ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.344.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 344

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjätte årgången
19 december 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BESLUT

19.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/1


RÅDETS BESLUT 2013/755/EU

av den 25 november 2013

om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen

(ULT-beslutet)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 203,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Det här beslutet ersätter rådets beslut 2001/822/EG (1) som är tillämpligt till och med den 31 december 2013. Enligt artikel 62 i beslut 2001/822/EG ska rådet fastställa föreskrifter som ska gälla för den efterföljande tillämpningen av de principer som anges i artiklarna 198–202 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(2)

I sina slutsatser av den 22 december 2009 om EU:s förbindelser med utomeuropeiska länder och territorier (ULT) uppmanade rådet kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om översyn av ULT-beslutet före juli 2012. Rådet godkände kommissionens förslag om att det framtida partnerskapet mellan unionen och ULT bör grundas på tre centrala pelare: 1) förbättring av konkurrenskraften, 2) förstärkning av motståndskraften och 3) minskning av sårbarheten samt främjande av samarbete och integration mellan ULT och andra partner och grannregioner.

(3)

Kommissionen höll ett offentligt samråd mellan juni och oktober 2008 och har föreslagit ett antal riktlinjer för ett nytt associeringsbeslut. Resultatet av detta samråd sammanfattas i meddelandet av den 6 november 2009: Inslag i ett nytt partnerskap mellan EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

(4)

Varken EUF-fördraget eller sekundärrätten är automatiskt tillämplig på ULT, med undantag för ett antal bestämmelser som uttryckligen fastställer att de ska gälla. Trots att ULT inte är tredjeländer ingår de ändå inte i den inre marknaden och de måste uppfylla de krav som gäller för tredjeländer på handelsområdet, särskilt. i fråga om ursprungsregler, djurhälso- och växtskyddsnormer och skyddsåtgärder.

(5)

De särskilda förbindelserna mellan unionen och ULT borde ändra inriktning från den traditionella utvecklingssamarbetsstrategin till att i stället handla om ett ömsesidigt partnerskap som stöder en hållbar utveckling i ULT. Dessutom bör solidariteten mellan unionen och ULT grunda sig på deras unika förhållande och det faktum att båda parter tillhör den europeiska familjen.

(6)

Det civila samhällets bidrag till utvecklingen i ULT skulle kunna stärkas ytterligare genom att det civila samhällets organisationer ges större utrymme inom alla samarbetsområden.

(7)

Med hänsyn till ULT:s geografiska läge är det viktigt att dessa samarbetar med sina grannländer trots att förhållandet till unionsrätten kan variera för aktörerna i ett visst geografiskt område, eftersom ett sådant samarbete är av intresse för alla parter, och det bör framför allt inrikta sig på områden av gemensamt intresse för parterna och på främjande av unionens värderingar och normer. Dessutom kunde ULT fungera som regionala nav eller kunskapscentrum i sina regioner.

(8)

Det stöd som unionen ger till ULT:s politik och strategier inom ett område av ömsesidigt intresse bör grunda sig på det berörda ULT:s särskilda behov, potential och val.

(9)

Associeringen bör vara inriktad på att se till att de resurser som ingår i den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna bevaras, återställs och används på ett hållbart sätt, eftersom detta är av avgörande betydelse för att man ska kunna uppnå en hållbar utveckling.

(10)

ULT har en stor biologisk mångfald, både på land och i marina miljöer. Klimatförändringar kan påverka den naturliga miljön i ULT och utgör därför ett hot mot en hållbar utveckling. Åtgärder inom området för bevarande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, katastrofriskreducering, hållbar förvaltning av naturresurser och främjande av hållbar energi skulle bidra till anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter i ULT.

(11)

Den betydande roll som ULT skulle kunna spela när det gäller att bidra till unionens åtaganden enligt multilaterala miljöavtal bör erkännas i förbindelserna mellan unionen och ULT.

(12)

Det är viktigt att stödja ULT i deras ansträngningar att bli mindre beroende av fossila bränslen så att de blir mindre sårbara inför bristande tillgång på bränsle och prisvolatilitet, eftersom detta gör deras ekonomier motståndskraftigare och mindre sårbara för externa chocker.

(13)

Unionen skulle kunna hjälpa ULT att minska sin sårbarhet inför katastrofer och stödja de åtgärder de vidtar för detta ändamål.

(14)

ULT:s isolerade geografiska läge inverkar negativt på deras konkurrenskraft och det är därför viktigt att förbättra tillgängligheten till ULT.

(15)

Unionen och ULT erkänner vikten av utbildning och yrkesutbildning som en pådrivande faktor för en hållbar utveckling i ULT.

(16)

I fortsättningen bör den ekonomiska och sociala utvecklingen i ULT fungera så att de stärker varandra ömsesidigt och ha till syfte att stärka ULT-ekonomiernas konkurrenskraft och skapa social trygghet och integration, särskilt för utsatta grupper och personer med funktionshinder. För detta ändamål ska samarbetet mellan unionen och ULT omfatta utbyte av information och bästa praxis på relevanta områden, bl.a. kompetensutveckling och socialt skydd samt främjande av rättigheter för personer med funktionshinder, med beaktande av principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Associeringen mellan unionen och ULT bör även bidra till främjandet av arbete under anständiga villkor, inbegripet bästa praxis för social dialog, samt respekt för grundläggande arbetsnormer, lika möjligheter, icke-diskriminering och tillgänglighet i ULT och de regioner där de är belägna.

(17)

Turism skulle kunna utgöra ett område för samarbete mellan unionen och ULT. Samarbetets syfte bör vara att stödja insatser av myndigheterna i ULT för att dra största möjliga fördelar av lokal, regional och internationell turism och att stimulera privata finansflöden från unionen och andra källor till utveckling av turism i ULT. Behovet av att turismen integreras i befolkningens sociala, kulturella och ekonomiska liv och av att den respekterar miljön bör ägnas särskild uppmärksamhet.

(18)

Förekomsten av överförbara sjukdomar i ULT, såsom denguefeber i Västindien och Stillahavsområdet och Chikungunya i Indiska oceanen, kan få en betydande negativ konsekvens på hälsan och på ekonomin. Epidemier i ULT leder inte bara till minskad produktivitet för den drabbade befolkningen utan kan även ge kraftiga återverkningar för turismnäringen som ju är stommen i ekonomin i många ULT. Med tanke på att stora mängder turister och migrerande arbetstagare reser till ULT finns det hög risk för att det förs in infektionssjukdomar. På samma sätt kan det stora flödet av människor som reser tillbaka från ULT leda till att smittsamma sjukdomar förs in i Europa. Att säkerställa en säker turism är därför en viktig faktor för att skapa hållbarhet i de ULT-ekonomier som är mycket beroende av turism.

(19)

Associeringen mellan EU och ULT bör ta hänsyn till och bidra till bevarandet av den kulturella mångfalden och de kulturella identiteterna i ULT.

(20)

Unionen är medveten om att det är viktigt att utveckla ett aktivare partnerskap med ULT vad gäller gott styre och kampen mot organiserad brottslighet, människohandel, terrorism och korruption.

(21)

Handel och handelsrelaterat samarbete mellan unionen och ULT bör bidra till målet om hållbar utveckling på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet.

(22)

De globala förändringarna, vilka avspeglas i en allt större liberalisering av handeln, berör i stor utsträckning unionen, som är ULT:s viktigaste handelspartner, såväl som AVS-grannländerna och andra ekonomiska partner till ULT.

(23)

ULT är känsliga miljöer som kräver ett fullgott skydd, även i fråga om avfallshantering. När det gäller radioaktivt avfall fås detta skydd genom artikel 198 i Euratomfördraget och den därtill hörande sekundärrätten, dock med undantag för Grönland som inte omfattas av Euratomfördraget. För annat avfall bör det anges vilka gemenskapsregler som är tillämpliga med avseende på ULT.

(24)

Detta beslut bör ge flexiblare ursprungsregler, bl.a. nya möjligheter till ursprungskumulation. Kumulation bör inte vara möjligt bara för ULT och länder med vilka det har ingåtts avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA), utan under vissa förhållanden även för varor med ursprung i länder med vilka unionen har ingått frihandelsavtal samt för varor som införs till unionen tull- och kvotfritt inom ramen för unionens allmänna preferenssystem (2), under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är nödvändiga för att förhindra kringgående av handelsbestämmelserna och säkerställa att kumulationsordningarna fungerar väl.

(25)

Förfarandena för att bestyrka att varor har sitt ursprung i ULT bör uppdateras i syfte att underlätta för berörda aktörer och förvaltningar i ULT. Bestämmelserna om administrativt samarbete mellan unionen och ULT bör också uppdateras i enlighet med detta.

(26)

Det bör införas metoder för administrativt samarbete och en möjlighet att tillfälligt upphäva förmånsbehandling för alla eller vissa varor med ursprung i ULT vid fall av bedrägeri, oegentligheter eller systematisk underlåtenhet att efterleva ursprungsreglerna eller underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete. Dessutom bör det fastställas tillräckligt detaljerade skydds- och övervakningsbestämmelser. Detta skulle skapa klara och tydliga regler och förfaranden för behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer i unionen och ULT. I slutändan ligger det i alla parters intresse att man säkerställer korrekt tillämpning av de förfaranden och arrangemang som gör det möjligt för ULT att exportera varor till unionen tull- och kvotfritt.

(27)

För att man ska kunna uppnå målet integration och utveckling när det gäller den globala handeln med tjänster och etablering krävs det att man främjar utvecklingen av tjänstemarknaden och förbättrar investeringsmöjligheterna genom att förbättra marknadstillträdet för ULT-varor till unionsmarknaden för varor och tjänster. I detta avseende bör unionen erbjuda ULT minst lika gynnsam behandling som den mest gynnsamma behandling som den erbjuder någon annan handelspartner genom omfattande klausuler om mest gynnad nation, samtidigt som ULT ges möjlighet till flexiblare handelsförbindelser genom att låta den behandling som ULT erbjuder unionen begränsas till vad andra stora handelsekonomier erbjuds.

(28)

Immateriella rättigheter är viktiga när det gäller att främja innovation och utgör ett verktyg för att främja ekonomisk och social utveckling. Länder har nytta av dessa rättigheter genom att de ger dem möjlighet att skydda sina intellektuella skapelser och tillgångar. Att det finns ett skydd av de immateriella rättigheterna och att detta efterlevs bidrar till att främja handel, tillväxt och utländska investeringar samt till att bekämpa de hälso- och säkerhetsrisker som varumärkesförfalskade varor kan föra med sig. ULT kan ha nytta av att ha en politik för immateriella rättigheter, särskilt i samband med bevarandet av den biologiska mångfalden och teknikutveckling.

(29)

Sanitära och fytosanitära åtgärder och tekniska handelshinder kan ha inverkan på handeln och kräver samarbete. Handel och handelsrelaterat samarbete bör även omfatta konkurrenspolitik och immateriella rättigheter, eftersom dessa har betydelse för att det sker en rättvis fördelning av de vinster handeln genererar.

(30)

För att göra det möjligt för ULT att på bästa möjliga villkor kunna delta på unionens inre marknad samt på regionala, subregionala och internationella marknader är det viktigt att man utvecklar kapaciteten i ULT på relevanta områden. Det rör sig bl.a. om utveckling av mänskliga resurser och av kompetens, utveckling av små och medelstora företag, diversifiering av ekonomiska sektorer och genomförande av en lämplig rättslig ram för att uppnå ett företagsklimat som främjar investeringar.

(31)

Samarbetet mellan unionen och ULT på området finansiella tjänster bör bidra till att bygga upp ett säkrare, sundare och öppnare finanssystem, vilket är en viktig förutsättning för att man ska kunna förbättra den finansiella stabiliteten i världen och skapa hållbar tillväxt. Insatserna på detta område bör inriktas på att skapa konvergens med internationellt överenskomna normer och tillnärmning av lagstiftningarna i ULT till unionens regelverk om finansiella tjänster. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stärka den administrativa förmågan hos myndigheterna i ULT, inbegripet på tillsynsområdet.

(32)

Tilldelningen av finansiellt stöd till ULT bör ske på grundval av enhetliga, tydliga och effektiva kriterier, med hänsyn tagen till det berörda ULT:s behov och resultat. Dessa kriterier bör ta hänsyn till befolkningsmängd, bruttonationalprodukt (BNP), storleken på de tidigare anslagen från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och de begränsningar som följer av ULT:s isolerade geografiska läge.

(33)

Av effektivitets- och förenklingsskäl och som ett erkännande av ULT-myndigheternas förvaltningsförmåga bör de ekonomiska resurser som tilldelas ULT förvaltas på grundval av ett ömsesidigt partnerskap. Myndigheterna i ULT bör ta fullt ansvar för utformningen och genomförandet av den politik som överenskommits mellan parterna i samarbetsstrategier.

(34)

Förfarandena för finansiellt stöd innebär att det främst är UTL som ges huvudansvaret för programplaneringen och genomförandet av samarbetet inom ramen för elfte EUF. Samarbetet bör till största del att ske i överensstämmelse med ULT:s territoriella bestämmelser och bör utgöra ett stöd vid övervakningen, utvärderingen och revisionen av de planerade insatserna. De begränsade administrativa och mänskliga resurserna i ULT bör beaktas i programplanerings- och genomförandeprocessen. Det är dessutom nödvändigt att klargöra att ULT är berättigade till stöd från olika finansieringskällor.

(35)

ULT får delta i de europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTS) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 (3). Regionalt samarbete för ULT kan därför vara att de deltar i en europeisk gruppering för territoriellt samarbete i överensstämmelse med de arrangemang som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet. ULT-medlemmar i en europeisk gruppering för territoriellt samarbete kan vara berättigade till regional finansiering.

(36)

För att hänsyn ska tas till den tekniska utvecklingen och förändringar i tullagstiftningen, bör befogenheten att anta rättsakter om ändring av tilläggen till bilaga VI delegeras till kommissionen i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sina förberedelser, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerande akter, se till att relevanta handlingar översänds till rådet så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(37)

Rådet bör med hjälp av detta beslut kunna hitta innovativa lösningar på samtliga ovan nämnda faktorer som förutom att de är väl anpassade till varje enskild situation även uppvisar konsekvens överlag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

FÖRSTA DELEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ASSOCIERINGEN AV DE UTOMEUROPEISKA LÄNDERNA OCH TERRITORIERNA MED UNIONEN

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

1.   Detta beslut inrättar en associering av utomeuropeiska ländernas och territoriernas (nedan kallade ULT) med unionen (nedan kallad associeringen) som är ett partnerskap grundat på artikel 198 i EUF-fördraget och har till syfte att stödja en hållbar utveckling i ULT samt att främja unionens värderingar och normer världen över.

2.   Parter i associeringen är unionen, ULT och de medlemsstater till vilka ULT är knutna.

Artikel 2

Territoriell tillämpning

Associeringen ska tillämpas på de ULT som förtecknas i bilaga II till EUF-fördraget.

Artikel 3

Mål, principer och värderingar

1.   Associeringen mellan unionen och ULT ska grundas på mål, principer och värderingar som delas av ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna samt unionen.

2.   Associeringen ska främja de övergripande mål som fastställs i artikel 199 i EUF-fördraget genom att stärka ULT:s konkurrenskraft och återhämtningsförmåga, minska deras ekonomiska och miljömässiga sårbarhet samt genom att främja samarbetet både dem emellan och med andra partner.

3.   Associeringen ska när den verkar för att uppnå dessa mål respektera de grundläggande principerna om frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och hållbar utveckling, vilka alla är gemensamma för ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna.

4.   Diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning får inte förekomma inom de samarbetsområden som anges i detta beslut.

5.   Parterna ska erkänna varandras rättigheter att själva besluta om sin egen politik och sina egna prioriteringar vad gäller hållbar utveckling, fastställa den egna nationella nivån för miljö- och arbetarskydd samt att anta eller ändra relevant lagstiftning och politik, med hänsyn tagen till internationellt erkända standarder och överenskommelser. De ska i detta sammanhang eftersträva ett upprätthålla en hög miljöskydds- och arbetarskyddsnivå.

6.   In implementing this Decision, the partner shall be guided by the principles of transparency, subsidiarity and the need for efficiency and shall equally address the three pillars of OCTs’ sustainable development: economic development, social development and environmental protection.

Artikel 4

Förvaltning av associeringen

Förvaltningen av associeringen ska genomföras av kommissionen och ULT-myndigheterna och vid behov av de medlemsstater till vilka ULT är knutna, i enlighet med respektive parts institutionella, rättsliga och finansiella befogenheter.

Artikel 5

Ömsesidiga intressen, komplementaritet och prioriteringar

1.   Associeringen utgör ramen för den politiska dialogen och samarbetet i frågor av ömsesidigt intresse.

2.   Man ska prioritera samarbetet inom områden av ömsesidigt intresse såsom

a)

ekonomisk diversifiering av ekonomierna i ULT, inbegripet en fortsatt integration av dessa ekonomier i världsekonomin och de regionala ekonomierna,

b)

främjande av en grön tillväxt,

c)

hållbar förvaltning av naturresurser, inbegripet bevarande och hållbar användning av de resurser som ingår i den biologiska mångfalden och av ekosystemtjänster,

d)

anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter,

e)

främjande av katastrofriskreducering,

f)

främjande av forskning, innovation och vetenskapligt samarbete,

g)

främjande av socialt, kulturellt och ekonomiskt utbyte mellan ULT och deras grannar och andra partner.

3.   Samarbetet inom områdena av ömsesidigt intresse har till syfte att öka ULT:s oberoende och till att utveckla ULT:s kapacitet när det gäller att utarbeta, genomföra och övervaka de strategier och den politik som anges i punkt 2.

Artikel 6

Främjande av associeringen

1.   I syfte att stärka förbindelserna sig mellan ska unionen och ULT sträva efter att göra associeringen känd bland sina medborgare, särskilt genom att främja utvecklingen av kontakter och samarbete mellan myndigheter, aktörer inom den akademiska världen och inom det civila samhället samt företag i ULT, å ena sidan, och deras motsvarigheter i unionen, å andra sidan.

2.   ULT ska sträva efter att stärka och främja förbindelserna med unionen i sin helhet. Medlemsstaterna ska stödja denna strävan.

Artikel 7

Regionalt samarbete, regional integration och samarbete med andra partner

1.   Om inte annat följer av artikel 3 i detta beslut ska associeringen syfta till att stödja ULT i deras ansträngningar för att delta i relevanta internationella, regionala och/eller subregionala samarbetsinitiativ samt i regionala och subregionala integrationsprocesser, i överensstämmelse med ULT:s egna ambitioner och i enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts av behöriga ULT-myndigheter.

2.   I detta syfte får unionen och ULT utbyta information och bästa praxis eller fastställa andra former av nära samarbete och samordning med andra partner inom ramen för ULT:s deltagande i regionala och internationella organisationer, vilket i lämpliga fall kan ske genom internationella avtal.

3.   Associeringen har till syfte att stödja samarbete mellan ULT och andra partner inom de samarbetsområden som anges i andra och tredje delen i detta beslut. I detta avseende är målet för associeringen att främja samarbetet mellan ULT och de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget, och mellan ULT och dess grannländer både i och utanför Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). För att uppnå detta mål ska unionen förbättra samordningen och stärka synergieffekterna mellan de samarbetsprogram som får stöd genom EU:s olika finansieringsinstrument. Unionen ska om lämpligt också sträva efter att associera ULT i de olika formerna av dialog med grannländerna, vare sig de är AVS-länder eller inte, och med de yttre randområdena.

4.   Stödet till ULT:s deltagande i relevanta organisationer för regional integration ska särskilt vara inriktat på följande:

a)

Kapacitetsuppbyggnad i relevanta regionala organisationer och institutioner där ULT är medlemmar.

b)

Regionala eller subregionala initiativ som exempelvis genomförandet av sektoriella reformer inom de samarbetsområden som anges i andra och tredje delen i detta beslut.

c)

Ökad medvetenhet och bättre kunskaper i ULT om betydelsen av de regionala integrationsprocesserna inom olika områden.

d)

ULT:s deltagande i utvecklingen av regionala marknader inom ramen för organisationer för regional integration.

e)

Gränsöverskridande investeringar mellan ULT och deras grannar.

Artikel 8

Deltagande i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Vid tillämpningen av artikel 7.1–3 i detta beslut ska samarbetsinitiativ eller andra former av samarbete också innebära att statliga myndigheter, regionala och subregionala organisationer, lokala myndigheter och om lämpligt andra offentliga och privata organ eller institut (inklusive tillhandahållare av offentliga tjänster) från ett ULT får delta i en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, om inte annat anges i regler och mål för samarbetsverksamhet enligt detta beslut och förordning (EG) nr 1082/2006 och detta sker i enlighet med de arrangemang som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

Artikel 9

Särskild behandling

1.   Associeringen ska beakta den mångfald som präglar ULT när det gäller ekonomisk utveckling och förmåga att till fullo dra fördel av det regionala samarbete och den regionala integration som avses i artikel 7.

2.   En särskild behandling ska införas för isolerade ULT.

3.   För att isolerade ULT ska kunna övervinna såväl strukturella som andra hinder för utveckling ska denna särskilda behandling ta hänsyn till ULT:s särskilda svårigheter, bland annat vid fastställandet av storleken på det finansiella stöd som tillhandahålls och de därmed sammanhängande villkoren.

4.   De isolerade ULT förtecknas i bilaga I.

Kapitel 2

Samarbetsaktörer

Artikel 10

Allmän struktur

1.   Associeringen ska grunda sig på en bred dialog och samråd om frågor av ömsesidigt intresse mellan ULT, de medlemsstater till vilka de är knutna och kommissionen, samt, i förekommande fall, även Europeiska investeringsbanken (EIB).

2.   ULT ska vid behov anordna dialog och samråd med till exempel följande myndigheter och organ:

a)

Behöriga lokala och andra myndigheter.

b)

Näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.

c)

Andra lämpliga organ som företräder det civila samhället, partner på miljöområdet, icke-statliga organisationer och organ som ansvarar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Artikel 11

Samarbetsaktörer

1.   Bland aktörerna för samarbetet i ULT ska ingå

a)

ULT:s statliga myndigheter,

b)

lokala myndigheter i ULT,

c)

leverantörer av allmännyttiga tjänster och organisationer i det civila samhället, t.ex. sociala, bransch- och arbetsgivarorganisationer samt fackförbund och lokala, nationella eller internationella icke-statliga organisationer,

d)

regionala och subregionala organisationer.

2.   De medlemsstater till vilka ULT är knutna ska inom tre månader från ikraftträdandet av detta beslut underrätta kommissionen om vilka av deras statliga och lokala myndigheter som ingår under punkterna 1 a och 1 b.

Artikel 12

De icke-statliga aktörernas behörighet

1.   Icke-statliga aktörer kan spela en roll när det gäller utbyte av information och samråd rörande samarbetet, särskilt i samband med utarbetandet och genomförandet av stöd, projekt och program inom ramen för samarbetet. De kan få delegering av befogenheter när det gäller den ekonomiska förvaltningen i samband med genomförandet av sådana projekt eller program för att stödja lokala utvecklingsinitiativ.

2.   De icke-statliga aktörerna som kan komma i fråga för decentraliserad förvaltning av projekt eller program ska väljas ut genom överenskommelse mellan berörda ULT-myndigheter, kommissionen och den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet, varvid hänsyn ska tas till typ av fråga och berörda aktörers kompetens och verksamhetsområde. Detta urval ska ske för varje ULT som ett led i den breda dialog och det samråd som avses i artikel 10.

3.   Associeringen ska bidra till ULT:s ansträngningar för att stärka det civila samhällets organisationer, särskilt inrättandet och utvecklingen av dessa, och utarbetandet av de arrangemang som krävs för att öppna upp för dessa organisationers deltagande i utformningen, genomförandet och utvärderingen av utvecklingsstrategier och utvecklingsprogram.

Kapitel 3

Associeringens institutionella ram

Artikel 13

Vägledande principer för dialog

1.   Unionen, ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna ska regelbundet föra en bred politisk dialog.

2.   Denna dialog ska föras i full överensstämmelse med de institutionella, rättsliga och finansiella befogenheterna för unionen, ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna. Dialogen ska föras i flexibla former. Den kan vara formell eller informell, föras på en lämplig nivå och i ett lämpligt format och genomföras inom den ram som avses i artikel 14.

3.   Dialogen ska göra det möjligt för ULT att delta fullt ut i genomförandet av associeringen.

4.   Dialogen ska bland annat inriktas på specifika politiska frågor av ömsesidigt intresse eller av allmän betydelse för förverkligandet av associeringens mål.

Artikel 14

Associeringsformer

1.   Följande former av dialog ska inrättas inom ramen för associeringen:

a)

Det ska hållas ett årligt forum för dialog mellan ULT och EU (nedan kallat ULT–EU-forumet) i vilket företrädare för myndigheterna i ULT, för medlemsstaterna och för kommissionen ska delta. Ledamöter av Europaparlamentet, företrädare för EIB och företrädare för de yttersta randområdena ska, när så är lämpligt, associeras till ULT–EU-forumet.

b)

Kommissionen, ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna ska regelbundet hålla trilaterala samråd. Dessa samråd ska åtminstone organiseras fyra gånger om året på initiativ av kommissionen eller på begäran av ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna.

c)

Genom överenskommelse mellan ULT, de medlemsstater till vilka dessa är knutna och kommissionen ska det inrättas arbetsgrupper med en rådgivande funktion som ska ha till uppgift att följa upp genomförandet av associeringen och ha en form som är lämplig med hänsyn till de frågor som ska behandlas. Dessa arbetsgrupper får sammankallas på begäran av kommissionen, en medlemsstat eller ett ULT. De ska användas till tekniska diskussioner om frågor som är av särskilt intresse för ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna och utgöra ett komplement till arbetet i ULT–EU-forumet och/eller inom ramen för de trilaterala samråden.

2.   Kommissionen ska vara ordförande i ULT–EU-forumet, de trilaterala samråden och arbetsgrupperna samt tillhandahålla sekretariat för dessa.

ANDRA DELEN

SAMARBETSOMRÅDEN FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING INOM RAMEN FÖR ASSOCIERINGEN

Kapitel 1

Miljöfrågor, klimatförändring och katastrofriskreducering

Artikel 15

Allmänna mål och principer

Det samarbete i fråga om miljö, klimatförändring och katastrofriskreducering som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Stöd till ULT:s ansträngningar för att fastställa och genomföra politik, strategier, handlingsplaner och åtgärder.

b)

Stöd till ULT:s ansträngningar för att integrera sig i regionala nätverk och initiativ.

c)

Främjande av hållbar resursanvändning och resurseffektivitet och uppmuntran till frikoppling av ekonomisk tillväxt från miljöförstöring.

d)

Stöd till ULT i strävan att fungera som regionala nav eller kunskapscentrum.

Artikel 16

Hållbar förvaltning och bevarande av de resurser som ingår i den biologiska mångfalden och av ekosystemtjänster

Det samarbete i fråga om hållbar förvaltning och bevarande av de resurser som ingår i den biologiska mångfalden och av ekosystemtjänster som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Främjande av upprättandet och en effektiv förvaltning av skyddade områden, både på land och i marin miljö, och förbättrad förvaltning av befintliga skyddade områden.

b)

Främjande av en hållbar förvaltning av resurser både på land och i marin miljö vilka bidrar till att skydda arter, livsmiljöer och ekosystemfunktioner utanför skyddade områden, i synnerhet utrotningshotade, sårbara och sällsynta arter.

c)

Förbättringar när det gäller bevarande och hållbar användning av de resurser som ingår i den biologiska mångfalden och ekosystemen, både på land och i marin miljö, genom att

i)

lösa den mer omfattande utmaning för ekosystemen som klimatförändringen för med sig genom att se till att ekosystemen är friska och motståndskraftiga och genom att främja grön infrastruktur och ekosystembaserade strategier för anpassning till klimatförändringen och lindring av dess effekter, vilket ofta medför flera fördelar,

ii)

stärka kapaciteten på lokal, regional och/eller internationell nivå genom att främja utbyte av information, kunskap och bästa praxis mellan alla berörda parter, bland annat myndigheter, markägare, den privata sektorn, forskare och det civila samhället,

iii)

stärka befintliga program för bevarande av miljön och liknande insatser inom och utanför bevarandeområden,

iv)

bredda kunskapsbasen och fylla kunskapsluckor, bl.a. genom att beräkna värdet av ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster.

d)

Främjande och underlättande av regionalt samarbete i syfte att hantera frågor som t.ex. invasiva främmande arter eller klimatförändringens verkningar.

e)

Utvecklingen av mekanismer för att mobilisera resurser, bland annat betalning för ekosystemtjänster.

Artikel 17

Hållbar skogsförvaltning

Det samarbete på området hållbar skogsförvaltning som sker inom ramen för associeringen kan omfatta främjande av bevarande och hållbar förvaltning av skogar, inklusive deras roll i skyddet av miljön från erosion och ökenspridning, beskogning och förvaltning av export av trä.

Artikel 18

Integrerad förvaltning av kustområden

Det samarbete rörande integrerad förvaltning av kustområden som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Stöd till ULT:s ansträngningar för att åstadkomma en effektiv och hållbar förvaltning av havs- och kustområden genom att fastställa strategiska och integrerade strategier för planering och förvaltning av havs- och kustområden.

b)

Samordning av ekonomiska och sociala verksamheter, såsom fiske och vattenbruk, turism, sjötransport och jordbruk, med de möjligheter som havs- och kustområdena medför i form av förnybar energi och råmaterial, samtidigt som hänsyn tas till effekterna av klimatförändringen och av mänsklig verksamhet.

Artikel 19

Havsfrågor

Det samarbete på området havsfrågor som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Förstärkning av dialogen om frågor av gemensamt intresse inom detta område.

b)

Främjande av havskunskap och bioteknik, havsenergi, havsövervakning, förvaltning av kustområden och en ekosystembaserad förvaltning.

c)

Främjande av integrerade strategier på internationell nivå.

Artikel 20

Hållbar förvaltning av fiskbestånd

1.   Det samarbete på området hållbar förvaltning av fiskbestånd som sker inom ramen för associeringen ska bygga på följande principer:

a)

Ett åtagande om ansvarsfull fiskeriförvaltning och ansvarsfulla fiskemetoder.

b)

Avstående från åtgärder och verksamheter som är oförenliga med principen om ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av gällande eller framtida bilaterala partnerskapsavtal om fiske mellan unionen och ULT, ska unionen och ULT sträva efter att regelbundet samråda med varandra om bevarande och förvaltning av de levande marina resurserna och utbyta information om det aktuella tillståndet för resurserna inom ramen för relevant associeringsform enligt artikel 14.

2.   Samarbetet inom det område som avses i punkt 1 kan omfatta följande:

a)

Aktivt främjande av god förvaltning, bästa praxis och ansvarsfull fiskeriförvaltning på området bevarande och hållbar förvaltning av fiskbestånd, inbegripet fiskbestånd av gemensamt intresse och sådana som förvaltas av regionala organisationer för fiskeriförvaltning.

b)

Dialog och samarbete i fråga om bevarande av fiskbestånd, bland annat åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, och effektivt samarbete med och inom regionala organisationer för fiskeriförvaltning. Dialogen och samarbetet ska omfatta kontroll- och inspektionssystem, incitament och förpliktelser, vilka kommer att ge en effektivare långsiktig förvaltning av fisket och kustmiljöer.

Artikel 21

Sustainable water management

1.   Det samarbete mellan EU och ULT på området hållbar vattenförvaltning som sker inom ramen för associeringen kan omfatta vattenpolitik och institutionsuppbyggnad, skydd av vattentillgångar, vattenförsörjning på landsbygden och i tätorter för hushålls-, industri- och jordbruksändamål, lagring, distribution och förvaltning av vattenresurser samt hantering av avloppsvatten.

2.   Inom vattenförsörjning och sanitetssektorn ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att ge underförsörjda områden tillgång till dricksvatten och sanitetstjänster, vilket också gäller sådana som är särskilt utsatta för naturkatastrofer, eftersom detta direkt bidrar till att utveckla de mänskliga resurserna genom en förbättring av hälsotillståndet och ökad produktivitet.

3.   Samarbete på dessa områden ska ske i enlighet med principen om att det fortlöpande behovet av utbyggnad av grundläggande tjänster i fråga om vattenförsörjning och sanitet till befolkningen både i tätorter och på landsbygden måste tillgodoses på ett miljömässigt hållbart sätt.

Artikel 22

Avfallshantering

Det samarbete på området avfallshantering som sker inom ramen för associeringen kan omfatta främjande av användningen av bästa miljöpraxis vid alla åtgärder som rör avfallshantering, inbegripet sönderdelning av avfall, materialåtervinning eller andra återvinningsprocesser, till exempel energiutvinning och bortskaffande av avfall.

Artikel 23

Energi

Det samarbete på området hållbar energi som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Produktion, distribution och tillgång till energi, särskilt utveckling, främjande, användning och lagring av hållbar energi från källor för förnybar energi.

b)

Energipolitik och bestämmelser, särskilt utformning av politik och antagande av bestämmelser som garanterar rimliga och hållbara energitaxor.

c)

Energieffektivitet, särskilt utveckling och införande av energieffektivitetsnormer och genomförande av energieffektivitetsåtgärder i olika sektorer (industri, handel, offentliga sektorn och hushåll), och åtföljande utbildnings- och informationsåtgärder.

d)

Transporter, särskilt utveckling, främjande och användning av mer miljövänliga kollektiva och privata transportmedel, exempelvis hybrid-, el- eller vätedrivna fordon, samåkning och cykeluthyrningssystem.

e)

Stadsplanering och byggande, särskilt främjande och införande av höga miljönormer och hög energiprestanda när det gäller stadsplanering och byggande.

f)

Turism, särskilt främjande av infrastruktur för turism som är självförsörjande på energi (baserade på förnybar energi) eller grön.

Artikel 24

Klimatförändringar

Det samarbete på området klimatförändringar som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att stödja ULT:s initiativ för lindring av klimatförändringen och anpassning till dess negativa effekter, vilket kan omfatta följande:

a)

Framtagning av bevis, identifiering av väsentliga risker och territoriella, regionala och/eller internationella insatser, planer eller åtgärder för att åstadkomma en anpassning till klimatförändringar eller lindring av dess negativa effekter.

b)

Integrering av anpassning till klimatförändringar och lindring av dess effekter i offentlig politik och offentliga strategier.

c)

Utarbetande och identifiering av statistiska uppgifter och indikatorer, vilka är grundläggande verktyg för beslutsfattande och genomförande.

d)

Främjande av ULT:s deltagande i regional och internationell dialog i syfte att främja samarbete, inklusive utbyte av kunskap och erfarenheter.

Artikel 25

Katastrofriskreducering

Det samarbete på området katastrofriskreducering som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Utveckling eller färdigställande av system, inklusive infrastruktur, för förebyggande av katastrofer och katastrofberedskap, bland annat prognos- och varningssystem, i syfte att mildra följderna av katastrofer.

b)

Förvärvande av detaljerade kunskaper om vilken utsatthet för katastrofer och insatskapacitet vid katastrofer som för närvarande finns i ULT och i de regioner där dessa är belägna.

c)

Förstärkning av de befintliga åtgärderna för katastrofförebyggande och katastrofberedskap på lokal, nationell och regional nivå.

d)

Förstärkning av berörda aktörers insatskapacitet i syfte att förbättra samordningen och öka effektiviteten.

e)

Ökade insatser för att informera och göra befolkningen mer medveten om utsatthet för katastrofer, katastrofförebyggande, katastrofberedskap och insatser vid katastrofer, varvid hänsyn ska tas till de särskilda behoven hos personer med funktionshinder.

f)

Förstärkning av samarbetet mellan de viktigaste aktörerna på civilskyddsområdet.

g)

Främjande av ULT:s deltagande i regionala, europeiska och/eller internationella forum i syfte att möjliggöra ett mer regelbundet informationsutbyte och ett närmare samarbete mellan de olika parterna i händelse av en katastrof.

Kapitel 2

Tillgänglighet

Artikel 26

Allmänna mål

1.   Det samarbete rörande tillgänglighet som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att

a)

ge ULT bättre tillgång till de globala transportnäten, och

b)

ge ULT bättre tillgång till informations- och kommunikationsteknik och tjänster.

2.   Samarbetet inom det område som avses i punkt 1 kan omfatta följande:

a)

Politik och institutionsuppbyggnad.

b)

Transporter på väg, på järnväg, med flyg, sjövägen och på inre vattenvägar.

c)

Lagringsmöjligheter i hamnar och på flygplatser.

Artikel 27

Sjötransport

1.   Det samarbete på området sjötransport som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att utveckla och främja kostnadseffektiva och effektiva sjötransporttjänster i ULT och kan omfatta följande:

a)

Främjande av effektiv godstransport till ekonomiskt och kommersiellt bärkraftiga taxor.

b)

Underlättande för ULT att öka sitt deltagande på området internationella sjötransporter,

c)

Främjande av regionala program.

d)

Stöd till den lokala privata sektorns deltagande på området sjötransporter.

e)

Utveckling av infrastruktur.

2.   Unionen och ULT ska främja sjöfartssäkerheten, besättningarnas säkerhet och förebyggandet av miljöföroreningar.

Artikel 28

Lufttransporter

Det samarbete på området lufttransporter som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Reform och modernisering av ULT:s lufttransportindustri.

b)

Främjande av OCT:s lufttransportindustris kommersiella bärkraft och konkurrenskraft.

c)

Underlättande av den privata sektorns investeringar och deltagande.

d)

Främjande av utbyte av kunskaper och god affärssed.

Artikel 29

Lufttransportsäkerhet

Det samarbete på området lufttransportsäkerhet som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att stödja ULT:s ansträngningar för att uppfylla relevanta internationella normer och kan omfatta bland annat följande:

a)

Införande av system för luftfartssäkerhet.

b)

Införande av säkerhetssystem för flygplatser och förstärkning av luftfartsmyndigheternas kapacitet att hantera alla de aspekter av den operativa säkerheten som faller inom deras behörighetsområde.

c)

Utveckling av infrastrukturer och mänskliga resurser.

Artikel 30

Informations- och kommunikationstekniktjänster

Det samarbete på området informations- och kommunikationstekniktjänster (IKT-tjänster) som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att uppmuntra till innovationer och ekonomisk tillväxt och förbättringar i det dagliga livet både för allmänheten och för företag i ULT, vilket även inbegriper bättre tillgänglighet för personer med funktionshinder. Samarbetet ska framför allt vara inriktat på att förbättra tillsynskapaciteten i ULT och kan omfatta stöd till utbyggnaden av IKT-nät och IKT-tjänster genom följande åtgärder:

a)

Skapande av en förutsägbar rättslig miljö som håller jämna steg med den tekniska utvecklingen, främjar tillväxt, innovation, konkurrens och konsumentskydd.

b)

Dialog om de olika politiska aspekterna i samband med främjandet och övervakningen av informationssamhället.

c)

Utbyte av information om standarder och driftskompatibilitet.

d)

Främjande av samarbete inom områdena IKT-forskning och IKT-baserad forskningsinfrastruktur.

e)

Utveckling av tjänster och program inom områden av stor samhällelig betydelse.

Kapitel 3

Forskning och innovation

Artikel 31

Samarbete på området forskning och innovation

Det samarbete på området forskning och innovation som sker inom ramen för associeringen kan omfatta vetenskap, teknik, inklusive informations- och kommunikationsteknik, med syftet att bidra till en hållbar utveckling i ULT och att främja ULT:s roll som regionala nav eller kunskapscentrum samt deras industriella konkurrenskraft. Samarbetet kan omfatta följande:

a)

Dialog, samordning och skapandet av synergieffekter mellan ULT:s och unionens politik och initiativ på området vetenskap, teknik och innovation.

b)

Utformning av politik och institutionsuppbyggnad inom ULT och genomförande av samordnade åtgärder på lokal, nationell eller regional nivå, i syfte att främja vetenskap, teknik och innovationer och deras tillämpningar.

c)

Samarbete mellan rättsliga enheter från ULT, unionen, medlemsstaterna och tredjeländer.

d)

Deltagande av enskilda forskare, forskningsinstitut, små och medelstora företag och rättsliga enheter från ULT inom ramen för det samarbete som rör program för forskning och innovation inom unionen och programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag.

e)

Utbildning och internationell rörlighet för forskare från ULT och forskarutbyten.

Kapitel 4

Ungdomsfrågor, utbildning, yrkesutbildning, hälsa, sysselsättning och socialpolitik

Artikel 32

Ungdomsfrågor

1.   Unionen ska säkerställa att fysiska personer från ULT, enligt definitionen i artikel 50, kan delta i unionens initiativ rörande ungdomar på samma villkor som medlemsstaternas medborgare.

2.   Associeringen har till syfte att stärka banden mellan ungdomar i ULT och i unionen, bl.a. genom att främja rörligheten i utbildningssyfte för ungdomar från ULT och den ömsesidiga förståelsen mellan ungdomar.

Artikel 33

Utbildning och yrkesutbildning

1.   Det samarbete på området utbildning och yrkesutbildning som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Tillhandahållande av en inkluderande utbildning av hög kvalitet på primär-, sekundär- och högskolenivå samt på området yrkesutbildning.

b)

Stöd till ULT för att utforma och genomföra politik för utbildning och yrkesutbildning.

2.   Unionen ska säkerställa att fysiska personer från ULT, enligt definitionen i artikel 50, kan delta i unionens utbildnings- och yrkesutbildningsinitiativ på samma villkor som medlemsstaternas medborgare.

3.   Unionen ska säkerställa att utbildningsorgan och institut i ULT kan delta i unionens utbildningsrelaterade samarbetsinitiativ på samma grunder som utbildnings- och yrkesutbildningsorgan och -institut i medlemsstaterna.

Artikel 34

Sysselsättning och socialpolitik

1.   Unionen och ULT ska föra en dialog på området sysselsättning och socialpolitik i syfte att bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i ULT och för att främja arbete under anständiga villkor i ULT och de regioner där dessa är belägna. Denna dialog ska även syfta till att stödja ULT-myndigheternas insatser för att utforma politik och utarbeta lagstiftning på detta område.

2.   Dialogen ska främst bestå av ett utbyte av information och bästa praxis rörande politik och lagstiftning på området sysselsättning och socialpolitik som är av ömsesidigt intresse för unionen och ULT. I detta sammanhang ska hänsyn tas till områden såsom kompetensutveckling, socialt skydd, social dialog, lika möjligheter, icke-diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionshinder, hälsa och säkerhet i arbetet och andra arbetsnormer.

Artikel 35

Folkhälsa

Det samarbete på området folkhälsa som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att stärka ULT:s kapacitet vad gäller övervakning, tidig upptäckt och hantering av utbrott av överförbara sjukdomar genom bland annat följande åtgärder:

a)

Åtgärder för att stärka beredskapen och insatsförmågan när det gäller gränsöverskridande hot mot folkhälsan, som till exempel smittsamma sjukdomar, vilka bör bygga på befintliga strukturer och inriktas på ovanliga händelser.

b)

Kapacitetsuppbyggnad genom en förstärkning av folkhälsonätverken på regional nivå och genom främjande av informationsutbyte mellan experter och av lämplig yrkesutbildning.

c)

Utveckling av verktyg och kommunikationsplattformar samt e-lärandeprogram som är anpassade till ULT:s särskilda behov.

Kapitel 5

Kultur

Artikel 36

Kulturellt utbyte och kulturell dialog

1.   Det samarbete på området kulturellt utbyte och kulturell dialog som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Skapandet av en utveckling i ULT som dessa själva styr och som fokuserar på folket och är förankrad i varje folks kultur.

b)

Stöd till de behöriga ULT-myndigheternas strategier och åtgärder för att utveckla sina mänskliga resurser, förbättra sin egen kreativa kapacitet och främja sin kulturella identitet.

c)

Befolkningens deltagande i utvecklingsprocessen.

d)

Utveckling av en gemensam syn på och ett förbättrat utbyte av information om kulturella och audiovisuella frågor genom dialog.

2.   Genom sitt samarbete ska unionen och ULT sträva efter att främja ömsesidigt kulturellt utbyte genom

a)

samarbete mellan alla parters kulturella och kreativa sektorer,

b)

främjande av rörligheten för kulturella och kreativa verk och aktörer mellan unionen och ULT,

c)

kulturpolitiskt samarbete i syfte att främja den kulturpolitiska utvecklingen, innovationer, skapande av publikunderlag och nya affärsmodeller.

Artikel 37

Audiovisuellt samarbete

1.   Det samarbete på området audiovisuella frågor som sker inom ramen för associeringen har till syfte att främja respektive parts audiovisuella produktion och kan omfatta följande åtgärder:

a)

Samarbete och utbyte mellan parternas företag i radio- och televisionsbranschen.

b)

Främjande av utbyte av audiovisuella verk.

c)

Utbyte av information och åsikter mellan behöriga myndigheter om audiovisuell politik, sändningspolitik och det rättsliga regelverket.

d)

Främjande av besök och deltagande i de internationella evenemang som anordnas på parternas territorium eller i tredjeländer.

2.   Samproducerade audiovisuella verk ska omfattas av alla ordningar för främjande av lokalt eller regionalt kulturellt innehåll som inrättats i unionen, i ULT och i de medlemsstater till vilka dessa är knutna.

Artikel 38

Scenkonst

Det samarbete på området scenkonst som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Underlättande av ökade kontakter mellan utövare av scenkonst på områden som yrkesutbyten och yrkesutbildning, inbegripet deltagande i prov inför engagemang, utveckling av nätverk och främjande av nätverksverksamhet.

b)

Främjande av samproduktioner mellan producenter från en eller flera av unionens medlemsstater och ett eller flera ULT.

c)

Främjande av utarbetandet av internationella standarder för teaterteknik och användning av symboler för teaterscener, t.ex. genom lämpliga standardiseringsorgan.

Artikel 39

Skydd av kulturminnesplatser och historiska monument

Det samarbete på området materiella och immateriella kulturminnen och historiska monument som sker inom ramen för associeringen har till syfte att göra det möjligt att främja utbyte av kunskap och bästa praxis genom följande:

a)

Underlättande av utbyte av experter.

b)

Samarbete om yrkesutbildning.

c)

Informationsåtgärder riktade till lokalbefolkningen.

d)

Rådgivning om skydd av historiska monument och skyddade platser samt om lagstiftning och genomförande av åtgärder som rör kulturarvet, särskilt dess integration i det lokala samhället.

Kapitel 6

Bekämpning av den organiserade brottsligheten

Artikel 40

Bekämpning av den organiserade brottsligheten, människohandel, sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, terrorism och korruption

1.   Det samarbete på området organiserad brottslighet som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Utveckling av innovativa och effektiva metoder för polissamarbete och rättsligt samarbete, bland annat samarbete med andra aktörer, såsom det civila samhället, för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, människohandel, sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, terrorism och korruption.

b)

Stöd för att ULT ska kunna föra en effektivare politik när det gäller förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet, människohandel, sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, terrorism och korruption samt produktion, distribution och olaglig handel med alla sorters narkotika och psykotropa ämnen, förebyggande och minskning av användningen av narkotika och av narkotikarelaterade skadeverkningar, varvid hänsyn ska tas till det arbete som internationella organ utför på dessa områden bland annat genom

i)

utbildning och kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, inbegripet människohandel, sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, terrorism och korruption,

ii)

förebyggande åtgärder inklusive utbildning och friskvård, behandling och rehabilitering av narkotikamissbrukare, bl.a. projekt för att återanpassa narkotikamissbrukare i arbetslivet och samhället,

iii)

utveckling av effektiva genomförandeåtgärder,

iv)

tekniskt, ekonomiskt och administrativt bistånd till utarbetandet av en effektiv politik och lagstiftning när det gäller människohandel, särskilt informationskampanjer, remitteringsmekanismer och ordningar för skydd av offer, som omfattar alla relevanta aktörer och det civila samhället,

v)

tekniskt, ekonomiskt och administrativt stöd till förebyggande, behandling och minskning av narkotikarelaterade skadeverkningar,

vi)

tekniskt bistånd för att stödja utarbetandet av lagstiftning och politik på området sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering,

vii)

tekniskt bistånd och utbildning för att stödja kapacitetsuppbyggnad och främja uppfyllandet av internationella normer mot korruption, särskilt de som anges i FN:s konvention mot korruption.

2.   Inom ramen för associeringen ska ULT samarbeta med unionen när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artiklarna 70 och 71.

Kapitel 7

Turism

Artikel 41

Turism

Det samarbete på området turism som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Åtgärder avsedda att utforma, anpassa och utveckla en hållbar turismpolitik.

b)

Åtgärder och insatser för att utveckla och stödja hållbar turism.

c)

Åtgärder avsedda att integrera hållbar turism i ULT:s medborgares sociala, kulturella och ekonomiska liv.

TREDJE DELEN

HANDELSSAMARBETE OCH HANDELSRELATERAT SAMARBETE

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 42

General objectives

De allmänna målen för handelssamarbetet och det handelsrelaterade samarbetet mellan unionen och ULT är att

a)

främja den ekonomiska och sociala utvecklingen av ULT genom upprättandet av nära ekonomiska förbindelser mellan ULT och unionen i dess helhet,

b)

främja integreringen av ULT:s ekonomier i de regionala ekonomierna och världsekonomin samt utvecklingen av handeln med varor och tjänster,

c)

stödja ULT i deras ansträngningar för att skapa ett gynnsamt investeringsklimat som främjar den sociala och ekonomiska utvecklingen i ULT,

d)

främja stabilitet, integritet och öppenhet i det globala finansiella systemet och god förvaltning på skatteområdet,

e)

stödja diversifieringen av ekonomierna i ULT,

f)

stärka ULT:s kapacitet när det gäller att utarbeta och genomföra de strategier som krävs för att de ska kunna utveckla sin handel med varor och tjänster,

g)

stärka ULT:s export- och handelskapacitet,

h)

stödja ULT:s ansträngningar för att, vid behov, anpassa eller tillnärma sina lokala lagstiftningar till unionens lagstiftning,

i)

möjliggöra ett riktat samarbete och dialog med unionen om handel och handelsrelaterade frågor.

AVDELNING II

ORDNINGAR FÖR HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER OCH FÖR ETABLERING

Kapitel 1

Ordningar för handel med varor

Artikel 43

Fritt tillträde för ursprungsprodukter

1.   Produkter med ursprung i ULT ska importeras tullfritt till unionen.

2.   Definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoderna för det därmed sammanhängande administrativa samarbetet anges i bilaga VI.

Artikel 44

Kvantitativa begränsningar och åtgärder med motsvarande verkan

1.   Unionen ska inte tillämpa några kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan på importen av varor med ursprung i ULT.

2.   Bestämmelserna i punkt 1 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, att bevara icke förnybara naturtillgångar eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt.

Förbud eller restriktioner som avses i första stycket får inte i något fall utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln i allmänhet.

Artikel 45

Åtgärder som kan vidtas av ULT

1.   Myndigheterna i ULT får på importen av varor som har sitt ursprung i unionen behålla eller införa de tullar eller kvantitativa begränsningar som de anser vara nödvändiga mot bakgrund av sina utvecklingsbehov.

2.   Vad gäller de områden som omfattas av detta kapitel ska ULT bevilja unionen en behandling som inte är mindre gynnsam än den gynnsammaste behandling som de beviljar någon betydande handelsekonomi enligt definitionen i punkt 4.

3.   Punkt 2 ska inte hindra att ett ULT beviljar vissa andra ULT eller utvecklingsländer en gynnsammare behandling än den som det beviljar unionen.

4.   I denna avdelning avses med betydande handelsekonomi varje utvecklat land, eller varje land som svarar för minst en procent av världens varuexport eller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3, varje grupp av länder som agerar individuellt, kollektivt eller genom ett avtal om ekonomisk integration och som tillsammans svarar för minst 1,5 % av världens varuexport. Beräkningen av dessa andelar av varuexporten ska grunda sig på de senast tillgängliga officiella uppgifterna från WTO om de viktigaste varuexportörerna på världsmarknaden (exklusive handel inom unionen).

5.   Myndigheterna i ULT ska senast den 2 april 2014 meddela kommissionen vilka tullsatser och kvantitativa begränsningar de tillämpar i överensstämmelse med detta beslut.

Myndigheterna i ULT ska även meddela kommissionen alla eventuella framtida ändringar av dessa åtgärder allteftersom dessa antas.

Artikel 46

Icke-diskriminering

1.   Unionen får inte diskriminera mellan ULT och ULT får inte diskriminera mellan medlemsstaterna.

2.   I enlighet med artikel 65 ska tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i detta beslut, särskilt artiklarna 44.2, 45, 48, 49, 51 och 59.3, inte anses utgöra diskriminering.

Article 47

Conditions for movements of waste

1.   Transport av avfall mellan medlemsstaterna och ULT ska kontrolleras i enlighet med internationell rätt och unionsrätten. Unionen ska stödja införandet och utvecklingen av ett effektivt internationellt samarbete på detta område i syfte att skydda miljön och folkhälsan.

2.   Unionen ska förbjuda all direkt eller indirekt export av avfall till ULT, med undantag för export av ofarligt avfall avsett för återvinning, samtidigt som myndigheterna i ULT ska förbjuda direkt eller indirekt import till sitt territorium av sådant avfall från unionen och alla tredjeländer, dock utan att detta påverkar de särskilda internationella åtaganden som parterna har gjort eller kommer att göra på dessa områden inom ramen för behöriga internationella forum.

3.   När det gäller de ULT som på grund av sin författningsenliga status inte är part i Baselkonventionen, ska deras behöriga myndigheter se till att den interna lagstiftning och de administrativa bestämmelser antas som är nödvändiga för att genomföra innehållet i Baselkonventionen i dessa ULT.

4.   Dessutom ska de medlemsstater till vilka ULT är knutna verka för att ULT antar den interna lagstiftning och de administrativa bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av följande rättsakter:

a)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (4) enligt följande:

Artikel 40 när det gäller export av avfall till ULT.

Artikel 46 när det gäller import av avfall från ULT.

b)

Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 (5).

c)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG (6), inom de tidsfrister för införlivande som anges i artikel 16.

5.   Ett eller flera ULT och den medlemsstat som dessa är knutna till, får tillämpa sina egna regler för export av avfall från ULT till berörd medlemsstat.

6.   I detta fall ska den medlemsstat till vilken det eller de berörda ULT är knutna meddela, till kommissionen, vilken lagstiftning som är tillämplig senast den 2 juli 2014 samt all eventuell framtida relevant nationell lagstiftning, och alla eventuella senare ändringar av sådan lagstiftning.

Artikel 48

Tillfälligt upphävande av tullförmåner

Om kommissionen anser att det föreligger tillräckliga skäl för att ifrågasätta att detta beslut tillämpas korrekt, ska kommissionen inleda samråd med ULT och den medlemsstat med vilken ULT har särskilda förbindelser för att säkerställa en korrekt tillämpning av detta beslut. Om samråden inte leder fram till ett ömsesidigt godtagbart sätt att tillämpa detta beslut, får unionen tillfälligt upphäva tullförmåner för berört ULT i enlighet med bilaga VII.

Artikel 49

Skydds- och övervakningsåtgärder

För att säkerställa en korrekt tillämpning av detta beslut får unionen vidta de skydds- och övervakningsåtgärder som avses i bilaga VIII.

Kapitel 2

Ordningar för handel med tjänster och för etablering

Artikel 50

Definitioner

I detta kapitel avses med

a)

fysisk person från ett ULT: personer som är stadigvarande bosatta i ett ULT och som är medborgare i en medlemsstat eller vars medborgarskap är avhängigt deras anknytning till ett ULT. Denna definition påverkar inte de rättigheter som unionsmedborgarskap medför enligt EUF-fördraget.

b)

juridisk person från ett ULT: en juridisk person som inrättats i ett ULT i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i detta ULT och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på territoriet i berört ULT. Om den juridiska personen endast har sitt säte eller huvudkontor i ett ULT ska den inte betraktas som en juridisk person från detta ULT, såvida det inte bedriver en verksamhet har ett faktiskt och fortlöpande samband med detta ULT:s ekonomi.

c)

De definitioner som fastställs i de avtal om ekonomisk integration som avses i artikel 51.1 ska tillämpas vad gäller den behandling som unionen och ULT beviljar varandra.

Artikel 51

Most favourable treatment

1.   I fråga om åtgärder som påverkar handeln med tjänster och etablering av ekonomisk verksamhet gäller följande:

a)

Unionen ska bevilja fysiska och juridiska personer från ULT en behandling som inte är mindre gynnsam än den gynnsammaste behandling som samma slags fysiska och juridiska personer från ett tredjeland med vilket unionen har ingått eller kommer att ingå ett avtal om ekonomisk integration.

b)

Ett ULT ska bevilja fysiska och juridiska personer från unionen en behandling som inte är mindre gynnsam än den gynnsammaste behandling som är tillämplig på samma slags fysiska och juridiska personer från någon betydande handelsekonomi med vilken den har slutit ett avtal om ekonomisk integration efter den 1 januari 2014.

2.   Skyldigheterna som anges i punkt 1 ska inte gälla för behandling som beviljas

a)

inom ramen för en inre marknad som kräver att dess parter ömsesidigt avsevärt tillnärmar sin lagstiftning i syfte att undanröja icke-diskriminerande hinder för etablering och handel med tjänster,

b)

i enlighet med åtgärder rörande erkännande av kvalifikationer, licenser eller åtgärder som vidtagits av försiktighetsskäl i enlighet med artikel VII i Allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) eller bilagan till Gats om finansiella tjänster; detta påverkar inte de särskilda åtgärder som är tillämpliga på ULT i enlighet med denna artikel,

c)

i enlighet med ett internationellt avtal eller en internationell ordning som helt eller huvudsakligen avser beskattning,

d)

i enlighet med åtgärder som omfattas av ett undantag från mest gynnad nationsbehandling på grund av upptagande i den förteckning som avses i artikel II.2 i Gats.

3.   Myndigheterna i ett ULT får i syfte att främja eller stödja den lokala sysselsättningen införa bestämmelser till förmån för sina egna fysiska personer och lokala verksamheter. I sådana fall ska myndigheterna i detta ULT meddela kommissionen de bestämmelser som antas så att kommissionen kan underrätta medlemsstaterna härom.

Artikel 52

Yrkeskvalifikationer

Vad gäller yrkena läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, apotekare och veterinär ska rådet anta, i enlighet med artikel 203 i EUF-fördraget, en förteckning över de yrkeskvalifikationer i ULT som ska erkännas i medlemsstaterna.

AVDELNING III

HANDELSRELATERADE OMRÅDEN

Kapitel 1

Handel och hållbar utveckling

Artikel 53

Allmän struktur

Det handelssamarbete och handelsrelaterade samarbete som sker inom ramen för associeringen har till syfte att bidra till en hållbar utveckling på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet. ULT:s inhemska lagar och bestämmelser på det miljö- eller arbetsrättsliga området ska dock ej försvagas i syfte att främja handel och investeringar.

Artikel 54

Handel och miljö- och klimatförändringsstandarder

1.   Det handelssamarbete och handelsrelaterade samarbete som sker inom ramen för associeringen har till syfte att främja ett positivt samspel mellan den politik och de skyldigheter som finns på handels- respektive miljöområdet. Det handelssamarbete och handelsrelaterade samarbete som sker inom ramen för associeringen ska beakta principerna för internationell miljöförvaltning och multilaterala miljöavtal.

2.   Man ska sträva efter att uppfylla det slutgiltiga målet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och det därtill hörande Kyotoprotokollet. Samarbetet ska grunda sig på utvecklingen av det framtida rättsligt bindande internationella klimatförändringsavtalet med lindringsåtaganden av alla parter i enlighet med genomförandet av de beslut som fattas av partskonferensen för UNFCCC.

3.   Åtgärder för att genomföra multilaterala miljöavtal ska inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering mellan parterna eller en förtäckt begränsning av handeln.

Artikel 55

Handel och arbetsnormer

1.   Det främjande av handeln som associeringen syftar till ska uppnås på ett sätt som skapar förutsättningar för full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor för alla.

2.   Internationellt erkända grundläggande arbetsnormer, såsom de fastställs i relevanta konventioner från Internationella arbetsorganisationen (ILO), ska respekteras och genomföras både i lagstiftning och i praxis. De arbetsnormer som främst berörs är respekt för föreningsfrihet, rätt till kollektivförhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete eller annat påtvingat arbete, avskaffande av de värsta formerna av barnarbete, minimiålder för anställning samt icke-diskriminering i fråga om anställning.

3.   Kränkningar av grundläggande arbetsnormer kan inte anföras eller på annat sätt användas som en legitim komparativ fördel. Dessa normer får inte användas som argument för protektionism.

Artikel 56

Hållbar handel med fiskeriprodukter

I syfte att främja en hållbar förvaltning av fiskbestånden kan samarbetet inom associeringen även omfatta bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och därmed sammanhängande handel. Samarbetet på detta område har följande syften:

a)

Främja genomförandet av åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och därmed sammanhängande handel i territorierna.

b)

Underlätta samarbetet mellan ULT och regionala organisationer för fiskeriförvaltning, särskilt med avseende på utveckling och tillämpning av kontroll- och inspektionssystem, incitament och åtgärder som ska ge en effektivare långsiktig förvaltning av fisket och marina ekosystem.

Artikel 57

Hållbar handel med timmer

Det samarbete på området handel med timmer som sker inom ramen för associeringen har till syfte att främja handeln med lagligt avverkat timmer. Detta samarbete kan omfatta dialog om regleringsåtgärder samt utbyte av information om marknadsbaserade eller frivilliga åtgärder såsom skogscertifiering och grön upphandlingspolitik.

Artikel 58

Handel och hållbar utveckling

1.   Det samarbete på området hållbar utveckling som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Underlättande och främjande av handel med och investeringar i miljövänliga varor och tjänster, inklusive genom utarbetande och genomförande av lokal lagstiftning, och i sådana varor som bidrar till att förbättra de sociala förhållandena i ULT.

b)

Underlättande av undanröjandet av handels- och investeringshinder för varor och tjänster som spelar en viktig roll när det gäller att begränsa klimatförändringarna, t.ex. hållbara förnybara energikällor och energieffektiva varor och tjänster, bland annat genom antagande av ramverk som främjar användningen av bästa tillgängliga teknik och genom användandet av standarder som ligger i nivå med de miljömässiga och ekonomiska behoven och minimerar de tekniska handelshindren.

c)

Främjande av handel med varor som bidrar till att förbättra de sociala förhållandena och till miljövänliga metoder, särskilt varor som omfattas av frivilliga system för hållbar utveckling såsom ordningar för rättvis och etisk handel, miljömärkning, och certifieringssystem för naturresursbaserade produkter.

d)

Främjande av internationellt erkända principer och riktlinjer i fråga om företagens sociala ansvar och åtgärder för att uppmuntra företag som är verksamma i ULT att verkligen tillämpa dessa principer och riktlinjer.

e)

Utbyte av information och bästa praxis i fråga om företagens sociala ansvar.

2.   Vid utformningen och genomförandet av åtgärder för att skydda miljön eller arbetsförhållanden som kan påverka handel eller investeringar ska unionen och ULT beakta tillgänglig vetenskaplig och teknisk information, relevanta internationella normer, riktlinjer eller rekommendationer, inbegripet försiktighetsprincipen.

3.   Unionen och ULT ska tillämpa full öppenhet i samband med utarbetandet, införandet och genomförandet av alla de åtgärder för att skydda miljön eller arbetsförhållanden som kan påverka handel eller investeringar.

Kapitel 2

Andra handelsrelaterade områden

Artikel 59

Löpande betalningar och kapitalrörelser

1.   Inga restriktioner ska gälla för bytesbalanstransaktioner i fritt konvertibel valuta mellan bosatta i unionen och i ULT.

2.   När det gäller kapitalbalanstransaktioner ska medlemsstaterna och myndigheterna i ULT inte tillämpa några restriktioner för den fria rörligheten för kapital vad gäller direktinvesteringar i företag som är bildade i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat eller det ULT som är värdland, och ska säkerställa att tillgångar som härrör från en sådan investering, liksom varje vinst därav, kan realiseras och återföras.

3.   Unionen och ULT ska ha rätt att vidta de åtgärder som avses i artiklarna 64, 65, 66, 75 och 215 i EUF-fördraget i enlighet med de villkor som anges däri med tillämpliga anpassningar.

4.   ULT-myndigheterna, den berörda medlemsstaten eller unionen ska omedelbart underrätta varandra om alla sådana åtgärder och lämna en tidsplan för deras avskaffande så snart som möjligt.

Artikel 60

Konkurrenspolitik

Avskaffandet av all snedvridning av konkurrens ska ske med vederbörlig hänsyn tagen till varje enskilt ULT:s utvecklingsnivå och ekonomiska behov och omfatta genomförandet av lokala, nationella eller regionala regler och strategier, bl.a. övervakning av, och under vissa förutsättningar, förbud mot avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Detta förbud ska också gälla ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning i unionen eller i ett ULT.

Artikel 61

Skydd för immateriella rättigheter

1.   I syfte att minska snedvridning av och hinder för den bilaterala handeln ska det säkerställas ett tillräckligt och effektivt skydd för immateriella rättigheter, inklusive åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av dessa regler, med beaktande av högsta internationella standard i relevanta fall.

2.   Samarbetet på detta område inom ramen för associeringen kan omfatta utarbetande av lagar och andra bestämmelser om skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter, förhindrande av att dessa rättigheter missbrukas av rättighetshavarna och förhindrande av att sådana rättigheter kränks av konkurrenter och stöd till regionala immaterialrättsliga organisationer som arbetar med efterlevnad och skydd av immaterialrättigheter, inbegripet utbildning av personal.

Artikel 62

Tekniska handelshinder

Associeringen kan omfatta samarbete på områdena tekniska föreskrifter för varor, standardisering, bedömning av överensstämmelse, ackreditering, marknadsövervakning och kvalitetssäkring i syfte att undanröja onödiga tekniska hinder för handeln mellan unionen och ULT samt att minska skillnaderna på dessa områden.

Artikel 63

Konsumentpolitik, konsumentskydd och handel

Det samarbete på området konsumentpolitik, konsumentskydd och handel som sker inom ramen för associeringen kan omfatta utarbetande av lagar och andra bestämmelser i fråga om konsumentpolitik och konsumentskydd, i syfte att undvika onödiga handelshinder.

Artikel 64

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Det samarbete på området sanitära och fytosanitära åtgärder som sker inom ramen för associeringen ska ha till syfte att

a)

underlätta handeln mellan unionen och ULT som helhet och mellan ULT och tredjeländer, dock med iakttagande av skyddet för människors, djurs och växters liv eller hälsa i enlighet med bestämmelserna i WTO:s avtal om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder (nedan kallat WTO SPS-avtalet),

b)

åtgärda problem som uppstår till följd av sanitära och fytosanitära åtgärder,

c)

säkerställa öppenhet när det gäller de sanitära och fytosanitära åtgärder som tillämpas på handeln mellan unionen och ULT,

d)

främja harmonisering av åtgärder med internationella standarder, i enlighet med SPS-avtalet.

e)

stödja ULT:s deltagande i de organisationer som fastställer internationella sanitära och fytosanitära standarder,

f)

främja samråd och utbyten mellan ULT och europeiska institutioner och laboratorier,

g)

skapa och förstärka den tekniska kapacitet som ULT behöver för att kunna tillämpa och övervaka sanitära och fytosanitära åtgärder,

h)

främja tekniköverföring på området sanitära och fytosanitära åtgärder.

Artikel 65

Förbud mot protektionistiska åtgärder

Bestämmelserna i kapitlen 1 och 2 får inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln.

Kapitel 3

Monetära frågor och skattefrågor

Artikel 66

Undantagsbestämmelser på skatteområdet

1.   Utan att detta påverkar bestämmelserna i artikel 67, ska den mest gynnad nationsbehandling som beviljas enligt detta beslut inte tillämpas på skatteförmåner som medlemsstaterna eller myndigheterna i ULT beviljat, eller i framtiden kan komma att bevilja, på grundval av avtal om undvikande av dubbelbeskattning, andra skatteöverenskommelser eller gällande inhemsk skattelagstiftning.

2.   Ingen bestämmelse i detta beslut får tolkas så att den hindrar antagandet eller genomförandet av åtgärder som syftar till att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande i enlighet med skatteregler i avtal om undvikande av dubbelbeskattning, andra skatteöverenskommelser eller gällande inhemsk skattelagstiftning.

3.   Ingen bestämmelse i detta beslut får tolkas så att den hindrar de behöriga myndigheterna från att vid tillämpning av relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning göra åtskillnad på skattebetalare med skilda omständigheter, särskilt vad gäller bosättningsort eller den plats där deras kapital är investerat.

Artikel 67

Skatte- och tullregler för kontrakt som finansieras av unionen

1.   Vad gäller kontrakt som finansieras av unionen ska ett ULT tillämpa skatte- och tullregler som inte är mindre gynnsamma än den mest gynnsamma behandling som det tillämpar antingen gentemot den medlemsstat till vilken det är knutet, de stater som beviljas mest gynnad nationsbehandling eller sådana internationella utvecklingsorganisationer som det har förbindelser med.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska följande gälla för kontrakt som finansieras av unionen:

a)

Kontraktet ska i mottagande ULT inte beläggas med stämpel- eller registreringsavgifter eller andra avgifter med motsvarande verkan, oavsett om sådana avgifter redan införts eller kommer att införas i framtiden. Dock ska sådana kontrakt registreras i överensstämmelse med de lagar som är i kraft i berört ULT, och en avgift som svarar mot den lämnade tjänsten får tas ut för denna registrering.

b)

Vinster och/eller inkomster som härrör från genomförandet av kontrakt ska vara beskattningsbara i enlighet med berört ULT:s interna skatteregler, förutsatt att de fysiska eller juridiska personer som erhåller sådan vinst och/eller inkomst har ett permanent driftsställe i detta ULT eller att genomförandet av kontraktet tar längre tid än sex månader.

c)

Företag som måste importera utrustning för att utföra ett entreprenadkontrakt ska, om de så begär, omfattas av de bestämmelser om temporär import som anges i berört ULT:s lagstiftning för sådan utrustning.

d)

Den professionella utrustning som behövs för utförande av uppgifter som anges i ett tjänstekontrakt får importeras temporärt till berört ULT, fritt från skatter, avgifter, importtullar och andra avgifter med motsvarande verkan, såvida dessa skatter, tullar och avgifter inte utgör ersättning för utförda tjänster.

e)

Import till ett ULT i samband med genomförandet av ett varukontrakt ska medges fritt från tullar, importavgifter, skatter eller andra avgifter med motsvarande verkan. Kontrakt för varor med ursprung i berört ULT ska ingås på grundval av varornas pris fritt fabrik, vartill får läggas sådana interna avgifter som eventuellt är tillämpliga på dessa varor i detta ULT.

f)

Inköp av bränslen, smörjmedel och kolvätebindemedel samt alla varor som används för genomförande av bygg- och anläggningskontrakt ska anses ha ägt rum på den lokala marknaden och underkastas de skatteregler som är tillämpliga enligt gällande lagstiftning i mottagande ULT.

g)

Personligt lösöre och bohag avsett att användas av ej lokalt rekryterade fysiska personer, vilkas arbetsuppgifter är definierade i ett tjänstekontrakt, samt av medlemmar av deras familjer, får importeras fritt från tullar, importavgifter, skatter och andra avgifter med motsvarande verkan, i enlighet med gällande lagstiftning i mottagande ULT.

3.   De frågor som inte omfattas av punkterna 1 och 2 ska förbli underkastade berört ULT:s lagstiftning.

Kapitel 4

Utveckling av handelskapaciteten

Artikel 68

Allmän struktur

För att ULT ska kunna dra maximal nytta av bestämmelserna i detta beslut och delta på bästa möjliga villkor både i unionens inre marknad och olika regionala, subregionala och internationella marknader ska associeringen ha till syfte att bidra till att utveckla ULT:s handelskapacitet genom att

a)

öka ULT:s konkurrenskraft, oberoende och ekonomiska återhämtningsförmåga genom att diversifiera samt öka värdet och volymen på ULT:s handel med varor och tjänster och genom att stärka ULT:s förmåga att dra till sig privata investeringar inom olika sektorer av ekonomin,

b)

förbättra samarbetet mellan ULT och deras grannländer i fråga om handel med varor och tjänster och etablering.

Artikel 69

Handelsdialog, samarbete och kapacitetsuppbyggnad

Det samarbete rörande handelsdialog, samarbete och kapacitetsuppbyggnad som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

a)

Förstärkning av ULT:s kapacitet när det gäller att utforma och genomföra de strategier som krävs för utveckling av handeln med varor och tjänster.

b)

Främjande av ULT:s insatser för att inrätta en lämplig rättslig och institutionell ram och nödvändiga administrativa förfaranden.

c)

Främjande av den privata sektorns utveckling, särskilt små och medelstora företag.

d)

Underlättande av marknads- och produktutvecklingen, bl.a. förbättring av produktkvaliteten.

e)

Insatser för att utveckla de mänskliga resurser och de yrkeskunskaper som är relevanta för handeln med varor och tjänster.

f)

Förbättring av kapaciteten hos de olika aktörer som förser företagen i ULT med tjänster som är relevanta för deras exportverksamhet, t.ex. marknadsinformation.

g)

Skapande av ett företagsklimat som främjar investeringar.

Kapitel 5

Samarbete på området finansiella tjänster och skattefrågor

Artikel 70

Samarbete om internationella finansiella tjänster

I syfte att främja stabiliteten, integriteten och öppenheten i det globala finansiella systemet, kan det samarbete som sker inom ramen för associeringen omfatta internationella finansiella tjänster. Detta samarbete kan gälla följande:

a)

Tillhandahållande av ett effektivt och tillräckligt skydd för investerare och andra konsumenter av finansiella tjänster.

b)

Förebyggande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

c)

Främjande av samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat reglerings- och tillsynsmyndigheter.

d)

Inrättande av oberoende och effektiva mekanismer för tillsyn av finansiella tjänster.

Artikel 71

Samstämmighet i regelverken på området finansiella tjänster

Unionen och ULT ska främja samstämmighet i regelverken på området finansiella tjänster med erkända internationella standarder för reglering och tillsyn vad gäller finansiella tjänster, bland annat Baselkommitténs grundläggande principer för en effektiv banktillsyn, IAIS (Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter) grundläggande principer för försäkring, Ioscos (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn) mål och principer för värdepapperstillsyn, OECD:s avtal om utbyte av information i skattefrågor, G-20:s uttalande om öppenhet och informationsutbyte i skatteärenden, FSB:s (rådet för finansiell stabilitet) utmärkande drag för effektiva upplösningssystem för finansinstitut och FATF:s (arbetsgruppen för finansiella åtgärder) internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning av vapen – FATF:s rekommendationer.

Om lämpligt eller på begäran av berört ULT kan unionen och ULT sträva efter att främja större samstämmighet mellan lagstiftningarna i ULT och unionens lagstiftning på området finansiella tjänster.

Artikel 72

Samarbete mellan reglerings- och tillsynsmyndigheter

Unionen och ULT ska uppmuntra samarbete mellan relevanta reglerings- och tillsynsmyndigheter, bland annat informationsutbyte och utbyte av expertkunskaper om finansmarknaderna och andra liknande åtgärder. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt utvecklingen av dessa myndigheters administrativa kapacitet, bland annat genom personalutbyte och gemensam utbildning.

Artikel 73

Samarbete i skattefrågor

Unionen och ULT ska främja samarbete på skatteområdet i syfte att underlätta rättmätig skatteuppbörd och åtgärder som ska garantera en effektiv tillämpning av principerna för en god förvaltning på skatteområdet, t.ex. öppenhet, informationsutbyte och sund skattekonkurrens.

FJÄRDE DELEN

INSTRUMENT FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 74

Allmänna mål

Unionen ska bidra till uppnåendet av associeringens övergripande mål genom att tillhandahålla

a)

tillräckliga finansiella resurser och lämpligt tekniskt bistånd för att stärka ULT:s kapacitet att utarbeta och genomföra strategiska och rättsliga ramar,

b)

långsiktig finansiering för att främja tillväxten i den privata sektorn.

Artikel 75

Definitioner

I denna del gäller följande definitioner:

a)    programplanerat bistånd : icke återbetalningspliktigt stöd från Europeiska utvecklingsfonden som anslagits till ULT i syfte att finansiera territoriella eller regionala strategier och prioriteringar som anges i programplaneringsdokumenten.

b)    programplanering : den process som består i att planera, fatta beslut om och fördela de vägledande finansiella resurser som, på flerårig basis, anslagits till genomförandet av åtgärder för att uppfylla associeringens mål när det gäller en hållbar utveckling i ULT inom ett område som anges i andra delen av detta beslut.

c)    programplaneringsdokument : dokument som fastställer ULT:s strategi, prioriteringar och arrangemang och omsätter ULT:s mål vad gäller en hållbar utveckling på ett effektivt sätt som möjliggör uppnåendet av associeringens mål.

d)    utvecklingsplaner (som avses i artikel 83): en sammanhängande uppsättning åtgärder som fastställts och finansierats av ett ULT självt inom ramen för dess egen utvecklingspolitik och egna utvecklingsstrategier, eller som överenskommits mellan ett ULT och den medlemsstat till vilken det är knutet.

e)    territoriellt anslag : det belopp som anslagits för de enskilda ULT i programplanerat bistånd inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden i syfte att finansiera de territoriella strategier och prioriteringar som anges i programplaneringsdokumenten.

f)    regionala anslag : det belopp som anslagits i programplanerat bistånd inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden i syfte att finansiera regionala samarbetsstrategier eller tematiska prioriteringar som är gemensamma för flera ULT och som anges i programplaneringsdokumenten.

g)    finansieringsbeslut : den rättsakt som antas av kommissionen och som innehåller de närmare detaljerna om unionens ekonomiska bidrag och bemyndigandet att bevilja ekonomiskt stöd från Europeiska utvecklingsfonden.

Artikel 76

Principerna för finansieringssamarbetet

1.   Unionens finansiella bistånd ska grundas på principerna om partnerskap, ägarskap, anpassning till territoriella system, komplementaritet och subsidiaritet.

2.   Åtgärder som finansieras inom ramen för detta beslut kan utgöras av programplanerat och icke-programplanerat bistånd.

3.   Unionens finansiella bistånd ska

a)

genomföras med vederbörlig hänsyn till varje enskilt ULT:s geografiska, sociala och kulturella särdrag, såväl som deras specifika förutsättningar,

b)

säkerställa att resurserna tilldelas på ett förutsägbart och regelbundet sätt,

c)

vara flexibelt och anpassat till situationen i varje enskilt ULT,

d)

genomföras i full överensstämmelse med respektive parts institutionella, rättsliga och finansiella befogenheter.

4.   Myndigheterna i berört ULT ska ansvara för genomförandet av åtgärderna, dock utan att detta påverkar kommissionens befogenheter att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning i samband med användningen av unionens medel.

Kapitel 2

Finansiella resurser

Artikel 77

Finansieringskällor

ULT ska vara berättigade till följande finansiering:

a)

Medel som anslås till ULT inom ramen för det interna avtalet mellan unionens medlemsstater om inrättandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

b)

De unionsprogram och instrument som omfattas av unionens allmänna budget.

c)

Medel som förvaltas av EIB inom ramen för dess egna medel och de resurser som anslagits till EUF:s investeringsanslag, i enlighet med villkoren i det interna avtalet mellan unionens medlemsstater om inrättandet av elfte EUF (7) (nedan kallat det interna elfte EUF-avtalet).

Kapitel 3

Särskilda bestämmelser om finansiellt bistånd inom ramen för elfte EUF

Artikel 78

Syfte och tillämpningsområde

Inom ramen för den strategi och de prioriteringar som fastställts av berört ULT på lokal eller regional nivå, dock utan att det påverkar det humanitära biståndet och katastrofhjälp, kan ekonomiskt stöd ges till följande verksamheter i syfte att uppnå de mål som anges i detta beslut:

a)

Sektoriella strategier och reformer samt därmed sammanhörande projekt.

b)

Institutionell uppbyggnad, kapacitetsuppbyggnad och integration av miljöhänsyn.

c)

Tekniskt samarbete.

d)

Tilläggsstöd vid fluktuationer i exportinkomsterna från varor och tjänster i enlighet med artikel 82.

Artikel 79

Humanitärt bistånd och katastrofhjälp

1.   Humanitärt bistånd och katastrofhjälp ska beviljas ULT som drabbats av allvarliga ekonomiska och sociala svårigheter av exceptionell art till följd av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor eller extraordinära omständigheter med därmed jämförbara verkningar. Biståndet och katastrofhjälpen ska ges så länge som behövs för att man ska kunna avhjälpa de omedelbara problem som följer av en sådan situation.

Humanitärt bistånd och katastrofhjälp ska enbart beviljas på grundval av de katastrofdrabbades behov och intressen.

2.   Målet med det humanitära biståndet och katastrofhjälpen ska vara att

a)

rädda människoliv, förhindra och lindra lidande och upprätthålla mänsklig värdighet under och efter krissituationer,

b)

bidra till finansieringen och distributionen av det humanitära biståndet och till att ge de avsedda mottagarna direkt tillgång till biståndet med hjälp av alla tillgängliga logistiska medel,

c)

genomföra kortsiktiga återanpassnings- och återuppbyggnadsåtgärder så att man åstadkommer ett minimum av social och ekonomisk integration för de drabbade och så fort som möjligt skapar förutsättningarna för ett återupptagande av en utveckling som grundar sig på långsiktiga mål,

d)

avhjälpa behov som uppstått på grund av befolkningsförflyttningar, som flyktingar, fördrivna och återvändande, till följd av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan och så länge som det behövs söka tillgodose flyktingarnas och de fördrivnas behov, oavsett var de befinner sig, och underlätta deras frivilliga återflyttning och återintegrering i ursprungslandet, samt

e)

hjälpa ULT att införa kortsiktiga mekanismer för katastrofförebyggande och katastrofberedskap, däribland prognos- och varningssystem, i syfte att mildra följderna av katastrofer.

3.   Biståndet som avses i denna artikel kan även beviljas ULT som tar emot flyktingar eller återvändande i syfte att tillgodose sådana akuta behov som inte omfattas av katastrofhjälpen.

4.   Det bistånd som föreskrivs i denna artikel ska finansieras genom unionens allmänna budget. Det får dock undantagsvis, som ett komplement till den berörda budgetposten, finansieras med de anslag som anges i bilaga II.

5.   Åtgärder för humanitärt bistånd och katastrofhjälp ska inledas på begäran av det ULT som drabbats av en krissituation, kommissionen, den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet, internationella organisationer eller av lokala eller internationella icke-statliga organisationer. Biståndet ska förvaltas och genomföras enligt förfaranden som medger snabba, flexibla och effektiva insatser.

Artikel 80

Kapacitetsuppbyggnad

1.   Det finansiella stödet kan bland annat användas för att hjälpa ULT att bygga upp den kapacitet som är nödvändig för att utarbeta, genomföra och övervaka territoriella och/eller regionala strategier och åtgärder i syfte att uppnå de allmänna målen för de samarbetsområden som anges i andra och tredje delen.

2.   Unionen ska stödja ULT:s ansträngningar för att ta fram tillförlitliga statistiska uppgifter om dessa områden.

3.   Unionen får stödja ULT i strävan att förbättra de makroekonomiska indikatorernas jämförbarhet.

Artikel 81

Tekniskt bistånd

1.   På initiativ av kommissionen får undersökningar eller åtgärder för tekniskt bistånd finansieras för att säkra den förberedelse, övervakning, utvärdering och kontroll som krävs för genomförandet och den övergripande utvärderingen av detta beslut. Tekniskt bistånd som tillhandahålls lokalt ska alltid genomföras i enlighet med de regler som gäller för decentraliserad ekonomisk förvaltning.

2.   På initiativ av ULT får undersökningar eller åtgärder för tekniskt bistånd finansieras för genomförande av de åtgärder som anges i programplaneringsdokumenten. Kommissionen får besluta att finansiera sådana åtgärder, antingen från det programplanerade biståndet eller från det anslag som öronmärkts för tekniskt samarbete.

Artikel 82

Tilläggsstöd vid fluktuationer i exportinkomster

1.   Inom ramen för det finansiella anslag som avses i bilaga II ska ett tilläggsstöd införas i syfte att lindra de negativa verkningarna av kortvariga fluktuationer i exportinkomsterna, särskilt inom jordbruks-, fiskeri- och gruvsektorn, vilka skulle kunna äventyra möjligheterna att förverkliga berört ULT:s utvecklingsmål.

2.   Stödet vid kortvariga fluktuationer i exportinkomster ska syfta till att skydda makroekonomiska och sektoriella reformer och strategier som skulle äventyras vid en inkomstminskning och till att avhjälpa de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, särskilt exportinkomsterna från jordbruks- och gruvprodukter.

ULT-ekonomiernas exportberoende, särskilt vad gäller jordbruks- och gruvsektorerna, ska beaktas vid tilldelningen av de resurser som avses i bilaga V. I detta sammanhang ska de isolerade ULT som anges i bilaga I få en gynnsammare behandling i enlighet med de kriterier som anges i bilaga V.

3.   Tilläggsmedlen ska ställas till förfogande i enlighet med de särskilda kriterierna för denna stödmekanism som anges i bilaga V.

4.   Unionen ska också stödja marknadsbaserade försäkringsordningar som utformats för ULT som önskar skydda sig mot risken för fluktuationer i exportinkomsterna.

Artikel 83

Programplanering

1.   Med programplanerat bistånd avses i detta beslut sådant stöd som grundar sig på ett programplaneringsdokument.

2.   Programplaneringsdokumentet får ta hänsyn till de territoriella utvecklingsplaner eller andra planer som överenskommits mellan ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna.

3.   Enligt artikel 10 ska ULT-myndigheterna vara huvudansvariga för fastställandet av strategier, prioriteringar och arrangemang, vilket också innebär att de ska utarbeta programplaneringsdokument i samarbete med kommissionen och den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

4.   ULT-myndigheterna har ansvaret för att

a)

fastställa sina egna prioriteringar, vilka ska ligga till grund för de strategier de därefter ska utarbeta, och

b)

utarbeta projekt och programförslag, vilka ska lämnas över till och granskas tillsammans med kommissionen.

Artikel 84

Utarbetande, bedömning och godkännande av programplaneringsdokumentet

1.   De behöriga territoriella utanordnare, eller vad gäller regionala program, regionala utanordnare, ska utarbeta ett förslag till ett programplaneringsdokument efter bredast möjliga samråd med intressenter och på grundval av gjorda erfarenheter och bästa praxis.

2.   Varje förslag till programplaneringsdokument ska anpassas till behoven och de specifika omständigheterna i varje ULT. Det ska ange de kärnsektorer som valts ut för unionsfinansiering, de specifika målen, de förväntade resultaten, de resultatindikatorer som ska användas för att bedöma och utvärdera förslaget samt den vägledande finansieringsramen. Det ska främja lokalt egenansvar för samarbetsprogram.

3.   Förslaget till programplaneringsdokument ska diskuteras av berört ULT och berörd medlemsstat och kommissionen från och med programplaneringsprocessens tidiga skeden i avsikt att främja komplementaritet och konsekvens i samarbetsverksamheten.

4.   Kommissionen ska bedöma förslaget till programplaneringsdokument och avgöra om det innehåller alla nödvändiga inslag och överensstämmer med målen för detta beslut och relevant unionspolitik. Kommissionen ska samråda med Europeiska investeringsbanken om förslaget till programplaneringsdokument.

5.   ULT ska tillhandahålla alla upplysningar som är nödvändiga, inbegripet resultatet av eventuella genomförbarhetsstudier, för att kommissionens bedömning av förslaget till programplaneringsdokument ska bli så effektiv som möjligt.

6.   ULT-myndigheterna och kommissionen ska godkänna programplaneringsdokumentet gemensamt. Kommissionen ska godkänna programplaneringsdokumentet i enlighet med förfarandet i artikel 86.

Artikel 85

Genomförande

1.   Kommissionen ska anta finansieringsbeslutet för ett programplaneringsdokument i enlighet med de normer som anges i budgetförordningen för elfte EUF och i enlighet med förfarandet i artikel 87.

2.   Kommissionen ska ställa de medel som anslagits till ULT inom ramen för elfte ULT till förfogande i enlighet med de förfaranden som anges i budgetförordningen för elfte EUF och i enlighet med de villkor som anges i detta beslut och i genomförandebestämmelserna för detta. För detta ändamål ska den ingå finansieringsöverenskommelser med de behöriga myndigheterna i ULT.

3.   ULT-myndigheterna har ansvaret för att

a)

förbereda upphandlingar, förhandla om och sluta kontrakt,

b)

genomföra och förvalta projekt och program, och

c)

hålla projekt och program igång och se till att de är hållbara.

4.   De behöriga myndigheterna i ULT och kommissionen ska gemensamt ansvara för att

a)

garantera att det råder lika villkor för deltagande i anbudsinfordringar och upphandlingar,

b)

följa och utvärdera verkningarna och resultaten av projekt och program, och

c)

garantera att projekt och program genomförs korrekt, snabbt och effektivt.

5.   För att underlätta diskussionerna ska tekniska möten hållas minst en gång om året mellan de territoriella utanordnare, berörda medlemsstater och företrädare för kommissionen som är inblandade i programplaneringen, framför allt med användning av modern teknik eller om möjligt som en utvidgning av ULT–EU-dialogforumet.

6.   Åtgärder som finansieras genom elfte EUF får genomföras med parallell eller gemensam samfinansiering med förbehåll för bestämmelserna i budgetförordningen för elfte EUF.

Artikel 86

Territoriella och regionala utanordnare

1.   Regeringen i respektive utomeuropeiskt land eller territorium skall utse en territoriell utanordnare, som skall företräda den i alla åtgärder som finansieras med de medel från elfte EUF som förvaltas av kommissionen och Europeiska investeringsbanken. Den territoriella utanordnaren ska utse en eller flera personer som sin ersättare när denne är förhindrad att utöva sina uppgifter och underrätta kommissionen om detta. Närhelst förutsättningar i fråga om institutionell kapacitet och sund finansiell förvaltning är uppfyllda, får den territoriella utanordnaren delegera sina uppgifter i samband med genomförande av de berörda programmen eller projekten till den ansvariga enheten inom den behöriga ULT-myndigheten. Den territoriella utanordnaren ska på förhand underrätta kommissionen om sådan delegering.

Om kommissionen upptäcker problem med genomförandet av förfarandena i samband med förvaltningen av medel från elfte EUF, ska den i samverkan med den territoriella utanordnaren ta alla nödvändiga kontakter för att avhjälpa situationen och vidta alla lämpliga åtgärder. Den territoriella utanordnaren ska ta ekonomiskt ansvar enbart för de verkställande uppgifter som han eller hon har anförtrotts.

Om medel från elfte EUF förvaltas indirekt ska den territoriella utanordnaren, med förbehåll för eventuella ytterligare befogenheter som kan beviljas av kommissionen,

a)

ansvara för samordning, programplanering, regelbunden övervakning och översyner av genomförandet av samarbetet och för samordning med givare,

b)

i nära samarbete med kommissionen ansvara för utarbetande, framläggande och bedömning av program och projekt.

2.   Om medel från elfte EUF förvaltas indirekt ska den berörda territoriella utanordnaren, med förbehåll för eventuella ytterligare befogenheter som kan beviljas av kommissionen, fungera som avtalsslutande myndighet för programplanering som genomförs genom upphandling eller ansökningsomgångar, med förhandskontroll av kommissionen.

3.   Den territoriella utanordnaren ska under genomförandefasen, med beaktande av kravet på att kommissionen ska underrättas, besluta om

a)

tekniska justeringar och ändringar i detaljfrågor av program eller projekt, förutsatt att ändringarna inte påverkar den valda tekniska lösningen och håller sig inom gränsen för den reserv för justeringar som fastställs i finansieringsöverenskommelsen,

b)

ändring av platsen för ett program eller projekt som består av flera delar, om det är motiverat av tekniska, ekonomiska eller sociala skäl,

c)

ådömande eller upphävande av dröjsmålsviten,

d)

befrielse av borgensmän från deras åtaganden,

e)

användande av underleverantörer,

f)

slutligt godkännande, förutsatt att kommissionen har bifallit det preliminära godkännandet, motsvarande protokoll och om lämpligt är närvarande vid det slutliga godkännandet, särskilt när det i samband med det preliminära godkännandet har gjorts anmärkningar i så stor utsträckning att omfattande tillkommande arbete har blivit nödvändigt, samt anlitande av konsulter och andra experter på tekniskt bistånd.

4.   Om det gäller regionala program, ska myndigheterna i deltagande ULT utse en regional utanordnare bland de samarbetsaktörer som avses i artikel 10. Den regionala utanordnarens uppgifter ska med nödvändiga ändringar motsvara den territoriella utanordnarens.

Artikel 87

EUF–ULT-kommittén

1.   Kommissionen ska vid behov biträdas av den kommitté som inrättas genom det interna avtalet avseende elfte EUF.

2.   När kommittén utövar sina befogenheter enligt detta beslut, ska den kallas EUF–ULT-kommittén. Det förfarande som gäller för den kommitté som inrättas genom det elfte interna ULT-avtalet och den genomförandeförordning som är tillämplig på elfte EUF ska gälla för EUF–ULT-kommittén Tills denna förordning träder i kraft ska de förfaranden som fastställs i rådets förordning (EG) nr 617/2007 (8).

3.   Kommittén ska koncentrera sitt arbete på de väsentliga frågorna i samarbetet på ULT-nivå och på regional nivå. Den ska övervaka genomförandet av programplaneringsdokumenten i syfte att åstadkomma samstämmighet, samordning och komplementaritet.

4.   Kommittén ska yttra sig om

a)

utkast till programplaneringsdokument och eventuella ändringar av dessa, och

b)

finansieringsbesluten för genomförandet av denna del av beslutet.

Artikel 88

Unionsdelegationernas roll

1.   Om unionen företräds av en delegation under ledning av en delegationschef, ska bestämmelserna i budgetförordningen för elfte EUF om vidaredelegerade utanordnare och räkenskapsförare tillämpas.

2.   Den territoriella och/eller regionala utanordnaren ska samarbeta och arbeta nära tillsammans med delegationschefen, som ska vara huvudkontakt för de olika samarbetsaktörerna i berörda ULT.

Artikel 89

Nationalitets- och ursprungsregler för upphandlingsförfaranden, förfaranden för beviljande av bidrag och andra tilldelningsförfaranden för ULT

1.   Allmänna regler om stödberättigande:

a)

Deltagande i upphandlingsförfaranden, förfaranden för beviljande av bidrag och andra tilldelningsförfaranden för åtgärder som finansieras genom detta beslut till förmån för tredje part ska vara öppet för alla fysiska personer som är medborgare i och juridiska personer som är etablerade i ett stödberättigat land eller territorium enligt punkt 2 samt för internationella organisationer.

b)

När det gäller åtgärder som gemensamt samfinansieras med en partner eller annan givare eller som genomförs via en medlemsstat genom delad förvaltning eller genom en förvaltningsfond som har inrättats av kommissionen, ska även länder som enligt denna partner, andra givares eller medlemsstats bestämmelser, eller i den akt som inrättar förvaltningsfonden, kan komma i fråga för finansiering, vara stödberättigade.

För åtgärder som genomförs av för ändamålet utsedda organ, när dessa är medlemsstater eller deras organ, av Europeiska investeringsbanken eller via internationella organisationer eller deras organ ska deltagande även stå öppet för fysiska eller juridiska personer som kan komma i fråga enligt det berörda utsedda organets regler, enligt vad som anges i de avtal som har ingåtts med det samfinansierande organet eller genomförandeorganet.

c)

När det gäller åtgärder som finansieras genom detta beslut och dessutom genom ett annat instrument för yttre åtgärder, inklusive partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (9), senast ändrat i Ouagadougou den 22 juni 2010 (10), ska de länder som tas upp i något av instrumenten anses kunna komma i fråga för finansiering för den berörda åtgärdens syften.

När det gäller åtgärder av global, regional eller gränsöverskridande karaktär som finansieras genom detta beslut, får fysiska och juridiska personer från länder, territorier och regioner som omfattas av åtgärden delta i förfarandena för dessa åtgärders genomförande.

d)

Alla varor som köps inom ramen för ett upphandlingskontrakt eller en bidragsöverenskommelse och finansieras genom detta beslut ska ha sitt ursprung i ett land som kommer i fråga för finansiering. Varorna får dock ha sitt ursprung i vilket land eller territorium som helst, när beloppet för de varor som köps in understiger tröskelvärdet för tillämpning av förhandlat förfarande under konkurrens. I denna artikel definieras ursprung såsom i artikel 23 och artikel 24 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (11) och annan unionslagstiftning om ursprung som inte medför förmånsbehandling.

e)

Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för eller skapa nationalitetsrestriktioner för fysiska personer som är anställda hos eller på annat sätt rättsligt står under avtal med en uppdragstagare eller i tillämpliga fall underleverantör som kan komma i fråga för finansiering.

f)

Tillträde till tilldelningsförfaranden enligt denna artikel får begränsas med hänsyn till sökandes nationalitet, lokalisering eller karaktär, om det är nödvändigt på grund av en åtgärds karaktär och mål och för ett verkningsfullt genomförande av denna.

g)

Fysiska och juridiska personer som tilldelas kontrakt ska följa tillämplig miljölagstiftning, inbegripet multilaterala miljöavtal, samt internationellt överenskomna grundläggande arbetsnormer.

2.   Anbudsgivare, sökande och kandidater från följande länder ska kunna komma i fråga för finansiering enligt detta beslut:

a)

Medlemsstater, av unionen erkända kandidatländer och potentiella kandidatländer samt länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

b)

ULT.

c)

Utvecklingsländer och territorier under utveckling vilka finns med i OECD-DAC:s förteckning över mottagare av offentligt utvecklingsbistånd och inte är medlemmar i G20-gruppen.

d)

Länder för vilka kommissionen har fastställt ömsesidigt tillträde till externt bistånd. Ömsesidigt tillträde får beviljas under en begränsad period av minst ett år, när ett land ger tillträde på lika villkor till enheter från unionen och från ULT.

e)

OECD:s medlemsstater, vid kontrakt som genomförs i ett av de minst utvecklade länderna.

f)

Efter förhandsmeddelande i dokumenten rörande förfarandet,

i)

länder som har traditionella ekonomiska förbindelser, handelsförbindelser eller geografiska förbindelser med angränsande mottagarländer,

ii)

alla länder, i brådskande fall eller när varor och tjänster inte finns tillgängliga på marknaderna i de länder som kan komma i fråga för finansiering.

3.   Kommissionen får i vederbörligen motiverade fall besluta att godta anbudsgivare, sökande och kandidater från sådana länder som inte kommer i fråga för finansiering eller varor med ursprung i ett land som inte kommer i fråga för finansiering, om finansieringsreglerna skulle omöjliggöra eller i mycket hög grad försvåra genomförandet av ett projekt eller program eller en åtgärd.

4.   För åtgärder som genomförs genom delad förvaltning ska den berörda medlemsstat till vilken kommissionen har delegerat genomförandeuppgifter på kommissionens vägnar ha rätt att godkänna deltagande av anbudsgivare, sökande och kandidater från andra länder och att godkänna varor från andra länder enligt punkt 2 f och att godta anbudsgivare, sökande och kandidater från sådana länder som inte kommer i fråga för finansiering enligt punkt 3 eller varor med ursprung i ett land som inte kommer i fråga för finansiering enligt punkt 1 d.

Artikel 90

Skydd av unionens ekonomiska intressen och finansiella kontroller

1.   Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt det här beslutet genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder.

2.   Kommissionen och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (12), utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller kontrakt som berörs av sådan finansiering.

Utan att det påverkar tillämpningen av första och andra styckena ska befogenheten att utföra revision, kontroller på plats och inspektioner i enlighet med relevant EUF-budgetförordning uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeländer eller internationella organisationer, bidragsavtal, bidragsbeslut och kontrakt som ingås med tillämpning av detta beslut.

3.   ULT ska ha det huvudsakliga ansvaret för den finansiella kontrollen av unionens medel. Berört ULT ska vid behov och enligt tillämpliga nationella bestämmelser utöva denna verksamhet samordnat med den medlemsstat till vilken det är knutet.

4.   Kommissionen ska ansvara för att

a)

det finns väl fungerande system för förvaltning och kontroll i berört ULT så att det kan säkerställas att unionsmedlen används på ett lagenligt och effektivt sätt, och

b)

i händelse av oegentligheter lämna rekommendationer om eller krav på korrigerande åtgärder för att avhjälpa brister i förvaltningen eller åtgärda oegentligheter.

5.   På grundval av administrativa överenskommelser ska kommissionen, berört ULT och, när så är lämpligt, den medlemsstat till vilken det är knutet samarbeta genom att en eller två gånger per år sammanträda för att samordna program, metoder och genomförande av de kontroller som utförs.

6.   I fråga om finansiella korrigeringar

a)

är det i första hand berört ULT som har ansvaret för att upptäcka och korrigera finansiella oegentligheter,

b)

ska kommissionen ingripa om berört ULT inte åtgärdar situationen och ingen förlikning kan nås och vidta åtgärder för att minska eller återkalla resterande medel under det totala anslaget enligt finansieringsbeslutet för programplaneringsdokumentet.

Artikel 91

Övervakning, utvärdering, översynsprocess och rapportering

1.   Finansiellt samarbete ska vara tillräckligt flexibelt för att säkerställa att insatserna hela tiden ligger i linje med målen för detta beslut och beaktar förändringar i ett ULT:s ekonomiska situation, prioriteringar och mål, framför allt genom en ad hoc-översyn av programplaneringsdokumentet.

2.   Översynen kan sättas igång av kommissionen eller på begäran av berört ULT efter kommissionens samtycke.

3.   Kommissionen ska gå igenom framstegen i genomförandet av det finansiella bistånd som ges ULT inom ramen för elfte EUF och varje år från och med 2015 lägga fram en rapport för rådet om genomförandet, resultaten och i möjligaste mån de viktigaste följderna och verkningarna av unionens finansiella bistånd. Rapporten ska även läggas fram för Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.   Rapporten som avses i punkt 3 ska innehålla information från det föregående året om de åtgärder som har finansierats, resultaten av uppföljnings- och utvärderingsverksamheten, de berörda partnernas deltagande och genomförandet av åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena inom ramen för elfte EUF. I rapporten ska resultaten av biståndet bedömas, så vitt möjligt med användning av specifika och mätbara indikatorer. Den ska avspegla de viktigaste erfarenheterna och uppföljningen av rekommendationerna i utvärderingarna från de föregående åren.

Kapitel 4

Principer för berättigande

Artikel 92

Berättigande till territoriell finansiering

1.   Myndigheterna i ULT ska vara berättigade till finansiellt stöd enligt detta beslut.

2.   Efter godkännande från myndigheterna i berört ULT ska även följande enheter eller organ vara berättigade till finansiellt stöd enligt detta beslut:

a)

Lokala, nationella och/eller regionala offentliga eller halvoffentliga myndigheter och organ, avdelningar eller lokala myndigheter i ULT, särskilt finansiella institut och utvecklingsbanker.

b)

Företag i ULT och inom regionala grupper.

c)

Företag i en medlemsstat, för att dessa ska få möjlighet att driva produktiva projekt i ett ULT, varvid stöd ska ges som tillägg till företagets egna bidrag.

d)

Finansiella intermediärer i ULT och unionen som främjar och finansierar privata investeringar i ULT.

e)

Aktörer inom decentraliserat samarbete samt andra icke-statliga aktörer från ULT och unionen för att ge dem möjlighet att inleda projekt och program på de ekonomiska, kulturella och sociala områdena och på utbildningsområdet i ULT inom ramen för det decentraliserade samarbete som avses i artikel 12.

Artikel 93

Berättigande till territoriell finansiering

1.   Ett regionalt anslag ska användas för åtgärder som gynnar och omfattar

a)

två eller flera ULT, oberoende av var de är belägna,

b)

ett eller flera ULT och ett eller flera av de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget,

c)

ett eller flera ULT och en eller flera grannstater både i och utanför AVS,

d)

ett eller flera ULT, ett eller flera av de yttersta randområdena och en eller flera stater i och utanför AVS,

e)

två eller flera regionala organ i vilka ULT är medlemmar,

f)

ett eller flera ULT och regionala organ i vilka ULT, AVS-stater eller ett eller flera av de yttersta randområdena är medlemmar,

g)

ULT och unionen som helhet, eller

h)

en eller flera enheter, myndigheter eller andra organ från minst ett ULT, vilka är medlemmar i en europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt artikel 8, en eller flera yttersta regioner och en eller flera AVS- och/eller icke-AVS-grannstater.

2.   Den finansiering som ges för att möjliggöra AVS-staternas, de yttersta randområdenas och andra länders deltagande tillkommer utöver de medel som anslås till ULT enligt detta beslut.

3.   AVS-staternas, de yttersta randområdenas och andra länders deltagande i program som inrättats enligt detta beslut är endast möjligt under förutsättning att

a)

de projekt och program som finansieras inom ramen för den fleråriga budgetramen för samarbete fortfarande har sin tyngdpunkt i ett ULT,

b)

det finns motsvarande bestämmelser inom ramen för unionens finansieringsinstrument, och

c)

proportionalitetsprincipen respekteras.

4.   Lämpliga åtgärder kommer att göra det möjligt att kombinera anslag från EUF och unionens allmänna budget för finansieringen av samarbetsprojekt mellan ULT, AVS-staterna, de yttersta randområdena och andra länder, särskilt förenklade förfaranden för en gemensam förvaltning av sådana projekt.

Artikel 94

Berättigande vad gäller unionsprogram

1.   Fysiska personer från ULT, enligt definitionen i artikel 50, samt i tillämpliga fall relevanta offentliga och/eller privata organ och institutioner i ULT, ska vara berättigade till deltagande i och finansiering från unionsprogram i enlighet med de bestämmelser och mål som gäller för programmen och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

2.   ULT ska dessutom vara berättigade till stöd enligt unionens program för samarbete med andra länder, särskilt utvecklingsländer, i enlighet med de regler, mål och arrangemang som gäller för dessa program.

3.   Kommissionen ska rapportera till EUF–ULT-kommittén om ULT:s deltagande i unionsprogrammen på grundval av information i ULT:s årliga rapport om genomförandet och annan tillgänglig information.

FEMTE DELEN

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 95

Delegering av befogenheter till kommissionen

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter för ändring av tilläggen i bilaga VI för att ta hänsyn till teknisk utveckling och ändringar i tullagstiftningen, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 96.

Artikel 96

Utövande av delegering

1.   Kommissionens ska ha befogenhet att anta delegerade akter med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 95 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 1 januari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 95 får när som helst återkallas av rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen har antagit en delegerad akt ska den underrätta rådet om detta.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 95 ska träda i kraft endast om rådet inte har gjort någon invändning mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs rådet, eller om rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att det inte kommer att göra några invändningar. Denna period kan förlängas med två månader på rådets initiativ.

Artikel 97

Ändrad status

Rådet ska i enlighet med artikel 203 i EUF-fördraget besluta om nödvändiga anpassningar av detta beslut när

a)

ett ULT blir självständigt,

b)

ett ULT lämnar associeringen,

c)

ett ULT blir ett yttersta randområde,

d)

ett av de yttersta randområdena blir ett ULT.

Artikel 98

Upphävande

Rådets beslut 2001/822/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 99

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

Bilaga VI ska tillämpas i enlighet med artikel 65 i den bilagan.

Utfärdat i Bryssel den 25 november 2013.

På rådets vägnar

D. PAVALKIS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 19).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (EUT L 316, 4.12.2007, s. 6).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EUT L 332, 6.8.2008, s. 81).

(7)  Internt avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 6.8.2013, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 617/2007 av den 14 maj 2007 om genomförande av tionde Europeiska utvecklingsfonden enligt AVS–EG-partnerskapsavtalet

(EUT L 152, 13.6.2007, s. 1).

(9)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(10)  EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(11)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

(12)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter

(EUT L 292, 15.11.1996, s. 2).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ISOLERADE UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

Falklandsöarna.

Sankt Helena med öarna Ascension och Tristan da Cunha.

Saint-Pierre-et-Miquelon.


BILAGA II

FINANSIELLT BISTÅND FRÅN UNIONEN: ELFTE EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDEN (EUF 11)

Artikel 1

Fördelning mellan olika instrument

1.   För de ändamål som anges i detta beslut och för sjuårsperioden 1 januari 2014–31 december 2020 ska det belopp om totalt 364,5 miljoner EUR i finansiellt bistånd från unionen inom ramen för EUF 11 som fastställdes genom det interna avtalet om inrättande av elfte Europeiska utvecklingsfonden fördelas på följande sätt:

a)

351 miljoner EUR ska avsättas för icke återbetalningspliktigt programplanerat stöd till långsiktig utveckling, humanitärt bistånd, katastrofbistånd, stöd till flyktingar och tilläggsstöd vid fluktuationer i exportinkomsterna samt stöd till regionalt samarbete och regional integration.

b)

5 miljoner EUR ska avsättas för att finansiera räntesubventioner och tekniskt bistånd inom ramen för det investeringsanslag för ULT som avses i bilaga IV.

c)

8,5 miljoner EUR ska avsättas för undersökningar och tekniskt bistånd i enlighet med artikel 80 i detta beslut samt för en övergripande utvärdering av beslutet som ska göras senast fyra år innan det löper ut.

2.   Efter den 31 december 2020 ska medel från EUF 11 inte längre tas i anspråk, såvida inte rådet enhälligt beslutar något annat på förslag från kommissionen.

3.   Om de medel som anslagits enligt punkt 1 helt skulle ha tagits i anspråk innan beslutet upphör att gälla, ska rådet vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 2

Resursförvaltning

EIB ska förvalta de lån som beviljas från dess egna medel och som avses i bilaga III, liksom de åtgärder som finansieras inom ramen för investeringsanslaget för ULT och som avses i bilaga IV. Alla övriga finansieringsmedel enligt detta beslut ska förvaltas av kommissionen.

Artikel 3

Anslagsfördelning mellan ULT

Det belopp på 351 miljoner EUR som anges i artikel 1.1 a si denna bilaga ka fördelas efter ULT:s behov och resultat enligt de kriterier som anges nedan.

1.

Ett belopp A på 229,5 miljoner EUR ska fördelas mellan andra ULT än Grönland, i synnerhet för att finansiera de initiativ som avses i programplaneringsdokumenten. Programplaneringsdokumenten ska när så är lämpligt ägna särskild uppmärksamhet åt åtgärder som syftar till att stärka de mottagande ULT:s samhällsstyrning och institutionella kapacitet samt i förekommande fall ange en sannolik tidsplan för de planerade åtgärderna.

Vid fördelningen av belopp A ska hänsyn tas till befolkningsstorleken, BNP-nivån, nivån på anslag från tidigare europeiska utvecklingsfonder och begränsningar på grund av det isolerade geografiska läget för de ULT som nämns i artikel 9 i detta beslut. Alla anslagsfördelningar ska möjliggöra ett effektivt utnyttjande. Beslut om anslagsfördelningar ska ske i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

2.

Ett belopp på 100 miljoner EUR ska avsättas för stöd till regionalt samarbete och regional integration i enlighet med artikel 7 i detta beslut, i synnerhet med avseende på de prioriteringar och de områden av ömsesidigt intresse som avses i artikel 5 i detta beslut samt genom samråd i de associeringsformer för partnerskapet mellan EU och AVS som avses i artikel 14 i detta beslut. Samordning med andra av unionens finansieringsinstrument och samarbete mellan ULT och de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget ska eftersträvas.

3.

En icke fördelad reserv B på 21,5 miljoner EUR ska inrättas för följande åtgärder:

a)

För att finansiera humanitärt bistånd och katastrofbistånd för ULT och, vid behov, tilläggsstöd vid fluktuationer i exportinkomsterna i enlighet med bilaga IV.

b)

För att göra nya anslagsfördelningar i takt med utvecklingen av ULT:s behov och resultat enligt punkt 1.

Resultaten ska, på ett objektivt sätt som medger öppenhet och insyn, utvärderas bl.a. på grundval av i vilken grad de fördelade medlen utnyttjats, landets resultat när det gäller att effektivt genomföra pågående åtgärder samt antagna åtgärder för hållbar utveckling.

4.

Kommissionen får till följd av en översyn efter halva löptiden fastställa fördelningen av icke fördelade medel som avses i denna artikel. Förfarandena för en sådan översyn och beslut om en ny fördelning ska antas i enlighet med artikel 87 i detta beslut.


BILAGA III

FINANSIELLT BISTÅND FRÅN UNIONEN: LÅN UR EIB:s EGNA MEDEL

Artikel 1

Belopp

Europeiska investeringsbanken ska tillhandahålla ett belopp på högst 100 miljoner EUR för finansiering ur bankens egna medel i enlighet med dess egna regler och förfaranden och på de villkor som anges i dess stadgar och denna bilaga.

Artikel 2

EIB

1.   EIB ska

a)

med hjälp av de medel den förvaltar bidra till de utomeuropeiska ländernas och territoriernas (ULT) industriella och ekonomiska utveckling territoriellt och regionalt ochi detta syfte finansiera produktiva projekt eller andra investeringar som syftar till att främja den privata sektorn inom alla delar av ekonomin,

b)

etablera ett nära samarbete med territoriella och regionala utvecklingsbanker och med finansinstitut och banker i ULT och i unionen, samt

c)

i samråd med de berörda ULT vid behov anpassa de ordningar och förfaranden för genomförande av samarbetet för utvecklingsfinansiering som anges i detta beslut i syfte att ta hänsyn till projektens natur och, inom ramen för de förfaranden som fastställs i EIB:s stadga, handla i enlighet med målen i detta beslut.

2.   Finansiering ur EIB:s egna medel ska beviljas på följande villkor:

a)

Referensräntesatsen ska vara den räntesats som EIB tillämpar för lån med motsvarande villkor i fråga om valuta, amorteringstid och säkerheter den dag då kontraktet undertecknas eller då utbetalning sker.

b)

Emellertid gäller följande:

i)

Projekt inom den offentliga sektorn ska i princip vara berättigade till en räntesubvention på 3 %.

ii)

För projekt inom den privata sektorn som omfattar omstruktureringar inom ramen för privatisering, eller för projekt med väsentliga och klart påvisbara sociala eller miljömässiga förtjänster får lånen förlängas med en räntesubvention vars belopp och form kommer att beslutas med hänsyn till projektets särskilda karaktär. Räntesubventionen ska emellertid inte överstiga 3 %.

iii)

Den slutgiltiga räntesatsen får aldrig understiga 50 % av referensräntesatsen.

c)

Beloppet för räntesubventionen, beräknat efter subventionens värde vid tiden för utbetalningen, ska avräknas mot de räntesubventioner som fastställs i artikel 2.11 i bilaga IV och betalas direkt till EIB. Räntesubventionerna får kapitaliseras eller användas i form av bidrag för att stödja projektrelaterat tekniskt bistånd, särskilt till finansinstitut i ULT.

d)

Amorteringstiden för lån som EIB beviljar ur egna medel ska fastställas på grundval av projektets ekonomiska och finansiella särdrag, men får inte överstiga 25 år. Lånen ska normalt omfatta en betalningsfri period som ska fastställas på grundval av projektets genomförandetid.

3.   För investeringar som avser företag inom den offentliga sektorn och som finansieras av EIB ur dess egna medel får EIB ställa krav på specifika projektrelaterade garantier eller åtaganden från de berörda ULT:s sida.

Artikel 3

Villkor för överföring av utländsk valuta

1.   De berörda ULT ska i fråga om åtgärder enligt detta beslut som de skriftligen godkänt

a)

medge befrielse från alla nationella eller lokala skatter eller andra pålagor på de räntor, provisioner och amorteringar av lån som ska betalas enligt lagstiftningen i det eller de berörda ULT,

b)

göra den utländska valuta tillgänglig för mottagarna som behövs för betalning av ränta, provision och amorteringar av lån i enlighet med finansieringsavtal som ingåtts för genomförande av projekt på deras territorium, samt

c)

göra den utländska valuta tillgänglig för EIB som behövs för överföring av alla belopp som den har tagit emot i nationell valuta, till den växelkurs som gäller mellan euron eller de andra valutor i vilka överföring sker och den nationella valutan den dag då överföringen sker. Dessa belopp kan omfatta alla former av betalningar, exempelvis ränta, utdelning, provisioner, avgifter, amorteringar av lån samt inkomster från försäljning av aktier, som ska göras i enlighet med finansieringsavtal som ingåtts för genomförande av projekt på deras territorier.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel ska med berörda ULT avses de ULT som drar nytta av åtgärden.


BILAGA IV

FINANSIELLT BISTÅND FRÅN UNIONEN: EIB:S INVESTERINGSANSLAG

Artikel 1

Syfte

Det investeringsanslag för ULT (nedan kallat investeringsanslaget) som inrättades genom beslut 2001/822/EG med medel från EUF för att främja ekonomiskt livskraftiga företag ska bibehållas.

Formerna och villkoren för finansiering i samband med åtgärder inom ramen för investeringsanslaget samt för lån från EIB ur dess egna medel ska vara de som anges i det interna avtalet om inrättande av elfte Europeiska utvecklingsfonden, i bilaga III och i denna bilaga.

Medlen får kanaliseras till de finansieringsberättigade företagen direkt eller indirekt, via därtill behöriga investeringsfonder eller finansiella intermediärer.

Artikel 2

Medel inom ramen för investeringsanslaget

1.   Medlen inom ramen för investeringsanslaget får bland annat användas för följande:

a)

Tillhandahållande av riskkapital i form av

i)

förvärv av andelar i eget kapital i ULT-företag, inbegripet finansinstitut, oavsett om de är baserade i ett ULT eller inte,

ii)

andra former av kapitalbistånd till ULT-företag, inbegripet finansinstitut, samt

iii)

garantier och andra former av kreditförstärkning som kan användas för att täcka politiska och andra investeringsrelaterade risker, såväl för utländska som för lokala investerare och långivare.

b)

Tillhandahållande av vanliga lån.

2.   Förvärv av andelar i eget kapital ska normalt avse icke-kontrollerande minoritetsinnehav, och gottgörelse ska utgå på grundval av det berörda projektets resultat.

3.   Andra former av kapitalbistånd kan utgöras av aktieägarförskott, konvertibla obligationer, villkorslån, förlagslån, vinstandelslån eller andra liknande former av stöd. Sådant bistånd kan särskilt utgå som

a)

villkorslån, för vilka villkoren i fråga om ränta och amorteringar eller löptid ska knytas till uppfyllandet av vissa villkor avseende projektresultat; vad specifikt gäller villkorslån för förstudier för ett projekt eller annat projektrelaterat tekniskt bistånd får avkall göras på betalningen av ränta och amorteringar om projektet inte skulle komma till stånd,

b)

vinstandelslån, för vilka betalningen av ränta och amorteringar eller löptid ska knytas till projektets finansiella avkastning, eller

c)

förlagslån, vilka behöver återbetalas först sedan andra skulder har reglerats.

4.   Gottgörelsen ska för varje åtgärd specificeras i samband med att lånet beviljas.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 gäller följande:

a)

När det gäller villkorslån eller vinstandelslån, ska gottgörelsen normalt utgöras av dels en fast räntesats på högst 3 %, dels en rörlig komponent som knyts till projektresultatet.

b)

När det gäller förlagslån, ska räntesatsen vara marknadsrelaterad.

6.   För garantier ska avgiften sättas så att den återspeglar de försäkrade riskerna och åtgärdens särdrag.

7.   Räntesatsen på vanliga lån ska utgöras av dels en referensräntesats, vilken ska motsvara den räntesats som EIB tillämpar för jämförbara lån med motsvarande villkor i fråga om betalningsfri period och amorteringstid, plus ett räntepåslag som ska fastställas av EIB.

8.   Vanliga lån får i följande fall beviljas på förmånliga villkor:

a)

Om det är fråga om sådana infrastrukturprojekt i de minst utvecklade ULT eller i ULT som befunnit sig i konflikt eller drabbats av naturkatastrofer som är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn. Räntesatsen ska i sådana fall nedsättas med 3 %.

b)

För projekt som innefattar omstruktureringsåtgärder inom ramen för privatisering eller som har betydande och klart påvisbara positiva sociala eller miljömässiga verkningar. I sådana fall får lån beviljas med en räntesubvention vars storlek och form ska beslutas med hänsyn till projektets särdrag. Räntesubventionen ska emellertid inte överstiga 3 %.

9.   Den slutgiltiga räntesatsen för lån enligt punkt 8 a eller b får aldrig understiga 50 % av referensräntesatsen.

10.   De medel som ska få användas för beviljande av sådana förmåner kommer att ställas till förfogande från investeringsanslaget och får inte överskrida det totalbelopp som anslagits för finansiering av investeringar dels från investeringsanslaget, dels av banken ur dess egna medel.

11.   Räntesubventioner får kapitaliseras eller användas i form av bidrag för att stödja projektrelaterat tekniskt bistånd, särskilt till finansinstitut i ULT.

Artikel 3

Åtgärder inom ramen för investeringsanslaget

1.   Investeringsanslaget ska kunna utnyttjas inom alla sektorer av ekonomin och stödja investeringar som görs av privata eller affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn, även investeringar i intäktsgenererande ekonomisk och teknisk infrastruktur som är av central betydelse för den privata sektorn. Följande ska gälla för investeringsanslaget:

a)

Det ska förvaltas som en fond som automatiskt förnyas och syfta till finansiell bärkraftighet. Finansieringsverksamheten ska äga rum på marknadsrelaterade villkor och det ska undvikas att finansieringsstödet förorsakar snedvridningar på lokala marknader eller tränger ut privata finansieringskällor.

b)

Det ska understödja den finansiella sektorn i ULT och ha en katalysatoreffekt genom att underlätta mobiliseringen av långfristig lokal finansiering och uppmuntra utländska privata investerare och långivare att engagera sig i projekt i ULT.

c)

Det ska bära en del av den risk som är förenad med de projekt som finansieras och dess finansiella bärkraftighet ska säkras genom portföljen som helhet, inte genom de enskilda åtgärderna.

d)

Det ska sträva efter att slussa medel genom institutioner och program i ULT som främjar utvecklingen av små och medelstora företag.

2.   EIB kommer att ersättas för sina kostnader för att förvalta investeringsanslaget. Ersättningen till EIB ska varje år omfatta dels en fast del på 0,5 % av den ursprungliga medelsanvisningen, dels en rörlig del på högst 1,5 % av den del av portföljen som utgörs av investeringar i projekt i ULT. Ersättningen kommer att finansieras med medel från investeringsanslaget.

3.   När detta beslut upphör att gälla ska det ackumulerade nettoåterflödet till investeringsanslaget föras över till nästa finansieringsinstrument för ULT, såvida rådet inte beslutar något annat.

Artikel 4

Villkor beträffande valutarisk

För att verkningarna av växelkursfluktuationer ska kunna minimeras ska valutariskaspekten hanteras på följande sätt:

a)

Vid förvärv av andelar i avsikt att förstärka ett företags eget kapital ska som huvudregel valutarisken bäras inom ramen för investeringsanslaget.

b)

Vid riskkapitalfinansiering för små och medelstora företag ska som huvudregel unionen och de andra berörda parterna gemensamt bära valutarisken. Genomsnittligt sett ska valutarisken delas lika.

c)

I de fall det är möjligt och lämpligt, särskilt i länder som utmärks av makroekonomisk och finansiell stabilitet, ska strävan vara att lån som beviljas inom ramen för investeringsanslaget ska vara utställda i ULT:s egen valuta, vilket innebär att valutarisken bärs av långivarna.

Artikel 5

Finansiell kontroll

1.   Investeringsanslaget ska omfattas av det kontroll- och ansvarsfrihetsförfarande som anges i EIB:s stadga för all dess verksamhet.

2.   Europeiska revisionsrättens övervakning av investeringsanslaget ska ske i enlighet med det förfarande som överenskommits mellan kommissionen, EIB och revisionsrätten, särskilt det trepartsavtal mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken av den 27 oktober 2003, i dess ändrade lydelse.

Artikel 6

Privilegier och immunitet

1.   Företrädare för EIB som har uppgifter i samband med detta beslut eller dess genomförande ska när de fullgör sina uppgifter eller reser till eller från den ort där de ska fullgöra sina uppgifter åtnjuta, i ULT, gängse privilegier, immunitet och lättnader.

2.   EIB ska för sina officiella meddelanden och för översändandet av alla sina dokument åtnjuta, på ULT:s territorier, den behandling som tillkommer internationella organisationer.

3.   EIB:s officiella korrespondens och andra former av officiella meddelanden får inte censureras.


BILAGA V

FINANSIELLT BISTÅND FRÅN UNIONEN: TILLÄGGSSTÖD VID KORTVARIGA FLUKTUATIONER I EXPORTINKOMSTER

Artikel 1

Principer

1.   Ett ULT:s grad av beroende av export av varor, särskilt av export av produkter från jordbruks-, fiskeri- och gruvsektorn, ska vara ett kriterium vid anslagstilldelningen för långsiktig utveckling.

2.   För att de negativa effekterna av instabilitet i exportinkomsterna ska kunna lindras och för att det ska bli möjligt att slå vakt om det utvecklingsprogram som äventyras på grund av inkomstminskningen kan på grundval av artiklarna 2 och 3 i denna bilaga tilläggsstöd utgå från de programmedel som avsatts för landets långsiktiga utveckling.

Artikel 2

Kriterier för berättigande

1.   Tilläggsstöd ska utgå

a)

om inkomsterna av exporten av varor minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett isolerat ULT enligt bilaga I) jämfört med det aritmetiska medelvärdet av exportinkomsterna under de tre första åren av de fyra år som närmast föregår tillämpningsåret, eller

b)

i fråga om ett land där inkomsterna av exporten från jordbruks-, fiskeri- eller gruvsektorn utgör mer än 40 % av de totala inkomsterna av exporten av varor, om inkomsterna från den totala exporten av produkter från jordbruks-, fiskeri- eller gruvsektorn minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett isolerat ULT enligt bilaga I) jämfört med det aritmetiska medelvärdet av exportinkomsterna under de tre första åren av de fyra år som närmast föregår tillämpningsåret.

2.   Rätten till tilläggsstöd ska vara begränsad till fyra på varandra följande år.

3.   Tilläggsmedlen ska avspeglas i det berörda landets offentliga räkenskaper. De ska användas i enlighet med de genomförandebestämmelser som ska fastställas i enlighet med artikel 85 i detta beslut. I samförstånd mellan parterna får medlen användas för att finansiera program som finns upptagna i den nationella budgeten. En del av tilläggsstödet får emellertid också avsättas för specifika sektorer.

Artikel 3

Förskott

Inom ramen för systemet för tilläggsstöd ska det vara möjligt att ge förskott för att täcka eventuella förseningar när det gäller framtagandet av konsoliderad handelsstatistik och för att säkerställa att medlen i fråga kan inkluderas i budgeten för året efter tillämpningsåret. Förskott ska ges på grundval av den preliminära exportstatistik som myndigheterna i ULT upprättat och överlämnat till kommissionen innan den officiella slutliga konsoliderade statistiken ges in. Förskottet får som mest uppgå till 80 % av det beräknade beloppet för tilläggsstöd för tillämpningsåret i fråga. De belopp som beviljats ska i samförstånd mellan kommissionen och myndigheterna i ULT anpassas mot bakgrund av den slutgiltiga konsoliderade exportstatistiken och de slutgiltiga uppgifterna avseende underskottet i statens finanser.

Artikel 4

Revision

Bestämmelserna i denna bilaga ska ses över av rådet senast två år från och med det att de genomförandebestämmelser som avses i artikel 85 i detta beslut har trätt i kraft och därefter på begäran av kommissionen, en medlemsstat eller ett ULT.


BILAGA VI

OM DEFINITIONEN AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 37

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER” 38

AVDELNING III

TERRITORIELLA KRAV 44

AVDELNING IV

URSPRUNGSINTYG 45

AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE 53

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA 57

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER 57
Tillägg I–XIII 59

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna bilaga gäller följande definitioner:

a)   EPA-länder: regioner eller stater som tillhör gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och som har ingått avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) eller som leder till att sådana avtal sluts, när ett sådant avtal börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, beroende på vilket som infaller först.

b)   tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.

c)   material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

d)   produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

e)   varor: både material och produkter.

f)   fungibla material: material som har samma beskaffenhet, handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper och som inte kan skiljas från varandra när de införlivats i den färdiga produkten.

g)   tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

h)   värdet av material i förteckningen i tillägg II: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i ULT. I de fall värdet på ursprungsmaterialet som används inte är känt ska detta led gälla i tillämpliga delar.

i)   pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderas i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i ULT, avses med pris fritt fabrik summan av alla dessa kostnader, med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

Vid tillämpning av denna definition och när den sista bearbetningen eller behandlingen har lagts ut på en underleverantör kan uttrycket tillverkare i första stycket i detta led avse det företag som har anlitat underleverantören.

j)   maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial: det maximala innehåll av icke-ursprungsmaterial som medges för att en tillverkning ska betraktas som en bearbetning eller behandling som är tillräcklig för att ge en produkt ursprungsstatus. Innehållet kan uttryckas som en procentandel av produktens pris fritt fabrik eller av nettovikten för dessa använda material som omfattas av en angiven grupp kapitel eller ett angivet kapitel, nummer eller undernummer.

k)   nettovikt: vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage.

l)   kapitel, HS-nummer och undernummer: de kapitel, nummer eller undernummer (med fyr- eller sexställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat Harmoniserade systemet eller HS), med hänsyn till de ändringar som gjorts enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 26 juni 2004.

m)   klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer eller undernummer.

n)   sändning: produkter som antingen

i)

sänds samtidigt från en exportör till en mottagare, eller

ii)

omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

o)   exportör: en person som exporterar varor till unionen eller ett ULT och som kan styrka varornas ursprung, oavsett om denne är tillverkaren och oavsett om denne själv fullgör exportformaliteterna.

p)   registrerad exportör: en exportör som är registrerad hos det berörda ULT:s eller unionens behöriga myndigheter för att denne ska kunna upprätta ursprungsförsäkringar med avsikt att exportera inom ramen för detta beslut.

q)   ursprungsförsäkran: en av exportören upprättad försäkran om att de produkter som den avser uppfyller ursprungsreglerna i denna bilaga, så att antingen den person som deklarerar varorna för övergång till fri omsättning i unionen ska kunna ansöka om förmånlig tullbehandling eller den ekonomiska aktör i ett ULT som importerar material för ytterligare behandling inom ramen för kumulation ska kunna styrka dessa varors ursprungsstatus.

r)   land inom det allmänna preferenssystemet: ett land eller territorium i enlighet med artikel 2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 978/2012 (1).

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Följande produkter ska anses ha ursprung i ett ULT:

a)

Produkter som helt framställts i ett ULT enligt artikel 3 i denna bilaga.

b)

Produkter som framställts i ett ULT och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 4 i denna bilaga.

2.   Ursprungsprodukter som framställts av material som helt framställts eller som genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i två eller flera ULT ska anses ha ursprung i det ULT där den senaste bearbetningen eller behandlingen ägde rum.

3.   Vid tillämpningen av punkt 1 skall samtliga ULT betraktas som ett enda territorium.

Artikel 3

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses som helt framställda i ett ULT:

a)

Mineralprodukter som har utvunnits ur dess jord eller havsbotten.

b)

Växter och vegetabiliska produkter som har odlats eller skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter som har erhållits från slaktade djur som fötts och uppfötts där.

f)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

g)

Produkter från vattenbruk, om fisken, kräftdjuren och blötdjuren fötts där eller uppfötts där från ägg, larver eller yngel.

h)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför varje territorialvatten av dess fartyg.

i)

Produkter som framställts ombord på dess fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i h.

j)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial.

k)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

l)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför varje territorialvatten, förutsatt att det har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

m)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–l.

2.   Med dess fartyg och dess fabriksfartyg i punkt 1 h och i avses endast fartyg och fabriksfartyg som uppfyller följande krav:

a)

De är registrerade i ett ULT eller i en medlemsstat.

b)

De för ett ULT:s eller en medlemsstats flagg.

c)

De uppfyller ett av följande villkor:

i)

De ägs till minst 50 % av medborgare i ULT eller i medlemsstater.

ii)

De ägs av företag som har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhetsort i ULT eller i medlemsstater, och som till minst 50 % ägs av ULT eller av offentliga organ eller medborgare i ULT eller i medlemsstater.

3.   Villkoren i punkt 2 kan uppfyllas i medlemsstaterna eller i olika ULT. I detta fall ska produkterna anses ha ursprung i det ULT där fartyget eller fabriksfartyget är registrerat enligt punkt 2 a.

Artikel 4

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 6 i denna bilaga ska produkter som inte är helt framställda i det berörda ULT enligt artikel 3 i denna bilaga anses ha ursprung där, om villkoren i förteckningen i tillägg II för de berörda varorna är uppfyllda.

2.   Om en produkt som har fått ursprungsstatus i ett ULT enligt punkt 1 behandlas ytterligare i detta ULT och används som material i tillverkningen av en annan produkt, ska hänsyn inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

3.   Bedömningen av huruvida villkoren i punkt 1 är uppfyllda ska göras separat för varje produkt.

Om emellertid regeln i fråga baseras på efterlevnad av ett maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial får värdet av sådant material beräknas som ett genomsnitt enligt punkt 4 i syfte att beakta fluktuationer i kostnader och växelkurser.

4.   I det fall som avses i punkt 3 andra stycket ska ett genomsnittligt produktpris fritt fabrik och ett genomsnittligt värde av använt icke-ursprungsmaterial beräknas på grundval av summan av priserna fritt fabrik för all försäljning av produkterna under det föregående räkenskapsåret respektive summan av värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts i tillverkningen av produkterna under det föregående räkenskapsåret, enligt definitionen i exportlandet, eller, om siffror för ett fullständigt räkenskapsår inte är tillgängliga, en kortare period som inte bör underskrida tre månader.

5.   Exportörer som har valt att beräkna genomsnittsvärden ska konsekvent tillämpa denna metod under det år som följer på referensräkenskapsåret eller, i tillämpliga fall, det år som följer på den kortare period som används som referensperiod. Exportörerna får upphöra att tillämpa denna metod om de under ett givet räkenskapsår, eller en given kortare representativ period på minst tre månader, registrerar att de fluktuationer i kostnader eller växelkurser som motiverat användningen av metoden har upphört.

6.   De genomsnittsvärden som avses i punkt 4 ska användas som pris fritt fabrik respektive värdet av icke-ursprungsmaterial vid fastställandet av huruvida regeln om maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial har efterlevts.

Artikel 5

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 4 i denna bilaga är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilvaror.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning och partiell eller fullständig malning av ris; polering och glasering av spannmål och ris.

g)

Tillsats av färg- eller smakämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av kristallsocker.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag; blandning av socker med varje slag av material.

n)

Enkel tillsats av vatten eller utspädning, dehydratisering eller denaturering av produkter.

o)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

p)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i leden a–o.

q)

Slakt av djur.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska åtgärder anses vara enkla när de kan vidtas utan några speciella färdigheter eller maskiner, apparater eller verktyg som särskilt tillverkats eller installerats för dessa åtgärder.

3.   Alla åtgärder som vidtagits i ett ULT i fråga om en viss produkt ska beaktas när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått ska anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 6

Toleranser

1.   Genom undantag från artikel 4 i denna bilaga och om inte annat följer av punkterna 2 och 3 i denna artikel får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen i tillägg II inte får användas vid tillverkningen av en viss produkt ändå användas, om deras totala värde eller nettovikt för produkten i fråga inte överskrider

a)

15 % av produktens vikt, när det gäller produkter som omfattas av kapitel 2 och kapitel 4–24, utom bearbetade fiskeriprodukter i kapitel 16,

b)

15 % av produktens pris fritt fabrik, när det gäller andra produkter, utom produkter som omfattas av kapitel 50–63, för vilka de toleranser som anges i anmärkningarna 6 och 7 i tillägg I ska tillämpas.

2.   Punkt 1 får inte medföra att någon av de procentsatser för maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial som anges i förteckningen i tillägg II överskrids.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för produkter som är helt framställda i ett ULT enligt artikel 3 i denna bilaga. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 11.2 i denna bilaga ska dock de toleranser som föreskrivs i de punkterna inte desto mindre tillämpas på summan av alla material som används i tillverkningen av en produkt och för vilka regeln i förteckningen i tillägg I för produkten i fråga föreskriver att sådana material måste vara helt framställda.

Artikel 7

Kumulation inom unionen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i unionen anses vara material med ursprung i ett ULT om de ingår i en produkt som framställts i ett ULT, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska bearbetning eller behandling som utförts i unionen anses ha utförts i ett ULT, om materialen har genomgått påföljande bearbetning eller behandling i ett ULT som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

3.   För kumulation som avses i denna artikel ska materialens ursprung fastställas i enlighet med denna bilaga.

Artikel 8

Kumulation med EPA-länder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i EPA-länder anses vara material med ursprung i ett ULT om de ingår i en produkt som framställts i ett ULT, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska bearbetning eller behandling som utförts i EPA-länder anses ha utförts i ett ULT, om materialen har genomgått påföljande bearbetning eller behandling i ett ULT som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

3.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska ursprunget för de material som har ursprung i ett EPA-land fastställas i enlighet med de ursprungsregler som är tillämpliga på EPA-landet i fråga och relevanta bestämmelser om ursprungsintyg och administrativt samarbete.

Kumulation enligt denna artikel ska inte tillämpas på

a)

material med ursprung i Republiken Sydafrika som inte kan importeras direkt till unionen tull- och kvotfritt inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan unionen och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC),

b)

material som förtecknas i tillägg XIII.

4.   Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas under förutsättning att

a)

det EPA-land som levererar materialen och det ULT som tillverkar slutprodukten har åtagit sig att

i)

efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och

ii)

tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva,

b)

det berörda ULT har anmält de åtaganden som avses i led a till kommissionen.

5.   Om EPA-länderna redan före detta besluts ikraftträdande har uppfyllt bestämmelserna i punkt 4, ska ett nytt åtagande inte krävas.

Artikel 9

Kumulation med andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till unionens marknad inom ramen för allmänna preferenssystemet

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i länder och territorier som avses i punkt 2 i den här artikeln anses vara material med ursprung i ett ULT om de ingår i en produkt som framställts i ett ULT, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska materialet ha ursprung i länder och territorier som

a)

omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP) (2),

b)

omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till unionens marknad på den sexsiffriga nivån i HS i enlighet med den allmänna ordningen för det allmänna preferenssystemet (3).

3.   Ursprunget för material från de berörda länderna och territorierna ska fastställas i enlighet med de ursprungsregler som fastställs med stöd av artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 samt i enlighet med artikel 32 eller 41 i denna bilaga.

4.   Kumulation enligt denna punkt ska inte tillämpas på

a)

material som vid införseln i unionen omfattas av antidumpnings- eller utjämningstullar om de har ursprung i det land som omfattas av dessa tullar,

b)

produkter av tonfisk enligt kapitlen 3 eller 16 i Harmoniserade systemet, vilka omfattas av artikel 7 och artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 samt ändringsrättsakter och motsvarande rättsakter,

c)

material som omfattas av artikel 22 och artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 samt ändringsrättsakter och motsvarande rättsakter.

5.   Kumulation enligt punkt 1 i denna artikel får tillämpas endast under förutsättning att

a)

De länder eller territorier som är involverade i kumulationen har åtagit sig att efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva.

b)

Det berörda ULT har anmält det åtagande som avses i led a till kommissionen.

6.   Kommissionen ska i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien) offentliggöra uppgifter om från och med vilken dag den kumulation som avses i denna artikel får tillämpas med de länder och territorier som avses i denna artikel och som har uppfyllt de nödvändiga villkoren.

Artikel 10

Utvidgad kumulation

1.   Kommissionen får på begäran av ett ULT bevilja ursprungskumulation mellan ett ULT och ett land som har ett gällande frihandelsavtal med unionen i enlighet med artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), om följande villkor är uppfyllda:

a)

De länder eller territorier som deltar i kumulationen har åtagit sig att efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva.

b)

Det berörda ULT har anmält det åtagande som avses i led a till kommissionen.

Kommissionen får fastställa ytterligare villkor för beviljande av den begärda kumulationen, med beaktande av risken för kringgående av handelsbestämmelserna och den specifika känslighetsgraden hos de material som ska användas i kumuleringen.

2.   Den begäran som avses i punkt 1 i denna artikel ska göras skriftligen till kommissionen. Den ska innehålla uppgift om vilket eller vilka tredjeländer som berörs, en förteckning över de material som omfattas av kumulationen och bevisning till stöd för att villkoren i punkt 1 a och 1 b i denna artikel är uppfyllda.

3.   De använda materialens ursprung och typen av ursprungsintyg ska fastställas i enlighet med reglerna i det relevanta frihandelsavtalet. Ursprunget för de produkter som exporteras till unionen ska fastställas i enlighet med ursprungsreglerna i denna bilaga.

4.   För att en framställd produkt ska få ursprungsstatus är det inte nödvändigt att de material som har ursprung i ett tredjeland och som använts i ett ULT vid tillverkningen av den produkt som exporteras till unionen har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i det berörda ULT är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 5.1 i denna bilaga.

5.   Kommissionen ska i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien) offentliggör uppgifter om från och med vilken dag den utvidgade kumulationen får tillämpas, vilka av unionens frihandelsavtalspartner som är involverade i kumulationen och de tillämpliga villkoren samt en förteckning över de material som omfattas av kumulationen.

6.   Kommissionen ska anta en åtgärd om beviljande av den kumulation som avses i punkt 1 i denna bilaga genom en genomförandeakt. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2 i denna bilaga.

Artikel 11

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpning av bestämmelserna i denna bilaga ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemet.

2.   När en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma HS-nummer ska varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i denna bilaga.

3.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 12

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset fritt fabrik för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet.

Artikel 13

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter.

När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 14

Neutrala element

Vid fastställandet av om en produkt är en ursprungsprodukt ska ursprunget för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen inte beaktas:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Andra varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

Artikel 15

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om fungibla material med ursprungsstatus och utan ursprungsstatus används i bearbetningen eller behandlingen av en produkt får medlemsstaternas tullmyndigheter på skriftlig begäran av ekonomiska aktörer tillåta att lagren av material förvaltas i unionen med hjälp av metoden med bokföringsmässig uppdelning utan att materialen lagras separat, när påföljande export till ett UCT inom ramen för bilateral kumulation ska ske.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter får bevilja det tillstånd som avses i punkt 1 på de villkor som de anser lämpliga.

Tillståndet får beviljas endast om det vid användning av den metod som avses i punkt 3 kan säkerställas att det antal framställda produkter som kan anses ha ursprung i unionen vid varje tidpunkt är detsamma som det antal som skulle ha erhållits om lagren skilts åt fysiskt.

Om ett tillstånd beviljas, ska metoden tillämpas och dess användning dokumenteras på grundval av de allmänna redovisningsprinciper som gäller i unionen.

3.   Den som beviljats tillstånd att använda den metod som avses i punkt 2 ska upprätta eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprung i unionen. På begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

4.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska övervaka hur det tillstånd som avses i punkt 1 används.

De får återkalla tillståndet om

a)

tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet, eller

b)

tillståndshavaren inte uppfyller något av de andra villkor som anges i denna bilaga.

Artikel 16

Undantag

1.   På kommissionens initiativ eller som svar på en begäran av en medlemsstat eller ett ULT kan ett ULT beviljas ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i denna bilaga, i något av följande fall:

a)

Interna eller externa faktorer tillfälligt gör att det berörda ULT inte kan följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel 2 i denna bilaga, när det kunde göra det tidigare.

b)

Det berörda ULT behöver tid för att förbereda sig för reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel 2.

c)

Befintliga industriers utveckling eller tillkomsten av nya industrier motiverar det.

2.   Den begäran som avses i punkt 1 ska göras skriftligen till kommissionen med användande av formuläret i tillägg X. Den ska innehålla uppgifter om varför ett undantag begärs och underlag för begäran.

3.   Vid prövningen av begäran ska särskilt följande beaktas:

a)

Den eller de berörda ULT:s utvecklingsnivå eller geografiska läge, med särskild hänsyn till de ekonomiska och sociala konsekvenserna av det beslut som ska fattas, särskilt vad sysselsättningen beträffar.

b)

Fall där tillämpningen av de gällande ursprungsreglerna väsentligt skulle påverka förmågan hos en befintlig industri i ett ULT att fortsätta exportera till unionen, med särskild hänsyn till fall där detta skulle kunna leda till att industrins verksamhet upphör.

c)

Särskilda fall där det klart kan visas att ursprungsreglerna skulle kunna hindra betydande investeringar i en industri och där ett undantag som gynnar ett genomförande av investeringsprogrammet skulle göra det möjligt att gradvis uppfylla dessa regler.

4.   Kommissionen ska bifalla begäran om den är vederbörligen motiverad i enlighet med denna artikel och inte kan förorsaka en etablerad unionsindustri allvarlig skada.

5.   Kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ett beslut kan fattas snarast möjligt och ska anta sin ståndpunkt inom 95 arbetsdagar från och med dagen för mottagande av en fullständig ansökan.

6.   Det tillfälliga undantaget ska inte ha längre varaktighet än effekterna av de interna eller externa faktorer som gett upphov till det eller den tid som det berörda ULT behöver för att kunna följa reglerna eller uppnå de mål som har ställts upp genom undantaget, med beaktande av det berörda ULT:s särskilda situation och svårigheter.

7.   Beviljandet av ett undantag ska förutsätta att alla krav uppfylls i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas till kommissionen beträffande användning av undantaget och förvaltning av de kvantiteter som omfattas av undantaget.

8.   Kommissionen ska anta en åtgärd om beviljande av det tillfälliga undantag som avses i punkt 1 i denna artikel genom en genomförandeakt. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2 i denna bilaga.

AVDELNING III

TERRITORIELLA KRAV

Artikel 17

Territorialprincip

1.   Villkoren i denna bilaga för erhållande av ursprungsstatus ska vara uppfyllda i det berörda ULT utan avbrott, om inte annat följer av artiklarna 7–10 i denna bilaga.

2.   Om ursprungsprodukter som exporterats från ett ULT till ett annat land återinförs ska de anses vara icke-ursprungsprodukter, om det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för de behöriga myndigheterna

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

Artikel 18

Förbud mot hantering

1.   De produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen ska vara samma produkter som de som exporterats från det ULT där de anses ha ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick, innan de deklareras för övergång till fri omsättning. Lagring av produkter eller sändningar och uppdelning av sändningar får äga rum, om det sker på exportörens eller en senare varuinnehavares ansvar och produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna.

2.   Reglerna i punkt 1 ska anses uppfyllda, såvida tullmyndigheterna inte har skäl att tro motsatsen, i vilket fall de kan begära att deklaranten uppvisar intyg på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, däribland transportdokument som konossement eller faktabevis eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva varorna.

3.   Punkterna 1 och 2 i den här artikeln ska gälla i tillämpliga delar när kumulation enligt artiklarna 7–10 i denna bilaga tillämpas.

Artikel 19

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts från ett ULT till en utställning i ett annat land än ett ULT, ett EPA-land eller en medlemsstat och som efter utställningen sålts för att importeras till unionen ska vid importen omfattas av bestämmelserna i beslutet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från ett ULT till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i unionen,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg ska utfärdas eller upprättas i enlighet med avdelning IV i denna bilaga och sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med förfarandet i det landet. Utställningens namn och adress ska anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

URSPRUNGSINTYG

Avsnitt 1

Allmänna villkor

Artikel 20

Belopp i euro

1.   För tillämpning av artiklarna 26, 31, 43 och 44 i denna bilaga i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i medlemsstaterna fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av artiklarna 26, 31, 43 och 44 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats.

3.   De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen ska meddelas kommissionen senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Kommissionen ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   En medlemsstat får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. En medlemsstat får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen och deras motvärden i vissa medlemsstaters nationella valuta ska ses över av kommissionen på dess eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller ett ULT. Vid denna översyn ska kommissionen beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

Avsnitt 2

Förfarande fram till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas

Artikel 21

Ursprungsbevis

Produkter med ursprung i ULT som importeras till unionen ska omfattas av detta beslut, förutsatt att det uppvisas

a)

ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i tillägg III, eller

b)

i de fall som avses i artikel 26, en deklaration enligt förlagan i tillägg VI som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras (nedan kallad ursprungsdeklaration).

Artikel 22

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i det exporterande ULT på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål ska exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i tilläggen III och IV. Dessa blanketter ska fyllas i i enlighet med denna bilaga. Om blanketterna fylls i för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls ska en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exporterande ULT där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda.

4.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i det exporterande ULT om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i ett ULT, i unionen eller i ett EPA-land och om de uppfyller övriga villkor i denna bilaga.

5.   De utfärdande tullmyndigheterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda. För kontrollen ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. De ska också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 23

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 22 får varucertifikat EUR.1 utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av fel, förbiseende eller särskilda omständigheter,

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen,

c)

ett varucertifikat EUR.1 utfärdades vid tidpunkten för exporten för en sändning som därefter delades upp i ett tredjeland där det lagrades i enlighet med artikel 18 i denna bilaga, förutsatt att det ursprungliga certifikatet EUR.1 återlämnas till de tullmyndigheter som utfärdade det, eller

d)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten, eftersom sändningens slutdestination inte var känd och destinationen fastställdes under lagringen och efter eventuell uppdelning av sändningen i ett tredje land i enlighet med artikel 18 i denna bilaga.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift i fältet Anmärkningar (fält 7) på varucertifikatet EUR.1:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fältet Anmärkningar på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 24

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten ska utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Duplikatet av varucertifikatet EUR.1.ska förses med följande påskrift i fältet Anmärkningar (fält 7):

”DUPLICATE”.

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fältet Anmärkningar på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 25

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter befinner sig under kontroll av ett tullkontor i unionen eller i ett ULT får det ursprungliga ursprungsintyget ersättas med ett eller flera varucertifikat EUR.1, i syfte att samtliga eller vissa produkter ska sändas någon annanstans i unionen eller till ett ULT. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 ska utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 26

Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration

1.   En ursprungsdeklaration enligt artikel 21 b i denna bilaga får upprättas

a)

av en godkänd exportör som avses i artikel 27 i denna bilaga, eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 10 000 EUR.

2.   En ursprungsdeklaration får upprättas, om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i ett ULT, i ett EPA-land eller i unionen och de uppfyller övriga villkor i denna bilaga.

3.   En exportör som upprättar en ursprungsdeklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet eller exportterritoriet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda.

4.   En ursprungsdeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt tillägg VI maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets eller exportterritoriets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, ska den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5.   Ursprungsdeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 27 i denna bilaga behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje ursprungsdeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

6.   En ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras eller efter exporten, om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 27

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en exportör tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd ska på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges i ursprungsdeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. De ska göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 28

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg ska gälla i tio månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 29

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av beslutet.

Artikel 30

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, ska ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 31

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i denna bilaga och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 32

Informationsförfarande för kumulation

1.   Vid tillämpningen av artikel 2.2 och artikel 7.1 i denna bilaga ska ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration eller en leverantörsdeklaration som lämnas av exportören i materialens ursprungsland utgöra bevis för ursprungsstatus enligt denna bilaga för material från ett annat ULT eller från unionen. En förlaga till en leverantörsdeklaration finns i tillägg VII. Om ett levererande ULT tillämpar systemet med registrerade exportörer men det ULT där vidare bearbetning sker inte gör det, får bevis för ursprungsstatus också tillhandahållas genom en ursprungsförsäkran.

2.   Vid tillämpningen av artikel 2.2 och artikel 7.4 i denna bilaga ska en leverantörsdeklaration som lämnas av exportören i materialens ursprungsland utgöra bevis för bearbetning eller behandling i ett annat ULT eller i unionen. En förlaga till en leverantörsdeklaration finns i tillägg VIII.

3.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska en separat leverantörsdeklaration lämnas av leverantören för varje materialförsändelse antingen på handelsfakturan för den försändelsen eller i en bilaga till fakturan eller på en följesedel eller ett annat kommersiellt dokument som avser den försändelsen och där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.

Leverantörsdeklarationen får göras på en förtryckt blankett.

Leverantörsdeklarationen ska undertecknas för hand. När fakturan och leverantörsdeklarationen upprättas med hjälp av elektronisk databehandling behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte undertecknas för hand, under förutsättning att den ansvarige personen i leverantörsföretaget är identifierad på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna i det land eller territorium där leverantörsdeklarationerna upprättas. Dessa tullmyndigheter får fastställa villkor för tillämpningen av denna punkt.

Leverantörsdeklarationer ska lämnas till det behöriga tullkontoret i det exporterande ULT till vilket begäran om utfärdande av varucertifikatet EUR.1 lämnas.

4.   När artiklarna 8 och 10 tillämpas ska de ursprungsintyg som har upprättats i enlighet med bestämmelserna i det relevanta frihandelsavtalet mellan unionen och det berörda landet utgöra bevis för ursprungsstatus enligt det relevanta frihandelsavtalet.

5.   När artikel 9 tillämpas ska de ursprungsintyg som har upprättats i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (4) utgöra bevis för ursprungsstatus enligt den förordningen.

6.   I de fall som avses i punkterna 1, 2, 4 och 5 ska fält 7 i varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklarationen eller ursprungsförsäkran om lämpligt innehålla uppgiften OCT cumulation, EU cumulation, EPA cumulation, cumulation with GSP country eller extended cumulation with country x alternativt uppgiften Cumul PTOM, Cumul UE, cumul avec pays APE, cumul avec pays SPG eller cumul étendu avec le pays x.

Artikel 33

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 22.3 och 26.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration kan anses vara produkter med ursprung i ett ULT, i unionen eller i ett EPA-land och att de uppfyller övriga villkor i denna bilaga kan bland annat vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i ett ULT, i unionen eller i en EPA-stat, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i ett ULT, i unionen eller i ett EPA-land och som utfärdats eller upprättats i ett ULT, i unionen eller i ett EPA-land, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i ett ULT, i unionen eller i ett EPA-land i enlighet med denna bilaga.

Artikel 34

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 22.3.

2.   En exportör som upprättar en ursprungsdeklaration ska under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 26.3.

3.   Den tullmyndighet i det exporterande ULT som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 22.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet ska under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de ursprungsdeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 35

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg ska inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Avsnitt 3

Förfaranden för systemet med registrerade exportörer

UnderAvsnitt 1

Förfaranden vid export till ULT

Artikel 36

Allmänna villkor

Förmåner enligt detta beslut ska vara tillämpliga i följande fall:

a)

När det gäller varor som uppfyller kraven i denna bilaga och som exporteras av en registrerad exportör som avses i artikel 38.

b)

När det gäller sändningar som innehåller ett eller flera kollin med ursprungsprodukter och exporteras av vilken exportör som helst, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 10 000 EUR.

Artikel 37

Register över registrerade exportörer

1.   ULT:s behöriga myndigheter ska upprätta och kontinuerligt uppdatera ett elektroniskt register över registrerade exportörer som är belägna i landet. Registret ska omedelbart uppdateras när en exportör avregistreras från registret i enlighet med artikel 41.2 i denna bilaga.

2.   Registret ska innehålla följande uppgifter:

a)

Namn och fullständig adress för den plats där den registrerade exportören är etablerad/bosatt, inbegripet landets eller territoriets kod (ISO alfa 2-landkod).

b)

Den registrerade exportörens nummer.

c)

Produkter som avses exporteras med stöd av detta beslut (vägledande förteckning över kapitel eller nummer i Harmoniserade systemet, enligt den sökandes bedömning).

d)

Datum från och till och med vilka exportören är registrerad eller har varit registrerad.

e)

Skäl till avregistrering (på begäran av den registrerade exportören/avregistrering utförd av de behöriga myndigheterna). Dessa uppgifter ska bara vara tillgängliga för de behöriga myndigheterna.

3.   ULT:s behöriga myndigheter ska meddela kommissionen det nationella numreringssystem som används för registrering av exportörer. Numret ska inledas med ISO alfa 2-landkoden.

Artikel 38

Ansökan om registrering

För att bli registrerade ska exportörer inge en ansökan till de behöriga myndigheter i ULT som avses i artikel 57.1 i denna bilaga med användning av ett formulär enligt förlagan i tillägg XI. Genom att använda formuläret samtycker exportören till att lämnade uppgifter lagras i kommissionens databas och att icke-konfidentiella uppgifter offentliggörs på internet.

De behöriga myndigheterna ska godta ansökan endast om den är fullständig.

Artikel 39

Avregistrering

1.   Registrerade exportörer som inte längre uppfyller villkoren för att exportera varor som omfattas av detta beslut, eller som inte längre avser att exportera sådana varor, ska informera ULT:s behöriga myndigheter, som omedelbart ska avregistrera dem från det berörda ULT:s register över registrerade exportörer.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av den ordning med påföljder och sanktioner som gäller i ULT och när registrerade exportörer avsiktligt eller genom försumlighet upprättar eller låter upprätta ursprungsförsäkringar eller styrkande handlingar med felaktiga uppgifter som innebär att de på ett oegentligt eller bedrägligt sätt får förmånlig tullbehandling, ska ULT:s behöriga myndigheter avregistrera dem från det berörda ULT:s register över registrerade exportörer.

3.   Utan att det inverkar på eventuella följder av oegentligheter som konstateras under pågående kontroller ska avregistreringen från registret över registrerade exportörer få verkan för framtiden, nämligen i fråga om försäkringar som upprättats efter avregistreringsdagen.

4.   Exportörer som har avregistrerats från registret över registrerade exportörer av de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 2 får återinföras i registret först när de har bevisat för ULT:s behöriga myndigheter att de har korrigerat den situation som orsakade avregistreringen.

Artikel 40

Styrkande handlingar

1.   Exportörer ska iaktta följande skyldigheter, oavsett om de är registrerade eller inte:

a)

De ska hålla en lämplig affärsbokföring avseende tillverkning och leverans av varor som omfattas av förmånsbehandling.

b)

De ska hålla tillgänglig all bevisning som avser material som används i tillverkningen.

c)

De ska bevara all tulldokumentation som avser material som används i tillverkningen.

d)

De ska under minst tre år från utgången av det år då ursprungsförsäkringarna upprättats, eller längre om det krävs i nationell lagstiftning, bevara register över

i)

de ursprungsförsäkringar som de upprättar, och

ii)

sina räkenskaper över ursprungs- och icke-ursprungsmaterial, produktion och lagring.

2.   De register som avses i punkt 1 d kan vara i elektronisk form, men ska möjliggöra att de material som används i tillverkningen av exporterade produkter kan spåras och att deras ursprungsstatus kan bekräftas.

3.   De skyldigheter som föreskrivs i punkterna 1 och 2 ska även gälla leverantörer som tillhandahåller exportörer leverantörsdeklarationer, där ursprungsstatus för de varor de levererar intygas.

Artikel 41

Ursprungsintyg

1.   Exportören ska upprätta en ursprungsförsäkran när de produkter som den avser exporteras, om varorna i fråga kan anses ha ursprung i ULT.

2.   Genom undantag från punkt 1 får i undantagsfall en ursprungsförsäkran upprättas efter exporten (försäkran i efterhand), på villkor att den uppvisas i den medlemsstat där deklarationen för övergång till fri omsättning inges senast två år efter exporttillfället. Om en sändning delas upp i enlighet med artikel 18 i denna bilaga, får ursprungsförsäkran också upprättas i efterhand.

3.   Exportören ska lämna ursprungsförsäkran till sin kund i unionen och den ska innehålla de uppgifter som anges i tillägg XII. En ursprungsförsäkran ska upprättas på engelska eller franska.

Det får upprättas på ett kommersiellt dokument som möjliggör identifiering av den berörda exportören och de berörda varorna.

4.   Vid tillämpning av kumulation enligt artiklarna 2 och 7 i denna bilaga ska exportören av en produkt vid vars tillverkning det används material med ursprung i ett ULT eller i unionen utgå från den ursprungsförsäkran som lämnas av dennes leverantör. Om leverantören är etablerad i ett ULT som ännu inte tillämpar systemet med registrerade exportörer, får exportören i det ULT där vidare bearbetning sker utgå från ett varucertifikat EUR.1, en ursprungsdeklaration eller en ursprungsförsäkran.

5.   I dessa fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften EU cumulation eller OCT cumulation alternativt uppgiften Cumul UE eller cumul PTOM.

6.   När artiklarna 8 och 10 i denna bilaga tillämpas, ska de ursprungsintyg som har upprättats i enlighet med bestämmelserna i det relevanta frihandelsavtalet mellan unionen och det berörda landet utgöra bevis för ursprungsstatus enligt det relevanta frihandelsavtalet.

I detta fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften cumulation with EPA country eller extended cumulation with country x alternativt uppgiften cumul avec pays APE eller cumul étendu avec le pays x.

7.   När kumulation enligt artikel 9 i denna bilaga tillämpas ska de ursprungsintyg som har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2454/93 utgöra bevis för ursprungsstatus enligt den förordningen.

I detta fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften cumulation with GSP country alternativt uppgiften cumul avec pays SPG.

Artikel 42

Uppvisande av ursprungsintyg

1.   En ursprungsförsäkran ska upprättas för varje sändning.

2.   En ursprungsförsäkran ska vara giltig under tolv månader från och med den dag den upprättas av exportören.

3.   En enda ursprungsförsäkran får omfatta flera sändningar, om varorna uppfyller följande villkor:

a)

De är isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet.

b)

De klassificeras enligt avdelning XVI eller XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet.

c)

De avses att importeras i delleveranser.

UnderAvsnitt 2

förfaranden vid övergång till fri omsättning i unionen

Artikel 43

Uppvisande av ursprungsintyg

1.   I tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska det hänvisas till ursprungsförsäkran. Ursprungsförsäkran ska hållas tillgänglig för tullmyndigheterna, som kan begära att den uppvisas för att deklarationen ska kunna kontrolleras. Dessa myndigheter kan också kräva att försäkran översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den berörda medlemsstaten.

2.   När deklaranten ansöker om att omfattas av förmånerna enligt detta beslut utan att inneha en ursprungsförsäkran vid tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska denna deklaration anses som ofullständig enligt artikel 253.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 och behandlas som sådan.

3.   Innan varorna deklareras för övergång till fri omsättning ska deklaranten iaktta noggrannhet genom att kontrollera att varorna uppfyller reglerna i denna bilaga och i synnerhet

a)

att exportören är registrerad för upprättande av ursprungsförsäkringar, i den databas som avses i artikel 58 i denna bilaga, utom när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 10 000 EUR, och

b)

att ursprungsförsäkran upprättats i enlighet med tillägg XII.

Artikel 44

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Skyldigheten att upprätta och uppvisa en ursprungsförsäkran ska inte gälla för följande produkter:

a)

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner och vars totala värde inte överskrider 500 EUR.

b)

Produkter som ingår i resandes personliga bagage och vars totala värde inte överskrider 1 200 EUR.

2.   De produkter som avses i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

a)

Importen av dem är inte av kommersiell karaktär.

b)

Produkterna har deklarerats uppfylla villkoren för att få omfattas av detta beslut.

c)

Det finns inga tvivel om att deklarationen enligt led b är riktig.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 a ska importen inte anses ha kommersiell karaktär om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Importen är av tillfällig karaktär.

b)

Importen består uteslutande av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.

c)

Det är på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Artikel 45

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i en ursprungsförsäkran endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullmyndigheterna för fullgörande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att ursprungsförsäkran blir ogiltig, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i försäkran verkligen avser de berörda produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, såsom skrivfel, i en ursprungsförsäkran ska inte leda till att handlingen avvisas, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i försäkran är riktiga.

Artikel 46

Ursprungsintygs giltighet

Ursprungsförsäkringar som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den giltighetsperiod som avses i artikel 41.2 i denna bilaga får godtas för tillämpning av tullförmåner, om underlåtenheten att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter. Även i andra fall där ursprungsförsäkringar uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta dem, om produkterna har anmälts till tullen före ovannämnda sista dag.

Artikel 47

Förfarande för import i delleveranser

1.   Det förfarande som avses i artikel 42.3 i denna bilaga ska gälla under en period som fastställs av medlemsstaternas tullmyndigheter.

2.   De tullmyndigheter i importmedlemsstaterna som övervakar de på varandra följande övergångarna till fri omsättning ska kontrollera att respektive sändning utgör en del av de isärtagna eller icke hopsatta produkter för vilka ursprungsförsäkran upprättats.

Artikel 48

Ersättande av ursprungsförsäkran

1.   När produkter ännu inte har övergått till fri omsättning får en ursprungsförsäkran ersättas med en eller flera ersättningsförsäkringar om ursprung, som upprättas av innehavaren av varorna i syfte att samtliga eller vissa produkter ska sändas någon annanstans i unionens tullområde. Varuinnehavarna måste inte vara registrerade exportörer för att få rätt att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung.

2.   När en ursprungsförsäkran ersätts ska följande anges i den ursprungliga ursprungsförsäkran:

a)

Uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung.

b)

Avsändarens namn och adress.

c)

Mottagaren/mottagarna i unionen.

Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uppgiften Replaced eller Remplacée.

3.   Följande ska anges i ersättningsförsäkran om ursprung:

a)

Samtliga uppgifter om de vidaresända produkterna.

b)

Datum för upprättande av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

c)

Alla obligatoriska uppgifter som ska anges, i enlighet med tillägg XII.

d)

Namn på och adress till avsändaren av produkterna i unionen.

e)

Namn på och adress till mottagaren i unionen.

f)

Datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.

Den person som upprättar ersättningsförsäkran om ursprung får till den försäkran bifoga en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska i tillämpliga delar gälla ursprungsförsäkringar som ersätter sådana ursprungsförsäkringar som utgör ersättningsförsäkringar om ursprung.

5.   Punkterna 1, 2 och 3 ska i tillämpliga delar gälla försäkringar som ersätter ursprungsförsäkringar vid uppdelning av en sändning enligt artikel 18 i denna bilaga.

Artikel 49

Kontroll av ursprungsförsäkran

1.   När tullmyndigheterna har tvivel beträffande produkters ursprungsstatus får de begära att deklaranten, inom en rimlig period som de ska fastställa, uppvisar all tillgänglig bevisning, så att de kan kontrollera att uppgifterna om ursprung i deklarationen är riktiga eller att villkoren som anges i artikel 18 i denna bilaga är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får tills vidare upphöra att bevilja förmånlig tullbehandling under den tid som kontrollförfarandet enligt artikel 64 i denna bilaga varar när

a)

uppgifterna från deklaranten inte är tillräckliga för att bekräfta att produkterna har ursprungsstatus eller att villkoren i artikel 17.2 eller artikel 18 i denna bilaga har uppfyllts,

b)

deklaranten inte svarar inom den tid som medgetts för inlämnande av de uppgifter som avses i punkt 1.

3.   I avvaktan på antingen de uppgifter som begärts från deklaranten enligt punkt 1 eller resultaten av det kontrollförfarande som avses i punkt 2 ska importören erbjudas att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga.

Artikel 50

Nekande av förmåner

1.   Tullmyndigheterna i importmedlemsstaten ska vägra förmåner enligt detta beslut, utan att vara skyldiga att begära ytterligare bevisning eller skicka en begäran om kontroll till det berörda ULT, i följande fall:

a)

När varorna inte är desamma som avses i ursprungsförsäkran.

b)

När deklaranten inte uppvisar en ursprungsförsäkran för berörda produkter när en sådan försäkran krävs.

c)

När den ursprungsförsäkran som innehas av deklaranten inte har upprättats av en exportör som är registrerad i förmånslandet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 b och artikel 44.1 i denna bilaga.

d)

När ursprungsförsäkran inte har upprättats i enlighet med tillägg XII.

e)

När villkoren i artikel 18 i denna bilaga inte är uppfyllda.

2.   När en begäran om kontroll enligt artikel 60 i denna bilaga har skickats till ULT:s behöriga myndigheter, ska tullmyndigheterna i importmedlemsstaten vägra förmåner enligt detta beslut, när de

a)

har fått ett svar som visar att exportören inte hade rätt att upprätta ursprungsförsäkran,

b)

har fått ett svar som visar att produkterna i fråga inte har ursprung i det berörda ULT eller att villkoren i artikel 17.2 i denna bilaga inte var uppfyllda,

c)

hade rimliga tvivel om huruvida ursprungsförsäkran var giltig eller huruvida deklarantens uppgifter om produkternas verkliga ursprung var riktiga, när de lämnade begäran om kontroll, and

i)

inte har mottagit något svar inom den tidsfrist som medgetts enligt artikel 60 i denna bilaga, eller

ii)

har mottagit ett svar som inte tillräckligt behandlar de frågor som väckts i begäran.

AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Avsnitt 1

Allmänt

Artikel 51

Allmänna principer

1.   För att förmånerna ska kunna tillämpas korrekt ska ULT åta sig att

a)

införa och upprätthålla de administrativa strukturer och system som krävs för att de regler och förfaranden som fastställs i denna bilaga ska kunna genomföras och förvaltas i det landet, inklusive vid behov de ordningar som krävs för tillämpning av kumulation,

b)

genom sina behöriga myndigheter samarbeta med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter.

2.   Det samarbete som avses i punkt 1 b ska bestå i att ULT gör följande:

a)

Ger allt nödvändigt bistånd vid en begäran från kommissionen för att denna ska kunna övervaka att denna bilaga tillämpas korrekt i det berörda landet, inbegripet när kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter gör kontrollbesök på platsen.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 49, 50, 55 och 56 i denna bilaga, kontrollerar produkters ursprungsstatus och efterlevnaden av de andra villkor som fastställs i denna bilaga, inklusive kontrollbesök på platsen, när detta begärs av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter i samband med ursprungsutredningar.

c)

Om kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tyder på att bestämmelserna i denna bilaga överträds, ska det berörda ULT på eget initiativ eller på begäran av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter göra lämpliga undersökningar eller se till att dessa undersökningar görs med vederbörlig skyndsamhet, så att sådana överträdelser avslöjas och förhindras. Kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter får delta i dessa undersökningar.

3.   ULT ska före den 1 januari 2005 till kommissionen inge ett formellt åtagande att uppfylla villkoren i punkt 1.

Artikel 52

Krav på offentliggörande och uppfyllande av villkor

1.   Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra en förteckning över ULT och de datum då de anses uppfylla de villkor som avses i artiklarna 51 och 54 eller artikel 57 i denna bilaga. När ett nytt ULT uppfyller dessa villkor ska kommissionen uppdatera förteckningen.

2.   Produkter som har ursprung i ett ULT i enlighet med denna bilaga ska vid övergång till fri omsättning i unionen omfattas av tullförmånerna enbart på villkor att de exporterats från och med det datum som anges i den förteckning som avses i punkt 1.

3.   Ett ULT ska anses uppfylla de villkor som avses i artiklarna 51 och 54 eller artikel 57 i denna bilaga den dag då det har

a)

gjort de meddelanden som avses i artikel 54.1 eller 57.1 i denna bilaga och i förekommande fall artikel 54.2 i denna bilaga, och

b)

gjort det åtagande som avses i artikel 51.3 i denna bilaga,

4.   Vid tillämpningen av avdelning IV avsnitt 3 och avdelning V avsnitt 3 i denna bilaga ska ULT till kommissionen lämna de uppgifter som avses i artikel 57.1 b i denna bilaga minst tre månader innan systemet med registrerade exportörer faktiskt börjar tillämpas på deras territorium.

Artikel 53

Påföljder

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter ska bli föremål för påföljder.

Avsnitt 2

Metoder för administrativt samarbete fram till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas

Artikel 54

Meddelande om stämplar och adresser

1.   ULT ska meddela kommissionen namn på och adresser till de myndigheter belägna på deras territorium som är

a)

en del av det berörda landets statliga myndigheter och har behörighet att bistå kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter genom administrativt samarbete enligt denna avdelning,

b)

tullmyndigheter som är behöriga att utfärda varucertifikat EUR.1 och att kontrollera varucertifikat EUR.1 och ursprungsdeklarationer,

2.   ULT ska till kommissionen skicka avtryck av de stämplar som används.

3.   ULT ska omedelbart underrätta kommissionen om alla ändringar av de uppgifter som meddelats i enlighet med punkterna 1 och 2.

4.   Kommissionen ska sända dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 55

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroll av ursprungsintyg ska göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i denna bilaga.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, eller ursprungsdeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets eller exportterritoriets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för undersökningen. Till stöd för begäran om kontroll ska de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3.   Kontrollen ska göras av exportlandets eller exportterritoriets tullmyndigheter. För kontrollen ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i ett ULT, i unionen eller i ett EPA-land och uppfyller övriga villkor i denna bilaga.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Artikel 56

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.   Kontroll av leverantörsdeklarationer får göras stickprovsvis eller när importlandets eller importterritoriets tullmyndigheter har rimliga tvivel om att handlingarna är äkta eller att uppgifterna om det ifrågavarande materialets verkliga ursprung är riktiga eller fullständiga.

2.   De tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas får begära att tullmyndigheterna i det land eller territorium där deklarationen gjordes utfärdar ett informationscertifikat enligt förlagan i tillägg IX. Alternativt får de tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas anmoda exportören att uppvisa ett informationscertifikat utfärdat av tullmyndigheterna i det land eller territorium där deklarationen gjordes.

En kopia av informationscertifikatet ska i minst tre år bevaras av det kontor som har utfärdat det.

3.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Resultatet måste klart utvisa om deklarationen angående materialets status är riktig.

4.   Leverantörer ska för kontrolländamål i minst tre år bevara ett exemplar av den handling som innehåller deklarationen tillsammans med alla handlingar som är nödvändiga för att styrka materialets verkliga status.

5.   Tullmyndigheterna i det land eller territorium där leverantörsdeklarationen upprättas ska ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller som de anser lämpliga i syfte att fastställa om en leverantörsdeklaration är riktig.

6.   Ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats eller upprättats på grundval av en oriktig leverantörsdeklaration ska anses ogiltigt.

Avsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete inom ramen för systemet med registrerade exportörer

Artikel 57

Meddelande om stämplar och adresser

1.   ULT ska meddela kommissionen namn på och adresser till de myndigheter belägna på deras territorium som är

a)

en del av det berörda landets statliga myndigheter och har behörighet att bistå kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter genom administrativt samarbete enligt denna avdelning,

b)

en del av det berörda landets statliga myndigheter eller som agerar under statens överinseende och har behörighet att registrera exportörer i och avregistrera dem från registret över exportörer.

2.   ULT ska omedelbart underrätta kommissionen om alla ändringar av de uppgifter som meddelats i enlighet med punkterna 1 och 2.

3.   Kommissionen ska sända dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 58

Upprättande av en databas över registrerade exportörer

1.   På grundval av uppgifterna från ULT:s statliga myndigheter och medlemsstaternas tullmyndigheter ska kommissionen upprätta en elektronisk databas över registrerade exportörer.

2.   Enbart kommissionen ska ha tillträde till databasen och uppgifterna i den. De myndigheter som avses i punkt 1 i denna artikel ska se till att de uppgifter som överförs till kommissionen är aktuella, fullständiga och riktiga.

3.   De uppgifter som behandlas i den databas som avses i punkt 1 i den här artikeln ska yppas för allmänheten på internet, med undantag för de konfidentiella uppgifter som anges i fälten 2 och 3 i den ansökan om att få bli registrerad exportör som avses i artikel 28 i denna bilaga.

4.   Personuppgifter som behandlas i den databas som avses i punkt 1 får överföras till eller tillhandahållas tredjeländer eller internationella organisationer endast i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (5).

5.   Detta beslut ska inte på något sätt påverka skyddsnivån för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter enligt unionens lagstiftning och nationell lagstiftning, och ska i synnerhet inte inverka på medlemsstaternas skyldigheter avseende behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (6) eller unionens institutioners och organs skyldigheter avseende behandling av personuppgifter enligt förordning (EG) nr 45/2001 i samband med fullgörandet av deras uppgifter.

6.   Identifierings- och registreringsuppgifter för exportörer, som utgörs av de data som anges i punkterna 1, 3 (avseende beskrivning av verksamheten), 4 och 5 i tillägg XI, ska offentliggöras av kommissionen på internet enbart när de berörda exportörerna frivilligt och skriftligen har gett ett särskilt, informerat samtycke i förväg.

7.   Exportörer ska få de uppgifter som fastställs i artikel 11 i förordning (EG) nr 45/2001.

8.   Personers rättigheter avseende de registreringsuppgifter som förtecknas i tillägg XI och behandlas i nationella system ska utövas i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där personuppgifterna lagras i enlighet med direktiv 95/46/EG.

9.   Personers rättigheter avseende behandling av personuppgifter i den centrala databas som avses i punkterna 1–4 ska utövas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

10.   De nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd och den europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sin behörighet, samarbeta aktivt och sörja för en samordnad tillsyn av den databas som avses i punkterna 1–4.

Artikel 59

Ursprungskontroll

1.   För att kontrollera efterlevnaden av reglerna om produkters ursprungsstatus ska ULT:s behöriga myndigheter utföra

a)

kontroller av produkters ursprungsstatus, på begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter,

b)

regelbundna kontroller av exportörer, på eget initiativ.

Utvidgad kumulation ska bara medges enligt artikel 10 i denna bilaga, om ett land med vilket unionen har ett gällande frihandelsavtal har gått med på att ge ULT bistånd i fråga om administrativt samarbete på samma sätt som det skulle ge medlemsstaternas tullmyndigheter sådant bistånd i enlighet med relevanta bestämmelser i det berörda frihandelsavtalet.

2.   De kontroller som avses i punkt 1 b ska säkerställa att exportörer kontinuerligt iakttar sina skyldigheter. De ska utföras med intervaller som fastställs på grundval av lämpliga riskanalyskriterier. För detta ändamål ska ULT:s behöriga myndigheter begära att exportörerna tillhandahåller dem kopior av eller en förteckning över ursprungsförsäkringar som de har upprättat.

3.   ULT:s behöriga myndigheter ska ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörers räkenskaper och, vid behov, räkenskaperna för tillverkare som levererar till exportörerna, inklusive på platsen, eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig.

Artikel 60

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroller av ursprungsförsäkringar ska göras stickprovsvis eller när medlemsstaternas tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande deras äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i denna bilaga.

När en medlemsstats tullmyndigheter begär att ett ULT:s behöriga myndigheter samarbetar vid en kontroll av giltigheten hos ursprungsförsäkringar, produkters ursprungsstatus eller av båda, ska de vid behov ange på sin begäran skälen till att de har rimliga tvivel beträffande giltigheten hos ursprungsförsäkran eller produkternas ursprungsstatus.

Till stöd för begäran om kontroll kan de skicka en kopia av ursprungsförsäkran och alla ytterligare uppgifter eller dokument som tyder på att uppgifterna i försäkran inte är riktiga.

Den begärande medlemsstaten ska för inlämning av resultaten av kontrollen fastställa en inledande tidsfrist på sex månader, som ska inledas på dagen för begäran om kontroll.

2.   Om det vid rimliga tvivel inte inkommer något svar inom den tidsfrist som anges i punkt 1 eller om svaret inte innehåller tillräcklig information för att fastställa produkternas verkliga ursprung, ska en andra begäran skickas till de behöriga myndigheterna. I denna begäran ska det fastställas en ytterligare tidsfrist på högst sex månader.

Artikel 61

Övriga bestämmelser

1.   Avdelning V i det här avsnittet och avdelning VI i avsnitt III ska i tillämpliga delar gälla

a)

export från unionen till ett ULT för tillämpning av bilateral kumulation,

b)

export från ett ULT till ett annat ULT för tillämpning av ULT-kumulation enligt artikel 2.2 i denna bilaga.

2.   Exportörer i unionen som begär det ska av en medlemsstats tullmyndighet betraktas som registrerade exportörer för tillämpning av förmånerna enligt detta beslut, om de uppfyller följande villkor:

a)

De har ett EORI-nummer enligt artiklarna 4k–4t i förordning (EEG) nr 2454/93.

b)

De har status som godkända exportörer inom ramen för en förmånsordning.

c)

I begäran till medlemsstatens tullmyndighet lämnar de följande uppgifter i ett formulär enligt förlagan i tillägg XI:

i)

De uppgifter som anges i fälten 1 och 4.

ii)

Det åtagande som avses i fält 5.

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 62

1.   Bestämmelserna i denna bilaga om utfärdande, användning och efterkontroll av ursprungsintyg ska i tillämpliga delar gälla produkter som för tillämpning av bilateral kumulation exporteras från ett ULT till Ceuta och Melilla och produkter som för tillämpning av bilateral kumulation exporteras från Ceuta och Melilla till ett ULT.

2.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

3.   De spanska tullmyndigheterna ska ansvara för tillämpningen av denna bilaga i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 63

Undantag från systemet med registrerade exportörer

1.   Genom undantag från systemet med registrerade exportörer får kommissionen anta beslut om att tillåta att artiklarna 21–35 och 54, 55 och 56 i denna bilaga tillämpas på export från ett eller flera ULT efter den 1 januari 2017.

Undantaget ska begränsas till den tid som är nödvändig för att det berörda ULT ska vara i stånd att börja tillämpa artiklarna 38–50 och 57–61 i denna bilaga.

2.   ULT som vill utnyttja det undantag som föreskrivs i punkt 1 ska ansöka om detta hos kommissionen. I ansökan ska anges den tid som är nödvändig för att det berörda ULT ska anses vara i stånd att börja tillämpa artiklarna 38–50 och 57–61 i denna bilaga.

3.   Kommissionen ska anta en åtgärd om beviljande av det tillfälliga undantag som avses i punkt 1 genom en genomförandeakt. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Artikel 64

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (7) tillämpas.

Artikel 65

Tillämpning

1.   Denna bilaga ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

2.   Artikel 52.3 b i denna bilaga ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

3.   Artikel 8.3 b i denna bilaga ska tillämpas till och med den 30 september 2015.

4.   Artiklarna 21–35, 54, 55 och 56 i denna bilaga ska tillämpas till och med den 31 december 2016.

5.   Artiklarna 38–50 och 57–61 i denna bilaga ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

(2)  Artiklarna 17 och 18 i förordning (EU) nr 978/2012.

(3)  Artikel 1.2 a i förordning (EU) nr 978/2012. Denna bestämmelse gäller inte material som omfattas av tullfri behandling inom ramen för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre enligt artikel 1.2 b i förordning (EU) nr 978/2012 men inte inom ramen för den allmänna ordningen enligt artikel 1.2 a i den förordningen.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tillägg I

Inledande anmärkningar

Anmärkning 1 —   Allmän inledning

I denna bilaga fastställs villkoren enligt artikel 4 i denna bilaga för att produkter ska anses ha ursprung i det berörda ULT. Det finns fyra olika typer av regler, som varierar beroende på produkten:

a)

Bearbetning eller behandling som gör att det maximala innehållet av icke-ursprungsmaterial inte överskrids.

b)

Bearbetning eller behandling som gör att de tillverkade produkternas fyrställiga HS-nummer eller sexställiga HS-undernummer blir ett annat än de använda materialens fyrställiga HS-nummer eller sexställiga HS-undernummer.

c)

En särskild bearbetnings- eller behandlingsprocess som utförs.

d)

Bearbetning eller behandling som utförs på vissa helt framställda material.

Anmärkning 2 —   

Förteckningens struktur

2.1

I kolumnerna 1 och 2 beskrivs den framställda produkten. I kolumn 1 anges det kapitelnummer, det fyrställiga nummer eller det sexställiga undernummer som används i Harmoniserade systemet. I kolumn 2 anges den varubeskrivning som används i det systemet för det numret eller kapitlet. För varje post i kolumn 1 och 2 anges en eller flera regler (”åtgärder som medför ursprung”) i kolumn 3, med förbehåll för vad som sägs i anmärkning 2.4. Dessa åtgärder som medför ursprung avser enbart icke-ursprungsmaterial. Om en post i kolumn 1 föregås av ordet ”ex”, betyder detta att regeln i kolumn 3 endast gäller för den del av numret som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera HS-nummer eller HS-undernummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer anges och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de nummer eller undernummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma nummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av numret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 gäller.

2.4

När två alternativa regler anges i kolumn 3, separerade med ordet ”eller”, kan exportören välja vilken regel som ska användas.

Anmärkning 3 —   

Exempel på hur reglerna ska tillämpas

3.1

Artikel 4.2 i denna bilaga angående produkter som har fått ursprungsstatus och som används i tillverkningen av andra produkter ska gälla oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i det berörda ULT eller i unionen.

3.2

Enligt artikel 5 i denna bilaga ska den bearbetning eller behandling som utförs vara mer omfattande än de åtgärder som avses i den artikeln. Om detta inte är fallet ska varorna inte omfattas av förmånlig tullbehandling, även om villkoren i förteckningen nedan är uppfyllda.

Om inte annat sägs i den bestämmelse som avses i första stycket, anger reglerna i förteckningen den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial får användas på ett visst tillverkningsstadium, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges ”Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst”, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycken ”Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr …” och ”Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt samma HS-nummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket nummer som helst får användas, utom material med samma varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2.

3.4

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

3.5

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar regeln inte användning även av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret.

Anmärkning 4 —   

Allmänna bestämmelser om vissa jordbruksvaror

4.1

Jordbruksvaror enligt kapitlen 6, 7, 8, 9, 10, 12 och HS-nummer 2401 som har odlats eller skördats på ett ULT:s territorium ska anses ha ursprung i det landets territorium, även om de har odlats från fröer, lökar, rotstockar, sticklingar, ympkvistar, skott, knoppar eller andra levande delar av växter som importerats från ett annat land.

4.2

I de fall innehållet av socker utan ursprungsstatus i en viss produkt är föremål för begränsningar ska vikten av det socker enligt HS-nummer 1701 (sackaros) och 1702 (fruktos, glukos, laktos, maltos, isoglukos eller invertsocker) som används vid tillverkningen av slutprodukten och som används i tillverkningen av icke-ursprungsprodukter som införlivats i slutprodukten beaktas vid beräkningen av dessa begränsningar.

Anmärkning 5 —   

Terminologi som används för vissa textilprodukter

5.1

Med begreppet naturfibrer avses i förteckningen andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

5.2

Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt HS-nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt HS-nummer 5101–5105, bomullsfibrer enligt HS-nummer 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt HS-nummer 5301–5305.

5.3

Med begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn.

5.4

Med begreppet konststapelfibrer avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt HS-nummer 5501–5507.

Anmärkning 6 —   

Toleranser som gäller för produkter tillverkade av en blandning av textilmaterial

6.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (Se också anmärkningarna 6.3 och 6.4)

6.2

Den tolerans som avses i anmärkning 6.1 får emellertid endast tillämpas på blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

Natursilke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetkonstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten.

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt HS-nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt HS-nummer 5605.

Glasfibrer.

Metallfiber.

Exempel:

Ett garn enligt HS-nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt HS-nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna, eller en kombination av båda, får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av tygets vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt HS-nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt HS-nummer 5205 och bomullsvävnader enligt HS-nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av garn som klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt HS-nummer 5205 och syntetiska vävnader enligt HS-nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

6.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn.

6.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister” är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 7 —   

Andra toleranser som gäller för vissa textilprodukter

7.1

När det i förteckningen hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om de klassificeras enligt ett annat nummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.

7.2

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 7.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om det i en regel i förteckningen exempelvis anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, hindrar detta inte användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 50–63. Av samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

7.3

I de fall en procentregel gäller måste vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63.

Anmärkning 8 —   

Definition av särskilda processer och enkla åtgärder som utförs beträffande vissa produkter enligt kapitel 27

8.1

Med särskilda processer avses i samband med HS-nummer ex 2707 och 2713 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (1).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

8.2

Med särskilda processer avses i samband med HS-nummer 2710, 2711 och 2712 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (1).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt HS-nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266–59 T-metoden).

k)

Endast för produkter enligt HS-nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt HS-nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt HS-nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild process.

m)

Endast för eldningsoljor enligt HS-nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86-metoden.

n)

Endast för andra tungoljor än gasoljor (dieselbrännoljor) och eldningsoljor enligt HS-nummer ex 2710: bearbetning vid elektrisk högfrekvensurladdning.

o)

Endast för råa produkter (andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax eller paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja) enligt HS-nummer ex 2712: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

8.3

I fråga om HS-nummer ex 2707 och 2713 ska enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av ett visst svavelinnehåll genom blandning av produkter med olika svavelinnehåll, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte medföra ursprungsstatus.


(1)  Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

Tillägg II

Förteckning över produkter och bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus

HS-nr

Varuslag

Åtgärd som medför ursprung (bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus)

(1)

(2)

(3)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 är helt framställda

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt kött och alla ätbara slaktbiprodukter i produkter enligt detta kapitel är helt framställda

ex Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, med undantag av följande:

Alla fiskar, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur är helt framställda

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

0305

Fish, dried, salted or in brine; Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

ex ex0306

Kräftdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

ex ex0307

Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

Kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt, och

det använda sockrets vikt (1) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

ex ex051191

Oätlig rom och mjölke

All rom och mjölke är helt framställd

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt framställt

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär, nötter och skal av citrusfrukter eller meloner enligt kapitel 8 är helt framställda, och

det använda sockrets vikt (1) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt

ex Kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 10 och 11, nr 0701 och 2303 och undernummer 071010 är helt framställt ex 1106

ex ex1106

Mjöl och pulver av torkade, spritade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

Kapitel 13

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst och vid vilken det använda sockrets vikt (1) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

ex Kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten.

1501 till 1504

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får, getter, fisk osv.

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

1505, 1506 och 1520

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin). Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade. Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

1509 och 1510

Olivolja och fraktioner av denna olja

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt

1516 och 1517

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom kött och ätbara slaktbiprodukter enligt kapitel 2 och material enligt kapitel 16 som framställts av kött och ätbara slaktbiprodukter enligt kapitel 2, och

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 och allt använt material enligt kapitel 16 som framställts av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt kapitel 3 är helt framställt

ex Kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos och glukos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och vid vilken vikten av allt använt material enligt HS-nummer 1101–1108, 1701 och 1703 inte överstiger 30 % av slutproduktens vikt

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, vid vilken

sockrets individuella vikt (1) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker (1) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, vid vilken

sockrets individuella vikt (1) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker (1) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

Kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, vid vilken

vikten av använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

vikten av använt material enligt HS-nummer 1006 och 1101–1108 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

sockrets individuella vikt eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och den sammanlagda vikten av socker (1) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

den sammanlagda vikten av socker (1) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt (1) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

2002 och 2003

Tomater, svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

Kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, vid vilken

sockrets individuella vikt (1) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker (1) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

Kapitel 22

Drycker, sprit och ättika

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten eller enligt HS-nummer 2207 och 2208, vid vilken

allt använt material enligt undernummer 080610, 200961 och 200969 är helt framställt,

sockrets individuella vikt (1) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker (1) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

ex ex2303

Återstoder från stärkelseframställning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och vid vilken vikten av allt använt material enligt kapitel 10 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt, och

vikten av använt material enligt kapitlen 10 och 11 och HS-nummer 2302 och 2303 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt, och

sockrets individuella vikt (1) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

ex Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, och vid vilken vikten av använt material enligt kapitel 24 inte överstiger 30 % av den totala vikten av använt material enligt kapitel 24

2401

Råtobak; tobaksavfall

All råtobak och allt tobaksavfall enligt kapitel 24 är helt framställt

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten eller HS-nummer 2403, och vid vilken vikten av använt material enligt HS-nummer 2401 inte överstiger 50 % av den totala vikten av använt material enligt HS-nummer 2401

ex Kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; plastering materials, lime and cement; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

ex Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av lättbensin (petroleum spirit) och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta HS-nummer och av etanol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta HS-nummer får dock användas, om deras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

290543; 290544; 290545

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten. Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 30

Farmaceutiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Kapitel 31

Gödselmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch inks

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

or

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, ”slack wax” eller ”scale wax”

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

382460

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 290544

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten eller enligt undernummer 290544. Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 39

Plaster och plastvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex3907

– Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (4)

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Polyester

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

– Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

– Other

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 4011 och 4012

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

4101–4103

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade; oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, andra än sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel; andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, andra än sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

4104–4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Återgarvning av garvade eller förgarvade hudar och skinn enligt undernummer 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 eller 410691

eller

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

4107, 4112, 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller crustning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt undernummer 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 och 410692 får dock bara användas om återgarvning görs av torra hudar och skinn som är garvade eller som crust

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

ex ex4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

– Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, utöver tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

– Other

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302, icke hopfogade

ex Kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning ex 4408

ex ex4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm, kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

ex ex4410–ex ex4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering ex 4415

ex ex4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

ex ex4418

– Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (shingles och shakes) får dock användas

– Profilerat virke

Profilering ex 4415

ex ex4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket HS-nummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

Kapitel 45

Kork och varor av kork

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten basketware and wickerwork

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

ex ex5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

5004–ex ex5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller snoddning (5)

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn eller snoddning, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

vävning åtföljd av färgning

eller

färgning av garner åtföljd av vävning,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

ex Kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

5106–5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller snoddning (5)

5111–5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

vävning åtföljd av färgning

eller

färgning av garner åtföljd av vävning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

ex Kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

5204 to 5207

Garn och sytråd av bomull

Spinning of natural fibres or extrusion of man-made fibres accompanied by spinning (5)

5208–5212

Vävnader av bomull:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garner åtföljd av vävning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

ex Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

5306–5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller snoddning (5)

5309–5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garner åtföljd av vävning,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

5401–5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer (5)

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet- eller regenatfilament

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

snoddning eller texturering åtföljd av vävning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

5501–5507

Konststapelfibrer

Sprutning av konstfibrer

5508–5511

Garn och sytråd av konststapelfibrer

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller snoddning (5)

5512–5516

Vävnader av konststapelfibrer:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garner åtföljd av vävning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

ex Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer

eller

stoftning åtföljd av färgning eller tryckning (5)

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

– Nålfilt

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror

Följande får dock användas:

 

Garn av polypropenfilament enligt nr 5402

 

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

 

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex

och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

eller

enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av naturfibrer (5)

– Annat

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror

eller

enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av naturfibrer (5)

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

Sprutning av konstfibrer, eller användning av naturfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfiltning

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

– Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

– Annat

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer (5)

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer (5)

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer

eller

spinning åtföljd av stoftning

eller

stoftning åtföljd av färgning (5)

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning,

eller

tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal eller garn av jute,

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

Tuftning åtföljd av färgning eller av tryckning

Sprutning av konstfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfiltning (5)

Följande får dock användas:

Garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Vävnader av jute får användas som underlag

ex Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

vävning åtföljd av färgning eller stoftning eller överdragning

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

eller

färgning av garner åtföljd av vävning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

stoftning åtföljd av färgning eller tryckning

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

– Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Vävning

– Annat

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning (5)

5905

Textiltapeter:

 

– Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

– Annat

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902:

 

– Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning

eller

stickning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (5)

– Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

– Annat

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av vävning

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning,

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

– Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

– Annat

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

5909–5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

– Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Vävning

– Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer, i varje enskilt fall åtföljd av vävning,

eller

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning.

Endast följande fibrer får användas:

 

– garn av kokosfibrer,

 

– garn av polytetrafluoreten (6),

 

– flertrådigt garn av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplaster,

 

– garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider framställda genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra,

 

– garn av polytetrafluoreten (6),

 

– garn av syntetiska textilfibrer av polyparafenylentereftalamid,

 

– garn av glasfibrer, överdraget med fenoplaster och omspunnet med

akrylgarn (6)

 

– monofilament av sampolyester av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4- cyklohexandietanol och isoftalsyra

– Annat

Sprutning av konstfilamentgarn ELLER spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer, åtföljd av vävning (5)

eller

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning.

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning

eller

stickning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning

eller

snoddning eller texturering åtföljd av stickning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

– Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Stickning och konfektion (inklusive skärning) (5)  (7)

– Annat

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform) (5)

ex Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)  (7)

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 och ex ex6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

ex ex6210 och ex ex6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (7)

ex ex6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå

 

– Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Stickning och konfektion (inklusive skärning) (5)  (7)

– Annat

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform) (5)

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

– Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

eller

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)  (7)

– Annat

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

konfektion åtföljd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (5)  (7)

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana som omfattas av nr 6212:

 

– Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

– Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (7)

– Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

– Annat

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (7)

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

6301–6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner etc.; andra inredningsartiklar:

 

– Av filt eller av bondad duk

Sprutning av konstfibrer eller användning av naturfibrer, i varje enskilt fall åtföljd av en bondningsmetod, inbegripet nålfiltning, och konfektion (inklusive skärning) (5)

– Annat:

 

– – Broderade

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion

(inklusive skärning) tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

– – Annat

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer, åtföljd av vävning eller stickning och konfektion (inklusive skärning) (5)

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

– Av bondad duk

Sprutning av konstfibrer eller naturfibrer, i varje enskilt fall åtföljd av en bondningsmetod inbegripet nålfiltning

– Annat

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (5)  (7)

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

ex Kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nr 6406

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

ex Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

ex ex6812

Articles of asbestos; Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

ex ex6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

Kapitel 69

Keramiska produkter

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7006

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

 

– Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (8)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

– Annat

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

slipning av glasvaror, om det totala värdet av glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

slipning av glasvaror, om det totala värdet av glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om det totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7106, 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

– Obearbetade

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 7106, 7108 och 7110,

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110,

eller

sammansmältning och/eller legering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ex ex7107, ex ex7109 och ex ex7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

7117

Oäkta smycken

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte har överdrag av eller är belagda med ädla metaller, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 72

Järn och stål; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller 7206

7208–7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7206 eller 7207

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

721891 och 721899

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller undernummer 721810

7219–7222

Valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7218

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

722490

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller undernummer 722410

7225–7228

Valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

ex ex7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7207

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

7304, 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 eller 7224

ex ex7307

Rördelar av rostfritt stål

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars totala värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas ex 7315

ex ex7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Kapitel 75

Nickel och varor av nickel

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

ex Kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

7607

Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 7606

Kapitel 77

Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet

 

ex Kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

7801

Bly i obearbetad form:

 

– Raffinerat bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

– Annat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

Kapitel 79

Zink och varor av zink

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

ex Kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 8202–8205. Verktyg enligt nr 8202–8205 får dock ingå i satsen, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till sådana knivar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

ex Kapitel 83

Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Annat material enligt nr 8302 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex8306

Statyetter och andra prydnadsföremål av oädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Annat material enligt nr 8306 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8401

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8427

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrutsning:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8501, 8502

Elektriska motorer och generatorer; Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8503

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8513

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som omfattas av nr 8512

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten.

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8522

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8522

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8523

Beredda oinspelade medier för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8535–8537

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer; tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 8538

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

854011 och 854012

Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för videomonitorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

854231–854233 och 854239

Integrerade monolitkretsar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

diffusion, varvid integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen, även om montering eller provning äger rum i ett land som inte är part

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex8804

S.k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 8804,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande materiel

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

9033

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 91

Ur och delar till ur

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex9506

Golfklubbor och delar till golfklubbor

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Grovt tillformade ämnen till golfklubbhuvuden får dock användas

ex Kapitel 96

Diverse artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9601 och 9602

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning).

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

961320

Ficktändare för gas, påfyllningsbara

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 9613 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9614

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Kapitel 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten


(1)  Se inledande anmärkning 4.2.

(2)  För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkningar 8.1 och 8.3.

(3)  För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkning 8.2.

(4)  För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nr 3901–3906 och enligt nr 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

(5)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

(6)  Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av sådana slag som används i pappersmaskiner.

(7)  Se inledande anmärkning 7.

(8)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Tillägg III

FORMULÄR FÖR VARUCERTIFIKAT EUR.1

1.

EUR.1-varucertifikat ska upprättas på formulär som överensstämmer med förlagan i detta tillägg. Formuläret ska tryckas på ett eller flera av de språk på vilka detta beslut är upprättat. Certifikaten ska upprättas på något av dessa språk, i enlighet med den exporterande statens nationella lagstiftning. Om de fylls i för hand, ska detta göras med bläck och med versaler.

2.

Certifikatet ska ha formatet 210 × 297mm, men en måttvariation i längdled på högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Papperet ska vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av minst 25g/m2. Det ska ha en tryckt guillocherad bakgrund i grönt som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara.

3.

De exporterande staterna får förbehålla sig rätten att trycka certifikaten själva eller låta dem tryckas av tryckerier som de har godkänt. I det senare fallet ska varje certifikat innehålla en hänvisning till ett sådant godkännande. Varje certifikat ska vara försett med tryckeriets namn och adress, eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet. Det ska även ha ett löpnummer, eventuellt tryckt, varigenom det kan identifieras.

Image

Image

Tillägg IV

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR.1

Image

Tillägg V

Image

Tillägg VI

URSRUNGSDEKLARATION

Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Själva fotnoterna behöver inte återges.

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Tjeckisk version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estnisk version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grekisk version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk version

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Kroatisk version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiensk version

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk version

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauisk version

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ungersk version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltesisk version

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk version

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slovensk version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Bulgarisk version

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Rumänsk version

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

 (3)

(Ort och datum)

 (4)

(Exportörens underskrift; namnet på den person som undertecknar deklarationen ska även anges med tryckbokstäver)


(1)  Om ursrungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursrungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes uteslutas eller utrymmet lämnas blankt.

(2)  Produkternas ursprung ska anges. Om ursrungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen CM.

(3)  Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.

(4)  I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna, behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

Tillägg VII

Image

Tillägg VIII

Image

Tillägg IX

Informationscertifikat

1.

Det formulär för informationscertifikatet som anges i denna bilaga ska användas och det ska tryckas på ett eller flera av de språk som avtalet är upprättat på och i överensstämmelse med den/det exporterande landets eller territoriets nationella lagstiftning. Informationscertifikat ska fyllas i på ett av dessa språk. Om de är skrivna för hand ska de fyllas i med bläck och med versaler. De ska ha ett löpnummer, eventuellt tryckt, varigenom de kan identifieras.

2.

Informationscertifikaten ska normalt ha formatet 210 × 297 mm, men en måttvariation i längdled på högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Papperet ska vara vitt skrivpapper, och det får inte innehålla mekanisk massa eller väga mindre än 25 g/m2.

3.

Landets eller territoriets förvaltningar får förbehålla sig rätten att trycka formulären själva eller låta dem tryckas av tryckerier som de har godkänt. I det senare fallet ska varje formulär innehålla en hänvisning till detta godkännande. Formuläret ska vara försett med tryckeriets namn och adress, eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

Image

Image

Tillägg X

Image

Tillägg XI

Image

Image

Tillägg XII

URSPRUNGSFÖRSÄKRAN

Denna försäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av varorna och datum för utfärdande (1).

Fransk version

L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EU-10 000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … (4)

Engelsk version

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EU-10 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … (4)


(1)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 48 i denna bilaga ska detta anges och datumet för utfärdande av den ursprungliga försäkran alltid anges.

(2)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran ska den efterföljande innehavare av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, åtföljt av uppgiften ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the OCT]”.

(3)  Produkternas ursprungsland ska anges. När ursprungsförsäkran helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 62 i denna bilaga ska exportören tydligt ange dessa produkter i det dokument där försäkran upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.

(4)  För produkter som är helt framställda: ange bokstaven ”P”. För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: ange bokstaven ”W”, följd av den exporterade produktens fyrställiga HS-nummer (exempel ”W”9618). I tillämpliga fall ska denna uppgift ersättas med en av följande uppgifter: ”EU cumulation”, ”OCT cumulation”, ”cumulation with EPA country” eller ”extended cumulation with country x” alternativt ”Cumul UE”, ”cumul OCT”, ”cumul avec pays APE” eller ”cumul étendu avec le pays x”.

Tillägg XIII

Material som inte omfattas av bestämmelserna om kumulation i artikel 8 i denna bilaga förrän den 1 oktober 2015

HS-/KN-nr

Varuslag

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemisk ren sackaros, i fast form

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

ex 1704 90, motsvarar 1704 90 99

Sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao (utom tuggummi; lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser; vit choklad; massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg; pastiller, tabletter o.d. mot hosta; dragéer; vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer; karameller o.d.; kola o.d.; tabletter framställda genom sammanpressning)

ex 1806 10, motsvarar 1806 10 30

Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

ex 1806 10, motsvarar 1806 90 99

Kakaopulver, innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

ex 1806 20, motsvarar 1806 20 95

Livsmedelsberedningar innehållande kakao i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg (utom kakaopulver, beredningar innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör eller innehållande sammanlagt minst 25 viktprocent kakaosmör och mjölkfett; ”chocolate milk crumb”; chokladglasyr; choklad och varor av choklad; sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao; smörgåspålägg innehållande kakao; kakaoberedningar för framställning av drycker)

ex 1901 90, motsvarar 1901 90 99

Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom livsmedelsberedningar som inte innehåller eller innehåller mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse): livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401–0404; beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar; mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905)

ex 2101 12, motsvarar 2101 12 98

Beredningar på basis av kaffe (utom extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat)

ex 2101 20, motsvarar 2101 20 98

Beredningar på basis av te eller matte (utom extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat)

ex 2106 90, motsvarar 2106 90 59

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar (utom sirap och andra lösningar av isoglukos, laktos, druvsocker och maltodextrin)

ex 2106 90, motsvarar 2106 90 98

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom proteinkoncentrat och texturerade proteiner); sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker; aromatiserade eller färgade sockerlösningar; beredningar innehållande minst 1,5 %mjölkfett, 5 % sackaros eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse)

ex 3302 10, motsvarar 3302 10 29

Baserade på luktämnen, av sådana slag som används som råmaterial vid framställning av drycker, innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck, med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent (utom beredningar innehållande minst 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros eller isoglukos och 5 % druvsocker eller stärkelse)


BILAGA VII

TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE AV TULLFÖRMÅNER

Artikel 1

Principer för tillfälligt upphävande av tullförmåner

1.   De förmånsordningar som föreskrivs i artikel 43 i detta beslut får tillfälligt upphävas för alla eller vissa produkter med ursprung i ett ULT i händelse av

a)

bedrägeri,

b)

oegentligheter eller systematisk underlåtenhet att efterleva eller sörja för efterlevnaden av reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena, eller

c)

underlåtenhet att tillhandahålla det administrativa samarbete som avses i punkt 2 i denna artikel och avdelning V i bilaga VI och som krävs för genomförande och kontroll av efterlevnaden av de ordningar som anges i artiklarna 43–49 i detta beslut.

2.   Det administrativa samarbete som avses i punkt 1 kräver bl.a. att ett ULT

a)

till kommissionen lämnar och uppdaterar de uppgifter som krävs för tillämpning av ursprungsreglerna och för kontroll av deras efterlevnad,

b)

biträder unionen genom att på begäran av en medlemsstats tullmyndigheter utföra efterkontroll av varors ursprung samt meddelar resultaten i tid,

c)

utför eller låter utföra lämpliga undersökningar i syfte att upptäcka och förhindra kringgående av ursprungsreglerna,

d)

bistår unionen genom att medge att kommissionen, i samordning och nära samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter, genomför unionsundersökningar på det berörda ULT:s territorium i syfte att kontrollera handlingars äkthet eller riktigheten hos uppgifter som är av betydelse för beviljandet av rätten att omfattas av de ordningar som anges i artikel 43 i detta beslut,

e)

efterlever ursprungsreglerna avseende kumulation eller ser till att de efterlevs, i enlighet med artiklarna 7–10 i bilaga VI,

f)

bistår unionen vid kontroller till följd av misstanke om ursprungsrelaterat bedrägeri; bedrägeri kan misstänkas om import av produkter inom ramen för de förmånsordningar som erbjuds enligt detta beslut vida överstiger det berörda ULT:s normala exportvolymer.

Artikel 2

Tillfälligt upphävande av förmånsordningar

1.   Kommissionen får tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt detta beslut för alla eller vissa produkter med ursprung i ett förmånsland, om den anser att det finns tillräckliga bevis för att motivera ett tillfälligt upphävande av de skäl som anges i artikel 1 punkterna 1 och 2 i denna bilaga, förutsatt att kommissionen först har

a)

samrått med den kommitté som avses i artikel 10 i bilaga VIII i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i denna bilaga,

b)

uppmanat medlemsstaterna att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen och/eller för att förmå förmånslandet att fullgöra sina skyldigheter, och

c)

offentliggjort ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning om att det finns rimliga skäl att betvivla att förmånslandet på rätt sätt tillämpar förmånsordningen och/eller fullgör sina skyldigheter och att detta kan leda till att landets rätt att fortsätta att omfattas av förmånerna enligt detta beslut omprövas.

Kommissionen ska underrätta det eller de berörda ULT om varje beslut som fattas enligt denna punkt innan beslutet träder i kraft. Kommissionen ska även underrätta den kommitté som avses i artikel 10 i bilaga VIII.

2.   Tiden för det tillfälliga upphävandet får inte överstiga sex månader. När denna tid löpt ut ska kommissionen besluta att antingen avsluta det tillfälliga upphävandet, efter att ha informerat den kommitté som avses i artikel 10 i bilaga VIII, eller att förlänga upphävandet i enlighet med förfarandet i punkt 1 i denna artikel.

3.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla relevanta uppgifter som kan motivera att ett tillfälligt upphävande av förmånsordningarna införs, förlängs eller avslutas.

Artikel 3

Kommittéförfarande

1.   Vid tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska kommissionen biträdas av den kommitté som avses i artikel 10 i bilaga VIII.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.


BILAGA VIII

FÖRFARANDEN I FRÅGA OM SKYDDSÅTGÄRDER OCH ÖVERVAKNING

Artikel 1

Definitioner avseende övervakning och skyddsåtgärder

Vid tillämpningen av artiklarna 2–10 i denna bilaga om förfaranden i fråga om skyddsåtgärder och övervakning avses med

a)   likadan produkt: en produkt som är identisk med, det vill säga i alla avseenden likadan som, den berörda produkten, eller, om en sådan produkt inte finns, en annan produkt som har egenskaper som nära påminner om den berörda produktens egenskaper, även om den inte i alla avseenden är likadan,

b)   berörda parter: de parter som deltar i tillverkning, distribution och/eller försäljning av de importerade produkter som avses i artikel 2.1 i denna bilaga och av likadana eller direkt konkurrerande produkter,

c)   allvarliga störningar: att unionstillverkare försätts i en försämrad ekonomisk och/eller finansiell situation.

Artikel 2

Principer för skyddsåtgärder

1.   Om en produkt som har sitt ursprung i ett ULT som avses i artikel 43 importeras i sådana mängder och/eller till sådana priser att detta orsakar, eller riskerar att orsaka, allvarliga störningar för unionstillverkare av likadana eller direkt konkurrerande produkter, får nödvändiga skyddsåtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna nedan.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska i första hand sådana åtgärder väljas som i minsta möjliga mån stör associeringens sätt att fungera. Dessa åtgärder får inte vara mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt för att avhjälpa de svårigheter som uppstått. Åtgärderna får inte gå utöver upphävande av den förmånsbehandling som beviljas genom detta beslut.

3.   När skyddsåtgärder vidtas eller ändras ska särskild uppmärksamhet ägnas de involverade ULT:s intressen.

Artikel 3

Inledande av förfaranden

1.   Kommissionen ska undersöka huruvida skyddsåtgärder bör vidtas, om det finns tillräcklig prima facie-bevisning för att villkoren i artikel 2 i denna bilaga är uppfyllda.

2.   En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionstillverkares vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 2 i denna bilaga, att det föreligger tillräcklig prima facie-bevisning för att motivera ett sådant inledande. Begäran om att inleda en undersökning ska innehålla bevis för att villkoren för att införa skyddsåtgärden enligt artikel 2 i denna bilaga är uppfyllda. Begäran ska lämnas in till kommissionen. Kommissionen ska i möjligaste mån pröva riktigheten och tillförlitligheten hos den bevisning som läggs fram i begäran, för att fastställa om prima facie-bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds.

3.   Om det är uppenbart att prima facie-bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Förfarandet ska inledas inom en månad efter det att begäran enligt punkt 2 har mottagits. Om en undersökning inleds ska tillkännagivandet innehålla alla nödvändiga uppgifter om förfarandet och de tidsfrister som gäller samt om möjligheten att vända sig till förhörsombudet vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel.

4.   Regler och förfaranden för hur undersökningen ska utföras finns i artikel 4 i denna bilaga.

5.   Om myndigheterna i ULT så begär ska, utan att det påverkar de tidsfrister som avses i denna artikel, ett trilateralt samråd enligt artikel 14 i detta beslut sammankallas. Resultatet av det trilaterala samrådet ska översändas till rådgivande kommittén.

Artikel 4

Undersökningar

1.   När förfarandet har inletts ska kommissionen påbörja en undersökning. Den tidsfrist som anges i punkt 3 ska börja löpa samma dag som beslutet om att påbörja undersökningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kommissionen får begära att medlemsstaterna förser den med uppgifter, och medlemsstaterna ska i så fall vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterkomma kommissionens begäran. Om uppgifterna är av allmänt intresse och inte är konfidentiella i den mening som avses i artikel 9 i denna bilaga, ska de läggas till de icke-konfidentiella handlingar som avses i punkt 8.

3.   Undersökningen ska slutföras inom tolv månader efter det att den inleddes.

4.   Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den bedömer nödvändiga för att fastställa huruvida de villkor som anges i artikel 2 i denna bilaga är uppfyllda och ska, om den anser det motiverat, sträva efter att kontrollera uppgifterna.

5.   Kommissionen ska i undersökningen bedöma alla relevanta faktorer av objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt marknadsandel, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får även ta hänsyn till andra relevanta faktorer

6.   Berörda parter som har gett sig till känna inom den tidsfrist som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning samt det berörda ULT:s företrädare får, på skriftlig begäran, ta del av alla uppgifter som lämnats till kommissionen i samband med undersökningen, med undantag av interna dokument som sammanställts av unionens eller medlemsstaternas myndigheter, förutsatt att uppgifterna är relevanta för försvaret av deras intressen, att de inte är konfidentiella i den mening som avses i artikel 9 i denna bilaga och att de används av kommissionen i undersökningen. Berörda parter som har gett sig till känna får lämna synpunkter på uppgifterna i fråga till kommissionen. Dessa synpunkter ska beaktas om de är underbyggda av tillräcklig prima facie-bevisning.

7.   Kommissionen ska se till att alla uppgifter och all statistik som används i en undersökning är tillgängliga, begripliga, transparenta och kontrollerbara.

8.   Kommissionen ska höra de berörda parterna, särskilt om de skriftligen har begärt detta inom den tidsfrist som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning och om de har visat att de verkligen kan komma att beröras av undersökningens resultat och att det finns särskilda skäl att höra dem muntligen. Kommissionen ska höra dessa parter vid ytterligare tillfällen om det finns särskilda skäl till detta.

9.   Om uppgifterna inte lämnas inom den tidsfrist som kommissionen fastställt eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter. Om kommissionen finner att en berörd part eller tredje part har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, ska den inte beakta dessa uppgifter, utan får använda tillgängliga uppgifter.

10.   Kommissionen ska skriftligen underrätta det berörda ULT om att en undersökning har inletts.

Artikel 5

Åtgärder för förhandsövervakning

1.   De produkter med ursprung i ULT som avses i artikel 43 i detta beslut får göras till föremål för särskild övervakning.

2.   Åtgärder för förhandsövervakning ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 10 i denna bilaga.

3.   Åtgärderna för förhandsövervakning ska ha en begränsad giltighetstid. Om inte annat föreskrivs ska de upphöra att gälla vid utgången av den andra sexmånadersperiod som följer på de första sex månaderna efter det att åtgärderna införts.

4.   Kommissionen och myndigheterna i ULT ska försäkra sig om att denna övervakning är effektiv genom att tillämpa de metoder för administrativt samarbete som anges i bilagorna VI och VII.

Artikel 6

Införande av provisoriska skyddsåtgärder

1.   Vid vederbörligen motiverade skäl till skyndsamhet vid en försämring av unionstillverkarnas ekonomiska och/eller finansiella situation som skulle vara svår att åtgärda, får provisoriska åtgärder införas. Provisoriska åtgärder inte gälla mer än 200 dagar. Provisoriska åtgärder ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 10 i denna bilaga. Om det föreligger vederbörligen motiverade skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta skyddsåtgärder med omedelbar verkan i enlighet med förfarandet i artikel 10 i denna bilaga.

2.   Om de provisoriska skyddsåtgärderna upphävs därför att undersökningen visar att de villkor som fastställs i artikel 2 inte är uppfyllda, ska den eventuella tull som tagits ut till följd av de provisoriska åtgärderna automatiskt återbetalas.

Artikel 7

Införande av slutgiltiga åtgärder

1.   Om de fakta som slutligen fastställts visar att villkoren i artikel 2 inte är uppfyllda, ska kommissionen anta ett beslut om att avsluta undersökningen och förfarandet i enlighet med undersökningsförfarandet i artikel 4. Kommissionen ska, med vederbörlig hänsyn tagen till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 9, offentliggöra en rapport i vilken den redogör för sina resultat och motiverade slutsatser beträffande samtliga sakliga och rättsliga aspekter på ärendet i fråga.

2.   Om de fakta som slutligen fastställts visar att villkoren i artikel 2 är uppfyllda, ska kommissionen anta ett beslut om att införa slutgiltiga skyddsåtgärder i enlighet med undersökningsförfarandet i artikel 4 i denna bilaga. Kommissionen ska, med vederbörlig hänsyn tagen till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 9, offentliggöra en rapport med en sammanfattning av de omständigheter och överväganden som ligger till grund för avgörandet, och omedelbart underrätta myndigheterna i ULT om beslutet att vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Artikel 8

Varaktighet och översyn av skyddsåtgärder

1.   En skyddsåtgärd ska vara i kraft endast så länge som det krävs för att förhindra eller avhjälpa den allvarliga skadan och underlätta anpassningen. Perioden får inte överstiga tre år, såvida den inte förlängs med stöd av punkt 2.

2.   Den ursprungliga tiden för en skyddsåtgärd får i undantagsfall förlängas med högst två år, om det fastställs att skyddsåtgärden även fortsättningsvis behövs för att förhindra eller avhjälpa allvarliga svårigheter.

3.   En förlängning enligt punkt 2 ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, föregås av en undersökning om det föreligger tillräcklig prima facie-bevisning för att skyddsåtgärderna även fortsättningsvis behövs.

4.   Ett tillkännagivande om inledande av en undersökning ska offentliggöras i enlighet med artikel 4, och skyddsåtgärden ska vara fortsätta att gälla i avvaktan på resultatet av undersökningen. Undersökningen ska utföras och alla beslut rörande en förlängning enligt punkt 2 i den här artikeln ska fattas i enlighet med artiklarna 6 och 7.

Artikel 9

Sekretess

1.   Uppgifter som mottagits i enlighet med detta beslut får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes. Inga uppgifter av konfidentiell natur eller uppgifter som tagits emot konfidentiellt enligt detta beslut får lämnas ut utan uttryckligt tillstånd från den som lämnat uppgifterna.

2.   I varje begäran om konfidentiell behandling ska det anges varför uppgifterna ska behandlas konfidentiellt. Om den som lämnar uppgifterna varken vill offentliggöra dem eller godkänna att de offentliggörs i allmän eller sammanfattad form, och om det visar sig att begäran om konfidentiell behandling är oberättigad, får dock uppgifterna lämnas utan beaktande.

3.   Uppgifterna ska under alla omständigheter anses vara konfidentiella om det är troligt att offentliggörandet av dem skulle medföra betydande negativa effekter för den som har lämnat dem eller för källan till uppgifterna i fråga.

4.   Punkterna 1–4 ska inte hindra att unionens myndigheter hänvisar till allmän information och särskilt till grunderna för de beslut som har fattats enligt detta beslut. Dessa myndigheter ska dock ta hänsyn till de berörda fysiska och juridiska personernas berättigade intresse av att deras affärshemligheter inte röjs.

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 (1). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 260/2009 av den 26 februari 2009 om gemensamma importregler (EUT L 84, 31.3.2009, s. 1).