ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.321.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 321

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
30 november 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1202/2013 av den 20 november 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

1

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1)

6

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1202/2013

av den 20 november 2013

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Unionen beviljar sedan 2000 obegränsat, tullfritt tillträde till unionsmarknaden för i stort sett alla produkter med ursprung i länderna på västra Balkan. För närvarande föreskrivs detta system i rådets förordning (EG) nr 1215/2009 (2).

(2)

Alla länder på västra Balkan utom Kosovo (3) omfattas av förmånshandelsordningar med individuella tullkvoter enligt stabiliserings- och associeringsavtal eller interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor som slutits med dessa länder.

(3)

Förordning (EG) nr 1215/2009 gör en övergripande tullkvot på 50 000 hl vin tillgänglig för alla förmånstagare enligt först till kvarn-principen när deras individuella tullkvoter enligt stabiliserings- och associeringsavtalen eller interimsavtalen har förbrukats.

(4)

Kosovo har visat att man har kapacitet att exportera vin och behöver ett stabilt tillträde till unionens marknad för sin socioekonomiska utveckling. I brist på en individuell tullkvot saknar Kosovos vinproducenter den förutsägbarhet som man behöver för sin export.

(5)

Det är lämpligt att avsätta en individuell årlig tullkvot på 20 000 hl för export av vin från Kosovo till unionen, och att i motsvarande utsträckning minska den övergripande årliga tullkvoten för vin som är tillgänglig för alla förmånstagare från 50 000 hl till 30 000 hl.

(6)

Tilldelningen av en individuell tullkvot uppnås genom att den nuvarande övergripande tullkvoten stängs och två nya öppnas med samma volym totalt som den tullkvot som stängs.

(7)

Det är även lämpligt att införa en mekanism som undanröjer oklarhet angående rättsläget när det gäller de tullkvoter som är tillgängliga dagen för ikraftträdandet av denna förordning samt att förhindra att medgivandets totala volym överstiger 50 000 hl.

(8)

Eftersom medgivandenas totala volym inte ändras påverkar denna förordning inte vinsektorn i unionen. De särskilda medgivanden som anges i stabiliserings- och associeringsavtalen eller interimsavtalen påverkas inte heller av denna förordning.

(9)

Denna förordning påverkar inte unionens skyldigheter inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) och kräver inte något WTO-undantag.

(10)

Förordning (EG) nr 1215/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1215/2009

Förordning (EG) nr 1215/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7a.2 och 7a.3 ska ersättas med följande:

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 3 december 2013. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.”

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Följande övergångsbestämmelser ska gälla från och med den 3 december 2013 till och med den 31 december 2013:

1.

Den mängd av tullkvot 09.1515 som återstår den 3 december 2013 ska överföras proportionellt till de nya tullkvoterna med löpnummer 09.1530 och 09.1560 på följande sätt:

a)

Den ursprungliga volymen av tullkvot 09.1530 ska beräknas enligt följande formel:

0,6 × den återstående mängden av tullkvot 09.1515 den 3 december 2013.

b)

Den ursprungliga volymen av tullkvot 09.1560 ska beräknas enligt följande formel:

0,4 × den återstående mängden av tullkvot 09.1515 den 3 december 2013.

c)

Båda de ursprungliga kvotvolymerna ska avrundas till en hel enhet (hektoliter).

2.

Ansökningar om tullkvoter som ännu ej fördelats för tullkvot 09.1515 ska överföras till tullkvoterna 09.1530 och 09.1560, i enlighet med vinets ursprung.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 20 november 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

V. LEŠKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 oktober 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 november 2013.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (EUT L 328, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


BILAGA

”BILAGA I

TULLKVOTER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen (KN), ska beskrivningen av varorna endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet när det gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ’ex KN-nummer’ anges, ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

KN-nr

Varubeskrivning

Kvotvolym per år (1)

Förmånstagare

Tullsats

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

15 ton

Kosovos tullområde

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

20 ton

Kosovos tullområde

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

45 ton

Kosovos tullområde

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad; saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

30 ton

Kosovos tullområde

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vin av färska druvor med en faktisk alkoholhalt av högst 15 volymprocent, annat än mousserande vin

30 000 hl

Albanien (2) Bosnien och Hercegovina (3), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4), Montenegro (5), Serbien (6), Kosovos tullområde (7)

Tullbefrielse

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vin av färska druvor med en faktisk alkoholhalt av högst 15 volymprocent, annat än mousserande vin

20 000 hl

Kosovos tullområde

Tullbefrielse”


(1)  En övergripande volym per tullkvot för import med ursprung i förmånsländerna.

(2)  Vin med ursprung i Albanien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om den individuella tullkvot som fastställs i protokollet om vin för Albanien har förbrukats. Denna individuella tullkvot öppnas under löpnummer 09.1512 och 09.1513.

(3)  Vin med ursprung i Bosnien och Hercegovina ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Bosnien och Hercegovina har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1528 och 09.1529.

(4)  Vin med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1558 och 09.1559.

(5)  Vin med ursprung i Montenegro ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Montenegro har förbrukats. Den individuella tullkvoten öppnas under löpnummer 09.1514.

(6)  Vin med ursprung i Serbien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Serbien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1526 och 09.1527.

(7)  Vin med ursprung i Kosovos tullområde ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om den tullkvot som föreskrivs i denna förordning har förbrukats. Den individuella tullkvoten öppnas under löpnummer 09.1560.


Rättelser

30.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/6


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

( EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 )

1.

Sidan 10, skäl 78, första meningen

I stället för:

”(78)

Den nya definitionen av kapital och lagstadgade kapitalkrav bör införas på ett sätt som tar hänsyn till att det finns olika startpunkter och förhållanden i olika länder och att de initiala olikheterna kommer att minska under övergångsperioden.”

ska det stå:

”(78)

Den nya definitionen av kapital och lagstadgade kapitalkrav bör införas på ett sätt som tar hänsyn till att det finns olika startpunkter och förhållanden i olika länder och att de initiala olikheterna avseende de nya standarderna som kommer att minska under övergångsperioden.”

2.

Sidan 12, skäl 96

I stället för:

”(96)

Institut bör som en del av den interna bedömningen av kapitaltäckningen följa upp …”

ska det stå:

”(96)

Institut bör som en del av den interna processen för bedömning av kapitalbehov följa upp …”

3.

Sidan 19, artikel 4.1 led 19

I stället för:

”(19)   kapitalförvaltningsbolag: ett kapitalförvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/87/EG och en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU, inbegripet, om inget annat föreskrivs, enheter i tredjeländer med liknande verksamhet vilka är underkastade lagstiftningen i ett tredjeland …”

ska det stå:

”(19)   kapitalförvaltningsbolag: ett kapitalförvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/87/EG eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU, inbegripet, om inget annat föreskrivs, enheter i tredjeländer, som bedriver liknande verksamhet och som är underkastade lagstiftningen i ett tredjeland …”

4.

Sidan 20, artikel 4.1 led 26

I stället för:

”… men däremot inte försäkringsholdingföretag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 212.1 g i direktiv 2009/138/EG.”

ska det stå:

”… men däremot inte försäkringsholdingföretag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionerna i artikel 212.1 f respektive 212.1 g i direktiv 2009/138/EG.”

5.

Sidan 20, artikel 4.1 led 27 h

I stället för:

”h)

Ett försäkringsholdingföretag.”

ska det stå:

”h)

Ett försäkringsholdingföretag enligt definitionen i artikel 212.1 f i direktiv 2009/138/EG”

6.

Sidan 20, artikel 4.1 led 27 i och j

Leden 27 i och 27 j ska utgå.

7.

Sidan 23, artikel 4.1 led 71

I stället för:

”(71)   godtagbart kapital: summan av:

a)

primärkapital enligt artikel 25, och

b)

supplementärt kapital enligt artikel 71 som är lika med eller understiger en tredjedel av primärkapitalet.”

ska det stå:

”(71)   godtagbart kapital:

a)

i avdelning III i del två menas summan av

i)

primärkapital enligt artikel 25, utan tillämpning av avdraget i artikel 36.1 k i,

ii)

supplementärt kapital enligt artikel 71 som är lika med eller understiger en tredjedel av primärkapitalet enligt beräkningen i led i i detta led.

b)

i artikel 97 och del fyra menas summan av

i)

primärkapital enligt artikel 25,

ii)

supplementärt kapital enligt artikel 71 som är lika med eller understiger en tredjedel av primärkapitalet.”

8.

Sidan 24, artikel 4.1 led 82

I stället för:

”(82)   repa och omvänd repa: avtal enligt vilket ett institut eller dess motpart överlåter värdepapper eller råvaror eller garanterade rättigheter som avser endera av följande:

a)Äganderätt till värdepapper eller råvaror om garantin har utfärdats av en erkänd börs som innehar rätten till värdepapperen eller råvarorna och avtalet inte ger institutet möjlighet att överlåta eller pantsätta ett enskilt värdepapper eller en enskild råvara till mer än en motpart vid varje tidpunkt och har förpliktat sig att återköpa dem.b)Värdepapper eller råvaror av motsvarande slag till ett fastställt pris och vid en tidpunkt i framtiden som är fastställd eller ska fastställas av den som överlåter instrumentet. Avtalet är en repa för det institut som säljer värdepapperen eller råvarorna och en omvänd repa för det institut som köper dem.

ska det stå:

”(82)   repa och omvänd repa: avtal enligt vilket ett institut eller dess motpart överlåter värdepapper eller råvaror eller garanterade rättigheter som avser äganderätt till värdepapper eller råvaror om garantin har utfärdats av en erkänd börs som innehar rätten till värdepapperen eller råvarorna och avtalet inte ger institutet möjlighet att överlåta eller pantsätta ett enskilt värdepapper eller en enskild råvara till mer än en motpart vid varje tidpunkt och har förpliktat sig att återköpa dem, eller värdepapper eller råvaror av motsvarande slag till ett fastställt pris och vid en tidpunkt i framtiden som är fastställd eller ska fastställas av den som överlåter instrumentet. Avtalet är en repa för det institut som säljer värdepapperen eller råvarorna och en omvänd repa för det institut som köper dem.”

9.

Sidan 25, artikel 4.1 led 91

I stället för:

”(91)   marknadsexponering: nuvarande exponering, inbegripet en variationsmarginal som ska betalas till en clearingmedlem men som denne ännu inte mottagit, …”

ska det stå:

”(91)   marknadsexponering: nuvarande exponering, inbegripet en variationsmarginal som ska betalas till en clearingmedlem eller en kund men som denne ännu inte mottagit, …”

10.

Sidan 25, artikel 4.1 led 94

I stället för:

”(94)   risk för alltför låg bruttokonsoliditet: den risk…”

ska det stå:

”(94)   risk för alltför låg bruttosoliditet: den risk…”

11.

Sidan 25, artikel 4.1 led 100

I stället för:

”(100)   ackumulerat annat totalresultat: …”

ska det stå:

”(100)   ackumulerat övrigt totalresultat: …”

12.

Sidan 26, artikel 4.1 led 117

I stället för:

”(117)   övriga reserver: reserver med den innebörd som anges i tillämpliga redovisningsramar, om vilka upplysningar måste lämnas enligt denna tillämpliga redovisningsstandard, utom sådana belopp som redan ingår i ackumulerat annat totalresultat eller balanserade vinstmedel.”

ska det stå:

”(117)   övriga reserver: reserver med den innebörd som anges i tillämpliga redovisningsramar, om vilka upplysningar måste lämnas enligt denna tillämpliga redovisningsstandard, utom sådana belopp som redan ingår i ackumulerat övrigt totalresultat eller balanserade vinstmedel.”

13.

Sidan 27, artikel 4.2

I stället för:

”2.   När det i denna förordning hänvisas till fast egendom eller bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter eller panträtt i sådan egendom, inbegrips andelar i finländska bostadsaktiebolag som är verksamma enligt den finländska lagen om bostadsaktiebolag av år 1991 eller senare antagen lagstiftning med motsvarande innehåll. Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får tillåta att aktier som utgör ett likvärdigt indirekt innehav av fast egendom behandlas som direkt innehav av fast egendom under förutsättning att …”

ska det stå:

”2.   När det i denna förordning hänvisas till fast egendom, till bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter eller till panträtt i sådan egendom, inbegrips andelar i finländska bostadsaktiebolag som är verksamma enligt den finländska lagen om bostadsaktiebolag av år 1991 eller senare antagen lagstiftning med motsvarande innehåll. Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får tillåta att aktier som utgör ett likvärdigt indirekt innehav av fast egendom behandlas som direkt innehav av fast egendom under förutsättning att …”

14.

Sidan 27, artikel 6.2

I stället för:

”2.   Varje institut som antingen är ett dotterföretag i den medlemsstat där det auktoriserats och står under tillsyn eller ett moderföretag och varje institut som ingår i konsolideringen enligt artikel 19 ska inte vara skyldiga att uppfylla kraven i artiklarna 89, 90 och–91 på individuell nivå.”

ska det stå:

”2.   Inget institut som antingen är ett dotterföretag i den medlemsstat där det auktoriserats och står under tillsyn eller ett moderföretag, och inget institut som ingår i konsolideringen enligt artikel 18, ska vara skyldigt att uppfylla kraven i artiklarna 89, 90 och 91 på individuell nivå.”

15.

Sidan 27, artikel 6.3

I stället för:

”3.   Varje institut som antingen är ett moderföretag eller ett dotterföretag och varje institut som ingår i konsolideringen enligt artikel 19 ska inte vara skyldiga att uppfylla kraven i del åtta på individuell nivå.”

ska det stå:

”3.   Inget institut som antingen är ett moderföretag eller ett dotterföretag, och inget institut som ingår i konsolideringen enligt artikel 18, ska vara skyldigt att uppfylla kraven i del åtta på individuell nivå.”

16.

Sidan 29, artikel 8.4

I stället för:

”4.   De behöriga myndigheterna får också tillämpa punkterna 1, 2 och 3 på institut som ingår i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 b, under förutsättning att de uppfyller samtliga krav i artikel 113.7, och på andra institut som har en sådan relation med varandra som avses i artikel 113.6, under förutsättning att de uppfyller samtliga krav i den artikeln. De behöriga myndigheterna ska i detta fall besluta att ett av de institut som omfattas av undantaget uppfyller del sex, grundat på den konsoliderade situationen för samtliga institut i den enskilda likviditetsundergruppen.”

ska det stå:

”4.   De behöriga myndigheterna får också tillämpa punkterna 1, 2 och 3 på institut som ingår i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7, under förutsättning att de uppfyller samtliga krav i den artikeln, och på andra institut som har en sådan relation med varandra som avses i artikel 113.6, under förutsättning att de uppfyller samtliga krav i den artikeln. De behöriga myndigheterna ska i detta fall besluta att ett av de institut som omfattas av undantaget uppfyller del sex, grundat på den konsoliderade situationen för samtliga institut i den enskilda likviditetsundergruppen.”

17.

Sidan 29, artikel 10.1 andra stycket

I stället för:

”Medlemsstaterna får bibehålla och använda befintlig nationell lagstiftning avseende tillämpningen av det undantag som avses i första stycket förutsatt att den inte strider mot denna förordning och direktiv 2013/36/EU.”

ska det stå:

”Medlemsstaterna får bibehålla och använda befintlig nationell lagstiftning avseende tillämpningen av det undantag som avses i första stycket förutsatt att den inte strider mot denna förordning eller direktiv 2013/36/EU.”

18.

Sidan 30, artikel 11.3 andra meningen

I stället för:

”…I avvaktan på kommissionens rapport i enlighet med artikel 508.2, och om…”

ska det stå:

”…I avvaktan på kommissionens rapport i enlighet med artikel 508.2 i denna förordning, och om…”

19.

Sidan 31, artikel 15.1 leden a–c

I stället för:

”1.   Den samordnande tillsynsmyndigheten får genom beslut i varje enskilt fall avstå från att tillämpa del tre i denna förordning och avdelning VII kapitel 4 i direktiv 2013/36/EU på gruppnivå, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Alla värdepappersföretag inom EU i gruppen använder den alternativa metoden för att beräkna totalt riskvägt exponeringsbelopp enligt artikel 95.2.

b)

Alla värdepappersföretag i gruppen omfattas av kategorierna i artiklarna 95.1 och 96.1.

c)

Vart och ett av värdepappersföretagen inom EU i gruppen uppfyller kraven i artikel 95 på individuell nivå …”

ska det stå:

”1.   Den samordnande tillsynsmyndigheten får genom beslut i varje enskilt fall avstå från att tillämpa del tre i denna förordning och avdelning VII kapitel 4 i direktiv 2013/36/EU på gruppnivå, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Alla värdepappersföretag inom EU i gruppen använder den alternativa metoden för att beräkna totalt riskvägt exponeringsbelopp enligt artikel 95.2 eller 96.2.

b)

Alla värdepappersföretag i gruppen omfattas av kategorierna i artikel 95.1 eller 96.1.

c)

Vart och ett av värdepappersföretagen inom EU i gruppen uppfyller kraven i artikel 95 eller 96 på individuell nivå …”

20.

Sidan 32, artikel 18.5 första meningen

I stället för:

”5.   Om det finns andra ägarintressen eller andra former av kapitalbindningar än de som anges i punkterna 1 och 2, ska de …”

ska det stå:

”5.   Om det finns andra ägarintressen eller andra former av kapitalbindningar än de som anges i punkterna 1 och 4, ska de …”

21.

Sidan 33, artikel 18.6 b

I stället för:

”b)

När två eller flera kreditinstitut eller finansiella institut …”

ska det stå:

”b)

När två eller flera institut eller finansiella institut …”

22.

Sidan 33, artikel 19.2 b

I stället för:

”b)

Om företaget i fråga är av försumbar betydelse när det gäller syftet med att övervaka kreditinstitut.”

ska det stå:

”b)

Om företaget i fråga är av försumbar betydelse när det gäller syftet med att övervaka institut.”

23.

Sidan 35, artikel 22

I stället för:

”Dotterinstitut ska tillämpa kraven i artiklarna 89–91 samt i delarna tre och fem på undergruppsbasis, om sådana institut, …”

ska det stå:

”Dotterinstitut ska tillämpa kraven i artiklarna 89–91 samt i delarna tre och fyra på undergruppsbasis, om sådana institut, …”

24.

Sidan 36, artikel 26.1 d

I stället för:

”d)

ackumulerat annat totalresultat,”

ska det stå:

”d)

ackumulerat övrigt totalresultat,”

25.

Sidan 41, artikel 33.1 b

I stället för:

”b)

Vinster eller förluster på egna skuldförbindelser som värderas till verkligt värde och som beror på ändringar av institutets egen kreditstatus.”

ska det stå:

”b)

Vinster eller förluster på egna skuldförbindelser som värderas till verkligt värde och som beror på ändringar av institutets egen kreditvärdighet.”

26.

Sidan 41, artikel 33.1 c

I stället för:

”c)

Alla vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder.”

ska det stå:

”c)

Vinster och förluster i verkligt värde avseende institutets derivatskulder som härrör från förändringar i institutets egen kreditvärdighet.”

27.

Sidan 43, artikel 39.1

I stället för:

”1.   Följande poster ska inte dras av från kapitalbasen och ska inte omfattas av …”

ska det stå:

”1.   Följande poster ska inte dras av från kapitalbasen och ska omfattas av …”

28.

Sidan 43, artikel 40

I stället för:

”… om avsättningarna skulle öka till samma nivå som förväntade förluster som avses i avdelning I kapitel 3 avsnitt 3.”

ska det stå:

”… om avsättningarna skulle öka till samma nivå som förväntade förluster som avses i del tre avdelning II kapitel 3 avsnitt 3.”

29.

Sidorna 43 och 44, artikel 41.1

I stället för:

”1.   Vid tillämpning av artikel 36.1 e ska summan av förmånsbestämda pensionsplaner som ska dras av reduceras med

a)

summan av alla tillhörande uppskjutna skatteskulder som skulle kunna utsläckas om tillgångarna skrevs ned eller togs bort ur balansräkningen enligt tillämpliga redovisningsramar,

b)

summan av de tillgångar i den förmånsbestämda pensionsplanen som institutet har obegränsad rätt att utnyttja, under förutsättning att den behöriga myndigheten på förhand har gett tillstånd till detta. De tillgångar som används för att minska det belopp som ska dras av ska åsättas en riskvikt i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 eller 3, beroende på vad som är tillämpligt.”

ska det stå:

”1.   Vid tillämpning av artikel 36.1 e ska summan av förmånsbestämda pensionsplaner som ska dras av reduceras med

a)

summan av alla tillhörande uppskjutna skatteskulder som skulle kunna utsläckas om tillgångarna skrevs ned eller togs bort ur balansräkningen enligt tillämpliga redovisningsramar,

b)

summan av de tillgångar i den förmånsbestämda pensionsplanen som institutet har obegränsad rätt att utnyttja, under förutsättning att den behöriga myndigheten på förhand har gett tillstånd till detta.

De tillgångar som används för att minska det belopp som ska dras av ska åsättas en riskvikt i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 eller 3, beroende på vad som är tillämpligt.”

30.

Sidan 45, artikel 46.1 b

I stället för:

”… delat med totalsumman av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kapitalbasinstrument i dessa enheter i den finansiella sektorn.”

ska det stå:

”… delat med totalsumman av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott samt supplementärkapitalinstrument i dessa enheter i den finansiella sektorn.”

31.

Sidan 45, artikel 46.3

I stället för:

”3.   Det belopp som ska dras av i enlighet med punkt 1 ska fördelas mellan alla kärnprimärkapitalinstrument som innehas. Instituten ska fastställa andelen innehav av kärnprimärkapitalinstrument som ska dras av i enlighet med punkt 1 genom att multiplicera den summa som anges i led a i denna punkt med den andel som anges i led b i denna punkt:”

ska det stå:

”3.   Det belopp som ska dras av i enlighet med punkt 1 ska fördelas mellan alla kärnprimärkapitalinstrument som innehas. Instituten ska fastställa beloppet för varje kärnprimärkapitalinstrument som ska dras av i enlighet med punkt 1 genom att multiplicera den summa som anges i led a i denna punkt med den andel som anges i led b i denna punkt:”

32.

Sidorna 45-46, artikel 46.5

I stället för:

”5.   Instituten ska fastställa den del av innehavet av kapitalbasinstrument som är riskvägd genom att dividera summan i led a med summan i led b:

a)

Summan av det innehav som måste åsättas en riskvikt enligt punkt 4.

b)

Det belopp som anges i led i dividerat med det belopp som anges i led ii.

i)

Det totala summan av kärnprimärkapitalinstrumenten.

ii)

Den totala summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav.”

ska det stå:

”5.   Instituten ska fastställa beloppet för varje kärnprimärkapitalinstrument som är riskvägd i enlighet med punkt 4 genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med summan i led b i denna punkt:

a)

Summan av det innehav som måste åsättas en riskvikt enligt punkt 4.

b)

Den del som härrör från beräkningen i led b i punkt 3.”

33.

Sidan 48, artikel 49.5

I stället för:

”5.   Om ett institut tillämpar metod 1 eller 2 i bilaga I till direktiv 2002/87/EG ska institutet …”

ska det stå:

”5.   Om ett institut tillämpar metod 1, 2 eller 3 i bilaga I till direktiv 2002/87/EG ska institutet …”

34.

Sidan 52, artikel 60.1 a

I stället för:

”a)

Det totala belopp med vilket institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn överstiger 10 % av institutets kärnprimärkapitalposter beräknat genom tillämpning av”

ska det stå:

”a)

Det totala belopp med vilket institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav överstiger 10 % av institutets kärnprimärkapitalposter beräknat genom tillämpning av”

35.

Sidan 53, artikel 60.3

I stället för:

”3.   Den summa som ska dras av enligt punkt 1 ska fördelas mellan alla primärkapitaltillskott som innehas. Den summa som ska dras av från varje primärkapitaltillskott enligt punkt 1 ska beräknas genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med andelen i led b i denna punkt:

a)

Summan av det innehav som måste dras av enligt punkt 1.

b)

Den summa som anges i led i delad med den summa som anges i led ii:

i)

Det totala summan primärkapitaltillskott.

ii)

Den totala summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav.”

ska det stå:

”3.   Den summa som ska dras av enligt punkt 1 ska fördelas mellan alla primärkapitaltillskott som innehas. Institutet ska fastställa beloppet för varje primärkapitaltillskott som ska dras av enligt punkt 1 genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med andelen i led b i denna punkt:

a)

Summan av det innehav som måste dras av enligt punkt 1.

b)

Den andel av den totala summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav som representeras av varje primärkapitaltillskott som innehas.”

36.

Sidan 53, artikel 60.5

I stället för:

”5.   Instituten ska fastställa den del av innehavet av kapitalbasinstrument som är riskvägd genom att dividera summan i led a med summan i led b:

a)

Summan av det innehav som måste åsättas en riskvikt enligt punkt 4.

b)

Det belopp som anges i led i dividerat med det belopp som anges i led ii.

i)

Det totala summan av kärnprimärkapitalinstrumenten.

ii)

Den totala summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav.”

ska det stå:

”5.   Instituten ska fastställa beloppet för varje primärkapitaltillskott som är riskvägd i enlighet med punkt 4 genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med summan i led b i denna punkt:

a)

Summan av det innehav som måste åsättas en riskvikt enligt punkt 4.

b)

Den del som härrör från beräkningen i led b i punkt 3.”

37.

Sidan 56, artikel 70.1 a

I stället för:

”a)

Det totala belopp med vilket institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn överstiger 10 % av institutets kärnprimärkapitalposter beräknat genom tillämpning av”

ska det stå:

”a)

Det totala belopp med vilket institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav överstiger 10 % av institutets kärnprimärkapitalposter beräknat genom tillämpning av”

38.

Sidan 56, artikel 70.1 b

I stället för:

”b)

Summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument i de enheter i den finansiella sektorn, delat med totalsumman av institutets alla direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument i dessa enheter i den finansiella sektorn.”

ska det stå:

”b)

Summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument i de enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav, delat med totalsumman av institutets alla direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument i dessa enheter i den finansiella sektorn.”

39.

Sidan 56, artikel 70.3

I stället för:

”3.   Den summa som ska dras av enligt punkt 1 ska fördelas mellan alla supplementärkapitalinstrument som innehas. Instituten ska fastställa den andel av innehavet supplementärkapitalinstrument som ska dra av genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med andelen i led b i denna punkt:

a)

Den totala summan för det innehav som måste dras av enligt punkt 1.

b)

Den summa som anges i led i delad med den summa som anges i led ii.

i)

Den totala summan för supplementärkapitalinstrument.

ii)

Den totala summan av direkta, indirekta och syntetiska innehav av de supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav.”

ska det stå:

”3.   Den summa som ska dras av enligt punkt 1 ska fördelas mellan alla supplementärkapitalinstrument som innehas. Instituten ska fastställa det belopp som ska dras av från varje supplementärkapitalinstrument som ska dra av enligt punkt 1 genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med andelen i led b i denna punkt:

a)

Den totala summan för det innehav som måste dras av enligt punkt 1.

b)

Den andel av totala summan av direkta, indirekta och syntetiska innehav av de supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav som representeras av varje supplementärkapitalinstrument som innehas.”

40.

Sidan 57, artikel 70.5

I stället för:

”5.   Instituten ska fastställa den del av innehavet av kapitalbasinstrument som är riskvägd genom att dividera summan i led a med summan i led b:

a)

Summan av det innehav som måste åsättas en riskvikt enligt punkt 4.

b)

Det belopp som anges i led i dividerat med det belopp som anges i led ii.

i)

Det totala summan av kärnprimärkapitalinstrumenten.

ii)

Den totala summan av institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav.”

ska det stå:

”5.   Instituten ska fastställa det belopp av varje kapitalbasinstrument som är riskvägd enligt punkt 4 genom att multiplicera summan i led a i denna punkt med summan i led b i denna punkt:

a)

Summan av det innehav som måste åsättas en riskvikt enligt punkt 4.

b)

Den del som härrör från beräkningen i led b i punkt 3.”

41.

Sidan 62, artikel 85.1, inledningen

I stället för:

”1.   Instituten ska fastställa summan av ett dotterföretags kvalificerande primärkapital som ingår i den konsoliderade kapitalbasen, genom att från detta företags kapitalbas dra resultatet av att summan i led a multipliceras med procenttalet i led b:”

ska det stå:

”1.   Instituten ska fastställa summan av ett dotterföretags kvalificerande primärkapital som ingår i den konsoliderade kapitalbasen, genom att från detta företags kvalificerande primärkapital dra resultatet av att summan i led a multipliceras med procenttalet i led b:”

42.

Sidan 65, artikel 92.4, inledningen

I stället för:

”4.   Följande bestämmelser ska gälla vid beräkning av det totala exponeringsbelopp som avses i punkt 3:”

ska det stå:

”4.   Följande bestämmelser ska gälla vid beräkning av det totala riskvägda exponeringsbeloppet som avses i punkt 3:”

43.

Sidan 66, artikel 95.3

I stället för:

”3.   De värdepappersföretag som avses i punkt 1 omfattas av alla övriga bestämmelser avseende operativ risk som anges i avdelning VII kapitel 3 avsnitt II underavsnitt 1 i direktiv 2013/36/EU.”

ska det stå:

”3.   De värdepappersföretag som avses i punkt 1 omfattas av alla övriga bestämmelser avseende operativ risk som anges i avdelning VII kapitel 2 avsnitt II underavsnitt 2 i direktiv 2013/36/EU.”

44.

Sidan 68, artikel 99.4

I stället för:

”4.   Den finansiella information som avses i punkt 2 och i punkt 3 första stycket ska rapporteras…”

ska det stå:

”4.   Den finansiella information som avses i punkterna 2 och 3 ska rapporteras…”

45.

Sidorna 70-71, artikel 105.2 b

I stället för:

”b)

Rapporteringsvägarna för den avdelning som är ansvarig för värderingsprocessen ska vara tydliga och oberoende av affärsavdelningen.

Rapporteringsvägen ska sluta hos ledningsorganet.”

ska det stå:

”b)

Rapporteringsvägarna för den avdelning som är ansvarig för värderingsprocessen ska vara tydliga och oberoende av affärsavdelningen, och ska sluta hos ledningsorganet.”

46.

Sidan 72, artikel 106.1 e

I stället för:

”e)

Den ska noga övervakas.

Övervakningen ska garanteras genom ändamålsenliga processer.”

ska det stå:

”e)

Den ska noga övervakas i enlighet med ändamålsenliga processer.”

47.

Sidan 73, artikel 107.4, andra meningen

I stället för:

”… Utan ett sådant beslut får instituten till den 1 januari 2014 fortsätta att behandla exponeringar mot de enheter som avses i punkt 3 som exponeringar mot institut, under förutsättning de relevanta behöriga myndigheterna före den 1 januari 2013 har bedömt att det berörda tredjelandet är lämpligt för denna metod.”

ska det stå:

”… Utan ett sådant beslut får instituten till den 1 januari 2015 fortsätta att behandla exponeringar mot de enheter som avses i punkt 3 som exponeringar mot institut, under förutsättning de relevanta behöriga myndigheterna före den 1 januari 2014 har bedömt att det berörda tredjelandet är lämpligt för denna metod.”

48.

Sidan 75, artikel 113.6 a

I stället för:

”a)

Motparten är ett institut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ett finansiellt institut, ett kapitalförvaltningsbolag eller ett företag som tillhandahåller anknutna tjänster och omfattas av tillfredsställande tillsynskrav.”

ska det stå:

”a)

Motparten är ett institut, ett finansiellt institut eller ett anknutet företag och omfattas av tillfredsställande tillsynskrav.”

49.

Sidan 76, artikel 114.5

Artikel 114.5 ska utgå.

50.

Sidan 76, artikel 114.6

I stället för:

”6.   För exponeringar som anges i punkt 5 gäller följande:

a)

År 2018 ska de beräknade riskvägda exponeringsbeloppen vara 20 % av den riskvikt som åsatts dessa exponeringar i enlighet med artikel 114.2.

b)

År 2019 ska de beräknade riskvägda exponeringsbeloppen vara 50 % av den riskvikt som åsatts dessa exponeringar i enlighet med artikel 114.2.

c)

Från och med 2020 ska de beräknade riskvägda exponeringsbeloppen vara 100 % av den riskvikt som åsatts dessa exponeringar i enlighet med artikel 114.2.”

ska det stå:

”6.   För exponeringar som anges i artikel 495.2 gäller följande:

a)

År 2018 ska den riskvikt som tillämpas på exponeringsvärdena vara 20 % av den riskvikt som åsatts dessa exponeringar i enlighet med punkt 2.

b)

År 2019 ska den riskvikt som tillämpas på exponeringsvärdena vara 50 % av den riskvikt som åsatts dessa exponeringar i enlighet med artikel punkt 2.

c)

Från och med 2020 ska den riskvikt som tillämpas på exponeringsvärdena vara 100 % av den riskvikt som åsatts dessa exponeringar i enlighet med punkt 2.”

51.

Sidan 80, artikel 123 c

I stället för:

”…men exklusive exponeringar som är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter…”

ska det stå:

”…men exklusive exponeringar som är fullt ut och fullständigt säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter…”

52.

Sidan 80, artikel 124.1

I stället för:

”1.   En exponering eller någon del av en exponering som är fullt ut säkrad genom panträtt i fast egendom ska åsättas riskvikten 100 % om villkoren i artiklarna 125 och 126 inte är uppfyllda, …”

ska det stå:

”1.   En exponering eller någon del av en exponering som är fullt ut säkrad genom panträtt i fast egendom ska åsättas riskvikten 100 % om villkoren i artikel 125 eller 126 inte är uppfyllda, …”

53.

Sidan 81, artikel 124.2, andra meningen i sjätte stycket

I stället för:

”… EBA ska offentliggöra de riskvikter och kriterier som de behöriga myndigheterna fastställer för de exponeringar som avses i artiklarna 125, 126 och 199.”

ska det stå:

”… EBA ska offentliggöra de riskvikter och kriterier som de behöriga myndigheterna fastställer för de exponeringar som avses i artiklarna 125, 126 och 199.1 a.”

54.

Sidan 81, artikel 125, rubriken och punkt 1

I stället för:

”Artikel 125

Exponeringar som är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet

1.   Om de behöriga myndigheterna inte beslutat annat i enlighet med artikel 124.2 ska exponeringar som är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet behandlas på följande sätt:

a)

Exponeringar eller någon del av en exponering som är fullt ut säkrad genom panträtt i bostadsfastighet, som är eller ska bli bebodd eller uthyrd av ägaren eller den verklige ägaren när det gäller privata investeringsföretag, ska åsättas riskvikten 35 %.

b)

Exponeringar mot en hyresgäst som avser transaktioner med fastighetsleasing i fråga om bostadsfastighet där institutet är uthyraren och hyresgästen har rätt att köpa, ska åsättas riskvikten 35 % förutsatt att institutets exponering är fullt ut säkrad genom ägande av fastigheten.”

Ska det stå:

”Artikel 125

Exponeringar som är fullt ut och fullständigt säkrade genom panträtt i bostadsfastighet

1.   Om de behöriga myndigheterna inte beslutat annat i enlighet med artikel 124.2 ska exponeringar som är fullt ut och fullständigt säkrade genom panträtt i bostadsfastighet behandlas på följande sätt:

a)

Exponeringar eller någon del av en exponering som är fullt ut och fullständigt säkrad genom panträtt i bostadsfastighet, som är eller ska bli bebodd eller uthyrd av ägaren eller den verklige ägaren när det gäller privata investeringsföretag, ska åsättas riskvikten 35 %.

b)

Exponeringar mot en hyresgäst som avser transaktioner med fastighetsleasing i fråga om bostadsfastighet där institutet är uthyraren och hyresgästen har rätt att köpa, ska åsättas riskvikten 35 % förutsatt att institutets exponering är fullt ut och fullständigt säkrad genom ägande av fastigheten.”

55.

Sidan 81, artikel 125.2

I stället för:

”2.   Instituten ska betrakta en exponering eller en del av en exponering som fullt ut säkrad …”

ska det stå:

”2.   Instituten ska betrakta en exponering eller en del av en exponering som fullt ut och fullständigt säkrad …”

56.

Sidan 82, artikel 125.3

I stället för:

”3.   Instituten får göra undantag från punkt 2 b för exponeringar som är fullt ut säkrade …”

ska det stå:

”3.   Instituten får göra undantag från punkt 2 b för exponeringar som är fullt ut och fullständigt säkrade …”

57.

Sidan 82, artikel 126, rubriken och punkt 1

I stället för:

”Artikel 126

Exponeringar som fullt ut är säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

1.   Om de behöriga myndigheterna inte beslutat annat i enlighet med artikel 124.2 ska exponeringar som är fullt ut säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter behandlas som följer:

a)

Exponeringar eller någon del av en exponering som är fullt ut säkrad genom panträtter i kontorsfastigheter eller andra kommersiella fastigheter får åsättas riskvikten 50 %.

b)

Exponeringar som avser transaktioner med fastighetsleasing av kontorsfastigheter eller andra kommersiella fastigheter där institutet är uthyraren och hyresgästen har rätt att köpa får ges riskvikten 50 % förutsatt att institutets exponering är fullt ut säkrad genom ägande av fastigheten.”

ska det stå:

”Artikel 126

Exponeringar som fullt ut och fullständigt är säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

1.   Om de behöriga myndigheterna inte beslutat annat i enlighet med artikel 124.2 ska exponeringar som är fullt ut och fullständigt säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter behandlas som följer:

a)

Exponeringar eller någon del av en exponering som är fullt ut och fullständigt säkrad genom panträtter i kontorsfastigheter eller andra kommersiella fastigheter får åsättas riskvikten 50 %.

b)

Exponeringar som avser transaktioner med fastighetsleasing av kontorsfastigheter eller andra kommersiella fastigheter där institutet är uthyraren och hyresgästen har rätt att köpa får ges riskvikten 50 % förutsatt att institutets exponering är fullt ut och fullständigt säkrad genom ägande av fastigheten.”

58.

Sidan 82, artikel 126.2

I stället för:

”2.   Instituten ska betrakta en exponering eller en del av en exponering som fullt ut säkrad …”

ska det stå:

”2.   Instituten ska betrakta en exponering eller en del av en exponering som fullt ut och fullständigt säkrad …”

59.

Sidan 82, artikel 126.3

I stället för:

”3.   Instituten får göra undantag från punkt 2 b för exponeringar som är fullt ut säkrade …”

ska det stå:

”3.   Instituten får göra undantag från punkt 2 b för exponeringar som är fullt ut och fullständigt säkrade …”

60.

Sidan 83, artikel 127.3

I stället för:

”3.   Det exponeringsvärde som återstår efter specifika kreditriskjusteringar av exponeringar som fullt ut är säkrade…”

ska det stå:

”3.   Det exponeringsvärde som återstår efter specifika kreditriskjusteringar av exponeringar som fullt ut och fullständigt är säkrade…”

61.

Sidan 83, artikel 127.4

I stället för:

”4.   Det exponeringsvärde som återstår efter specifika kreditriskjusteringar av exponeringar som fullt ut är säkrade …”

ska det stå:

”4.   Det exponeringsvärde som återstår efter specifika kreditriskjusteringar av exponeringar som fullt ut och fullständigt är säkrade …”

62.

Sidan 86, artikel 134.1

I stället för:

”1.   Materiella anläggningstillgångar i den mening som avses i artikel 4.10 i direktiv 86/635/EEG ska åsättas riskvikten 100 %.”

ska det stå:

”1.   Materiella anläggningstillgångar i den mening som avses i uppgift 10, under rubriken ’Tillgångar’ i artikel 4 i direktiv 86/635/EEG ska åsättas riskvikten 100 %.”

63.

Sidan 90, inledningen i artikel 142.1 led 4

I stället för:

”4.   stor enhet i den finansiella sektorn: varje enhet i den finansiella sektorn, utöver de som avses i artikel 4.1 led 27 j, som uppfyller följande villkor:”

ska det stå:

”4.   stor enhet i den finansiella sektorn: varje enhet i den finansiella sektorn som uppfyller följande villkor:”

64.

Sidan 90, inledningen i artikel 142.1 led 5

I stället för:

”5.

oreglerad finansiell enhet:”

ska det stå:

”5.

oreglerad enhet i den finansiella sektorn:”

65.

Sidan 92, artikel 147.5 sista stycket

I stället för:

”Förutom de exponeringar som anges i första stycket ska nuvärdet av minimihyresbetalningar från hushåll ingå i klassen för hushållsexponeringar.”

ska det stå:

”Förutom de exponeringar som anges i första stycket ska nuvärdet av minimileasingbetalningar från hushåll ingå i klassen för hushållsexponeringar.”

66.

Sidan 94, artikel 150.1 d ii

I stället för:

”ii)

exponeringarna mot den nationella regeringen och centralbanken åsätts 0 % riskvikt enligt artikel 114.2, 114.4 eller 114.5.”

ska det stå:

”ii)

exponeringarna mot den nationella regeringen och centralbanken åsätts 0 % riskvikt enligt artikel 114.2, 114.4 eller 495.2.”

67.

Sidan 95, artikel 150.2 första meningen

I stället för:

”… med undantag av sådana exponeringar i värdepapper som gjorts inom ramen för lagstiftningsprogram enligt punkt 1 g, genomsnittligt …”

ska det stå:

”… med undantag av sådana exponeringar i värdepapper som gjorts inom ramen för lagstiftningsprogram enligt punkt 1 h, genomsnittligt …”

68.

Sidan 96, artikel 152.3

I stället för:

”3.   Om exponeringar i form av andelar eller aktier i en fond inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 132.3 eller om institutet inte har kännedom om fondens samtliga underliggande exponeringar eller om de underliggande exponeringar som i sig utgör en exponering i form av andelar eller aktier i en fond, ska institutet …”

ska det stå:

”3.   Om exponeringar i form av andelar eller aktier i en fond inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 132.3, eller om institutet inte har kännedom om fondens samtliga underliggande exponeringar eller om de underliggande exponeringarna för en andel eller aktie i en fond som i sig utgör en underliggande exponering i en fond, ska institutet …”

69.

Sidan 97, artikel 153.2

I stället för:

”2.   För alla exponeringar mot stora finanssektorsenheter ska korrelationskoefficienten i punkt 1 iii multipliceras med 1,25. För alla exponeringar mot icke reglerade finansiella enheter ska korrelationskoefficienterna i punkterna 1 iii och 4 vid behov multipliceras med 1,25.”

ska det stå:

”2.   För alla exponeringar mot stora enheter i den finansiella sektorn ska korrelationskoefficienten i punkt 1 iii multipliceras med 1,25. För alla exponeringar mot oreglerade enheter i den finansiella sektorn ska korrelationskoefficienterna i punkterna 1 iii och 4 vid behov multipliceras med 1,25.”

70.

Sidan 101, artikel 156 b

I stället för:

”…där t är det som är störst av 1 och det närmaste antalet hela år som återstår av hyrestiden.”

ska det stå:

”…där t är det som är störst av 1 och det närmaste antalet hela år som återstår av leasingtiden.”

71.

Sidan 106, artikel 164.5 första stycket andra meningen

I stället för:

”De behöriga myndigheterna får i lämpliga fall på grundval av bedömningar av den finansiella stabiliteten fastställa högre minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar som är säkrade genom fastigheter belägna inom deras territorium.”

ska det stå:

”De behöriga myndigheterna får i lämpliga fall på grundval av bedömningar av den finansiella stabiliteten fastställa högre minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar som är säkrade genom fast egendom belägen inom deras territorium.”

72.

Sidan 106, artikel 164.7

I stället för:

”7.   Instituten i en medlemsstat ska tillämpa de högre LGD- minimivärden som har fastställts av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat avseende exponeringar som är säkrade genom fastigheter belägna i denna medlemsstat.”

ska det stå:

”7.   Instituten i en medlemsstat ska tillämpa de högre LGD- minimivärden som har fastställts av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat avseende exponeringar som är säkrade genom fast egendom belägen i denna medlemsstat.”

73.

Sidan 107, artikel 166.8 e

I stället för:

”e)

Institut som uppfyller kraven för användning av egna skattningar av konverteringsfaktorer enligt avsnitt 6 får använda sina egna skattningar av konverteringsfaktorer för olika produkttyper enligt leden a–d, under förutsättning att de behöriga myndigheterna tillåter det.”

ska det stå:

”Institut som uppfyller kraven för användning av egna skattningar av konverteringsfaktorer enligt avsnitt 6 får använda sina egna skattningar av konverteringsfaktorer för olika produkttyper enligt leden a–d, under förutsättning att de behöriga myndigheterna tillåter det.”

74.

Sidan 115, artikel 180.2 d

I stället för:

”d)

Om ett institut härleder långfristiga genomsnittliga PD- och LGD- estimat för hushåll från ett estimat av totala förluster …”

ska det stå:

”d)

Om ett institut härleder långfristiga genomsnittliga PD- och LGD- estimat för exponeringar mot hushåll från ett estimat av totala förluster …”

75.

Sidan 116, artikel 181.3 b

I stället för:

”b)

De villkor enligt vilka en behörig myndighet får tillåta ett institut i enlighet med punkt 3 att använda relevanta data för en period på två år, när institutet tillämpar internmetoden.”

ska det stå:

”b)

De villkor enligt vilka en behörig myndighet får tillåta ett institut i enlighet med punkt 2 att använda relevanta data för en period på två år, när institutet tillämpar internmetoden.”

76.

Sidan 116, artikel 181.3 d

I stället för:

”b)

De villkor enligt vilka en behörig myndighet får tillåta ett institut i enlighet med punkt 3 att använda relevanta data …”

ska det stå:

”b)

De villkor enligt vilka en behörig myndighet får tillåta, och ett institut i enlighet med punkt 2 får använda, relevanta data …”

77.

Sidan 122, artikel 190.2 b

I stället för:

”b)

Utarbetande och analys av sammanfattande rapporter om institutets riskklassificeringssystem.”

ska det stå:

”b)

Utarbetande och analys av institutets riskklassificeringssystems sammanfattande rapporter.”

78.

Sidan 122, artikel 190.3 b

I stället för:

”b)

Utarbetande av sammanfattande rapporter om institutets riskklassificeringssystem.”

ska det stå:

”b)

Utarbetande av institutets riskklassificeringssystems sammanfattande rapporter.”

79.

Sidan 125, artikel 197.5 b

I stället för:

”b)

Fonderna investerar bara i instrument som är godtagbara för godkännande enligt punkterna 1 och 2.”

ska det stå:

”b)

Fonderna investerar bara i instrument som är godtagbara för godkännande enligt punkterna 1 och 4.”

80.

Sidan 128, artikel 199.7

I stället för:

”7.   Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 230.2 och om kraven i artikel 211 är uppfyllda, får exponeringar till följd av sådana transaktioner där ett institut hyr ut egendom till en tredje part behandlas på samma sätt som lån där säkerhet har ställts i form av fastighet av samma slag som den uthyrda fastigheten.”

ska det stå:

”7.   Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 230.2 och om kraven i artikel 211 är uppfyllda, får exponeringar till följd av sådana transaktioner där ett institut leasar egendom till en tredje part behandlas på samma sätt som lån där säkerhet har ställts i form av fastighet av samma slag som den leasade fastigheten.”

81.

Sidan 131, artikel 208.3 andra stycket

I stället för:

”Instituten får använda statistiska metoder för att kontrollera fastighetens värde och identifiera fastigheter som behöver omvärderas.”

ska det stå:

”Instituten får använda statistiska metoder för att kontrollera den fasta egendomens värde och identifiera fast egendom som behöver omvärderas.”

82.

Sidan 131, artikel 208.5

I stället för:

”5.   Instituten ska ha inrättat processer för att övervaka att den fastighet som har tagits som säkerhet har lämplig skadeförsäkring.”

ska det stå:

”5.   Instituten ska ha inrättat processer för att övervaka att den fasta egendom som har tagits som säkerhet har lämplig skadeförsäkring.”

83.

Sidan 132, artikel 211

I stället för:

”Instituten ska behandla exponeringar till följd av leasingtransaktioner som utlåning mot säkerhet i form av den uthyrda egendomen, när följande villkor är uppfyllda:

a)

Den aktuella egendomen uppfyller de villkor som anges i artikel 208 eller 210, beroende på vad som är tillämpligt, för att detta slags egendom ska betecknas som godtagbar säkerhet.

b)

Uthyraren har ett stabilt riskhanteringssystem med avseende på den hyrda tillgångens användning, läge, ålder och planerade användningstid, inbegripet lämplig övervakning av säkerhetens värde.

c)

Uthyraren har äganderätt till tillgången och kan i läglig tid utöva sina rättigheter som ägare.

d)

Skillnaden mellan storleken på det utestående beloppet och säkerhetens marknadsvärde, om detta inte redan har konstaterats vid beräkningen av LGD-värdet, är inte så stor att den kreditriskreducering som tillskrivs de uthyrda tillgångarna överdrivs.”

ska det stå:

”Instituten ska behandla exponeringar till följd av leasingtransaktioner som utlåning mot säkerhet i form av den leasade egendomen, när följande villkor är uppfyllda:

a)

Den aktuella egendomen uppfyller de villkor som anges i artikel 208 eller 210, beroende på vad som är tillämpligt, för att detta slags egendom ska betecknas som godtagbar säkerhet.

b)

Leasegivaren har ett stabilt riskhanteringssystem med avseende på den hyrda tillgångens användning, läge, ålder och planerade användningstid, inbegripet lämplig övervakning av säkerhetens värde.

c)

Leasegivaren har äganderätt till tillgången och kan i läglig tid utöva sina rättigheter som ägare.

d)

Skillnaden mellan storleken på det utestående beloppet och säkerhetens marknadsvärde, om detta inte redan har konstaterats vid beräkningen av LGD-värdet, är inte så stor att den kreditriskreducering som tillskrivs de leasade tillgångarna överdrivs.”

84.

Sidan 138, artikel 221.3 andra stycket första meningen

I stället för:

”Institut som har fått tillstånd att använda en intern riskhanteringsmodell i enlighet med avdelning IV kapitel 5 …”

ska det stå:

”Institut som har fått tillstånd att använda en intern riskberäkningsmodell i enlighet med avdelning IV kapitel 5 …”

85.

Sidan 146, artikel 229.1 andra stycket

I stället för:

”I de medlemsstater som har fastställt strikta kriterier för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet i lagar och andra föreskrifter får fastigheten i stället värderas …”

ska det stå:

”I de medlemsstater som har fastställt strikta kriterier för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet i lagar och andra föreskrifter får den fasta egendomen i stället värderas …”

86.

Sidan 146, artikel 229.1 tredje stycket

I stället för:

”… resultaten av den övervakning som krävs enligt artikel 208.3 och för att beakta eventuella fordringar på fastigheten med bättre rätt.”

ska det stå:

”… resultaten av den övervakning som krävs enligt artikel 208.3 och för att beakta eventuella fordringar på den fasta egendomen med bättre rätt.”

87.

Sidan 147, artikel 230.3

I stället för:

”… genom bostadsfastighet eller kommersiell fastighet, vilken är belägen inom en medlemsstats territorium där samtliga villkor i artikel 199.4 är uppfyllda.”

ska det stå:

”… genom bostadsfastighet eller kommersiell fastighet, vilken är belägen inom en medlemsstats territorium där samtliga villkor i artikel 199.3 eller 199.4 är uppfyllda.”

88.

Sidan 151, artikel 242.9

I stället för:

”9.   program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP): ett värdepapperiseringsprogram…”

ska det stå:

”9.   program för tillgångsbaserade certifikat eller ABCP-program: ett värdepapperiseringsprogram…”

89.

Sidan 153, artikel 244.2 c

I stället för:

”c)

Om den minskning av de riskvägda exponeringsbeloppen som det institut som är originator skulle kunna uppnå genom värdepapperiseringen i fråga inte är motiverad genom en motsvarande överföring av kreditrisk till tredje parter, kan den behöriga myndigheten i varje enskilt fall besluta att en betydande kreditrisk inte ska anses som överförd till tredje parter.”

ska det stå:

”Om den minskning av de riskvägda exponeringsbeloppen som det institut som är originator skulle kunna uppnå genom värdepapperiseringen i fråga inte är motiverad genom en motsvarande överföring av kreditrisk till tredje parter, kan den behöriga myndigheten i varje enskilt fall besluta att en betydande kreditrisk inte ska anses som överförd till tredje parter.”

90.

Sidan 168, artikel 272.10

I stället för:

”10.   effektiv löptid enligt metoden med interna modeller för en nettningsmängd med längre löptid än ett år: kvoten mellan…”

ska det stå:

”10.   effektiv löptid: enligt metoden med interna modeller för en nettningsmängd med längre löptid än ett år, kvoten mellan…”

91.

Sidan 173, artikel 279 a och b

I stället för:

”a)

Säkerheter som erhållits från en motpart ska behandlas som en fordran på denne enligt ett derivatkontrakt (lång position) som förfaller samma dag som fastställandet.

b)

Säkerheter som institutet har ställt till motparten ska behandlas som en skuld till denne (kort position) som förfaller samma dag som fastställandet.”

ska det stå:

”a)

Säkerheter som erhållits från en motpart ska behandlas som en skuld till denne enligt ett derivatkontrakt (kort position) som förfaller samma dag som fastställandet.

b)

Säkerheter som institutet har ställt till motparten ska behandlas som en fordran på denne (lång position) som förfaller samma dag som fastställandet.”

92.

Sidan 177, artikel 285.1 a-c

I stället för:

”1.   Om nettningsmängden omfattas av ett marginalavtal och marknadsvärderas dagligen, får ett institut använda ett av de följande EPE-måtten:

a)

Effektiv EPE utan beaktande av eventuella säkerheter som innehas eller ställs genom marginalavtal samt eventuella säkerheter som har ställts till motparten oavsett daglig värdering och marginalavtal eller aktuell exponering.

b)

Ett tillägg för att ta hänsyn till exponeringens potentiella ökning under den avtalade marginalriskperioden samt det värde som är störst av

i)

den aktuella exponeringen, inklusive alla säkerheter som vid denna tidpunkt innehas eller har ställts, utom begärda säkerheter och säkerheter som är föremål för tvist,

ii)

den största nettoexponeringen, inberäknat säkerheter enligt marginalavtalet, som inte skulle utlösa en begäran av säkerhet. Detta belopp ska avspegla alla tillämpliga tröskelvärden, minsta transfereringsbelopp, oberoende belopp och initialsäkerheter enligt marginalavtalet.

c)

Om modellen beaktar effekterna av marginalavtal i estimeringen av EE, får institutet använda modellens EE-mått direkt i ekvationen i artikel 284.5, förutsatt att de behöriga myndigheterna ger sitt tillstånd till detta. De behöriga myndigheterna ska endast bevilja detta tillstånd, om de är förvissade om att effekterna av marginalavtal i estimeringen av EE beaktas korrekt i modellen.”

ska det stå:

”1.   Om nettningsmängden omfattas av ett marginalavtal och marknadsvärderas dagligen, ska institutet beräkna effektiv EPE i enlighet med denna punkt. Om modellen beaktar effekterna av marginalavtal i estimeringen av EE, får institutet använda modellens EE-mått direkt i ekvationen i artikel 284.5, förutsatt att de behöriga myndigheterna ger sitt tillstånd till detta. De behöriga myndigheterna ska endast bevilja detta tillstånd, om de är förvissade om att effekterna av marginalavtal i estimeringen av EE beaktas korrekt i modellen. Ett institut som inte har fått ett sådant tillstånd ska använda ett av de följande måtten för effektiv EPE:

a)

Effektiv EPE beräknas utan beaktande av eventuella säkerheter som innehas eller ställs genom marginalavtal samt eventuella säkerheter som har ställts till motparten oavsett daglig värdering och marginalavtal eller aktuell exponering.

b)

Effektiv EPE beräknas som en potentiell ökning under den avtalade marginalriskperioden samt det värde som är störst av

i)

den aktuella exponeringen, inklusive alla säkerheter som vid denna tidpunkt innehas eller har ställts, utom begärda säkerheter och säkerheter som är föremål för tvist,

ii)

den största nettoexponeringen, inberäknat säkerheter enligt marginalavtalet, som inte skulle utlösa en begäran av säkerhet. Detta belopp ska avspegla alla tillämpliga tröskelvärden, minsta transfereringsbelopp, oberoende belopp och initialsäkerheter enligt marginalavtalet.”

93.

Sidan 177, artikel 285.1 andra stycket

I stället för:

”… genom de schabloniserade volatilitetsjusteringarna i enlighet med kapitel 4 avsnitt 3 eller …”

ska det stå:

”… genom de schabloniserade volatilitetsjusteringarna i enlighet med kapitel 4 avsnitt 4 eller …”

94.

Sidan 190, artikel 303.2–303.5

Artikel 303.2–303.5 ska utgå.

95.

Sidan 201, artikel 328.1

I stället för:

”1.   Ränteterminer, framtida räntesäkringsavtal (FRA) och…”

ska det stå:

”1.   Ränteterminer, framtida ränteavtal (FRA) och…”

96.

Sidan 204, artikel 337.2

I stället för:

”2.   Den formelbaserade metod som anges i artikel 362 får användas, …”

ska det stå:

”2.   Den formelbaserade metod som anges i artikel 262 får användas, …”

97.

Sidan 208, artikel 344.2

I stället för:

”2.   Innan de tekniska standarder som avses i punkt 1 träder i kraft, får instituten fortsätta att använda den behandling som anges i punkterna 3 och 4, om …”

ska det stå:

”2.   Innan de tekniska standarder som avses i punkt 1 träder i kraft, får instituten fortsätta att använda den behandling som anges i punkt 4 andra meningen, om …”

98.

Sidan 213, artikel 354.4

I stället för:

4.   De behöriga myndigheterna får tillåta att kapitalbaskravet för avstämda positioner i sådana medlemsstaters valutor som deltar i andra etappen i den ekonomiska och monetära unionen sätts till 1,6 % av värdet av sådana avstämda positioner.

ska det stå:

4.   Kapitalbaskravet för avstämda positioner i sådana medlemsstaters valutor som deltar i andra etappen i den ekonomiska och monetära unionen får sättas till 1,6 % av värdet av sådana avstämda positioner.

99.

Sidan 224, artikel 382.4 d

I stället för:

”d)

Transaktioner med motparter enligt vad som avses i artikel 1.4 a och 1.4 b, och artikel 1.5 a, b och c i förordning (EU) nr 648/2012 och transaktioner med motparter för vilka artikel 115 i den här förordningen anger en riskvikt på 0 % för exponeringar mot dessa motparter i fråga.”

ska det stå:

”d)

Transaktioner med motparter enligt vad som avses i artikel 1.4 och 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012 och transaktioner med motparter för vilka artiklarna 114.4 och 115.2 i den här förordningen anger en riskvikt på 0 % för exponeringar mot dessa motparter i fråga.”

100.

Sidan 224, artikel 382.4 andra stycket

I stället för:

”Undantaget från kreditvärdighetsjusteringskostnader för de transaktioner som avses i led c i denna punkt vilka ingås under den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 skall tillämpas under hela transaktionsavtalets löptid.”

ska det stå:

”Undantaget från kreditvärdighetsjusteringsriskkostnader för de transaktioner som avses i led c i denna punkt vilka ingås under den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 skall tillämpas under hela transaktionsavtalets löptid.

Vad gäller led a ska utestående kontrakt fortsätta att vara undantagna till den dag då löptiden går ut, om ett institut upphör att vara undantaget genom att tröskelvärdet för undantaget överskrids eller på grund av att tröskelvärdet för undantaget ändras.”

101.

Sidan 224, artikel 382.5 första och andra styckena

I stället för:

”5.   EBA ska genomföra en översyn senast den 1 januari 2015 och vartannat år därefter mot bakgrund av utvecklingen inom internationell lagstiftning, inklusive av potentiella metoder för kalibrering och trösklar för tillämpning av kreditvärdighetsjusteringskostnader för icke-finansiella motparter som är etablerade i tredjeland.

EBA ska i samarbete med Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och där specificera förfarandena för uteslutning av icke-finansiella motparter som är etablerade i ett tredjeland från kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk.”

ska det stå:

”5.   EBA ska genomföra en översyn senast den 1 januari 2015 och vartannat år därefter mot bakgrund av utvecklingen inom internationell lagstiftning, inklusive av potentiella metoder för kalibrering och trösklar för tillämpning av kreditvärdighetsjusteringsriskkostnader för icke-finansiella motparter som är etablerade i tredjeland.

EBA ska i samarbete med Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och där specificera förfarandena för uteslutning av icke-finansiella motparter som är etablerade i ett tredjeland från kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsriskkostnader.”

102.

Sidan 225, artikel 383.1

I stället för:

”ti = tidpunkten för omvärdering nr i, med början från t0 = 0,

[…]

LGD MKT = effektiv förlust (LGD) vid motpartens fallissemang, vilket ska baseras på spreaden för ett av motpartens marknadsinstrument, om ett motpartsinstrument finns tillgängligt; om det inte finns något motpartsinstrument tillgängligt, ska institutet använda en lämplig skattning av spreaden med hänsyn till motpartens kreditvärdering, bransch och region.

Den första faktorn i summan motsvarar en approximering av den marknadsimplicita marginella sannolikheten för ett fallissemang mellan tidpunkterna ti-1 och ti,

[…]

Di = den riskfria diskonteringsfaktorn vid tiden ti, där D0 =1.”

ska det stå:

”ti = tidpunkten för omvärdering nr i, med början från t0 = 0,

[…]

LGD MKT = effektiv förlust (LGD) vid motpartens fallissemang, vilket ska baseras på spreaden för ett av motpartens marknadsinstrument, om ett motpartsinstrument finns tillgängligt; om det inte finns något motpartsinstrument tillgängligt, ska institutet använda en lämplig skattning av spreaden med hänsyn till motpartens kreditvärdering, bransch och region.

Den första faktorn i summan motsvarar en approximering av den marknadsimplicita marginalsannolikheten för ett fallissemang mellan tidpunkterna ti-1 och ti,

[…]

Di = den riskfria diskonteringsfaktorn vid tiden ti, där D0 =1.”

103.

Sidan 226, artikel 383.5 c

I stället för:

”c)

Multiplikatorfaktorn tre, som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskravet baserat på ett Value-at-Risk-värde och för ett stressjusterat Value-at-Risk-värde i enlighet med artikel 364.1, ska användas för dessa beräkningar. EBA ska för att säkerställa konsekvens övervaka alla former av tillsyn som används för att tillämpa en multiplikationsfaktor högre än tre för indata från Value-at-Risk-värden och stressjusterade Value-at-Risk-värden för kreditvärdighetsjusteringskravet. Behöriga myndigheter som tillämpar en multiplikator högre än tre ska överlämna en skriftlig motivering till EBA.”

ska det stå:

”c)

Multiplikatorfaktorn tre, som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskravet baserat på ett Value-at-Risk-värde och för ett stressjusterat Value-at-Risk-värde i enlighet med artikel 364.1, ska användas för dessa beräkningar. EBA ska för att säkerställa konsekvens övervaka alla former av tillsyn som används för att tillämpa en multiplikationsfaktor högre än tre för indata från Value-at-Risk-värden och stressjusterade Value-at-Risk-värden för kreditvärdighetsjusteringskravet. Behöriga myndigheter som tillämpar en multiplikationsfaktor högre än tre ska överlämna en skriftlig motivering till EBA.”

104.

Sidan 228, artikel 386.1 första stycket b

I stället för:

”b)

Indexerade kreditswappar, förutsatt att basen mellan en enskild motparts spread och spreaden för risksäkringar genom indexerade kreditswappar avspeglas, på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, i Value-at-Risk-värdet.”

ska det stå:

”b)

Indexerade kreditswappar, förutsatt att basen mellan en enskild motparts spread och spreaden för risksäkringar genom indexerade kreditswappar avspeglas, på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, i Value-at-Risk-värdet och stressvärdet för Value-at-Risk.”

105.

Sidan 228, artikel 386.1 andra stycket

I stället för:

”Kravet i led b om att basen mellan en enskild motparts spread och spreadarna för risksäkringarna genom indexerade kreditswappar ska avspeglas i Value-at-Risk-värdet ska också …”

ska det stå:

”Kravet i led b om att basen mellan en enskild motparts spread och spreadarna för risksäkringarna genom indexerade kreditswappar ska avspeglas i Value-at-Risk-värdet och stressvärdet för Value-at-Risk ska också …”

106.

Sidan 228, artikel 386.1 fjärde stycket

I stället för:

”… ska ett institut endast avspegla 50 % av det teoretiska beloppet i indexerade risksäkringar i Value-at-Risk-värdet.”

ska det stå:

”… ska ett institut endast avspegla 50 % av det teoretiska beloppet i indexerade risksäkringar i Value-at-Risk-värdet och stressvärdet för Value-at-Risk.”

107.

Sidan 229, artikel 388, andra stycket

I stället för:

”Denna del ska inte tillämpas på en konsoliderad grupp om den gruppen endast omfattar värdepappersföretag enligt artikel 95.1 eller 96.1 och närstående företag, förutsatt att denna grupp inte omfattar kreditinstitut.”

ska det stå:

”Denna del ska inte tillämpas på en konsoliderad grupp om den gruppen endast omfattar värdepappersföretag enligt artikel 95.1 eller 96.1 och anknutna företag, förutsatt att denna grupp inte omfattar kreditinstitut.”

108.

Sidan 230, artikel 394.2

I stället för:

”… samt sina tio största exponeringar på gruppbasis mot oreglerade finansiella enheter, inklusive …”

ska det stå:

”… samt sina tio största exponeringar på gruppbasis mot oreglerade enheter i den finansiella sektorn, inklusive …”

109.

Sidan 236, artikel 402.1

I stället för:

”1.   Vid beräkningen av exponeringsbelopp i enlighet med artikel 395 får ett institut minska värdet på en exponering eller en del av en exponering som är fullständigt säkrad av fastighet i enlighet med artikel 125.1 med det intecknade beloppet av marknadsvärdet eller pantlånevärdet för den berörda fastigheten, men …”

ska det stå:

”1.   Vid beräkningen av exponeringsbelopp i enlighet med artikel 395 får ett institut minska värdet på en exponering eller en del av en exponering som är fullständigt säkrad av fast egendom i enlighet med artikel 125.1 med det intecknade beloppet av marknadsvärdet eller pantlånevärdet för den berörda fasta egendomen, men …”

110.

Sidan 236, artikel 402.2

I stället för:

”2.   Vid beräkningen av exponeringsvärden i enlighet med artikel 395 får ett institut minska värdet på en exponering eller en del av en exponering som är fullständigt säkrad av fastighet i enlighet med artikel 126.1 med det intecknade beloppet av marknadsvärdet eller pantlånevärdet för den berörda fastigheten, men …”

ska det stå:

”2.   Vid beräkningen av exponeringsvärden i enlighet med artikel 395 får ett institut minska värdet på en exponering eller en del av en exponering som är fullständigt säkrad av fast egendom i enlighet med artikel 126.1 med det intecknade beloppet av marknadsvärdet eller pantlånevärdet för den berörda fasta egendomen, men …”

111.

Sidan 236, artikel 402.2 b ii

I stället för:

”ii)

kontorsfastigheter eller andra kommersiella fastigheter och exponeringar som avser transaktioner med fastighetsleasing.”

ska det stå:

”ii)

kontorsfastigheter eller andra kommersiella fastigheter och exponeringar som avser transaktioner med leasing av fast egendom.”

112.

Sidan 242, artikel 415.5, inledningen

I stället för:

”5.   De behöriga myndigheter som utövar tillsyn på gruppnivå i enlighet med artikel 112 i direktiv 2013/36/EU …”

ska det stå:

”5.   De behöriga myndigheter som utövar tillsyn på gruppnivå i enlighet med artikel 111 i direktiv 2013/36/EU …”

113.

Sidan 243, artikel 416.3, andra stycket

I stället för:

”De villkor som avses i leden c, d och e i första stycket ska endast tillämpas på de tillgångar som anges i punkt 1 e.”

ska det stå:

”De villkor som avses i leden c, d och e i första stycket ska inte tillämpas på de tillgångar som anges i punkt 1 a, e och f.”

114.

Sidan 244, artikel 417 d

I stället för:

”d)

En andel av de likvida tillgångarna, med undantag för de tillgångar som anges i leden a, c och e i artikel 416.1, likvideras …”

ska det stå:

”d)

En andel av de likvida tillgångarna, med undantag för de tillgångar som anges i artikel 416.1 a, c, e och f, likvideras …”

115.

Sidan 250, artikel 424.6 andra meningen

I stället för:

”… genom undantag från artikel 425.2 d. Sådana …”

ska det stå:

”… genom undantag från artikel 425.2 g. Sådana …”

116.

Sidan 251, artikel 427.1 b iv

I stället för:

”…eller ett motsvarande system för insättningsgaranti i ett tredjeland och insättningsgarantier i enlighet med artikel 421.2.”

ska det stå:

”…eller ett motsvarande system för insättningsgaranti i ett tredjeland och insättningsgarantier i enlighet med artikel 421.1.”

117.

Sidan 255, Avdelning II, rubriken

I stället för:

ska det stå:

118.

Sidan 256, artikel 437.1 f

I stället för:

”f)

Om ett institut offentliggör kapitalrealtaioner som …”

ska det stå:

”f)

Om ett institut offentliggör kapitalrelationer som …”

119.

Sidan 257, artikel 438, första stycket

I stället för:

”Ett institut ska lämna följande information …”

ska det stå:

”Ett institut ska offentliggöra följande information …”

120.

Sidan 257, artikel 438 b

I stället för:

”b)

På den relevanta behöriga myndighetens begäran resultatet av institutets interna bedömning av kapitaltäckningen, inbegripet sammansättningen av de extra kapitalbaskraven grundad på det översynsförfarande som avses i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU andra pelarens tillägg.”

ska det stå:

”b)

På den relevanta behöriga myndighetens begäran resultatet av institutets interna process för bedömning av kapitalbehov, inbegripet sammansättningen av de extra kapitalbaskraven grundad på det översynsförfarande som avses i artikel 104.1 a i direktiv 2013/36/EU.”

121.

Sidan 257, artikel 438, sista stycket

I stället för:

”De institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt artikel 153.5 eller 155.2 ska redovisa de exponeringar …”

ska det stå:

”De institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt artikel 153.5 eller 155.2 ska offentliggöra de exponeringar …”

122.

Sidan 257, artikel 439, första stycket

I stället för:

”Ett institut ska lämna följande information …”

ska det stå:

”Ett institut ska offentliggöra följande information …”

123.

Sidan 257-258, artikel 440.1

I stället för:

”1.   Ett institut ska lämna följande uppgifter om sin efterlevnad av kravet på en sådan konjunkturutjämnande kapitalbuffert som avses i avdelning VII kapitel 4 i direktiv 2013/36/EU:

a)

Den geografiska fördelningen av de kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av institutets konjunkturutjämnande kapitalbuffert.

b)

Värdet av sin institutsspecifika konjunkturutjämnande kapitalbuffert.”

ska det stå:

”1.   Ett institut ska offentliggöra följande uppgifter om sin efterlevnad av kravet på en sådan kontracyklisk kapitalbuffert som avses i avdelning VII kapitel 4 i direktiv 2013/36/EU:

a)

Den geografiska fördelningen av de kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av institutets kontracykliska kapitalbuffert.

b)

Värdet av sin institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffert.”

124.

Sidan 258, artikel 441.1 och 441.2 första stycket

I stället för:

”1.   Institut som har identifierats som globalt systemviktiga i enlighet med artikel 131 i direktiv 2013/36/EU ska på årlig basis redovisa värdet av de indikatorer som använts för att bestämma institutens ställning i enlighet med den identifieringsmetod som anges i den artikeln.

2.   EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att fastställa enhetliga format och datum för den redovisning som avses i punkt 1. Vid utarbetandet av sådana tekniska standarder ska EBA ta hänsyn till internationella standarder.”

ska det stå:

”1.   Institut som har identifierats som globalt systemviktiga i enlighet med artikel 131 i direktiv 2013/36/EU ska på årlig basis offentliggöra värdet av de indikatorer som använts för att bestämma institutens ställning i enlighet med den identifieringsmetod som anges i den artikeln.

2.   EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att fastställa enhetliga format och datum för det offentliggörande som avses i punkt 1. Vid utarbetandet av sådana tekniska standarder ska EBA ta hänsyn till internationella standarder.”

125.

Sidan 258, artikel 442, första stycket

I stället för:

”Instituten ska lämna följande information …”

ska det stå:

”Instituten ska offentliggöra följande information …”

126.

Sidorna 258 och 259, artikel 443, första och andra styckena

I stället för:

”EBA ska senast den 30 juni 2014 utfärda riktlinjer som specificerar redovisningen av icke intecknade tillgångar, med hänsyn tagen till Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2012/2 av den 20 december 2012 om kreditinstitutens finansiering (1) och särskilt rekommendation D – insyn i marknaden avseende inteckning av tillgångar. Dessa riktlinjer ska antas i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar redovisningen av balansräkningsvärdet för varje exponeringsklass och uppdelat i tillgångskvalitet och den totala summan av det icke intecknade balansräkningsvärdet, med beaktande av rekommendation ESRB/2012/2 och förutsatt att EBA i sin rapport anser att sådan ytterligare redovisning ger tillförlitlig och meningsfull information.”

ska det stå:

”EBA ska senast den 30 juni 2014 utfärda riktlinjer som specificerar offentliggörandet av icke intecknade tillgångar, med hänsyn tagen till Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2012/2 av den 20 december 2012 om kreditinstitutens finansiering (1) och särskilt rekommendation D – insyn i marknaden avseende inteckning av tillgångar. Dessa riktlinjer ska antas i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar offentliggörandet av balansräkningsvärdet för varje exponeringsklass och uppdelat i tillgångskvalitet och den totala summan av det icke intecknade balansräkningsvärdet, med beaktande av rekommendation ESRB/2012/2 och förutsatt att EBA i sin rapport anser att sådant ytterligare offentliggörande ger tillförlitlig och meningsfull information.”

127.

Sidan 259, artikel 444, första stycket

I stället för:

”För institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt del tre avdelning II kapitel 2 ska följande information lämnas för alla de exponeringsklasser som anges i artikel 112:”

ska det stå:

”För institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt del tre avdelning II kapitel 2 ska följande information offentliggöras för alla de exponeringsklasser som anges i artikel 112:”

128.

Sidan 259, artikel 445

I stället för:

”De institut som beräknar kapitalbaskrav enligt artikel 92.3 b och c ska lämna separata upplysningar …”

ska det stå:

”De institut som beräknar kapitalbaskrav enligt artikel 92.3 b och c ska offentliggöra separata upplysningar …”

129.

Sidan 259, artikel 447 e

I stället för:

”e)

De totala orealiserade vinsterna eller förlusterna, de totala dolda omvärderingsvinsterna eller omvärderingsförlusterna och de av dessa belopp som inbegripits i den primära eller supplementära kapitalbasen.”

ska det stå:

”e)

De totala orealiserade vinsterna eller förlusterna, de totala dolda omvärderingsvinsterna eller omvärderingsförlusterna och de av dessa belopp som inbegripits i kärnprimärkapitalet.”

130.

Sidan 260, artikel 449, första stycket

I stället för:

”Institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 eller kapitalbaskrav enligt artikel 337 eller 338 ska lämna följande upplysningar, …”

ska det stå:

”Institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 eller kapitalbaskrav enligt artikel 337 eller 338 ska offentliggöra följande upplysningar, …”

131.

Sidan 262, artikel 451.1

I stället för:

”1.   Instituten ska lämna följande information …”

ska det stå:

”1.   Instituten ska offentliggöra följande information …”

132.

Sidan 263, artikel 452 d och e

I stället för:

”d)

Exponeringsvärden för var och en av de exponeringsklasser som anges i artikel 147. Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker, institut och företag där instituten använder egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp ska redovisas separat från exponeringar där instituten inte använder sådana skattningar.

e)

För exponeringsklasserna nationella regeringar och centralbanker, institut, företag och aktier, över ett tillräckligt antal riskklasser (däribland fallissemang) för att medge en lämplig differentiering av kreditrisk, ska institutet lämna upplysningar om följande:”

ska det stå:

”d)

Exponeringsvärden för var och en av de exponeringsklasser som anges i artikel 147. Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker, institut och företag där instituten använder egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp ska offentliggöras separat från exponeringar där instituten inte använder sådana skattningar.

e)

För exponeringsklasserna nationella regeringar och centralbanker, institut, företag och aktier, över ett tillräckligt antal riskklasser (däribland fallissemang) för att medge en lämplig differentiering av kreditrisk, ska institutet offentliggöra följande information:”

133.

Sidan 263, artikel 453, första stycket

I stället för:

”De institut som tillämpar kreditriskreducerande metoder ska lämna följande information:”

ska det stå:

”De institut som tillämpar kreditriskreducerande metoder ska offentliggöra följande information:”

134.

Sidan 264, artikel 454

I stället för:

”Institut som använder de internmätningsmetoder som anges i artiklarna 321–324 för beräkning av kapitalbaskraven för operativ risk ska lämna en beskrivning …”

ska det stå:

”Institut som använder de internmätningsmetoder som anges i artiklarna 321–324 för beräkning av kapitalbaskraven för operativ risk ska offentliggöra en beskrivning …”

135.

Sidan 269, artikel 468.2 tredje stycket

I stället för:

”Från och med den 1 januari 2015 gäller att en behörig myndighet som i enlighet med artikel 467 kräver att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med en procentandel av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde, får den behöriga myndigheten inte fastställa en tillämplig procentandel av orealiserade vinster enligt punkt 2 i den här artikeln som överskrider den tillämpliga procentandelen av orealiserade förluster i enlighet med artikel 467.”

ska det stå:

”Från och med den 1 januari 2015 gäller att en behörig myndighet som i enlighet med artikel 467 kräver att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med en procentandel av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde, ska den behöriga myndigheten inte fastställa en tillämplig procentandel av orealiserade vinster enligt punkt 2 i den här artikeln som resulterar i en procentandel av orealiserade vinster som inkluderas i beräkningen av det kärnprimärkapital som överskrider den tillämpliga procentandelen av orealiserade förluster i enlighet med artikel 467.”

136.

Sidan 270, Artikel 468.3

I stället för:

”3.   De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för orealiserade vinster inom de intervall som anges i punkt 2 a–c vilka inte dras av från kärnprimärkapitalet.”

ska det stå:

”3.   De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för orealiserade vinster inom de intervall som anges i punkt 2 a–c vilka dras av från kärnprimärkapitalet.”

137.

Sidan 270, artikel 468.4

I stället för:

”4.   Genom undantag från artikel 33 c ska instituten under perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2017 i sin kapitalbas inkludera den tillämpliga procentandelen enligt artikel 478 av det verkliga värdet av vinster och förluster från derivatskulder som härrör från deras egen kreditrisk.”

ska det stå:

”4.   Genom undantag från artikel 33 c ska instituten under perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2017 i sin kapitalbas inte inkludera den tillämpliga procentandelen enligt artikel 478 av det verkliga värdet av vinster och förluster från derivatskulder som härrör från ändringar i institutets egen kreditvärdighet. Den procentandel som tillämpas på det verkliga värdet av förluster som härrör från ändringar i institutets egen kreditvärdighet får inte vara högre än den procentandel som tillämpas på det verkliga värdet av vinster som härrör från ändringar i institutets egen kreditvärdighet.”

138.

Sidan 275, artikel 481.2 första meningen

I stället för:

”2.   Genom undantag från artikel 36.1 i och artikel 49.1 och 49.3 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014 kräva eller tillåta att instituten tillämpar de metoder som avses i artikel 49.1, om de krav som fastställs i artikel 49.1 b och e inte är uppfyllda, …”

ska det stå:

”2.   Genom undantag från artikel 36.1 i och artikel 49.1 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2014 kräva eller tillåta att instituten tillämpar de metoder som avses i artikel 49.1, om de krav som fastställs i artikel 49.1 b inte är uppfyllda, …”

139.

Sidan 276, artikel 483.1 d

I stället för:

”d)

Om instrumenten tecknas av både medlemsstaten och privata investerare ska när delvis inlösen sker av de instrument som tecknats av medlemsstaten en motsvarande andel av den privat tecknade delen av instrumenten omfattas av äldre regler i enlighet med artikel 484. När alla instrument som tecknats av staten har lösts in ska de återstående instrument som tecknats av privata investerare omfattas av äldre regler i enlighet med artikel 484.”

ska det stå:

”Om instrumenten tecknas av både medlemsstaten och privata investerare och om delvis inlösen sker av de instrument som tecknats av medlemsstaten, ska en motsvarande andel av den privat tecknade delen av instrumenten omfattas av äldre regler i enlighet med artikel 484. När alla instrument som tecknats av staten har lösts in ska de återstående instrument som tecknats av privata investerare omfattas av äldre regler i enlighet med artikel 484.”

140.

Sidan 277, artikel 484.1

I stället för:

”1.   Denna artikel ska endast tillämpas på instrument och poster som gavs ut eller var kvalificerade som kapitalbas före den 31 december 2011 och inte är sådana instrument som avses i artikel 483.1.”

ska det stå:

”1.   Denna artikel ska endast tillämpas på instrument och poster som gavs ut senast den 31 december 2011 och var kvalificerade som kapitalbas den 31 december 2011 och inte är sådana instrument som avses i artikel 483.1.”

141.

Sidan 278, artikel 486.4 c

I stället för:

”c)

Det nominella beloppet för förlagslån som var utestående den 31 december, nedsatt med …”

ska det stå:

”c)

Det nominella beloppet för förlagslån som var utestående den 31 december 2012, nedsatt med …”

142.

Sidan 279, artikel 489.1

I stället för:

”… av institutet omfattas av de krav som fastställs i punkterna 2–7 i den här artikeln.”

ska det stå:

”… av institutet omfattas av den här artikeln.”

143.

Sidan 280, artikel 490.1

I stället för:

”… av institutet omfattas av de krav som fastställs i punkterna 2–7 i denna artikel.”

ska det stå:

”… av institutet omfattas av den här artikeln.”

144.

Sidan 280, artikel 490.4, inledningen

I stället för:

”4.   Posterna ska inte vara kvalificerade som supplementärkapitalposter från och med den 1 januari 2013 om följande villkor är uppfyllda:”

ska det stå:

”4.   Posterna ska inte vara kvalificerade som supplementärkapitalposter från och med den 1 januari 2014 om följande villkor är uppfyllda:”

145.

Sidan 282, artikel 494, inledningen

I stället för:

”Genom undantag från artikel 4.1 led 71 b får godtagbart kapital omfatta supplementärkapital upp till följande gränser:”

ska det stå:

”Genom undantag från artikel 4.1 leden 71 a ii och 71 b ii får godtagbart kapital omfatta supplementärkapital upp till följande gränser:”

146.

Sidan 283, artikel 495.2

I stället för:

”2.   Vid beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet enligt artikel 114.4 ska till och med den 31 december 2015 samma …”

ska det stå:

”2.   Vid beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet enligt artikel 114.4 ska till och med den 31 december 2017 samma …”

147.

Sidan 283, artikel 496.1, inledningen

I stället för:

”1.   Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepapperisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och e, förutsatt att följande två villkor är uppfyllda:”

ska det stå:

”1.   Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepapperisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och f, förutsatt att följande två villkor är uppfyllda:”

148.

Sidan 283, artikel 496.2 och 496.3

I stället för:

”2.   Fram till den 31 december 2014 ska de av institutens icke-efterställda exponeringar utan säkerhet som var kvalificerade för en riskvikt på 20 % enligt nationell lagstiftning innan denna förordning trädde i kraft anses vara kvalificerade för kreditkvalitetssteg 1 vid tillämpningen av artikel 129.1 c.

3.   Fram till den 31 december 2014 ska de av institutens icke-efterställda exponeringar utan säkerhet som var kvalificerade för en riskvikt på 20 % enligt nationell lagstiftning innan denna förordning trädde i kraft anses vara kvalificerade för en riskvikt på 20 % vid tillämpningen av artikel 129.5.”

ska det stå:

”2.   Fram till den 31 december 2014 ska de av institutens icke-efterställda exponeringar utan säkerhet som var kvalificerade för en riskvikt på 20 % enligt nationell lagstiftning innan den 28 juni 2013 anses vara kvalificerade för kreditkvalitetssteg 1 vid tillämpningen av artikel 129.1 c.

3.   Fram till den 31 december 2014 ska de av institutens icke-efterställda exponeringar utan säkerhet som var kvalificerade för en riskvikt på 20 % enligt nationell lagstiftning innan den 28 juni 2013 anses vara kvalificerade för en riskvikt på 20 % vid tillämpningen av artikel 129.5.”

149.

Sidan 283, artikel 497.1 och 497.2

I stället för:

”1.   Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av den sista av de elva tekniska standarder för tillsyn som avses i slutet av artikel 89.3 första stycket i förordning (EU) 648/2012, eller tills ett beslut enligt artikel 14 i den förordningen har fattats om auktorisation av den centrala motparten, beroende på vilken dag som infaller tidigast, får ett institut betrakta denna centrala motpart som en kvalificerad central motpart, förutsatt att det villkor som anges i den första delen av det stycket har uppfyllts.

2.   Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av den sista av de elva tekniska standarder för tillsyn som avses i slutet av artikel 89.3 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012, eller tills ett beslut enligt artikel 25 i den förordningen har fattats om erkännande av den centrala motpart som är etablerad i ett tredjeland, beroende på vilken dag som infaller tidigast, får ett institut betrakta denna centrala motpart som en kvalificerad central motpart.”

ska det stå:

”1.   Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av den sista av de tekniska standarder för tillsyn som avses i artiklarna 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 och 49 i förordning (EU) nr 648/2012, eller tills ett beslut enligt artikel 14 i den förordningen har fattats om auktorisation av den centrala motparten, beroende på vilken dag som infaller tidigast, får ett institut betrakta denna centrala motpart som en kvalificerad central motpart, förutsatt att den centrala motparten i sin etableringsmedlemsstat hade tillstånd att tillhandahålla avvecklingstjänster i enlighet med den medlemsstatens nationella rätt innan alla de tekniska standarder för tillsyn som avses i artiklarna 5, 8-11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 och 81 i den förordningen har antagits.

2.   Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av den sista av de tekniska standarder för tillsyn som avses i artiklarna 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 och 49 i förordning (EU) nr 648/2012, eller tills ett beslut enligt artikel 25 i den förordningen har fattats om erkännande av den centrala motpart som är etablerad i ett tredjeland, beroende på vilken dag som infaller tidigast, får ett institut betrakta denna centrala motpart som en kvalificerad central motpart.”

150.

Sidan 285, artikel 500.5

I stället för:

”5.   De behöriga myndigheterna får efter att ha samrått med EBA avstå från att tillämpa punkt 1 b på ett institut, förutsatt att…”

ska det stå:

”5.   De behöriga myndigheterna får efter att ha samrått med EBA avstå från att tillämpa punkt 1 b på institut, förutsatt att…”

151.

Sidan 291, artikel 520.1, nya artikel 50a.1

I stället för:

”1.   Vid tillämpning av artikel 308 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (*) ska en central motpart som har mottagit den anmälning som avses i artikel 301.2 b i den förordningen beräkna KCCP i enlighet med punkt 2 i den här artikeln för alla kontrakt och transaktioner som den clearar för alla sina clearingmedlemmar som omfattas av täckningen för obeståndsfonden.”

ska det stå:

”1.   Vid tillämpning av artikel 308 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (*) ska en central motpart beräkna KCCP i enlighet med punkt 2 i den här artikeln för alla kontrakt och transaktioner som den clearar för alla sina clearingmedlemmar som omfattas av täckningen för obeståndsfonden.”

152.

Sidan 292, artikel 520.1, nya artikel 50a.2

Följande stycke ska läggas till:

”Alla värden i formeln i första stycket ska avse värderingen vid slutet av dagen innan den marginalsäkerhet som krävts för det sista marginalsäkerhetskravet den dagen har växlats.”

153.

Sidan 292, artikel 520.1, nya artikel 50b a i

I stället för:

”i)

Exponeringar som följer av de kontrakt och transaktioner som förtecknas i artikel 301.1 a och d I förordning (EU) nr 575/2013.”

ska det stå:

”i)

Exponeringar som följer av de kontrakt och transaktioner som förtecknas i artikel 301.1 a och d I förordning (EU) nr 575/2013 ska beräknas i enlighet med den marknadsvärderingsmetod som fastställs i artikel 274 i den förordningen.”

154.

Sidan 292, artikel 520.1, nya artikel 50b d

Led d ska utgå.

155.

Sidan 292, artikel 520.1, nya artikel 50b g

Led g ska utgå.

156.

Sidan 293, artikel 520.1, nya artikel 50b i ii

I stället för:

”ii)

Under en tremånadersperiod får det sätta NGR-värdet till 0,3 vid den beräkning av PCE red som anges i led g.”

ska det stå:

”ii)

Under en tremånadersperiod får det sätta NGR-värdet till 0,3 vid den beräkning av PCE red som anges i led h i denna artikel.”

157.

Sidan 293, artikel 520.1, nya artikel 50c.1 f

Led f ska utgå.

158.

Sidan 294, artikel 520.3

I stället för:

”3.   I artikel 89 ska följande text punkt införas:

’5a.   Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av det sista av de 11 tekniska standarder för tillsyn som avses i slutet av punkt 3 första stycket eller tills ett beslut enligt artikel 14 har fattats om auktorisation av den centrala motparten, beroende på vilket datum som inträffar först, ska den centrala motparten tillämpa den behandling som avses i tredje stycket i denna punkt.

Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av det sista av de 11 tekniska standarder för tillsyn som avses i slutet av punkt 3 andra stycket eller tills ett beslut enligt artikel 25 har fattats om godkännande av den centrala motparten, beroende på vilken dag som infaller först, ska den centrala motparten tillämpa den behandling som avses i tredje stycket i denna punkt.

När en central motpart saknar obeståndsfond och inte har något bindande avtalsmässigt arrangemang med sina clearingmedlemmar som tillåter den att använda hela eller en del av den initialsäkerhet som den har mottagit från clearingmedlemmarna som om den var ett förfinansierat bidrag, ska de uppgifter som den ska rapportera i enlighet med artikel 50c.1 inbegripa den totala summan av den initialsäkerhet som den har mottagit från sina clearingmedlemmar.

Tidsfristerna i första och andra styckena i denna punkt får förlängas med ytterligaer sex månader när kommissionen har antagit den genomförandeakt som avses I artikel 497.3 I förordning (EU) nr 575/2013.’”

ska det stå:

”3.   I artikel 89 ska följande text punkt införas:

’5a.   Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av det sista av de tekniska standarder för tillsyn som avses i artiklarna 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 och 49 eller tills ett beslut enligt artikel 14 har fattats om auktorisation av den centrala motparten, beroende på vilket datum som inträffar först, ska den centrala motparten tillämpa den behandling som avses i tredje stycket i denna punkt.

Upp till 15 månader efter dagen för ikraftträdandet av det sista av de tekniska standarder för tillsyn som avses i artiklarna 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 och 49 eller tills ett beslut enligt artikel 25 har fattats om godkännande av den centrala motparten, beroende på vilken dag som infaller först, ska den centrala motparten tillämpa den behandling som avses i tredje stycket i denna punkt.

Upp till de tidsfrister som anges i de första två styckena i denna punkt, och med förbehåll för fjärde stycket i denna punkt, när en central motpart varken har obeståndsfond eller något bindande avtalsmässigt arrangemang med sina clearingmedlemmar som tillåter den att använda hela eller en del av den initialsäkerhet som den har mottagit från clearingmedlemmarna som om den var ett förfinansierat bidrag, ska de uppgifter som den ska rapportera i enlighet med artikel 50c.1 inbegripa den totala summan av den initialsäkerhet som den har mottagit från sina clearingmedlemmar.

De tidsfrister som avses i första och andra styckena i denna punkt får förlängas med sex månader i enlighet med en genomförandeakt från kommissionen som har antagits i enlighet med artikel 497.3 i förordning (EU) nr 575/2013.’”

159.

Sidan 298, bilaga III, punkt 8

I stället för:

”8.

Andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna 3–7, vilka säkras med tillgångar som kvalificeras för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125.”

ska det stå:

”8.

Andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna 3–7, vilka säkras med tillgångar som kvalificeras för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut och fullständigt säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125.”.