ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.118.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 118

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
30 april 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/206/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 april 2013 om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

1

 

 

2013/207/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 april 2013 om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 392/2013 av den 29 april 2013 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 vad gäller kontrollsystemet för ekologisk produktion

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 393/2013 av den 29 april 2013 om ändring av förordningarna (EG) nr 1120/2009 och (EG) nr 1122/2009 vad gäller kriterierna för stödberättigande och rapporteringsskyldigheten när det gäller vissa hampasorter med avseende på direktstöd till jordbrukare

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 394/2013 av den 29 april 2013 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monepantel ( 1 )

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 395/2013 av den 29 april 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

BESLUT

 

 

2013/208/EU

 

*

Rådets beslut av den 22 april 2013 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

21

 

 

2013/209/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 april 2013 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EFJLU) för räkenskapsåret 2012 [delgivet med nr C(2013) 2444]

23

 

 

2013/210/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 april 2013 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för räkenskapsåret 2012 [delgivet med nr C(2013) 2454]

30

 

 

2013/211/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2013/10)

37

 

 

RIKTLINJER

 

 

2013/212/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 19 april 2013 om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Rekommendation nr 93/13/COL från Eftas övervakningsmyndighet av den 21 februari 2013 om en samordnad kontrollplan för att fastställa förekomst av bedrägerier vid saluföring av vissa livsmedel

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/1


RÅDETS BESLUT

av den 22 april 2013

om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

(2013/206/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat bilaga XXI till avtalet.

(3)

Bilaga XXI till EES-avtalet innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang rörande statistik.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (3) bör införlivas i EES-avtalet, med vissa anpassningar för Norge, Island och Liechtenstein.

(5)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 166, 27.6.2012, s. 22.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2013

av den …

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (1) bör införlivas i avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 19s (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005) i bilaga XXI till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till:

”—

32012 R 0555: Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 (EUT L 166, 27.6.2012, s. 22)”.

2.

Texten i anpassningen ska ersättas med följande:

”a)

Punkterna 1 och 2 i tabell 1 i bilaga I ska inte gälla Norge.

b)

Tabell 1 i bilaga I ska inte gälla Island före maj 2017.

c)

Denna förordning ska inte gälla Liechtenstein.”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 555/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den …, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L 166, 27.6.2012, s. 22.

(2)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/3


RÅDETS BESLUT

av den 22 april 2013

om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

(2013/207/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 46 och 48 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang rörande samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet mellan de avtalsslutande parterna till EES-avtalet till att innefatta de åtgärder som finansieras via budgetposterna 04 01 04 08 och 04 03 05 för budgetåret 2013.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2013

av den …

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet för de avtalsslutande parterna till EES-avtalet bör utvidgas till att omfatta samarbete rörande fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive migrerande arbetstagare från tredjeländer.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.5 och 5.12 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

Orden ”budgetår 2012” ska ersättas med ”budgetåren 2012 och 2013”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


FÖRORDNINGAR

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 392/2013

av den 29 april 2013

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 vad gäller kontrollsystemet för ekologisk produktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt artikel 38 c och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007 måste aktörer som framställer, bereder, förvarar, släpper ut på marknaden, importerar eller exporterar produkter som framställs i överensstämmelse med produktionsreglerna i den förordningen låta sitt företag omfattas av det kontrollsystem som avses i artikel 27 i samma förordning. Tillämpningsföreskrifter för det kontrollsystemet fastställs i avdelning IV i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (2).

(2)

Enligt kontrollsystemet måste aktörerna anmäla sin verksamhet till den behöriga myndigheten, inklusive information om relevant kontrollorgan och de måste även underteckna en deklaration om att verksamheten bedrivs i enlighet med reglerna för ekologisk produktion och om att de i händelse av överträdelse eller oegentligheter godtar att åtgärder vidtas.

(3)

Enligt artikel 30.2 i förordning (EG) nr 834/2007 måste information avseende oegentligheter eller överträdelser som påverkar en produkts ekologiska status meddelas. För att öka effektiviteten måste aktörerna informera sina kontrollmyndigheter eller kontrollorgan om alla oegentligheter och överträdelser som påverkar den ekologiska statusen hos deras produkt, inklusive ekologiska produkter som de tar emot från andra aktörer.

(4)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts i samband med kontrollsystemets genomförande och i den ekologiska sektorns intresse, bör det fastställas vilket minimiantal prov som årligen bör tas och analyseras av kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen på grundval av en allmän riskbedömning för bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion. Om kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen misstänker att produkter som inte är tillåtna för ekologisk produktion används bör de ta och analysera prover av produkterna i fråga. I sådana fall bör inget minimiantal prov gälla. I alla andra fall får kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen också ta och analysera prover, för kontroll av bristande överensstämmelse med unionens ekologiska krav.

(5)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts i samband med kontrollsystemets genomförande och i den ekologiska sektorns intresse, är det lämpligt att fastställa ett förfarande för överföring av relevant information i de fall där aktören eller dennes underleverantörer kontrolleras av olika kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, eller där aktören eller dennes underleverantörer byter kontrollmyndighet eller kontrollorgan. För att kontrollsystemet ska fungera bör det vara möjligt att utbyta information och överföra aktörernas kontrolljournaler på lämpligt sätt, med iakttagande av de krav om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3). Aktörerna bör godta att uppgifter och information om dem och om deras verksamhet överförs och utbyts inom ramen för kontrollsystemet.

(6)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av kontrollsystemet och för att undvika oklarheter bör en definition av termen ”kontrolljournal” inkluderas i förordning (EG) nr 889/2008.

(7)

I artikel 29.3 i förordning (EG) nr 834/2007 nämns elektronisk certifiering med avseende på utformningen av styrkande dokumentation. Det bör klargöras att vid elektronisk certifiering behöver den styrkande dokumentationen inte undertecknas om dokumentationens äkthet visas på annat sätt genom en elektronisk metod som inte går att manipulera.

(8)

Tidigare erfarenheter har visat att det krävs förtydliganden när det gäller informationsutbytet mellan medlemsstaterna i fall där en medlemsstat konstaterar oegentligheter eller överträdelser som gäller överensstämmelsen hos produkter som importeras i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 eller artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (4).

(9)

Dessutom bör förfarandet för informationsutbyte mellan medlemsstaterna vid oegentligheter och överträdelser förtydligas, med beaktande av den bästa praxis som utvecklats sedan 2009.

(10)

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 33.1 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (5), är det viktigt att klargöra att medlemsstaterna bör se till att de utbetalande organen får tillräcklig information om de kontroller som genomförs i de fall där det inte är utbetalningsorganen själva som genomför kontrollerna.

(11)

Enligt artikel 44.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (6) ska medlemsstaterna i sina årliga rapporter ange eventuella ändringar av de fleråriga nationella kontrollplanerna för att beakta bland annat ny lagstiftning. Kommissionen bör förfoga över de uppgifter och den information som krävs om den tillsyn som utövas av medlemsstaternas behöriga myndigheter när det gäller ekologisk produktion. Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att ändra sina nationella kontrollplaner så att de omfattar tillsynen samt att ange ändringarna och relevanta ekologiska uppgifter i den årliga rapport som avses i artikel 44 i förordning (EG) nr 882/2004. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att redovisa de ekologiska uppgifterna i ett särskilt kapitel i den nationella kontrollplanen och i den årliga rapporten.

(12)

Utöver de kontrollskyldigheter som fastställs i förordning (EG) nr 882/2004, innehåller avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007 och förordning (EG) nr 889/2008 mer specifika bestämmelser om kontrollerna inom den ekologiska sektorn. För de fall där den behöriga myndigheten delegerar kontrolluppgifter till kontrollorgan som är privata, fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 mer detaljerade krav och skyldigheter som varje kontrollorgan måste uppfylla.

(13)

Tidigare erfarenheter har visat att de specifika bestämmelserna om kontroller av ekologiska produkter behöver vara mer detaljerade, särskilt för att man ska kunna stärka de behöriga myndigheternas tillsyn över de kontrollorgan som har delegerats kontrolluppgifter. Dessa bestämmelser bör ingå i medlemsstaternas kontrollsystem som inrättats i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007 som enhetliga minimikrav.

(14)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör ha dokumenterade förfaranden för delegering av uppgifter till och övervakning av kontrollorgan så att de kan se till att de lagstadgade kraven uppfylls.

(15)

Informationsutbytet inom och mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och kommissionen rörande den tillsyn som utövas av behöriga myndigheter behöver förbättras och enhetliga minimikrav bör antas.

(16)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

De kompletterande inslag som införs genom den här förordningen och som omfattas av det åtagande som ingår i den deklaration som undertecknas av aktören i enlighet med artikel 63.2 i förordning (EG) nr 889/2008 bör, för att kontrollarrangemangen ska vara effektiva, även gälla aktörer som undertecknat deklarationen innan den här förordningen börjar tillämpas.

(18)

För en smidig övergång från det nuvarande kontrollsystemet till det ändrade systemet, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2014.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 889/2008

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till som led s:

”s)   kontrolljournal: all information och alla dokument som inom ramen för kontrollsystemet överförs till medlemsstaternas behöriga myndigheter eller till kontrollmyndigheter och kontrollorgan av en aktör som omfattas av det kontrollsystem som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 834/2007, inbegripet all relevant information och alla dokument som avser den aktören eller dennes verksamhet och som innehas av behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan, med undantag för information och dokument som saknar betydelse för kontrollsystemets funktion.”

2.

I artikel 63.2 första stycket ska följande led läggas till som led d–h:

”d)

att i de fall där aktören och/eller dennes underleverantörer kontrolleras av olika kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i enlighet med det kontrollsystem som inrättats av den berörda medlemsstaten, godta informationsutbytet mellan de myndigheterna eller organen,

e)

att i de fall där aktören och/eller dennes underleverantörer byter kontrollmyndighet eller kontrollorgan, godta att kontrolljournalerna överförs till efterföljande kontrollmyndighet eller kontrollorgan,

f)

att i de fall där aktören lämnar kontrollsystemet, acceptera att utan dröjsmål informera berörd behörig myndighet och kontrollmyndighet eller kontrollorgan,

g)

att i de fall där aktören lämnar kontrollsystemet, godta att kontrolljournalen bevaras under en period på minst fem år,

h)

att åtaga sig att utan dröjsmål informera de relevanta kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen om alla oegentligheter eller överträdelser som påverkar den ekologiska statusen hos produkten eller hos de ekologiska produkter som tas emot från andra aktörer eller underleverantörer.”

3.

I artikel 65 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska ta och analysera prover för att upptäcka produkter som inte är tillåtna för ekologisk produktion, för att kontrollera produktionsmetoder som inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion eller för att upptäcka eventuell förorening med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion. Det antal prover som årligen ska tas och analyseras av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska motsvara minst 5 % av antalet aktörer som omfattas av dess kontroll. Urvalet av de aktörer där prover ska tas ska baseras på en allmän riskbedömning för bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion. I den allmänna riskbedömningen ska alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan beaktas.

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganen ska ta och analysera prover i alla fall där man misstänker att produkter eller produktionsmetoder som inte är tillåtna för ekologisk produktion används. I sådana fall ska inget minimiantal för de prover som ska tas och analyseras gälla.

I alla andra fall får kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen också ta och analysera prover för att kontrollera förekomsten av produkter som inte är tillåtna för ekologisk produktion, för att kontrollera om produktionsmetoder inte överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion eller för att spåra eventuell förorening med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion.”

4.

I artikel 68.1 ska följande stycke läggas till:

”Vid elektronisk certifiering enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 834/2007 ska undertecknande i fält 8 i den styrkande dokumentationen inte krävas om dokumentationens äkthet visas på annat sätt genom en elektronisk metod som inte går att manipulera.”

5.

Artiklarna 92 och 92a ska ersättas med följande:

”Artikel 92

Informationsutbyte mellan kontrollmyndigheter, kontrollorgan och behöriga myndigheter

1.   I de fall då aktören och/eller den aktörens underleverantörer inte kontrolleras av samma kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, ska kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen utbyta relevant information om den verksamhet som omfattas av deras kontroll.

2.   När aktörer och/eller deras underleverantörer byter kontrollmyndighet eller kontrollorgan, ska de berörda kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen utan dröjsmål anmäla bytet till den behöriga myndigheten.

Föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan ska lämna över relevanta delar av den berörda aktörens kontrolljournal och de rapporter som avses i artikel 63.2 andra stycket till efterföljande kontrollmyndighet eller kontrollorgan.

Den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet ska se till att aktören har åtgärdat eller håller på att åtgärda de fall av bristande efterlevnad som är noterade i rapporten från föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan.

3.   Om en aktör lämnar kontrollsystemet, ska aktörens kontrollmyndighet eller kontrollorgan utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten.

4.   Om en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan konstaterar oegentligheter eller överträdelser som påverkar produkters ekologiska status, ska den utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utsåg eller godkände den i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007.

På eget initiativ får denna behöriga myndighet även kräva all annan information om oegentligheter eller överträdelser.

Vid fall där oegentligheter eller överträdelser konstateras med avseende på produkter som omfattas av andra kontrollmyndigheters eller kontrollorgans kontroll, ska även de myndigheterna eller organen utan dröjsmål informeras.

5.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder och inrätta dokumenterade förfaranden för att möjliggöra informationsutbyte mellan alla kontrollmyndigheter som de har utsett och/eller alla kontrollorgan som de har godkänt i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 834/2007, inklusive förfaranden för informationsutbyte i syfte att kontrollera den styrkande dokumentation som avses i artikel 29.1 i den förordningen.

6.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder och inrätta dokumenterade förfaranden för att se till att information om inspektions- och besöksresultaten enligt artikel 65 i den här förordningen lämnas in till det utbetalande organet alltefter dess behov enligt artikel 33.1 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 (7).

Artikel 92a

Informationsutbyte mellan olika medlemsstater och kommissionen

1.   När en medlemsstat konstaterar oegentligheter eller överträdelser med avseende på en produkt som härrör från en annan medlemsstat och som är försedd med de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och avdelning III och/eller bilaga XI till denna förordning, ska den utan dröjsmål anmäla detta till den medlemsstat som har utsett kontrollmyndigheten eller godkänt kontrollorganet, de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen.

2.   När en medlemsstat med avseende på produkter som importerats i enlighet med artikel 33.2 eller 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 konstaterar oegentligheter eller överträdelser rörande kraven i den förordningen eller i förordning (EG) nr 1235/2008, ska den utan dröjsmål anmäla detta till de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen.

3.   När en medlemsstat med avseende på produkter som importerats i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008 konstaterar oegentligheter eller överträdelser rörande kraven i den förordningen och i förordning (EG) nr 834/2007, ska den utan dröjsmål anmäla detta till den medlemsstat som utfärdade tillståndet, de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen. Anmälan ska skickas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen om oegentligheten eller överträdelsen gäller produkter för vilka medlemsstaten själv utfärdat det tillstånd som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008.

4.   Den medlemsstat som mottar en anmälan rörande produkter med bristande överensstämmelse i enlighet med punkt 1 eller 3 eller den medlemsstat som utfärdade det tillstånd som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008 för en produkt för vilken en avvikelse eller överträdelse har konstaterats, ska undersöka ursprunget till oegentligheterna eller överträdelserna. Den ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder.

Den ska informera den medlemsstat som skickade anmälan, de andra medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits genom att besvara den ursprungliga anmälan genom det system som avses i artikel 94.1. Svaret ska skickas inom 30 kalenderdagar från datumet för den ursprungliga anmälan.

5.   Den medlemsstat som skickade den ursprungliga anmälan får vid behov begära kompletterande uppgifter från den svarande medlemsstaten. Den medlemsstat som skickade den ursprungliga anmälan ska under alla förhållanden göra de införanden och uppdateringar som krävs i det system som avses i artikel 94.1 efter att ha mottagit ett svar eller kompletterande uppgifter från en medlemsstat som mottagit anmälan.

Artikel 92b

Offentliggörande av information

Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt, även via internet, med hjälp av förlagan i bilaga XII till denna förordning, ge allmänheten tillgång till de uppdaterade register som avses i artikel 28.5 i förordning (EG) nr 834/2007 och som innehåller uppdaterad styrkande dokumentation enligt artikel 29.1 i den förordningen. Medlemsstaterna ska vederbörligen iaktta de krav om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (8).

6.

I avdelning IV ska följande kapitel läggas till som kapitel 9:

KAPITEL 9

De behöriga myndigheternas tillsyn

Artikel 92c

Tillsynsverksamhet avseende kontrollorgan

1.   Den tillsynsverksamhet som utövas av behöriga myndigheter som delegerar kontrolluppgifter till kontrollorgan i enlighet med artikel 27.4 b i förordning (EG) nr 834/2007 ska inriktas på utvärdering av kontrollorganens operativa prestation, med beaktande av resultatet av arbetet i det nationella ackrediteringsorgan som avses i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (9).

Tillsynsverksamheten ska omfatta en bedömning av kontrollorganens interna förfaranden för kontroll, förvaltning och granskning av kontrolljournaler mot bakgrund av de skyldigheter som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 och kontroll av hur bristande överensstämmelser respektive överklaganden och klagomål hanteras.

2.   De behöriga myndigheterna ska kräva att kontrollorganen lämnar in dokumentation om sina riskbedömningsförfaranden.

Riskbedömningsförfarandena ska vara utformade så att

a)

resultatet av riskbedömningen kan ligga till grund för att fastställa frekvensen av oanmälda eller anmälda årliga inspektioner och besök,

b)

ytterligare stickprovsbesök enligt artikel 65.4 genomförs i enlighet med riskkategorin hos minst 10 % av de aktörer som omfattas av kontrakt,

c)

minst 10 % av alla inspektioner och besök som genomförs i enlighet med artikel 65.1 och 65.4 är oanmälda,

d)

urvalet av aktörer som ska underkastas oanmälda inspektioner och besök fastställs på grundval av riskbedömningen och dessa planeras i enlighet med risknivån.

3.   De behöriga myndigheter som delegerar kontrolluppgifter till kontrollorgan ska kontrollera att kontrollorganen har tillräcklig kunskap, inklusive kunskap om de riskfaktorer som påverkar produkternas ekologiska status, kvalifikationer, utbildning och erfarenhet avseende ekologisk produktion i allmänhet samt avseende relevant unionslagstiftning, och att det finns lämpliga regler om arbetsplatsrotering mellan inspektörer.

4.   De behöriga myndigheterna ska ha dokumenterade förfaranden för delegering av uppgifter till kontrollorgan i enlighet med artikel 27.5 i förordning (EG) nr 834/2007 och för tillsyn i enlighet med denna artikel, med detaljerade regler för den information som ska lämnas av kontrollorganen.

Artikel 92d

Förteckning över åtgärder i händelse av oegentligheter och överträdelser

De behöriga myndigheterna ska anta och till kontrollorgan som har delegerats kontrolluppgifter översända en förteckning över åtminstone oegentligheter och överträdelser som påverkar produkters ekologiska status samt motsvarande åtgärder som kontrollorganen ska vidta i händelse av oegentligheter eller överträdelser som begås av aktörer som står under deras kontroll och som deltar i ekologisk produktion.

Behöriga myndigheter får på eget initiativ även ta med annan relevant information i förteckningen.

Artikel 92e

Årlig inspektion av kontrollorgan

De behöriga myndigheterna ska organisera en årlig inspektion av de kontrollorgan som har delegerats kontrolluppgifter i enlighet artikel 27.4 b i förordning (EG) nr 834/2007. Den behöriga myndigheten ska vid den årliga inspektionen beakta resultatet av arbetet i det nationella ackrediteringsorgan som avses i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008. Vid den årliga inspektionen ska den behöriga myndigheten särskilt kontrollera

a)

överensstämmelsen med det normala kontrollförfarande för kontrollorganet som lagts fram för den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 27.6 a i förordning (EG) nr 834/2007,

b)

att kontrollorganet har tillräckligt stort antal av väl kvalificerad och erfaren personal i enlighet med artikel 27.5 b i förordning (EG) nr 834/2007 samt att utbildning om risker som påverkar produkternas ekologiska status har genomförts,

c)

att kontrollorganet har och följer dokumenterade förfaranden och mallar för

i)

den årliga riskbedömningen enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii)

utarbetande av en riskbaserad strategi för provtagning samt utförande av provtagning och laboratorieanalys,

iii)

informationsutbyte med andra kontrollorgan och med den behöriga myndigheten,

iv)

inledande och uppföljande kontroller av aktörer som står under dess kontroll,

v)

tillämpningen och uppföljningen av den förteckningen över åtgärder som ska vidtas i händelse av överträdelser eller oegentligheter,

vi)

iakttagande av kraven på skydd av personuppgifter för de aktörer som står under dess kontroll enligt de medlemsstater där den behöriga myndigheten bedriver sin verksamhet och i enlighet med direktiv 95/46/EG.

Artikel 92f

Ekologiska uppgifter i den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapporten

Medlemsstaterna ska se till att de fleråriga nationella kontrollplaner som avses i artikel 41 i förordning (EG) nr 882/2004 omfattar tillsynen av de kontroller som genomförs av den ekologiska produktionen i enlighet med den här förordningen och att de särskilda uppgifter om tillsynen, nedan kallade ekologiska uppgifter, ingår i den årliga rapport som avses i artikel 44 i förordning (EG) nr 882/2004. De ekologiska uppgifterna ska omfatta de områden som anges i bilaga XIIIb till den här förordningen.

De ekologiska uppgifterna ska bygga på information om de kontroller som genomförs av kontrollorganen och/eller kontrollmyndigheterna samt på granskningar som utförs av den behöriga myndigheten.

Uppgifterna ska redovisas enligt de mallar som återfinns i bilaga XIIIc till denna förordning, från och med år 2015 för år 2014.

Medlemsstaterna får införa de ekologiska uppgifterna i ett särskilt kapitel i sina nationella kontrollplaner och årliga rapporter.

7.

Bilagorna XIIIb och XIIIc, vilkas text återfinns i bilagan till denna förordning, ska införas.

Artikel 2

Övergångsbestämmelse

Leden d–h i artikel 63.2 första stycket i förordning (EG) nr 889/2008, vilka införs genom artikel 1.2 i den här förordningen, ska även gälla de aktörer som har undertecknat den deklaration som avses i artikel 63.2 i förordning (EG) nr 889/2008 före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  EUT L 25, 28.1.2011, s. 8.

(6)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 25, 28.1.2011, s. 8.

(8)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(9)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.”


BILAGA

BILAGA XIIIb

Ämnen som ska behandlas av den nationella behöriga myndigheten i de ekologiska uppgifter som avses i artikel 92f

1.   Information om behörig myndighet för den ekologiska produktionen

det organ som är behörig myndighet

de resurser som den behöriga myndigheten har till förfogande

beskrivning av revisioner som utförts av den behöriga myndigheten (hur och av vem)

den behöriga myndighetens dokumenterade förfarande

2.   Beskrivning av kontrollsystemet för ekologisk produktion

system av kontrollorgan och/eller kontrollmyndigheter

registrerade aktörer som omfattas av kontrollsystemet – minsta antal årliga inspektioner

tillämpningen av den riskbaserade strategin

3.   Information om kontrollorgan/kontrollmyndigheter

förteckning över kontrollorgan/kontrollmyndigheter

uppgifter som har delegerats till kontrollorgan/överlåtits till kontrollmyndigheter

tillsyn av delegerade kontrollorgan (av vem och hur)

samordning av verksamhet i händelse av mer än ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet

utbildning av den personal som genomför kontrollerna

anmälda/oanmälda inspektioner och besök.

BILAGA XIIIc

Mallar för de ekologiska uppgifter som avses i artikel 92f

Rapport om officiella kontroller inom den ekologiska sektorn

Land:

År:

1.   Information om kontroller av aktörer

Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Antal registrerade aktörer per kontrollorgan eller kontrollmyndighet

Antal registrerade aktörer

Antal årliga inspektioner

Antal kompletterande riskbaserade besök

Totalt antal inspektioner/besök

Jordbruksproducenter (1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (3)

Jordbruksproducenter (1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (3)

Jordbruksproducenter (1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (3)

Jordbruksproducenter (1)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (2)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (3)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten Namn på behörig myndighet

Antal registrerade aktörer

Antal analyserade prover

Antal prover som pekar på en överträdelse av förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 1235/2008

Jordbruksproducenter (4)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (5)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (6)

Jordbruksproducenter (4)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (5)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (6)

Jordbruksproducenter (4)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (5)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (6)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Antal registrerade aktörer

Antal konstaterade oegentligheter eller överträdelser (10)

Antal tillämpade åtgärder avseende partiet eller den bedrivna produktionen (11)

Antal åtgärder som tillämpats på aktören (12)

Jordbruksproducenter (7)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (8)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (9)

Jordbruksproducenter (7)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (8)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (9)

Jordbruksproducenter (7)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (8)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (9)

Jordbruksproducenter (7)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (8)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (9)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Information om tillsyn och revisioner

Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Antal registrerade aktörer per kontrollorgan eller kontrollmyndighet

Antal registrerade aktörer

Dokumentkontroll och kontorsrevision (16)

(Antal kontrollerade aktörsjournaler)

Antal revisionsgranskningar (17)

Antal vittnesgranskningar (18)

Jordbruksproducenter (13)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (14)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (15)

Jordbruksproducenter (13)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (14)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (15)

Jordbruksproducenter (13)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (14)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (15)

Jordbruksproducenter (13)

Produktionsenheter för vattenbruksdjur

Förädlare (14)

Importörer

Exportörer

Andra aktörer (15)

MS-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Slutsatser om den ekologiska produktionens kontrollsystem

Kodnummer för kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

Återkallande av godkännandet

Åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att den ekologiska produktionens kontrollsystem är effektivt (efterlevnad)

Ja/Nej

Fr.o.m.

(datum)

T.o.m.

(datum)

MS-EKO-01

 

 

 

 

MS-EKO-02

 

 

 

 

MS-EKO-…

 

 

 

 

Yttrande om den allmänna funktionen när det gäller den ekologiska produktionens kontrollsystem:


(1)  Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(2)  Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(3)  Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(4)  Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(5)  Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(6)  Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(7)  Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(8)  Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(9)  Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(10)  Endast oegentligheter och överträdelser ska inkluderas som påverkar produkters ekologiska status och/eller har resulterat i en åtgärd som håller på att vidtas.

(11)  Om en oegentlighet konstateras som gäller uppfyllandet av kraven i denna förordning, ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet se till att ingen hänvisning till den ekologiska produktionsmetoden görs i märkningen och marknadsföringen av hela det parti eller den produktionsomgång som påverkas av denna oegentlighet, om detta står i proportion till betydelsen av det krav som inte har iakttagits samt till avvikelsens art och särskilda omständigheterna (i enlighet med artikel 30.1 första stycket i förordning (EG) nr 834/2007).

(12)  Om en allvarlig överträdelse eller en överträdelse med långvarig verkan upptäcks, ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet förbjuda den berörda aktören att saluföra produkter som åberopar den ekologiska produktionsmetoden i märkningen och marknadsföringen under en period som ska överenskommas med medlemsstatens behöriga myndighet (enligt artikel 30.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007).

(13)  Med jordbruksproducenter menas rena jordbruksproducenter, producenter som även är förädlare, producenter som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(14)  Med förädlare menas rena förädlare, förädlare som även är importörer och övriga producenter med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(15)  Med aktörer menas handlare (grossister och detaljhandlare) och övriga aktörer med blandad verksamhet, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

(16)  Med dokumentkontroll avses en genomgång av relevanta allmänna dokument där kontrollorganets struktur, funktioner och kvalitetsledning beskrivs. Med kontorsrevision avses en revision av kontrollorganet, inklusive kontroll av aktörernas journaler och av hur bristande överensstämmelser och klagomål hanteras, den minsta tillåtna kontrollfrekvensen, användningen av en riskbaserad strategi, oanmälda besök och uppföljningsbesök, provtagningspolicyn samt informationsutbytet med andra kontrollorgan och kontrollmyndigheter.

(17)  Kontrollgranskning: Den behöriga myndighetens inspektion hos en aktör för att kontrollera om kontrollorganets operativa förfaranden efterlevs och för att kontrollera deras effektivitet.

(18)  Vittnesgranskning: Den behöriga myndighetens observation av en inspektion som en inspektör från kontrollorganet genomför.


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 393/2013

av den 29 april 2013

om ändring av förordningarna (EG) nr 1120/2009 och (EG) nr 1122/2009 vad gäller kriterierna för stödberättigande och rapporteringsskyldigheten när det gäller vissa hampasorter med avseende på direktstöd till jordbrukare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 39.2 och artikel 142 h, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 39.1 i förordning (EG) nr 73/2009 ska arealer som används för produktion av hampa endast berättiga till direktstöd om de sorter som används har en tetrahydrokannabinolhalt som inte överstiger 0,2 %. Enligt artikel 124.3 i förordning (EG) nr 73/2009 ska artikel 39 i samma förordning även tillämpas på arealer som omfattas av systemet med samlat gårdsstöd i de nya medlemsstaterna.

(2)

Enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2), ska stödrättigheter för arealer med hampa endast beviljas om jordbrukaren använder utsäde av de sorter som förtecknas i gemensamma sortlistan, med undantag av sorterna Finola och Tiborszállási, som för närvarande endast ger rätt till stöd i Finland respektive Ungern.

(3)

Med hänsyn till rapporteringen från vissa medlemsstater och med tanke på att det redan finns ett förfarande för att i medlemsstaterna utesluta vissa sorter, kan systemet på unionsnivå förenklas genom att man stryker den bestämmelse som begränsar stödberättigandet för arealer med sorterna Finola och Tiborszállási till vissa medlemsstater.

(4)

Det förfarande som ska följas, när prov av en viss sort överstiger den tetrahydrokannabinolhalt som fastställs i artikel 39.1 i förordning (EG) nr 73/2009, fastställs i artikel 40 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (3).

(5)

Eftersom medlemsstaterna har tillgång till alla upplysningar som krävs för att begära kommissionens tillstånd att förbjuda försäljning av hampasorter som överstiger den tetrahydrokannabinolhalt som fastställs i artikel 39.1 i förordning (EG) nr 73/2009 och utesluta den sorten från rätten till direktstöd, kan systemet förenklas ytterligare genom att man stryker skyldigheten att rapportera resultaten av analyserna av tetrahydrokannabinolhalten i proven av den aktuella sorten.

(6)

Förordningarna (EG) nr 1120/2009 och (EG) nr 1122/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 10 i förordning (EG) nr 1120/2009 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Produktion av hampa

Vid tillämpning av artikel 39 i förordning (EG) nr 73/2009 ska stödrättigheter för arealer planterade med hampa endast beviljas om jordbrukaren använder utsäde av de sorter som förtecknas i gemensamma sortlistan, i den version som är giltig den 15 mars det år då stödet beviljas och som har offentliggjorts i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 2002/53/EG (4). Utsädet ska vara certifierat enligt rådets direktiv 2002/57/EG (5).

Artikel 2

Artikel 40.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009 ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(5)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.”


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 394/2013

av den 29 april 2013

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monepantel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Monepantel är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans för muskel, fett, lever och njure från får och get, med undantag för djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

(4)

En ansökan om att lägga till uppgifter i den befintliga posten för monepantel så att den omfattar mjölk från får har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(5)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 470/2009 ska Europeiska läkemedelsmyndigheten överväga att tillämpa de MRL-värden som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel på ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, eller de MRL-värden som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett eller flera djurslag på andra djurslag. Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel har rekommenderat att ett MRL-värde fastställs för monepantel för mjölk från får, och att detta MRL-värde extrapoleras till mjölk från get.

(6)

Posten för monepantel i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras genom att MRL-värdena för mjölk från får och get förs in.

(7)

De berörda parterna bör medges en rimlig övergångsperiod för att vidta de åtgärder som kan krävas för att följa det nya MRL-värdet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 juni 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska posten för monepantel ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Monepantel

Monepantelsulfon

Får, get

700 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel / Medel mot endoparasiter”

7 000 μg/kg

Fett

5 000 μg/kg

Lever

2 000 μg/kg

Njure

170 μg/kg

Mjölk


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 395/2013

av den 29 april 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/21


RÅDETS BESLUT

av den 22 april 2013

om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(2013/208/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 148.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av sysselsättningskommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 145 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att medlemsstaterna och unionen ska arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi och särskilt för att främja en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är mottaglig för ekonomiska förändringar i syfte att uppnå de mål som uppställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

(2)

Den av kommissionen föreslagna Europa 2020-strategin gör det möjligt för unionen att inrikta sin ekonomi på en smart och hållbar tillväxt för alla i kombination med hög sysselsättning, hög produktivitet och en hög grad av social sammanhållning. Den 13 juli 2010 antog rådet sin rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik (3). Vidare antog rådet den 21 oktober 2010 sitt beslut 2010/707/EU om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningpolitik (4) (nedan kallade sysselsättningsriktlinjerna). Denna samling riktlinjer utgör tillsammans de integrerade riktlinjerna för genomförandet av Europa 2020-strategin. Fem överordnade mål, som förtecknas under de relevanta integrerade riktlinjerna, utgör de gemensamma målsättningar som vägleder medlemsstaternas åtgärder, med beaktande av medlemsstaternas olika utgångslägen och nationella förutsättningar samt unionens ståndpunkter och förutsättningar. Den europeiska sysselsättningsstrategin är av central betydelse för att förverkliga de sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska målen i Europa 2020-strategin.

(3)

De integrerade riktlinjerna ligger i linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010. De ger medlemsstaterna tydlig vägledning när de upprättar sina nationella reformprogram och genomför reformerna. Sysselsättningsriktlinjerna bör ligga till grund för eventuella landsspecifika rekommendationer som rådet kan rikta till medlemsstaterna i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget, parallellt med de landsspecifika rekommendationer som riktas till medlemsstaterna i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget. Sysselsättningsriktlinjerna bör också ligga till grund för upprättandet av den gemensamma sysselsättningsrapport som rådet och kommissionen varje år lägger fram för Europeiska rådet.

(4)

Genomgången av medlemsstaternas utkast till nationella reformprogram, i den gemensamma sysselsättningsrapport som antogs av rådet den 28 februari 2013, visar att medlemsstaterna även i fortsättningen bör satsa på följande prioriteringar: öka deltagandet på arbetsmarknaden och minska den strukturella arbetslösheten, utveckla en kvalificerad arbetskraft som tillgodoser behoven på arbetsmarknaden samt främja kvalitet i arbetet och livslångt lärande, förbättra utbildningssystemens resultat på alla nivåer och öka deltagandet i högre utbildning samt främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

(5)

Sysselsättningsriktlinjerna som antogs 2010 bör förbli oförändrade fram till 2014 så att man kan inrikta sig på genomförandet av dem. Fram till slutet av 2014 bör eventuella uppdateringar av sysselsättningsriktlinjerna vara strikt begränsade. Under 2011 och 2012 fortsatte sysselsättningsriktlinjerna att gälla. De ska fortsätta att gälla under 2013

(6)

Medlemsstaterna bör undersöka hur Europeiska socialfonden kan utnyttjas i samband med genomförandet av sysselsättningsriktlinjerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik enligt bilagan till beslut 2010/707/EU ska fortsätta att gälla under 2013 och ska beaktas i medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  Yttrande av den 6 februari 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 13 februari 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  EUT L 308, 24.11.2010, s. 46.


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 april 2013

om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EFJLU) för räkenskapsåret 2012

[delgivet med nr C(2013) 2444]

(2013/209/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artiklarna 27, 30 och 33,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska kommissionen besluta om avslutande av räkenskaperna för de utbetalande organ som avses i artikel 6 i den förordningen på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna sänder in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och en försäkran om att de inlämnade räkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga samt rapporter från de attesterande organen.

(2)

Räkenskapsåret för EGFJ-räkenskaperna löper från den 16 oktober år ”N-1” till den 15 oktober år ”N” i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU (2). Vid avslutandet av räkenskaperna är det för att harmonisera referensperioden för EFJLU-utgifter till referensperioden för EGFJ-utgifter lämpligt att för räkenskapsåret 2012 beakta utgifter som medlemsstaterna haft mellan den 16 oktober 2011 och den 15 oktober 2012.

(3)

I artikel 10.2 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (3) föreskrivs att det belopp som i enlighet med det beslut om avslutande av räkenskaperna som avses i artikel 10.1 första stycket i den förordningen ska betalas in av eller ut till varje medlemsstat ska fastställas genom att de mellanliggande utbetalningarna för det aktuella räkenskapsåret dras av från den utgift som godkänts för samma år enligt punkt 1. Kommissionen ska dra av det beloppet från nästa mellanliggande betalning eller lägga till det till nästa mellanliggande betalning.

(4)

Kommissionen har granskat de insända uppgifterna och har före den 31 mars 2013 delgett medlemsstaterna resultatet av granskningen, tillsammans med uppgifter om de ändringar som behöver göras.

(5)

Med stöd av årsräkenskaper och kompletterande dokument för vissa av de utbetalande organen kan kommissionen fatta beslut om huruvida de insända årsräkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga. I bilaga I förtecknas de belopp som avslutats fördelat per medlemsstat och de belopp som ska betalas in av eller betalas ut till varje medlemsstat.

(6)

Uppgifterna från vissa andra utbetalande organ kräver ytterligare utredningar, och deras räkenskaper kan därför inte avslutas i detta beslut. Bilaga II visar de utbetalande organen i fråga.

(7)

Kommissionen får i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1290/2005 besluta om minskning eller tillfälligt inställande av de mellanliggande betalningarna till medlemsstaterna. Kommissionen ska informera medlemsstaten om detta. För att undvika alla förtida eller tillfälliga återbetalningar av de aktuella beloppen, bör dessa inte godkännas i detta beslut, utan de bör omfattas av ytterligare kontroll i enlighet med förfarandet för kontroll av överensstämmelse i artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(8)

I enlighet med artikel 33.8 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om ingen indrivning har ägt rum innan ett program för landsbygdsutveckling har avslutats inom fyra år efter den dag då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheterna gjordes, eller inom åtta år i de fall då indrivningen ingår i ett förfarande i det nationella rättsväsendet eller vid programmets slut, om denna fyraårs- eller åttaårsfrist löper ut innan dess. Enligt artikel 33.4 i samma förordning ska medlemsstaterna tillsammans med årsräkenskaperna tillställa kommissionen en sammanfattande redovisning av de förfaranden för återkrav som har inletts med anledning av oegentligheter. Tillämpningsföreskrifter för medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter beträffande de belopp som ska återkrävas fastställs i förordning (EG) nr 885/2006. I bilaga III till den förordningen finns den tabell som medlemsstaterna skulle lämna in under 2013. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna har fyllt i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir i de fall då ingen indrivning har ägt rum inom fyra respektive åtta år. Detta beslut föregriper inte eventuella framtida beslut om överensstämmelse enligt artikel 33.5 i förordning (EG) nr 1290/2005

(9)

Enligt artikel 33.7 i förordning (EG) nr 1290/2005 får en medlemsstat besluta att avbryta indrivningen sedan ett program för landsbygdsutveckling har avslutats. Ett sådant beslut får fattas endast om de redan åsamkade och förväntade kostnaderna för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att genomföra indrivning därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oegentligheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om ett sådant beslut har fattats inom fyra år efter den dag då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet gjordes, eller inom åtta år om indrivningen ingår i ett förfarande i det nationella rättsväsendet, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen till 100 % bäras av EU-budgeten. I den sammanfattande redovisning som avses i artikel 33.4 i förordning (EG) nr 1290/2005 anges de belopp för vilka medlemsstaterna beslutade att inte fullfölja indrivningsförfarandena och anledningarna till detta. Beloppen belastar inte de berörda medlemsstaterna utan bärs av EU-budgeten. Detta beslut föregriper inte eventuella framtida beslut om överensstämmelse enligt artikel 33.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(10)

I enlighet med artikel 30.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 föregriper inte detta beslut eventuella senare beslut som fattas av kommissionen om att undanta sådana utgifter som inte verkställts i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser från EU-finansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag av de utbetalande organ som avses i artikel 2 avslutas härmed de räkenskaper för räkenskapsåret 2012 som redovisats av medlemsstaternas utbetalande organ och som gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EFJLU).

De belopp som enligt detta beslut ska krävas tillbaka från eller betalas ut till varje medlemsstat, även de som följer av tillämpningen av artikel 33.8 i förordning (EG) nr 1290/2005, anges i bilaga I.

Artikel 2

De räkenskaper som medlemsstaternas utbetalande organ har redovisat för räkenskapsåret 2012 beträffande utgifter per landsbygdsutvecklingsprogram som finansieras av EJFLU och som anges i bilaga II, ska avskiljas från detta beslut och behandlas i ett senare beslut om avslutande av räkenskaperna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2013.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.


BILAGA I

AVSLUTADE EJFLU-UTGIFTER FÖRDELAT PER PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2012

Belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaten fördelat per program

Godkända program med deklarerade utgifter för EJFLU

(i euro)

MS

CCI

Utgifter 2012

Korrigeringar

Totalt

Belopp som inte kan användas

Belopp som avslutats för räkenskapsåret 2012

Mellanliggande betalningar som gjorts till medlemsstaten för räkenskapsåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


BILAGA II

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPSÅRET 2012 – EJFLU

Förteckning över utbetalande organ och program för vilka räkenskaperna avskiljs och kommer att behandlas i ett senare beslut om avslutande

Medlemsstat

Utbetalande organ

Program

Danmark

DAFA

2007DK06RPO001

Tyskland

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Frankrike

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumänien

PARDF

2007RO6RPO001

Spanien

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 april 2013

om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för räkenskapsåret 2012

[delgivet med nr C(2013) 2454]

(2013/210/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artiklarna 30 och 32,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska kommissionen besluta om avslutande av räkenskaperna för de utbetalande organ som avses i artikel 6 i den förordningen på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna sänder in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och en försäkran om att de inlämnade räkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga samt rapporter från de attesterande organen.

(2)

I enlighet med artikel 5.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU (2) tas för räkenskapsåret 2012 hänsyn till de utgifter som medlemsstaterna haft mellan den 16 oktober 2011 och den 15 oktober 2012.

(3)

I artikel 10.2 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (3) föreskrivs att de belopp som ska betalas in av eller betalas ut till varje medlemsstat, i enlighet med det beslut om avslutande av räkenskaperna som avses i artikel 10.1 första stycket i den förordningen, ska fastställas genom att månadsbetalningarna för det aktuella räkenskapsåret, dvs. 2012, dras av från de utgifter som godkänts för samma år enligt punkt 1. Kommissionen måste dra av det beloppet från eller lägga till det till den månatliga utbetalningen avseende utgifter under den andra månaden efter antagandet av beslutet om avslutande av räkenskaperna.

(4)

Kommissionen har granskat de insända uppgifterna och har före den 31 mars 2013 delgett medlemsstaterna resultatet av granskningen, tillsammans med uppgifter om de ändringar som behöver göras.

(5)

Med stöd av den granskning som gjorts av årsräkenskaper och kompletterande dokument kan kommissionen fatta beslut om huruvida de insända årsräkenskaperna för vissa av de utbetalande organen är fullständiga, exakta och sanningsenliga. Bilaga I visar de räkenskaper som har avslutats för respektive medlemsstat och de belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaterna.

(6)

Uppgifterna från vissa andra utbetalande organ kräver ytterligare utredningar, och deras räkenskaper kan därför inte avslutas i detta beslut. Bilaga II visar de utbetalande organen i fråga.

(7)

Enligt artikel 9.4 i förordning (EG) nr 883/2006 ska man i beslutet om avslutande av räkenskaper ta hänsyn till alla överskridanden av tidsfrister under augusti, september och oktober. En del betalningar som vissa medlemsstater redovisat under dessa månader 2012 gjordes efter tidsfristernas utgång. De relevanta avdragen bör därför anges i detta beslut.

(8)

Kommissionen har redan, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1290/2005 och artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2006, minskat eller tillfälligt ställt in ett antal månatliga betalningar för bokförda utgifter för räkenskapsåret 2012. För att undvika alla förtida eller tillfälliga återbetalningar av de aktuella beloppen, bör dessa inte godkännas i detta beslut, utan de bör omfattas av ytterligare kontroll i enlighet med förfarandet för kontroll av överensstämmelse i artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(9)

Enligt artikel 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om ingen indrivning har ägt rum inom fyra år efter den dag då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheterna gjordes, eller inom åtta år i de fall då indrivningen ingår i ett förfarande i det nationella rättsväsendet. Enligt artikel 32.3 i samma förordning ska medlemsstaterna tillsammans med årsräkenskaperna lämna in en sammanfattande redovisning till kommissionen av de förfaranden för återkrav som har inletts med anledning av oegentligheter. Tillämpningsföreskrifter för medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter beträffande de belopp som ska återkrävas fastställs i förordning (EG) nr 885/2006. I bilaga III till den förordningen finns den tabell som medlemsstaterna skulle lämna in under 2013. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna har fyllt i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir i de fall då ingen indrivning har ägt rum inom fyra respektive åtta år. Detta beslut föregriper inte eventuella framtida beslut om överensstämmelse enligt artikel 32.8 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(10)

Enligt artikel 32.6 i förordning (EG) nr 1290/2005 får medlemsstaterna besluta att inte fullfölja en indrivning. Ett sådant beslut får fattas endast om de redan åsamkade och förväntade kostnaderna för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att genomföra indrivning därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oegentligheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om ett sådant beslut har fattats inom fyra år efter den dag då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet gjordes, eller inom åtta år om indrivningen ingår i ett förfarande i det nationella rättsväsendet, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen till 100 % bäras av EU-budgeten. I den sammanfattande redovisning som avses i artikel 32.3 i förordning (EG) nr 1290/2005 anges de belopp för vilka medlemsstaterna beslutade att inte fullfölja indrivningsförfarandena och anledningarna till detta. Beloppen belastar inte de berörda medlemsstaterna utan bärs av EU-budgeten. Detta beslut föregriper inte eventuella framtida beslut om överensstämmelse enligt artikel 32.8 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(11)

I enlighet med artikel 30.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 föregriper inte detta beslut eventuella senare beslut som fattas av kommissionen om att undanta sådana utgifter som inte verkställts i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser från EU-finansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag av de utbetalande organ som avses i artikel 2 avslutas härmed de räkenskaper för räkenskapsåret 2012 som redovisats av medlemsstaternas utbetalande organ och som gäller utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

De belopp som enligt detta beslut ska krävas tillbaka från eller betalas ut till varje medlemsstat, även de som följer av tillämpningen av artikel 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005, anges i bilaga I.

Artikel 2

De räkenskaper som medlemsstaternas utbetalande organ har redovisat för räkenskapsåret 2012 beträffande utgifter som finansieras av EGFJ och som anges i bilaga II, ska avskiljas från detta beslut och behandlas i ett senare beslut om avslutande av räkenskaperna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2013.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.


BILAGA I

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPSÅRET 2012

Belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaten

Anm: Nomenklaturen 2013: 05 07 01 06, 6701, 6702

MS

 

2012 – Utgifter/avsatta inkomster för de utbetalande organ för vilka räkenskaperna har

Totalt a + b

Minskningar och tillfälliga inställanden för hela räkenskapsåret (1)

Minskningar enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005

Summa inklusive minskningar och tillfälliga inställanden

Utbetalningar till medlemsstaten avseende räkenskapsåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten (2)

avslutats

avskilts

= utgifter/avsatta inkomster som tagits upp i den årliga deklarationen

= totalsumma för utgifter/avsatta inkomster i de månatliga deklarationerna

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


MS

 

Utgifter (3)

Avsatta inkomster (3)

Artikel 32 (= e)

Summa (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Med minskningar och inställanden avses transaktioner som beaktats i betalningssystemet och till vilka man har lagt de korrigeringar för överskridande av tidsfristerna som gjordes i augusti, september och oktober 2012 samt korrigeringar för överskottslager.

(2)  Det belopp som ska beaktas vid beräkningen av det belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaten är totalbeloppet i årsdeklarationen för de godkända utgifterna (kolumn a), eller totalbeloppet för månadsdeklarationerna avseende avskilda utgifter (kolumn b).

Tillämplig växelkurs: Artikel 7.2 i förordning (EG) nr 883/2006.

(3)  Om den del som avser inkomster avsatta för särskilda ändamål skulle vara till medlemsstatens förmån, ska den deklareras under 05 07 01 06.

Anm: Nomenklaturen 2013: 05 07 01 06, 6701, 6702


BILAGA II

AVSLUTANDE AV DE UTBETALANDE ORGANENS RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPSÅRET 2012 – EGFJ

Förteckning över de utbetalande organ för vilka räkenskaperna har avskilts och kommer att behandlas i ett framtida beslut om avslutande

Medlemsstat

Utbetalande organ

Tyskland

Hamburg-Jonas

Tyskland

Helaba

Belgien

BIRB


30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/37


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 19 april 2013

om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar

(omarbetning)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av artikel 16 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Beslut ECB/2003/4 av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (1) behöver utökas för att omfatta framtida serier av eurosedlar. För att uppnå detta bör ett flertal tekniska ändringar av beslut ECB/2003/4 göras. Mot bakgrund av erfarenheterna av att tillämpa och tolka beslut ECB/2003/4 är det också nödvändigt att ytterligare klargöra och förbättra vissa regler och förfaranden. För att integrera ovannämnda ändringar bör därför beslut ECB/2003/4 omarbetas så att det blir tydligare och översiktligare.

(2)

Enligt artikel 128.1 i fördraget och artikel 16 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken har Europeiska centralbanken ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen. Där anges även att ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna) får ge ut sådana sedlar. Enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (2) ska ECB och de nationella centralbankerna sätta eurosedlar i omlopp.

(3)

Europeiska monetära institutet (EMI) förberedde framställningen och utgivningen av eurosedlar. Särskilt vad gäller utformningen av sedlarna underlättade EMI för användarna att känna igen och acceptera de nya eurosedlarnas valörer och tekniska specifikationer genom att beakta de olika visuella och tekniska krav som framfördes av europeiska sammanslutningar av professionella sedelanvändare.

(4)

ECB har som EMI:s efterträdare övertagit upphovsrätten till mönstren för eurosedlarna från EMI. ECB och de nationella centralbankerna som företrädare för ECB får göra gällande denna upphovsrätt i fråga om reproduktioner som utgivits eller spritts och som innebär intrång i upphovsrätten, exempelvis reproduktioner som kan ha en negativ inverkan på förtroendet för eurosedlarna.

(5)

ECB och de nationella centralbankerna kommer emellanåt att införa en ny serie eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer för att dra nytta av de framsteg som gjorts inom sedelteknik sedan den första serien infördes.

(6)

Eftersom ECB och de nationella centralbankerna har rätt att ge ut eurosedlar inom unionen har de även behörighet att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel. ECB bör vidta åtgärder för att upprätta en lägsta skyddsnivå i alla medlemsstater som har euron som valuta, så att allmänheten kan skilja mellan reproduktioner och äkta eurosedlar som ges ut av ECB och de nationella centralbankerna och som inte är falska sedlar enligt artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (3) (nedan kallade äkta eurosedlar). Det är därför nödvändigt att gemensamt reglera i vilka fall reproducering av eurosedlar ska tillåtas.

(7)

Detta beslut ska inte påverka tillämpningen av straffrättsliga bestämmelser, särskilt när det gäller penningförfalskning.

(8)

Reproduktioner av eurosedlar i elektronisk form bör endast anses lagenliga om framställaren använder lämpliga tekniska medel som förhindrar utskrifter i de fall allmänheten riskerar att förväxla reproduktionerna med äkta eurosedlar.

(9)

Behörigheten att vidta åtgärder för att skydda de äkta eurosedlarnas ställning som betalningsmedel innefattar även behörighet att införa gemensamma regler, enligt vilka de nationella centralbankerna löser in skadade äkta eurosedlar. I dessa regler anges vissa kategorier av eurosedlar som de nationella centralbankerna bör hålla kvar när de ges in för inlösen.

(10)

För inlösen krävs att den del av en ursprunglig eurosedel som ges in ska ha en viss minsta storlek. För att undvika förvanskning av måtten, exempelvis om eurosedeln skadats genom krympning, ska storleken anges i procent av ytan på den ursprungliga eurosedeln, innan den skadades.

(11)

Enligt förordning (EG) nr 1338/2001 ska kreditinstitut och, inom ramen för sin betalningsverksamhet, andra leverantörer av betalningstjänster, samt eventuella övriga inrättningar som hanterar sedlar och mynt och distribuerar dem till allmänheten, se till att eurosedlar och euromynt som de har mottagit och som de avser att åter sätta i omlopp äkthetskontrolleras och att förfalskningar upptäcks.

(12)

Med tanke på att äkta eurosedlar kan komma att skadas genom stöldskyddsutrustning i samband med brott eller försök till brott, bör det i så fall säkerställas att sedlar endast kan lösas in av den som har utsatts för ett sådant brott eller försök till brott.

(13)

För att förmå alla inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 att använda stöldskyddsutrustning på rätt sätt är det lämpligt att de som handhar sedlar får betala en avgift till de nationella centralbankerna när de begär inlösen hos de nationella centralbankerna av eurosedlar som skadats genom stöldskyddsutrustning. Avgiften ska kompensera för analyskostnader i samband med inlösen av de äkta eurosedlarna.

(14)

Någon avgift bör inte tas ut om sedlarna skadats i samband med rån eller stöld eller försök till rån eller stöld. För att undvika obetydliga avgiftsbelopp bör avgift endast tas ut om ett visst, minsta antal skadade äkta eurosedlar ges in för inlösen.

(15)

Stora partier av äkta eurosedlar som skadats genom aktivering av stöldskyddsutrustning bör, om de nationella centralbankernas begär detta, ges in för inlösen i satser om ett visst, minsta antal eurosedlar.

(16)

För att stödja de strävanden som görs för att höja kontantcykelns säkerhet samt undvika att användningen av stöldskyddsutrustning bestraffas bör de inrättningar och ekonomiska aktörer enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 som för inlösen ger in äkta eurosedlar som har kommit till skada genom stöldskyddsutrustning krediteras samma dag som dessa sedlar tas emot, på samma sätt som gäller för vanliga kontantinsättningar.

(17)

I syfte att stödja Europeiska unionens arbete för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism är det lämpligt att Eurosystemet specificerar hur inlämnares ansökningar om inlösen av skadade äkta eurosedlar med ett värde på minst 7 500 euro ska hanteras. Dessa regler ska inte påverka strängare identifierings- och rapporteringskrav som medlemsstaterna har antagit för att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (4).

(18)

ECB:s ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen innefattar behörighet att dra in eurosedlar och att införa gemensamma regler för hur ECB och de nationella centralbankerna ska genomföra dessa indragningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Valörer och tekniska specifikationer

1.   Eurosedlarna ska omfatta sju valörer av eurosedlar mellan 5 euro och 500 euro på temat ”epoker och stilar i Europa”, med följande grundläggande tekniska specifikationer:

Valör

(EUR)

Mått (första serien)

Mått (andra serien)

Dominerande färg

Motiv

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grå

Klassisk arkitektur

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Röd

Romansk arkitektur

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blå

Gotisk arkitektur

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renässansarkitektur

100

147 × 82 mm

Ännu ej beslutat

Grön

Barock och rokoko

200

153 × 82 mm

Ännu ej beslutat

Gulbrun

Järn- och glasarkitektur

500

160 × 82 mm

Ännu ej beslutat

Purpurröd

Modern 1900-talsarkitektur

2.   De sju olika valörerna av eurosedlarna ska ha avbildningar av portar och fönster på framsidan (recto) och broar på baksidan (verso). De sju valörerna ska vara typiska för de olika perioder i den europeiska konsthistorien som nämns ovan. På sedlarna ska dessutom finnas:

a)

Symbolen för Europeiska unionen.

b)

Valutans namn skrivet med romerska och grekiska bokstäver samt, för den andra serien eurosedlar, valutans namn skrivet med kyrilliska bokstäver.

c)

ECB:s initialer i Europeiska unionens officiella språkvarianter. För den första serien eurosedlar ska ECB:s initialer begränsas till följande fem officiella språkvarianter: BCE, ECB, EZB, EKT och EKP samt för den andra serien eurosedlar ska ECB:s initialer begränsas till följande nio officiella språkvarianter: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE och EBC.

d)

Symbolen © som anger att ECB innehar upphovsrätten.

e)

ECB-ordförandens underskrift.

Artikel 2

Regler för reproducering av eurosedlar

1.   Med reproduktioner avses alla fysiska och icke fysiska bilder som hämtar material från hela eurosedlar eller delar därav, enligt specifikationerna i artikel 1, eller från delar av sedlarnas enskilda mönsterelement, såsom färger, mått, bokstäver eller symboler, och som kan likna eller erinra om en äkta eurosedel, oberoende av

a)

bildens storlek,

b)

de material eller tekniker som använts för att framställa den,

c)

om mönsterelement på eurosedlarna, exempelvis bokstäver eller symboler, har ändrats eller tillagts.

2.   Reproduktioner som allmänheten kan förväxla med äkta eurosedlar ska anses vara icke lagenliga.

3.   Reproduktioner som uppfyller följande krav ska anses lagenliga, eftersom det inte föreligger någon risk för att allmänheten kan förväxla dem med äkta eurosedlar:

a)

Reproduktioner som återger endast ena sidan av en eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1, under förutsättning att reproduktionens mått uppgår till 125 % eller mer av såväl längden som bredden eller till 75 % eller mindre av såväl längden som bredden på respektive eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1.

b)

Reproduktioner som återger båda sidorna av en eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1, under förutsättning att reproduktionens mått uppgår till 200 % eller mer av såväl längden som bredden eller 50 % eller mindre av såväl längden som bredden på respektive eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1.

c)

Reproduktioner som återger enskilda mönsterelement på en eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1, under förutsättning att dessa mönsterelement inte avbildas mot en sedelliknande bakgrund.

d)

Reproduktioner som återger endast en del av antingen framsidan eller baksidan av en eurosedel, under förutsättning att denna del är mindre än en tredjedel av eurosedelns ursprungliga framsida eller baksida, enligt specifikationerna i artikel 1.

e)

Reproduktioner som görs av material som är helt olikt papper, och som ser påtagligt annorlunda ut än det material som används för sedlar.

f)

Icke fysiska reproduktioner som görs tillgängliga elektroniskt på webbplatser, på trådbunden eller trådlös väg eller på annat sätt, och till vilka allmänheten har tillgång från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, under förutsättning att

ordet SPECIMEN (prov) är inlagt diagonalt över reproduktionen i Arial eller ett typsnitt jämförbart med Arial, och

upplösningen på den elektroniska reproduktionen i 100 % storlek inte överstiger 72 dpi.

4.   När det gäller reproduktioner enligt punkt 3 f

ska längden på ordet SPECIMEN vara minst 75 % av längden på reproduktionen,

höjden på ordet SPECIMEN vara minst 15 % av bredden på reproduktionen, och

ordet SPECIMEN vara utfört i ogenomskinlig (opak) färg som kontrasterar med den dominerande färgen på respektive eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1.

5.   Efter skriftlig ansökan ska ECB och de nationella centralbankerna intyga att även reproduktioner som inte uppfyller kraven i punkt 3 är lagenliga, för såvitt allmänheten inte kan förväxla dem med äkta eurosedlar enligt specifikationerna i artikel 1. Om en reproduktion framställs inom endast en medlemsstat som har euron som valuta, ska ansökan enligt ovan göras hos den nationella centralbanken i den medlemsstaten. I övriga fall ska ansökan göras hos ECB.

6.   Reglerna för reproducering av eurosedlar gäller även i förhållande till eurosedlar som i enlighet med det här beslutet dragits in eller upphört att vara lagliga betalningsmedel.

Artikel 3

Inlösen av skadade äkta eurosedlar

1.   De nationella centralbankerna ska, på begäran i enlighet med villkoren i punkt 2 och i enlighet med det relevanta beslut av ECB-rådet som avses i artikel 6, lösa in skadade äkta eurosedlar om

a)

mer än 50 % av eurosedeln ges in, eller

b)

50 % eller mindre av eurosedeln ges in och inlämnaren kan visa att återstoden av sedeln har förstörts.

2.   Utöver vad som anges i punkt 1 gäller följande för inlösen av skadade äkta eurosedlar:

a)

Om det finns tvivel avseende inlämnarens rätt till eurosedlarna, ska inlämnaren identifiera sig samt visa att inlämnaren är ägare eller på annat sätt godkänd inlämnare.

b)

Om det finns tvivel avseende eurosedlarnas äkthet, ska inlämnaren identifiera sig.

c)

När färgfläckade, förorenade eller infärgade äkta eurosedlar ges in, ska inlämnaren ge en skriftlig förklaring avseende typen av färg, förorening eller infärgning.

d)

När äkta eurosedlar skadats genom stöldskyddsutrustning, ska inlämnaren ge en skriftlig förklaring om orsaken till neutraliseringen.

e)

När äkta eurosedlar skadats genom stöldskyddsutrustning i samband med rån, stöld eller annat brott eller försök till detta, ska sedlarna endast lösas in på begäran av den ägare eller på annat sätt godkända inlämnare som har utsatts för det brott eller det försök till brott som ledde till att sedlarna skadades.

f)

När äkta eurosedlar skadats genom stöldskyddsutrustning och ges in av de inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001, ska dessa inrättningar och ekonomiska aktörer ge en skriftlig förklaring om orsaken till neutraliseringen, referens och kännetecken för stöldskyddsutrustningen, uppgifter om den part som gav in de skadade sedlarna samt vilken dag detta skedde.

g)

Om stora mängder av äkta eurosedlar skadats genom aktivering av stöldskyddsutrustning, ska de, i den mån detta är möjligt och krävs av de nationella centralbankerna, ges in i satser om 100 eurosedlar, när det antal eurosedlar som ges in är tillräckligt för att bilda sådana satser.

h)

När inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 inom en eller flera transaktioner ger in skadade äkta eurosedlar för inlösen till ett värde av minst 7 500 EUR, ska de inkomma med dokumentation om sedlarnas ursprung samt identifiera kunden eller i förekommande fall den verkliga förmånstagaren i enlighet med definitionen i direktiv 2005/60/EG. Denna skyldighet ska även gälla när det råder tvivel om huruvida tröskelvärdet på 7 500 euro har uppnåtts. Reglerna i denna punkt ska inte påverka strängare identifierings- och rapporteringskrav som medlemsstaterna har antagit för att införliva direktiv 2005/60/EG.

3.   Trots vad som sägs ovan ska

a)

de nationella centralbankerna vägra att lösa in eurosedlar som de vet eller har tillräckliga skäl att anta har skadats avsiktligt, samt hålla kvar eurosedlarna så att dessa inte åter sätts i omlopp eller ges in för inlösen i en annan nationell centralbank; de nationella centralbankerna ska emellertid lösa in de skadade äkta eurosedlarna om de vet eller har tillräckliga skäl att anta att inlämnarna är i god tro, eller om inlämnarna kan visa att de är i god tro; eurosedlar som endast skadats i mindre utsträckning, exempelvis genom att anteckningar, siffror eller korta fraser anbringats på dem, ska i princip inte anses utgöra avsiktligt skadade eurosedlar,

b)

de nationella centralbankerna vägra att lösa in, och mot kvitto hålla kvar, skadade äkta eurosedlar som bevis, om de vet, eller har tillräckliga skäl att anta, att ett brott har begåtts, samt ge in dem till de behöriga myndigheterna så att utredning kan inledas eller sedlarna kan användas som underlag i en pågående brottsutredning; såvida inte de behöriga myndigheterna beslutar annat, ska de äkta eurosedlarna vid utredningens slut kunna lösas in enligt villkoren i punkterna 1 och 2,

c)

de nationella centralbankerna lösa in skadade äkta eurosedlar, om de vet, eller har tillräckliga skäl att anta, att dessa eurosedlar är förorenade på ett sådant sätt att de utgör en hälso- och säkerhetsrisk, förutsatt att inlämnaren kan inkomma med en hälso- och säkerhetsbedömning från de berörda myndigheterna.

Artikel 4

Avgift för inlösen av äkta eurosedlar som skadats genom stöldskyddsutrustning

1.   De nationella centralbankerna ska ta ut en avgift av de inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 när dessa, i enlighet med artikel 3, begär att de nationella centralbankerna ska lösa in äkta eurosedlar som skadats genom stöldskyddsutrustning.

2.   Avgiften ska vara 10 cent för varje skadad eurosedel.

3.   Avgift ska endast tas ut om 100 eller fler skadade eurosedlar löses in. Avgift ska tas ut för samtliga inlösta eurosedlar.

4.   Avgift ska inte tas ut om eurosedlar skadats i samband med rån, stöld eller annat brott eller försök till rån, stöld eller annat brott.

Artikel 5

Kreditering av värdet för äkta eurosedlar som har kommit till skada genom stöldskyddsutrustning och ges in för inlösen

1.   De inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 och som innehar ett konto vid den berörda nationella centralbanken ska av de nationella centralbankerna krediteras till värdet av de äkta eurosedlar som har kommit till skada genom stöldskyddsutrustning samma dag som dessa sedlar tas emot, förutsatt att

a)

eurosedlarna inte har skadats i samband med rån, stöld eller annat brott,

b)

den nationella centralbanken omedelbart kan kontrollera att det begärda beloppet åtminstone på ett ungefär motsvarar värdet på de sedlar som ges in, och

c)

all annan information som krävs av den nationella centralbanken lämnas.

2.   Om det efter behandlingen visar sig vara en differens mellan värdet av de skadade äkta eurosedlar som gavs in för inlösen och det belopp som krediterades före behandlingen, ska denna differens debiteras eller krediteras den inrättning eller ekonomiska aktör som gav in sedlarna.

3.   De avgifter som nämndes i artikel 4 ska beräknas på grundval av det faktiska antal äkta eurosedlar som kommit till skada och som behandlas av den nationella centralbanken.

Artikel 6

Indragning av eurosedlar

Indragning av en typ eller serie av eurosedlar ska regleras genom beslut av ECB-rådet, som offentliggörs för allmän kännedom i Europeiska unionens officiella tidning och i andra medier. Ett sådant beslut ska minst omfatta följande uppgifter:

Den typ eller serie av eurosedlar som ska tas ur omlopp.

Inlösenperiodens längd.

Det datum då typen eller serien av eurosedlar upphör att vara lagliga betalningsmedel.

Behandlingen av eurosedlar som lämnas in efter det att indragningsperioden upphört eller de förlorat sin ställning som lagliga betalningsmedel.

Artikel 7

Ikraftträdande och upphävande

1.   Beslut ECB/2003/4 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till beslut ECB/2003/4 ska gälla som hänvisningar till det här beslutet.

3.   Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 april 2013.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.


BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut ECB/2003/4

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7


RIKTLINJER

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/43


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 19 april 2013

om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1, 14.3 och 16,

med beaktande av beslut ECB/2013/10 av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (1), och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av erfarenheterna av att tillämpa och tolka riktlinje ECB/2003/5 av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (2) samt för en konsekvent hänvisning till äkta, giltiga eurosedlar bör man i rättsakten endast använda begreppet ”skadade” sedlar (3).

(2)

Riktlinje ECB/2003/5 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring

Artikel 4 i riktlinje ECB/2003/5 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Inlösen av skadade eurosedlar

1.   De nationella centralbankerna ska vederbörligen tillämpa beslut ECB/2013/10 (4).

2.   Vid tillämpningen av beslut ECB/2013/10 får de nationella centralbankerna, om inte rättsliga hinder föreligger, förstöra skadade eurosedlar eller delar därav såvida de inte enligt lag ska bevaras eller återlämnas till inlämnaren.

3.   De nationella centralbankerna ska utse en särskild enhet eller instans som ska fatta beslut om inlösen av skadade eurosedlar i de fall som avses i artikel 3.1 b i beslut ECB/2013/10 och ska underrätta ECB härom.

Artikel 2

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 19 april 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Se sidan 37 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  Denna språkliga ändring påverkar inte den svenska språkversionen.

(4)  EUT L 118, 30.4.2013, s. 37


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

30.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/44


REKOMMENDATION nr 93/13/COL FRÅN EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

av den 21 februari 2013

om en samordnad kontrollplan för att fastställa förekomst av bedrägerier vid saluföring av vissa livsmedel

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt artikel 109 och protokoll 1,

med beaktande av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, särskilt artikel 5.2 b och protokoll 1,

med beaktande av den rättsakt som det hänvisas till i punkt 54zzzi i kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd), rättad och i dess ändrade lydelse, särskilt artikel 53,

med beaktande av Eftas övervakningsmyndighets beslut 75/13/COL av den 19 februari 2013 genom vilket den behöriga ledamoten av kollegiet bemyndigas att anta den slutgiltiga rekommendation som godkänts av Eftakommittén för veterinära frågor och växtskyddsfrågor (diarienr 663341), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 882/2004 bemyndigas Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad övervakningsmyndigheten) att när det anses nödvändigt rekommendera samordnade planer, som organiseras på ad hoc-basis, främst för att fastställa förekomsten av risker i samband med foder, livsmedel eller djur.

(2)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (1) fastställs EES-bestämmelser om livsmedelsmärkning som gäller alla livsmedel.

(3)

Enligt direktiv 2000/13/EG får märkningen och de metoder som används inte vilseleda konsumenten, särskilt inte om vad som är utmärkande för livsmedlet, inklusive dess verkliga innehåll och identitet. I avsaknad av särskilda EES-bestämmelser eller nationella bestämmelser bör det namn under vilket ett livsmedel säljs vara det vanliga namnet i det EES-land där det säljs, eller en beskrivning av livsmedlet som är tillräckligt tydlig för att informera köparen om livsmedlets verkliga innehåll.

(4)

Dessutom måste alla ingredienser anges på märkningen av färdigförpackade livsmedel avsedda för slutkonsumenter eller storkök. För livsmedel som innehåller kött som en ingrediens måste det även, när livsmedlen är avsedda för slutkonsumenter eller storkök, finnas uppgifter om från vilken djurart köttet kommer, direkt på förpackningen eller på en etikett som är fäst på denna. Om en ingrediens nämns i livsmedlets namn måste även dess mängd uttryckt i procent anges i ingrediensförteckningen för att konsumenten inte ska vilseledas beträffande livsmedlets identitet och sammansättning.

(5)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2) föreskrivs kompletterande märkningskrav för särskilda livsmedel. I förordningen föreskrivs särskilt att konsumentförpackningar som innehåller malet kött, bland annat från hästdjur, ska vara försedda med uppgifter om att sådana produkter bör tillredas före konsumtion, om, och i den utsträckning det enligt nationella bestämmelser i den medlemsstat där produkten släpps ut på marknaden, så krävs.

(6)

Enligt avsnitt III i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagare som driver slakterier begära, ta emot, kontrollera och reagera på information från livsmedelskedjan när det gäller alla djur, utom frilevande vilt, som sänds eller som kommer att sändas till slakteriet. Den relevanta informationen från livsmedelskedjan ska särskilt omfatta veterinärmedicinska preparat som djuren fått under en relevant period och med en karenstid på mer än noll dagar, tillsammans med behandlingsdatum samt karenstid. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3) ska bland annat den officiella veterinären utföra revisions- och inspektionsuppgifter. Den officiella veterinären ska särskilt kontrollera och analysera relevant information från journalerna vid den jordbruksanläggning varifrån de djur som ska slaktas kommer, inklusive information från livsmedelskedjan, samt beakta det dokumenterade resultatet av denna kontroll och analys när han eller hon utför besiktning före och efter slakt.

(7)

Efter de offentliga kontroller som utförts i ett antal EU-medlemsstater sedan december 2012 har kommissionen underrättats om att vissa färdigförpackade produkter innehöll hästkött, vilket inte hade angetts i ingrediensförteckningen direkt på förpackningen eller på någon etikett som var fäst vid denna. I namnet på vissa sådana livsmedel och/eller den åtföljande ingrediensförteckningen hänvisades det i stället enbart till förekomst av nötkött.

(8)

I enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (4) ska livsmedelsföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa krav uppfylls.

(9)

Hästar är en djurart som kan vara ”livsmedelsproducerande” eller ”icke livsmedelsproducerande”. Fenylbutazon är ett veterinärmedicinsk läkemedel som bara får användas i icke livsmedelsproducerande djur i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på maximalt tillåtna restmängder av veterinärmedicinska produkter i livsmedel av animaliskt ursprung (5). Icke livsmedelsproducerande hästar som någon gång under sitt liv har behandlats med fenylbutazon får därför inte komma in i livsmedelskedjan. Med hänsyn till bedrägerierna med omärkt förekomst av hästkött i vissa livsmedel är det lämpligt att, i förebyggande syfte, förvissa sig om huruvida icke livsmedelsproducerande hästar som behandlats med fenylbutazon har förts in i livsmedelskedjan.

(10)

Det är därför nödvändigt att övervakningsmyndigheten rekommenderar Norge och Island att genomföra en samordnad kontrollplan för att fastställa förekomsten av bedrägerier vid saluföringen av vissa livsmedel under en period av en månad. Denna period kan förlängas med ytterligare en period av två månader.

(11)

Den rekommenderade kontrollplanen bör bestå av två åtgärder.

(12)

Den första åtgärden bör bestå av lämpliga kontroller som utförs i detaljhandelsledet, på livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter eller storkök och som saluförs som och/eller är märkta som innehållande nötkött. Kontrollerna bör också kunna utvidgas till andra anläggningar (t.ex. kylrum). Syftet med dessa kontroller är att fastställa om dessa produkter innehåller hästkött som inte är korrekt märkt på förpackningen eller, för icke färdigförpackade livsmedel, om information om förekomsten av hästkött inte gjorts tillgänglig för konsumenterna eller storköken. Kontrollerna bör utföras på ett representativt stickprov.

(13)

Det finns tillförlitliga metoder som med tillräcklig grad av noggrannhet gör det möjligt att påvisa förekomst av proteiner från odeklarerade arter i ett prov. Europeiska unionens referenslaboratorium för animaliska proteiner i foder kan ge användbar vägledning om dessa metoder och deras användning. De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör uppmanas att stödja sig på vägledning från det laboratoriet om vilka metoder som kan användas.

(14)

Den andra åtgärden bör bestå av lämpliga kontroller som utförs på anläggningar som hanterar hästkött avsett att användas som livsmedel, inklusive livsmedel med ursprung i tredjeländer, i syfte att påvisa resthalter av fenylbutazon. Dessa kontroller bör också utföras på ett representativt stickprov, med beaktande av uppgifter om produktion och import. I detta fall är det lämpligt att hänvisa till de metoder som föreskrivs i kommissionens beslut 2002/657/EG om genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat (6).

(15)

Norge och Island bör regelbundet underrätta övervakningsmyndigheten om resultaten av dessa kontroller för att bedöma resultaten och besluta om ett lämpligt handlingssätt. Dessa resultat kommer att överlämnas till Europeiska kommissionen.

De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från Eftakommittén för veterinära frågor och växtskyddsfrågor som biträder övervakningsmyndigheten.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Norge och Island bör tillämpa en samordnad kontrollplan, i enlighet med bilagan till denna rekommendation, som består av följande åtgärder:

a)

Offentliga kontroller av livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter eller storkök och som saluförs som och/eller är märkta som innehållande nötkött.

b)

Offentliga kontroller av hästkött avsett att användas som livsmedel för att påvisa resthalter av fenylbutazon.

Utfärdad i Bryssel den 21 februari 2013.

För Eftas övervakningsmyndighet

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Ledamot av kollegiet

Xavier LEWIS

Direktör


(1)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 18 i kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet.

(2)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 6.1.17 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet.

(3)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 1.1.12 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet.

(4)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 54zzzc i kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet.

(5)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 13 i kapitel XIII i bilaga II till EES-avtalet.

(6)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 7.2.19 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet.


BILAGA

Samordnad kontrollplan för att fastställa förekomsten av bedrägerier vid saluföring av vissa livsmedel

I.   ÅTGÄRDER OCH OMFATTNINGEN AV DEN SAMORDNADE KONTROLLPLANEN

Den samordnade kontrollplanen bör bestå av följande två åtgärder:

ÅTGÄRD 1:   Kontroller av livsmedel som saluförs som och/eller är märkta som innehållande nötkött

A.   Produkter som omfattas

1.

Livsmedel som saluförs som och/eller är märkta som innehållande nötkött (t.ex. malet kött, köttprodukter och köttberedningar) av följande kategorier:

a)

Färdigförpackade livsmedel avsedda för slutkonsumenter eller storkök och som är märkta som innehållande nötkött.

b)

Livsmedel som saluförs till slutkonsumenter eller storkök utan att vara färdigförpackade och livsmedel som förpackas i försäljningslokaler på konsumentens begäran eller som är färdigförpackade för direktförsäljning, vilka saluförs som och/eller på annat sätt anges som innehållande nötkött.

2.

Vid tillämpningen av den samordnade kontrollplanen ska definitionen av färdigförpackat livsmedel i artikel 1.3 b i direktiv 2000/13/EG gälla.

3.

Vid tillämpningen av den samordnade kontrollplanen ska definitionerna av malet kött, köttberedningar och köttprodukter i punkterna 1.13, 1.15 och 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 gälla.

B.   Syfte

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör utföra offentliga kontroller för att fastställa om de produkter som avses i punkt A innehåller hästkött som inte är korrekt märkt på förpackningen eller, för icke färdigförpackade livsmedel, om information om förekomsten av hästkött inte gjorts tillgänglig för konsumenterna eller storköken, i enlighet med EES-lagstiftningen och, i förekommande fall, nationella bestämmelser.

C.   Provtagningsplatser och provtagningsförfarande

1.

Stickproven bör vara representativa för de berörda produkterna och bör omfatta en rad olika produkter.

2.

Provtagningen av produkterna bör ske ute i detaljhandelsledet (t.ex. stormarknader, mindre butiker och slaktare) och kan också utvidgas till andra anläggningar (t.ex. kylrum).

D.   Antal prov och villkor

Tabellen nedan ger en översikt över de vägledande rekommenderade minsta antal prover som ska tas inom den period som anges i avsnitt II. De behöriga myndigheterna i Norge och Island uppmanas att ta fler prov om det är möjligt. Fördelningen av proverna per land grundas på folkmängden, dock ska minst tio prov tas på de berörda produkterna i varje land per kalendermånad enligt vad som anges i avsnitt II.

Livsmedel som saluförs som och/eller är märkta som innehållande nötkött

Försäljningsland

Vägledande rekommenderat antal prov per månad

Norge

50

Island

10

E.   Metoder

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör helst använda den eller de metoder som rekommenderas av Europeiska unionens referenslaboratorium för animaliska proteiner i foder.

ÅTGÄRD 2:   Kontroller av hästkött avsett att användas som livsmedel

A.   Produkter som omfattas

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst, som klassificeras enligt KN-nummer 0205 och är avsett att användas som livsmedel.

B.   Syfte

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör utföra offentliga kontroller för att påvisa eventuell förekomst av resthalter av fenylbutazon i de produkter som avses i punkt A.

C.   Provtagningsplatser och provtagningsförfarande

Provtagningen av produkterna bör ske i anläggningar som hanterar de produkter som avses i punkt A (t.ex. slakterier och gränskontrollstationer).

D.   Antal prov och villkor

Det rekommenderade minsta antal prov som ska tas inom den period som anges i avsnitt II bör fastställas till 1 prov per 50 ton av de produkter som avses i punkt A, dock minst 5 prov per land.

E.   Metoder

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör använda metoder som validerats i enlighet med kommissionens beslut 2002/657/EG. Dessa metoder finns tillgängliga på webbplatsen för Europeiska unionens referenslaboratorium för restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel och främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung för de restsubstanser som förtecknas i bilaga I, grupp A 5 och grupp B 2 led a, b, e till direktiv 96/23/EG  (1).

II.   DEN SAMORDNADE KONTROLLPLANENS VARAKTIGHET

Den samordnade kontrollplanen bör genomföras under en period av en månad räknat från dagen för antagandet av denna rekommendation eller senast den 1 mars 2013.

III.   RAPPORTERING AV RESULTAT

1.

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör rapportera sammanställningen av följande uppgifter för var och en av de åtgärder som avses i avsnitt I i denna bilaga:

a)

Antal prov som tagits per kategori av produkt.

b)

Den eller de metoder som använts för analysen och typ av analys som utförts.

c)

Antal positiva testresultat.

d)

Uppföljande kontroller som gjorts i fråga om positiva testresultat i de produkter som avses i punkt A under åtgärd 1 i de fall då den påvisade förekomsten av hästkött överstiger 1 %.

e)

Uppföljande kontroller som gjorts i fråga om positiva testresultat i de produkter som avses i punkt A under åtgärd 2.

f)

Resultat från de uppföljande kontrollerna.

g)

När det gäller positiva testresultat av de produkter som avses i punkt A under åtgärd 2, uppgift om i vilket land det berörda djuret godkänts för slakt.

Rapporten bör överlämnas till övervakningsmyndigheten senast 15 dagar efter utgången av den period av en månad som avses i avsnitt II.

Rapporten bör utformas i enlighet med det format som övervakningsmyndigheten kommer att tillhandahålla.

2.

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör omedelbart, genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder, underrätta övervakningsmyndigheten om alla positiva testresultat av de offentliga kontroller som utförts i fråga om åtgärderna 1 och 2 i avsnitt I.

3.

De behöriga myndigheterna i Norge och Island bör även till övervakningsmyndigheten rapportera om resultaten av eventuella egna kontroller som på myndigheternas begäran utförts av livsmedelsföretagarna. Denna information bör åtföljas av de uppgifter som avses i punkt 1 och redovisas i enlighet med det format som övervakningsmyndigheten kommer att tillhandahålla.


(1)  Rättsakt som det hänvisas till i punkt 2 i del 7.1 i kapitel I i bilaga I till EES-avtalet.