ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.192.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 192

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
13 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 666/2013 av den 8 juli 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för dammsugare ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 667/2013 av den 12 juli 2013 om godkännande av diklazuril som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns (innehavare av godkännandet: Eli Lilly and Company Ltd) och om upphävande av förordning (EG) nr 162/2003 ( 1 )

35

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 668/2013 av den 12 juli 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb och pyraklostrobin i eller på vissa produkter ( 1 )

39

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2013 av den 12 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

72

 

 

BESLUT

 

 

2013/375/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 9 juli 2013 om godkännande av Portugals uppdaterade makroekonomiska anpassningsprogram

74

 

 

2013/376/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 28 juni 2013 om upphävande av beslut ECB/2013/13 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/21)

75

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

13.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 665/2013

av den 3 maj 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med betraktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade rättsakter om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Energiförbrukningen hos dammsugare står för en betydande del av den totala energiförbrukningen i unionen. Möjligheterna att minska energiförbrukningen för dammsugare är betydande.

(3)

Våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, robotdammsugare, industridammsugare, centraldammsugare, batteridrivna dammsugare, golvbonare och utomhusdammsugare har särskilda egenskaper och bör därför inte omfattas av den här förordningen.

(4)

Den information som anges på etiketten bör tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (2).

(5)

Denna förordning bör fastställa en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på etiketten för dammsugare.

(6)

Denna förordning bör dessutom fastställa krav avseende den tekniska dokumentationen och produktbladet för dammsugare.

(7)

Förordningen bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av dammsugare, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(8)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav för märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för nätanslutna elektriska dammsugare, inklusive hybriddammsugare.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

(a)

våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, batteridrivna dammsugare, robotdammsugare, industridammsugare eller centraldammsugare,

(b)

golvbonare,

(c)

utomhusdammsugare.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   dammsugare: en apparat som, med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, avlägsnar smuts från den yta som ska rengöras.

2.   hybriddammsugare: dammsugare som kan drivas både via elnätet och med batterier.

3.   våtdammsugare: dammsugare som avlägsnar torrt och/eller vått material (smuts) från en yta genom att applicera ett vattenbaserat rengöringsmedel eller ånga, och som därefter avlägsnar rengöringsmedlet/ångan samt smutsen med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, inbegripet de dammsugartyper som brukar benämnas textilvårdsmaskiner (dvs. spray/extraktionsmaskiner).

4.   kombinerad våt- och torrdammsugare: dammsugare som är utformad för att avlägsna en vätskevolym på mer än 2,5 liter och som dessutom har samma funktioner som en torrdammsugare.

5.   torrdammsugare: dammsugare som är utformad för att avlägsna smuts som i princip är torr (damm, fibrer, trådar), inklusive dammsugartyper som är försedda med batteridrivna s.k. aktiva munstycken.

6.   batteridrivet aktivt munstycke: munstycke som är försett med en batteridriven vibrerande anordning som hjälper till att avlägsna smuts.

7.   batteridriven dammsugare: dammsugare som drivs enbart med batterier.

8.   robotdammsugare: batteridriven dammsugare som utan mänsklig medverkan kan operera inom en viss radie och som består av en rörlig del och en dockningsstation och/eller andra tillbehör som bidrar till funktionen.

9.   industridammsugare: dammsugare som är avsedd att ingå i en produktionsprocess, som är utformad för att avlägsna farliga material och/eller som är utformad för att avlägsna tungt damm inom byggnads-, gjuteri-, gruv- eller livsmedelsindustri och/eller som ingår i en industrimaskin eller ett industriverktyg och/eller som är en kommersiell dammsugare vars munstycke är bredare än 0,50 m.

10.   kommersiell dammsugare: dammsugare för yrkesmässig städning som är avsedd att användas av icke-yrkesmän eller fast anställd eller inhyrd städpersonal på kontor, i affärer samt på sjukhus och hotell, och som av tillverkaren betecknas som en kommersiell dammsugare i en försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (3).

11.   centraldammsugare: dammsugare med en fast (ej rörlig) centralenhet som skapar undertryck och med slanganslutningar på fasta ställen i byggnaden.

12.   golvbonare: elektrisk apparat som är avsedd att skydda, putsa och/eller ge glans åt vissa typer av golv och vanligen används i kombination med ett polermedel som apparaten gnider ut över golvet; vanligen kan den också fungera som dammsugare.

13.   utomhusdammsugare: apparat som är avsedd för användning utomhus för att suga upp avfall, såsom gräsklipp och löv, i en uppsamlingsbehållare med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, och som kan ha finfördelningsfunktion och som även kan ha utblåsfunktion.

14.   batteridriven dammsugare av normalstorlek: batteridriven dammsugare som i fulladdat tillstånd kan rengöra 15 m2 golvyta med 2 dubbeldrag över varje del av golvet utan återuppladdning.

15.   dammsugare med vattenfilter: torrdammsugare som använder mer än 0,5 liter vatten som huvudsakligt filtermedium, varvid insugsluften trycks genom vattnet så att torrt material avlägsnas under passagen.

16.   hushållsdammsugare: dammsugare som är avsedd för hushållsbruk och för vilken tillverkaren anger detta i försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (4).

17.   universaldammsugare: dammsugare som levereras med ett fast eller minst ett löstagbart munstycke för rengöring av såväl mattor som hårda golv eller som levereras med både minst ett löstagbart specialmunstycke för rengöring av mattor och minst ett löstagbart munstycke för rengöring av hårda golv.

18.   dammsugare för hårda golv: dammsugare som levereras med ett fast specialmunstycke för rengöring av hårda golv, eller som bara levereras med ett eller flera löstagbara specialmunstycken för rengöring av hårda golv.

19.   mattdammsugare: dammsugare som levereras med ett fast specialmunstycke för rengöring av mattor, eller som bara levereras med ett eller flera löstagbara specialmunstycken för rengöring av mattor.

20.   likvärdig dammsugare: dammsugarmodell som släpps ut på marknaden och som har samma märkeffekt, årliga energiförbrukning, dammupptagning på matta och hårt golv, partikelutsläpp och ljudeffektnivå som en annan modell som samma tillverkare släpper ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

1.   Leverantörerna ska från och med den 1 september 2014 se till att

(a)

varje dammsugare är försedd med en tryckt etikett i det format och med den information som anges i bilaga II,

(b)

ett produktblad enligt bilaga III tillhandahålls,

(c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga IV tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

(d)

all reklam som innehåller energirelaterad information eller prisuppgift för en viss modell av dammsugare också anger energieffektivitetsklassen,

(e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av dammsugare och som redogör för dess specifika tekniska parametrar också anger dess energieffektivitetsklass.

2.   Den etikettutformning som anges i bilaga II ska tillämpas enligt följande tidtabell:

(a)

För dammsugare som släpps ut på marknaden från och med den 1 september 2014 ska etiketterna vara utformade i enlighet med etikett 1 i bilaga II.

(b)

För dammsugare som släpps ut på marknaden från och med den 1 september 2017 ska etiketterna vara utformade i enlighet med etikett 2 i bilaga II.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska från och med den 1 september 2014 se till att

(a)

varje dammsugarmodell som visas på försäljningsstället är försedd med en väl synlig etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3, antingen fäst på utsidan av apparaten eller i form av en vidhängande etikett,

(b)

dammsugare som bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten utställd, enligt artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med bilaga V till denna förordning,

(c)

all reklam som innehåller energirelaterad information eller prisuppgift för en viss modell av dammsugare också har en hänvisning till energieffektivitetsklassen,

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av dammsugare och som redogör för dess specifika tekniska parametrar också har en hänvisning till energieffektivitetsklassen.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder enligt bilaga VI.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa förfarandet i bilaga VII när de bedömer överensstämmelse med uppgiven energieffektivitetsklass, klasser avseende rengöringsprestanda, partikelutsläppsklass, årlig energiförbrukning och ljudeffektnivå.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska man särskilt bedöma kontrolltoleranserna i bilaga VII och frågan om huruvida batteridrivna dammsugare av normalstorlek bör omfattas, samt huruvida det är möjligt att använda mätmetoder för årlig energiförbrukning, dammupptagning och partikelutsläpp som baseras på en delvis fylld behållare i stället för en tom behållare.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Denna förordning ska tillämpas på dammsugare med vattenfilter från och med den 1 september 2017.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(3)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.


BILAGA I

Klasser för energieffektivitet, rengöringsprestanda och partikelutsläpp

1.   Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för dammsugare ska fastställas utifrån den årliga energiförbrukningen enligt tabell 1. Den årliga energiförbrukningen för dammsugare ska fastställas i enlighet med bilaga VI.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklass

Årlig energiförbrukning (AE) [kWh/år]

Etikett 1

Etikett 2

A+++

ej tillämpligt

AE ≤ 10,0

A++

ej tillämpligt

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

ej tillämpligt

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

ej tillämpligt

F

52,0 < AE ≤ 58,0

ej tillämpligt

G

AE > 58,0

ej tillämpligt

2.   Klasser avseende rengöringsprestanda

Klassen avseende rengöringsprestanda för dammsugare ska fastställas utifrån dammupptagningen (dpu) enligt tabell 2. Dammupptagningen för dammsugare ska fastställas i enlighet med bilaga VI.

Tabell 2

Klasser avseende rengöringsprestanda

Klass avseende rengöringsprestanda

Dammupptagning på matta (dpuc )

Dammupptagning på hårt golv (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Partikelutsläpp

Partikelutsläppsklassen för dammsugare ska fastställas utifrån partikelutsläppet enligt tabell 3. Partikelutsläppet för dammsugare ska fastställas i enlighet med bilaga VI.

Tabell 3

Partikelutsläppsklasser

Partikelutsläppsklass

Partikelutsläpp (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


BILAGA II

Etiketten

1.   ETIKETT 1

1.1.   Universaldammsugare

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

Image

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga I. Pilen som anger dammsugarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Genomsnittlig årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

V.

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI.

Klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I.

VII.

Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I.

VIII.

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4,1 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1).

1.2.   Dammsugare för hårda golv

Image

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga I. Pilen som anger dammsugarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Genomsnittlig årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

V.

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI.

Symbol för olämplig användning.

VII.

Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I.

VIII.

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4,2 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

1.3.   Mattdammsugare

Image

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga I. Pilen som anger dammsugarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Genomsnittlig årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

V.

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI.

Klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I.

VII.

Symbol för olämplig användning.

VIII.

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.3 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.   ETIKETT 2

2.1.   Universaldammsugare

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.1.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.1 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.2.   Dammsugare för hårda golv

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.2.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.2 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.3.   Mattdammsugare

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.3.

Etiketterna ska utformas enligt punkt 4.3 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

3   ETIKETTENS UTFORMNING

3.1.   Etiketten för universaldammsugare ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

(a)

Etiketten ska vara minst 75 mm bred och 150 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska den ha samma proportioner som enligt specifikationerna ovan.

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 3,5 pt – färg: Cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm.

Image

EU-logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energilogotyp: bredd: 62 mm, höjd: 12 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – längd: 62 mm.

Image

Skalorna A–G och A+++–D:

Pil: höjd: 6 mm, avstånd: 1 mm – färger:

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

Text: Calibri fet 13 pt, versaler, vit.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 17 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart,

Text: Calibri fet 18,5 pt, versaler, vit; ”+”-symboler: Calibri fet 11 pt, vit, på en enda rad.

Image

Energi

Text: Calibri normal 6 pt, versaler, svart.

Image

Årlig energiförbrukning i kWh:

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart,

”kWh/år”: Calibri fet 12 pt, 100 % svart.

Image

Rengöringsprestanda på matta:

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Bokstäver: Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart, och Calibri fet 18 pt, 100 % svart.

Image

Rengöringsprestanda på hårt golv:

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Bokstäver: Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart, och Calibri fet 18 pt, 100 % svart.

Image

Partikelutsläpp

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Bokstäver: Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart, och Calibri fet 18 pt, 100 % svart.

Image

Ljudeffektnivå:

Ram: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm,

Värde: Calibri fet 16 pt, 100 % svart,

”dB”: Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 62 × 10 mm.

Image

Förordningens och etikettens nummer:

Text: Calibri fet 8 pt.

3.2.   Etiketten för dammsugare för hårda golv ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

Beskrivningen av etikettens utformning ska följa punkt 4.1 i denna bilaga, utom när det gäller nummer 9, där följande gäller:

Image

Rengöringsprestanda på matta:

Symbol för olämplig användning: kantlinje 3 pt – färg: 00-X-X-00 (100 % röd) – diameter 16 mm.

3.3.   Etiketten för mattdammsugare ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

Beskrivningen av etikettens utformning ska följa punkt 4.1 i denna bilaga, utom när det gäller nummer 10, där följande gäller:

Image

Rengöringsprestanda på hårt golv:

Symbol för olämplig användning: kantlinje 3 pt – färg: 00-X-X-00 (100 % röd) – diameter 16 mm.


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA III

Produktblad

1.

Informationen i produktbladet för dammsugare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller annan dokumentation som medföljer produkten:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

(b)

Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av dammsugare från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

(c)

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(d)

Årlig energiförbrukning i kWh/år avrundat till en decimal, enligt definitionen i bilaga VI. Den ska uttryckas som: ”Indikativ årlig energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 städtillfällen. Den faktiska årliga energiförbrukningen beror på hur maskinen används.”

(e)

För universaldammsugare och mattdammsugare: klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I. För dammsugare avsedda för hårda golv: upplysningen ”Ej lämplig för användning på mattor med det medföljande munstycket”.

(f)

För universaldammsugare och dammsugare för hårda golv: klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I. För mattdammsugare: upplysningen ”Ej lämplig för användning på hårda golv med det medföljande munstycket”.

(g)

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(h)

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

(i)

Angiven märkeffekt, enligt definitionen i bilaga VI.

(j)

Om dammsugaren har tilldelats ett EU-miljömärke i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges.

2.

Ett produktblad kan gälla ett antal dammsugarmodeller som tillhandahålls av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i produktbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. I sådana fall ska även uppgifterna enligt punkt 1 anges, om de inte framgår av etiketten.


BILAGA IV

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 ska omfatta följande uppgifter:

(a)

Leverantörens namn och adress.

(b)

En allmän beskrivning av dammsugartyp och/eller dammsugarmodell och/eller dammsugarens modellbeteckning; dessa uppgifter ska möjliggöra en enkel och otvetydig identifiering.

(c)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats, i förekommande fall.

(d)

Övriga tekniska standarder och specifikationer som använts, i förekommande fall.

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som har behörighet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

(f)

Följande tekniska parametrar, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VI:

(i)

Specifik energiförbrukning vid test på matta, i förekommande fall.

(ii)

Specifik energiförbrukning vid test på hårt golv, i förekommande fall.

(iii)

Dammupptagning på matta respektive hårt golv, beroende på vad som gäller.

(iv)

Partikelutsläpp.

(v)

Ljudeffektnivå.

(vi)

Angiven märkeffekt.

(vii)

Specifika värden enligt punkterna 3 och 4 i bilaga VI, i förekommande fall.

(g)

Resultatet av de beräkningar som gjorts i enlighet med bilaga VI.

2.

Om uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av dammsugare har erhållits genom beräkningar utifrån en likvärdig dammsugare ska den tekniska dokumentationen redogöra för dessa beräkningar och för de tester som leverantörerna gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Den tekniska dokumentationen ska också omfatta en förteckning över samtliga likvärdiga dammsugarmodeller där informationen erhållits på samma sätt.

3.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG.


BILAGA V

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd

1.

Den information som avses i artikel 4 b ska anges i följande ordning:

(a)

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(b)

Årlig energiförbrukning, enligt definitionen i bilaga VI.

(c)

För universaldammsugare och mattdammsugare: klass avseende rengöringsprestanda på matta, fastställd i enlighet med bilaga I. För dammsugare avsedda för hårda golv: upplysningen ”ej lämplig för användning på mattor”.

(d)

För universaldammsugare och dammsugare för hårda golv: klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv, fastställd i enlighet med bilaga I. För mattdammsugare: upplysningen ”ej lämplig för användning på hårda golv”.

(e)

Partikelutsläppsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

(f)

Ljudeffektnivå, enligt definitionen i bilaga VI.

2.

Om annan information som lämnas på produktbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga III.

3.

Den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas i en teckenstorlek och ett typsnitt som gör den läsbar.


BILAGA VI

Mät- och beräkningsmetoder

1.   När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

2.   Tekniska definitioner

(a)   test på hårt golv: test med två rengöringscykler där dammsugarens munstycke, inställt för maximal sugförmåga, får passera över en testyta som är täckt med en träplatta, vars bredd är lika stor som munstyckets, som är av lämplig längd, och som är försedd med en diagonalt (45°) placerad testspringa, och där tiden, elförbrukningen och munstyckets läge (mätt från dess mittpunkt) i förhållande till testytan mäts och registreras kontinuerligt med lämpliga intervall, och testspringans massförlust bestäms på lämpligt sätt i slutet av varje rengöringscykel.

(b)   testspringa: löstagbar U-formad insats av lämpliga dimensioner som i början av rengöringscykeln fylls med lämpligt konstgjort damm.

(c)   test på matta: test med ett lämpligt antal rengöringscykler i testrigg med wiltonmatta där dammsugarens munstycke, inställt för maximal sugförmåga, får passera över en testyta vars bredd är lika stor som munstyckets, som är av lämplig längd, och som smutsats ned med jämnt fördelat och lämpligt inbäddat testdamm med lämplig sammansättning, och där tiden, elförbrukningen och munstyckets läge (mätt från dess mittpunkt) i förhållande till testytan mäts och registreras kontinuerligt med lämpliga intervall, och massökningen för apparatens dammuppsamlare bestäms på lämpligt sätt i slutet av varje rengöringscykel.

(d)   munstyckets bredd: munstyckets maximala bredd (yttermått) i meter, med 3 decimalers noggrannhet.

(e)   rengöringscykel: sekvens på 5 dubbla drag med dammsugarmunstycket på en golvspecifik testyta (”matta” eller ”hårt golv”).

(f)   dubbelt drag: en rörelse av viss längd framåt och en parallell och lika lång rörelse bakåt med munstycket, utförd med enhetlig hastighet.

(g)   testdragets hastighet: lämplig hastighet i m/h för munstycket vid utförandet av tester, där rörelsen helst bör utföras med en elektromekanisk manipulator. Produkter med motordrivna munstycken ska komma så nära den lämpliga hastigheten som möjligt, men avvikelser är tillåtna om de klart framgår av den tekniska dokumentationen.

(h)   testdragets längd: testytans längd plus den sträcka som munstyckets mittpunkt rör sig i de accelerationszoner som är lämpliga före och efter testytan, i meter.

(i)   dammupptagning (dpu): förhållandet mellan å ena sidan massan hos det konstgjorda damm som avlägsnats efter ett antal dubbla drag med munstycket – vilket för matta fastställs genom massökningen hos apparatens dammuppsamlare och för hårt golv genom massförlusten hos testspringan – och å andra sidan massan av det konstgjorda damm som ursprungligen applicerats på testytan, med 3 decimalers noggrannhet; vid test på matta ska värdet korrigeras för specifika testförhållanden och vid test på hårt golv för testspringans längd och läge.

(j)   referensdammsugarsystem: elektrisk laboratorieutrustning som används för att mäta kalibrerad dammupptagning och referensdammupptagning på matta, med givna luftflödesrelaterade parametrar, i syfte att förbättra testresultatens reproducerbarhet.

(k)   angiven märkeffekt: den av tillverkaren angivna elektriska effekten i W; för apparater som kan användas också för andra ändamål än dammsugning räknas bara den elektriska effekt som avser dammsugning.

(l)   partikelutsläpp: förhållandet, uttryckt i procent och med 2 decimalers noggrannhet, mellan antalet dammpartiklar på 0,3–10 μm som släpps ut av en dammsugare och det totala antalet dammpartiklar i samma storleksintervall som tas in genom insuget då dammsugaren matas med en viss mängd damm av nämnda storleksintervall. I värdet ingår inte bara dammutsläpp som mäts vid dammsugarens utblås utan också damm som släpps ut från andra ställen till följd av läckor eller som genereras av själva dammsugaren.

(m)   ljudeffektnivå: nivån för luftburet akustiskt buller, uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

3.   Årlig energiförbrukning

Den årliga energiförbrukningen AE (kWh/år) beräknas enligt nedanstående formler och avrundas till en decimal.

 

För mattdammsugare:

Formula

 

För dammsugare för hårda golv:

Formula

 

För universaldammsugare:

Formula

där

ASEc är den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i Wh/m2 vid test på matta, beräknad på det sätt som anges nedan,

ASEhf är den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i Wh/m2 vid test på hårt golv, beräknad på det sätt som anges nedan,

dpuc är dammupptagningen på matta, fastställd i enlighet med punkt 4 i denna bilaga,

dpuhf är dammupptagningen på hårt golv, fastställd i enlighet med punkt 4 i denna bilaga,

50 är det standardiserade antalet städtillfällen per år,

87 är den standardiserade bostadsyta i m2 som ska rengöras,

4 är det standardiserade antalet gånger som en dammsugare passerar över varje punkt på golvet (två dubbla drag),

0,001 är omräkningsfaktorn från Wh till kWh,

1 är den standardiserade dammupptagningen,

0,20 är den standardiserade skillnaden mellan dammupptagning efter fem och efter två dubbla drag.

Genomsnittlig specifik energiförbrukning (ASE)

Den genomsnittliga specifika energiförbrukningen vid test på matta (ASEc ) och test på hårt golv (ASEhf ) ska bestämmas som ett genomsnitt av den specifika energiförbrukningen (SE) för det antal rengöringscykler som utgör testet på matta respektive testet på hårt golv. Den allmänna formel för specifik energiförbrukning SE i Wh/m2 testyta, med 3 decimalers noggrannhet, som ska tillämpas på mattdammsugare, dammsugare för hårda golv och universaldammsugare med lämpliga suffix är

Formula

där

P är den genomsnittliga effekten i W, med 2 decimalers noggrannhet, under den tid i en rengöringscykel som munstyckets mittpunkt rör sig över testytan,

NP är den genomsnittliga effektekvivalenten i W, med 2 decimalers noggrannhet, hos det batteridrivna aktiva munstycket, om dammsugaren är försedd med ett sådant, beräknad på det sätt som anges nedan,

t är den totala tid i timmar, med 4 decimalers noggrannhet, under en rengöringscykel som munstyckets mittpunkt (dvs. en punkt mittemellan munstyckets sido-, fram- och bakkanter) rör sig över testytan,

A är ytan i m2, med 3 decimalers noggrannhet, som munstycket passerar under en rengöringscykel, beräknat som 10 gånger produkten av munstyckets bredd och den relevanta delen av testytans längd. Om en hushållsdammsugare har ett munstycke som är bredare än 0,320 m ska värdet 0,320 m anges som munstyckets bredd vid beräkningen.

Vid tester på hårt golv ska suffixet hf och parameterbeteckningarna SEhf , Phf , NPhf , thf och Ahf användas i formeln ovan. Vid tester på matta ska suffixet c och parameterbeteckningarna SEc , Pc , NPc , tc och Ac användas i formeln ovan. I den tekniska dokumentationen ska värdena på SEhf , Phf , NPhf , thf , Ahf och/eller SEc , Pc , NPc , tc , Ac , beroende på vad som gäller, anges för varje rengöringscykel.

Effektekvivalent för batteridrivna aktiva munstycken (NP)

Den allmänna formel för genomsnittlig effektekvivalent (i W) för batteridrivna aktiva munstycken (NP) som ska tillämpas på mattdammsugare, dammsugare för hårda golv och universaldammsugare med lämpliga suffix är

Formula

där

E är den elförbrukning, i Wh, med 3 decimalers noggrannhet, för det batteridrivna aktiva dammsugarmunstycket som krävs för att återställa det från början fulladdade batteriet till sitt ursprungliga fulladdade skick efter en rengöringscykel,

tbat är den totala tid, i timmar, med 4 decimalers noggrannhet, under en rengöringscykel då dammsugarens batteridrivna aktiva munstycke är aktiverat, i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Om dammsugaren inte är försedd med något batteridrivet aktivt munstycke är värdet på NP lika med noll.

Vid tester på hårt golv ska suffixet hf och parameterbeteckningarna NPhf , Ehf , tbathf användas i formeln ovan. Vid tester på matta ska suffixet c och parameterbeteckningarna NPc , Ec , tbatc användas i formeln ovan. I den tekniska dokumentationen ska värdena på Ehf, tbathf och/eller Ec, tbatc , beroende på vad som gäller, anges för varje rengöringscykel.

4.   Dammupptagning

Dammupptagningen på hårt golv (dpuhf ) ska beräknas som genomsnittet av resultaten från de två rengöringscyklerna i ett test på hårt golv.

Dammupptagningen på matta (dpuc ) ska beräknas som genomsnittet av resultaten från rengöringscyklerna i ett test på matta. För att korrigera för avvikelser från en testmattas ursprungliga egenskaper ska dammupptagningen på matta (dpuc ) beräknas med formeln

Formula

där

dpum är dammsugarens uppmätta dammupptagning,

dpucal är referensdammsugarsystemets dammupptagning, uppmätt då testmattan var i ursprungligt skick,

dpuref är referensdammsugarsystemets uppmätta dammupptagning.

Värdena på dpum för varje rengöringscykel samt för dpuc, dpucal och dpuref ska anges i den tekniska dokumentationen.

5.   Partikelutsläpp

Partikelutsläppet ska fastställas då dammsugaren är inställd på maximalt luftflöde.

6.   Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån ska bestämmas på matta.

7.   Hybriddammsugare

För hybriddammsugare ska alla mätningar göras då själva dammsugaren försörjs via elnätet och bara ett eventuellt aktivt munstycke drivs med batterier.


BILAGA VII

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar att kraven i artiklarna 3 och 4 är uppfyllda ska de tillämpa följande kontrollförfarande:

1.

Endast en apparat per modell ska testas.

2.

Dammsugarmodellen ska anses uppfylla tillämpliga krav om värdena och klasserna på etiketten och i produktbladet motsvarar värdena i den tekniska dokumentationen och om testning av de parametrar i tabell 4 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda apparater av samma modell. Alternativt kan de tre nya apparaterna vara av en eller flera andra dammsugarmodeller som har angetts som likvärdiga dammsugare i tillverkarens tekniska dokumentation.

4.

Dammsugarmodellen ska anses uppfylla tillämpliga krav om testning av de parametrar i tabell 4 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska dammsugarmodellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VI.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen. De värden och klasser som anges på etiketten eller i produktbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

Tabell 4

Parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet med mer än 10 %.

Dammupptagning på matta

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än en faktor 0,03.

Dammupptagning på hårt golv

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än en faktor 0,03.

Partikelutsläpp

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet med mer än 15 %.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet.


(1)  I de fall då ytterligare tre apparater testats, i enlighet med punkt 3, används det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena.


13.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 666/2013

av den 8 juli 2013

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för dammsugare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa ekodesignkrav för sådana energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, som har betydande miljöpåverkan och som har betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2, och efter samråd med samrådsforumet, om så är lämpligt införa genomförandeåtgärder för hushållsapparater, däribland dammsugare.

(3)

Kommissionen har genomfört en förstudie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av dammsugare som vanligen används i hushåll och affärslokaler. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

Våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, robotdammsugare, industridammsugare, centraldammsugare, batteridrivna dammsugare, golvbonare och utomhusdammsugare har särskilda egenskaper och bör därför inte omfattas av den här förordningen.

(5)

De miljöaspekter hos de berörda produkterna som identifierats som relevanta för denna förordning är energiförbrukning i användningsfasen, dammupptagning, partikelutsläpp, buller (ljudeffektnivå) och hållbarhet. Den årliga elförbrukningen i unionen för produkter som omfattas av denna förordning uppskattades till 18 TWh år 2005. Utan särskilda åtgärder förväntas den årliga energiförbrukningen öka till 34 TWh år 2020. Förstudien visar att energiförbrukningen för produkter som omfattas av denna förordning kan minskas avsevärt.

(6)

Förstudien visar också att några andra ekodesignparametrar som avses i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga när det gäller dammsugare.

(7)

Energiförbrukningen för dammsugare bör effektiviseras genom användning av befintlig, icke patentskyddad och kostnadseffektiv teknik som kan minska den sammanlagda kostnaden för anskaffning och användning av dessa produkter.

(8)

Ekodesignkraven bör inte ha negativ inverkan på produktens sätt att fungera, sett ur användarens synvinkel, och bör inte ha negativ inverkan på hälsa, säkerhet eller miljö. Framför allt bör vinsterna från en minskad energiförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter i samband med tillverkning och omhändertagande av uttjänta produkter.

(9)

Ekodesignkraven bör införas stegvis för att ge tillverkarna tillräckligt med tid att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramen bör vara sådan att funktionerna hos den utrustning som finns på marknaden inte påverkas negativt och den bör ta hänsyn till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som den säkerställer att målen för denna förordning uppnås i tid.

(10)

En översyn av denna förordning planeras senast fem år efter dess ikraftträdande, och när det gäller två bestämmelser senast den 1 september 2016.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW (2) bör ändras för att utesluta fläktar som ingår i dammsugare från tillämpningsområdet och därmed undvika att särskilda ekodesignkrav för samma produkter ingår i två separata förordningar.

(12)

Mätningar av relevanta produktparametrar bör utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorganisationer enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (3).

(13)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör det i denna förordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(14)

För att underlätta överensstämmelsekontroller bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG, om informationen rör de krav som fastställs i denna förordning.

(15)

Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras, så att information om hela livscykelns miljöpåverkan för de produkter som omfattas av denna förordning görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Denna förordning fastställer ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av nätanslutna elektriska dammsugare, inklusive hybriddammsugare.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, batteridrivna dammsugare, robotdammsugare, industridammsugare eller centraldammsugare,

b)

golvbonare,

c)

utomhusdammsugare.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   dammsugare: en apparat som, med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, avlägsnar smuts från den yta som ska rengöras.

2.   hybriddammsugare: dammsugare som kan drivas via både elnätet och batterier.

3.   våtdammsugare: dammsugare som avlägsnar torrt och/eller vått material (smuts) från en yta genom att applicera ett vattenbaserat rengöringsmedel eller ånga, och som därefter avlägsnar rengöringsmedlet/ångan samt smutsen med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, inbegripet de dammsugartyper som brukar benämnas textilvårdsmaskiner (dvs. spray/extraktionsmaskiner).

4.   kombinerad våt- och torrdammsugare: dammsugare som är utformad för att avlägsna en vätskevolym på mer än 2,5 liter och som dessutom har samma funktioner som en torrdammsugare.

5.   torrdammsugare: dammsugare som är utformad för att avlägsna smuts som i princip är torr (damm, fibrer, trådar), inklusive dammsugartyper som är försedda med batteridrivna s.k. aktiva munstycken.

6.   batteridrivet aktivt munstycke: munstycke som är försett med en batteridriven vibrerande anordning som hjälper till att avlägsna smuts.

7.   batteridriven dammsugare: dammsugare som drivs enbart med batterier.

8.   robotdammsugare: batteridriven dammsugare som utan mänsklig medverkan kan operera inom en viss radie och som består av en rörlig del och en dockningsstation och/eller andra tillbehör som bidrar till funktionen.

9.   industridammsugare: dammsugare som är avsedd att ingå i en produktionsprocess, som är utformad för att avlägsna farliga material, som är utformad för att avlägsna tung smuts från bygg-, gjuteri-, gruv- eller livsmedelsindustri, eller som ingår i industrimaskiner eller -verktyg och/eller kommersiell dammsugare vars munstycke är bredare än 0,50 m.

10.   kommersiell dammsugare: dammsugare för yrkesmässig städning som är avsedd att användas av icke-yrkesmän eller fast anställd eller inhyrd städpersonal på kontor, i affärer samt på sjukhus och hotell, och som av tillverkaren betecknas som en kommersiell dammsugare i en försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (4).

11.   centraldammsugare: dammsugare med en fast (ej rörlig) centralenhet som skapar undertryck och med slanganslutningar på fasta ställen i byggnaden.

12.   golvbonare: elektrisk apparat som är avsedd att skydda, putsa och/eller ge glans åt vissa typer av golv och vanligen används i kombination med ett polermedel som apparaten gnider ut över golvet; vanligen kan den också fungera som dammsugare.

13.   utomhusdammsugare: apparat som är avsedd för användning utomhus för att suga upp avfall, såsom gräsklipp och löv, i en uppsamlingsbehållare med hjälp av en luftström alstrad av ett undertryck som skapas inom apparaten, och som kan ha finfördelningsfunktion och som även kan ha utblåsfunktion.

14.   batteridriven dammsugare av normalstorlek: batteridriven dammsugare som i fulladdat tillstånd kan rengöra 15 m2 golvyta med 2 dubbeldrag över varje del av golvet utan återuppladdning.

15.   dammsugare med vattenfilter: torrdammsugare som använder mer än 0,5 liter vatten som huvudsakligt filtermedium, varvid insugsluften trycks genom vattnet så att torrt material avlägsnas under passagen.

16.   hushållsdammsugare: dammsugare som är avsedd för hushållsbruk och för vilken tillverkaren anger detta i försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (5).

17.   universaldammsugare: dammsugare som levereras med ett fast eller minst ett löstagbart munstycke för rengöring av såväl mattor som hårda golv eller som levereras med både minst ett löstagbart specialmunstycke för rengöring av mattor och minst ett löstagbart munstycke för rengöring av hårda golv.

18.   dammsugare för hårda golv: dammsugare som levereras med ett fast specialmunstycke för rengöring av hårda golv, eller som bara levereras med ett eller flera löstagbara specialmunstycken för rengöring av hårda golv.

19.   mattdammsugare: dammsugare som levereras med ett fast specialmunstycke för rengöring av mattor, eller som bara levereras med ett eller flera löstagbara specialmunstycken för rengöring av mattor.

20.   likvärdig dammsugare: dammsugarmodell som släpps ut på marknaden och där märkeffekt, årlig energiförbrukning, dammupptagning på matta och hårt golv, partikelutsläpp, ljudeffektnivå, slangens hållbarhet och motorns livslängd är samma som för en annan modell som samma tillverkare släpper ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

Artikel 3

Ekodesignkrav

1.   Ekodesignkraven för dammsugare anges i bilaga I. De ska tillämpas enligt följande tidtabell:

a)

Från och med den 1 september 2014 i enlighet med punkterna 1 a och 2 i bilaga I.

b)

Från och med den 1 september 2017 i enlighet med punkterna 1 b och 2 i bilaga I.

2.   Uppfyllande av ekodesignkraven ska mätas och beräknas i enlighet med metoderna i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla en kopia av de beräkningar som anges i bilaga II till denna förordning.

3.   Om uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av dammsugare har erhållits genom beräkningar utifrån en likvärdig dammsugare ska den tekniska dokumentationen redogöra för dessa beräkningar och för de tester som tillverkarna gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen också innehålla en förteckning över alla andra likvärdiga modeller av dammsugare för vilka informationen i den tekniska dokumentationen har erhållits på samma sätt.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa kontrollförfarandet i bilaga III till denna förordning när de genomför marknadskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Riktmärken för de dammsugare med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

1.   Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och ska lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet senast fem år efter det att förordningen trätt i kraft. Vid översynen ska man särskilt bedöma kontrolltoleranserna i bilaga III och frågan om huruvida batteridrivna dammsugare av normalstorlek bör omfattas, samt huruvida det är möjligt att fastställa krav avseende årlig energiförbrukning, dammupptagning och partikelutsläpp som baseras på mätningar med en delvis fylld behållare i stället för en tom behållare.

2.   Kommissionen ska se över de specifika ekodesignkraven vad gäller slangens hållbarhet och motorns livslängd och lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet senast den 1 september 2016.

Artikel 8

Ändring av förordning 327/2011

Förordning (EU) nr 327/2011 ska ändras på följande sätt:

Följande ska läggas till i slutet av artikel 1.3:

”e)

konstruerade för att fungera med optimal energieffektivitet vid 8 000 varv per minut eller mer.”

I artikel 3.4 ska följande utgå:

”a)

med optimal energieffektivitet vid 8 000 varv per minut eller mer,”

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 90, 6.4.2011, s. 8.

(3)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(4)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(5)  EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.


BILAGA I

Ekodesignkrav

1.   Specifika krav på ekodesign

Dammsugare ska uppfylla följande krav:

a)

Från och med den 1 september 2014:

Den årliga energiförbrukningen ska vara mindre än 62,0 kWh/år.

Den angivna märkeffekten ska vara mindre än 1 600 W.

Dammupptagningen på matta (dpuc ) ska vara större än eller lika med 0,70. Denna begränsning gäller inte för dammsugare för hårda golv.

Dammupptagningen på hårt golv (dpuhf ) ska vara större än eller lika med 0,95. Denna begränsning gäller inte för mattdammsugare.

Dessa begränsningar gäller inte för dammsugare med vattenfilter.

b)

Från och med den 1 september 2017:

Den årliga energiförbrukningen ska vara mindre än 43,0 kWh/år.

Den angivna märkeffekten ska vara mindre än 900 W.

Dammupptagningen på matta (dpuc ) ska vara större än eller lika med 0,75. Denna begränsning gäller inte för dammsugare för hårda golv.

Dammupptagningen på hårt golv (dpuhf ) ska vara större än eller lika med 0,98. Denna begränsning gäller inte för mattdammsugare.

Partikelutsläppet får vara högst 1,00 %.

Ljudeffektnivån ska vara lägre än eller lika med 80 dB(A).

Slangen, om sådan finns, ska vara hållbar så att den fortfarande är användbar efter 40 000 oscillationer kombinerat med töjning.

Motorns livslängd ska vara längre än eller lika med 500 timmar.

Den årliga energiförbrukningen, den angivna märkeffekten, dpuc (dammupptagning på matta), dpuhf (dammupptagning på hårt golv), partikelutsläppet, ljudeffektnivån, slangens hållbarhet och motorns livslängd ska mätas och beräknas i enlighet med bilaga II.

2.   Information som tillverkarna ska tillhandahålla

a)

Den tekniska dokumentationen, bruksanvisningarna och tillverkarnas, deras auktoriserade representanter eller importörernas fritt tillgängliga webbplatser ska innehålla följande:

All information om dammsugare som ska offentliggöras enligt delegerade akter som antagits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU (1).

Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav.

För dammsugare för hårda golv, uppgift om att de inte lämpar sig för användning på matta med det levererade munstycket.

För mattdammsugare, uppgift om att de inte lämpar sig för användning på hårda golv med det levererade munstycket.

För apparater som kan användas även för andra ändamål än dammsugning, uppgift om den elektriska märkeffekten för dammsugning om denna är lägre än apparatens angivna märkeffekt.

För vilken av de tre följande grupperna dammsugaren bör testas: universaldammsugare, dammsugare för hårda golv eller mattdammsugare.

b)

Den tekniska dokumentationen och en särskild del för yrkesverksamma på tillverkarnas, deras auktoriserade representanters eller importörernas fritt tillgängliga webbplatser ska innehålla följande:

Information som är relevant för oförstörande isärtagning för underhållsändamål, särskilt i fråga om slang, insug, motor, hölje och kabel.

Information om demontering, i synnerhet med avseende på motorn och eventuella batterier, återvinning, återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter.


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.


BILAGA II

Mät- och beräkningsmetoder

1.   När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

2.   Tekniska definitioner

a)   test på hårt golv: test med två rengöringscykler där dammsugarens munstycke, inställt för maximal sugförmåga, får passera över en testyta som är täckt med en träplatta, vars bredd är lika stor som munstyckets, som är av lämplig längd, och som är försedd med en diagonalt (45o) placerad testspringa, och där tiden, elförbrukningen och munstyckets läge (mätt från dess mittpunkt) i förhållande till testytan mäts och registreras kontinuerligt med lämpliga intervall, och testspringans massförlust bestäms på lämpligt sätt i slutet av varje rengöringscykel.

b)   testspringa: löstagbar U-formad insats av lämpliga dimensioner som i början av rengöringscykeln fylls med lämpligt konstgjort damm.

c)   test på matta: test med ett lämpligt antal rengöringscykler i testrigg med wiltonmatta där dammsugarens munstycke, inställt för maximal sugförmåga, får passera över en testyta vars bredd är lika stor som munstyckets, som är av lämplig längd, och som smutsats ned med jämnt fördelat och lämpligt inbäddat testdamm av lämplig sammansättning, och där tiden, elförbrukningen och munstyckets läge (mätt från dess mittpunkt) i förhållande till testytan mäts och registreras kontinuerligt med lämpliga intervall, och massökningen för apparatens dammuppsamlare bestäms på lämpligt sätt i slutet av varje rengöringscykel.

d)   munstyckets bredd: munstyckets maximala bredd (yttermått) i meter, med 3 decimalers noggrannhet.

e)   rengöringscykel: sekvens på 5 dubbla drag med dammsugarmunstycket på en golvspecifik testyta (”matta” eller ”hårt golv”).

f)   dubbelt drag: en rörelse av viss längd framåt och en parallell och lika lång rörelse bakåt med munstycket, utförd med enhetlig hastighet.

g)   testdragets hastighet: lämplig hastighet i m/h för munstycket vid utförandet av tester, där rörelsen helst bör utföras med en elektromekanisk manipulator. Produkter med motordrivna munstycken ska komma så nära den lämpliga hastigheten som möjligt, men avvikelser är tillåtna om de klart framgår av den tekniska dokumentationen.

h)   testdragets längd: testytans längd plus den sträcka som munstyckets mittpunkt rör sig i de accelerationszoner som är lämpliga före och efter testytan, i meter.

i)   dammupptagning (dpu): förhållandet mellan å ena sidan massan hos det konstgjorda damm som avlägsnats efter ett antal dubbla drag med munstycket – vilket för matta fastställs genom massökningen hos apparatens dammuppsamlare och för hårt golv genom massförlusten hos testspringan – och å andra sidan massan av det konstgjorda damm som ursprungligen applicerats på testytan, med 3 decimalers noggrannhet; vid test på matta ska värdet korrigeras för specifika testförhållanden och vid test på hårt golv för testspringans längd och läge.

j)   referensdammsugarsystem: elektrisk laboratorieutrustning som används för att mäta kalibrerad dammupptagning och referensdammupptagning på matta, med givna luftströmsrelaterade parametrar, i syfte att förbättra testresultatens reproducerbarhet.

k)   angiven märkeffekt: den av tillverkaren angivna märkeffekten i W; för apparater som kan användas också för andra ändamål än dammsugning räknas bara den märkeffekt som avser dammsugning.

l)   partikelutsläpp: förhållandet, uttryckt i procent och med 2 decimalers noggrannhet, mellan antalet dammpartiklar på 0,3–10 μm som släpps ut av en dammsugare och det totala antalet dammpartiklar i samma storleksintervall som tas in genom insuget då dammsugaren matas med en viss mängd damm av nämnda storleksintervall. I värdet ingår inte bara dammutsläpp som mäts vid dammsugarens utblås utan också damm som släpps ut från andra ställen till följd av läckor eller som genereras av själva dammsugaren.

m)   ljudeffektnivå: nivån för luftburet akustiskt buller, uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

3.   Årlig energiförbrukning

Den årliga energiförbrukningen AE (kWh/år) beräknas enligt nedanstående formler och avrundas till en decimal.

 

För mattdammsugare:

Formula

 

För dammsugare för hårda golv:

Formula

 

För universaldammsugare:

Formula

där

ASEc är den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i Wh/m2 vid test på matta, beräknad på det sätt som anges nedan,

ASEhf är den genomsnittliga specifika energiförbrukningen i Wh/m2 vid test på hårt golv, beräknad på det sätt som anges nedan,

dpuc är dammupptagningen på matta, fastställd i enlighet med punkt 4 i denna bilaga,

dpuhf är dammupptagningen på hårt golv, fastställd i enlighet med punkt 4 i denna bilaga,

50 är det standardiserade antalet entimmes städtillfällen per år,

87 är den standardiserade bostadsyta i m2 som ska rengöras,

4 är det standardiserade antalet gånger som en dammsugare passerar över varje punkt på golvet (två dubbla drag)

0,001 är omräkningsfaktorn från Wh till kWh,

1 är den standardiserade dammupptagningen,

0,20 är den standardiserade skillnaden mellan dammupptagning efter fem och efter två dubbla drag.

Genomsnittlig specifik energiförbrukning (ASE)

Den genomsnittliga specifika energiförbrukningen vid test på matta (ASEc ) och test på hårt golv (ASEhf ) ska bestämmas som ett genomsnitt av den specifika energiförbrukningen (SE) för det antal rengöringscykler som utgör testet på matta respektive testet på hårt golv. Den allmänna formel för specifik energiförbrukning SE i Wh/m2 testyta, med 3 decimalers noggrannhet, som ska tillämpas på mattdammsugare, dammsugare för hårda golv och universaldammsugare med lämpliga suffix är

Formula

där

P är den genomsnittliga effekten i W, med 2 decimalers noggrannhet, under den tid i en rengöringscykel som munstyckets mittpunkt rör sig över testytan,

NP är den genomsnittliga effektekvivalenten i W, med 2 decimalers noggrannhet, hos det batteridrivna aktiva munstycket, om dammsugaren är försedd med ett sådant, beräknad på det sätt som anges nedan,

t är den totala tid i timmar, med 4 decimalers noggrannhet, under en rengöringscykel som munstyckets mittpunkt (dvs. en punkt mittemellan munstyckets sido-, fram- och bakkanter) rör sig över testytan,

A är ytan i m2, med 3 decimalers noggrannhet, som munstycket passerar under en rengöringscykel, beräknat som 10 gånger produkten av munstyckets bredd och den relevanta delen av testytans längd. Om en hushållsdammsugare har ett munstycke som är bredare än 0,320 m ska värdet 0,320 m anges som munstyckets bredd vid beräkningen.

Vid tester på hårt golv ska suffixet hf och parameterbeteckningarna SEhf, Phf, NPhf, thf och Ahf användas i formeln ovan. Vid tester på matta ska suffixet c och parameterbeteckningarna SEc, Pc, NPc, tc och Ac användas i formeln ovan. I den tekniska dokumentationen ska värdena på SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf och/eller SEc, Pc, NPc, tc , Ac anges för var och en av rengöringscyklerna.

Effektekvivalent för batteridrivna aktiva munstycken (NP)

Den allmänna formel för genomsnittlig effektekvivalent (i W) för batteridrivna aktiva munstycken (NP) som ska tillämpas på mattdammsugare, dammsugare för hårda golv och universaldammsugare med lämpliga suffix är

Formula

där

E är den elförbrukning, i Wh, med 3 decimalers noggrannhet, för batteridrivna aktiva dammsugarmunstycken som krävs för att återställa det från början fulladdade batteriet till sitt ursprungliga fulladdade skick efter en rengöringscykel,

tbat är den totala tid, i timmar, med 4 decimalers noggrannhet, under en rengöringscykel då dammsugarens batteridrivna aktiva munstycken är aktiverade, i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Om dammsugaren inte är försedd med batteridrivna aktiva munstycken är värdet på NP lika med noll.

Vid tester på hårt golv ska suffixet hf och parameterbeteckningarna NPhf , Ehf , tbathf användas i formeln ovan. Vid tester på matta ska suffixet c och parameterbeteckningarna NPc , Ec , tbatc användas i formeln ovan. I den tekniska dokumentationen ska värdena på Ehf, tbathf och/eller Ec, tbatc anges för var och en av rengöringscyklerna.

4.   Dammupptagning

Dammupptagningen på hårt golv (dpuhf ) ska beräknas som genomsnittet av resultaten från de två rengöringscyklerna i ett test på hårt golv.

Dammupptagningen på matta (dpuc ) ska beräknas som genomsnittet av resultaten från rengöringscyklerna i ett test på matta. För att korrigera för avvikelser från en testmattas ursprungliga egenskaper ska dammupptagningen på matta (dpuc ) beräknas med formeln

Formula

där

dpum är dammsugarens uppmätta dammupptagning,

dpucal är referensdammsugarsystemets dammupptagning, uppmätt då testmattan var i ursprungligt skick,

dpuref är referensdammsugarsystemets uppmätta dammupptagning.

Värdena på dpum för var och en av rengöringscyklerna, dpuc , dpucal och dpuref ska anges i den tekniska dokumentationen.

5.   Partikelutsläpp

Partikelutsläppet ska bestämmas då dammsugaren körs med maximalt luftflöde.

6.   Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån ska bestämmas på matta.

7.   Slangens hållbarhet

Slangen ska betraktas som användbar efter 40 000 oscillationer kombinerat med töjning om den inte är synbart skadad efter dessa oscillationer. Töjningen ska åstadkommas med hjälp av en vikt på 2,5 kg.

8.   Motorns livslängd

Dammsugaren körs med halvfylld dammuppsamlare under perioder på 14 minuter och 30 sekunder varpå dammsugaren stängs av i 30 sekunder. Dammuppsamlare och filter ska bytas med lämpliga tidsintervall. Testet får avbrytas efter 500 timmar och ska avbrytas efter 600 timmar. Den totala testtiden ska registreras och anges i den tekniska dokumentationen. Luftflöde, vakuum och märkeffekt ska bestämmas med lämpliga mellanrum och värdena ska, tillsammans med motorlivslängden, anges i den tekniska dokumentationen.

9.   Hybriddammsugare

För hybriddammsugare ska alla mätningar göras då själva dammsugaren försörjs via elnätet och bara eventuellt aktivt munstycke drivs med batterier.


BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande i fråga om kraven i bilaga II.

1.

Endast en apparat per modell ska testas.

2.

Dammsugarmodellen ska anses uppfylla tillämpliga krav i bilaga I till denna förordning om värdena i den tekniska dokumentationen uppfyller kraven i den bilagan och om tester avseende de parametrar i bilaga I och tabell 1 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda apparater av samma modell. Alternativt kan de tre nya apparaterna vara av en eller flera andra modeller vilka, i enlighet med artikel 4, har förtecknats som likvärdiga dammsugare i tillverkarens tekniska dokumentation.

4.

Dammsugarmodellen ska anses uppfylla tillämpliga krav i bilaga I till denna förordning om tester avseende de parametrar i bilaga I och tabell 1 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska dammsugarmodellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen.

Tabell 1

Parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet med mer än 10 %.

Dammupptagning på matta

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än en faktor 0,03.

Dammupptagning på hårt golv

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än en faktor 0,03.

Partikelutsläpp

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet med mer än 15 %.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet (1) överstiger inte det uppgivna värdet.

Motorns livslängd

Det fastställda värdet (1) understiger inte det uppgivna värdet med mer än 5 %.


(1)  I de fall då ytterligare tre apparater testats, i enlighet med punkt 3, används det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena.


BILAGA IV

Riktmärken

Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande är bästa tillgängliga teknik på marknaden för hushållsdammsugare, när det gäller specifik energiförbrukning, en upprättstående dammsugare på 650 W med ett 0,28 m brett munstycke. Den specifika energiförbrukningen för en sådan apparat är 1,29 Wh/m2, dock med en ljudeffektnivå på över 83 dB.

För ovanstående apparat finns det inga tillgängliga uppgifter om dammupptagning och partikelutsläpp som är förenliga med de metoder som definieras och som det hänvisas till i denna förordning. Den bästa tillgängliga dammupptagningen på marknaden är ca 1,08 för hårt golv med springa och 0,90 för matta. Det bästa tillgängliga partikelutsläppet på marknaden är cirka 0,0002 %. Bästa ljudeffektnivå är 62 dB.


13.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 667/2013

av den 12 juli 2013

om godkännande av diklazuril som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns (innehavare av godkännandet: Eli Lilly and Company Ltd) och om upphävande av förordning (EG) nr 162/2003

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Diklazuril, CAS-nummer 101831-37-2, godkändes för tio år i enlighet med direktiv 70/524/EEG som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns genom kommissionens förordning (EG) nr 162/2003 (3). Preparatet infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt, i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen lämnades det in en ansökan om en ny utvärdering av diklazuril som en fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns, med en begäran om att tillsatsen ska införas i tillsatskategorin ”koccidiostatika och histomonostatika”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 31 januari 2013 (4) att diklazuril under föreslagna användningsvillkor i foder inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att tillsatsen är verkningsfull när det gäller att förebygga koccidios hos kycklingar som föds upp till värphöns. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av diklazuril, CAS-nr 101831-37-2, visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Eftersom ett nytt godkännande enligt förordning (EG) nr 1831/2003 beviljas bör förordning (EG) nr 162/2003 upphöra att gälla.

(7)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet tillämpas omedelbart, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”koccidiostatika och histomonostatika” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 162/2003 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Det preparat som anges i bilagan och foder innehållande detta preparat som har tillverkats och märkts före den 2 februari 2014 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 2 augusti 2013 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EGT L 26, 31.1.2003, s. 3.

(4)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):3, artikelnr 3106.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Gränsvärden (MRL) i berörda livsmedel av animaliskt ursprung

mg verksamt ämne/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Koccidiostatika och histomonostatika

51771

Eli Lilly and Company Ltd

Diklazuril 0,5 g/ 100 g

(Clinacox 0,5 %)

 

Tillsatsens sammansättning

 

Diklazuril: 0,50 g/100 g

 

Proteinfattigt sojabönmjöl: 99,25 g/100 g

 

Polyvidon K 30: 0,20 g/100 g

 

Natriumhydroxid: 0,05 g/100 g

 

Beskrivning av den aktiva substansen

 

Diklazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-klorofenyl[2,6-dikloro-4- (2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitril,

 

CAS-nummer: 101831-37-2

 

Besläktade föroreningar:

 

Nedbrytningsprodukt (R064318): ≤ 0,1 %

 

Övriga besläktade föroreningar (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016): ≤ 0,5 % var och en för sig

 

Summa föroreningar: ≤ 1,5 %

 

Analysmetod  (1)

 

För bestämning av diklazuril i foder: omvänd fas-kromatografi (HPLC) och detektion med UV-spektrofotometri vid 280 nm (kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (2))

 

För bestämning av diklazuril i vävnad av fjäderfä: HPLC kopplad till trippel kvadrupolmasspektrometer (MS/MS) med en moderjon och två dotterjoner.

Kycklingar som föds upp till värphöns

16 veckor

1

1

1.

Tillsatsen ska användas i foderblandningar som förblandning.

2.

Diklazuril får inte blandas med andra koccidiostatika.

3.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

4.

Innehavaren av godkännandet ska genomföra en plan för övervakning efter utsläppandet på marknaden gällande resistens mot bakterier och Eimeria spp.

2 augusti 2023

Kommisionens förordning (EU) nr 37/2010 (3)


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  EUT L 54, 26.2.2009, s. 1.

(3)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


13.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 668/2013

av den 12 juli 2013

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb och pyraklostrobin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

För 2,4-DB, indoxakarb och pyraklostrobin har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För dimetomorf har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Vissa tekniska anpassningar bör göras, t.ex. en ändring i vissa språkversioner av namnet på det verksamma ämnet 2,4-DB. Bilaga II och del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

När det gäller 2,4-DB har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i den förordningen (2). Myndigheten föreslog en ändring av resthaltsdefinitionen. Den konstaterade att det saknades viss information som gäller gränsvärdena för kornkärnor, havrekorn, rågkorn och vetekorn, för kött, fett, lever och njure från svin, nötkreatur, får och getter samt för mjölk från nötkreatur, får och getter, och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärden för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nuvarande nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av den information som är tillgänglig senast två år efter den här förordningens offentliggörande.

(4)

När det gäller dimetomorf har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i den förordningen (3). Myndigheten föreslog en ändring av resthaltsdefinitionen. Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena för ananas, potatis, knipplök, slanggurkor, druvgurkor, zucchini, meloner, kålrabbi, escarole, endivesallat, bönor (färska, utan skida), vallmofrön och rapsfrön, för kött, fett, lever och njure från svin, nötkreatur, får och getter, för kött, fett och lever från fjäderfä, för mjölk från nötkreatur, får och getter samt för fågelägg. För övriga produkter rekommenderade myndigheten höjda eller bevarade gränsvärden. Myndigheten konstaterade att det saknades viss information som gäller gränsvärdena för björnbär, hallon och spenat, och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärden för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nuvarande nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av den information som är tillgänglig senast två år efter den här förordningens offentliggörande. För lökgrönsaker – övriga bör gränsvärdena fastställas på en annan nivå än den som myndigheten angett, eftersom konsumenterna inte löper någon risk och på grundval av de kompletterande uppgifter om god jordbrukspraxis som Tyskland lämnat. För vitlök, kepalök, schalottenlök, broccoli, huvudkål, bladbildande kål, sallat, escarole, spenat, betblad och stjälkselleri lämnade myndigheten ytterligare yttranden om gränsvärdena (4)  (5) efter det yttrande som avses i första meningen. Dessa yttranden bör beaktas.

(5)

När det gäller indoxakarb har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i den förordningen (6). Myndigheten föreslog en ändring av resthaltsdefinitionen. Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena för blåbär, vinbär, krusbär, nypon, mullbär, azarolhagtorn, fläderbär, brysselkål, huvudkål, escarole, jordnötter, rapsfrön och majskorn. För övriga produkter rekommenderade myndigheten höjda eller bevarade gränsvärden. Myndigheten konstaterade att det saknades viss information som gäller gränsvärdena för äpplen, broccoli, blomkål, vårklynne, senapskål, ruccolasallat samt blad och stjälkar av kål, för kött, fett och lever från fjäderfä samt för fågelägg, och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärden för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nuvarande nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av den information som är tillgänglig senast två år efter den här förordningens offentliggörande. För jordgubbar, hallon, salladskål, vårklynne, bönor (färska, med skida), kardon, fänkål och rabarber lämnade myndigheten ytterligare ett yttrande om gränsvärdena (7) efter det yttrande som avses i första meningen. Detta yttrande bör beaktas.

(6)

När det gäller pyraklostrobin har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i den förordningen (8). Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena för escarole och lupin (torkad). För övriga produkter rekommenderade den höjda eller bevarade gränsvärden. Myndigheten konstaterade att det saknades viss information som gäller gränsvärdena för bordsdruvor, stjälkselleri, bomullsfrön och kaffebönor, och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärden för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den nuvarande nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av den information som är tillgänglig senast två år efter den här förordningens offentliggörande. För apelsiner, bladbildande kål, linfrön, jordnötter, vallmofrön, sesamfrön, rapsfrön, senapsfrön, bomullsfrön, safflor, gurkört, oljedådra och ricin lämnade myndigheten ytterligare yttranden om gränsvärdena (9)  (10) efter det yttrande som avses i första meningen. Dessa yttranden bör beaktas. I fråga om körsbär, persikor, plommon, jordgubbar, björnbär, hallon, blåbär, papaya, kepalök, gurkväxter – ätligt skal, korn, havre, råg, sorghum och vete antog Codex Alimentarius-kommissionen (11) Codex-gränsvärden (nedan kallade CXL-värden) för pyraklostrobin efter att myndigheten hade lämnat det yttrande som avses i första meningen. Dessa CXL-värden bör beaktas, med undantag för de CXL-värden som inte är säkra för en europeisk konsumentgrupp och för vilka unionen framfört en reservation till Codex Alimentarius-kommissionen (12).

(7)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(8)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(9)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstaterna och berörda parter ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av ändringen av gränsvärdena.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 och delarna A och B i bilaga III till den förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka uppgifter visar att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som lagligen framställts före den 2 februari 2014

1.

när det gäller de verksamma ämnena 2,4-DB och dimetomorf i och på alla produkter,

2.

när det gäller det verksamma ämnet indoxakarb i och på alla produkter utom huvudkål och escarole (bredbladig endiv),

3.

när det gäller det verksamma ämnet pyraklostrobin i och på alla produkter utom escarole (bredbladig endiv).

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 februari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-DB according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):10, artikelnr 2420 [35 s.].

(3)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2348 [64 s.].

(4)  ”Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2437 [24 s.].

(5)  ”Modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2845 [35 s.].

(6)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for indoxacarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2343 [83 s.], offentliggjort den 3 september 2012.

(7)  ”Modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2833 [33 s.] offentliggjort den 5 september 2012.

(8)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraclostrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2344 [92 s.].

(9)  ”Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):3, artikelnr 2120 [41 s.].

(10)  ”Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2606 [36 s.].

(11)  Rapporterna från Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester finns på

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

FAO/WHO:s gemensamma program för livsmedelsstandarder, Codex Alimentarius-kommissionen, tilläggen II och III, 35:s sammanträdet, Rom, Italien, den 2–7 juli 2012.

(12)  ”Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2859 [155 s.].


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för 2,4-DB, indoxakarb och pyraklostrobin ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

2,4-DB (summan av 2,4-DB, dess salter, estrar och konjugater, uttryckt som 2,4-DB) (R)

Indoxakarb (summan av indoxakarb och dess R-enantiomer) (F)

Pyraklostrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

1

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

2

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

 

 

1

0110040

limefrukter

 

 

1

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

 

 

1

0110990

övriga

 

 

1

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0120010

mandlar

 

 

0,02 (2)

0120020

paranötter

 

 

0,02 (2)

0120030

cashewnötter

 

 

0,02 (2)

0120040

kastanjer

 

 

0,02 (2)

0120050

kokosnötter

 

 

0,02 (2)

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

0,02 (2)

0120070

macadamianötter

 

 

0,02 (2)

0120080

pekannötter

 

 

0,02 (2)

0120090

pinjenötter

 

 

0,02 (2)

0120100

pistaschmandlar

 

 

1

0120110

valnötter

 

 

0,02 (2)

0120990

övriga

 

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,01 (2)

 

0,5

0130010

äpplen (vildapel)

 

0,5 (+)

 

0130020

päron (nashipäron)

 

0,5

 

0130030

kvitten

 

0,02 (2)

 

0130040

mispel

 

0,02 (2)

 

0130050

japansk mispel

 

0,02 (2)

 

0130990

övriga

 

0,02 (2)

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,01 (2)

1

 

0140010

aprikoser

 

 

1

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär )

 

 

3

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

0,3

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

 

 

0,8

0140990

övriga

 

 

0,02 (2)

0150000

v)

Bär och små frukter

0,01 (2)

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

2

 

0151010

bordsdruvor

 

 

1 (+)

0151020

druvor för vinframställning

 

 

2

0152000

b)

Jordgubbar

 

0,6

1,5

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

 

0153010

björnbär

 

0,5

3

0153020

blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

 

0,02 (2)

2

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

 

0,6

3

0153990

övriga

 

0,02 (2)

2

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

0154010

blåbär (blåbär )

 

0,8

4

0154020

tranbär (lingon)

 

1

3

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

0,8

3

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

0,8

3

0154050

nypon

 

0,8

3

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

0,8

3

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

0,8

3

0154990

övriga

 

0,8

3

0160000

vi)

Diverse frukter

0,01 (2)

 

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

dadlar

 

 

 

0161020

fikon

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

persimon

 

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora) )

 

 

 

0161990

övriga

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

kiwifrukter

 

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

 

0162040

kaktusfikon

 

 

 

0162050

stjärnäpple

 

 

 

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

 

 

 

0162990

övriga

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

0163010

avokado

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

mango

 

0,02 (2)

0,05

0163040

papaya

 

0,02 (2)

0,07

0163050

granatäpplen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

ananas

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

durian

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

taggannona

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (2)

 

 

0211000

a)

Potatis

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

 

0212040

arrowrot

 

 

 

0212990

övriga

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

rödbetor

 

0,02 (2)

0,1

0213020

morötter

 

0,02 (2)

0,5

0213030

rotselleri

 

0,02 (2)

0,3

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter )

 

0,02 (2)

0,3

0213050

jordärtskockor

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213060

palsternackor

 

0,02 (2)

0,3

0213070

rotpersilja

 

0,02 (2)

0,1

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0,3

0,5

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

 

0,02 (2)

0,1

0213100

kålrötter

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

rovor

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0220010

vitlök

 

 

0,3

0220020

kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

 

 

1,5

0220030

schalottenlök

 

 

0,3

0220040

knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

 

 

1,5

0220990

övriga

 

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,01 (2)

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

 

0,5

0,3

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

0,3

0,5

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino)

 

0,5

0,3

0231040

okra

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0,5

0,5

0232010

slanggurkor

 

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson)

 

 

 

0232990

övriga

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0,5

0,5

0233010

meloner (kiwano )

 

 

 

0233020

pumpor (vintersquash)

 

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

 

0233990

övriga

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,01 (2)

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

0,3

0,1

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )

 

(+)

 

0241020

blomkål

 

(+)

 

0241990

övriga

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

brysselkål

 

0,06

0,3

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

0,2

0,2

0242990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

1,5

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai) )

 

3

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

0,4

 

0243990

övriga

 

0,4

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,01 (2)

 

 

0251010

Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

30

10

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

2

2

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

 

1

0,4

0251040

kryddkrasse

 

0,02 (2)

10

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

0,02 (2)

10

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

 

2 (+)

10

0251070

sareptasenap

 

0,02 (2)

10

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

 

2 (+)

10

0251990

övriga

 

0,02 (2)

10

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,01 (2)

 

 

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

 

2

0,5

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

0,02 (2)

0,5

0252990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Örter

0,02 (2)

 

2

0256010

körvel

 

2

 

0256020

gräslök

 

2

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

 

2

 

0256040

persilja

 

2

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel )

 

2

 

0256060

rosmarin

 

2

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

2

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

 

15

 

0256090

lagerblad

 

2

 

0256100

dragon (isop)

 

2

 

0256990

övriga (ätliga blommor )

 

2

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

 

0,3

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

0,02 (2)

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

0,02 (2)

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

0,02 (2)

 

0260050

linser

 

0,02 (2)

 

0260990

övriga

 

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,01 (2)

 

 

0270010

sparris

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

kardon

 

3

0,02 (2)

0270030

stjälkselleri

 

2

0,02 (2) (+)

0270040

fänkål

 

3

0,02 (2)

0270050

kronärtskockor

 

0,2

2

0270060

purjolök

 

0,02 (2)

0,7

0270070

rabarber

 

3

0,02 (2)

0270080

bambuskott

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

palmhjärtan

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Svampar

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

 

 

 

0280020

Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

 

0280990

övriga

 

 

 

0290000

(ix)

Havsväxter

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (2)

 

 

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

0,2

0,3

0300020

linser

 

0,01 (2)

0,5

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

0,2

0,3

0300040

lupin

 

0,01 (2)

0,05

0300990

övriga

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,02 (2)

 

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

 

0401010

linfrön

 

0,02 (2)

0,2

0401020

jordnötter

 

0,02 (2)

0,04

0401030

vallmofrön

 

0,02 (2)

0,2

0401040

sesamfrön

 

0,02 (2)

0,2

0401050

solrosfrön

 

0,02 (2)

0,3

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

0,04

0,2

0401070

sojabönor

 

0,5

0,05

0401080

senapsfrön

 

0,02 (2)

0,2

0401090

bomullsfrön

 

1

0,3

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

safflor

 

0,02 (2)

0,2

0401120

gurkört

 

0,02 (2)

0,2

0401130

oljedådra

 

0,02 (2)

0,2

0401140

hampa

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

ricin

 

0,02 (2)

0,2

0401990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

oliver för oljeproduktion

 

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

 

 

0402030

palmfrukt

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

övriga

 

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

 

0,01 (2)

 

0500010

korn

0,05 (+)

 

1

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500030

majs

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500040

hirs (kolvhirs, teff)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500050

havre

0,05 (+)

 

1

0500060

ris

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500070

råg

0,05 (+)

 

0,2

0500080

sorghum

0,01 (2)

 

0,5

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete )

0,05 (+)

 

0,2

0500990

övriga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kaffebönor

 

 

0,3 (+)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Blommor

 

 

 

0631010

kamomill

 

 

 

0631020

rosellhibiskus

 

 

 

0631030

rosenblad

 

 

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

lind

 

 

 

0631990

övriga

 

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

 

0632010

jordgubbsblad

 

 

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

 

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

 

 

0632990

övriga

 

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

 

0633010

vänderot

 

 

 

0633020

ginsengrot

 

 

 

0633990

övriga

 

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

 

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 

 

0,1 (2)

0650000

v)

Johannesbröd

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (2)

0,05 (2)

15

0800000

8.

KRYDDOR

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0810000

i)

Fröer

 

 

 

0810010

anisfrö

 

 

 

0810020

svartkummin

 

 

 

0810030

sellerifrö (libbstickafrö)

 

 

 

0810040

korianderfrö

 

 

 

0810050

spiskummin

 

 

 

0810060

dillfrö

 

 

 

0810070

fänkålsfrö

 

 

 

0810080

bockhornsklöver

 

 

 

0810090

muskotnöt

 

 

 

0810990

övriga

 

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

 

 

 

0820010

kryddpeppar

 

 

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

 

 

0820030

kummin

 

 

 

0820040

kardemumma

 

 

 

0820050

enbär

 

 

 

0820060

peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

 

 

 

0820070

vaniljstänger

 

 

 

0820080

tamarind

 

 

 

0820990

övriga

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

0830010

kanel (kassia)

 

 

 

0830990

övriga

 

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

 

0840010

lakritsrot

 

 

 

0840020

ingefära

 

 

 

0840030

gurkmeja

 

 

 

0840040

pepparrot

 

 

 

0840990

övriga

 

 

 

0850000

v)

Knoppar

 

 

 

0850010

kryddnejlika

 

 

 

0850020

kapris

 

 

 

0850990

övriga

 

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

 

 

 

0860010

saffran

 

 

 

0860990

övriga

 

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

 

 

 

0870010

muskotblomma

 

 

 

0870990

övriga

 

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,01 (2)

 

 

0900010

sockerbetor (roten)

 

0,1

0,2

0900020

sockerrör

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

cikoriarötter

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

övriga

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

0,05 (2)

1011000

a)

Svin

0,05 (2)

 

 

1011010

kött

(+)

2

 

1011020

fett utan kött

(+)

2

 

1011030

lever

(+)

0,05

 

1011040

njure

(+)

0,05

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

0,05

 

1011990

övriga

 

0,05

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

1012010

kött

0,2 (+)

2

 

1012020

fett

0,2 (+)

2

 

1012030

lever

0,4 (+)

0,05

 

1012040

njure

0,1 (+)

0,05

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

0,1 (+)

0,05

 

1012990

övriga

0,1 (+)

0,05

 

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

kött

0,2 (+)

2

 

1013020

fett

0,2 (+)

2

 

1013030

lever

0,4 (+)

0,05

 

1013040

njure

0,1 (+)

0,05

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

0,1 (+)

0,05

 

1013990

övriga

0,1 (+)

0,05

 

1014000

d)

Getter

 

 

 

1014010

kött

0,2 (+)

2

 

1014020

fett

0,2 (+)

2

 

1014030

lever

0,4 (+)

0,05

 

1014040

njure

0,1 (+)

0,05

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

0,1 (+)

0,05

 

1014990

övriga

0,1 (+)

0,05

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

 

 

1015010

kött

0,2 (+)

2

 

1015020

fett

0,2 (+)

2

 

1015030

lever

0,4 (+)

0,05

 

1015040

njure

0,1 (+)

0,05

 

1015050

ätliga slaktbiprodukter

0,1 (+)

0,05

 

1015990

övriga

0,1 (+)

0,05

 

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

0,05 (2)

0,01 (2) (+)

 

1016010

kött

 

 

 

1016020

fett

 

 

 

1016030

lever

 

 

 

1016040

njure

 

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1016990

övriga

 

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru)

 

 

 

1017010

kött

0,2 (+)

2

 

1017020

fett

0,2 (+)

2

 

1017030

lever

0,4 (+)

0,05

 

1017040

njure

0,1 (+)

0,05

 

1017050

ätliga slaktbiprodukter

0,1 (+)

0,05

 

1017990

övriga

0,1 (+)

0,05

 

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

1,5 (+)

0,1

0,01 (2)

1020010

nötkreatur

 

 

 

1020020

får

 

 

 

1020030

getter

 

 

 

1020040

hästar

 

 

 

1020990

övriga

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

0,05 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

kycklingar

 

 

 

1030020

ankor

 

 

 

1030030

gäss

 

 

 

1030040

vaktlar

 

 

 

1030990

övriga

 

 

 

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Sniglar

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(F)

=

Fettlöslig

(R)

=

En annan definition för resthalter används för följande par bekämpningsmedel-kod:

2,4-DB-kod 1000000 utom 1040000: summan av 2,4-DB och dess konjugater, uttryckt som 2,4-DB

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och metabolism saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0500010

korn

0500050

havre

0500070

råg

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete )

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011010

kött

1011020

fett utan kött

1011030

lever

1011040

njure

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder och foder för idisslare saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1012010

kött

1012020

fett

1012030

lever

1012040

njure

1012050

ätliga slaktbiprodukter

1012990

övriga

1013010

kött

1013020

fett

1013030

lever

1013040

njure

1013050

ätliga slaktbiprodukter

1013990

övriga

1014010

kött

1014020

fett

1014030

lever

1014040

njure

1014050

ätliga slaktbiprodukter

1014990

övriga

1015010

kött

1015020

fett

1015030

lever

1015040

njure

1015050

ätliga slaktbiprodukter

1015990

övriga

1017010

kött

1017020

fett

1017030

lever

1017040

njure

1017050

ätliga slaktbiprodukter

1017990

övriga

1020000

(ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

1020010

nötkreatur

1020020

får

1020030

getter

1020040

hästar

1020990

övriga

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om hydrolys saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0130010

äpplen (vildapel)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0241010

broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )

0241020

blomkål

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0251080

blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metabolism saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

1016010

kött

1016020

fett

1016030

lever

1016040

njure

1016050

ätliga slaktbiprodukter

1016990

övriga

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om lagringsstabilitet saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

1030010

kycklingar

1030020

ankor

1030030

gäss

1030040

vaktlar

1030990

övriga

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0151010

bordsdruvor

0270030

stjälkselleri

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 juli 2015, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0620000

ii)

Kaffebönor

b)

Följande kolumn för dimetomorf ska läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (3)

Dimetomorf (summan av isomerer)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

0110000

i)

Citrusfrukter

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider

0,01 (4)

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

0,8

0110030

citroner (suckatcitron, citron)

0,01 (4)

0110040

limefrukter

0,01 (4)

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

0,01 (4)

0110990

övriga

0,01 (4)

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,02 (4)

0120010

mandlar

 

0120020

paranötter

 

0120030

cashewnötter

 

0120040

kastanjer

 

0120050

kokosnötter

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

0120070

macadamianötter

 

0120080

pekannötter

 

0120090

pinjenötter

 

0120100

pistaschmandlar

 

0120110

valnötter

 

0120990

övriga

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,01 (4)

0130010

äpplen (vildapel)

 

0130020

päron (nashipäron)

 

0130030

kvitten

 

0130040

mispel

 

0130050

japansk mispel

 

0130990

övriga

 

0140000

iv)

Stenfrukter

0,01 (4)

0140010

aprikoser

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär )

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)