ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.077.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 77

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
20 mars 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/138/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 mars 2013 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängningen av 1995 års konvention om handel med spannmål

1

 

 

2013/139/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 mars 2013 om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Internationella sockerrådet vad gäller förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 244/2013 av den 19 mars 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) i näringsämnesberedningar avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 245/2013 av den 19 mars 2013 om ändring av förordning (EC) nr 272/2009 vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 246/2013 av den 19 mars 2013 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser ( 1 )

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 247/2013 av den 19 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 248/2013 av den 19 mars 2013 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 249/2013 av den 19 mars 2013 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 250/2013 av den 19 mars 2013 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ( 1 )

20

 

 

BESLUT

 

 

2013/140/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 mars 2013 om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén

23

 

 

2013/141/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 mars 2013 om utnämning av en spansk ledamot och tre spanska suppleanter i Regionkommittén

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/1


RÅDETS BESLUT

av den 18 mars 2013

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängningen av 1995 års konvention om handel med spannmål

(2013/138/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1995 års konvention om handel med spannmål ingicks genom rådets beslut 96/88/EG (1) och har sedan dess förlängts regelbundet med perioder på två år. Den konventionen förlängdes senast genom ett beslut av Internationella spannmålsrådet i juni 2011 och gäller till och med den 30 juni 2013. Det ligger i unionens intresse att konventionen förlängs ytterligare. Kommissionen, som företräder unionen i Internationella spannmålsrådet, bör därför bemyndigas att rösta för en sådan förlängning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet ska vara att rösta för att 1995 års konvention om handel med spannmål förlängs med ytterligare en period på högst två år.

Kommissionen bemyndigas härmed att uttrycka den ståndpunkten i Internationella spannmålsrådet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EGT L 21, 27.1.1996, s. 47.


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/2


RÅDETS BESLUT

av den 18 mars 2013

om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Internationella sockerrådet vad gäller förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

(2013/139/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Internationella sockeravtalet 1992 ingicks genom rådets beslut 92/580/EEG (1) och trädde i kraft den 1 januari 1993 för en period på tre år till och med den 31 december 1995. Det har sedan dess förlängts regelbundet med perioder på två år. Det förlängdes senast genom ett beslut fattat av Internationella sockerrådet i juni 2011 och gäller till och med den 31 december 2013. Det ligger i unionens intresse att avtalet förlängs ytterligare. Kommissionen, som företräder unionen i Internationella sockerrådet, bör därför bemyndigas att rösta för en sådan förlängning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas i Internationella sockerrådet ska vara att rösta för att Internationella sockeravtalet 1992 förlängs med ytterligare en period på högst två år.

Kommissionen bemyndigas härmed att uttrycka den ståndpunkten i Internationella sockerrådet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EGT L 379, 23.12.1992, s. 15.


FÖRORDNINGAR

20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 244/2013

av den 19 mars 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) i näringsämnesberedningar avsedda för livsmedel för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkor för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (3) lämnades in den 19 juni 2009 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Ansökan gäller en ny post i del 5 del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008. Det tekniska behovet av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som livsmedelstillsats rör dess särskilda förmåga att fungera som ett flytmedel i pulverblandningar. Produkten kan ta upp vätska (fuktighet) från omgivningen motsvarande upp till 10 % av sin egen vikt, varigenom man undviker klumpar i en blandning och beredningarna hålls flytande, vilket anses vara till fördel för konsumenterna.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén rådfrågades om huruvida det är säkert att använda trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som livsmedelstillsats i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och lämnade ett yttrande den 7 juni 1996 (4), där den konstaterar att användningen är godtagbar under förutsättning att de totala halterna av kalcium och fosfor samt förhållandet mellan dem inte överskrids.

(7)

Kalciumsalter av ortofosforsyra, inklusive trikalciumfosfat, är mineralämnen som får användas i modersmjölksersättning och tillskottsnäring i enlighet med bilaga III till direktiv 2006/141/EG. Godkännandet för användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring utgör således inget säkerhetsproblem, så länge som de totala halterna av kalcium och fosfor ligger inom gränsvärdena för dessa två mineraler och det förhållande mellan kalcium och fosfor som fastställs i det direktivet.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa.

(9)

Eftersom godkännandet för användning av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring bör vara förenligt med de gränsvärden för kalcium, fosfor och förhållandet mellan kalcium och fosfor som fastställs i direktiv 2006/141/EG, kommer uppdateringen av den förteckningen sannolikt inte att påverka människors hälsa. Således behövs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(10)

Därför bör man godkänna användningen av trikalciumfosfat (E 341 (iii)) som klumpförebyggande medel i näringsämnesberedningar avsedda för modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

(11)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör följaktligen ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, Fortieth series, 1997.


BILAGA

I del 5 del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska posten för livsmedelstillsatsen E 341 (iii) ersättas med följande:

”E 341 (iii)

Trikalciumfosfat

Maximal överföring 150 mg/kg uttryckt som P2O5 och inom gränsen för kalcium, fosfor och förhållandet kalcium:fosfor enligt direktiv 2006/141/EG

Alla näringsämnen

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG

Den maximihalt på 1 000 mg/kg uttryckt som P2O5 från alla användningar i det slutliga livsmedlet som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II får inte överskridas

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG”


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 245/2013

av den 19 mars 2013

om ändring av förordning (EC) nr 272/2009 vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen ska enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 300/2008 anta allmänna åtgärder avsedda att ändra icke väsentliga delar av de gemensamma grundläggande standarder som fastställs i bilaga I till den förordningen, genom att komplettera dem.

(2)

Gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart fastställs i bilagan till kommissionens förordning nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (2). I bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 föreskrivs i synnerhet metoder, inklusive teknik för att upptäcka sprängämnen i vätskeform, för att vätskor, aerosoler och geléer ska kunna medföras till behörighetsområden eller ombord på luftfartyg.

(3)

För att möjliggöra en successiv infasning av ett system för säkerhetskontroll för att upptäcka sprängämnen i vätskeform fastställdes två datum i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 297/2010 av den 9 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart (3), dvs. den 29 april 2011 för säkerhetskontroller av vätskor, aerosoler och geléer som införskaffats på en flygplats i ett tredjeland eller ombord på ett luftfartyg som inte tillhör ett EG-lufttrafikföretag och den 29 april 2013 för säkerhetskontroller av alla vätskor, aerosoler och geléer.

(4)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 720/2011 av den 22 juli 2011 om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart när det gäller infasning av säkerhetskontroller av vätskor, aerosoler och geler vid EU-flygplatser (4) ströks datumet den 29 april 2011, då utvecklingen på EU-nivå och internationell nivå en kort tid före den 29 april 2011 visade att få flygplatser verkligen skulle ha den nödvändiga säkerhetskontrollutrustningen och att det eventuellt inte skulle vara tydligt för passagerarna om vätskor, aerosoler och geléer som erhållits på en flygplats i ett tredjeland eller ombord på luftfartyg som inte tillhör ett EG-lufttrafikföretag skulle få tas med på behörighetsområden och ombord på luftfartyg.

(5)

Den tekniska eller lagstiftningsmässiga utvecklingen inom unionen och på internationell nivå kan komma att påverka de datum som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 272/2009, och kommissionen kan vid behov föreslå ändringar, särskilt med beaktande av driftstekniska frågor rörande utrustningen och av passagerarhänsyn.

(6)

Kommissionen gjorde i nära samarbete med alla berörda parter en bedömning av situationen beträffande säkerhetskontroller av vätskor, aerosoler och geléer till juli 2012. Som ett led i detta arbete har det även gjorts operativa försök. Kommissionens bedömning av situationen översändes till Europaparlamentet och rådet i juli 2012 i form av en kommissionsrapport (5).

(7)

På grundval av denna bedömning och i synnerhet med beaktande av den betydande operativa risk det innebär om alla vätskor, aerosoler och geléer måste genomgå obligatorisk säkerhetskontroll för detektion av sprängämnen i vätskeform vid alla unionens flygplatser från och med den 29 april 2013, anser kommissionen att det datumet bör ersättas med ett successivt frångående av begränsningarna av passagerarhänsyn, samtidigt som en hög nivå av luftfartsskydd garanteras i samtliga moment, såsom anges i genomförandereglerna.

(8)

Bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  EUT L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  EUT L 193, 23.7.2011, s. 19.

(5)  COM(2012) 404, 18.7.2012, ej offentliggjort.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I del A ska led 2 ersättas med följande:

”2.

För säkerhetskontroll av kabinbagage, föremål som medförs av andra personer än passagerare, lufttrafikföretagens post och materiel som inte ska lastas i ett luftfartygs lastrum, förnödenheter för användning ombord och varuleveranser till flygplatsen:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Visuell kontroll.

c)

Röntgenutrustning.

d)

Utrustning och system för att upptäcka sprängämnen (EDS – Explosive Detection Systems).

e)

Sprängämneshundar.

f)

Utrustning för att upptäcka spår av sprängämnen (ETD – Explosive Trace Detection).

g)

Utrustning som används inom system för att upptäcka flytande sprängämnen (LEDS-utrustning) (LEDS – Liquid Explosive Detection Systems).”

b)

Del B1 ska ersättas med följande:

”DEL B1.

Vätskor, aerosoler och geléer

Vätskor, aerosoler och geléer ska få medföras till behörighetsområden förutsatt att de genomgår säkerhetskontroll eller undantas från säkerhetskontroll i enlighet med kraven i de genomförandebestämmelser som antagits enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008.”


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 246/2013

av den 19 mars 2013

om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 bör kommissionen anta detaljerade bestämmelser för genomförandet av de grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilaga I till den förordningen.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (2) om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart, i dess ändrade lydelse, fastställs metoder, inklusive teknik för att upptäcka sprängämnen i vätskeform, för att vätskor, aerosoler och geléer ska kunna medföras till behörighetsområden och ombord på luftfartyg.

(3)

Kommissionen får lägga fram förslag om översyn, särskilt med beaktande av driftstekniska frågor rörande utrustningen och av passagerarhänsyn samt mot bakgrund av kommissionens rapport (3) till Europaparlamentet och rådet om situationen vad gäller säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på EU:s flygplatser. Kommissionen anser det vara lämpligt att införa obligatorisk säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer för detektion av sprängämnen i vätskeform när det gäller vätskor, aerosoler och geléer som säljs på flygplatser och av lufttrafikföretag, förseglade i säkerhetsförslutna påsar, såväl som när det gäller vätskor, aerosoler och geléer avsedda att användas under resan av medicinska skäl eller som ingår i en särskild diet, inbegripet barnmat.

(4)

Kommissionen är fast besluten att helt avskaffa begränsningarna för att medföra vätskor, aerosoler och geléer. Före utgången av 2014 bör kommissionen se över situationen på grundval av erfarenheterna från införandet av säkerhetskontroller i januari 2014, och i nära samarbete med alla berörda parter definiera ett eller flera ytterligare steg mot att nå detta mål, om möjligt inom de två år som följer på det första steget.

(5)

Kommissionen bör följa utvecklingen av teknik för att upptäcka sprängämnen i vätskeform så att flygplatserna i framtiden kan få möjlighet att införa kontrollsystem som har kapacitet att på ett effektivt sätt klara fler hot (t.ex. fasta sprängämnen och sprängämnen i vätskeform) samtidigt och att förenkla uppackningsförfaranden.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Senast den 30 juni 2013 ska flygplatserna eller den enhet som har ansvar för säkerhetskontroll rapportera till de behöriga myndigheterna om situationen i fråga om genomförandet av reglerna rörande införande och användning av utrustning för säkerhetskontroll av vätskor. Senast den 1 september 2013 ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om detta.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 2 i bilagan ska tillämpas från och med den 31 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  COM(2012) 404, 18.7.2012, ej offentliggjort.

(4)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.


BILAGA

1.

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel 4 punkt 4.0.4 ska följande led läggas till som led c:

”c)

LEDS-utrustning som används för att upptäcka flytande sprängämnen (LEDS = Liquid Explosive Detection Systems) är en utrustning som klarar att upptäcka material som kan utgöra ett hot, och som uppfyller bestämmelserna i punkt 12.7 i kommissionens beslut K(2010) 774.”

b)

I kapitel 4 ska punkt 4.1.3.4 g ersättas med följande:

”g)

införskaffats på en flygplats i ett tredjeland som anges i tillägg 4-D, under förutsättning att vätskorna, aerosolerna eller geléerna är förseglade i en säkerhetsförsluten påse som innehåller tillfredsställande bevis för att den inköpts på den flygplatsens flygsida under de senaste 36 timmarna. Undantagen i den här punkten får som längst tillämpas fram till och med den 30 januari 2014.”

c)

I kapitel 4 ska punkterna 4.1.3.1 och 4.1.3.2 utgå.

d)

I kapitel 12 ska punkt 12.7.1.1 ersättas med följande:

”12.7.1.1

LEDS-utrusting ska klara av att upptäcka och indikera, med hjälp av ett larm, en angiven mängd, eller mer, av material som kan utgöra ett hot i vätskor, aerosoler och geléer.”

e)

I kapitel 12 ska punkt 12.7.2 ersättas med följande:

”12.7.2   Standarder för LEDS-utrustning för att upptäcka flytande sprängämnen (LEDS = Liquid Explosive Detection Systems)

12.7.2.1

Tre standarder ska användas för LEDS-utrustning. Detaljerade krav avseende dessa standarder fastställs i ett särskilt kommissionsbeslut.

12.7.2.2

All LEDS-utrustning ska uppfylla standard 1.

LEDS-utrustning som överensstämmer med standard 1 får som längst användas fram till och med den 30 januari 2016.

12.7.2.3

Standard 2 ska gälla för all LEDS-utrustning som installeras från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande.

All LEDS-utrustning ska från och med den 31 januari 2016 uppfylla standard 2.”

2.

Från och med den 31 januari 2014 ska bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ändras på följande sätt:

a)

I kapitel 4 ska punkt 4.1.2.2 ersättas med följande:

”4.1.2.2

Den behöriga verksamhetsutövaren vid alla flygplatser ska, innan vätskor, aerosoler och geléer förs in på behörighetsområdet, minst säkerhetskontrollera vätskor, aerosoler och geléer som införskaffats på flygplatsen eller ombord på ett luftfartyg och är förseglade i en säkerhetsförsluten påse som också innehåller tillfredsställande bevis på att vätskan, aerosolen eller gelén inköpts på flygsidan på en flygplats eller ombord på ett flygplan, såväl som vätskor, aerosoler och geléer avsedda att användas under resan av medicinska skäl eller som ingår i en särskild diet, inbegripet barnmat.

Före säkerhetskontrollen ska vätskor, aerosoler och geléer tas ut ur kabinbagaget och säkerhetskontrolleras separat från andra artiklar i kabinbagaget, såvida inte den utrustning som används för säkerhetskontroll av kabinbagage klarar av att kontrollera flera tillförslutna behållare för vätskor, aerosoler och geléer inuti bagaget.

När vätskor, aerosoler och geléer tagits ut ur kabinbagaget ska passageraren visa upp

a)

alla vätskor, aerosoler och geléer i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, och

b)

alla andra vätskor, aerosoler och geléer inklusive säkerhetsförslutna påsar innehållande vätskor, aerosoler och geléer.

Behöriga myndigheter, lufttrafikföretag och flygplatser ska ge passagerarna adekvat information med avseende på säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på flygplatsen.”

b)

I kapitel 4 ska punkt 4.1.3 ersättas med följande:

”4.1.3   Säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer

4.1.3.1

Vätskor, aerosoler och geléer kan, när de kommer in på behörighetsområdet, undantas från säkerhetskontroll med LEDS-utrustning om de

a)

är i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, eller

b)

är förseglade i en särskild säkerhetsförsluten påse efter att ha inhandlats lokalt på flygplatsens flygsida,

c)

är i en säkerhetsförsluten påse och kommer från en annan EU-flygplats eller från ett EU-lufttrafikföretags luftfartyg och de återförseglas i en särskild säkerhetsförsluten påse innan de lämnar flygplatsens behörighetsområde,

d)

säkerhetskontrollerats lokalt med LEDS-utrustning på flygsidan och sedan förseglats i en särskild säkerhetsförsluten påse.

Undantagen enligt leden c och d ska upphöra att gälla den 31 december 2015.

4.1.3.2

Säkerhetsförslutna påsar för särskild användning enligt leden b–d i punkt 4.1.3.1 ska

a)

tydligt kunna identifieras som säkerhetsförsluten påse från den flygplatsen,

b)

innehålla bevis på att innehållet inhandlats eller återförseglats på den flygplatsen under de senaste tre timmarna,

c)

omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.

4.1.3.3

Säkerhetskontrollen av vätskor, aerosoler och geléer ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i ett separat kommissionsbeslut.”

c)

Tillägg 4-D ska utgå.


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 247/2013

av den 19 mars 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 248/2013

av den 19 mars 2013

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 533/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 för delperioden 1 april–30 juni 2013 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007 för delperioden 1 april–30 juni 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125, 15.5.2007, s. 9.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.4.2013–30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 249/2013

av den 19 mars 2013

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 539/2007 öppnades tullkvoter för import av ägg och äggalbumin.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 för delperioden 1 april–30 juni 2013 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är större än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 539/2007 för delperioden 1 april–30 juni 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 19.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.4.2013–30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 250/2013

av den 19 mars 2013

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2013 för delperioden 1 april–30 juni 2013 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007 för delperioden 1 april–30 juni 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 47.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.4.2013–30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DIREKTIV

20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/10/EU

av den 19 mars 2013

om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare för att anpassa dess märkningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 75/324/EEG föreskrivs att aerosolbehållare ska klassificeras som ”brandsäkra”, ”brandfarliga” eller ”synnerligen brandfarliga”, i enlighet med kriterierna i dess bilaga. Om en aerosolbehållare klassificeras som ”brandfarlig” eller ”synnerligen brandfarlig” måste den vara märkt med symbolen öppen låga och säkerhetsformuleringarna S2 och S16 som anges i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (2).

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (3) harmoniseras klassificeringen och märkningen av ämnen och blandningar inom unionen. Genom förordningen införs på unionsnivå de kriterier för klassificering och märkning av ämnen och blandningar som fastställs i det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier som har antagits internationellt inom ramen för Förenta nationerna.

(3)

Förordning (EG) nr 1272/2008 kommer från och med den 1 juni 2015 att upphäva och ersätta direktiv 67/548/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (4). Märkningsbestämmelserna i direktiv 75/324/EEG bör därför anpassas till den förordningen.

(4)

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 bör det göras åtskillnad mellan tillämpningsdatumet för de nationella införlivandebestämmelserna för aerosolbehållare som innehåller ett enda ämne och tillämpningsdatumet för de nationella införlivandebestämmelserna för aerosolbehållare som innehåller blandningar. Tillverkare av aerosolbehållare som innehåller blandningar bör dock tillåtas att på frivillig grund börja tillämpa märkningskraven i detta direktiv redan tidigare.

(5)

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, och för att undvika onödiga bördor för företagen, kommer en övergångsperiod att fastställas för aerosolbehållare som innehåller blandningar och som är märkta i enlighet med de bestämmelser som gällde före den 1 juni 2015 och släpps ut på marknaden fram till den dagen, för att det ska vara möjligt att fortsätta att saluföra dem utan att de måste märkas om.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning av direktivet om aerosolbehållare till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 75/324/EEG

Direktiv 75/324/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 8 ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (5) ska varje aerosolbehållare märkas på ett synligt, lättläst och varaktigt sätt med följande uppgifter som, om förpackningen är liten (högst 150 ml), kan anges på en vidfäst etikett:

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

De uppgifter som anges i punkt 2.2 i bilagan.”

2.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande läggas till som punkterna 1.7a och 1.7b:

”1.7a   Ämne

Med ämne avses ett ämne enligt definitionen i artikel 2.7 i förordning (EG) nr 1272/2008.

1.7b   Blandning

Med blandning avses en blandning enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EG) nr 1272/2008.”

b)

I punkt 2, ska punkterna 2.2–2.4 ersättas med följande:

”2.2   Märkning

Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1272/2008 ska varje aerosolbehållare märkas på ett lättläst och varaktigt sätt med följande uppgifter:

a)

Oberoende av innehåll:

i)

Faroangivelsen H229: ”Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.”

ii)

Skyddsangivelserna P210 och P251 enligt tabell 6.2 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008.

iii)

Skyddsangivelserna P410 och P412 enligt tabell 6.4 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008.

iv)

Skyddsangivelsen P102 enligt tabell 6.1 i del 1 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1272/2008, om aerosolbehållaren är en konsumentprodukt.

v)

Eventuella extra försiktighetsåtgärder som uppmärksammar konsumenterna på de särskilda farorna med produkten; om aerosolbehållaren åtföljs av särskilda bruksanvisningar, måste även dessa försiktighetsåtgärder ingå.

b)

Om aerosolen klassificeras som ”brandsäker” enligt kriterierna i punkt 1.9 ska den märkas med signalordet ”Varning”.

c)

Om aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.9 ska den märkas med signalordet ”Varning” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av brandfarliga aerosoler i kategori 2.

d)

Om aerosolen klassificeras som ”synnerligen brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.9 ska den märkas med signalordet ”Fara” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av brandfarliga aerosoler i kategori 1.

2.3   Vätskefasvolym

Volymen i vätskefasen får vid 50 °C inte överstiga 90 % av nettovolymen.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   Genom undantag från artikel 3.1 tredje stycket får aerosolbehållare som innehåller blandningar märkas i enlighet med artikel 1 före den 1 juni 2015.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 tredje stycket behöver aerosolbehållare som innehåller blandningar och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 inte märkas i enlighet med artikel 1 förrän den 1 juni 2017.

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 19 mars 2014 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 19 juni 2013 när det gäller aerosolbehållare som innehåller ett ämne.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juni 2015 när det gäller aerosolbehållare som innehåller blandningar.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.

(2)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.”


BESLUT

20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/23


RÅDETS BESLUT

av den 18 mars 2013

om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén

(2013/140/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Elisabeth GROSSMANN har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015

Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


20.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/24


RÅDETS BESLUT

av den 18 mars 2013

om utnämning av en spansk ledamot och tre spanska suppleanter i Regionkommittén

(2013/141/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den spanska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ har löpt ut. Tre platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Senén FLORENSA I PALAU och Elvira SAINT-GERONS HERRERA, har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015,

a)

som ledamot

Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

och

b)

som suppleanter

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco

Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña

Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.