ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.289.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
31 oktober 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/628/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2013 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar

2

 

 

2013/629/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2013 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

12

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

13

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1059/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för slaktboskap och om ändring av förordning (EG) nr 492/2006 (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) ( 1 )

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1060/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av bentonit som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1061/2013 av den 29 oktober 2013 om godkännande av ett preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för kalvar, killingar, katter och hundar och om ändring av förordning (EG) nr 1288/2004 (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1062/2013 av den 30 oktober 2013 om format för den europeiska tekniska bedömningen för byggprodukter

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1063/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen med avseende på användningen av systemet med likvärdiga varor inom sockersektorn

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1064/2013 av den 30 oktober 2013 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2013/2014

46

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1065/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

48

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1066/2013 av den 30 oktober 2013 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

49

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1067/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för de främmande ämnena dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i lever från landlevande djur ( 1 )

56

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1068/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) i våtsaltad fisk ( 1 )

58

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1069/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av natriumfosfater (E 339) i naturtarm för korv ( 1 )

61

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1070/2013 av den 30 oktober 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

63

 

 

BESLUT

 

 

2013/630/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2013 om godkännande av godkännandebegränsningar för en biocidprodukt innehållande bromadiolon som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr C(2013) 7034]

65

 

 

2013/631/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 oktober 2013 om överensstämmelsen för 2014 års enhetsavgifter för avgiftszoner med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 [delgivet med nr C(2013) 7095]

68

 

 

2013/632/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2013 om bekräftelse av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2012 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/1


RÅDETS BESLUT

av den 22 oktober 2013

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar

(2013/628/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a, jämförd med artikel 218.6 andra stycket led a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2013/2/EU (1) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) den 17 december 2012, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Avtalet bör godkännas.

(3)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 14.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  EUT L 3, 8.1.2013, s. 1.

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/2


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

REPUBLIKEN ARMENIEN, nedan kallad Armenien,

nedan kallade parterna,

SOM ÖNSKAR underlätta de direkta personkontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga samt övriga förbindelser genom att förenkla utfärdandet av viseringar för armeniska medborgare,

SOM ERINRAR SIG partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Armenien, å andra sidan, samt parternas avsikt att ingå ett associeringsavtal EU–Armenien,

SOM BEAKTAR de gemensamma förklaringarna från toppmötena om det östliga partnerskapet i Prag den 7 maj 2009 och i Warszawa den 30 september 2011, där ett politiskt stöd uttrycks för en liberalisering av viseringsbestämmelserna under säkra förhållanden,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att vid en lämplig tidpunkt stegvis införa viseringsfria system för sina medborgare, på villkor att det finns förutsättningar för en väl hanterad och säker rörlighet,

SOM ERINRAR SIG att alla unionsmedborgare från och med den 10 januari 2013 är befriade från viseringskravet när de reser till Armenien för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Armeniens territorium,

SOM ERKÄNNER att om Armenien återinför viseringskrav för unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som enligt detta avtal automatiskt beviljas armeniska medborgare på ömsesidig grundval att tillämpas på de berörda unionsmedborgarna,

SOM ERINRAR SIG att dessa viseringskrav endast kan återinföras för alla unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare,

SOM ERKÄNNER att förenklade viseringsförfaranden inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhets- och återtagandeaspekterna,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för armeniska medborgare.

2.   Om Armenien återinför viseringskravet för unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som enligt detta avtal automatiskt beviljas armeniska medborgare på ömsesidig grundval att tillämpas på de berörda unionsmedborgarna.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på armeniska medborgare i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom bestämmelser i unionens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Armenien eller medlemsstaterna eller unionens lagstiftning ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av bestämmelserna i detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resehandlingar, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Danmark, Irland och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland,

b)   unionsmedborgare: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   armenisk medborgare: varje person som innehar medborgarskap i Armenien i enlighet med lagstiftningen i Republiken Armenien,

d)   visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat för transitering genom eller en planerad vistelse på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod inom medlemsstaternas territorium,

e)   lagligen bosatt: en armenisk medborgare som på grundval av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning har fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Handlingar som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av armeniska medborgare ska följande handlingar vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – som besöker armeniska medborgare som är lagligen bosatta i medlemsstaterna, eller medborgare i unionen som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare:

En skriftlig ansökan från värdpersonen.

b)

För medlemmar i officiella delegationer, inbegripet ständiga medlemmar av sådana delegationer, som efter en officiell inbjudan ställd till Armenien ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom en medlemsstats territorium:

En skrivelse avfattad av en armenisk behörig myndighet som bekräftar att den sökande är medlem eller ständig medlem i den armeniska delegationen och reser till den andra partens territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

c)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig ansökan eller ett intyg om inskrivning från det universitet eller den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

d)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändiga medföljande personer:

En officiell handling från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personer samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

e)

För journalister och medföljande teknisk personal:

Ett intyg eller en annan handling som utfärdats av en yrkesorganisation eller sökandens arbetsgivare och styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist samt anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete eller som styrker att personen ingår i den medföljande tekniska personalen.

f)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig ansökan från värdorganisationen, behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

g)

För affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig ansökan från en som värd agerande juridisk person eller ett företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga eller lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom en medlemsstats territorium, som viseras av de behöriga myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning.

h)

För utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang:

En skriftlig ansökan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

i)

För företrädare för organisationer i det civila samhället och personer som inbjudits av ideella, i medlemsstaterna registrerade organisationer inom ramen för den armeniska gemenskapen och som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram, panarmeniska program eller stödprogram för den armeniska gemenskapen.

En skriftlig ansökan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället eller deltar i panarmenisk verksamhet eller verksamhet till stöd för den armeniska gemenskapen samt registerintyg om inrättandet av den berörda organisationen, utfärdat av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

j)

För personer som deltar i vetenskapliga, akademiska, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig ansökan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

k)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Armenien:

En skriftlig ansökan från den nationella sammanslutning av transportföretag i Armenien som ansvarar för internationell vägtransport, med angivande av resornas syfte, sträckning, längd och frekvens.

l)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter och andra kommunala enheter:

En skriftlig ansökan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa.

m)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

En officiell handling som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel ska den skriftliga ansökan innehålla följande:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, passnummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på make eller maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som bjuder in: för- och efternamn samt adress.

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som bjuder in: fullständiga namn- och adressuppgifter, och

om ansökan har utfärdats av en organisation eller en myndighet: namn på och befattning för den person som har undertecknat ansökan,

om den person som bjuder in är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som nämns i punkt 1 i denna artikel ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, ansökan eller validering gällande resans syfte som finns föreskriven i parternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på fem år för följande kategorier av personer:

a)

Makar/makor och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, samt föräldrar (även förmyndare), vilka besöker armeniska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium eller unionsmedborgare som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare.

b)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar, författningsdomstolar och högsta domstolar, om de inte genom detta avtal är undantagna från viseringskravet när de utövar sina ämbeten.

c)

Ständiga medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Armenien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom medlemsstaternas territorium.

Om behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, ska giltighetstiden för en visering för flera inresor undantagsvis begränsas till perioden i fråga, särskilt då

giltighetstiden för uppehållstillståndet för medborgare i Armenien som är lagligen bosatta i unionen och som avses i led a,

mandattiden för de personer som avses i led b,

ämbetstiden för de ständiga medlemmar i officiella delegationer som avses i led c,

är kortare än fem år.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering och att de har använt den i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Armenien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom medlemsstaternas territorium.

b)

Företrädare för organisationer i det civila samhället och personer som inbjudits av ideella, i medlemsstaterna registrerade organisationer inom ramen för den armeniska gemenskapen som reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram, panarmeniska program eller stödprogram för den armeniska gemenskapen.

c)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

d)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

e)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter och andra kommunala enheter.

g)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändiga medföljande personer.

h)

Journalister och medföljande teknisk personal.

i)

Affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

j)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

k)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Armenien.

Om behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, ska giltighetstiden för en visering för flera inresor, trots bestämmelserna i den första meningen, begränsas till perioden i fråga.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium om inte behovet eller avsikten att resa ofta eller regelbundet uppenbart avser en kortare period, då giltighetstiden för en visering för flera inresor ska begränsas till den perioden.

4.   Den sammanlagda vistelsen inom medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 i denna artikel får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggningen av viseringsansökningar ska uppgå till 35 EUR.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, får avgifter för handläggning av viseringsansökningar inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Pensionstagare.

b)

Barn under 12 år.

c)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar, författningsdomstolar och högsta domstolar, om de inte genom detta avtal är undantagna från viseringskravet.

d)

Funktionshindrade personer och personer som vid behov medföljer dem.

e)

Nära anhöriga – makar/makor, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till medborgare i Armenien som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium eller unionsmedborgare som är bosatta inom den medlemsstats territorium där de är medborgare:

f)

Medlemmar i officiella delegationer, inbegripet ständiga medlemmar av sådana delegationer, som efter en officiell inbjudan ställd till Armenien ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom en medlemsstats territorium.

g)

Elever, studerande, forskarstuderande och åtföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet.

h)

Journalister och medföljande teknisk personal.

i)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

j)

Företrädare för organisationer i det civila samhället och personer som inbjudits av ideella, i medlemsstaterna registrerade organisationer inom ramen för den armeniska gemenskapen och som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram, panarmeniska program eller stödprogram för den armeniska gemenskapen.

k)

Personer som deltar i vetenskapliga, akademiska, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

l)

Personer som har uppvisat handlingar vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

3.   Om en medlemsstat samarbetar med en extern tjänsteleverantör i syfte att utfärda viseringar får leverantören ta ut en serviceavgift. Avgiften ska stå i proportion till den externa tjänsteleverantörens kostnader för att utföra sina uppgifter och ska inte vara högre än 30 EUR. Medlemsstaterna ska se till att möjligheten för samtliga sökande att lämna in sina ansökningar direkt på konsulaten kvarstår.

Den externa tjänsteleverantören ska bedriva sin verksamhet på uppdrag av unionen i enlighet med viseringskodexen och med fullt iakttagande av Armeniens lagstiftning.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de handlingar som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta ett beslut med anledning av en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut med anledning av en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till två arbetsdagar eller ännu kortare tid.

4.   Om de sökande måste beställa tid för ett besök för att lämna in sin ansökan ska besöket i regel äga rum inom två veckor från den dag då besöket begärdes. I motiverade brådskande fall får konsulatet tillåta att sökande lämnar in ansökan utan avtalat besök, eller så ska tid för besök meddelas omedelbart.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna handlingar

Unionsmedborgare och armeniska medborgare som har förlorat sina identitetshandlingar, eller bestulits på handlingarna, under en vistelse inom Armeniens eller medlemsstaternas territorium, får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Armeniens diplomatiska eller konsulära beskickningar, utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Armeniska medborgare som på grund av force majeure eller av humanitära skäl inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd kostnadsfritt, i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande medlemsstaten, så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Armeniska medborgare som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 i denna artikel får vistas utan visering på medlemsstaternas territorium under en period av högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och om inte annat följer av unionens regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska armeniska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på lika villkor som unionsmedborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för handhavandet av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för unionen och Armenien. Unionen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal, samt

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av någon av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Armenien

Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Armenien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som anges ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 i denna artikel träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Armenien om återtagande om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1 i denna artikel.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av avtalet ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

Som skedde i Bryssel den 17 december 2012 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och armeniska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOKOLL

till avtalet om de medlemsstater som inte till fullo tillämpar Schengenregelverket

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 582/2008/EG av den 17 juni 2008 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för transitering via deras territorier (1) har harmoniserade åtgärder vidtagits för att förenkla transitering för innehavare av Schengenvisering och Schengenuppehållstillstånd genom de medlemsstaters territorium som ännu inte till fullo tillämpar Schengenregelverket.


(1)  EUT L 161, 20.6.2008, s. 30.


Gemensam förklaring beträffande artikel 10 i avtalet rörande diplomatpass

Unionen eller Armenien kan delvis upphäva avtalet, och i synnerhet artikel 10, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.5, om genomförandet av artikel 10 missbrukas av den andra parten eller medför ett hot mot den allmänna säkerheten.

Om genomförandet av artikel 10 upphävs ska båda parterna inleda ett samråd inom ramen för den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet i syfte att lösa de problem som ledde fram till upphävandet.

Båda parterna åtar sig att prioritera en hög grad av dokumentsäkerhet för diplomatpass, främst genom inläggning av biometriska kännetecken. För unionens del kommer detta att säkras genom iakttagande av kraven i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (1).


(1)  EUT L 385, 29.12.2004, s. 1.


Europeiska unionens förklaring beträffande handlingar som måste bifogas en ansökan om viseringar för kortare vistelse

Europeiska unionen kommer att öka sina ansträngningar för att före ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar utarbeta en förteckning över minimikrav, för att se till att armeniska sökande ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information i enlighet med artikel 47.1 a i viseringskodexen, och i princip ska avkrävas samma styrkande handlingar.

Den information som avses ovan bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).


Gemensam förklaring om Danmark

Parterna noterar att föreliggande avtal inte är tillämpligt på Danmarks beskickningars och konsulats förfaranden för utfärdande av viseringar.

Det är därför lämpligt att myndigheterna i Danmark och Armenien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som avtalet mellan unionen och Armenien.


Gemensam förklaring om Förenade kungariket och Irland

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland.

Det är därför lämpligt att myndigheterna i Förenade kungariket och Irland samt Armenien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.


Gemensam förklaring om Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan unionen och Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför lämpligt att myndigheterna i Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge samt Armenien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan unionen och Armenien.


Gemensam förklaring om samarbetet rörande resehandlingar

Parterna är överens om att den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 12 i avtalet i samband med övervakandet av genomförandet av avtalet bör utvärdera effekten av den säkerhetsnivå som tillämpas för respektive resehandlingar på avtalets funktion. Därför är parterna överens om att regelbundet utbyta information om åtgärder som de vidtar för att undvika en onödigt stor ökning av resehandlingar, utveckla de tekniska säkerhetsaspekterna för resehandlingar och beakta användaranpassningen i samband med utfärdandet av resehandlingar.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/12


RÅDETS BESLUT

av den 22 oktober 2013

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2013/629/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.3 jämförd med artikel 218.6 andra stycket led a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 213/156/EU (1) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat avtalet) den 19 april 2013, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Avtalet bör godkännas.

(3)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av unionens ståndpunkt i denna fråga.

(4)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 23.2 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska, biträdd av experter från medlemsstaterna, företräda unionen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 19 i avtalet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  EUT L 87, 27.3.2013, s. 1.

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande ska offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/13


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

REPUBLIKEN ARMENIEN, nedan kallad Armenien,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på Armeniens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka unionens, dess medlemsstaters och Armeniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967, och konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

SOM BEAKTAR att Förenade kungariket och Irland, i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte kommer att delta i detta avtal, om de inte meddelar önskemål om att delta, i enlighet med det protokollet.

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   avtalsslutande parter: Armenien och unionen,

b)   armenisk medborgare: varje person som innehar armeniskt medborgarskap i enlighet med lagstiftningen i Republiken Armenien,

c)   medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt unionens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat,

d)   medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen som är bunden av detta avtal,

e)   tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Armenien eller en av medlemsstaterna,

f)   statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)   uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Armenien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att vistas inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)   visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Armenien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

i)   begärande stat: den stat (Armenien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 8 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 15 i detta avtal,

j)   anmodad stat: den stat (Armenien eller någon av medlemsstaterna) till vilken en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 8 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 15 i detta avtal inges,

k)   behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Armenien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 20.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

l)   transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium på resa från den begärande staten till bestämmelsestaten,

m)   gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 15 kilometer från områden som tillhör hamnar, inbegripet tullområden, och internationella flygplatser i medlemsstaterna eller Armenien.

Artikel 2

Grundläggande principer

Den anmodade och den begärande staten ska öka sitt samarbete för att förebygga och bekämpa irreguljär migration och vid tillämpningen av detta avtal på de personer som faller inom dess räckvidd sörja för respekten för mänskliga rättigheter och de skyldigheter som följer av de relevanta internationella instrument som är tillämpliga på dem, särskilt följande:

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948

Konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Den internationella konventionen av den 16 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter

FN-konventionen av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (1951) och och protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning.

Den anmodade staten ska i synnerhet, i enlighet med sina skyldigheter enligt de internationella instrument som anges ovan, sörja för skyddet för personer som återtas till dess territorium.

Den begärande staten ska prioritera frivilligt återvändande framför ofrivilligt återvändande, om det inte finns anledning att tro att det skulle äventyra personens återvändande till den anmodade staten.

AVSNITT I

ARMENIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 3

Återtagande av egna medborgare

1.   Armenien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är armeniska medborgare.

2.   Armenien ska även återta:

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten eller innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat,

makar, med annat medborgarskap eller statslösa, till sådana personer som anges i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom Armeniens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten eller innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat.

3.   Armenien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har avsagt sig medborgarskap i Armenien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att Armenien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den armeniska behöriga diplomatiska beskickningen eller konsulatet, oavsett vilka önskemål som den person som ska återtas har, så snabbt som möjligt, kostnadsfritt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 120 dagar. Om Armenien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för den ursprungligen utfärdade resehandlingen, ska Armeniens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom tre arbetsdagar utfärda en ny resehandling med samma giltighetstid. Om Armenien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (2).

Artikel 4

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Armenien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltisgt uppehållstillstånd utfärdat av Armenien, eller

b)

olagligt har rest in till medlemsstaternas territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom armeniskt territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i Armenien.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.2, ska den begärande medlemsstaten, när Armenien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, för den person vars återtagande har godtagits utfärda EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning (3).

AVSNITT II

UNIONENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 5

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Armenien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Armeniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnens födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnen har en oberoende rätt att uppehålla sig i Armenien,

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Armenien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Armeniens territorium har avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Armenien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska denna medlemsstats behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat, oavsett vilka önskemål som den person som ska återtas har, så snabbt som möjligt, kostnadsfritt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 120 dagar.

5.   Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för den ursprungligen utfärdade resehandlingen, ska den berörda medlemsstatens behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat inom tre arbetsdagar kostnadsfritt utfärda en ny resehandling med samma giltighetstid.

Artikel 6

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Armenien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Armeniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har rest in till Armeniens territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla ska återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.2 ska Armenien, när medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som krävs för att han eller hon ska kunna återvända.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDE

Artikel 7

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 3–6 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument eller identitetskort och, för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd i den anmodade staten, får överföringen av personen i fråga ske utan att den begärande staten måste inge en ansökan om återtagande eller ett skriftligt meddelande i enlighet med 12.1 till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsregion (inbegripet på flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium får den begärande staten, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, inge en ansökan om återtagande inom två arbetsdagar från gripandet av den berörda personen (påskyndat förfarande).

Artikel 8

Ansökan om återtagande

1.   Ansökan om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn och födelsedatum samt, om möjligt, födelseort och senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

När det gäller egna medborgare, angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för medborgarskap kommer att tillhandahållas i enlighet med vad som anges i bilagorna 1 och 2.

c)

När det gäller tredjelandsmedborgare och statslösa personer, angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer kommer att tillhandahållas i enlighet med bilagorna 3 och 4.

d)

Ett fotografi av den person som ska återtas.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 5.

4.   En ansökan om återtagande får inges på olika sätt, även på elektronisk väg.

Artikel 9

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 3.1 och 5.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1, inbegripet dokument som upphört att gälla högst sex månader tidigare. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Armenien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare utredning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 3.1 och 5.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Armenien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska handlingar.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas, ska den anmodade statens behöriga diplomatiska eller konsulära beskickningar, på den begärande statens ansökan, som ska ingå i ansökan om återtagande, utan onödigt dröjsmål och senast inom fem arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande mottogs i enlighet med artikel 11.2, utfråga den person som ska återtas för att fastställa hans eller hennes medborgarskap. Förfarandet för dessa utfrågningar får fastställas i de genomförandeprotokoll som föreskrivs i artikel 20 i detta avtal.

Artikel 10

Bevisning beträffande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 4.1 och 6.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3; den kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Armenien ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 4.1 och 6.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; den kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och Armenien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olaglig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resehandlingar, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

Artikel 11

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast nio månader efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att ansökan ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens ansökan förlängas, men endast till dess att hindren inte längre kvarstår.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras skriftligen

inom två arbetsdagar om ansökan omfattas av det påskyndade förfarandet (artikel 7.3),

inom 12 kalenderdagar i alla andra fall.

Den angivna tidsfristen ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om något svar inte har erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

Svar på en ansökan om återtagande får inges på olika sätt, även på elektronisk väg.

3.   Om en ansökan om återtagande avslås ska skälen för detta anges skriftligen.

4.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist ska på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 12

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i den begärande staten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.2, minst två arbetsdagar i förväg underrätta de behöriga myndigheterna i den anmodade staten om dagen för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med alla transportmedel, inbegripet med flyg. Återsändande med flyg ska inte begränsas till Armeniens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Armenien eller en medlemsstat.

3.   Om överföringen görs med flyg, ska eventuell eskort undantas från kravet på att skaffa nödvändiga viseringar.

Artitkel 13

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom sex månader efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 3–6 i detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 14

Principer

1.   Medlemsstaterna och Armenien bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till de fall där sådana personer inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Armenien ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Armenien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Armenien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen löper verklig risk att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Armenien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 15

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till behöriga myndigheter i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg, sjövägen eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, samt typ av och nummer på resehandling).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 14.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 14.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökan om transitering medföljer som bilaga 6 till detta avtal.

En ansökan om transitering får inges på olika sätt, även på elektronisk väg.

2.   Den anmodade staten ska inom tre arbetsdagar efter mottagandet av ansökan skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta. Om svar inte erhållits inom fem arbetsdagar ska transiteringen anses ha godkänts.

Svar på en ansökan om transitering får inges på olika sätt, även på elektronisk väg.

3.   Om transiteringen sker med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   Den anmodade statens behöriga myndigheter ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

5.   Transitering av personerna ska ske inom 30 dagar efter det att samtycke har givits till begäran.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 16

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA INTERNATIONELLA FÖRPLIKTELSER

Artikel 17

Skydd av personuppgifter

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i Armenien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i Armenien och, i de fall där den registeransvariga är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller den mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att granska villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, aktualiserade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 18

Förhållande till andra internationella förpliktelser

1.   Detta avtal ska inte påverka unionens, dess medlemsstaters eller Armeniens rättigheter, förpliktelser och ansvar enligt folkrätten, inbegripet de internationella konventioner som de har tillträtt, särskilt de internationella instrument som anges i artikel 2, samt

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

internationella konventioner om utlämning och transitering, och

multilaterala internationella konventioner och avtal om återtagande av utländska medborgare.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 19

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad kommittén) som bland annat ska ha till uppgift att

a)

övervaka och utbyta information om tillämpningen av detta avtal, utom när det gäller personuppgifter,

b)

lösa problem som uppstår med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet,

c)

besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

d)

ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 20 upprättas av enskilda medlemsstater och Armenien,

e)

rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för Europeiska unionen och Armenien.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 20

Genomförandeprotokoll

1.   Utan att det påverkar den direkta tillämpligheten av detta avtal, ska Armenien och en medlemsstat, på begäran av en medlemsstat eller Armenien, upprätta ett genomförandeprotokoll som omfattar bland annat

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort,

c)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–4 till detta avtal,

d)

formerna för återtagande enligt det påskyndade förfarandet,

e)

förfarandet för utfrågningar.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 19) har underrättats.

3.   Armenien samtycker till att tillämpa samtliga bestämmelser i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, på denna medlemsstats begäran. Medlemsstaterna samtycker till att tillämpa samtliga bestämmelser i ett genomförandeprotokoll som ingås av någon av dem även i sina förbindelser med Armenien, på Armeniens begäran, förutsatt att tillämpningen på andra medlemsstater är praktiskt möjlig.

Artikel 21

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 20 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Armenien, såvitt bestämmelserna i dessa är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga och inom Armeniens territorium.

2.   Detta avtal ska vara tillämpligt inom det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland endast om Europeiska unionen har lämnat en underrättelse till Armenien om detta. Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 23

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den sista avtalsslutande parten till den andra har anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ska börja tillämpas på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland den första dagen i den andra månaden efter dagen för den underrättelse som avses i artikel 22.2.

4.   Avtalet ingås på obestämd tid.

5.   Detta avtal kan ändras genom överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska upprättas i form av separata protokoll, som ska utgöra en integrerad del av detta avtal och träda i kraft i enlighet med det förfarande som fastställs i denna artikel.

6.   Var och en av de avtalsslutande parterna får, genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten, och efter samråd med den kommitté som anges i artikel 19, helt eller delvis tillfälligt avbryta tillämpningen av detta avtal. Avbrottet i tillämpningen ska börja gälla den andra dagen efter dagen för en sådan underrättelse.

7.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 24

Bilagor

Bilagorna 1–6 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Upprättat i Bryssel, i två exemplar, den 19 april 2013, på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och armeniska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għall-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


(1)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(2)  Samma som ovan.

(3)  Samma som ovan.


BILAGA 1

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAP

(Artiklarna 3.1, 5.1 och 9.1)

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass inklusive pass för barn).

Identitetskort av alla slag (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller klart anges.


BILAGA 2

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAP

(Artiklarna 3.1, 5.1 och 9.2)

Dokument som anges i bilaga 1 som upphört att gälla mer än sex månader tidigare.

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Tjänstekort från företag eller fotokopior av sådana tjänstekort.

Vittnesutsagor.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Fingeravtryck.

Passersedel som utfärdats av den anmodade staten.

Tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Bekräftelse av identitet genom sökning i informationssystemet för viseringar (1).

När det gäller medlemsstater som inte använder informationssystemet för viseringar, bekräftelse av identitet på grundval av dessa medlemsstaters register över viseringsansökningar.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).


BILAGA 3

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM ANSES UTGÖRA BEVIS FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(Artiklarna 4.1, 6.1 och 10.1)

Visering och/eller uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).


BILAGA 4

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM ANSES UTGÖRA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV MEDBORGARE I TREDJELAND OCH STATSLÖSA PERSONER

(Artiklarna 4.1, 6.1 och 10.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Rapporter, eller bekräftelse av upplysningar, som lämnats av anhöriga, medresenärer, etc.

Förklaring av den berörda personen.

Fingeravtryck.

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar av gränsmyndighetens personal och andra vittnen som kan intyga den berörda personens gränspassage.

Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.


BILAGA 5

Image

Image

Image


BILAGA 6

Image

Image


Gemensam förklaring om artiklarna 3.3 och 5.3

De avtalsslutande parterna noterar att en armenisk medborgare eller unionsmedborgare inte kan fråntas sitt medborgarskap enligt den nationella lagstiftningen i Republiken Armenien och medlemsstaterna.

Parterna är eniga om att samråda med varandra i god tid om denna rättsliga situation skulle förändras.


Gemensam förklaring om Republiken Island

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Island, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande detta lands associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Armenien ingår ett avtal om återtagande med Republiken Island med motsvarande innehåll som i detta avtal.


FÖRORDNINGAR

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1059/2013

av den 29 oktober 2013

om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för slaktboskap och om ändring av förordning (EG) nr 492/2006 (innehavare av godkännandet: Prosol SpA)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Ett preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 godkändes utan tidsbegränsning i enlighet med direktiv 70/524/EEG som fodertillsats för slaktboskap genom kommissionens förordning (EG) nr 492/2006 (3). Preparatet infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt, i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Preparatet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 godkändes också för tio år för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 896/2009 (4), för mjölkkor och hästar genom kommissionens förordning (EU) nr 1119/2010 (5) och för avvanda smågrisar genom kommissionens förordning (EU) nr 170/2011 (6).

(4)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning har det lämnats in en ansökan om en ny utvärdering av preparatet som fodertillsats för slaktboskap, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 13 mars 2013 (7) att preparatet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs eller människors hälsa eller på miljön och att preparatet kan förbättra djurens slutliga kroppsvikt, förhållandet mellan foderintag och viktökning samt den genomsnittliga dagliga tillväxten. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

Eftersom ett nytt godkännande enligt förordning (EG) nr 1831/2003 beviljas bör bestämmelserna om Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 i förordning (EG) nr 492/2006 utgå. Förordning (EG) nr 492/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet tillämpas omedelbart, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

I bilaga II till förordning (EG) nr 492/2006 ska posten E 1710, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, utgå.

Artikel 3

Både det preparat som anges i bilagan och foder innehållande detta preparat som har tillverkats och märkts före den 19 maj 2014 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 19 november 2013 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 492/2006 av den 27 mars 2006 om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser (EUT L 89, 28.3.2006, s. 6).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 896/2009 av den 25 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (EUT L 256, 29.9.2009, s. 6).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1119/2010 av den 2 december 2010 om godkännande av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för mjölkkor och hästar och om ändring av förordning (EG) nr 1520/2007 (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (EUT L 317, 3.12.2010, s. 9).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 170/2011 av den 23 februari 2011 om godkännande av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för avvanda smågrisar och om ändring av förordning (EG) nr 1200/2005 (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (EUT L 49, 24.2.2011, s. 8).

(7)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):4, artikelnr 3174.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1710

Prosol SpA

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

som minst innehåller följande:

Pulver: 1 × 109 CFU/g tillsats

Fast form

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga celler av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Analysmetod  (1)

Räkning: ingjutningsmetod med användning av agar med kloramfenikol, glukos och jästextrakt (EN15789:2009)

Identifiering: polymeraskedjereaktion (PCR)

Slaktboskap

4 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad lägsta halt tillsats per djur och dag: 3,6 × 1010 CFU.

3.

Användarsäkerhet: skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hantering.

19 november 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1060/2013

av den 29 oktober 2013

om godkännande av bentonit som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Bentonit godkändes utan tidsbegränsning i enlighet med direktiv 70/524/EEG som fodertillsats för alla djurarter i gruppen bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel genom kommissionens direktiv 82/822/EEG (3). Tillsatsen infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen har det lämnats in en ansökan om en ny utvärdering av bentonit som fodertillsats för alla djurarter som bindemedel och klumpförebyggande medel och, i enlighet med artikel 7 i samma förordning, om nytt godkännande som ämne för kontroll av kontamination av radionuklider för alla djurarter. I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har det också lämnats in en ansökan om nytt godkännande av bentonit som ämne avsett att minska mykotoxinkontaminationen i foder för alla djurarter. Ansökningarna innehåller en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”tekniska tillsatser”, och till dem bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterar i sina yttranden av den 2 februari 2011 (4), 14 juni 2011 (5) och 14 juni 2012 (6) att bentonit under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att det kan vara effektivt som bindemedel och klumpförebyggande medel och som ämne för kontroll av kontamination av radionuklider för alla djurarter. Myndigheten konstaterar också att bentonit kan vara effektivt som aflatoxinbindemedel för mjölkkor och att man kan dra samma slutsats för alla idisslare. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Eftersom de in vitro-studier som gjorts uppfyller de villkor för dokumentation av de tekniska tillsatsernas effektivitet som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 (7), särskilt i punkt 4 i bilaga II och punkt 1.4 i bilaga III, och studierna anses ge klara belägg för att bentonit kan binda aflatoxin B1 (AfB) och eftersom de bindande egenskaperna, som är begränsade till aflatoxin B1, anges som karakteristiska för bentonit, kan slutsatsen om dess effektivitet för att minska mykotoxinkontaminationen i foder anses vara tillräcklig för att även omfatta användning för fjäderfä och svin.

(6)

Bedömningen av bentonit visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Tillsatsen bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagorna till den här förordningen.

(7)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännande av bentonit som bindemedel och klumpförebyggande medel omedelbart tillämpas, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bentonit, som anges i bilagorna och som tillhör kategorin ”tekniska tillsatser” och de funktionella grupperna ”ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder”, ”bindemedel”, ”klumpförebyggande medel” och ”ämnen för kontroll av kontamination av radionuklider”, godkänns härmed som fodertillsats enligt villkoren i de bilagorna.

Artikel 2

Både den tillsats som anges i bilaga II och som tillhör de funktionella grupperna ”bindemedel” och ”klumpförebyggande medel” och foder innehållande tillsatsen som har tillverkats och märkts före den 19 november 2015 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 19 november 2013 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Forty-first Commission Directive 82/822/EEC of 19 November 1982 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs (ej översatt till svenska) (EGT L 347, 7.12.1982, s. 16).

(4)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):2, artikelnr 2007.

(5)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):6, artikelnr 2276.

(6)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2787.

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).


BILAGA I

Tillsatsens identifikationsnummer

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg verksamt ämne/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder: aflatoxin B1

1m558

Bentonit

 

Tillsatsens sammansättning

Bentonit: ≥ 70 % smektit (dioktaedrisk montmorillonit)

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Bentonit: ≥ 70 % smektit (dioktaedrisk montmorillonit)

< 10 % opal och fältspat

< 4 % kvarts och kalkspat

AfB1-bindande egenskaper (BC AfB1 ) över 90 %

 

Analysmetod  (1)

Bestämning av bentonit i fodertillsats: röntgendiffraktion (XRD).

Bestämning av tillsatsens BC AfB1 : adsorptionstest i en buffertlösning med pH 5,0 med en koncentration på 4 mg/l för AfB1 och 0,02 % (w/v) för fodertillsatsen.

Idisslare

Fjäderfä

Svin

 

20 000

1.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Samtidig oral användning av makrolider ska undvikas”.

För fjäderfä: ”Ska inte användas tillsammans med robenidin”.

2.

För fjäderfä: Användning tillsammans med andra koccidiostatika än robenidin är kontraindicerad vid en bentonithalt på över 5 000 mg/kg helfoder.

3.

Den sammanlagda mängden bentonit får inte överskrida den tillåtna högsta halten i helfoder på 20 000 mg/kg helfoder.

4.

Tillsatsen får användas i foder som överensstämmer med Europeiska unionens lagstiftning om främmande ämnen och produkter i djurfoder.

5.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

19 november 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


BILAGA II

Tillsatsens identifikationsnummer

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg verksamt ämne/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: bindemedel

1m558i

Bentonit

 

Tillsatsens sammansättning

Bentonit: ≥ 50 % smektit

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Bentonit: ≥ 50 % smektit

 

Analysmetod  (1)

Bestämning i fodertillsats: röntgendiffraktion (XRD)

Alla djurarter

 

20 000

1.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Samtidig oral användning av makrolider ska undvikas”.

För fjäderfä: ”Ska inte användas tillsammans med robenidin”.

2.

För fjäderfä: Användning tillsammans med andra koccidiostatika än robenidin är kontraindicerad vid en bentonithalt på över 5 000 mg/kg helfoder.

3.

Den sammanlagda mängden bentonit får inte överskrida den tillåtna högsta halten i helfoder på 20 000 mg/kg helfoder.

4.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

19 november 2023

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: klumpförebyggande medel

1m558i

Bentonit

 

Tillsatsens sammansättning

Bentonit: ≥ 50 % smektit

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Bentonit: ≥ 50 % smektit

 

Analysmetod  (1)

Bestämning i fodertillsats: röntgendiffraktion (XRD).

Alla djurarter

 

20 000

1.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Samtidig oral användning av makrolider ska undvikas”.

För fjäderfä: ”Ska inte användas tillsammans med robenidin”.

2.

För fjäderfä: Användning tillsammans med andra koccidiostatika än robenidin är kontraindicerad vid en bentonithalt på över 5 000 mg/kg helfoder.

3.

Den sammanlagda mängden bentonit får inte överskrida den tillåtna högsta halten i helfoder på 20 000 mg/kg helfoder.

4.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

19 november 2023

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ämnen för kontroll av kontamination av radionuklider (134/137Cs)

1m558i

Bentonit

 

Tillsatsens sammansättning

Bentonit: ≥ 50 % smektit

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Bentonit: ≥ 50 % smektit

 

Analysmetod  (1)

Bestämning i fodertillsats: röntgendiffraktion (XRD).

Alla djurarter

 

1.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Samtidig oral användning av makrolider ska undvikas”.

För fjäderfä: ”Ska inte användas tillsammans med robenidin”.

2.

För fjäderfä: Användning tillsammans med andra koccidiostatika än robenidin är kontraindicerad vid en bentonithalt på över 5 000 mg/kg helfoder.

3.

Blandningen av olika källor av bentonit får inte överskrida den tillåtna högsta halten i helfoder på 20 000 mg/kg helfoder.

4.

Tillsatsen får användas, om fodret är kontaminerat med radioaktivt cesium för att kontrollera detta, till djur och produkter av djur.

5.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

19 november 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1061/2013

av den 29 oktober 2013

om godkännande av ett preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för kalvar, killingar, katter och hundar och om ändring av förordning (EG) nr 1288/2004 (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 godkändes utan tidsbegränsning i enlighet med direktiv 70/524/EEG som fodertillsats för kalvar genom kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 (3), för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005 (4), för smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 252/2006 (5), för slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 943/2005 (6) och för katter och hundar genom kommissionens förordning (EG) nr 102/2009 (7). Preparatet infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt, i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Preparatet godkändes också för tio år för slaktkycklingar genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 361/2011 (8).

(4)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen har det lämnats in en ansökan om en ny utvärdering av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för kalvar, katter och hundar och, i enlighet med artikel 7 i samma förordning, om ett nytt användningsområde när det gäller killingar, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”. Ansökan åtföljdes av de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterar i sina yttranden av den 29 januari 2013 (9) att preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs eller människors hälsa eller på miljön och att preparatet förbättrar slutkroppsvikten och/eller den dagliga viktökningen hos kalvar för uppfödning och gödkalvar, och att detta kan extrapoleras till killingar för uppfödning och slaktkillingar. Myndigheten konstaterar också att preparatet har en positiv effekt på hundar genom att det ökar koncentrationen av IgA i tarmen och serum. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Eftersom små men signifikanta effekter på avföringskvaliteten hade observerats hos katter ansågs det vara tillräckligt för att bekräfta effekten hos denna art.

(7)

Bedömningen av preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Tillsatsen bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(8)

Till följd av att ett nytt godkännande enligt förordning (EG) nr 1831/2003 beviljas bör förordning (EG) nr 102/2009 upphöra att gälla och förordning (EG) nr 1288/2004 bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet tillämpas omedelbart, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i de funktionella grupperna ”medel som stabiliserar tarmfloran” och ”andra zootekniska tillsatser” som anges i bilagan godkänns härmed som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Upphävande av förordning (EG) nr 102/2009

Förordning (EG) nr 102/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ändring av förordning (EG) nr 1288/2004

I bilaga I till förordning (EG) nr 1288/2004 ska post E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 utgå.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

När det gäller användning till kalvar får både det preparat som anges i bilagan och foder innehållande detta preparat som har tillverkats och märkts före den 19 maj 2014 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 19 november 2013 fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

När det gäller användning till katter och hundar får både det preparat som anges i bilagan och foder innehållande detta preparat som har tillverkats och märkts före den 19 november 2015 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 19 november 2013 fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 av den 14 juli 2004 om permanent godkännande av vissa tillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (EUT L 243, 15.7.2004, s. 10).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005 av den 26 juli 2005 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (EUT L 195, 27.7.2005, s. 6).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 252/2006 av den 14 februari 2006 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för några redan godkända fodertillsatser (EUT L 44, 15.2.2006, s. 3).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 943/2005 av den 21 juni 2005 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser (EUT L 159, 22.6.2005, s. 6).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 102/2009 av den 3 februari 2009 om permanent godkännande av en fodertillsats (EUT L 34, 4.2.2009, s. 8).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 361/2011 av den 13 april 2011 om godkännande av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional products Ltd företrädd av DSM Nutritional Products Sp. z o.o) och om ändring av förordning (EG) nr 943/2005 (EUT L 100, 14.4.2011, s. 22).

(9)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):2, artikelnr 3097 och 3098.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Enterococcus faecium

NCIMB 10415 som innehåller minst följande: I mikrokapselform med shellack och andra mikrokapselformer:

1 × 1010 CFU/g tillsats

I granulat utan kapsel:

3,5 × 1010 CFU/g tillsats

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga celler av Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysmetod  (1)

Räkning: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788)

Identifikation: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Kalvar

Killingar

1 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid pelletering.

19 november 2023

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Enterococcus faecium

NCIMB 10415 som innehåller minst följande: 5 × 109 CFU/g tillsats

Mikrokapselformer (shellack)

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga celler av Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysmetod  (1)

Räkning: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788)

Identifikation: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Katter

7 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid pelletering.

19 november 2023

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: andra zootekniska tillsatser (förbättring av förhållandena i tarmen)

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Enterococcus faecium

NCIMB 10415 som innehåller minst följande: 5 × 109 CFU/g tillsats

Mikrokapselformer (shellack)

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga celler av Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysmetod  (1)

Räkning: utstryk på platta med galla-eskulin-azidagar (EN 15788)

Identifikation: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Hundar

2,5 × 109

 

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid pelletering.

19 november 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1062/2013

av den 30 oktober 2013

om format för den europeiska tekniska bedömningen för byggprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 26.3,

efter att ha hört ständiga byggkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Europeisk teknisk bedömning behövs för att en tillverkare av en byggprodukt ska kunna upprätta en prestandadeklaration för en byggprodukt som inte omfattas alls eller inte omfattas fullständigt av en harmoniserad standard.

(2)

I artikel 26.2 i förordning (EU) nr 305/2011 fastställs krav på innehållet i den europeiska tekniska bedömningen. Eftersom principerna för tillverkningskontrollen i fabriken ska anges i aktuellt europeiskt bedömningsdokument bör den europeiska tekniska bedömningen endast innehålla sådana tekniska uppgifter som bedöms nödvändiga enligt principerna i det europeiska bedömningsdokumentet, vilket ska fastställas på denna nivå för genomförandet av systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda.

(3)

Redovisningen av den tekniska beskrivningen av den berörda produkten bör definieras tillräckligt flexibelt i formatet för den europeiska tekniska bedömningen, med tanke på den mångfald av byggprodukter som berörs.

(4)

Tillräcklig flexibilitet bör också tillåtas för redovisningen av produktens prestanda i den europeiska tekniska bedömningen, för att tillverkaren ledigt och korrekt ska kunna redovisa prestanda i sin prestandadeklaration som bygger på bedömningen.

(5)

För att skydda konfidentiell teknisk information om produkten bör tillverkaren kunna ange för det ansvariga tekniska bedömningsorganet vilka delar av produktbeskrivningen som är konfidentiella och inte får lämnas ut med den europeiska tekniska bedömningen. Konfidentiella uppgifter bör anges i separata bilagor till de europeiska tekniska bedömningarna.

(6)

För att förbättra den inre marknadens effektivitet och den europeiska byggbranschens totala konkurrenskraft bör europeiska tekniska bedömningar kunna utfärdas så snart som möjligt för tillverkare som önskar ta del av dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Formatet för den europeiska tekniska bedömningen fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

EUROPEISK TEKNISK BEDÖMNING

Nr … utfärdad den … [datum]

Allmän del

1.

Tekniskt bedömningsorgan som utfärdar den europeiska tekniska bedömningen:

2.

Byggproduktens handelsnamn:

3.

Produktgrupp som byggprodukten tillhör:

4.

Tillverkare:

5.

Tillverkningsanläggning(ar):

6.

Denna europeiska tekniska bedömning innehåller … sidor, inklusive … bilaga/bilagor som utgör en del av bedömningen.

Bilaga/bilagorna … innehåller konfidentiella uppgifter och ingår inte i den europeiska tekniska bedömningen när bedömningen sprids offentligt.

7.

Denna europeiska tekniska bedömning utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på grundval av …

Särskilda delar

8.

Teknisk beskrivning av produkten:

9.

Specifikation av avsedd användning/avsedda användningar enligt tillämpligt europeiskt bedömningsdokument:

10.

Produktens prestanda och hänvisningar till de metoder som används för att bedöma prestanda:

11.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som tillämpats, med hänvisning till systemets rättsliga grund:

12.

Tekniska uppgifter som krävs för tillämpning av systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda, enligt tillämpligt europeiskt bedömningsdokument:

Utfärdad i … den …/… 20….

av …

Bilaga/Bilagor


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1063/2013

av den 30 oktober 2013

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen med avseende på användningen av systemet med likvärdiga varor inom sockersektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Enligt punkt 3 i bilaga 74 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) får systemet med likvärdiga varor tillämpas mellan råsocker från sockerrör (KN-nummer 1701 11 90) och råsocker från sockerbetor (KN-nummer 1701 12 90) på villkor att förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1701 99 10 (vitt socker) framställs.

(2)

Punkt 3 i bilaga 74 till förordning (EEG) nr 2454/93 kan dock inte tillämpas korrekt, eftersom det inte finns någon marknad för råsocker från sockerbetor i unionen.

(3)

Det är viktigt att hitta en lösning som garanterar rättssäkerhet inom sockersektorn i samband med användningen av likvärdiga varor.

(4)

Vitt socker erhålls vanligen från sockerbetor i en fortlöpande process. Råsocker från sockerbetor framställs inte som en separat produkt under denna process och kan därför inte saluföras. Av detta skäl är det önskvärt att tillåta användning av sockerbetor i stället för råsocker av sockerbetor som likvärdiga varor.

(5)

Utbytet för råsocker från sockerrör beräknas i enlighet med punkt III (3) i del B i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (3), eftersom detta är en särskild beräkningsmetod inom sockersektorn.

(6)

Hänvisningarna till KN-numren i punkt 3 i bilaga 74 till förordning (EEG) nr 2454/93 bör uppdateras på grund av förändringarna i Kombinerade nomenklaturen (KN).

(7)

Punkt 3 i bilaga 74 till förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 3 i bilaga 74 till förordning (EEG) nr 2454/93 ska ersättas med följande:

”3.   Socker

Systemet med likvärdiga varor får tillämpas mellan råsocker från sockerrör som framställts utanför unionen (KN-nummer 1701 13 90 och/eller 1701 14 90) och sockerbetor (KN-nummer 1212 91 80) på villkor att förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1701 99 10 (vitt socker) framställs.

Motsvarande kvantitet råsocker från sockerrör av standardkvalitet som definieras i punkt III i del B i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (4) ska beräknas genom multiplicering av kvantiteten vitt socker med koefficienten 1,0869565.

Motsvarande kvantitet råsocker från sockerrör som inte håller standardkvalitet ska beräknas genom multiplicering av kvantiteten vitt socker med en koefficient som erhålls genom att 100 divideras med utbytet för råsocker från sockerrör. Utbytet för råsocker från sockerrör ska beräknas i enlighet med punkt III.3 i del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).”


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1064/2013

av den 30 oktober 2013

om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2013/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1670/2006 ska de kvantiteter spannmål som berättigar till exportbidrag vara de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras, viktade med en koefficient som ska fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Koefficienten återspeglar förhållandet mellan de totala kvantiteter som exporteras och de totala kvantiteter som saluförs av den berörda spritdrycken, på grundval av den utveckling som har observerats för dessa kvantiteter under ett antal år som motsvarar den genomsnittliga lagringstiden för spritdrycken i fråga.

(2)

På grundval av de uppgifter som Förenade kungariket lämnat för perioden 1 januari–31 december 2012 var den genomsnittliga lagringstiden för Scotch whisky sju år under 2012.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 745/2012 (3) är inte längre tillämplig eftersom den avser koefficienter som ska tillämpas för år 2012/2013. Koefficienterna för perioden 1 oktober 2013–30 september 2014 bör därför fastställas.

(4)

Enligt artikel 10 i protokoll 3 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får bidrag inte beviljas för export till Liechtenstein, Island och Norge. Dessutom har unionen ingått avtal med vissa tredjeländer genom vilka exportbidragen avskaffas. I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1670/2006 bör detta beaktas vid beräkningen av koefficienterna för perioden 2013/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden 1 oktober 2013–30 september 2014 ska de koefficienter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1670/2006, och som tillämpas på spannmål som används i Förenade kungariket för att framställa Scotch whisky, vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 745/2012 av den 16 augusti 2012 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky för perioden 2012/2013 (EUT L 219, 17.8.2012, s. 13).


BILAGA

Koefficienter som ska tillämpas i Förenade kungariket

Tillämpningsperiod

Koefficient

Korn som bearbetats till malt för framställning av maltwhisky

Spannmål som används för framställning av sädeswhisky

1 oktober 2013–30 september 2014

0,667

0,515


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/48


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1065/2013

av den 30 oktober 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (1), särskilt artikel 17.8, och

av följande skäl:

(1)

Peru har ansökt om registrering av Pisco som geografisk beteckning i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, i enlighet med förfarandet i artikel 17.1 i den förordningen. Pisco är en fruktsprit som traditionellt har producerats i Peru genom jäsning och destillering av vindruvor.

(2)

Huvudkraven i specifikationen för den tekniska dokumentationen för Pisco offentliggjordes i enlighet med artikel 17.6 i förordning (EG) nr 110/2008 i Europeiska unionens officiella tidning  (2), för tillämpning av invändningsförfarandet. Eftersom kommissionen inte har tagit emot några invändningar i enlighet med artikel 17.7 i förordning (EG) nr 110/2008 bör namnet därför registreras som en geografisk beteckning i bilaga III till den förordningen.

(3)

Enligt avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, vilket godkändes genom rådets beslut 2002/979/EG (3), är Pisco en skyddad ursprungsbeteckning för spritdrycker med ursprung i Chile. Det bör således klargöras att den geografiska beteckningen Pisco för produkter med ursprung i Peru inte hindrar att den benämningen kan användas på produkter med ursprung i Chile.

(4)

Förordning (EG) nr 110/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för spritdrycker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 i produktkategori ”9. Fruktsprit” ska följande uppgift läggas till:

 

Pisco  (4)

Peru

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  EUT C 141, 12.5.2011, s. 16.

(3)  EGT L 352, 30.12.2002, s. 1.

(4)  Den geografiska beteckningen Pisco i denna förordning ska inte påverka användningen av namnet Pisco för produkter med ursprung i Chile som skyddas av associeringsavtalet från 2002 mellan unionen och Chile.”


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1066/2013

av den 30 oktober 2013

om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)( nedan kallad myndigheten) för en vetenskaplig bedömning samt till kommissionen och medlemsstaterna i informationssyfte.

(3)

Myndigheten ska avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska med beaktande av myndighetens yttrande fatta beslut om huruvida hälsopåståenden ska godkännas.

(5)

Efter en ansökan från Béres Pharmaceuticals Ltd, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av glukosamin och bibehållande av lederna (fråga nr EFSA-Q-2011-00907) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Glukosamin bidrar till att skydda ledbrosk som utsätts för överdriven rörelse eller belastning och till att förbättra ledernas rörlighet”.

(6)

Den 5 december 2011 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av glukosamin och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(7)

Efter en ansökan från Merck Consumer Healthcare, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av glukosamin och bibehållande av normalt ledbrosk (fråga nr EFSA-Q-2011-01113) (3). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Glukosamin bidrar till att bibehålla normalt ledbrosk”.

(8)

Den 16 maj 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av glukosamin och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(9)

Efter en ansökan från Extraction Purification Innovation France, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av intag av polära lipider extraherade från vete och skydd mot uttorkning av huden (fråga nr EFSA-Q-2011-01122) (4). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att förbättra hudens fuktighet”.

(10)

Den 5 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av polära lipider extraherade från vete och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(11)

Efter en ansökan från Lesaffre International/Lesaffre Human Care, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 och minskade mag-tarmbesvär (fråga nr EFSA-Q-2012-00271) (5). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 bidrar till att bibehålla välbefinnandet i tarmen”.

(12)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(13)

Efter två ansökningar från Nutrilinks Sarl, inlämnade enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av en kombination av tiamin, riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxin, D-biotin och pumpafröolja (Cucurbita pepo L.) och bibehållande av normalt hår (fråga nr EFSA-Q-2012-00334 och EFSA-Q-2012-00335) (6). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att öka antalet hårstrån”.

(14)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av en kombination av tiamin, riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxin, D-biotin och pumpafröolja (Cucurbita pepo L.) och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(15)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av extrakt av Rhodiola rosea L. och minskad mental trötthet (fråga nr EFSA-Q-2012-00336) (7). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till minskad trötthet vid stress”.

(16)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av extrakt av Rhodiola rosea L. och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(17)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av en kombination av linfröolja och vitamin E och bibehållande av hudens barriärfunktion (fråga nr EFSA-Q-2012-00337) (8). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att bibehålla hudens barriärfunktion”.

(18)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av en kombination av linfröolja och vitamin E och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(19)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Opti EFAX™ och bibehållande av normala LDL-kolesterolhalter i blodet (fråga nr EFSA-Q-2012-00339) (9). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Opti EFAX™ bidrar till att bibehålla hälsosamma LDL-kolesterolnivåer i blodet”.

(20)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Opti EFAX™ och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(21)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Opti EFAX™ och bibehållande av normala HDL-kolesterolhalter i blodet (fråga nr EFSA-Q-2012-00340) (10). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Opti EFAX™ bidrar till att bibehålla hälsosamma HDL-kolesterolnivåer i blodet”.

(22)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Opti EFAX™ och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(23)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av KF2BL20, som är en kombination av keratin, koppar, zink, niacin, pantotensyra, pyridoxin och D-biotin och bibehållande av normalt hår (fråga nr EFSA-Q-2012-00381) (11). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att bibehålla hårets styrka”.

(24)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av KF2BL20 och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(25)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av hyaluronsyra och skydd mot uttorkning av huden (fråga nr EFSA-Q-2012-00382) (12). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att bibehålla god fuktighet hos huden”.

(26)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av hyaluronsyra och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(27)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Opti EFAX™ och bibehållande av normala triglyceridhalter i blodet (fråga nr EFSA-Q-2012-00383) (13). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Opti EFAX™ bidrar till att bibehålla hälsosamma triglyceridnivåer i blodet”.

(28)

Den 17 juli 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Opti EFAX™ och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(29)

Efter en ansökan från Vivatech, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Transitech® och förbättrad och varaktigt reglerad passage (fråga nr EFSA-Q-2012-00296) (14). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Förbättrar och reglerar varaktigt passagen”.

(30)

Den 26 september 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Transitech® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(31)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Femilub® och bibehållande av vaginal fuktighet (fråga nr EFSA-Q-2012-00571) (15). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att minska vaginal torrhet”.

(32)

Den 26 september 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Femilub® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(33)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av en kombination av lykopen, vitamin E, lutein och selen och skydd av huden från skador orsakade av UV-strålning (fråga nr EFSA-Q-2012-00592) (16). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att förbereda känslig hud inifrån för bättre förmåga att tåla solen”.

(34)

Den 27 september 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av en kombination av lykopen, vitamin E, lutein och selen och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(35)

Efter en ansökan från Glanbia Nutritionals plc, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Prolibra® och ”Bidrar till att minska kroppsfettet med bibehållen muskelmassa” (fråga nr EFSA-Q-2012-00001) (17). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Bidrar till att minska kroppsfettet med bibehållen muskelmassa”.

(36)

Den 8 november 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Prolibra® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(37)

Efter en ansökan från Nutrilinks Sarl, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Eff EXT™ och ”Bidrar till att stödja ledfunktionen genom att bibehålla låga plasmanivåer av C-reaktivt protein” (fråga nr EFSA-Q-2012-00386) (18). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Bidrar till att stödja ledfunktionen genom att bibehålla låga plasmanivåer av C-reaktivt protein”.

(38)

Den 27 september 2012 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som noterade att påståendet avser minskad inflammation, som indikeras genom en sänkt plasmahalt av C-reaktivt protein, och som på grundval av de framlagda uppgifterna fann att minskad inflammation i samband med sjukdomar såsom artros eller ledgångsreumatism är ett terapeutiskt mål för behandling av sjukdomen.

(39)

Förordning (EG) nr 1924/2006 kompletterar de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (19). Enligt artikel 2.1 b i direktiv 2000/13/EG får märkningen inte tillskriva livsmedel egenskaper som förebygger, behandlar eller botar någon sjukdom hos människor eller antyda sådana egenskaper. Eftersom det är förbjudet att tillskriva livsmedel medicinska egenskaper bör inte påståendet om effekterna av Eff EXT™ godkännas.

(40)

Hälsopåstående om effekterna av Eff EXT™ och det föreslagna påståendet ”Bidrar till att stödja ledfunktionen genom att bibehålla låga plasmanivåer av C-reaktivt protein” är ett hälsopåstående som tillskriver medicinska egenskaper till det livsmedel som påståendet avser och är därför förbjudet för livsmedel.

(41)

Hälsopåståendet om att Prolibra® bidrar till att minska kroppsfettet med bibehållen muskelmassa är ett hälsopåstående enligt artikel 13.1 c i förordning (EG) nr 1924/2006 och omfattas av övergångsperioden i artikel 28.6 i den förordningen. Eftersom ansökan inte gjordes före den 19 januari 2008 är dock kravet i artikel 28.6 b i den förordningen inte uppfyllt, och påståendet kan därför inte dra nytta av övergångsperioden i den artikeln.

(42)

Övriga hälsopåståenden i den här förordningen är hälsopåståenden enligt artikel 13.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006 och omfattas av övergångsperioden i artikel 28.5 i den förordningen tills förteckningen över tillåtna hälsopåståenden har antagits, under förutsättning att de uppfyller kraven i den förordningen.

(43)

Förteckningen över tillåtna hälsopåståenden fastställdes genom kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 (20) och är tillämplig sedan den 14 december 2012. När det gäller påståenden enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006 för vilka myndighetens utvärdering eller kommissionens bedömning inte har slutförts senast den 14 december 2012 och vilka i kraft av den här förordningen inte finns med i förteckningen över tillåtna hälsopåståenden, är det lämpligt att fastställa en övergångsperiod under vilken de fortfarande får användas så att både livsmedelsföretagarna och de behöriga nationella myndigheterna kan anpassa sig till förbudet mot sådana påståenden.

(44)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(45)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Hälsopåståendena i bilagan till denna förordning ska inte tas upp i den unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006.

2.   De hälsopåståenden som avses i punkt 1 och som användes före denna förordnings ikraftträdande får dock fortsätta att användas i högst sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):12, artikelnr 2476.

(3)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2691.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2773.

(5)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2801.

(6)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2807.

(7)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2805.

(8)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2819.

(9)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2802.

(10)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2803.

(11)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2808.

(12)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2806.

(13)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2804.

(14)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):9, artikelnr 2887.

(15)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):9, artikelnr 2888.

(16)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):9, artikelnr 2890.

(17)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):11, artikelnr 2949.

(18)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):9, artikelnr 2889.

(19)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(20)  EUT L 136, 25.5.2012, s. 1.


BILAGA

Ej godkända hälsopåståenden

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Glukosamin

Glukosamin bidrar till att skydda ledbrosk som utsätts för överdriven rörelse eller belastning och till att förbättra ledernas rörlighet

Q-2011-00907

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Glukosamin

Glukosamin bidrar till att bibehålla normalt ledbrosk

Q-2011-01113

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Polära lipider extraherade från vete

Bidrar till att förbättra hudens fuktighet

Q-2011-01122

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 bidrar till att bibehålla välbefinnandet i tarmen

Q-2012-00271

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

En kombination av tiamin, riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxin, D-biotin och pumpafröolja (Cucurbita pepo L.)

Bidrar till att öka antalet hårstrån

Q-2012-00334 & Q-2012-00335

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Extrakt av Rhodiola rosea L.

Bidrar till minskad trötthet vid stress

Q-2012-00336

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

En kombination av linfröolja och vitamin E

Bidrar till att bibehålla hudens barriärfunktion

Q-2012-00337

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Opti EFAX

Opti EFAX™ bidrar till att bibehålla hälsosamma LDL-kolesterolnivåer i blodet

Q-2012-00339

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Opti EFAX

Opti EFAX™ bidrar till att bibehålla hälsosamma HDL-kolesterolnivåer i blodet

Q-2012-00340

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

KF2BL20

Bidrar till att bibehålla hårets styrka

Q-2012-00381

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Hyaluronsyra

Bidrar till att bibehålla god fuktighet hos huden

Q-2012-00382

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Opti EFAX

Opti EFAX™ bidrar till att bibehålla hälsosamma triglyceridnivåer i blodet

Q-2012-00383

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Transitech®

Förbättrar och reglerar varaktigt passagen

Q-2012-00296

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Femilub®

Bidrar till att minska vaginal torrhet

Q-2012-00571

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

En kombination av lykopen, vitamin E, lutein och selen

Bidrar till att förbereda känslig hud inifrån för bättre förmåga att tåla solen

Q-2012-00592

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Prolibra®

Bidrar till att minska kroppsfettet med bibehållen muskelmassa

Q-2012-00001

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Eff EXT

Bidrar till att stödja ledfunktionen genom att bibehålla låga plasmanivåer av C-reaktivt protein

Q-2012-00386


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/56


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1067/2013

av den 30 oktober 2013

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för de främmande ämnena dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i lever från landlevande djur

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) fastställs gränsvärden för dioxiner och dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) i en rad livsmedel, inklusive i lever av vissa landlevande djur.

(2)

Vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) antog på begäran av kommissionen den 5 juli 2011 ett yttrande om riskerna för folkhälsan på grund av höga halter av dioxiner och dioxinlika PCB i lever från får och hjort (3).

(3)

Kommissionen begärde att det i yttrandet skulle anges om det finns en potentiell ökning av hälsoriskerna för konsumenterna i delar av befolkningen som förtär sådana produkter (exempelvis storkonsumenter eller personer som håller en viss diet). I yttrandet bör man också ta upp möjliga orsaker till de konstaterat höga halter av dioxiner och PCB i lever från får och hjort, och tillhandahålla vetenskapliga rön om lämpligheten av att fastställa framtida gränsvärden för lever på produktbasis i stället för fettbaserade gränsvärden.

(4)

Panelen fann att en regelbunden konsumtion av fårlever i genomsnitt skulle leda till omkring 20 % högre bakgrundsexponering för dioxiner och dioxinlika PCB. I enskilda fall kunde konsumtion av fårlever leda till höga intag som överskrider det tolerabla veckointaget (TWI) av dessa ämnen. Panelen konstaterar att hög konsumtion av fårlever, särskilt av kvinnor i fertil ålder och av barn, kan utgöra en potentiell hälsorisk.

(5)

Panelen konstaterade vidare att jord och sediment är naturliga reservoarer av dioxiner och PCB. Överföring av dioxiner och PCB från jord till växter via rotsystemet är i allmänhet av mindre betydelse. Under senare år har ett antal fårleverprover från olika europeiska länder befunnits innehålla höga halter av dioxiner och PCB, fastän de inte är förknippade med specifika källor till kontaminering. För får är bete en avgörande faktor för exponeringen. Vid bete kan intag av jord ske genom partiklar som avsatts på växter eller direkt vid bete av växter nära markytan. Jordintaget är påfallande variabelt och kraftigt säsongsbundet: medianjordintaget har rapporterats utgöra omkring 8 % av torrsubstansintaget. Sammantaget kan jordintaget bidra avsevärt till fårens exponering för dioxiner och PCB. Det finns endast begränsade uppgifter tillgängliga om överföring av dioxiner och/eller PCB från foder till fårlever. Beroende på om man betraktar polyklorerat dibenso-p-dioxin (PCDD), polyklorerad dibensofuran (PCDF) eller PCB-kongener, varierade de rapporterade överföringskvoterna mellan 5 och 175 och var ungefär fyra gånger högre för lever än för kött eller njure.

(6)

Efsa fann också att fårlever är ett betydande ansamlingsorgan för dioxiner och PCB. Skillnader i metabolism kan delvis förklara den relativt sett höga ansamlingen av dioxiner och liknande föreningar i lever från får jämfört med nötkreatur.

(7)

Efsa fann att även om det skulle finnas en eventuell ansamling i levern och att dioxiner och PCB inte skulle vara helt knutna till fettdelen av levern, skulle detta inte påverka resultatet, antingen uttryckt efter lipidinnehållet eller enligt färskvikten, eftersom samtliga dioxiner och PCB extraheras under en analys oavsett i vilken del av levern de finns.

(8)

Europeiska unionens referenslaboratorium för dioxiner och PCB i foder och livsmedel fick av kommissionen i uppdrag att undersöka hur olika extraktionsmetoder påverkar halterna av dioxiner och PCB i fårlever med avseende på rapporteringen av analysresultatet efter fett eller våtvikt. Referenslaboratoriet fann att halterna av dioxiner och PCB varierade betydligt mer om de uttrycktes efter fett än efter våtvikt. Halterna av dioxiner och PCB i förhållande till fettmängd i fårlever berodde på extraktionsmetoden eller lösningsmedlen och därför på den resulterande fetthalten. När resultat jämfördes efter våtvikt var halterna av dioxiner och PCB helt jämförbara.

(9)

För att säkerställa jämförbara resultat och ett enhetligt genomförande i hela unionen när det gäller dioxiner och PCB i lever från landlevande djur bör gränsvärdena anges efter våtvikt, något som redan gäller för fisklever och produkter som framställts av fisklever.

(10)

Det bör föreskrivas att gränsvärdena inte gäller för livsmedel som lagligen släppts ut på marknaden före tillämpningsdagen.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

I bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska punkt 5.2 ersättas med följande:

”5.2

Lever från de landlevande djur som avses i 5.1, med undantag av får, och produkter från sådan lever

0,30 pg/g våtvikt

0,50 pg/g våtvikt

3,0 ng/g våtvikt

 

Lever från får och produkter från sådan lever

1,25 pg/g våtvikt

2,00 pg/g våtvikt

3,0 ng/g våtvikt”

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning ska inte tillämpas på produkter som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2014 enligt då gällande bestämmelser.

2.   Bevisbördan för när produkterna släpptes ut på marknaden ska åligga livsmedelsföretagaren.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Efsas panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan (Contam): ”Scientific Opinion on the risk to public health related to the presence of high levels of dioxins and dioxin-like PCBs in liver from sheep and deer”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):7, artikelnr 2297. [71 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Finns på www.efsa.europa.eu/efsajournal


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/58


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1068/2013

av den 30 oktober 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) i våtsaltad fisk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som har godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Den förteckningen får ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 får unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) i våtsaltad fisk lämnades in den 19 Juni 2009 och har gjorts tillgänglig för medlemsstaterna.

(5)

Fisk kan saltas och konserveras genom att höga halter salt tillförs råvaran. Saltningsprocessen har utvecklats från en enstegs- till en flerstegsprocess som inbegriper försaltning, som tillåter kortare saltningstid och en relativt jämn saltkoncentration i fiskmuskeln. Fisken försaltas först genom insprutning av och/eller saltlakning med en beredd saltlake med kontrollerad saltkoncentration. Efter detta torrsaltas fisken för att slutprodukten ska få den rätta saltkoncentrationen.

(6)

Under denna långa konserveringsprocess kan det ännu förekomma oxidation av främst lipiderna i fiskmuskeln. Detta leder till förändrad färg och smak. Oxidationen accelereras av de metalljoner som finns i fiskmuskeln och i det använda saltet. Eftersom difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) bildar kemiska komplex med metalljoner, ger de bevisligen den saltade fisken ett ytterst effektivt skydd mot oxidation. Största delen av de tillförda fosfaterna och saltet försvinner då produkten blötläggs före konsumtion. Vattenhalten i den våtsaltade slutprodukten ökar inte genom denna användning av fosfater. Saltad fisk där den ursprungliga färgen och smaken har bibehållits är särskilt efterfrågad på den spanska, italienska och grekiska marknaden.

(7)

Enligt artikel 3 jämförd med artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (3) måste fosfater som används i våtsaltad fisk anges i ingrediensförteckningen. Livsmedelsföretagare kan på sina produkter även ange att polyfosfater inte har använts.

(8)

Eftersom största delen av de tillförda fosfaterna försvinner då produkten blötläggs, är de fosfathalter som konsumenten exponeras för minimala och kommer därför sannolikt inte att påverka människors hälsa. Därför bör användning av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) för konservering av våtsaltad fisk tillåtas.

(9)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) och polyfosfater (E 452) för konservering av våtsaltad fisk utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(10)

Bacalhau eller portugisisk klippfisk produceras genom att våtsaltad fisk ytterligare torkas. Användningen av polyfosfater skulle kunna påverka denna torkningsprocess. Dessutom skulle användningen också kunna hämma utvecklingen av den typiska färgen och smaken på bacalhau. Saltad fisk som behandlats med fosfater skulle därför inte efterfrågas av producenterna av traditionell bacalhau. För att ge producenterna av traditionell bacalhau möjlighet att anpassa sig till en situation där fisk som behandlats med fosfater kan släppas ut på marknaden, bör det införas en övergångsperiod. Under denna period kan producenterna av traditionell bacalhau ingå avtal med leverantörerna och bekanta sig med de analytiska metoder som kan användas för att kontrollera förekomsten av fosfater i fisken.

(11)

För att ytterligare bedöma vilken inverkan tillgången på våtsaltad fisk har på tillverkningen av bacalhau kommer kommissionen under tre år att bevaka användningen av polyfosfater i de länder som utgör de största producenterna av saltad torsk.

(12)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 09.2, ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur”, efter uppgifterna om E 392:

 

”E 450

Difosfater

5 000

(4), (79)

Endast saltad fisk av familjen Gadidae som har försaltats genom insprutning av och/eller saltlakning med en saltlösning på minst 18 %, ofta följt av torrsaltning

Tillämpningsperiod:

Från och med den 31 december 2013

 

E 451

Trifosfater

5 000

(4), (79)

Endast saltad fisk av familjen Gadidae som har försaltats genom insprutning av och/eller saltlakning med en saltlösning på minst 18 %, ofta följt av torrsaltning

Tillämpningsperiod:

Från och med den 31 december 2013

 

E 452

Polyfosfater

5 000

(4), (79)

Endast saltad fisk av familjen Gadidae som har försaltats genom insprutning av och/eller saltlakning med en saltlösning på minst 18 %, ofta följt av torrsaltning

Tillämpningsperiod:

Från och med den 31 december 2013

 

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

(79):

Maximihalten gäller summan av E 450, E 451 och E 452 använda var för sig eller i kombination.”


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1069/2013

av den 30 oktober 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av natriumfosfater (E 339) i naturtarm för korv

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Denna förteckning får ändras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användningen av natriumfosfater (E 339) som ett surhetsreglerande medel i naturtarm för korv lämnades in den 26 augusti 2010 och har delgetts medlemsstaterna.

(4)

Natriumfosfater (E 339) ingår i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser och får användas i vissa livsmedel, vilka inte omfattar naturtarm för korv.

(5)

Viktiga effektivitetshämmande mekaniska egenskaper hos naturtarm som orsakar problem i korvindustrin är sprickning under stoppningen och minskad glidförmåga (ökad klibbighet) över korvhornet.

(6)

Natriumfosfater (E 339), som används som surhetsreglerande medel, har visats vara lämpliga för att förbättra glidegenskaperna hos naturtarm, vilket underlättar korvstoppningsprocessen och minskar den största kraften och brottgränsen i naturtarmen.

(7)

Det högsta tolerabla dagliga intaget (MTDI) av fosfater som fastställts av vetenskapliga kommittén för livsmedel (3) är 70 mg/kg kroppsvikt. Det högsta tillåtna värde som föreslås av den sökande är 12 600 mg/kg naturtarm, vilket leder till en maximal överföring av fosfater från naturtarmen till den färdiga korven på 250 mg/kg. Den största mängd fosfater som konsumenten utsätts för genom behandlad naturtarm blir då 2,1 % av MTDI. Det är därför lämpligt att tillåta användningen av natriumfosfater som ett surhetsreglerande medel för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos naturtarm för korv.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av natriumfosfater (E 339) för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos naturtarm för korv utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa av ovan nämnda skäl, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Reports of the Scientific Committee for Food, tjugofemte serien (sidan 13), 1991, tillgänglig på http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 08.2.3 ”Naturtarm och ätliga överdrag och dekorationer till kött”, efter uppgifterna om E 338–452:

 

”E 339

Natriumfosfater

12 600

(4) (80)

Endast i naturtarm för korv

 

 

(4):

Maximihalten uttryckt som P2O5.

 

 

(80):

Överföring i slutprodukten får inte överstiga 250 mg/kg.”


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/63


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1070/2013

av den 30 oktober 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

41,5

MA

43,1

MK

43,1

TR

75,3

ZZ

50,8

0707 00 05

EG

207,6

MK

69,6

TR

139,0

ZZ

138,7

0709 93 10

TR

112,3

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

12,9

CL

81,7

TR

76,3

ZA

55,9

ZZ

56,7

0806 10 10

BR

220,8

TR

170,3

ZZ

195,6

0808 10 80

CL

216,7

NZ

142,8

US

154,3

ZA

141,7

ZZ

163,9

0808 30 90

CN

76,9

TR

120,5

ZZ

98,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 29 oktober 2013

om godkännande av godkännandebegränsningar för en biocidprodukt innehållande bromadiolon som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

[delgivet med nr C(2013) 7034]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2013/630/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 4.4, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till direktiv 98/8/EG innehåller en förteckning över verksamma ämnen som är godkända på unionsnivå för användning i biocidprodukter. Genom kommissionens direktiv 2009/92/EG (2) togs det verksamma ämnet bromadiolon upp för användning i produkter som tillhör produkttyp 14, rodenticider, enligt definitionen i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(2)

Bromadiolon är en antikoagulerande rodenticid känd för att medföra olycksrisker för barn samt risker för djur och miljö. Det har identifierats som ett potentiellt långlivat, bioackumulerande och giftigt ämne (PBT), eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne (vPvB).

(3)

Av folkhälso- och hygienskäl ansågs det likväl motiverat att ta upp bromadiolon och andra antikoagulerande rodenticider i bilaga I till direktiv 98/8/EG, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att godkänna produkter med bromadiolon. Enligt direktiv 2009/92/EG ska dock medlemsstaterna, då de beviljar godkännande för produkter som innehåller bromadiolon, säkerställa att primär och sekundär exponering av människor, icke-måldjur och miljö minimeras genom att alla lämpliga och tillgängliga riskbegränsande åtgärder beaktas och tillämpas. De riskbegränsande åtgärder som nämns i direktiv 2009/92/EG omfattar därför, bland annat, en begränsning till endast yrkesmässig användning.

(4)

Företaget Lipha Tech S.A.S. (nedan kallat sökanden) har i enlighet med artikel 8 i direktiv 98/8/EG lämnat in en ansökan till Nederländerna om godkännande av en rodenticid som innehåller bromadiolon (nedan kallad produkten). Produktens namn och referensnummer i registret över biocidprodukter (R4BP) anges i bilagan till detta beslut.

(5)

Nederländerna beviljade godkännande av produkten den 2 november 2012. Produkten godkändes med begränsningar för att säkerställa att villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG uppfylls i Nederländerna. Begränsningarna omfattade inte en begränsning till endast yrkesmässiga användare med utbildning eller licens.

(6)

Den 20 december 2012 lämnade sökanden in en fullständig ansökan till Tyskland om ömsesidigt erkännande av det första godkännandet av produkten.

(7)

Den 10 april 2013 underrättade Tyskland kommissionen, de övriga medlemsstaterna och sökanden om sitt förslag att begränsa det första godkännandet i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 98/8/EG. Tyskland föreslog att man skulle införa en begränsning som innebär att produkten endast får användas av yrkesmässiga användare med utbildning eller licens.

(8)

Kommissionen uppmanade i enlighet med artikel 27.1 i direktiv 98/8/EG övriga medlemsstater och sökanden att inom 90 dagar skriftligen lägga fram skriftliga synpunkter på underrättelsen. Inga synpunkter inkom inom den tidsfristen. Tillkännagivandet diskuterades även av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för biocidprodukter på mötet för gruppen för produktgodkännande och underlättande av ömsesidigt erkännande den 14 maj 2013.

(9)

I enlighet med direktiv 2009/92/EG ska godkännanden som beviljas för biocidprodukter som innehåller bromadiolon vara föremål för alla lämpliga och tillgängliga riskbegränsande åtgärder, inklusive begränsning till endast yrkesmässig användning. I den vetenskapliga utvärdering som ledde fram till antagandet av direktiv 2009/92/EG fastslogs att bara yrkesmässiga användare kan förväntas följa de instruktioner som minimerar risken för sekundär förgiftning av icke-måldjur, och använda produkterna på ett sätt som förhindrar selektion och spridning av resistens. En begränsning av användningen till yrkesmässiga användare bör därför i princip anses som en lämplig riskbegränsande åtgärd, särskilt i medlemsstater där resistens mot bromadiolon förekommer.

(10)

Eftersom det inte finns några indikationer på motsatsen är det en lämplig och tillgänglig riskbegränsande åtgärd att begränsa användningen till endast yrkesmässig användning vid godkännandet av produkter innehållande bromadiolon i Tyskland. Denna slutsats förstärks av Tysklands argument om att man har hittat resistens mot bromadiolon hos råttor och att resistensen i Tyskland förefaller att öka. Vidare har Tyskland ett välfungerande nät av utbildade skadedjursbekämpare och godkända yrkesutövare, som jordbrukare, trädgårdsmästare och skogvaktare, vilket betyder att den föreslagna begränsningen inte hindrar förebyggande av smittspridning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tyskland får begränsa det godkännande som utfärdas i enlighet med artikel 4 i direktiv 98/8/EG för den produkt som nämns i bilagan till detta beslut till att gälla yrkesmässiga användare med utbildning eller licens.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2009/92/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp bromadiolon som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (EUT L 201, 1.8.2009, s. 43).


BILAGA

Produkt för vilken Tyskland får begränsa det godkännande som beviljas i enlighet med artikel 4 i direktiv 98/8/EG på så sätt att produkten endast får användas av yrkesmässiga användare med utbildning eller licens:

Produktnamn i Nederländerna

Referensnummer för Nederländernas ansökan i registret för biocidprodukter

Produktnamn i Tyskland

Referensnummer för Tysklands ansökan i registret över biocidprodukter

Maki Pat’

2011/4329/10506/NL/AA/20379

Maki Pat’

2011/4329/10506/DE/MA/20799


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/68


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 oktober 2013

om överensstämmelsen för 2014 års enhetsavgifter för avgiftszoner med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013

[delgivet med nr C(2013) 7095]

(2013/631/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (förordningen om tillhandahållande av tjänster) (1), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 (2) fastställs ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Det gemensamma avgiftssystemet är en integrerad del i fråga om att nå målen i det prestationssystem som inrättats enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (4).

(2)

Kommissionens beslut 2011/121/EU (5) om fastställande av EU-täckande prestationsmål och kostnadseffektivitetsmål för tillhandahållande av flygtrafiktjänster för perioden 2012 till 2014. Genom skrivelser av den 19 juli 2012 och den 17 december 2012 informerade kommissionen medlemsstaterna att deras reviderade prestationsplaner och mål är förenliga med, och i tillräcklig utsträckning bidrar till de EU-täckande prestationsmål som antagits. Kostnadseffektivitetsmål uttrycks i fastställda enhetspriser.

(3)

I artikel 17.1 c i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 föreskrivs att kommissionen ska utvärdera 2014 års enhetsavgifter för avgiftszoner som medlemsstaterna lämnat till kommissionen senast den 1 juni 2013 i enlighet med kraven i artikel 9.1 och 9.2 i den förordningen. Genom utvärderingen ska man kontrollera att 2014 års enhetspriser överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(4)

Kommissionen har gjort sin utvärdering av 2014 års enhetsavgifter för avgiftszoner med stöd av organet för prestationsgranskning och Eurocontrols undervägsavgiftskontor (Central Route Charges Office) och användning av data och ytterligare information som medlemsstaterna lämnat senast i juni 2013. Under utvärderingen har man också beaktat de förklaringar som lämnats och de korrigeringar som gjorts före samrådsmötet den 26 juni 2013 med tillämpning av artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 samt påföljande skriftväxling mellan kommissionen och Danmark, Estland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Malta, Nederländerna, Rumänien, Sverige och Förenade kungariket.

(5)

Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna och Rumänien har föreslagit att helt eller delvis kompensera de justeringar som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, vilket leder till minskade eller bibehållande av en viss nivå på enhetsavgiften, vilket gynnar luftrummets användare. Därför bör dessa belopp inte återvinnas under de kommande åren.

(6)

Kommissionen noterar att Spanien avser att tillämpa en övergångsbestämmelse i enlighet med artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 1191/2010 (6). Kommissionen har kontrollerat de uppgifter som Spanien har lämnat i detta avseende och instämmer i att Spanien uppfyller villkoren i artikel 2 i förordning (EU) nr 1191/2010 och får besluta att bevilja undantag från artikel 11a.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 (7) i fråga om de fastställda kostnaderna för leverantörer av flygtrafiktjänster. Den trafikriskdelningsmekanism med dess delning i förhållandet 30/70 mellan leverantörer av flygtrafiktjänster och luftrumsanvändare av den vinst eller förlust som uppstår genom en skillnad mellan faktiska serviceenheter eller prognostiserade serviceenheter bör tillämpas redan på en skillnad på 0 % i stället för 2 %. I enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1191/2010 och med minskningen av den enhetsavgift som beslutas av Spanien för år 2012 är detta undantag begränsat till trafikriskdelningen för intäkterna för det året. Spanien planerar att sprida den resulterande överföringen under de närmaste åren, med början 2015.

(7)

I artikel 17.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 föreskrivs att kommissionen ska underrätta de berörda medlemsstaterna om enhetsavgifterna överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(8)

Underrättelsen att enhetsavgifter för avgiftszoner överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 bör inte påverka tillämpningen av artikel 16 i förordning (EG) nr 550/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2014 års enhetsavgifter för avgiftszoner i bilagan till det här beslutet överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Underrättelsen att enhetsavgifter för avgiftszoner överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 påverkar inte tillämpningen av artikel 16 i förordning (EG) nr 550/2004.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 128, 9.5.2013, s. 31).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut 2011/121/EU av den 21 februari 2011 om fastställande av EU-täckande prestationsmål och gränsvärden för varning för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster för åren 2012 till 2014 (EUT L 48, 23.2.2011, s. 16).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1191/2010 av den 16 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 333, 17.12.2010, s. 6).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 341, 7.12.2006, s. 3).


BILAGA

Avgiftszon

2014 års enhetsavgift

i nationell valuta (1)

(ISO-kod)

Belgien och Luxemburg

72,04 EUR

Bulgarien

73,50 BGN

Tjeckien

1 198,16 CZK

Danmark

537,56 DKK

Tyskland

77,32 EUR

Estland

23,97 EUR

Irland

30,62 EUR

Grekland

34,53 EUR

Kontinentala Spanien

71,69 EUR

Spanien (Kanarieöarna)

58,36 EUR

Frankrike

65,77 EUR

Italien

78,83 EUR

Cypern

38,41 EUR

Lettland

19,99 LVL

Litauen

162,08 LTL

Ungern

13 190,76 HUF

Malta

27,61 EUR

Nederländerna

66,47 EUR

Österrike

73,39 EUR

Polen

148,89 PLN

Portugal – Lissabon

38,74 EUR

Rumänien

168,83 RON

Slovenien

67,46 EUR

Slovakien

60,04 EUR

Finland

52,06 EUR

Sverige

638,85 SEK

Förenade kungariket

70,46 GBP


(1)  Dessa enhetsavgifter omfattar inte den administrativa enhetsavgiften som avses i artikel 18 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 och som gäller för de stater som är parter i Eurocontrols multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 30 oktober 2013

om bekräftelse av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2012 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

(2013/632/EU)

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8,5 andra stycket och artikel 10,1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen är enligt artikel 8,5 i förordning (EG) nr 443/2009 skyldig att varje år bekräfta de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen för varje tillverkare av personbilar i unionen och för varje pool av tillverkare som har bildats i enlighet med artikel 7.1 i den förordningen. På grundval av denna bekräftelse ska kommissionen fastställa om tillverkarna och poolerna har uppfyllt kraven i artikel 4 i förordningen.

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 443/2009 är målen bindande för tillverkare och pooler från och med 2012. De genomsnittliga specifika utsläppen från tillverkarna för 2012 beräknas i enlighet med andra stycket i nämnda artikel och tar hänsyn till 65 % av tillverkarens nya bilar som registrerats under det året.

(3)

De detaljerade uppgifter som ska användas för beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen finns angivna i del A punkt 1 och i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009 och är baserade på medlemsstaternas registreringar av nya personbilar under det föregående kalenderåret. Uppgifterna hämtas från de intyg om överensstämmelse som utfärdats av tillverkarna eller från handlingar som tillhandhåller motsvarande uppgifter i enlighet med artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 (2).

(4)

Alla medlemsstater hade lämnat in uppgifterna för 2012 till kommissionen före fristen den 28 februari 2013 i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 443/2009. I de fall då det av kommissionens verifiering av uppgifterna tydligt framgick att vissa uppgifter saknades eller uppenbart var oriktiga kontaktade kommissionen medlemsstaterna i fråga och korrigerade eller kompletterade uppgifterna efter att medlemsstaterna hade gett sitt samtycke. Om ingen överenskommelse kunde nås med en medlemsstat korrigerades inte de preliminära uppgifterna.

(5)

Den 30 april 2013 offentliggjorde kommissionen de preliminära uppgifterna och underrättade 85 tillverkare om sina preliminära beräkningar av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för 2012 och de specifika utsläppsmålen för respektive tillverkare i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 443/2009. Tillverkarna ombads kontrollera uppgifterna och underrätta kommissionen om eventuella oriktigheter inom tre månader från mottagandet av meddelandet i enlighet med artikel 8.5 första stycket i den förordningen och artikel 9.3 i förordning (EU) nr 1014/2010. Åtta tillverkare godtog de preliminära uppgifterna utan korrigeringar medan 40 tillverkare lämnade in anmälningar om fel inom den angivna tidsfristen.

(6)

För de återstående 37 tillverkare som inte anmälde några fel i datamängderna eller reagerade på annat sätt, bör de preliminära uppgifterna och de preliminära beräkningarna av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen bekräftas utan några justeringar.

(7)

Kommissionen har verifierat de korrigeringar som anmälts av tillverkarna samt skälen till respektive korrigering angivna med de felkoder som anges i artikel 9.3 i förordning (EU) nr 1014/2010, och datamängden har justerats i enlighet med detta.

(8)

För uppgifter som tillverkaren har angett med felkod B enligt artikel 9.3 i förordning (EU) nr 1014/2010 är det nödvändigt att beakta att tillverkarna inte har möjlighet att verifiera eller korrigera uppgifterna på lämpligt sätt, därför att identifieringsparametrar saknas eller är oriktiga. Därför bör en felmarginal tillämpas på koldioxidutsläpps- och viktvärdena i dessa uppgifter.

(9)

Felmarginalen bör beräknas som skillnaden mellan avstånden till det specifika utsläppsmålet, varvid avstånden beräknas genom att de genomsnittliga utsläppsvärdena subtraheras från de specifika utsläppsmålen både inklusive och exklusive de registreringar som inte kan verifieras av tillverkarna. Oberoende av om skillnaden är positiv eller negativ bör felmarginalen alltid göra avståndet till målet mer gynnsamt för tillverkaren.

(10)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 443/2009, bör en tillverkare anses uppfylla sitt specifika utsläppsmål enligt artikel 4 i den förordningen, när de genomsnittliga utsläpp som anges i detta beslut är lägre än det specifika utsläppsmålet uttryckt som ett negativt avstånd till målet. Om de genomsnittliga utsläppen överstiger det specifika utsläppsmålet, bör en avgift för extra utsläpp tas ut i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 443/2009, såvida inte den berörda tillverkaren åtnjuter en befrielse från det målet eller är medlem i en pool i enlighet med artikel 7 i den förordningen och poolen uppfyller sitt specifika utsläppsmål.

(11)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar som registrerades under 2012, de specifika utsläppsmålen och skillnaden mellan dessa två värden bör bekräftas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE,

Artikel 1

Följande värden som anges i bilagan har bekräftats för varje tillverkare av personbilar och för varje pool av tillverkare för kalenderåret 2012:

a)

Det specifika utsläppsmålet.

b)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen, justerade med den relevanta felmarginalen där så är lämpligt.

c)

Skillnaden mellan de värden som anges i leden a och b.

d)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för alla nya personbilar i unionen.

e)

Den genomsnittliga vikten för alla nya personbilar i unionen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 293, 11.11.2010, s. 15).


BILAGA

Tabell 1

Värden som hänför sig till tillverkarnas resultat, bekräftade i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Tillverkarens namn

Pooler och undantag

Antal registreringar

Korrigerat genomsnittligt CO2-utsläpp (65 %)

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Justerat avstånd till mål

Genomsnittlig vikt

Genomsnittligt CO2-utsläpp (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GMBH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GMBH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

D

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP SpA

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SpA

P5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GMBH

P4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI SpA

D

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GMBH

P4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

P6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO SpA

P3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

ND; P10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM– SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

ND; P10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI SpA

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES– AMG GMBH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO– VETT SpA

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

P5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GMBH

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS– ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

P12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

P12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

ND; P10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA– BOLLORE S.A.S

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GMBH

D

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


Tabell 2

Värden som hänför sig till tillverkarnas resultat, bekräftade i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Poolnamn

Pool

Antal registreringar

Korrigerat genomsnittligt CO2– utsläpp (65 %)

Specifikt utsläppsmål

Avstånd till mål

Justerat avstånd till mål

Genomsnittlig vikt

Genomsnittligt CO2– utsläpp (100 %)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD– WERKE GMBH

P4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA – DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

Förklaringar till tabellerna 1 och 2

Kolumn A

Tabell 1: Tillverkarens namn: det namn på tillverkaren som anmälts till kommissionen av den berörda tillverkaren eller, när sådan anmälan inte skett, det namn som registrerats av medlemsstatens registreringsmyndighet.

Tabell 2: Poolens namn: det namn på poolen som uppgivits av poolansvarig.

Kolumn B

D: ett undantag som hänför sig till en småskalig tillverkare har beviljats i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 443/2009 med verkan från och med 2012.

ND: ett undantag som hänför sig till en nischtillverkare har beviljats i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 443/2009 med verkan från och med 2012.

P: tillverkaren är medlem i en pool (som anges i tabell 2) som har bildats i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 443/2009 och poolningsavtalet är giltigt för kalenderåret 2012.

Kolumn C

Antal registreringar: det totala antal nya bilar som registrerats av medlemsstaterna under ett kalenderår, med undantag av registreringar som avser uppgifter där vikt- och/eller koldioxidutsläppsvärden saknas samt registreringar som tillverkaren inte kan identifiera (angivna i felanmälan med felkod C enligt artikel 9.3 i förordning (EU) nr 1014/2010). Det antal registreringar som rapporterats av medlemsstaterna kan annars inte ändras.

Kolumn D

Korrigerat genomsnittligt CO2-utsläpp (65 %): genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp som har beräknats på grundval av de 65 % fordon hos varje tillverkare som har de lägsta utsläppen i enlighet med artikel 4 andra stycket första strecksatsen i förordning (EG) nr 443/2009 och avsnitt 4 i kommissionens meddelande KOM(2010) 657 slutlig. I tillämpliga fall har de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen justerats med beaktande av de korrigeringar som anmälts till kommissionen av den berörda tillverkaren. De uppgifter som använts för beräkningen omfattar uppgifter innehållande ett giltigt värde för vikt och koldioxidutsläpp.

Kolumn E

Specifikt utsläppsmål: utsläppsmål beräknat utifrån den genomsnittliga vikten för alla fordon som tillskrivs en tillverkare efter tillämpning av den formel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009.

Kolumn F

Avstånd till mål: skillnaden mellan genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp enligt kolumn D och specifikt utsläppsmål enligt kolumn E. När värdet i kolumn F är positivt överstiger det genomsnittliga specifika utsläppen det specifika utsläppsmålet.

Kolumn G

Justerat avstånd till mål: när värdena i denna kolumn skiljer sig från värdena i kolumn F, måste värdet i den kolumnen justeras med beaktande av en felmarginal. Felmarginalen är endast tillämplig om tillverkaren har meddelat kommissionen uppgifter med felkod B enligt artikel 9.3 i förordning (EU) nr 1014/2010. Felmarginalen beräknas enligt följande formel:

AC1= genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp inklusive oidentifierbara fordon (enligt vad som anges i kolumn D)

TG1= specifikt utsläppsmål inklusive oidentifierbara fordon (enligt vad som anges i kolumn E)

AC2= genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp exklusive oidentifierbara fordon

TG2= specifikt utsläppsmål exklusive oidentifierbara fordon

Kolumn I

Genomsnittligt CO2-utsläpp (100 %): genomsnittligt specifikt koldioxidutsläpp som har beräknats på grundval av 100 % av de fordon som tillskrivs en tillverkare. I tillämpliga fall har de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen justerats med beaktande av de korrigeringar som anmälts till kommissionen av den berörda tillverkaren. De uppgifter som används för beräkningen omfattar uppgifter som innehåller ett giltigt värde för vikt och koldioxidutsläpp, men beaktar inte de superkrediter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 443/2009.