ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.068.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
7 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/115/EU

 

*

Rådets beslut av den 2 december 2013 om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling

1

 

 

Protokoll om ändring av avtalet om offentlig upphandling

2

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

7.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/1


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2013

om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling

(2014/115/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Förhandlingarna om revideringen av WTO-avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat 1994 års avtal) inleddes i januari 1999 enligt artikel XXIV:7 b och c i 1994 års avtal.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingar i samråd med den särskilda kommitté som inrättats i enlighet med artikel 207.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)

Den 15 december 2011 nådde parterna till 1994 års avtal en politisk överenskommelse på ministernivå om förhandlingsresultaten. Den politiska överenskommelsen bekräftades av kommittén för avtalet om offentlig upphandling den 30 mars 2012 genom antagandet av ett beslut om förhandlingsutgången. I det beslutet ingår protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat protokollet). Genom beslutet om förhandlingsutgången förklarade parterna till 1994 års avtal att protokollstexten är giltig och lämnade det till deras godkännande.

(4)

Avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera de godkännandeinstrument som anges i punkt 3 i protokollet, och i enlighet med artikel XXIV:9 i 1994 års avtal, för att uttrycka att unionen samtycker till att bindas av protokollet (1).

Artikel 3

Protokollet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas i unionens eller medlemsstaternas domstolar.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2013.

På rådets vägnar

E. GUSTAS

Ordförande


(1)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


7.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/2


ÖVERSÄTTNING

PROTOKOLL

om ändring av avtalet om offentlig upphandling

PROTOKOLL OM ÄNDRING AV AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Bilaga till protokoll om ändring av avtalet om offentlig upphandling

Tillägg I Slutliga tillägg I-anbud från parterna i avtalet om offentlig upphandling i förhandlingarna om det avtalets tillämpningsområde

Slutligt Tillägg I-anbud från Republiken Armenien

Slutligt Tillägg I-anbud från Kanada

Kommande Tillägg I-åtaganden från Europeiska unionen (SLUTLIG)

Slutligt Tillägg I-anbud från Hongkong, Kina

Slutligt Tillägg I-anbud från Island

Slutligt Tillägg I-anbud från Israel

Slutligt Tillägg I-anbud från Japan

Slutligt Tillägg 1-anbud från Republiken Korea

Slutligt Tillägg 1-anbud från Furstendömet Liechtenstein

Slutligt Tillägg I-anbud från Nederländerna beträffande Aruba

Slutligt Tillägg I-anbud från Norge

Slutligt Tillägg I-anbud från Singapore

Slutligt Tillägg I-anbud från Schweiz

Slutligt Tillägg I-anbud från det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu*

Slutligt Tillägg I-anbud från Förenta staterna

Tillägg II

Tillägg III

Tillägg IV

PARTERNA I AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING, utfärdat i Marrakech den 15 april 1994, (nedan kallat 1994 års avtal),

SOM HAR GENOMFÖRT ytterligare förhandlingar i enlighet med artikel XXIV.7 b och c i 1994 års avtal,

KOMMER HÄRMED ÖVERENS OM FÖLJANDE:

1.

Ingressen, artiklarna I till och med XXIV samt bilagorna till 1994 års avtal ska strykas och ersättas med de bestämmelser som anges i bilagan till detta protokoll.

2.

Detta protokoll ska vara öppet för godkännande av parterna i 1994 års avtal.

3.

För de parter i 1994 års avtal som har deponerat sina respektive godkännandeinstrument ska detta protokoll träda i kraft den trettionde dagen efter det att två tredjedelar av parterna i 1994 års avtal har gjort motsvarande deponering. För varje part i 1994 års avtal som därefter deponerar sitt godkännandeinstrument ska detta protokoll sedan träda i kraft den trettionde dagen efter deponeringsdagen.

4.

Detta protokoll ska deponeras hos WTO:s generaldirektör, som omedelbart ska tillställa varje part i 1994 års avtal en bestyrkt kopia av det och en anmälan om varje godkännande av det.

5.

Detta protokoll ska registreras enligt bestämmelserna i artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Utfärdat i Genève den trettionde mars tjugohundratolv i ett enda exemplar på engelska, franska och spanska, vilka alla texter är lika giltiga, utom där något annat anges vad gäller bilagorna till protokollet.


BILAGA TILL PROTOKOLL OM ÄNDRING AV AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING

INGRESS

PARTERNA I DETTA AVTAL (nedan kallade parterna),

SOM ERKÄNNER behovet av ett effektivt multilateralt regelverk för offentlig upphandling, i syfte att uppnå en högre grad av liberalisering och utvidgning av den internationella handeln och en förbättring av regelverket för internationell handel,

SOM ERKÄNNER att åtgärder rörande offentlig upphandling inte bör utarbetas, antas eller tillämpas för att skydda inhemska leverantörer eller inhemska varor eller tjänster eller för att diskriminera utländska leverantörer eller utländska varor eller tjänster,

SOM ERKÄNNER att integritet och förutsägbarhet i systemen för offentlig upphandling är väsentligt för en effektiv förvaltning av offentliga medel, för styrningen av parternas ekonomier och för det multilaterala handelssystemets funktionssätt,

SOM ERKÄNNER att de förfarandemässiga åtagandena enligt detta avtal bör vara tillräckligt flexibla för att kunna ge utrymme för varje parts särskilda förutsättningar,

SOM ERKÄNNER behovet av att ta hänsyn till u-ländernas, och särskilt de minst utvecklade ländernas, behov av utveckling, finansiering och handel.

SOM ERKÄNNER vikten av genomblickbara åtgärder avseende offentlig upphandling, öppna och opartiska upphandlingar för att undvika intressekonflikter och motverka korruption i enlighet med tillämpliga internationella instrument, såsom Förenta nationernas konvention mot korruption,

SOM ERKÄNNER vikten av att använda och främja elektroniska hjälpmedel för upphandlingar som omfattas av detta avtal,

SOM ÖNSKAR uppmuntra godtagande av och anslutning till detta avtal av WTO-medlemmar som inte är parter i det,

KOMMER HÄRMED ÖVERENS OM FÖLJANDE:

Artikel I

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   handelsvaror eller handelstjänster: varor eller tjänster av ett slag som i allmänhet säljs eller erbjuds på den kommersiella marknaden till, och som vanligen köps av, icke-statliga köpare för icke-statliga ändamål

b)   kommitté: den kommitté för offentlig upphandling som har tillsatts genom artikel XXI.1

c)   byggtjänst: en tjänst vars syfte är att på valfritt sätt utföra tekniska bygg- eller anläggningsarbeten i enlighet med huvudgrupp 51 i FN:s centrala produktindelning (Central Product Classification, nedan kallad CPC)

d)   land: ett separat tullområde som är part i detta avtal. I det fall då termen ”nationell” används i detta avtal med avseende på ett separat tullområde som är part i detta avtal ska detta uttryck anses hänföra sig till nämnda tullområde, såvida inget annat anges

e)   dag: kalenderdag

f)   elektronisk auktion: upprepad process där leverantörer med hjälp av elektroniska medel presenterar antingen nya priser eller nya värden för kvantifierbara icke prisrelaterade delar av anbuden med anknytning till utvärderingskriterierna, eller bådadera, vilket leder till en rangordning eller en ny rangordning av anbuden

g)   skriftligen eller skriftligt: varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges och meddelas vid ett senare tillfälle; den kan innehålla elektroniskt överförd och lagrad information

h)   begränsad upphandling: upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten kontaktar en leverantör eller leverantörer som den själv valt ut

i)   åtgärd: lag, annan författning, förfarande, administrativ riktlinje eller praxis, eller varje åtgärd från den upphandlande enhetens sida i samband med en upphandling som omfattas av detta avtal

j)   fleranvändningsförteckning: förteckning över leverantörer som enligt en upphandlande enhets bedömning uppfyller kraven för att få tas upp i förteckningen och som den upphandlande enheten har för avsikt att använda mer än en gång

k)   meddelande om upphandling: meddelande som offentliggörs av en upphandlande enhet i vilket intresserade leverantörer uppmanas att lämna in en begäran om deltagande och/eller ett anbud

l)   motkrav: villkor eller åtagande som främjar lokal utveckling eller förbättrar en parts betalningsbalans, t.ex. användning av lokalt innehåll, tekniklicensiering, investering, motköp eller liknande åtgärd eller krav

m)   öppen upphandling: förfarande där alla intresserade leverantörer har möjlighet att lämna anbud

n)   person: en fysisk person eller en juridisk person

o)   upphandlande enhet: enhet som omfattas av en parts bilaga 1, 2 eller 3 till tillägg I

p)   kvalificerad leverantör: leverantör som enligt en upphandlande enhets bedömning har uppfyllt villkoren för deltagande

q)   selektivt förfarande: upphandlingsförfarande där enbart kvalificerade leverantörer uppmanas att lämna anbud av den upphandlande enheten

r)   tjänster: omfattar byggtjänster, om inte annat anges

s)   standard: ett dokument som godkänts av ett erkänt organ, och som för allmänt och upprepat bruk anger icke-obligatoriska regler, riktlinjer eller egenskaper avseende varor eller tjänster, eller därmed sammanhängande processer och tillverkningsmetoder; det kan även innefatta eller enbart behandla terminologi, symboler, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav beträffande en vara, tjänst, process eller tillverkningsmetod

t)   leverantör: en person eller en grupp av personer som tillhandahåller eller som kan tillhandahålla varor eller tjänster

u)   teknisk specifikation: ett krav i samband med ett anbudsförfarande

Artikel II

Tillämpningsområde och omfattning

1.   Detta avtal gäller alla åtgärder rörande upphandling som omfattas, oavsett om upphandlingen sker helt eller delvis med elektroniska hjälpmedel.

2.   I detta avtal avses med upphandling som omfattas, upphandling för offentliga ändamål

a)

av varor, tjänster eller en kombination av dessa

i)

i enlighet med varje parts bilagor till tillägg I, och

ii)

som inte upphandlas för kommersiell försäljning eller återförsäljning, eller för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster för kommersiell försäljning eller återförsäljning,

b)

genom avtal, exempelvis om köp, leasing, hyra eller hyrköp, med eller utan rätt till köp,

c)

till ett värde som uppskattats i enlighet med punkterna 6–8 och som vid offentliggörandet av ett meddelande i enlighet med artikel VII uppgår till minst det tröskelvärde som anges i varje parts bilagor till tillägg I,

d)

genom en upphandlande enhet, och

e)

som inte på annat sätt är undantagen från att omfattas genom punkt 3 eller genom en parts bilagor till tillägg I.

3.   Såvida inget annat uttryckligen anges i en parts bilagor till tillägg I gäller detta avtal inte för

a)

förvärv eller hyra av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller därmed sammanhängande rättigheter,

b)

icke-avtalsgrundade överenskommelser eller någon form av bistånd som en part tillhandahåller, inklusive samarbetsavtal, bidrag, lån, kapitaltillskott, garantier och skattelättnader,

c)

upphandling eller förvärv av tjänster på skatteområdet eller förvaringstjänster, likvidations- eller förvaltningstjänster för reglerade finansinstitut eller tjänster som rör försäljning, inlösen och distribution i samband med statlig upplåning, inklusive lån, statsobligationer och andra värdepapper,

d)

offentliga anställningsavtal,

e)

upphandling som sker

i)

särskilt i syfte att tillhandahålla internationellt bistånd, inbegripet utvecklingsbistånd,

ii)

enligt det särskilda förfarande eller på de särskilda villkor som gäller för en internationell överenskommelse om stationering av trupper eller de avtalsslutande ländernas gemensamma genomförande av ett projekt, eller

iii)

enligt det särskilda förfarande eller på de särskilda villkor som gäller för en internationell organisation, eller en organisation som finansieras av internationella bidrag, lån eller annat bistånd, när det tillämpliga förfarandet eller de tillämpliga villkoren skulle vara oförenliga med detta avtal.

4.   Varje part ska ange följande uppgifter i sina bilagor till tillägg I:

a)

I bilaga 1 de centrala offentliga enheter vars upphandling omfattas av detta avtal.

b)

I bilaga 2 de regionala och lokala offentliga enheter vars upphandling omfattas av detta avtal.

c)

I bilaga 3 alla övriga enheter vars upphandling omfattas av detta avtal.

d)

I bilaga 4 de varor som omfattas av detta avtal.

e)

I bilaga 5 de tjänster, utom byggtjänster, som omfattas av detta avtal.

f)

I bilaga 6 de byggtjänster som omfattas av detta avtal.

g)

I bilaga 7 alla allmänna anmärkningar.

5.   Om en upphandlande enhet i samband med en upphandling som omfattas kräver att personer som inte omfattas av en parts bilagor till tillägg I ska upphandla i enlighet med särskilda krav, ska artikel IV gälla i tillämpliga delar för dessa krav

6.   Vid beräkningen av värdet av en upphandling i syfte att avgöra om den omfattas av detta avtal ska den upphandlande enheten

a)

varken dela upp upphandlingen i separata upphandlingar eller välja eller använda en särskild värderingsmetod för att beräkna värdet av en upphandling i syfte att helt eller delvis undanta denna från tillämpningen av detta avtal, och

b)

inkludera det totala beräknade högsta värdet av upphandlingen under hela kontraktets löptid, oavsett om det tilldelas en eller flera leverantörer, samt ta hänsyn till alla typer av ersättningar, bland annat

i)

premier, avgifter, provisioner och ränta, samt

ii)

det totala värdet av eventuella optioner.

7.   Om ett särskilt villkor för en upphandling medför att mer än ett kontrakt tilldelas eller att kontrakt tilldelas i separata delar (nedan kallat återkommande kontrakt), ska beräkningen av det totala högsta värdet grunda sig på antingen

a)

värdet på de återkommande kontrakt av samma typ för vara eller tjänst som tilldelats under de föregående 12 månaderna eller den upphandlande enhetens föregående räkenskapsår, om möjligt justerat för förväntade ändringar av mängden eller värdet av den vara eller tjänst som upphandlas för de följande 12 månaderna, eller

b)

beräknat värde på de återkommande kontrakt av samma typ för vara eller tjänst som ska tilldelas för de 12 månaderna närmast efter den ursprungliga kontraktstilldelningen eller den förhandlande enhetens räkenskapsår.

8.   Vid upphandling för leasing, hyra eller hyrköp av varor eller tjänster, eller upphandling utan angivet totalpris, ska värderingen ske enligt följande:

a)

Vid kontrakt med en bestämd löptid ska värderingen grunda sig på

i)

det totala uppskattade högsta värdet under löptiden, om denna är högst 12 månader, eller

ii)

det totala uppskattade högsta värdet, inklusive eventuellt restvärde, om löptiden är längre än 12 månader.

b)

Vid kontrakt på obestämd tid ska värderingen grunda sig på månadsbetalningen multiplicerad med 48.

c)

Om det är osäkert huruvida kontraktet ska ha en bestämd löptid eller inte ska värderingen ske enligt led b.

Artikel III

Allmänna undantag och undantag i säkerhetssyfte

1.   Inget i detta kapitel ska tolkas som hinder för en part att vidta en åtgärd eller att inte lämna ut uppgifter som denne anser nödvändiga för att skydda sina grundläggande säkerhetsintressen i samband med upphandling av vapen, ammunition eller krigsmateriel eller upphandling som är oumbärlig för den nationella säkerheten eller för nationella försvarssyften.

2.   Under förutsättning att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parter i fall då likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av internationell handel, ska inget i detta avtal tolkas som ett hinder för någon av parterna att anta eller genomföra åtgärder

a)

som är nödvändiga för att skydda allmän moral, ordning eller säkerhet,

b)

som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa,

c)

som är nödvändiga för att skydda immateriella rättigheter, eller

d)

som avser varor eller tjänster som tillhandahålls av personer med funktionsnedsättning, av välgörenhetsinrättningar eller inom kriminalvården.

Artikel IV

Allmänna principer

1.   Varje part och dess upphandlande enheter ska med avseende på samtliga åtgärder rörande upphandling som omfattas, omedelbart och utan förbehåll bevilja varor och tjänster från en annan part eller från en annan parts varu- eller tjänsteleverantör en behandling som inte är mindre förmånlig än den som beviljas

a)

inhemska varor, tjänster och leverantörer, och

b)

någon annan parts varor, tjänster eller leverantörer.

2.   Med avseende på samtliga åtgärder som rör den upphandling som omfattas får parterna och deras upphandlande enheter inte

a)

behandla en lokalt etablerad leverantör mindre förmånligt än en annan lokalt etablerad leverantör på grund av graden av utländsk anknytning eller ägarskap, eller

b)

diskriminera en lokalt etablerad leverantör av det skälet att de varor eller tjänster som denne erbjuder i samband med en viss upphandling utgörs av varor eller tjänster från någon annan part.

3.   När en upphandling som omfattas sker med hjälp av elektroniska medel ska den upphandlande enheten

a)

garantera att upphandlingen genomförs med hjälp av it-system och programvara, inklusive sådana som rör autentisering och kryptering av information, som är allmänt tillgängliga och kompatibla med andra allmänt tillängliga it-system och annan tillgänglig programvara,

b)

se till att det finns mekanismer som garanterar integriteten för begäran om deltagande och anbud, bland annat fastställande av tidpunkten för mottagande, och hindrar otillbörlig tillgång.

4.   En upphandlande enhet ska genomföra den upphandling som omfattas på ett öppet och opartiskt sätt som

a)

är förenligt med detta avtal och sker genom sådana metoder som öppet förfarande, selektivt förfarande och begränsad upphandling,

b)

gör att intressekonflikter undviks, och

c)

förhindrar korruption.

5.   Ingen part får vid en upphandling som omfattas tillämpa sådana ursprungsregler för varor eller tjänster som importerats från eller tillhandahållits av den andra parten, som avviker från de ursprungsregler som den samtidigt tillämpar vid normal handel på import eller tillhandahållande av samma varor eller tjänster från samma part.

6.   En part eller dess upphandlande enhet får inte begära eller uppfylla, besluta om eller genomdriva något motkrav med avseende på en upphandling som omfattas.

7.   Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för tullar och avgifter som tas ut på eller i samband med import, för sättet att ta ut sådana tullar och avgifter, eller för andra importföreskrifter eller formaliteter och åtgärder som påverkar handeln med tjänster än sådana bestämmelser som styr sådan upphandling som omfattas.

Artikel V

Utvecklingsländer

1.   I förhandlingar om anslutning till, och vid genomförandet och administrationen av, detta avtal ska parterna ta särskild hänsyn till utvecklingsländernas behov av utveckling, finansiering och handel samt till utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas (nedan gemensamt kallade utvecklingsländerna, såvida inget annat anges) förutsättningar, samtidigt som parterna är medvetna om att dessa förutsättningar kan skilja sig åt väsentligt från land till land. Parterna ska i enlighet med bestämmelserna i denna artikel bevilja särskild och differentierad behandling för

a)

de minst utvecklade länderna, och

b)

andra utvecklingsländer, vars utvecklingsbehov uppfyller kriterierna för denna särskilda och differentierade behandling.

2.   När ett utvecklingsland har anslutit sig till detta avtal ska varje part omedelbart erbjuda den mest fördelaktiga räckvidd som parten tillämpar enligt dess bilagor till tillägg I för detta lands varor, tjänster och leverantörer för övriga parter i detta avtal, med förbehåll för eventuella villkor som förhandlats fram mellan parten och utvecklingslandet i syfte att upprätthålla en lämplig balans i fråga om möjligheter i enlighet med detta avtal.

3.   Utifrån dess utvecklingsbehov och med parternas godkännande får ett utvecklingsland anta eller upprätthålla en eller flera av följande övergångsbestämmelser under en övergångsperiod och i enlighet med en tidsplan som fastställs i utvecklingslandets relevanta bilagor till tillägg I och som tillämpas på ett sätt som inte diskriminerar övriga parter:

a)

Ett system med prisförmåner, förutsatt att systemet

i)

innebär en förmån endast för den del av anbudet som innefattar varor eller tjänster med ursprung i det utvecklingsland som tillämpar förmånen eller för de varor eller tjänster som har sitt ursprung i ett annat utvecklingsland för vilket utvecklingslandet som tillämpar förmånen är skyldigt att bevilja nationell behandling i enlighet med ett förmånsavtal, förutsatt att denna behandling, om det andra utvecklingslandet är part i detta avtal, skulle vara föremål för de eventuella villkor som fastställts av kommittén, och

ii)

är insynsvänligt och att man i meddelandet om upphandling redogör klart och tydligt för förmånen och dess tillämpning i upphandlingen.

b)

Ett motkrav, förutsatt att alla krav eller planer på att införa motkravet anges klart och tydligt i meddelandet om upphandling.

c)

Infasning av ytterligare specifika enheter eller sektorer.

d)

Ett högre tröskelvärde än det motsvarande tröskelvärde som gäller efter övergångsperioden.

4.   I förhandlingarna om anslutning till detta avtal kan parterna komma överens om att fördröja tillämpningen av en annan specifik skyldighet enligt detta avtal än artikel IV.1 b för det anslutande utvecklingslandet, i avvaktan på att det landet inför skyldigheten i fråga. För införandet gäller följande tidsfrister:

a)

Minst utvecklade länder har fem år på sig att införa skyldigheten när de har anslutit sig till avtalet.

b)

Övriga utvecklingsländer ska införa den specifika skyldigheten så snart som möjligt, dock senast tre år efter det att de har anslutit sig till avtalet.

5.   Varje utvecklingsland som har förhandlat fram en tidsfrist för införande av en skyldighet i enlighet med punkt 4 ska i sin bilaga 7 till tillägg I ange vilken tidsfrist som har avtalats, vilken skyldighet tidsfristen gäller och vilka eventuella interimistiska skyldigheter man har kommit överens om att i stället fullgöra under tidsfristen för införandet.

6.   När detta avtal har trätt i kraft för ett utvecklingsland, får kommittén på begäran av utvecklingslandet

a)

förlänga övergångsperioden för en bestämmelse som har antagits eller tillämpas i enlighet med punkt 3 eller den eventuella tidsfrist för införande som förhandlats fram i enlighet med punkt 4, eller

b)

bevilja att en ny övergångsbestämmelse antas i enlighet med punkt 3 vid särskilda omständigheter som inte kunde förutses under anslutningsförfarandet.

7.   Ett utvecklingsland som har förhandlat fram en övergångsbestämmelse i enlighet med punkt 3 eller 6, en tidsfrist för införande i enlighet med punkt 4 eller en förlängning i enlighet med punkt 6 ska under övergångsperioden eller tidsfristen för införande vidta de åtgärder som kan behövas för att landet ska uppfylla villkoren i detta avtal i slutet av perioden i fråga. Utvecklingslandet ska omgående underrätta kommittén om varje åtgärd.

8.   Parterna ska ta vederbörlig hänsyn till varje begäran från ett utvecklingsland om tekniskt samarbete och kapacitetsbyggande i samband med att landet ansluter sig till eller genomför detta avtal.

9.   Kommittén kan utarbeta förfaranden för genomförandet av denna artikel. Sådana förfaranden kan även innefatta bestämmelser för omröstning om beslut avseende begäran i enlighet med punkt 6.

10.   Kommittén ska vart femte år se över hur denna artikel fungerar och hur effektiv den är.

Artikel VI

Information om upphandlingssystemet

1.   Varje part ska

a)

omgående offentliggöra alla lagar och andra författningar, rättsliga avgöranden, administrativa avgöranden med allmän giltighet och standardkontraktsklausuler som föreskrivs i lagar eller andra författningar och som införlivas genom hänvisning i meddelanden, anbudsunderlag och upphandlingsförfaranden för upphandling som omfattas, samt ändringar av dessa, i officiellt angivna elektroniska medier eller publikationer som har stor spridning och är lättillgängliga för allmänheten, och

b)

på begäran lämna en förklaring till detta till den andra parten.

2.   Varje part ska

a)

i tillägg II ange de elektroniska medier eller pappersmedier där parten offentliggör den information som avses i punkt 1,

b)

i tillägg III ange de elektroniska medier eller pappersmedier där parten offentliggör de meddelanden som krävs enligt artiklarna VII, IX.7 och XVI.2, och

c)

i tillägg IV ange den webbplats eller de webbplatser där parten offentliggör

i)

sin upphandlingsstatistik i enlighet med artikel XVI.5, eller

ii)

sina meddelanden om tilldelade kontrakt i enlighet med artikel XVI.6.

3.   Varje part ska omgående anmäla till kommittén alla ändringar av den information som parten angivit i tillägg II, III eller IV.

Artikel VII

Meddelanden

1.   För varje upphandling som omfattas, utom under de omständigheter som beskrivs i artikel XIII, ska en upphandlande enhet offentliggöra ett meddelande om upphandling i ett av de pappersmedier eller elektroniska medier som anges i tillägg III. Ett sådant medium ska ha stor spridning och sådana meddelanden ska vara lättillgängliga för allmänheten, åtminstone till dess att den tidsfrist som anges i meddelandet har löpt ut. För meddelandena gäller dessutom följande:

a)

Upphandlande enheter enligt bilaga 1 ska tillhandahålla meddelandena kostnadsfritt och elektroniskt via en enda tillträdespunkt under en minimiperiod som anges i tillägg III.

b)

Upphandlande enheter enligt bilaga 2 eller 3 ska, om meddelandena är elektroniskt tillgängliga, åtminstone tillhandahålla dem via länkar i en nätverksportal som är kostnadsfritt tillgänglig.

De parter och respektive upphandlande enheter som omfattas av bilaga 2 eller 3 uppmanas att offentliggöra sina meddelanden elektroniskt och kostnadsfritt via en enda tillträdespunkt.

2.   Såvida inget annat anges i detta avtal ska alla meddelanden om upphandling innehålla följande uppgifter:

a)

Den upphandlande enhetens namn och adress, övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna kontakta enheten och få alla relevanta handlingar som gäller upphandlingen samt uppgift om kostnad och betalningsvillkor i förekommande fall.

b)

En beskrivning av upphandlingen, inbegripet de upphandlade varornas eller tjänsternas art och mängd eller, om mängden inte är känd, den uppskattade mängden.

c)

I samband med återkommande kontrakt om möjligt en preliminär tidsplan för ytterligare meddelanden om upphandling.

d)

En beskrivning av eventuella optioner.

e)

Tidsfristen för leverans av varorna eller tjänsterna eller kontraktets längd.

f)

Det valda upphandlingsförfarandet och huruvida det innefattar förhandlingar eller elektronisk auktion.

g)

I tillämpliga fall, sista dag för att lämna in begäran om deltagande i upphandlingen och adress till vilken denna ska skickas.

h)

Sista dag för att lämna in anbud och adress till vilken detta ska skickas.

i)

Det eller de språk som anbudet eller begäran om deltagande ska vara avfattade på, om de får avfattas på ett annat språk än det officiella språket vid partens upphandlande enhet.

j)

En förteckning över och kortfattad beskrivning av villkoren för leverantörernas deltagande, inbegripet krav på särskilda dokument eller certifieringar som leverantörerna ska tillhandahålla, om inte dessa krav ingår i det anbudsunderlag som görs tillgängligt för alla intresserade leverantörer samtidigt som meddelandet om upphandling offentliggörs.

k)

Urvalskriterier och, i tillämpliga fall, antalet leverantörer som kommer att tillåtas att lämna anbud, om den upphandlande enheten avser att i enlighet med artikel IX välja ut ett begränsat antal kvalificerade leverantörer som inbjuds att lämna anbud.

l)

En upplysning om att upphandlingen omfattas av detta avtal.

3.   För varje förestående upphandling ska den upphandlande enheten samtidigt med meddelandet om upphandling offentliggöra en lättillgänglig sammanfattning på ett av WTO-språken. Sammanfattningen ska åtminstone innehålla följande information:

a)

Upphandlingens föremål.

b)

Sista dag för att lämna anbud och, i tillämpliga fall, sista dag för att lämna in begäran om deltagande eller ansökan om att tas upp på en fleranvändningsförteckning.

c)

Vilken adress man kan vända sig till för att begära handlingar om upphandlingen.

4.   Upphandlande enheter uppmanas att så tidigt som möjligt varje räkenskapsår offentliggöra ett meddelande om sina upphandlingsplaner (nedan kallat meddelande om planerad upphandling) i det pappersmedium eller elektroniska medium som anges i bilaga III. Meddelandet om planerad upphandling bör innehålla uppgifter om vad som ska upphandlas och om vilket datum man planerar offentliggöra meddelandet om upphandling.

5.   En upphandlande enhet som omfattas av bilaga 2 eller 3 får använda ett sådant meddelande om planerad upphandling som ett meddelande om upphandling, förutsatt att meddelandet om planerad upphandling innehåller de uppgifter enligt punkt 2 som är tillgängliga och en uppmaning till leverantörer om att anmäla sitt intresse att delta i upphandlingen till den upphandlande enheten.

Artikel VIII

Villkor för deltagande

1.   En upphandlande enhet ska begränsa villkoren för deltagande i en upphandling till vad som krävs för att säkerställa att leverantören har tillräcklig rättslig, ekonomisk, affärsmässig och teknisk kapacitet för att åta sig den aktuella upphandlingen.

2.   Den upphandlande enhetens villkor för deltagande

a)

får inte innehålla krav på att en leverantör tidigare ska ha tilldelats ett eller flera kontrakt av en upphandlande enhet i en viss part, men

b)

får innehålla krav på tidigare relevant erfarenhet om detta är nödvändigt för att uppfylla upphandlingsvillkoren.

3.   Vid avgörandet av huruvida en leverantör uppfyller villkoren för deltagande ska den upphandlande enheten

a)

bedöma leverantörens ekonomiska, kommersiella och tekniska förmåga med hänsyn till leverantörens affärsverksamhet både inom och utanför territoriet för den part som den upphandlande enheten tillhör, och

b)

grunda sin värdering på de villkor som enheten i förväg angett i meddelanden om upphandling eller anbudsunderlag.

4.   En part och dess upphandlande enheter får utesluta en leverantör om det finns belägg för exempelvis

a)

konkurs,

b)

oriktiga uppgifter,

c)

allvarliga eller varaktiga brister vid uppfyllandet av väsentliga krav eller skyldigheter i tidigare kontrakt,

d)

slutgiltiga domar med anledning av allvarliga straffbara handlingar,

e)

fel i yrkesutövningen eller försummelser som skadar leverantörens affärsmässiga integritet, eller

f)

underlåtenhet att betala skatt.

Artikel IX

Kvalificering av leverantörer

1.   En part och dess upphandlande enheter får ha ett system för registrering av leverantörer i vilket de intresserade leverantörerna måste registrera sig och lämna vissa uppgifter.

2.   Varje part ska se till att dess upphandlande enheter anstränger sig för att

a)

minimera skillnaderna i sina kvalificeringsförfaranden, och

b)

i förekommande fall minimera skillnaderna i sina registreringssystem.

3.   En part och dess upphandlande enheter får inte anta eller använda sig av ett registreringssystem eller kvalificeringsförfarande som syftar till eller leder till att onödiga hinder skapas för en annan parts leverantörer när det gäller att delta i upphandlingen.

4.   När en upphandlande enhet avser att använda sig av selektivt förfarande ska enheten

a)

i meddelandet om upphandling ta med åtminstone de uppgifter som anges i artikel VII.2 a, b, f, g, j, k och l, uppmana leverantörerna att lämna in en begäran om deltagande, och

b)

senast när tidsfristen för att lämna in anbud börjar löpa, tillhandahålla åtminstone de uppgifter som avses i artikel VII.2 c, d, e, h och i till de leverantörer som underrättats i enlighet med artikel XI.3 b.

5.   En upphandlande enhet ska låta alla kvalificerade leverantörer delta i en viss upphandling, såvida inte den upphandlande enheten i meddelandet om upphandling anger att antalet leverantörer som kommer att få lämna anbud är begränsat och vilka kriterier som tillämpas vid urvalet av dessa.

6.   Om anbudsunderlaget inte offentliggörs samma dag som det meddelande som avses i punkt 4, ska den upphandlande enheten garantera att alla kvalificerade leverantörer som valts ut i enlighet med punkt 5 får tillgång till dessa dokument samtidigt.

7.   En upphandlande enhet får använda en fleranvändningsförteckning över leverantörer, under förutsättning att ett meddelande med en uppmaning till intresserade leverantörer att ansöka om att föras upp på förteckningen

a)

offentliggörs varje år, och

b)

om detta offentliggörs elektroniskt, även fortlöpande görs tillgängligt,

i lämpligt medium enligt förteckningen i tillägg III.

8.   Det meddelande som föreskrivs enligt punkt 7 ska innehålla

a)

en beskrivning av de varor eller tjänster eller kategorier av dessa för vilka förteckningen kan användas,

b)

de villkor som leverantörerna ska uppfylla och de metoder som den upphandlande enheten använder för att kontrollera om en leverantör uppfyller villkoren,

c)

den upphandlande enhetens namn och adress samt andra uppgifter som behövs för att man ska kunna kontakta enheten och få alla relevanta handlingar som gäller förteckningen,

d)

förteckningens giltighetstid och den metod som används för att förnya eller avsluta förteckningens giltighet eller, om ingen giltighetstid anges, den metod som används för att meddela att förteckningen kommer att upphöra att gälla, och

e)

uppgift om att förteckningen kan användas för sådan upphandling som omfattas av detta avtal.

9.   Om en fleranvändningsförteckning är giltig i högst tre år får en upphandlande enhet, utan hinder av punkt 7, offentliggöra det meddelande som avses i den punkten endast en gång, i början av förteckningens giltighetstid, under förutsättning

a)

att giltighetsperioden anges i meddelandet och att inga fler meddelanden kommer att offentliggöras, samt

b)

att meddelandet offentliggörs elektroniskt och görs tillgängligt fortlöpande under giltighetstiden.

10.   En upphandlande enhet ska tillåta leverantörer att när som helst ansöka om att föras upp på fleranvändningsförteckningen och inom rimlig tid ta med alla kvalificerade leverantörer i förteckningen.

11.   Om en leverantör som inte står med i en fleranvändningsförteckning lämnar in en begäran om deltagande i en upphandling som utgår från en fleranvändningsförteckning och lämnar alla handlingar som krävs inom den tidsfrist som anges i artikel XI.2, ska den upphandlande enheten behandla begäran. Den upphandlande enheten får inte utesluta leverantören från upphandlingen på grund av att enheten inte har tillräckligt med tid för att behandla begäran, såvida inte enheten i exceptionella fall på grund av upphandlingens komplexitet inte hinner slutföra behandlingen av begäran inom anbudsfristen.

12.   En upphandlande enhet som omfattas av bilaga 2 eller 3 får använda ett meddelande med en uppmaning till leverantörer att ansöka om att föras upp på en fleranvändningsförteckning som ett meddelande om upphandling, under förutsättning

a)

att meddelandet offentliggörs i enlighet med punkt 7 och innefattar de uppgifter som krävs enligt punkt 8, de uppgifter som krävs enligt artikel VII.2 som är tillgängliga samt information om att det utgör ett meddelande om upphandling eller att endast leverantörer på fleranvändningsförteckningen kommer att få ytterligare meddelanden om sådan upphandling som utgår från fleranvändningsförteckningen, och

b)

att enheten omgående tillhandahåller leverantörer som för enheten har uttryckt sitt intresse för en viss upphandling tillräcklig information för att dessa kunna bedöma sitt intresse av att delta i upphandlingen, bland annat de övriga uppgifter som krävs enligt artikel VII.2, i den mån sådana uppgifter är tillgängliga.

13.   En upphandlande enhet som omfattas av bilaga 2 eller 3 får tillåta en leverantör som har ansökt om att föras upp på fleranvändningsförteckningen i enlighet med punkt 10 att lämna anbud i en viss upphandling, om den upphandlande enheten har tilläckligt med tid för att undersöka om leverantören uppfyller villkoren för deltagande.

14.   En upphandlande enhet ska omgående informera alla leverantörer som lämnar in en begäran om deltagande eller om att föras upp på fleranvändningsförteckningen om enhetens beslut vad gäller begäran.

15.   Om en upphandlande enhet avslår en leverantörs begäran om deltagande i en upphandling eller ansökan om att föras upp på fleranvändningsförteckningen, inte längre erkänner en leverantör som kvalificerad eller stryker en leverantör från fleranvändningsförteckningen, ska enheten omgående informera leverantören och, på dennes begäran, omgående tillhandahålla en skriftlig förklaring av skälen för sitt beslut.

Artikel X

Tekniska specifikationer och anbudsunderlag

1.   En upphandlande enhet får inte utarbeta, anta eller tillämpa tekniska specifikationer eller fastställa förfaranden för bedömning av överensstämmelse som syftar till att skapa eller resulterar i onödiga hinder för internationell handel.

2.   Vid fastställandet av de tekniska specifikationerna för de varor eller tjänster som upphandlingen gäller ska den upphandlande enheten då det är lämpligt

a)

ange de tekniska specifikationerna efter prestanda och funktionella krav snarare än efter utformning eller med beskrivande kännetecken, och

b)

grunda de tekniska specifikationerna på internationella standarder när sådana finns, och i annat fall på nationella tekniska föreskrifter, erkända nationella standarder eller byggnadsnormer.

3.   Om utformning eller beskrivande kännetecken används i de tekniska specifikationerna ska den upphandlande enheten i tillämpliga fall inkludera formuleringen ”eller likvärdig” i anbudsunderlaget, för att ange att den kommer att beakta anbud avseende likvärdiga varor eller tjänster som tydligt uppfyller kraven för upphandlingen.

4.   Den upphandlande enheten får i de tekniska specifikationerna inte ställa krav på eller hänvisa till särskilda varumärken eller handelsnamn, patent, upphovsrätt, utformning, typ, särskilt ursprung, tillverkare eller leverantör, såvida det inte finns något annat sätt att beskriva upphandlingskraven tillräckligt exakt och begripligt, och under förutsättning att anbudsunderlaget i så fall innehåller formuleringar som ”eller likvärdig”.

5.   Den upphandlande enheten får inte, på ett sätt som kan hindra konkurrens, efterfråga eller ta emot råd som kan användas för att utarbeta eller anta en teknisk specifikation för en särskild upphandling från personer som kan ha kommersiella intressen i upphandlingen.

6.   För tydlighets skull får en part och dess upphandlande enheter i enlighet med denna artikel utarbeta, anta eller tillämpa tekniska specifikationer för att främja bevarande av naturresurser eller skydda miljön.

7.   Den upphandlande enheten ska till leverantörerna lämna anbudsunderlag som innehåller alla uppgifter de behöver för att utarbeta och lämna in väl underbyggda anbud. Om detta inte redan tillhandahållits i meddelandet om planerad upphandling ska anbudsunderlaget omfatta en fullständig beskrivning av

a)

upphandlingen, inbegripet de upphandlade varornas eller tjänsternas art och mängd eller, om mängden inte är känd, den uppskattade mängden, samt alla krav som ska uppfyllas, inbegripet eventuella tekniska specifikationer, certifiering av bedömning av överensstämmelse, planer, ritningar eller instruktionsmaterial,

b)

alla eventuella villkor för leverantörernas deltagande, inbegripet en förteckning över information och dokument som leverantörerna ska tillhandahålla i samband med villkoren för deltagande,

c)

alla utvärderingskriterier som kommer att beaktas vid kontraktstilldelningen och, utom i de fall där priset är det enda kriteriet, viktningen av dessa kriterier,

d)

om den upphandlande enheten kommer att använda sig av elektroniska medel, eventuella autentiserings- och krypteringskrav eller krav på annan utrustning för mottagande av information med elektroniska medel,

e)

om den upphandlande enheten kommer att hålla en elektronisk auktion, reglerna för auktionen, inbegripet vilka delar av anbudet som har samband med utvärderingskriterierna,

f)

om anbuden kommer att öppnas offentligt, dag, tid och plats för öppnandet och i förekommande fall vilka personer som får närvara,

g)

alla andra villkor, inbegripet betalningsvillkor och eventuella begränsningar av de medel med vars hjälp anbud får lämnas, t.ex. på papper eller med elektroniska medel, och

h)

eventuella datum för leverans av varor eller tjänster.

8.   När en upphandlande enhet fastställer datum för den leverans av varor eller det tillhandahållande av tjänster som upphandlas ska enheten ta hänsyn till sådana faktorer som upphandlingens komplexitet, omfattningen av beräknad underentreprenad och den tid det tar i verkligheten att tillverka varorna, ta ut dem ur lager och transportera dem från leverantören respektive att tillhandahålla tjänsterna.

9.   De utvärderingskriterier som fastställs i meddelandet om upphandling eller i anbudsunderlaget kan vara bland annat pris och andra kostnadsfaktorer, kvalitet, teknisk förtjänst, miljöegenskaper och leveransvillkor.

10.   En upphandlande enhet ska omgående

a)

göra anbudsunderlag tillgängliga, så att intresserade leverantörer får tillräckligt lång tid på sig att lämna in väl underbyggda anbud,

b)

på begäran tillhandahålla anbudsunderlag till varje intresserad leverantör, och

c)

skyndsamt besvara alla skäliga önskemål om relevanta upplysningar från en leverantör som är intresserad av eller deltar i anbudsförfarandet, förutsatt att dessa upplysningar inte ger leverantören någon fördel i förhållande till konkurrenterna.

11.   Om den upphandlande enheten före tilldelningen av ett kontrakt ändrar de kriterier eller krav som anges i meddelandet om upphandling eller i det anbudsunderlag som lämnats till de deltagande leverantörerna, eller om den ändrar meddelandet eller anbudsunderlaget, ska den skriftligen skicka alla sådana ändringar eller det ändrade eller nya meddelandet eller anbudsunderlaget

a)

till alla leverantörer som deltar vid den tidpunkt då informationen ändras eller byts ut, om enheten känner till vilka leverantörerna är, och i alla andra fall, på samma sätt som den ursprungliga informationen tillhandahölls, och

b)

i tillräckligt god tid för att dessa leverantörer ska hinna ändra och på nytt lämna in sina anbud.

Artikel XI

Tidsfrister

1.   Den upphandlande enheten ska, så långt det är förenligt med dess egna rimliga behov, ge leverantörerna tillräckligt med tid för att utarbeta och lämna in begäran om deltagande och väl underbyggda anbud, och därvid beakta sådana faktorer som

a)

upphandlingens art och komplexitet,

b)

omfattningen av beräknad underentreprenad, samt

c)

den tid det tar att befordra ett anbud från utländska respektive inhemska orter i de fall då detta inte sker elektroniskt.

Dessa tidsfrister, inklusive eventuella förlängningar, ska vara desamma för alla leverantörer som är intresserade eller som deltar i anbudsförfarandet.

2.   En upphandlande enhet som använder sig av ett selektivt förfarande ska i princip ange en tidsfrist på minst 25 dagar för inlämnande av begäran om deltagande räknat från den dag då meddelandet om upphandling offentliggörs. Om det, i brådskande fall som vederbörligen styrks av den upphandlande enheten, inte är möjligt att tillämpa denna tidsfrist, får fristen förkortas men inte vara kortare än tio dagar.

3.   Med undantag av de fall som föreskrivs i punkterna 4, 5, 7 och 8 ska en upphandlande enhet ange att sista dagen för inlämnande av anbud infaller tidigast 40 dagar räknat från

a)

när det gäller ett öppet förfarande, den dag då meddelandet om upphandling offentliggörs, eller

b)

när det gäller ett selektivt förfarande, den dag då enheten underrättar leverantörerna om att de kommer att inbjudas att lämna anbud, oavsett om enheten använder sig av en fleranvändningsförteckning eller inte.

4.   En upphandlande enhet får i enlighet med punkt 3 förkorta anbudsfristen till som minst tio dagar i följande fall:

a)

Den upphandlande enheten har i enlighet med artikel VII.4 offentliggjort ett meddelande om planerad upphandling senast 40 dagar men tidigast 12 månader innan meddelandet om upphandling offentliggörs, och meddelandet om planerad upphandling innehåller följande uppgifter:

i)

En beskrivning av upphandlingen.

ii)

Ungefärlig sista dag för inlämnande av anbud eller begäran om deltagande.

iii)

En uppmaning till intresserade leverantörer att anmäla sitt intresse för upphandlingen till den upphandlande enheten.

iv)

Vilken adress man kan vända sig till för att få handlingar om upphandlingen.

v)

De uppgifter som i den mån de finns tillgängliga ska ingå i meddelanden om upphandling enligt artikel VII.2,

b)

Den upphandlande enheten anger, i samband med återkommande upphandlingar, i ett första meddelande om upphandling att senare meddelanden kommer att offentliggöras med tidsfristerna för anbudsförfarandet på grundval av denna punkt.

c)

Ett brådskande fall som vederbörligen styrks av den upphandlande enheten gör att det inte är möjligt att tillämpa tidsfristen i enlighet med punkt 3.

5.   En upphandlande enhet får förkorta anbudsfristen enligt punkt 3 med fem dagar i vart och ett av följande fall:

a)

Meddelandet om upphandling offentliggörs med elektroniska medel.

b)

Hela anbudsunderlaget görs tillgängligt med elektroniska medel från och med dagen för offentliggörande av meddelandet om upphandling.

c)

Enheten godtar att anbud lämnas med elektroniska medel.

6.   Tillämpning av punkt 5 i samband med punkt 4 får inte under några omständigheter leda till att anbudsfristerna enligt punkt 3 fastställs till kortare än tio dagar räknat från och med dagen för offentliggörande av meddelandet om upphandling.

7.   Utan hinder av någon annan bestämmelse om tidsfrist i detta tillägg får en upphandlande enhet som köper in kommersiella varor eller tjänster förkorta anbudsfristen enligt punkt 3 till som minst 13 dagar, om enheten offentliggör både meddelandet om upphandling och det fullständiga anbudsunderlaget samtidigt med elektroniska medel. Om enheten dessutom godtar att anbud på kommersiella varor eller tjänster lämnas med elektroniska medel, får den förkorta tidsfristen enligt punkt 3 till som minst tio dagar.

8.   Om en upphandlande enhet som omfattas av bilaga 2 och 3 har valt ut alla eller ett begränsat antal kvalificerade leverantörer, får anbudsfristen fastställas genom ömsesidig överenskommelse mellan enheten och de utvalda leverantörerna. Om överenskommelse saknas får fristen inte vara kortare än tio dagar.

Artikel XII

Förhandlingar

1.   En part kan besluta att dess upphandlande enheter ska föra förhandlingar

a)

om de upphandlande enheterna har uttryckt en avsikt att föra förhandlingar i det meddelande om upphandling som krävs enligt artikel VII.2, eller

b)

pm det av utvärderingen framgår att inget anbud är det uppenbart mest fördelaktiga enligt de särskilda utvärderingskriterier som angetts i meddelandena eller anbudsunderlaget.

2.   En upphandlande enhet ska

a)

se till att uteslutning av leverantörer som deltar i förhandlingarna sker i enlighet med de utvärderingskriterier som angetts i meddelandet om upphandling eller i anbudsunderlaget, och

b)

när förhandlingarna har slutförts, fastställa en gemensam tidsfrist för de leverantörer som återstår i upphandlingen att lämna in nya eller ändrade anbud.

Artikel XIII

Begränsad upphandling

1.   Under förutsättning att denna bestämmelse inte tillämpas i syfte att undvika konkurrens bland leverantörerna eller på ett sätt som diskriminerar leverantörerna från en annan part eller skyddar inhemska leverantörer, får den upphandlande enheten använda sig av begränsad upphandling och välja att inte tillämpa artiklarna VII–IX, X.7–11, XI, XII, XIV och XV, dock enbart i något av följande fall:

a)

I fall då

i)

inga anbud lämnats in eller inga leverantörer begärt att få delta,

ii)

inga anbud lämnats in som uppfyller de grundläggande kraven i anbudsunderlaget,

iii)

inga leverantörer uppfyller villkoren för deltagande, eller

iv)

de inlämnade anbuden tillkommit genom anbudskartell,

under förutsättning att kraven i anbudsunderlaget inte ändrats väsentligt.

b)

I fall då varor eller tjänster kan levereras endast av en viss leverantör och det inte finns några rimliga alternativ eller rimliga ersättningsvaror eller ersättningstjänster av något av följande skäl:

i)

Upphandlingen gäller konstverk.

ii)

Det krävs skydd av patent, upphovsrätt eller andra exklusiva rättigheter.

iii)

Det saknas konkurrens av tekniska orsaker.

c)

I fråga om tilläggsleveranser från den ursprungliga leverantören av varor och tjänster som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen, och då ett byte av leverantör för dessa kompletterande varor eller tjänster

i)

inte kan ske av ekonomiska eller tekniska skäl, såsom krav på utbytbarhet eller kompatibilitet med befintlig utrustning, programvara, tjänster eller installationer som upphandlats vid den ursprungliga upphandlingen, och

ii)

skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande enheten.

d)

Om det är absolut nödvändigt, eftersom produkterna eller tjänsterna inte skulle kunna erhållas i tid genom ett öppet eller selektivt förfarande på grund av extrem tidsbrist till följd av händelser som inte kunnat förutses av den upphandlande enheten.

e)

För varor som köps på en råvarumarknad.

f)

När en upphandlande enhet köper en prototyp eller en ny produkt eller tjänst som utvecklats på dess begäran i samband med och för en bestämd upphandling avseende forskning, försöksverksamhet, undersökning eller ursprunglig utveckling. Ursprunglig utveckling av en ny produkt eller tjänst får inbegripa begränsad produktion eller leverans för att också resultaten av tester på fältet ska bli tillgängliga och för att visa att varan eller tjänsten lämpar sig för produktion eller leverans i kvantiteter och med godtagbar kvalitet, men utsträcker sig inte till kvantitetsproduktion eller leveranser som syftar till att pröva gångbarhet på marknaden eller för att återfå forsknings- och utvecklingskostnader.

g)

För inköp som görs under extremt gynnsamma förhållanden som enbart uppstår på mycket kort sikt vid ovanliga försäljningar, t.ex. i samband med likvidation, tvångsförvaltning eller konkurs, men inte vid rutininköp från fasta leverantörer.

h)

I fall då ett kontrakt tilldelas en vinnare av en designtävling, under förutsättning att

i)

tävlingen organiserats på ett sätt som är förenligt med principerna i detta avtal, särskilt när det gäller offentliggörandet av ett meddelande om upphandling, och

ii)

deltagarna bedöms av en självständig jury med syftet att ge designkontrakt till vinnaren.

2.   Den upphandlande enheten ska utarbeta en skriftlig rapport om varje kontrakt som tilldelats i enlighet med punkt 1. Rapporten ska innehålla namn på den upphandlande enheten, värdet och varu- eller tjänsteslag som upphandlats samt en redogörelse för de omständigheter och villkor i punkt 1 som gav skäl till den begränsade upphandlingen.

Artikel XIV

Elektroniska auktioner

När en upphandlande enhet avser att tillämpa elektronisk auktion vid en upphandling som omfattas, ska enheten, innan den elektroniska auktionen börjar, ge varje deltagare information om följande:

a)

Den automatiska utvärderingsmetod, inbegripet matematisk formel, som bygger på utvärderingskriterierna i anbudsunderlaget och som kommer att användas vid den automatiska rangordningen eller vid en ändring av rangordningen under auktionen.

b)

Resultatet av en eventuell första utvärdering av de olika delarna av deltagarens anbud i sådana fall där kontraktet ska tilldelas deltagaren med det mest fördelaktiga anbudet.

c)

All annan relevant information om genomförandet av auktionen.

Artikel XV

Behandling av anbud och tilldelning av kontrakt

1.   Den upphandlande enheten ska ta emot, öppna och behandla alla anbud i enlighet med förfaranden som garanterar att upphandlingsprocessen är rättvis och opartisk samt att anbuden behandlas med sekretess.

2.   Den upphandlande enheten ska inte straffa en leverantör vars anbud mottas efter tidsfristen för inlämnande av anbud, om förseningen uteslutande beror på felaktig hantering inom den upphandlande enheten.

3.   Om den upphandlande enheten ger en leverantör möjlighet att rätta till oavsiktliga formfel under tiden från anbudens öppnande till dess att ett anbud antagits, ska den upphandlande enheten ge alla deltagande leverantörer samma möjlighet.

4.   För att ett anbud ska komma ifråga för antagande ska det vara skriftligt och vid tidpunkten för öppnandet uppfylla de grundläggande kraven i meddelandena och anbudsunderlaget samt vara inlämnat av en leverantör som uppfyller villkoren för deltagande.

5.   Såvida inte den upphandlande enheten beslutar att det inte är i det allmännas intresse att tilldela ett kontrakt, ska enheten tilldela kontraktet till den leverantör som enheten bedömer kapabel att uppfylla avtalsvillkoren och som, uteslutande på grundval av de utvärderingskriterier som angetts i meddelandena och anbudsunderlaget, antingen

a)

lämnat det mest fördelaktiga anbudet, eller

b)

när priset är det enda tilldelningskriteriet, lämnat det lägsta anbudet.

6.   Om den upphandlande enheten får ett anbud till ett pris som i förhållande till övriga ligger onormalt lågt, får den kontrollera om leverantören uppfyller villkoren för deltagande och är i stånd att uppfylla avtalsvillkoren.

7.   Den upphandlande enheten får inte använda alternativ, avbryta en upphandling eller ändra tilldelade kontrakt på ett sätt som kringgår skyldigheterna enligt detta avtal.

Artikel XVI

Insyn i offentlig upphandling

1.   Den upphandlande enheten ska omgående informera deltagande leverantörer om sitt beslut rörande tilldelningen av kontrakt, på begäran skriftligen. När ett anbud från en leverantör förkastats, ska den upphandlande enheten i enlighet med artikel XVII.2 och XVII.3 på begäran redogöra för skälen till att enheten inte valde detta anbud och för de relativa fördelarna med anbudet från den leverantör som tilldelats kontraktet.

2.   Senast 72 dagar efter tilldelningen av de kontrakt som omfattas av detta avtal ska den upphandlande enheten offentliggöra ett meddelande i något av de pappersmedier eller elektroniska medier som anges i tillägg III. Om meddelandet endast offentliggörs elektroniskt ska informationen finnas lättillgänglig under en rimlig tidsperiod. Meddelandet ska innehålla åtminstone

a)

en beskrivning av de varor eller tjänster som upphandlats,

b)

den upphandlande enhetens namn och adress,

c)

den utvalda leverantörens namn och adress,

d)

värdet av det antagna anbudet eller det högsta och lägsta anbud som beaktades vid kontraktstilldelningen,

e)

datum för kontraktstilldelningen, och

f)

vilket upphandlingsförfarande som använts och, om ett begränsat förfarande tillämpats i enlighet med artikel XIII, en beskrivning av de omständigheter som gav skäl till detta.

3.   Varje upphandlande enhet ska i minst tre år från datumet för kontraktstilldelning behålla

a)

dokumentationen och rapporterna från anbudsförfaranden och kontraktstilldelningar i samband med sådan upphandling som omfattas, inbegripet de rapporter som krävs enligt artikel XIII, samt

b)

data som garanterar att genomförandet är vederbörligen spårbart i de fall sådan upphandling som omfattas har skett med elektroniska hjälpmedel.

4.   Parterna ska samla in statistik om de kontrakt som omfattas av detta avtal och rapportera denna statistik till kommittén. En rapport ska omfatta ett år, lämnas in inom två år efter rapporteringsperiodens slut och innehålla följande uppgifter:

a)

Upphandlande enheter enligt bilaga 1 ska ta upp

i)

antalet och det totala värdet av alla sådana enheters samtliga kontrakt som omfattas av detta avtal,

ii)

antalet och det totala värdet av samtliga kontrakt som omfattas av detta avtal och som tilldelas av varje sådan enhet, uppdelat i varu- och tjänstekategorier i enlighet med ett internationellt erkänt enhetligt klassifikationssystem, och

iii)

antalet och det totala värdet av samtliga kontrakt som omfattas av detta avtal och som tilldelas av varje sådan enhet genom begränsad upphandling.

b)

Upphandlande enheter enligt bilagorna 2 och 3 ska ta upp antalet och det totala värdet av de kontrakt som omfattas av detta avtal och som tilldelas av samtliga sådana enheter, uppdelat efter bilaga, och

c)

uppskattningar av de data som krävs enligt led a och b tillsammans med en redogörelse för den metod man använt för att göra uppskattningen, såvida det inte är möjligt att tillhandahålla faktiska data.

5.   Om en part offentliggör sin statistik på en offentlig webbplats på ett sätt som uppfyller kraven i punkt 4 behöver uppgifterna inte skickas in, utan det räcker att parten meddelar kommittén om webbplatsens adress tillsammans med de eventuella instruktioner som behövs för att få tillgång till och använda statistiken.

6.   Om en part begär att meddelanden om tilldelade kontrakt i enlighet med punkt 2 ska offentliggöras elektroniskt och om sådana meddelanden är tillgängliga för allmänheten genom en enda databas i en form som medger analys av de kontrakt som omfattas, behöver uppgifterna enligt punkt 4 inte skickas in, utan det räcker att parten meddelar kommittén om webbplatsens adress tillsammans med de eventuella instruktioner som behövs för att få tillgång till och använda uppgifterna.

Artikel XVII

Utlämnande av information

1.   Varje part ska på den andra partens begäran omgående tillhandahålla alla uppgifter som är nödvändiga för att avgöra om upphandlingen genomfördes på ett rättvist och opartiskt sätt och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, inbegripet uppgifter om vad som utmärker det antagna anbudet och om dess relativa fördelar. I fall där det skulle skada konkurrensen vid framtida upphandlingar att lämna ut sådana uppgifter, får den part som tar emot uppgifterna endast lämna dem vidare till en leverantör efter samråd med och tillstånd från den part som lämnade uppgifterna.

2.   Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får varken parterna eller deras upphandlande enheter ge någon leverantör sådana uppgifter som skulle kunna motverka sund konkurrens mellan leverantörerna.

3.   Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part och dess upphandlande enheter, myndigheter och överprövningsorgan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i fall där utlämnandet

a)

skulle utgöra hinder för tillämpning av lagen,

b)

skulle kunna motverka sund konkurrens mellan leverantörer,

c)

skulle skada enskilda eller privata företags legitima affärsintressen, inbegripet skydd av immateriella rättigheter, eller

d)

på annat sätt skulle strida mot det allmännas intresse.

Artikel XVIII

Nationella överprövningsförfaranden

1.   Varje part ska sörja för snabba, effektiva, öppna och icke-diskriminerande förfaranden för administrativ eller rättslig överprövning genom vilka en leverantör kan begära överprövning med hänvisning till

a)

en överträdelse av bestämmelserna i detta avtal, eller

b)

underlåtenhet att följa de åtgärder som en part antagit för att genomföra detta avtal, om leverantören enligt partens nationella lagstiftning inte har rätt att direkt begära överprövning av en överträdelse av bestämmelserna i detta avtal,

i samband med en upphandling som omfattas och i vilken leverantören har eller har haft intresse. Förfarandereglerna för samtliga överprövningar ska vara skriftliga och göras allmänt tillgängliga.

2.   Vid ett klagomål om överträdelse eller underlåtenhet enligt punkt 1 från en leverantör i samband med en upphandling som omfattas och i vilken leverantören har eller har haft intresse, ska den berörda parten uppmana sin upphandlande enhet och leverantören att försöka lösa tvisten genom samråd. Den upphandlande enheten ska opartiskt och utan dröjsmål handlägga alla sådana klagomål på ett sätt som inte motverkar leverantörens deltagande i pågående eller framtida upphandlingar eller dennes rätt att ansöka om korrigerande åtgärder i enlighet med förfarandet för administrativ eller rättslig överprövning.

3.   Varje leverantör ska få en rimlig tidsfrist för att förbereda och lämna in en begäran om överprövning. Tidsfristen måste vara minst tio dagar räknat från den tidpunkt då leverantören fick eller rimligen kan tänkas ha fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för begäran.

4.   Varje part ska fastställa eller utse minst en opartisk administrativ eller rättslig myndighet som är oberoende av dess upphandlande enheter och som ska ta emot och behandla ansökningar om överprövning från leverantörer i samband med en upphandling som omfattas.

5.   När ett annat organ än den myndighet som avses i punkt 4 gör en första överprövning, ska parten sörja för att leverantören kan överklaga det första beslutet till en opartisk administrativ eller rättslig myndighet som är oberoende av den upphandlande enhet vars upphandling är föremål för åtgärder.

6.   Varje part ska se till att ett överprövningsorgan som inte är en domstol antingen ska få sitt beslut prövat i domstol eller tillämpa förfaranden som innebär att

a)

den upphandlande enheten ska besvara begäran om överprövning skriftligt och överlämna alla relevanta handlingar till överprövningsorganet,

b)

parterna i förfarandet ska ha rätt att bli hörda innan överprövningsorganet fattar beslut avseende begäran om överprövning,

c)

parterna i förfarandet har rätt att låta sig representeras och åtföljas av biträde,

d)

parterna i förfarandet får tillträde till alla förhandlingar,

e)

parterna i förfarandet har rätt att begära att förhandlingarna ska vara offentliga och att vittnen får närvara, och

f)

överprövningsorganet ska fatta sina beslut eller rekommendationer utan dröjsmål och tillhandahålla dem skriftligen tillsammans med en förklaring av grunden till varje beslut eller rekommendation.

7.   Varje part ska anta eller upprätthålla förfaranden som säkerställer följande:

a)

Snabba interimistiska åtgärder för att bevara leverantörens möjlighet att delta i upphandlingen. Sådana interimistiska åtgärder kan få till följd att upphandlingsförfarandet avbryts. I förfarandena kan föreskrivas att man vid beslut om sådana åtgärder får ta hänsyn till övergripande negativa konsekvenser för berörda intressen, inbegripet det allmänna intresset. Beslut om att inte agera ska motiveras skriftligt.

b)

Korrigerande åtgärd eller ersättning för förlust eller skada som uppstått, som får begränsas till kostnaderna för att bereda anbud eller inge begäran om överprövning eller till bådadera, om ett överprövningsorgan har konstaterat överträdelse eller underlåtenhet enligt punkt 1.

Artikel XIX

Ändring eller rättelse av tillämpningsområdet

1.   En part ska meddela kommittén om eventuella förslag till rättelse, flyttning av en enhet från en bilaga till en annan, borttagning av en enhet eller andra ändringar av partens bilagor till tillägg I (nedan kallat ändring, oavsett typen av ändring). Meddelandet från den part som föreslår ändringen (nedan kallad den ändrande parten) ska innehålla följande uppgifter:

a)

Om det gäller ett förslag där parten utövar sin rätt att ta bort en enhet från sina bilagor till tillägg I med motiveringen att regeringens kontroll eller inflytande helt har upphört över enhetens upphandling som omfattas av detta avtal, ska meddelandet innehålla belägg för att inflytandet har upphört.

b)

Övriga meddelanden om förslag till ändringar ska innehålla information om ändringens sannolika följder för den ömsesidigt överenskomna räckvidden för detta avtal.

2.   Om en föreslagen ändring som meddelas i enlighet med punkt 1 kan komma att påverka en parts rättigheter enligt detta avtal, får parten underrätta kommittén om sina eventuella invändningar mot den föreslagna ändringen. En sådan invändning ska göras inom 45 dagar från det att meddelandet sändes ut till parterna, och även skälen till invändningen ska anges.

3.   Den ändrande parten och den eventuella part som gör en invändning (nedan kallad den invändande parten) ska i största möjliga utsträckning försöka lösa tvisten genom samråd. Vid ett sådant samråd ska den ändrande parten och den invändande parten överväga den föreslagna ändringen enligt följande:

a)

Om det gäller ett meddelande enligt punkt 1 a ska parterna beakta de eventuella vägledande kriterier som antagits till följd av punkt 8 b och som visar om regeringens kontroll eller inflytande helt har upphört över en enhets upphandling som omfattas.

b)

Om det gäller ett meddelande enligt punkt 1 b ska parterna beakta de eventuella kriterier som antagits till följd av punkt 8 c och som har att göra med hur stora kompenserande justeringar som ska erbjudas för ändringarna i syfte att bibehålla balans mellan rättigheter och skyldigheter och en likvärdig ömsesidigt överenskommen räckvidd i förhållande till vad detta avtal innebär.

4.   Om den ändrande parten och en invändande part löser tvisten genom samråd, som leder till att den ändrande parten reviderar sin föreslagna ändring, ska den ändrande parten underrätta kommittén i enlighet med punkt 1. En sådan reviderad ändring träder inte i kraft förrän villkoren i denna artikel är uppfyllda.

5.   En föreslagen ändring träder i kraft endast i något av följande fall:

a)

Det är ingen part som skickar någon skriftlig invändning till kommittén om den föreslagna ändringen inom 45 dagar från det att meddelandet om den föreslagna ändringen sändes ut i enlighet med punkt 1.

b)

Samtliga invändande parter har underrättat kommittén om att de drar tillbaka sina invändningar mot den föreslagna ändringen.

c)

När 150 dagar har gått från det att meddelandet om den föreslagna ändringen sändes ut i enlighet med punkt 1 och den ändrande parten har informerat kommittén skriftligt om sin avsikt att genomföra ändringen.

6.   Om en ändring träder i kraft i enlighet med punkt 5 c får en invändande part för sin del minska räckvidden i väsentligen likvärdig mån. Utan hinder av artikel IV.1 b får minskad räckvidd i enlighet med denna punkt genomföras enbart gentemot den ändrande parten. Den invändande parten ska informera kommittén skriftligen om sådan minskad räckvidd minst 30 dagar innan den träder i kraft. Minskad räckvidd i enlighet med denna punkt ska vara förenlig med alla kriterier för hur stora kompenserande justeringar som antas av kommittén i enlighet med punkt 8 c.

7.   Om kommittén har antagit skiljedomsförfaranden för att underlätta tvistlösning i enlighet med punkt 8, får en ändrande eller invändande part åberopa skiljedomsförfarandet inom 120 dagar från det att meddelandet om den föreslagna ändringen sändes ut.

a)

Om ingen av parterna har åberopat skiljedomsförfarandet inom tidsfristen

i)

ska den föreslagna ändringen, utan hinder av punkt 5 c, träda i kraft när 130 dagar har gått från den dag då man sände ut meddelandet om den föreslagna ändringen enligt punkt 1 och när den ändrande parten har informerat kommittén skriftligen om sin avsikt att genomföra ändringen, och

ii)

får ingen invändande part minska räckvidden i enlighet med punkt 6.

b)

Om en ändrande part eller invändande part har åberopat skiljedomsförfarandet

i)

får den föreslagna ändringen, utan hinder av punkt 5 c, inte träda kraft förrän skiljedomsförfarandet har slutförts,

ii)

ska samtliga invändande parter som avser att hävda sin rätt till kompensation eller minska räckvidden i huvudsakligen likvärdig mån i enlighet med punkt 6 delta i skiljedomsförfarandet,

iii)

ska den ändrande parten rätta sig efter resultatet av skiljedomsförfarandet när det gäller ändringars ikraftträdande i enlighet med punkt 5 c, och

iv)

om den ändrande parten inte rättar sig efter resultatet av skiljedomsförfarandet när det gäller ändringars ikraftträdande i enlighet med punkt 5 c får invändande parter minska räckvidden för sin del i huvudsakligen likvärdig mån i enlighet med punkt 6, förutsatt att denna minskade räckvidd är förenlig med resultatet av skiljedomsförfarandet.

8.   Kommittén ska anta

a)

skiljedomsförfaranden för att underlätta tvistlösning enligt punkt 2,

b)

vägledande kriterier som visar om regeringens kontroll eller inflytande helt har upphört över en enhets upphandling som omfattas,

c)

kriterier för att avgöra hur stor kompensation som ska erbjudas för ändringar i enlighet med punkt 1 b och vilken räckvidd som är huvudsakligen likvärdig enligt punkt 6.

Artikel XX

Samråd och tvistlösning

1.   Varje part ska välvilligt beakta och ska ge lämpliga möjligheter till samråd när det gäller alla synpunkter som framförs av övriga parter i alla frågor som påverkar detta avtals funktion.

2.   Om en part anser att en förmån som direkt eller indirekt tillkommer den enligt detta avtal upphävs eller minskas, eller att uppnåendet av något av detta avtals syften hindras som en följd av att

a)

annan part eller andra parter inte fullgör sina skyldigheter i enlighet med avtalet, eller

b)

en annan part eller andra parter vidtar en åtgärd, vare sig den står i strid med bestämmelserna i avtalet eller inte,

får parten, i syfte att uppnå en ömsesidigt tillfredställande lösning av frågan, tillämpa bestämmelserna i Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning enligt WTO-avtalet (nedan kallad Tvistlösningsöverenskommelsen).

3.   Tvistlösningsöverenskommelsen ska tillämpas för samråd och tvistlösning i enlighet med detta avtal, med följande undantag, utan hinder av artikel 22.3 i Tvistlösningsöverenskommelsen; en tvist som uppstår med anledning av andra avtal som anges i tillägg I till Tvistlösningsöverenskommelsen än detta avtal ska inte leda till att förmåner eller andra skyldigheter enligt detta avtal tillfälligt upphävs, och en tvist avseende detta avtal ska heller inte leda till att förmåner eller andra skyldigheter enligt något annat avtal som anges i tillägg I tillfälligt upphävs.

Artikel XXI

Institutionerna

1.   En kommitté för offentlig upphandling ska tillsättas bestående av representanter för var och en av parterna. Kommittén ska utse sin egen ordförande och ska sammanträda vid behov, dock minst en gång om året, i syfte att ge parterna tillfälle att samråda i alla frågor som gäller tillämpningen av detta avtal eller främjandet av dess syften samt för att fullgöra alla andra uppgifter som parterna ålägger kommittén.

2.   Kommittén kan upprätta arbetsgrupper eller andra underordnade organ som ska utföra de uppgifter som kommittén tilldelar dem.

3.   Kommittén ska årligen

a)

se över detta avtals tillämpning och funktion, och

b)

informera WTO:s allmänna råd om sin verksamhet, i enlighet med artikel IV.8 i Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet) och om hur detta avtals tillämpning och funktion utvecklas.

4.   De WTO-medlemmar som inte är parter i detta avtal har rätt att delta i kommittén som observatörer om de meddelar detta skriftligen till kommittén. WTO-observatörer får lämna ett skriftligt önskemål till kommittén om att få delta som observatörer i kommittén och kan beviljas observatörsstatus av kommittén.

Artikel XXII

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal träder i kraft den 1 januari 1996 för de regeringar (1) som gjort överenskomna åtaganden angivna i bilagorna till tillägg I till detta avtal och som, genom undertecknande, godkände avtalet den 15 april 1994 eller som den dagen hade undertecknat avtalet med förbehåll för ratificering och som därefter ratificerat avtalet före den 1 januari 1996.

2.   Alla regeringar som är medlemmar i WTO får ansluta sig till detta avtal på villkor som ska förhandlas fram med avtalsparterna och som ska anges i ett beslut från kommittén. Anslutning ska ske genom att en anslutningshandling lämnas hos generaldirektören i WTO med de sålunda överenskomna villkoren. Avtalet ska träda i kraft för den anslutande medlemmen på den trettionde dagen från den dag man lämnade in sin anslutningshandling.

3.   Ingen av parterna får göra förbehåll för någon av bestämmelserna i detta avtal.

4.   Varje part ska senast den dag då avtalet träder i kraft säkerställa att dess lagar, författningar, administrativa förfaranden, liksom de regler och förfaranden och den praxis som tillämpas av dess upphandlande enheter, överensstämmer med bestämmelserna i detta avtal.

5.   Varje part ska underrätta kommittén om eventuella ändringar av lagar och författningar som har betydelse för detta avtal och om ändringar i tillämpningen av sådana lagar och författningar.

6.   Parterna ska söka undvika att införa eller förlänga diskriminerande åtgärder som snedvrider öppen upphandling.

7.   Parterna i detta avtal ska senast tre år efter ikraftträdandet av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling av den 30 mars 2012, och därefter regelbundet genomföra ytterligare förhandlingar i syfte att förbättra avtalet, successivt minska och avskaffa diskriminerande åtgärder och uppnå största möjliga utvidgning av avtalets räckvidd för alla parter på grundval av ömsesidighet mellan parterna och med beaktande av utvecklingsländernas behov.

8.

a)

Kommittén ska arbeta vidare för att underlätta genomförandet av detta avtal och av de förhandlingar som föreskrivs i punkt 7 genom att anta arbetsprogram på följande områden:

i)

Behandling av små och medelstora företag.

ii)

Insamling och spridning av statistik.

iii)

Hantering av hållbar upphandling.

iv)

Undantag och begränsningar i parternas bilagor.

v)

Säkerhetsstandarder vid internationell upphandling.

b)

Kommittén

i)

får fatta beslut om att upprätta en lista över arbetsprogram inom ytterligare områden, vilken kan ses över och uppdateras regelbundet, och

ii)

ska fatta beslut om utformningen av arbetet inom varje enskilt arbetsprogram enligt led a och inom eventuella arbetsprogram som antas i enlighet med led b i.

9.   Efter slutförandet av arbetsprogrammet för harmonisering av ursprungsreglerna för varor i enlighet med avtalet om ursprungsregler i bilaga 1A till WTO-avtalet och av förhandlingarna om handel med tjänster ska parterna göra de ändringar i artikel IV.5 som är lämpliga med hänsyn till resultaten av det arbetsprogrammet och de förhandlingarna.

10.   Senast fem år efter det att protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling trätt i kraft ska kommittén kontrollera om artikel XX.2 b är tillämplig.

11.   Parterna kan ändra detta avtal. Beslut om att anta en ändring och lämna in den för godkännande av parterna ska vara enhälliga. Ändringar ska träda i kraft

a)

med undantag för vad som föreskrivs i led b, för de parter som godkänner den när två tredjedelar av parterna har godkänt den och därefter för varje ytterligare part som godkänner den,

b)

för samtliga parter när två tredjedelar av parterna har godkänt ändringen, om kommittén är enig om att ändringen är av en art som inte skulle påverka parternas rättigheter och skyldigheter.

12.   Varje part kan frånträda detta avtal. Frånträdandet ska träda i kraft 60 dagar efter den dag då WTO:s generaldirektör mottog ett skriftligt meddelande om frånträdande. Alla parter får efter ett sådant meddelande begära att kommittén omedelbart sammanträder.

13.   Om en part i detta avtal upphör att vara medlem av WTO, ska denna part upphöra att vara part i detta avtal samma dag som den upphör att vara medlem av WTO.

14.   Detta avtal ska inte tillämpas mellan två parter om någon av dem, vid den tidpunkt som någon av parterna antingen godkänner eller ansluter sig till avtalet, inte samtycker till sådan tillämpning.

15.   Tilläggen till detta avtal utgör en integrerad del därav.

16.   Sekretariatsgöromål beträffande detta avtal ska handläggas av WTO-sekretariatet.

17.   Detta avtal ska deponeras hos WTO:s generaldirektör, som omedelbart ska tillställa varje part en bestyrkt kopia av det, av varje rättelse eller ändring av det enligt artikel XIX och av varje ändring enligt punkt 11 samt en anmälan om varje anslutning till detta avtal enligt punkt 2 och varje frånträdande enligt punkt 12 eller 13.

18.   Detta avtal ska registreras enligt bestämmelserna i artikel 102 i Förenta Nationernas stadga.


(1)  I detta avtal avses termen ”regering” inbegripa Europeiska unionens behöriga myndigheter.

Tillägg I

SLUTLIGA TILLÄGG I-ANBUD FRÅN PARTERNA I AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING I FÖRHANDLINGARNA OM DET AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE  (1)

SLUTLIGT TILLÄGG I-ANBUD FRÅN REPUBLIKEN ARMENIEN

(Endast den engelska versionen är giltig.)

BILAGA 1

CENTRALA OFFENTLIGA ENHETER

Tröskelvärden:

Varor

130 000 SDR

Tjänster

130 000 SDR

Byggentreprenader

5 000 000 SDR

Förteckning över enheter:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Anmärkningar till bilaga 1

1.

Förteckningen innehåller samtliga centrala offentliga enheter och underordnade organisationer som omfattas av Republiken Armeniens lag om upphandling.

2.

Republiken Armeniens centralbank: Avtalet omfattar inte upphandling eller förvärv som Republiken Armeniens centralbank gör i samband med försäljning, inlösen eller distribution av statlig upplåning, inklusive lån, statsobligationer och andra värdepapper.

3.

Republiken Armeniens försvarsministerium, nationella säkerhetstjänst, myndighet för statssäkerhet och polismyndighet: För dessa enheter omfattar avtalet endast upphandling av följande kategorier, med förbehåll för Republiken Armeniens beslut i enlighet med artikel III.1:

FSC

22

Järnvägsutrustning

23

Motorfordon, släpvagnar och motorcyklar (utom bussar i 2310)

24

Traktorer

25

Utrustningskomponenter till fordon

26

Däck och slangar

29

Motortillbehör

30

Utrustning för mekanisk kraftöverföring

32

Maskiner och utrustning för träbearbetning

34

Maskiner för metallbearbetning

35

Utrustning för tjänster och handel

36

Specialmaskiner för industri

37

Jordbruksmaskiner och -utrustning

38

Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner, utrustning för vägunderhåll

39

Materialhanteringsutrustning

40

Rep, kablar, kedjor och kopplingar

41

Utrustning för kylning, luftkonditionering och luftcirkulation

42

Brandsläcknings-, räddnings- och säkerhetsutrustning

43

Pumpar och kompressorer

44

Ugnar, ånggeneratorer, torkningsutrustning och kärnreaktorer

45

Utrustning för rörarbete, uppvärmning och renhållning

FSC

46

Utrustning för vatten- och avloppsrening

47

Rör, ledningar, slangar och kopplingar

48

Ventiler

49

Utrustning för underhålls- och reparationsverkstäder

53

Järnhandelsvaror och slipmedel

54

Prefabricerade byggnadsverk och byggnadsställningar

55

Virke, sågverksvaror, plywood och faner

56

Byggnadsmateriel

61

Elektriska ledningar, utrustning för el och eldistribution

62

Ljusarmatur, lampor

63

Alarm- och signalsystem

65

Medicinsk, dental och veterinär utrustning och materiel

66

Instrument och laboratorieutrustning

67

Fotografisk utrustning

68

Kemikalier och kemiska produkter

69

Utbildningshjälpmedel

70

Databehandlingsutrustning för allmänt ändamål, programvara, tillbehör och kringutrustning

71

Möbler

72

Möbler och apparater för hushåll och affärsinrättningar

73

Utrustning för livsmedelsberedning och servering

74

Kontorsmaskiner och synlig inspelningsutrustning

75

Kontorsvaror och kontorsutrustning

FSC

76

Böcker, kartor och andra publikationer

77

Musikinstrument, grammofoner och radioapparater för hemmabruk

78

Rekreations- och sportutrustning

79

Utrustning och varor för rengöring

80

Penslar, färg, lack, lim och klister

81

Containrar, förpackningsmaterial

85

Toalettartiklar

87

Jordbruksartiklar

88

Levande djur

91

Drivmedel, smörjmedel, oljor och vax

93

Icke-metalliska halvfabrikat

94

Icke-metalliska råvaror

96

Malmer, mineral och primära produkter

99

Diverse

BILAGA 2

REGIONALA OCH LOKALA OFFENTLIGA ENHETER

Tröskelvärden:

Varor

200 000 SDR

Tjänster

200 000 SDR

Byggentreprenader

5 000 000 SDR

Förteckning över enheter:

1.

Följande lokala myndigheter i enlighet med Republiken Armeniens lag om administrativ-territoriell indelning nr N-062-I av den 7 november 1995:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

BILAGA 3

ÖVRIGA ENHETER SOM UPPHANDLAR I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL

Tröskelvärden:

Varor

400 000 SDR

Tjänster

400 000 SDR

Byggentreprenader

5 000 000 SDR

Samtliga offentligrättsliga juridiska personer (myndigheter, inrättningar och stiftelser), i synnerhet följande:

1.

Statliga eller kommunala icke-kommersiella (icke-vinstdrivande) organisationer.

2.

Kommersiella organisationer som ägs till mer än 50 procent av staten eller kommunerna.

3.

Offentliga verk och inrättningar, inbegripet företag i sektorn för allmännyttiga tjänster, vars upphandling omfattas av lagen om upphandling.

Anmärkning till bilaga 3

Denna förteckning över offentligrättsliga juridiska personer ska offentliggöras i Armeniens officiella elektroniska publikation för upphandling: http://www.procurement.am.

BILAGA 4

VAROR

Om inget annat anges omfattar detta avtal alla varor som upphandlas av de enheter som förtecknas i bilagorna 1–3.

BILAGA 5

TJÄNSTER

Detta avtal omfattar samtliga tjänster som anges i enlighet med Förenta nationernas centrala produktindelning (CPC) i dokument MTN.GNS/W/120.

BILAGA 6

BYGGENTREPRENADER

Tröskelvärde:

5 000 000 SDR för bilagorna 1, 2 och 3

Förteckning över de byggentreprenader som erbjuds:

Samtliga tjänster som ingår i huvudgrupp 51 i FN:s centrala produktindelning (CPC).

BILAGA 7

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Följande anmärkning gäller utan undantag för detta avtal, inbegripet bilagorna 1–6.

1.

Detta avtal omfattar inte upphandling av jordbruksprodukter som framställts för att ingå i program för jordbruksstöd eller livsmedelsprogram.

TILLÄGG I-ANBUD FRÅN KANADA

(Endast de engelska och franska versionerna är giltiga.)

BILAGA 1

FEDERALA OFFENTLIGA ENHETER

Om inget annat anges omfattar detta avtal upphandling av de enheter som förtecknas i denna bilaga med tillämpning av följande tröskelvärden:

Tröskelvärden

:

130 000 SDR

Varor

130 000 SDR

Tjänster

5 000 000 SDR

Byggentreprenader

Förteckning över enheter:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans’ Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General’s Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Anmärkning till bilaga 1

Ingen av enheterna i bilaga 1 har behörighet att bilda underordnade enheter.

BILAGA 2

REGIONALA OCH LOKALA OFFENTLIGA ENHETER

Om inget annat anges omfattar detta avtal upphandling av de enheter som förtecknas i denna bilaga med tillämpning av följande tröskelvärden:

Tröskelvärden

:

355 000 SDR

Varor

355 000 SDR

Tjänster

5 000 000 SDR

Byggentreprenader

Förteckning över enheter:

*†ALBERTA

Samtliga ministerier och organ (samtliga regeringsdepartement och regionala byråer, nämnder, råd, kommittéer och kommissioner) i provinsen.

Denna bilaga omfattar inte följande:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITISH COLUMBIA

Samtliga ministerier, nämnder, organ och kommittéer i provinsen.

Denna bilaga omfattar inte Legislative Assembly (den lagstiftande församlingen).

†MANITOBA

Samtliga departement, nämnder, kommissioner och kommittéer i provinsen.

†NEW BRUNSWICK

Följande enheter i provinsen omfattas:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Samtliga departement i provinsen.

†NORTHWEST TERRITORIES

Samtliga departement och organ i territoriet.

Denna bilaga omfattar inte upphandling som är föremål för Northwest Territories Business Incentive Policy (territoriets stimulanspolitik för näringslivet).

*†NOVA SCOTIA

De departement och myndigheter i provinsen som inrättats i enlighet med Public Service Act.

Denna bilaga innefattar inte akut hälso- och sjukvård (en avdelning inom Department of Health (hälso- och sjukvårdsdepartementet)) avseende upphandling som har att göra med vägambulans, inbegripet telekommunikationer för akut hälso- och sjukvård.

†NUNAVUT

Samtliga departement och organ i territoriet.

Denna bilaga omfattar varken upphandling som är föremål för Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI-politiken) eller kontrakt i samband med denna upphandling enligt villkoren i artikel 24 i Nunavut Land Claims Agreement (Nunavuts överenskommelse om markanspråk).

ONTARIO

Samtliga ministerier i provinsen.

Följande organ omfattas:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†PRINCE EDWARD ISLAND

Samtliga departement och organ i provinsen.

Denna bilaga omfattar inte upphandling av byggmaterial som används för anläggning och underhåll av vägar.

*QUÉBEC

Samtliga departement i provinsen.

Följande offentliga organ omfattas:

 

Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé

 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l’enseignement privé

 

Commission d’accès à l’information

 

Commission d’évaluation de l’enseignement collégial

 

Commission de l’équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre

 

Conseil de la famille et de l’enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l’éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Denna bilaga omfattar inte upphandling

a)

av kulturella eller konstnärliga varor och tjänster,

b)

av plantodlingstjänster,

c)

för arbete som ska utföras på egendom av en entreprenör i enlighet med bestämmelserna i en garanti som gäller egendomen eller det ursprungliga arbetet,

d)

av byggnadsstål (inbegripet krav på underleverantörer), eller

e)

från en icke-vinstdrivande organisation.

Detta avtal gäller inte Québecs antagna eller pågående åtgärder avseende kulturen eller kulturindustrin.

*†SASKATCHEWAN

Samtliga ministerier i provinsen.

Följande nämnder och organ omfattas:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Denna bilaga omfattar inte den lagstiftande församlingen och dess enheter.

*†YUKON

Samtliga departement och organ i territoriet.

Anmärkningar till bilaga 2

1.

Detta avtal tillämpas inte på förmåner eller begränsningar avseende vägprojekt i de provinser och territorier som förtecknas i denna bilaga.

2.

Detta avtal tillämpas inte på förmåner eller begränsningar i samband med program för främjande av utvecklingen i krisdrabbade områden i de provinser och territorier som förtecknas i denna bilaga.

3.

Detta avtal omfattar inte upphandling i syfte att bidra till den ekonomiska utvecklingen i provinserna Manitoba, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island och Nova Scotia eller i territorierna Nunavut, Yukon och Northwest Territories.

4.

För de provinser och territorier som är markerade med en asterisk (*) omfattar detta avtal inte upphandling

a)

av varor som köps för representations- eller reklamändamål, eller

b)

tjänster eller byggentreprenader som köps för representations- eller reklamändamål utanför provinsen eller territoriet.

5.

För de provinser och territorier som är markerade med en obelisk (†) omfattar detta avtal inte upphandling av varor, tjänster eller bygg- eller anläggningstjänster som köps för att främja eller som ska överföras till verksamhet förvaltad av skolstyrelser eller deras funktionella motsvarigheter, offentligfinansierade akademiska institutioner, socialtjänstenheter eller sjukhus.

6.

Inget i detta avtal får tolkas som hinder för någon enhet i en provins eller i ett territorium att införa begränsningar som främjar den allmänna miljömässiga kvaliteten i den provinsen eller det territoriet, såvida inte begränsningarna utgör dolda hinder för internationell handel.

7.

Detta avtal gäller inte sådan upphandling som sker då en enhet som omfattas av avtalet upphandlar på uppdrag av en enhet som inte omfattas av avtalet.

8.

Detta avtal inbegriper inte provinsernas och territoriernas offentliga företag.

9.

Detta avtal omfattar inte upphandling genomförd av de enheter som förtecknas i denna bilaga i förhållande till Island och Furstendömet Liechtenstein.

BILAGA 3

OFFENTLIGA FÖRETAG

Om inget annat anges omfattar detta avtal upphandling av de enheter som förtecknas i denna bilaga med tillämpning av följande tröskelvärden:

Tröskelvärden

:

355 000 SDR

Varor

355 000 SDR

Tjänster

5 000 000 SDR

Byggentreprenader

Förteckning över federala företag:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Anmärkningar till bilaga 3

1.

För tydlighets skull tillämpas artikel XVII vid upphandling av Via Rail Canada Inc. och Royal Canadian Mint när det gäller beaktande av affärssekretess för de uppgifter som lämnas.

2.

Kanadas tillägg I inbegriper inte upphandling som genomförs av eller på uppdrag av Royal Canadian Mint av material direkt ämnat för prägling av mynt som inte är lagliga betalningsmedel i Kanada.

3.

Detta avtal omfattar inte upphandling genomförd av de enheter som förtecknas i denna bilaga i förhållande till Europeiska unionen, Island och Furstendömet Liechtenstein.

BILAGA 4

VAROR

1.

Detta avtal omfattar alla varor, såvida inget annat anges och med förbehåll för punkt 2.

2.

När det gäller upphandling som genomförs av Department of National Defence (försvarsdepartement), Royal Canadian Mounted Police (kungliga kanadensiska ridande polisen), Department of Fisheries and Oceans (kanadensiska fiskeri- och havsministeriet) för Canadian Coast Guard (kanadensiska kustbevakningen) samt av provinsernas polismyndigheter, omfattar detta avtal, med förbehåll för tillämpningen av artikel III.1, endast de varor som anges enligt nomenklaturen Federal Supply Classifications (FSC) i nedanstående förteckning:

FSC

22.

Järnvägsutrustning

FSC

23.

Motorfordon, släpfordon och cyklar (utom bussar i 2310; utom militärlastbilar och militärsläpvagnar i 2320 och 2330, strids- och stormbandfordon, taktiska bandfordon i 2350 samt stridsfordon, attackfordon och taktiska hjulfordon i 2355, tidigare klassificerade i kod 2320)

FSC

24.

Traktorer

FSC

25.

Utrustningskomponenter till fordon

FSC

26.

Däck och slangar

FSC

29.

Motortillbehör

FSC

30.

Utrustning för mekanisk kraftöverföring

FSC

32.

Maskiner och utrustning för träbearbetning

FSC

34.

Maskiner för metallbearbetning

FSC

35.

Utrustning för tjänster och handel

FSC

36.

Specialmaskiner för industri

FSC

37.

Jordbruksmaskiner och -utrustning

FSC

38.

Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner, utrustning för vägunderhåll

FSC

39.

Materialhanteringsutrustning

FSC

40.

Rep, kablar, kedjor och kopplingar

FSC

41.

Utrustning för kylning, luftkonditionering och luftcirkulation

FSC

42.

Brandsläcknings-, räddnings- och säkerhetsutrustning (utom 4220, marin livräddnings- och dykutrustning och 4230, sanerings- och impregneringsutrustning)

FSC

43.

Pumpar och kompressorer

FSC

44.

Värmepannor, ångkraftanläggningar, torkutrustning och kärnreaktorer

FSC

45.

Utrustning för rörarbete, uppvärmning och renhållning

FSC

46.

Utrustning för vatten- och avloppsrening

FSC

47.

Rör, ledningar, slangar och kopplingar

FSC

48.

Ventiler

FSC

49.

Utrustning för underhålls- och reparationsverkstäder

FSC

52.

Mätinstrument

FSC

53.

Järnhandelsvaror och slipmedel

FSC

54.

Prefabricerade byggnadsverk och byggnadsställningar

FSC

55.

Virke, sågverksvaror, plywood och faner

FSC

56.

Byggnadsmateriel

FSC

61.

Elektriska ledningar, utrustning för el och eldistribution

FSC

62.

Ljusarmatur och lampor

FSC

63.

Alarm- och signalsystem

FSC

65.

Medicinsk, dental och veterinär utrustning och materiel

FSC

66.

Instrument och laboratorieutrustning (utom 6615, autopilotmekanismer och luftburna gyrokomponenter samt 6665 varningsinstrument och varningsapparatur)

FSC

67.

Fotografisk utrustning

FSC

68.

Kemikalier och kemiska produkter

FSC

69.

Utbildningshjälpmedel

FSC

70.

Databehandlingsutrustning för allmänt ändamål, programvara, tillbehör och kringutrustning (utom 7010, konfigurationer för automatisk behandling av data)

FSC

71.

Möbler

FSC

72.

Möbler och apparater för hushåll och affärsinrättningar

FSC

73.

Utrustning för livsmedelsberedning och servering

FSC

74.

Kontorsmaskiner, ordbehandlingssystem och videoapparater

FSC

75.

Kontorsvaror och kontorsutrustning

FSC

76.

Böcker, kartor och andra publikationer (utom 7650, planer och ritningar)

FSC

77.

Musikinstrument, grammofoner och radioapparater för hemmabruk

FSC

78.

Rekreations- och sportutrustning

FSC

79.

Utrustning och varor för rengöring

FSC

80.

Penslar, färg, lack, lim och klister

FSC

81.

Containrar, förpackningsmaterial

FSC

85.

Toalettartiklar

FSC

87.

Jordbruksartiklar

FSC

88.

Levande djur

FSC

91.

Drivmedel, smörjmedel, oljor och vax

FSC

93.

Icke-metalliska halvfabrikat

FSC

94.

Icke-metalliska råvaror

FSC

96.

Malmer, mineral och primära produkter

FSC

99.

Diverse

BILAGA 5

TJÄNSTER

1.

Om inget annat anges omfattar detta avtal de tjänster som ingår i punkterna 2 och 3. Dessa tjänster anges i enlighet med FN:s preliminära centrala produktindelning (CPC) som är tillgänglig via http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Vid genomförandet av detta avtal för federala enheter och företag kommer Kanada att använda sig av nomenklaturen ”Common Classification System”.

2.

Detta avtal omfattar följande tjänster upphandlade av de federala enheter som förtecknas i bilaga 1 och av de federala företag som förtecknas i bilaga 3:

861

Juridiska tjänster (juridisk rådgivning endast angående folkrätt och utländsk rätt)

862

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

863

Skatterådgivning (utom juridiska tjänster)

86503

Organisationskonsulttjänster

8671

Arkitekttjänster

8672

Tekniska konsulttjänster

8673

Integrerade tekniska tjänster (utom 86731 integrerade tekniska tjänster för nyckelfärdiga transportinfrastrukturprojekt)

3.

Detta avtal omfattar följande tjänster upphandlade av de federala enheter som förtecknas i bilaga 1, de regionala och lokala offentliga enheter som förtecknas i bilaga 2 och de federala företag som förtecknas i bilaga 3:

633

Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

641

Hotelltjänster och liknande logitjänster

642–643

Restaurang- och bartjänster

7471

Researrangemang

7512

Kommersiella kurirtjänster (även med hjälp av flera transportmedel)

7523

Elektroniskt datautbyte (EDI)

7523

E-post

7523

Mervärdesfaxtjänster, bl.a. lagring och vidarebefordran samt hämtning samt kod- och protokollkonvertering

7523

Informationssökning och databassökning online

7523

Röstbrevlåda

821

Fastighetstjänster avseende egen eller hyrd fast egendom

822

Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis

83106–83109

Uthyrning/leasing av maskiner och utrustning utan operatör

83203–83209

Uthyrning/lleasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

841

Konsulttjänster avseende installation av hårdvara

842

Tjänster avseende implementering av programvara, bl.a. konsulttjänster avseende system- och programvara, systemanalys, systemdesign, programmering och underhåll

843

Databehandlings- och datordrifttjänster, bl.a. databehandling, tabulering och drifttjänster

843

Informations- eller databehandling online (inbegripet transaktionsbehandling)

844

Databastjänster

845

Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer

849

Andra datoranknutna tjänster

86501

Allmän företagsrådgivning

86504

Rådgivning i personalfrågor

86505

Rådgivning i produktionsfrågor

8660

Tjänster i samband med organisationsrådgivning (utom 86602 medling och förlikning)

8674

Stadsplanerings- och landskapsarkitekturtjänster

8676

Teknisk provning och analys, inbegripet kvalitetskontroll och besiktning (utom avseende FSC 58 och transportutrustning)

874

Rengöring av byggnader

876

Paketering

8814

Tjänster som rör skogsbruk, även skogsförvaltning

883

Tjänster som rör gruvdrift, även borrning och fälttjänster

8861–8864, och 8866

Reparationstjänster som rör metallprodukter, maskiner och utrustning

940

Avlopps- och renhållningstjänster, saneringstjänster och liknande tjänster

Anmärkningar till bilaga 5

1.

Detta avtal omfattas av bestämmelserna och villkoren i Kanadas bindningslista avseende det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

2.

När det gäller telekommunikationstjänster är Kanadas räckvidd begränsad till utökade tjänster eller mervärdestjänster levererade via telekommunikationsanläggningar vilka hyrs ut av de aktörer som tillhandahåller allmänt tillgängliga telenät.

3.

Detta avtal omfattar inte upphandling av

a)

tjänster för förvaltning och drift av offentliga anläggningar eller privatägda anläggningar som används för offentliga ändamål, inbegripet offentligfinansierad forskning och utveckling,

b)

allmännytta,

c)

arkitekttjänster och tekniska tjänster i samband med flygfält och kommunikations- och missilanläggningar,

d)

skeppsbyggnad och reparation av fartyg samt arkitekttjänster och tekniska tjänster i samband med detta,

e)

samtliga tjänster i samband med de varor som förvärvas av Department of National Defence (försvarsdepartement), Royal Canadian Mounted Police (kungliga kanadensiska ridande polisen), Department of Fisheries and Oceans (kanadensiska fiskeri- och havsministeriet) för Canadian Coast Guard (kanadensiska kustbevakningen) samt av provinsernas polismyndigheter och som inte omfattas av detta avtal, och

f)

tjänster som upphandlas till stöd för militära styrkor med placering på andra kontinenter.

BILAGA 6

BYGGENTREPRENADER

1.

Om inget annat anges och med förbehåll för punkt 2 omfattar detta avtal alla byggtjänster som ingår i huvudgrupp 51 i FN:s preliminära centrala produktindelning (CPC), tillgänglig via http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.

Detta avtal omfattar inte upphandling av

a)

muddringstjänster, och

b)

Byggentreprenader som upphandlas av eller på uppdrag av det federala Department of Transport (transportdepartementet).

BILAGA 7

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Om inget annat anges tillämpas följande allmänna anmärkningar på detta avtal och bilagorna 1–6.

1.

Detta avtal omfattar inte upphandling av

a)

skeppsbyggnad och reparation av fartyg,

b)

utrustning, system och komponenter för stadsjärnvägar och stadstransport, det material som ingår i detta samt allt projektrelaterat material av järn eller stål,

c)

FSC 58 (kommunikationsutrustning, skyddsutrustning och utrustning för koherent strålning), och

d)

jordbruksprodukter som framställts för att ingå i program för jordbruksstöd eller livsmedelsprogram.

2.

Detta avtal tillämpas inte för skuldnedsättningslån till småföretag och företag vars ägare tillhör en minoritet.

3.

Detta avtal tillämpas inte för åtgärder som antas och genomförs med avseende på ursprungsbefolkningar. Det påverkar inte ursprungsbefolkningarnas befintliga rättigheter eller fördragsenliga rättigheter i Kanada i enlighet med avsnitt 35 i Constitution Act, 1982.

4.

Upphandling inom avtalets räckvidd för Kanada definieras som avtalstransaktioner för förvärv av varor eller tjänster som direkt gynnar eller används av det offentliga. Upphandlingsförfarande är det förfarande som inleds när en enhet har bestämt sig för vad den efterfrågar och fortlöper till dess att kontraktet har tilldelats. Det omfattar inte upphandlingar mellan en offentlig enhet eller ett offentligt företag och en annan offentlig enhet eller ett annat offentligt företag.

5.

Detta avtal omfattar inte upphandling av transporttjänster som utgör en del av eller en sidoupphandling till ett upphandlingskontrakt.

6.

Detta avtal omfattar de tjänster som anges i bilaga 5 och de bygg-och anläggningstjänster som anges i bilaga 6 i förhållande till en viss part under förutsättning att denna part har gett ömsesidig tillgång till tjänsten i fråga.

7.

Om ett kontrakt som ska tilldelas av en enhet inte omfattas av detta avtal, ska detta avtal inte anses omfatta någon vara eller tjänst som ingår i det kontraktet.

8.

Detta avtal tillämpas inte för kontrakt inom ramen för en internationell överenskommelse och som syftar till att gemensamt genomföra eller nyttja ett projekt.

9.

Eventuella undantag som antingen specifikt eller generellt rör federala, regionala eller lokala enheter eller företag i bilaga 1, bilaga 2 eller bilaga 3 tillämpas även för eventuella efterföljande enheter eller företag på ett sådant sätt att värdet på erbjudandet bibehålls.

Kommande tillägg I-åtaganden från europeiska unionen (slutlig)

BILAGA 1

CENTRALA OFFENTLIGA ENHETER

Varor

Tröskelvärden: 130 000 SDR

Tjänster (enligt bilaga 5)

Tröskelvärden: 130 000 SDR

Byggentreprenader (enligt bilaga 6)

Tröskelvärden: 5 000 000 SDR

1.   EUROPEISKA UNIONENS ENHETER

1.

Europeiska unionens råd

2.

Europeiska kommissionen

3.

Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

2.   CENTRALA OFFENTLIGA UPPHANDLANDE MYNDIGHETER I EU:S MEDLEMSSTATER

a)

Samtliga centrala offentliga upphandlande myndigheter i EU:s medlemsstater är behöriga för upphandling av varor, tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer från Liechtenstein, Schweiz, Island, Norge och Nederländerna med avseende på Aruba. Förteckningen är vägledande.

b)

Följande centrala offentliga upphandlande myndigheter är behöriga för upphandling av varor, tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer från Israel.

c)

Följande centrala offentliga upphandlande myndigheter, utom de som är markerade med en asterisk, är behöriga för upphandling av varor, tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer från Förenta staterna, Kanada, Japan, Hongkong, Kina, Singapore, Korea, Armenien och det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu.

d)

Utan att det påverkar tillämpningen av led c är de centrala offentliga upphandlande myndigheter i EU-medlemsstaterna som är markerade med en dubbel asterisk behöriga för upphandling av varor, tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer från Förenta staterna, Japan och det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu.

BELGIEN

1.

Services publics fédéraux (ministerier):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministerier):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULGARIEN

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers’ decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция ”Архиви” (State Agency ”Archives”)

37.

Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси” (State Agency ”State Reserve and War-Time Stocks”)

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция ”Митници” (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция ”Национална сигурност” (State Agency ”National Security”)

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация” (General Directorate ”Civil Aviation Administration”)

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” (Executive Agency ”Automobile Administration”)

64.

Изпълнителна агенция ”Борба с градушките” (Executive Agency ”Hail Suppression”)

65.

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” (Executive Agency ”Bulgarian Accreditation Service”)

66.

Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда” (Executive Agency ”General Labour Inspectorate”)

67.

Изпълнителна агенция ”Железопътна администрация” (Executive Agency ”Railway Administration”)

68.

Изпълнителна агенция ”Морска администрация” (Executive Agency ”Maritime Administration”)

69.

Изпълнителна агенция ”Национален филмов център” (Executive Agency ”National Film Centre”)

70.

Изпълнителна агенция ”Пристанищна администрация” (Executive Agency ”Port Administration”)

71.

Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” (Executive Agency ”Exploration and Maintenance of the Danube River”)

72.

Фонд ”Републиканска пътна инфраструктура” (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция ”Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate ”Material-technical Ensuring and Social Service” at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция ”Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate ”Operative Investigation” at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция ”Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи (Directorate ”Financial and Resource Ensuring” at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция ”Военни клубове и информация” (Executive Agency ”Military Clubs and Information”)**

99.

Изпълнителна агенция ”Държавна собственост на Министерството на отбраната” (Executive Agency ”State Property at the Ministry of Defence”)**

100.

Изпълнителна агенция ”Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” (Executive Agency ”Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property”)**

101.

Изпълнителна агенция ”Социални дейности на Министерството на отбраната” (Executive Agency ”Social Activities at the Ministry of Defence”)**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба ”Полиция” (National Office ”Police”)*

105.

Национална служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” (National Office ”Fire Safety and Protection of the Population”)*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба ”Военна информация” (Military Information Service)**

108.

Служба ”Военна полиция” (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

REPUBLIKEN TJECKIEN

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor’s Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DANMARK

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister’s Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

TYSKLAND

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTLAND

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor’s Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GREKLAND

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers’ Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers’ Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

SPANIEN

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANKRIKE

1.   Ministerier

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l’éducation nationale

 

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

 

Secrétariat d’Etat aux transports

 

Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

 

Secrétariat d’Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d’Etat à l’outre-mer

 

Secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d’Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d’Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

 

Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d’Etat à la solidarité

 

Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi

 

Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire

2.   Nationella offentliga administrativa inrättningar

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d’outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l’eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d’enseignement zootechnique

 

Centre d’études de l’emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d’Etudes et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d’archéologie d’Athènes

 

École française d’Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d’administration

 

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d’équitation

 

École Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d’ingénieurs

 

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d’alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d’archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d’origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d’Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l’Univers

 

Institut National des Sports et de l’Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d’administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l’armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d’honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d’Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

 

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Institutioner, oberoende myndigheter och jurisdiktioner

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d’accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l’informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l’énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l’audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d’Etat*

 

Cours administratives d’appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Övriga nationella offentliga organ

 

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

IRLAND

1.

President’s Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor’s Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIEN

I.

Upphandlande myndigheter:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell’Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell’ Istruzione dell’ università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Övriga nationella offentliga organ:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

CYPERN

1.

a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees’ Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

b)

Αστυνομία (Police)

c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

22.

a)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

b)

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

23.

a)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

b)

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

c)

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

d)

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

e)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

f)

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

g)

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)

h)

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

i)

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Depertment of Labour Relations)

24.

a)

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

b)

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

c)