ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.069.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 69

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
8 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om tidpunkten för ikraftträdandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 februari 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 214/2014 av den 25 februari 2014 om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

65

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 216/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött ( 1 )

85

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 217/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Salmonella i slaktkroppar av svin ( 1 )

93

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 218/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 och av förordning (EG) nr 2074/2005 ( 1 )

95

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 219/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller de särskilda kraven för besiktning efter slakt av tamsvin ( 1 )

99

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 220/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 479/2009 vad gäller hänvisningar till det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

101

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 288/2009 vad gäller fastställande av den indikativa fördelningen av stödet enligt programmet för frukt och grönsaker i skolan

102

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2014 av den 7 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

105

 

 

BESLUT

 

 

2014/123/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 4 februari 2014 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för den samlade bedömningen (ECB/2014/3)

107

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/124/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 7 mars 2014 om stärkande av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn ( 1 )

112

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/1


Information om tidpunkten för ikraftträdandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

Efter undertecknandet den 18 september 2012 meddelade Danmarks regering, Grönlands lokala regering och Europeiska unionen den 21 december 2012, den 28 december 2012 respektive den 29 januari 2014 att de hade avslutat de interna förfaranden som krävs för att ingå partnerskapsavtalet om fiske.

I enlighet med artikel 13.1 i protokollet trädde detta därför i kraft den 29 januari 2014.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/2


RÅDETS BESLUT

av den 11 februari 2014

om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

(2014/122/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5 och artikel 218.8 andra stycket,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Schweiziska edsförbundet om anpassning, genom förhandlingar om ett protokoll (nedan kallat protokollet), av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part, till följd av Europeiska unionens utvidgning. Kroatien anslöt sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013.

(2)

Förhandlingarna angående protokollet slutfördes nyligen.

(3)

Protokollet bör undertecknas på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed, med förbehåll för att nämnda protokoll ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2014.

På rådets vägnar

E. VENIZELOS

Ordförande


FÖRORDNINGAR

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 214/2014

av den 25 februari 2014

om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”ramdirektiv”) (1), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2007/46/EG upprättas en harmoniserad ram med administrativa bestämmelser och allmänna tekniska krav för alla nya fordon. I direktivet anges bland annat de rättsakter som innehåller de tekniska krav som fordon måste uppfylla för att beviljas EG-typgodkännande. Genom direktiv 2007/46/EG blev också EG-typgodkännande av hela fordon för särskilda ändamål obligatoriskt i enlighet med tidsplanen i bilaga XIX till det direktivet.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (2) infördes nya säkerhetsfunktioner för fordon samtidigt som det fastställdes att flera direktiv skulle upphävas och ersättas med motsvarande föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece-föreskrifter).

(3)

I bilaga XI till direktiv 2007/46/EG finns en förteckning över rättsakter för EG-typgodkännande av fordon för särskilda ändamål samt särskilda bestämmelser för sådana fordon. Bilaga XI behöver anpassas för att ta hänsyn till de ändringar som införts genom förordning (EG) nr 661/2009. Tillämpningsdatumet för förordning (EG) nr 661/2009 bör gälla.

(4)

För att harmonisera de tekniska kraven för EG-typgodkännande av hela fordon för särskilda ändamål är det nödvändigt att ändra bilaga II till direktiv 2007/46/EG och att fastställa strängare krav för ambulanser och rullstolsanpassade fordon. För att ge industrin tid att anpassa sina fordon bör dessa strängare krav bara gälla nya fordonstyper.

(5)

Bilaga XVIII till direktiv 2007/46/EG var relevant för registrering av fordon för särskilda ändamål på grundval av icke färdigbyggda fordon med nationellt typgodkännande. Eftersom EG-typgodkännanden kommer att ersätta de nationella typgodkännandena enligt de datum som anges i bilaga XIX till direktiv 2007/46/EG bör bilaga XVIII utgå vid utgången av den övergångsperiod som anges i bilaga XIX till direktiv 2007/46/EG.

(6)

I del II i bilaga IV till direktiv 2007/46/EG förtecknas de Unece-föreskrifter som erkänns som alternativ till de direktiv som anges i del I i bilaga IV. När de flesta av dessa direktiv upphävs genom förordning (EG) nr 661/2009 den 1 november 2014 och nya Unece-föreskrifter om säkerhet för fotgängare antas bör de relevanta posterna i del II i bilaga IV till direktiv 2007/46/EG uppdateras. Det är dessutom lämpligt att korrigera flera fel i bilaga IV till det direktivet.

(7)

Bilaga XII till direktiv 2007/46/EG ändrades samma dag genom kommissionens förordning (EU) nr 1229/2012 (3) och genom kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 (4), vilket kan leda till en oklar situation beträffande antalet enheter som tillåts för fordon med typgodkännande i små serier, eftersom förordning (EU) nr 1229/2012 utarbetades för att offentliggöras efter förordning (EU) nr 1230/2012. För att undanröja denna osäkerhet bör den konsoliderade versionen av bilaga XII i dess lydelse efter ändringarna genom dessa två rättsakter offentliggöras på nytt.

(8)

Direktiv 2007/46/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagorna II, IV, XI och XII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.

Bilaga XVIII ska utgå.

Artikel 2

De nationella myndigheterna ska vid tillämpningen av artikel 26.1 från och med den 1 november 2014 betrakta intyg om överensstämmelse för fordon som ogiltiga, om inte de berörda typgodkännandena har uppdaterats i enlighet med kraven i bilaga XI till direktiv 2007/46/EG i dess ändrade lydelse genom den här förordningen.

De ytterligare kraven på sjukhytten i ambulanser enligt tillägg 1 till bilaga XI till direktiv 2007/46/EG och de ytterligare kraven på provning av säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren i rullstolsanpassade fordon enligt tillägg 3 till bilaga XI till direktiv 2007/46/EG ska tillämpas från och med den 1 november 2014 bara på nya fordonstyper.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1.2 och 2 samt punkterna 1 a och 2 b i i bilagan ska tillämpas från och med den 1 november 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2012 av den 10 december 2012 om ändring av bilagorna IV och XII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 353, 21.12.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 353, 21.12.2012, s. 31).


BILAGA

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Del A i bilaga II:

a)

Punkt 5.3 ska ändras på följande sätt:

”5.3

Ambulans

SC

Ett fordon i kategori M avsett för transport av sjuka eller skadade personer och med särskild utrustning för detta ändamål.”

b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 5.11 och 5.12:

”5.11

Motorfordon för transport av exceptionell last

SL

Ett dragfordon eller dragfordon för påhängsvagn i kategori N3 som uppfyller alla följande krav:

a)

Det har fler än två axlar och minst hälften av axlarna (två axlar av tre i fråga om fordon med tre axlar och motsvarande i fråga om fordon med fem axlar) har konstruerats för samtidig drivning, även om drivningen till en axel kan kopplas ur.

b)

Det har konstruerats för att dra eller skjuta på släpvagnar för transport av exceptionell last i kategori O4.

c)

Det har en lägsta motoreffekt på 350 kW.

d)

Det kan utrustas med ytterligare en främre kopplingsanordning för tunga släpvagnsvikter.

5.12

Redskapsbärare

SM

Ett terränggående fordon i kategori N (enligt definitionen i punkt 2.3) som utformats och tillverkats för att dra, skjuta, frakta och styra viss utbytbar utrustning,

a)

med minst två monteringsområden för denna utrustning,

b)

med standardiserade, mekaniska, hydrauliska och/eller elektriska gränssnitt (t.ex. kraftuttag) för drift och styrning av ovan nämnda utrustning, och

c)

som uppfyller definitionen i avsnitt 3.1.4 i ISO 3833-1977 (specialfordon).

Om fordonet är utrustat med en lastplattform får dess längd inte överstiga

a)

1,4 gånger av fordonets främre eller bakre spårvidd, beroende på vilken som är störst när det gäller fordon med två axlar, eller

b)

2,0 gånger av fordonets främre eller bakre spårvidd, beroende på vilken som är störst när det gäller fordon med fler än två axlar.”

2.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Del I ska ändras på följande sätt:

i)

I tabellen ska punkt 2 betecknas 2A och punkt 38A ändras på följande sätt:

”38A

Huvudstöd (nackskydd), installerade eller inte i fordonssäten

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 25

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

I tabell 1 tillägg 1 ska följande punkter föras in som punkterna 3B och 38A:

”3B

Bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 58

 

B”

”38A

Huvudstöd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 25

 

X”

iii)

I tabell 2 tillägg 1 ska punkt 38 utgå och följande punkt föras in som punkt 3B:

”3B

Bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 58

 

B”

b)

Del II ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 2–57 i tabellen ska utgå.

ii)

Följande punkt ska föras in som punkt 58:

”58

Skydd av fotgängare

127

00

Bromsutrustning (bromsassistans)

13-H

00 (supplement 9 och högre)”

3.

Bilaga XI ska ersättas med följande:

BILAGA XI

TYP AV FÖRESKRIFTER OCH BESTÄMMELSER OM EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Tillägg 1

Campingbilar, ambulanser och likbilar

Punkt

Område

Rättsakt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

H

G+H

G+H

G+H

2

Avgaser (Euro 5 och 6) från lätta fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Förebyggande av brandrisk (tankar för flytande bränsle)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 58

X

X

X

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

X

X

X

X

4A

Utrymme för montering och fastsättning av bakre registreringsskyltar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1003/2010

X

X

X

X

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

X

G

G

G

5A

Styrutrustning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 79

X

G

G

G

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

B

G+B

 

 

6A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

X

 

 

6B

Dörrlås och dörrhållande komponenter

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 11

B

G+B

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

X

X

X

X

7A

Ljudsignalanordningar och ljudsignaler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 28

X

X

X

X

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

X

G

G

G

8A

Anordningar för indirekt sikt och installering av dessa anordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 46

X

G

G

G

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

X

G

G

G

9A

Bromsutrustning för fordon och släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13-H

X (4)

G+ A1

 

 

9B

Bromsutrustning för fordon och släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13

 

 

G (3)

G (3)

10

Radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

X

X

X

X

10A

Elektromagnetisk kompatibilitet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 10

X

X

X

X

12

Inredningsdetaljer

Direktiv 74/60/EEG

C

G+C

 

 

12A

Inredningsdetaljer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 21

C

G+C

 

 

13

Anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande

Direktiv 74/61/EEG

X

G

G

G

13A

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 116

X

G

 

 

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

X

G

 

 

14A

Skydd för föraren mot styrinrättningen i händelse av en sammanstötning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 12

X

G

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

D

G+D

G+D

G+D

15A

Säten, dessas fästanordningar och eventuella nackstöd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Säten i stora passagerarfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 80

 

 

X

X

16

Utskjutande delar

Direktiv 74/483/EEG

X för hytten; A+Z för resterande del

G för hytten; A+Z för resterande del

 

 

16A

Utskjutande delar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 26

X för hytten; A+Z för övriga delar

G för hytten; A+Z för övriga delar

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

X

X

X

X

17A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

X

X

X

17B

Hastighetsmätarutrustning inklusive dess installation

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 39

X

X

X

X

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

X

X

X

X

18A

Tillverkarens föreskrivna skylt och fordonsidentifieringsnummer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 19/2011

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

D

G+L

G+L

G+L

19A

Säkerhetsbältens förankringar, Isofix-förankringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 14

D

G+L

G+L

G+L

20

Montering av belysning och ljussignalanordningar

Direktiv 76/756/EEG

A+N

A+G+N för hytten; A+N för resterande del

A+G+N för hytten; A+N för resterande del

A+G+N för hytten; A+N för resterande del

20A

Montering av belysnings- och ljussignalanordningar i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 48

A+N

A+G+N för hytten; A+N för resterande del

A+G+N för hytten; A+N för resterande del

A+G+N för hytten; A+N för resterande del

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

X

X

X

X

21A

Reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 3

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidopositionslyktor

Direktiv 76/758/EEG

X

X

X

X

22A

Främre och bakre positionslyktor, stopplyktor och breddmarkeringslyktor för motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 7

X

X

X

X

22B

Varsellyktor för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 87

X

X

X

X

22C

Sidomarkeringslyktor till motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 91

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

X

X

X

X

23A

Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 6

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

X

X

X

X

24A

Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 4

X

X

X

X

25

Strålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv 76/761/EEG

X

X

X

X

25A

Strålkastarenheter med halogenlampor (HI-enheter), avsedda för motorfordon, som avger asymmetriskt europeiskt halvljus eller helljus eller båda

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 31

X

X

X

X

25B

Glödlampor avsedda för användning i typgodkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 37

X

X

X

X

25C

Strålkastare med gasurladdningslampa för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 98

X

X

X

X

25D

Gasurladdningslampor för användning i godkända gasurladdningslyktor i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 99

X

X

X

X

25E

Strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 112

X

X

X

X

25F

Justerbara framljussystem (AFS) avsedda för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 123

X

X

X

X

26

Främre dimstrålkastare

Direktiv 76/762/EEG

X

X

X

X

26A

Främre dimstrålkastare för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 19

X

X

X

X

27

Bogserkrokar

Direktiv 77/389/EEG

E

E

E

E

27A

Bogseranordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1005/2010

E

E

E

E

28

Dimbaklyktor

Direktiv 77/538/EEG

X

X

X

X

28A

Bakre dimlyktor för motordrivna fordon samt släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 38

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

X

X

X

X

29A

Backlampor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 23

X

X

X

X

30

Parkeringslyktor

Direktiv 77/540/EEG

X

X

X

X

30A

Parkeringslyktor för motordrivna fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 77

X

X

X

X

31

System för bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

D

G+M

G+M

G+M

31A

Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 16

D

G+M

G+M

G+M

32

Sikt framåt

Direktiv 77/649/EEG

X

G

 

 

32A

Siktfält framåt

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 125

X

G

 

 

33

Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Direktiv 78/316/EEG

X

X

X

X

33A

Placering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 121

X

X

X

X

34

Avfrostning och avimning

Direktiv 78/317/EEG

X

G (5)

(5)

(5)

34A

System för avfrostning och avimning av vindrutor

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

35

Torkar- och spolarsystem

Direktiv 78/318/EEG

X

G (6)

(6)

(6)

35A

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Uppvärmningssystem

Direktiv 2001/56/EG

X

X

X

X

36A

Uppvärmningssystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 122

X

X

X

X

37

Hjulskydd

Direktiv 78/549/EEG

X

G

 

 

37A

Hjulskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1009/2010

X

G

 

 

38

Huvudstöd

Direktiv 78/932/EEG

D

G+D

 

 

38A

Huvudstöd (nackskydd), installerade eller inte i fordonssäten

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 25

D

G+D

A

A

41

Utsläpp (Euro IV och V) från tunga nyttofordon

Direktiv 2005/55/EG

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Utsläpp (Euro VI) från tunga nyttofordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Vikter och dimensioner (bilar)

Direktiv 92/21/EEG

X

X

 

 

44A

Vikter och dimensioner

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1230/2012

X

X

 

 

45

Säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

J

G+J

G+J

G+J

45A

Säkerhetsglasmaterial och deras montering i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 43

J

G+J

G+J

G+J

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

X

G

G

G

46A

Montering av däck

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa (klass C1)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 30

X

G

 

 

46C

Pneumatiska däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa (klasserna C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 54

G

G

G

46D

Däck-/vägbanebuller, väggrepp på vått underlag och rullmotstånd (klasserna C1, C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 117

X

G

G

G

46E

Reservenhet för tillfälligt bruk, säkerhetsdäck, säkerhetsdäcksystem och system för övervakning av däcktryck

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 64

X

G

 

 

47

Hastighetsbegränsande anordningar

Direktiv 92/24/EEG

 

 

X

X

47A

Hastighetsbegränsande anordningar i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 89

 

 

X

X

48

Vikter och dimensioner (andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv 97/27/EG

 

 

X

X

48A

Vikter och dimensioner

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1230/2012

 

 

X

X

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 55

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Brinnegenskaper

Direktiv 95/28/EG

 

 

 

G för hytten; X för resterande del

51A

Brinnegenskaper hos material som används i inredningen i vissa kategorier av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 118

 

 

 

G för hytten; X för resterande del

52

Bussar

Direktiv 2001/85/EG

 

 

A

A

52A

Fordon i kategori M2 och M3

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 107

 

 

A

A

52B

Karosseristommens hållfasthet i större fordon för passagerarbefordran

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 66

 

 

A

A

53

Frontalkollision

Direktiv 96/79/EG

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

53A

Skydd för passagerare vid frontalkollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 94

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

54

Sidokollision

Direktiv 96/27/EG

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

54A

Skydd för passagerare vid sidokollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 95

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

58

Skydd av fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

X

Ej tillämpligt.

Eventuella system för skydd mot frontalkollision i fordonet ska dock uppfylla kraven och vara märkta

 

 

59

Materialåtervinning

Direktiv 2005/64/EG

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG

X

G (14)

 

 

62

Vätgassystem

Förordning (EG) nr 79/2009

X

X

X

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EG) nr 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Växlingsindikatorer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 65/2012

X

G

 

 

65

Avancerade nödbromssystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 347/2012

 

 

Ej tillämpligt (16)

Ej tillämpligt (16)

66

Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 351/2012

 

 

Ej tillämpligt (17)

Ej tillämpligt (17)

67

Specifik utrustning för användning av motorgaser och installering av sådan utrustning i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 67

X

X

X

X

68

Fordonslarmsystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 97

X

G

 

 

69

Elsäkerhet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 100

X

X

X

X

70

Specifika komponenter för komprimerad naturgas (CNG) och installation av sådana komponenter i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 110

X

X

X

X

Ytterligare krav på ambulanser

Sjukhytten i ambulanser ska uppfylla kraven i EN 1789:2007 +A1: 2010 + A2: 2014 för sjuktransportfordon och utrustning – Vägambulanser med undantag av avsnitt 6.5, checklista över utrustning. Överensstämmelsen ska styrkas med en provningsrapport av en teknisk tjänst. Om ett utrymme för rullstol finns ska de krav i tillägg 3 som rör säkringsanordning för rullstolen och fasthållningsanordning för användaren tillämpas.

Tillägg 2

Bepansrade fordon

Punkt

Område

Rättsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Avgaser (Euro 5 och 6) från lätta fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Förebyggande av brandrisk (tankar för flytande bränsle)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Utrymme för montering och fastsättning av bakre registreringsskyltar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Styrutrustning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Dörrlås och dörrhållande komponenter

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Ljudsignalanordningar och ljudsignaler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Anordningar för indirekt sikt och installering av dessa anordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Bromsutrustning för fordon och släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Bromsutrustning för personbilar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetisk kompatibilitet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Inredningsdetaljer

Direktiv 74/60/EEG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Inredningsdetaljer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande

Direktiv 74/61/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

14A

Skydd för föraren mot styrinrättningen i händelse av en sammanstötning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 12

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Säten, dessas fästanordningar och eventuella nackstöd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Säten i stora passagerarfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Utskjutande delar

Direktiv 74/483/EEG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Utskjutande delar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Hastighetsmätarutrustning inklusive dess installation

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Tillverkarens föreskrivna skylt och fordonsidentifieringsnummer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Säkerhetsbältens förankringar, Isofix-förankringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Montering av belysning och ljussignalanordningar

Direktiv 76/756/EEG

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Montering av belysnings- och ljussignalanordningar i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv 76/758/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Främre och bakre positionslyktor, stopplyktor och breddmarkeringslyktor för motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Varsellyktor för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Sidomarkeringslyktor till motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Strålkastare (inklusive lampglas)

Direktiv 76/761/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Strålkastarenheter med halogenlampor (HI-enheter), avsedda för motorfordon, som avger asymmetriskt europeiskt halvljus eller helljus eller båda

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Glödlampor avsedda för användning i typgodkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Strålkastare med gasurladdningslampa för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Gasurladdningslampor för användning i godkända gasurladdningslyktor i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Justerbara framljussystem (AFS) avsedda för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Främre dimstrålkastare

Direktiv 76/762/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Främre dimstrålkastare för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Bogserkrokar

Direktiv 77/389/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Bogseranordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Dimbaklyktor

Direktiv 77/538/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Bakre dimlyktor för motordrivna fordon samt släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Backlampor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkeringslyktor

Direktiv 77/540/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Parkeringslyktor för motordrivna fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

System för bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Sikt framåt

Direktiv 77/649/EEG

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Siktfält framåt

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Direktiv 78/316/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Placering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Avfrostning och avimning

Direktiv 78/317/EEG

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

System för avfrostning och avimning av vindrutor

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Torkar- och spolarsystem

Direktiv 78/318/EEG

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Uppvärmningssystem

Direktiv 2001/56/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Uppvärmningssystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Hjulskydd

Direktiv 78/549/EEG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Hjulskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Huvudstöd

Direktiv 78/932/EEG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Huvudstöd (nackskydd), installerade eller inte i fordonssäten

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Utsläpp (Euro IV och V) från tunga nyttofordon

Direktiv 2005/55/EG

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Utsläpp (Euro VI) från tunga nyttofordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Sidoskydd

Direktiv 89/297/EEG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Sidoskydd för fordon för transport av gods

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Stänkskyddsanordningar

Direktiv 91/226/EEG

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Stänkskyddsanordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Vikter och dimensioner (bilar)

Direktiv 92/21/EEG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Vikter och dimensioner

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

45A

Säkerhetsglasmaterial och deras montering i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 43

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montering av däck

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa (klass C1)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneumatiska däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa (klasserna C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Däck-/vägbanebuller, väggrepp på vått underlag och rullmotstånd (klasserna C1, C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Reservenhet för tillfälligt bruk, säkerhetsdäck, säkerhetsdäcksystem och system för övervakning av däcktryck

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Hastighetsbegränsande anordningar

Direktiv 92/24/EEG

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Hastighetsbegränsande anordningar i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Vikter och dimensioner (andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv 97/27/EG

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Vikter och dimensioner

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv 92/114/EEG

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Nyttofordon med avseende på utskjutande delar framför hyttens bakre vägg

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Länkkopplingssystem; montering av en godkänd länkkopplingssystemtyp

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Brinnegenskaper

Direktiv 95/28/EG

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Brinnegenskaper hos material som används i inredningen i vissa kategorier av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussar

Direktiv 2001/85/EG

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Fordon i kategori M2 och M3

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Karosseristommens hållfasthet i större fordon för passagerarbefordran

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Frontalkollision

Direktiv 96/79/EG

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Skydd för passagerare vid frontalkollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 94

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Sidokollision

Direktiv 96/27/EG

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

54A

Skydd för passagerare vid sidokollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 95

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

55

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Direktiv 98/91/EG

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Främre underkörningsskydd

Direktiv 2000/40/EG

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Anordningar för främre underkörningsskydd och montering av dessa; främre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Skydd av fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

59

Materialåtervinning

Direktiv 2005/64/EG

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

60

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Vätgassystem

Förordning (EG) nr 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Allmän säkerhet

Förordning (EG) nr 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Växlingsindikatorer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Avancerade nödbromssystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Specifik utrustning för användning av motorgaser och installering av sådan utrustning i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Fordonslarmsystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Elsäkerhet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Specifika komponenter för komprimerad naturgas (CNG) och installation av sådana komponenter i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Tillägg 3

Rullstolsanpassade fordon

Punkt

Område

Rättsakt

M1

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

G+W0

2

Avgaser (Euro 5 och 6) från lätta fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

G+W1

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

X+W2

3A

Förebyggande av brandrisk (tankar för flytande bränsle)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 34

X+W2

3B

Bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 58

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

X

4A

Utrymme för montering och fastsättning av bakre registreringsskyltar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1003/2010

X

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

G

5A

Styrutrustning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 79

G

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

X

6A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

6B

Dörrlås och dörrhållande komponenter

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 11

X

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

X

7A

Ljudsignalanordningar och ljudsignaler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 28

X

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

X

8A

Anordningar för indirekt sikt och installering av dessa anordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 46

X

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

G

9B

Bromsutrustning för personbilar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13-H

G+A1

10

Radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

X

10A

Elektromagnetisk kompatibilitet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 10

X

12

Inredningsdetaljer

Direktiv 74/60/EEG

G+C

12A

Inredningsdetaljer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 21

G+C

13

Anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande

Direktiv 74/61/EEG

X

13B

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 116

X

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

G

14A

Skydd för föraren mot styrinrättningen i händelse av en sammanstötning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 12

G

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

G+W3

15A

Säten, dessas fästanordningar och eventuella nackstöd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 17

G+W3

16

Utskjutande delar

Direktiv 74/483/EEG

G+W4

16A

Utskjutande delar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 26

G+W4

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

X

17A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

17B

Hastighetsmätarutrustning inklusive dess installation

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 39

X

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

X

18A

Tillverkarens föreskrivna skylt och fordonsidentifieringsnummer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 19/2011

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

X+W5

19A

Säkerhetsbältens förankringar, Isofix-förankringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 14

X+W5

20

Montering av belysning och ljussignalanordningar

Direktiv 76/756/EEG

X

20A

Montering av belysnings- och ljussignalanordningar i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 48

X

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

X

21A

Reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 3

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv 76/758/EEG

X

22A

Främre och bakre positionslyktor, stopplyktor och breddmarkeringslyktor för motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 7

X

22B

Varsellyktor för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 87

X

22C

Sidomarkeringslyktor till motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 91

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

X

23A

Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 6

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

X

24A

Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 4

X

25

Strålkastare (inklusive lampglas)

Direktiv 76/761/EEG

X

25A

Strålkastarenheter med halogenlampor (HI-enheter), avsedda för motorfordon, som avger asymmetriskt europeiskt halvljus eller helljus eller båda

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 31

X

25B

Glödlampor avsedda för användning i typgodkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 37

X

25C

Strålkastare med gasurladdningslampa för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 98

X

25D

Gasurladdningslampor för användning i godkända gasurladdningslyktor i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 99

X

25E

Strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 112

X

25F

Justerbara framljussystem (AFS) avsedda för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 123

X

26

Främre dimstrålkastare

Direktiv 76/762/EEG

X

26A

Främre dimstrålkastare för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 19

X

27

Bogserkrokar

Direktiv 77/389/EEG

E

27A

Bogseranordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1005/2010

E

28

Dimbaklyktor

Direktiv 77/538/EEG

X

28A

Bakre dimlyktor för motordrivna fordon samt släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 38

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

X

29A

Backlampor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 23

X

30

Parkeringslyktor

Direktiv 77/540/EEG

X

30A

Parkeringslyktor för motordrivna fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 77

X

31

System för bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

X+W6

31A

Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 16

X+W6

32

Sikt framåt

Direktiv 77/649/EEG

G

32A

Siktfält framåt

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 125

G

33

Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Direktiv 78/316/EEG

X

33A

Placering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 121

X

34

Avfrostning och avimning

Direktiv 78/317/EEG

G (5)

34A

System för avfrostning och avimning av vindrutor

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 672/2010

G(5)

35

Torkar- och spolarsystem

Direktiv 78/318/EEG

G(6)

35A

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1008/2010

G(6)

36

Uppvärmningssystem

Direktiv 2001/56/EG

X

36A

Uppvärmningssystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 122

X

37

Hjulskydd

Direktiv 78/549/EEG

G

37A

Hjulskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1009/2010

G

38

Huvudstöd

Direktiv 78/932/EEG

X

38A

Huvudstöd (nackskydd), installerade eller inte i fordonssäten

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 25

X

41

Utsläpp (Euro IV och V) från tunga nyttofordon

Direktiv 2005/55/EG

X+W1 (8)

41A

Utsläpp (Euro VI) från tunga nyttofordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

X+W1 (9)

44

Vikter och dimensioner (bilar)

Direktiv 92/21/EEG

X+W8

44A

Vikter och dimensioner

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1230/2012

X+W8

45

Säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

G

45A

Säkerhetsglasmaterial och deras montering i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 43

G

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

X

46A

Montering av däck

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 458/2011

X

46B

Pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa (klass C1)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 30

X

46D

Däck-/vägbanebuller, väggrepp på vått underlag och rullmotstånd (klasserna C1, C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 117

X

46E

Reservenhet för tillfälligt bruk, säkerhetsdäck, säkerhetsdäcksystem och system för övervakning av däcktryck

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 64

G (9A)

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

X (10)

50A

Mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 55

X (10)

53

Frontalkollision

Direktiv 96/79/EG

Ej tillämpligt

53A

Skydd för passagerare vid frontalkollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 94

Ej tillämpligt

54

Sidokollision

Direktiv 96/27/EG

Ej tillämpligt

54A

Skydd för passagerare vid sidokollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 95

Ej tillämpligt

58

Skydd av fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

G

59

Materialåtervinning

Direktiv 2005/64/EG

Ej tillämpligt

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG

G

62

Vätgassystem

Förordning (EG) nr 79/2009

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EG) nr 661/2009

X (15)

64

Växlingsindikatorer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 65/2012

G

67

Specifik utrustning för användning av motorgaser och installering av sådan utrustning i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 67

X

68

Fordonslarmsystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 97

X

69

Elsäkerhet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 100

X

70

Specifika komponenter för komprimerad naturgas (CNG) och installation av sådana komponenter i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 110

X

Ytterligare krav på provning av säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren

Anmärkning:

Följande avsnitt 1 och antingen avsnitt 2 eller 3 ska tillämpas.

0   Definitioner

0.1

En provningsrullstol (surrogate wheelchair – SWC) är en styv och återanvändbar rullstol för provning enligt definitionen i avsnitt 3 i ISO 10542-1:2012.

0.2

Punkt P representerar höftens position för den som sitter i rullstolen i enlighet med definitionen i avsnitt 3 i ISO 10542-1:2012.

1.   Allmänna krav

1.1

Varje rullstolsutrymme ska vara försett med förankringar till vilka en säkringsanordning för rullstolen och en fasthållningsanordning för användaren ska monteras.

1.2

Rullstolsanvändarens lägre förankringsbälte ska placeras i enlighet med punkt 5.4.2.2 i Unece-föreskrifter nr 14-07 när det gäller punkt P på provningsrullstolen när den är placerad i den färdposition som angetts av tillverkaren. Den eller de övre faktiska förankringarna ska befinna sig minst 1 100 mm ovanför det horisontella plan som går genom beröringspunkterna mellan de bakre däcken på provningsrullstolen och fordonets golv. Detta villkor ska fortfarande vara uppfyllt efter provningen enligt punkt 2 nedan.

1.3

En bedömning ska göras av fasthållningsanordningens bälte för passageraren för att säkerställa att bestämmelserna i punkterna 8.2.2–8.2.2.4 och 8.3.1–8.3.4 i Unece-föreskrifter nr 16-06 uppfylls.

1.4

Det minsta antalet förankringar för Isofix-säten för barn behöver inte anges. Vid etappvis godkännande ska, i de fall då ett Isofix-förankringssystem har påverkats av konverteringen, systemet genomgå en ny provning eller förankringarna göras obrukbara. I det senare fallet ska Isofix-märken avlägsnas och lämplig information lämnas till fordonets köpare.

2   Statisk provning i fordon

2.1   Förankringar för fasthållningsanordning för rullstolsanvändare

2.1.1

Förankringarna till fasthållningsanordningen för rullstolsanvändaren ska motstå de statiska krafter som föreskrivs för förankringar av fasthållningsanordningar för passagerare enligt Unece-föreskrifter nr 14-07 samt de statiska krafter som tillämpas för förankringarna till säkringsanordningen för rullstolen enligt punkt 2.2 nedan.

2.2   Förankringar till säkringsanordningen för rullstolen

Förankringarna till säkringsanordningen för rullstolen ska motstå följande krafter under minst 0,2 sekunder, tillämpade via provningsrullstolen (eller en lämplig provningsrullstol med en hjulbas, sitthöjd och fästpunkter för säkringsanordningen i enlighet med specifikationen för provningsrullstolen), på en höjd av 300 ± 100 mm från den yta på vilken rullstolen vilar:

2.2.1

När det gäller en framåtvänd rullstol, en samtidig kraft som sammanfaller med den kraft som anbringas på förankringarna för fasthållningsanordningen för användaren, på 24,5 kN och

2.2.2

en andra provning med en statisk kraft på 8,2 kN riktad mot fordonets bakre del.

2.2.3

När det gäller en bakåtvänd rullstol, en samtidig kraft som sammanfaller med den kraft som anbringas på förankringarna för fasthållningsanordningen för användaren, på 8,2 kN och

2.2.4

en andra provning med en statisk kraft på 24,5 kN riktad mot fordonets främre del.

2.3   Systemets komponenter

2.3.1

Alla komponenter av säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren ska uppfylla tillämpliga krav i ISO 10542-1:2012. Den dynamiska provning som anges i bilaga A och punkterna 5.2.2 och 5.2.3 i ISO 10542-1:2012 ska dock utföras på den kompletta säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren, med tillämpning av fordonets förankringsgeometri i stället för den provningsgeometri som anges i bilaga A till ISO 10542-1:2012. Detta kan göras inom fordonets struktur eller på en alternativ struktur som representerar förankringsgeometrin för förankringen av säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren. Varje fästpunkts position ska ligga inom den tillåtna avvikelse som föreskrivs i punkt 7.7.1 i Unece-föreskrifter nr 16-06.

2.3.2

Om fasthållningsanordningen för användaren godkänns enligt Unece-föreskrifter nr 16-06 ska den omfattas av den dynamiska provning av den kompletta säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren som anges i punkt 2.3.1, men kraven i punkterna 5.1, 5.3 och 5.4 i ISO 10542-1:2012 ska anses vara uppfyllda.

3.   Dynamisk provning i fordon

3.1

Hela systemet för säkringen av rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren ska provas med en fordonsintegrerad provning i enlighet med punkterna 5.2.2 och 5.2.3 i och bilaga A till ISO 10542-1:2012, där alla komponenter/förankringar ska provas samtidigt med hjälp av ett olackerat fordonskarosseri eller en representativ struktur.

3.2

Komponenterna i säkringsanordningen för rullstolen och fasthållningsanordningen för användaren ska uppfylla tillämpliga krav i punkterna 5.1, 5.3 och 5.4 i ISO 10542-1:2012. Dessa krav ska anses vara uppfyllda i fråga om fasthållningsanordningen för användaren om den har godkänts enligt Unece-föreskrifter nr 16-06.

Tillägg 4

Andra fordon avsedda för särskilda ändamål (inbegripet specialgrupper, redskapsbärare och husvagnar)

Kraven i bilaga IV ska uppfyllas i största möjliga utsträckning: Undantag medges endast om tillverkaren för godkännandemyndigheten kan visa att fordonet inte kan uppfylla samtliga krav på grund av dess särskilda funktion.

Punkt

Område

Rättsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Avgaser (Euro 5 och 6) från lätta fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Förebyggande av brandrisk (tankar för flytande bränsle)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Utrymme för montering och fastsättning av bakre registreringsskyltar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Styrutrustning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Dörrlås och dörrhållande komponenter

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Ljudsignalanordningar och ljudsignaler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Anordningar för indirekt sikt och installering av dessa anordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Bromsutrustning för fordon och släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+ U1 (3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Bromsutrustning för personbilar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 13-H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetisk kompatibilitet

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande

Direktiv 74/61/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Skydd mot obehörigt nyttjande av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Skydd för föraren mot styrinrättningen i händelse av en sammanstötning

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Säten, dessas fästanordningar och eventuella nackstöd

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Säten i stora passagerarfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Ombordstigning och manöverduglighet

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Hastighetsmätarutrustning inklusive dess installation

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Tillverkarens föreskrivna skylt och fordonsidentifieringsnummer

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Säkerhetsbältens förankringar, Isofix-förankringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Montering av belysning och ljussignalanordningar

Direktiv 76/756/EEG

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Montering av belysnings- och ljussignalanordningar i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv 76/758/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Främre och bakre positionslyktor, stopplyktor och breddmarkeringslyktor för motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Varsellyktor för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Sidomarkeringslyktor till motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Strålkastare (inklusive lampglas)

Direktiv 76/761/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Strålkastarenheter med halogenlampor (HI-enheter), avsedda för motorfordon, som avger asymmetriskt europeiskt halvljus eller helljus eller båda

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Glödlampor avsedda för användning i typgodkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Strålkastare med gasurladdningslampa för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Gasurladdningslampor för användning i godkända gasurladdningslyktor i motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Justerbara framljussystem (AFS) avsedda för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Främre dimstrålkastare

Direktiv 76/762/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Främre dimstrålkastare för motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Bogserkrokar

Direktiv 77/389/EEG

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Bogseranordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Dimbaklyktor

Direktiv 77/538/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Bakre dimlyktor för motordrivna fordon samt släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Backlampor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkeringslyktor

Direktiv 77/540/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Parkeringslyktor för motordrivna fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

System för bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Direktiv 78/316/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Placering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Avfrostning och avimning

Direktiv 78/317/EEG

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

System för avfrostning och avimning av vindrutor

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Torkar- och spolarsystem

Direktiv 78/318/EEG

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Uppvärmningssystem

Direktiv 2001/56/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Uppvärmningssystem

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Huvudstöd (nackskydd), installerade eller inte i fordonssäten

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Utsläpp (Euro IV och V) från tunga nyttofordon

Direktiv 2005/55/EG

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Utsläpp (Euro VI) från tunga nyttofordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Sidoskydd

Direktiv 89/297/EEG

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Sidoskydd för fordon för transport av gods

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Stänkskyddsanordningar

Direktiv 91/226/EEG

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Stänkskyddsanordningar

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Säkerhetsglasmaterial och deras montering i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montering av däck

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa (klass C1)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiska däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa (klasserna C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Däck-/vägbanebuller, väggrepp på vått underlag och rullmotstånd (klasserna C1, C2 och C3)

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Reservenhet för tillfälligt bruk, säkerhetsdäck, säkerhetsdäcksystem och system för övervakning av däcktryck

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Hastighetsbegränsande anordningar

Direktiv 92/24/EEG

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Hastighetsbegränsande anordningar i fordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Vikter och dimensioner (andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv 97/27/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Vikter och dimensioner

Förordning (EG) nr 661/2009

Förordning (EU) nr 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv 92/114/EEG

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Nyttofordon med avseende på utskjutande delar framför hyttens bakre vägg

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationer

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Länkkopplingssystem; montering av en godkänd länkkopplingssystemtyp

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Brinnegenskaper

Direktiv 95/28/EG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Brinnegenskaper hos material som används i inredningen i vissa kategorier av motorfordon

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussar

Direktiv 2001/85/EG

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Fordon i kategori M2 och M3

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Karosseristommens hållfasthet i större fordon för passagerarbefordran

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Sidokollision

Direktiv 96/27/EG

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Skydd för passagerare vid sidokollision

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 95

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Direktiv 98/91/EG

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Förordning (EG) nr 661/2009

Unece-föreskrifter nr 105

 

 

X (13)