ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.112.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 112

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
24 april 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 372/2013 av den 22 april 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina, efter en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 373/2013 av den 23 april 2013 om godkännande av det verksamma ämnet Candida oleophila stam O i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 374/2013 av den 23 april 2013 om godkännande av ett preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns (innehavare av godkännandet: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 375/2013 av den 23 april 2013 om godkännande av det verksamma ämnet spiromesifen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 376/2013 av den 23 april 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/189/Gusp av den 22 april 2013 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) och om upphävande av gemensam åtgärd 2008/550/Gusp

22

 

 

2013/190/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 april 2013 om ett visst bindande klassificeringsbeskeds giltighet [delgivet med nr C(2013) 2297]

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 372/2013

av den 22 april 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina, efter en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 9.4, 11.3, 11.5 och 11.6,

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Tidigare undersökningar och gällande antidumpningsåtgärder

(1)

I juli 2005 införde rådet genom förordning (EG) nr 1174/2005 (2) en slutgiltig antidumpningstull på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina). Åtgärderna bestod av en värdetull på mellan 7,6 % och 46,7 %.

(2)

I juli 2008 förtydligade rådet genom förordning (EG) nr 684/2008 (3), efter en interimsöversyn avseende produktdefinitionen, produktdefinitionen i den ursprungliga undersökningen.

(3)

I juni 2009 utvidgade rådet genom förordning (EG) nr 499/2009 (4), efter en undersökning om kringgående, den slutgiltiga antidumpningstull som enligt förordning (EG) nr 1174/2005 är tillämplig på ”alla övriga företag” till att omfatta import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa som avsänts från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand eller inte.

(4)

I oktober 2011 införde rådet genom genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011 (5) en slutgiltig antidumpningstull på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Kina, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i grundförordningen. Den utvidgade tull som nämns i skäl 3 behölls även i genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011.

2.   Inledande av en partiell interimsöversyn

(5)

Under översynen vid giltighetstidens utgång noterade Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en förändring av konkurrenssituationen på unionsmarknaden i samband med införandet av åtgärder. Den kinesiska exporterande tillverkaren med den lägsta tullsatsen – och som beviljades marknadsekonomisk status i den ursprungliga undersökningen – tog praktiskt taget över en mycket stor del av unionsmarknaden och kunde på så sätt avsevärt öka sin andel av importen till unionen. Kommissionen hade också sina tvivel när det gäller det ursprungliga fastställandet av marknadsekonomisk status med anledning av prima facie-bevisningen för snedvridningar på stålmarknaden i Kina. I detta sammanhang ansågs det att de omständigheter som legat till grund för fastställandet av de gällande åtgärderna har ändrats och att dessa ändringar verkade vara av bestående karaktär.

(6)

Efter samråd med rådgivande kommittén fastställde kommissionen att bevisningen var tillräcklig för att motivera inledandet av en partiell interimsöversyn och meddelade genom ett tillkännagivande (nedan kallat tillkännagivandet om inledande) som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (6) den 14 februari 2012 att den hade för avsikt att inleda en partiell interimsöversyn på eget initiativ i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen och att översynen skulle vara begränsad till en undersökning av dumpning rörande de kinesiska exporterande tillverkarna.

3.   Översynsperiod

(7)

Undersökningen av dumpningsnivån omfattade perioden 1 januari 2011–31 december 2011 (nedan kallad översynsperioden).

4.   Berörda parter

(8)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande tillverkarna, de icke-närstående importörer som den visste var berörda, myndigheterna i Kina och unionsindustrin om att en partiell översyn skulle inledas. Berörda parter gavs tillfälle att inom tidsfristen i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(9)

Alla berörda parter, som begärde att bli hörda och som visade att det fanns särskilda skäl att höra dem, gavs tillfälle att bli hörda.

(10)

Med tanke på det potentiellt stora antalet exporterande tillverkare och icke-närstående importörer ansågs det lämpligt att i enlighet med artikel 17 i grundförordningen undersöka om huruvida ett stickprovsförfarande borde användas. För att kommissionen skulle kunna besluta om huruvida ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombads de ovannämnda parterna att i enlighet med artikel 17 i grundförordningen ge sig till känna inom 15 dagar efter det att översynen hade inletts och till kommissionen lämna de uppgifter som begärts i tillkännagivandet om inledande. Två exporterande tillverkare och åtta icke-närstående importörer meddelade att de var villiga att samarbeta. Det behövdes därför inte något stickprovsförfarande för de båda exporterande tillverkarna och de icke-närstående importörerna.

(11)

Kommissionen sände frågeformulär och blanketter för ansökan om marknadsekonomisk status till alla parter som såvitt känt var berörda och till alla andra som givit sig till känna inom de tidsfrister som angavs i tillkännagivandet om inledande. Svar inkom från en kinesisk exporterande tillverkare, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd (nedan kallad Noblelift), och från tre icke-närstående importörer.

(12)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den bedömde vara nödvändiga för fastställandet av dumpning. Ett kontrollbesök genomfördes på plats hosNoblelift i Changxing, Kina.

(13)

Eftersom det var nödvändigt att fastställa ett normalvärde för den exporterande tillverkare i Kina som inte beviljades marknadsekonomisk status, företogs ett kontrollbesök på plats hos följande tillverkare i Brasilien, som kommissionen använde som jämförbart land:

Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo (nedan kallad Paletrans).

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1.   Berörd produkt

(14)

Den berörda produkten i denna översyn är densamma som i den ursprungliga undersökningen och som definierades tydligare i interimsöversynen avseende produktdefinitionen, nämligen gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00 och har sitt ursprung i Kina. Med gaffelvagnar avses i den här förordningen vagnar med hjul och gafflar för hantering av lastpallar som är avsedda att skjutas, dras och styras manuellt på slätt, jämnt och hårt underlag av en gående förare som använder en styrarm. Gaffelvagnarna är endast avsedda för att med hjälp av styrarmen lyfta lasten tillräckligt högt för att den ska kunna transporteras och har inga ytterligare funktioner eller användningsområden såsom i) att flytta och lyfta lasten för att placera den högre upp eller att stuva lasten i lagerutrymmen (höglyftare), ii) att stapla en lastpall ovanpå en annan (staplare), iii) att lyfta lasten till arbetsnivå (saxliftar) eller iv) att lyfta och väga lasten (lyftvagnar med våg).

2.   Likadan produkt

(15)

Undersökningen bekräftade att den berörda produkten och den produkten som tillverkas och säljs på hemmamarknaden i Kina, den produkt som tillverkas och säljs i det jämförbara landet Brasilien samt den produkt som tillverkas och säljs i unionen av unionstillverkarna har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma användningsområden.

(16)

Dessa produkter anses därför vara likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

C.   DUMPNING

a)   Marknadsekonomisk status

(17)

Vid antidumpningsundersökningar som rör import från Kina ska enligt artikel 2.7 b i grundförordningen normalvärdet bestämmas i enlighet med punkterna 1–6 i den artikeln för de tillverkare som konstaterats uppfylla kriterierna i artikel 2.7 c i grundförordningen, dvs. i de fall det kan bevisas att marknadsekonomiska förhållanden råder i samband med tillverkning och försäljning av den likadana produkten. Nedan följer en vägledande sammanfattning av dessa kriterier:

Företagens beslut om verksamhet och kostnader fattas som svar på marknadssignaler och utan något större statligt inflytande och kostnaderna för de viktigaste insatsvarorna återspeglar i stort sett marknadsvärdena.

Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål.

Det föreligger inga betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet.

Lagar om konkurser och ägandeförhållanden garanterar rättssäkerhet och stabila villkor.

Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(18)

Noblelift ansökte om marknadsekonomisk status enligt artikel 2.7 b i grundförordningen och lämnade in ansökningsblanketten för detta inom angivna tidsfrister.

(19)

Kommissionen inhämtade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga och kontrollerade på plats hos det berörda företaget alla uppgifter som hade lämnats i ansökan om marknadsekonomisk status.

(20)

Undersökningen visade att de priser som Noblelift betalade under översynsperioden för varmvalsat kolstål, en viktig insatsvara som utgör ungefär 25 % av kostnaden för den färdiga produkten, var föremål för betydande snedvridningar, eftersom de låg på 24–31 % under de internationella priserna under samma period. De internationella priserna baserades på statistik för marknaderna i unionen och Nordamerika från Steel Business Briefing  (7), liksom uppgifter från Comext om importpriser. På grundval av detta konstaterades det att de kinesiska stålpriserna inte alls avspeglade marknadsvärdena. Det finns dessutom en etablerad praxis med statlig inblandning på råvarumarknaden. Kinas tolfte femårsplan (2011–2015) för järn- och stålindustrin innehåller ett antal åtgärder som visar att stålföretagen inte har något annat val än att agera i enlighet med den kinesiska regeringens instruktioner beroende på statens strikta kontroll. Slutsatsen blir således att Noblelift inte uppfyller villkoren i det första kriteriet för marknadsekonomisk status.

(21)

Under räkenskapsåret 2010 gav dessutom ett närstående företag Noblelift en bankgaranti för två lån som utgjorde en väsentlig del av det närstående företagets och Noblelifts sammanlagda tillgångar. Det fanns inga uppgifter om garantierna varken i Noblelifts eller det närstående företagets bokföring. Detta är inte i linje med IAS 24 (uppgifter om närstående part), men revisorn hade inga invändningar mot denna praxis. Uppgifter i räkenskaperna om en närstående parts transaktioner är viktigt, därför att det visar de möjliga effekterna på ett företags ekonomiska ställning. I detta fall gör avsaknaden av uppgifter om viktiga åtaganden såsom garantierna i fråga att det inte går att rätt bedöma ett företags verksamhet och särskilt inte vilka risker och möjligheter företaget står inför. Det anses därför att företagets räkenskaper inte korrekt har reviderats enligt internationella redovisningsnormer och att det således inte uppfyller villkoren i det andra kriteriet.

(22)

Slutligen erhöll Noblelift statsstöd i form av förmånlig inkomstbeskattning liksom bidrag som snedvrider dess ekonomiska ställning och företaget uppfyller således inte villkoren i det tredje kriteriet.

(23)

Den berörda exporterande tillverkaren och unionsindustrin gavs tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående undersökningsresultat.

(24)

När undersökningsresultaten om marknadsekonomisk status meddelats, begärde Noblelift fler uppgifter om beräkningen av de internationella marknadspriserna på stål. Företaget hävdade att snedvridningar i råvarupriser borde hanteras på så sätt att normalvärdet i dumpningsberäkningarna justerades snarare än att företagen förvägrades marknadsekonomisk status. Artikel 2.7 c i grundförordningen är dock mycket tydlig och det krävs att ”kostnaderna för de viktigaste insatsvarorna i stort sett återspeglar marknadsvärdena”. Om man således gjorde justeringar i dumpningsberäkningarna för att beakta de snedvridna kostnaderna för insatsvarorna skulle artikel 2.7 c bli i stort sett meningslös. Synpunkterna påverkar därför inte ovanstående undersökningsresultat.

(25)

När de slutliga undersökningsresultaten meddelats, upprepade Noblelift sina argument. Företaget anförde först att kommissionen inte hade lämnat ut de detaljerade uppgifterna, dvs. alla de uppgifter som använts för beräkningen av skillnader i råvarupriserna.

(26)

I detta avseende ska det först och främst noteras att uppgiftskällorna för jämförelsen av stålpriserna har angivits av kommissionen vid flera tillfällen. Kommissionen upprepade de förklaringar som lämnades tidigare under förfarandet, nämligen att de priser som baserades på Steel Business Briefing var upphovsrättsskyddade, eftersom tjänsten bara är tillgänglig vid abonnemang. Kommissionen är följaktligen rättsligt förhindrad att lämna ut dessa uppgifter direkt, men databasen är i övrigt tillgänglig och kan konsulteras efter betalning av den begärda avgiften. För att ändå säkerställa en balans mellan skyddet av immateriella rättigheter och skyddet av rätten till försvar, kontrollerades de använda uppgifterna av förhörsombudet vid generaldirektoratet för handel, som bekräftade beräkningen av prisskillnaden och meddelade resultatet av kontrollen till Noblelift.

(27)

Det ska vidare noteras att Steel Business Briefing beskriver exakt vilken metod som används (dimensioner, tjocklek, bredd, transportpunkt). Dessa parametrar är allmänt hållna och en vägledning som också anger detaljnivån i prisjämförelserna på råvarorna vilken syftar till att fastställa huruvida kostnaderna för de viktigaste insatsvarorna i stort sett återspeglar marknadsvärdena. Kommissionen har använt europeiska och nordamerikanska priser som referens.

(28)

Noblelift hävdade vidare att i den ursprungliga undersökningen ansågs skillnaderna mellan de inhemska stålpriserna i Kina och de internationella stålpriserna inte vara en faktor som hindrade företaget att uppfylla det första kriteriet för marknadsekonomisk status. Såsom anges i skäl 22 i kommissionens förordning (EG) nr 128/2005 av den 27 januari 2005 (8) om införande av en preliminär antidumpningstull inom ramen för den ursprungliga undersökningen, ”För alla fyra företagen konstaterades det att (…) kostnaderna och priserna återspeglade marknadsvärdena”. Den ursprungliga undersökningen konstaterade förvisso inte att det skulle ha varit någon väsentlig prisskillnad mellan de råvaror som anskaffats lokalt i Kina och de som inköpts till internationella priser. Denna slutsats hindrar emellertid inte att institutionerna kan finna en prisskillnad i en senare undersökning om omständigheterna skulle vara annorlunda och det skulle finnas en prisskillnad. Såsom anges i skäl 76 har omständigheterna förändrats väsentligt sedan 2004 (tidpunkten för den ursprungliga undersökningen) och 2011 (undersökningsperioden för den nuvarande översynen), dvs. en period om sju år. I detta avseende och särskilt under översynen 2010, samlade man in prima facie-bevisning för snedvridningen när det gäller priserna på stålmarknaden i Kina beroende på statlig inblandning. Detta var också en av orsakerna till att kommissionen på eget initiativ inledde den nuvarande översynen, vilket också bekräftades i den nuvarande undersökningen (se skäl 20).

(29)

Därefter upprepade Noblelift sina synpunkter rörande icke-väsentlig inverkan av lånegarantierna eller försumbar inverkan av statsbidrag. Det ska härvidlag noteras att artikel 2.7 c i grundförordningen är tydlig och den hänvisar inte till väsentlig inverkan på ekonomiska resultat (”företaget har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och tillämpas för alla ändamål”). I vilket fall som helst, såsom anges i skäl 21, gör avsaknaden av uppgifter om viktiga åtaganden såsom garantierna i fråga att det inte går att rätt bedöma ett företags verksamhet och särskilt inte vilka risker och möjligheter företaget står inför. När det gäller statsbidrag svarade kommissionen parten, redan medan undersökningen pågick, att bidragen utgjorde belopp på mer än 10 miljoner yuan renminbi. Dessa krav kunde därför inte godtas.

(30)

Slutligen hävdade Noblelift att undersökningen borde ha avslutats beroende på överträdelsen av den tidsfrist på tre månader för fastställande av marknadsekonomisk status som föreskrivs i artikel 2.7 c i grundförordningen. Härvidlag hänvisar man till den ändring som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2012 av den 12 december 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (9) och retroaktiv verkan av denna. Det ska vidare noteras att fastställandet av marknadsekonomisk status gjordes mer än tre månader efter det att undersökningen inleddes beroende på olika aspekter rörande förfarandet och tidsfristerna för undersökningen. Den ökande komplexiteten i de frågor som togs upp i samband med bedömningarna av marknadsekonomisk status har visat att tidsfristen på tre månader var praktiskt taget omöjlig att hålla. Det ska emellertid noteras att tidpunkten för fastställandet inte påverkade resultatet.

(31)

Kommissionen drar följaktligen slutsatsen att de synpunkter som tillverkaren har lagt fram för att beviljas marknadsekonomisk status inte är tillräckligt väl underbyggda.

(32)

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med artikel 2.7 c i grundförordningen, fastställs det att Noblelift inte beviljas marknadsekonomisk status.

b)   Normalvärde

(33)

För länder som inte är marknadsekonomier och när marknadsekonomisk status inte har kunnat beviljas i fråga om länder i ett övergångsskede, ska enligt artikel 2.7 a i grundförordningen normalvärdet fastställas på grundval av priset eller på grundval av ett konstruerat normalvärde i ett jämförbart land.

(34)

I den ursprungliga undersökningen användes Kanada som jämförbart land när normalvärdet fastställdes. Eftersom produkten inte längre tillverkas i Kanada, uppgavs det i tillkännagivandet om inledande att Brasilien skulle användas som jämförbart land vid denna översyn.

(35)

Två exporterande tillverkare och en importör opponerade sig mot förslaget att använda Brasilien som jämförbart land. Argumenten mot valet av Brasilien var att konkurrensen på den brasilianska marknaden för gaffelvagnar var liten eftersom det bara finns några få inhemska tillverkare och att försäljningspriser, vinster och produktionskostnader därför är uppdrivna i Brasilien. De exporterande tillverkarna i fråga föreslog Indien, Malaysia eller Taiwan som lämpliga jämförbara länder.

(36)

Till följd av dessa kommentarer skickade kommissionen det relevanta frågeformuläret till 38 indiska, tre taiwanesiska, två malaysiska och två brasilianska kända tillverkare av gaffelvagnar. Samarbete kunde bara komma till stånd med en tillverkare i Brasilien: Paletrans.

(37)

När de slutliga undersökningsresultaten och kommissionens förslag hade meddelats, upprepade parterna sina synpunkter att Brasilien inte var ett lämpligt val av jämförbart land beroende på avsaknaden av konkurrens på den brasilianska marknaden. Parterna hävdade att den samarbetsvilliga tillverkaren i det jämförbara landet hade en monopolartad ställning på den brasilianska marknaden, vilken förstärktes av höga importtullar. I andra kommentarer hänvisades det till brister i det icke-konfidentiella svaret på frågeformuläret som tillverkaren i det jämförbara landet lämnat. Slutligen hävdades det att justeringar borde göras för att utjämna skillnaderna mellan tillverkaren i det jämförbara landet och den exporterande tillverkaren i det berörda landet.

(38)

När det gäller Brasiliens lämplighet som jämförbart land, bör det påpekas att även om tillverkaren i det jämförbara landet är den främsta tillverkaren på den brasilianska marknaden, har tillverkaren inte någon monopolställning. Det finns konkurrens med minst två lokala tillverkare och en ansenlig import, och vinstmarginalen för tillverkaren i det jämförbara landet har konstaterats vara förenlig med en öppen marknad.

(39)

Till följd av synpunkterna i ett tidigt skede av förfarandet på användningen av Brasilien som jämförbart land (se skäl 36) kontaktade kommissionen 45 tillverkare i fyra olika länder, inklusive de företag som Noblelift föreslog. Trots upprepad kontakt per telefon och e-post med dessa företag, var det bara en tillverkare i Brasilien som lämnade in den begärda informationen och samarbetade i undersökningen.

(40)

När det gäller de påstådda bristerna, bör det noteras att det bara var en tillverkare i det jämförbara landet som samarbetade i undersökningen. En sådan situation är inte ovanlig, men medför svårigheter när det gäller meddelande av uppgifter. Mot bakgrund av ofta förekommande svårigheter att få till stånd samarbete med tillverkare i jämförbara länder, måste kommissionen garantera ett oklanderligt skydd av konfidentiell information. I det aktuella fallet ledde meddelandet av icke-konfidentiella uppgifter till några missförstånd rörande påstådda brister, men dessa kunde klargöras tillsammans med parterna. Det var särskilt en part som hävdade att brister i svaret på frågeformuläret från tillverkaren i det jämförbara landet borde diskvalificera Brasilien som ett jämförbart land och att undersökningen borde avslutas eftersom kommissionen inte kan fastställa normalvärdet. Det ska i detta sammanhang påpekas att kommissionen i den aktuella undersökningen hade alla nödvändiga uppgifter för att göra beräkningen av dumpningen.

(41)

Argumenten rörande lämpligheten av Brasilien som jämförbart land kunde följaktligen inte godtas.

(42)

När det gäller kraven på justeringar, ska det noteras att skillnaderna i handelsled mellan den brasilianska tillverkaren och den kinesiska exporterande tillverkaren har tagits med i beräkningen genom en justering av handelsled (se skäl 59).

(43)

Slutligen hävdade en part att en justering bör göras för att hänsyn ska kunna tas till den snedvridande verkan av importtullen på 14 % i det jämförbara landet. Detta krav kan inte godtas eftersom det inte går att fastställa något samband mellan importtullen i sig och prisnivån på den inhemska marknaden.

(44)

Brasilien anses följaktligen som ett lämpligt jämförbart land, eftersom det finns tillräcklig konkurrens med minst två lokala tillverkare och en ansenlig import.

(45)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersökte kommissionen först om Paletrans inhemska försäljning av den likadana produkten till oberoende kunder var representativ. Det kunde då konstateras att den sammanlagda volymen av den försäljningen motsvarade minst 5 % av Noblelifts sammanlagda volym exportförsäljning till unionen.

(46)

Kommissionen undersökte sedan om huruvida det fanns typer av den likadana produkten som Paletrans sålde på hemmamarknaden som var tillräckligt jämförbara när det gäller funktion och använt material som de typer som Noblelift sålde på export till unionen. Undersökningen visade att ett antal typer som Paletrans sålde på hemmamarknaden var tillräckligt jämförbara med de typer som Noblelift exporterade till unionen.

(47)

Kommissionen undersökte sedan, rörande tillverkaren i det jämförbara landet, huruvida varje jämförbar typ av den likadana produkten som såldes på hemmamarknaden kan anses ha sålts vid normal handel. Detta gjordes genom att man för varje produkttyp fastställde andelen lönsam försäljning till oberoende kunder på hemmamarknaden under översynsperioden.

(48)

Om försäljningsvolymen för en produkttyp, som såldes till ett nettopris motsvarande minst den beräknade tillverkningskostnaden, utgjorde mer än 80 % av den totala försäljningsvolymen för den typen och om det vägda genomsnittliga försäljningspriset var lika med eller högre än tillverkningskostnaden, grundades normalvärdet på det faktiska inhemska priset. Så var fallet för alla jämförbara typer och normalvärdet beräknades som ett vägt genomsnitt av priserna vid all inhemsk försäljning av varje jämförbar typ som ägde rum under översynsperioden.

(49)

För icke-jämförbara typer kunde normalvärdet konstrueras i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen genom att det till tillverkningskostnaden, vid behov justerad, lades en skälig procentandel inhemsk försäljning, administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt en skälig marginal för inhemsk vinst. Beloppen för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst baserades på faktiska uppgifter om tillverkning och försäljning, vid normal handel, av den likadana produkten i det jämförbara landet. Det bör noteras att det konstruerade priset på detta sätt blev föremål för de justeringar som beskrivs i skäl 59, för att man skulle kunna ta hänsyn till skillnaden i handelsled mellan Noblelifts exportförsäljning och den inhemska försäljning som tillverkaren i det jämförbara landet hade.

(50)

Den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren hävdade att kommissionen gjorde sina dumpningsberäkningar på grundval av felaktiga produktkodnummer och att inga förklaringar gavs av vilka parametrar som användes för jämförelsen.

(51)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen ska dumpningsmarginalen normalt sett fastställas på grundval av en jämförelse mellan ett vägt genomsnittligt normalvärde och ett vägt genomsnittligt pris på alla exporttransaktioner i enlighet med de relevanta bestämmelserna angående rättvis jämförelse.

(52)

När det gäller rättvis jämförelse bör det noteras att produktkontrollnummer är ett verktyg som används i undersökningen för att strukturera och organisera den stora mängd mycket detaljerade uppgifter som företagen lämnat. De är till hjälp när man genomför en mer detaljerad analys av olika produktegenskaper inom den berörda produktens och den likadana produktens produktkategori.

(53)

Kommissionen har samlat in uppgifter enligt ett antal parametrar (chassits material och färg, lyftkapacitet, typ av hydraulsystem, arbetslängd, gaffel, gaffelbredd, material i ratt, material i lastningshjul, typ av lastningshjul, bromstyp), men för att hänsyn ska kunna tas till alla exporttransaktioner, ansågs det rimligt och möjligt att i detta fall basera jämförelsen på vissa av de parametrar som utgör de mest adekvata egenskaperna (chassits material och färg, material i ratt, material i lastningshjul, typ av lastningshjul).

(54)

Jämförelsen grundades därför på de mest adekvata egenskaperna för en bättre matchning och en rättvis jämförelse. Det bör understrykas att kommissionen inte har bortsett från några uppgifter. Det är emellertid inte ovanligt att vissa parametrar i produktkontrollnumren har mindre betydelse och att specifika parametrar utgör en bättre grund än andra för en rättvis jämförelse. Inga produkter har undantagits från jämförelsen på grund av skillnader i fysiska egenskaper eller av andra skäl och inga nya produkttyper har skapats. Tvärtom ingick all försäljning i jämförelsen. Även om det medges att andra parametrar hade en viss inverkan på priserna, ansågs det lämpligare att grunda beräkningarna på de fem mest relevanta parametrarna, eftersom detta gav den bästa matchningen.

(55)

När det gäller jämförelsen ur förfarandemässig synvinkel, bör det noteras att den exporterande tillverkaren gavs alla möjligheter att lämna synpunkter på hur beräkningarna gjordes i detta fall. Alla detaljer i beräkningarna har meddelats flera gånger.

(56)

Dessa påståenden måste följaktligen avvisas.

c)   Exportpris

(57)

Den kinesiska exporterande tillverkarens exportförsäljning till unionen skedde direkt till oberoende kunder i unionen. Således fastställdes exportpriset, i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas för den berörda produkten.

(58)

En part hävdade att exportförsäljningen av chassin och hydraulik borde ha tagits med i beräkningen. Detta krav har godtagits.

d)   Jämförelse

(59)

Jämförelsen mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset gjordes på nivån fritt fabrik och i samma handelsled. För att jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset skulle bli rättvis, togs i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen hänsyn till olikheter i faktorer som påverkade priserna och prisernas jämförbarhet. Justeringar gjordes därför i tillämpliga och motiverade fall för skillnader i fråga om handelsled (uppskattade prisskillnader vid försäljning till olika typer av kunder på hemmamarknaden i det jämförbara landet), transport (inbegripet kostnader för inrikes frakt i det exporterande landet och sjöfrakt vid transport till unionen), försäkring (sjöförsäkringskostnader) hanterings- och lastningskostnader och därmed sammanhängande kostnader, provisioner (vid exportförsäljning), bankavgifter (vid exportförsäljning), kreditkostnader (utifrån överenskomna betalningsvillkor och gällande räntesats) samt förpackningskostnader (kostnader för använda förpackningsmaterial).

(60)

Efter en invändning från den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren, gjordes en justering av normalvärdet för skillnader i tjockleken på det stål som används av tillverkaren i det jämförbara landet och det som används av den exporterande tillverkaren i det berörda landet, eftersom detta ansågs rimligt. Justeringen baserades på skillnader i tjocklek i förhållande till stålets andel av priset på den likadana produkt som säljs i Brasilien av tillverkaren i det jämförbara landet. Detta ledde till en ändring av dumpningsmarginalen (se skäl 73). Efter ett ytterligare meddelande av uppgifter (med begäran om synpunkter på justeringen för stålets tjocklek), invände en part att det inte finns något faktaunderlag för justeringen. Det påpekades vidare att den exporterande tillverkarens icke-konfidentiella inlagor rörande justeringen var bristfälliga och att andra parters rätt till försvar därmed åsidosattes. Kommissionen kontrollerade de tillgängliga uppgifter som ledde till justeringen för stålets tjocklek och bekräftade att denna var berättigad.

(61)

Den enda samarbetsvilliga exportören krävde att fler justeringar borde göras beroende på skillnader i effektivitet och produktivitet och hävdade bland annat att tillverkaren i det jämförbara landet var mindre produktiv (med ett sämre resultat per anställd) och hade en högre förbrukning av råvaror per enhet.

(62)

Det bör noteras att även om det kan finnas skillnader i effektivitet och produktivitet mellan företagen, är den vägledande principen att säkerställa jämförbarhet mellan exportpriserna och normalvärdet, vilket inte kräver att omständigheterna rörande en tillverkare i ett jämförbart land och rörande en exporterande tillverkare i ett land som inte är en marknadsekonomi måste vara helt desamma. Bara skillnader som gäller faktorer som påverkar priserna och deras jämförbarhet mellan en tillverkare i ett jämförbart land och en exporterande tillverkare i ett land som inte är en marknadsekonomi berättigar en justering.

(63)

Det måste ändå påpekas att undersökningen inte visade på några omständigheter som skulle tyda på att tillverkaren i det jämförbara landet inte hade en rimligt effektiv produktionsprocess.

(64)

När det gäller kostnadsfaktorerna (t.ex. produktivitet), bör dessa inte väljas ut och bedömas var för sig. Det skulle i stället behövas en övergripande analys för att bedöma huruvida fördelar när det gäller kostnadsfaktorn (t.ex. produktivitet) eventuellt kan uppvägas av nackdelar när det gäller andra faktorer. En lägre användning av arbetskraft är ofta resultat av en större automatisering, som i sin tur leder till högre kostnader på andra områden (avskrivning, kapital, finansiering, tillverkningsomkostnader). Bara en övergripande analys kan avslöja alla skillnader i kostnadsfaktorer och visa huruvida priserna och prisernas jämförbarhet påverkas på ett sådant sätt att en justering skulle vara berättigad. Dessa krav kan därför inte godtas.

(65)

Utöver ovanstående var kraven på en justering för skillnad i energiförbrukning per enhet och skillnad i avskrivnings- och tillverkningsomkostnader per enhet inte underbyggda. När det gäller energieffektivitet förklarades det inte vilka inslag i produktionsprocessen som skulle göra den brasilianska tillverkaren ineffektiv jämfört med den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren. Storleken på justeringen baserades på förhållandet mellan skillnader i arbetskraftskostnad per enhet (baserad på skillnad i produktivitet) och arbetskraftskostnadens andel av de totala kostnaderna. Sambandet mellan det förhållandet och energieffektivitet och skillnad i avskrivnings- och tillverkningsomkostnader hade inte förklarats och gick inte att förstå. Invändningarna avvisas därför.

(66)

En part hävdade också att justeringar borde göras för parametrar såsom lyftkapacitet och gaffelegenskaper. I detta avseende hänvisas det till synpunkterna rörande parametrarna för jämförelse (se skäl 50) där det förklaras att jämförelsen grundas på de mest relevanta parametrarna, eftersom detta ger den bästa matchningen. Invändningarna var hur som helst inte underbyggda.

(67)

En annan invändning var att en justering borde göras därför att den exporterande tillverkaren använder patenterad teknik. Detta påstående har inte underbyggts ytterligare. Den exporterande tillverkaren har inte heller kunnat kvantifiera justeringen. Den enda uppgift som lämnades var ett dokument som uppgavs vara patentet. I en senare inlaga hade justeringen delvis kvantifierats, men någon stödjande bevisning lämnades inte. Invändningen kunde därför inte godtas.

(68)

Kravet på justering för skillnad i effektivitet när det gäller användningen av råvaror täcks vidare av justeringen för skillnad i stålets tjocklek (se skäl 60), eftersom användningen av en annan ståltjocklek kan leda till en lägre sammanlagd förbrukning av stål.

(69)

Den exporterande tillverkaren uppgav slutligen att företaget sålde via en annan försäljningskanal, särskilt produkter som inte var märkesprodukter på OEM-basis (Original Equipment Manufacturer), än tillverkaren i det jämförbara landet gjorde. Ett krav på justering för att avspegla denna skillnad ställdes följaktligen. Såsom förklaras i skäl 59 gjordes en justering för olika handelsled. Den baserades på uppskattade prisskillnader vid försäljning till olika typer av kunder, inklusive OEM-försäljning på hemmamarknaden i det jämförbara landet. Av sekretesskäl kunde storleken på denna justering inte meddelas eftersom normalvärdet baserat på uppgifter från den enda tillverkaren i det jämförbara landet då skulle framgå. Slutsatsen drogs därför att de skillnader som den begärda justeringen gällde redan har tagits med i beräkningen.

(70)

Det ska ändå påpekas att den exporterande tillverkaren inte kunde kvantifiera den begärda justeringen. Tillverkaren uppgav bara att en justering på 40 % hade beviljats i ett annat förfarande. En justering i ett annat förfarande (som alltså gäller de särskilda omständigheterna i ett annat förfarande) kan inte tjäna som riktmärke för en kvantifiering av justeringen i det aktuella fallet.

(71)

Efter ytterligare ett meddelande av uppgifter (med begäran om synpunkter på justeringen beroende på stålets tjocklek), ställde den exporterande tillverkaren ytterligare krav på justeringar (vilka inte hade något att göra med stålets tjocklek): justering för ytbeläggning, handtag och stålpriserna i Brasilien.

(72)

Det bör först och främst noteras att kraven lämnades in efter utgången av tidsfristen för synpunkter och de var alltså formellt sett inte godtagbara. Kraven var under alla omständigheter inte kvantifierade eller underbyggda. Företaget lämnade ingen bevisning till stöd för sina krav och förklarade inte heller hur de olika justeringarna hade beräknats eller borde ha beräknats.

e)   Dumpningsmarginal

(73)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärdet per typ med det vägda genomsnittliga exportpriset för den berörda produkten. Dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av priset cif vid unionens gräns, före tull, uppgår till 70,8 %.

(74)

Dumpningsmarginalen för alla exporterande tillverkare utom Noblelift ligger i den ursprungliga undersökningen på mellan 28,5 % och 46,7 %. Mot bakgrund av att det bara var Noblelift som var samarbetsvillig i den aktuella översynen och att samarbetet får anses gott eftersom den allra största delen av den kinesiska exporten kom från Noblelift, ändrade kommissionen den landsomfattande dumpningsmarginalen också för alla övriga exportörer. Den övriga dumpningsmarginalen ska alltså fastställas till samma nivå som den för Noblelift, dvs. 70,8 %.

(75)

En part hävdade att den landsomfattande tullen inte bör fastställas till samma nivå som den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkarens dumpningsmarginal, eftersom det inte finns några belägg för att den största delen av importen kommer från denna enda samarbetsvilliga exporterande tillverkare. I detta avseende har det bekräftats att enligt statistiska uppgifter kommer den största delen av importen från Kina från den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren. Kravet avvisades således.

D.   DE FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETERNAS VARAKTIGA KARAKTÄR

(76)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen undersökte kommissionen även om de förändrade omständigheterna rimligen kunde anses vara av bestående karaktär.

(77)

Rörande detta fastställdes det i den ursprungliga undersökningen inte någon större prisskillnad mellan priserna på råvaror som anskaffats lokalt i Kina av de kinesiska exporterande tillverkarna (inklusive Noblelift) och de som anskaffats på de internationella marknaderna. Omständigheterna har förändrats väsentligt mellan 2004 (tidpunkt för den ursprungliga undersökningen) och 2011 (översynsperioden), då priset på varmvalsat stål, den huvudsakliga råvaran, låg på mellan 24 % och 31 % under de internationella priserna. De återspeglade inte marknadsvärdena till följd av snedvridningen när det gäller priser på stålmarknaden i Kina (se skäl 20). Den kinesiska stålmarknaden förändrades väsentligt under dessa sju år och Kina har under tiden gått från att ha varit en nettoimportör av stål till att nu vara en betydande stålproducent och exportör till hela världen, ett faktum som rimligen får anses vara av bestående karaktär.

(78)

De kinesiska högteknologiska företagen, inklusive Noblelift, får dessutom statsbidrag i form av förmånlig inkomstbeskattning (15 %) sedan 2008. Under undersökningsperioden i den ursprungliga undersökningen omfattades företagen av en schablonskatt på 25 %. Denna förändrade omständighet får rimligen också anses vara av varaktig karaktär.

(79)

Det ansågs därför osannolikt att de omständigheter som ledde till inledandet av denna interimsöversyn skulle förändras inom överskådlig framtid på ett sådant sätt att detta skulle påverka resultaten av översynen. Därför konstaterades det att de förändrade omständigheterna är av bestående karaktär och att det inte längre är motiverat att tillämpa åtgärden på dess nuvarande nivå.

E.   ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(80)

Mot bakgrund av resultaten av denna översyn och eftersom den nya dumpningsmarginalen på 70,8 % är lägre än den nivå för undanröjande av skada som fastställdes i den ursprungliga undersökningen (se skälen 120–123 i förordning (EG) nr 128/2005), anses det lämpligt att ändra den antidumpningstull som är tillämplig på import av den berörda produkten till 70,8 %, både för Noblelift och för alla övriga exporterande tillverkare.

(81)

En part hävdade att den nya dumpningsmarginal som fastställdes inte borde ha jämförts med den nivå för undanröjande av skada som fastställdes i den ursprungliga undersökningen. En nivå för undanröjande av skada bör i stället fastställas i varje undersökning, även i en partiell översyn begränsad till dumpning. Enligt denna part innebär nuvarande praxis där skadan inte bedöms ett åsidosättande av regeln om lägsta tull. Parten hävdade också att en full interimsöversyn skulle ha inletts.

(82)

I detta avseende ska det noteras att eftersom kommissionen inledde en partiell interimsöversyn begränsad till dumpning, kunde skadan inte bedömas på nytt inom ramen för denna. Enligt artikel 11.3 i grundförordningen kan den fortsatta tillämpningen av åtgärderna utföras på kommissionens initiativ där så är befogat. Det finns alltså ingen skyldighet för kommissionen att på eget initiativ inleda en interimsöversyn avseende både dumpning och skada, och hursomhelst måste översynen vara berättigad. I detta fallet var den information och bevisning som kommissionen hade att tillgå tillräcklig för att motivera inledandet av en interimsöversyn begränsad till dumpning. Om skada alltid ska bedömas i interimsöversyner blir dessutom möjligheten att inleda en partiell översyn begränsad till dumpning enligt artikel 11.3 i grundförordningen meningslös. Följaktligen avvisades detta krav. Det ska ändå påpekas att den berörda parten i fråga har möjlighet att begära en partiell interimsöversyn av skada i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

(83)

Regeln om lägsta tull har helt och hållet följts och den nya dumpningsmarginal som fastställdes jämfördes med den nivå för undanröjande av skada som fastställdes i den ursprungliga undersökningen (det senaste undersökningsresultatet om skada).

(84)

En part hävdade att ett minimiimportpris skulle vara lämpligare i det aktuella fallet. Alternativt bör en fast tull införas.

(85)

I detta avseende ska det noteras att varken minimiimportpriset eller den fasta tullen är lämpliga för produkter som består av en mängd olika typer till varierande priser, och som också ständigt är föremål för ändringar och uppgraderingar. En mängd olika tullnivåer skulle vara mycket svårt att administrera. En ytterligare begränsning i det aktuella fallet är att minimiimportpriset skulle behöva baseras på normalvärdet (eftersom tullen är baserad på dumpning), som är baserat på konfidentiella uppgifter från ett företag på marknaden i ett jämförbart land. Invändningarna avvisas därför.

(86)

Den exporterande tillverkaren uttryckte sitt intresse för ett åtagande inom de föreskrivna tidsfristerna. Inget formellt erbjudande lämnades emellertid in och kommissionen kunde därför inte överväga detta mera.

(87)

De berörda parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för beslutet att föreslå en ändring av de tillämpliga tullsatserna för de exporterande tillverkarna och de gavs tillfälle att lämna synpunkter.

(88)

Parternas muntliga och skriftliga synpunkter har beaktats.

(89)

Det ska noteras att enligt artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011 ska den antidumpningstull på 70,8 % som infördes för ”övriga företag” i den förordningen tillämpas på gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, enligt definitionen i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011, som avsänts från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand eller inte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011 ska ersättas med följande:

”2.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsats ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för de produkter som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av nedanstående företag:

Företag

Tullsats

(i %)

Taric- tilläggs-nummer

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, Kina

70,8

A603

Övriga företag

70,8

A999”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUT L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  EUT L 151, 16.6.2009, s. 1.

(5)  EUT L 268, 13.10.2011, s. 1.

(6)  EUT C 41, 14.2.2012, s. 14.

(7)  www.steelbb.com/steelprices/

(8)  EUT L 25, 28.1.2005, s. 16.

(9)  EUT L 344, 14.12.2012, s. 1.


24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 373/2013

av den 23 april 2013

om godkännande av det verksamma ämnet Candida oleophila stam O i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För Candida oleophila stam O uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens beslut 2007/380/EG (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Förenade kungariket den 12 juli 2006 emot en ansökan från Bionext sprl om upptagande av det verksamma ämnet Candida oleophila stam O i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2007/380/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 15 november 2011.

(4)

Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Myndigheten lade fram sin slutsats om granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet Candida oleophila stam O (4) för kommissionen den 24 oktober 2012. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och utkastet till bedömningsrapport färdigställdes den 15 mars 2013 i form av kommissionens granskningsrapport om Candida oleophila stam O.

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller Candida oleophila stam O i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b samt artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Candida oleophila stam O bör därför godkännas.

(6)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller Candida oleophila stam O. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör i enlighet med direktiv 91/414/EEG en längre period medges för inlämnande och bedömning av uppdateringen av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(8)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (5) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med de som åläggs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(9)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (6) ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet Candida oleophila stam O enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller Candida oleophila stam O som verksamt ämne senast den 31 mars 2014.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen har uppfyllts, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–13.4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller Candida oleophila stam O, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 30 september 2013 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller Candida oleophila stam O som enda verksamma ämne, vid behov senast den 31 mars 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller Candida oleophila stam O som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 mars 2015 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 141, 2.6.2007, s. 78.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):11, artikelnr 2944. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Candida oleophila stam O

Samlingsnummer: MUCL 40654

Ej tillämpligt

Nominell halt: 3 × 1010 CFU/g torkad produkt

Intervall: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g torkad produkt

1 oktober 2013

30 september 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Candida oleophila stam O från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013, särskilt tilläggen I och II.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande uppgifter läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”37

Candida oleophila stam O

Samlingsnummer: MUCL 40654

Ej tillämpligt

Nominell halt: 3 × 1010 CFU/g torkad produkt

Intervall: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g torkad produkt

1 oktober 2013

30 september 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Candida oleophila stam O från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013, särskilt tilläggen I och II.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 374/2013

av den 23 april 2013

om godkännande av ett preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns (innehavare av godkännandet: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

Preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789), som tillhör kategorin ”zootekniska tillsatser”, godkändes för användning som fodertillsats i tio år för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 903/2009 (2) samt för mindre fågelarter (utom äggläggande fåglar), avvanda smågrisar och mindre arter av svin (avvanda) genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 373/2011 (3).

(3)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan lämnats in om ett nytt användningsområde för preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) för kycklingar som föds upp till värphöns, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”.

(4)

Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 och relevanta data som stöder ansökan.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 11 december 2012 (4) att preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) under de föreslagna användningsförhållandena inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Den ansåg också att tillsatsen kan förbättra resultaten hos kycklingar som föds upp till värphöns. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av preparatet av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 256, 29.9.2009, s. 26.

(3)  EUT L 102, 16.4.2011, s. 10.

(4)  The EFSA Journal, vol. 11(2013):1, artikelnr 3040.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, företrädd av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

(FERM BP-2789)

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som innehåller minst 5 × 108 CFU/g tillsats i fast form.

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Livskraftiga sporer Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analysmetod  (1)

Bestämning: ingjutningsmetod enligt standarden ISO 15213.

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE).

Kycklingar som föds upp till värphöns

2,5 × 108

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foder som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: monensinnatrium, diklazuril, salinomycinnatrium eller natriumlasalocid.

3.

Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddsglasögon ska användas vid hanteringen.

14 maj 2023


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 375/2013

av den 23 april 2013

om godkännande av det verksamma ämnet spiromesifen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För spiromesifen uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens beslut 2003/105/EG (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Förenade kungariket den 18 april 2002 emot en ansökan från Bayer CropScience AG om upptagande av det verksamma ämnet spiromesifen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2003/105/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 9 mars 2004. Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och en slutlig diskussion hölls den 26 april 2007. Myndigheten lade fram sin slutsats om granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet spiromesifen (4) för kommissionen den 13 juni 2007.

(4)

I sin slutsats tog myndigheten inte hänsyn till alla uppgifter som sökanden hade lämnat in före den 26 april 2007. Kommissionen begärde att myndigheten skulle se över sin slutsats och ta hänsyn till alla inlämnade uppgifter.

(5)

Den rapporterande medlemsstaten bedömde alla ytterligare uppgifter och överlämnade ett addendum till utkastet till bedömningsrapport den 28 september 2009.

(6)

Addendumet till utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och myndigheten. Myndigheten lade fram sin andra slutsats om granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet spiromesifen (5) för kommissionen den 19 september 2012. Medlemsstaterna och kommissionen granskade den uppdaterade versionen av utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och utkastet till bedömningsrapport färdigställdes den 15 mars 2013 i form av kommissionens granskningsrapport om spiromesifen.

(7)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller spiromesifen i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b samt 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Spiromesifen bör därför godkännas.

(8)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och i ljuset av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter krävas in.

(9)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(10)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller spiromesifen. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör i enlighet med direktiv 91/414/EEG en längre period medges för inlämnande och bedömning av uppdateringen av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(11)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (6) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med dem som åläggs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(12)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (7) ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet spiromesifen enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller spiromesifen som verksamt ämne senast den 31 mars 2014.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen har uppfyllts, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller spiromesifen, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 30 september 2013 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller spiromesifen som enda verksamma ämne, vid behov senast den 31 mars 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller spiromesifen som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 mars 2015 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 43, 18.2.2003, s. 45.

(4)  EFSA Scientific Report, nr 105, s. 1-69, 2007. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu.

(5)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):10, artikelnr 2873. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu.

(6)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(7)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Spiromesifen

CAS-nr 283594-90-1

Cipac-nr 747

3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl-3,3-dimetylbutyrat

≥ 965 g/kg (racemisk blandning)

Föroreningen N,N-dimetylacetamid är av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 4 g/kg i den tekniska produkten.

1 oktober 2013

30 september 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om spiromesifen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Den långsiktiga risken för ryggradslösa vattenlevande djur.

Risken för pollinerande steklar och leddjur som inte är målarter om deras exponering för ämnet inte är försumbar.

Skyddet av personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om den nya beräkningen av den uppskattade koncentrationen i grundvatten (PECGW) med ett scenario för grundvatten från FOCUS som har anpassats till de avsedda användningarna med ett Q10-värde på 2,58.

Sökanden ska inkomma med sådana uppgifter till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 30 september 2015.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande uppgifter läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”41

Spiromesifen

CAS-nr 283594-90-1

Cipac-nr 747

3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl-3,3-dimetylbutyrat

≥ 965 g/kg (racemisk blandning)

Föroreningen N,N-dimetylacetamid är av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 4 g/kg i den tekniska produkten.

1 oktober 2013

30 september 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om spiromesifen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 mars 2013, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Den långsiktiga risken för ryggradslösa vattenlevande djur.

Risken för pollinerande steklar och leddjur som inte är målarter om deras exponering för ämnet inte är försumbar.

Skyddet av personer som hanterar växtskyddsmedlet.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om den nya beräkningen av den uppskattade koncentrationen i grundvatten (PECGW) med ett scenario för grundvatten från FOCUS som har anpassats till de avsedda användningarna med ett Q10-värde på 2,58.

Sökanden ska inkomma med sådana uppgifter till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten senast den 30 september 2015.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 376/2013

av den 23 april 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

58,1

TN

81,5

TR

101,9

ZZ

80,5

0707 00 05

MA

99,6

TR

134,3

ZZ

117,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

107,5

ZZ

99,4

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,6

MA

52,7

TN

69,6

TR

63,4

US

84,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

91,6

ZA

116,4

ZZ

104,0

0808 10 80

AR

109,1

BR

93,0

CL

114,3

CN

79,3

MK

30,8

NZ

142,4

US

196,8

ZA

109,4

ZZ

109,4

0808 30 90

AR

113,2

CL

120,8

CN

72,9

ZA

122,9

ZZ

107,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/22


RÅDETS BESLUT 2013/189/GUSP

av den 22 april 2013

om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) och om upphävande av gemensam åtgärd 2008/550/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 juli 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/575/Gusp om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) (1). Denna gemensamma åtgärd ersattes av rådets gemensamma åtgärd 2008/550/Gusp av den 23 juni 2008 om inrättande av en europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) (2).

(2)

Den 1 december 2008 enades Esfas styrkommitté (nedan kallad kommittén) i enlighet med artikel 13 i gemensam åtgärd 2008/550/Gusp om rekommendationer om Esfas framtidsutsikter.

(3)

I rådets slutsatser av den 8 december 2008 godkändes kommitténs rekommendationer. Gemensam åtgärd 2008/550/Gusp bör därför ersättas av en ny rättsakt som återspeglar dessa rekommendationer.

(4)

Utbildningsverksamheten inom ramen för Esfa bör genomföras på området för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), inbegripet områdena för konfliktlösning och stabilisering.

(5)

Det är lämpligt att Esfa under den period som täcks av detta beslut hänvisas till enbart utstationerad personal.

(6)

I enlighet med rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (3) ska den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten) ge Esfa det stöd som tidigare gavs av rådets generalsekretariat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INRÄTTANDE, UPPDRAG, MÅL OCH UPPGIFTER

Artikel 1

Inrättande

En europeisk säkerhets- och försvarsakademi (Esfa) inrättas härmed.

Artikel 2

Uppdrag

Esfa ska tillhandahålla utbildning på området för unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) i det sammanhang som utgörs av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) på strategisk nivå för att utveckla och främja en gemensam förståelse för GSFP bland civil och militär personal och för att genom sin utbildningsverksamhet (nedan kallad Esfas utbildningsverksamhet) fastställa och sprida bästa praxis när det gäller olika GSFP-frågor.

Artikel 3

Mål

Esfas mål ska vara att

a)

ytterligare stärka den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarskulturen inom GSFP,

b)

främja bättre förståelse av att GSFP är en viktig del av Gusp,

c)

förse unionsinstanserna med kunnig personal som kan arbeta effektivt med alla GSFP-frågor,

d)

till medlemstaternas förvaltningar och personal tillhandahålla kunniga personer som är förtrogna med unionens politik, institutioner och förfaranden på Gusp-området,

e)

stödja unionens partnerskap på GSFP-området, särskilt med de länder som deltar i GSFP-uppdrag,

f)

bidra till att främja yrkesmässiga förbindelser och kontakter mellan deltagare i Esfas utbildningsverksamhet.

När det är lämpligt ska uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa överensstämmelse med andra unionsverksamheter.

Artikel 4

Uppgifter

1.   Esfas huvuduppgifter ska i enlighet med dess uppdrag och mål vara att organisera och genomföra Esfas utbildningsverksamhet på GSFP-området.

2.   Esfas utbildningsverksamhet ska bestå av

a)

GSFP-kursen på hög nivå,

b)

de orienterande GSFP-kurserna,

c)

GSFP-kurser för specialiserade målgrupper eller med specifik inriktning.

Övrig utbildningsverksamhet ska genomföras enligt beslut av den styrkommitté som avses i artikel 8 (nedan kallad kommittén).

3.   Utöver de verksamheter som avses i punkt 2, ska Esfa i synnerhet

a)

stödja de förbindelser som ska upprättas mellan de institut som avses i artikel 5.1 och som deltar i det nätverk som avses i den punkten (nedan kallat nätverket),

b)

driva och vidareutveckla ett internetbaserat system för distansundervisning för att stödja GSFP-utbildningsverksamhet,

c)

utarbeta och framställa utbildningsmateriel för unionsutbildning på GSFP-området, även med utnyttjande av redan befintligt material,

d)

främja ett alumninätverk för tidigare deltagare,

e)

stödja utbytesprogram på GSFP-området mellan medlemsstaternas utbildningsinstitut,

f)

lämna bidrag till det årliga unionsutbildningsprogrammet på GSFP-området,

g)

ge stöd till genomförandet av utbildningsverksamhet på området för konfliktförebyggande och civil krishantering,

h)

organisera och leda en årlig nätverkskonferens som sammanför civila och militära utbildningsexperter på GSFP-området från medlemsstaternas utbildningsinstitut och ministerier samt, när det är lämpligt, relevanta externa utbildningsaktörer, och

i)

varje år se över sin förmåga att uppfylla de mål som anges i artikel 3.

4.   Esfas utbildningsverksamhet ska genomföras via nätverket.

5.   Som en del av nätverket ska Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (EU ISS) stödja Esfas utbildningsverksamhet, särskilt genom EU ISS-publikationer och genom att låta sina forskare hålla föredrag samt genom att bidra till Esfas system för distansundervisning.

KAPITEL II

ORGANISATION

Artikel 5

Nätverket

1.   Esfa ska organiseras som ett nätverk där civila och militära institut, högskolor, akademier, universitet, institutioner och andra aktörer inom unionen som har att göra med säkerhets- och försvarspolitiska frågor i enlighet med vad som fastställts av medlemsstaterna samt EU ISS (nedan kallade institut) sammanförs i syfte att stödja genomförandet av utbildningsverksamhet på området för GSFP.

2.   Esfa ska upprätta nära förbindelser med unionens institutioner och berörda unionsorgan, i synnerhet Europeiska polisakademin (Cepol).

3.   Esfa ska verka under unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 6

Rättskapacitet

1.   Esfa ska ha den rättskapacitet som krävs för att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål, ingå de avtal och administrativa överenskommelser som är nödvändiga för att kunna fungera, inbegripet för att utstationera personal, förvärva utrustning, särskilt pedagogiskt material, inneha bankkonton och föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2.   Alla eventuella skyldigheter enligt avtal som ingåtts av Esfa ska täckas av de medel som Esfa förfogar över i enlighet med artiklarna 14, 15 och 16.

Artikel 7

Struktur

Följande struktur ska inrättas inom Esfa:

a)

Kommittén, med ansvar för den övergripande samordningen och ledningen av Esfas utbildningsverksamhet.

b)

En akademisk styrelse (nedan kallad styrelsen), med ansvar för att garantera kvaliteten och samstämmigheten i Esfas utbildningsverksamhet.

c)

Chefen för Esfa, som ska ansvara för den ekonomiska och administrativa förvaltningen av Esfa, samt biträda kommittén och styrelsen när det gäller att organisera och leda Esfas verksamhet.

d)

Ett Esfa-sekretariat (nedan kallat sekretariatet), som ska biträda Esfas chef när han fullgör sina uppgifter.

Artikel 8

Styrkommittén

1.   Kommittén, sammansatt av en företrädare för varje medlemsstat, ska vara Esfas beslutsfattande organ. Varje ledamot i kommittén får företrädas eller åtföljas av en suppleant.

2.   Ledamöter i kommittén får åtföljas av experter vid kommitténs möten.

3.   Ordförandeposten i kommittén ska innehas av en företrädare för den höga representanten som har lämplig erfarenhet. Den ska hålla möten minst två gånger per år.

4.   Representanter från länder som ansluter sig till unionen får delta i kommitténs möten som aktiva observatörer.

5.   Esfas chef, styrelsens ordförande och, om så är lämpligt, ordförandena för dess olika konstellationer samt en företrädare för kommissionen, ska delta i kommitténs möten utan rösträtt.

6.   Kommitténs uppgifter ska vara att

a)

upprätta Esfas årliga akademiska program och då bygga vidare på Esfas utbildningskoncept,

b)

ge styrelsen allmän vägledning i dess arbete,

c)

godkänna och regelbundet se över Esfas utbildningskoncept som avspeglar de fastställda utbildningskraven för Esfa,

d)

utse den medlemsstat/de medlemsstater som ska vara värdland/värdländer för Esfas utbildningsverksamhet och de institut som ska genomföra den,

e)

utarbeta och godkänna de övergripande kursplanerna för all utbildningsverksamhet inom Esfa,

f)

ta del av kursutvärderingsrapporterna och godkänna en allmän årsrapport om Esfas utbildningsverksamhet som ska översändas till berörda rådsorgan,

g)

utse ordförandena i styrelsen och dess olika konstellationer för en period på minst två läsår,

h)

fatta nödvändiga beslut om Esfas verksamhet såvida dessa inte ålagts andra organ,

i)

godkänna den årliga budgeten och varje eventuell ändringsbudget, utifrån förslag från chefen för Esfa,

j)

godkänna de årliga räkenskaperna och bevilja chefen för Esfa ansvarsfrihet,

k)

godkänna kompletterande bestämmelser för de utgifter som förvaltas av Esfa,

l)

godkänna eventuella finansieringsarrangemang och/eller tekniska arrangemang med kommissionen, Europeiska utrikestjänsten eller en medlemsstat angående finansiering och/eller genomförande av Esfas utgifter,

m)

godkänna bestämmelserna för personal som utstationerats vid Esfa,

n)

besluta att öppna vissa av Esfas utbildningsverksamheter för tredjelandsdeltagare inom den allmänna politiska ram som fastställts av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik.

7.   Kommittén ska själv godkänna sin arbetsordning.

8.   Kommittén ska fatta beslut med kvalificerad majoritet enligt avdelning II i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 9

Den akademiska styrelsen

1.   Styrelsen ska vara sammansatt av höga företrädare från de civila och militära institut och andra aktörer som utsetts av medlemsstaterna för att stödja Esfas utbildningsverksamhet. Om en medlemsstat företräds av flera personer, ska dessa tillsammans utgöra en enda delegation.

2.   Styrelsens ordförande ska utses av kommittén bland styrelsens ledamöter.

3.   Företrädare för kommissionen och utrikestjänsten ska inbjudas att delta i styrelsens sammanträden.

4.   Akademiska experter och högre tjänstemän från nationella institutioner och unionsinstitutioner får inbjudas att delta i styrelsens sammanträden.

5.   Styrelsens uppgifter ska vara att

a)

i akademiska frågor ge råd och göra rekommendationer till kommittén,

b)

via nätverket genomföra det godkända årliga akademiska programmet,

c)

övervaka det internetbaserade systemet för distansundervisning på högre nivå,

d)

utarbeta detaljerade kursplaner för all utbildningsverksamhet inom Esfa med utgångspunkt i de godkända övergripande kursplanerna,

e)

garantera den allmänna samordningen av Esfas utbildningsverksamhet mellan samtliga institut,

f)

se över kvaliteten på Esfas utbildningsverksamhet som genomförts under det föregående läsåret,

g)

för kommittén lägga fram förslag till Esfas utbildningsverksamhet för nästa läsår,

h)

se till att det görs en systematisk utvärdering av all utbildningsverksamhet inom Esfa och godkänna kursutvärderingsrapporterna,

i)

bidra till utkastet till allmän årsrapport om Esfas verksamhet.

6.   För att fullgöra sina uppgifter får styrelsen sammanträda i olika projektinriktade konstellationer. Styrelsen ska utarbeta bestämmelser och arrangemang för hur dessa konstellationer ska upprättas och fungera, vilka ska godkännas av kommittén.

7.   Kommittén ska anta styrelsens arbetsordning.

Artikel 10

Chefen för Esfa

1.   Chefen för Esfa ska ansvara för att organisera och leda Esfas utbildningsverksamhet. Chefen för Esfa ska stödja kommitténs och styrelsens arbete på detta område samt företräda Esfa när det gäller Esfas utbildningsverksamhet inom och utanför nätverket. Chefen för Esfa ska i synnerhet

a)

vidta alla nödvändiga åtgärder, inbegripet antagande av interna administrativa föreskrifter och offentliggörande av meddelanden, för att se till att Esfas verksamhet fungerar effektivt,

b)

utarbeta ett preliminärt utkast till årsrapport för Esfa och ett preliminärt utkast till arbetsprogram för överlämning till kommittén på grundval av de förslag som inlämnats av styrelsen,

c)

samordna genomförandet av Esfas arbetsprogram,

d)

upprätthålla kontakter med relevanta myndigheter i medlemsstaterna,

e)

upprätthålla kontakter med relevanta externa utbildningsaktörer inom Esfas område,

f)

vid behov ingå tekniska arrangemang om Esfas utbildningsverksamhet med relevanta myndigheter och utbildningsaktörer på Gusp-området,

g)

utföra eventuella andra uppgifter som kommittén ålagt honom.

2.   Chefen för Esfa ska ansvara för den ekonomiska och administrativa förvaltningen av Esfa, och i synnerhet

a)

upprätta alla budgetförslag och lägga fram dessa för kommittén,

b)

anta budgetarna efter det att de godkänts av styrelsen,

c)

vara utanordnare för Esfas budget,

d)

öppna ett eller flera bankkonton på Esfas vägnar,

e)

förhandla om, förelägga kommittén och ingå eventuella finansieringsarrangemang och/eller tekniska arrangemang med kommissionen, utrikestjänsten eller en medlemsstat angående finansiering och/eller genomförande av Esfas utgifter,

f)

förhandla om och på Esfas vägnar underteckna eventuell brevväxling om utstationering vid Esfa av sekretariatets personal,

g)

generellt företräda Esfa beträffande alla rättsakter med finansiella konsekvenser,

h)

förelägga kommittén Esfas årliga räkenskaper.

3.   Den höga representanten ska utse chefen för Esfa, efter att ha hört kommittén. Han ska utses i egenskap av medlem av utrikestjänstens personal för den period som han utses. Medlemsstaterna får föreslå kandidater till tjänsten som chef för Esfa och EU-institutionernas och utrikestjänstens personal får söka denna tjänst, i enlighet med tillämpliga regler.

4.   Chefen för Esfa ska vara ansvarig inför kommittén för sin verksamhet.

Artikel 11

Esfas sekretariat

1.   Sekretariatet ska biträda chefen för Esfa när han fullgör sina uppgifter.

2.   Chefen för Esfa ska, med biträde av en urvalsjury, ansvara för urvalet av personal till sekretariatet.

3.   Sekretariatet ska stödja kommittén, styrelsen och instituten när det gäller organisationen av Esfas utbildningsverksamhet.

4.   Varje institut ska utse en kontaktpunkt för sekretariatet som ska hantera organisatoriska och administrativa frågor i samband med organiserandet av Esfas utbildningsverksamhet.

5.   Sekretariatet ska samarbeta nära med kommissionen och utrikestjänsten.

Artikel 12

Esfas personal

1.   Esfas personal ska bestå av följande kategorier:

a)

Personal som utstationerats vid Esfa av unionsinstitutionerna, utrikestjänsten och EU-organen.

b)

Nationella experter som utstationerats vid Esfa av medlemsstaterna.

2.   Esfa får ta emot praktikanter och gästforskare.

3.   Kommittén ska på förslag av den höga representanten, i den mån det är nödvändigt, fastställa de villkor som ska tillämpas på praktikanter och gästforskare.

4.   Beslutet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2011 om fastställande av anställningsvillkor för nationella experter som är utstationerade vid Europeiska utrikestjänsten (4) ska även tillämpas på nationella experter som av medlemsstaterna utstationeras vid Esfa.

KAPITEL III

FINANSIERING

Artikel 13

In natura-bidrag till Esfas utbildningsverksamhet

1.   Varje medlemsstat, unionsinstitution, unionsorgan och institut och utrikestjänsten ska bära alla kostnader som gäller deltagandet i Esfa, inklusive löner, bidrag, utgifter för resor och uppehälle samt kostnader i samband med organisatoriskt och administrativt stöd till Esfas utbildningsverksamhet.

2.   Varje deltagare ska bära alla kostnader i samband med sitt deltagande.

Artikel 14

Stöd från utrikestjänsten

1.   Utrikestjänsten ska bära kostnaderna för att vara värd för chefen för Esfa och sekretariatet i sina lokaler, inbegripet kostnader för informationsteknik, utstationering av chefen för Esfa och utstationering av en biträdande personalmedlem vid sekretariatet.

2.   Utrikestjänsten ska ge Esfa det administrativa stöd som är nödvändigt för att rekrytera och förvalta personalen och genomföra Esfas budget.

3.   Ett tekniskt arrangemang med utrikestjänsten för det stöd den tillhandahåller ska förhandlas fram av chefen för Esfa och godkännas av kommittén.

Artikel 15

Frivilliga bidrag

1.   För att finansiera specifika verksamheter får Esfa ta emot frivilliga bidrag från medlemsstater och institut eller andra givare. Sådana bidrag ska förvaltas av Esfa som inkomster avsatta för särskilda ändamål.

2.   Tekniska arrangemang för de bidrag som avses i punkt 1 ska förhandlas fram av chefen för Esfa och godkännas av kommittén.

Artikel 16

Bidrag från unionens budget

1.   Esfa ska få ett årligt bidrag från unionens allmänna budget. Ett sådant bidrag kan i synnerhet täcka kostnaderna för stöd till Esfas utbildningsverksamhet och nationella experter som av medlemsstaterna utstationeras vid Esfa.

2.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka Esfas utgifter under de första tolv månaderna efter ingåendet av det finansieringsavtal som avses i punkt 3 ska vara 535 000 EUR. De finansiella referensbelopp som är avsedda att täcka Esfas utgifter för de därpå följande perioderna ska fastställas av rådet.

3.   Efter ett beslut av rådet enligt punkt 2, ska ett finansieringsavtal med kommissionen förhandlas fram av chefen för Esfa och godkännas av kommittén.

Artikel 17

Finansiella bestämmelser

De finansiella bestämmelserna i bilagan ska tillämpas på utgifter som finansieras av Esfa och på finansieringen av sådana utgifter.

KAPITEL IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 18

Deltagande i Esfas utbildningsverksamhet

1.   All utbildningsverksamhet inom Esfa ska stå öppen för deltagande av medborgare i alla medlemsstater och anslutande stater. De institut som organiserar och genomför verksamheten ska se till att denna princip tillämpas utan några undantag.

Esfas utbildningsverksamhet ska också i princip vara öppen för deltagande av medborgare i länder som är kandidater för anslutning till unionen och, i förekommande fall, i andra tredjeländer.

2.   Deltagarna ska utgöras av civil och militär personal som arbetar med strategiska aspekter på GSFP-området och experter som ska sändas ut på GSFP-uppdrag eller -insatser.

Företrädare för bl.a. internationella organisationer, icke-statliga organisationer, akademiska institutioner och media samt företrädare för näringslivet får inbjudas att delta i Esfas utbildningsverksamhet.

3.   Ett intyg undertecknat av den höga representanten ska tilldelas en deltagare som fullgjort en Esfa-kurs. Villkoren för intyget ska regelbundet ses över av kommittén. Intyget ska erkännas av medlemsstaterna och av unionens institutioner.

Artikel 19

Samarbete

Esfa ska samarbeta med och utnyttja expertisen i internationella organisationer och andra relevanta aktörer, t.ex. nationella utbildningsinstitut i tredjeländer.

Artikel 20

Säkerhetsbestämmelser

Rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (5) ska tillämpas på Esfa.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Kontinuitet

De regler och bestämmelser som antagits för genomförande av gemensam åtgärd 2008/550/Gusp ska förbli i kraft för genomförande av detta beslut i den mån de är förenliga med detta beslut, till dess att de ändras eller upphävs.

Artikel 22

Upphävande

Gemensam åtgärd 2008/550/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 23

Översyn, ikraftträdande och upphörande

1.   Detta beslut träder i kraft den 1 april 2013. Det ska ses över och revideras när så är lämpligt och under alla omständigheter senast sex månader innan det löper ut.

2.   Detta beslut löper ut fyra år efter tidpunkten för ingående av det finansieringsavtal som avses i artikel 16.3.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 194, 26.7.2005, s. 15.

(2)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 20.

(3)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

(4)  EUT C 12, 14.1.2012, s. 8.

(5)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.


BILAGA

Finansiella bestämmelser som ska tillämpas på Esfa och dess finansiering

Artikel 1

Budgetprinciper

1.   Esfas budget är den akt genom vilken, för varje budgetår, samtliga inkomster och utgifter som förvaltas av Esfa ska fastställas och godkännas.

2.   Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.

3.   Inga inkomster eller utgifter som finansieras av Esfa får genomföras på annat sätt än genom att en budgetpost tillgodogörs eller belastas.

Artikel 2

Antagande av budgetar

1.   Varje år ska chefen för Esfa upprätta ett budgetförslag för följande budgetår, som börjar den 1 januari och slutar den 31 december samma år. Budgetförslaget ska omfatta de anslag som bedöms vara nödvändiga för att täcka de utgifter som ska finansieras av Esfa under den perioden och en beräkning av de inkomster som förväntas täcka dessa utgifter.

2.   Anslagen ska enligt vad som är nödvändigt klassificeras enligt typ eller syfte i kapitel och artiklar. Detaljerade anmärkningar per artikel ska ingå i budgetförslaget.

3.   Inkomsterna ska bestå av medlemsstaternas frivilliga bidrag, det årliga bidraget från Europeiska unionens budget samt diverse inkomster.

4.   Chefen för Esfa ska lämna in en detaljerad budgetrapport för de innevarande och föregående räkenskapsåren och lägga fram budgetförslaget för kommittén senast den 31 oktober. Kommittén ska senast den 31 december godkänna budgetförslaget.

5.   Vid oförutsedda omständigheter och tvingande behov får chefen för Esfa föreslå en ändringsbudget. En eventuell ändringsbudget och budgeten för det första året efter antagandet av detta beslut ska läggas fram, godkännas och antas i enlighet med samma förfarande som är tillämpligt på den årliga budgeten, med undantag för att de tidsfrister som är tillämpliga på den årliga budgeten inte ska vara tillämpliga.

Artikel 3

Överföring av anslag

Chefen för Esfa får med kommitténs godkännande föra över anslag inom budgeten.

Artikel 4

Överföring av anslag mellan budgetår

1.   De anslag som är nödvändiga för att betala för rättsliga skyldigheter som ingåtts senast den 31 december ett budgetår ska föras över till nästa budgetår.

2.   Chefen för Esfa får med kommitténs godkännande föra över andra anslag i budgeten till nästa budgetår.

3.   Andra anslag ska annulleras vid budgetårets utgång.

Artikel 5

Genomförande av budgeten och personalförvaltning

För genomförandet av budgeten och förvaltningen av personalen ska Esfa i så stor utsträckning som möjligt använda unionens befintliga administrativa strukturer, i synnerhet utrikestjänstens.

Artikel 6

Esfas bankkonton

1.   Alla Esfas bankkonton ska öppnas i ett högt ansett finansinstitut med huvudkontor i någon av unionens medlemsstater i euro, och ska vara ett avistakonto eller ett konto med kort uppsägningstid.

2.   Inget av Esfas bankkonton får övertrasseras.

Artikel 7

Betalningar

För alla betalningar från ett bankkonto som tillhör Esfa ska det krävas att de undertecknas av chefen för Esfa och av en annan medlem av Esfas personal.

Artikel 8

Löpande räkenskaper

1.   Chefen för Esfa ska se till att räkenskaper som visar Esfas inkomster, utgifter och tillgångsförteckning förs i enlighet med internationellt erkända redovisningsprinciper för den offentliga sektorn.

2.   Chefen för Esfa ska förelägga kommittén årsräkenskaperna för ett visst budgetår senast den 31 mars året därpå.

3.   De nödvändiga redovisningstjänsterna får läggas ut på entreprenad.

Artikel 9

Revision

1.   En revision av Esfas räkenskaper ska genomföras årligen.

2.   De nödvändiga redovisningstjänsterna får läggas ut på entreprenad.

3.   Revisionsberättelserna ska göras tillgängliga för kommittén om så begärs.

Artikel 10

Beviljande av ansvarsfrihet

1.   Kommittén ska på grundval av de årliga räkenskaperna och med beaktande av den årliga revisionsrapporten besluta huruvida chefen för Esfa ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av Esfas budget.

2.   Chefen för Esfa ska vidta alla lämpliga åtgärder för att övertyga kommittén om att ansvarsfrihet kan beviljas och agera i enlighet med eventuella anmärkningar i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet.


24.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 april 2013

om ett visst bindande klassificeringsbeskeds giltighet

[delgivet med nr C(2013) 2297]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2013/190/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artiklarna 12.5 a iii och 248,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), särskilt artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen har kommissionen antagit förordning (EG) nr 160/2007 av den 15 februari 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (3), där en produkt bestående av en klar, mörkbrun vätska med en aromatisk, örtliknande lukt och en bitter, örtliknande smak, som har en faktisk alkoholhalt på 43 volymprocent och är en blandning av 32 olika örtmedicinextrakt med sockerkulörextrakt, vatten och alkohol klassificeras enligt KN-nummer 2208 90 69.

(2)

Denna klassificering gjordes på följande grundval: ”Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 b till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 2208, 2208 90 och 2208 90 69. Produkten kan inte betraktas som ett medikament enligt kapitel 30. Varken på etiketten, i den medföljande bruksanvisningen eller på förpackningen finns någon information om slaget eller koncentrationen av verksamt ämne. Endast mängden och slaget av använda växter eller växtdelar nämns. Villkoren enligt kompletterande anmärkning 1 b till kapitel 30 är således inte uppfyllda. Produkten är en spritdryck enligt nr 2208, eftersom den har karaktären av ett näringstillskott som är avsett att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande och baseras på växtextrakter (se de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, nr 2208, tredje stycket, punkt 16).”

(3)

Efter det att denna förordning offentliggjordes den 20 februari 2007 har alla bindande klassificeringsbesked som tidigare utfärdats av medlemsstaterna och enligt vilka produkterna i fråga klassificeras som medikamenter enligt nummer 3004 upphört att gälla.

(4)

Medlemsstaterna har därefter utfärdat bindande klassificeringsbesked för sådana produkter enligt nr 2208.

(5)

Österrike har dock utfärdat det bindande klassificeringsbesked som avses i bilagan, enligt vilket en liknande produkt klassificeras enligt KN-nummer 3004 90 00. Genom att göra detta har Österrike inte tagit hänsyn till det faktum att klassificeringsförordningen innebär tillämpning av en allmän bestämmelse på ett specifikt fall, och att den således innehåller en anvisning för tolkning av bestämmelsen som kan användas av den myndighet som ansvarar för klassificeringen av en identisk eller liknande produkt.

(6)

Det bindande klassificeringsbesked som avses i bilagan gäller en produkt som består av en transparent, gulbrun vätska med specifik aromatisk doft och en bitter, kryddig smak. Produkten har en faktisk alkoholhalt på 43,4 volymprocent och består av en blandning av kamfer och 26 andra örtmedicinextrakt med eteriska oljor, ett livsmedelsfärgämne och alkohol. Produkten är tillräckligt lik den som omfattas av förordning (EG) nr 160/2007.

(7)

Villkoren i kompletterande anmärkning 1 b till kapitel 30 är inte uppfyllda, eftersom märkningen inte innehåller precisa uppgifter om den kvantitativa sammansättningen. Den produkt som beskrivs i det bindande klassificeringsbesked som utfärdats av Österrike består av en alkoholhaltig blandning av kamfer och olika örtextrakt. Det saknas dock en tydlig förklaring till valet av örter i blandningen. Produkten används inte för att behandla eller förebygga specifika sjukdomar eller sjukliga förändringar. Vissa av indikationerna gäller patofysiologiska tillstånd som inte är klart definierade.

(8)

För att garantera likabehandling av aktörer och en enhetlig tillämpning av KN bör det bindande klassificeringsbesked som avses i bilagan upphöra att gälla. Den tullförvaltning som utfärdat beskedet bör därför upphäva det så snart som möjligt och anmäla detta till kommissionen.

(9)

Enligt artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 bör en innehavare under en viss tidsperiod ges möjlighet att åberopa bindande klassificeringsbesked som har upphört att gälla, förutsatt att villkoren i artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 är uppfyllda.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det bindande klassificeringsbesked som avses i kolumn 1 i tabellen i bilagan och som utfärdats av de tullmyndigheter som anges i kolumn 2 för den klassificering enligt tulltaxan som anges i kolumn 3 ska upphöra att gälla.

2.   De tullmyndigheter som anges i kolumn 2 i tabellen i bilagan ska upphäva det bindande klassificeringsbesked som avses i kolumn 1 så snart som möjligt och i alla händelser inom tio dagar från den dag då detta beslut delges.

3.   Den tullmyndighet som upphäver det bindande klassificeringsbeskedet ska underrätta kommissionen om detta.

Artikel 2

Det bindande klassificeringsbesked som avses i bilagan kan fortsätta att åberopas enligt artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period på sex månader, förutsatt att villkoren i artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 är uppfyllda.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 22 april 2013.

På kommissionens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 51, 20.2.2007, s. 3.


BILAGA

Bindande klassificeringsbesked

Referensnummer

Tullmyndighet

Klassificering enligt tulltaxan

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000