ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.306.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 306

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
16 november 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1153/2013 av den 15 november 2013 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1155/2013 av den 21 augusti 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2013 av den 14 november 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1157/2013 av den 15 november 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1158/2013 av den 15 november 2013 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 16 november 2013

12

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/659/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

15

 

*

Rådets beslut 2013/660/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor)

17

 

*

Rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

18

 

 

2013/662/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 oktober 2013 om ändring av beslut 2009/767/EG gällande inrättande, underhåll och offentliggörande av tillförlitliga förteckningar över tillhandahållare av certifikattjänster som medlemsstaterna övervakar/ackrediterar [delgivet med nr C(2013) 6543]  ( 1 )

21

 

 

2013/663/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 november 2013 om avslag på en ansökan om avregistrering av en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (Kołocz śląski/kołacz śląski [SGB]) [delgivet med nr C(2013) 7626]

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1153/2013

av den 15 november 2013

om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 147/2003av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (2) infördes ett allmänt förbud mot tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd, teknisk utbildning, finansiering och ekonomiskt stöd med anknytning till militär verksamhet till alla personer, enheter eller organ i Somalia.

(2)

Den 24 juli 2013 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 2111 (2013) och ändrade därmed det vapenembargo som infördes genom punkt 5 i resolution 733 (1992), som vidareutvecklades i punkterna 1 och 2 i resolution 1425 (2002), punkt 12 i resolution 1846 (2008), punkt 11 i resolution 1851 (2008) och ändrades genom punkterna 33–38 i resolution 2093 (2013), och införde därmed ett undantag från förbudet mot stöd med anknytning till vapen och militär utrustning för stöd till eller användning av FN:s biståndsuppdrag i Somalia (Unsom) och Europeiska unionens utbildningsuppdrag i Somalia (EUTM).

(3)

Den 15 november 2013 antog rådet beslut 2013/659/Gusp (3), om ändring av beslut 2010/231/Gusp och genom vilket sådana undantag införs.

(4)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(5)

Förordning (EG) nr 147/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EG) nr 147/2003 ska artikel 2a ersättas med följande:

”Artikel 2a

Med avvikelse från artikel 1 får den behöriga myndigheten som anges på webbplatserna i bilaga I i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, enligt sådana villkor som den anser lämpliga, tillåta

a)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda till stöd för eller användning av Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) som avses i punkt 10 b i FN:s säkerhetsråds resolution 2111 (2013) eller endast för användning av stater eller internationella, regionala eller subregionala organisationer som vidtar åtgärder i enlighet med punkt 10 e i FN:s säkerhetsråds resolution 2111 (2013),

b)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd och teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet, om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda till stöd för eller användning av Amisoms strategiska partner, som opererar endast enligt Afrikanska unionens strategiska koncept av den 5 januari 2012 (eller Afrikanska unionens efterföljande strategiska koncept), och i samarbete och samordning med Amisom i enlighet med punkt 10 c i FN:s säkerhetsråds resolution 2111 (2013),

c)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda till stöd för eller användning av Förenta nationernas personal, inbegripet inom Förenta nationernas biståndsuppdrag i Somalia (Unsom), i enlighet med punkt 10 a i FN:s säkerhetsråds resolution 2111 (2013),

d)

tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om följande villkor är uppfyllda:

i)

Den behöriga myndighet som berörs ska ha fastställt att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att bistå i utvecklingen av säkerhetssektorns institutioner.

ii)

Den berörda medlemsstaten ska till den kommitté som inrättats enligt punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) ha anmält fastställandet av att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att bistå i utvecklingen av säkerhetssektorns institutioner och dess behöriga myndighets avsikt att bevilja tillstånd och kommittén ska inte ha invänt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

e)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet, utom vad gäller de produkter som avses i bilaga III, om följande villkor är uppfyllda:

i)

Den behöriga myndighet som berörs ska ha fastställt att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast för att utveckla de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering och för att trygga det somaliska folkets säkerhet.

ii)

en anmälan ska ha gjorts till den kommitté som inrättats enligt punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) senast fem dagar före tillhandahållandet av rådgivning, stöd eller utbildning avsedda endast för att utveckla de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering för att trygga det somaliska folkets säkerhet; anmälan ska innehålla alla relevanta uppgifter i enlighet med punkt 16 i FN:s säkerhetsråds resolution 2111 (2013).

f)

tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet om den har fastställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbildningen endast är avsedda för stöd till eller användning av Europeiska unionens utbildningsuppdrag i Somalia (EUTM).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EGT L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  Se sidan 15 i detta nummer av EUT.


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1154/2013

av den 15 november 2013

om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012.

(2)

Genom sina domar av den 6 september 2013 i målen T-493/10 (2), T-4/11 och T-5/11 (3), T-12/11 (4), T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12 och T-181/12 (7), T-57/12 (8) och T-110/12 (9) ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut att ta upp Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC och Iranian Offshore Engineering & Construction Co. på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

(3)

Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC och Iranian Offshore Engineering & Construction Co. bör åter tas upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder som återfinns i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012, på grundval av nya skäl som gäller var och en av dem.

(4)

Ytterligare en enhet bör tas upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder som återfinns i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012, de identifierande uppgifterna rörande en annan enhet bör ändras.

(5)

Till följd av tribunalens domar i mål T-421/11 (10) ska Qualitest FZE inte tas upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder som återfinns i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/12.

(6)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör den träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-493/10 Persia International Bank plc mot Europeiska unionens råd.

(3)  Dom av den 6 september 2013 i förenade målen T-4/11 and T-5/11 Export Development Bank of Iran mot Europeiska unionens råd.

(4)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-12/11 Iran Insurance Company mot Europeiska unionens råd.

(5)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-13/11 Post Bank Iran mot Europeiska unionens råd.

(6)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-24/11 Bank Refah Kargaran mot Europeiska unionens råd.

(7)  Dom av den 6 september 2013 i målen T-42/12 and T-181/12 Naser Bateni mot Europeiska unionens råd.

(8)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-57/12 Good Luck Shipping LLC mot Europeiska unionens råd.

(9)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. mot Europeiska unionens råd.

(10)  Dom av den 5 december 2012 I mål T-421/11 Qualitest FZE mot Europeiska unionens råd.


BILAGA

I.   Nedan angivna person och enheter ska läggas till i förteckningen i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Post Bank of Iran (även känd som Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

www.postbank.ir

Företag som är majoritetsägt av den iranska staten och som tillhandahåller den iranska staten finansiellt stöd.

16.11.2013

2.

Iran Insurance Company (även känt som Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Bolag som ägs av den iranska staten och tillhandahåller den iranska staten ekonomiskt stöd.

16.11.2013

3.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) med dotterbolag

Export Development Building, 21 floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave., Teheran, Iran, 15138-35711 next to the 15thAlley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, IranNo. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran C.R. No. 86936 (Iran)

Bolag som ägs av den iranska staten och tillhandahåller den iranska staten finansiellt stöd.

16.11.2013

4.

Persia International Bank plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, Förenade kungariket

Enhet som ägs av de förtecknade enheterna Bank Mellat och Bank Tejarat.

16.11.2013

5.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teheran, Iran

http://www.ioec.com/

Viktig enhet i energisektorn som ger stora inkomster till den iranska staten. Som sådan tillhandahåller IOEC den iranska staten ekonomiskt och logistiskt stöd.

16.11.2013

6.

Bank Refah Kargaran (även känd som Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Swift: REF AIRTH

Enhet som ger stöd till den iranska staten. Ägs till 94 % av Iranian Social Security Organisation som i sin tur kontrolleras av den iranska staten och tillhandahåller banktjänster till regeringsministerier.

16.11.2013

III.   Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)

A.   Person

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Naser Bateni

Född den 16 december 1962, iranier.

Naser Bateni agerar för IRISL. Han var direktör i IRISL fram till 2008 och därefter verkställande direktör i IRISL Europe GmbH. Han är verkställande direktör i Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) som i egenskap av deras generalagent tillhandahåller betydande tjänster till Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) och Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), vilka båda är i förteckningen upptagna enheter som agerar på uppdrag av IRISL.

16.11.2013

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Good Luck Shipping Company LLC

(även känt som Good Luck Shipping Company)

P.O. BOX 5562, Dubai; eller P.O. Box 8486, Dubai, Förenade Arabemiraten

Good Luck Shipping Company LLC tillhandahåller som agent för Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) betydande tjänster i Förenade Arabemiraten till HDS Lines, som är en i förteckningen upptagen enhet som agerar på uppdrag av IRISL.

16.11.2013

2.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland

Alternativ adress: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) är generalagent för och tillhandahåller denna egenskap viktiga tjänster till Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) och Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), vilka båda utpekats som enheter som agerar på IRISL:s vägnar.

16.11.2013

II.   Uppgifterna om den enhet som anges i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 som förtecknas nedan ska ersättas med följande

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Onerbank ZAO (även känd som Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Vitryssland

Bank baserad i Vitryssland, ägd av Bank Refah Kargaran, Bank Saderat och Bank Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/7


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1155/2013

av den 21 augusti 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1), särskilt artikel 36.4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 36.2 i förordning (EU) nr 1169/2011 anges att livsmedelsinformation som ges av livsmedelsföretagare inte får vilseleda konsumenten, inte får vara tvetydig eller förvillande för konsumenten och i förekommande fall ska vara grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter.

(2)

Enligt artikel 36.3 ska kommissionen anta genomförandeakter om tillämpningen av de krav som avses i artikel 36.2.

(3)

I enlighet med artikel 36.4 får artikel 36.3 kompletteras med föreskrifter om ytterligare särskilda fall där kommissionen ska genomföra kraven för att säkerställa att konsumenterna informeras på lämpligt sätt.

(4)

Personer med celiaki lider av kronisk glutenintolerans. Gluten kan ha skadliga hälsoeffekter på dessa personer vars kost därför bör vara glutenfri eller ha mycket låg glutenhalt.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 (2) innehåller harmoniserade bestämmelser om den information som ska lämnas till konsumenterna om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3) ska förordning (EG) nr 41/2009 upphöra att gälla med verkan den 20 juli 2016.

(6)

Även efter det att förordning (EG) nr 41/2009 har upphört att gälla bör konsumenterna få lämplig information och inte ges vilseledande eller förvillande information av livsmedelsföretagare om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel. Artikel 36.3 i förordning (EU) nr 1169/2011 måste därför ändras så att kommissionen kan fastställa enhetliga villkor för sådan information som ges av livsmedelsföretagare om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 36.3 första stycket i förordning (EG) nr 1169/2011 ska följande led d läggas till:

”d)

Information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans (EUT L 16, 21.1.2009, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1156/2013

av den 14 november 2013

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en viss period, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En inkomplett färg-tv-apparat av LCD-typ (flytande kristaller), utan en s.k. ”tuner”, med ett diagonalmått på skärmen av cirka 81 cm (32 tum) och med dimensionerna (utan stativ) cirka 75 × 44 × 5 cm med:

en ursprunglig upplösning på 1 920 × 1 080 pixlar,

ett bildförhållande på 16:9.

ett bildpunktsavstånd på 0,369 mm,

två högtalare på 10 W,

strömbrytare och kontrollknappar, inklusive knappar för kanalval,

en plats till vilken kan anslutas en s.k. ”tuner” i form av en modul som omfattar radiofrekvenskretsar (RF-block), mellanfrekvenskretsar (IF-block) och demoduleringskretsar (DEM-block). Efter anslutning av tunermodulen kan apparaten ta emot digitala tv-signaler.

Den är försedd med följande videogränssnitt:

två HDMI,

en komposit IN,

en komponent IN,

Apparaten är också försedd med en MPEG-dekoder för dekompression av digitala TV-signaler och med elektronik för att kontrollera kanalval (tuning) och kanallagring.

Den har ett fast stativ utan lutnings- och vinklingsmekanism och uppvisas med en fjärrkontroll.

8528 72 40

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 72 och 8528 72 40.

Med hänsyn till artikelns egenskaper, nämligen platsen för anslutning av en så kallad ”tuner”, närvaron av en MPEG-dekoder och elektronik för att kontrollera kanalval (tuning) och kanallagring har apparaten i allt den huvudsakliga karaktären av en komplett televisionsmottagare. Följaktligen är klassificering enligt undernummer 8528 51 eller 8528 59 som monitor utesluten.

Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 72 40 som en televisionsmottagare med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller).


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1157/2013

av den 15 november 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

50,7

MA

39,1

MK

55,3

ZZ

48,4

0707 00 05

AL

45,1

MK

59,9

TR

128,8

ZZ

77,9

0709 93 10

MA

85,6

TR

163,7

ZZ

124,7

0805 20 10

MA

65,4

ZZ

65,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

77,9

ZA

157,1

ZZ

104,6

0805 50 10

TR

78,2

ZZ

78,2

0806 10 10

BR

244,0

LB

250,2

PE

322,3

TR

169,1

US

362,2

ZZ

269,6

0808 10 80

BR

93,9

CL

102,3

MK

32,3

NZ

93,9

US

110,2

ZA

218,8

ZZ

108,6

0808 30 90

CN

52,9

TR

112,1

ZZ

82,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1158/2013

av den 15 november 2013

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 16 november 2013

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För beräkning av den importtull som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska enligt punkt 2 i den artikeln representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 beräknas på det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar bör fastställas som ska gälla från och med den 16 november 2013 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

Den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs, eftersom denna åtgärd måste tillämpas fortast möjligt efter det att uppdaterade uppgifter har tillhandahållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska från och med den 16 november 2013 de importtullar gälla som fastställs i bilaga I till den här förordningen och på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar från och med den 16 november 2013 för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007

KN-nummer

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 99 00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 10 00

1002 90 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen sätta ned med

3 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger vid Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller vid Svarta havet och varorna anländer från Atlanten eller via Suez-kanalen,

2 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Förenade kungariket eller vid atlantkusten på den iberiska halvön och varorna anländer från Atlanten.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda, har importören rätt till en schablonmässig minskning med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna enligt bilaga I

1.11.2013-14.11.2013

1.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

208,10

125,00

Fob-pris USA

223,68

213,68

193,68

Tillägg för Mexikanska golfen

27,25

Tillägg för Stora sjöarna

38,02

2.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

18,22 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

50,75 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


BESLUT

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/15


RÅDETS BESLUT 2013/659/GUSP

av den 15 november 2013

om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2010 antog rådet beslut 2010/231/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp.

(2)

Den 24 juli 2013 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 2011 (2013) och ändrade därmed det vapenembargo som infördes genom punkt 5 i resolution 733 (1992) och vidareutvecklades i punkterna 1 och 2 i resolution 1425 (2002) punkt 12 i resolution 1846 (2008), punkt 11 i resolution 1851 (2008) och punkterna 33–38 i resolution 2093 (2013).

(3)

Beslut 2010/231/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/231/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på

a)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett som stöd till eller för användning av Förenta nationernas personal, inklusive inom Förenta nationernas stöduppdrag i Somalia (Unsom),

b)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett som stöd till eller för användning inom Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom),

c)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd, som endast är avsett som stöd till eller för användning av Amisoms strategiska partner, som endast opererar enligt Afrikanska unionens strategiska koncept av den 5 januari 2012 (eller senare strategiska AU-koncept) och i samarbete och samordning med Amisom,

d)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett som stöd till eller för användning inom Europeiska unionens utbildningsuppdrag i Somalia (EUTM),

e)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd som endast är avsett för användning av medlemsstaterna eller internationella, regionala och subregionala organisationer som på begäran av Somalias federala regering vidtar åtgärder mot piratdåd och väpnat rån till havs utanför Somalias kust vilka har meddelats generalsekreteraren, förutsatt att de vidtagna åtgärderna överensstämmer med tillämplig humanitär rätt och människorättslagstiftning,

f)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett för utveckling av de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering och för tryggande av det somaliska folkets säkerhet, utom i samband med leverans av de varor som anges i bilaga II, om sanktionskommittén har meddelats senast fem dagar i förväg i enlighet med punkterna 14 och 15 i FN:s säkerhetsråds resolution 2111 (2013), och om lämpligt enligt punkt 4 i denna artikel,

g)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag enligt bilaga II till Somalias federala regering, efter förhandsgodkännande av sanktionskommittén från fall till fall,

h)

tillhandahållande, försäljning eller överföring av skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Somalia av Förenta nationernas personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för personligt bruk,

i)

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning enbart avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, vilken den levererande staten eller den internationella, regionala eller subregionala organisationen enbart i informationssyfte har meddelat sanktionskommittén fem dagar i förväg,

j)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet av medlemsstater eller internationella, regionala och subregionala organisationer, som endast är avsett som hjälp till utvecklingen av somaliska säkerhetssektorsinstitutioner, under förutsättning att sanktionskommittén inte fattar ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter mottagandet av ett meddelande om sådant stöd från den levererande medlemsstaten eller den internationella, regionala eller subregionala organisationen.”

2.

Rubriken till bilaga II ska ersättas med följande:

”Förteckning över den utrustning som avses i artikel 1.3 f och 1.3 g”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/17


RÅDETS BESLUT 2013/660/GUSP

av den 15 november 2013

om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/389/Gusp (1). Det beslutet upphör att gälla den 15 juli 2014.

(2)

Den 9 juli 2013 antog rådet beslut 2013/367/Gusp (2) som ändrade beslut 2012/389/Gusp och förlängde perioden som omfattas av det finansiella referensbeloppet till och med den 15 november 2013.

(3)

Beslut 2012/389/Gusp bör ändras för att fastställa ett nytt finansiellt referensbelopp för perioden 16 november 2013–15 juli 2014.

(4)

Eucap Nestor kommer att genomföras under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 13.1 i beslut 2012/389/Gusp ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eucap Nestor under perioden 16 juli 2012–15 november 2013 ska vara 22 880 000 EUR.

Det finansiella referensbeloppet för att täcka utgifterna för Eucap Nestor under perioden 16 november 2013–15 juli 2014 ska vara 11 950 000 EUR.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/389/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor) (EUT L 187, 17.7.2012, s. 40).

(2)  Rådets beslut 2013/367/Gusp av den 9 juli 2013 om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor) (EUT L 189, 10.7.2013, s. 12).


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/18


RÅDETS BESLUT 2013/661/GUSP

av den 15 november 2013

om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (1), särskilt artikel 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 juli 2010 antog rådet beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran.

(2)

Genom sina domar av den 6 september 2013 i målen T-493/10 (2), T-4/11 och T-5/11 (3), T-12/11 (4), T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12 och T-181/12 (7), T-57/12 (8) och T-110/12 (9) ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut att ta upp Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC och Iranian Offshore Engineering & Construction Co. på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp.

(3)

Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC och Iranian Offshore Engineering & Construction Co. bör åter tas upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder, på grundval av nya skäl som gäller var och en av dem.

(4)

Ytterligare en enhet bör tas upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder och de identifierande uppgifterna rörande en annan enhet som är föremål för restriktiva åtgärder bör ändras.

(5)

Till följd av tribunalens dom i mål T-421/11 (10) tas Qualitest FZE inte upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2010/413/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-493/10 Persia International Bank plc mot Europeiska unionens råd.

(3)  Dom av den 6 september 2013 i förenade målen T-4/11och T-5/11 Export Development Bank of Iran mot Europeiska unionens råd.

(4)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-12/11 Iran Insurance Company mot Europeiska unionens råd.

(5)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-13/11 Post Bank Iran mot Europeiska unionens råd.

(6)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-24/11 Bank Refah Kargaran mot Europeiska unionens råd.

(7)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-42/12 och T-181/12 Naser Bateni mot Europeiska unionens råd.

(8)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-57/12 Good Luck Shipping LLC mot Europeiska unionens råd.

(9)  Dom av den 6 september 2013 i mål T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. mot Europeiska unionens råd.

(10)  Dom av den 5 december 2012 i mål T-421/11 Qualitest FZE mot Europeiska unionens råd.


BILAGA

I.   Nedan angivna person och enheter ska läggas till i förteckningen i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Post Bank of Iran (även känd som Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Internet: www.postbank.ir

Företag som är majoritetsägt av den iranska staten och tillhandahåller den iranska staten finansiellt stöd.

16.11.2013

2.

Iran Insurance Company (även känt som Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Bolag som ägs av den iranska staten och tillhandahåller den iranska staten ekonomiskt stöd.

16.11.2013

3.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) med dotterbolag

Export Development Building, 21 floor, Tose’e tower, 15th St, Ahmad Qasir Ave., Teheran, Iran, 15138-35711 next to the 15thAlley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, IranNo. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran C.R. No. 86936 (Iran)

Bolag som ägs av den iranska staten och tillhandahåller den iranska staten finansiellt stöd.

16.11.2013

4.

Persia International Bank plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, Förenade kungariket

Enhet som ägs av de förtecknade enheterna Bank Mellat och Bank Tejarat.

16.11.2013

5.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

eller No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teheran, Iran

Internet: http://www.ioec.com/

Viktig enhet i energisektorn som ger stora inkomster till den iranska staten. Som sådan tillhandahåller IOEC den iranska staten ekonomiskt och logistiskt stöd.

16.11.2013

6.

Bank Refah Kargaran

(även känd som Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Swift: REF AIRTH

Enhet som ger stöd till den iranska staten. Ägs till 94 % av Iranian Social Security Organisation som i sin tur kontrolleras av den iranska staten och tillhandahåller banktjänster till regeringsministerier.

16.11.2013

III.   Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)

A.   Person

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Naser Bateni

Född den 16 december 1962, iranier.

Naser Bateni agerar för IRISL. Han var direktör i IRISL fram till 2008 och därefter verkställande direktör i IRISL Europe GmbH. Han är verkställande direktör i Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) som i egenskap av deras generalagent tillhandahåller betydande tjänster till Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) och Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), vilka båda är i förteckningen upptagna enheter som agerar på uppdrag av IRISL.

16.11.2013

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Good Luck Shipping Company LLC

(även känt som Good Luck Shipping Company)

P.O. Box 5562, Dubai eller P.O. Box 8486, Dubai, Förenade Arabemiraten

Good Luck Shipping Company LLC tillhandahåller som agent för Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) betydande tjänster i Förenade Arabemiraten till HDS Lines, som är en i förteckningen upptagen enhet som agerar på uppdrag av IRISL.

16.11.2013

2.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland

Alternativ adress: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) är generalagent för och tillhandahåller denna egenskap viktiga tjänster till Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) och Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), vilka båda utpekats som enheter som agerar på IRISL:s vägnar.

16.11.2013

II.   Uppgifterna om den enhet som anges i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp som förtecknas nedan ska ersättas med följande

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

1.

Onerbank ZAO (även känd som Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Vitryssland

Bank baserad i Vitryssland, ägd av Bank Refah Kargaran, Bank Saderat och Bank Toseeh Saderat Iran

23.5.2011


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 oktober 2013

om ändring av beslut 2009/767/EG gällande inrättande, underhåll och offentliggörande av tillförlitliga förteckningar över tillhandahållare av certifikattjänster som medlemsstaterna övervakar/ackrediterar

[delgivet med nr C(2013) 6543]

(Text av betydelse för EES)

(2013/662/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstater ska göra den information tillgänglig som behövs för att validera avancerade elektroniska signaturer som baseras på ett kvalificerat certifikat, enligt kommissionens beslut 2009/767/EG av den 16 oktober 2009 om åtgärder som underlättar användningen av förfaranden på elektronisk väg genom gemensamma kontaktpunkter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (2). Informationen ska anges enhetligt i så kallade ”tillförlitliga förteckningar” som innehåller uppgifter om de tillhandahållare av certifikattjänster som utfärdar kvalificerade certifikat till allmänheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (3) och som medlemsstaterna övervakar/ackrediterar.

(2)

Praktiska erfarenheter av medlemsstaternas genomförande av beslut 2009/767/EG har visat att vissa förbättringar krävs för att optimera fördelarna med tillförlitliga förteckningar. Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) har dessutom offentliggjort nya tekniska specifikationer för tillförlitliga förteckningar (TS 119 612) som baseras på de specifikationer som för närvarande anges i bilagan till beslutet. Samtidigt innehåller de emellertid ett antal förbättringar av de befintliga specifikationerna.

(3)

Beslut 2009/767/EG bör därför ändras, så att det hänvisar till Etsis tekniska specifikationer 119 612 och så att de ändringar införlivas i beslutet som anses nödvändiga för att förbättra och förenkla tillförlitliga förteckningars genomförande och användning.

(4)

För att medlemsstaterna ska kunna göra de nödvändiga tekniska förändringarna av de nuvarande tillförlitliga förteckningarna, bör detta beslut träda i kraft den 1 februari 2014.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med tjänstedirektivkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar i beslut 2009/767/EG

Beslut 2009/767/EG ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 2a ska ersättas med följande:

”1.   Varje medlemsstat ska i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilagan inrätta, underhålla och offentliggöra en ”tillförlitlig förteckning” med åtminstone uppgifter om de tillhandahållare av certifikattjänster som utfärdar kvalificerade certifikat till allmänheten och som medlemsstaten övervakar/ackrediterat.”

”2.   Medlemsstaterna ska inrätta och offentliggöra den tillförlitliga förteckningen i maskinläsbart format i enlighet med specifikationerna i bilagan. Om en medlemsstat väljer att offentliggöra den tillförlitliga förteckningen i människoläsbart format, ska den versionen följa specifikationerna i bilagan.”

”2a.   Medlemsstaterna ska elektroniskt signera den tillförlitliga förteckningen i maskinläsbart format för att säkerställa dess autenticitet och integritet. Om en medlemsstat offentliggör den tillförlitliga förteckningen i människoläsbart format, ska den se till att den versionen innehåller samma uppgifter som den maskinläsbara versionen, och ska signera den elektroniskt med samma certifikat som användes för den maskinläsbara versionen.”

b)

Följande punkt 2b införs:

”2b.   Medlemsstaterna ska se till att den maskinbearbetningsbara versionen av deras tillförlitliga förteckningar är åtkomlig på dess publiceringsplats hela tiden utan avbrott, förutom i underhållssyfte.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna ska lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Vilket eller vilka organ som ansvarar för att inrätta, underhålla och offentliggöra den tillfölitliga förteckningen i maskinläsbart format.

b)

Var den tillförlitliga förteckningen i maskinläsbart format offentliggörs.

c)

Två eller fler offentliga certifieringsnycklar från systemoperatören, med förskjutna giltighetsperioder på minst tre månader, som motsvarar den privata nyckel som kan användas för att elektroniskt signera den tillförlitliga förteckningen i maskinläsbart format.

d)

Eventuella ändringar av uppgifterna i punkterna a, b och c.”

d)

Följande punkt 3a införs:

”3a.   Om medlemsstaten offentliggör den tillförlitliga förteckningen i människoläsbart format ska de uppgifter som avses i punkt 3 lämnas även för den människoläsbara versionen.”

2.

Bilagan ersätts med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 februari 2014.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  EUT L 274, 20.10.2009, s. 36.

(3)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.


BILAGA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR EN GEMENSAM MALL FÖR DEN TILLFÖRLITLIGA FÖRTECKNINGEN ÖVER ÖVERVAKADE/ACKREDITERADE TILLHANDAHÅLLARE AV CERTIFIKATTJÄNSTER

ALLMÄNNA KRAV

1.   Inledning

Syftet med den gemensamma mallen för medlemsstaternas tillförlitliga förteckningar över övervakade/ackrediterade tillhandahållare av certifikattjänster är att införa en gemensam metod. I enlighet med denna ska varje medlemsstat lämna information om övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster från tillhandahållare av certifikattjänster (1) (nedan kallade CSP) som den övervakar/ackrediterar för iakttagande av direktiv 1999/93/EG. Detta omfattar även tillhandahållande av historisk information om de övervakade/ackrediterade certifikattjänsternas övervaknings-/ackrediteringsstatus.

Syftet med denna information är främst att underlätta valideringen av kvalificerade elektroniska signaturer (nedan kallade QES) och avancerade elektroniska signaturer (nedan kallade AdES) (2) som baseras på ett kvalificerat certifikat (3), (4).

De obligatoriska uppgifterna i den tillförlitliga förteckningen ska åtminstone omfatta övervakade/ackrediterade CSP som utfärdar kvalificerade certifikat (nedan kallade QC) (5) i enlighet med direktiv 1999/93/EG (artiklarna 3.2, 3.3 och 7.1 a), inklusive, om dessa inte ingår i QC, uppgifter om de QC som stöder en elektronisk signatur och om signaturen har skapats med en säker anordning för skapande av signaturer (nedan kallad SSCD) (6).

Den tillförlitliga nationella förteckningen får på frivillig basis innehålla ytterligare information om andra CSP som inte utfärdar QC utan tillhandahåller tjänster knutna till elektroniska signaturer (exempelvis CSP som erbjuder tidsmärkningstjänster och som utfärdar igenkänningstecken för tidsmärkning, CSP som utfärdar icke-kvalificerade certifikat osv.), på villkor att de ackrediterats/övervakas på ett liknande sätt som de CSP som utfärdar QC eller har godkänts enligt ett annat nationellt godkännandesystem. Nationella godkännandesystem kan i vissa medlemsstater skilja sig från de system för övervakning eller frivillig ackreditering som är tillämpliga på CSP som utfärdar QC vad avser gällande krav och/eller ansvarig organisation. Termerna ”ackrediteras” och/eller ”övervakas” i de föreliggande specifikationerna omfattar även nationella godkännandesystem. Ytterligare information om nationella system lämnas av medlemsstaterna i deras tillförlitliga förteckningar, inklusive klargörande av eventuella skillnader jämfört med system för ackreditering/övervakning som tillämpas på CSP som utfärdar QC.

Den gemensamma mallen utgår från Etsi TS 119 612 v1.1.1 (7) (nedan kallat Etsi TS 119 612), som tar upp för sådana förteckningars inrättande, offentliggörande, lokalisering, åtkomst, autentisering och integritet.

2.   Struktur i den gemensamma mallen för den tillförlitliga förteckningen

Den gemensamma mallen för medlemsstaternas tillförlitliga förteckningar ska struktureras enligt Etsi TS 119 612 i följande informationskategorier:

1.

En tillförlitlig förteckningstagg som gör det lättare att hitta den tillförlitliga förteckningen vid elektroniska sökningar.

2.

Uppgifter om den tillförlitliga förteckningen och dess utfärdandesystem.

3.

En fältsekvens med unika identifieringsuppgifter om varje CSP som övervakas/ackrediteras i enlighet med systemet (denna sekvens är valfri – om den inte används kommer förteckningen att betraktas som tom vilket innebär att det inte finns någon CSP som den aktuella medlemsstaten övervakar/ackrediterar med avseende på den tillförlitliga förteckningen).

4.

Detaljerade uppgifter per CSP i förteckningen vilka avser dess specifika tillförlitliga tjänster, vars aktuella status registreras i den tillförlitliga förteckningen, där uppgifterna lämnas som en sekvens av fält som unikt identifierar de övervakade/ackrediterade certifikattjänster som CSP tillhandahåller och dessas aktuella status (denna sekvens ska innehålla minst en post).

5.

I förekommande fall information om statushistorik per övervakad/ackrediterad certifikattjänst i förteckningen,.

6.

Den signatur som tillämpas på den tillförlitliga förteckningen.

När det gäller en CSP som utfärdar QC medger den tillförlitliga förteckningens struktur – i synnerhet delen med tjänsteinformation (enligt punkt 4 ovan) – att ytterligare information kan lämnas i tjänstens informationstillägg för att kompensera för situationer med otillräcklig (maskinläsbar) information i QC om dess status som ”kvalificerat”, dess eventuella SSCD-stöd och särskilt för att hantera det ytterligare faktum att de flesta (kommersiella) CSP använder en enda certifikatutfärdare (nedan kallad CA) för att utfärda flera typer av slutanvändarcertifikat, såväl kvalificerade som icke-kvalificerade.

Vad gäller certifikatutfärdartjänster (CA) kan antalet tjänsteposter i förteckningen per CSP minskas, om det finns en eller flera överordnade CA-tjänster inom en CSP:s PKI (exempelvis en CA-hierarki från en rot-CA ned till flera utfärdande CA) genom att förteckna sådana överordnade CA-tjänster och inte de CA-tjänster som utfärdar slutanvändarcertifikat (exempelvis enbart rot-CA för en CSP tas med i förteckningen). I dessa fall avser emellertid statusinformationen hela hierarkin av CA-tjänster under den förtecknade tjänsten, och principen ska upprätthållas och garanteras om att säkerställa en unik koppling mellan en CSPQC-certifikattjänst och uppsättningen av certifikat som är avsedda att identifieras som QC.

2.1   Beskrivning av information i varje kategori

1.   Tillförlitlig förteckningstagg

2.   Information om den tillförlitliga förteckningen och dess utfärdandesystem

Följande uppgifter ska ingå i denna kategori:

En identifiering av den tillförlitliga förteckningens formatversion.

Ett sekvensnummer (eller utgivningsnummer) för den tillförlitliga förteckningen.

Typinformation om den tillförlitliga förteckningen (exempelvis för att det ska framgå att denna tillförlitliga förteckning innehåller information om övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster från CSP som den aktuella medlemsstaten övervakar/ackrediterar för iakttagande av direktiv 1999/93/EG).

Information om den tillförlitliga förteckningens systemoperatör (ägare) (exempelvis namn, adress, kontaktuppgifter osv. för det organ i medlemsstaten som ansvarar för att inrätta, på säkert sätt offentliggöra samt underhålla den tillförlitliga förteckningen).

Information om de underliggande övervaknings-/ackrediteringssystem som den tillförlitliga förteckningen är knuten till, vilket omfattar men inte begränsas till

det land som det är tillämpligt i,

information om eller hänvisning till var man kan hitta uppgifter om systemet/systemen (systemmodell, bestämmelser, kriterier, gällande gemenskap, typ, m.m.),

information om hur länge (historisk) information sparas.

Den tillförlitliga förteckningens policy och/eller rättsakt, förpliktelser och ansvarsområden.

Dag samt tidpunkt för den tillförlitliga förteckningens utfärdande.

Den tillförlitliga förteckningens nästa planerade uppdatering.

3.   Unik identifieringsinformation om varje CSP som övervakas/ackrediteras genom systemet

Här ska minst följande uppgifter ingå:

Det organisationsnamn för CSP som använts i formella juridiska registreringar (detta kan omfatta CSP-organisationens användar-ID, i enlighet med medlemsstatens praxis).

Adress- och kontaktuppgifter för CSP.

Ytterligare information om CSP, antingen direkt eller i form av en hänvisning till en plats där denna information kan laddas ned.

4.   För varje CSP som är upptagen i förteckningen, en fältsekvens som unikt identifierar en certifikattjänst som CSP tillhandahåller och som övervakas/ackrediteras inom ramen för direktiv 1999/93/EG

Dessa uppgifter ska minst omfatta följande per certifikattjänst från en CSP som är upptagen i förteckningen:

Service type identifier: En identifikationskod för typen av certifikattjänst (som exempelvis anger att CSP:s övervakade/ackrediterade certifikattjänst är en certifikatutfärdare som utfärdar QC).

Service (trade) name: Certifikattjänstens (handels-)namn.

Service digital identity: En unik identifikationskod för certifikattjänsten.

Service current status: En identifikationskod för tjänstens aktuella status.

Startdag och starttid för aktuell status.

Service information extension (i förekommande fall): Ytterligare information om tjänsten (kan exempelvis ges direkt eller med en hänvisning till en plats som informationen kan laddas ned från): tjänsteinformation som systemoperatören lämnat, åtkomstinformation om tjänsten, tjänsteinformation som CSP lämnat och informationstillägg om tjänsten. Exempelvis för CA-/QC-tjänster en valfri sekvens av tupler där varje tupel ger information om

kriterier som ska användas för att inom den identifierade tillförlitliga tjänsten ytterligare identifiera (filtrera) tjänstens exakta resultat (exempelvis (kvalificerade) certifikat) för vilka ytterligare uppgifter krävs/tillhandahålls med avseende på dess status, uppgifter om SSCD-stöd och/eller utfärdande till en juridisk person, och

de tillhörande kvalificerarna som ger information om huruvida tjänsten som resultat identifierar certifikat som ska betraktas som kvalificerade och/eller huruvida denna tjänsts QC stöds av en SSCD eller ej, och/eller uppgifter om huruvida dessa QC utfärdas till juridiska personer (som standard ska anses vara utfärdade till fysiska personer).

5.   Information om statushistoriken för varje certifikattjänst i förteckningen

6.   En signatur i autentiseringssyfte för alla fält i den tillförlitliga förteckningen utom själva signaturvärdet

3.   Riktlinjer för redigering av uppgifter i den tillförlitliga förteckningen

3.1   Statusinformation om övervakade/ackrediterade certifikattjänster och deras tillhandahållare i en enda förteckning

Med en medlemsstats tillförlitliga förteckning ska avses förteckningen över övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster från tillhandahållare av certifikattjänster som den angivna medlemsstaten övervakar/ackrediterar iakttagande av direktiv 1999/93/EG.

En sådan tillförlitlig förteckning är det enda instrumentet som den berörda medlemsstaten ska använda för att lämna information om övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster och tillhandahållare av sådana:

Samtliga tillhandahållare av certifikattjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.11 i direktiv 1999/93/EG, dvs. ”ett organ eller en fysisk eller juridisk person som utfärdar certifikat eller tillhandahåller andra tjänster knutna till elektroniska signaturer”,

som övervakas/ackrediteras för iakttagande av direktiv 1999/93/EG.

När det gäller definitionerna och bestämmelserna i direktiv 1999/93/EG, särskilt med avseende på aktuella CSP och deras system för övervakning/frivillig ackreditering, går det att urskilja två grupper av CSP, nämligen sådana som utfärdar QC till allmänheten (CSPQC) och sådana som inte utfärdar QC till allmänheten utan tillhandahåller ”andra tjänster knutna till elektroniska signaturer”:

CSP som utfärdar QC:

Dessa ska övervakas av den medlemsstat som de är etablerade i (om de är etablerade i en medlemsstat) och de får också ackrediteras för iakttagande av direktiv 1999/93/EG, inklusive kraven i bilaga I (krav på kvalificerade certifikat) och i bilaga II (krav på tillhandahållare av certifikattjänster vilka utfärdar kvalificerade certifikat). CSP som utfärdar QC och som är ackrediterade i en medlemsstat ska ändå omfattas av det tillämpliga övervakningssystemet i den medlemsstaten, utom då de inte är etablerade i den medlemsstaten.

Det tillämpliga övervakningssystemet (respektive frivilliga ackrediteringssystemet) definieras i och ska uppfylla de tillämpliga kraven i direktiv 1999/93/EG, särskilt i artiklarna 3.3, 8.1 och 11 samt skäl 13 (artiklarna 2.13, 3.2, 7.1 a, 8.1 och 11 respektive skälen 4, 11, 12 och 13).

CSP som inte utfärdar QC:

Dessa kan omfattas av ett frivilligt ackrediteringssystem (enligt definitionen i och i enlighet med direktiv 1999/93/EG) och/eller ett nationellt godkännandesystem som tillämpas nationellt för iakttagande av direktivet och eventuella nationella bestämmelser om tillhandahållande av certifikattjänster (i den mening som avses i artikel 2.11 i direktiv 1999/93/EG).

Vissa av de fysiska eller binära (logiska) objekt som genereras eller utfärdas till följd av tillhandahållandet av en certifikattjänst kan berättiga till särskild kvalificering för att de uppfyller nationella bestämmelser och krav, men betydelsen av sådan kvalificering är sannolikt begränsad till den nationella nivån.

En enda tillförlitlig förteckning ska inrättas och underhållas per medlemsstat för att ange övervaknings- och/eller ackrediteringsstatus för certifikattjänster från CSP som medlemsstaten övervakar/ackrediterar. I den tillförlitliga förteckningen ska åtminstone de CSP ingå som utfärdar QC. Den tillförlitliga förteckningen kan också ange status för andra certifikattjänster som övervakas eller ackrediteras i enlighet med nationellt definierade godkännandesystem.

3.2   En enda uppsättning statusvärden för övervakning/ackreditering

I den tillförlitliga förteckningen ska det av tjänstens aktuella status framgå att den för närvarande övervakas och/eller är ackrediterad. Dessutom kan en övervaknings- eller ackrediteringsstatus anges som positiv (under övervakning, ackrediterad, övervakningen har avbrutits), upphörd (övervakningen har upphört, ackrediteringen har upphört) eller t.o.m. återkallad (övervakningen har återkallats, ackrediteringen har återkallats) och anges med motsvarande värde. Samma certifikattjänst kan med tiden övergå från en övervakningsstatus till en ackrediteringsstatus och vice versa (8).

I figur 1 nedan beskrivs en certifikattjänsts förväntade gång mellan möjliga övervaknings-/ackrediteringsstatusar:

Figur 1

Förväntat övervaknings-/ackrediteringsflöde för en enda CSP-tjänst

Image

När den är etablerad i en medlemsstat ska en tillhandahållare av certifikattjänster som utfärdar QC övervakas (av medlemsstaten där den är etablerad) och kan frivilligt ackrediteras. Statusvärdet för en sådan tjänst ska, när den är upptagen i en tillförlitlig förteckning, ha ett av de ovanstående angivna statusvärdena som aktuellt statusvärde beroende på dess aktuella status. Det ska i förekommande fall förändras enligt statusgången som visas ovan. ”Ackrediteringen har upphört” och ”ackrediteringen har återkallats” ska båda vara övergångsvärden, när den motsvarande CSPQC-tjänsten återfinns i den tillförlitliga förteckningen i medlemsstaten där den är etablerad. I så fall ska tjänsten övervakas automatiskt (även om den inte är eller inte längre är ackrediterad). När motsvarande tjänst återfinns i den tillförlitliga förteckningen (är ackrediterad) i en annan medlemsstat än den är etablerad i, kan dessa värden vara slutliga värden.

Medlemsstater ska enligt följande två kategorier klassificera nationellt erkända godkännandesystem som de inrättar eller har inrättat för att nationellt övervaka att CSP-tjänster som inte utfärdar QC iakttar direktiv 1999/93/EG och eventuella nationella bestämmelser om tillhandahållande av certifikattjänster (i den mening som avses i artikel 2.11 i direktivet):

”Frivillig ackreditering” i enlighet med definitionen och bestämmelserna i direktiv 1999/93/EG (artiklarna 2.13, 3.2, 7.1 a, 8.1 och 11 samt skälen 4, 11, 12 och 13).

”Övervakning” enligt direktiv 1999/93/EG som genomförs genom nationella bestämmelser och krav i nationell lagstiftning.

En tillhandahållare av certifikattjänster som inte utfärdar QC kan alltså övervakas/ackrediteras frivilligt. Statusvärdet för en sådan tjänst ska, när den är upptagen i en tillförlitlig förteckning, ha ett av de ovanstående statusvärdena som aktuellt statusvärde (figur 1) i enlighet med sin aktuella status. Det ska i förekommande fall förändras enligt statusgången ovan.

Den tillförlitliga förteckningen ska innehålla uppgifter om underliggande övervaknings-/ackrediteringssystem, särskilt uppgifter om följande:

Det övervakningssystem som omfattar alla CSPQC.

I förekommande fall det nationella frivilliga ackrediteringssystem som omfattar alla CSPQC.

I förekommande fall det övervakningssystem som omfattar alla CSP som inte utfärdar QC.

I förekommande fall det nationella frivilliga ackrediteringssystem som är omfattar alla CSP som inte utfärdar QC.

De sista två punkterna är av kritisk betydelse för att beroende parter ska kunna bedöma kvaliteten och säkerhetsnivån på övervaknings-/ackrediteringssystem som nationellt omfattar CSP som inte utfärdar QC. När uppgifter om övervaknings-/ackrediteringsstatus tillhandahålls i den tillförlitliga förteckningen med avseende på tjänster från CSP som inte utfärdar QC, ska de ovannämnda uppsättningarna av uppgifter tillhandahållas på tillförlitlig förteckningsnivå genom användning av en URI för systeminformation (”Scheme information URI”, klausul 5.3.7 – information som tillhandahålls av medlemsstaterna), information om typ/gemenskap/bestämmelser för systemet (”Scheme type/community/rules”, klausul 5.3.9 – med en för alla medlemsstater gemensam text och valfri specifik information som medlemsstater tillhandahåller) samt policy/rättsligt meddelande om förteckningen över tillförlitliga tjänster (”TSL policy/legal notice”, klausul 5.3.11 – en text som är gemensam för alla medlemsstater med hänvisning till direktiv 1999/93/EG, tillsammans med en möjlighet för varje medlemsstat att lägga till landsspecifika texter/hänvisningar).

Ytterligare kvalificeringsuppgifter som definieras i de nationella övervaknings-/ackrediteringssystemen för CSP som inte utfärdar QC får i förekommande fall och om så krävs lämnas på tjänstenivå (exempelvis för att skilja mellan flera kvalitets- och säkerhetsnivåer), genom användning av tillägget ”additionalServiceInformation” (klausul 5.5.9.4) som en del av tjänstens informationstillägg (klausul 5.5.9). Ytterligare information om motsvarande tekniska specifikationer finns i de detaljerade specifikationerna i kapitel I.

Trots att olika organ i en medlemsstat kan ansvara för övervakning och ackreditering av certifikattjänster i den medlemsstaten, förväntas endast en registerpost användas per certifikattjänst, och att dess övervaknings-/ackrediteringsstatus uppdateras i enlighet med detta.

3.3   Registerposter i den tillförlitliga förteckningen för att underlätta validering av QES och AdESQC

Den mest kritiska delen vid inrättandet av den tillförlitliga förteckningen är dennas obligatoriska del, dvs. ”förteckningen över tjänster” per CSP som utfärdar QC för att korrekt avspegla den exakta situationen för varje sådan QC-utfärdande tjänst och säkeställa att den information som tillhandahålls i varje registerpost är tillräcklig för valideringen av QES och AdESQC (i kombination med innehållet i det slutliga QC som CSP utfärdar inom ramen för den certifikattjänst som finns upptagen i denna registerpost).

Den obligatoriska informationen kan omfatta annan information än tjänstens digitala identitet (”Service digital identity”) för en enda (rot-)certifikatutfärdare, särskilt information som identifierar QC-statusen för certifikat som utfärdas av en sådan CA-tjänst, samt information om huruvida signaturerna som stöds har skapats av en SSCD. Det organ i en medlemsstat som har utsetts att inrätta, redigera och underhålla den tillförlitliga förteckningen ska därför ta hänsyn till den aktuella profilen och certifikatsinnehållet i varje utfärdat QC per CSPQC-tjänst som ingår i den tillförlitliga förteckningen.

Helst bör Etsis QcCompliance-deklaration (9) finnas i varje utfärdat QC som hävdas vara ett QC, och de bör innehålla Etsis QcSSCD-deklaration när det hävdas att certifikatet stöds av en SSCD för att generera elektroniska signaturer. Alternativt bör varje utfärdat QC innehålla en av de objektidentifierare (nedan kallat OID) för certifikatspolicyer, QCP/QCP+, som fastställs i Etsi EN 319 411–2 (10). CSP som utfärdar QC använder olika standarder som referenser, dessa standarder tolkas på många olika sätt och det saknas medvetenhet om att vissa normativa tekniska specifikationer eller standarder existerar och har företräde, vilket har lett till skillnader i det faktiska innehållet i aktuella utfärdade QC (exempelvis vid användning av Etsi-definierade ”QcStatements”) som gör att de mottagande parterna inte kan lita på undertecknarens certifikat (och tillhörande kedja/sökväg) för att åtminstone i maskinläsbar form kunna bedöma om det certifikat som stöder en elektronisk signatur påstås vara ett QC och om det är knutet till en SSCD som genererat den elektroniska signaturen.

Genom att fälten ”Service type identifier” (identifiering av tjänstetyp, nedan kallat Sti), ”Service name” (tjänstens namn, nedan kallat Sn) och ”Service digital identity” (tjänstens digitala identitet, nedan kallat Sdi) i den tillförlitliga förteckningen fylls i med uppgifter i fältet ”Service information extensions” (informationstillägg för tjänsten, nedan kallat Sie), kan en specifik QC-typ fullständigt identifieras som utfärdas av en förtecknad certifikattjänst från en CSP som utfärdar QC; det framgår också om detta QC stöds av en SSCD eller ej (om denna information saknas i det utfärdade QC). En särskild uppgift, ”Service current status” (tjänstens nuvarande status, nedan kallad Scs), är knuten till denna registerpost. Detta framgår av figur 2 nedan.

Att registrera en tjänst i förteckningen genom att endast ange Sdi för en rot-CA skulle innebära att det garanteras (av den CSP som utfärdar QC, men även av det övervaknings-/ackrediteringsorgan som ansvarar för övervakningen/ackrediteringen av denna CSP) att eventuella slutanvändarcertifikat som utfärdas inom ramen för denna rot-CA (hierarki) innehåller tillräckligt mycket Etsi-definierad och maskinläsbar information för att det ska vara möjligt att avgöra om detta är ett QC eller ej och om det stöds av en SSCD. Om det senare påståendet inte är sant (exempelvis saknas Etsi-standardiserad maskinläsbar uppgift i QC om huruvida det stöds av en SSCD), ska det förutsättas att enbart förtecknandet av Sdi för denna rot-CA innebär att QC som utfärdas inom ramen för denna (rot-)CA-hierarki inte stöds av någon SSCD. För att dessa QC ska betraktas som stödda av en SSCD ska fältet Sie användas (även detta innebär att informationen garanteras av den CSP som utfärdar QC och övervakas/ackrediteras av övervaknings- eller ackrediteringsorganet).

Figur 2

I den tillförlitliga förteckningen redovisad tjänsteregistrering för en förtecknad CSP-tjänst som utfärdar QC

Allmänna principer – Redigeringsregler – CSPQC -poster (förtecknade tjänster)

Image

Enligt föreliggande tekniska specifikationer för den tillförlitliga förteckningens gemensamma mall går det att använda en kombination av fem huvudregisterposter för tjänster:

Sti – exempelvis en certifikatutfärdare som utfärdar QC (nedan kallad CA/QC).

Sn.

Sdi, som identifierar en förtecknad tjänst, exempelvis (åtminstone) den öppna nyckeln för en CA som utfärdar QC.

För CA/QC-tjänster valfritt Sie, som medger att ett antal tjänsterelaterade uppgifter om återkallandestatus för certifikat som har gått ut, ytterligare QC-egenskaper, en annan CSP:s övertaganden av en CSP och annan ytterligare tjänsteinformation. Exempelvis återges de ytterligare egenskaperna för QC med en sekvens av en eller flera tupler, där varje tupel anger

kriterier som ska användas för att under den Sdi-identifierade certifikattjänsten ytterligare identifiera (filtrera) exakt vilken uppsättning kvalificerade certifikat där ytterligare uppgifter krävs/tillhandahålls med avseende på kvalificerad-status, SSCD-stöd och/eller utfärdande till en juridisk person, samt

tillhörande information (kvalificerare) om huruvida denna uppsättning av kvalificerade certifikat ska anses kvalificerade, stöds av en SSCD eller om den tillhörande informationen ingår i QC i en standardiserad maskinläsbar form och/eller information om att dessa QC utfärdas till juridiska personer (förinställt värde är fysiska personer).

Information om den registrerade tjänstens aktuella status med uppgifter om

huruvida tjänsten är övervakad/ackrediterad, och

övervakningens/ackrediteringens status.

3.4   Riktlinjer för redigering och användning av tjänsteposter för CSPQC

De allmänna riktlinjerna för redigering är följande:

1.

Det räcker att använda en lämplig Sdi, om det garanteras (av en CSPQC som övervaknings-/ackrediteringsorganet övervakar/ackrediterar) att för varje förtecknad Sdi-tjänst alla QC som stöds av en SSCD verkligen innehåller den Etsi-definierade QcCompliance-deklarationen och verkligen innehåller QcSSCD-deklarationen och/eller QCP + OID. Användningen av Sie-fältet är frivillig och detta fält behöver inte innehålla uppgifter om SSCD-stöd.

2.

Det räcker att använda en lämplig Sdi, om det garanteras (av en CSPQC som övervaknings-/ackrediteringsorganet övervakar/ackrediterar) att för varje förtecknad Sdi-tjänst alla QC som inte stöds av en SSCD verkligen innehåller QcCompliance-deklarationen och/eller QCP OID och inte innehåller QcSSCD-deklarationen eller QCP + OID. Användningen av Sie-fältet är frivillig och detta fält behöver inte innehålla uppgifter om SSCD-stöd (vilket betyder att det inte stöds av en SSCD).

3.

Det räcker sannolikt inte att använda en lämplig Sdi, om det garanteras (av en CSPQC som övervaknings-/ackrediteringsorganet övervakar/ackrediterar) att för varje förtecknad Sdi-tjänst alla QC verkligen innehåller QcCompliance-deklarationen och vissa av dessa QC ska stödjas av en SSCD men inte andra (särskiljs exempelvis genom olika CSP-specifika OID:er för certifikatpolicy eller genom annan CSP-specifik information i QC, direkt eller indirekt, maskinläsbart eller ej), medan certifikat som stöds av en SSCD VARKEN innehåller QcSSCD-deklarationen ELLER Etsi OID QCP(+); Sie-fältet ska då användas för att ge klar information om SSCD-stöd, tillsammans med ett eventuellt informationstillägg för att identifiera de certifikat som omfattas. I så fall ska sannolikt olika uppgiftsvärden om SSCD-stöd registreras för samma Sdi, när Sie-fältet används.

4.

Det räcker inte att använda en lämplig Sdi, om det garanteras (av en CSPQC som övervaknings-/ackrediteringsorganet övervakar/ackrediterar) att för varje förtecknad Sdi-tjänst ingen QC innehåller någon QcCompliance-deklaration, QCP OID, QcSSCD-deklaration eller QCP + OID, men det garanteras att vissa av de slutanvändarcertifikat som utfärdas inom ramen för denna Sdi är avsedda att vara QC och/eller stödjas av SSCD men inte andra (särskiljs exempelvis genom olika CSPQC-specifika OID:er för certifikatpolicy eller genom annan CSPQC-specifik information i QC, direkt eller indirekt, maskinläsbart eller ej); Sie-fältet ska då användas för att inkludera klar kvalificeringsinformation. I så fall ska man sannolikt lägga in olika informationsvärden för SSCD-stöd för samma Sdi, när Sie-fältet används.

Som en allmän standardprincip ska det för en CSP i den tillförlitliga förteckningen finnas en registrerad tjänst per öppen nyckel till en certifikattjänst av CA/QC-typ, dvs. per certifikatutfärdare som (direkt) utfärdar QC. Under vissa exceptionella omständigheter och noga kontrollerade förhållanden får medlemsstatens övervaknings-/ackrediteringsorgan besluta att som Sdi till en registerpost i denna CSP:s tjänsteförteckning använda den offentliga nyckeln till en rot-CA eller överordnad CA inom CSP:ns PKI (exempelvis i en CSP-hierarki av CA från en rot-CA ned till flera utfärdande CA); detta sker i stället för att förteckna alla underordnade utfärdande CA-tjänster (dvs. förteckna en certifikatutfärdare som inte direkt utfärdar slutanvändarcertifikat utan som certifierar en hierarki av CA ned till CA som utfärdar QC för slutanvändare). Medlemsstaterna ska i så fall noggrant överväga konsekvenserna (fördelar och nackdelar) av att använda sådana öppna nycklar till rot-CA eller överordnade CA som Sdi-värde i tjänsteposter i den tillförlitliga förteckningen. När medlemsstaten utnyttjar detta tillåtna undantag från standardprincipen, ska den dessutom tillhandahålla nödvändig dokumentation för att underlätta uppbyggnad av sökvägar och verifiering. Exempel: om det är fråga om en CSPQC som använder en rot-CA under vilken flera CA utfärdar QC och icke-QC vars QC endast innehåller QcCompliance-deklarationen och uppgift saknas om huruvida den stöds av en SSCD, skulle förtecknande av enbart rotcertifikatutfärdar-Sdi, enligt reglerna ovan, innebära att inga QC som utfärdas under denna rot-CA stöds av en SSCD. Om det finns QC som faktiskt stöds av en SSCD men det saknas en maskinläsbar deklaration som indikerar sådant stöd i certifikaten rekommenderas det starkt att QcSSCD-deklarationen används i de QC som utfärdas i framtiden. Under tiden (tills det sista QC som inte innehåller denna information har löpt ut) bör man i den tillförlitliga förteckningen använda sig av Sie-fältet och tillhörande kvalificeringstillägg, exempelvis genom att filtrera information för att identifiera uppsättningar av certifikat med hjälp av specifika CSPQC-definierade OID:er som CSPQC eventuellt använder för att skilja mellan olika typer av QC (där vissa stöds av en SSCD och andra inte) och knyta explicit information om SSCD-stöd till de identifierade (filtrerade) certifikatuppsättningarna genom användning av kvalificerare.

De allmänna riktlinjerna för användning av elektroniska signaturapplikationer, tjänster eller produkter som utgår från en tillförlitlig förteckning i enlighet med föreliggande tekniska specifikationer är följande:

En Sti-post CA/QC (och även en CA/QC-post som kvalificeras ytterligare som en RootCA/QC genom tillägget Sie additionalServiceInformation)

betyder att alla de slutanvändarcertifikat är QC som utfärdas av den Sdi-identifierade CA (liksom inom CA-hierarkin med början i den Sdi-identifierade RootCA), på villkor att detta hävdas i certifikatet med hjälp av lämpliga maskinläsbara QcStatements (dvs. QcCompliance) och/eller Etsi-definierade QCP(+) OID:er (och detta säkerställs av övervaknings-/ackrediteringsorganet, se de allmänna redigeringsriktlinjerna ovan)

Anmärkning: Om det inte finns någon kvalificeringstilläggsinformation för Sie eller om ett slutanvändarcertifikat som hävdas vara ett QC inte identifieras ytterligare genom ett relaterat Sie-kvalificeringstillägg, ska den maskinläsbara informationen i QC övervakas/ackrediteras för att avgöra om den är korrekt. Detta innebär att användningen (eller ej) av lämpliga QcStatements (dvs. QcCompliance, QcSSCD) och/eller Etsi-definierade QCP(+) OID:er garanteras vara förenlig med vad CSPQC påstår.

och OM det finns kvalificeringstilläggsinformation för Sie gäller, som tillägg till ovannämnda tolkningsregel för standardanvändning, att om certifikat som identifieras genom användning av denna kvalificeringstilläggsinformation för Sie bygger på principen med en filtersekvens som ytterligare identifierar en uppsättning certifikat, ska dessa certifikat bedömas med de associerade kvalificerare som ger viss ytterligare information om status som kvalificerad, SSCD-stödet och/eller att certifikatet utfärdats till en juridisk person (exempelvis certifikat som innehåller en specifik OID i tillägget för certifikatpolicy och/eller har ett visst nyckelanvändningsmönster och/eller filtreras genom användning av ett visst värde som ska finnas i ett visst certifikatsfält eller tillägg osv.). Dessa kvalificerare ingår i följande uppsättning kvalificerare som används för att kompensera för bristen på information i QC och för att

statusen som kvalificerad: QCStatement innebär att de identifierade certifikaten är kvalificerade

OCH/ELLER

ange formen för SSCD-stödet:

”QCWithSSCD”, ett kvalificerarvärde som betyder ”QC som stöds av en SSCD”, eller

”QCNoSSCD”, ett kvalificerarvärde som betyder ”QC som inte stöds av en SSCD”, eller

”QCSSCDStatusAsInCert” ett kvalificerarvärde som betyder att det garanteras att information om SSCD-stöd ska finnas i alla QC i Sdi/Sie-informationen i denna CA/QC-post

OCH/ELLER

ange utfärdande till juridisk person:

”QCForLegalPerson”, ett kvalificerarvärde som betyder ”certifikat utfärdat till en juridisk person”.

3.5   Tjänster som stöder CA/QC-tjänster men inte ingår i CA/QC Sdi

Giltighetsstatustjänster för QC där informationen om dennas giltighetsstatus (exempelvis CRL och OCSP-svar) signeras av en enhet vars privata nyckel inte är certifierad på en certifieringssökväg som leder till en förtecknad CA som utfärdar QC (nedan kallad CA/QC) ska registreras i den tillförlitliga förteckningen genom att dessa certifikattjänster förtecknas som de är i den tillförlitliga förteckningen (dvs. med tjänstetypen OCSP/QC respektive CRL/QC), eftersom dessa tjänster kan anses vara en del av de övervakade/ackrediterade kvalificerade tjänster som är relaterade till tillhandahållandet av QC-certifikattjänster. OCSP-respondrar eller CRL-utfärdare vars certifikat signeras av CA inom hierarkin för en CA/QC-tjänst som är upptagen i förteckningen ska givetvis betraktas som giltiga och förenliga med CA/QC-tjänstens statusvärde i förteckningen.

En liknande bestämmelse gäller för certifikattjänster som utfärdar icke-kvalificerade certifikat (av tjänstetypen CA/PKC).

I den tillförlitliga förteckningen ska certifikattjänster om giltighetsstatus ingå, om tillhörande platsinformation för sådana tjänster inte finns i de slutanvändarcertifikat som de tjänsterna avser.

4.   Definitioner och förkortningar

I detta dokument används följande förkortningar och akronymer:

Term

Förkortning

Definition

Tillhandahållare av certifikattjänster

CSP

I enlighet med definitionen i artikel 2.11 i direktiv 1999/93/EG.

Certifikatutfärdare

CA

1.

En tillhandahållare av certifikattjänster som skapar och tilldelar offentliga certifieringsnycklar, eller

2.

en teknisk certifikatskapartjänst som används av en CSP som skapar och tilldelar offentliga certifieringsnycklar.

ANMÄRKNING: Se klausul 4 i EN 319 411–2 (11) för en närmare förklaring av termen certifikatutfärdare.

Certifikatutfärdare som utfärdar kvalificerade certifikat

CA/QC

En CA som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 1999/93/EG och som utfärdar kvalificerade certifikat som uppfyller kraven i bilaga I till direktiv 1999/93/EG.

Certifikat

Certifikat

Enligt definitionen i artikel 2.9 i direktiv 1999/93/EG.

Kvalificerat certifikat

QC

Enligt definitionen i artikel 2.10 i direktiv 1999/93/EG.

Undertecknare

Undertecknare

Enligt definitionen i artikel 2.3 i direktiv 1999/93/EG.

Övervakning

Övervakning

Avser övervakning enligt artikel 3.3 i direktiv 1999/93/EG. Enligt direktiv 1999/93/EG ska medlemsstaterna införa ett lämpligt system som gör det möjligt att övervaka de CSP som är etablerade på deras territorium och som utfärdar kvalificerade certifikat till allmänheten, där övervakningen ska säkerställa att direktivet iakttas.

Frivillig ackreditering

Ackreditering

Enligt definitionen i artikel 2.13 i direktiv 1999/93/EG.

Tillförlitlig förteckning

TL

Förteckningen över övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster som CSP tillhandahåller som den berörda medlemsstaten övervakar/ackrediterar för iakttagande av direktiv 1999/93/EG.

Statusförteckning över tillförlitliga tjänster

TSL

En form av signerad förteckning som ligger till grund för presentation av uppgifter om tillförlitliga tjänsters status enligt specifikationerna i Etsi TS 119 612.

Tillförlitlig tjänst

 

Tjänst som ökar tilliten till och förtroendet för elektroniska transaktioner (oftast, men inte nödvändigtvis, med hjälp av krypteringsteknik eller med hjälp av konfidentiellt material) (Etsi TS 119 612).

ANMÄRKNING: Denna term har ett bredare användningsområde än certifikattjänster inom utfärdande av certifikat eller tillhandahållande av andra tjänster inom elektroniska signaturer.

Tillhandahållare av tillförlitliga tjänster

TSP

Organisation som tillhandahåller en eller flera (elektroniska) tillförlitliga tjänster (denna term har ett bredare användningsområde än CSP).

Igenkänningstecken för tillförlitlig tjänst

TrST

Ett fysiskt eller binärt (logiskt) objekt som genereras eller utfärdas genom en tillförlitlig tjänst. Exempel på binära TrST är certifikat, förteckningar över återkallade certifikat (CRL), igenkänningstecken för tidsmärkning (TST) och svar på onlinecertifikatstatusprotokoll (OCSP).

Kvalificerad elektronisk signatur

QES

En avancerad elektronisk signatur (AdES) som baseras på ett QC och som skapas med en SSCD enligt artikel 2 i direktiv 1999/93/EG.

Avancerad elektronisk signatur

AdES

Enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 1999/93/EG.

Avancerad elektronisk signatur som baseras på ett kvalificerat certifikat

AdESQC

En elektronisk signatur som uppfyller kraven på en AdES och som baseras på ett QC enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 1999/93/EG.

Säker anordning för skapande av signaturer

SSCD

Enligt definitionen i artikel 2.6 i direktiv 1999/93/EG.

I följande del av detta dokument ska nyckelorden (engelska inom parentes) SKA (MUST), FÅR INTE (MUST NOT), OBLIGATORISK (REQUIRED), SKA (SHALL), SKA INTE (SKA INTE), BÖR (SHOULD), BÖR INTE (SHOULD NOT), REKOMMENDERAD (RECOMMENDED), FÅR (MAY) och FRIVILLIG (OPTIONAL) tolkas enligt beskrivningen i RFC 2119 (12).

KAPITEL I

DETALJERADE SPECIFIKATIONER FÖR DEN GEMENSAMMA MALLEN FÖR DEN ”TILLFÖRLITLIGA FÖRTECKNINGEN ÖVER ÖVERVAKADE/ACKREDITERADE TILLHANDAHÅLLARE AV CERTIFIERINGSTJÄNSTER”

De föreliggande specifikationerna bygger på specifikationerna och kraven i Etsi TS 119 612 v1.1.1 (nedan kallat Etsi TS 119 612).

När inget särskilt krav anges i dessa specifikationer SKA kraven i Etsi TS 119 612, klausulerna 5 och 6, tillämpas i sin helhet. När specifika krav anges i de föreliggande specifikationerna SKA de ha företräde framför motsvarande krav i Etsi TS 119 612. I händelse av skillnader mellan föreliggande specifikationer och specifikationer från Etsi 119 612 SKA föreliggande specifikationer vara normativa.

Scheme operator name (klausul 5.3.4)

Detta fält SKA finnas och SKA följa specifikationerna i TS 119 612 klausul 5.3.4.

Ett land FÅR ha separata övervaknings- och ackrediteringsorgan och även ytterligare organ för eventuella driftsrelaterade verksamheter. Det åligger varje medlemsstat att utse den tillförlitliga förteckningens systemoperatör i medlemsstaten. Det förväntas av övervakningsorganet, ackrediteringsorganet och systemoperatören (när de är separata organ) ska ha egna ansvarsområden och skyldigheter.

Alla situationer där flera organ har ansvar för övervakning, ackreditering eller drift SKA konsekvent avspeglas och identifieras som sådana i systeminformationen i den tillförlitliga förteckningen, inklusive i den systemspecifika information som anges i fältet ”Scheme information URI” (klausul 5.3.7).

Scheme name (klausul 5.3.6)

Detta fält SKA finnas och SKA följa specifikationerna i TS 119 612 klausul 5.3.6 där följande namn SKA användas för systemet:

”EN_name_value”= ”förteckning över övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster från tillhandahållare av certifikattjänster som den angivna systemoperatörens medlemsstat övervakar/ackrediterar för iakttagande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer”.

Scheme information URI (klausul 5.3.7)

Detta fält SKA finnas och SKA följa specifikationerna i TS 119 612 klausul 5.3.7 där den ”ändamålsenliga informationen om systemet” SKA innehålla åtminstone följande:

Allmän för samtliga medlemsstater gemensam information om den tillförlitliga förteckningens omfattning och innehåll och underliggande övervaknings-/ackrediteringssystem. Den gemensamma text som ska användas är texten nedan, i vilken teckensträngen ”[namn på relevant medlemsstat]” SKA ersättas med namnet på den relevanta medlemsstaten:

”Föreliggande förteckning är den ’tillförlitliga förteckningen över övervakade/ackrediterade tillhandahållare av certifikattjänster’ som innehåller information om övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster från tillhandahållare av certifikattjänster (Certification Service Providers, CSP) som [namn på relevant medlemsstat] övervakar/ackrediterar för iakttagande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer.

Syftet med den tillförlitliga förteckningen är att

förteckna och tillhandahålla tillförlitlig information om övervaknings-/ackrediteringsstatusen för certifikattjänster från tillhandahållare av certifikattjänster som övervakas/ackrediteras av [namn på relevant medlemsstat] för iakttagande av direktiv 1999/93/EG,

möjliggöra en tillförlitlig validering av de elektroniska signaturer som baseras på de övervakade/ackrediterade certifikattjänsterna i förteckningen från CSP i förteckningen.

En medlemsstats tillförlitliga förteckning innehåller åtminstone uppgifter om övervakade/ackrediterade CSP:er som utfärdar kvalificerade certifikat i enlighet med direktiv 1999/93/EG (artiklarna 3.2, 3.3 och 7.1 a), inklusive (när detta inte ingår i QC) uppgifter om det QC som stöder den elektroniska signaturen och om signaturen skapas genom en säker anordning för skapande av signaturer eller inte.

De CSP som utfärdar QC och som ingår i den här förteckningen övervakas av [namn på den relevanta medlemsstaten] och kan också vara ackrediterade för iakttagande av direktiv 1999/93/EG, inklusive kraven i bilaga I (krav på QC) och i bilaga II (krav på CSP vilka utfärdar QC). Det tillämpliga övervakningssystemet (respektive frivilliga ackrediteringssystemet) föreskrivs i direktiv 1999/93/EG och ska uppfylla de kraven i detta, särskilt enligt artiklarna 3.3, 8.1 och 11 (artiklarna 2.13, 3.2, 7.1 a, 8.1 respektive 11).

Den tillförlitliga nationella förteckningen får på frivillig basis innehålla ytterligare information om andra övervakade/ackrediterade CSP som inte utfärdar QC utan tillhandahåller tjänster knutna till elektroniska signaturer (exempelvis CSP som erbjuder tidsmärkningstjänster och som utfärdar igenkänningstecken för tidsmärkning, CSP som utfärdar icke-kvalificerade certifikat osv.).”

Specifika uppgifter om de underliggande övervaknings-/ackrediteringssystemen och särskilt uppgifter om följande (13):

Det övervakningssystem som omfattar alla CSPQC.

I förekommande fall information om det nationella frivilliga ackrediteringssystem som omfattar alla CSPQC.

I förekommande fall information om det övervakningssystem som omfattar alla CSP som inte utfärdar QC.

I förekommande fall information om det nationella frivilliga ackrediteringssystem som omfattar alla CSP som inte utfärdar QC:

Denna specifika information SKA för varje underliggande system som anges ovan minst innehålla följande:

En allmän beskrivning.

Information om det förfarande som övervaknings-/ackrediteringsorganet tillämpar för att övervaka/ackreditera CSP och som CSP följer för övervakning/ackreditering.

Information om de kriterier som används för övervakningen/ackrediteringen av CSP.

I förekommande fall, specifik information om de särskilda kvalificeringar som vissa av de fysiska eller binära (logiska) objekt som genereras eller utfärdas till följd av tillhandahållandet av en certifikattjänst kan ha rätt till på grund av att de följer nationella bestämmelser och krav, inklusive innebörden av en sådan kvalificering och motsvarande nationella bestämmelser och krav.

Ytterligare medlemsstatsspecifik information om systemet FÅR lämnas frivilligt, exempelvis:

Uppgifter om vilka kriterier och bestämmelser som används för att välja ut övervakare/granskare och om hur övervakar (kontrollerar)/ackrediterar (granskar) CSP.

Andra kontaktuppgifter och allmän information om systemets drift.

Scheme type/community/rules (klausul 5.3.9)

Detta fält SKA finnas och SKA följa specifikationerna i TS 119 612 klausul 5.3.9 och SKA innehålla minst två URI:er:

En URI som är gemensam för alla medlemsstaters tillförlitliga förteckningar och som länkar till en beskrivande text som SKA tillämpas på samtliga tillförlitliga förteckningar enligt följande:

URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/EUcommon

Beskrivande text:

Deltagande i ett system

Varje medlemsstat ska upprätta en ”tillförlitlig förteckning över övervakade/ackrediterade tillhandahållare av certifikattjänster”, som innehåller information om övervaknings-/ackrediteringsstatus för certifikattjänster från tillhandahållare av certifikattjänster (Certification Service Providers, CSP) som den aktuella medlemsstaten övervakar/ackrediterar för iakttagande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer.

En hänvisning till det aktuella genomförandet av sådana tillförlitliga förteckningar ska också ingå i Europeiska kommissionens sammanställda förteckning med länkar till varje medlemsstats tillförlitliga förteckning.

Bestämmelser för bedömning av förteckningens tjänster

En medlemsstats tillförlitliga förteckning ska åtminstone innehålla uppgifter om de övervakade/ackrediterade CSP som utfärdar kvalificerade certifikat i enlighet med direktiv 1999/93/EG (artiklarna 3.2, 3.3 och 7.1 a), inklusive uppgifter om det kvalificerade certifikat (QC) som stöder den elektroniska signaturen och om signaturen skapas genom en säker anordning för skapande av signaturer eller ej.

De CSP som utfärdar kvalificerade certifikat (QC) ska den medlemsstat övervaka som de är etablerade i (om de är etablerade i en medlemsstat) och de får också ackrediteras för överensstämmelse med direktiv 1999/93/EG, inklusive kraven i bilaga I (krav på QC) och bilaga II (krav på CSP som utfärdar QC). CSP som utfärdar QC och som är ackrediterade i en medlemsstat ska ändå omfattas av det gällande övervakningssystemet i den medlemsstaten, utom när de inte är etablerade i den medlemsstaten. Det tillämpliga övervakningssystemet (respektive frivilliga ackrediteringssystemet) föreskrivs i direktiv 1999/93/EG och ska uppfylla de kraven i detta, särskilt enligt artiklarna 3.3, 8.1 och 11 (artiklarna 2.13, 3.2, 7.1 a, 8.1 respektive 11).

Den tillförlitliga nationella förteckningen får på frivillig basis innehålla ytterligare information om andra övervakade/ackrediterade CSP som inte utfärdar QC utan tillhandahåller tjänster knutna till elektroniska signaturer (exempelvis CSP som erbjuder tidsmärkningstjänster och som utfärdar igenkänningstecken för tidsmärkning, CSP som utfärdar icke-kvalificerade certifikat osv.).

CSP som inte utfärdar QC utan tillhandahåller stödtjänster kan omfattas av ett frivilligt ackrediteringssystem (enligt definitionen i och i enlighet med direktiv 1999/93/EG) och/eller ett nationellt godkännandesystem som tillämpas nationellt för iakttagande av direktiv 1999/93/EG och eventuella nationella bestämmelser om tillhandahållande av certifikattjänster (i den mening som avses i artikel 2.11 i direktiv 1999/93/EG). Vissa av de fysiska eller binära (logiska) objekt som genereras eller utfärdas genom tillhandahållandet av en certifikattjänst kan ha rätt till en särskild kvalificering på grund av att de uppfyller nationella bestämmelser och krav, men betydelsen av en sådan kvalificering är sannolikt begränsad enbart till den nationella nivån.

Tolkning av den tillförlitliga förteckningen

De allmänna riktlinjerna för användning av elektroniska signaturapplikationer, tjänster eller produkter som utgår från en tillförlitlig förteckning i enlighet med bilagan till kommissionens beslut (hänvisning till föreliggande beslut) är följande:

En registrering av CA/QC Sti (och även en CA/QC-registrering som kvalificeras ytterligare som en RootCA/QC genom tillägget Sie additionalServiceInformation)

betyder att alla utfärdade slutanvändarcertifikat även är kvalificerade certifikat (QC) från den CA som identifieras med tjänstens digitala identifikationskod (Sdi) (liksom inom CA-hierarkin, med början i genom identifierad Sdi rot-CA) för motsvarande CSP (se relaterade TSP-informationsfält), på villkor att de anges som sådana i certifikatet genom användning av lämpliga enligt EN 319 412–5 definierade QcStatements (dvs. QcCompliance, QcSSCD osv.) och/eller enligt EN 319 411–2 definierade QCP(+) OID:er (och detta garanteras av utfärdande CSP och kontrolleras av medlemsstatens övervaknings-/ackrediteringsorgan)

Anmärkning: Om Sie saknar kvalificeringstilläggsinformation eller om ett slutanvändarcertifikat som påstås vara ett QC inte identifieras ytterligare genom ett relaterat kvalificeringstillägg i Sie, ska den maskinläsbara informationen i QC övervakas/ackrediteras för att avgöra om den är korrekt. Detta innebär att det garanteras att användningen (eller ej) av lämpliga Etsi-definierade QcStatements (dvs. QcCompliance, QcSSCD osv.) och/eller Etsi-definierade QCP(+) OID:er är förenlig med vad den CSP hävdar som utfärdar QC.

och OM Sie innehåller kvalificeringstilläggsinformation, gäller – som tillägg till ovannämnda standardtolkningsregel för användningen – att om denna information i Sie (som bygger på principen med en filtersekvens som ytterligare identifierar en uppsättning certifikat) används för att identifiera certifikat, ska certifikaten bedömas med de relaterade kvalificerare som ger viss ytterligare information om status som kvalificerad, SSCD-stöd och/eller att certifikatet utfärdats till en juridisk person (exempelvis certifikat som innehåller en specifik OID i certifikatpolicytillägget och/eller har ett visst nyckelanvändningsmönster och/eller filtreras genom användning av ett visst värde så att de anges i ett visst certifikatfält eller tillägg osv.). Dessa kvalificerare ingår i följande uppsättning kvalificerare som används för att kompensera för bristen på information i motsvarande QC-innehåll och som används för att

statusen som kvalificerad: ”QCStatement” innebär att de identifierade certifikaten är kvalificerade

OCH/ELLER

ange formen för SSCD-stödet:

”QCWithSSCD”, ett kvalificerarvärde som betyder ”QC som stöds av en SSCD”, eller

”QCNoSSCD”, ett kvalificerarvärde som betyder ”QC som inte stöds av en SSCD”, eller

”QCSSCDStatusAsInCert” ett kvalificerarvärde som betyder att det garanteras att information om SSCD-stöd ska finnas i alla QC i informationen om Sdi/Sie i denna CA/QC-post

OCH/ELLER

ange utfärdande till juridisk person:

”QCForLegalPerson”, ett kvalificerarvärde som betyder ”certifikat utfärdat till en juridisk person”.

Den allmänna tolkningsregeln för alla andra Sti-posttyper är att den förtecknade tjänsten – enligt värdet i fältet Sn och som identifieras unikt i fältet Sdi – ska ha en aktuell övervaknings-/ackrediteringsstatus i enlighet med värdet i fältet Scs från och med det datum som anges i fältet ”Current status starting date and time”. Särskilda tolkningsregler för eventuell ytterligare information om en tjänst i förteckningen (exempelvis fältet ”Service information extensions”) finns i förekommande fall i medlemsstatsspecifik URI i fältet ”Scheme type/community/rules”.

För närmare uppgifter om fält, beskrivningar och innebörder i medlemsstaternas tillförlitliga förteckningar, se de tekniska specifikationerna för en gemensam mall för den tillförlitliga förteckningen över övervakade/ackrediterade tillhandahållare av certifikattjänster i bilagan till kommissionens beslut 2009/767/EG.”

En URI som är specifik för varje medlemsstats tillförlitliga förteckning och som länkar till en beskrivande text SKA tillämpas på denna medlemsstats tillförlitliga förteckning:

http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/CC där CC = den ISO 3166–1 (14) alpha-2-landskod som används i fältet ”Scheme territory” (klausul 5.3.10)

Där användare kan finna den aktuella medlemsstatens specifika bestämmelser, som tjänsterna enligt förteckningen SKA bedömas mot i enlighet med medlemsstatens övervakningssystem och frivilliga ackrediteringssystem.

Där användare kan finna den aktuella medlemsstatens specifika beskrivning av hur innehållet i den tillförlitliga förteckningen ska användas och tolkas vad gäller andra certifikattjänster än utfärdande av QC. Detta kan användas som indikation på en potentiell granularitet i de nationella övervaknings-/ackrediteringenssystemen för CSP som inte utfärdar QC och hur fälten ”Scheme service definition URI” (klausul 5.5.6) och ”Service information extension” (klausul 5.5.9) används för detta ändamål.

Medlemsstaterna FÅR skapa och använda ytterligare URI utifrån den ovannämnda medlemsstatsspecifika URI:n (dvs. URI som definierats genom denna hierarkiska specifika URI).

TSL policy/legal notice (klausul 5.3.11)

Detta fält SKA finnas och SKA följa specifikationerna i TS 119 612 klausul 5.3.11 där policyn/det juridiska meddelandet SKA vara en flerspråkig teckensträng (ren text) bestående av följande två delar och avse systemets juridiska status eller juridiska krav som systemet uppfyller i etableringslandet och/eller eventuella begränsningar och villkor för den tillförlitliga förteckningens underhåll och offentliggörande:

1.

En första, obligatorisk del som är gemensam för alla medlemsstaters tillförlitliga förteckningar (med brittisk engelska som obligatoriskt språk och eventuellt ett eller fler nationella språk) där det anges att den tillämpliga rättsliga ramen är direktiv 1999/93/EG och dess motsvarande tillämpning i lagstiftningen i den medlemsstat som anges i fältet ”Scheme Territory”.

Engelsk version av den gemensamma texten:

The applicable legal framework for the present TSL implementation of the Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers for [name of the relevant Member State] is Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and its implementation in [name of the relevant Member State] laws.

Text på en medlemsstats nationella språk: [officiell översättning av ovanstående engelska text].

2.

En andra, valfri del, som är specifik för varje tillförlitlig förteckning (med brittisk engelska som det obligatoriska språket och eventuellt med ett eller flera nationella språk), med hänvisningar till särskilda tillämpliga nationella rättsliga ramar (som exempelvis främst gäller nationella övervaknings-/ackrediteringssystem för CSP som inte utfärdar QC).

KAPITEL II

TILLFÖRLITLIGA FÖRTECKNINGARS KONTINUITET

Certifikat som ska meddelas kommissionen enligt artikel 3 c i föreliggande beslut SKA utfärdas på ett sådant sätt att de

har minst tre månader mellan sina giltighetsdatum,

skapas på nya nyckelpar, eftersom inga tidigare använda nyckelpar får certifieras igen.

Om EN av de privata nycklar som motsvarar den öppna nyckel som kan användas för att validera den tillförlitliga förteckningens signatur röjs eller tas ur bruk och detta har meddelats kommissionen och publiceras i kommissionens centrala länkförteckningar, SKA medlemsstaterna

på nytt och utan dröjsmål utfärda en ny tillförlitlig förteckning med en inte röjd privat nyckel, om den offentliggjorda tillförlitliga förteckningen signerades med en röjd nyckel eller en nyckel som tagits ut bruk,

snarast tillställa kommissionen den nya förteckningen över offentliga nyckelcertifieringar som motsvarar de privata nycklar som kan användas till att signera den tillförlitliga förteckningen.

Om ALLA de privata nycklar röjs eller tas ur bruk som motsvarar de öppna nycklar som kan användas för att validera den tillförlitliga förteckningens signatur och detta har meddelats kommissionen och offentliggörs i kommissionens centrala länkförteckningar, SKA medlemsstaterna

generera nya nyckelpar som kan användas till att signera den tillförlitiga förteckningen och deras motsvarande offentliga nyckelcertifieringar,

på nytt och utan dröjsmål utfärda en ny tillförlitlig förteckning som har signerats med en av dessa nya privata nycklar och vars motsvarande offentliga nyckelcertifieringar ska meddelas,

snarast tillställa kommissionen den nya förteckningen över offentliga nyckelcertifieringar som motsvarar de privata nycklar som kan användas till att signera den tillförlitliga förteckningen.

KAPITEL III

SPECIFIKATIONER FÖR DEN MÄNNISKOLÄSBARA VERSIONEN AV DEN TILLFÖRLITLIGA FÖRTECKNINGEN

Om en människoläsbar form av den tillförlitliga förteckningen inrättas och offentliggörs BÖR den tillhandahållas i PDF-format (Portable Document Format) i ett dokument som följer ISO 32000 (15) och som SKA vara formaterat enligt profil PDF/A (ISO 19005 (16)).

Innehållet i den PDF/A-baserade människoläsbara versionen av den tillförlitliga förteckningen BÖR uppfylla följande krav:

Den människoläsbara versionens struktur BÖR återspegla den logiska mall som beskrivs i avsnitt TS 119 612.

Varje fält som ingår BÖR visas och innehålla följande information:

Fältets rubrik (exempelvis ”Service type identifier”).

Fältets värde (exempelvis ”CA/QC”).

Innebörden (beskrivning) av fältets värde, i förekommande fall (exempelvis ”En certifikatutfärdare som utfärdar offentliga nyckelcertifieringar”).

Flera versioner på naturliga språk enligt vad som används i den tillförlitliga förteckningen, i förekommande fall.

Åtminstone följande fält och motsvarande värden för de digitala certifikat som finns i fältet ”Service digital identity” BÖR återges i den människoläsbara versionen:

Version

Serienummer

Signaturalgoritm

Utfärdare

Giltigt från

Giltigt till

Ämne

Öppen nyckel

Certifikatpolicy

Föremålets nyckelidentifiering

CRL-distributionspunkter

Utfärdares nyckelidentifiering

Nyckelanvändning

Grundläggande begränsningar

Tumavtrycksalgoritm

Tumavtryck

Den människoläsbara versionen BÖR vara lätt att skriva ut.

Den människoläsbara versionen SKA vara signerad av systemoperatören enligt basprofilen för PAdES-signaturer (17).


(1)  I enlighet med definitionen i artikel 2.11 i direktiv 1999/93/EG.

(2)  I enlighet med definitionen i artikel 2.2 i direktiv 1999/93/EG.

(3)  Förkortningen ”AdESQC” nedan kommer att användas för en avancerad elektronisk signatur som baseras på ett kvalificerat certifikat.

(4)  Observera att det finns ett antal elektroniska tjänster som är baserade på enkla AdES vars gränsöverskridande användning också skulle underlättas om de stödjande certifikattjänsterna (exempelvis utfärdande av icke-kvalificerade certifikat) ingick i de övervakade/ackrediterade tjänster som förtecknas av en medlemsstat i delen med frivilliga uppgifter i den tillförlitliga förteckningen.

(5)  I enlighet med definitionen i artikel 2.10 i direktiv 1999/93/EG.

(6)  I enlighet med definitionen i artikel 2.6 i direktiv 1999/93/EG.

(7)  Etsi TS 119 612 v1.1.1 (2013–06) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists.

(8)  En tillhandahållare av certifikattjänster som är etablerad i en medlemsstat och som tillhandahåller en certifikattjänst som till en början övervakas av den medlemsstaten (övervakningsorganet) kan exempelvis efter en tid besluta sig för att frivilligt ackreditera den övervakade certifikattjänsten. En tillhandahållare i en annan medlemsstat kan, å andra sidan, besluta sig för att inte upphöra med en ackrediterad certifikattjänst utan flytta den från en ackrediteringsstatus till övervakningsstatus av affärsmässiga eller ekonomiska skäl.

(9)  Se Etsi EN 319 412–5 (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Profiles for Trust Service Providers issuing certificates; Part 5: Extension for Qualified Certificate profile) för definitionen av en sådan deklaration.

(10)  Etsi EN 319 411–2 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.

(11)  EN 319 411–2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.

(12)  IETF RFC 2119: ”Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels”.

(13)  De sista två punkterna är av kritisk betydelse för att beroende parter ska kunna bedöma kvaliteten och säkerhetsnivån på övervaknings-/ackrediteringssystem som tillämpas på CSP som inte utfärdar QC. Dessa uppsättningar av uppgifter ska tillhandahållas på tillförlitlig förteckningsnivå genom användning av fälten ”Scheme information URI” (klausul 5.3.7 – information som tillhandahålls av medlemsstaten), ”Scheme type/community/rules” (klausul 5.3.9 – med en text som är gemensam för alla medlemsstater) och ”TSL policy/legal notice” (klausul 5.3.11 – en text som är gemensam för alla medlemsstater med hänvisning till direktiv 1999/93/EG, tillsammans med en möjlighet för varje medlemsstat att lägga till medlemsstatsspecifika texter/hänvisningar). Ytterligare information om nationella övervaknings-/ackrediteringssystem för CSP som inte utfärdar QC får i förekommande fall och om så krävs tillhandahållas på tjänstenivå (exempelvis för att skilja mellan flera kvalitets- eller säkerhetsnivåer) genom användning av fältet ”Scheme service definition URI” (klausul 5.5.6).

(14)  ISO 3166–1:2006: ”Codes for the representation of names of countries and their subdivisions Part 1: Country codes”.

(15)  ISO 32000–1:2008: Document management – Portable document format – Part 1: PDF 1.7.

(16)  ISO 19005–2:2011: Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 32000–1 (PDF/A-2).

(17)  Etsi TS 103 172 (mars 2012) – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES Baseline Profile.


16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 november 2013

om avslag på en ansökan om avregistrering av en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (Kołocz śląski/kołacz śląski [SGB])

[delgivet med nr C(2013) 7626]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2013/663/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 54.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 54.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 får kommissionen, vid sidan av ansökningar från producenter av den produkt som saluförs under den registrerade varubeteckningen, avregistrera en skyddad geografisk beteckning om efterlevnaden av kraven i specifikationen inte är säkerställd eller om det under minst sju år inte har saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.

(2)

Kommissionen har granskat den ansökan om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen ”Kołocz śląski/kołacz śląski”, som skickades av Tyskland den 15 februari 2013 och mottogs den 18 februari 2013.

(3)

Denna ansökan om avregistrering täcks inte av något av de två fall som anges i artikel 54.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och den uppfyller därmed inte villkoren enligt den artikeln.

(4)

Därför måste den ansökan om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen ”Kołocz śląski/kołacz śląski” som inkommit från Tyskland avslås.

(5)

Den åtgärd som föreskrivs i detta beslut överensstämmer med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökan om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen ”Kołocz śląski/kołacz śląski” avslås.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2013.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.