ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.190.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 190

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
11 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 654/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller valideringschecklistor för luftfartsskydd i EU för verksamhetsutövare i tredjeland ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 655/2013 av den 10 juli 2013 om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter ( 1 )

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 656/2013 av den 10 juli 2013 om övergångsbestämmelser avseende förlagan till pass utfärdade i Kroatien för hundar, katter och illrar ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 657/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 om fastställande av krav avseende kanalseparation vid röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet ( 1 )

37

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 658/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 659/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

54

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 660/2013 av den 10 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

82

 

 

BESLUT

 

 

2013/369/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om fastställande av att Belgien inte har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rekommendationen av den 2 december 2009

84

 

 

2013/370/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 med föreläggande för Belgien att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga i syfte att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

87

 

 

2013/371/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 juli 2013 om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

90

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 438/12/COL av den 28 november 2012 om ändring, för åttiosjätte gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

91

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 441/12/KOL av den 29 november 2012 om utnämning av nya förhörsombud i vissa konkurrensförfaranden

92

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 442/12/COL av den 29 november 2012 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden

93

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 av den 4 juni 2013 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EU) nr 182/2013 om registrering av dessa importer med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 152 av den 5.6.2013)

102

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 654/2013

av den 10 juli 2013

om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller valideringschecklistor för luftfartsskydd i EU för verksamhetsutövare i tredjeland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (2) innehåller detaljerade regler för validering av luftfartsskydd i EU.

(2)

Checklistor är det instrument som ska användas av valideraren för luftfartsskydd i EU för bedömning av skyddsnivån för flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES. Det är nödvändigt att lägga till två ytterligare checklistor för att fullt ut genomföra valideringssystemet för luftfartsskydd i EU.

(3)

Förordning (EU) nr 185/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskydd inom den civila luftfarten som inrättats enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens offentliga tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet med följande:

1.

Följande tillägg ska infogas efter tillägg 6-C:

TILLÄGG 6-C2

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR SÄKERHETSGODKÄNDA FRAKTAGENTER I TREDJELAND SOM VALIDERATS I FRÅGA OM LUFTFARTSSKYDD I EU

Verksamhetsutövare i tredjeland har möjlighet att bli en del av en säker leveranskedja hos en ACC3 (lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till unionen från ett tredjelands flygplats) genom att ansöka om godkännande som säkerhetsgodkänd fraktagent som validerats för luftfartsskydd i EU (RA3). En RA3 är en verksamhetsutövare som hanterar frakt i ett tredjeland som är validerad och godkänd som sådan på grundval av en validering av luftfartsskydd i EU.

En RA3 ska se till att säkerhetsåtgärder som omfattar säkerhetskontroller i förekommande fall har tillämpats för sändningar avsedda för Europeiska unionen och att sändningarna har skyddats från obehörig åtkomst efter det att säkerhetsåtgärderna genomfördes och fram tills sändningen lastas på ett luftfartyg eller på annat sätt överlämnas till en ACC3 eller annan RA3.

Villkoren för att transportera flygfrakt eller flygpost till unionen (1), Island, Norge eller Schweiz anges i förordning (EU) nr 185/2010.

Checklistan är det instrument som ska användas av valideraren för luftfartsskydd i EU för bedömning av skyddsnivån för flygfrakt eller flygpost (2) med destination EU/EES som transporteras av eller på uppdrag av en verksamhetsutövare som ansöker om RA3-godkännande. Checklistan ska bara användas i de fall som anges i punkt 6.8.4.1 b i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010. I de fall som anges i punkt 6.8.4.1 a i bilagan ska valideraren för luftfartsskydd i EU använda en ACC3-checklista.

Om valideraren för luftfartsskydd i EU anser att verksamhetsutövaren uppfyller målen i checklistan, ska en valideringsrapport överlämnas till den validerade verksamhetsutövaren. I valideringsrapporten ska anges att verksamhetsutövaren är en säkerhetsgodkänd fraktagent från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3). En RA3 ska kunna använda rapporten i sina affärsförbindelser med en ACC3. Integrerade delar av valideringsrapporten ska minst innehålla följande:

a)

Den ifyllda checklistan (tillägg 6-C2 som anges i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010) undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU och i förekommande fall kommenterad av den validerade verksamhetsutövaren.

b)

Försäkran om åtagande (tillägg 6-H2 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010) undertecknad av den validerade verksamhetsutövaren.

c)

En förklaring om oberoende (tillägg 11-A i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010) i fråga om den validerade verksamhetsutövaren, undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU.

Sidnumreringen, datumet för valideringen av luftfartsskydd i EU och validerarens och den validerade verksamhetsutövarens parafering på varje sida ska utgöra bevis för att valideringsrapporten är fullständig. Valideringsrapporten ska vara på engelska.

Del 5 – Säkerhetskontroll och del 6 – Högriskfrakt eller högriskpost (HRCM) ska bedömas enligt kraven i kapitel 6.7 och 6.8 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010. För de delar som inte kan bedömas mot kraven i förordning (EU) nr 185/2010 är de grundläggande kraven standarderna och rekommendationerna i bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart och anvisningarna i Icao:s Aviation Security Manual (Doc 8973 – Restricted).

Om valideraren för luftfartsskydd i EU visar att verksamhetsutövaren inte har uppfyllt målen i checklistan ska verksamhetsutövaren få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

Förklarande anmärkningar:

(1)

Alla delar i checklistan måste fyllas i. Om ingen information lämnas måste detta förklaras.

(2)

Efter varje del ska valideraren för luftfartsskydd i EU fastställa om och i vilken utsträckning målen i delen har uppfyllts.

DEL 1

Identifiering av den validerade verksamhetsutövaren och valideraren

1.1   

Valideringsdatum

Använd exakt datumformat, t.ex. 1.10.2012–2.10.2012

dd/mm/åååå

 

1.2   

Datum för föregående validering i förekommande fall

dd/mm/åååå

 

Tidigare RA3-registreringsnummer, om sådana finns.

 

AEO-certifikat/C-TPAT-status/övriga certifieringar, där sådana finns.

 

1.3   

Uppgifter om valideraren för luftfartsskydd

Namn

 

Företag/organisation/myndighet

 

Unik alfanumerisk identitetskod (UAI)

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

1.4   

Verksamhetsutövarens namn

Namn

 

Företagsnummer (t.ex. organisationsnummer, där sådant finns)

 

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Delstat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.5   

Organisationens huvudadress (om den avviker från adressen för den anläggning som ska valideras)

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns.

 

1.6   

Typ av verksamhet – fler än en verksamhetstyp kan vara tillämplig

a)

endast flygfrakt

b)

luftfart och andra transportsätt

c)

speditör med godslokaler

d)

speditör utan godslokaler

e)

handlingagent

f)

övriga

 

1.7   

Tar den sökande...

a)

emot frakt från säkerhetsgodkända fraktagenter från ett annat tredjeland?

 

b)

emot frakt från kända avsändare i tredjeland?

 

c)

emot frakt från kontoavsändare i tredjeland?

 

d)

emot undantaget frakt?

 

e)

emot frakt som den säkerhetskontrollerar?

 

f)

emot frakt som den lagrar?

 

g)

emot övrigt, v.g. specificera.

 

1.8   

Ungefärligt antal anställda vid anläggningen

Antal

 

1.9   

Namn och befattning på den person som är ansvarig för luftfartsskydd i samband med flygfrakt/flygpost från tredjeland

Namn

 

Befattning

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

DEL 2

Organisation och ansvarsfördelning för säkerhetsgodkända fraktagenter från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU

Mål: Ingen flygfrakt eller flygpost ska transporteras till EU/EES utan att omfattas av säkerhetsåtgärder. Frakt och post som levereras av en RA3 till en ACC3 eller en annan RA3 får endast godtas som säker frakt eller post om en RA3 vidtagit sådana säkerhetsåtgärder. Nedanstående delar i denna checklista innehåller uppgifter om sådana åtgärder.

RA3 ska ha infört rutiner för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för all flygfrakt och flygpost med destination EU/EES och att säker frakt eller post är skyddad tills den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3. Säkerhetsåtgärder ska bestå av något av följande:

a)

Fysisk säkerhetskontroll som ska hålla en tillräckligt hög standard för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

b)

Andra säkerhetsåtgärder, som ingår i säkerhetssystemet för leveranskedjan, som i rimlig grad kan säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen, och som har använts av en annan RA3, KC3 eller AC3 som utsetts av RA3.

Referens: Punkt 6.8.3

2.1   

Har verksamhetsutövaren utarbetat ett säkerhetsprogram?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, gå direkt till punkt 2.5.

 

2.2   

Verksamhetsutövarens säkerhetsprogram

Datum – använd exakt datumformat dd/mm/åååå

 

Version

 

Har säkerhetsprogrammet lämnats in och/eller godkänts av den behöriga myndigheten i det land där verksamhetsutövaren är verksam? Om svaret är ja, beskriv förfarandet.

 

2.3   

Omfattar säkerhetsprogrammet i tillräcklig utsträckning de delar som nämns i checklistan (delarna 3–9)?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, beskriv varför och precisera skälen.

 

2.4   

Är säkerhetsprogrammet slutligt, stabilt och fullständigt?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skälen.

 

2.5   

Har verksamhetsutövaren etablerat en metod för att säkerställa att flygfrakt eller flygpost omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder innan den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv metoden.

 

2.6   

Har verksamhetsutövaren ett ledningssystem (t.ex. instrument, instruktioner) för att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder genomförs?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv ledningssystemet och ange om det är godkänt, kontrolleras eller tillhandahålls av den behöriga myndigheten eller en annan verksamhetsutövare.

 

Om svaret är nej, förklara hur verksamhetsutövaren garanterar att säkerhetsåtgärder vidtas på erforderligt sätt.

 

2.7   

Slutsatser och allmänna kommentarer om processens tillförlitlighet, slutgiltighet och stabilitet

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 3

Rekrytering och utbildning av personal

Mål: RA3 ska utse kompetent och ansvarig personal som ska arbeta med skydd av flygfrakt eller flygpost för att säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Personal med tillgång till säker flygfrakt ska ha lämplig utbildning och den kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter.

För att uppfylla detta mål ska det finnas ett förfarande hos RA3 som säkerställer att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda, inhyrd personal, chaufförer osv.) med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som omfattas eller har omfattats av säkerhetsåtgärder

a)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande pålitlighetskontroller före anställningen och/eller säkerhetsprövningar, som minst överensstämmer med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade RA3-anläggningen, och

b)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande säkerhetsutbildning för att få kunskap om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd i enlighet med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade RA3-anläggningen.

Anmärkning:

En säkerhetsprövning innebär kontroll av en persons identitet och tidigare erfarenhet, inbegripet, när det är juridiskt möjligt, eventuellt kriminellt förflutet, som en del av bedömningen av en persons lämplighet att vidta säkerhetsåtgärder och/eller för oeskorterat tillträde till ett behörighetsområde (enligt definitionen i Icao Annex 17).

En pålitlighetskontroll före anställningen ska fastställa personens identitet på grundval av dokumentation, omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under åtminstone de fem föregående åren, och innebära att personen undertecknar en förklaring om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under åtminstone de fem föregående åren (enligt unionens definition).

Referens: Punkt 6.8.3.1

3.1   

Finns en rutin som säkerställer att all personal med direkt och oeskorterad tillgång till säker flygfrakt/flygpost omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

3.2   

Omfattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktats.

 

3.3   

Finns ett förfarande som säkerställer att den person som har ansvaret för tillämpning och övervakning av genomförandet av säkerhetsåtgärder vid anläggningen omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

3.4   

Omfattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktats.

 

3.5   

Genomgår personal med direkt och oeskorterad tillgång till skyddad flygfrakt/flygpost säkerhetsutbildning innan de får tillgång till flygfrakten/flygposten?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv utbildningens innehåll och längd.

 

3.6   

Genomgår personal som tar emot, säkerhetskontrollerar och/eller skyddar flygfrakt/flygpost särskild arbetsrelaterad utbildning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv utbildningens innehåll och längd.

 

3.7   

Genomgår den personal som avses i punkterna 3.5 och 3.6 repetitionsutbildning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja ange repetitionsutbildningens innehåll och frekvens.

 

3.8   

Slutsats: Innebär åtgärderna för rekrytering och utbildning att all personal med tillgång till säker flygfrakt/flygpost på ett korrekt sätt har rekryterats och utbildats till en standard som är tillräckligt hög för att de ska ha kännedom om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 4

Godkännandeförfarande

Mål: RA3 kan ta emot frakt eller post från en annan RA3, KC3, AC3 eller från en okänd avsändare. RA3 ska förfoga över lämpliga rutiner för att ta emot frakt och post för att kunna avgöra om en sändning kommer från en säker leveranskedja eller inte och kunna avgöra vilka säkerhetsåtgärder som måste tillämpas i fråga om sändningen.

En RA3 kan upprätthålla en databas som ska innehålla minst följande uppgifter för varje säkerhetsgodkänd fraktagent eller känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU i enlighet med punkt 6.8.4.1, och som den direkt tar emot frakt eller post från för transport till en ACC3 för transport till unionen:

a)

Uppgifter om företaget, inklusive korrekt företagsadress.

b)

Företagets typ av verksamhet, utom känslig information om företaget.

c)

Kontaktuppgifter, även kontaktuppgifterna för säkerhetsansvariga personer (en eller flera).

d)

Företagets organisationsnummer (om tillämpligt).

e)

Valideringsrapporten, om sådan finns.

Referens: Punkterna 6.8.3.1 och 6.8.4.3

Anmärkning: En RA3 får endast ta emot gods från en AC3 som säker frakt, om nämnda RA3 själv har utsett avsändaren som AC3 och ansvarar för den frakt som avsändaren levererar.

4.1   

När verksamhetsutövaren godtar en försändelse, kontrollerar den då om den kommer från en annan RA3, en KC3, en AC3 eller en okänd avsändare?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

 

4.2   

Har verksamhetsutövaren upprättat och underhåller en databas med uppgifter om varje RA3, KC3 och AC3 från vilken den direkt tar emot flygfrakt eller flygpost som ska levereras till en ACC3 för transport till unionen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, specificera vilka uppgifter som finns i databasen.

 

Om svaret är nej, hur vet verksamhetsutövaren att frakten kommer från en annan RA3, KC3 eller AC3?

 

4.3   

Utser verksamhetsutövaren avsändaren som AC3?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv förfarandet och de säkerhetsåtgärder som verksamhetsutövaren kräver av avsändaren.

 

4.4   

När verksamhetsutövaren accepterar en försändelse, fastställer den då om destinationen är en flygplats i EU/EES?

JA eller NEJ - förklara.

 

4.5   

Om svaret är JA – vidtar verksamhetsutövaren samma säkerhetsåtgärder för all frakt eller post när destinationen är en flygplats i EU/EES?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv förfarandet

 

4.6   

När verksamhetsutövaren accepterar en försändelse, fastställer den då om den ska betraktas som högriskfrakt och högriskpost (se definitionen i del 6), även i fråga om försändelser som levereras med andra transportsätt än flyg?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

Beskriv förfarandet.

 

4.7   

När verksamhetsutövaren accepterar en försändelse, fastställer den då om den har skyddats från obehörig åtkomst eller manipulation?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv hur (förseglingar, lås, inspektioner, etc.).

 

4.8   

Är den person som genomför leveransen skyldig att uppvisa en officiell identitetshandling med foto?

JA eller NEJ

 

4.9   

Finns det ett förfarande för att identifiera sändningar som måste säkerhetskontrolleras?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

 

4.10   

Slutsats: Är förfarandena för att ta emot frakt tillräckliga för att fastställa att flygfrakt/flygpost med en flygplats i EU/EES som destination kommer från en säker leveranskedja, eller måste den säkerhetskontrolleras?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 5

Säkerhetskontroll

Mål: Om RA3 tar emot frakt och post som inte kommer från en säker leveranskedja, måste RA3 säkerhetskontrollera dem innan de får levereras till en ACC3 som säker frakt. En RA3 ska ha infört rutiner för att se till att flygfrakt och flygpost med destination EU/EES, för transferering, transitering eller lossning på en flygplats i unionen, säkerhetskontrolleras med de metoder eller förfaranden som avses i unionens lagstiftning till en standard som gör att det rimligen går att utesluta att den innehåller förbjudna föremål.

Om säkerhetskontrollen av flygfrakt eller flygpost utförs av eller på uppdrag av den behöriga myndigheten i tredjelandet, ska RA3 ange detta och ange hur lämplig säkerhetskontroll säkerställs.

Anmärkning: Även om det enligt punkt 6.8.3.2 fram till och med den 30 juni 2014 är möjligt för en ACC3 att tillämpa bestämmelserna i punkt 6.8.3.1 genom att minst uppfylla Icao:s standarder, så beaktas EU:s krav på säkerhetskontroll vid valideringen av luftfartsskydd i EU även om valideringen sker före den 1 juli 2014.

Referens: Punkt 6.8.3

5.1   

Genomförs säkerhetskontrollen av en annan verksamhetsutövare på uppdrag av verksamhetsutövaren?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja:

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privata säkerhetsföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Andra

Ange typen av avtal/kontrakt mellan den validerade verksamhetsutövaren och den verksamhetsutövare som utför säkerhetskontroll på dess vägnar.

 

5.2   

Vilka metoder för säkerhetskontroll används för flygfrakt och flygpost?

Precisera, inbegripet uppgifter om den utrustning som används för säkerhetskontroll av flygfrakt och flygpost (tillverkare, typ, programvaruversion, standard, serienummer etc.) för alla metoder som används.

 

5.3   

Ingår den utrustning eller den metod (t.ex. sprängämneshundar) som används i EU:s, ECAC:s eller TSA:s senaste förteckning över godkända metoder och utrustning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, precisera.

 

Om svaret är nej, ange detaljerade uppgifter om godkännandet av utrustningen och datum för detta, samt eventuella indikationer på att den överensstämmer med EU:s standarder för utrustning.

 

5.4   

Används utrustningen i enlighet med tillverkarens Conops (operativa koncept), och testas och underhålls utrustningen regelbundet?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv metoden.

 

5.5   

Beaktas försändelsens art vid säkerhetskontrollen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv hur det garanteras att den valda metoden för säkerhetskontroll tillämpas enligt en standard som är tillräckligt hög för att i rimlig grad kunna säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

 

5.6   

Finns det en rutin för att lösa larm som utlöses av utrustningen för säkerhetskontroll (i fråga om viss utrustning (t.ex. röntgenutrustning) utlöses larmet av operatören själv)?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv förfarandet för att utreda larm i syfte att i rimlig grad säkerställa frånvaron av förbjudna föremål.

 

Om svaret är nej, beskriv vad som händer med försändelsen.

 

5.7   

Undantas vissa försändelser från säkerhetskontroll?

JA eller NEJ

 

5.8   

Finns det undantag som inte är förenliga med unionens förteckning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, precisera.

 

5.9   

Är tillträdet till området för säkerhetskontroll kontrollerat så att endast godkänd och utbildad personal beviljas tillträde?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

5.10   

Finns ett etablerat system för kvalitetskontroll och/eller testning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv

 

5.11   

Slutsats: Säkerhetskontrolleras flygfrakt/flygpost med någon av de metoder eller förfaranden som förtecknas i punkt 6.2.1 i beslut 2010/774/EU enligt en standard som till rimlig grad säkerställer att den inte innehåller några förbjudna föremål?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 6

Högriskfrakt eller högriskpost

Mål: Försändelser som har sitt ursprung eller som transfereras på platser som av unionen betecknas som högriskområden, eller som förefaller ha utsatts för betydande manipulation, ska betraktas som högriskfrakt och högriskpost. Sådana försändelser ska säkerhetskontrolleras i enlighet med särskilda föreskrifter. RA3 ska ha en rutin för att se till att högriskfrakt eller högriskpost med destination EU/EES identifieras och omfattas av lämpliga kontroller i enlighet med unionens lagstiftning.

En ACC3 som RA3 levererar flygfrakt eller flygpost för transport ska ha rätt att informera RA3 om den senaste utvecklingen av relevant information angående ursprungsorter med hög risk.

RA3 ska vidta samma åtgärder oavsett om den tar emot högriskfrakt eller högriskpost från ett lufttrafikföretag eller via andra transportsätt.

Referens: Punkt 6.7

Anmärkning: För högriskfrakt eller högriskpost som klargjorts för transport till EU/EES ska säkerhetsstatusen ”SHR” utfärdas, vilket betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

6.1   

Vet personalen med ansvar för att vidta säkerhetsåtgärder vilken flygfrakt och flygpost som ska behandlas som högriskfrakt och högriskpost?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

6.2   

Har verksamhetsutövaren rutiner för identifiering av högriskfrakt och högriskpost?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

6.3   

Omfattas högriskfrakt och högriskpost av förfaranden för säkerhetskontroll av högriskfrakt eller högriskpost enligt unionslagstiftningen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange de rutiner som tillämpas.

 

6.4   

Utfärdar verksamhetsutövaren, efter säkerhetskontrollen, en försäkran om säkerhetsstatus för SHR i den dokumentation som åtföljer försändelsen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv hur säkerhetsstatusen utfärdas och i vilket dokument.

 

6.5   

Slutsats: Är de rutiner som verksamhetsutövaren har infört relevanta och tillräckliga för att säkerställa att all högriskfrakt och högriskpost har behandlats korrekt före lastning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 7

Skydd av flygfrakt och flygpost

Mål: RA3 ska ha rutiner som säkerställer att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller manipulering, från och med det att säkerhetskontroll eller andra säkerhetsåtgärder genomförs, eller från och med mottagandet efter det att säkerhetskontroll eller säkerhetsåtgärder har genomförts, fram till lastning eller överlämnande till en ACC3 eller annan RA3. Om tidigare säker flygfrakt och post inte är skyddad därefter, får den inte lastas eller överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3 som säker frakt eller post.

Skydd kan skapas på olika sätt, t.ex. fysiskt (hinder, låsta rum osv.), med personer (patruller, utbildad personal osv.) och tekniskt (övervakningskameror, inbrottslarm osv.).

Säker flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES bör vara skild från flygfrakt eller flygpost som inte är säker.

Referens: Punkt 6.8.3.1

7.1   

Skyddas säker flygfrakt och flygpost på uppdrag av den validerade verksamhetsutövaren eller av en annan verksamhetsutövare?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja:

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privata säkerhetsföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Andra

 

7.2   

Genomförs säkerhetsåtgärder och skydd av frakten för att förhindra manipulation under säkerhetskontrollen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv

Ange vilken eller vilka typer av skydd som finns:

Fysiska (staket, barriär, stabilt konstruerad byggnad osv.)

Personer (patruller etc.)

Tekniskt (övervakningskameror, alarmsystem, etc.)

Och förklara hur de är utformade.

 

7.3   

Är den säkra flygfrakten/flygposten endast tillgänglig för personer med tillstånd?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

Ange hur samtliga tillträdespunkter (inklusive dörrar och fönster) till identifierbar och skyddad flygfrakt/flygpost kontrolleras.

 

7.4   

Finns det rutiner för att säkerställa att flygfrakt/flygpost med destination EU/EES som varit föremål för säkerhetsåtgärder skyddas mot obehörig åtkomst från det ögonblick den varit föremål för säkerhetsåtgärder fram till ombordlastningen eller till att den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv hur den är skyddad (fysiskt, med personal, tekniskt osv.).

Ange även om byggnaden är stabilt konstruerad och av vilket material.

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

7.5   

Slutsats: Är skyddet av försändelser tillräckligt starkt för att förhindra olaglig åtkomst?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 8

Dokumentation

Mål: Försändelsens säkerhetsstatus ska anges i elektronisk eller skriftlig form i de åtföljande handlingarna, antingen i form av en flygfraktsedel, motsvarande postdokumentation eller i en separat förklaring. Säkerhetsstatusen ska utfärdas av RA3.

Referens: Punkterna 6.3.2.6 d och 6.8.3.4

Anmärkning: Följande beteckningar för säkerhetsstatus får anges:

”SPX”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg, eller

”SCO”, som betyder att försändelsen endast uppfyller kraven för att lastas ombord på frakt- och postluftfartyg, eller

”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

8.1   

Har verksamhetsutövaren i medföljande dokumentation (t.ex. flygfraktsedel) angett fraktens status och hur den fastställdes?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, förklara.

 

8.2   

Slutsats: Är förfarandet för dokumentation tillräckligt för att säkerställa att frakt eller post tillhandahålls med åtföljande dokumentation som anger korrekt säkerhetsstatus?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 9

Transport

Mål: Flygfrakt och flygpost måste skyddas från obehörig åtkomst eller manipulering från det ögonblick den har skyddats fram till lastningen eller då den överförs till en ACC3 eller en annan RA3. Detta inbegriper skydd under transporten till luftfartyget, till ACC3 eller till en annan RA3. Om tidigare skyddad flygfrakt och post inte är skyddad under transporten, får den inte lastas eller överlåtas till en ACC3 eller en annan RA3 som säker frakt.

Under transporten till ett luftfartyg, en ACC3 eller en annan RA3, ansvarar RA3 för skyddet av säkra sändningar. Detta gäller bland annat de fall då transporten utförs av en annan verksamhetsutövare, t.ex. en speditör, på dess vägnar. Det gäller dock inte fall där försändelsen transporteras under ansvar av en ACC3 eller en annan RA3.

Referens: Punkt 6.8.3

9.1   

Hur fraktas flygfrakten/flygposten till ACC3/annan RA3?

a)   

Validerade verksamhetsutövarens egen transport?

JA eller NEJ

 

b)   

Transporteras av andra RA3 eller ACC3?

JA eller NEJ

 

c)   

Underleverantör som används av den validerade verksamhetsutövaren?

JA eller NEJ

 

9.2   

Är flygfrakten/flygposten förpackad så att det tydligt syns om den utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

 

9.3   

Är fordonet låst eller förseglat före transport?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

 

9.4   

Om numrerade förseglingar används, kontrolleras åtkomsten till dessa, och registreras numren?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, specificera.

 

9.5   

I förekommande fall, undertecknar respektive transportföretag åkeriförsäkran?

JA eller NEJ

 

9.6   

Har den person som transporterar godset varit föremål för särskilda säkerhetsåtgärder och blivit utbildad i säkerhetsmedvetenhet innan denne får tillåtelse att transportera säker flygfrakt och/eller flygpost?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv vilken typ av säkerhetsåtgärder (pålitlighetskontroll före anställning, säkerhetsprövning, etc.) och vilka slags utbildningar det rör sig om (utbildning om säkerhetsfrågor, etc.).

 

9.7   

Slutsats: Är åtgärderna tillräckliga för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst under transport?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 10

Överensstämmelse

Mål: Efter att ha bedömt de nio föregående delarna i denna checklista, ska valideraren för luftfartsskydd i EU avgöra om kontrollen på plats bekräftar tillämpningen av säkerhetsåtgärder i enlighet med målen i checklistan för flygfrakt/flygpost med destination EU/EES.

Två alternativ är möjliga. Om valideraren för luftfartsskydd i EU anser att verksamhetsutövaren

a)

uppfyller målen i checklistan. Valideraren ska förse den validerade verksamhetsutövaren med originalet av valideringsrapporten och ange att verksamhetsutövaren är en säkerhetsgodkänd fraktagent från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU.

b)

inte uppfyller målen i checklistan. I sådant fall ska verksamhetsutövaren inte godkännas för att leverera säker flygfrakt eller flygpost med EU/EES som destination till en ACC3 eller en annan RA3. Verksamhetsutövaren ska få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

I allmänhet ska valideraren för luftfartsskydd i EU besluta om att frakt och post som hanteras av den validerade verksamhetsutövaren behandlas på ett sådant sätt att den kan anses vara säker att flygas till EU/EES i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser i när den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3.

Valideraren för luftfartsskydd i EU måste komma ihåg att bedömningen grundas på en övergripande objektiv metod för att bedöma om kraven uppfylls.

10.1   

Allmän slutsats:

Bedömning (och anmälan)

(markera det som gäller).

Om det rör sig om ett ”Godkänt” kommer verksamhetsutövaren att betraktas som en säkerhetsgodkänd fraktagent från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3).

Godkänt/Icke godkänt

Om den övergripande bedömningen leder till ett ”Icke godkänt” ange nedan inom vilka områden verksamhetsutövaren inte uppfyller de föreskrivna säkerhetsstandarderna eller uppvisar särskilda brister. Det ska också anges vilka förändringar som krävs för att den föreskrivna standarden ska uppnås och ett godkännande ska kunna ges.

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Validerarens namn:

Datum:

Underskrift:

BILAGA

Förteckning över besökta och intervjuade personer och verksamhetsutövare

Fyll i uppgifter om verksamhetsutövarens namn, kontaktpersonens namn och datumet för besöket eller intervjun.

Verksamhetsutövarens namn

Kontaktpersonens namn

Datum för besök/intervjun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Följande tillägg ska läggas till efter tillägg 6-C:

TILLÄGG 6-C4

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR KÄNDA AVSÄNDARE FRÅN TREDJELAND SOM VALIDERATS FÖR LUFTFARTSSKYDD I EU

Verksamhetsutövare i tredjeland har möjlighet att bli en del av en säker leveranskedja hos en ACC3 (lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till unionen från ett tredjelands flygplats) genom att ansöka om godkännande som känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU (KC3). En KC3 är en verksamhetsutövare som hanterar frakt i ett tredjeland som är validerad och godkänd som sådan på grundval av en validering av luftfartsskydd i EU.

En KC3 ska säkerställa att säkerhetsåtgärder har vidtagits för sändningar till unionen och att sändningarna har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till att de överlämnas till en ACC3 eller en säkerhetsgodkänd fraktagent från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3).

Villkoren för att transportera flygfrakt eller flygpost till unionen (EU) eller Island, Norge och Schweiz finns i förordning (EU) nr 185/2010, ändrad genom genomförandeförordning (EU) nr 859/2011 och kommissionens genomförandeförordning 1082/2012 (3).

Valideraren för luftfartsskydd i EU ska använda checklistan som verktyg för att bedöma skyddsnivån för flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES som transporteras av eller på uppdrag av en verksamhetsutövare som ansöker om KC3-godkännande. Checklistan ska bara användas i de fall som anges i punkt 6.8.4.1 b i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010. I de fall som anges i punkt 6.8.4.1 a i bilagan ska valideraren för luftfartsskydd i EU använda en ACC3-checklista.

Om valideringen av luftfartsskydd i EU visar att verksamhetsutövaren uppfyller målen i checklistan, ska en valideringsrapport överlämnas till den validerade verksamhetsutövaren. I valideringsrapporten ska anges att verksamhetsutövaren är en känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU (KC3). En KC3 ska kunna använda rapporten i sina affärsförbindelser med alla ACC3 och RA3. Integrerade delar av valideringsrapporten ska minst innehålla följande:

a)

Den ifyllda checklistan (tillägg 6-C4 som anges i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010) undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU och i förekommande fall kommenterad av den validerade verksamhetsutövaren.

b)

Försäkran om åtagande (tillägg 6-H3 i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010) undertecknad av den validerade verksamhetsutövaren.

c)

En förklaring om oberoende (tillägg 11-A i bilagan till förordning (EU) nr 185/2010) i fråga om den validerade verksamhetsutövaren, undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU.

Sidnumreringen, datumet för valideringen av luftfartsskydd i EU och validerarens och den validerade verksamhetsutövarens parafering på varje sida ska utgöra bevis för att valideringsrapporten är fullständig. Valideringsrapporten ska vara på engelska.

För de delar som inte kan bedömas mot kraven i förordning (EU) nr 185/2010 är de grundläggande kraven standarderna och rekommendationerna i bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart och anvisningarna i Icao:s Aviation Security Manual (Doc 8973 – Restricted).

Om valideringen av luftfartsskydd i EU visar att verksamhetsutövaren inte har uppfyllt målen checklistan ska verksamhetsutövaren få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

Förklarande anmärkningar:

1.

Alla delar i checklistan måste fyllas i. Om ingen information lämnas måste detta förklaras.

2.

Valideraren för luftfartsskydd i EU ska fastställa om, och i vilken utsträckning, målen i delen har uppfyllts efter varje del.

DEL 1

Organisation och ansvarsfördelning

1.1   

Valideringsdatum

Använd exakt datumformat, t.ex. 1.10.2012–2.10.2012

dd/mm/åååå

 

1.2   

Datum för föregående validering i förekommande fall

dd/mm/åååå

 

Tidigare KC3-registreringsnummer, om sådana finns.

 

AEO-certifikat/C-TPAT-status/övriga certifieringar, där sådana finns.

 

1.3   

Uppgifter om valideraren för luftfartsskydd

Namn

 

Företag/organisation/myndighet

 

Unik alfanumerisk identitetskod (UAI)

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

1.4   

Verksamhetsutövarens namn

Namn

 

Företagsnummer (t.ex. organisationsnummer om sådant finns)

 

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.5   

Organisationens huvudadress (om den avviker från adressen för den anläggning som ska valideras)

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Delstat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.6   

Typ av verksamhet - typ av frakt som hanteras

Vilken är verksamhetens art – typ av frakt som hanteras i den sökandes anläggningar?

 

1.7   

Har den sökande ansvar för...?

a)

Tillverkning

b)

Förpackning

c)

Lagring

d)

Klarering

e)

Övrigt, v.g. specificera

 

1.8   

Ungefärligt antal anställda vid anläggningen

Antal

 

1.9   

Namn och befattning på den person som är ansvarig för luftfartsskydd i samband med flygfrakt/flygpost från tredjeland

Namn

 

Befattning

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

DEL 2

Organisation och ansvarsfördelning för känd avsändare från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU

Mål: Ingen flygfrakt eller flygpost ska transporteras till EU/EES utan att omfattas av säkerhetsåtgärder. Frakt och post som överlämnas av en KC3 till en ACC3 eller en RA3 får bara godtas som säker frakt eller post om KC3 vidtagit sådana säkerhetsåtgärder. Nedanstående delar i denna checklista innehåller uppgifter om sådana åtgärder.

KC3 ska ha infört rutiner för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för all flygfrakt och flygpost med destination EU/EES och att säker frakt eller post skyddas tills den överlämnas till en ACC3 eller en RA3. Säkerhetsåtgärderna ska bestå av åtgärder som i rimlig grad kan säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

Referens: Punkt 6.8.3

2.1   

Har verksamhetsutövaren utarbetat ett säkerhetsprogram?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, gå direkt till punkt 2.5.

 

2.2   

Verksamhetsutövarens säkerhetsprogram

Datum – använd exakt datumformat dd/mm/åååå

 

Version

 

Har säkerhetsprogrammet lämnats in till och/eller godkänts av den behöriga myndigheten i det land där verksamhetsutövaren är verksam? Om svaret är ja, beskriv förfarandet.

 

2.4   

Omfattar säkerhetsprogrammet i tillräcklig utsträckning de delar som nämns i checklistan (delarna 4–11)?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, beskriv varför och precisera skälen.

 

2.4   

Är säkerhetsprogrammet slutligt, stabilt och fullständigt?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skälen.

 

2.5   

Har verksamhetsutövaren etablerad en metod för att säkerställa att flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder innan den transporteras till en ACC3 eller RA3?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv metoden.

 

2.6   

Har verksamhetsutövaren ett ledningssystem (t.ex. instrument, instruktioner, etc.) för att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder genomförs?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv ledningssystemet och ange om det är godkänt, kontrolleras eller tillhandahålls av den behöriga myndigheten eller en annan verksamhetsutövare.

 

Om svaret är nej, förklara hur verksamhetsutövaren garanterar att säkerhetsåtgärder vidtas på erforderligt sätt.

 

2.7   

Slutsatser och allmänna kommentarer om processens tillförlitlighet, slutgiltighet och stabilitet.

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 3

Identifierbar flygfrakt/flygpost

Mål: Att fastställa den punkt (eller plats) där frakt/post blir identifierbar som flygfrakt/flygpost dvs.. när och var frakten/posten kan identifieras som flygfrakt/flygpost.

3.1   

Fastställande, genom inspektion av produktionsområde, förpackningsanläggning, lager, urvals- och klareringsområde och andra berörda områden, var och hur en flygfrakt-/flygpostförsändelse med destination EU/EES blir identifierbar som sådan.

Beskriv.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

OBS! I delarna 6–9 ska detaljerade uppgifter lämnas om hur identifierbar flygfrakt/flygpost skyddas mot obehörig åtkomst och manipulering.

DEL 4

Rekrytering och utbildning av personal

Mål: KC3 ska utse kompetent och ansvarig personal för att arbeta med skydd av flygfrakt eller flygpost och för att säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Personal med tillgång till identifierbar flygfrakt ska ha lämplig utbildning och besitta den kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter.

För att uppfylla detta mål ska finnas ett förfarande hos KC3 som säkerställer att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda, inhyrd personal, chaufförer osv.) med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som omfattas eller har omfattats av säkerhetsåtgärder

a)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande pålitlighetskontroller före anställningen och/eller säkerhetsprövningar, som minst överensstämmer med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade KC3-anläggningen, och

b)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande säkerhetsutbildning för att få kunskap om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd i enlighet med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade KC3-anläggningen.

Anmärkning:

En säkerhetsprövning innebär kontroll av en persons identitet och tidigare erfarenhet, inbegripet, när det är juridiskt möjligt, eventuellt kriminellt förflutet, som en del av bedömningen av en persons lämplighet att vidta säkerhetsåtgärder och/eller för oeskorterat tillträde till ett behörighetsområde (enligt definitionen i Icao Annex 17).

En pålitlighetskontroll före anställningen ska fastställa personens identitet på grundval av dokumentation, omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under åtminstone de fem föregående åren, och innebära att personen undertecknar en förklaring om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under åtminstone de fem föregående åren (enligt unionens definition).

Referens: Punkt 6.8.3.1

4.1   

Finns det rutiner som säkerställer att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, ange antalet föregående år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken enhet som utför kontrollen.

 

4.2   

Omfattar dessa rutiner följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara vilka moment som ingår, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

4.3   

Finns det rutiner som säkerställer att den person som har ansvaret för tillämpning och övervakning av genomförandet av säkerhetsåtgärder vid anläggningen omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

4.4   

Omfattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara vilka moment som ingår, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

4.5   

Genomgår personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost utbildning innan de får denna tillgång?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv utbildningens innehåll och längd.

 

4.6   

Genomgår den personal som avses i punkt 4.5 repetitionsutbildning?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, ange repetitionsutbildningens innehåll och frekvens.

 

4.7   

Slutsats: Innebär åtgärderna för rekrytering och utbildning att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost med destination EU/EES på ett korrekt sätt har rekryterats och utbildats till en standard som är tillräckligt hög för att de ska ha kännedom om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 5

Fysisk säkerhet

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får den inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker last eller post.

Företaget måste visa hur dess anläggning eller lokaler är skyddade och att relevanta tillträdeskontroller används. Det är viktigt att tillgången till det område där den identifierbara flygfrakten/flygposten hanteras eller lagras är övervakad. Dörrar, fönster och annat tillträde till säker flygfrakt/flygpost med destination EU/EES måste vara skyddade eller omfattas av tillträdeskontroll.

Fysisk säkerhet kan vara, men är inte begränsad till följande:

Fysiska hinder, t.ex. avspärrning eller hinder.

Teknik som använder larm och/eller övervakningskameror.

Personal, exempelvis anställda som arbetar med att utföra övervakningen.

Referens: Punkt 6.8.3.1

5.1   

Omfattas alla tillträdespunkter till identifierbar flygfrakt/flygpost av tillträdeskontroll och är tillträdet begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur kontrolleras tillträdet? Förklara och beskriv. Flera svar är möjliga.

Av säkerhetspersonal

Av annan personal

Manuella kontroller om personer beviljas tillträde till området

Elektroniska system för kontroll av tillträde

Annat (ange vilket)

 

Om svaret är ja, hur säkerställs det att en person har tillstånd att vistas på området? Förklara och beskriv. Det går att ange flera svar.

Användning av ett företagsidentitetskort

Användning av en annan typ av identitetskort t.ex. pass eller körkort

Förteckning över godkända personer som används av (säkerhets-) personal

Elektroniska tillstånd, t.ex. genom användning av ett chip

Distribution av nycklar eller tillträdeskoder endast till godkänd personal

Annat (ange vilket)

 

5.2   

Är alla tillträdespunkter till identifierbar flygfrakt/flygpost skyddade? Detta inbegriper tillträdespunkter som inte används permanent och punkter som normalt sett inte används som tillträdespunkter, t.ex. fönster.

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur säkras dessa punkter? Förklara och beskriv. Flera svar är möjligt.

Närvaro av säkerhetspersonal

Elektroniska system för kontroll av tillträde som ger tillträde till en person åt gången

Hinder, t.ex. luckor eller lås

System med bevakningskameror

Inbrottslarm

 

5.3   

Finns det ytterligare åtgärder för att allmänt öka förbättra säkerheten i lokalerna?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara och beskriv vilka de är

Stängsel eller hinder

System med bevakningskameror

Inbrottslarm

Övervakning och patrullering

Annat (ange vilket)

 

5.3   

Är byggnadens konstruktion solid?

JA eller NEJ

 

5.5   

Slutsats: Är verksamhetsutövarens åtgärder tillräckliga för att förebygga obehörig åtkomst till de områden inom anläggningen och i lokalerna där identifierbar flygfrakt/flygpost med destination EU/EES hanteras eller lagras?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 6

Produktion

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får den inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Verksamhetsutövaren måste visa att tillträdet till produktionsområdet är kontrollerat och att produktionsprocessen övervakas. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under produktionens gång, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under produktionsprocessen.

6.1   

Är tillträdet till produktionsområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

6.2   

Övervakas produktionsprocessen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur den övervakas.

 

6.3   

Finns det kontroller som förebygger manipulering under produktionsskedet?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

6.4   

Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda den identifierbara flygfrakten/flygposten med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under produktionsfasen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 7

Förpackning

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande under förpackningsfasen. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får den inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Verksamhetsutövaren måste visa att tillträdet till förpackningsområdet är kontrollerat och att förpackningsprocessen övervakas. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under förpackningens gång, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede. Alla färdiga varor måste kontrolleras före förpackning.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under förpackningsprocessen.

7.1   

Är tillträdet till förpackningsområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

7.2   

Övervakas förpackningsprocessen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur den övervakas.

 

7.3   

Finns det kontroller som förebygger manipulering under förpackningsskedet?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

7.4   

Beskriv den slutgiltiga ytterförpackningen:

a)   

Är den färdiga ytterförpackningen robust?

JA eller NEJ

 

Beskriv.

 

b)   

Är den utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv vilken process som används för att det tydligt ska synas om den utsatts för manipulering, exempelvis med hjälp av numrerade förseglingar, säkerhetstejp eller särskilda stämplar, etc.

 

Om svaret är nej, beskriv vilka skyddsåtgärder som vidtagits för att säkerställa försändelsens integritet.

 

7.5   

Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda den identifierbara flygfrakten/flygposten med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under förpackningsfasen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 8

Lagring

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande under lagring. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får den inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Företaget måste visa att tillträde till lagerlokalerna kontrolleras. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under lagringen, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under lagringen.

8.1   

Är tillträdet till lagerområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

8.2   

Lagras den färdigställda och förpackade flygfrakten/flygposten säkert och kontrolleras den för spår av manipulering?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

Om svaret är nej, förklara hur verksamhetsutövaren garanterar att den färdigställda och förpackade flygfrakten/flygposten med destination EU/EES, flygfrakt och flygpost skyddas mot obehörig åtkomst och manipulering.

 

8.3   

Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda den identifierbara flygfrakten/flygposten med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under lagringen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 9

Klarering

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet under klareringen. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får det inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Verksamhetsutövaren måste visa att tillträde till klareringsområdet kontrolleras. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under klareringen, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under klareringen.

9.1   

Är tillträdet till klareringsområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

9.2   

Vem har tillgång till klareringsområdet? Det går att ange flera svar.

Anställda hos verksamhetsutövaren

Chaufförer

Besökare

Underleverantörer

Övriga, specificera

 

9.3   

Övervakas klareringsprocessen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, förklara hur den övervakas.

 

9.4   

Finns det kontroller som förebygger manipulering inom klareringsområdet?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv.

 

9.5   

Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under klareringen?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 10

Försändelser från andra källor

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att frakt eller post, som inte har KC3 som upphovsman, inte överlämnas till en ACC3 eller en RA3 som säker frakt eller post.

En KC3 kan överlämna försändelser som inte har KC3 som upphovsman till en RA3 eller en ACC3, förutsatt att

a)

dessa försändelser hålls åtskilt från försändelser till vilka KC3 är upphovsman, och

b)

ursprunget är tydligt angivet på försändelsen eller på åtföljande dokumentation.

Alla sådana försändelser måste genomgå en säkerhetskontroll av en RA3 eller ACC3 innan de lastas på ett luftfartyg.

10.1   

Tar verksamhetsutövaren emot försändelser av frakt eller post avsett för flygtransport från andra företag?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur hålls dessa försändelser åtskilda från företagets egen frakt eller post, och hur identifieras de för den säkerhetsgodkända fraktagenten eller transportföretaget?

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

DEL 11

Transport

Mål: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande under transport. Om sådan frakt eller post inte skyddas, kan den inte accepteras av en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

KC3 ansvarar för skyddet av sådant gods under transporten. Detta gäller bland annat de fall då transporten utförs av en annan verksamhetsutövare, t.ex. en speditör, på dess vägnar. Det gäller inte fall där försändelsen transporteras under ansvar av en ACC3 eller en RA3.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under transport.

11.1   

Hur fraktas flygfrakten/flygposten till ACC3/annan RA3?

a)   

Validerade verksamhetsutövarens egen transport?

JA eller NEJ

 

b)   

Transporteras av andra RA3 eller ACC3?

JA eller NEJ

 

c)   

Uppdragstagare som används av den validerade verksamhetsutövaren?

JA eller NEJ

 

11.2   

Är flygfrakten/flygposten förpackad så att det tydligt syns om den utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

 

11.3   

Är fordonet låst eller förseglat före transport?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, hur?

 

11.4   

Om numrerade förseglingar används, kontrolleras åtkomsten till dessa, och registreras numren?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, specificera.

 

11.5   

I förekommande fall, undertecknar respektive transportföretag åkeriförsäkran?

JA eller NEJ

 

11.6   

Har den person som transporterar godset varit föremål för särskilda säkerhetsåtgärder och fått utbildning i säkerhetsmedvetenhet innan han/hon får tillåtelse att transportera säker flygfrakt och/eller flygpost?

JA eller NEJ

 

Om svaret är ja, beskriv vilken typ av säkerhetsåtgärder (pålitlighetskontroll före anställning, säkerhetsprövning, etc.) och vilken slags utbildning det rör sig om (utbildning om säkerhetsfrågor, etc.).

 

11.7   

Slutsats: Är åtgärderna tillräckliga för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst under transport?

JA eller NEJ

 

Om svaret är nej, ange skäl.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 12

Överensstämmelse

Mål: Efter att ha bedömt de elva föregående delarna i denna checklista, ska valideraren för luftfartsskydd i EU avgöra om kontrollerna på plats bekräftar tillämpningen av säkerhetsåtgärder i enlighet med målen i checklistan för flygfrakt/flygpost med destination EU/EES.

Två alternativ är möjliga. Valideraren för luftfartsskydd i EU anser att

a)

målen i checklistan är uppfyllda. Valideraren ska förse den validerade verksamhetsutövaren med originalet av valideringsrapporten ange att verksamhetsutövaren är känd avsändare från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (KC3).

b)

inte uppfyller målen i checklistan. I sådant fall ska verksamhetsutövaren inte godkännas för att leverera skyddad flygfrakt eller flygpost med EU/EES som destination till en ACC3 eller en annan RA3 utan att frakten och posten säkerhetskontrolleras av en verksamhetsutövare som är godkänd att utföra detta. Verksamhetsutövaren ska få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

I allmänhet ska valideraren för luftfartsskydd i EU besluta om frakt och post som hanteras av den validerade verksamhetsutövaren behandlas på ett sådant sätt att den kan anses vara så säker att den kan flygas till EU/EES i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser när den överlämnas till en ACC3 eller en RA3.

Valideraren för luftfartsskydd i EU måste komma ihåg att bedömningen grundas på en övergripande objektiv metod för att bedöma om kraven uppfylls.

12.1   

Allmän slutsats:

Bedömning (och anmälan)

(markera det som gäller).

Om det rör sig om ett ”Godkänt” kommer verksamhetsutövaren att betraktas som en känd avsändare från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3).

Godkänt/Ej godkänt

Om den övergripande bedömningen leder till ett ”Icke godkänt”, ange nedan inom vilka områden verksamhetsutövaren inte uppfyller de föreskrivna säkerhetsstandarderna eller uppvisar särskilda brister. Ange också vilka förändringar som krävs för att den föreskrivna standarden ska uppnås och ett godkännande ska kunna ges.

Synpunkter från valideraren för luftfartsskydd i EU.

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Validerarens namn:

Datum:

Underskrift:

BILAGA

Förteckning över besökta och intervjuade personer och verksamhetsutövare

Fyll i uppgifter om verksamhetsutövarens namn, kontaktpersonens namn och datumet för besöket eller intervjun.

Verksamhetsutövarens namn

Kontaktpersonens namn

Datum för besök/intervjun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Följande tillägg ska läggas till efter tillägg 6-H1:

TILLÄGG 6-H2

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – SÄKERHETSGODKÄND FRAKTAGENT SOM VALIDERATS FÖR LUFTFARTSSKYDD I EU (RA3)

För [namn på RA3] räkning noterar jag följande:

I denna rapport fastställs nivån för luftfartsskyddet för frakt med destination EU/EES med avseende på de säkerhetsstandarder som anges i checklistan eller som avses i denna.

[Namn på RA3] får endast utses som ”säkerhetsgodkänd fraktagent som validerats för luftfartsskydd i EU” (RA3) om en validering av luftfartsskydd i EU har genomförts med resultatet ”Godkänt” av en validerare för luftfartsskydd i EU som anges i unionens databas för säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare.

Om rapporten fastställer bristande efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som den avser kan detta leda till att det RA3-godkännande av [namn på RA3] som redan erhållits för dennaanläggning återkallas, vilket kommer att hindra [namn på RA3] från att överlämna säker flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES till en ACC3 eller annan RA3.

Rapportens giltighetstid är fem år, och den löper således ut senast den …

För [namn på RA3] räkning intygar jag följande:

a)

[namn på RA3] kommer att acceptera att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att följa upp och kontrollera de standarder som bekräftats av rapporten.

b)

Eventuella ändringar av [namn på RA3] verksamhet som inte kräver en fullständig ny validering kommer att noteras i den ursprungliga rapporten genom att denna information läggs till samtidigt som den tidigare informationen finns kvar. Detta kan gälla följande ändringar:

1.

Det övergripande ansvaret för luftfartsskydd tilldelas någon annan än den person som anges i punkt 1.8 i tillägg 6-C2 till förordning (EU) nr 185/2010.

2.

Andra förändringar av anläggningar eller rutiner som kan förväntas medföra betydande konsekvenser för luftfartsskyddet.

c)

[namn på RA3] kommer att underrätta de ACC3 och RA3 till vilka den levererar säker flygfrakt och/eller flygpost om [namn på RA3] upphör med sin verksamhet, inte längre hanterar flygfrakt/flygpost eller inte längre kan uppfylla kraven som validerats i denna rapport.

d)

[namn på RA3] kommer att upprätthålla den luftfartsskyddsnivå som fastställs i denna rapport och som överensstämmer med de mål som anges i checklistan och, i förekommande fall, genomföra och tillämpa ytterligare säkerhetsåtgärder som krävs för RA3-godkännande om säkerhetsstandarderna konstaterades vara otillräckliga, fram till nästa validering av [namn på RA3] verksamhet.

För [namn på RA3] räkning tar jag det fulla ansvaret för denna försäkran.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

TILLÄGG 6-H3

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – KÄND AVSÄNDARE SOM VALIDERATS FÖR LUFTFARTSSKYDD I EU (KC3)

För [namn på KC3] räkning noterar jag följande:

I denna rapport fastställs nivån för luftfartsskyddet för frakt med destination EU/EES (4) med avseende på de säkerhetsstandarder som anges i checklistan eller som avses i denna (5).

[Namn på KC3] får endast utses som ”känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU” (KC3) om en validering av luftfartsskydd i EU har genomförts med resultatet ”Godkänt” av en validerare för luftfartsskydd i EU som anges i unionens databas för säkerhetsgodkända fraktagenter och kända avsändare.

Om rapporten fastställer bristande efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som den avser kan detta leda till att det KC3-godkännande av [namn på KC3] som redan erhållits för denna anläggning återkallas, vilket kommer att hindra [namn på KC3] från att överlämna säker flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES till en ACC3 eller annan RA3.

Rapportens giltighetstid är fem år, och löper den således ut senast den …

För [namn på KC3] räkning intygar jag följande:

a)

[namn på KC3] kommer att acceptera att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att följa upp och kontrollerade standarder som bekräftats av rapporten.

b)

Eventuella ändringar av [namn på KC3] verksamhet som inte kräver en fullständig ny validering kommer att noteras i den ursprungliga rapporten genom att denna information läggs till samtidigt som den tidigare informationen finns kvar. Detta kan gälla följande ändringar:

1.

Det övergripande ansvaret för luftfartsskydd tilldelas någon annan än den person som anges i punkt 1.9 i tillägg 6-C4 till förordning (EU) nr 185/2010.

2.

Andra förändringar av lokaler eller förfaranden som kan förväntas medföra betydande konsekvenser för luftfartsskyddet.

c)

[namn på KC3] kommer att underrätta de ACC3 och RA3 till vilka den överlämnar säker flygfrakt och/eller flygpost om [namn på KC3] upphör med sin verksamhet, inte längre hanterar flygfrakt/flygpost eller inte längre kan uppfylla kraven som validerats i denna rapport.

d)

[namn på KC3] kommer att upprätthålla den luftfartsskyddsnivå som fastställs i denna rapport och som överensstämmer med de mål som anges i checklistan och, i förekommande fall, genomföra och vidta ytterligare säkerhetsåtgärder som krävs för KC3-godkännande om säkerhetsstandarderna konstaterades vara otillräckliga, fram till nästa validering av [namn på KC3] verksamhet.

För [namn på KC3] räkning tar jag det fulla ansvaret för denna försäkran.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:


(1)  Europeiska unionens medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

(2)  Flygfrakt/flygpost/luftfartyg med destination EU/EES i denna valideringschecklista motsvarar flygfrakt/flygpost/luftfartyg med destination EU samt Island, Norge och Schweiz.”

(3)  EUT L 324, 22.11.2012, s. 25.”

(4)  Flygplatser i Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket, samt i Island, Norge och Schweiz.

(5)  Förordning (EU) nr 185/2010, ändrad genom genomförandeförordningarna (EU) nr 859/2011 och (EU) nr 1082/2012.”


11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 655/2013

av den 10 juli 2013

om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 20.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Slutanvändare enligt definitionen i artikel 2.1 f i förordning (EG) nr 1223/2009 ställs inför många olika påståenden om kosmetiska produkters funktion, innehåll och effekt. Eftersom kosmetiska produkter spelar en så stor roll i slutanvändarnas liv är det viktigt att dessa påståenden innehåller användbar, förståelig och tillförlitlig information som hjälper dem att fatta välgrundade beslut och välja de produkter som bäst motsvarar deras behov och förväntningar.

(2)

Det främsta syftet med påståenden om kosmetiska produkter är att informera slutanvändarna om produkternas egenskaper och kvalitet. Påståendena är viktiga för att man ska kunna skilja på olika produkter. De bidrar också till att stimulera innovation och konkurrens.

(3)

Det bör fastställas gemensamma kriterier på unionsnivå för användningen av påståenden om kosmetiska produkter. Det viktigaste skälet till att fastställa gemensamma kriterier är att man ska kunna garantera en hög skyddsnivå för slutanvändarna, särskilt genom att skydda dem från vilseledande påståenden om kosmetiska produkter. Ett gemensamt förhållningssätt på unionsnivå bör också säkerställa ett mer samstämmigt agerande från medlemsstaternas behöriga myndigheter och förhindra snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Ett sådant förhållningssätt bör också öka samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (2).

(4)

Artikel 20 i förordning (EG) nr 1223/2009 gäller produkter som omfattas av definitionen av kosmetisk produkt i artikel 2 i den förordningen. De gemensamma kriterierna är endast tillämpliga efter att det har konstaterats att produkten i fråga faktiskt är en kosmetisk produkt. De nationella behöriga myndigheterna och de nationella domstolarna måste besluta från fall till fall vilket regelverk som gäller.

(5)

De gemensamma kriterierna bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (4) eller annan tillämplig unionslagstiftning.

(6)

Utformningen av budskapen till slutanvändarna bör vara flexibel, så att den anpassas till de sociala, språkliga och kulturella olikheterna i unionen och så att den europeiska industrins innovations- och konkurrenskraft bevaras. Ett sådant förhållningssätt är förenligt med de principer som fastställts av domstolen, som vid upprepade tillfällen har påpekat att man, för att avgöra om ett påstående kan vilseleda konsumenterna, måste beakta deras förväntningar med hänsyn till i vilket sammanhang och under vilka omständigheter påståendet görs, t.ex. sociala, kulturella och språkliga faktorer (5).

(7)

Det bör visserligen säkerställas att samma principer gäller i hela unionen, men syftet med de gemensamma kriterierna bör inte vara att i detalj ange hur påståenden om kosmetiska produkter ska formuleras.

(8)

För att säkerställa att de gemensamma kriterierna för påståenden om kosmetiska produkter börjar tillämpas samma dag som förordning (EG) nr 1223/2009 bör den här förordningen tillämpas från och med den 11 juli 2013.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning ska tillämpas på påståenden i form av text, namn, varumärken, bilder och tecken, figurativa eller ej, som direkt eller indirekt anger produktens egenskaper eller funktion i märkningen, vid tillhandahållande på marknaden och i reklam för kosmetiska produkter. Den ska tillämpas på alla påståenden, oberoende av medium eller marknadsföringsverktyg, av produktens påstådda funktion och av målgruppen.

Artikel 2

Den ansvariga person som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska se till att påståenden om kosmetiska produkter utformas i överensstämmelse med de gemensamma kriterierna i bilagan och är förenliga med bevisningen för den effekt som den kosmetiska produkten uppges ha enligt det produktinformationsdokument som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1223/2009.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 11 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.

(3)  EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

(4)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

(5)  Se t.ex. mål C-220/98, Estée Lauder Cosmetics mot Lancaster, REG 2000, s. I-00117, punkt 29.


BILAGA

GEMENSAMMA KRITERIER

1.   Lagenlighet

1.

Påståenden som antyder att produkten har godkänts av en behörig myndighet i unionen är inte tillåtna.

2.

Bedömningen av om ett påstående är godtagbart ska baseras på hur en genomsnittlig, normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst slutanvändare av en kosmetisk produkt uppfattar påståendet, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.

3.

Påståenden om att en produkt har särskilda fördelar är inte tillåtna om dessa fördelar endast beror på lagstadgade krav.

2.   Sanningsenlighet

1.

Om det anges på produkten att den innehåller en viss ingrediens måste denna avsiktligt ingå i produkten.

2.

Påståenden om en viss ingrediens särskilda egenskaper får inte antyda att även slutprodukten har samma egenskaper om detta inte är fallet.

3.

I marknadsföringen får inte åsikter presenteras som styrkta fakta om inte åsikten återspeglar kontrollerbara bevis.

3.   Bevisning

1.

Såväl direkta som indirekta påståenden om kosmetiska produkter ska styrkas av adekvata och kontrollerbara bevis, oberoende av vilken typ av bevis som använts för att styrka dem, i förekommande fall även expertbedömningar.

2.

Bevisen som används för att styrka påståenden ska beakta bästa nuvarande praxis.

3.

När studier används som bevis ska de vara relevanta för produkten och dess föregivna fördelar, följa väl utformade och väl utförda metoder (giltiga, tillförlitliga och reproducerbara) och beakta etiska hänsyn.

4.

Kraven på bevis eller belägg ska vara i nivå med den typ av påståenden som görs, särskilt när det gäller påståenden om produkter där en utebliven effekt kan leda till säkerhetsproblem.

5.

Det ska inte krävas belägg för uppenbart överdrivna påståenden som den genomsnittliga slutanvändaren inte tolkar bokstavligt eller för abstrakta påståenden.

6.

Ett (direkt eller indirekt) påstående om att en ingrediens egenskaper är tillämpliga även på slutprodukten ska stödjas av adekvata och kontrollerbara bevis, t.ex. genom att man påvisar att ingrediensen förekommer i en effektiv koncentration.

7.

Bedömningen av om ett påstående är godtagbart ska baseras på en sammanvägd bedömning av alla tillgängliga studier, data och uppgifter, beroende på typen av påstående och slutanvändarnas allmänna kunskapsläge.

4.   Vederhäftighet

1.

Presentationen av en produkts effekt ska inte gå utöver tillgänglig bevisning.

2.

Man får inte påstå att en produkt har särskilda (dvs. unika) egenskaper om liknande produkter har samma egenskaper.

3.

Om en produkts verkan är avhängig vissa villkor (t.ex. att den ska användas tillsammans med andra produkter) ska detta tydligt anges.

5.   Skälighet

1.

Påståenden om kosmetiska produkter ska vara objektiva och får inte vara nedsättande mot konkurrenterna eller mot ingredienser som används lagenligt.

2.

Påståenden om kosmetiska produkter får inte orsaka förväxling med en konkurrents produkter.

6.   Välgrundade beslut

1.

Påståendena ska vara tydliga och begripliga för den genomsnittliga slutanvändaren.

2.

Påståenden utgör en integrerad del av produkter och ska innehålla information som ger den genomsnittliga slutanvändaren möjlighet att fatta välgrundade beslut.

3.

Vid marknadsföringen ska man ta hänsyn till målgruppens (befolkningen i berörda medlemsstater eller befolkningssegment, t.ex. slutanvändare i olika åldrar och av olika kön eller yrkesutövare) förmåga att förstå budskapet. Budskapen ska vara tydliga, precisa, relevanta och begripliga för målgruppen.


11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 656/2013

av den 10 juli 2013

om övergångsbestämmelser avseende förlagan till pass utfärdade i Kroatien för hundar, katter och illrar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1) gäller bland annat transporter till medlemsstater från tredjeländer av sällskapsdjur av de arter som förtecknas i bilaga I till den förordningen. Hundar och katter förtecknas i del A och illrar i del B i den bilagan.

(2)

I del B avdelning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 förtecknas länder och territorier, inklusive Kroatien, som tillämpar regler för transporter av dessa sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som minst motsvarar reglerna i den förordningen.

(3)

Till följd av detta får hundar, katter och illrar som transporteras från dessa länder och territorier till medlemsstaterna åtföljas av ett pass som överensstämmer med förlagan i bilaga I till kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (2) och tilläggskraven i bilaga II till det beslutet, med vissa nödvändiga anpassningar med avseende på förlagans pärm.

(4)

Från och med dagen för Kroatiens anslutning får hundar, katter och illrar inte transporteras från Kroatien till en annan medlemsstat om de inte åtföljs av ett pass som överensstämmer med förlagan i bilaga I till beslut 2003/803/EG och tilläggskraven i bilaga II till det beslutet.

(5)

Blanka pass som tryckts av de behöriga myndigheterna i Kroatien samt pass som distribuerats till, men som ännu inte utfärdats av förordnande veterinärer i Kroatien före anslutningsdagen kan dock finnas i lager efter det datumet.

(6)

Pass som utfärdats före anslutningsdagen bör dock, med förbehåll för vissa villkor, fortsätta att tillåtas under en övergångsperiod på tre år, för att begränsa den administrativa och finansiella bördan för ägarna av sällskapsdjur.

(7)

För att underlätta övergången från det nuvarande systemet till det som gäller från och med dagen för Kroatiens anslutning, är det lämpligt att fastställa övergångsbestämmelser för transport av sällskapsdjur från Kroatien till andra medlemsstater.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska tillåta transporter från Kroatien till sitt territorium av sällskapsdjur av de arter som anges i delarna A och B i bilaga I till förordning (EG) nr 998/2003 och som åtföljs av ett pass som utfärdats av en förordnad veterinär i Kroatien senast den 30 juni 2014 och som uppfyller följande krav:

a)

Det har upprättas i enlighet med förlagan i bilaga I till beslut 2003/803/EG och tilläggskraven i punkterna A, B.2 a, B.2 c och C i bilaga II till det beslutet.

b)

Det är försett med, med avvikelse från vad som sägs i punkterna B.1 och B.2 b i bilaga II till beslut 2003/803/EG, Kroatiens nationella emblem tryckt på pärmens övre fjärdedel, ovanför orden ”Republika Hrvatska”, på blå botten (PANTONE REFLEX BLUE).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Den ska tillämpas till och med den 30 juni 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.


11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 657/2013

av den 10 juli 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 om fastställande av krav avseende kanalseparation vid röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (förordning om driftskompatibilitet) (1), särskilt artikel 3.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (2), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 (3) ställs det krav på ett samordnat införande av röstkommunikation mellan luftfartyg och mark baserad på en kanalseparation minskad till 8,33 kHz, i syfte att öka antalet tillgängliga frekvenser för röstkommunikation mellan luftfartyg och mark och möjliggöra en eventuell ökning av antalet luftrumssektorer och tillhörande flygtrafikledningskapacitet.

(2)

Artikel 6.3 i genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 syftade till att införa ett mål för de medlemsstater som förtecknas i bilaga I, varvid antalet nya omvandlingar till 8,33 kHz kanalseparation ska motsvara minst 25 % av det totala antalet frekvenstilldelningar för 25 kHz som tilldelats alla enheter för områdeskontroll i en medlemsstat. Skyldigheten i den nuvarande offentliggjorda texten i artikel 6.3 kan dock tolkas som att den är ett mindre omfattande, vilket kan innebära att kravet på att generera ytterligare frekvenser minskar avsevärt för medlemsstater med fler än en enhet för områdeskontroll.

(3)

Syftet med ändringen är att förtydliga artikel 6.3 i genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012, och därfär bör den ursprungliga dagen för tillämpning av den rättsakten bibehållas.

(4)

Genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Medlemsstater som anges i bilaga I ska senast den 31 december 2014 genomföra ett antal nya omvandlingar till 8,33 kHz kanalseparation som motsvarar minst 25 % av det totala antalet frekvenstilldelningar för 25 kHz som införts i det centrala registret och tilldelats enheter för områdeskontroll (ACC-enhet) i en medlemsstat. Dessa omvandlingar är inte begränsade till ACC-frekvenstilldelningar och ska inte omfatta frekvenstilldelningar för operatörer.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 7 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUT L 320, 17.11.2012, s. 14.


11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 658/2013

av den 10 juli 2013

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1223/2009, som ersätter rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (2), börjar gälla den 11 juli 2013.

(2)

Bilagorna II och III till direktiv 76/768/EEG ändrades genom kommissionens genomförandedirektiv 2012/21/EU (3), efter att förordningen hade antagits, genom att ett hårfärgningsämne infördes i bilaga II och 26 hårfärgningsämnen i del 1 i bilaga III och genom att den maximala tillåtna koncentrationen i den kosmetiska slutprodukten ändrades i del 1 i bilaga III för två hårfärgningsämnen. Dessa ändringar bör återspeglas i förordning (EG) nr 1223/2009.

(3)

I enlighet med genomförandedirektiv 2012/21/EU ska medlemsstaterna från och med den 1 september 2013 tillämpa de bestämmelser i lagar och andra författningar som antagits för att följa det direktivet. Denna förordning bör därför tillämpas från och med det datumet.

(4)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

(3)  EUT L 208, 3.8.2012, s. 8.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska följande post läggas till:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Kemiskt namn/INN

CAS-nummer

EG-nummer

”1373

N-(2-nitro-4-aminofenyl)-allylamin (HC Red No 16) och dess salter

160219-76-1”

 

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster med referensnummer 198–200 ska läggas till:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

”198

2,2'-[(4-Aminofenyl)imino]bis(etanol)sulfat

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 % (beräknat som sulfat)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

199

1,3-Bensendiol, 4-kloro-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

200

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 3,4 % (beräknat som sulfat)

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

3,4 % (beräknat som sulfat)

b)

Följande poster med referensnummer 206–214 ska läggas till:

”206

3-(2-Hydroxietyl)-p-fenylendiammoniumsulfat

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (beräknat som sulfat)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

207

1H-indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

a) och b):

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,5 %

208

5-Amino-4-kloro-2-metylfenolhydroklorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 % (beräknat som hydroklorid)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

209

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

210

1H-indol-2,3-dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,6 %

 

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

211

2-Aminopyridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

212

2-Metyl-1-naftylacetat

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (när en hårfärgningsblandning innehåller både 2-methyl-1-naphthol och 1-acetoxy-2-methylnaphthalene bör den maximala koncentrationen av 2-methyl-1-naphthol i håret inte överstiga 2,0 %)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

213

1-Hydroxi-2-metylnaftalen

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (när en hårfärgningsblandning innehåller både 2-methyl-1-naphthol och 1-acetoxy-2-methylnaphthalene bör den maximala koncentrationen av 2-methyl-1-naphthol i håret inte överstiga 2,0 %)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

214

Dinatrium-5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalensulfonat CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

a) och b):

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,2 %

c)

Posten med referensnummer 240 ska ersättas med följande:

”240

4-Nitro-1,2-fenylendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

d)

Posten med referensnummer 251 ska ersättas med följande:

”251

2-(4-Amino-3-nitroanilino)etanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

e)

Posten med referensnummer 253 ska ersättas med följande:

”253

2-[Bis(2-hydroxietyl)amino]-5-nitrofenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,5 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare”

 

f)

Posterna med referensnummer 255 och 256 ska ersättas med följande:

”255

2-[(2-Nitrofenyl)amino]etanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,75 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

256

4-[(2-Nitrofenyl)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %”

 

 

g)

Följande poster med referensnummer 258–264 ska läggas till:

”258

2-Nitro-N1-fenylbensen-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %

 

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

259

1-Metoxi-3-(β-aminoetyl)amino-4-nitrobensenhydroklorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 % (beräknat som hydroklorid)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

260

1-(4’-Aminofenylazo)-2-metyl-4-(bis-2-hydroxietyl)aminobensen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,25 %

 

 

261

N-(2-hydroxietyl)-2-nitro-4-trifluormetylanilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,5 %

262

Bensenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimetyl-, klorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

 

 

263

2,2’-[[4-[(4-Aminofenyl)azo]fenyl]imino]dietanol

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,3 % (av blandningen i förhållandet 1:1 av 2,2’-[4-(4-aminofenylazo)fenylimino]dietanol och lignosulfat)

 

 

264

9,10-Antracendion, 1,4-bis[(2,3-dihydroxipropyl)amino]-

HC Blue No. 14

99788-75-7

421-470-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,3 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare”

 

h)

Posterna med referensnummer 16, 22, 221 och 250 ska ersättas med följande:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

”16

1-Naftalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

22

1,3-Bensendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

1.

Allmän användning

2.

Yrkesmässig användning

1 och 2:

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,25 %

a)

1.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller resorcinol.

Skölj håret väl efter användning.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

2.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

Innehåller resorcinol.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Innehåller resorcinol.

b)

Hårvatten och schampo

b)

0,5 %

221

2-(4-Metyl-2-nitroanilino)etanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxipropyl)amino-5-klorbensen + 1,4-bis(2’,3’-dihydroxipropyl)amino-2-nitro-5-klorbensen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,0 %


11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 659/2013

av den 10 juli 2013

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4, (2) och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 (3) upprättades en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Relevant information har även lämnats av olika tredjeländer. Gemenskapsförteckningen bör därför uppdateras på grundval av denna information.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller beslut om att ändra villkoren i verksamhetsförbud för lufttrafikföretag som redan finns med i gemenskapsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den flygsäkerhetskommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (4).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har fått uppdateringar från kommissionen om pågående gemensamma samråd som inletts inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och dess genomförandeförordning (EG) nr 473/2006 med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag i staterna Curaçao och Sint Maartens, Republiken Guinea, Indien, Iran, Kazakstan, Kirgizistan, Moçambique och Nepal. Flygsäkerhetskommittén har också fått uppdateringar från kommissionen om tekniskt samråd med Ryska federationen och avseende övervakning av Bolivia, Tadzjikistan och Turkmenistan.

(6)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om resultaten av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) analys av granskningsrapporter inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP-programmet). Medlemsstaterna uppmanades att prioritera rampinspektioner av lufttrafikföretag med licens i stater för vilka Icao har konstaterat allvarliga säkerhetsproblem eller vars system för säkerhetstillsyn enligt Easas slutsatser har allvarliga brister. Förutom de samråd som kommissionen håller inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2055, kommer prioriteringen av rampinspektioner att göra det möjligt att få ytterligare information om säkerhetsnivån när det gäller lufttrafikföretag med licens i dessa stater.

(7)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om resultaten av analyser av rampinspektioner utförda inom ramen för programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa-programmet) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (5).

(8)

Flygsäkerhetskommittén har hört redogörelser från Easa om de tekniska stödprojekt som genomförts i länder som påverkas av åtgärder eller övervakning enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Kommittén har informerats om de planer och förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och intensifierat samarbete som har gjorts i syfte att bidra till att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet att åtgärda fall där tillämpliga internationella normer inte följs. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och Easa. Vid detta tillfälle betonade kommissionen nyttan av att ge information till det internationella luftfartssamfundet, särskilt genom Icaos Scan-databas, om det tekniska bistånd som tillhandahålls av unionen och av dess medlemsstater för att förbättra luftfartssäkerheten i världen.

(9)

Till följd av Easas analys av information från Safa-rampinspektioner som utförts på luftfartyg tillhörande vissa EU-lufttrafikföretag, från standardiseringsinspektioner som Easa utfört samt från specifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter har en del medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder och informerat kommissionen samt flygsäkerhetskommittén om dessa åtgärder. Grekland drog in drifttillståndet (AOC) för Sky Wings den 1 december 2012. Spanien drog in driftstillståndet för Mint Lineas Aereas den 10 april 2013.

(10)

Dessutom gjorde Sverige kommittén uppmärksam på sin oro vad gäller lufttrafikföretaget AS Avies som är godkänt i Estland och som hade två allvarliga incidenter i Sverige 2013, nämligen en avåkning från rullbanan i februari och ett tillfälligt stopp på båda motorerna under uppstigning i maj. Estlands behöriga myndigheter informerade kommittén om att de hade vidtagit ett antal åtgärder inklusive ökad tillsyn, krav på att lufttrafikföretaget tar fram en handlingsplan för korrigerande åtgärder och övervakar godkännandet av en säkerhets- och verksamhetsansvarig chef.

(11)

Lufttrafikföretag med drifttillstånd utfärdat i Demokratiska republiken Kongo har ingått i bilaga A sedan mars 2006 (6). Efter ett nytt initiativ från de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo (Anac) för att återuppta samråd med kommissionen och Easa tillhandahöll de nödvändiga bevishandlingar för att möjliggöra en omfattande uppdatering av de lufttrafikföretag som ingår i bilaga A.

(12)

De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo informerade kommissionen genom brev av den 12 juni 2013 att lufttrafikföretagen Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion Airlines och Waltair Aviation har beviljats operativ licens. Eftersom d behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo inte har lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag garanteras i enlighet med internationella säkerhetsnormer, och på grundval av de gemensamma kriterierna bedöms det att alla lufttrafikföretag på den uppdaterade förteckningen bör föras in i bilaga A.

(13)

De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo informerade också, genom brev av den 12 juni 2013, att lufttrafikföretagen Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA), Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air Commuter och Zaabu International, som tidigare var förtecknade i bilaga A, inte har någon operativ licens. Det bedöms därför att dessa lufttrafikföretag bör strykas från bilaga A. Följaktligen är bedömningen att de lufttrafikföretagen bör tas bort från bilaga A.

(14)

De behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo förklarade också att, i enlighet med landets rättsliga ram, kräver lufttransportverksamheten både en operativ licens och ett drifttillstånd för att bedriva denna typ av verksamhet, och att hittills är det inget av de existerande lufttrafikföretagen som uppfyller båda krav. Icao-certifieringsprocessen i fem faser har under tiden inletts i april 2013 för fem lufttrafikföretag (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques, ITAB och Kinavia) och den förväntas vara genomförd i slutet av september 2013. I slutet av certifieringsprocessen kommer Anac att tillhandahålla en förteckning över alla lufttrafikföretag som är certifierade och har ett giltigt drifttillstånd.

(15)

Kommissionen noterade det arbete som utförts av de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, särskilt av transportministern, och uppmuntrar dem att fortsätta ansträngningarna för att få till stånd en tillsyn av civil luftfart i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Kommissionen är samtidigt besluten att ytterligare utveckla den aktiva dialog som nyligen återupptogs.

(16)

Formella samråd inleddes med de behöriga myndigheterna i Republiken Guinea i december 2012 efter att säkerhetsbrister upptäckts av Icao vid granskningen som utfördes i april 2012, vilket gav upphov till en allvarlig säkerhetsbrist vad gäller certifiering av lufttrafikföretag.

(17)

Till följd av inlämnandet av en åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder och dess följande godkännande och validering av Icao, tillkännagav Icao den 29 maj 2013 att den hade tagit bort den allvarliga säkerhetsbristen.

(18)

Kommissionen, biträdd av Easa, höll ett samrådsmöte med Republiken Guineas behöriga myndigheter i Bryssel i januari 2013. Under detta möte gav Republiken Guineas behöriga myndigheter en utförlig rapport om den senaste utvecklingen vad gäller genomförandet av den åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder som inlämnats till Icao i december 2012.

(19)

Enligt Republiken Guineas behöriga myndigheter håller lufttrafikföretagen Sahel Aviation Service, Eagle Air, Probiz Guinée och Konair på med att omcertifiera sig. Inget av dessa lufttrafikföretag flyger in i EU:s luftrum. Dessa myndigheter informerade också om att drifttillstånden (AOC) för lufttrafikföretagen GR-Avia, Elysian Air, Brise Air, Sky Guinée Airlines och Sky Star Air har dragits in.

(20)

Republiken Guineas behöriga myndigheter lovade att hålla kommissionen informerad om eventuell betydande utveckling vad gäller framsteg med genomförandet av Icaos normer som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka situationen.

(21)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer kommer kommissionen att vara tvungen att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

(22)

Samråden med de behöriga indonesiska myndigheterna (DGCA) fortsätter. Syftet är att övervaka DGCA:s framsteg mot att garantera att tillsyn av alla lufttrafikföretag som är godkända i Indonesien sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(23)

Efter en videokonferens med kommissionen, Easa och DGCA den 18 oktober 2012, fortsatte DGCA sitt arbete med att förbättra den indonesiska luftfartstillsynen och med att ta itu med de brister som upptäckts av amerikanska federala luftfartsmyndigheten (FFA) vid dess besök för teknisk bedömning i september 2012. Efter offentliggörandet av rapporten från FFA träffades DGCA och FFA och enades om en åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder (CAP).

(24)

I april 2013 gav DGCA kommissionen en detaljerad kopia av åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder där man angav den utveckling som redan skett. Kommissionen informerades också om att ett system för utbildning av inspektörer har inrättats, ändringar av flygsäkerhetsföreskrifter har utförts och instruktioner för inspektionspersonal har godkänts för långdistansflygning med tvåmotoriga flygplan (”Etops”) och prestandabaserad navigering/krav på navigeringsprestanda (”PBN/RNP”) och har utarbetats för allvädersverksamhet (”Awops”).

(25)

DGCA bekräftade att certifieringen av Citilink Indonesias flygplan, rutter, stationsanläggningar, marktjänster, underhåll, handböcker och besättningar administrativt fortfarande var under Garuda Indonesias förvaltning.

(26)

DGCA tillhandahöll också uppdaterad information om vissa lufttrafikföretag som står under dess tillsyn. DGCA informerade om att två nya lufttrafikföretag har beviljats drifttillstånd (AOC), nämligen Martabuana Abadion den 18 oktober 2012 och Komala Indonesia den 8 januari 2013 och att Intan Angkasa Air Services hade omcertifierats. Men eftersom DGCA inte har lämnat handlingar som styrker att säkerhetstillsynen av dessa lufttrafikföretag sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer, görs på grundval av de gemensamma kriterierna bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör föras in i bilaga A.

(27)

Dessutom informerade DGCA om att drifttillståndet (AOC) för Sebang Merauke Air Charter drogs tillfälligt in den 18 september 2012.

(28)

Dessutom informerade DGCA om, och tillhandahöll bevis för, att drifttillståndet (AOC) för Metro Batavia drogs in den 14 februari 2013. Följaktligen bör Metro Batavis tas bort från bilaga A.

(29)

Den 25 juni 2013 lade DGCA fram en redogörelse till flygsäkerhetskommittén. Förutom att ge kommittén den information som tillhandahölls kommissionen i april 2013 bekräftade DGCA att varje innehavare av drifttillstånd som vill expandera sin flotta måste bli godkänd av DGCA och att de ibland hade nekat ett sådant godkännande. DGCA ingrep emellertid inte i Lion Airs expansionsplaner eftersom de ansåg dem ha tillräckligt med resurser och kontroller. Vad gäller olyckan med en Lion Air Boeing B737-800 den 13 april 2013 informerade DGCA att den preliminära olycksrapporten hade offentliggjorts. I rapporten gjordes tre rekommendationer avseende nedflygning under minimiavståndet, förfaranden avseende hantering av kontroll och därtill hörande utbildning. DGCA har noggrant beskrivit de åtgärder de hade vidtagit för att ta itu med frågorna avseende olyckan, inklusive genomförandet av en säkerhetsrevision av Lion Air för att granska att lufttrafikföretaget hade vidtagit korrigerande åtgärder till följd av den preliminära rapporten.

(30)

Lion Air var närvarande vid utfrågningen och svarade på frågor från kommissionen och flygsäkerhetskommittén. Lion Air uppgav att de kunde erhålla tillräckliga resurser för att hantera den fortsatta expansionen av sin flotta, men accepterade minimikraven vad gäller licensiering för både kaptener och förste styrmän i besättningen av sina flygplan och krävde inte ytterligare erfarenhet. Vad gäller olyckan angav företaget att den höll på att genomföra rekommendationerna i den preliminära olycksrapporten, men att den väntade på slutrapporten för att identifiera de grundläggande orsakerna. Lion Air uppgav att de genomförde säkerhetsfrämjande åtgärder och att de använde uppgifter från sitt Foqa-program (Flight Operations Quality Assurance) för att identifiera faror. Företaget uppgav att det ännu inte hade erhållit Iosa-registrering (International Air Transport Association Operational Safety Audit).

(31)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterade de tydliga framsteg som gjorts av DGCA och planen att bjuda in FAA för att genomföra en IASA-revision i augusti 2013. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén fortsätter att uppmuntra DGCA:s arbete med att få till stånd ett luftfartssystem som helt och hållet uppfyller Icaos normer.

(32)

Vad gäller Lion Air har kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterat med oro de låga erfarenhetsnivåer hos de piloter som rekryteras och används av lufttrafikföretaget och svaren på frågorna avseende flygbolagets hantering av säkerheten och de kommer därför fortsätta att noggrant övervaka detta lufttrafikföretags säkerhetsprestanda.

(33)

Samråden med Kazakstans behöriga myndigheter fortsätter. Syftet är att övervaka dessa myndigheters framsteg mot att garantera att tillsyn av alla lufttrafikföretag som är godkända i Kazakstan sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(34)

I enlighet med förordning (EU) nr 1146, 2012 har Air Astana flera gånger informerat om sin säkerhetsprestanda och ändringar av flottan genom brev av den 23 november 2012, 30 januari 2013, 14 mars 2013, 29 mars 2013 och 13 maj 2013 till kommissionen. De har också tillhandahållit en kopia av sitt nya drifttillstånd och nya driftspecifikationer, utfärdade den 22 april 2013. Till följd av händelser i flottan finns Fokker 50-flygplanen inte längre i deras driftsspecifikationer. Bilaga B till den här förordningen bör följaktligen ändras i enlighet därmed.

(35)

Den 12 juni 2013 höll kommissionen, med bistånd av Easa, tekniska samråd med de behöriga myndigheterna i Kazakstan och en företrädare för Air Astana. Under det mötet rapporterade de behöriga myndigheterna i Kazakstan att de gjorde framsteg i en ambitiös reform av luftfartsektorn som syftade till att anpassa Kazakstans lagstiftning och regelverk inom luftfarten till de internationella säkerhetsstandarderna.

(36)

Vid mötet tillhandahöll Air Astana ytterligare information om utvecklingen av sin flotta under 2012–2014. Framför allt informerade Air Astana om att flera luftfartyg hade fasats ut och att nya luftfartyg fasades in i dagens flottor bestående av existerande Boeing B767-, B757-, och Airbus A320-serier. Dessa flottor är redan upptagna i bilaga B till denna förordning. Alla nyligen införskaffade luftfartyg ska registreras på Aruba. Både den behöriga myndigheten i Kazakstan och Air Astana förband sig att informera kommissionen så snart ett nytt luftfartyg hade angetts i Air Astanas drifttillstånd.

(37)

Vidare bekräftade medlemsstaterna och Easa att det inte fanns några specifika farhågor för Air Astana vad gäller de rampinspektioner som utförts vid EU:s flygplatser inom ramen för Safa-programmet.

(38)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att Air Astana uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012. Om dessa kontroller, eller annan relevant säkerhetsinformation, skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

(39)

Kommissionen fortsätter att stödja den omfattande reformen av den civila luftfarten som myndigheterna i Kazakstan inlett och uppmanar dem att fortsätta ansträngningarna att få till stånd en tillsyn av civil luftfart i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Kommissionen uppmuntrar därför myndigheterna att fortsätta genomförandet av åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder som överenskommits med Icao, och att man ska fokusera på de två olösta allvarliga säkerhetsproblemen och omcertifieringen av samtliga operatörer. När de olösta allvarliga säkerhetsproblemen har lösts på ett tillfredsställande sätt enligt Icao och det faktiska genomförandet av Icao-normer har blivit dokumenterade i tillräcklig utsträckning, är kommissionen beredd att med hjälp av Easa och stöd från medlemsstaterna genomföra en säkerhetsinspektion på plats för att validera de framsteg som gjorts och förbereda en genomgång av fallet för flygsäkerhetskommittén.

(40)

Kommissionens samråd med Kirgizistans behöriga myndigheter fortsätter i syfte att ta itu med de säkerhetsrisker som har lett till driftsrestriktioner för alla lufttrafikföretag i Kirgizistan, inbegripet Kirgizistans möjligheter till säkerhetstillsyn inom områdena för drift och underhåll av luftfartyg. I synnerhet syftar kommissionen till att säkerställa att arbetet går framåt med vissa av de problem som upptäcktes 2009 vid Icaos granskning inom ramen för USOAP-programmet som möjligen kan påverka den internationella luftfartens säkerhet.

(41)

Den 23 maj 2013 höll kommissionen, biträdd av Easa, tekniska samråd med Kirgizistans behöriga myndigheter för att fastställa de möjliga lufttrafikföretag vars tillstånd och tillsyn uppfyller internationella säkerhetsnormer och för vilka successivt lättande av begränsningar kan planeras. I detta hänseende lovade Kirgizistans behöriga myndigheter att samarbeta genom att tillhandahålla information som kan vara användbar för att göra framsteg. Kirgizistans representanter kom också överens om att tillhandahålla en uppdatering om den korrigerande åtgärd som vidtagits för att lösa de återstående brister som påpekats av Icao och som skulle möjliggöra en översyn av fallet.

(42)

Under mötet bekräftade Kirgizistans myndigheter att ett drifttillstånd hade beviljats Sky Bishkek den 8 november 2012. Eftersom Kirgizistans behöriga myndigheter inte har tillhandahållit bevis för att säkerhetstillsynen för dessa lufttrafikföretag kan garanteras i enlighet med internationella säkerhetsnormer, på grundval av gemensamma kriterier, är bedömningen att lufttrafikföretaget Sky Bishkek bör inkluderas i bilaga A.

(43)

Flygsäkerhetskommittén uppmanar Kirgizistans behöriga myndigheter att påskynda genomförandet av åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder och att göra allt för att se till att säkerhetstillsynen för alla lufttrafikföretag som är certifierade i Kirgizistan följer de internationella säkerhetsnormerna.

(44)

När framstegen i genomförandet av den med Icao överenskomna åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder och det faktiska genomförandet av Icao-normerna är tillräckligt dokumenterade är kommissionen redo att, med bistånd av Easa och stöd av medlemsstaterna, organisera ett besök för att på plats utvärdera säkerheten för att bekräfta att Kirgizistans behöriga myndigheter kan utöva sin tillsynsfunktion i enlighet med de internationella normerna och förbereda en genomgång av fallet i flygsäkerhetskommittén.

(45)

Samråd med Libyens behöriga myndigheter (LYCAA) fortsätter i syfte att få bekräftat att Libyen fortsätter reformen av sitt säkerhetssystem för civil luftfart, och framför allt ser till att säkerhetstillsynen av samtliga luftfartyg godkända i Libyen är förenlig med internationella säkerhetsnormer.

(46)

Den 25 april 2013 inlämnade LYCAA en rapport om omcertifiering som genomförts för lufttrafikföretaget Libyan Airlines. I rapporten beskrevs ett förfarande i fem steg i enlighet med Icao-rekommendationerna men återgavs inte några detaljerade uppgifter av den därmed förbundna inspektionen. Kommissionen efterfrågade fler uppgifter och den 29 april tillhandahöll LYCAA en sammanfattning av de problem som upptäckts tillsammans med de åtgärder som vidtagits av Libyan Airlines för att åtgärda problemen i de kontrollerade områdena.

(47)

Den 4 juni 2013 skrev LYCAA till kommissionen och informerade den om att den nu inte kunde överväga att häva restriktionerna för Libyan Airlines och angav en förändring i flygbolagets ledning och det efterföljande behovet av att utvärdera hur detta pårverkar lufttrafikföretagets driftsäkerhet. Den 26 juni 2013 hörde flygsäkerhetskommittén presentationer från LYCAA. LYCAA informerade kommittén om de åtgärder som hittills vidtagits och om framstegen med omcertifieringen av de libyska lufttrafikföretagen.

(48)

De förklarade att de inte kunde rekommendera att något libyskt lufttrafikföretag skulle få sina nuvarande restriktioner hävda. De tillhandahöll tidsfrister avseende när de trodde att lufttrafikföretagen skulle vara klara med certifieringsförfarandet. De sade att olycksrapporten avseende olyckan med Afiqiyah Airways Airbus A330 hade offentliggjorts och att LYCAA hade diskussioner med Icao och ett antal nationella luftfartsmyndigheter för att få ytterligare tekniskt stöd.

(49)

LYCAA bekräftade uttryckligen för kommissionen och flygsäkerhetskommittén att den kommer att behålla dagens restriktioner för alla lufttrafikföretag tills omcertifieringen i fem steg är klar och eventuella allvarliga säkerhetsbrister åtgärdats. Endast när detta skett, och i överenskommelse med kommissionen och efter en utfrågning med flygsäkerhetskommittén, skulle enskilda lufttrafikföretag kunna ge tillåtelse att återuppta kommersiell flygning till EU.

(50)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén upprepade på nytt att för alla lufttrafikföretag som omcertifierats, måste LYCAA till kommissionen lämna detaljerad information om omcertifieringsprocessen och träffa kommissionen och medlemsstaterna för att i detalj diskutera relevanta granskningar, säkerhetsbrister, avhjälpande åtgärder som vidtagits och avslutning av fall, tillsammans med detaljer i planerna för den fortlöpande säkerhetstillsynen innan man lättar på restriktioner. Om informationen inte övertygar kommissionen och medlemsstaterna om att omcertifieringsprocessen är slutförd och en hållbar fortlöpande säkerhetstillsyn i enlighet med Icao-normer finns, måste kommissionen vidta omedelbara åtgärder för att förhindra de aktuella lufttrafikföretagen från att använda EU:s, Norges, Schweiz och Islands luftrum.

(51)

Lufttrafikföretaget Air Madagascar är belagt med driftsrestriktioner och ingår i bilaga B i enlighet med förordning (EU) nr 390/2011. Den 24 maj 2013 lämnade Air Madagascar in en begäran att föra in luftfartyg av typen Boeing-737 med registreringsnummer 5R-MFL i förteckningen över luftfartyg av typen Boeing-737 som redan är upptagna i bilaga B.

(52)

Air Madagascar hävdade och tillhandahöll bevis på att säkerheten för dess flotta har förbättrats. Madagaskars behöriga myndigheter (ACM) angav med beaktande av de verksamheter som bedrivs med luftfartyget av typen Boeing-737 att de är tillfredsställda med hur Air Madagascar för närvarande uppfyller Icaos krav. Medlemsstaterna och Easa bekräftade att de rampinspektioner som utförts vid EU:s flygplatser inom ramen för Safa-programmet inte gav anledning till oro.

(53)

Med beaktande av säkerheten av de verksamheter som bedrivs av Air Madagascar med luftfartyget av typen Boeing-737 och i enlighet med de gemensamma kriterierna anser kommissionen, efter uttalande från flygsäkerhetskommittén, att luftfartyget av typen B-737 med registreringsnummer 5R-MFL tillåts flygning in i EU. Därmed bör bilaga B ändras för att möjliggöra driften av flygfartyget av typen Boeing-737 med registreringsnummer 5R-MFL.

(54)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att Air Madagascar uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EG) nr 965/2012.

(55)

Alla lufttrafikföretag som var certifierade i Mauretanien ströks från bilaga A i december 2012 (7) på grund av ett antal faktorer: de stora framsteg som rapporterats av Mauretaniens behöriga myndigheter (Anac) i fråga om att åtgärda de brister Icao påpekat om uppfyllande av internationella normer, åtgärdande av de brister som påpekats vid den första certifieringen av lufttrafikföretaget Mauritania Airlines International (MAI), bekräftelsen på att MAI endast kommer att återuppta flygningar till Las Palmas de Gran Canaria, Spanien vid flygningar till EU efter februari 2013 samt kommissionens åtagande att utföra en säkerhetsbedömning på plats för att bekräfta att de åtgärder som rapporterats in av Anac och MAI genomförts på ett tillfredsställande sätt.

(56)

Kommissionen, biträdd av Easa och med tekniskt stöd från medlemsstaterna, genomförde kontroll av flygsäkerheten på plats vid ett besök till Mauretanien mellan 14–18 april 2013.

(57)

Under besöket tillhandahöll Anac kontrollgruppen bevis på sitt starka engagemang och på sin förmåga att uppfylla Icao-normerna för flygsäkerhet och att anta ansvaret för certifiering och tillsyn av lufttrafikföretag på ett lämpligt sätt. I synnerhet ansåg kontrollgruppen att Anac visade att framsteg hade gjorts vad gäller genomförandet av dess åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder som syftar till att uppfylla Icaos normer, att myndigheterna har nödvändig kvalificerad personal, föreskrifter och förfaranden så att de kan hantera och genomföra en omfattande och lämplig tillsynsplan och att de har ett system på plats som syftar till att ta itu med upptäckta säkerhetsproblem. Dessa överväganden upprättades med beaktande av den nuvarande begränsade storleken och nivån på verksamheten för flygbranschen i Mauretanien och omstruktureringen av Anac som nyligen skett.

(58)

Kontrollgruppen besökte även MAI och fann bevis på att lufttrafikföretaget kan uppfylla Icaos flygsäkerhetsnormer för flygdrift, framför allt vad gäller luftvärdighet, kvalificering och utbildning, handböcker och säkerhetsförfaranden samt fastställande och åtgärdande av säkerhetsproblem som upptäckts vid interna och externa kontroller såsom den tillsyn som genomförts av Anac.

(59)

Dock fann kontrollgruppen även att Anac och MAI behöver fortsätta det effektiva genomförandet av vissa internationella krav, i synnerhet inom områdena för särskild utbildning och fortbildning av teknisk personal, anpassning och uppdatering av handböcker, förfaranden och checklistor, systematisk tillsyn och dokumentering av all kontinuerlig tillsynsverksamhet, förbättrade system av tillbudsrapportering och analys. MAI bör också ytterligare genomföra sitt säkerhetshanteringssystem samt analys av flygdata.

(60)

Anac och MAI hördes av flygsäkerhetskommittén den 26 juni 2013. Vid mötet inlämnade Anac och MAI uppgifter om de framsteg som har gjorts när det gäller att ta itu med de rekommendationer som identifierades under besöket på plats. Anac rapporterade om uppdateringar av sina procedurer, checklista, utbildnings- och tillsynsplan samt utbildningsprogram. Den tillhandahöll också handlingar om genomförandet av målinriktade inspektioner på MAI, av en omfattande medvetandekampanj avseende rapportering av incidenter och informerade om ökad tillgång till teknisk information från motortillverkare. Anac förklarade att den utövade en noggrann tillsyn av MAI, inklusive ett antal rampkontroller, och vidtog kraftiga verkställighetsåtgärder när det behövdes.

(61)

MAI rapporterade att flygningarna till Las Palmas de Gran Canaria påbörjades den 8 maj 2013 och att den också hade tagit fram ett utkast till en åtgärdsplan för att ta itu med alla rekommendationer som kontrollgruppen hade tagit upp. De flesta åtgärderna i planen hade genomförts, inklusive bl.a. uppdatering av manualer, nya procedurer och att utse befattningshavare för kvalitets- och säkerhetsledningen. MAI erkände att genomförandet av SMS gjorde framsteg men att det ännu inte var fullt fungerande.

(62)

De första två rampinspektioner som genomförts av Spanien på MAI:s luftfartyg den 8 och 22 maj 2013 gav flera resultat, huvudsakligen avseende underhållsförhållandena, men antalet och allvaret i dem minskade under en tredje rampinspektion som genomfördes den 12 juni. Spanien bekräftade att MAI hade tillhandahållit information för att åtgärda olösta problem, vilka fortfarande utvärderades av Spanien.

(63)

Flygsäkerhetskommittén välkomnade de förbättringar som genomförts av Anac och MAI vid genomförandet av internationella säkerhetsnormer och uppmanade dem att fortsätta förbättringen med samma engagemang. Kommissionen begärde att Anac och MAI skulle skicka in regelbundna rapporter, minst två gånger per år, om de framsteg som gjorts vad gäller genomförande av Icao-kraven, och att ta itu med de rekommendationer som fortfarande inte är åtgärdade, i synnerhet med tanke på incidentrapportering och analyssystem i Anac och genomförande av SMS och analys av flygdata i MAI. Anac åtog sig att informera kommissionen avseende nya kommersiella flygbolag som skulle bli certifierade av Anac.

(64)

Medlemsstaterna kommer att fortsätta att kontrollera att luftfartyg med drifttillstånd i Mauretanien uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EG) nr 965/2012.

(65)

Om rampinspektioner eller annan relevant säkerhetsinformation skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

(66)

Moçambiques behöriga myndigheter (institutet för civil luftfart i Moçambique, IACM) och representanter för lufttrafikföretaget Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) mötte kommissionen och Easa i Bryssel den 31 maj 2013. IACM informerade kommissionen och Easa utförligt om aktuell status för genomförande av åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder som inlämnats till Icao. LAM informerade utförligt om aktuell status för antagande av internationella säkerhetsnormer för deras struktur och dagliga verksamhet samt om deras expansionsplaner.

(67)

Moçambiques behöriga myndigheter gjorde en utförlig presentation av den interna strukturen och av personalen i deras organisation och beskrev omfattningen av och innehållet i deras verksamhet. De olika områdena för tidigare och pågående verksamheter, tillsammans med respektive tidsramar undersöktes och sattes i relation till den åtgärdsplan med avhjälpande åtgärder som överenskommits med Icao. De flesta av dessa åtgärder har tidsfristen för genomförande i mitten av juni 2013. Antalet åtgärder och deras omfattning samt de snäva tidsfristerna visar på ett starkt engagemang från myndigheternas sida men kan behöva planeras om för att möjliggöra ett hållbart genomförande. Myndigheterna verkade vara fullt medvetna om detta och är i färd med att granska vissa av tidsfristerna i åtgärdsplanen med avhjälpande åtgärder. En reviderad version av denna plan kommer snart att lämnas in till Icao. De viktigaste områden som man kommer att ta itu med 2014 eller 2015 avser specifika aspekter i den rättsliga ramen, resterande organisatoriska frågor i den inre auktoritetsstrukturen och aspekter som har med flygduglighet att göra. Alla lufttrafikföretag har genomgått ett omcertifieringsförfarande i fem steg, vilket lett till att åtta lufttrafikföretag (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A., Moçambique Expresso SARL, CFM-TTA S.A., Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFA-Mozambique S.A., TTA SARL) är nu fullt certifierade och fem andra (Emilio Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter Lda) har fått sina drifttillstånd indragna.

(68)

Representanterna från LAM lade fram en detaljerad redogörelse av företaget, inklusive en beskrivning interna struktur, personal samt verksamhetens omfattning och beskrev de utbildningar som företaget har genomgått samt de olika operativa partnerskapen som det har ingått. Flygbolaget har upprättat strategiska partnerskap med andra flygbolag i Portugal, Kenya, Sydafrika, Angola, Zambia och Etiopien (Moçambique Expresso MEX är ett helägt dotterbolag som matarflygbolag), utbildningsorganisationer (i Sydafrika och Etiopien) och underhållsorganisationer (i Portugal, Brasilien, Sydafrika och Kenya). Man redogjorde för förvaltningssystemen för intern säkerhet tillsammans med den planerade utvecklingen av de nästkommande stegen. Fas 1 (Planering och organisation) har huvudsakligen genomförts fram till 2011 (en del pågående aktiviteter kommer avslutas 2014). Fas II (Reaktiva processer) har huvudsakligen genomförts mellan 2005 och 2009, med två processer som ska slutföras senast 2014. De flesta av åtgärderna som hör till Fas III (förutsägbara processer) håller på att genomföras, med tidpunkten för slutförande satt till 2014-2015, medan tre av processerna genomfördes 2009. Huvuddelen av Fas IV (Säkerställande av driftsäkerhet & Fortsatta förbättringar) planeras för utnyttjande 2014-2015, med en process genomförd 2009.

(69)

LAM informerade också om strategin och planeringen för expansion som inbegriper nya rutter och utveckling av flottan.

(70)

Flygsäkerhetskommittén välkomnar de framsteg som rapporterats in av Moçambiques behöriga myndigheter vad gäller åtgärdande av de brister som upptäckts av Icao och uppmanade deras ansträngningar mot att slutföra arbetet med att etablera ett luftfartssystem som helt uppfyller Icao-normerna.

(71)

Resultaten av en Icao-granskning i maj 2009 visade att Nepal inte uppfyller majoriteten av internationella säkerhetsstandarder. Trots att inga SSC hittades, visade granskningen att Nepals behöriga myndighet inte var kapabel att säkerställa ett effektivt genomförande av internationella säkerhetsstandarder inom områden flygdrift, luftvärdighet, undersökning av olyckor, och att det fanns avsevärda problem som påverkar landets förmåga även inom områdena primär luftfartslagstiftning och lagstiftning om civil luftfart och certifiering och utbildning av personal.

(72)

Fem olyckor med dödlig utgång, med ett antal EU-medborgare inblandade, har ägt rum i Nepal med Nepal-registrerade luftfartyg under en period på två år (augusti 2010–september 2012). Dessutom ägde ytterligare tre olyckor rum 2013.

(73)

Samråd med Nepals behöriga myndigheter startade i oktober 2012 på grund av de säkerhetsbrister som upptäcktes vid Icaos granskning inom ramen för USOAP-programmet i maj 2009 och på grund av ett högt antal dödsolyckor under en kort tidsperiod. Inget lufttrafikföretag från Nepal bedriver verksamhet i EU.

(74)

Inom ramen för samråden erhöll kommissionen handlingar om den tillsynsverksamhet som planerats och utförts av Nepals behöriga myndigheter under åren 2012 och 2013. Granskningen av dessa handlingar tydde på att det fortfarande fanns säkerhetsbrister och att tillsynsverksamheten tycktes vara otillräcklig vad gäller kontrollen av identifierade säkerhetsrisker.

(75)

Kommissionen, biträdd av Easa, höll tekniska samråd med Nepals behöriga myndigheter (Caan) i Bryssel den 30 maj 2013. Under dessa samråd förklarade Caan situationen ingående och tillhandahöll information om kontrollen av säkerhetsrisker Nepals förklaringar visade att tillsynsaktiviteterna var mer fullständiga än vad som visades i den tidigare dokumentation som Nepal skickat. Caan tillhandahöll också information om uppföljningen av rekommendationerna från undersökningsrapporter om olyckor och flera säkerhetsinitiativ. Ett effektivt genomförande av alla säkerhetsinitiativ bör leda till förbättrad tillsyn och bättre kontroll av säkerhetsriskerna. Den information som Caan tillhandahöll på mötet kommer att kontrolleras genom ytterligare granskning av dokumentationen.

(76)

Lufttrafikföretaget SITA Air Plc Ltd deltog också i det tekniska samrådet, där det tillhandahöll information om säkerhetsrelaterade aktiviteter och interaktionen med Caan. SITA Air råkade ut för en olycka med dödlig utgång i september 2012 och beskrev lärdomarna från denna olycka.

(77)

Det återstår flera utmaningar för Caan och Nepals luftfartsbransch, inklusive faktorer som rekrytering och att hålla Caan med tillräckligt och kompetent personal och genomföra flygdrift i en mycket krävande bergsmiljö. Caan har visat att den har börjat åtgärda dessa utmaningar och kommissionen kommer därför att övervaka situationen i Nepal.

(78)

Icao kommer att genomföra ett samordnings-kontrollbesök på plats i Nepal i juli 2013 och det förefaller lämpligt att vänta in resultaten från detta besök innan bedömningen av säkerhetssituationen i Nepal slutförs.

(79)

Om kontrollen av Icao eller annan relevant säkerhetsinformation skulle visa att säkerhetsriskerna inte kontrolleras på ett lämpligt sätt, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

(80)

Samråd med Filippinernas behöriga myndigheter (Caap) fortsatte i syfte att bekräfta de avhjälpande åtgärderna som vidtagits av Caap för att ta itu med de säkerhetsproblem som blev belysta av de kontroller som genomfördes av både Icao och FAA under 2012 och 2013.

(81)

Caap informerade om att Icao hade genomfört ett samordnings-kontrollbesök på plats i februari 2013 och att Icao skrev till Caap den 1 mars 2013 om att de avhjälpande åtgärder som vidtagits av Filippinerna hade behandlat och åtgärdat de två allvarliga säkerhetsproblem som upptäckts först vid Icaos granskning inom ramen för USOAP-programmet i oktober 2009 och sedan vid samordnings-kontrollbesöket på plats som genomfördes i oktober 2012.

(82)

Därför höll kommissionen, biträdd av Easa och av representanter från medlemsstaterna, samråd den 16 april 2013 med Caap och lufttrafikföretagen Philippine Airlines och Cebu Pacific Airways för att diskutera det arbete som redan utförts vad gäller åtgärdande av olösta problem som upptäckts av Icao, FFA och EU:s platsbesök som genomfördes av kommissionen i oktober 2010.

(83)

Under detta samråd informerade Caap om att man hade infört ett certifieringsförfarande i fem steg tillsammans med ett omprövningsförfarande som pågick för alla befintliga lufttrafikföretag. 7 stora och 9 små lufttrafikföretag hade slutfört detta förfarande, däribland Philippine Airlines (PAL) och Cebu Pacific (CEB). Caap informerade om upprättandet av en strategi med två system för tillsyn av lufttrafikföretag med ett certifieringsförvaltningsorgan som inrättats med 24 personer i dess inspektionspersonal som enbart ska utöva tillsyn av PAL och Cebu Pacific Air. Avdelningarna för drift och luftvärdighet utövade tillsyn av de andra lufttrafikföretagen.

(84)

Caap förklarade också att man har tagit itu med problemet med systemets hållbarhet genom att öka personalens löner för att attrahera inspektionspersonal från näringslivet. Utbildningsprogram för inspektörer har också genomförts. Dock inspekterade Caap formellt varken kvalitetsledningssystemen eller säkerhetsledningssystemen för lufttrafikföretag vid sin tillsyn.

(85)

PAL informerade om att man hade 44 luftfartyg i sin flotta (Boeing B747, B777, Airbus A340, A330, A320/319) och hade beställt 68 extra luftfartyg (44xA321, 20xA330 och 4x A340). Deras säkerhetsledningssystem hade som målsättning att minska de händelser som hade negativ påverkan på säkerhetsnormerna med 10 % jämfört med föregående år. Uppgifter om övervakning av flygdata för 95–100 % av flygningarna hade granskats med inriktning på instabila tillvägagångssätt och terrängvarningssystem. Deras kvalitetsledningssystem hade genomfört 260 inspektioner under 2012 med 94 brister mot företagsförfaranden, vilket skilde sig åt från de brister som upptäckts av Caap på grund av att utbildningsproblem hade upptäckts. Cebu Pacific Air informerade om att deras flotta hade växt med 7 % per år. De skulle erhålla 2 luftfartyg av typen Airbus A330 under 2013 och börja långdistansflygningar i juni och målet var att ha en flotta på 47 luftfartyg i slutet på 2013.

(86)

Som en följd av samrådet genomförde kommissionen, biträdd av medlemsstaterna, ett platsbesök i Filippinerna mellan 3–7 juni 2013.

(87)

Resultatet av besöket var att Caap ännu inte hade tagit till sig modern teknik för säkerhetsledning för luftfart både för de lufttrafikföretag de övervakar och internt. Inom driftområdet uppmärksammas mänskliga faktorn och SMS-processer inte tillräckligt.

(88)

Det stod emellertid klart från besöket att även om det återstår mycket arbete att göra i Caap, vidtar generaldirektören för civil luftfart tydliga åtgärder för att säkerställa att Caap blir effektivare i sitt dagliga arbete. Dessutom uppmärksammades det att planer för att ta itu med de åldrande inspektörerna genom att förbättra lönevillkoren för att underlätta rekrytering från näringslivet, och användningen av extern expertis för att minska risken för brister i tillsynen av lufttrafikföretagen. Sammanfattningsvis var Caap-tillsynen av sina lufttrafikföretag i huvudsak gedigen, även om några svagheter fanns kvar, särskilt inom områdena utbildning, standardisering, system för kvalitets- och säkerhetsstyrning.

(89)

När det gäller lufttrafikföretag, kunde både PAL och Cebu Pacific Air visa att de hade effektiva säkerhetsstyrningsprocesser på plats och att de kunde säkerställa överensstämmelse med de relevanta säkerhetsförordningarna. Vid tiden för besöket råkade emellertid Cebu Pacific Air ut för en olycka som gav upphov till frågor avseende deras kontroll av flygdriften. Till följd av detta beslöt Cebu Pacific Air att inte delta i flygsäkerhetskommitténs utfrågning för att kunna koncentrera sig på att ta itu med alla säkerhetsfrågor som blottläggs vid de säkerhetsundersökningar som pågår för närvarande.

(90)

Under besöket uppdaterade Caap förteckningen av de nuvarande drifttillstånden, vilket visade att 32 lufttrafikföretag för närvarande var certifierade av Caap. Bilaga A bör uppdateras i enlighet med detta.

(91)

Den 26 juni 2013 hörde flygsäkerhetskommittén presentationer från Caap och PAL. Caap beskrev detaljerat de åtgärder som var på gång för att säkerställa hållbarhet, inklusive att ta itu med frågor avseende mänskliga resurser, tillhandahållandet av IT-utrustning, utarbetandet av ett SSP-program (State Safety programme), uppdatering av lagstiftning och förbättrad utbildning särskilt vad gäller SMS.

(92)

Utöver att täcka de frågor som togs upp på mötet den 16 april 2013 informerade PAL om de åtgärder som vidtagits för att ta itu med de observationer som gjorts vid besöket på plats. När det gäller deras expansionsplaner erkände de att skulle bli en utmaning att skaffa ett lämpligt antal piloter men de påpekade att de nya flygplanen även skulle ersätta äldre flygplan och att expansionstakten följaktligen skulle vara hanterbar.

(93)

Med hänsyn till den säkerhetstillsyn som Caap tillhandahöll och PAL:s förmåga att säkerställa fullständig efterlevnad av de relevanta säkerhetsförordningarna har det, på grundval av gemensamma kriterier, bedömts att lufttrafikföretaget Philippine Airlines bör strykas från bilaga A.

(94)

Medlemsstaterna ska kontrollera att de relevanta säkerhetsstandarderna faktiskt uppfylls genom att prioritera rampinspektioner som ska genomföras på PAL:s luftfartyg i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012. Om resultaten av sådana kontroller, eller annan relevant säkerhetsinformation, visar att de internationella säkerhetsstandarderna inte uppfylls, kommer kommissionen att bli tvungen att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) 2111/2005.

(95)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén blev emellertid uppmuntrade genom de åtgärder som Caap tar när det gäller att ta itu med de kvarvarande säkerhetsfrågorna och kommer att noggrant övervaka situationen i syfte att genomföra ytterligare granskningar av fallet i framtida flygsäkerhetskommittéer.

(96)

Luftfartyg som drivs av en del lufttrafikföretag certifierade i Ryssland och som flyger till flygplatser i EU omfattas av prioriterade rampinspektioner enligt Safa-programmet för att bekräfta att de uppfyller internationella säkerhetsnormer. Behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Easa fortsätter att informera sina motsvarigheter i Ryssland om de upptäckta problemen och uppmanar dem att vidta åtgärder för att ta itu med alla bristande överensstämmelser med Icao-normer.

(97)

Under tiden fortsätter kommissionen dialogen om problem med luftfartsäkerheten med Rysslands behöriga myndigheter för att framför allt säkerställa att nuvarande risker som härstammar från låg säkerhetsnivå för de lufttrafikföretag som certifieras i Ryssland begränsas till en tillräcklig nivå.

(98)

Den 13 juni 2013 höll kommissionen, biträdd av Easa och av flera medlemsstater, ett samråd med representanter från Federal Air Transport Agency (Fata), där Fata gav en uppdatering av de åtgärder som myndigheten och lufttrafikföretagen vidtagit för att ta itu med de problem som upptäckts under rampinspektioner enligt Safa-programmet. Fata uppgav i synnerhet att ett lufttrafikföretag hade placerats under särskild kontroll, medan ett annat lufttrafikföretag hade fått sitt drifttillstånd upphävt.

(99)

På mötet meddelade Fata att under första halvåret 2013 hade Vim Airlines ofta blivit inspekterat och man hade dragit slutsatsen att enligt undersökningsresultaten bedrev Vim Airlines verksamheten med en godtagbar säkerhetsnivå. Vad gäller Red Wings informerade Fata att efter upphävande av dess drifttillstånd i februari 2013 har detta lufttrafikföretag genomfört stora förändringar. Beroende på resultatet av den inspektion av företaget som pågick vid tidpunkten för mötet kan kommersiell luftfartsverksamhet komma att tillåtas igen. Kommissionen rekommenderade en grundlig kontroll av Red Wings beredskap att genomföra kommersiell luftfartsverksamhet till EU innan sådan verksamhet blir tillåten igen och begärde information om detta före nästa möte i flygsäkerhetskommittén.

(100)

Efter mötet tillhandahöll Fata ytterligare information. I synnerhet rapporterade den att Red Wings återigen hade fått tillstånd att genomföra kommersiell verksamhet från och med den 17 juni 2013.

(101)

Kommissionen, Easa och medlemsstaterna ska fortsätta att noggrant övervaka säkerhetsprestanda för de lufttrafikföretag som är certifierade i Ryska federationen och som bedriver verksamhet till unionen. Kommissionen ska fortsätta att utbyta säkerhetsrelaterad information med de ryska behöriga myndigheterna för att bekräfta att iakttagelser till följd av Safa-rampinspektioner har hanterats på ett lämpligt sätt av de berörda lufttrafikföretagen.

(102)

Om rampinspektioner eller annan relevant säkerhetsinformation skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

(103)

Samråd med den sudanska myndigheten för civilflyg (SCAA) fortsatte med målet att bekräfta att Sudan gör framsteg i sitt arbete med att förbättra sitt civila flygsäkerhetssystem för att ta itu med de säkerhetsproblem som upptäckts av Icao vid granskningen inom ramen för USOAP-programmet under 2006 och samordnings-kontrollbesöket på plats som genomfördes i december 2011. Dessa kontroller ledde till att ett allvarligt säkerhetsproblem upptäcktes vad gäller certifieringsförfarandet för utfärdande av drifttillstånd.

(104)

Den 3 januari 2013 informerade SCAA kommissionen om att SCAA hade förbättrat sin tillsynskapacitet, inbegripet systemet för certifiering och tillsyn av lufttrafikföretag, underhållsorganisationer och godkända utbildningsorganisationer. Därför strök Icao det allvarliga säkerhetsproblemet efter ett samordnings-kontrollbesök på plats i maj 2012.

(105)

Därefter höll kommissionen, biträdd av Easa, ett samråd med SCAA den 29 april 2013. SCAA informerade om att myndigheten nu var en självständig organisation med egen budget, att förbättringar av det sudanska flygsäkerhetssystemet möjliggjorts genom användning av extern expertis och att den aktivt rekryterade lokalt och höjde löner för att konkurrera med näringslivet. SCCA angav att endast 6 lufttrafikföretag nu var certifierade att bedriva internationell flygtrafik (Sudan Airways, Marshland Aviation, Badr Airlines, Sun Air Aviation, Nova Airways och Tarco Air) med ytterligare 7 lufttrafikföretag som är begränsade till inhemsk verksamhet. SCAA informerade om resultaten av samordnings-kontrollbesöket på plats i maj 2012 och noterade att nivån på det effektiva genomförandet av Icao-normer nu var hög, framför allt för flygverksamhet och luftvärdighet.

(106)

SCAA informerade vidare om att man hade genomfört en riskbedömning vad gäller den fortsatta användningen av gamla Sovjetbyggda luftfartyg, vilket resulterade i startförbud för 50 % av dessa luftfartyg i Sudans register.

(107)

Den 4 juni 2013 tillhandahöll SCAA kommissionen en kopia av sitt drifttillståndsregister som visade att 18 lufttrafikföretag hade drifttillstånd, av vilka 6 för närvarande var indragna. De tillhandahöll också detaljerade uppgifter om återkallandet av drifttillståndet för Attico Airlines (drifttillstånd nr 023), Sudanese States Aviation Company (drifttillstånd nr 010), Azza Air Transport (drifttillstånd nr 012), Almajarah Aviation (drifttillstånd nr 049), Helilift (drifttillstånd nr 042) och Feeder Airlines (drifttillstånd nr 050). På grundval av den information som SCAA har tillhandahållit bör bilaga A uppdateras härmed.

(108)

SCAA lade fram en redogörelse till flygsäkerhetskommittén den 25 juni 2013. SCAA biträddes av generaldirektören för Arab Civil Aviation Commission (ACAC) som bekräftade att EU:s säkerhetsförteckning kan fungera som en katalysator för stater att ta itu med systematiska säkerhetsfrågor och som uppmärksammade fördelarna med att stater arbetar tillsammans i ett regionalt sammanhang och framhävde det stöd som ACAC tillhandahåller i detta hänseende.

(109)

Förutom de argument som gavs under mötet den 29 april 2013 informerade SCAA kommissionen om planen att inspektionspersonalen ska delta i Icaos inspektionskurs i juli och augusti 2013 och borttagande av alla luftfartyg av typerna Tupolev Tu134 och Antonov An12 från det sudanesiska luftfartygsregistret.SCAA informerade också om att alla lufttrafikföretag i Sudan förväntas uppfylla säkerhetskrave i slutet av 2013.

(110)

Flygsäkerhetskommittén välkomnade de stora framsteg som rapporterades in av Sudans behöriga myndigheter vad gäller åtgärdande av de brister som upptäckts av Icao, men erkände att det fortfarande var långt till en situation där både SCAA och lufttrafikföretagen under dess överinseende kommer att kunna säkerställa ett fullständigt uppfyllande av Icao-normerna. Kommissionen kommer därför att noggrant övervaka de framsteg som SCAA gör för att granska fallet vid framtida möten i flygsäkerhetskommittén.

(111)

Ett lufttrafikföretag som är certifierad i Bolivarianska republiken Venezuela, Conviasa, har varit belagt med verksamhetsförbud sedan april 2012, med hänsyn till de mycket dåliga resultaten i Safa-kontrollerna, flera olyckor och avsaknaden av ett lämpligt svar på de begäran om information som flygsäkerhetskommittén gjort. Till följd av detta kom kommissionen den 18 juni 2012 överens med Venezuelas behöriga myndigheter om en färdplan för att lösa de identifierade säkerhetsbristerna vilket skulle möjliggöra en översyn av unionens beslut.

(112)

Samråden med Venezuelas civila luftfartsmyndighet (Inac) fortsatte 2013 i syfte att bekräfta att Venezuela gör framsteg i sitt arbete att ytterligare förbättra sin tillsyn av lufttrafikföretagen och säkerställa att Conviasa fortsätter sitt arbete för att höja sin säkerhetsstatus för att till fullo uppfylla de internationella standarder som krävs.

(113)

I maj 2013 tillhandahöll Venezuelas behöriga myndigheter (via de spanska behöriga myndigheterna) kommissionen ett antal skriftliga inlagor med detaljerade uppgifter om genomförandet av en del av de åtgärder i färdplanen som man kom överens om i juni 2012.

(114)

Därefter höll kommissionen, biträdd av Easa, ett möte med Inac och Conviasa den 7 juni 2013. Conviasa informerade utförligt om de förbättringar som gjorts för att ta itu med iakttagelserna i tidigare Safa-inspektioner, om de lärdomar de dragit och rekommendationerna från olyckorna, samt om de förändringar som införts till följd av den senaste Inac-granskningen. Conviasa betonade särskilt sitt system med Safa-liknande kontroller för flygningar och förbättringar som gjorts i sina säkerhetssystem, den övergripande kvaliteten, underhållet och de kontinuerliga luftvärdighetsprocesserna. Conviasa informerade även om sina expansionsplaner och förnyelse av flottan under de kommande åren, med den gradvisa utfasningen av de åldrande luftfartygstyperna Boeing B737-200 och B737-300 och påskyndandet av den redan påbörjade introduktionen av den nya luftfartygstypen Embraer ERJ 190.

(115)

Inac informerade om sin interna struktur och mekanismer, tillhandahöll detaljerad information om procedurerna för att hantera EU:s Safa-resultat för venezuelanska lufttrafikföretag och om planeringen och genomförandet av sina tillsynsaktiviteter som snart även kommer att inkludera rampinspektioner av sina nationella lufttrafikföretag. Inac förklarade också att Icaos nyligen genomförda ICVM-besök, som ägde rum 22–28 maj 2013, borde leda till en förbättring av landets nuvarande nivå på genomförande av Icao-normerna.

(116)

Inac gjorde en presentation för flygsäkerhetskommittén den 26 juni 2013. De informerade kommittén om de punkter som hade diskuterats på mötet den 7 juni 2013.

(117)

Conviasa gjorde också en presentation för flygsäkerhetskommittén den 26 juni 2013. De informerade kommittén om de punkter som diskuterades på mötet den 7 juni 2013 och betonade att, om de skulle få tillstånd att återigen bedriva verksamhet till unionen, skulle de anta en blandad verksamhetsmetod, genom att kombinera verksamheten av sin egna Airbus A340-200 med en "wet lease" verksamhet med en motsvarande flygplanstyp.

(118)

På grundval av den granskning som Spanien genomförde och Icaos nyligen genomförda besök samt de presentationer som Inac och Conviasa gjort välkomnade flygsäkerhetskommittén de stora framsteg som har gjorts när det gäller att rätta till de brister som flygsäkerhetskommittén identifierade 2012. Med beaktande av dessa framsteg och på grundval av de gemensamma kriterierna är bedömningen att Conviasa bör tas bort från bilaga A.

(119)

Medlemsstaterna kommer att kontrollera att de relevanta säkerhetsnormerna följs genom att prioritera rampinspektioner som ska genomföras på luftfartyg hos lufttrafikföretag som har licens i Venezuela i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(120)

Om resultaten av rampkontrollerna eller annan relevant säkerhetsinformation tyder på att de internationella säkerhetsnormerna inte uppfylls, kommer kommissionen att bli tvungen att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

(121)

I samband med uppdatering av bilagorna medges i artikel 8.2 i förordningen behovet av att snabbt, och i förekommande fall, snarast kunna ta beslut med tanke på de säkerhetsmässiga konsekvenserna. Erfarenhet av att uppdatera bilagorna har också visat att det är väsentligt för att skydda känslig information och minimera kommersiell påverkan att besluten i samband med uppdatering av förteckningen publiceras och träder i kraft mycket snabbt efter att de antagits.

(122)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(123)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.

(3)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(4)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  EUT L 296, 25.10.2012, s. 1.

(6)  Skälen 60–64 i förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006, EUT L 84, 23.3.2006, s. 18.

(7)  Skälen 71–81 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1146/2012, EUT L 333, 5.12.2012, s. 7.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icao-flygbolags-kod

Operatörens administrerande stat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republiken Ghana

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänt

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som uppförts i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003–01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006–01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004–01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002–01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänt

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Ej tillämpligt

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Okänd

Republiken Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Okänd

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

EQUAJET

RAC06-007

Okänd

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06-014

Okänd

Republiken Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Okänd

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

 

 

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/TVC/002/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/TVC/007/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/TVC/0122/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/029/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/051/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/ TVC/048/09

ABB

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TVC/0078/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/059/2012

EXY

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/040/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/0196/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/2008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/0027/2008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/0082/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0051/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GTRA

409/CAB/MIN/TVC/0060/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

JET CONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0011/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

(LAC)

Underskrift från regeringen

(ordonnance nr 78/205)

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/TVC/00/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/086/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/0066/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

PEGASUS

409/CAB/MIN/TVC/021/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SAFE AIR

409/CAB/MIN/TVC/021/2008

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/056/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0081/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/004/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/2008

WDA

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Okänt

Okänd

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Eritreas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, EkspresTransportasiAntarbenua och Indonesia Air Asia

 

 

Republiken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135-055

Okänd

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Okänd

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Okänd

Republiken Indonesien

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

Okänd

Republiken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Okänd

Republiken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

HEAVY LIFT

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Okänd

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KOMALA INDONESIA

135-051

Okänd

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Okänd

Republiken Indonesien

MARTABUANA ABADION

135-049

Okänd

Republiken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Okänd

Republiken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Okänd

Republiken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Okänd

Republiken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Okänd

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Okänd

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana, inklusive

 

 

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republiken Kazakstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republiken Kazakstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0317-12

CID

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republiken Kazakstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republiken Kazakstan

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Republiken Kazakstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republiken Kazakstan

LUK AERO (TIDIGARE EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republiken Kazakstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republiken Kazakstan

MEGA AIRLINES

AK-0462-12

MGK

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Republiken Kazakstan

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Republiken Kazakstan

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Republiken Kazakstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Kirgizistan

SKY BISHKEK

Okänd

BIS

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republiken Kirgizistan

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Republiken Kirgizistan

AIR BISHKEK (TIDIGARE EASTOK AVIA)

15

EAA.

Republiken Kirgizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republiken Kirgizistan

KIRGIZISTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republiken Kirgizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republiken Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

39

SAB

Republiken Kirgizistan

SUPREME AVIATION

40

SGK

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter

 

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Republiken Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republiken Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Moçambique

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

Okänd

Republiken Moçambique

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Okänt

Okänd

Republiken Moçambique

CFA MOZAMBIQUE

MOZ-10

Okänd

Republiken Moçambique

CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

Okänd

Republiken Moçambique

COASTAL AVIATION

MOZ-15

Okänd

Republiken Moçambique

CR AVIATION

MOZ-14

Okänd

Republiken Moçambique

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Okänd

Republiken Moçambique

ETA AIR CHARTER LDA

MOZ-04

Okänd

Republiken Moçambique

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

Okänd

Republiken Moçambique

KAYA AIRLINES

MOZ-09

KYY

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE)

MOZ-01

LAM

Republiken Moçambique

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

MOZ-02

MXE

Republiken Moçambique

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

Okänd

Republiken Moçambique

SAFARI AIR

MOZ-12

Okänd

Republiken Moçambique

TTA SARL

MOZ-16

Okänd

Republiken Moçambique

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Filippinernas tillsynsmyndigheter, förutom Philippine Airlines, inklusive

 

 

Republiken Filippinerna

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

Okänd

Republiken Filippinerna

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Republiken Filippinerna

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republiken Filippinerna

AIR JUAN AVIATION

2013053

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

2012048

Okänd

Republiken Filippinerna

ASIAN AEROSPACE CORPORATION

2012050

Okänd

Republiken Filippinerna

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

Okänd

Republiken Filippinerna

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Okänd

Republiken Filippinerna

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

2010026

Okänd

Republiken Filippinerna

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republiken Filippinerna

CM AERO SERVICES

20110401

Okänd

Republiken Filippinerna

CYCLONE AIRWAYS

2010034

Okänd

Republiken Filippinerna

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Okänd

Republiken Filippinerna

INAEC AVIATION CORP.

2010028

Okänd

Republiken Filippinerna

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Okänd

Republiken Filippinerna

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republiken Filippinerna

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Okänd

Republiken Filippinerna

LION AIR

2009019

Okänd

Republiken Filippinerna

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Okänd

Republiken Filippinerna

MAGNUM AIR

2012051

Okänd

Republiken Filippinerna

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Okänd

Republiken Filippinerna

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Okänd

Republiken Filippinerna

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Okänd

Republiken Filippinerna

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

Okänd

Republiken Filippinerna

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Okänd

Republiken Filippinerna

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

Okänd

Republiken Filippinerna

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Okänd

Republiken Filippinerna

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Republiken Filippinerna

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

 

 

São Tomé och Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé och Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé och Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Okänd

São Tomé och Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé och Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Okänd

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé och Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Okänd

São Tomé och Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republiken Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Republiken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Republiken Sudan

DOVE AIRLINES

052

DOV

Republiken Sudan

ELIDINER AVIATION

008

DND

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

053

WHB

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Okänd

Republiken Sudan

HELEJETIC AIR

057

HJT

Republiken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Republiken Sudan

KUSH AVIATION

060

KUH

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republiken Sudan

MID AIRLINES

025

NYL

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

046

NOV

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Swazilands tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Okänt

SZL

Swaziland

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttill-stånds-nummer (AOC-nummer)

Icao-flygbolags-kod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serie-nummer, om tillgängligt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom:

P-632, P-633

Demokratiska folkrepubliken Korea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900

Hela flottan förutom:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republiken Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0443-11

KZR

Kazakstan

Hela flottan förutom: luftfartyg av typen Boeing B-767; luftfartyg av typen B-757; luftfartyg av typen Airbus A319/320/321;

Hela flottan förutom: Luftfartyg i Boeing B-767-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Boeing B-757-flottan, såsom anges i drifttillståndet, luftfartyg i Airbus A319/320/321-flottan, så som anges i drifttillståndet

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republiken Ghana

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen DC8-63F

Hela flottan förutom:

9G-TOP och 9G-RAC

Republiken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom: 3 luftfartyg av typen Boeing B-737-300, 2 luftfartyg av typen ATR 72-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-500, 1 luftfartyg av typen ATR 42-320 och 3 luftfartyg av typen DHC 6-300

Hela flottan förutom:

5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republiken Madagaskar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP

Hela flottan förutom:

D6-CAM (851336)

Komorerna

GABON AIRLINES (4)