenskommelsen.

Artikel 4

1.   Den höga representanten ska rapportera till rådet om genomförandet av detta beslut på grundval av regelbundna rapporter utarbetade av konsortiet. Dessa rapporter ska ligga till grund för rådets utvärdering.

2.   Kommissionen ska rapportera om de finansiella aspekterna av de projekt som avses i artikel 1.3.

Artikel 5

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Detta beslut ska upphöra att gälla 36 månader efter det att den finansieringsöverenskommelse som avses i artikel 3.3 har ingåtts.

Det ska dock upphöra att gälla sex månader efter sitt ikraftträdande, om finansieringsöverenskommelsen inte har ingåtts vid denna tidpunkt.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2014.

På rådets vägnar

G. VROUTSIS

Ordförande


(1)  Rådets beslut nr 2010/430/GUSP av den 26 juli 2010 om upprättande av ett europeiskt nätverk av oberoende tankesmedjor för icke-spridning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 202, 4.8.2010, s. 5).

(2)  Rådets beslut 2010/799/GUSP av den 13 december 2010 till stöd för en förtroendeskapande process för att upprätta en zon i Mellanöstern som är fri från massförstörelsevapen och deras bärare för att stödja genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 341, 23.12.2010, s. 27).

(3)  Rådets beslut 2012/422/GUSP av den 23 juli 2012 till stöd för en process för att upprätta en zon i Mellanöstern som är fri från kärnvapen och alla andra slags massförstörelsevapen (EUT L 196, 24.7.2012, s. 67).

(4)  Rådets beslut 2013/43/GUSP av den 22 januari 2013 om unionens fortsatta verksamhet till stöd för förhandlingarna om vapenhandelsfördraget inom ramen för den europeiska säkerhetsstrategin (EUT L 20, 23.01.2013, s. 53).


BILAGA

DET EUROPEISKA NÄTVERKET AV OBEROENDE TANKESMEDJOR FÖR ICKE-SPRIDNING TILL STÖD FÖR GENOMFÖRANDET AV EU:S STRATEGI MOT SPRIDNING AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN (EU:S STRATEGI FÖR ICKE-SPRIDNING AV MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN)

1.   Mål

Målet för detta beslut är att bekräfta och fortsätta genomförandet av den policyrekommendation som fastställdes av rådet den 8 december 2008 i dokumentet med titeln Nya handlingslinjer för Europeiska unionen i kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen. Enligt detta dokument kan unionens insats för att bekämpa spridning utnyttja stödet från ett icke-statligt nätverk för icke-spridning, som sammanför utrikespolitiska institutioner och forskningscentrum som är specialiserade på unionens strategiska områden och som samtidigt bygger på redan befintliga användbara nätverk. Ett sådant nätverk kan utvidgas till institutioner i tredjeländer med vilka unionen för särskilda dialoger med anknytning till icke-spridning.

Detta nätverk av oberoende tankesmedjor för icke-spridning skulle fortsätta att främja politisk och säkerhetsrelaterad dialog och den långsiktiga diskussionen om åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen och närbesläktade nedrustningsfrågor inom de civila samhällena, särskilt mellan experter, forskare och akademiker.

Arbetet i nätverket ska utvidgas till att omfatta frågor om konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen, även åtgärder för att se till att EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa. Nätverket kommer att bidra till att utveckla nya aspekter av unionens verksamhet, så att den täcker både förebyggande och reaktiva dimensioner av säkerhetsfrågor som rör konventionella vapen, inklusive olaglig handel och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa, så som avses i EU:s relevanta strategi. Att förebygga olaglig och oreglerad handel med konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen har även erkänts vara en av unionens prioriteringar inom ramen för processen för ett fördrag om vapenhandel.

Nätverket kan bidra till ökad medvetenhet i tredjeländer om hot från spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen, inklusive olaglig handel med och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa, och om behovet att samarbeta med unionen och inom ramen för multilaterala forum, särskilt Förenta nationerna, för att förebygga, avskräcka, stoppa och när så är möjligt avveckla spridningsprogram som är källa till oro över hela världen och olaglig handel med och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa.

Unionen önskar stödja detta nätverk på följande sätt:

Genom att organisera regelbundna unionsseminarier och vid behov ad hoc-möten för diplomater och akademiska experter om viktiga händelser och ärenden på området icke-spridning och nedrustning av massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen i syfte att överlämna rapporter och/eller ge rekommendationer till företrädarna för den höga representanten.

Genom att organisera större årliga konferenser och vid behov förberedande möten i syfte att överlämna rapporter och/eller ge rekommendationer till företrädarna för den höga representanten.

Genom att fortsätta att underhålla, förvalta och utveckla en internetplattform och relaterade sociala nätverk för att underlätta kontakter och främja en forskardialog inom nätverket av tankesmedjor för icke-spridning.

Genom att främja kompetens och överföring av kunskap om EU:s politik för icke-spridning och nedrustning i hela unionen och i tredjeländer.

2.   Nätverkets organisation

Nätverket står öppet för alla relevanta tankesmedjor och forskningsinstitut från unionen och associerade stater och tar full hänsyn till variationerna i opinionen inom unionen.

Nätverket kommer att fortsätta att underlätta kontakter mellan icke-statliga organisationers experter, företrädare för medlemsstaterna och unionsinstitutionerna. Nätverket kommer att vara redo att upprätthålla kontakter med aktörer från icke-statliga organisationer från tredjeländer i linje med EU:s strategier mot massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen, som grundar sig på begreppen multilateralism och internationellt samarbete. Nätverkets uppdrag omfattar icke-spridning av massförstörelsevapen, bärarsystem för sådana vapen, nedrustning och frågor om konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen.

Rådets arbetsgrupper på området (Codun/Conop/Coarm osv.) kommer att kunna konsultera nätverket i frågor som rör icke-spridning och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen, och företrädare för arbetsgrupperna kan närvara vid nätverkets möten. Möten i nätverket kan i mån av möjlighet anordnas i anslutning till mötena i dessa arbetsgrupper.

Nätverket kommer att fortsätta att ledas av EU-konsortiet för icke-spridning, som har bildats av FRS, HSFK/PRIF, IISS och Sipri och kommer att anförtros ledningen för projektet, i nära samarbete med företrädarna för den höga representanten.

Konsortiet kommer i nära samråd med företrädarna för den höga representantens företrädare och med medlemsstaterna att bjuda in deltagare med sakkunskap i policyfrågor som rör icke-spridning och nedrustning av massförstörelsevapen och konventionella vapen till expertseminarier och större årliga konferenser och till att sprida sina publikationer och sin verksamhet på den särskilda webbplatsen.

3.   Beskrivning av projekten

3.1   Projekt 1: Organisation av tre årliga rådgivande möten och upp till sju ad hoc-seminarier för diplomater och akademiska experter med en rapport och/eller rekommendationer

3.1.1   Projektets syfte

Syftet med de årliga rådgivande mötena och ad hoc-seminarierna är att främja en säkerhetsrelaterad dialog mellan unionsexperter, tjänstemän och akademiker om de aktuella utmaningarna på områdena icke-spridning och nedrustning av massförstörelsevapen, bärarsystem för sådana vapen och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen. Seminarierna bör dessutom utveckla samarbetet inom det europeiska nätverket av oberoende tankesmedjor för icke-spridning som är etablerade inom unionens medlemsstater.

3.1.2   Projektets resultat

Utbyte av information och analyser om aktuella spridningstendenser mellan personer som är verksamma inom det politiska området och akademiska experter från medlemsstaterna samt specialiserad personal från Europeiska utrikestjänsten och andra unionsinstitutioner.

Diskussioner om bästa sätt och medel för att genomföra unionens politik mot spridning.

Främjande av ett europeiskt nätverk av oberoende tankesmedjor för icke-spridning.

Tillhandahållande av konstruktiv återkoppling till unionen om dess strategier mot spridning av massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen från oberoende tankesmedjor inom unionen och förslag från personer verksamma på området till tankesmedjorna på de politiskt mest relevanta ämnena för ytterligare forskning.

Identifiering av relevanta frågor på området icke-spridning och nedrustning för de policyinriktade rapporterna.

Utarbetande av policyinriktade rapporter med en uppsättning handlingsinriktade rekommendationer till företrädarna för den höga representanten. Dessa rapporter kan distribueras till relevanta unionsinstitutioner och medlemsstaterna.

3.1.3   Beskrivning av projektet

Genom projektet organiseras tre årliga rådgivande möten och upp till sju ad hoc-expertseminarier med utarbetande av rapporter och/eller rekommendationer.

Dagordningen för dessa evenemang ska utarbetas i närasamarbete med rådets Gusp-arbetsgrupper på området icke-spridning och nedrustning (arbetsgrupperna för global nedrustning och vapenkontroll/icke-spridning/rymdfrågor), handeldvapen och lätta vapen samt överföring av konventionella vapen (arbetsgruppen för export av konventionella vapen och dess undergrupp för vapenhandelsfördraget). Seminarierna bör behandla utmaningarna för unionen på kort och medellång sikt på områdena icke-spridning och nedrustning inom följande vapenkategorier: massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen, och nya vapentyper och bärarsystem. De bör särskilt utgöra ett tillfälle för unionens beslutsfattare att inrikta sig på utmaningar och tendenser på längre sikt på dessa vapenområden och på andra frågor som går utöver deras ordinarie dagliga verksamhet.

De årliga rådgivande mötena ska pågå i en och en halv dag och ha ett planerat deltagarantal på 100 personer från tankesmedjor i unionen, medlemsstaterna och unionsinstitutioner med specialisering inom frågor om icke-spridning och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen. Syftet med dessa seminarier bör i huvudsak vara att möjliggöra samråd mellan unionens tankesmedjor för icke-spridning, unionen och dess medlemsstater.

Ad hoc-seminarierna ska pågå i upp till två dagar och ha ett planerat deltagarantal på upp till 45 personer, vilket bör bestämmas från fall till fall. Syftet med dessa seminarier bör särskilt vara att möjliggöra ad hoc-samråd mellan unionens tankesmedjor för icke-spridning, unionen och dess medlemsstater om viktiga händelser och unionspolitiska alternativ och utgöra ett tillfälle för unionens tankesmedjor, medlemsstaterna och unionsinstitutioner att knyta kontakt med målgrupper inom och utanför EU.

De årliga rådgivande möten bör hållas i Bryssel, medan upp till tre ad hoc-expertseminarier kan hållas utanför unionen.

3.2   Projekt 2: Organisation av en större årlig konferens med en rapport och/eller rekommendationer

3.2.1   Projektets syfte

De årliga större konferenserna om icke-spridning och nedrustning, med deltagande av regeringsexperter och oberoende tankesmedjor och andra specialister från den akademiska världen från unionen, associerade stater och tredjeländer kommer att diskutera och identifiera ytterligare åtgärder för att bekämpa spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen och sammanhängande nedrustningsmål och behandla utmaningar i samband med konventionella vapen, inklusive att motarbeta olaglig handel och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och därtill hörande ammunition. Som projektets flaggskeppsevenemang kommer den årliga konferensen att öka den internationella uppmärksamheten mot EU:s strategi för icke-spridning av massförstörelsevapen och insatserna i unionsinstitutionerna för dess genomförande och det därtill kopplade arbetet i oberoende tankesmedjor och bland akademiska experter i medlemsstaterna.

De årliga konferenserna kommer också att främja den roll som de europeiska tankesmedjor som är specialiserade på området icke-spridning kan spela och deras sammanhållning samt bidra till att förbättra kapaciteten i dessa och i andra institutioner, bland annat i de delar av världen som saknar djupare sakkunskap om icke-spridning.

De årliga konferenserna och eventuella förberedande möten kommer att ta upp frågor i samband med icke-spridning som är aktuella och relevanta för Europeiska utrikestjänstens arbete. På grundval av dessa diskussioner och det övriga arbete som konsortiet övervakar kommer policyinriktade rapporter att utarbetas tillsammans med en uppsättning handlingsinriktade rekommendationer till företrädarna för den höga representanten. Rapporten kan distribueras till relevanta unionsinstitutioner och medlemsstaterna och göras tillgänglig på Internet.

3.2.2   Projektets resultat

Inrätta en stor konferens om icke-spridning och nedrustning under europeisk ledning, som ska bli det centrala forumet för att främja strategiska diskussioner om åtgärder för att bekämpa spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen och om sammanhängande nedrustningsmål och för att behandla utmaningar i samband med konventionella vapen, inklusive motverkan av olaglig handel och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och därtill hörande ammunition.

Öka synligheten för och medvetenheten om unionens politik på området icke-spridning av massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen samt om kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära insatser (CBRN) bland regeringstjänstemän, den akademiska världen och det civila samhället i tredjeländer.

Främja den roll som det europeiska nätverket av oberoende tankesmedjor för icke-spridning kan spela och deras sammanhållning samt unionens roll på detta område och bygga upp sakkunskap om icke-spridning i länder där denna sakkunskap är bristfällig, inbegripet i tredjeländer.

Lämna in policyinriktade rapporter och/eller handlingsinriktade rekommendationer som skulle öka genomförandet av EU:s strategier mot massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen och utgöra en användbar förbindelse mellan insatser mot icke-spridning och konventionella vapen från unionen och det internationella samfundet.

Öka medvetenheten och kunskapen bland unionsinstitutionerna, medlemsstaterna, det civila samhället och tredjeländer om hot från massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen för att på så sätt bättre kunna föregripa händelser.

3.2.3   Beskrivning av projektet

Genom projektet organiseras större årliga konferenser och vid behov förberedande möten med utarbetande av tillhörande rapporter och/eller rekommendationer:

En årlig konferens under en och en halv dag i Bryssel, med deltagande av upp till 300 experter från tankesmedjor, den akademiska världen och regeringar inom unionen, associerade stater och tredjeländer, med specialisering inom icke-spridning, nedrustning, vapenkontroll och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen.

Uppmärksamhet mot utveckling av ”nästa generations” specialister, inklusive från länder utanför Europa och Nordamerika, vilka kommer att inbjudas till en extra dag före eller efter konferensen för specialiserad utbildning och kontakt med relevanta EU-institutioner.

Policyinriktade rapporter och/eller handlingsinriktade rekommendationer för att stimulera genomförande av EU:s strategier avseende massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen.

3.3   Projekt 3: Inrättande och förvaltning av en helpdesk

3.3.1   Projektets syfte

Inrättande och förvaltning av en helpdesk inom konsortiet för att tillhandahålla ad hoc-sakkunskap i frågor som rör hela skalan av frågor som rör icke-spridnings- och nedrustningsfrågor, omfattande både konventionella vapen och andra vapen, kommer att vägleda och underlätta utformningen av Europeiska utrikestjänstens policyinsatser i samband med särskilda och brådskande frågor.

3.3.2   Projektets resultat

Hantera ad hoc-beställningar av forskning, med svar inom två veckor, om särskilda frågor på begäran av Europeiska utrikestjänsten.

Främja ämnesspecifik ad hoc-dialog mellan konsortiets tankesmedjor och Europeiska utrikestjänsten.

Göra det möjligt för Europeiska utrikestjänsten att bygga på konsortiets ad hoc-sakkunskap och forskningsresurser för kortfristiga och sporadiska beställningar.

3.3.3   Beskrivning av projektet

Projektet kommer att tillhandahålla upp till tjugo expertdokument på 5–10 sidor inom en tidsfrist på två veckor om aktuella frågor avseende icke-spridning och nedrustning på begäran av Europeiska utrikestjänsten, med utgångspunkt i en översikt över befintlig akademisk litteratur (inte egen forskning).

3.4   Projekt 4: Förvaltning och utvecklande av en internetplattform

3.4.1   Projektets syfte

Underhållet och utvecklandet av en webbplats på internet kommer att underlätta kontakter mellan nätverksmötena och främja en forskardialog mellan tankesmedjorna för icke-spridning. Unionens institutioner och medlemsstaterna kan också dra nytta av en specialiserad webbplats, där nätverkets deltagare har friheten att utbyta information, dela med sig av idéer och publicera sina studier om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen och frågor om konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen. Webbplatsen kommer även i fortsättningen att kombineras med ett elektroniskt nyhetsbrev. I projektet kommer det att finnas uppföljning online av händelserna och en kontaktpunkt för europeisk forskning. Det kommer att bidra till att ge effektiv spridning av forskningsresultat inom gruppen av tankesmedjor och inom regeringskretsar. Detta bör ge en bättre förmåga att föregripa händelser och bättre kunskap om hot i samband med spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen och konventionella vapen, inklusive olaglig handel och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och därtill hörande ammunition.

3.4.2   Projektets resultat

Förvalta en plattform där tankesmedjor för frågor om icke-spridning fortlöpande kan sprida oberoende synpunkter och analys i frågor om spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen.

Utvidga, förvalta och uppdatera det befintliga nätverket av oberoende tankesmedjor.

Främja ökade insikter om unionens strategier mot spridning av massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen inom det civila samhället och fungera som gränssnitt mellan unionen och nätverket av tankesmedjor.

Tillåta gratis ständig nedladdning av dokument från nätverkets möten och från oberoende tankesmedjor i den mån dessa önskar sprida forskningsresultaten utan ekonomisk ersättning.

Öka medvetenhet och kunskap bland unionsinstitutioner, medlemsstater, det civila samhället och tredjeländer om hot från konventionella vapen, massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen för att på så sätt bättre kunna föregripa händelser.

3.4.3   Beskrivning av projektet

Användning av teknik av typen sociala nätverk, i den mån det låter sig göras och är lämpligt, kan utvecklas för att tillåta aktiv kommunikation och informationsutbyte online mellan deltagare i nätverket i en välkänd omgivning.

Konsortiet, som ansvarar för projektet, kommer att ansvara för webbhotell, teknisk webbutformning och tekniskt underhåll av webbplatsen.

Unionens politik rörande spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen, kommer regelbundet att följas och stödjas genom lämplig dokumentation.

Publikationer från konsortiet kommer att marknadsföras och stödjas genom särskilda arkiv.

Konferenser som anordnas av konsortiet kommer att marknadsföras och sändas ut på webbplatsen (bakgrundsdokument, dagordning, föredragningar, videoinspelningar av öppna möten i förekommande fall).

Ett e-nyhetsbrev kommer att publiceras varannan månad för att belysa institutionella nyheter om icke-spridning inom unionen och för att följa det akademiska arbetet i nätverkets forskningscentrum.

Särskilda rapporter kommer varje månad att offentliggöras om aktuella ämnen relaterade till spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen.

3.5   Projekt 5: Publikationer

3.5.1   Projektets syfte

Tillhandahålla upp till tjugo policydokument om ämnen relaterade till icke-spridning av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana, handeldvapen och lätta vapen samt nedrustning.

Tillhandahålla information och analys som kan bidra till politisk och säkerhetsrelaterad dialog om åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen, särskilt mellan experter, forskare och akademiker.

Tillhandahålla en resurs som deltagare i rådets relevanta förberedande organ kan utnyttja som vägledning för diskussionen om EU:s politik och praxis för icke-spridning.

Tillhandahålla idéer, information och analys som kan bidra till utvecklingen av icke-spridningsinsatser på unionsnivå.

3.5.2   Projektets resultat

Förstärka den politiska och säkerhetsrelaterade dialogen om åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärarsystem för sådana vapen, särskilt mellan experter, forskare och akademiker.

Öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen inom det civila samhället och regeringar om frågor som rör EU:s politik för icke-spridning och nedrustning.

Tillhandahålla politiska och/eller operativa alternativ till den höga representanten, unionens institutioner och medlemsstaterna.

Tillföra idéer, information och analys som kan bidra till utvecklingen av icke-spridningsinsatser på unionsnivå.

3.5.3   Beskrivning av projektet

Projektet omfattar utarbetande och offentliggörande av upp till tjugo policydokument. Policydokumenten kommer att utarbetas eller beställas av konsortiet och återger inte nödvändigtvis unionsinstitutionernas eller medlemsstaternas uppfattning.

Policydokumenten kommer att omfatta de ämnen som anges i mandatet för konsortiet. Varje dokument kommer att omfatta politiska och/eller operativa policyalternativ.

Policydokumenten kommer att använda ett format och en stil som gör dem tillgängliga för målgrupperna i en användarvänlig form.

Alla policydokument kommer att offentliggöras på konsortiets webbplats.

3.6   Projekt 6: Utbildning

3.6.1   Projektets syfte

Bygga kapacitet inom nästa generation vetenskapsmän och verksamma inom politik och programplanering för icke-spridning.

Förstärka den djupgående kunskapen om EU:s politik för icke-spridning och nedrustning i hela unionen och i tredjeländer.

Bygga nätverk av yngre akademiker och verksamma på området på regional nivå där unionen har ett starkt intresse i fråga om icke-spridning.

Förnya och utvidga sakkunskapen om frågor rörande massförstörelsevapen och handeldvapen och lätta vapen inom unionen och i partnerländer.

Ge unionsinstitutionerna, medlemsstaterna och EU-nätverket för icke-spridning nya idéer och ny analys om icke-spridning.

3.6.2   Projektets resultat

Grunden till skapandet av ett inlärningsredskap online med en tillgänglig standardkursplan för frågor rörande icke-spridning och nedrustning, vilket ska tas i drift 24 månader efter det att avtalet har inletts.

Utökad kapacitet inom nästa generation vetenskapsmän och verksamma inom politik och programplanering för icke-spridning.

Ökad djupgående kunskap om EU:s politik för icke-spridning och nedrustning i hela unionen och i tredjeländer.

Inrättande av ett nätverk av yngre akademiker och verksamma på området och underlättande av praktiskt samarbete.

Ökad sakkunskap om frågor rörande icke-spridning av massförstörelsevapen och nedrustning inom unionen och i tredjeländer.

Nya idéer till unionsinstitutionerna, medlemsstaterna, partnerländerna och EU-nätverket för icke-spridning om frågor om icke-spridning.

3.6.3   Beskrivning av projektet

Projektet omfattar praktik som anordnas av konsortiet för upp till 48 forskarstudenter eller yngre diplomater för en tidsperiod på upp till tre månader per student. Under praktiktiden kommer man att kombinera föreläsningar, diskussionstillfällen, strukturerat inhämtande av litteratur och projektintegrering i minst två av instituten inom konsortiet. I kursplanen kommer man att kombinera kortare moduler för att kunna vara så flexibel som nödvändigt. Samtliga studenter kommer att inbjudas till konferenser och seminarier som anordnas av konsortiet.

Syftet med projektet är i slutändan att lägga grunden till skapandet av ett inlärningsredskap online med en tillgänglig standardkursplan för frågor rörande icke-spridning och nedrustning. Inlärningsredskapet online ska täcka hela spektrumet av frågor rörande konventionella vapen och andra vapen och kunna anpassas till olika målgrupper (yngre diplomater, journalister, universitetsstudenter och doktorander från inom och utanför Europa). Beroende på innehållets känslighet kan det krävas lämpligt säkerhetsgodkännande. Inlärningsredskapet online bör också kunna integreras i masterprogram vid universitet och bör i regel bestå av totalt 15 lektioner. Detta motsvarar i poäng en forskarkurs under en termin och omfattar även kraven för övriga målgrupper.

4.   Varaktighet

Genomförandet av projektet beräknas totalt pågå under 36 månader.

5.   Mottagare

5.1   Direkta mottagare

Spridning av massförstörelsevapen genom både stater och icke-statliga aktörer har utpekats i den europeiska säkerhetsstrategin och EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen som det potentiellt största hotet mot unionens säkerhet. På liknande sätt utpekades i EU:s strategi mot spridning av handeldvapen och lätta vapen olaglig handel och kraftig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa som ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. De föreslagna projekten är avsedda att användas för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till att uppfylla de strategiska mål som fastställs i den europeiska säkerhetsstrategin.

5.2   Indirekta mottagare

Projektets indirekta mottagare är

a)

oberoende tankesmedjor och akademiker specialiserade inom frågor rörande icke-spridning och konventionella vapen, inklusive handeldvapen och lätta vapen, från unionen och tredjeländer,

b)

unionsinstitutioner, inbegripet utbildningsinstitutioner, studenter och alla övriga mottagare av inlärningsredskapet online,

c)

unionsmedlemsstater,

d)

tredjeländer.

6.   Övriga medverkande

Projekten kommer att finansieras i sin helhet genom detta beslut. Experter från nätverket kan betraktas som övriga medverkande. De kommer att arbeta i enlighet med sina standardregler.

7.   Aspekter på förfarandet, samordning och styrkommittén

Styrkommittén för detta projekt ska bestå av en företrädare för den höga representanten och för det genomförandeorgan som det hänvisas till i punkt 8 i denna bilaga. Styrkommittén ska regelbundet, åtminstone var sjätte månad, se över genomförandet av rådsbeslutet, bland annat med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

8.   Genomförandeorgan

Det tekniska genomförandet av detta beslut kommer att anförtros åt konsortiet som kommer att utföra sin uppgift under den höga representantens kontroll. Vid fullgörandet av sina uppgifter ska konsortiet samarbeta med den höga representanten och om lämpligt med medlemsstaterna och andra konventionsstater och internationella organisationer.


12.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/14


RÅDETS BESLUT 2014/130/GUSP

av den 10 mars 2014

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sahel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 mars 2013 antog rådet beslut 2013/133/Gusp (1) om utnämning av Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON till Europeiska unionens särskilda representant för Sahel (nedan kallad den särskilda representanten). Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 28 februari 2014.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare tolv månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag under omständigheter som kan förvärras och hindra att de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget uppnås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

1.   Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHONs uppdrag som särskild representant för Sahel förlängs härmed för perioden 1 mars 2014–28 februari 2015. Den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare om rådet beslutar detta på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

2.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag avses med Sahel-regionen det primära fokuset för EU-strategin för säkerhet och utveckling i Sahel (nedan kallad strategin), nämligen Mali, Mauretanien och Niger. I frågor av vidare regional betydelse ska den särskilda representanten när så är lämpligt upprätthålla rätta kontakter med andra länder och regionala eller internationella organ utanför Sahel.

3.   Med tanke på behovet av regional ansats för de inbördes relaterade utmaningarna som regionen står inför ska den särskilda representanten för Sahel verka i nära samråd med andra särskilda representanter, inbegripet den särskilda representanten för södra Medelhavsområdet, den särskilda representanten för mänskliga rättigheter och den särskilda representanten vid Afrikanska unionen.

Artikel 2

Politiska mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grunda sig på unionens politiska mål för Sahel genom att aktivt bidra till regionala och internationella insatser för att uppnå varaktig fred och stabilitet, säkerhet och utveckling i regionen. Den särskilda representanten ska dessutom söka förbättra kvaliteten på, intensiteten i och resultatet av unionens mångfacetterade engagemang i Sahel.

2.   Den särskilda representanten ska bidra till att utveckla och genomföra unionens ansats inbegripet alla delar av unionens åtgärder, särskilt på de områden som gäller politik, säkerhet och utvecklingsbistånd, inbegripet strategin, och samordna alla relevanta instrument för unionens åtgärder.

3.   Inledningsvis ska Mali och dess stabilisering på lång sikt samt de regionala dimensionerna av konflikten där prioriteras.

4.   När det gäller Mali är unionens politiska mål att genom ett samordnat och effektivt utnyttjande av alla unionens instrument främja en återgång till fred, försoning, säkerhet och utveckling för Mali och dess folk. Vederbörlig uppmärksamhet bör även fästas vid Burkina Faso och Niger, särskilt med tanke på de kommande valen i dessa länder.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att uppnå unionens politiska mål i Sahel ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

aktivt bidra till genomförande, samordning och vidareutveckling av unionens övergripande hållning till den regionala krisen på grundval av dess strategi, i syfte att förbättra den övergripande samstämmigheten och effektiviteten i unionens åtgärder i Sahel, särskilt i Mali,

b)

inleda en dialog med alla relevanta aktörer i regionen, regeringar, regionala myndigheter, regionala och internationella organisationer, det civila samhället och befolkningsgrupper på flykt, i syfte att främja unionens mål och bidra till bättre förståelse för unionens roll i Sahel,

c)

företräda unionen i relevanta regionala och internationella forum, inbegripet gruppen för stöd och uppföljning angående situationen i Mali, och säkerställa synlighet för unionens stöd till krishantering och konfliktförebyggande, inbegripet Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) och Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger),

d)

upprätthålla ett nära samarbete med Förenta nationerna (FN), särskilt generalsekreterarens särskilda representant för Västafrika och generalsekreterarens särskilda representant för Mali, Afrikanska unionen (AU), särskilt AU:s särskilda representant för Mali och Sahel, Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) och andra ledande nationella, regionala och internationella aktörer, inklusive andra särskilda sändebud för Sahel, samt med de berörda organen i Maghrebområdet,

e)

nära följa krisens regionala och gränsöverskridande dimensioner, inbegripet terrorism, organiserad brottslighet, vapensmuggling, människohandel, olaglig narkotikahandel, flykting- och migrationsflöden och därmed sammanhängande finansiella flöden samt i nära samarbete med EU:s samordnare i kampen mot terrorism bidra till att genomföra EU:s strategi för kampen mot terrorism,

f)

upprätthålla regelbunden politisk kontakt på hög nivå med de länder i regionen som är berörda av terrorism och internationell brottslighet i syfte att sörja för en samstämmig och övergripande hållning och för att säkerställa unionens nyckelroll i de internationella insatserna för att bekämpa terrorism och internationell brottslighet. Detta inbegriper aktivt stöd från unionen till regional kapacitetsuppbyggnad på säkerhetsområdet samt att man ser till att grundorsakerna för terrorism och internationell brottslighet i Sahel hanteras på ett adekvat sätt,

g)

noga följa upp de politiska och säkerhetsmässiga konsekvenserna av humanitära kriser i regionen,

h)

vad gäller Mali, bidra till regionala och internationella insatser för att underlätta en lösning av krisen i Mali, i första hand en fullständig återgång till en i konstitutionellt avseende normal situation och ett normalt styre inom hela territoriet och en trovärdig nationell dialog mellan alla parter som leder till en hållbar politisk lösning,

i)

främja institutionsbyggande och reform av säkerhetssektorn samt långsiktiga fredsbyggande åtgärder och försoning i Mali,

j)

bidra till genomförandet i regionen av unionens politik för mänskliga rättigheter, i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s riktlinjer i fråga om de mänskliga rättigheterna, särskilt EU:s riktlinjer i fråga om barn och väpnad konflikt samt EU:s riktlinjer i fråga om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla former av diskriminering mot dessa, liksom till genomförandet av unionens politik gällande kvinnor, fred och säkerhet, bland annat genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt genom att utarbeta relevanta rekommendationer, och upprätthålla regelbundna kontakter med de relevanta myndigheterna i Mali och i regionen, Internationella brottmålsdomstolens åklagarmyndighet, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och människorättsförsvarare och -observatörer i regionen.

k)

följa upp och rapportera om efterlevnaden av FN:s säkerhetsråds berörda resolutioner, särskilt FN:s säkerhetsråds resolutioner 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) och 2100 (2013).

2.   För fullgörandet av sitt uppdrag ska den särskilda representanten bland annat

a)

vid behov ge råd och rapportera om utformningen av unionens ståndpunkter i regionala och internationella forum, i syfte att proaktivt verka för och stärka unionens övergripande hållning i fråga om krisen i Sahel,

b)

upprätthålla en överblick över unionens alla verksamheter och nära samarbeta med unionens berörda delegationer.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess relevanta avdelningar, särskilt med direktoratet för Västafrika.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 mars 2014–28 februari 2015 ska vara 1 350 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda politiska frågor och säkerhetsfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska betalas av den berörda medlemsstaten, av den berörda unionsinstitutionen eller av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera till gagn för den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med berörda enheter inom utrikestjänsten eller berörda unionsdelegationer för att säkerställa samstämmighet och enhetlighet i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Immunitet och privilegier för den särskilda representanten och dennes personal

Immunitet, privilegier och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska på lämpligt sätt fastställas i överenskommelse med värdländerna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna i dennes stab ska respektera de säkerhetsprinciper och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetspolicy för personal som utstationeras utanför unionen inom en operativ verksamhet enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt uppdrag och utifrån säkerhetssituationen i det geografiska ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under denne, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan som bygger på vägledning från utrikestjänsten och som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker förflyttning av personal till och inom det geografiska området samt hantering av säkerhetsincidenter och en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

se till att all personal utstationerad utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i det geografiska området,

c)

se till att alla medlemmar av staben som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till det geografiska området, grundad på den riskklassificering som tilldelats området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar tillämpas samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporterna om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

1.   Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

2.   Den särskilda representanten ska i samordning med unionens delegationer i regionen rapportera om hur man på bästa sätt bör fullfölja unionsinitiativ, som unionens bidrag till reformer, vilket inbegriper de politiska aspekterna av unionens berörda utvecklingsprojekt.

Artikel 12

Samordning med andra unionsaktörer

1.   Inom ramen för strategin ska den särskilda representanten bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens politiska och diplomatiska åtgärder och bidra till att säkerställa att unionens instrument och medlemsstaternas insatser genomförs konsekvent, i syfte att uppnå unionens politiska mål.

2.   Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som unionens delegationer och kommissionen bedriver samt med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer i regionen.

3.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer och medlemsstaternas beskickningschefer. Den särskilda representanten ska i nära samarbete med unionens berörda delegationer ge lokal politisk vägledning till uppdragschefen för Eucap Sahel Niger och uppdragschefen för EUTM Mali. Den särskilda representanten, uppdragschefen för EUTM Mali och den civila operationschefen för Eucap Sahel Niger ska vid behov samråda med varandra.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess överensstämmelse med andra insatser från unionens sida i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska före den 30 juni 2014 lämna en lägesrapport till rådet, den höga representanten och kommissionen och senast den 30 november 2014 lämna en övergripande rapport om mandatets utförande.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 mars 2014.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2014.

På rådets vägnar

G. VROUTSIS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/133/Gusp av den 18 mars 2013 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sahel (EUT L 75, 19.3.2013, s. 29).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


12.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 10 mars 2014

om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av blåtunga i Tyskland under 2007

[delgivet med nr C(2014) 1444]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2014/131/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 84 i budgetförordningen och artikel 94 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2) ska ett utgiftsåtagande som belastar unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut om huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör, som antagits av den institution eller de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut har delegerats.

(2)

I beslut 2009/470/EG fastställs förfarandena för finansiellt stöd från unionen till särskilda veterinäråtgärder, inbegripet nödåtgärder. För att bidra till att blåtunga utrotas så snabbt som möjligt bör unionen ge finansiellt stöd för de stödberättigande utgifter som uppstått i medlemsstaterna. I artikel 3.6 första strecksatsen i det beslutet fastställs regler om vilken procentsats som måste tillämpas i fråga om medlemsstaternas kostnader.

(3)

I artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG (3) fastställs regler om vilka utgifter som berättigar till finansiellt stöd från unionen.

(4)

Genom kommissionens beslut 2008/444/EG av den 5 juni 2008 om ett finansiellt stöd från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av blåtunga i Tyskland 2007 (4) beviljades Tyskland finansiellt stöd från unionen för kostnader i samband med nödåtgärder för att bekämpa blåtunga i Tyskland under 2007. Den 6 juni 2008 lämnade Tyskland in en officiell ansökan om ersättning i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EG) nr 349/2005.

(5)

Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 349/2005 utbetalas det finansiella stödet från unionen under förutsättning att de åtgärder som planerats verkligen har genomförts och att myndigheterna lämnat alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna.

(6)

I beslut 2008/444/EG fastställdes att en första del på 950 000,00 euro skulle utbetalas som en del av det finansiella stödet från unionen och i kommissionens genomförandebeslut 2011/800/EU av den 30 november 2011 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av blåtunga i Tyskland under 2007 (5) fastställdes att en andra del på 1 950 000,00 euro skulle utbetalas som en del av det finansiella stödet från unionen.

(7)

Efter de kontroller som gjordes av den behöriga revisionstjänsten vid revisionsbesöket på plats och med hänsyn till de preliminära resultaten, bör det nu fastställas en tredje del av det finansiella stödet från unionen för de stödberättigande utgifterna i samband med utrotningen av blåtunga i Tyskland under 2007.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En tredje del på 1 000 000,00 euro ska utbetalas till Tyskland som en del av det finansiella stödet från unionen.

Artikel 2

Detta beslut, som utgör ett finansieringsbeslut enligt artikel 84 i budgetförordningen, riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(4)  EUT L 156, 14.6.2008, s. 18.

(5)  EUT L 320, 3.12.2011, s. 49.


12.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 mars 2014

om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019

(Text av betydelse för EES)

(2014/132/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (1), särskilt artikel 11.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 549/2004 krävs att ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverkstjänster inrättas. I synnerhet krävs att kommissionen antar unionstäckande prestationsmål inom nyckelområdena säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet. Kompletterande bestämmelser beträffande dessa mål fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (2).

(2)

De unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden, som omfattar kalenderåren 2015–2019, bör nu fastställas.

(3)

Den 29 juli 2010 utsåg kommissionen ett organ för prestationsgranskning, i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 549/2004 och artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 (3), för att bistå kommissionen vid prestationssystemets införande och i synnerhet upprättandet av unionstäckande prestationsmål.

(4)

För att underlätta antagandet av unionstäckande prestationsmål för den andra referensperioden konsulterade prestationsgranskningsorganet, med stöd av kommissionen, alla de intressenter som förtecknas i artikel 10.3 i förordning (EG) nr 549/2004 om det tillvägagångssätt som ska användas för att fastställa de unionstäckande prestationsmålen, de förfaranden genom vilka de ska fastställas och de riktgivande intervall inom vilka de ska ligga. Denna konsultation med intressenterna varade från och med den 25 januari 2013 till och med den 3 juli 2013. Den branschvisa dialogkommitté som inrättats genom kommissionens beslut 98/500/EG (4) deltog och alla europeiska representativa yrkesorganisationer inom den civila luftfartssektorn fick tillfälle att ge sina synpunkter.

(5)

Med beaktande av konsultationerna med intressenterna föreslog organet för prestationsgranskning unionstäckande prestationsmål i en rapport som lades fram för kommissionen den 27 september 2013. I rapporten anges de antaganden och motiveringar som ligger till grund för de föreslagna målen och sammansättningen av de grupper av leverantörer av flygtrafiktjänster eller funktionella luftrumsblock som har liknande operationell och ekonomisk miljö.

(6)

De unionstäckande prestationsmål som fastställs i detta beslut är förenliga med bestämmelserna i förordning (EG) nr 549/2004 och genomförandeförordning (EU) nr 390/2013. De har utarbetats med hjälp av organet för prestationsgranskning. Hänsyn har tagits till konsultationerna med intressenterna och synpunkterna från den nätverksförvaltare som inrättats enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 (5) och artikel 3 kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 (6), Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och de nationella tillsynsmyndigheterna. Målen baseras på den information som fanns tillgänglig för kommissionen och prestationsgranskningsorganet fram till den 17 december 2013.

(7)

De unionstäckande prestationsmålen baseras på data från medlemsstaterna, Norge och Schweiz.

(8)

De unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet säkerhet som fastställs i detta beslut har utarbetats i samarbete med Easa. Easa ska i samband med att man antar godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 ytterligare klargöra definitionerna av kategorierna för riskanalysverktyget för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av de unionstäckande prestationsmålen på nyckelområdet säkerhet, särskilt när det gäller definitionen av kategori C (Förmåga att tillhandahålla säkra men försämrade flygledningstjänster – Ability to provide safe but degraded ATM services). Easa konsulterades också om de unionstäckande prestationsmålen för andra nyckelområden för att säkerställa att de överensstämmer med de övergripande säkerhetsmålen.

(9)

De unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet miljö ska fastställas med utgångspunkt i de prestandanivåer som uppnåddes under 2012 enligt prestationsgranskningsorganets beräkningar, nämligen 3,17 % för den genomsnittliga horisontella flygningseffektiviteten underväg för den aktuella rutten och 5,15 % för den genomsnittliga horisontella flygningseffektiviteten underväg för den senaste färdplansplanerade flygbanan.

(10)

För varje år i referensperioden bör de unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet kapacitet, mätt som genomsnittlig försening i flödesplanering (ATFM) underväg, stämma överens med de unionstäckande prestationsmålen för 2014, med hänsyn till trafikprognosen för den andra referensperioden.

(11)

De unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet kostnadseffektivitet för varje år i referensperioden bör uttryckas i reala termer med användande av 2009 års värden (EUR2009) för att bland annat möjliggöra jämförelser med prestandanivån under den föregående referensperioden.

(12)

Den förväntade förbättringen av kostnadseffektiviteten för den andra referensperioden bör mätas mot de fastställda kostnaderna för 2014 på 6,242 miljoner (7) euro i EUR2009. På grundval av de senaste antagandena rörande trafiken för 2014 (8) bör utgångsvärdet för den fastställda kostnaden per enhet uppgå till 58,09 euro i EUR2009. Därför bör målet för kostnadseffektivitet möjliggöra en sänkning av de fastställda kostnaderna per enhet med 3,3 % per år under den andra referensperioden. Utgångsvärdet på 58,09 euro i EUR2009 är högre än det unionstäckande prestationsmålet 53,92 euro i EUR2009 för 2014, eftersom den beräknade trafikvolymen för 2014 är lägre än vad som ursprungligen antogs i kommissionens beslut 2011/121/EU (9).

(13)

Antagandena rörande trafiken för den andra referensperioden har hämtats från det låga scenariot i Statfors senaste prognos, som offentliggjordes den 30 september 2013, som anger en genomsnittlig årlig tillväxt i trafiken på 1,2 %. Den långa prognosperioden fram till slutet av 2019 innehåller dock en viss grad av osäkerhet. Därför bör kommissionen, i samband med sin rapport till kommittén för det gemensamma luftrummet som avses i artikel 18.4 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013, se över dessa trafikantaganden senast 2016 mot bakgrund av den senaste tillgängliga Statfor-prognosen. På grundval av den översynen får kommissionen, när så är lämpligt, besluta att ändra de unionstäckande prestationsmålen för kalenderåren 2017–2019 i enlighet med artikel 17,1 a i den förordningen.

(14)

De fastställda referenskostnaderna för den andra referensperioden förväntas minska med i genomsnitt 2,1 % per år.

(15)

Utöver de unionstäckande prestationsmålen bör det fastställas tröskelvärden som om de överstigs kan aktivera de varningsmekanismer som avses i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

(16)

I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 måste de lokala målen inte nödvändigtvis vara samma som de unionstäckande prestationsmålen. De bör överensstämma med och adekvat bidra till de unionstäckande prestationsmålen. Prestationsplanen, som enligt genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 ska inrättas på nivån för funktionella luftrumsblock, bör återspegla denna överensstämmelse och detta adekvata bidrag.

(17)

Detta beslut bör träda i kraft samma dag som det offentliggörs, i syfte att underlätta utarbetandet av prestationsplanerna i enlighet med kapitel II i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

(18)

De åtgärder som föreslås i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionstäckande prestationsmål för nyckelområdet säkerhet

1.   För den andra referensperioden ska de unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet säkerhet vara de som anges i punkterna 2 och 3.

2.   De unionstäckande prestationsmålen för säkerhetsledningens effektivitet som avses i punkt 1,1 a i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 ska vara följande:

a)

Senast den 31 december 2019 ska de nationella tillsynsmyndigheterna uppnå minst nivå C (10) inom alla ledningsmål (Säkerhetspolicy och säkerhetsmål, Hantering av säkerhetsrisker, Säkerhetssäkring, Främjande av säkerhet samt Säkerhetskultur).

b)

Senast den 31 december 2019 ska leverantörerna av flygtrafiktjänster uppnå minst nivå D för ledningsmålen Säkerhetspolicy och säkerhetsmål, Hantering av säkerhetsrisker, Säkerhetssäkring samt Främjande av säkerhet, och minst nivå C för ledningsmålet Säkerhetskultur.

3.   De unionstäckande prestationsmålen för tillämpning av riskanalysverktygets allvarlighetsklassificering som avses i punkt 1,1 b i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 ska vara följande:

a)

Fram till och med den 31 december 2017 och därefter varje år till och med utgången av den andra referensperioden ska medlemsstaterna, via sina nationella tillsynsmyndigheter, säkerställa insamling och rapportering till Easa av allvarlighetsgraden ”ATM övergripande” (ATM Overall) som fastställs genom riskanalysverktygets metod för klassificeringen av minst 80 % av årligen rapporterade händelser med separationsunderskridande och intrång på bana för kategorierna A (allvarliga tillbud), B (svåra tillbud) och C (betydande tillbud) (11).

b)

Fram till och med den 31 december 2017 och senast 2019 ska medlemsstaterna, via sina nationella tillsynsmyndigheter, säkerställa insamling och rapportering till Easa av allvarlighetsgraden ”ATM övergripande” (ATM Overall) som fastställs genom riskanalysverktygets metod för klassificering av minst 80 % respektive 100 % av årligen rapporterade ATM-specifika händelser för kategorierna AA (total oförmåga att tillhandahålla säkra flygledningstjänster [Total inability to provide safe ATM services]), A (allvarlig oförmåga att tillhandahålla säkra flygledningstjänster [Serious inability to provide safe ATM services]), B (partiell oförmåga att tillhandahålla säkra flygledningstjänster [Partial inability to provide safe ATM services]) och C (förmåga att tillhandahålla säkra men försämrade flygledningstjänster [Ability to provide safe but degraded ATM services]).

c)

Fram till och med den 31 december 2017 och senast 2019 ska leverantörerna av flygtrafiktjänster till de nationella tillsynsmyndigheterna rapportera allvarlighetsgraden ”ATM mark” (ATM Ground) med hjälp av riskanalysverktygets metod för klassificering av minst 80 % respektive 100 % av årligen rapporterade händelser med separationsunderskridande och intrång på bana för kategorierna A (allvarliga tillbud), B (svåra tillbud) och C (betydande tillbud).

d)

Fram till och med den 31 december 2017 och senast 2019 ska leverantörerna av flygtrafiktjänster till de nationella tillsynsmyndigheterna rapportera allvarlighetsgraden ”ATM mark” (ATM Ground) med hjälp av riskanalysverktygets metod för klassificering av minst 80 % respektive 100 % av de årligen rapporterade ATM-specifika händelserna för kategorierna AA (total oförmåga att tillhandahålla säkra flygledningstjänster [Total inability to provide safe ATM services]), A (allvarlig oförmåga att tillhandahålla säkra flygledningstjänster [Serious inability to provide safe ATM services]), B (partiell oförmåga att tillhandahålla säkra flygledningstjänster [Partial inability to provide safe ATM services]) och C (förmåga att tillhandahålla säkra men försämrade flygledningstjänster [Ability to provide safe but degraded ATM services]).

Artikel 2

Unionstäckande prestationsmål för nyckelområdet miljö

För den andra referensperioden ska de unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet miljö vara följande:

1.

En genomsnittlig horisontell flygningseffektivitet underväg på minst 2,6 % 2019 för den aktuella rutten som anges i punkt 2,1 a i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

2.

En genomsnittlig horisontell flygningseffektivitet underväg på minst 4,1 % 2019 för den senaste färdplansplanerade flygbanan som anges punkt 2,1 b i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

Artikel 3

Unionstäckande prestationsmål för nyckelområdet kapacitet

För den andra referensperioden ska de unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet kapacitet vara en genomsnittlig försening i flödesplanering (ATFM) underväg per flygning, som anges i punkt 3.1 i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 på högst 0,5 minuter per flygning, som ska uppnås för varje kalenderår.

Artikel 4

Unionstäckande prestationsmål för nyckelområdet kostnadseffektivitet

För den andra referensperioden ska de unionstäckande prestationsmålen för nyckelområdet kostnadseffektivitet vara en genomsnittlig unionsomfattande fastställd enhetskostnad för undervägsflygtrafiktjänster som anges i punkt 1,4 a i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013, uttryckt i reala termer med användande av EUR2009, på 56,64 euro för 2015, 54,95 euro för 2016, 52,98 euro för 2017, 51,00 euro för 2018 och 49,10 euro för 2019.

Artikel 5

Antaganden

Detta beslut grundar sig på de antaganden som anges i bilagan.

Artikel 6

Gränsvärden

1.   Om den faktiska trafik som registreras av organet för prestationsgranskning avviker från de antaganden rörande trafiken som anges i bilagan med minst 10 % under ett visst kalenderår, kan den unionstäckande varningsmekanism som anges i artikel 19.1 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 aktiveras.

2.   Om den faktiska trafik som registreras av organet för prestationsgranskning avviker från de trafikprognoser som anges i respektive prestationsplan som anges i kapitel III i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 med minst 10 % under ett visst kalenderår, kan den lokala varningsmekanism som anges i artikel 19.2 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 aktiveras.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 201, 3.8.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (EGT L 225, 12.8.1998, s. 27).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 av den 7 juli 2011 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) (EUT L 185, 15.7.2011, s. 1).

(7)  Inklusive kostnaden för Kroatien, som inte deltog i prestationssystemet under den första referensperioden, och justeringar för alla medlemsstater för att ta hänsyn till de förväntade avdragen för undantagna VFR-flygningar.

(8)  107 439 000 undervägstjänstenheter (källa: Statfor, low case forecast, september 2013).

(9)  Kommissionens beslut 2011/121/EU av den 21 februari 2011 om fastställande av unionstäckande prestationsmål och gränsvärden för varning för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster för åren 2012 till 2014 (EUT L 48, 23.2.2011, s. 16).

(10)  Nivåerna C och D definieras i godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material från Easa för genomförande och mätning av nyckelutförandeindikatorer för säkerhet som avses i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

(11)  Kategorierna AA, A, B, C, D och E definieras i godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material från Easa för genomförande och mätning av nyckelutförandeindikatorer för säkerhet som avses i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.


BILAGA

1.

Antaganden rörande trafiken på unionsnivå uttryckta i undervägstjänstenheter

Undervägstjänstenheter

2015

2016

2017

2018

2019

108 541 000

110 196 000

111 436 000

112 884 000

114 305 000

2.

Fastställd referenskostnad för undervägsflygtrafiktjänster enligt prognoser på unionsnivå

Fastställd kostnad (EUR2009)

2015

2016

2017

2018

2019

6 147 905 000

6 055 686 000

5 904 294 000

5 756 687 000

5 612 769 000