ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.144.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 144

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
30 maj 2013


Innehållsförteckning

 

III   Andra akter

Sida

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

1

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 2/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

3

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 3/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

4

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 4/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

5

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 5/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

6

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 6/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

8

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

11

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 8/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

12

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 9/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

13

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 10/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

14

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 11/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 12/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

17

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 13/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga IV (Energi) och bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

18

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 14/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

19

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 15/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

20

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 16/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

21

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

22

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) och protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet

23

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 19/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

24

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 20/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

25

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

27

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 22/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 23/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

29

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 24/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 26/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

34

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 29/2013 av den 1 februari 2013 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

35

 

 

 

*

Meddelande till läsarna (se sida 36)

36

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 1/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 456/2012 av den 30 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/5/EU av den 14 mars 2012 om ändring av rådets direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot blåtunga (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/204/EU av den 19 april 2012 om ändring av bilagorna till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställandet av att Lettland är officiellt fritt från brucellos och av att vissa regioner i Italien, Polen och Portugal är officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/253/EU av den 10 maj 2012 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 2004/68/EG vad gäller de grundläggande allmänna kriterier som måste uppfyllas för att ett territorium ska anses vara fritt från blåtunga (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/303/EU av den 11 juni 2012 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att Litauen är officiellt fritt från enzootisk bovin leukos (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/304/EU av den 11 juni 2012 om godkännande av laboratorier i Kroatien och Mexiko för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Detta beslut avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Enligt punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska sådan lagstiftning inte gälla för Island. Detta beslut bör därför inte gälla för Island.

(8)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt texten under rubriken ”Anpassning för detta område” i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(9)

Bilaga I till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i del 3.1 punkt 9a (rådets direktiv 2000/75/EG):

”—

32012 L 0005: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/5/EU av den 14 mars 2012 (EUT L 81, 21.3.2012, s. 1)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i del 3.2 punkt 40 (kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007):

”—

32012 R 0456: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 456/2012 av den 30 maj 2012 (EUT L 141, 31.5.2012, s. 7)”.

3.

Följande ska införas i del 4.2 efter punkt 54 (rådets beslut 2000/258/EG):

”54a.

32012 D 0304: Kommissionens genomförandebeslut 2012/304/EU av den 11 juni 2012 om godkännande av laboratorier i Kroatien och Mexiko för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (EUT L 152, 13.6.2012, s. 50)

Denna rättsakt ska inte gälla för Island.”

4.

Följande strecksatser ska läggas till i del 4.2 punkt 70 (kommissionens beslut 2003/467/EG):

”—

32012 D 0204: Kommissionens genomförandebeslut 2012/204/EU av den 19 april 2012 (EUT L 109, 21.4.2012, s. 26)

32012 D 0303: Kommissionens genomförandebeslut 2012/303/EU av den 11 juni 2012 (EUT L 152, 13.6.2012, s. 48)”.

5.

Följande ska läggas till i del 8.1 punkt 16a (rådets direktiv 2004/68/EG):

”, ändrat genom

32012 D 0253: Kommissionens genomförandebeslut 2012/253/EU av den 10 maj 2012 (EUT L 125, 12.5.2012, s. 51)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordning (EU) nr 456/2012, direktiv 2012/5/EU och genomförandebesluten 2012/204/EU, 2012/253/EU, 2012/303/EU och 2012/304/EU på norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (7).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 141, 31.5.2012, s. 7.

(2)  EUT L 81, 21.3.2012, s. 1.

(3)  EUT L 109, 21.4.2012, s. 26.

(4)  EUT L 125, 12.5.2012, s. 51.

(5)  EUT L 152, 13.6.2012, s. 48.

(6)  EUT L 152, 13.6.2012, s. 50.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 2/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/489/EU av den 24 augusti 2012 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Belgien, Österrike, Brasilien, Colombia, Kroatien och Nicaragua (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt texten under rubriken ”Anpassning för detta område” i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 7.2 punkt 49 (kommissionens beslut 2007/453/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 D 0489: Kommissionens genomförandebeslut 2012/489/EU av den 24 augusti 2012 (EUT L 231, 28.8.2012, s. 13)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2012/489/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 231, 28.8.2012, s. 13.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/4


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 3/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 413/2012 av den 15 maj 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 496/2011 vad gäller den lägsta tillåtna halten av natriumbensoat som fodertillsats för avvanda smågrisar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2012 av den 15 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 554/2008 vad gäller lägsta halt och lägsta rekommenderade dos av ett enzympreparat av 6-fytas som fodertillsats i foder för slaktkalkoner (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder. Enligt texten under rubriken ”Anpassning för detta område” i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om djurfoder inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzzzq (kommissionens förordning (EG) nr 554/2008):

”—

32012 R 0414: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2012 av den 15 maj 2012 (EUT L 128, 16.5.2012, s. 5)”.

2.

Följande ska läggas till i punkt 2ze (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 496/2011):

”, ändrad genom

32012 R 0413: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 413/2012 av den 15 maj 2012 (EUT L 128, 16.5.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) nr 413/2012 och (EU) nr 414/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 128, 16.5.2012, s. 4.

(2)  EUT L 128, 16.5.2012, s. 5.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/5


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 4/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/68/EU av den 1 juli 2011 om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG och 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/340/EU av den 25 juni 2012 om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG vad gäller fältbesiktningar under officiell övervakning för basutsäde och förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om växtskyddsfrågor. Enligt texten under rubriken ”Anpassning för detta område” i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om växtskyddsfrågor inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel III i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i del 1 punkt 14 (kommissionens direktiv 2003/90/EG) och punkt 15 (kommissionens direktiv 2003/91/EG):

”—

32011 L 0068: Kommissionens genomförandedirektiv 2011/68/EU av den 1 juli 2011 (EUT L 175, 2.7.2011, s. 17)”.

2.

Följande punkt ska införas efter punkt 82 (kommissionens beslut 2010/680/EU) under rubriken ”Rättsakter som Eftastaterna och Eftas övervakningsmyndighet skall ta vederbörlig hänsyn till”:

”83.

32012 D 0340: Kommissionens genomförandebeslut 2012/340/EU av den 25 juni 2012 om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG vad gäller fältbesiktningar under officiell övervakning för basutsäde och förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde (EUT L 166, 27.6.2012, s. 90)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandedirektiv 2011/68/EU och genomförandebeslut 2012/340/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 175, 2.7.2011, s. 17.

(2)  EUT L 166, 27.6.2012, s. 90.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/6


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 5/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 451/2012 av den 29 maj 2012 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 610/2012 av den 9 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 124/2009 av den 10 februari 2009 om fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av oundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 832/2012 av den 17 september 2012 om godkännande av ett preparat av ammoniumklorid som fodertillsats för slaktlamm (innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd) (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products) (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 838/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som fodertillsats för alla djurarter (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 839/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av urea som fodertillsats för idisslare (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder och livsmedel. Enligt texten under rubriken ”Anpassning för detta område” i bilaga I till EES-avtalet och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om djurfoder respektive livsmedel inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(8)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i punkt 1zzzzzb (kommissionens förordning (EG) nr 124/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0610: Kommissionens förordning (EU) nr 610/2012 av den 9 juli 2012 (EUT L 178, 10.7.2012, s. 1)”.

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 52 (kommissionens rekommendation 2011/25/EU):

”53.

32012 R 0451: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 451/2012 av den 29 maj 2012 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” (EUT L 140, 30.5.2012, s. 55)

54.

32012 R 0832: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 832/2012 av den 17 september 2012 om godkännande av ett preparat av ammoniumklorid som fodertillsats för slaktlamm (innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd) (EUT L 251, 18.9.2012, s. 27)

55.

32012 R 0837: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products) (EUT L 252, 19.9.2012, s. 7)

56.

32012 R 0838: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 838/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 252, 19.9.2012, s. 9)

57.

32012 R 0839: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 839/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av urea som fodertillsats för idisslare (EUT L 252, 19.9.2012, s. 11)”.

Artikel 2

Följande ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzzc (kommissionens förordning (EG) nr 124/2009) i bilaga II till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32012 R 0610: Kommissionens förordning (EU) nr 610/2012 av den 9 juli 2012 (EUT L 178, 10.7.2012, s. 1)”.

Artikel 3

Texterna till genomförandeförordning (EU) nr 451/2012, förordning (EU) nr 610/2012, genomförandeförordningarna (EU) nr 832/2012, (EU) nr 837/2012, (EU) nr 838/2012 och (EU) nr 839/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (7).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 140, 30.5.2012, s. 55.

(2)  EUT L 178, 10.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 251, 18.9.2012, s. 27.

(4)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 7.

(5)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 9.

(6)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 11.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/8


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 6/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 av den 11 april 2012 om fastställande av genomförandebestämmelser för tillämpningen av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 322/2012 av den 16 april 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet och pendimetalin i eller på vissa produkter (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 379/2012 av den 3 maj 2012 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av livsmedelstillsatser som innehåller aluminium och de mängder som får användas (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 441/2012 av den 24 maj 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, fludioxonil, glyfosat, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, tiametoxam och triazofos i eller på vissa produkter (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EU) nr 470/2012 av den 4 juni 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polydextros (E 1200) i öl (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EU) nr 471/2012 av den 4 juni 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av lysozym (E 1105) i öl (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens förordning (EU) nr 472/2012 av den 4 juni 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av glycerolestrar av trähartser (E 445) för tryck på hårda överdragna konfektyrvaror (9) bör införlivas med EES-avtalet.

(10)

Kommissionens förordning (EU) nr 473/2012 av den 4 juni 2012 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för spinetoram (XDE-175) i eller på vissa produkter (10) bör införlivas med EES-avtalet.

(11)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder och livsmedel. Enligt texten under rubriken ”Anpassning för detta område” i bilaga I till EES-avtalet och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om djurfoder respektive livsmedel inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(12)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 R 0322: Kommissionens förordning (EU) nr 322/2012 av den 16 april 2012 (EUT L 105, 17.4.2012, s. 1)

32012 R 0441: Kommissionens förordning (EU) nr 441/2012 av den 24 maj 2012 (EUT L 135, 25.5.2012, s. 4)

32012 R 0473: Kommissionens förordning (EU) nr 473/2012 av den 4 juni 2012 (EUT L 144, 5.6.2012, s. 25)”.

Artikel 2

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005):

”—

32012 R 0322: Kommissionens förordning (EU) nr 322/2012 av den 16 april 2012 (EUT L 105, 17.4.2012, s. 1)

32012 R 0441: Kommissionens förordning (EU) nr 441/2012 av den 24 maj 2012 (EUT L 135, 25.5.2012, s. 4)

32012 R 0473: Kommissionens förordning (EU) nr 473/2012 av den 4 juni 2012 (EUT L 144, 5.6.2012, s. 25)”.

2.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 54zzzzr (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008):

”—

32012 R 0380: Kommissionens förordning (EU) nr 380/2012 av den 3 maj 2012 (EUT L 119, 4.5.2012, s. 14)

32012 R 0470: Kommissionens förordning (EU) nr 470/2012 av den 4 juni 2012 (EUT L 144, 5.6.2012, s. 16)

32012 R 0471: Kommissionens förordning (EU) nr 471/2012 av den 4 juni 2012 (EUT L 144, 5.6.2012, s. 19)

32012 R 0472: Kommissionens förordning (EU) nr 472/2012 av den 4 juni 2012 (EUT L 144, 5.6.2012, s. 22)”.

3.

Följande punkter ska införas efter punkt 54zzzzzm (kommissionens förordning (EU) nr 16/2011):

”54zzzzzn.

32012 R 0307: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 av den 11 april 2012 om fastställande av genomförandebestämmelser för tillämpningen av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 102, 12.4.2012, s. 2)

54zzzzzo.

32012 R 0379: Kommissionens förordning (EU) nr 379/2012 av den 3 maj 2012 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 119, 4.5.2012, s. 12)

54zzzzzp.

32012 R 0432: Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 136, 25.5.2012, s. 1)”.

Artikel 3

Texterna till genomförandeförordning (EU) nr 307/2012, förordningarna (EU) nr 322/2012, (EU) nr 379/2012, (EU) nr 380/2012, (EU) nr 432/2012, (EU) nr 441/2012, (EU) nr 470/2012, (EU) nr 471/2012, (EU) nr 472/2012 och (EU) nr 473/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (11).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 102, 12.4.2012, s. 2.

(2)  EUT L 105, 17.4.2012, s. 1.

(3)  EUT L 119, 4.5.2012, s. 12.

(4)  EUT L 119, 4.5.2012, s. 14.

(5)  EUT L 136, 25.5.2012, s. 1.

(6)  EUT L 135, 25.5.2012, s. 4.

(7)  EUT L 144, 5.6.2012, s. 16.

(8)  EUT L 144, 5.6.2012, s. 19.

(9)  EUT L 144, 5.6.2012, s. 22.

(10)  EUT L 144, 5.6.2012, s. 25.

(11)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/11


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 7/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2009/19/EG av den 12 mars 2009 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I punkt 11 (rådets direktiv 72/245/EEG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32009 L 0019: Kommissionens direktiv 2009/19/EG av den 12 mars 2009 (EUT L 70, 14.3.2009, s. 17)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2009/19/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 70, 14.3.2009, s. 17.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 8/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen klosantel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2012 av den 14 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen triklabendazol (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XIII punkt 13 (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0221: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2012 av den 14 mars 2012 (EUT L 75, 15.3.2012, s. 7)

32012 R 0222: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2012 av den 14 mars 2012 (EUT L 75, 15.3.2012, s. 10)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) nr 221/2012 och (EU) nr 222/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 75, 15.3.2012, s. 7.

(2)  EUT L 75, 15.3.2012, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/13


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 9/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 618/2012 av den 10 juli 2012 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zze (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0618: Kommissionens förordning (EU) nr 618/2012 av den 10 juli 2012 (EUT L 179, 11.7.2012, s. 3)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 618/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 179, 11.7.2012, s. 3.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/14


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 10/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (1), rättad i EUT L 124, 11.5.2012, s. 56, bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom delegerade förordning (EU) nr 392/2012 upphävdes kommissionens direktiv 95/13/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilagorna II och IV till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel IV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 4c (kommissionens direktiv 95/13/EG) ska ersättas med följande:

32012 R 0392: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (EUT L 123, 9.5.2012, s. 1), rättad i EUT L 124, 11.5.2012, s. 56”.

2.

Texten i avsnitt 3 i tillägg 1 och texten i avsnitt 3 i tillägg 2 ska utgå.

Artikel 2

Bilaga IV till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 11c (kommissionens direktiv 95/13/EG) ska ersättas med följande:

32012 R 0392: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (EUT L 123, 9.5.2012, s. 1), rättad i EUT L 124, 11.5.2012, s. 56  (3)

2.

Texten i avsnitt 3 i tillägg 5 och texten i avsnitt 3 i tillägg 6 ska utgå.

Artikel 3

Texten till delegerade förordning (EU) nr 392/2012, rättad i EUT L 124, 11.5.2012, s. 56, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (4), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 217/2012 av den 7 december 2012 (5) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 123, 9.5.2012, s. 1.

(2)  EGT L 136, 21.6.1995, s. 28.

(3)  Förtecknad här enbart i informationssyfte. Vad gäller tillämpning, se bilaga II om tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering.”

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.

(5)  EUT L 81, 21.3.2013, s. 17.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/15


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 11/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (1), rättad i EUT L 298, 16.11.2010, s. 87, bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilagorna II och IV till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel IV efter punkt 6a (kommissionens förordning (EU) nr 206/2012) i bilaga II till EES-avtalet:

”6b.

32010 R 1015: Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 21), rättad i EUT L 298, 16.11.2010, s. 87

6c.

32010 R 1016: Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 31)

6d.

32011 R 0327: Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW (EUT L 90, 6.4.2011, s. 8)”.

Artikel 2

Följande punkter ska införas efter punkt 26b (kommissionens förordning (EU) nr 206/2012) i bilaga IV till EES-avtalet:

”26c.

32010 R 1015: Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 21), rättad i EUT L 298, 16.11.2010, s. 87

26d.

32010 R 1016: Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 31)

26e.

32011 R 0327: Kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW (EUT L 90, 6.4.2011, s. 8)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) nr 1015/2010, rättad i EUT L 298, 16.11.2010, s. 87, (EU) nr 1016/2010 och (EU) nr 327/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (4).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 21.

(2)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 31.

(3)  EUT L 90, 6.4.2011, s. 8.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/17


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 12/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2007/74/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom genomförandebeslut 2011/877/EU upphävdes kommissionens beslut 2007/74/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga IV till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 24a (kommissionens beslut 2008/952/EG):

”24b.

32011 D 0877: Kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2007/74/EG (EUT L 343, 23.12.2011, s. 91)”.

2.

Texten i punkt 29 (kommissionens beslut 2007/74/EG) ska utgå.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2011/877/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 343, 23.12.2011, s. 91.

(2)  EUT L 32, 6.2.2007, s. 183.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/18


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 13/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga IV (Energi) och bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom direktiv 2008/92/EG upphävdes rådets direktiv 90/377/EEG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilagorna IV och XXI till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 7 (rådets direktiv 90/377/EEG) i bilaga IV till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32008 L 0092: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (EUT L 298, 7.11.2008, s. 9) (3)

Artikel 2

Texten i punkt 26 (rådets direktiv 90/377/EEG) i bilaga XXI till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32008 L 0092: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (EUT L 298, 7.11.2008, s. 9).

Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Liechtenstein ska undantas från de skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv, med undantag för skyldigheten att lämna prisuppgifter för industriella slutanvändare i intervall IC för el och för industriella slutanvändare i intervall I3 för gas. Dessa uppgifter (tre prisnivåer: priser utan skatter och avgifter, priser utan mervärdesskatt och andra avdragsgilla skatter, priser inklusive alla skatter, avgifter och mervärdesskatt) ska lämnas en gång per halvår inom två månader efter referensperioden med användning av lämpliga frågeformulär från Eurostat.”

Artikel 3

Texten till direktiv 2008/92/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (4).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 298, 7.11.2008, s. 9.

(2)  EGT L 185, 17.7.1990, s. 16.

(3)  Förtecknad här enbart i informationssyfte. Vad gäller tillämpning, se bilaga XXI om statistik.”

(4)  Konstitutionella krav finns angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/19


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 14/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga VI till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004):

”—

32012 R 0465: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 (EUT L 149, 8.6.2012, s. 4)”.

2.

Följande ska läggas till i punkt 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0465: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 (EUT L 149, 8.6.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 465/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 149, 8.6.2012, s. 4.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/20


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 15/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 (1) ändras Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (2). Båda förordningarna har införlivats med EES-avtalet. En hänvisning till förordning (EU) nr 1244/2010 bör läggas till i punkt 2 i bilaga VI till EES-avtalet.

(2)

Bilaga VI till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009) i bilaga VI till EES-avtalet:

”—

32010 R 1244: Kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 av den 9 december 2010 (EUT L 338, 22.12.2010, s. 35)”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 338, 22.12.2010, s. 35.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 16/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/194/EU av den 11 april 2012 om ändring av beslut 2008/961/EG om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga IX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 23c (kommissionens beslut 2008/961/EG) i bilaga IX till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32012 D 0194: Kommissionens genomförandebeslut 2012/194/EU av den 11 april 2012 (EUT L 103, 13.4.2012, s. 49)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2012/194/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 103, 13.4.2012, s. 49.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/22


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 17/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 310/2012 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1569/2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga IX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 29e (kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007) i bilaga IX till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32012 R 0310: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 310/2012 av den 21 december 2011 (EUT L 103, 13.4.2012, s. 11)”.

Artikel 2

Texten till delegerade förordning (EU) nr 310/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 103, 13.4.2012, s. 11.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/23


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 18/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) och protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 98 och 101, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2010/C 326/07 av den 2 november 2010 om inrättande av ett europeiskt flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

I syfte att EES-avtalet ska fungera på ett tillfredsställande sätt bör förteckningen i protokoll 37 till EES-avtalet utvidgas till att omfatta det europeiska flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) som inrättas genom kommissionens beslut 2010/C 326/07 och bilaga IX till EES-avtalet ändras för att specificera villkoren för Eftastaternas medverkan i forumet.

(3)

Bilaga IX och protokoll 37 till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter punkt 31ec (kommissionens beslut 2010/578/EU) i bilaga IX till EES-avtalet:

”31ed.

32010 D 1203(02): Kommissionens beslut 2010/C 326/07 av den 2 november 2010 om inrättande av ett europeiskt flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) (EUT C 326, 3.12.2010, s. 13).

Villkor för Eftastaternas medverkan enligt artikel 101 i avtalet:

Varje Eftastat får utse en företrädare som får delta som observatör i mötena i det europeiska flerpartsforumet för elektronisk fakturering (e-fakturering).”

Artikel 2

Följande punkt ska införas i protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet:

”38.

Det europeiska flerpartsforumet för elektronisk fakturering (e-fakturering) (kommissionens beslut 2010/C 326/07).”

Artikel 3

Texten till beslut 2010/C 326/07 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT C 326, 3.12.2010, s. 13.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/24


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 19/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/665/EU av den 4 oktober 2011 om det europeiska registret över godkända typer av fordon (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 37dj (kommissionens förordning (EU) nr 454/2011) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”37dk.

32011 D 0665: Kommissionens genomförandebeslut 2011/665/EU av den 4 oktober 2011 om det europeiska registret över godkända typer av fordon (EUT L 264, 8.10.2011, s. 32)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2011/665/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 264, 8.10.2011, s. 32.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/25


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 20/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2012/226/EU av den 23 april 2012 om den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för järnvägssystemet (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom beslut 2012/226/EU upphävdes kommissionens beslut 2010/409/EU (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 42ed (kommissionens beslut 2010/409/EU) i bilaga XIII till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32012 D 0226: Kommissionens beslut 2012/226/EU av den 23 april 2012 om den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för järnvägssystemet (EUT L 115, 27.4.2012, s. 27)

Bestämmelserna i beslutet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Tabellerna i bilagan till beslutet ska kompletteras på följande sätt:

I tabellen i punkt 1.1 ska följande läggas till:

Land

NRV 1.1 (× 10–9) (*)

NRV 1.2 (× 10–9) (**)

Norge (NO)

2,84

0,033

I tabellen i punkt 1.2 ska följande läggas till:

Land

NRV 2 (× 10–9) (*)

Norge (NO)

2,82

I tabellen i punkt 1.3 ska följande läggas till:

Land

NRV 3.1 (× 10–9) (*)

NRV 3.2 (**)

Norge (NO)

21,7

Ej tillämpligt

I tabellen i punkt 1.4 ska följande läggas till:

Land

NRV 4 (× 10–9) (*)

Norge (NO)

14,20

I tabellen i punkt 1.5 ska följande läggas till:

Land

NRV 5 (× 10–9) (*)

Norge (NO)

91,8

I tabellen i punkt 1.6 ska följande läggas till:

Land

NRV 6 (× 10–9) (*)

Norge (NO)

50,9

b)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska inte gälla för den befintliga järnvägsinfrastrukturen inom Liechtensteins territorium.”

Artikel 2

Texten till beslut 2012/226/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 115, 27.4.2012, s. 27.

(2)  EUT L 189, 22.7.2010, s. 19.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/27


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 21/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 689/2012 av den 27 juli 2012 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 415/2007 om tekniska specifikationer för de spårningssystem för fartyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 49ab (kommissionens förordning (EG) nr 415/2007) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32012 R 0689: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 689/2012 av den 27 juli 2012 (EUT L 202, 28.7.2012, s. 5)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 689/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 202, 28.7.2012, s. 5.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/28


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 22/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/505/EU av den 17 september 2012 om erkännande av Egypten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 56jo (kommissionens genomförandebeslut 2012/76/EU) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”56jp.

32012 D 0505: Kommissionens genomförandebeslut 2012/505/EU av den 17 september 2012 om erkännande av Egypten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk (EUT L 252, 19.9.2012, s. 57)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2012/505/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 57.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/29


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 23/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 859/2011 av den 25 augusti 2011 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd i fråga om flygfrakt och flygpost (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 173/2012 av den 29 februari 2012 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 när det gäller förtydligande och förenkling av vissa särskilda åtgärder avseende luftfartsskydd (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 711/2012 av den 3 augusti 2012 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd i fråga om metoderna för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/5862/EU av den 17 augusti 2011 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd för flygfrakt och flygpost bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/9407/EU av den 21 december 2011 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU beträffande flygfrakt och flygpost bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/1228/EU av den 29 februari 2012 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU när det gäller förtydligande och förenkling av vissa särskilda åtgärder avseende luftfartsskydd bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/5672/EU av den 10 augusti 2012 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd i fråga om flygfrakt och flygpost bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/5880/EU av den 23 augusti 2012 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd i fråga om metoderna för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 66he (kommissionens förordning (EU) nr 185/2010):

”—

32011 R 0859: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 859/2011 av den 25 augusti 2011 (EUT L 220, 26.8.2011, s. 9)

32012 R 0173: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 173/2012 av den 29 februari 2012 (EUT L 59, 1.3.2012, s. 1)

32012 R 0711: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 711/2012 av den 3 augusti 2012 (EUT L 209, 4.8.2012, s. 1)”.

2.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 66hf (kommissionens beslut K(2010) 774 slutlig):

”—

32011 D 5862: Kommissionens genomförandebeslut 2011/5862/EU av den 17 augusti 2011 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd för flygfrakt och flygpost

32011 D 9407: Kommissionens genomförandebeslut 2011/9407/EU av den 21 december 2011 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU beträffande flygfrakt och flygpost

32012 D 1228: Kommissionens genomförandebeslut 2012/1228/EU av den 29 februari 2012 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU när det gäller förtydligande och förenkling av vissa särskilda åtgärder avseende luftfartsskydd

32012 D 5672: Kommissionens genomförandebeslut 2012/5672/EU av den 10 augusti 2012 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd i fråga om flygfrakt och flygpost

32012 D 5880: Kommissionens genomförandebeslut 2012/5880/EU av den 23 augusti 2012 om ändring av kommissionens beslut 2010/774/EU om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd i fråga om metoderna för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 859/2011, (EU) nr 173/2012 och (EU) nr 711/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 220, 26.8.2011, s. 9.

(2)  EUT L 59, 1.3.2012, s. 1.

(3)  EUT L 209, 4.8.2012, s. 1.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/31


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 24/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2012/49/EU av den 26 januari 2012 om ändring av besluten 2011/263/EU och 2011/264/EU med hänsyn till utvecklingen när det gäller klassificering av enzymer i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG och bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 2e (kommissionens beslut 2011/264/EU) och punkt 2h (kommissionens beslut 2011/263/EU) i bilaga XX till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32012 D 0049: Kommissionens beslut 2012/49/EU av den 26 januari 2012 (EUT L 26, 28.1.2012, s. 36)”.

Artikel 2

Texten till beslut 2012/49/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 201/2012 av den 26 oktober 2012 (3) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 26, 28.1.2012, s. 36.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.

(3)  EUT L 21, 24.1.2013, s. 51.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/32


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 26/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Vid tillämpning av förordning (EG) nr 1102/2008 bör det beaktas att handel med tredjeländer inte omfattas av EES-avtalet och att bestämmelserna i förordningen om förbud mot export av kvicksilver därför inte gäller för Eftastaterna. Eftersom bestämmelserna om kvicksilver som är att betrakta som avfall är av betydelse för EES, kommer Eftastaterna dock att samarbeta för att se till att exportförbudet är verksamt.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 22 (rådets direktiv 96/59/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”22a.

32008 R 1102: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (EUT L 304, 14.11.2008, s. 75)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 1 ska ha följande lydelse:

’Export från EU till Eftastaterna och vice versa och mellan Eftastaterna av metalliskt kvicksilver (Hg, CAS-nr 7439-97-6), cinnober, kvicksilver(I)klorid (Hg2Cl2, CAS-nr 10112-91-1), kvicksilver(II)oxid (HgO, CAS-nr 21908-53-2) och blandningar av metalliskt kvicksilver och andra ämnen, inbegripet kvicksilverlegeringar, med en kvicksilverkoncentration på minst 95 viktprocent ska vara tillåten.

Detta ska inte påverka tillämpningen av sådana striktare import- eller exportregler som är för handen i en Eftastat vid tidpunkten för införlivandet av förordningen med EES-avtalet.

Eftastaterna ska vidta effektiva åtgärder för att se till att kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar enligt första stycket inte exporteras från EU till ett tredjeland via en Eftastat. Samma sak ska gälla för sådana blandningar av metalliskt kvicksilver och ändra ämnen som framställts uteslutande i syfte att exportera metalliskt kvicksilver från EU till ett tredjeland via en Eftastat. Det ska inte gälla för export av föreningar enligt första stycket avsedda för forsknings- och utvecklingsändamål, medicinska ändamål eller analysändamål.’

b)

Artikel 9 ska inte gälla med avseende på Eftastaterna.”

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 1102/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 304, 14.11.2008, s. 75.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 27/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 135/2012 av den 16 februari 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall i syfte att införa vissa avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod i bilaga IIIB (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 32c (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006) i bilaga XX till EES-avtalet:

”—

32012 R 0135: Kommissionens förordning (EU) nr 135/2012 av den 16 februari 2012 (EUT L 46, 17.2.2012, s. 30)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 135/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 46, 17.2.2012, s. 30.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/34


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 28/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2011/97/EU av den 5 december 2011 om ändring av direktiv 1999/31/EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 32d (rådets direktiv 1999/31/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32011 L 0097: Rådets direktiv 2011/97/EU av den 5 december 2011 (EUT L 328, 10.12.2011, s. 49)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2011/97/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 26/2013 av den 1 februari 2013 (3) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 328, 10.12.2011, s. 49.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.

(3)  Se sidan 32 i detta nummer av EUT.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/35


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 29/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/6/EU av den 14 mars 2012 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 4 (rådets fjärde direktiv 78/660/EEG) i bilaga XXII till EES-avtalet:

”—

32012 L 0006: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/6/EU av den 14 mars 2012 (EUT L 81, 21.3.2012, s. 3)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2012/6/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 81, 21.3.2012, s. 3.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/36


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/2013 drogs tillbaka före antagandet och texten finns därför inte med här.