ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.164.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 164

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
18 juni 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 550/2013 av den 11 juni 2013 om förbud mot fiske efter torsk i Kattegatt med fartyg som för svensk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 551/2013 av den 11 juni 2013 om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för Europeiska unionens flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 552/2013 av den 12 juni 2013 om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 553/2013 av den 13 juni 2013 om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 554/2013 av den 13 juni 2013 om förbud mot fiske efter kolja i VIIb-k, VIII, IX och X samt i EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 555/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller transitering av vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 556/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 28/2012 vad gäller transitering av vissa produkter av animaliskt ursprung från Bosnien och Hercegovina ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 557/2013 av den 17 juni 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik vad gäller tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 558/2013 av den 17 juni 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

 

2013/290/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces med anledning av Kroatiens anslutning [delgivet med nr C(2013) 3474]  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om övergångsbestämmelser för vissa produkter av animaliskt ursprung som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och som förs in till Kroatien från tredjeländer före den 1 juli 2013 [delgivet med nr C(2013) 3475]  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller transitering från Bosnien och Hercegovina av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr C(2013) 3484]  ( 1 )

27

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 550/2013

av den 11 juni 2013

om förbud mot fiske efter torsk i Kattegatt med fartyg som för svensk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 39/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2013.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2013 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2013 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23, 25.1.2013, s. 1.


BILAGA

Nr

04/TQ39

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

COD/03AS.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Kattegatt

Datum

27 maj 2013


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 551/2013

av den 11 juni 2013

om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för Europeiska unionens flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 40/2013 av 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2013.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i Europeiska unionen eller som för Europeiska unionens flagg, medfört att kvoten för perioden före den 1 juli 2013 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd fram till och med den 30 juni 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för perioden fram till den 1 juli 2013 som tilldelats de medlemsstater som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i de medlemsstater som anges i samma bilaga, eller som för de medlemsstaternas flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan till och med den 30 juni 2013. Mellan dessa datum är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23, 25.1.2013, s. 54.


BILAGA

Nr

03/TQ40

Medlemsstat

Europeiska unionen (alla medlemsstater)

Bestånd

RED/N3M

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Nafo 3M

Datum

3.5.2013–30.6.2013


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 552/2013

av den 12 juni 2013

om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (2) fastställs kvoter för 2013.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2013 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2013 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 356, 22.12.2009, s. 22.


BILAGA

Nr

05/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

ALF/3X14-

Art

Beryxar (Beryx spp.)

Område

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

Datum

1 juni 2013


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 553/2013

av den 13 juni 2013

om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 40/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2013.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2013 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2013 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23, 25.1.2013, s. 54.


BILAGA

Nr

06/TQ40

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

USK/567EI.

Art

Lubb (Brosme brosme)

Område

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

Datum

1 juni 2013


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 554/2013

av den 13 juni 2013

om förbud mot fiske efter kolja i VIIb-k, VIII, IX och X samt i EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 39/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2013.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2013 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2013 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23, 25.1.2013, s. 1.


BILAGA

Nr

07/TQ39

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

HAD/7X7A34

Art

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Område

VIIb-k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

1 juni 2013


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 555/2013

av den 14 juni 2013

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller transitering av vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (1), särskilt artikel 41.3 andra stycket och artikel 42.2 a, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (2) fastställs genomförandeåtgärder för hälsobestämmelser när det gäller animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(2)

Särskilda villkor behöver fastställas för transitering via unionen av sändningar av animaliska biprodukter och därav framställda produkter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina på grund av det geografiska läget och behovet av att upprätthålla tillträdet till den kroatiska hamnen Ploče efter Kroatiens anslutning till unionen.

(3)

I kommissionens beslut 2009/821/EG (3) finns en förteckning över godkända gränskontrollstationer och vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter, och dessutom anges där veterinärenheter i Traces. Eftersom arrangemangen för transitering via unionen av sändningar av de aktuella animaliska biprodukterna till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina bara kan ges verkan genom tillträde via de kroatiska gränskontrollstationerna i Nova Sela och Ploče, behöver de gränskontrollstationerna föras upp på förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG så snart som de tekniska villkoren för godkännande av dem är uppfyllda.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 som artikel 29a:

”Artikel 29a

Särskilda krav för transitering genom Kroatien av animaliska biprodukter som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer

1.   Förflyttningar genom unionen på väg direkt mellan gränskontrollstationen Nova Sela och gränskontrollsstationen Ploče av sändningar av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer ska tillåtas under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har förseglat sändningen med en försegling som är försedd med ett löpnummer.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG ska på varje sida ha märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJE LÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid den gränskontrollstation där sändningen förs in.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG följs.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandlingen enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt definitionen i artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som förs in till unionen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Den ska tillämpas från dagen för tillämpning av de ändringar av beslut 2009/821/EG genom vilka posterna för Nova Sela och Ploče förs in i bilaga I till det beslutet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 556/2013

av den 14 juni 2013

om ändring av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 28/2012 vad gäller transitering av vissa produkter av animaliskt ursprung från Bosnien och Hercegovina

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8.5 tredje strecksatsen samt artikel 9.2 b och 9.4 c, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (2) fastställs en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom unionen samt kraven för veterinärintyg.

(2)

I kommissionen förordning (EU) nr 206/2010 (3) fastställs förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till unionen samt kraven för veterinärintyg.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (4) fastställs djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

(4)

I kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (5) fastställs intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter.

(5)

Särskilda villkor behöver fastställas för transitering via unionen av sändningar av fjäderfäprodukter, färskt kött, obehandlad mjölk och mjölkprodukter samt vissa sammansatta produkter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina på grund av det geografiska läget och behovet av att upprätthålla tillträdet till hamnen i den kroatiska staden Ploče efter Kroatiens anslutning till unionen.

(6)

I kommissionens beslut 2009/821/EG (6) finns en förteckning över godkända gränskontrollstationer och vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter, och dessutom anges där veterinärenheter i Traces. Eftersom arrangemangen för transitering via unionen från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer av de sändningar som omfattas av förordningarna (EG) nr 798/2008, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 28/2012 bara kan ges verkan genom tillträde via de kroatiska gränskontrollstationerna i Nova Sela och Ploče, behöver de gränskontrollstationerna föras upp på förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG så snart som de tekniska villkoren för att godkänna dem är uppfyllda.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 798/2008

I förordning (EG) nr 798/2008 ska följande artikel föras in som artikel 18a:

”Artikel 18a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 4.4 ska det vara tillåtet att på landsväg mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče direkt transitera sändningar av kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, inklusive ratiter och frilevande fjädervilt, samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, om följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har förseglat sändningen med en försegling som är försedd med ett löpnummer.

b)

De handlingar som enligt artikel 7 i direktiv 97/78/EG ska åtfölja sändningen har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Det anges på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (7) och som utfärdats av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att se till att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 206/2010

I förordning (EU) nr 206/2010 ska följande artikel föras in som artikel 17a:

”Artikel 17a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 16 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.”

Artikel 3

Ändring av förordning (EU) nr 605/2010

I förordning (EU) nr 605/2010 ska följande artikel föras in som artikel 7a:

”Artikel 7a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 6 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Det är inte tillåtet att enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG lossa eller lagra sådana sändningar på unionens territorium.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.”

Artikel 4

Ändring av förordning (EU) nr 28/2012

I förordning (EU) nr 28/2012 ska följande artikel föras in som artikel 5a:

”Artikel 5a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 4 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar av de sammansatta produkter som avses i artikel 3 och som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel till unionen.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.”

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Den ska tillämpas från dagen för tillämpning av de ändringar av beslut 2009/821/EG genom vilka posterna för Nova Sela och Ploče förs in i bilaga I till det beslutet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  EUT L 175, 10.7.2010, s. 1.

(5)  EUT L 12, 14.1.2012, s. 1.

(6)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.

(7)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.”


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 557/2013

av den 17 juni 2013

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik vad gäller tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 831/2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (1), särskilt artikel 23,

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 223/2009 innehåller bestämmelser om utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, inklusive allmänna bestämmelser om skyddet av och tillgången till konfidentiella uppgifter.

(2)

Nyttan med uppgifter som samlats in för att användas för den europeiska statistiken bör maximeras, bland annat genom att forskare ges bättre tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften.

(3)

Rättvisande svar på många ekonomiska, sociala, miljörelaterade och politiska frågor kan man endast få med hjälp av relevanta och detaljerade uppgifter som möjliggör djupgående analyser. Kvaliteten på och aktualiteten hos de detaljerade uppgifter som är tillgängliga för forskning har därför blivit ett viktigt inslag i en vetenskapligt underbyggd förståelse och styrning av samhället.

(4)

Forskarvärlden bör därför få bättre möjligheter att ta del av konfidentiella uppgifter som används för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, för analys i den vetenskapliga utvecklingens intresse, utan att det äventyrar den höga skyddsnivå som krävs för konfidentiella statistikuppgifter.

(5)

Organ som har till syfte att främja och ge tillgång till uppgifter i den vetenskapliga forskningens intresse på samhälleligt och politiskt relevanta områden skulle kunna bidra till processen att lämna ut konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och på så sätt förbättra konfidentiella uppgifters tillgänglighet.

(6)

En riskhanteringsstrategi torde vara det effektivaste sättet att göra ett bredare utbud av konfidentiella uppgifter tillgängliga för vetenskapliga syften samtidigt som sekretessen bevaras för uppgiftslämnare och statistiska objekt.

(7)

Det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter bör garanteras genom rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder bör inte vara så omfattande att de begränsar uppgifternas användbarhet för vetenskaplig forskning.

(8)

Medlemsstaterna och kommissionen bör därför i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 vidta åtgärder för att förhindra, och införa sanktioner för, åsidosättande av statistiksekretessen.

(9)

Denna förordning garanterar full respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

(10)

Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(11)

Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (4) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (5).

(12)

Kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (6) bör upphöra att gälla.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs villkoren för när tillgång till konfidentiella uppgifter som översänts till kommissionen (Eurostat) får beviljas för att möjliggöra statistiska analyser för vetenskapliga syften, samt reglerna för samarbetet mellan kommissionen (Eurostat) och de nationella statistikansvariga myndigheterna för att underlätta sådan tillgång.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med:

1.   konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften: uppgifter som endast medger indirekt identifiering av de statistiska objekten, i form av antingen filer för användning i säker miljö (secure-use files) eller filer för vetenskapligt bruk (scientific-use files),

2.   filer för användning i säker miljö (secure-use files): konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften på vilka inga ytterligare metoder för statistisk röjandekontroll har tillämpats,

3.   filer för vetenskapligt bruk (scientific-use files): konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften på vilka metoder för statistisk röjandekontroll har tillämpats för att minska risken för identifiering av enskilda statistiska objekt till en lämplig nivå och i enlighet med gällande bästa praxis,

4.   metoder för statistisk röjandekontroll: metoder för att minska risken för att information om enskilda statistiska objekt röjs, vanligtvis genom att man begränsar mängden uppgifter som lämnas ut eller ändrar uppgifterna,

5.   åtkomstplats: den fysiska eller virtuella miljö och dess organisatoriska ramar där det ges tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften,

6.   nationella statistikansvariga myndigheter: de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter som i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 utsetts att i medlemsstaterna ansvara för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

Artikel 3

Allmänna principer

Kommissionen (Eurostat) får ge tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften som den innehar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 223/2009, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den som begär tillgång är en erkänd forskningsenhet.

b)

Ett lämpligt forskningsförslag har lämnats in.

c)

Det har angetts vilken typ av konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften som begärs.

d)

Tillgången ges antingen genom kommissionen (Eurostat) eller genom en annan åtkomstplats som kommissionen (Eurostat) godkänt.

e)

Den relevanta nationella statistikansvariga myndighet som lämnat uppgifterna har gett sitt medgivande.

Artikel 4

Forskningsenheter

1.   Erkännande av forskningsenheter ska baseras på följande typer av kriterier:

a)

Enhetens syfte: enhetens syfte ska bedömas mot bakgrund av dess stadgar, uppdrag eller annan förklaring om ändamålet; i enhetens syfte ska forskning ingå.

b)

Enhetens dokumenterade förmåga eller renommé när det gäller att bedriva kvalitetsforskning och göra den tillgänglig för allmänheten: enhetens erfarenhet av att bedriva forskningsprojekt ska bedömas mot bakgrund av bl.a. tillgängliga förteckningar över publikationer och forskningsprojekt där enheten medverkat.

c)

Den interna organisationen när det gäller forskning: forskningsenheten ska antingen vara en separat organisation med status som juridisk person och vara inriktad på forskning, eller en forskningsavdelning inom en organisation; forskningsenheten ska vara oberoende, självständig när det gäller att dra vetenskapliga slutsatser och avskild från politikområdena inom det organ den tillhör.

d)

Befintliga skyddsåtgärder för att garantera datasäkerheten: forskningsenheten ska uppfylla tekniska krav och infrastrukturkrav som garanterar datasäkerheten.

2.   En vederbörligen utsedd företrädare för forskningsenheten ska underteckna en sekretessförbindelse som omfattar alla forskare inom enheten som kommer att få tillgång till de konfidentiella uppgifterna för vetenskapliga syften, där villkoren för tillgång, forskarnas skyldigheter, åtgärderna för att se till att statistikuppgifterna behandlas konfidentiellt och sanktioner vid ett eventuellt åsidosättande av dessa skyldigheter anges.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med ESS-kommittén utarbeta riktlinjer för bedömningen av forskningsenheter, inbegripet den sekretessförbindelse som avses i artikel 4.2. När det är motiverat ska kommissionen (Eurostat) uppdatera riktlinjerna i enlighet med rutiner som ESS-kommittén godkänt.

4.   De nationella statistikansvariga myndigheterna ska ges tillgång till rapporter om bedömningen av forskningsenheter.

5.   På kommissionens (Eurostats) webbplats ska det finnas en uppdaterad förteckning över erkända forskningsenheter.

6.   Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet göra nya bedömningar av forskningsenheterna i förteckningen.

Artikel 5

Forskningsförslag

1.   Forskningsförslaget ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om:

a)

vilket som är det berättigade ändamålet med forskningen,

b)

varför ändamålet inte kan uppnås med icke-konfidentiella uppgifter,

c)

vilken enhet som begär tillgång,

d)

vilka enskilda forskare som kommer att få tillgång till uppgifterna,

e)

vilka åtkomstplatser som kommer att användas,

f)

vilka uppsättningar data som behövs och vilka analysmetoder som kommer att användas, samt

g)

vilka förväntade forskningsresultat som kommer att offentliggöras eller på annat sätt spridas.

2.   Forskningsförslaget ska åtföljas av enskilda sekretessförsäkringar som undertecknats av de forskare som kommer att få tillgång till uppgifterna.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med ESS-kommittén utarbeta riktlinjer för bedömningen av forskningsförslag. När det är motiverat ska kommissionen (Eurostat) uppdatera riktlinjerna i enlighet med rutiner som ESS-kommittén godkänt.

4.   De nationella statistikansvariga myndigheter som lämnat de konfidentiella uppgifterna i fråga till kommissionen (Eurostat) ska ges tillgång till rapporter om bedömningen av forskningsförslag.

Artikel 6

Ståndpunkter från nationella statistikansvariga myndigheter

1.   För varje forskningsförslag ska medgivande inhämtas hos den nationella statistikansvariga myndighet som lämnat de konfidentiella uppgifterna i fråga innan tillgång ges. Den nationella statistikansvariga myndigheten ska lämna sin ståndpunkt till Eurostat inom fyra veckor från det datum då den mottog rapporten om bedömningen av forskningsförslaget i fråga.

2.   De nationella statistikansvariga myndigheter som lämnat de konfidentiella uppgifterna i fråga och kommissionen (Eurostat) ska när så är möjligt komma överens om att förenkla och förkorta samrådsförfarandet.

Artikel 7

Konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften

1.   Tillgång till filer för användning i säker miljö (secure-use files) får ges under förutsättning att forskningsresultaten inte sprids utan att det först kontrollerats att de inte röjer några konfidentiella uppgifter. Tillgången till filer för användning i säker miljö får endast ges på kommissionens (Eurostat) åtkomstplats eller andra åtkomstplatser som kommissionen (Eurostat) godkänt för tillgång till filer för användning i säker miljö.

2.   Det får ges tillgång till filer för användning i säker miljö under förutsättning att det finns lämpliga skyddsåtgärder hos den forskningsenhet som begär tillgång. Kommissionen (Eurostat) ska offentliggöra upplysningar om vilka skyddsåtgärder som krävs.

3.   I samarbete med de nationella statistikansvariga myndigheterna ska kommissionen (Eurostat) utarbeta datauppsättningar för användning inom forskning som är anpassade efter de olika typerna av konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften. När kommissionen (Eurostat) och de nationella statistikansvariga myndigheterna utarbetar datauppsättningar för användning inom forskning ska de ta hänsyn till risken och effekterna av otillåtet röjande av de konfidentiella uppgifterna.

Artikel 8

Åtkomstplatser

1.   Tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften får ges via åtkomstplatser som kommissionen (Eurostat) godkänt.

2.   Åtkomstplatsen ska finnas hos de nationella statistikansvariga myndigheterna. Undantagsvis får åtkomstplatser vara belägna utanför de nationella statistikansvariga myndigheterna om de nationella statistikansvariga myndigheter som lämnat uppgifterna i fråga uttryckligen gett sitt medgivande på förhand.

3.   Godkännande av åtkomstplatser ska grunda sig på kriterier som rör åtkomstplatsens syfte, organisationsstruktur och normer för datasäkerhet och datahantering.

4.   Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med ESS-kommittén utarbeta riktlinjer för bedömningen av åtkomstplatser. När så krävs ska kommissionen (Eurostat) uppdatera riktlinjerna i enlighet med rutiner som ESS-kommittén godkänt.

5.   De nationella statistikansvariga myndigheterna ska ges tillgång till rapporter om bedömningen av åtkomstplatser. Rapporterna ska innehålla en rekommendation om vilken typ av konfidentiella uppgifter som åtkomstplatser kan ge tillgång till. Kommissionen (Eurostat) ska rådfråga ESS-kommittén innan den beslutar att godkänna en åtkomstplats.

6.   Den vederbörligen utsedda företrädaren för åtkomstplatsen eller för den organisation där åtkomstplatsen finns ska teckna ett avtal med kommissionen (Eurostat) där åtkomstplatsens skyldigheter med avseende på skyddet av konfidentiella uppgifter och de organisatoriska åtgärderna fastställs. Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet informeras om åtkomstplatsernas verksamhet.

7.   På kommissionens (Eurostats) webbplats ska det finnas en uppdaterad förteckning över godkända åtkomstplatser.

Artikel 9

Organisatoriska frågor

1.   Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet informera ESS-kommittén om de administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att garantera det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter och för att övervaka och förhindra risken för otillåtet röjande eller användning för andra ändamål än det för vilket tillgången getts.

2.   Kommissionen (Eurostat) ska på sin webbplats offentliggöra

a)

riktlinjer för bedömningen av forskningsenheter, forskningsförslag och åtkomstplatser,

b)

förteckningen över erkända forskningsenheter,

c)

förteckningen över godkända åtkomstplatser,

d)

förteckningen över datauppsättningar för användning inom forskning tillsammans med relevant dokumentation och åtkomstmöjligheter.

Artikel 10

Upphävande

Förordning (EG) nr 831/2002 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

(6)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 7.


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 558/2013

av den 17 juni 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juni 2013

om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces med anledning av Kroatiens anslutning

[delgivet med nr C(2013) 3474]

(Text av betydelse för EES)

(2013/290/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (1) fastställs i bilaga I förteckningen över gränskontrollstationer som godkänts i enlighet med rådets direktiv 91/496/EEG (2) och 97/78/EG (3) och i bilaga II förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

(2)

Beslut 2009/821/EG, som antagits av kommissionen, gäller även efter den 1 juli 2013 och behöver därför anpassas till Kroatiens anslutning. De nödvändiga anpassningarna föreskrivs inte i anslutningsakten för Kroatien (4) och behöver därför antas genom det här beslutet före anslutningen, så att de är tillämpliga från och med anslutningen.

(3)

Utvidgningsprocessen kommer att medföra betydande ändringar av den nya unionens landgränser med angränsande tredjeländer, förlängning av kustgränsen i Medelhavet och ytterligare en internationell flygplats.

(4)

Kommissionens revisionstjänst (tidigare kallad kommissionens inspektionstjänst), kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO), har genomfört revisioner på de platser som föreslagits som gränskontrollstationer mot tredjeland i Kroatien. Man utgår från att dessa platser kommer att uppfylla unionens krav vid anslutningen. De föreslagna platserna i Kroatien bör därför läggas till i förteckningen över godkända gränskontrollstationer i medlemsstaterna i bilaga I till beslut 2009/821/EG.

(5)

Till följd av Kroatiens anslutning kommer även vissa medlemsstater, nämligen Ungern och Slovenien, inte längre att ha någon gräns med tredjeländer. Därigenom blir vissa landgränskontrollstationer i dessa medlemsstater överflödiga. Förteckningen över godkända gränskontrollstationer i dessa två medlemsstater i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Utvidgningsprocessen kommer dessutom att medföra att det tillkommer lokala veterinärenheter i Kroatien i Traces. Dessa lokala veterinärenheter måste därför läggas till i den förteckning över medlemsstaternas lokala enheter i Traces som fastställs i bilaga II till beslut 2009/821/EG.

(7)

Beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Ändringarna i bilagan träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 112, 24.4.2012, s. 21.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Följande del för Kroatien ska läggas till efter delen för Frankrike:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Země: CHORVATSKO – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – Country: CROATIA – País: CROACIA – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Paese: CROAZIA – Valsts: HORVĀTIJA – Šalis: KROATIJA – Ország: HORVÁTORSZÁG – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIË – Kraj: CHORWACJA – País: CROÁCIA – Țara: CROAȚIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Država: HRVAŠKA – Maa: KROATIA – Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O”

b)

I delen rörande Ungern ska uppgifterna om järnvägen vid Gyékényes och om vägen vid Letenye utgå.

c)

I delen rörande Slovenien ska uppgifterna om järnvägen vid Dobova och om vägen vid Gruškovje, Jelšane och Obrežje utgå.

2.

I bilaga II ska följande del för Kroatien läggas till efter delen för Frankrike:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Šalis: KROATIJA – Země: CHORVATSKO – Ország: HORVÁTORSZÁG – Land: KROATIË – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Kraj: CHORWACJA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – País: CROACIA – Country: CROATIA – Țara: CROAȚIA – País: CROÁCIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Država: HRVAŠKA – Paese: CROAZIA – Maa: KROATIA – Valsts: HORVĀTIJA – Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA’ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juni 2013

om övergångsbestämmelser för vissa produkter av animaliskt ursprung som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och som förs in till Kroatien från tredjeländer före den 1 juli 2013

[delgivet med nr C(2013) 3475]

(Text av betydelse för EES)

(2013/291/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Kroatien förväntas ansluta sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013. Produkter av animaliskt ursprung kommer att omfattas av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1). Vissa produkter av animaliskt ursprung som förs in till Kroatien före det datumet följer emellertid inte de relevanta bestämmelserna i den förordningen.

(2)

En del av dessa produkter har övergått till fri omsättning i Kroatien medan andra ännu inte har anmälts till tullförfarandet och fortfarande står under tullkontroll.

(3)

För att underlätta övergången från det nuvarande systemet i Kroatien till det som följer av tillämpningen av unionslagstiftningen bör det fastställas övergångsbestämmelser för saluföringen av dessa produkter.

(4)

Dessa produkter bör endast släppas ut på den inhemska marknaden i Kroatien på lämpliga villkor. Med hänsyn till att det nuvarande spårbarhetssystemet inte är tillräckligt effektivt bör dessutom sådana produkter som inte uppfyller kraven i bestämmelserna inte få bearbetas av anläggningar med tillstånd att sända sina produkter till övriga medlemsstater.

(5)

Produkter som inte överensstämmer med förordning (EG) nr 853/2004 får inte föras in till andra medlemsstater. För att säkerställa att de berörda produkterna inte blir föremål för handel inom unionen bör medlemsstaterna utföra lämpliga kontroller i enlighet med rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (2).

(6)

Export av sådana produkter till tredjeländer bör uppfylla lämpliga krav och ske i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (3).

(7)

Produkter som ett år efter Kroatiens anslutning ännu inte övergått till fri omsättning och släppts ut på marknaden i Kroatien eller exporterats, och som fortfarande lagras under tullkontroll bör destrueras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta beslut ska tillämpas på produkter av animaliskt ursprung som uppfyller följande villkor:

a)

De omfattas av förordning (EG) nr 853/2004.

b)

De uppfyller inte kraven i förordning (EG) nr 853/2004.

c)

De fördes in till Kroatien från tredjeländer före den 1 juli 2013.

Artikel 2

Produkter av animaliskt ursprung som övergått till fri omsättning i Kroatien före den 1 juli 2013

De produkter som avses i artikel 1 och som har övergått till fri omsättning i Kroatien före den 1 juli 2013 får fortsätta att släppas ut på marknaden på Kroatiens territorium för en period av ett år räknat från den dagen, under förutsättning att de uppfyller följande krav:

a)

De får inte bearbetas av anläggningar med tillstånd att sända sina produkter till andra medlemsstater.

b)

De måste vara försedda med ett nationellt märke som föreskrivs i Kroatiens nationella bestämmelser som gäller den dag då produkterna övergår till fri omsättning och som skiljer sig från det kontrollmärke som avses i kapitel III avsnitt I i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (4) eller från det identifieringsmärke som avses i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 3

Produkter som förts in till Kroatien men som inte övergått till fri omsättning före den 1 juli 2013

De produkter som avses i artikel 1 som fördes in till Kroatien före den 1 juli 2013 men som inte övergått till fri omsättning före den dagen, får endast övergå till fri omsättning i Kroatien och släppas ut på marknaden på Kroatiens territorium fram till och med den 30 juni 2014, under förutsättning att de uppfyller kraven i artikel 2.

Artikel 4

Förbud mot att avsända produkter av animaliskt ursprung från Kroatien till andra medlemsstater

1.   De produkter som avses i artikel 1 får inte avsändas från Kroatien till andra medlemsstater.

2.   Medlemsstaterna ska i enlighet med direktiv 89/662/EEG, särskilt artikel 3, se till att det inte bedrivs någon handel med de produkter som avses i artikel 1 mellan medlemsstaterna.

Artikel 5

Export till tredjeländer

Under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2014 får de produkter som avses i artikel 1 fortsätta att exporteras från Kroatien till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Exporten ska utföras i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 178/2002.

b)

Varje sändning ska lämna Kroatiens territorium direkt under tillsyn av den behöriga myndigheten utan att passera andra medlemsstaters territorium.

c)

Varje sändning ska transporteras i ett transportmedel som är förseglat av den behöriga myndigheten och förseglingarna ska kontrolleras på utförselstället i Kroatien.

Artikel 6

Destruering av sändningar under tullkontroll den 1 juli 2014

Sändningar av de produkter som avses i artikel 1 som fortfarande står under tullkontroll den 1 juli 2014 ska destrueras under den behöriga myndighetens tillsyn.

Ägaren till sändningen ska stå för alla kostnader i samband med destrueringen.

Artikel 7

Tillämpning

Detta beslut ska endast tillämpas under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 8

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(3)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juni 2013

om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller transitering från Bosnien och Hercegovina av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr C(2013) 3484]

(Text av betydelse för EES)

(2013/292/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8.5 tredje strecksatsen samt artikel 9.2 b och 9.4 c, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/777/EG (2) fastställs djur- och folkhälsovillkoren och förlagorna till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel.

(2)

Särskilda villkor behöver fastställas för transitering via unionen av sändningar av köttprodukter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina på grund av det geografiska läget och behovet av att upprätthålla tillträdet till hamnen i den kroatiska staden Ploče efter Kroatiens anslutning till unionen.

(3)

I kommissionens beslut 2009/821/EG (3) finns en förteckning över godkända gränskontrollstationer och vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter, och dessutom anges där veterinärenheter i Traces. Eftersom arrangemangen för transitering via unionen av sändningar av köttprodukter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina bara kan ges verkan genom tillträde via de kroatiska gränskontrollstationerna i Nova Sela och Ploče, behöver de gränskontrollstationerna föras upp på förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG så snart som de tekniska villkoren för att godkänna dem är uppfyllda.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslut 2007/777/EG ska följande artikel föras in som artikel 6a:

”Artikel 6a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 5 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har försett sändningen med en försegling med löpnummer.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG är uppfyllda.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstation för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (4) angett att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.

(4)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.”


18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

I enlighet med rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1) ska från och med den 1 juli 2013 endast den elektroniska utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter ska den tryckta utgåvan vara giltig och ha rättslig verkan i enlighet med villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 216/2013.