ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.079.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 79

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
21 mars 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut nr 252/2013/EU av den 11 mars 2013 om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013–2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 253/2013 av den 15 januari 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 vad gäller anpassningar efter översynen av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) i fråga om de variabler och fördelningar som ska översändas ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 254/2013 av den 20 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 255/2013 av den 20 mars 2013 om ändring av bilagorna IC, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 256/2013 av den 20 mars 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn ( 1 )

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 257/2013 av den 20 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2013/142/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 12 mars 2013 om att göra valen till Europaparlamentet mer demokratiska och se till att de genomförs på ett effektivare sätt

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 839/2008 av den 31 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 avseende bilagorna II, III och IV om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på vissa produkter (EUT L 234 av den 30.8.2008)

33

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 524/2011 av den 26 maj 2011 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil och tebukonazol i eller på vissa produkter (EUT L 142 av den 28.5.2011)

34

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 159 av den 30.4.2004. Rättad i EUT L 184 av den 24.5.2004)

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BESLUT

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/1


RÅDETS BESLUT nr 252/2013/EU

av den 11 mars 2013

om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013–2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på målen med inrättandet av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) och för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter korrekt bör exakta temaområden för dess verksamhet fastställas i ett flerårigt ramprogram som omfattar fem år, såsom föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (1).

(2)

Det första fleråriga ramprogrammet antogs av rådet genom beslut 2008/203/EG av den 28 februari 2008 om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 (2).

(3)

Det fleråriga ramprogrammet bör genomföras uteslutande inom ramen för unionslagstiftningen.

(4)

Det fleråriga ramprogrammet bör överensstämma med unionens prioriteringar, med vederbörligt beaktande av riktlinjerna enligt Europaparlamentets resolutioner och rådets slutsatser på området för de grundläggande rättigheterna.

(5)

Det fleråriga ramprogrammet bör utformas med vederbörlig hänsyn till byråns ekonomiska och mänskliga resurser.

(6)

Det fleråriga ramprogrammet bör innehålla bestämmelser som syftar till att säkerställa komplementaritet med ansvarsområdena för unionens andra organ, kontor och byråer samt med Europarådet och andra internationella organisationer som är verksamma inom området för grundläggande rättigheter. De av unionens byråer och organ som är mest relevanta för detta fleråriga ramprogram är Europeiska stödkontoret för asylfrågor, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 (3), Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), inrättad genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 (4), det europeiska migrationsnätverket, inrättat genom rådets beslut 2008/381/EG (5), Europeiska jämställdhetsinstitutet, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 (6), Europeiska datatillsynsmannen, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7), Eurojust, Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete, inrättad genom rådets beslut 2002/187/RIF (8), Europeiska polisbyrån (Europol), inrättad genom rådets beslut 2009/371/RIF (9), Europeiska polisakademin (Cepol), inrättad genom rådets beslut 2005/681/RIF (10), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 (11) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), inrättat genom rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (12).

(7)

I det fleråriga ramprogrammet bör kampen mot rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans ingå bland temaområdena för byråns verksamhet.

(8)

Med tanke på hur viktigt det är för unionen att bekämpa fattigdom och social utestängning, vilket är ett av de fem målen för Europa 2020-strategin för tillväxt, bör byrån beakta de ekonomiska och sociala förutsättningarna för att enskilda de facto ska åtnjuta sina grundläggande rättigheter när den samlar in och sprider uppgifter inom de temaområden som fastställs i detta beslut.

(9)

Byrån får, enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 168/2007, på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen verka på andra områden än de temaområden som fastställs i det fleråriga ramprogrammet, under förutsättning att byråns ekonomiska och mänskliga resurser tillåter detta. I enlighet med Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (13), antaget av Europeiska rådet, ska institutionerna göra fullt bruk av byråns sakkunskap och, när så är lämpligt, samråda med byrån, i enlighet med dess mandat, om framtagande av politik och lagstiftning med betydelse för de grundläggande rättigheterna.

(10)

Vid utarbetandet av sitt förslag rådfrågade kommissionen styrelsen för byrån och mottog skriftliga synpunkter den 18 oktober 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Flerårigt ramprogram

1.   Härmed upprättas ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för perioden 2013–2017.

2.   Byrån ska i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 168/2007 utföra de uppgifter som anges i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 168/2007 inom ramen för de temaområden som fastställs i artikel 2 i detta beslut.

Artikel 2

Temaområden

Temaområdena ska vara följande:

a)

Tillgång till rättslig prövning.

b)

Brottsoffer, inklusive ersättning till brottsoffer.

c)

Informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter.

d)

Integration av romer.

e)

Rättsligt samarbete, utom i brottmål.

f)

Barns rättigheter.

g)

Diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

h)

Invandring och integration av migranter, visering och gränskontroller och asyl.

i)

Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans.

Artikel 3

Komplementaritet och samarbete med andra organ

1.   För genomförandet av detta fleråriga ramprogram ska byrån säkerställa lämpligt samarbete och lämplig samordning med relevanta unionsorgan, -kontor och -byråer, medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället, i enlighet med artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EG) nr 168/2007, för att kunna genomföra det fleråriga ramprogrammet.

2.   Byrån ska behandla frågor rörande diskriminering på grund av kön endast som en del av, och i den mån det är relevant för, dess arbete inom ramen för led g i artikel 2, eftersom det är Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) uppgift att samla in data om jämställdhet och könsdiskriminering. Byrån och EIGE ska samarbeta i enlighet med samarbetsavtalet av den 22 november 2010.

3.   Byrån ska samarbeta med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) enligt bestämmelserna i samarbetsavtalet av den 8 oktober 2009 och med Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) enligt bestämmelserna i samarbetsavtalet av den 26 maj 2010. Den ska dessutom samarbeta med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), det europeiska migrationsnätverket, Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (Eurojust), Europeiska polisbyrån (Europol), Europeiska polisakademin (Cepol) och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa enligt bestämmelserna i respektive framtida samarbetsavtal. Samarbetet med dessa organ ska begränsas till verksamheter som faller inom räckvidden för temaområdena som föreskrivs i artikel 2 i detta beslut.

4.   Byrån ska utföra sina uppgifter inom området informationssamhället, i synnerhet i fråga om respekten för privatlivet och skyddet av personuppgifter, utan att detta påverkar Europeiska datatillsynsmannen ansvar när det gäller att sörja för att de grundläggande fri- och rättigheterna för fysiska personer, särskilt deras rätt till privatliv, respekteras av unionens institutioner och organ i enlighet med deras uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001.

5.   Byrån ska samordna sin verksamhet med Europarådets verksamhet i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 168/2007 och i det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet (14) som avses i den artikeln.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(2)  EUT L 63, 7.3.2008, s. 14.

(3)  EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(4)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  EUT L 131, 21.5.2008, s. 7.

(6)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(9)  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(10)  EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)  EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.

(12)  EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)  EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

(14)  EUT L 186, 15.7.2008, s. 7.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/4


Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet av den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) (nedan kallat avtalet) som slutits genom rådets beslut 2006/325/EG (2) ska Danmark vid ändringar av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (3) meddela kommissionen om huruvida landet har för avsikt att genomföra ändringarna eller inte.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (4) antogs den 12 december 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet har Danmark genom en skrivelse av den 20 december 2012 meddelat kommissionen sitt beslut att genomföra förordning (EU) nr 1215/2012. Detta innebär att förordning (EU) nr 1215/2012 kommer att tillämpas på förbindelserna mellan unionen och Danmark.

I enlighet med artikel 3.6 i avtalet skapar Danmarks meddelande en rad ömsesidiga förpliktelser mellan Danmark och gemenskapen. Förordning (EU) nr 1215/2012 utgör således en ändring av avtalet och ska därför anses fogad till detta.

Med avseende på artiklarna 3.3 och 3.4 i avtalet kan genomförandet i Danmark av förordning (EU) nr 1215/2012 ske genom att den gällande lagstiftningen ändras genom beslut av Danmarks parlament. I enlighet med artikel 3.5 b i avtalet ska Danmark meddela kommissionen vilken dag genomförandeåtgärderna träder i kraft.


(1)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  EUT L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  EUT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.


FÖRORDNINGAR

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 253/2013

av den 15 januari 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 vad gäller anpassningar efter översynen av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) i fråga om de variabler och fördelningar som ska översändas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens strävan att bibehålla den europeiska statistikens ändamålsenlighet genom att anpassa den till utvecklingen på utbildningsområdet är det av yttersta vikt att ett uppdaterat klassificeringssystem införs.

(2)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har reviderat den version av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) som hittills använts (Isced 1997) för att se till att den överensstämmer med utvecklingen av politiken och strukturerna inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 692/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 692/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I del A i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. [frivilligt] Utbildningsnivå” ersättas med ”3. [frivilligt] Uppnådd utbildningsnivå”.

b)

I del B i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. [frivilligt] Utbildningsnivå” ersättas med ”3. [frivilligt] Uppnådd utbildningsnivå”.

c)

I del C ska i punkt 3 ”Utbildningsnivå: förskola och låg-, mellan och högstadium (Isced 0, 1 eller 2), gymnasium och eftergymnasial utbildning utom högre utbildning (Isced 3 eller 4), högre utbildning (Isced 5 eller 6)” ersättas med ”Uppnådd utbildningsnivå: högst högstadieutbildning, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning), högre utbildning”.

2.

I avsnitt 2 ska del A ändras på följande sätt:

a)

I kolumnen Variabler ska rad 23. ”[frivilligt] Besökarens profil: utbildningsnivå” ersättas med ”[frivilligt] Besökarens profil: uppnådd utbildningsnivå”.

b)

I kolumnen Kategorier som ska översändas ska i rad 23 ”a) Förskola och låg-, mellan- och högstadium (Isced 0, 1 eller 2)”, ”b) Gymnasium och eftergymnasial utbildning (Isced 3 eller 4)”, och ”c) Högre utbildning (Isced 5 eller 6)” ersättas med följande:

”a)

Högst grundskoleutbildning

b)

Gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning)

c)

Högre utbildning”

3.

Avsnitt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I del A i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. Utbildningsnivå” ersättas med ”3. Uppnådd utbildningsnivå”.

b)

I del B i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. Utbildningsnivå” ersättas med ”3. Uppnådd utbildningsnivå”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 192, 22.7.2011, s. 17.


21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 254/2013

av den 20 mars 2013

om ändring av förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artiklarna 74.1 och 132, och

av följande skäl:

(1)

Av den översyn av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (2) som gjorts i enlighet med artikel 22.2 i den förordningen följer att olika aspekter av förordningen bör ändras.

(2)

Av rättssäkerhetsskäl bör följderna av försenade betalningar till kemikaliemyndigheten förtydligas. Kemikaliemyndigheten bör inte återbetala avgifter som betalats innan det berörda inlämnandet har avvisats. Avgifter som betalats efter ett sådant avvisande bör dock återbetalas som felaktiga betalningar.

(3)

När det gäller uppdateringar av en registrering som avser begäran om konfidentialitet bör avgifterna tillämpas enhetligt oavsett när begäran görs. När det gäller andra uppdateringar av en registrering än uppdateringar av mängdintervall bör det föreskrivas en möjlighet för registranten att begära en förlängning av den andra tidsfristen för betalning av motsvarande avgift för att ge registranten ytterligare tid att göra betalningen.

(4)

Av rättssäkerhetsskäl är det även lämpligt att förtydliga gällande bestämmelser om nedsatta avgifter för begäran om konfidentialitet i gemensamma inlämningar eller av ledande registranter.

(5)

När det gäller avgifter för ansökningar enligt artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006 och avgifter för omprövning av tillstånd enligt artikel 61 i den förordningen bör varje exponeringsscenario inte längre automatiskt anses som en användning, eftersom antalet ytterligare användningar som begärts i en ansökan om tillstånd eller omprövningsrapport inte nödvändigtvis är identiskt med antalet exponeringsscenarier i dessa inlämningar.

(6)

Det bör också förtydligas att kemikaliemyndigheten bör utfärda en faktura som omfattar grundavgiften och alla tilläggsavgifter, inklusive vid gemensamma ansökningar om tillstånd och gemensamma omprövningsrapporter.

(7)

Kemikaliemyndigheten får kräva bevisning för att villkoren för avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse är uppfyllda. För att det ska kunna kontrolleras att dessa villkor är uppfyllda är det nödvändigt att kräva att sådan bevisning lämnas in på något av unionens officiella språk eller, om bevisningen endast finns på något annat språk, tillsammans med en bestyrkt översättning till ett av unionens officiella språk.

(8)

Efter översynen av avgifterna i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 340/2008 är det också lämpligt att, med beaktande av den tillämpliga årliga genomsnittliga inflationstakt på 3,1 % för april 2012 som offentliggjorts av Eurostat, också anpassa schablonavgifterna i enlighet med den inflationstakten.

(9)

De nedsatta avgifter som gäller för mikroföretag samt små och medelstora företag bör sättas ned ytterligare i syfte att minimera regelbördan och de små och medelstora företagens många praktiska problem med att fullgöra skyldigheterna enligt Reach-förordningen, särskilt registreringsskyldigheten, vilket togs upp i kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén i enlighet med artikel 117.4 i Reachförordningen och artikel 46.2 i förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, jämte en översyn av vissa delar av Reachförordningen enligt artiklarna 75.2, 138.2, 138.3 och 138.6 (3)].

(10)

För att ombalansera fördelningen av avgifter på olika storleksklasser av företag bör schablonavgifterna höjas ytterligare med 4 % vad gäller registrering och med 3,5 % vad gäller tillstånd, med beaktande av, å ena sidan, kostnaderna för kemikaliemyndigheten och de tillhörande kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls av medlemsstaternas behöriga myndigheter och, å andra sidan, den ytterligare nedsättningen av avgifterna för små och medelstora företag och det antal små och medelstora företag som berörs.

(11)

Den sammantagna anpassningen av avgifterna fastställs på en sådan nivå att avgiftsinkomsterna tillsammans med kemikaliemyndighetens övriga inkomster enligt artikel 96.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 täcker kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls.

(12)

Förordning (EG) nr 340/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Av rättssäkerhetsskäl bör denna förordning inte tillämpas på giltiga inlämnanden som är under behandling den dag då denna förordning träder i kraft.

(14)

Med hänsyn till att de infasningsämnen som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 måste registreras från och med den 31 maj 2013 bör denna förordning träda i kraft snarast.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 340/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.   Om registreringsanmälan har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med registreringen innan den avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.”

2.

I artikel 4 ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.   Om registreringsanmälan har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med registreringen innan den avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.”

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande stycken föras in efter det andra stycket:

”För förändrad åtkomst till information i registreringen ska kemikaliemyndigheten för varje uppgift som uppdateras ta ut en avgift i enlighet med tabellerna 3 och 4 i bilaga III.

Om en uppdatering avser rapportsammanfattningar eller fylliga rapportsammanfattningar ska kemikaliemyndigheten ta ut en avgift för varje rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning som uppdateras.”

b)

I punkt 6 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen för övriga uppdateringar ska kemikaliemyndigheten avvisa uppdateringen. På begäran av sökanden ska kemikaliemyndigheten förlänga den andra tidsfristen, under förutsättning att begäran om förlängning lämnades in före utgången av den andra tidsfristen. Om betalning inte sker före utgången av den förlängda tidsfristen ska kemikaliemyndigheten avvisa uppdateringen.”

c)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Om uppdateringen har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med uppdateringen innan den avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.”

4.

I artikel 6 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Vid en begäran som gäller ett gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift enligt bilaga IV. Vid en begäran från den ledande registranten ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift enligt bilaga IV bara av den ledande registranten.”

5.

I artikel 7 ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Om en anmälan eller begäran om förlängning har avvisats på grund av att tillverkaren, importören eller producenten av varorna inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med denna anmälan eller begäran om förlängning innan de avvisades inte återbetalas eller på annat sätt krediteras den person som gör anmälan eller begäran.”

6.

I artikel 8.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kemikaliemyndigheten ska utfärda en faktura som omfattar grundavgiften och alla tillämpliga tilläggsavgifter, inklusive vid en gemensam ansökan om tillstånd.”

7.

I artikel 9.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kemikaliemyndigheten ska utfärda en faktura som omfattar grundavgiften och alla tillämpliga tilläggsavgifter, inklusive vid en gemensam omprövningsrapport.”

8.

I artikel 13.3 ska följande stycke införas efter det första stycket:

”Om den bevisning som lämnas till kemikaliemyndigheten inte är avfattad på något av unionens officiella språk ska den åtföljas av en bestyrkt översättning till något av dessa officiella språk.”

9.

I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska också fortlöpande se över denna förordning på grundval av viktig information som blir tillgänglig när det gäller antaganden som ligger till grund för kemikaliemyndighetens förväntade inkomster och utgifter. Senast den 31 januari 2015 ska kommissionen se över denna förordning för att vid behov ändra den, med hänsyn till i synnerhet kemikaliemyndighetens kostnader och kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls av medlemsstaternas behöriga myndigheter.”

10.

Bilagorna I–VIII till förordning (EG) nr 340/2008 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning ska inte tillämpas på giltiga inlämningar som är under behandling den 22 mars 2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 107, 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


BILAGA

BILAGA I

Avgifter för registreringar i enlighet med artikel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Avgift för ämnen i en mängd mellan 1 och 10 ton

1 714 euro

1 285 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 10 och 100 ton

4 605 euro

3 454 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 100 och 1 000 ton

12 317 euro

9 237 euro

Avgift för ämnen i en mängd över 1 000 ton

33 201 euro

24 901 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Avgift för ämnen i en mängd mellan 1 och 10 ton

1 114 euro

835 euro

600 euro

450 euro

86 euro

64 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 10 och 100 ton

2 993 euro

2 245 euro

1 612 euro

1 209 euro

230 euro

173 euro

Avgift för ämnen i en mängd mellan 100 och 1 000 ton

8 006 euro

6 004 euro

4 311 euro

3 233 euro

616 euro

462 euro

Avgift för ämnen i en mängd över 1 000 ton

21 581 euro

16 185 euro

11 620 euro

8 715 euro

1 660 euro

1 245 euro

BILAGA II

Avgifter för registreringar i enlighet med artikel 17.2, 18.2, 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Avgift

1 714 euro

1 285 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt SMÅ och medelstora företag

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Avgift

1 114 euro

835 euro

600 euro

450 euro

86 euro

64 euro

BILAGA III

Avgifter för uppdatering av registreringar i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter för uppdatering av mängdintervallet

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 10–100 ton

2 892 euro

2 169 euro

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 100–1 000 ton

10 603 euro

7 952 euro

Från intervallet 1–10 ton till en mängd över 1 000 ton

31 487 euro

23 616 euro

Från intervallet 10–100 ton till intervallet 100–1 000 ton

7 711 euro

5 783 euro

Från intervallet 10–100 ton till en mängd över 1 000 ton

28 596 euro

21 447 euro

Från intervallet 100–1 000 ton till en mängd över 1 000 ton

20 885 euro

15 663 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt SMÅ och medelstora företag för uppdatering av mängdintervallet

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 10–100 ton

1 880 euro

1 410 euro

1 012 euro

759 euro

145 euro

108 euro

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 100-1 000 ton

6 892 euro

5 169 euro

3 711 euro

2 783 euro

530 euro

398 euro

Från intervallet 1–10 ton till en mängd över 1 000 ton

20 467 euro

15 350 euro

11 021 euro

8 265 euro

1 574 euro

1 181 euro

Från intervallet 10-100 ton till intervallet 100-1 000 ton

5 012 euro

3 759 euro

2 699 euro

2 024 euro

386 euro

289 euro

Från intervallet 10-100 ton till en mängd över 1 000 ton

18 587 euro

13 940 euro

10 008 euro

7 506 euro

1 430 euro

1 072 euro

Från intervallet 100-1 000 ton till en mängd över 1 000 ton

13 575 euro

10 181 euro

7 310 euro

5 482 euro

1 044 euro

783 euro


Tabell 3

Avgifter för övriga uppdateringar

Typ av uppdatering

Ändring av registrantens identitet, så att den rättsliga ställningen ändras

1 607 euro

Typ av uppdatering

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Förändrad åtkomst till den inlämnade informationen

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

4 820 euro

3 615 euro

Mängdintervall

1 607 euro

1 205 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

4 820 euro

3 615 euro

Information i säkerhetsdatabladet

3 213 euro

2 410 euro

Ämnets handelsnamn

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 607 euro

1 205 euro


Tabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt SMÅ och medelstora företag för övriga uppdateringar

Typ av uppdatering

Medelstora företag

Små företag

Mikroföretag

Ändring av registrantens identitet, så att den rättsliga ställningen ändras

1 044 euro

562 euro

80 euro

Typ av uppdatering

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Förändrad åtkomst till den inlämnade informationen

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

3 133 euro

2 350 euro

1 687 euro

1 265 euro

241 euro

181 euro

Mängdintervall

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

3 133 euro

2 350 euro

1 687 euro

1 265 euro

241 euro

181 euro

Information i säkerhetsdatabladet

2 088 euro

1 566 euro

1 125 euro

843 euro

161 euro

120 euro

Ämnets handelsnamn

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

BILAGA IV

Avgifter för begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

Uppgifter för vilka en begäran om konfidentialitet har gjorts

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

4 820 euro

3 615 euro

Mängdintervall

1 607 euro

1 205 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

4 820 euro

3 615 euro

Information i säkerhetsdatabladet

3 213 euro

2 410 euro

Ämnets handelsnamn

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 607 euro

1 205 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt SMÅ och medelstora företag

Uppgifter för vilka en begäran om konfidentialitet har gjorts

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

3 133 euro

2 350 euro

1 687 euro

1 265 euro

241 euro

181 euro

Mängdintervall

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

3 133 euro

2 350 euro

1 687 euro

1 265 euro

241 euro

181 euro

Information i säkerhetsdatabladet

2 088 euro

1 566 euro

1 125 euro

843 euro

161 euro

120 euro

Ämnets handelsnamn

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-namn för de icke infasningsämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-namn för de ämnen som avses i artikel 119.1 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

BILAGA V

Avgifter för anmälningar av produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Avgifter för anmälningar av produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Schablonavgift

536 euro

Nedsatt avgift för medelstora företag

348 euro

Nedsatt avgift för små företag

187 euro

Nedsatt avgift för mikroföretag

27 euro


Tabell 2

Avgifter för förlängt undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Schablonavgift

1 071 euro

Nedsatt avgift för medelstora företag

696 euro

Nedsatt avgift för små företag

375 euro

Nedsatt avgift för mikroföretag

54 euro

BILAGA VI

Avgifter för ansökningar om tillstånd i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

Grundavgift

53 300 euro

Tilläggsavgift per ämne

10 660 euro

Tilläggsavgift per användning

10 660 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är inte ett mikroföretag, litet företag eller medelstort företag: 39 975 euro

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag: 29 981 euro

Den ytterligare sökanden är ett litet företag: 17 989 euro

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för medelstora företag

Grundavgift

39 975 euro

Tilläggsavgift per ämne

7 995 euro

Tilläggsavgift per användning

7 995 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag: 29 981 euro

Den ytterligare sökanden är ett litet företag: 17 989 euro

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro


Tabell 3

Nedsatta avgifter för små företag

Grundavgift

23 985 euro

Tilläggsavgift per ämne

4 797 euro

Tilläggsavgift per användning

4 797 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett litet företag: 17 989 euro

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro


Tabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag

Grundavgift

5 330 euro

Tilläggsavgift per ämne

1 066 euro

Tilläggsavgift per användning

1 066 euro

Tilläggsavgift per sökande

Ytterligare sökande: 3 998 euro

BILAGA VII

Avgifter för omprövning av tillstånd i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

Grundavgift

53 300 euro

Tilläggsavgift per användning

10 660 euro

Tilläggsavgift per ämne

10 660 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är inte ett mikroföretag, litet företag eller medelstort företag: 39 975 euro

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag: 29 981 euro

Den ytterligare sökanden är ett litet företag: 17 989 euro

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för medelstora företag

Grundavgift

39 975 euro

Tilläggsavgift per användning

7 995 euro

Tilläggsavgift per ämne

7 995 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag: 29 981 euro

Den ytterligare sökanden är ett litet företag: 17 989 euro

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro


Tabell 3

Nedsatta avgifter för små företag

Grundavgift

23 985 euro

Tilläggsavgift per användning

4 797 euro

Tilläggsavgift per ämne

4 797 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett litet företag: 17 989 euro

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro


Tabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag

Grundavgift

5 330 euro

Tilläggsavgift per användning

1 066 euro

Tilläggsavgift per ämne

1 066 euro

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag: 3 998 euro

BILAGA VIII

Avgifter för överklaganden i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

Överklagande av beslut som fattats i enlighet med

Avgift

Artikel 9 eller 20 i förordning (EG) nr 1907/2006

2 356 euro

Artikel 27 eller 30 i förordning (EG) nr 1907/2006

4 712 euro

Artikel 51 i förordning (EG) nr 1907/2006

7 069 euro


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt SMÅ och medelstora företag

Överklagande av beslut som fattats i enlighet med

Avgift

Artikel 9 eller 20 i förordning (EG) nr 1907/2006

1 767 euro

Artikel 27 eller 30 i förordning (EG) nr 1907/2006

3 534 euro

Artikel 51 i förordning (EG) nr 1907/2006

5 301 euro


21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 255/2013

av den 20 mars 2013

om ändring av bilagorna IC, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1013/2006 fastställs vid vilka villkor transport av avfall som anges i antingen bilaga IIIA eller IIIB i den förordningen ska omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. Översändande av en anmälan kräver att anmälan och transportdokument i enlighet med bilagorna IA och IB till den förordningen är ifyllda. Avfall som anges i bilaga IIIA, IIIB eller IVA till förordning (EG) nr 1013/2006 kan identifieras i fält 14 i bilaga IA eller bilaga IB, under underrubrik ”Övrigt (v.g. specificera)”. Bilaga IC till den förordningen, som innehåller särskilda anvisningar för ifyllande av antingen bilaga IA eller IB, måste ändras så att det förtydligas hur dessa avfall bör indikeras i bilaga IA eller IB.

(2)

I förordning (EG) nr 1013/2006 anges villkoren för när avfall som anges i bilagorna IIIA och IIIB till den förordningen måste åtföljas av dokumentet i bilaga VII till den förordningen när de avfallen är avsedda för transport. Eftersom fält 10 i bilaga VII inte innehåller möjligheten att identifiera avfall som anges i bilagorna IIIA och IIIB, kan sådant avfall inte identifieras korrekt i bilaga VII. Införande av avfall i bilagorna IIIA och IIIB kräver att man utvidgar de alternativ som anges i fält 10 i bilaga VII.

(3)

Vid tionde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall som ägde rum den 17–21 oktober 2011 antogs tekniska riktlinjer och vägledningar för miljöriktig hantering. Mot bakgrund av antagandet av dessa riktlinjer och vägledningar behöver bilaga VIII till förordning (EG) nr 1013/2006 uppdateras.

(4)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga IC ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

(2)

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

(3)

Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.


BILAGA I

Bilaga IC till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 25 c ska andra meningen utgå.

b)

I punkt 25 d ska andra meningen utgå.

c)

I punkt 25 e ska följande stycke läggas till:

”Sådana koder kan ingå i bilagorna IIIA, IIIB eller IVA till denna förordning. I sådana fall bör bilagans nummer anges framför koderna. När det gäller bilaga IIIA ska relevant(a) kod(er) enligt bilaga IIIA används, i ordningsföljd om det är lämpligt. Vissa Baselkoder, som B1100, B3010 och B3020, är förbehållna vissa avfallsströmmar enligt vad som framgår av bilaga IIIA.”.


BILAGA II

”BILAGA VII

INFORMATION SOM SKA MEDFÖLJA VID TRANSPORT AV AVFALL ENLIGT ARTIKEL 3.2 OCH 3.4

Image


BILAGA III

”BILAGA VIII

RIKTLINJER FÖR MILJÖRIKTIG HANTERING (ARTIKEL 49)

I.

Riktlinjer och vägledningar antagna under Baselkonventionen:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1 Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4) (2)

5.

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated Biphenyls (PBBs) (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

10.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres (4)

11.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury (4)

12.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns (4)

13.

Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones (4)

14.

Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, Sections 1, 2, 4 and 5 (4)

II.

Riktlinjer antagna av OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (5)

III.

Riktlinjer antagna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO):

Guidelines on ship recycling (6)

IV.

Riktlinjer antagna av Internationella arbetsorganisationen (ILO):

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (7)


(1)  Antagna vid sjätte mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 9–13 december 2002.

(2)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 25–29 oktober 2004.

(3)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 27 november–1 december 2006.

(4)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 17–21 oktober 2011.

(5)  Antagen av OECD:s kommitté för miljöpolitik i februari 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Resolution A.962, antagen av IMO:s församling vid dess 23:e ordinarie möte den 24 november–5 december 2003.

(7)  Godkända för offentliggörande av ILO:s styrelse vid dess 289: e möte den 11–26 mars 2004.


21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 256/2013

av den 20 mars 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkor för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av natriumaskorbat (E 301) som antioxidationsmedel i beredningar av vitamin D avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (3) lämnades in den 15 december 2009 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Ingredienser som används vid tillverkning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring måste hålla en mycket högre mikrobiologisk kvalitet än vanliga livsmedel, särskilt med avseende på enterobakterier och Cronobacter sakazakii. I detta syfte värmebehandlas sådana ingredienser som beredningar av vitamin D. För en sådan värmebehandling krävs det i sin tur ett vattenlösligt antioxidationsmedel med neutralt pH-värde. Natriumaskorbat (E 301) har identifierats och dokumenterats som ett lämpligt antioxidationsmedel för att uppfylla det tekniska behovet.

(6)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(7)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt användningen av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn och lämnade ett yttrande den 8 december 2010 (4). Den konstaterade att förslaget om att livsmedelstillsatsen natriumaskorbat (E 301) även ska användas som antioxidationsmedel i beredningar av vitamin D för modersmjölksersättning och tillskottsnäring inte utgör något säkerhetsproblem.

(8)

Därför bör man godkänna användningen av natriumaskorbat (E 301) i beredningar av vitamin D avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn.

(9)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör följaktligen ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringsstillsatser och andra livsmedel (ANS): ”Scientific Opinion on the use of sodium ascorbate as a food additive in vitamin D preparations intended to be used in formulae and weaning food for infants and young children”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):12, artikelnr 1942.


BILAGA

I del 5 avsnitt B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska posten för livsmedelstillsatsen E 301 ersättas med följande:

”E 301

Natriumaskorbat

100 000 mg/kg i beredningar av vitamin D och

1 mg/l maximal överföring i det slutliga livsmedlet

Beredningar av vitamin D

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG

Sammanlagd överföring 75 mg/l

Överdrag till näringsämnesberedningar som innehåller fleromättade fettsyror

Livsmedel för spädbarn och småbarn”


21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 257/2013

av den 20 mars 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


REKOMMENDATIONER

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/29


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 12 mars 2013

om att göra valen till Europaparlamentet mer demokratiska och se till att de genomförs på ett effektivare sätt

(2013/142/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10.2 i fördraget om Europeiska unionen anges att medborgarna ska företrädas direkt på unionsnivå i Europaparlamentet. Detta bidrar till att det finns demokratisk kontroll och ansvarighet på den nivå där besluten fattas.

(2)

I artikel 10.3 i fördraget om Europeiska unionen anges det att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv och att besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.

(3)

Lissabonfördraget stärker unionsmedborgarnas roll som politiska aktörer genom att införa en nära koppling mellan medborgarna, utövandet av medborgarnas politiska rättigheter och unionens demokratiska liv.

(4)

Med hänsyn till de åtgärder som måste vidtas på EU-nivå för att hantera den finansiella krisen och statsskuldskrisen är det särskilt viktigt att man förstärker den demokratiska legitimiteten i beslutsprocessen och för systemet närmare unionsmedborgarna.

(5)

I kommissionens meddelande av den 28 november 2012En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Inledningen till en debatt om Europa  (1) framhålls det att varje ytterligare reform av Europeiska unionen också ställer krav på en förstärkning av den demokratiska legitimiteten och ansvarigheten.

(6)

De politiska partierna på europeisk nivå ges en viktig roll genom artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 12.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, där det framhålls att dessa partier ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

(7)

I syfte att ge de europeiska politiska partierna möjlighet att fullgöra sina uppdrag till fullo lade kommissionen den 12 september 2012 fram ett förslag till en förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (2). Detta förslag syftar till att ge de europeiska politiska partierna ökad synlighet och en flexiblare, öppnare och effektivare ram för deras finansiering. Kommissionen föreslog också att de europeiska politiska partierna i samband med valen till Europaparlamentet skulle bli tvungna att vidta alla lämpliga åtgärder för att informera unionsmedborgarna om sina kopplingar till nationella politiska partier och europeiska politiska partier. I och med att den nya förordningen antas upphäver och ersätter den Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (3).

(8)

Att det skapas en tydligare koppling mellan de nationella partier som unionsmedborgarna röstar för och de europeiska politiska partier som de nationella partierna är knutna till, bör leda till att de europeiska politiska partierna kan ge mer direkt uttryck för unionsmedborgarnas vilja och till att unionens beslutsprocess blir mycket öppnare.

(9)

Mer öppenhet i valen till Europaparlamentet står bättre i samklang med den förstärkning av Europaparlamentets roll och befogenheter som följer av Lissabonfördraget. En förstärkning av unionsmedborgarnas band till unionens demokratiska process är en förutsättning för en närmare institutionell integration.

(10)

Vidtagandet av ytterligare åtgärder bör leda till att de europeiska politiska partierna blir synligare under hela valprocessen, dvs. från kampanjarbetet till röstandet, och till att det blir lättare för partierna att överbrygga klyftan mellan politik och unionsmedborgare, som ett komplement till den informationsplikt som fastställs för de europeiska politiska partierna i kommissionens förslag till en förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

(11)

Det är redan en etablerad praxis i en rad medlemsstater att vissa eller all nationella partier på sina röstsedlar för valen till Europaparlamentet anger vilket europeiskt part de är knutna till. För att de europeiska politiska partierna ska bli synliga under hela den europeiska valprocessen bör alla medlemsstater uppmuntra och underlätta att det ges information till väljarkåren om vilka europeiska politiska partier de nationella politiska partierna är knutna till. För att valen till Europaparlamentet ska bli ännu öppnare, samtidigt som man ökar ansvarigheten för de politiska partier som deltar i valen till Europaparlamentet och stärker väljarnas förtroende för denna valprocess, bör de nationella partierna innan val hålls göra det allmänt känt vilket europeisk politiskt parti de är knutna till. Förutom vissa partihändelser, såsom partikongresser, är det de nationella partiernas valkampanjer som är den lämpligaste och effektivaste kanalen för att göra denna anknytning känd och en kanal som även ger stor synlighet.

(12)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 1093/2012/EU (4) har 2013 utsetts till Europaåret för medborgarna. En ytterligare förstärkning av medborgarnas inflytande vid valen till Europaparlamentet blir ett viktigt steg detta år.

(13)

Sedan Lissabonfördraget väljs kommissionens ordförande av Europaparlamentet, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen, och med beaktande av de arrangemang som avses i förklaring nr 11 i Lissabonfördraget. Enligt dessa förfaranden ska valet av kommissionens ordförande ske med hänsyn tagen till valen till Europaparlamentet och efter ett lämpligt samråd mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet. Dessa bestämmelser återspeglar således Europaparlamentets stärkta roll när det gäller valet av kommissionens ordförande samt vikten av resultaten av valen till Europaparlamentet för denna process.

(14)

I sin resolution av den 22 november 2012 om valet till Europaparlamentet 2014 (5) uppmanar Europaparlamentet de europeiska politiska partierna att nominera kandidater till befattningen som kommissionens ordförande, samtidigt som det konstaterar att det förväntar sig att dessa kandidater ska spela en ledande roll i valkampanjen, särskilt genom att personligen presentera sitt program i alla unionens medlemsstater. I denna resolution understryks dessutom den ökade roll som valen till Europaparlamentet spelar i samband med valet av kommissionens ordförande.

(15)

I sitt meddelande av den 28 november 2012En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Inledningen till en debatt om Europa framhåller kommissionen att det faktum att de politiska partierna kommer att nominera kandidater till posten som kommissionsordförande i samband med valet till Europaparlamentet 2014 utgör ett viktigt steg på vägen mot en verklig europeisk sfär.

(16)

Unionsmedborgarna bör därför göras mer medvetna om hur viktig deras röst är när det gäller valet av kommissionsordförande och informeras om vilka kandidater till denna post som de partier som de röstar för i Europaparlamentsvalet stödjer.

(17)

Om de europeiska politiska partierna och de nationella partierna i samband med valen till Europaparlamentet informerar om vilken kandidat de stödjer i valet till posten som kommissionsordförande, och redovisar vilket program denne kandidat har, kommer detta att skapa en konkret och påtaglig koppling mellan medborgarnas individuella röster för ett politiskt parti i valen till Europaparlamentet och den kandidat till posten som kommissionsordförande som stöds av det partiet. Detta skulle leda till ökad legitimitet för kommissionens ordförande, ökad ansvarighet för kommissionen inför Europaparlamentet och den europeiska väljarkåren och, mer allmänt, öka den demokratiska legitimiteten i hela beslutsprocessen i unionen. Sändningar med politiska budskap har till syfte att hjälpa väljarna att göra välgrundade val. Därför är det lämpligt att de nationella politiska partierna använder sig även av denna kanal för att informera om vilken kandidat de stödjer i valet till posten som kommissionsordförande och redovisa denna kandidats program.

(18)

Valen till Europaparlamentet pågår för närvarande under flera dagar, eftersom de hålls på olika dagar i de olika medlemsstaterna. En gemensam europeisk valdag med vallokaler som stänger samtidigt skulle bättre återspegla det faktum att det rör sig om ett val som är gemensamt för alla medborgare inom hela unionen, och därmed också utgör en del av den representativa demokrati som ligger till grund för EU.

(19)

Unionsmedborgare har rösträtt och är valbara vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där de är bosatta, i enlighet med artikel 22.2 i EUF-fördraget som genomförs genom direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (6).

(20)

I direktiv 93/109/EG införs ett system för utbyte av uppgifter som har till syfte att säkra att medborgarna inte röstar eller kandiderar i mer än en medlemsstat i ett och samma val.

(21)

Det framgår av ett antal rapporter från kommissionen om tillämpningen av direktiv 93/109/EG (7) under årens lopp, nu senast 2010 års rapport om utvärderingen av 2009 års val till Europaparlamentet (8), att det finns brister i mekanismen för att förhindra dubbel röstning och dubbla kandidaturer. Dessa brister beror i synnerhet på att de personuppgifter som bosättningsstaten anmäler till unionsmedborgarens ursprungsmedlemsstat är otillräckliga. Bristerna beror även på skillnader mellan medlemsstaternas valkalendrar. Detta har lett till att ett stort antal unionsmedborgare som varit registrerade för röstning i sin bosättningsmedlemsstat inte har kunnat identifieras i sin ursprungsmedlemsstat.

(22)

Dessa brister skulle kunna avhjälpas genom åtgärder som grundas på ett omfattande samråd med medlemsstaternas experter och bästa praxis som identifierats i detta sammanhang, vilket skulle få mekanismen att fungera bättre i samband med valet till Europaparlamentet 2014 och minska den administrativa bördan för de nationella myndigheterna.

(23)

Flertalet medlemsstater har redan inrättat en enda kontaktmyndighet för utbyte av uppgifter om väljare och kandidater inom ramen för direktiv 93/109/EG. Mekanismen skulle fungera bättre om alla medlemsstater inrättade en sådan myndighet.

(24)

Hur lång tid före valet röstlängden tas fram varierar kraftigt mellan medlemsstaterna; det kan röra sig om allt från två månader till fem dagar före valdagen. Mekanismen skulle fungera bättre om medlemsstaterna, med hänsyn tagen till tidsplanen för valprocessen i övriga medlemsstater, sände väljaruppgifterna vid en tidpunkt då det fortfarande är möjligt att vidta nödvändiga åtgärder enligt de nationella arrangemangen i respektive ursprungsmedlemsstat. Dessutom skulle flera andra tekniska aspekter av uppgiftsöverföringen kunna förbättras för att få mekanismen att fungera bättre. Det rör sig bl.a. om bruket av ett gemensamt elektroniskt format, en gemensam teckenuppsättning, sändningsteknik och den krypteringsmetod som används för att säkra ett tillräckligt skydd av personuppgifter.

(25)

Genom att bosättningsmedlemsstaten utöver de personuppgifter som de är skyldiga att anmäla även lämnar vissa ytterligare personuppgifter för väljarna som inte uttryckligen krävs i enlighet med direktiv 93/109/EG, blir det enklare för ursprungsmedlemsstaterna att identifiera sina medborgare i röstlängden. Vilka personuppgifter som behövs för att mekanismen ska fungera väl kan variera mellan medlemsstaterna.

(26)

All behandling av personuppgifter inom ramen för mekanismen för uppgiftsutbyte bör ske i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen för genomförandet av direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (9).

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

ETT DEMOKRATISKT GENOMFÖRANDE AV VALEN

Att uppmuntra och underlätta information till väljarna om vilka europeiska politiska partier de nationella partierna är knutna till

1.

Medlemsstaterna bör uppmuntra och underlätta information till väljarna om vilka europeiska politiska partier som de nationella partierna är knutna till, både före och under valen till Europaparlamentet, bland annat genom att tillåta, och uppmuntra till, att denna anknytning anges på röstsedlarna för valen till Europaparlamentet.

Att informera väljarna om vilka europeiska politiska partier de nationella partierna är knutna till

2.

De nationella politiska partier som deltar i valen till Europaparlamentet bör göra det allmänt känt före dessa val vilket europeisk politiskt parti de är knutna till. De nationella politiska partierna bör i allt sitt kampanjmaterial, information och sändningar med politiskt budskap tydligt låta det framgå vilket europeiskt politiskt parti de har anknytning till.

Stöd till en kandidat till posten som ordförande för Europeiska kommissionen

3.

De europeiska och nationella politiska partierna bör redan före ett val till Europaparlamentet göra det känt vilken kandidat de stödjer till posten som ordförande för Europeiska kommissionen samt vilket program denna kandidat har.

De nationella politiska partierna bör se till att de i sina sändningar med ett politiskt budskap i samband med valen till Europaparlamentet även informerar medborgarna om vilken kandidat de stödjer till posten som ordförande för Europeiska kommissionens ordförande och redovisar vilket program denne kandidat har.

Gemensam valdag

4.

Medlemsstaterna bör komma överens om en gemensam valdag för valen till Europaparlamentet och om en gemensam tidpunkt för stängning av vallokalerna.

ETT EFFEKTIVT GENOMFÖRANDE AV VALEN

Enda kontaktmyndighet

5.

Medlemsstaterna bör inrätta en enda kontaktmyndighet som ska ansvara för utbytet av uppgifter om väljare i enlighet med artikel 13 i direktiv 93/109/EG.

Överföring av uppgifter

6.

Medlemsstaterna bör, så långt möjligt, ta hänsyn till varandras valarrangemang så att bosättningsmedlemsstaten sänder väljaruppgifterna i tid för att respektive ursprungsmedlemsstat ska hinna vidta nödvändiga åtgärder.

Ytterligare uppgifter för att underlätta identifieringen

7.

Bosättningsstaten uppmanas att utöver de personuppgifter som de är skyldiga att anmäla i enlighet med artikel 9 i direktiv 93/109/EG även lämna alla övriga relevanta personuppgifter för väljarna som myndigheterna i deras ursprungsmedlemsstat kan behöva för att identifiera dem.

Tekniska medel för en säker och effektiv överföring av uppgifter

8.

För utbytet av uppgifter i enlighet med artikel 13 i direktiv 93/109/EG bör medlemsstaterna använda enhetliga och säkra elektroniska medel, vilka finns angivna i bilagan. Medlemsstaterna bör överföra uppgifterna i ett enda paket per ursprungsmedlemsstat och om nödvändigt komplettera detta med en ytterligare överföring vid ett senare tillfälle för att ta hänsyn till uppdateringar.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna och till europeiska och nationella politiska partier.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2013.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Vice ordförande


(1)  COM(2012) 777 final, s. 2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 325, 23.11.2012, s. 1.

(5)  Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om valet till Europaparlamentet 2014 (2012/2829 (RSP)).

(6)  EGT L 329, 30.12.1993, s. 34.

(7)  KOM(97) 731 slutlig, KOM(2000) 843 slutlig, KOM(2006) 790 slutlig.

(8)  KOM(2010) 605 slutlig.

(9)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


BILAGA

Detaljerade tekniska bestämmelser för genomförandet av artikel 13 i direktiv 93/109/EG

1.

För utbytet av uppgifter i enlighet med artikel 13 i direktiv 93/109/EG bör medlemsstaterna använda XML (Extensible Markup Language) som format för datafilerna. Dessa XML-filer bör översändas på elektronisk väg på ett säkert sätt.

2.

Medlemsstaterna bör använda UTF-8 (åtta bitars Universal Character Set transformationsformat) för att registrera och överföra väljaruppgifter inom mekanismen för informationsutbyte.

3.

Medlemsstaterna bör använda den W3C:s XML-krypteringsspecifikation (W3C XML Encryption Syntax and Processing recommendation), som bl.a. omfattar utbyte av en publik och en privat nyckel, i syfte att garantera ett tillräcklig skyddsnivå för de personuppgifter som överförs.


Rättelser

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/33


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 839/2008 av den 31 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 avseende bilagorna II, III och IV om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på vissa produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 234 av den 30 augusti 2008 )

På sidan 46, i bilagan under punkt 1 a om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005, ska det i kolumn 5 om pymetrozin

a)

i raden för kod 0600000

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

””,

b)

i raden för kod 0610000

i stället för:

””

vara:

”0,1 (*)”.


21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/34


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 524/2011 av den 26 maj 2011 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil och tebukonazol i eller på vissa produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 142 av den 28 maj 2011 )

1.

På sidan 15, i bilagan under punkt 1 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005, ska det i kolumn 6 om pymetrozin

a)

i raden för kod 0600000

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

””,

b)

i raden för kod 0610000

i stället för:

””

vara:

”0,1 (*)”.

2.

På sidan 53, i bilagan under punkt 2 b i om ändring av del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005, ska det i kolumn 6 om pymetrozin

a)

i raden för kod 0630000

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

””,

b)

i raden för kod 0631000

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

c)

i raden för kod 0631010

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

d)

i raden för kod 0631020

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

e)

i raden för kod 0631030

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

f)

i raden för kod 0631040

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

g)

i raden för kod 0631050

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

h)

i raden för kod 0631990

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

i)

i raden för kod 0632000

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

j)

i raden för kod 0632010

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

k)

i raden för kod 0632020

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

l)

i raden för kod 0632030

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

m)

i raden för kod 0632990

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

n)

i raden för kod 0633000

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

o)

i raden för kod 0633010

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

p)

i raden för kod 0633020

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”,

q)

i raden för kod 0633990

i stället för:

”0,1 (*)”

vara:

”5”.


21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/36


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

( Europeiska unionens officiella tidning L 159 av den 30 april 2004 . Rättad i Europeiska unionens officiella tidning L 184 av den 24 maj 2004 )

På sidan 9 i den rättade versionen, anmärkning 4, andra stycket, ska det

i stället för:

”[…] beräknas insatstoppvärdena för fältstyrkorna genom att motsvarande rms-värden multipliceras med 10, där a = […]”,

vara:

”[…] beräknas insatstoppvärdena för fältstyrkorna genom att motsvarande rms-värden multipliceras med 10a, där a = […]”