ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.052.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 52

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
21 februari 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 157/2014 av den 30 oktober 2013 om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 158/2014 av den 13 februari 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Daujėnų naminė duona [SGB])

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 159/2014 av den 13 februari 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Patata dell’Alto Viterbese [SGB])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 160/2014 av den 13 februari 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Szentesi paprika [SGB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 161/2014 av den 18 februari 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (SGB)]

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 162/2014 av den 19 februari 2014 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Carota dell’Altopiano del Fucino (SGB)]

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 163/2014 av den 20 februari 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 164/2014 av den 20 februari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg

15

 

 

BESLUT

 

 

2014/101/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 februari 2014 om utnämning av en tjeckisk ledamot i Regionkommittén

17

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 157/2014

av den 30 oktober 2013

om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 7.3 jämförd med artikel 60 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 ska tillverkarna av byggprodukter utarbeta en prestandadeklaration för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, när denna produkt släpps ut på marknaden. Ett exemplar av deklarationen ska tillhandahållas antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

(2)

I enlighet med artiklarna 7.3 och 60 b i förordning (EU) nr 305/2011 har kommissionen delegerats uppgiften att fastställa villkoren för elektronisk behandling av prestandadeklarationer så att de kan göras tillgängliga på en webbplats. Villkoren för att göra prestandadeklarationer tillgängliga på nätet gör det möjligt att använda ny informationsteknik och minska kostnaderna för tillverkarna av byggprodukter och byggsektorn som helhet.

(3)

Med tanke på de särskilda behoven hos mottagare av byggprodukter, särskilt mikroföretag och företag som verkar på byggen utan internettillgång, bör den här delegerade akten inte omfatta några undantag från artikel 7.2 i förordning (EU) nr 305/2011.

(4)

För att den elektroniska formen av en prestandadeklaration som motsvarar en viss produkt ska bli lätt att identifiera, bör tillverkarna koppla varje enskild produkt eller parti av samma produkt som de släpper ut på marknaden till en viss prestandadeklaration med hjälp av den unika identifikationskoden för produkttypen, som bör anges i prestandadeklarationen i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011.

(5)

För att mildra den administrativa bördan med att tillhandahålla prestandadeklarationer och samtidigt garantera att informationen i prestandadeklarationerna hela tiden är tillförlitlig, bör den elektroniska formen av en prestandadeklaration inte ändras efter det att den har gjorts tillgänglig på nätet och den bör förbli tillgänglig under minst tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden eller under någon annan tid som kan vara tillämplig i enlighet med artikel 11.2 andra stycket i förordning (EU) nr 305/2011.

(6)

Den webbplats där prestandadeklarationen finns tillgänglig bör övervakas och underhållas så att den i möjligaste mån hålls ständigt tillgänglig och inte blir otillgänglig till följd av tekniska fel.

(7)

Den webbplats där prestandadeklarationen tillhandahålls bör vara kostnadsfritt tillgänglig för byggprodukternas mottagare. Dessa mottagare bör instrueras om hur de får tillgång till webbplatsen och den elektroniska formen av prestandadeklarationen.

(8)

För att stärka hela den europeiska byggsektorns effektivitet och konkurrenskraft bör de ekonomiska aktörer som tillhandahåller prestandadeklarationer och som vill utnyttja ny informationsteknik för att enklare kunna tillhandahålla prestandadeklarationer kunna göra det så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ekonomiska aktörer får med avvikelse från artikel 7.1 i förordning (EU) nr 305/2011 göra en sådan prestandadeklaration som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 tillgänglig på en webbplats, förutsatt att de uppfyller samtliga följande villkor:

a)

De ska se till att innehållet i en prestandadeklaration inte ändras efter det att den har lagts ut på webbplatsen.

b)

De ska se till att den webbplats där de prestandadeklarationer som upprättats för byggprodukter har gjorts tillgängliga övervakas och underhålls så att webbplatsen och prestandadeklarationerna är kontinuerligt tillgängliga för byggprodukternas mottagare.

c)

De ska se till att prestandadeklarationen kan nås av byggprodukternas mottagare kostnadsfritt under tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden, eller under den tid som kan vara tillämplig i enlighet med artikel 11.2 andra stycket i förordning (EU) nr 305/2011.

d)

De ska förse byggprodukternas mottagare med instruktioner om hur man får tillgång till webbplatsen och prestandadeklarationerna för sådana produkter som är tillgängliga på den webbplatsen.

2.   Tillverkarna ska se till att varje enskild produkt eller parti av samma produkt som de släpper ut på marknaden kopplas till en viss prestandadeklaration med hjälp av produkttypens unika identifikationskod.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 158/2014

av den 13 februari 2014

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Daujėnų naminė duona [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Litauens ansökan om registrering av beteckningen ”Daujėnų naminė duona” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Janusz LEWANDOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12 2012, s. 1.

(2)  EUT C 251, 31.8.2013, s. 8.


BILAGA

Jordbruksprodukter och livsmedel som anges i punkt I i bilaga I till förordning (EU) nr 1151/2012:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

LITAUEN

Daujėnų naminė duona (SGB)


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 159/2014

av den 13 februari 2014

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Patata dell’Alto Viterbese [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Italiens ansökan om registrering av beteckningen ”Patata dell’Alto Viterbese” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör beteckningen ”Patata dell’Alto Viterbese” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Janusz LEWANDOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 239, 20.8.2013, s. 2.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Patata dell’Alto Viterbese (SGB)


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 160/2014

av den 13 februari 2014

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Szentesi paprika [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Ungerns ansökan om registrering av beteckningen ”Szentesi paprika” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör beteckningen ”Szentesi paprika” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Janusz LEWANDOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 237, 15.8.2013, s. 31.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

UNGERN

Szentesi paprika (SGB)


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 161/2014

av den 18 februari 2014

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel har Tysklands ansökan om registrering av beteckningen ”Bayerische Breze”/”Bayerische Brezn”/”Bayerische Brez’n”/”Bayerische Brezel” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 262, 11.9.2013, s. 13.


BILAGA

Jordbruksprodukter och livsmedel som anges i punkt I i bilaga I till förordning (EU) nr 1151/2012:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

TYSKLAND

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (SGB)


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 162/2014

av den 19 februari 2014

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Carota dell’Altopiano del Fucino (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i kommissionens förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Italiens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Carota dell’Altopiano del Fucino” vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 148/2007 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen i enlighet med artikel 50.2 a i samma förordning offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till denna förordning godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 46, 16.2.2007, s. 14.

(3)  EUT C 272, 20.9.2013, s. 11.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Carota dell’Altopiano del Fucino (SGB)


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 163/2014

av den 20 februari 2014

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 164/2014

av den 20 februari 2014

om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter föreligger, varför den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2014.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

”BILAGA I

KN-nr

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (s.k. 70 %-kycklingar), frysta

120

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (s.k. 65 %-kycklingar), frysta

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Äggula

458,0

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’övrigt ursprung’.”


BESLUT

21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/17


RÅDETS BESLUT

av den 18 februari 2014

om utnämning av en tjeckisk ledamot i Regionkommittén

(2014/101/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den tjeckiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Bohuslav SVOBODA har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015

Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.