ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.133.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 133

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
17 maj 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 451/2013 av den 16 maj 2013 om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 452/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker [SGB])

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 453/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lakeland Herdwick [SUB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 454/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ail fumé d’Arleux [SGB])

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 455/2013 av den 7 maj 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη [Xira Syka Taxiarchi] [SUB])

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 456/2013 av den 16 maj 2013 om övergångsbestämmelser när det gäller kvoter för import av mjölk i enlighet med förordning (EG) nr 2535/2001 och kvoter för import av nötkött i enlighet med förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008, med anledningen av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 457/2013 av den 16 maj 2013 om undantag från förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008 vad gäller importkvoter för nötkött för perioden mellan den 1 juli 2013 och den 30 juni 2014

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 458/2013 av den 16 maj 2013 om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 459/2013 av den 16 maj 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 460/2013 av den 16 maj 2013 om den minimitullsats för socker som ska fastställas för den tredje delanbudsinfordran inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) nr 36/2013

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2013/219/Gusp av den 16 maj 2013 om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

22

 

 

2013/220/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 2 maj 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 451/2013

av den 16 maj 2013

om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.

(2)

Den 16 april och den 22 april 2013 uppdaterade och ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På rådets vägnar

R. QUINN

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.


BILAGA

I.   Nedanstående uppgifter ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011:

A.   Personer med anknytning till talibanerna

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titel: maulavi. Född: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Födelseort: provinsen Kandahar, Afghanistan. Adress:Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Övriga upplysningar: a) Tillverkare av improviserade sprängladdningar och kontaktperson för talibanerna, b) talibanmedlem med ansvar för provinsen Badghis, Afghanistan, vid mitten av 2010, c) tidigare talibanmedlem med ansvar för provinserna Sar-e Pol och Samangan, Afghanistan, d) var som talibansk befälhavare i provinsen Kandahar i Afghanistan inblandad i organisationen av självmordsattacker i grannprovinser, e) har förbindelser med Abdul Samad Achekzai.

Uppförd på FN-förteckningen: 16.4.2013.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Adam Khan Achekzai upptogs på förteckningen den 16 april 2013 i enlighet med punkt 2 i resolution 2082 (2012) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som finns uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med talibanerna och utgör ett hot mot freden, stabiliteten och säkerheten i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Adam Khan Achekzai är tillverkare av improviserade sprängladdningar och kontaktperson för talibanerna. Under 2012 har Adam Khan Achekzai tillverkat improviserade sprängladdningar och utbildat omkring 150 personer i tillverkning av sådana sprängladdningar till stöd för talibanerna. I slutet av 2010 var Adam Khan Achekzai militär talibanledare och ansvarig för tillverkningen av improviserade sprängladdningar och självmordsvästar. Adam Khan Achekzai var ställföreträdare för talibanernas kontaktperson för improviserade sprängladdningar Abdul Samad Achekzai och samordnade, i den egenskapen, anskaffandet för nätverkets räkning.

Utöver rollen som kontaktperson för improviserade sprängladdningar har Adam Khan Achekzai haft andra ledarskapsfunktioner hos talibanerna. I mitten av 2010 utsågs Adam Khan Achekzai till talibanledare för provinsen Badghis i Afghanistan. Adam Khan Achekzai är också f.d. talibansk ledare för provinserna Sar-e Pol och Samangan i Afghanistan. Som talibansk militärbefälhavare i provinsen Kandahar i Afghanistan var Adam Khan Achekzai inblandad i organisationen av självmordsattacker i grannprovinser.

II.   Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 om nedanstående personer ska ersättas med följande uppgifter:

A.   Personer med anknytning till talibanerna

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: jordbruksminister under talibanregimen. Född: omkring 1968. Födelseort: a) distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, b) distriktet Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas Miram Shah Shura från maj 2007, b) sedan slutet av 2012 talibanernas skugguvernör i provinsen Logar, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Sahak (Ghilzai).

Uppförd på FN-förteckningen:31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Latif Mansur var i maj 2007 medlem i talibanernas råd Miram Shah. Han var 2009 talibanernas skugguvernör för provinsen Nangarhar, Afghanistan, och vid mitten av 2009 ledare för talibanernas politiska kommitté. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur hög talibanbefälhavare i östra Afghanistan.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (Mohamad Naim Barich Khudaidad) (alias a) mulla Naeem Barech, b) mulla Naeem Baraich, c) mulla Naimullah, d) mulla Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) mulla Naim Barich, g) mulla Naim Barech, h) mulla Naim Barech Akhund, i) mulla Naeem Baric, j) Naim Berich, k) haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad).

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för den civila luftfarten under talibanregimen. Född: omkring 1975. Födelseort: a) byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas militära kommitté från mars 2010, b) tros uppehålla sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Barich.

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Naim är medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom den talibanska ledningen. Mohamad Naim kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif (Din Mohamad Hanif) (alias a) Qari Din Mohammad) b) Iadena Mohammad)

Titel: qari. Skäl till upptagande på förteckningen: a) minister för planering under talibanregimen, b) minister för högre utbildning under talibanregimen. Född: a) omkring 1955, b)1 januari 1969 (som Iadena Mohammad). Födelseort: a) byn Shakarlab-e Pain, distriktet Yaftali Sufla, provinsen Badakhshan, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad). Nationalitet: afghansk. Passnummer: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för provinserna Takhar och Badakhshan, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar (Jabar) Omari (alias a) mulla Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Baghlan (Afghanistan) under talibanregimen. Född: omkring 1958. Födelseort: provinsen Zabol, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: tillhör klanen Hutak.

Uppförd på FN-förteckningen:23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Jabar Omari tjänstgjorde i juni 2008 som ställföreträdare för Amir Khan Haqqani och som befälhavare för en väpnad grupp i distriktet Syuri i provinsen Zabol. I syfte att förstärka verksamheten i området utsåg den talibanska ledningen honom till skugguvernör för provinsen Zabol i juni 2008.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (Mohamed Shafiq Ahmadi Fatih Khan) (alias Mohamed Shafiq Ahmadi)

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör i provinsen Samangan under talibanregimen. Född: 1956–1957. Födelseort: byn Charmistan, distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) sedan slutet av 2012 talibanernas skugguvernör i provinsen Uruzgan, b) tillhör klanen Hutak.

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: högsta domstolens vice ordförande under talibanregimen. Född: a) 1957, b) 1953. Födelseort: provinsen Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Passnummer: afghanskt passnummer OA296623. Övriga upplysningar: a) biträdande chef för talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, till och med den 25 september 1998, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Uppförd på FN-förteckningen:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine (Jalaluddin) Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Skäl till upptagande på förteckningen: Na’ib Amir (ställföreträdande befälhavare). Adress: a)kvarteret Kela/Danda, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, b)madrassan Manba’ul uloom, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, c)madrassan Dergey Manday, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan. Född: omkring 1977/1978. Födelseort: a) Danda, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, b) byn Sarana, distriktet Gerda Seray (Garda Saray) i provinsen Paktia, Afghanistan, c) distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan, d) provinsen Khost, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) sedan slutet av 2012 ledare för Haqqani-nätverket, b) son till Jalaluddin Haqani, c) tillhör Sultan Khel-sektionen inom klanen Zadran i Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan, d) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Uppförd på FN-förteckningen:13.9.2007.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sirajuddin Jalaluddin Haqqani är en av de mest framträdande, inflytelserika, karismatiska och erfarna ledarna inom Haqqani-nätverket, en grupp kombattanter nära förbundna med såväl talibanerna som al-Qaida, och har sedan 2004 varit en av de höga operativa befälhavarna för nätverket.

Sirajuddin Haqqanis makt och auktoritet härrör till stor del från hans far, Jalaluddin Haqqani, en tidigare minister inom talibanregimen som var militär befälhavare bland talibanerna och kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna på båda sidorna av gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Under sin tid som minister inom talibanregimen upprättade Jalaluddin Haqqani mycket nära band med al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani är starkt förbunden med talibanerna, som finansierar hans operationer. Han mottar också finansiering av olika andra grupper och personer, bland annat av knarkkungar. Han är en central kanal för terroristoperationer i Afghanistan och understödjande verksamhet i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Hans förbindelser med talibanerna tillkännagavs i maj 2006 av mulla Dadullah, på den tiden en av talibanernas ledande militära befälhavare, som förklarade att han samarbetade med Sirajuddin Haqqani och planerade olika operationer tillsammans med honom. Han har även kopplingar till Jaish-e-Mohammad.

Sirajuddin Haqqani deltar aktivt i planeringen och genomförandet av angrepp riktade mot International Security Assistance Forces (Isaf) samt mot afghanska tjänstemän och civila, främst i Afghanistans östra och södra regioner. Han rekryterar och utsänder också fortlöpande kombattanter till provinserna Khost, Paktia och Paktika i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var inblandad i självmordsattacken mot en buss tillhörande en polishögskola i Kabul den 18 juni 2007, då 35 poliser dödades.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Född: 1969. Födelseort: byn Sheykhan, Pirkowti, distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket under Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, b) sedan början av 2010 talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, c) ledde ett träningsläger för icke-afghanska kombattanter i provinsen Paktika, d) har varit inblandad i vapentransporter till Afghanistan.

Uppförd på FN-förteckningen: 4.10.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Aziz Abbasin är en ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i östra Afghanistan och Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Sedan början av 2010 har Abbasin tagit order från Sirajuddin Haqqani och utsågs av denne till talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. Abbasin leder en talibanstyrka och har hjälpt till att driva ett träningsläger för utländska kombattanter med bas i provinsen Paktika. Abbasin har också deltagit i bakhåll mot fordon som använts för leveranser till den afghanska regeringens styrkor och i vapentransporter till Afghanistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titel: haji. Född: mellan 1975 och 1976. Födelseort: a) byn Minar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Darweshan, distriktet Garmser, provinsen Helmand. Nationalitet: afghansk. Nationellt id-nummer: a) nationellt afghanskt id-kort (tazkira) nr 57388 utfärdat i distriktet Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, b) bosättningskort nr 665, Ayno Maina, provinsen Kandahar, Afghanistan. Adress: a)Wesh, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b)Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c)Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, provinsen Kandahar, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) ägare till Rahat Ltd, b) inblandad i vapenleveranser till talibanerna, inklusive improviserade sprängladdningar, c) greps 2012 och befinner sig sedan januari 2013 i häkte i Afghanistan, d) associerad med Rahat Ltd

Uppförd på FN-förteckningen: 21.11.2012.


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 452/2013

av den 7 maj 2013

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 januari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Tysklands ansökan om registrering av beteckningen ”Eichsfelder Feldgieker”/”Eichsfelder Feldkieker” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 188, 28.6.2012, s. 6.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.2   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta osv.)

TYSKLAND

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (SGB)


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 453/2013

av den 7 maj 2013

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lakeland Herdwick [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 januari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Förenade kungarikets ansökan om registrering av beteckningen ”Lakeland Herdwick” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 162, 8.6.2012, s. 16.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.1   Färskt kött (och slaktbiprodukter)

FÖRENADE KUNGARIKET

Lakeland Herdwick (SUB)


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 454/2013

av den 7 maj 2013

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ail fumé d’Arleux [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 januari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Ail fumé d’Arleux” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 212, 19.7.2012, s. 6.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

FRANKRIKE

Ail fumé d’Arleux (SGB)


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 455/2013

av den 7 maj 2013

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη [Xira Syka Taxiarchi] [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 januari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Greklands ansökan om registrering av beteckningen ”Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη” (Xira Syka Taxiarchi) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EUT C 155, 1.6.2012, s. 11.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

GREKLAND

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (SUB)


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 456/2013

av den 16 maj 2013

om övergångsbestämmelser när det gäller kvoter för import av mjölk i enlighet med förordning (EG) nr 2535/2001 och kvoter för import av nötkött i enlighet med förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008, med anledningen av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

Inför Kroatiens anslutning till Europeiska unionen från och med den 1 juli 2013 är det nödvändigt att införa övergångsbestämmelser för vissa importkvoter i mjölk- och nötköttssektorerna, i syfte att göra det möjligt för importörer från Kroatien att delta i dessa kvoter.

(2)

I avdelning 2 kapitel I avsnitt 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (1) finns bestämmelser om att de aktörer som ansöker om importlicens ska godkännas av behörig myndighet i den medlemsstat där de är etablerade. För att säkerställa att aktörer från Kroatien från och med den 1 januari 2014 får tillträde till importkvoterna enligt kapitel I avsnitt 2 och avdelning 2 kapitel III avsnitt II i kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001, bör dessa aktörer tillåtas att lämna in ansökan och nödvändig bevisning för godkännande före den 1 oktober 2013 i stället för före den 1 april 2013. Kroatiens myndigheter bör informera de sökande om utfallet av godkännandeförfarandet före den 1 november 2013 i stället för före den 1 maj 2013 och sända relevanta förteckningar över godkända importörer till kommissionen före den 15 november 2013, i stället för före den 20 maj 2013.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (2) öppnas en årlig tullkvot för import av 63 703 ton fryst kött, med ben, av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning i gemenskapen varje år för perioden 1 juli–30 juni påföljande år. Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 412/2008 ska de som ansöker om importrättigheter intyga att de är godkända bearbetningsanläggningar enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt visa att de har varit verksamma inom sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur eller andra oxdjur under var och en av de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4). För att få importera under perioden den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014 ska de som ansöker om importrättigheter vad gäller det första villkoret bevisa att de är godkända bearbetningsanläggningar för export till unionen i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (5). När det gäller kravet att bevisa tidigare verksamhet i syfte att ansöka om importrättigheter i enlighet med förordning (EG) nr 412/2008, bör produktion i Kroatien under 2011 och 2012, i överensstämmelse med kroatisk lagstiftning, av bearbetade produkter innehållande nötkött uppfylla det kravet.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 431/2008 av den 19 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (6) öppnas en årlig tullkvot för import av 53 000 ton fryst kött av nötkreatur varje år för perioden 1 juli–30 juni påföljande år. När det gäller kvotperioden från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014 bör det anges att den bevisning som aktörer från Kroatien ska lägga fram för ansökan om importrättigheter inte ska avse import som skett från medlemsstater.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 2535/2001

1.   Genom undantag från artikel 8 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska, för import under perioden 1 januari–30 juni 2014 enligt de kvoter som avses i kapitel I avsnitt 2 och avdelning 2 kapitel III avsnitt II i den förordningen, godkännande beviljas sökanden som före den 1 oktober 2013 lämnar in en ansökan till behöriga myndigheter i Kroatien, där de är etablerade och där de är registrerade för mervärdesskattesyften, tillsammans med bevisning för att de både under 2011 och 2012 importerade till eller exporterade från Kroatien åtminstone 25 ton mjölkprodukter enligt kapitel 04 i den kombinerade nomenklaturen.

2.   För tillämpningen av punkt 1 ska transaktioner som görs för passiv eller aktiv förädling inte betraktas som import eller export.

3.   Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska den behöriga myndigheten i Kroatien före den 1 november 2013 informera de sökande om utfallet av godkännandeförfarandet och om eventuellt godkännandenummer. Godkännandet ska gälla till och med den 30 juni 2014.

4.   Genom undantag från artikel 10.1 i förordning (EG) nr 2535/2001 ska Kroatiens behöriga myndighet före den 15 november 2013 översända sina förteckningar över godkända importörer, i enlighet med punkt 3 i den artikeln, till kommissionen som ska vidarebefordra dem till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Endast importörer som finns upptagna i en förteckning får från och med den 20 november till och med den 30 november 2013 ansöka om licenser som gäller import under perioden 1 januari–30 juni 2014, i enlighet med artiklarna 11–14 i förordning (EG) nr 2535/2001.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 412/2008

Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 412/2008, när det gäller importkvotperioden 1 juli 2013–30 juni 2014, ska de som ansöker om importrättigheter avseende Kroatien bevisa att de är godkända bearbetningsanläggningar för export till unionen i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004 och för de behöriga myndigheterna i Kroatien påvisa att de har varit verksamma i sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur, i överensstämmelse med kroatisk lagstiftning, under var och en av de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 431/2008

Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 431/2008 för den kvotperiod som inleds den 1 juli 2013, ska de som ansöker om importrättigheter avseende Kroatien påvisa för de behöriga myndigheterna i Kroatien att en kvantitet nötkött enligt KN-nummer 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91 har importerats av dem eller på deras vägnar i enlighet med relevanta kroatiska tullbestämmelser under perioden 1 maj 2012–30 april 2013. Import från medlemsstater ska inte räknas med. Den kvantiteten ska utgöra referenskvantiteten.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att Kroatiens anslutningsfördrag träder i kraft och då samtidigt med det fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(2)  EUT L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  EUT L 130, 20.5.2008, s. 3.


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 457/2013

av den 16 maj 2013

om undantag från förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008 vad gäller importkvoter för nötkött för perioden mellan den 1 juli 2013 och den 30 juni 2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (2) öppnades en årlig tullkvot för import av 63 703 ton fryst kött, med ben, av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning i unionen för den årliga perioden mellan den 1 juli och den 30 juni påföljande år, uppdelad i fyra delperioder. Ansökningar om importrättigheter för denna tullkvotperiod kan göras under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod. Den sammanlagda årliga mängden är emellertid tillgänglig redan från första delperioden.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 431/2008 av den 19 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (3) öppnades en årlig tullkvot för import av 53 000 ton fryst kött av nötkreatur för den årliga perioden mellan den 1 juli och den 30 juni påföljande år. Ansökningar om importrättigheter för denna tullkvotperiod kan göras den 1 juni före importtullkvotsperiodens början.

(3)

Med anledning av Kroatiens anslutning till unionen från och med den 1 juli 2013 bör importörer från Kroatien tillåtas delta i dessa importkvoter. Det är därför nödvändigt att möjliggöra undantag från förordningarna (EG) nr 412/2008 och (EG) nr 431/2008 vad gäller tidsperioden för inlämnande av ansökningar. Dessa undantag bör emellertid inte inverka negativt på vare sig ekonomiska aktörer från medlemsstaterna eller den effektiva förvaltningen av dessa kvoter.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 412/2008

Genom undantag från artikel 6.2 i förordning (EG) nr 412/2008 ska ansökningar om importrättigheter för delperioden från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 september 2013 lämnas in mellan den 1 och den 5 juli 2013, och i alla händelser senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den 5 juli 2013.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 431/2008

1.   Genom undantag från artikel 5.1 i förordning (EG) nr 431/2008 ska ansökningar om importrättigheter för den importtullkvotsperiod som börjar den 1 juli 2013 lämnas in mellan den 24 juni och den 5 juli 2013, och i alla händelser senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den 5 juli 2013.

2.   Genom undantag från artikel 5.3 i förordning (EG) nr 431/2008 ska medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den 12 juli 2013 för den importtullkvotsperiod som börjar den 1 juli 2013 delge kommissionen de sammanlagda mängder som omfattas av ansökningar om importrättigheter.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  EUT L 130, 20.5.2008, s. 3.


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 458/2013

av den 16 maj 2013

om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 121 d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 (2) anges tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg. Ordalydelsen i definitionen av parti i artikel 1 i den förordningen bör förtydligas, så att den inte ger upphov till olika tolkningar och därmed olika praxis i medlemsstaterna.

(2)

Förordning (EG) nr 589/2008 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 andra stycket i förordning (EG) nr 589/2008 ska led i ersättas med följande:

”i)   parti: ägg i förpackningar eller i lösvikt från samma produktionsenhet eller förpackningscentral, belägen på ett och samma ställe, med samma värpdag eller datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-dag) eller förpackningsdag, samma produktionsmetod och, när det gäller kvalitets- och viktklassificerade ägg, samma kvalitets- och viktklass.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 163, 24.6.2008, s. 6.


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2013

av den 16 maj 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 460/2013

av den 16 maj 2013

om den minimitullsats för socker som ska fastställas för den tredje delanbudsinfordran inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) nr 36/2013

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 186 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 36/2013 (2) inleds en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2012/13 för import av socker enligt KN-numren 1701 14 10 och 1701 99 10 till nedsatt tullsats.

(2)

I enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 36/2013 måste kommissionen, mot bakgrund av de anbud som inkommit inom en delanbudsinfordran, besluta att antingen fastställa eller inte fastställa en minimitullsats per åttasiffrigt KN-nummer.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som inkommit inom den tredje delanbudsinfordran bör det fastställas en minimitullsats för socker enligt KN-numren 1701 14 10 och 1701 99 10.

(4)

För att ge en snabb signal till marknaden och säkerställa att åtgärden förvaltas effektivt bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller den tredje delanbudsinfordran inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) nr 36/2013, för vilken tidsfristen för inlämning av anbud löpte ut den 15 maj 2013, har det fastställts en minimitullsats, enligt vad som anges i bilagan till den här förordningen, för socker enligt KN-numren 1701 14 10 och 1701 99 10.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 16, 19.1.2013, s. 7.


BILAGA

Minimitullsats

(euro/ton)

Åttasiffrigt KN-nummer

Minimitullsats

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

Ingen minimitullsats fastställd (alla anbud har avvisats).

(X)

Inga anbud.


BESLUT

17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/22


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/219/GUSP

av den 16 maj 2013

om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/486/Gusp av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 5 och 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet beslut 2011/486/Gusp.

(2)

Den 16 och 22 april 2013 uppdaterade och ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2013.

På rådets vägnar

R. QUINN

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 57.


BILAGA

I.   Nedanstående uppgifter ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp

A.   Personer med anknytning till talibanerna

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titel: maulavi. Född: a) 1970 b) 1972 c) 1971 d) 1973 e) 1974 f) 1975. Födelseort: provinsen Kandahar, Afghanistan. Adress: Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Övriga upplysningar: a) tillverkare av improviserade sprängladdningar och människosmugglare för talibanerna, b) medlem av talibanerna med ansvar för den afghanska provinsen Badghis i mitten av 2010, c) tidigare talibanmedlem med ansvar för provinserna Sar-e Pul och Samangan, Afghanistan, d) i egenskap av talibanernas befälhavare i provinsen Kandahar, Afghanistan, deltog han i organiserandet av självmordsattentat i grannprovinserna, e) har anknytning till Abdul Samad Achekzai.

Uppförd på FN-förteckningen: 16.4.2013.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Adam Khan Achekzai upptogs på förteckningen den 16 april 2013 i enlighet med punkt 2 i resolution 2082 (2012) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som finns uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Adam Khan Achekzai är tillverkare av improviserade sprängladdningar och människosmugglare för talibanerna. Från 2012 har han konstruerat improviserade sprängladdningar och utbildat cirka 150 sprängladdningstillverkare till stöd för talibanerna. I slutet av 2010 var han en av talibanernas militära ledare som ansvarade för produktionen av improviserade sprängladdningar och självmordsvästar. Han var ställföreträdande för talibanernas smugglare av improviserade sprängladdningar, Abdul Samad Achekzai, och samordnade i egenskap av Samads ställföreträdare inköpsverksamheten för nätverket.

Utöver uppdragen som smugglare av improviserade sprängladdningar har Adam innehaft andra ledande uppdrag för talibanerna. I mitten av 2010 utsågs han till talibanernas ordförande för provinsen Badghis, Afghanistan. Adam är även talibanernas tidigare ordförande för provinserna Sar-e Pul och Samangan, Afghanistan. I egenskap av talibanernas befälhavare i provinsen Kandahar, Afghanistan, deltog han i organiserandet av självmordsattentat i grannprovinserna.

II.   Uppgifterna i förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp om nedanstående personer ska ersättas med följande uppgifter:

A.   Personer med anknytning till talibanerna

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad)

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Jordbruksminister under talibanregimen. Född: omkring 1968. Födelseort: a) distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, b) distriktet Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas Miram Shah Shura från maj 2007, b) talibanernas skugguvernör i provinsen Logar i slutet av 2012, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Sahak (Ghilzai).

Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Latif Mansur var i maj 2007 medlem i talibanernas råd Miram Shah. Han var 2009 talibanernas skugguvernör för provinsen Nangarhar, Afghanistan, och vid mitten av 2009 ledare för talibanernas politiska kommitté. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur hög talibanbefälhavare i östra Afghanistan.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (Mohamad Naim Barich Khudaidad) (alias a) mulla Naeem Barech, b) mulla Naeem Baraich, c) mulla Naimullah, d) mulla Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) mulla Naim Barich, g) mulla Naim Barech, h) mulla Naim Barech Akhund, i) mulla Naeem Baric, j) Naim Berich, k) haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad)

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för den civila luftfarten under talibanregimen. Född: omkring 1975. Födelseort: a) byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas militära kommitté från mars 2010, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) Tillhör klanen Barich.

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Naim är medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom den talibanska ledningen. Mohamad Naim kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif (Din Mohamad Hanif) (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad)

Titel: qari. Skäl till upptagande på förteckningen: a) minister för planering under talibanregimen, b) minister för högre utbildning under talibanregimen. Född: a) omkring 1955, b)1 januari 1969 (som Iadena Mohammad). Födelseort: a) byn Shakarlab-e Pain, distriktet Yaftali Sufla, provinsen Badakhshan, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad). Nationalitet: afghansk. Passnummer: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för provinserna Takhar och Badakhshan, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar (Jabar) Omari (alias a) mulla Jabar b) Muawin Jabbar)

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör för provinsen Baghlan (Afghanistan) under talibanregimen. Född: omkring 1958. Födelseort: provinsen Zabol, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: tillhör klanen Hutak.

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Jabar Omari tjänstgjorde i juni 2008 som ställföreträdare för Amir Khan Haqqani och som befälhavare för en väpnad grupp i distriktet Syuri i provinsen Zabol. I syfte att förstärka verksamheten i området utsågs han av den talibanska ledningen i juni 2008 till skugguvernör för provinsen Zabol.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (Mohamed Shafiq Ahmadi Fatih Khan) (alias Mohamed Shafiq Ahmadi)

Titel: mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. Född: 1956–1957. Födelseort: byn Charmistan, distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) talibanernas skugguvernör i provinsen Uruzgan i slutet av 2012, b) tillhör klanen Hutak.

Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titel: maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: högsta domstolens vice ordförande under talibanregimen. Född: a) 1957, b) 1953. Födelseort: provinsen Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Passnummer: afghanskt passnummer OA296623. Övriga upplysningar: a) biträdande chef för talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, till och med den 25 september 1998, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Uppförd på FN-förteckningen:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine (Jalaluddin) Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Skäl till upptagande på förteckningen: Na'ib Amir (ställföreträdande befälhavare). Adress: a)kvarteret Kela/kvarteret Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b)Manba’ul uloom madrassa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c)Dergey Manday madrassa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Född: omkring 1977/1978. Födelseort: a) Danda, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, b) byn Sarana, distriktet Gerda Seray (Garda Saray) i provinsen Paktia, Afghanistan, c) distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan, d) provinsen Khost, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Övriga upplysningar: a) ledare för Haqqani-nätverket i slutet av 2012, b) son till Jalaluddin Haqani, c) tillhör Sultan Khel-sektionen inom klanen Zadran i Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan, d) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Uppförd på FN-förteckningen:13.9.2007.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sirajuddin Jalaluddin Haqqani är en av de mest framträdande, inflytelserika, karismatiska och erfarna ledarna inom Haqqani-nätverket, en grupp kombattanter nära förbundna med såväl talibanerna som al-Qaida, och har sedan 2004 varit en av de höga operativa befälhavarna för nätverket.

Sirajuddin Haqqanis makt och auktoritet härrör till stor del från hans far, Jalaluddin Haqqani, en tidigare minister inom talibanregimen som var militär befälhavare bland talibanerna och kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna på båda sidorna av gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Under sin tid som minister inom talibanregimen upprättade Jalaluddin Haqqani mycket nära band med al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani är starkt förbunden med talibanerna, som finansierar hans operationer. Han mottar också finansiering av olika andra grupper och personer, bland annat av knarkkungar. Han är en central kanal för terroristoperationer i Afghanistan och understödjande verksamhet i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Hans förbindelser med talibanerna tillkännagavs i maj 2006 av mulla Dadullah, på den tiden en av talibanernas ledande militära befälhavare, som förklarade att han samarbetade med Sirajuddin Haqqani och planerade olika operationer tillsammans med honom. Han har även kopplingar till Jaish-e-Mohammad.

Sirajuddin Haqqani deltar aktivt i planeringen och genomförandet av angrepp riktade mot International Security Assistance Forces (Isaf) samt mot afghanska tjänstemän och civila, främst i Afghanistans östra och södra regioner. Han rekryterar och utsänder också fortlöpande kombattanter till provinserna Khost, Paktia och Paktika i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var inblandad i självmordsattacken mot en buss tillhörande en polishögskola i Kabul den 18 juni 2007, då 35 poliser dödades.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud)

Född: 1969. Födelseort: byn Sheykhan, Pirkowti-området, Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket under Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, b) sedan början av 2010 talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, c) ledde ett träningsläger för icke-afghanska kombattanter i provinsen Paktika, d) har varit inblandad i vapentransporter till Afghanistan.

Uppförd på FN-förteckningen:4.10.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Aziz Abbasin är en ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i östra Afghanistan och Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Sedan början av 2010 har Abbasin tagit order från Sirajuddin Haqqani och utsågs av denne till talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. Abbasin leder en talibanstyrka och har hjälpt till att driva ett träningsläger för utländska kombattanter med bas i provinsen Paktika. Abbasin har också deltagit i bakhåll mot fordon som använts för leveranser till den afghanska regeringens styrkor och i vapentransporter till Afghanistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titel: haji. Född: mellan 1975 och 1976. Födelseort: a) byn Minar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Darweshan, distriktet Garmser, provinsen Helmand. Nationalitet: afghansk. Nationellt id-nummer: a) nationellt afghanskt id-kort (tazkira) nr 57388 utfärdat i distriktet Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, b) bosättningskort nr 665, Ayno Maina, provinsen Kandahar, Afghanistan. Adress: a)Wesh, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, b)Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c)rumsnummer 33, femte våningen, Sarafi Market, Kandahar City, provinsen Kandahar, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) ägare till Rahat Ltd., b) inblandad i vapenleveranser till talibanerna, inklusive improviserade sprängladdningar, c) arresterad 2012 och satt i häkte i Afghanistan i januari 2013, d) associerad med Rahat Ltd.

Uppförd på FN-förteckningen:21.11.2012.


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/26


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 2 maj 2013

om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern

(ECB/2013/13)

(2013/220/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1), särskilt avsnitt 1.6 samt avsnitten 6.3.1, 6.3.2 och 6.4.2 i bilaga I,

med beaktande av riktlinje ECB/2013/4 av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (2), särskilt artiklarna 1.3, 5 och 7, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De standardkriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt punkt 6.3.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 förbehåller sig Eurosystemet rätten att avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant.

(3)

Omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern uppfyller för närvarande inte Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar som tillämpas på omsättningsbara skuldinstrument, i enlighet med bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

(4)

ECB-rådet har beaktat det samförståndsavtal som ingåtts mellan Republiken Cypern och Europeiska kommissionen, och som godkänts av medlemsstaterna, som speglar den ekonomiska och finansiella räddningsplanen för Cypern.

(5)

ECB-rådet anser att denna plan är adekvat och att de omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, oavsett vilka externa kreditbetyg de erhållit.

(6)

ECB-rådet har därför beslutat att åter godta sådana omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, dock med tillämpning av särskilda värderingsavdrag på sådana instrument som skiljer sig från de avdrag som framgår av avsnitt 6.4.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

(7)

Enligt artikel 7 i riktlinje ECB/2013/4 ska Eurosystemets kreditkvalitetströsklar inte gälla för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av staten i euroområdets medlemsstater som omfattas av ett EU–IMF-program utom i fall då ECB-rådet beslutar att medlemsstaten i fråga inte uppfyller villkoren för det ekonomiska stödet och/eller det makroekonomiska programmet. Enligt artikel 1.3 i samma riktlinje ska dock, vid tillämpningen av artiklarna 5.1 och 7, endast Irland, Republiken Grekland och Republiken Portugal anses vara medlemsstater i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program. Därför krävs ytterligare ett beslut från ECB-rådet för att upphäva Eurosystemets kreditkvalitetströsklar avseende omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern.

(8)

Denna exceptionella åtgärd kommer endast att tillämpas fram till den tidpunkt då ECB-rådet anser att den normala tillämpningen av Eurosystemets kriterier för godtagande och riskkontrollåtgärder avseende penningpolitiska transaktioner åter kan tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser i riktlinje ECB/2011/14 och godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern

1.   Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, såsom framgår av Eurosystemets ramverk för kreditbedömning av vissa omsättningsbara tillgångar i punkt 6.3.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14, ska tillfälligt upphöra att gälla för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern. Följaktligen ska, avseende artikel 5.1 och artikel 7 i riktlinje ECB/2013/4, Republiken Cypern anses vara en medlemsstat i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program.

2.   Omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern ska omfattas av de specifika värderingsavdrag som framgår av bilagan till detta beslut.

3.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och riktlinjerna ECB/2011/14 och ECB/2013/4, såsom dessa har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska detta beslut ges tolkningsföreträde.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 maj 2013.

Utfärdat i Bratislava den 2 maj 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 95, 5.4.2013, s. 23.


BILAGA

Värderingsavdrag för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern

Statsobligationer

Löptidsintervall

Värderingsavdrag för instrument med fast kupong eller rörlig ränta

Värderingsavdrag för nollkupongare

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Statligt garanterade bankobligationer och statligt garanterade företagsobligationer från icke-finansiella företag

Löptidsintervall

Värderingsavdrag för instrument med fast kupong eller rörlig ränta

Värderingsavdrag för nollkupongare

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

I enlighet med rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1) ska från och med den 1 juli 2013 endast den elektroniska utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter ska den tryckta utgåvan vara giltig och ha rättslig verkan i enlighet med villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 216/2013.