ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.189.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 189

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
10 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 651/2013 av den 9 juli 2013 om godkännande av klinoptilolit av sedimentärt ursprung som fodertillsats för alla djurarter och om ändring av förordning (EG) nr 1810/2005 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 652/2013 av den 9 juli 2013 om ändring för hundranittiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

4

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 653/2013 av den 9 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/365/Gusp av den 9 juli 2013 om ändring av beslut 2012/329/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

8

 

*

Rådets beslut 2013/366/Gusp av den 9 juli 2013 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

9

 

*

Rådets beslut 2013/367/Gusp av den 9 juli 2013 om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor)

12

 

*

Rådets beslut 2013/368/Gusp av den 9 juli 2013 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

13

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 651/2013

av den 9 juli 2013

om godkännande av klinoptilolit av sedimentärt ursprung som fodertillsats för alla djurarter och om ändring av förordning (EG) nr 1810/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

I enlighet med direktiv 70/524/EEG godkändes klinoptilolit av sedimentärt ursprung utan tidsbegränsning som fodertillsats för slaktsvin, slaktkycklingar, slaktkalkoner, nötkreatur och lax genom kommissionens förordning (EG) nr 1810/2005 (3). Tillsatsen infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i den förordningen har det lämnats in en ansökan om en ny utvärdering av klinoptilolit av sedimentärt ursprung som fodertillsats för slaktsvin, slaktkycklingar, slaktkalkoner, nötkreatur och lax och, i enlighet med artikel 7 i den förordningen, om ett nytt användningsområde när det gäller alla andra djurarter, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”tekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 12 december 2012 (4) att klinoptilolit av sedimentärt ursprung under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, miljön eller på människors hälsa, förutsatt att lämpliga åtgärder för att skydda användarna vidtas, samt att det i foder kan fungera som bindemedel och klumpförebyggande medel vid halten 10 000 mg/kg helfoder. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av klinoptilolit av sedimentärt ursprung visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 uppfylls. Tillsatsen bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Eftersom ett nytt godkännande beviljas enligt förordning (EG) nr 1831/2003 bör förordning (EG) nr 1810/2005 ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet omedelbart tillämpas, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung i kategorin ”tekniska tillsatser” och i de funktionella grupperna ”bindemedel” och ”klumpförebyggande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 1810/2005

I bilaga II till förordning (EG) nr 1810/2005 ska post E 568 för klinoptilolit av sedimentärt ursprung utgå.

Artikel 3

Övergångsåtgärder

Både den tillsats som anges i bilagan och foder innehållande tillsatsen som har tillverkats och märkts före den 30 januari 2014 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 30 juli 2013 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 291, 5.11.2005, s. 5.

(4)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):1, artikelnr 3039.


BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: bindemedel

1g568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

 

Tillsatsens sammansättning

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung ≥ 80 % (pulver)

 

Beskrivning av det verksamma ämnet

Klinoptilolit (hydratiserat natriumkalciumaluminiumsilikat) av sedimentärt ursprung ≥ 80 % och ≤ 20 % lermineraler (fri från fibrer och kvarts)

CAS-nr: 12173-10-3

 

Analysmetod  (1)

Bestämning av klinoptilolit av sedimentärt ursprung i fodertillsats: Röntgendiffraktion (XRD)

Alla djurarter

10 000

1.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.

2.

Den totala mängden klinoptilolit av sedimentärt ursprung från alla källor får inte överstiga den högsta tillåtna halten 10 000 mg.

30 juli 2023

Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: klumpförebyggande medel

1g568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

 

Tillsatsens sammansättning

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung ≥ 80 % (pulver)

 

Beskrivning av det verksamma ämnet

Klinoptilolit (hydratiserat natriumkalciumaluminiumsilikat) av sedimentärt ursprung ≥ 80 % och ≤ 20 % lermineraler (fri från fibrer och kvarts)

CAS-nr: 12173-10-3

 

Analysmetod  (1)

Bestämning av klinoptilolit av sedimentärt ursprung i fodertillsats: Röntgendiffraktion (XRD)

Alla djurarter

10 000

1.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.

2.

Den totala mängden klinoptilolit av sedimentärt ursprung från alla källor får inte överstiga den högsta tillåtna halten 10 000 mg.

30 juli 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 652/2013

av den 9 juli 2013

om ändring för hundranittiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 1 juli 2013 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person i sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser, efter att ha tagit hänsyn till en begäran om strykning som inlämnats av den berörda personen och till den sammanfattande rapport som utarbetats av ombudsmannen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1904(2009). Den 25 juni 2013 beslutade sanktionskommittén dessutom att ändra en post i förteckningen.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

”Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah). Födelsedatum: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Födelseort: Kuwait. Nationalitet: Saudiarabisk. Pass nr: F 137998 (Saudarabiskt pass utfärdat den 18 april 2004 som upphörde att gälla den 24 februari.2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: 4.8.2006.”

(2)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Agha, Haji Abdul Manan (även känd som Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan” ersättas med följande:

”Abdul Manan Agha (alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man’am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (tidigare upptagen i förteckningen som)). Titel: Haji. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 17.10.2001.”


10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 653/2013

av den 9 juli 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0707 00 05

MK

33,9

TR

105,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

86,5

UY

89,3

ZA

98,0

ZZ

91,3

0808 10 80

AR

176,6

BR

118,6

CL

150,1

CN

96,0

NZ

160,1

US

144,0

ZA

133,2

ZZ

139,8

0808 30 90

AR

110,2

CL

124,3

CN

72,5

ZA

127,4

ZZ

108,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

204,6

ZZ

240,0

0809 29 00

TR

317,1

ZZ

317,1

0809 30

TR

209,3

ZZ

209,3

0809 40 05

IL

99,1

MA

99,1

ZA

125,3

ZZ

107,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/8


RÅDETS BESLUT 2013/365/GUSP

av den 9 juli 2013

om ändring av beslut 2012/329/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2011 utnämnde rådet genom beslut 2011/819/Gusp (1) Alexander RONDOS till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Afrikas horn.

(2)

Den 25 juni 2012 antog rådet beslut 2012/329/Gusp (2) om förlängning av uppdraget för den särskilda representanten för Afrikas horn till och med den 30 juni 2013.

(3)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare en period på fyra månader.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets beslut 2012/329/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Alexander RONDOS uppdrag som den särskilda representanten för Afrikas horn förlängs härmed till och med den 31 oktober 2013. Den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare om rådet beslutar detta på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag avses med Afrikas horn följande länder: Republiken Djibouti, Staten Eritrea, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien, Republiken Kenya, Förbundsrepubliken Somalia, Republiken Sudan, Republiken Sydsudan och Republiken Uganda. I frågor av vidare regional betydelse, vilket inbegriper piratverksamhet, ska den särskilda representanten vid behov inleda dialoger med länder och regionala enheter utanför Afrikas horn.

Med tanke på behovet av en regional uppläggning för de inbördes relaterade utmaningar som regionen står inför ska den särskilda representanten för Afrikas horn verka i nära samråd med den särskilda representanten för Sudan och Sydsudan, som ska fortsätta sin ledande uppgift i fråga om dessa båda länder.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden från och med den 1 juli 2012 till och med den 31 oktober 2013 ska vara 4 900 000 EUR.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  EUT L 165, 26.6.2012, s. 62.


10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/9


RÅDETS BESLUT 2013/366/GUSP

av den 9 juli 2013

om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (1)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 januari 2012 antog rådet beslut 2012/39/Gusp (2) om utnämning av Samuel ŽBOGAR till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Kosovo. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 juni 2013.

(2)

Den särskilda representantens mandat bör ändras och förlängas med ytterligare en tolvmånadersperiod.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Samuel ŽBOGARs uppdrag som den särskilda representanten i Kosovo ändras och förlängs härmed till och med den 30 juni 2014. Den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare om rådet beslutar detta på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Kosovo. Till dessa hör att spela en ledande roll för att främja ett stabilt, livskraftigt, fredligt, demokratiskt och multietniskt Kosovo, stärka stabiliteten i regionen och bidra till regionalt samarbete och goda grannförbindelser på västra Balkan samt att främja ett Kosovo som ansluter sig till rättsstatsprincipen och åtar sig att skydda minoriteter och det kulturella och religiösa arvet och att stödja Kosovos väg mot unionen i överensstämmelse med regionens europeiska perspektiv och relevanta rådsslutsatser.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

erbjuda unionens råd och stöd till den politiska processen,

b)

verka för unionens övergripande politiska samordning i Kosovo,

c)

stärka unionens närvaro i Kosovo och se till att den är konsekvent och effektiv,

d)

ge chefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställandebefogenheter,

e)

se till att unionens åtgärder i Kosovo är konsekventa och samstämmiga,

f)

stödja Kosovos framsteg mot unionen i överensstämmelse med regionens europeiska perspektiv, genom riktad information till allmänheten och utåtriktad unionsverksamhet, som är avsedd att hos allmänheten i Kosovo trygga en bredare förståelse och ett bredare stöd för unionsrelaterade frågor,

g)

övervaka, bistå och underlätta framsteg med politiska, ekonomiska och europeiska prioriteringar i överensstämmelse med respektive institutions befogenheter och ansvar,

h)

bidra till att utveckla och stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kosovo, i samarbete med den särskilda representanten för mänskliga rättigheter, inbegripet vad gäller kvinnor och barn, i enlighet med unionens politik för mänskliga rättigheter och unionens riktlinjer för mänskliga rättigheter,

i)

bistå i genomförandet av den unionsunderstödda dialogen mellan Belgrad och Pristina.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten).

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014 ska vara 1 870 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget. Medborgare i länderna på västra Balkan ska tillåtas att lämna anbud för kontrakt.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Specialiserad personal ska få till uppgift att bistå den särskilda representanten med att genomföra uppdraget och bidra till att unionens åtgärd i Kosovo som helhet blir samstämmig, synlig och effektiv. Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda politiska frågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och Europeiska utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska då betalas av respektive medlemsstat, av den av unionens institutioner som berörs eller av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, unionsinstitutionen eller Europeiska utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera till förmån för den särskilde representantens uppdrag.

Artikel 7

Immunitet och privilegier för den särskilda representanten och dennes personal

Immunitet, privilegier och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska fastställas i överenskommelse med värdparten/värdparterna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU- uppgifter

1.   Den särskilda representanten och medlemmarna av hans stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (3).

2.   Den höga representanten ska i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bemyndigas att till Nato/KFOR (Kosovo Force) lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som har tagits fram för åtgärden upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

3.   Den höga representanten ska i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bemyndigas att till Förenta nationerna (FN) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), allt efter den särskilda representantens operativa behov, lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och EU-handlingar som har tagits fram för unionens åtgärd i Kosovo, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Lokala arrangemang ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredje man som är associerad till detta beslut lämna ut icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar som rör rådets överläggningar om åtgärden och som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (4).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegation och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under honom, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan på grundval av vägledning från utrikestjänsten, inbegripet uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för säker personalförflyttning till och inom uppdragsområdet samt för hanteringen av säkerhetstillbud, vilket inbegriper en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av hans stab som ska utplaceras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som tilldelats uppdragsområdet av utrikestjänsten,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska även vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreu-nätet. På rekommendation av den höga representanten eller Kusp ska den särskilda representanten avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget, får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska verka för unionens övergripande politiska samordning. Han ska bidra till att säkerställa att alla unionsinstrument på fältet fungerar samstämmigt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i området och medlemsstaternas beskickningschefer. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge chefen för Eulex Kosovo lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställandebefogenheter. Den särskilda representanten och den civila insatschefen ska vid behov samråda.

3.   Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med berörda lokala organ och andra internationella och regionala aktörer på fältet.

4.   Den särskilda representanten ska tillsammans med andra unionsaktörer på fältet se till att information sprids och utbyts mellan unionsaktörer i insatsområdet, i syfte att uppnå en hög grad av gemensam medvetenhet om och bedömning av situationen.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Kosovo, och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i området ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska senast i slutet av december 2013 förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport och en övergripande rapport om uppdragets genomförande vid slutet av den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(2)  EUT L 23, 26.1.2012, s. 5.

(3)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/12


RÅDETS BESLUT 2013/367/GUSP

av den 9 juli 2013

om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/389/Gusp (1). Det beslutet upphör att gälla den 15 juli 2014.

(2)

Det nuvarande finansiella referensbeloppet omfattar perioden från och med den 16 juli 2012 till och med den 15 juli 2013.

(3)

Beslut 2012/389/Gusp bör ändras så att perioden som omfattas av det nuvarande finansiella referensbeloppet förlängs till och med den 15 november 2013.

(4)

Uppdraget kommer att genomföras under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 13.1 i beslut 2012/389/Gusp ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eucap Nestor under de första 16 månaderna efter ikraftträdandet av detta beslut ska vara 22 880 000 EUR. Det finansiella referensbeloppet för den efterföljande perioden ska fastställas av rådet.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 187, 17.7.2012, s. 40.


10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/13


RÅDETS BESLUT 2013/368/GUSP

av den 9 juli 2013

om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/392/Gusp (1), vilket upphör att gälla den 15 juli 2014.

(2)

Det nuvarande finansiella referensbeloppet omfattar perioden till och med den 15 juli 2013.

(3)

Beslut 2012/392/Gusp bör därför ändras så att det finansiella referensbeloppet är avsett att täcka perioden till och med den 31 oktober 2013.

(4)

Uppdraget kommer att genomföras under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 13.1 i beslut 2012/389/Gusp ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eucap Sahel Niger till och med den 31 oktober 2013 ska vara 8 700 000 EUR. Det finansiella referensbeloppet för den efterföljande perioden ska fastställas av rådet.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 187, 17.7.2012, s. 48.


10.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

I enlighet med rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1) ska från och med den 1 juli 2013 endast den elektroniska utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter ska den tryckta utgåvan vara giltig och ha rättslig verkan i enlighet med villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 216/2013.