ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.225.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 225

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
23 augusti 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 801/2013 av den 22 augusti 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge och om ändring av förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 802/2013 av den 22 augusti 2013 om godkännande av det verksamma ämnet fluopyram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 803/2013 av den 22 augusti 2013 om godkännande av folsyra som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 804/2013 av den 22 augusti 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 

*

Meddelande till läsaren – Sättet att hänvisa till rättsakter (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 801/2013

av den 22 augusti 2013

om ändring av förordning (EG) nr 1275/2008 vad gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge och om ändring av förordning (EG) nr 642/2009 vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG (2) föreskrivs en genomförandeåtgärd där en av prioriteringsåtgärderna är att minska standbyförlusterna för en grupp produkter.

(2)

Elförbrukningen för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter i nätverksanslutet standbyläge har tagits upp i den tekniska, miljömässiga och ekonomiska studien om förlusterna vid standby- och frånläge som genomfördes 2006/2007. I studien drog man slutsatsen att nätverksanslutbarhet skulle bli en vanlig egenskap hos hushålls- och kontorsprodukter. Den föreskrivande kommittén om ekodesign för energianvändande produkter rekommenderade den 21 juni 2008 att frågan om nätverksansluten standby skulle tas upp i ett separat förfarande, på grund av det vid den tidpunkten fanns en brist på uppgifter.

(3)

I arbetsplanen för ekodesign 2009–2011 fastställdes att nätverksanslutet standbyläge var en av prioriteringarna. Därför gjorde kommissionen 2010/2011 en förberedande studie av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av nätverksanslutet standbyläge. Studien utarbetades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från EU och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

I studien uppskattades energianvändningen för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som såldes i gemenskapen vad gäller tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till 54 TWh 2010, vilket motsvarar 23 miljoner ton koldioxidutsläpp. Om inga specifika motåtgärder vidtas väntas förbrukningen öka till 90 TWh 2020. Slutsatsen var att elförbrukningen relaterad till nätverksanslutet standbyläge kan minskas avsevärt. Den här förordningen bör öka genomslaget på marknaden för teknik som ger förbättrad energieffektivitet för nätverksanslutet standbyläge, vilket leder till energibesparingar på omkring 36 TWh fram till 2020 och 49 TWh fram till 2025 jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(5)

I studien fann man bland annat att ett energistyrningssystem som kopplar utrustning till ett läge motsvarande nätverksansluten standby när ingen av huvudfunktionerna utnyttjas är en förutsättning för att de potentiella besparingarna ska kunna uppnås. Det kan accepteras att utrustning som återaktiveras av en extern eller intern signal förblir i aktivt läge under en begränsad tid oberoende av dess huvudfunktion(er), exempelvis för att möjliggöra service eller nedladdning av mjukvara. Energistyrningssystem bör vara så utformade att produkten återgår till ett läge motsvarande nätverksansluten standby efter det att dessa uppgifter slutförts.

(6)

Den förberedande studien visade att det för nätverksanslutet standbyläge krävs en differentiering efter graden av nätverkstillgänglighet. Därför identifierades ett begränsat antal nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-produkter), bland annat router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal), hubb samt modem, vars huvudfunktioner är hanteringen av nätverkstrafik. Eftersom sådan utrustning förväntas omedelbart reagera på inkommande trafik kan läget för nätverksansluten standby motsvara viloläge.

(7)

Eftersom funktionerna vid standby- och nätverksanslutet standbyläge är sammankopplade och samma produkter omfattas ansåg även samrådsforumet för ekodesign den 14 september 2011 att ekodesignkraven avseende nätverksanslutet standbyläge bör fastställas i en ändringsakt till den befintliga kommissionsförordningen (EG) nr 1275/2008 (3).

(8)

Kraven för standby- och frånläge och för nätverksanslutet standbyläge bör ses över tillsammans. Eftersom det datum för översyn som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 inträffar innan den första etappen av krav för nätverksanslutet standbyläge trädde i kraft, bör förordningens översynsdatum senareläggas med ett år.

(9)

Eftersom tv-mottagare som är föremål för en produktspecifik genomförandeåtgärd för ekodesign undantas från kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 ingår ekodesignkraven för televisionsrelaterad nätverksansluten standby i kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (4). I den tekniska, miljömässiga och ekonomiska studien om nätverksanslutet standbyläge uppskattades det att ekodesignkraven för nätverksanslutet standbyläge för tv-mottagare skulle generera besparingar på ungefär 10 TWh till 2020.

(10)

För kaffebryggare delade samrådsforumet för ekodesign (5) den 16 december 2011 och den 18 april 2012 synpunkten att en produktspecifik genomförandeåtgärd inte borde antas, men att standbykraven i förordning (EG) nr 1275/2008 bör förtydligas för kaffebryggare.

(11)

I denna förordning införs specifikationer för energistyrningskraven för kaffebryggare med avseende på den standardfördröjningstid efter vilken produkten automatiskt växlas över till standby/frånläge.

(12)

Från den tekniska, miljömässiga och ekonomiska studien om hushållskaffebryggare som genomförts i enlighet med ekodesigndirektivet kan man dra slutsatsen att en begränsning av den fördröjning efter vilken kaffebryggarna automatiskt byts till standby/frånläge kommer att leda till ytterligare årliga besparingar på över 2 TWh till 2020. Dessa har inte beaktats i besparingsantagandena för förordning (EG) nr 1275/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1275/2008

Förordning (EG) nr 1275/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ska ersättas med följande:

2.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på ekodesign för standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge för utsläppande på marknaden av elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter.

Denna förordning ska inte tillämpas på elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning för avsedd användning.”

3.

Följande definitioner ska läggas till i artikel 2:

”10.   nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi, en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

11.   nätverksanslutet standbyläge: ett tillstånd där produkten kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösare via en nätverksanslutning.

12.   fjärrstyrd utlösare: en signal som kommer till produkten utifrån via ett nätverk.

13.   nätverksport: ett fast eller trådlöst fysiskt gränssnitt för nätverksanslutningen som finns i produkten och genom vilken produkten kan fjärraktiveras.

14.   logisk nätverksport: den nätverksteknik som drivs via en fysisk nätverksport.

15.   fysisk nätverksport: den fysiska (hårdvaru-)delen av en nätverksport. En fysisk nätverksport kan innehålla två eller fler nätverkstekniker.

16.   nätverkstillgänglighet: produktens förmåga att återuppta funktioner efter att en fjärrstyrd utlösare har upptäckts av nätverksporten.

17.   nätverksansluten produkt: en produkt som kan anslutas till ett nätverk och som har en eller fler nätverksportar.

18.   nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-produkter): produkter med en eller fler av följande funktioner, men inga andra, som viktigaste funktion(er): router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt, hubb, modem, IP-telefon, bildtelefon.

19.   nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighetsfunktionalitet (produkter med HiNA-funktioner): produkter med funktionaliteten hos en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal) eller en kombination av dessa, men som inte är en HiNA-produkt.

20.   router: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att fastställa den optimala rutten för vidarebefordran av nätverkstrafik. Routrar vidarebefordrar paket från ett nätverk till ett annat, baserat på nätverksskiktsinformation (L3).

21.   nätverksväxel: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att filtrera, vidarebefordra och distribuera ramar baserat på destinationsadressen för varje ram. Alla nätverksväxlar arbetar på minst datalänksskiktet (L2).

22.   trådlös nätverksanslutningspunkt: en enhet vars huvudfunktion är att tillhandahålla IEEE 802.11 (wi-fi)-anslutbarhet till flera klienter.

23.   hubb: en nätverksenhet som innehåller flera portar och som används för att ansluta segment i ett lokalt datornätverk.

24.   modem: en enhet vars huvudsakliga funktion är att överföra och ta emot digitalt modulerade analoga signaler över ett fast nätverk.

25.   skrivarprodukt: en produkt som genererar pappersutskrifter från elektroniska insignaler. Skrivarprodukten kan ha ytterligare funktioner och kan marknadsföras som en multifunktionsenhet eller multifunktionsprodukt.

26.   skrivarprodukt för stort format: Skrivarprodukt som är utformad för att skriva för A2-format eller större, inbegripet produkter för löpande matning av media med en bredd av minst 406 mm.

27.   system för telenärvaro: ett särskilt system för videokonferenser och -samarbete med hög definition som inkluderar ett användargränssnitt, en högdefinitionskamera, en bildskärm, ett ljudsystem och bearbetningsförmåga för kodning och avkodning av video och ljud.

28.   hushållskaffebryggare: en icke-kommersiell produkt för att brygga kaffe.

29.   hushållskaffebryggare med kaffefilter: en hushållskaffebryggare som använder perkolering för att extrahera kaffet.

30.   värmeelement: en komponent i kaffebryggaren som omvandlar el till värme för att värma vatten.

31.   kaffekoppsförvärmning: en funktion för att värma kaffekoppar som förvaras på kaffebryggaren.

32.   bryggningscykeln: den process som måste fullföljas för att producera kaffe.

33.   självrengöring: en process som kaffebryggaren genomför för invändig rengöring. Det kan antingen vara en enkel sköljning eller en rengöringsprocess med särskilda tillsatser.

34.   avkalkning: en process som kaffebryggaren genomför för att helt eller delvis avlägsna potentiellt kalk invändigt.

35.   stationär tunn klient: en dator som för sina primära funktioner är beroende av anslutning till databehandlingsresurser som finns någon annanstans (t.ex. en datorserver, fjärrarbetsstationer) och som inte har några inbyggda roterande lagringsmedier. En stationär tunn klients huvudenhet ska vara avsedd att ha en fast placering (t.ex. på ett skrivbord) och inte för att vara bärbar. Stationära tunna klienter kan ge information antingen till en extern, eller, om sådan ingår i produkten, till en intern bildskärm.

36.   arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som främst används för grafik, datorstödd konstruktion, programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter, och som har följande egenskaper:

a)En genomsnittlig tid mellan driftsfel (MTBF) på minst 15000 timmar.b)Har felkorrigerande kod (error-correcting code, ECC) och/eller buffrat minne.c)Uppfyller tre av följande fem kriterier:

1)

Den har kompletterande nätaggregat för högkapacitetsgrafik (dvs. kompletterande 12 V-försörjning med PCI-E, 6 stift).

2)

Systemet är kopplat för mer än × 4 PCI-E på systemkortet utöver den eller de grafiska kortkontakterna och eller PCI-X-stöd.

3)

Den stöder inte grafik enligt Uniform Memory Access (UMA).

4)

Den har minst fem kortkontakter för PCI, PCI-E eller PCI-X.

5)

Den har kapacitet för multiprocessorstöd för minst två processorer (måste fysiskt stödja separata paket/socklar för processorer, dvs. inte tillräckligt med stöd för en enda multikärneprocessor).

37.   rörlig arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som främst används för grafik, datorstödd konstruktion, programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter, med undantag av datorspel, och som är särskilt utformad för att vara bärbar och i drift under lång tid med eller utan direktanslutning till en växelströmskälla. Rörliga arbetsstationer har en integrerad bildskärm och kan drivas med ett integrerat batteri eller en annan bärbar kraftkälla. De flesta rörliga arbetsstationerna har extern elförsörjning och de flesta har integrerat tangentbord och pekdon.

Rörliga arbetsstationer har följande egenskaper:

a)En genomsnittlig tid mellan driftsfel (MTBF) på minst 13000 timmar.b)Ett diskret grafikkort (dGfx) som motsvarar klassificeringen enligt G3 (med rambuffert – databredd > 128 bitar), G4, G5, G6 eller G7.c)Stöd för minst tre interna lagringsmedium.d)Stöd för minst 32 GB systemminne.

38.   enkel server: en dator som i typfallet använder komponenter för stationära datorer i en formfaktor för stationära datorer, men den är i första hand konstruerad för att vara värd för andra datorer och för funktioner som att tillhandahålla nätverksinfrastrukturtjänster och vara värd för data/media, och som har följande egenskaper:

a)Den ska vara konstruerad i pelare eller torn eller annan formfaktor liknande dem som kännetecknar stationära datorer med all databehandling och lagring samt gränssnittet mot nätverket i samma låda/produkt.b)Den ska vara avsedd att vara i drift dygnet runt.c)Den ska kunna fungera i en miljö med flera användare samtidigt och då betjäna flera användare genom klientenheter i nätverk.d)Den ska vara utformad för ett av branschen godtaget operativsystem för serverapplikationer för hemmabruk eller som kräver låg kapacitet.e)De ska inte saluföras med diskret grafikkort (dGfx) som uppfyller klassificering i någon annan kategori än G1.

39.   datorserver: en produkt som utför datoroperationer och tillhandahåller tjänster och förvaltar resurser i nätverk för klientenheter, t.ex. stationära datorer, bärbara datorer, stationära tunna klienter, IP-telefoner eller andra datorservrar. En datorserver saluförs i allmänhet för användning i datacentrum och kontorsmiljö. Åtkomst till en datorserver sker i första hand via nätverksanslutningar och inte via direkta inenheter, som ett tangentbord eller en mus.

Datorservrar ska ha följande egenskaper:

a)De är utformade för att stödja operativsystem (OS) för datorservrar och/eller virtuella maskinhanteringssystem (VMM) och är inriktade på att köra företagsapplikationer som installerats av användare.b)De stöder felkorrigerande kod (ECC) och/eller buffrat minne (inbegripet buffrade DIMM-minnesmoduler och buffered on board-konfigurationer).c)De släpps ut på marknaden tillsammans med ett eller flera växel-/likströmsnätaggregat.d)Samtliga processorer har tillgång till ett delat systemminne och är oberoende av varandra synliga för ett enda operativsystem eller virtuellt maskinhanteringssystem.

4.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Krav på ekodesign

Krav på ekodesign för elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge fastställs i bilaga II.”

5.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Översyn

Senast den 7 januari 2016 ska kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen se över denna förordning och lägga fram resultaten av denna översyn inför samrådsforumet. Översynen ska särskilt behandla kraven för standby/frånläge och lämpligheten av och nivån på kraven för nätverksanslutet standbyläge med avseende på tredje etappen i genomförandet (2019).

Under översynen kan man bland annat undersöka utrustning för yrkesbruk och produkter med elmotorer med fjärrkontroll.”

6.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga II ska tillämpas från och med den 7 januari 2010.

Punkt 2 i bilaga II ska tillämpas från och med den 7 januari 2013.

Punkt 3 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Punkt 4 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Punkt 5 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Punkt 6 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Punkt 7 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.”

7.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 d ska ersättas med följande:

”d)

Energistyrning för alla produkter med undantag av nätverksanslutna produkter

Såvida det inte är olämpligt för den avsedda användningen, ska produkten vara försedd med en energistyrningsfunktion, eller en liknande funktion. När produkten inte tillhandahåller huvudfunktionen och andra energianvändande produkter inte är beroende av dess funktioner, ska produkten automatiskt efter kortast möjliga tid, anpassad till produktens avsedda funktion, växla över produkten till

standbyläge, eller

frånläge, eller

något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för energianvändning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till elnätet.

Energistyrningsfunktionen ska vara aktiverad.”

b)

Följande ska läggas till som nya punkter 3, 4, 5, 6, 7.

3.   Från och med den 1 januari 2015:

a)

Möjlighet att avaktivera anslutningen/anslutningarna till det trådlösa nätverket

Alla nätverksprodukter som kan anslutas till ett trådlöst nätverk ska erbjuda användaren möjligheten att avaktivera anslutningen/anslutningarna till det trådlösa nätverket. Detta krav gäller inte för produkter som är beroende av en enda anslutning till det trådlösa nätverket för avsedd användning och inte har någon anslutning till det fasta nätverket.

b)

Energistyrning för nätverksanslutna produkter

Produkten ska, såvida det inte är olämpligt för den avsedda användningen, vara försedd med en energistyrningsfunktion, eller en liknande funktion. När produkten inte tillhandahåller en huvudfunktion och andra energianvändande produkter inte är beroende av dess funktioner, ska energistyrningsfunktionen automatiskt efter kortast möjliga tid, anpassad till produktens avsedda funktion, växla över produkten till ett tillstånd som ger nätverksansluten standby.

I ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge får energistyrningsfunktionen automatiskt växla över produkten till standbyläge eller frånläge eller något annat läge som inte överskrider de tillämpliga energiförbrukningskraven för standbyläge och/eller frånläge.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska vara tillgänglig för alla nätverksportar i den nätverksanslutna produkten.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska aktiveras, såvida inte alla nätverksportar är avaktiverade. I det senare fallet ska energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, aktiveras om någon av nätverksportarna är aktiverade.

Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till ett läge som ger nätverksanslutet standbyläge får inte överstiga 20 minuter.

c)

Nätverksanslutna produkter som har ett eller fler standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen när alla nätverksportar är aktiverade.

d)

Nätverksanslutna produkter utom HiNA-produkter ska följa bestämmelserna i 2 d när alla nätverksportar är avaktiverade.

e)

Energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

Energianvändning för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 12,00 W.

Energianvändningen för andra nätverksanslutna produkter i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 6,00 W.

De energianvändningsgränser som anges ovan ska gälla för

i.

skrivarprodukter med ett nätaggregat med en märkeffekt som överstiger 750 W,

ii.

skrivarprodukter med stort format,

iii.

system för telenärvaro,

iv.

stationära tunna klienter,

v.

arbetsstationer,

vi.

rörliga arbetsstationer,

vii.

enkla servrar.

viii.

datorservrar.

4.   Från och med den 1 januari 2017:

Utöver bestämmelserna i punkt 3 a och 3 b ska följande gälla:

a)

Nätverksanslutna produkter som har ett eller fler standbylägen ska uppfylla kraven för detta/dessa standbyläge(n) när alla fasta nätverksportar är bortkopplade och när alla trådlösa nätverksportar är avaktiverade.

b)

Nätverksanslutna produkter utom HiNA-produkter ska följa bestämmelserna i 2 d när alla fasta nätverksportar är bortkopplade och alla trådlösa nätverksportar avaktiverade.

c)

Energianvändning i ett tillstånd som ger ”nätverksanslutet standbyläge”:

 

Energianvändningen för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 8,00 W.

 

Energianvändningen för andra nätverksanslutna produkter i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 3,00 W.

 

De energianvändningsgränser som anges i punkt c ska inte gälla för

i.

skrivarprodukter med stort format,

ii.

stationära tunna klienter,

iii.

arbetsstationer,

iv.

rörliga arbetsstationer,

v.

enkla servrar,

vi.

datorservrar.

5.   Från och med den 1 januari 2019:

Utöver bestämmelserna i punkterna 3 a, 3 b, 4 a, 4 b och 4 c ska följande bestämmelser gälla för nätverksansluten utrustning utom för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner:

Energianvändningen för nätverksanslutna produkter utom för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 2,00 W.

6.   Från och med den 1 januari 2015:

För kaffebryggare ska fördröjningstiden efter vilken produkten automatiskt växlar över till de lägen som anges i punkt 2 d i bilaga II vara följande:

För hushållskaffebryggare med kaffefilter som lagrar kaffet i en isolerad mugg, högst fem minuter efter den senaste bryggningscykeln är slutförd eller 30 minuter efter slutförandet av en avkalknings- eller självrengöringsprocess.

För hushållskaffebryggare med kaffefilter som lagrar kaffet i en icke-isolerad mugg, högst 40 minuter efter den senaste bryggningscykeln, eller 30 minuter efter slutförandet av en avkalknings- eller självrengöringsprocess.

För hushållskaffebryggare utom hushållskaffebryggare som har kaffefilter, högst 30 minuter efter slutförandet av den senaste bryggningscykeln eller högst 30 minuter efter aktivering av värmeelementet, eller högst 60 minuter efter aktivering av kaffekoppsförvärmningsfunktionen, eller högst 30 minuter efter slutförandet av avkalknings- eller självrengöringsprocessen, om inte ett alarm har utlösts som kräver ingripande från användarna för att förhindra en eventuell skada eller olycka.

Fram till ovan nämnda datum ska de ekodesignkrav som fastställs i punkt 2 d i bilaga II inte gälla.

7.   Krav på produktinformation

Från och med den 1 januari 2015 ska följande information för nätverksanslutna produkter finnas väl synlig på tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser:

a)

För varje standby- och/eller frånläge och det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion:

Uppgifter om energianvändning i watt, avrundat till en decimal.

Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till standby- och/eller frånläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

b)

Produktens elförbrukning i nätverksansluten standby om alla nätverksanslutna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa nätverksportar är aktiverade.

c)

Vägledning om hur man aktiverar och avaktiverar trådlösa nätverksportar.

Produktens elförbrukning i nätverksansluten standby enligt punkt b och vägledningen enligt punkt c ska dessutom ingå i bruksanvisningen.”

c)

Punkt 3 ska ersättas av en ny punkt 8:

”8.   Mätningar

Den energianvändning som avses i punkterna 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 e, 4 c och 5, och de tider som avses i punkt 6 ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.”

d)

Punkt 4 ska ersättas av en ny punkt 9:

”9.   Information som tillverkarna ska tillhandahålla

Med tanke på den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

a)

För varje standby- och/eller frånläge

Uppgifter om energianvändning i watt, avrundat till en decimal.

Använd mätmetod.

En beskrivning av hur produktläget valdes eller programmerades.

En beskrivning av de steg som leder till det läge då produkten automatiskt växlar läge.

Eventuella anmärkningar angående driften av produkten, t.ex. upplysningar om hur användaren kan växla produkten till ett nätverksanslutet standbyläge.

Om det är tillämpligt, standardtiden efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, har växlat produkten till det tillämpliga lågkapacitetsläget.

b)

För nätverksanslutna produkter:

Antal och typ av nätverksportar och, med undantag för trådlösa nätverksportar, var dessa portar sitter på produkten. Det ska särskilt anges om samma fysiska nätverksport rymmer flera typer av nätverksportar.

Om alla nätverksportar är avaktiverade före leverans.

Om produkten klassificeras som HiNA-produkt eller produkt med HiNa-funktion; om ingen information tillhandahålls anses detta vara fallet.

För varje typ av nätverksport:

Den standardtid efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över produkten till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

Utlösaren som används för att reaktivera produkten.

De (högsta) prestandaspecifikationerna.

Produktens (högsta) energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket energistyrningsfunktionen eller en liknande funktion kommer att växla över produkten om endast denna port används för fjärrstyrd aktivering.

Om ingen information tillhandahålls anses produkten inte vara en nätverksansluten produkt om den inte tillhandahåller funktionerna för en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal), hubb, modem, IP-telefon, bildtelefon.

c)

Testparametrar för mätningar:

Omgivande temperatur.

Testspänning i volt och frekvens i Hz.

Total harmonisk distorsion för systemet för elförsörjning.

Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

d)

Produktens egenskaper som är relevanta för bedömning av överensstämmelse med de krav som anges i punkt 1 c, eller de krav som anges i punkt 2 c och/eller 2 d och/eller 3 b, enligt vad som är tillämpligt, inbegripet den tid det tar att automatiskt uppnå standbyläge, frånläge eller annat läge som inte överskrider de tillämpliga elförbrukningskraven för från- och/eller standbyläge.

Framför allt ska, i förekommande fall, en teknisk motivering lämnas om att de krav som fastställs i punkt 1 c, eller de krav som fastställs i punkt 2 c och/eller 2 d och/eller 3 b, är olämpliga för den avsedda användningen av produkten. Behovet att upprätthålla en eller fler nätverksanslutningar eller vänta på en fjärrstyrd utlösare anses inte vara en teknisk motivering för undantag från de krav som fastställs i 2 d när det gäller en produkt som inte definieras som en nätverksansluten produkt av tillverkaren.”

8.

Följande ska läggas till i bilaga III:

”Vad gäller de krav som fastställs i punkt 2 d i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet ovan för att mäta energiförbrukningen efter det att energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, har växlat över produkten till det tillämpliga läget.

Vad gäller de krav som anges i punkterna 3 c och 4 a i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet ovan, efter att alla enhetens nätverksportar har avaktiverats och/eller bortkopplats, enligt vad som är tillämpligt.

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (6) ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i punkterna 3 och 4 i bilaga II, enligt vad som är tillämpligt.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet på följande sätt:

 

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har en typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, ska en av dessa portar slumpmässigt väljas och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ för kontroll av kraven i bilaga II punkt 3 ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

 

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för den tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om enheten reaktiveras.

 

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av en och samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en av dessa portar, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

 

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av kraven i bilaga II punkt 3 ska de trådlösa nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

 

För varje typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas. Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för produkten genom nätverksporten och det kontrolleras om tv-mottagaren reaktiveras. Om en fysisk nätverksport delas av minst två typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.

 

Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger gränsvärdet med över 10 %.

 

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om genomsnittet av resultaten för varje typ av nätverksport i de senare tre testerna inte överstiger gränsvärde med över 10 %.

 

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

 

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har tagits.

Utöver det förfarande som anges ovan ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

9.

I bilaga IV ska följande läggas till efter sista meningen:

”Nätverksansluten standby: 3 W för HiNA-produkter, 1 W eller mindre för icke-HiNA-produkter.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 642/2009

Förordning (EG) nr 642/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande definitioner läggas till:

”12.   nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi, en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

13.   nätverksport: ett fast eller trådlöst fysiskt gränssnitt för nätverksanslutning som finns på tv-mottagaren och genom vilken tv-mottagaren kan fjärraktiveras.

14.   nätverksansluten tv-mottagare: en tv-mottagare som kan anslutas till ett nätverk och som har en eller flera nätverksportar.

15.   nätverkstillgänglighet: tv-mottagarens förmåga att återuppta funktioner efter att en fjärrstyrd utlösare har upptäckts av nätverksporten.

16.   fjärrstyrd utlösare: en signal som kommer till tv-mottagaren utifrån via ett nätverk.

17.   nätverksanslutet standbyläge: ett tillstånd där tv-mottagaren kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösare via en nätverksanslutning.

18.   nätverksansluten tv-mottagare med HiNA-funktion (hög nätverkstillgänglighetsfunktionalitet): en tv-mottagare med funktionaliteten hos en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal) eller en kombination av dessa.

19.   router: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att fastställa den optimala rutten för vidarebefordran av nätverkstrafik. Routrar vidarebefordrar paket från ett nätverk till ett annat, baserat på nätverksskiktsinformation (L3).

20.   nätverksväxel: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att filtrera, vidarebefordra och distribuera ramar baserat på destinationsadressen för varje ram. Alla nätverksväxlar arbetar på minst datalänkskiktet (L2).

21.   trådlös nätverksanslutningspunkt: en enhet vars huvudfunktion är att tillhandahålla IEEE 802.11-anslutbarhet (wi-fi) till flera klienter.”

2.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till som punkt 3:

”3.   EFFEKTFÖRBRUKNING I NÄTVERKSANSLUTET STANDBYLÄGE

1.

Från och med den 1 januari 2015:

a)

Möjlighet att avaktivera trådlös nätverksanslutning

Om en nätverksansluten tv-mottagare kan anslutas till ett trådlöst nätverk ska det vara möjligt för användaren att avaktivera den trådlösa nätverksanslutningen (en eller flera). Detta krav gäller inte för produkter som förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för avsedd användning och som inte har någon fast nätverksanslutning.

b)

Energistyrning för nätverksanslutna tv-mottagare

Nätverksanslutna tv-mottagare ska erbjuda funktioner med följande egenskaper:

 

Efter högst fyra timmar i påläge sedan användaren senast ändrade en inställning och/eller bytte kanal, ska tv-mottagaren automatiskt byta från påläge till ett tillstånd som ger nätverksansluten standby eller något annat tillstånd som inte överskrider de gällande elförbrukningskraven för tillstånd som ger nätverksansluten standby.

 

Tv-mottagare ska visa ett varningsbudskap innan de automatiskt växlar från påläge till tillämpligt tillstånd. Denna funktion ska ställas in som standard.

 

I ett nätverksanslutet standbyläge får energistyrningsfunktionen automatiskt växla över tv-mottagaren till standbyläge eller frånläge eller ett annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga energianvändningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

 

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska finnas tillgänglig för den nätverksanslutna tv-mottagarens samtliga nätverksportar.

 

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska aktiveras om inte samtliga trådlösa nätverksportar är avaktiverade. I sådana fall ska energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, aktiveras om någon av nätverksportarna är avaktiverade.

c)

En nätverksansluten tv-mottagare som har ett eller flera standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen (ett eller flera) när samtliga trådlösa nätverksportar är avaktiverade.

d)

Effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare med HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 12,00 W.

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 6,00 W.

2.

Från och med 1 januari 2017:

Utöver bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ska följande bestämmelser gälla:

a)

En nätverksansluten tv-mottagare som har ett eller flera standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen (ett eller flera) när samtliga fasta nätverksportar är bortkopplade och samtliga trådlösa nätverksportar avaktiverade.

b)

En nätverksansluten tv-mottagare ska uppfylla kraven i 2.2 d när samtliga fasta nätverksportar är bortkopplade och samtliga nätverksportar avaktiverade.

c)

Effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare med HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 8,00 W.

 

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 3,00 W.

3.

Från och med 1 januari 2019:

Utöver bestämmelserna i punkterna 1 a, 1 b, 2 a, 2 b och 2 c ska följande bestämmelser gälla för nätverksanslutna tv-mottagare utom för HiNA-utrustning eller tv-mottagare med HiNA-funktion:

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 2,00 W.”

b)

Punkt 3 ska bli punkt 4.

c)

Punkt 4 ska bli punkt 5.

d)

Punkt 5 ska bli punkt 6.

e)

I punkt 5.1 (den nya punkten 6.1) ska följande läggas till efter led d som led e:

”e)

För nätverksanslutet standbyläge:

Antal och typ av nätverksportar och, utom för trådlösa nätverksportar, var dessa portar är placerade på tv-mottagaren. Det ska i synnerhet anges om samma fysiska nätverksport rymmer flera olika typer av nätverksportar.

Om alla nätverksportar avaktiveras före leverans.

Om tv-mottagaren kan betecknas som tv-mottagare med HiNA-funktion, om ingen information tillhandahålls anses tv-mottagaren inte vara en HiNA-produkt eller en tv-mottagare med HiNA-funktion.”

f)

I punkt 5.1 (den nya punkten 6.1) ska följande läggas till efter led e som led f:

”f)

För varje typ av nätverksport:

Standardtiden för när energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över tv-mottagaren till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

Den utlösare som används för att reaktivera produkten.

De (högsta) prestandaspecifikationerna.

Tv-mottagarens (högsta) effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, om endast denna port används för fjärraktivering.

Om ingen information tillhandahålls anses tv-mottagaren inte vara en nätverksansluten tv-mottagare.”

g)

Punkt 5.1 e ska bli den nya punkten 6.1 g.

h)

I punkt 5.2 (den nya punkten 6.2) ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

För varje standby- och/eller frånläge och det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge: uppgifter om effektförbrukning i watt, avrundat till två decimaler.”

3.

I bilaga II ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Mätning av effektförbrukning i standby/frånläge samt i nätverksanslutet standbyläge

Mätningarna av den effektförbrukning som avses i del 2 och 3 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande villkor:

Den energiförbrukning som avses i punkterna 2.1 a, 2.1 b, 2.2 a, 2.2 b, 3.1 d och 3.2 c ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.”

4.

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

KONTROLLFÖRFARANDE

A.   Kontrollförfarande för de krav som fastställs i punkterna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I.

1.

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (7) ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i delarna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda tv-enhet.

Modellen ska anses uppfylla kraven i bilaga I, om

a)

resultatet för effektförbrukning i påläge inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 och 2 i del 1 i bilaga I med mer än 7 %, och

b)

resultatet för från- och standbyläge, såsom tillämpligt, inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 a, 1 b, 2 a och 2 b i del 2 i bilaga I med mer än 0,10 watt, och

c)

resultatet för kvoten för toppnivå av luminans som anges i del 5 i bilaga I inte hamnar under 60 %.

Om resultaten som anges i punkterna 1 a eller 1 b eller 1 c inte uppnås, ska ytterligare tre enheter av samma modell provas.

2.

Sedan ytterligare tre enheter av samma modell har provats, ska modellen anses uppfylla kraven i bilaga I, om

a)

genomsnittet för resultaten för effektförbrukning i påläge för de senare tre enheterna inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 och 2 i del 1 i bilaga I med mer än 7 %, och

b)

genomsnittet för resultaten för de senare tre enheterna i från- och standbyläge, såsom tillämpligt, inte överstiger de tillämpbara gränsvärden som anges i punkterna 1 a, 1 b, 2 a och 2 b i del 2 i bilaga I med mer än 0,10 watt, och

c)

genomsnittet för resultaten för de senare tre enheterna för kvoten för toppnivå av luminans som anges i del 5 i bilaga I inte hamnar under 60 %.

Om resultaten som anges i punkterna 2 a, 2 b och 2 c inte uppnås, ska modellen inte anses uppfylla kraven.

B.   Kontrollförfarande för de krav som fastställs i del 3 i bilaga I

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i punkterna 1 d och 2 c i del 3 i bilaga I, såsom tillämpligt. De ska använda sig av det tillämpliga förfarandet nedan, efter att ha avaktiverat eller kopplat bort, såsom tillämpligt, enhetens samtliga nätverksportar.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda tv-enhet enligt följande:

Om tv-mottagaren enligt den tekniska dokumentationen har en typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, ska en av dessa portar väljas slumpmässigt och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ för kontroll av bestämmelserna i bilaga I punkt 2 ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ska den porten anslutas till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för den tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om enheten reaktiveras.

Om tv-mottagaren enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska förfarandet upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av en och samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en av dessa portar, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av bestämmelserna i bilaga II punkt 3 ska de trådlösa nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om tv-mottagaren reaktiveras.

Om en fysisk nätverksport delas av flera typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.

Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger gränsvärdet med mer än 7 %.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om genomsnittet för resultaten för varje typ av nätverksport i de senare tre testerna inte överstiger gränsvärdet med mer än 7 %.

I annat fall ska det anses att modellen inte uppfyller kraven.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har tagits

C.   Kontroll av överensstämmelse

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(3)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.

(4)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 42.

(5)  EUT L 190, 18.7.2008, s. 22.

(6)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.”

(7)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.”


23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 802/2013

av den 22 augusti 2013

om godkännande av det verksamma ämnet fluopyram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För fluopyram uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens beslut 2009/464/EG (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Tyskland den 30 juni 2008 emot en ansökan från Bayer CropScience AG om upptagande av det verksamma ämnet fluopyram i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2009/464/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 30 augusti 2011.

(4)

Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Myndigheten lade fram sin slutsats (4) om riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet fluopyram för kommissionen den 17 december 2012. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 16 juli 2013 i form av kommissionens granskningsrapport om fluopyram.

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller fluopyram i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b samt 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Fluopyram bör därför godkännas.

(6)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och i ljuset av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter krävas in.

(7)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla: Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller fluopyram. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör i enlighet med direktiv 91/414/EEG en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(9)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (5) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med dem som föreskrivs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(10)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (6) ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet fluopyram enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller fluopyram som verksamt ämne senast den 31 juli 2014.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen har uppfyllts, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–13.4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller fluopyram, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 januari 2014 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller fluopyram som enda verksamma ämne, vid behov senast den 31 juli 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller fluopyram som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 juli 2015 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 151, 16.6.2009, s. 37.

(4)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):1, artikelnr 3052. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu.

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Fluopyram

CAS-nr 658066-35-4

CIPAC-nr 807

N-{2-[3-kloro-5-(trifluorometyl)-2-pyridyl]etyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamid

≥ 960 g/kg

1 februari 2014

31 januari 2024

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluopyram från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 16 juli 2013, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på risken för fåglar och vattenlevande organismer.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

1.

Den långsiktiga risken för insektsätande fåglar.

2.

Eventuella hormonstörande effekter på andra ryggradsdjur som inte är målarter än däggdjur.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten inkomma med uppgifterna i led 1 senast den 1 februari 2016 och med uppgifterna i led 2 inom två år efter antagandet av OECD:s riktlinjer för test angående hormonstörande egenskaper.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande uppgifter läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”51

Fluopyram

CAS-nr 658066-35-4

CIPAC-nr 807

N-{2-[3-kloro-5-(trifluorometyl)-2-pyridyl]etyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamid

≥ 960 g/kg

1 februari 2014

31 januari 2024

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluopyram från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 16 juli 2013, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på risken för fåglar och vattenlevande organismer.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

1.

Den långsiktiga risken för insektsätande fåglar.

2.

Eventuella hormonstörande effekter på andra ryggradsdjur som inte är målarter än däggdjur.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten inkomma med uppgifterna i led 1 senast den 1 februari 2016 och med uppgifterna i led 2 inom två år efter antagandet av OECD:s riktlinjer för test angående hormonstörande egenskaper.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 803/2013

av den 22 augusti 2013

om godkännande av folsyra som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

I enlighet med direktiv 70/524/EEG godkändes folsyra utan tidsbegränsning som fodertillsats för alla djurarter i den funktionella gruppen ”vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt”. Produkten infördes därefter som en befintlig produkt i Europeiska unionens register över fodertillsatser i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen har det lämnats in en ansökan om en ny utvärdering av folsyra som fodertillsats för alla djurarter, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”näringstillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 24 april 2012 (3) att folsyra under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa och inte förväntas medföra en ytterligare risk för miljön. Myndigheten drog också slutsatsen att inga säkerhetsrisker skulle uppstå för användarna om lämpliga skyddsåtgärder vidtogs. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av folsyra visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet tillämpas omedelbart, bör det tillåtas en övergångsperiod för avveckling av befintliga lager av tillsatsen och av förblandningar och foderblandningar innehållande den enligt godkännandet genom direktiv 70/524/EEG.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i bilagan.

Artikel 2

Både det preparat som anges i bilagan och foder innehållande detta preparat som har tillverkats och märkts före den 12 mars 2014 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 12 september 2013 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  The EFSA Journal, vol. 10(2012): 5, artikelnr 2674.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

3a316

Folsyra

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av folsyra, fast form

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Namn: folsyra

Kemisk formel: C19H19N7O6

CAS-nr: 59-30-3

Framställt genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 96 % folsyra, uttryckt som vattenfri substans

Renhetskriterier: enligt Europeiska farmakopén, 6:e utgåvan 01/2008/0067

 

Analysmetod  (1)

Bestämning av folsyra i fodertillsats och förblandningar: omvänd fas-HPLC (vätskekromatografi) med UV-detektor (RP-HPLC-UV).

Bestämning av totala folater (inkl. tillsatt folsyra) i foder och vatten: mikrobiologisk analys baserad på en metod som validerats genom ett CEN-ringtest enligt EN 14131.

Alla djurarter

1.

Om preparatet innehåller en teknisk tillsats eller foderråvaror för vilka en högsta halt har fastställts eller som är föremål för andra restriktioner, ska tillverkaren av fodertillsatsen informera kunderna om detta.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och villkor för stabilitet.

3.

Folsyra får också användas i dricksvatten.

4.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och hudskydd ska användas vid hantering.

12 september 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 804/2013

av den 22 augusti 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

121,9

ZZ

121,9

0805 50 10

AR

118,3

CL

112,4

TR

70,0

UY

99,9

ZA

104,1

ZZ

100,9

0806 10 10

EG

182,8

MA

135,8

TR

145,7

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

186,2

BR

108,7

CL

140,9

CN

95,5

NZ

125,1

US

129,8

ZA

117,7

ZZ

129,1

0808 30 90

AR

196,9

CL

148,9

TR

147,4

ZA

87,4

ZZ

145,2

0809 30

TR

142,6

ZZ

142,6

0809 40 05

BA

52,6

MK

57,7

TR

101,0

ZZ

70,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

I enlighet med rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1) ska från och med den 1 juli 2013 endast den elektroniska utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter ska den tryckta utgåvan vara giltig och ha rättslig verkan i enlighet med villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 216/2013.


23.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/s3


MEDDELANDE TILL LÄSAREN – SÄTTET ATT HÄNVISA TILL RÄTTSAKTER

Från och med den 1 juli 2013 har sättet att hänvisa till rättsakter ändrats.

Under en övergångsperiod kommer både det nya och det gamla sättet att användas.