ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.139.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
25 maj 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 479/2013 av den 13 maj 2013 om medgivande av undantag från kravet på att inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 vad gäller perioden för frivillig analys av vissa bekämpningsmedel ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 481/2013 av den 24 maj 2013 om anpassning av genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 vad gäller antalet prover som Kroatien ska ta och analysera avseende kombinationer av produkter och bekämpningsmedel ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 482/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 483/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 484/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 718/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2013 av den 24 maj 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid samt om förbud mot användning och försäljning av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande dessa verksamma ämnen ( 1 )

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 486/2013 av den 24 maj 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

BESLUT

 

 

2013/235/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 maj 2013 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2013) 2905]  ( 1 )

29

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 479/2013

av den 13 maj 2013

om medgivande av undantag från kravet på att inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av akten om anslutningsvillkoren för Kroatien, särskilt artikel 43,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 december 2011 undertecknade unionens medlemsstater och Kroatien fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat anslutningsfördraget). Enligt artikel 3.3 i anslutningsfördraget träder detta i kraft den 1 juli 2013 förutsatt att alla ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen.

(2)

Enligt artikel 2 i akten om villkoren för Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallad akten om anslutningsvillkoren) ska bestämmelserna i de grundläggande fördragen och i de akter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Kroatien från och med anslutningsdagen, på de villkor som anges i dessa fördrag och i akten om anslutningsvillkoren.

(3)

Territoriet kring Neum (nedan kallat Neumkorridoren) är det område där Bosniens och Hercegovinas territorium når ner till Adriatiska kusten och på så sätt separerar Dubrovnikområdet från Kroatiens övriga territorium. Turismen har en avsevärd betydelse för den lokala ekonomin, som drivs av små och medelstora företag, vilka är beroende av leveranser från Kroatiens övriga territorium. Sändningarnas värde överstiger vanligen inte 10 000 euro per sändning och 89 % av dessa varor har status som varor i fri omsättning på Kroatiens territorium.

(4)

Enligt artikel 43 i akten om anslutningsvillkoren ska rådet, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, fastställa villkoren för medgivande av undantag från kravet på summariska införsel- eller utförseldeklarationer för unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren.

(5)

Enligt artiklarna 36a, 36b, 182a och 182b i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) (nedan kallad gemenskapens tullkodex) ska varor som förs in till eller ut från unionens tullområde åtföljas av en summarisk deklaration som i förväg ska inges på elektronisk väg och ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra en riskanalys.

(6)

Med hänsyn till den lokala ekonomins särskilda särdrag är det lämpligt att föreskriva om undantag från skyldigheten att inge summariska införsel- och utförseldeklarationer för unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren.

(7)

Tullmyndigheterna bör utföra riskanalyser och säkerhetsrelaterade tullkontroller på grundval av de uppgifter som framgår av fakturan och transportdokumenten, som ska åtfölja varorna.

(8)

Förevarande arrangemang utgör ett undantag från principen om att säkerhets- och skyddsrelaterade uppgifter ska inges på elektronisk väg före ankomsten i enlighet med gemenskapens tullkodex. För att säkerställa effektiva och ändamålsenliga riskanalyser och kontroller avseende skydd och säkerhet bör Kroatien se till att gränsövergångsställena till Neumkorridoren har nödvändig personal, utrustning och kontrollmöjligheter.

(9)

När det konstateras att en sändning inte uppfyller kraven i denna förordning, bör sändningen i fråga inte få återinföras till Kroatiens territorium utan att en riskbedömning har gjorts och effektiva, riktade åtgärder baserade på riskanalys har vidtagits.

(10)

Förutom det utbyte av säkerhets- och skyddsrelaterad information som föreskrivs i artikel 4g.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (2), bör Kroatien regelbundet, genom de förfaranden som ska följas enligt den gemensamma ramen för riskhantering, informera kommissionen om eventuella oegentligheter som har konstaterats och i förekommande fall om de efterföljande åtgärder som har vidtagits med avseende på transporten av varor genom Neumkorridoren.

(11)

Senast två år efter dagen för Kroatiens anslutning bör en utvärdering genomföras av kommissionen i syfte att kontrollera att denna förordning tillämpas korrekt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs bestämmelser enligt vilka

a)

undantag medges från kravet på en summarisk utförseldeklaration för unionsvaror som lämnar Kroatiens territorium för att transporteras genom Neumkorridoren,

b)

undantag medges från kravet på en summarisk införseldeklaration för unionsvaror när de återinförs till Kroatiens territorium efter att ha transporterats genom Neumkorridoren.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   unionsvaror: varor enligt definitionen i artikel 4.7 i gemenskapens tullkodex.

2.   Dubrovnikområdet: Dubrovnik och dess kringliggande område i Kroatiens territorium som är separerade från Kroatiens huvudsakliga territorium genom Neumkorridoren.

3.   Kroatiens huvudsakliga territorium: Kroatiens territorium, utom Dubrovnikområdet.

4.   Neumkorridoren: det område av Bosniens och Hercegovinas territorium som separerar Dubrovnikområdet från Kroatiens huvudsakliga territorium.

5.   tullmyndigheter: Kroatiens tullmyndigheter vid gränsövergångsställena för utförsel till respektive återinförsel från Neumkorridoren.

6.   utförsel: utförsel av varor, antingen från Dubrovnikområdet till Kroatiens huvudsakliga territorium genom Neumkorridoren, eller från Kroatiens huvudsakliga territorium till Dubrovnikområdet genom Neumkorridoren.

7.   återinförsel: införsel av varor till Dubrovnikområdet från Kroatiens huvudsakliga territorium genom Neumkorridoren, eller till Kroatiens huvudsakliga territorium från Dubrovnikområdet genom Neumkorridoren.

Artikel 3

Undantag från kravet på att inge en summarisk utförsel- eller införseldeklaration

1.   Ingen summarisk utförseldeklaration ska krävas vid utförsel av unionsvaror.

2.   Ingen summarisk införseldeklaration ska krävas vid återinförsel av unionsvaror.

Artikel 4

Villkor för tillämpning av undantaget

Artikel 3 är tillämplig när följande villkor är uppfyllda:

a)

Det sammanlagda värdet av varje enskild sändning med unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren får inte överstiga 10 000 euro eller motsvarande belopp i lokal valuta.

b)

De varor som avses i led a ska åtföljas av fakturor eller transportdokument som

i)

innehåller åtminstone de uppgifter som avses i artikel 317.2 första stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 samt uppgift om varornas sammanlagda värde,

ii)

har påtecknats av tullmyndigheterna vid utförseln,

iii)

ska visas upp för och granskas av tullmyndigheterna vid återinförseln.

Artikel 5

Tullkontroller

1.   Den riskanalys som ska genomföras i samband med tullkontrollen av unionsvaror som transporteras genom Neumkorridoren får tullmyndigheterna genomföra på annat sätt än med användning av automatiserad databehandling.

2.   Kroatien ska säkerställa att gränsövergångsställena för utförsel från och återinförsel till dess territorium av varor som transporteras genom Neumkorridoren har alla de resurser, den utrustning och de kontrollmöjligheter som är nödvändiga för att säkerställa tillämpningen av denna förordning efter anslutningsdagen.

3.   Vid utförsel ska tullmyndigheterna

a)

fastställa en tidsgräns inom vilken transporten av unionsvarorna genom Neumkorridoren måste vara slutförd,

b)

ange denna tidsgräns intill datumet för påskriften av fakturan eller transportdokumentet enligt artikel 4 b ii,

c)

när de bedömer att så är nödvändigt, försegla lastutrymmet eller varje enskilt kolli som ska transporteras genom Neumkorridoren.

4.   Vid återinförsel ska tullmyndigheterna

a)

utföra en riskanalys, först och främst för säkerhets- och skyddsändamål,

b)

kontrollera de fakturor eller transportdokument som åtföljer varorna,

c)

kontrollera överensstämmelsen med den tidsgräns som avses i punkt 3 a i denna artikel,

d)

kontrollera att de förseglingar som anbringats enligt punkt 3 c i denna artikel inte har brutits,

e)

vid behov fysiskt granska varorna,

f)

vid behov avlägsna förseglingar.

5.   När tullmyndigheterna fastställer att något av de krav som föreskrivs i artikel 4 inte är uppfyllt, ska de tillåta återinförsel av sändningen i fråga om

a)

en effektiv riskanalys har genomförts,

b)

tullmyndigheterna, på grundval av resultatet av den riskanalys som avses i led a, har vidtagit effektiva åtgärder specifikt inriktade på att förebygga säkerhets- och skyddsrisker.

Artikel 6

Information

Kroatien ska informera kommissionen om eventuella oegentligheter som har konstaterats när det gäller tillämpningen av denna förordning samt de konkreta åtgärder som har vidtagits för att åtgärda oegentligheterna när som helst, dock senast den 1 mars 2014.

Artikel 7

Rapport

Senast två år efter Kroatiens anslutning ska kommissionen lämna en rapport till rådet som ska innehålla en utvärdering av tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. (Svensk specialutgåva: Område 02, volym 10 s. 1.)


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 480/2013

av den 24 maj 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 vad gäller perioden för frivillig analys av vissa bekämpningsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 28 och 29, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 av den 31 augusti 2012 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2013, 2014 och 2015 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (2) föreskrivs bland annat att vissa bekämpningsmedel ska analyseras på frivillig basis under 2013, särskilt de bekämpningsmedel som nyligen lagts till programmet genom den genomförandeförordningen eller bekämpningsmedel med en mycket komplicerad resthaltsdefinition, för att ge de officiella laboratorierna tid att validera de metoder som krävs för analys av dessa bekämpningsmedel. Eftersom de officiella laboratorierna fortfarande behöver tid för valideringen av de metoder som krävs för analys av dessa bekämpningsmedel, bör dessa analyser vara frivilliga även under 2014.

(2)

Genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 ska fotnot (g) ersättas med följande:

”(g)

Ska analyseras på frivillig basis under 2013 och 2014.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EUT L 235, 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 481/2013

av den 24 maj 2013

om anpassning av genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 vad gäller antalet prover som Kroatien ska ta och analysera avseende kombinationer av produkter och bekämpningsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50, och

av följande skäl:

(1)

Kroatien förväntas ansluta sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 av den 31 augusti 2012 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2013, 2014 och 2015 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (1) anges i bilaga II antalet prov per medlemsstat som ska tas och analyseras i enlighet med artikel 1 i den förordningen.

(3)

Eftersom uppgifter från enbart ett halvår inte skulle vara helt jämförbara med uppgifter som andra medlemsstater samlat in under hela 2013 bör Kroatien delta i unionens samordnade fleråriga program från och med januari 2014.

(4)

Genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 bör därför anpassas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I punkt 5 i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 ska följande rad införas efter raden för Ungern:

”HR

12 (*)

15 (**)”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 235, 1.9.2012, s. 8.


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 482/2013

av den 24 maj 2013

om ändring av förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (2) fastställs kraven för utfärdande av veterinärintyg för införsel av vissa sändningar av levande djur eller färskt kött till unionen. I förordningen fastställs även förteckningar över de tredjeländer, områden eller delar därav från vilka sådana sändningar får föras in till unionen.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 206/2010 får sändningar av färskt kött som är avsett att användas som livsmedel endast importeras till unionen om de kommer från de tredjeländer, områden eller delar därav som förtecknas i del 1 i bilaga II till den förordningen, och för vilka det i den delen finns en förlaga till veterinärintyg som gäller för den berörda sändningen.

(3)

Fyra delar av Botswanas territorium anges i förteckningen i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 som regioner från vilka det är tillåtet att importera färskt kött till unionen. Dessa regioner omfattar ett antal veterinära områden för sjukdomsbekämpning.

(4)

I mars 2013 genomförde kommissionen ett kontrollbesök i Botswana för att göra en bedömning av det befintliga systemet för djurhälsokontroller, särskilt vad gäller kontroller som avser mul- och klövsjuka. Vid kontrollbesöket fastställdes att det finns en inte obetydlig risk för att mul- och klövsjukevirus ska föras in i de veterinära områdena för sjukdomsbekämpning nr 6 och 4a inom det tredjelandets territorium.

(5)

Genom övervakning upptäcktes förekomst av mul- och klövsjukevirus hos getter och frilevande vilt i zonen med intensiv övervakning i det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 6. Det är inte tillåtet att exportera färskt kött till unionen från denna zon med intensiv övervakning. Zonens närhet till den del av det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 6 från vilken sådan export är tillåten utgör emellertid en risk.

(6)

Det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 4a gränsar till andra områden i Botswana från vilka det inte är tillåtet att importera färskt kött till unionen. Vid kommissionens kontrollbesök upptäcktes brister vad gäller övervakning av djurens hälsa i det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 4a. Dessutom fastställdes ett antal brister vad gäller avgränsningen av det området från de områden från vilka det inte är tillåtet att importera färskt kött till unionen. Dessa brister utgör en inte obetydlig risk i fråga om mul- och klövsjuka.

(7)

Vid kommissionens kontrollbesök fastställdes också att systemet för att granska effektiviteten av offentliga kontroller är välorganiserat i resten av Botswanas territorium och har förbättrats sedan det senaste kontrollbesöket 2011.

(8)

Med tanke på risken för att mul- och klövsjuka ska föras in genom import till unionen av färskt kött från arter som är mottagliga för denna sjukdom från de veterinära områdena för sjukdomsbekämpning nr 6 och 4a i Botswana bör tillståndet att exportera färskt kött till unionen från dessa veterinära områden för sjukdomsbekämpning dock dras in.

(9)

Förordning (EU) nr 206/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 ska uppgifterna för Botswana ersättas med följande:

”BW – Botswana

BW-0

Hela landet

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

De veterinära områdena för sjukdomsbekämpning nr 3c, 4b, 5, 8, 9 och 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11.5.2011

26.6.2012

BW-2

De veterinära områdena för sjukdomsbekämpning nr 10, 11, 13 och 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7.3.2002

BW-3

Det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20.10.2008

20.1.2009

BW-4

Det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 4a, utom buffertzonen med intensiv övervakning på 10 km längs gränsen till zonen för vaccinering mot mul- och klövsjuka och viltvårdsområdena

BOV

F

1

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 6, utom zonen med intensiv övervakning i område nr 6 mellan gränsen till Zimbabwe och motorväg A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28.5.2013

26.6.2012”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 483/2013

av den 24 maj 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1,

efter att ha hört vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, sedermera ersatt av vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet genom kommissionens beslut 2008/721/EG av den 5 september 2008 om inrättande av en rådgivande struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö och om upphävande av beslut 2004/210/EG (2), konstaterade i sitt yttrande av den 2 oktober 2007 att uppgifterna i dokumentationen visar att polidokanol har låg toxicitet och inte medför någon hälsorisk för konsumenterna när ämnet används i en koncentration på högst 3 % i kosmetiska produkter som lämnas kvar och högst 4 % i kosmetiska produkter som sköljs av. Dessutom vidhöll vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter att nya vetenskapliga rön inte bekräftade den förmodade lokalbedövande effekten av polidokanol. Detta innebär att ämnets förekomst i kosmetika och hudvårdsprodukter inte påverkar sinnesförnimmelsen i huden. Det bör därför tas upp i bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009.

(2)

I ett tillägg av den 13–14 december 2011 till yttrandet från vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter om polidokanol bekräftade vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet slutsatserna från vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter.

(3)

Eftersom polidokanol finns i både injicerbara läkemedel och läkemedel för utvärtes bruk i koncentrationer som till och med var lägre än de som vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter anser säkra, begärde kommissionen ett yttrande från Europeiska läkemedelsmyndigheten om klassificeringen av produkter för utvärtes bruk vilka innehåller ämnet. I yttrandet, avgivet av kommittén för humanläkemedel den 25 oktober 2011, drogs slutsatsen att produkter som innehåller polidokanol inte automatiskt kan kvalificeras som läkemedel som omfattas av definitionen av läkemedel i artikel 1.2 i direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (3). Polidokanol som används i produkter för utvärtes bruk i de koncentrationer och för det utvärtes bruk som föreslås (3 % i produkter som lämnas kvar och 4 % i produkter som sköljs av) fungerar dessutom som tvätt- eller rengöringsmedel eller som joniska tensider och saknar de egenskaper som är typiska för läkemedel.

(4)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Tillämpningen av ovannämnda begränsningar bör senareläggas tolv månader för att ge industrin möjlighet att göra nödvändiga anpassningar av produktformuleringarna.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EUT L 241, 10.9.2008, s. 21.

(3)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.


BILAGA

Följande post ska införas i bilaga III i förordning (EG) nr 1223/2009:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”257

Polidokanol

Laureth-9

3055-99-0

221–284–4

a)

Produkter som lämnas kvar

a)

3,0 %

 

 

b)

Produkter som sköljs av

b)

4,0 %”


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 484/2013

av den 24 maj 2013

om ändring av förordning (EG) nr 718/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (1), nedan kallad IPA-förordningen, särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (2) fastläggs utförliga bestämmelser för genomförandet av IPA-förordningen.

(2)

För att uppnå målen för stödområdena övergångsstöd och institutionsuppbyggnad är det för vissa insatser (som de insatser som syftar till att lösa bostadsproblemen för flyktingar och fördrivna personer på västra Balkan) en förutsättning (och ett kärnelement i åtgärden) att utgifter för köp av mark och befintliga byggnader blir stödberättigande. Ett nytt undantag bör inrättas som gör utgifter för köp av mark och befintliga byggnader stödberättigande.

(3)

Förordning (EG) nr 718/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från IPA-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 66.3 i förordning (EG) nr 718/2007 skall följande punkt d läggas till:

”d)

förvärv av mark och befintliga byggnader om insatsens art motiverar detta.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  EUT L 170, 29.6.2007, s. 1.


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 485/2013

av den 24 maj 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid samt om förbud mot användning och försäljning av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande dessa verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt det första alternativet i artikel 21.3 samt artiklarna 49.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

De verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid togs upp i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) genom kommissionens direktiv 2006/41/EG (3), 2007/6/EG (4) och 2008/116/EG (5).

(2)

Genom kommissionens direktiv 2010/21/EU (6) ändrades bilaga I till direktiv 91/414/EEG vad gäller de särskilda bestämmelserna om neonikotinoiderna klotianidin, tiametoxam och imidakloprid.

(3)

Verksamma ämnen som tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (7).

(4)

Våren 2012 offentliggjordes nya vetenskapliga rön om de subletala verkningarna av neonikotinoider på bin. Kommissionen har i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämna vetenskapligt och tekniskt bistånd när det gäller att bedöma dessa nya uppgifter samt se över riskbedömningen av neonikotinoider med avseende på deras inverkan på bin.

(5)

Myndigheten lade den 16 januari 2013 (8) fram sina slutsatser om riskbedömningen av klotianidin, tiametoxam och imidakloprid med avseende på deras inverkan på bin.

(6)

Myndigheten fastställde att växtskyddsmedel innehållande de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid kunde orsaka höga akuta risker för bin vid användning på vissa grödor. Myndigheten fann att bin i synnerhet utsattes för höga akuta risker i följande fall: genom exponering via damm i fråga om flera olika grödor, genom konsumtion av resthalter av ämnena i förorenat pollen och förorenad nektar i fråga om vissa grödor samt genom exponering via guttationsdroppar i fråga om majs. Dessutom kunde man inte utesluta att användning på flera grödor kan förknippas med oacceptabla risker på grund av dess akuta eller kroniska effekter på bisamhällens överlevnad och utveckling. Vidare fann myndigheten att det för var och en av de utvärderade grödorna saknades ett antal uppgifter. Detta gäller särskilt de långsiktiga riskerna för honungsbin genom dammexponering, genom resthalter av ämnena i pollen och nektar samt genom exponering via guttationsdroppar.

(7)

Mot bakgrund av nya vetenskapliga och tekniska rön ansåg kommissionen att det finns indikationer på att de godkända användningsområdena för klotianidin, tiametoxam och imidakloprid inte längre kan anses uppfylla de kriterier för godkännande som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 med avseende på deras inverkan på bin och att man inte kan utesluta höga risker för bin annat än genom ytterligare restriktioner. I avvaktan på myndighetens utvärdering av användningen av ämnena på vegetation, ansåg kommissionen i synnerhet att riskerna för bin vid behandling av blad är att jämföra med de risker som myndigheten konstaterat när det gäller betning av utsäde och markbehandling, eftersom de systemiskt verkande verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid transporteras inom växten.

(8)

Kommissionen uppmanade sökandena att inkomma med synpunkter.

(9)

Medlemsstaterna och kommissionen granskade myndighetens slutsatser i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och de färdigställdes den 15 mars 2013 i form av addendum till granskningsrapporterna om klotianidin, tiametoxam och imidakloprid.

(10)

Kommissionen har dragit slutsatsen att höga risker för bin kan uteslutas endast genom att ytterligare restriktioner införs.

(11)

Det bekräftas att de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid ska anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009. För att minimera bins exponering bör man dock begränsa användningen av dessa verksamma ämnen, införa särskilda riskreducerande åtgärder för att skydda bin och begränsa användningen av växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen till yrkesmässigt bruk. Särskilt användningen av växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid för betning av utsäde och markbehandling bör förbjudas i fråga om två sorters grödor: grödor som är lockande för bin och spannmålsgrödor, med undantag för användning i växthus och på vintergrödor. Behandling av blad med växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid bör förbjudas i fråga om två sorters grödor: grödor som är lockande för bin och spannmålsgrödor, med undantag för användning i växthus och efter blomning. Grödor som skördas före blomning anses inte lockande för bin.

(12)

När det gäller de användningsområden för klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid som får beviljas enligt den aktuella förordningen bör ytterligare bekräftande uppgifter krävas in.

(13)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Risker för bin i samband med betat utsäde har konstaterats i synnerhet när det gäller exponering via damm i fråga om flera olika grödor, konsumtion av resthalter av ämnena i förorenat pollen och förorenad nektar i fråga om vissa grödor samt genom exponering via guttationsdroppar i fråga om majs. Mot bakgrund av riskerna i samband med användningen av betat utsäde bör ett förbud införas mot att dels använda utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid, dels släppa ut sådant utsäde på marknaden, i fråga om två sorters utsäden: utsäde av grödor som är lockande för bin och spannmålsutsäde, med undantag för vintergrödor och utsäde som används i växthus.

(15)

Medlemsstaterna bör medges tid att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid.

(16)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid bör löpa ut senast den 30 november 2013. Inom två år från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning kommer kommissionen utan onödigt dröjsmål att inleda en översyn av de nya vetenskapliga rön som den har erhållit.

(17)

Enligt artikel 36.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 får medlemsstaterna under vissa omständigheter införa ytterligare riskreducerande åtgärder eller begränsa utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid. När det gäller utsläppandet på marknaden och användningen av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid får medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 1107/2009 vidta nödåtgärder i enlighet med artikel 71 däri.

(18)

Förbudet mot utsläppande på marknaden av behandlat utsäde bör tillämpas först från och med den 1 december 2013, så att en tillräckligt lång övergångsperiod medges. Tillfälliga skyddsåtgärder på nationell nivå vilka redan vidtagits i enlighet med artikel 71 i förordning (EG) nr 1107/2009 kan bibehållas fram till det datumet i enlighet med artikel 71.3 i den förordningen.

(19)

Utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid, vilka omfattas av de restriktioner som avses i artikel 1 i den här förordningen, får emellertid användas vid experiment eller tester i forsknings- eller utvecklingssyfte i enlighet med artikel 54 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(20)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa avgav inget yttrande. En genomförandeakt ansågs vara nödvändig och ordföranden lämnade utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för ytterligare överläggningar. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från omprövningskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förbud mot utsläppande på marknaden av betat utsäde

Utsäde av de grödor som anges i bilaga II och som har behandlats med växtskyddsmedel innehållande klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid får inte användas eller släppas ut på marknaden, med undantag för utsäde som används i växthus.

Artikel 3

Övergångsåtgärder

Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid som verksamt ämne senast den 30 september 2013.

Artikel 4

Anståndsperiod

Alla eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 30 november 2013.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft och börjar tillämpas från och med dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2 ska dock tillämpas från och med den 1 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 187, 8.7.2006, s. 24.

(4)  EUT L 43, 15.2.2007, s. 13.

(5)  EUT L 337, 16.12.2008, s. 86.

(6)  EUT L 65, 13.3.2010, s. 27.

(7)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.

(8)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):1, artikelnr 3066, [58 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imidacloprid”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):1, artikelnr 3068, [55 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3068.

”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiamethoxam”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):1, artikelnr 3067, [68 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Tillgängliga på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


BILAGA I

Ändringar av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

1.

I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska rad 121, Klotianidin, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ersättas med följande:

”DEL A

Får endast godkännas för yrkesmässigt bruk som insekticid.

Användning för betning av utsäde eller markbehandling är inte tillåten i fråga om följande spannmålssorter när dessa sås under perioden januari–juni:

korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete.

Behandling av blad är inte tillåten i fråga om följande spannmålssorter:

korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete.

Användning för betning av utsäde, markbehandling eller behandling av blad är inte tillåten i fråga om följande grödor, med undantag för användning i växthus och för behandling av blad efter blomning:

 

Blålusern (Medicago sativa)

 

Mandel (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

Anis (Pimpinella anisum); stjärnanis (Illicium verum); kummin (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); spiskummin (Cuminum cyminum); fänkål (Foeniculum vulgare); enbär (Juniperus communis)

 

Äpple (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

Aprikos (Prunus armeniaca)

 

Avokado (Persea americana)

 

Banan (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

Böna (Phaseolus spp.)

 

Björnbär (Rubus fruticosus)

 

Blåbär: vanligt blåbär (Vaccinium myrtillus); amerikanskt blåbär (V. corymbosum)

 

Bondböna (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

Bovete (Fagopyrum esculentum)

 

Johannesbrödfrukt (Ceratonia siliqua)

 

Ricinfrö (Ricinus communis)

 

Körsbär (Prunus avium)

 

Kastanj (Castanea spp.)

 

Kikärta (Cicer arietinum)

 

Spanskpeppar (Capsicum frutescens; C. annuum); kryddpeppar (Pimenta officinalis)

 

Klöver (Trifolium spp.)

 

Kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

Bomull (Gossypium spp.)

 

Ögonböna (Vigna unguiculata)

 

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon); vanligt tranbär (Vaccinum oxycoccus)

 

Gurka (Cucumis sativus)

 

Svart vinbär (Ribes nigrum); rött och vitt vinbär (R. rubrum)

 

Dadel (Phoenix dactylifera)

 

Fläder (Sambucus nigra)

 

Krusbär (Ribes uva-crispa)

 

Grapefrukt (C. paradisi)

 

Vindruva (Vitis vinifera)

 

Jordnöt (Arachis hypogea)

 

Hasselnöt (Corylus avellana)

 

Hampa (Cannabis sativa)

 

Vresros (Rosa rugosa)

 

Kiwi (Actinidia chinensis)

 

Baljväxter: käringtand (Lotus corniculatus); buskklöver (Lespedeza spp.); kudzuböna (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); esparsett (Onobrychis sativa); rosenväppling (Hedysarum coronarium)

 

Citron och limefrukt: citron (Citrus limon); lime (C. aurantiifolia); limett (C. limetta)

 

Lins (Lens esculenta; Ervum lens)

 

Linfrö (Linum usitatissimum)

 

Lupin (Lupinus spp.)

 

Majs (Zea mays)

 

Melonfrö (Cucumis melo)

 

Senapsfrö: vit senap (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); svartsenap (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

Okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

Oliv (Olea europaea)

 

Apelsin: vanlig apelsin (Citrus sinensis); pomerans (C. aurantium)

 

Persika och nektarin (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

Päron (Pyrus communis)

 

Ärt (Pisum sativum; P. arvense)

 

Pepparmynta (Mentha spp.; M. piperita)

 

Kaki och persimon (Diospyros kaki; D. virginiana)

 

Pistasch (Pistacia vera)

 

Plommon och slånbär: rundplommon, mirabell och krikon (Prunus domestica); slånbär (P. spinosa)

 

Vallmofrö (Papaver somniferum)

 

Pumpa och squash/zucchini (Cucurbita spp.)

 

Dalmatinerkrage (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

Kvitten (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

Rapsfrö (Brassica napus var. oleifera)

 

Hallon (Rubus idaeus)

 

Safflorfrö (Carthamus tinctorius)

 

Serradella (Ornithopus sativus)

 

Sesamfrö (Sesamum indicum)

 

Sojaböna (Glycine soja)

 

Kryddor: lagerblad (Laurus nobilis); dillfrö (Anethum graveolens); bockhornsklöverfrö (Trigonella foenumgraecum); saffran (Crocus sativus); timjan (Thymus vulgaris); gurkmeja (Curcuma longa)

 

Jordgubbe, smultron och smulgubbe (Fragaria spp.)

 

Solrosfrö (Helianthus annuus)

 

Småcitrus (Citrus tangerina; Citrus reticulata; C. unshiu)

 

Rova och rybs (Brassica rapa var. rapifera och oleifera spp.)

 

Fodervicker (Vicia sativa)

 

Svartrot (Scorzonera hispanica)

 

Valnöt (Jugland spp.: J. regia)

 

Vattenmelon (Citrullus vulgaris)

 

Prydnadsväxter som blommar under det år då de behandlas.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klotianidin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 27 januari 2006, särskilt tilläggen I och II, samt till slutsatserna i addendumet till granskningsrapporten om klotianidin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Risken för fröätande fåglar och däggdjur när ämnet används som utsädesbetning.

Medlemsstaterna ska se till att följande villkor uppfylls:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder för att skydda bin.

Lämpliga program för övervakning ska vid behov införas för kontroll av bins faktiska exponering för klotianidin i områden som i stor utsträckning används av bin som födosöker eller av biodlare.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

a)

Risken för andra pollinerare än honungsbin.

b)

Risken för honungsbin som födosöker i nektar eller pollen i efterföljande grödor.

c)

Potentiellt upptag via rötterna till blommande ogräs.

d)

Risken för honungsbin som födosöker på insekters honungsdagg.

e)

Den potentiella exponeringen för guttation samt den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling såväl som risken för bilarver till följd av sådan exponering.

f)

Den potentiella exponeringen för dammavdrift efter radsådd samt den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling såväl som risken för bilarver till följd av sådan exponering.

g)

Den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling samt risken för bilarver till följd av intag av förorenad nektar och förorenat pollen.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 31 december 2014.”

2.

I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska rad 140, Tiametoxam, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ersättas med följande:

”DEL A

Får endast godkännas för yrkesmässigt bruk som insekticid.

Användning för betning av utsäde eller markbehandling är inte tillåten i fråga om följande spannmålssorter när dessa sås under perioden januari–juni:

korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete.

Behandling av blad är inte tillåten i fråga om följande spannmålssorter:

korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete.

Användning för betning av utsäde, markbehandling eller behandling av blad är inte tillåten i fråga om följande grödor, med undantag för användning i växthus och för behandling av blad efter blomning:

 

Blålusern (Medicago sativa)

 

Mandel (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

Anis (Pimpinella anisum); stjärnanis (Illicium verum); kummin (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); spiskummin (Cuminum cyminum); fänkål (Foeniculum vulgare); enbär (Juniperus communis)

 

Äpple (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

Aprikos (Prunus armeniaca)

 

Avokado (Persea americana)

 

Banan (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

Böna (Phaseolus spp.)

 

Björnbär (Rubus fruticosus)

 

Blåbär: vanligt blåbär (Vaccinium myrtillus); amerikanskt blåbär (V. corymbosum)

 

Bondböna (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

Bovete (Fagopyrum esculentum)

 

Johannesbrödfrukt (Ceratonia siliqua)

 

Ricinfrö (Ricinus communis)

 

Körsbär (Prunus avium)

 

Kastanj (Castanea spp.)

 

Kikärta (Cicer arietinum)

 

Spanskpeppar (Capsicum frutescens; C. annuum); kryddpeppar (Pimenta officinalis)

 

Klöver (Trifolium spp.)

 

Kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

Bomull (Gossypium spp.)

 

Ögonböna (Vigna unguiculata)

 

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon); vanligt tranbär (Vaccinum oxycoccus)

 

Gurka (Cucumis sativus)

 

Svart vinbär (Ribes nigrum); rött och vitt vinbär (R. rubrum)

 

Dadel (Phoenix dactylifera)

 

Fläder (Sambucus nigra)

 

Krusbär (Ribes uva-crispa)

 

Grapefrukt (C. paradisi)

 

Vindruva (Vitis vinifera)

 

Jordnöt (Arachis hypogea)

 

Hasselnöt (Corylus avellana)

 

Hampa (Cannabis sativa)

 

Vresros (Rosa rugosa)

 

Kiwi (Actinidia chinensis)

 

Baljväxter: käringtand (Lotus corniculatus); buskklöver (Lespedeza spp.); kudzuböna (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); esparsett (Onobrychis sativa); rosenväppling (Hedysarum coronarium)

 

Citron och limefrukt: citron (Citrus limon); lime (C. aurantiifolia); limett (C. limetta)

 

Lins (Lens esculenta; Ervum lens)

 

Linfrö (Linum usitatissimum)

 

Lupin (Lupinus spp.)

 

Majs (Zea mays)

 

Melonfrö (Cucumis melo)

 

Senapsfrö: vit senap (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); svartsenap (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

Okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

Oliv (Olea europaea)

 

Apelsin: vanlig apelsin (Citrus sinensis); pomerans (C. aurantium)

 

Persika och nektarin (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

Päron (Pyrus communis)

 

Ärt (Pisum sativum; P. arvense)

 

Pepparmynta (Mentha spp.: M. piperita)

 

Kaki och persimon (Diospyros kaki; D. virginiana)

 

Pistasch (Pistacia vera)

 

Plommon och slånbär: rundplommon, mirabell och krikon (Prunus domestica); slånbär (P. spinosa)

 

Vallmofrö (Papaver somniferum)

 

Pumpa och squash/zucchini (Cucurbita spp.)

 

Dalmatinerkrage (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

Kvitten (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

Rapsfrö (Brassica napus var. oleifera)

 

Hallon (Rubus idaeus)

 

Safflorfrö (Carthamus tinctorius)

 

Serradella (Ornithopus sativus)

 

Sesamfrö (Sesamum indicum)

 

Sojaböna (Glycine soja)

 

Kryddor: lagerblad (Laurus nobilis); dillfrö (Anethum graveolens); bockhornsklöverfrö (Trigonella foenumgraecum); saffran (Crocus sativus); timjan (Thymus vulgaris); gurkmeja (Curcuma longa)

 

Jordgubbe, smultron och smulgubbe (Fragaria spp.)

 

Solrosfrö (Helianthus annuus)

 

Småcitrus (Citrus tangerina; Citrus reticulata; C. unshiu)

 

Rova och rybs (Brassica rapa var. rapifera och oleifera spp.)

 

Fodervicker (Vicia sativa)

 

Svartrot (Scorzonera hispanica)

 

Valnöt (Jugland spp.: J. regia)

 

Vattenmelon (Citrullus vulgaris)

 

Prydnadsväxter som blommar under det år då de behandlas.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiametoxam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 14 juli 2006, särskilt tilläggen I och II, samt till slutsatserna i addendumet till granskningsrapporten om tiametoxam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för förorening av grundvattnet, särskilt med det verksamma ämnet och dess metaboliter NOA 459602, SYN 501406 och CGA 322704, när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Skyddet av vattenlevande organismer.

De långsiktiga riskerna för små växtätande djur om ämnet används för betning av utsäde.

Medlemsstaterna ska se till att följande villkor uppfylls:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder för att skydda bin.

Lämpliga program för övervakning ska vid behov införas för kontroll av bins faktiska exponering för tiametoxam i områden som i stor utsträckning används av bin som födosöker eller av biodlare.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

a)

Risken för andra pollinerare än honungsbin.

b)

Risken för honungsbin som födosöker i nektar eller pollen i efterföljande grödor.

c)

Potentiellt upptag via rötterna till blommande ogräs.

d)

Risken för honungsbin som födosöker på insekters honungsdagg.

e)

Den potentiella exponeringen för guttation samt den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling såväl som risken för bilarver till följd av sådan exponering.

f)

Den potentiella exponeringen för dammavdrift efter radsådd samt den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling såväl som risken för bilarver till följd av sådan exponering.

g)

Den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling samt risken för bilarver till följd av intag av förorenad nektar och förorenat pollen.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 31 december 2014.”

3.

I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska rad 216, Imidakloprid, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ersättas med följande:

”DEL A

Får endast godkännas för yrkesmässigt bruk som insekticid.

Användning för betning av utsäde eller markbehandling är inte tillåten i fråga om följande spannmålssorter när dessa sås under perioden januari–juni:

korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete.

Behandling av blad är inte tillåten i fråga om följande spannmålssorter:

korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete.

Användning för betning av utsäde, markbehandling eller behandling av blad är inte tillåten i fråga om följande grödor, med undantag för användning i växthus och för behandling av blad efter blomning:

 

Blålusern (Medicago sativa)

 

Mandel (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

Anis (Pimpinella anisum); stjärnanis (Illicium verum); kummin (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); spiskummin (Cuminum cyminum); fänkål (Foeniculum vulgare); enbär (Juniperus communis)

 

Äpple (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

Aprikos (Prunus armeniaca)

 

Avokado (Persea americana)

 

Banan (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

Böna (Phaseolus spp.)

 

Björnbär (Rubus fruticosus)

 

Blåbär: vanligt blåbär (Vaccinium myrtillus); amerikanskt blåbär (V. corymbosum)

 

Bondböna (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

Bovete (Fagopyrum esculentum)

 

Johannesbrödfrukt (Ceratonia siliqua)

 

Ricinfrö (Ricinus communis)

 

Körsbär (Prunus avium)

 

Kastanj (Castanea spp.)

 

Kikärta (Cicer arietinum)

 

Spanskpeppar (Capsicum frutescens; C. annuum); kryddpeppar (Pimenta officinalis)

 

Klöver (Trifolium spp.)

 

Kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

Bomull (Gossypium spp.)

 

Ögonböna (Vigna unguiculata)

 

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon); vanligt tranbär (Vaccinum oxycoccus)

 

Gurka (Cucumis sativus)

 

Svart vinbär (Ribes nigrum); rött och vitt vinbär (R. rubrum)

 

Dadel (Phoenix dactylifera)

 

Fläder (Sambucus nigra)

 

Krusbär (Ribes uva-crispa)

 

Grapefrukt (C. paradisi)

 

Vindruva (Vitis vinifera)

 

Jordnöt (Arachis hypogea)

 

Hasselnöt (Corylus avellana)

 

Hampa (Cannabis sativa)

 

Vresros (Rosa rugosa)

 

Kiwi (Actinidia chinensis)

 

Baljväxter: käringtand (Lotus corniculatus); buskklöver (Lespedeza spp.); kudzuböna (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); esparsett (Onobrychis sativa); rosenväppling (Hedysarum coronarium)

 

Citron och limefrukt: citron (Citrus limon); lime (C. aurantiifolia); limett (C. limetta)

 

Lins (Lens esculenta; Ervum lens)

 

Linfrö (Linum usitatissimum)

 

Lupin (Lupinus spp.)

 

Majs (Zea mays)

 

Melonfrö (Cucumis melo)

 

Senapsfrö: vit senap (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); svartsenap (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

Okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

Oliv (Olea europaea)

 

Apelsin: vanlig apelsin (Citrus sinensis); pomerans (C. aurantium)

 

Persika och nektarin (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

Päron (Pyrus communis)

 

Ärt (Pisum sativum; P. arvense)

 

Pepparmynta (Mentha spp.: M. piperita)

 

Kaki och persimon (Diospyros kaki; D. virginiana)

 

Pistasch (Pistacia vera)

 

Plommon och slånbär: rundplommon, mirabell och krikon (Prunus domestica); slånbär (P. spinosa)

 

Vallmofrö (Papaver somniferum)

 

Pumpa och squash/zucchini (Cucurbita spp.)

 

Dalmatinerkrage (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

Kvitten (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

Rapsfrö (Brassica napus var. oleifera)

 

Hallon (Rubus idaeus)

 

Safflorfrö (Carthamus tinctorius)

 

Serradella (Ornithopus sativus)

 

Sesamfrö (Sesamum indicum)

 

Sojaböna (Glycine soja)

 

Kryddor: lagerblad (Laurus nobilis); dillfrö (Anethum graveolens); bockhornsklöverfrö (Trigonella foenumgraecum); saffran (Crocus sativus); timjan (Thymus vulgaris); gurkmeja (Curcuma longa)

 

Jordgubbe, smultron och smulgubbe (Fragaria spp.)

 

Solrosfrö (Helianthus annuus)

 

Småcitrus (Citrus tangerina; Citrus reticulata; C. unshiu)

 

Rova och rybs (Brassica rapa var. rapifera och oleifera spp.)

 

Fodervicker (Vicia sativa)

 

Svartrot (Scorzonera hispanica)

 

Valnöt (Jugland spp.: J. regia)

 

Vattenmelon (Citrullus vulgaris)

 

Prydnadsväxter som blommar under det år då de behandlas.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid ska de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klotianidin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 september 2008, särskilt tilläggen I och II, samt till slutsatserna i addendumet till granskningsrapporten om imidakloprid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet; villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Inverkan på vattenlevande organismer, leddjur som inte är målarter, daggmaskar och andra marklevande makroorganismer; villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna ska se till att följande villkor uppfylls:

Betningen får endast utföras i professionella betningsanläggningar för utsäde. I dessa anläggningar ska den bästa tillgängliga tekniken användas så att minimalt med damm frigörs under användning, lagring och transport.

Lämplig utrustning för radsådd ska användas för att säkerställa en effektiv nedbrukning av produkten samt minimera spill och utsläpp av damm.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder för att skydda bin.

Lämpliga program för övervakning ska vid behov införas för kontroll av bins faktiska exponering för imidakloprid i områden som i stor utsträckning används av bin som födosöker eller av biodlare.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om följande:

a)

Risken för andra pollinerare än honungsbin.

b)

Risken för honungsbin som födosöker i nektar eller pollen i efterföljande grödor.

c)

Potentiellt upptag via rötterna till blommande ogräs.

d)

Risken för honungsbin som födosöker på insekters honungsdagg.

e)

Den potentiella exponeringen för guttation samt den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling såväl som risken för bilarver till följd av sådan exponering.

f)

Den potentiella exponeringen för dammavdrift efter radsådd samt den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling såväl som risken för bilarver till följd av sådan exponering.

g)

Den akuta och långsiktiga risken för bisamhällens överlevnad och utveckling samt risken för bilarver till följd av intag av förorenad nektar och förorenat pollen.

Sökanden ska inkomma med uppgifterna till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 31 december 2014.”


BILAGA II

Förteckning över utsädessorter som avses i artikel 2

Användning och utsläppande på marknaden av följande utsädessorter är förbjuden om de betats med växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid:

 

Korn, hirs, havre, ris, råg, sorghum, rågvete och vete, när dessa spannmålssorter ska sås under perioden januari–juni.

 

Blålusern (Medicago sativa)

 

Anis (Pimpinella anisum); stjärnanis (Illicium verum); kummin (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); spiskummin (Cuminum cyminum); fänkål (Foeniculum vulgare); enbär (Juniperus communis)

 

Böna (Phaseolus spp.)

 

Bondböna (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

Bovete (Fagopyrum esculentum)

 

Ricinfrö (Ricinus communis)

 

Kikärta (Cicer arietinum)

 

Spanskpeppar (Capsicum frutescens; C. annuum); kryddpeppar (Pimenta officinalis)

 

Klöver (Trifolium spp.)

 

Kaffe (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

Bomull (Gossypium spp.)

 

Ögonböna (Vigna unguiculata)

 

Gurka (Cucumis sativus)

 

Jordnöt (Arachis hypogea)

 

Hampa (Cannabis sativa)

 

Baljväxter: käringtand (Lotus corniculatus); buskklöver (Lespedeza spp.); kudzuböna (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); esparsett (Onobrychis sativa); rosenväppling (Hedysarum coronarium)

 

Lins (Lens esculenta; Ervum lens)

 

Linfrö (Linum usitatissimum)

 

Lupin (Lupinus spp.)

 

Majs (Zea mays)

 

Melonfrö (Cucumis melo)

 

Senapsfrö: vit senap (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); svartsenap (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

Okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)

 

Ärt (Pisum sativum; P. arvense)

 

Pepparmynta (Mentha spp.: M. piperita)

 

Vallmofrö (Papaver somniferum)

 

Pumpa och squash/zucchini (Cucurbita spp.)

 

Dalmatinerkrage (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

Rapsfrö (Brassica napus var. oleifera)

 

Safflorfrö (Carthamus tinctorius)

 

Sesamfrö (Sesamum indicum)

 

Sojaböna (Glycine soja)

 

Kryddor: lagerblad (Laurus nobilis); dillfrö (Anethum graveolens); bockhornsklöverfrö (Trigonella foenumgraecum); saffran (Crocus sativus); timjan (Thymus vulgaris); gurkmeja (Curcuma longa)

 

Jordgubbe, smultron och smulgubbe (Fragaria spp.)

 

Solrosfrö (Helianthus annuus)

 

Rova och rybs (Brassica rapa var. rapifera och oleifera spp.)

 

Fodervicker (Vicia sativa)

 

Vattenmelon (Citrullus vulgaris)

 

Prydnadsväxter som blommar under det år då de behandlas.


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 486/2013

av den 24 maj 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 maj 2013

om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

[delgivet med nr C(2013) 2905]

(Text av betydelse för EES)

(2013/235/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 20.1 och 20.3,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 6.4 andra stycket andra meningen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (4) fastställs en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts i enlighet med direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG. Förteckningen återfinns i bilaga I till det beslutet.

(2)

Danmark har meddelat att ett nytt kontrollcentrum har tillkommit vid gränskontrollstationen i Esbjergs hamn. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Enligt meddelanden från Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna och Portugal bör uppgifterna om gränskontrollstationerna i dessa medlemsstater ändras i förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG.

(4)

Kommissionens revisionstjänst (tidigare kallad kommissionens inspektionstjänst), kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor, har genomfört en revision i Spanien och därefter lämnat ett antal rekommendationer till den medlemsstaten. Spanien har meddelat att en gränskontrollstation i en hamn och ett flertal gränskontrollstationer på flygplatser tillfälligt bör tas ur bruk. Uppgifterna om dessa gränskontrollstationer i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Italien har meddelat att gränskontrollstationen i Brindisis hamn bör strykas i uppgifterna om den medlemsstaten. Portugal har meddelat att gränskontrollstationen i Viana do Castelos hamn bör strykas i uppgifterna om den medlemsstaten. Uppgifterna om dessa medlemsstater i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förenade Kungariket har meddelat att gränskontrollstationen i Hull tillfälligt bör tas ur bruk. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Efter att kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor utfört en revision med tillfredsställande resultat i Litauen kan godkännandet av gränskontrollstationen i Kybartai (väg), som officiellt öppnas den 21 maj 2013, utvidgas till att även omfatta levande djur för alla kategorier (U, E, och O). Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I bilaga II till beslut 2009/821/EG fastställs förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

(9)

Enligt meddelanden från Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna, Österrike och Förenade kungariket bör vissa ändringar göras för dessa medlemsstater i förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i Traces i bilaga II till beslut 2009/821/EG.

(10)

Beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

De ändringar som anges i punkt 1 g i bilagan ska tillämpas från och med den 21 maj 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I delen som gäller Danmark ska uppgifterna om hamnen i Esbjerg ersättas med följande:

”Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”

 

b)

Delen som gäller Tyskland ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om hamnen i Cuxhaven ska ersättas med följande:

”Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”

 

ii)

Uppgifterna om hamnen i Hannover-Langenhagen ska ersättas med följande:

”Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)”

iii)

Uppgifterna om hamnen i Jade-Weser-Port Wilhelmshaven ska ersättas med följande:

”Jade-Weser-Port Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”

 

c)

Delen som gäller Spanien ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om flygplatsen i Almería ska ersättas med följande:

”Almería (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

ii)

Uppgifterna om flygplatsen i Bilbao ska ersättas med följande:

”Bilbao (*)

ES BIO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

iii)

Uppgifterna om flygplatsen i Gerona ska ersättas med följande:

”Gerona (*)

ES GRO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

iv)

Uppgifterna om hamnen i Las Palmas de Gran Canaria ska ersättas med följande:

”Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales (*)

 

U (*), E (*), O (*)”

v)

Uppgifterna om flygplatsen i Madrid ska ersättas med följande:

”Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

vi)

Uppgifterna om hamnen i Málaga ska ersättas med följande:

”Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O”

vii)

Uppgifterna om flygplatsen i Palma de Mallorca ska ersättas med följande:

”Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

viii)

Uppgifterna om flygplatsen och hamnen i Santander ska ersättas med följande:

”Santander (*)

ES SDR 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Santander (*)

ES SDR 1

P

 

HC (*), NHC (*)”

 

ix)

Uppgifterna om flygplatsen i Santiago de Compostela ska ersättas med följande:

”Santiago de Compostela (*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

x)

Uppgifterna om flygplatsen i Vigo ska ersättas med följande:

”Vigo (*)

ES VGO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

xi)

Uppgifterna om flygplatsen i Vitoria ska ersättas med följande:

”Vitoria (*)

ES VIT 4

A

 

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)”

d)

I delen som gäller Frankrike ska uppgifterna om hamnen i Sète ersättas med följande:

”Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”

 

e)

Delen som gäller Italien ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om hamnen i Brindisi ska utgå.

ii)

Uppgifterna om hamnen i Livorno-Pisa ska ersättas med följande:

”Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”

 

iii)

Uppgifterna om hamnen i Taranto ska ersättas med följande:

”Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”

 

f)

I delen som gäller Lettland ska uppgifterna om hamnen i Riga (BFT) ersättas med följande:

”Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

 

g)

I delen som gäller Litauen ska uppgifterna om Kybartai (väg) ersättas med följande:

”Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”

h)

I delen som gäller Nederländerna ska uppgifterna om flygplatsen i Amsterdam ersättas med följande:

”Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”

i)

Delen som gäller Portugal ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om flygplatsen i Porto ska ersättas med följande:

”Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”

 

ii)

Uppgifterna om hamnen i Viana do Castelo ska utgå.

j)

I delen som gäller Förenade kungariket ska uppgifterna om hamnen i Hull ersättas med följande:

”Hull (*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3) (*), HC-NT(1,3) (*)”

 

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I delen som gäller Danmark ska uppgifterna om den lokala enheten ”DK00100 RØDOVRE” ersättas med följande:

”DK00100

GLOSTRUP”

b)

I delen som gäller Tyskland ska uppgifterna om den lokala enheten ”DE32403 Osnabrueck, Stadt” utgå.

c)

Delen som gäller Italien ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om den lokala enheten ”IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” ska ersättas med följande:

”IT00410

TERNI”

ii)

Följande uppgifter om den regionala enheten ”IT00010 UMBRIA” ska utgå:

”IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”

d)

Delen som gäller Nederländerna ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om den centrala enheten ”NL00000 VWA” ska ersättas med följande:

”NL00000

NVWA”

ii)

Uppgifterna om de fem befintliga regionala enheterna VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID och VWA ZUIDWEST ska ersättas med följande:

”NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”

e)

Delen som gäller Österrike ska ändras på följande sätt:

i)

Uppgifterna om den lokala enheten ”AT00602 BRUCK AN DER MUR” ska ersättas med följande:

”AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”

ii)

Uppgifterna om den lokala enheten ”AT00604 FELDBACH” ska ersättas med följande:

”AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”

iii)

Uppgifterna om den lokala enheten ”AT00608 HARTBERG” ska ersättas med följande:

”AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”

iv)

Följande uppgifter om den regionala enheten ”AT00600 STEIERMARK” ska utgå:

”AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”

f)

I delen som gäller Förenade Kungariket ska uppgifterna om den lokala enheten ”GB07104 LARNE” ersättas med följande:

”GB07104

MALLUSK”


25.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

I enlighet med rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1) ska från och med den 1 juli 2013 endast den elektroniska utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter ska den tryckta utgåvan vara giltig och ha rättslig verkan i enlighet med villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 216/2013.