ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.068.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
12 mars 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 205/2013 av den 7 mars 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 infördes på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av vissa fästanordningar av rostfritt stål som avsänts från Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Filippinerna eller inte, och om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom den förordningen infördes för import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Thailand eller inte

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 206/2013 av den 11 mars 2013 om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 207/2013 av den 11 mars 2013 om undantag från rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tidsgränsen för översyn av beslutet om särskilt stöd för 2013 och från kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller anmälan av en sådan översyn

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 av den 11 mars 2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 209/2013 av den 11 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 212/2013 av den 11 mars 2013 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller tillägg och ändringar avseende produkterna i den bilagan ( 1 )

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 213/2013 av den 11 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

53

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2013/9/EU av den 11 mars 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen ( 1 )

55

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/124/Gusp av den 11 mars 2013 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189 av den 20.7.2007)

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 205/2013

av den 7 mars 2013

om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 infördes på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av vissa fästanordningar av rostfritt stål som avsänts från Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Filippinerna eller inte, och om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom den förordningen infördes för import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Thailand eller inte

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Gällande åtgärder

(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 (2) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på 24,7 % på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) för alla företag utom de som anges i artikel 1.2 i den förordningen, efter översynen vid giltighetstidens utgång av de åtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 1890/2005 (3) (nedan kallad den ursprungliga förordningen). Dessa åtgärder kallas nedan de gällande åtgärderna eller de ursprungliga åtgärderna, och den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes genom den ursprungliga förordningen kallas nedan den ursprungliga undersökningen.

1.2   Inledande

(2)

Sedan Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen), efter samråd med rådgivande kommittén, slagit fast att det fanns tillräcklig prima facie-bevisning för att inleda en undersökning enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen, har den beslutat att på eget initiativ undersöka ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina och att göra import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia, Thailand och Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia, Thailand och Filippinerna eller inte, till föremål för registrering.

(3)

Undersökningen inleddes den 15 juni 2012 genom kommissionens förordning (EU) nr 502/2012 (4) (nedan kallad förordningen om inledande).

(4)

Enligt den prima facie-bevisning som kommissionen förfogade över, inträffade efter införandet av de åtgärder som fastställdes i den ursprungliga undersökningen en betydande förändring i handelsmönstret när det gäller export från Kina, Malaysia, Thailand och Filippinerna till unionen, för vilken det inte fanns någon annan tillräcklig grund eller motivering än införandet av de åtgärder som fastställdes i den ursprungliga undersökningen. Denna förändring hävdades ha sin grund i omlastning av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina via Malaysia, Thailand och Filippinerna till unionen.

(5)

Bevisningen pekade vidare på att de positiva verkningarna av de gällande åtgärderna undergrävdes både när det gäller kvantitet och pris. Bevisningen tydde på att denna ökade import från Malaysia, Thailand och Filippinerna skedde till priser som låg under det icke-skadevållande pris som fastställts i den ursprungliga undersökningen, justerat för de ökade råvarukostnaderna.

(6)

Slutligen fanns det bevisning som tydde på att priserna för vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia, Thailand och Filippinerna dumpades i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts vid den ursprungliga undersökningen, justerat för de ökade råvarukostnaderna.

1.3   Undersökning

(7)

Kommissionen underrättade officiellt myndigheterna i Kina, Malaysia, Thailand och Filippinerna, de exporterande tillverkarna i dessa länder, de importörer i unionen som man visste var berörda samt unionsindustrin om inledandet av undersökningen.

(8)

Formulär för ansökan om befrielse skickades till de tillverkare/exportörer i Malaysia, Thailand och Filippinerna som kommissionen kände till eller via de berörda ländernas beskickningar i EU. Frågeformulär skickades till de tillverkare/exportörer i Kina som kommissionen kände till eller via Kinas beskickning i EU. Frågeformulär skickades även till de kända importörerna i unionen.

(9)

De berörda parterna gavs tillfälle att inom tidsfristen i förordningen om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda. Samtliga parter underrättades om att bristande samarbete skulle kunna medföra tillämpning av artikel 18 i grundförordningen och att avgöranden skulle komma att träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(10)

Sju malaysiska, sex thailändska och tre filippinska tillverkare/exportörer och deras närstående företag i Kina har i tillämpliga fall besvarat formulären för ansökan om befrielse. Ansökningarna från två malaysiska, ett thailändskt och ett filippinskt företag avvisades av formella skäl, eftersom företagen i fråga antingen befanns inte vara tillverkare av den produkt som är föremål för undersökning eller inte ville samarbeta sedan formuläret för ansökan om befrielse lämnats in eller för att formuläret lämnats i ett mycket sent skede av undersökningen.

(11)

Frågeformuläret besvarades av två kinesiska exportörer och fyra importörer/grupper av importörer i unionen.

(12)

Kommissionen gjorde kontrollbesök på plats hos följande företag:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malaysia)

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaysia)

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malaysia) och dess närstående handelsföretag Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malaysia)

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malaysia)

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malaysia) och dess närstående företag i Taiwan: Linkwell Industry och Linkfast Industry

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd (Thailand)

Dura Fasteners Co., Ltd (Thailand)

Taiyo Fasteners Co., Ltd (Thailand)

Tong Heer Fasteners Co., Ltd (Thailand)

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd (Thailand) och dess närstående företag TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd och Phaisarn Fastening Ltd Part. (Thailand)

Multi-Tek Fasteners Inc. (Filippinerna) och dess närstående företag i Taiwan Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.

Phil Shin Works Corporation (Filippinerna)

Rosario Fasteners Corporation (Filippinerna) och dess närstående företag i Taiwan Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd

1.4   Referensperiod och undersökningsperiod

(13)

Referensperioden (i tabeller nedan kallad RP), dvs. den period för vilken mervärdestester och beräkningar av dumpning/målprisunderskridande gjordes, omfattade tolv månader från den 1 april 2011 till och med den 31 mars 2012. Undersökningsperioden, dvs. den period för vilken förändringar i handelsmönster analyserades och eventuellt kringgående undersöktes, omfattade perioden från införandet av de ursprungliga åtgärderna till och med utgången av referensperioden.

2.   RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

2.1   Allmänna påpekanden

(14)

I enlighet med artikel 13.1 i grundförordningen bedömdes förekomsten av kringgående på grundval av en undersökning i tur och ordning av om det hade inträffat någon förändring i handelsmönstret mellan Kina, de tre berörda länderna och unionen, om denna förändring härrörde från sådant bruk, sådana processer eller sådan bearbetning för vilka det inte fanns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering än införandet av tullen, om det fanns bevisning för att skada förelåg eller för att de positiva verkningarna av tullen undergrävdes i fråga om priser på och/eller kvantiteter av den produkt som är föremål för undersökning och om det fanns bevisning för förekomst av dumpning i förhållande till de normalvärden som tidigare fastställts i den ursprungliga undersökningen, i förekommande fall i enlighet med artikel 2 i grundförordningen.

2.2   Berörd produkt och produkt som är föremål för undersökning

(15)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-numren 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70 (nedan kallad den berörda produkten).

(16)

Den produkt som är föremål för undersökning är densamma som den som definieras ovan, men som avsänts från Malaysia, Thailand och Filippinerna, oavsett om det deklarerade ursprunget är Malaysia, Thailand och Filippinerna eller inte, som för närvarande klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten (nedan kallad den undersökta produkten).

(17)

Av undersökningen framgick att fästanordningar av rostfritt stål och delar därav, enligt definitionen ovan, som exporteras till unionen från Kina och de som sänds till unionen från Malaysia, Thailand och Filippinerna har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma användningsområden, och följaktligen anses de utgöra likadana produkter enligt artikel 1.4 i grundförordningen.

2.3   Undersökningsresultat rörande Filippinerna

2.3.1   Grad av samarbetsvilja

(18)

Såsom anges i skäl 10 var det bara tre filippinska företag (varav ett senare befanns inte vara tillverkare eller exportör av den undersökta produkten) som besvarade formuläret för ansökan om befrielse. De samarbetsvilliga företagen stod därmed under referensperioden för 10 % av den filippinska exporten till unionen av den undersökta produkten.

(19)

Dessutom besvarade två kinesiska tillverkare/exportörer frågeformuläret, men ingen av dem hade någon export till Filippinerna under undersökningsperioden.

(20)

Med hänsyn till den relativt låga graden av samarbete bland de filippinska och kinesiska företagen, måste avgörandena rörande import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav från Filippinerna till unionen och export av den berörda produkten från Kina till Filippinerna träffas på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen. I detta fall användes uppgifter från Eurostat för att fastställa sammanlagda importvolymer från Filippinerna till unionen, och kinesisk exportstatistik användes för att fastställa den sammanlagda exporten från Kina till Filippinerna.

(21)

När det gäller den kinesiska exportstatistiken bör det noteras att statistik över handelsflöden mellan Kina och Filippinerna avser hela HS-nummer, dvs. en större produktgrupp än den berörda produkten och den undersökta produkten. Med hänsyn till att det fanns en mycket tydlig trend, kan dessa uppgifter emellertid användas för att fastställa en förändring i handelsmönstret.

(22)

Slutligen användes de uppgifter som lämnats av de filippinska myndigheterna som en kompletterande informationskälla. Dessa uppgifter var inte tillräckligt heltäckande och detaljerade för att i sig ligga till grund för analysen, men de kunde användas för att kontrollera att undersökningsresultaten stämde när det gäller handelsmönstret.

2.3.2   Förändring i handelsmönstret

(23)

Efter införandet av de ursprungliga åtgärderna för importen från Kina skedde en plötslig och påfallande ökning av importen till unionen från Filippinerna av den undersökta produkten. Från den försumbara nivån på under 100 ton per år 2004–2005 steg den till över 12 000 ton under referensperioden.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Volym

(ton)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Källa: Eurostat.

(24)

Samtidigt ökade exporten från Kina till Filippinerna under åren 2004 till referensperioden kraftigt från 1 100 ton till över 15 000 ton.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Volym

(ton)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Källa: Kinesisk exportstatistik (Global Trade Atlas Database).

(25)

Siffrorna visar tydligt att importen från Filippinerna till unionen var försumbar 2004 och 2005. Efter införandet av åtgärderna mot Kina skedde dock 2006 en plötslig ökning av importen, som delvis ersatte exporten från Kina till unionsmarknaden sett till volym. Sedan de gällande åtgärderna infördes har exporten från Kina till unionen dessutom minskat kraftigt (70 %). Det ska vidare noteras att uppgifterna från de filippinska myndigheterna bekräftar att bara en liten andel av importen från Kina släpptes för handel på Filippinernas tullområde. Merparten av importen gick till de särskilda ekonomiska zonerna.

2.3.3   Typ av kringgående

(26)

Enligt artikel 13.1 i grundförordningen måste förändringen i handelsmönstret härröra från sådant bruk, sådana processer eller sådan bearbetning för vilka det inte finns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering än införandet av tullen. Sådant bruk, sådana processer eller sådan bearbetning innefattar bl.a. sändning av den produkt som omfattas av åtgärder via tredjeländer.

(27)

Det ska noteras att den filippinska exporten från de samarbetsvilliga företagen uppgick till omkring 10 % av den totala filippinska exporten till unionen under referensperioden. Den återstående exporten kan tillskrivas de tillverkare som inte samarbetade vid undersökningen eller ren omlastning. Denna slutsats styrks av de uppgifter som lämnats av de filippinska myndigheterna, särskilt omständigheterna att i) merparten av importen från Kina av den berörda produkten gick till särskilda ekonomiska zoner och inte fördes in på filippinskt tullområde, och ii) antalet faktiska filippinska tillverkare av den undersökta produkten är mycket begränsat.

(28)

Det bekräftades därför att det förekom omlastning av produkter med kinesiskt ursprung via Filippinerna.

2.3.4   Ingen annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering än införandet av antidumpningstullen

(29)

Undersökningen visade inte på någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering för omlastningen än att man ville undvika de gällande åtgärderna med avseende på den berörda produkten. Vid sidan av tullen hittades inga andra faktorer som skulle kunna betraktas som en kompensation för kostnaderna för omlastning, i synnerhet för transport och ny lastning, av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina via Filippinerna.

2.3.5   Undergrävande av antidumpningstullens positiva verkningar

(30)

För att bedöma om den undersökta produkten rörande kvantiteter och priser hade undergrävt de positiva verkningarna av de gällande åtgärderna för import av den berörda produkten, användes uppgifter från Eurostat som de tillförlitligaste uppgifter som fanns att tillgå om kvantiteter och priser för export från de icke samarbetsvilliga företagen i Filippinerna. De på så sätt fastställda priserna jämfördes med den nivå för undanröjande av skada som hade fastställts för unionstillverkarna i den ursprungliga undersökningen. Med tanke på den långa tiden mellan den ursprungliga undersökningsperioden och referensperioden i denna undersökning måste de betydande förändringarna av tillverkningskostnadernas grundläggande delar tas i beaktande. Detta återspeglades i justeringen av det icke-skadevållande priset på grundval av prisökningen för de huvudsakliga råvarorna och, för de återstående delarna av tillverknings- och försäljningskostnaderna, på grundval av variationen i konsumentprisindex i unionen.

(31)

Ökningen av importen från Filippinerna till unionen från under 100 ton 2004 till över 12 000 ton under referensperioden betraktades som betydande sett till kvantitet.

(32)

Jämförelsen mellan den justerade nivån för undanröjande av skada och det vägda genomsnittliga exportpriset visade på målprisunderskridande.

(33)

Slutsatsen var således att de gällande åtgärdernas positiva verkningar undergrävs både när det gäller kvantiteter och priser.

2.3.6   Bevisning om dumpning

(34)

Slutligen undersöktes det i enlighet med artikel 13.1 i grundförordningen om det fanns belägg för dumpning i förhållande till det normalvärde som fastställts i den ursprungliga undersökningen.

(35)

I den ursprungliga förordningen fastställdes normalvärdet på grundval av priserna i Taiwan, som i den undersökningen konstaterades vara ett lämpligt jämförbart land med marknadsekonomi för Kina. Med tanke på den långa tiden mellan den ursprungliga undersökningsperioden och referensperioden i denna undersökning måste dock de betydande förändringarna av tillverkningskostnadernas grundläggande delar tas i beaktande. Detta återspeglades i justeringen av normalvärdet på grundval av prisökningen för de huvudsakliga råvarorna och, för de återstående delarna av tillverknings- och försäljningskostnaderna, på grundval av variationen i konsumentprisindex i Taiwan.

(36)

Priset för exporten från Filippinerna baserades på tillgängliga uppgifter, dvs. det genomsnittliga exportpriset för vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav under referensperioden enligt uppgifter från Eurostat. Tillgängliga uppgifter användes på grund av den mycket låga samarbetsviljan hos filippinska tillverkare av den undersökta produkten. Det genomsnittliga exportpris som användes för beräkningen kontrollerades mot bakgrund av exportprisnivåerna för de två samarbetsvilliga filippinska exportörerna och de verkade stämma överens.

(37)

För att jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset skulle bli rättvis gjordes i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen justeringar för att beakta olikheter som påverkade priserna och prisernas jämförbarhet. Således gjordes justeringar för olikheter i transport- och försäkringskostnader samt icke återbetalningsbar mervärdesskatt på exportförsäljning i Kina. Eftersom samarbetsviljan hos tillverkarna i Filippinerna och Kina var begränsad, måste justeringarna fastställas på grundval av de mest tillförlitliga uppgifter som fanns att tillgå. Justeringarna för transport- och försäkringskostnader baserades därför på de kostnader per ton som fastställdes i den ursprungliga undersökningen.

(38)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen beräknades dumpningen genom att det justerade vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i den ursprungliga undersökningen jämfördes med de motsvarande vägda genomsnittliga exportpriserna för importen från Filippinerna under referensperioden för denna undersökning, uttryckt i procent av priset cif vid unionens gräns, före tull.

(39)

Jämförelsen mellan det vägda genomsnittliga normalvärde och det vägda genomsnittliga exportpris som fastställts på detta sätt visade att dumpning förekom.

2.4   Undersökningsresultat rörande Malaysia

2.4.1   Grad av samarbetsvilja

(40)

Såsom anges i skäl 10 besvarade sju malaysiska företag formuläret för ansökan om befrielse. Ett av dessa företag tycktes inte vara tillverkare av den undersökta produkten, medan ett annat lämnade ett ofullständigt svar i ett sent skede av undersökningen, och det var därför inte möjligt att komplettera brister och bekräfta de uppgifter och siffror som lämnats. Dessa två formulär för ansökan om befrielse måste därför lämnas utan avseende. De fem återstående samarbetsvilliga malaysiska företagen stod dock under referensperioden för 93 % av den malaysiska exporten till unionen av den undersökta produkten.

2.4.2   Förändring i handelsmönstret

(41)

Efter införandet av de ursprungliga åtgärderna på importen från Kina ökade importen till unionen från Malaysia av den undersökta produkten stadigt. Från en nivå på under 2 000 ton per år 2004–2005 steg den till över 13 000 ton under referensperioden.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Volym

(ton)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Källa: Eurostat.

(42)

Det bör dock betonas att det efter kontrollbesöken bekräftades att denna ökning av den malaysiska exporten till unionen kan förklaras med den ökade inhemska tillverkningen i Malaysia under samma period. De samarbetsvilliga företagen, som konstaterades vara malaysiska tillverkare som inte ägnar sig åt kringgående, står för 93 % av exporten till unionen. Undersökningen visade att bara ett av dessa företag omlastade den berörda produkten, men denna verksamhet gällde bara en liten del av dess försäljning och upphörde 2009. Inget av de samarbetsvilliga företagen konstaterades heller medverka i den montering där de kinesiska delarna eller halvfabrikaten skulle användas.

(43)

Mot denna bakgrund dras slutsatsen att den ökade importen från Malaysia motiveras av en ökad inhemsk tillverkning. Förändringen i handelsmönstret mellan Malaysia och unionen beror alltså inte på kringgående.

2.5   Undersökningsresultat rörande Thailand

2.5.1   Grad av samarbetsvilja

(44)

Såsom anges i skäl 10 besvarade sex thailändska företag formuläret för ansökan om befrielse. Ett av dessa företag ville inte samarbeta i den fortsatta undersökningen, och det var därför inte möjligt att komplettera brister eller på plats kontrollera de uppgifter och siffror som lämnats. Svaret på formuläret för ansökan om befrielse lämnades därför utan avseende. De fem återstående samarbetsvilliga thailändska företagen stod dock under referensperioden för 67 % av den thailändska exporten till unionen av den undersökta produkten.

2.5.2   Förändring i handelsmönstret

(45)

Efter införandet av de ursprungliga åtgärderna för importen från Kina utvecklades importen till unionen från Thailand av den undersökta produkten på följande sätt:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RP

Volym

(ton)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Källa: Eurostat.

(46)

Analyser av exporten från Thailand till unionen måste göras mot bakgrund av det faktum att Thailand, i likhet med Kina, från november 2005 omfattades av unionens antidumpningsåtgärder (5). Dessa åtgärder upphörde att gälla i november 2010. Därefter ökade den thailändska exporten till unionen kraftigt – från 367 ton 2010 till över 5 500 ton 2011 och över 6 700 ton under referensperioden.

(47)

Det bör dock noteras att den thailändska exporten under referensperioden av den undersökta produkten inte är mycket högre i absoluta tal än 2004 innan antidumpningsåtgärderna infördes för Kina och Thailand. I relativa tal (som andel av unionens totala import) sjönk importen från Thailand i själva verket från nästan 12 % till 7 %.

(48)

Undersökningen avslöjade inte någon omlastnings- eller monteringsverksamhet där de kinesiska delarna eller halvfabrikaten skulle användas. Med hänsyn till att exporten från Thailand före införandet av antidumpningsåtgärder definitivt utgjordes av produkter som faktiskt tillverkats i Thailand, är det svårt att dra slutsatsen att den aktuella exporten, som är ungefär lika stor, skulle ha ett annat ursprung. Det bör också betonas att de två största thailändska tillverkare som samarbetade i den här undersökningen också förekom i den ursprungliga undersökningen mot Thailand.

(49)

Mot denna bakgrund dras slutsatsen att den ökade importen från Thailand i stor utsträckning motiveras av inhemsk tillverkning. Förändringen i handelsmönstret mellan Thailand och unionen beror alltså inte på kringgående.

3.   ÅTGÄRDER

(50)

Med tanke på ovanstående drogs slutsatsen att den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina kringgicks genom omlastning via Filippinerna i den mening som avses i artikel 13.1 i grundförordningen.

(51)

I enlighet med artikel 13.1 första meningen i grundförordningen bör de gällande åtgärderna för import av den berörda produkten utvidgas till att även omfatta import av den produkt som är föremål för undersökning, dvs. samma produkt men som avsänts från Filippinerna, oavsett om det deklarerade ursprunget är Filippinerna eller inte.

(52)

Med tanke på den låga graden av samarbetsvilja i den här undersökningen bör de åtgärder som ska utvidgas vara de åtgärder som fastställs i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 för ”alla övriga företag” från Kina, dvs. en slutgiltig antidumpningstull på 27,4 % som ska tillämpas på nettopriset fritt vid unionens gräns, före tull.

(53)

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen som föreskriver att eventuella utvidgade åtgärder ska tillämpas på import till unionen som varit föremål för registrering i enlighet med förordningen om inledande, bör tull tas ut på registrerad import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Filippinerna.

4.   AVSLUTANDE AV UNDERSÖKNINGEN RÖRANDE IMPORT FRÅN MALAYSIA OCH THAILAND

(54)

Mot bakgrund av undersökningsresultaten i fråga om Malaysia och Thailand bör undersökningen rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder genom import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand avslutas, och registreringen av import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand, som infördes genom förordningen om inledande, bör upphöra.

5.   ANSÖKNINGAR OM BEFRIELSE FRÅN TULL

(55)

Såsom förklaras i skäl 10 besvarade 16 företag i Malaysia, Thailand och Filippinerna formuläret för ansökan om befrielse från de eventuella utvidgade åtgärderna i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen.

(56)

Ansökningarna om befrielse från de malaysiska och de thailändska företagen bedömdes inte, eftersom åtgärderna inte utvidgas till dessa två länder.

(57)

Ett av de tre filippinska företag som ansökte om befrielse konstaterades varken tillverka eller exportera den produkt som är föremål för undersökning under undersökningsperioden, och inga slutsatser kunde dras om dess verksamhet. Företaget kan därför inte beviljas befrielse i detta skede. Skulle det emellertid efter utvidgningen av de gällande antidumpningsåtgärderna visa sig att villkoren i artiklarna 11.4 och 13.4 i grundförordningen är uppfyllda, kan företaget begära en översyn av sin situation.

(58)

Efter kontrollbesöken bekräftades det att de två återstående filippinska exporterande tillverkarna var autentiska. Därför dras slutsatsen att dessa företag inte ägnade sig åt kringgående och de kan därmed beviljas befrielse.

(59)

I detta fall anses särskilda åtgärder krävas för att säkerställa att befrielsen från tull tillämpas korrekt. Dessa särskilda åtgärder består i ett krav på uppvisande för medlemsstaternas tullmyndigheter av en giltig faktura, som ska uppfylla kraven i bilagan till den här förordningen. Import som inte åtföljs av en sådan faktura ska omfattas av den utvidgade antidumpningstullen.

(60)

Övriga filippinska tillverkare som inte gav sig till känna i samband med detta förfarande och inte exporterade den produkt som är föremål för undersökning under undersökningsperioden, och som har för avsikt att inge en ansökan om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen enligt artiklarna 11.4 och 13.4 i grundförordningen, kommer att uppmanas att fylla i ett formulär för ansökan om befrielse så att kommissionen kan bedöma ansökan. Kommissionen gör vanligen även ett kontrollbesök på plats. Befrielse kan beviljas under förutsättning att villkoren i artiklarna 11.4 och 13.4 i grundförordningen är uppfyllda Om en befrielse är motiverad får kommissionen, efter samråd med rådgivande kommittén, genom ett beslut tillåta att import från företag som inte kringgår de antidumpningsåtgärder som införts genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 befrias från den tull som utvidgas genom den här förordningen.

6.   MEDDELANDE AV UPPGIFTER

(61)

Alla berörda parter informerades om de viktigaste uppgifter och överväganden som lett fram till ovannämnda slutsatser, och de ombads lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit efter meddelandet av uppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den slutgiltiga antidumpningstull som gäller ”alla övriga företag” från Kina och som infördes genom artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina utvidgas härmed till att omfatta import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Filippinerna eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 och ex 7318 15 70 (Taric-nummer 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 och 7318157081), med undantag av de produkter som tillverkas av de företag som anges nedan:

Företag

Taric-tilläggsnummer

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippinerna

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippinerna

B356

2.   Den befrielse från tull som beviljats de företag som uttryckligen nämns i punkt 1 i den här artikeln eller som beviljas av kommissionen i enlighet med artikel 3.2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som ska uppfylla de krav som anges i bilagan. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den antidumpningstull som införs genom punkt 1 i den här artikeln tillämpas.

3.   Den tull som utvidgas genom punkt 1 i den här artikeln ska tas ut på import som avsänts från Filippinerna, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Filippinerna eller inte, och som registrerats i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 502/2012 samt artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 1225/2009, med undantag av de produkter som tillverkats av de företag som anges i punkt 1.

4.   Om inte annat anges, ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Undersökningen rörande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 på import av fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav som avsänts från Malaysia och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Thailand eller inte, ska avslutas.

Artikel 3

1.   Ansökningar om befrielse från den tull som utvidgas genom artikel 1 ska göras skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk och ska vara undertecknade av en person som har rätt att företräda det ansökande företaget. Ansökan ska sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N-105 08/20

1049 Bryssel

BELGIEN

Fax + 32 2 295 65 05

2.   I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 får kommissionen, efter samråd med rådgivande kommittén, genom ett beslut tillåta att import från de företag som inte kringgår de antidumpningsåtgärder som införts genom genomförandeförordning (EU) nr 2/2012 befrias från den tull som utvidgas genom artikel 1.

Artikel 4

Tullmyndigheterna ska upphöra med den registrering av import som infördes genom artikel 2 i förordning (EU) nr 502/2012.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2013.

På rådets vägnar

A. SHATTER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 5, 7.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 302, 19.11.2005, s. 1.

(4)  EUT L 153, 14.6.2012, s. 8.

(5)  EUT L 302, 19.11.2005, s. 1.


BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska innehålla en försäkran som har undertecknats av en anställd vid den företagsenhet som utfärdar fakturan och ska ha följande format:

1.

Den anställdes namn och befattning vid den företagsenhet som utfärdar fakturan.

2.

Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3.

Datum och namnteckning.


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/9


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 206/2013

av den 11 mars 2013

om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet förordning (EU) nr 359/2011.

(2)

Mot bakgrund av de pågående människorättskränkningarna i Iran bör ytterligare personer och ytterligare en enhet föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och den enhet som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.


BILAGA

Förteckning över de personer och den enhet som avses i artikel 1

Personer

 

Namn

Person-uppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Chef för Evin-fängelset, utnämnd omkring juni/juli 2012. Sedan hans utnämning har förhållandena i fängelset försämrats och enligt rapporter har misshandeln av fångar ökat. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den våldsamma behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 4, dömde fyra arabiska politiska fångar till döden, nämligen Taha Heydarian, Abbas Heydarian, Abd al-Rahman Heydarian (tre bröder) och Ali Sharifi.

De arresterades, torterades och hängdes utan korrekt rättsförfarande. En rapport daterad den 13 september 2012 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, rapporten från FN:s generalsekreterare om Iran av den 22 augusti 2012 och flera icke-statliga organisationer hänvisar till dessa fall och avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 2, dömde fem araber från Ahvaz till döden, nämligen Mohamad Ali Amuri, Hashem Sha'bani Amuri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, den 17 mars 2012 med hänvisning till "verksamhet mot den nationella säkerheten" och "fiendeskap mot Gud".

Domarna bekräftades av Irans högsta domstol den 9 januari 2013. Icke-statliga organisationer rapporterade att de fem hade hållits fängslade utan åtal i över ett år, torterats och dömts utan korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (dr.)

(alias Haj-agha Sarafraz)

Födelsedatum: ca. 1963

Födelseort: Teheran

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: IRIB och PressTV HQ, Teheran

Chef för IRIB World Service och Press TV, ansvarig för alla programbeslut. Nära förbunden med den statliga säkerhetsapparaten. Under hans ledning har Press TV tillsammans med IRIB arbetat med de iranska säkerhetstjänsterna och åklagarna för att sända framtvingade bekännelser från kvarhållna personer, bland annat den iransk-kanadensiska journalisten och filmproducenten Maziar Bahari i programmet "Iran Today" som sänds varje vecka. Det oberoendeorganet för tillsyn avtv-utsändningar, OFCOM, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att ha sänt Baharis bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång.

Sarafraz är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Åklagare i provinsen Mazandaran, som av icke-statliga organisationer har rapporterats vara ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte. Sex konkreta exempel på fall av kränkningar av rätten till ett korrekt rättsförfarande har dokumenterats av icke-statliga organisationer, bland annat under 2011 och 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(alias Hamidreza Emadi)

Födelsedatum: ca. 1973

Födelseort: Hamedan

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: PressTV HQ, Teheran

Direktör för Press TV Newsroom. Ansvarig för produktion och sändning av framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet journalister, politiska aktivister, personer som tillhör den kurdiska och arabiska minoriteten, vilket utgör en kränkning av internationellt erkända rättigheter till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar OFCOM, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att ha sänt den iransk-kanadensiska journalisten Maziar Baharis framtvingade bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång. Icke-statliga organisationer har rapporterat om ytterligare fall av framtvingade tv-sända bekännelser från Press TV. Emadi är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, avdelning 1. Ansvarig för hårda domar mot journalister och azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Enligt rapporter har det vid flera tillfällen hänt att hans domar inte respekterat ett korrekt rättsförfarande och att fångar tvingats till falska bekännelser. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Chef för revolutionsåklagarmyndigheten i Shiraz. Ansvarig för olagliga gripanden och misshandel av politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare, bahaier och samvetsfångar, som utsatts för trakasserier, torterats, förhörts och nekats tillgång till advokat och ett korrekt rättsförfarande. Icke-statliga organisationer har rapporterat att Musavi-Tabar undertecknat domstolsbeslut i det ökända häktet nr 100 (ett fängelse för män), inbegripet ett beslut att kvarhålla den kvinnliga bahaifången Raha Sabet i tre år i isoleringscell.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Chef för kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag.

Abdolsamad Khoramabadi är chef för kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag, en statlig organisation med ansvar för censur online och it-brottslighet. Under hans ledarskap definierade kommissionen it-brottslighet med hjälp av ett antal vaga kriterier som kriminaliserar skapandet och offentliggörandet av innehåll som bedöms som olämpligt av regimen. Han är ansvarig för förtryck och blockering av flera oppositionswebbplatser, elektroniska dagstidningar, bloggar, webbplatser för icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter samt Google och Gmail sedan september 2012. Han och kommissionen har aktivt bidragit till bloggaren Sattar Beheshtis död i fängelset i november 2012.

Kommissionen han leder är alltså direkt ansvarig för systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt genom förbjuda och filtrera webbplatser för allmänheten och emellanåt helt och hållet stoppa tillgången till internet.

12.3.2013


Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

Center to Investigate Organized Crime (även kallat: Cyber Crime Office eller Cyber Police)

Plats: Teheran, Iran

Webbplats: http://www.cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis som grundades i januari 2011 och leds av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckning). Enligt medierapporter betonade polischefen Ahmadi-Moqaddam att it-polisen skulle ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad.

I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader. Dessa nya bestämmelser kan leda till en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN).

Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Sattar Beheshti (enligt uppgift utan arresteringsorder) för "handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook". Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna.

12.3.2013


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 207/2013

av den 11 mars 2013

om undantag från rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tidsgränsen för översyn av beslutet om särskilt stöd för 2013 och från kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 vad gäller anmälan av en sådan översyn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 142 c och r, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 68.8 i förordning (EG) nr 73/2009 fick medlemsstaterna senast den 1 september 2012 se över det beslut som avses i artikel 69.1 i den förordningen och besluta att från och med 2013 ändra finansieringsbeloppen för eller avsluta det särskilda stöd som avses i artikel 68.1.

(2)

Under 2012 drabbades några av unionens och världens största spannmålsleverantörer av ogynnsamma klimatförhållanden vilket lett till ständigt stigande foderpriser. Till följd av detta har jordbruksföretag i flera medlemsstater fått en försämrad ekonomisk situation, särskilt inom mejerisektorn, nöt- och kalvköttssektorn och får- och getsektorn. Vid årets slut stod dessa sektorer inför stora ekonomiska problem eftersom en stor del av deras produktionskostnader utgörs av foderkostnader. En nödsituation har uppstått och det föreligger en verklig risk för att verksamheten inom dessa sektorer bromsas eller upphör, vilket så småningom kan leda till en minskning eller nedläggning av produktionen. Den nuvarande situationen kunde inte förutses vid den tidpunkt då medlemsstaterna kunde se över besluten för 2013 i enlighet med artikel 68.8 i förordning (EG) nr 73/2009.

(3)

Det särskilda stöd som avses i artikel 68.1 förefaller vara ett lämpligt verktyg för att hantera den aktuella situationen, genom att man beviljar stöd till jordbruksföretag vars bärkraft är hotad. För att åtgärda den förvärrade situationen för jordbrukarna inom mejerisektorn, nöt- och kalvköttssektorn och får- och getsektorn och för att undvika allvarliga praktiska och specifika problem i form av övergång till annan jordbruksverksamhet eller överlåtelse av jordbruksföretag, bör medlemsstaterna ha möjlighet att inom en ny tidsfrist ompröva de beslut som fattats för 2013.

(4)

Av samma anledning bör man förlänga den tidsfrist för anmälan av en sådan översyn till kommissionen som fastställs i artikel 50.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2).

(5)

Det bör därför göras undantag från bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 73/2009 och (EG) nr 1120/2009.

(6)

Eftersom undantagen gäller för 2013 bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från förordning (EG) nr 73/2009

Genom undantag från artikel 68.8 i förordning (EG) nr 73/2009 får medlemsstaterna senast den 22 mars 2013 med verkan från och med 2013 se över det beslut som fattats enligt artikel 69.1 i den förordningen när det gäller särskilt stöd till mejerisektorn, nöt- och kalvköttssektorn och/eller får- och getsektorn.

Artikel 2

Undantag från förordning (EG) nr 1120/2009

Genom undantag från första stycket i artikel 50.3 i förordning (EG) nr 1120/2009 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen senast den 22 mars 2013 om de särskilda stödåtgärder de avser tillämpa inom mejerisektorn, nöt- och kalvköttssektorn och/eller får- och getsektorn.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 1.


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 208/2013

av den 11 mars 2013

om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå. Enligt artikel 18 i den förordningen ska livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder kunna spåras på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.

(2)

I den artikeln föreskrivs också att livsmedelsföretagare ska kunna ange alla personer från vilka de har erhållit ett livsmedel och att de är skyldiga att ha system och förfaranden för identifiering av de andra företag som deras produkter har levererats till. Informationen ska göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna på begäran.

(3)

Efter utbrott av shigatoxinproducerande E. coli (STEC) i maj 2011 i unionen konstaterades det att konsumtion av groddar var den mest sannolika källan till utbrotten.

(4)

Den 20 oktober 2011 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ett vetenskapligt yttrande om riskerna med shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) och andra patogena bakterier i frön och groddar (2). Efsa konstaterar i sitt yttrande att den mest sannolika källan till utbrott som kan knytas till groddar är att torkade frön har kontaminerats med bakteriella patogener. I yttrandet konstateras också att bakteriella patogener i torkade frön, till följd av hög fuktighet och en gynnsam temperatur under groningsprocessen, kan föröka sig under groningsprocessen och medföra en risk för folkhälsan.

(5)

Spårbarhet är ett effektivt sätt att säkerställa livsmedelssäkerhet, eftersom man på så vis kan spåra livsmedel genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, vilket möjliggör snabba insatser vid livsmedelsburna utbrott. I synnerhet kan spårbarhet när det gäller vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung bidra till att livsmedel som inte är säkra avlägsnas från marknaden och att konsumenterna skyddas.

(6)

För att spårbarhet ska säkerställas i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002 bör namn på och adress till både den livsmedelsföretagare som levererar groddar eller frön avsedda för produktion av groddar och den livsmedelsföretagare till vilken sådana frön och groddar levererats alltid finnas tillgängliga. Detta krav bygger på principen om ”ett steg bakåt – ett steg framåt”, som innebär att livsmedelsföretagare måste ha ett system som gör att de kan identifiera sina direkta leverantörer och sina direkta kunder, förutom då de själva är slutkonsumenter.

(7)

Förhållandena vid produktionen av groddar kan innebära en potentiellt hög risk för folkhälsan, eftersom de kan leda till en betydande ökning av livsmedelsburna patogener. Vid ett livsmedelsburet utbrott som har samband med konsumtion av groddar är det därför viktigt att de berörda varorna kan spåras snabbt så att man begränsar de konsekvenser för folkhälsan som utbrottet kan få.

(8)

Handeln med frön avsedda för produktion av groddar är dessutom mycket utbredd, vilket ökar behovet av spårbarhet.

(9)

Särskilda bestämmelser för spårbarhet av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar bör därför fastställas i den här förordningen.

(10)

I synnerhet bör det fastställas krav på att livsmedelsföretagarna för sådana frön eller groddar ska tillhandahålla ytterligare uppgifter om volym eller mängd och avsändningsdatum samt en referens som identifierar partiet och en detaljerad beskrivning av fröna eller groddarna.

(11)

I syfte att minska den administrativa bördan för livsmedelsföretagare bör flexibilitet medges när det gäller vilket format de ska använda för att registrera och lämna de relevanta uppgifter som ingår som en del av kraven rörande spårbarhet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för spårning av partier av

i)

groddar,

ii)

frön avsedda för produktion av groddar.

Denna förordning ska inte tillämpas på groddar efter det att de har genomgått en behandling som eliminerar mikrobiologiska faror och som är förenlig med Europeiska unionens lagstiftning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   groddar: en produkt som framställs genom groning av frön och utveckling av dem i vatten eller annat medium och som skördas medan ännu bara hjärtbladen utvecklats, samt som är avsedd att ätas i sin helhet, inklusive fröet.

b)   parti: en mängd groddar eller en mängd frön avsedda för produktion av groddar, med samma taxonomiska namn, som samma dag avsänds från samma anläggning till samma bestämmelseort. Ett eller flera partier kan utgöra en sändning. Frön med olika taxonomiska namn vilka har blandats i samma förpackning och är avsedda att groddas tillsammans samt groddar av dessa frön ska dock också betraktas som ett parti.

Dessutom ska definitionen av sändning i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 (3) gälla vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 3

Spårbarhetskrav

1.   Livsmedelsföretagare i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan ska se till att föra register över följande uppgifter om partier av frön avsedda för produktion av groddar eller om partier av groddar. Livsmedelsföretagaren ska också se till att följande uppgifter som krävs för uppfyllandet av dessa villkor lämnas till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till:

a)

En korrekt beskrivning av fröna eller groddarna, inklusive växtens taxonomiska namn.

b)

Den volym eller mängd frön eller groddar som levereras.

c)

Om fröna eller groddarna avsänts från en annan livsmedelsföretagare, namn på och adress till

i)

den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från, eller

ii)

avsändaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna avsänts från.

d)

Namn på och adress till den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till.

e)

Namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denne inte är identisk med den livsmedelsföretagare som fröna eller groddarna levereras till.

f)

En referens som på lämpligt vis möjliggör identifiering av partiet.

g)

Avsändningsdatum.

2.   Livsmedelsföretagare får själv avgöra i vilket format de uppgifter som avses i punkt 1 lämpligen ska registreras och lämnas, förutsatt att den livsmedelsföretagare till vilken fröna eller groddarna levereras lätt kan komma åt uppgifterna.

3.   Livsmedelsföretagarna måste dagligen lämna de relevanta uppgifter som avses i punkt 1. Det register som avses i punkt 1 ska uppdateras dagligen och hållas tillgängligt under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats.

4.   Livsmedelsföretagaren ska på begäran och utan onödigt dröjsmål lämna de uppgifter som avses i punkt 1 till den behöriga myndigheten.

Artikel 4

Spårbarhetskrav för importerade frön och groddar

1.   Sändningar av frön avsedda för produktion av groddar och av groddar ska när de importeras till unionen åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 211/2013.

2.   Den livsmedelsföretagare som importerar frön eller groddar ska bevara det intyg som avses i punkt 1 under tillräckligt lång tid efter det att groddarna kan antas ha konsumerats.

3.   Alla livsmedelsföretag som hanterar importerade frön avsedda för produktion av groddar ska tillhandahålla kopior av det intyg som avses i punkt 1 till alla livsmedelsföretagare som fröna levereras till, till dess att groddproducenten emottagit fröna.

Om frön avsedda för produktion av groddar säljs förpackade i detaljhandelsledet, ska alla livsmedelsföretag som hanterar de importerade fröna tillhandahålla kopior av det intyg som avses i punkt 1 till alla livsmedelsföretagare som fröna levereras till, till dess att de förpackats för försäljning i detaljhandeln.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424.

(3)  Se sidan 26 i detta nummer av EUT.


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 209/2013

av den 11 mars 2013

om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1), särskilt artikel 4.4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 852/2004 fastställs allmänna regler för livsmedelsföretagare om livsmedelshygien, med särskild hänsyn till förfaranden baserade på principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter. I artikel 4 i den förordningen föreskrivs att livsmedelsföretagare ska vidta särskilda hygienåtgärder när det gäller krav på bland annat uppfyllande av mikrobiologiska kriterier för livsmedel samt provtagning och analys.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (2) fastställs mikrobiologiska kriterier för vissa mikroorganismer samt tillämpningsbestämmelser som ska uppfyllas av livsmedelsföretagen när de genomför de allmänna och specifika hygienbestämmelser som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004.

(3)

I kapitel 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 fastställs de livsmedelssäkerhetskriterier som vissa livsmedelskategorier ska uppfylla, inbegripet provtagningsplaner, analytiska referensmetoder och gränsvärden för mikroorganismer eller deras toxiner och metaboliter. I det kapitlet förtecknas även livsmedelssäkerhetskriterierna för groddar med avseende på salmonella.

(4)

Efter utbrott av shigatoxinproducerande E. coli (STEC) i maj 2011 i unionen konstaterades det att konsumtion av groddar var den mest sannolika källan till utbrotten.

(5)

Den 20 oktober 2011 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ett vetenskapligt yttrande om riskerna med shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) och andra patogena bakterier i frön och groddar (3). Efsa konstaterar i sitt yttrande att den mest sannolika källan till utbrott som kan knytas till groddar är att torkade frön har kontaminerats med bakteriella patogener. I yttrandet konstateras också att bakteriella patogener i torkade frön, till följd av hög fuktighet och en gynnsam temperatur under groddningen, kan föröka sig under groddningen och medföra en risk för folkhälsan.

(6)

I sitt yttrande rekommenderar Efsa bland annat att man ska stärka de mikrobiologiska kriterier som utgör en del av systemet för livsmedelssäkerhet för produktionskedjan för groddar. Rekommendationen gäller både de befintliga mikrobiologiska kriterierna för groddar med avseende på salmonella och beaktande av mikrobiologiska kriterier för andra patogener. Efsa konstaterar också att de tillgängliga uppgifterna tyder på en högre risk när det gäller groddar än i fråga om andra groddade frön.

(7)

I sitt yttrande överväger Efsa olika möjliga mikrobiologiska kriterier som skulle kunna tillämpas på frön med avseende på patogena E. coli: innan produktionsprocessen inletts, under groddning och när slutprodukten väl är färdig. Efsa konstaterar att det kan vara en fördel om en kontaminering påvisas och begränsas tidigt i produktionskedjan för groddar, eftersom detta förhindrar att kontamineringen förstärks under groddningen. Dessutom medger Efsa att det inte är möjligt att påvisa en kontaminering som sker i ett senare led i produktionsprocessen om man endast provtar fröna. Därför drar Efsa slutsatsen att det skulle vara lämpligt med mikrobiologiska kriterier för groddning och/eller för den färdiga slutprodukten. När det gäller ett mikrobiologiskt kriterium för de färdiga groddarna konstaterar Efsa att den tid som behövs för att detektera patogena bakterier i kombination med groddarnas korta hållbarhet medför att det kanske inte är möjligt att dra tillbaka produkten när brister väl konstaterats. Efsa anser att det för närvarande inte går att utvärdera i vilken omfattning särskilda mikrobiologiska kriterier för frön och groddar kan påverka skyddet av folkhälsan. För att kunna utföra en sådan kvantitativ riskbedömning måste man samla in fler uppgifter. Detta kriterium bör därför ses över med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap, teknik och metodik, förekomsten av nya patogena mikroorganismer i livsmedel och information från riskbedömningar.

(8)

För att säkerställa skyddet av folkhälsan i unionen och mot bakgrund av Efsas yttrande antogs kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 av den 11 mars 2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar (5).

(9)

Förutom de åtgärder som fastställs i dessa rättsakter och med tanke på de potentiella betydande hälsorisker som en eventuell förekomst av patogener i groddar innebär, bör bestämmelser om ytterligare mikrobiologiska kriterier fastställas på grundval av Efsas rekommendationer, särskilt med avseende på de serogrupper av STEC som anses utgöra de mest betydande hoten mot folkhälsan.

(10)

Mikrobiologiska kriterier är ett av flera kontrollmedel för livsmedelssäkerhet och de bör användas av livsmedelsföretagare som ett sätt att kontrollera genomförandet av ett effektivt system för livsmedelssäkerhet. Om livsmedelsföretagaren inte har använt sig av system för livsmedelssäkerhet som inbegriper åtgärder för att minska de mikrobiologiska riskerna måste dock alla partier av frön testas för förekomsten av patogener. Detta beror på den låga förekomsten och ojämna fördelningen av vissa patogener i frön och groddar, provtagningsplanernas statistiska begränsningar och bristen på information om hur god jordbrukssed bör tillämpas vid produktionen av frön. Om det finns system för livsmedelssäkerhet och deras effektivitet har bekräftats med historiska data kan man överväga en minskning av provtagningsfrekvensen. Provtagning bör dock alltid ske minst en gång per månad.

(11)

När de mikrobiologiska kriterierna för groddar fastställs bör man se till att dessa är flexibla vad gäller de olika provtagningsstegen och typen av prover som ska tas så att hänsyn tas till olika typer av produktionssystem, samtidigt som likvärdiga normer för livsmedelssäkerhet bibehålls. I synnerhet bör det finnas alternativ för provtagning av groddar i de fall där provtagningen är svårgenomförbar rent tekniskt. Att testa redan använt bevattningsvatten för patogena bakterier har föreslagits som en alternativ strategi, eftersom det verkar vara en bra indikator på vilka typer av mikroorganismer som finns i groddarna. Eftersom man inte är helt säker på hur känslig denna strategi är, behöver livsmedelsföretagare som använder detta alternativ upprätta en provtagningsplan som omfattar provtagningsmetoder och provtagningspunkter för redan använt bevattningsvatten.

(12)

Vissa serogrupper av STEC (nämligen O157, O26, O103, O111, O145 och O104:H4) är de som orsakar flest fall av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) i unionen. Dessutom var det serotyp O104:H4 som orsakade utbrottet i unionen i maj 2011. Därför bör mikrobiologiska kriterier övervägas för dessa sex serogrupper. Däremot går det inte att utesluta att även andra serogrupper av STEC kan vara patogena för människor. Sådana serogrupper av STEC kan nämligen orsaka mindre allvarliga former av sjukdomar, såsom diarré och blodig diarré, men kan också orsaka HUS och utgör därför en fara för konsumenternas hälsa.

(13)

Groddar bör anses vara ätfärdiga livsmedel eftersom de kan konsumeras utan tillagning eller annan tillredning. Dessa metoder skulle annars vara effektiva sätt att eliminera de patogena mikroorganismerna eller minska deras halt till en godtagbar nivå. Livsmedelsföretagare som producerar groddar bör därför uppfylla de livsmedelssäkerhetskriterier för ätfärdiga livsmedel som fastställs i unionslagstiftningen, inbegripet kontroll av produktionslokaler och utrustning som en del av provtagningssystemen.

(14)

Syftet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (6) är att säkerställa att ändamålsenliga och effektiva åtgärder vidtas för att påvisa och bekämpa salmonella och andra zoonotiska smittämnen i alla relevanta led inom produktion, bearbetning och distribution i syfte att minska deras förekomst och minska de risker de medför för folkhälsan.

(15)

I förordning (EG) nr 2160/2003, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1086/2011 (7), fastställs detaljerade krav för ett livsmedelssäkerhetskriterium för färskt fjäderfäkött med avseende på salmonella. Till följd av de ändringar som gjordes i förordning (EG) nr 2160/2003, ändrades även förordning (EG) nr 2073/2005 genom förordning (EU) nr 1086/2011. Genom denna ändring infördes dock vissa terminologiska oklarheter i förordning (EG) nr 2073/2005. För att unionslagstiftningen ska vara tydlig och konsekvent bör dessa oklarheter förtydligas.

(16)

Förordning (EG) nr 2073/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2073/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska läggas till i artikel 2 som punkt m:

”m)

groddar: enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 av den 11 mars 2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar (8).

2.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424.

(4)  Se sidan 26 i detta nummer av EUT.

(5)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(7)  EUT L 281, 28.10.2011, s. 7.

(8)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.”


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Kapitel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Fotnot 12 ska utgå.

b)

På rad 1.18 ska hänvisningen till fotnot 12 ersättas med en hänvisning till fotnot 23.

c)

Följande rad och tillhörande fotnoter ska läggas till som rad 1.29 och fotnoter 22 och 23:

”1.29

Groddar (2)

Shigatoxinproducerande E. coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 och O104:H4

5

0

Fritt i 25 g

CEN/ISO TS 13136 (1)

Produkter som släppts ut på marknaden under hållbarhetstiden

2.

Kapitel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt 3.2 ska den del som avser ”Provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött” ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Slakterierna ska provta hela fjäderfäslaktkroppar med nackskinn för analyser av salmonella. Stycknings- och bearbetningsanläggningar, utom sådana som gränsar till ett slakteri och som endast styckar och bearbetar kött från det slakteriet, ska också ta prover för analys av salmonella. Vid provtagningen ska de i första hand ta prover från hela fjäderfäslaktkroppar med nackskinn, om de finns tillgängliga, men se till att även ta prover från fjäderfädelar med skinn och/eller fjäderfädelar utan skinn, eller med endast lite skinn; valet ska vara riskbaserat.”

ii)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Vid analys av salmonella i annat färskt fjäderfäkött än fjäderfäslaktkroppar ska fem prover på minst 25 g tas från samma parti. Provet som tas från fjäderfädelar med skinn ska omfatta skinn och om det inte finns tillräckligt med skinn för en provenhet ska en tunn bit av de yttre musklerna läggas till provenheten. Provet som tas från fjäderfädelar utan skinn, eller med endast lite skinn, ska innefatta en tunn bit eller flera tunna bitar av de yttre musklerna så att provenheten blir tillräckligt stor. Köttbitarna ska inkludera så mycket som möjligt av köttets yta.”

b)

Följande avsnitt ska läggas till som avsnitt 3.3:

”3.3   Provtagningsbestämmelser för groddar

I detta avsnitt ska definitionen av parti i artikel 2 b i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 gälla.

A.   Allmänna bestämmelser för provtagning och analys

1.   Preliminära tester av partier av frön

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska utföra ett preliminärt test av ett representativt prov från varje parti av frön. Ett representativt prov ska antingen utgöra minst 0,5 viktprocent av partiet av frön och bestå av delprover på 50 g eller väljas ut på grundval av en strukturerad provtagningsstrategi, statistiskt sett likvärdig med det första alternativet, som den behöriga myndigheten kontrollerat.

Vid genomförandet av de preliminära testerna ska livsmedelsföretagaren grodda fröna i det representativa provet under samma förhållanden som de som gäller för resten av partiet av frön som ska groddas.

2.   Provtagning och analys av groddar och redan använt bevattningsvatten

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska ta prover för mikrobiologisk analys vid den tidpunkt då sannolikheten att påvisa shigatoxinproducerande E. coli (STEC) och Salmonella spp. är som högst, dock tidigast 48 timmar efter det att groddningen inletts.

Prover av groddar ska analyseras enligt kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1.

Om livsmedelsföretagare som producerar groddar har en provtagningsplan som omfattar provtagningsmetoder och provtagningspunkter för redan använt bevattningsvatten, får de ersätta de provtagningskrav som anges i provtagningsplanerna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 med analyser av fem prover på vardera 200 ml av det vatten som använts för bevattning av groddarna.

I det fallet ska de krav som anges på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 i stället tillämpas på analysen av det vatten som använts för bevattning av groddarna, med gränsen fritt i 200 ml.

Om ett parti frön provtas och analyseras för första gången får livsmedelsföretagare endast släppa ut groddar på marknaden om resultaten av den mikrobiologiska analysen uppfyller kraven på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1 eller gränsen fritt i 200 ml om redan använt bevattningsvatten analyseras.

3.   Provtagningsfrekvens

Livsmedelsföretagare som producerar groddar ska ta prover för mikrobiologisk analys minst en gång per månad vid den tidpunkt då sannolikheten att påvisa shigatoxinproducerande E. coli (STEC) och Salmonella spp. är som högst, dock tidigast 48 timmar efter det att groddningen inletts.

B.   Undantag från de preliminära testerna av alla partier av frön som anges i punkt A.1 i detta avsnitt

Livsmedelsföretagare som producerar groddar får undantas från den provtagning som anges i punkt A.1 i detta avsnitt när det är motiverat utifrån följande villkor och har godkänts av den behöriga myndigheten:

a)

Den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att livsmedelsföretagaren tillämpar ett system för livsmedelssäkerhet i anläggningen vilket minskar de mikrobiologiska riskerna; detta system kan även inbegripa åtgärder i produktionsprocessen.

b)

Historiska data bekräftar att under minst sex på varandra följande månader innan godkännandet beviljas uppfyller alla partier av olika typer av groddar som produceras i anläggningen livsmedelssäkerhetskriterierna på raderna 1.18 och 1.29 i kapitel 1.”


(1)  Med beaktande av Europeiska unionens referenslaboratoriums senaste bearbetning vad gäller Escherichia coli, inklusive verotoxinproducerande E. Coli (VTEC), för påvisande av STEC O104:H4.

(2)  Med undantag av groddar som har genomgått en behandling som effektivt eliminerar Salmonella spp. och STEC.”


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 210/2013

av den 11 mars 2013

om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1), särskilt artikel 6.3 c, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 852/2004 fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare, bland annat för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet. Enligt den förordningen ska livsmedelsföretagarna se till att anläggningarna godkänns av den behöriga myndigheten, efter minst ett besök på plats om godkännande krävs enligt den nationella lagstiftningen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (2) eller ett beslut som antas med stöd av förordning (EG) nr 852/2004.

(2)

Efter utbrott av shigatoxinproducerande E. coli i maj 2011 i unionen konstaterades det att konsumtion av groddar var den mest sannolika källan till utbrottet.

(3)

Den 20 oktober 2011 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ett vetenskapligt yttrande om riskerna med shigatoxinproducerande Escherichia coli-bakterier (STEC) och andra patogena bakterier i frön och groddar (3). Efsa konstaterar i sitt yttrande att den mest sannolika källan till utbrott som förknippas med groddar är att torkade frön har kontaminerats med bakteriologiska patogener. I yttrandet konstateras också att bakteriologiska patogener i torkade frön, till följd av hög fuktighet och en gynnsam temperatur under groningsprocessen, kan förökas under groningsprocessen och medföra en risk för människors hälsa.

(4)

För att säkerställa människors hälsa i unionen och med hänsyn till Efsas yttrande antogs kommissionens förordning (EU) nr 209/2013 (4) om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (5), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 211/2013 (6) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 (7).

(5)

Utöver de åtgärder som fastställs i dessa akter bör anläggningar som producerar groddar omfattas av godkännande i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004. Dessa godkännanden, beviljade efter minst ett besök på plats, skulle säkerställa att dessa anläggningar uppfyller de relevanta hygienreglerna och därmed säkerställa en hög nivå på skyddet av människors hälsa. Godkännande av sådana anläggningar bör beviljas under förutsättning att de uppfyller ett antal kriterier som säkerställer att risken för kontaminering i de lokaler där groddar produceras minskas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning ska definitionen av groddar i artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 gälla.

Artikel 2

Livsmedelsföretagarna ska se till att de anläggningar som producerar groddar godkänns av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004. Den behöriga myndigheten ska godkänna dessa anläggningar bara under förutsättning att de uppfyller kraven i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004 och i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424.

(4)  Se sidan 19 i detta nummer av EUT.

(5)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(6)  Se sidan 26 i detta nummer av EUT.

(7)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Krav för godkännande av anläggningar som producerar groddar

1.

Anläggningarnas utformning och planering ska tillåta god livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under olika moment. Ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och de ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.

2.

Adekvata anordningar ska finnas för rengöring, desinficering och förvaring av arbetsredskap och utrustning. Dessa anordningar ska vara lätta att rengöra och ska ha adekvat varm- och kallvattenförsörjning.

3.

Adekvata möjligheter ska, när det är nödvändigt, finnas för att skölja livsmedel. Vaskar och liknande faciliteter för rengöring av livsmedel ska ha adekvat försörjning av dricksvatten, och de ska hållas rena och, när det är nödvändigt, desinficeras.

4.

All utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar ska ha en sådan konstruktion, bestå av sådana material och hållas i så gott skick att risken för kontaminering minimeras och att de kan hållas fullständigt rena och, när det är nödvändigt, desinficeras.

5.

Lämpliga förfaranden ska finnas för att säkerställa att

a)

anläggningar som producerar groddar hålls rena och, när det är nödvändigt, desinficeras,

b)

all utrustning som kommer i kontakt med frön och groddar rengörs effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras. Rengöring och desinficering av sådan utrustning ska ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering.


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 211/2013

av den 11 mars 2013

om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 48.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs allmänna bestämmelser för offentlig kontroll som utförs för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelser som särskilt syftar till att förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor och djur direkt eller via miljön.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2) fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå. I den förordningen fastställs att livsmedel och foder som importeras till unionen för att släppas ut på marknaden i unionen ska uppfylla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen eller villkor som unionen anser vara minst likvärdiga.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare. Enligt den förordningen ska livsmedelsföretagare se till att alla de led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som de ansvarar för uppfyller de relevanta hygienkraven i den förordningen. I synnerhet fastställs i förordning (EG) nr 852/2004 att livsmedelsföretagare som bedriver primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet enligt bilaga I ska följa de allmänna hygienbestämmelserna i del A i den bilagan.

(4)

Efter utbrott av shigatoxinproducerande E. coli (STEC) i maj 2011 i unionen konstaterades det att konsumtion av groddar var den mest sannolika källan till utbrotten.

(5)

Den 20 oktober 2011 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ett vetenskapligt yttrande om riskerna med shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) och andra patogena bakterier i frön och groddar (4). Efsa konstaterar i sitt yttrande att den mest sannolika källan till utbrott som kan knytas till groddar är att torkade frön har kontaminerats med bakteriella patogener. I yttrandet konstateras också att bakteriella patogener i torkade frön, till följd av hög fuktighet och en gynnsam temperatur under groddningen, kan föröka sig under groddningen och medföra en risk för folkhälsan.

(6)

För att säkerställa skyddet av folkhälsan i unionen och mot bakgrund av Efsas yttrande antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 (5). I den genomförandeförordningen fastställs bestämmelser om spårbarhet av sändningar av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar.

(7)

För att säkerställa en tillräcklig hög nivå på skyddet av folkhälsan bör groddar och frön avsedda för produktion av groddar vilka importeras till unionen också uppfylla kraven i förordning (EG) nr 852/2004 samt, vad gäller groddar, spårbarhetskraven i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 och de mikrobiologiska kriterierna i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (6). Lämpliga intygskrav bör därför fastställas för import av sådana varor till unionen.

(8)

I den befintliga unionslagstiftningen finns inga krav på intyg för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar. Därför bör det i denna förordning fastställas en förlaga till intyg för import av sådana varor till unionen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på sändningar av groddar eller av frön avsedda för produktion av groddar vilka importeras till unionen, med undantag av groddar som har genomgått en behandling som eliminerar mikrobiologiska faror och som är förenlig med Europeiska unionens lagstiftning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   groddar: definitionen i artikel 2 a i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 ska gälla.

b)   sändning: en mängd groddar eller en mängd frön avsedda för produktion av groddar vilka

Artikel 3

Intygskrav

1.   Sådana sändningar av groddar eller av frön avsedda för produktion av groddar som importeras till unionen och har sitt ursprung i eller avsänds från tredjeländer ska åtföljas av ett intyg, i enlighet med förlagan i bilagan, där det bekräftas att groddarna eller fröna har producerats under förhållanden som uppfyller de allmänna hygienbestämmelserna för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004, samt att groddarna har producerats under förhållanden som uppfyller spårbarhetskraven i genomförandeförordning (EU) nr 208/2013, har producerats i anläggningar som godkänts i enlighet med kraven i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 (7) och uppfyller de mikrobiologiska kriterierna i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005.

Intyget ska upprättas på det eller de officiella språken i det avsändande tredjelandet och i den medlemsstat där importen till EU äger rum eller åtföljas av en bestyrkt översättning till det eller de språken. Om bestämmelsemedlemsstaten begär detta ska intygen också åtföljas av en bestyrkt översättning till den medlemsstatens officiella språk. En medlemsstat kan emellertid samtycka till att ett annat officiellt unionsspråk används än medlemsstatens eget eller egna.

2.   Originalet till intyget ska åtfölja sändningen tills den når den bestämmelseort som anges i intyget.

3.   Om sändningen delas upp ska en kopia av intyget åtfölja varje del av sändningen.

Artikel 4

Övergångsbestämmelse

Under en övergångsperiod till och med den 1 juli 2013 får sådana sändningar av groddar eller av frön avsedda för produktion av groddar som har sitt ursprung i eller avsänds från tredjeländer fortsätta att importeras till unionen utan det intyg som avses i artikel 3.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  The EFSA Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424.

(5)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Se sidan 24 i detta nummer av EUT.


BILAGA

FÖRLAGA TILL INTYG FÖR IMPORT AV GRODDAR ELLER AV FRÖN AVSEDDA FÖR PRODUKTION AV GRODDAR

Image

Image


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 212/2013

av den 11 mars 2013

om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller tillägg och ändringar avseende produkterna i den bilagan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Flera medlemsstater har begärt ändringar och tillägg i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005, i kolumnen ”Exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som ska omfattas av samma gränsvärde”.

(2)

Dessa tillägg är nödvändiga för att man i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ska kunna införa nya frukter, grönsaker och spannmålssorter som har kommit ut på marknaden i medlemsstaterna.

(3)

Följande frukter, grönsaker, spannmålssorter och animaliska produkter bör läggas till: fingercitron, tangor, kinesisk jujuber, taybär, longan, langsat, salak, korogi, ätlig kardborre, övriga rotlökar, övriga stjälklökar, antroewa/vit aubergine, sopropo/bittergurka, teroi, ormgurka, lauki, chayote, sen patisson, minimajs, mungbönegroddar, alfalfagroddar, maskrosblad, kålrabbiblad, tajerblad, bitterblad/bitawiri, malabarspenat, bananblad, åkervinda/sallatsipomea/kangkung, marsilea, neptunia, sallatsmartorn, penningört, blad av rotpersilja, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, citrongräs, sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad, bananblommor, guarbönor, färska sojabönor, sumpris, stjälkar och blad av Borago officinalis, klätterakacia, svampmycelium, blå snokört, korakan, pärlhirs, frön av kanariegräs, grönpeppar, hjortdjur samt honung i vaxkakor.

(4)

För konsekvensens skull bör frilevande vilt flyttas från kategorin ”Övriga husdjur” till ”Övriga produkter från landdjur” och ätliga blommor från kategorin ”Övriga” till en kategori som utgör ett exempel på en gröda.

(5)

För att bättre tillämpa reglerna om internationell taxonomisk nomenklatur bör de latinska namnen för pistaschmandlar, äpplen, körsbär, jordgubbar, blåhallon, blåbär, kumquat, potatis, jamsrot, rödbetor, paprikor, okra, broccoli, huvudbildande kål, salladskål, grönkål, kålrabbi, escarole, senapskål, blad och groddar av Brassica, betblad, endivesallat, snittselleri, basilika, palmhjärtan, sorghum, kaffebönor, rosenblad, jasmine, lind, blad av rooibosbuske, dill, sichuanpeppar, kanel, gurkmeja, sockerbetor och bananer anpassas.

(6)

Med beaktande av ansökningar från berörda parter och tillsynsorgan och med tanke på den form i vilken produkterna föreligger på marknaden bör vissa ändringar göras av vilka delar av produkterna som gränsvärdena är tillämpliga på.

(7)

Sådana ändringar bör göras för te, kakaobönor, humle, kålrabbi och produkter av animaliskt ursprung.

(8)

För tydlighetens skull bör bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ersättas.

(9)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1

Kodnummer (1)

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på enskilda produkter inom de grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

Exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som omfattas av definitionen för gränsvärdet

Delar av produkten som gränsvärdena ska tilllämpas på

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

 

 

 

Hela produkten

0110010

 

grapefrukter

Citrus paradisi

pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider

 

0110020

 

apelsiner

Citrus sinensis

bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider

 

0110030

 

citroner

Citrus limon

suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

limefrukter

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

mandariner

Citrus reticulata

klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider; tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

övriga (3)

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter

 

 

 

Hela produkten utan skal (utom för kastanjer)

0120010

 

mandlar

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

paranötter

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

cashewnötter

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

kastanjer

Castanea sativa

 

 

0120050

 

kokosnötter

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

hasselnötter

Corylus avellana

filberthasselnöt

 

0120070

 

macadamianötter

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

pekannötter

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

pinjenötter

Pinus pinea

 

 

0120100

 

pistaschmandlar

Pistacia vera

 

 

0120110

 

valnötter

Juglans regia

 

 

0120990

 

övriga (3)

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

 

 

 

Hela produkten utan skaft

0130010

 

äpplen

Malus domestica

vildapel

 

0130020

 

päron

Pyrus communis

nashipäron

 

0130030

 

kvitten

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

mispel (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

japansk mispel (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

övriga (3)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

 

 

Hela produkten utan skaft

0140010

 

aprikoser

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

körsbär

Prunus avium, Prunus cerasus

sötkörsbär, surkörsbär

 

0140030

 

persikor

Prunus persica

nektariner och liknande hybrider

 

0140040

 

plommon

Prunus domestica

krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

övriga (3)

 

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

 

Hela produkten utan topp/krona och skaft utom för vinbär: frukter med skaft

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

 

 

 

0151010

 

bordsdruvor

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

druvor för vinframställning

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

 

 

0153010

 

björnbär

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

blåhallon

Rubus caesius

loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider

 

0153030

 

hallon

Rubus idaeus

vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

övriga (3)

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

 

0154010

 

blåbär

Vaccinium spp. utom V. macrocarpon och V.vitis-idaea

blåbär

 

0154020

 

tranbär

Vaccinium macrocarpon

lingon (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

vinbär (röda, svarta och vita)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

krusbär

Ribes uva-crispa

inklusive hybrider med andra Ribesarter

 

0154050

 

nypon

Rosa canina

 

 

0154060

 

mullbär (4)

Morus spp.

frukt av jordgubbsträd

 

0154070

 

azarolhagtorn (4)

Crataegus azarolus

mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta)

 

0154080

 

fläderbär (4)

Sambucus nigra

svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd

 

0154990

 

övriga (3)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

 

 

 

Hela produkten utan skaft och krona (ananas)

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

 

0161010

 

dadlar

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

fikon

Ficus carica

 

 

0161030

 

bordsoliver

Olea europaea

 

 

0161040

 

kumquat (4)

Fortunella spp.

marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

carambola (4)

Averrhoa carambola

bilimbi

 

0161060

 

persimon (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

jambolanäpple (4) (javaplommon)

Syzygium cumini

javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

övriga (3)

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

 

 

0162010

 

kiwifrukter

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

litchiplommon

Litchi chinensis

pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak

 

0162030

 

passionsfrukter

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

kaktusfikon (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

stjärnäpple (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

amerikansk persimon (4)

Diospyros virginiana

svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot

 

0162990

 

övriga (3)

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

 

0163010

 

avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

bananer

Musa x paradisiaca, M acuminata

dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan

 

0163030

 

mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

papaya

Carica papaya

 

 

0163050

 

granatäpplen

Punica granatum

 

 

0163060

 

kirimoja (4)

Annona cherimola

sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae

 

0163070

 

guava (4)

Psidium guajava

drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

brödfrukt (4)

Artocarpus altilis

jackfrukt

 

0163100

 

durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

taggannona (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

övriga (3)

 

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

 

 

Hela produkten utan ev. blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0211000

a)

Potatis

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

 

0212010

 

maniok

Manihot esculenta

dasheen, eddo, tannia

 

0212020

 

sötpotatis

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

jamsrot

Dioscorea spp.

jamsböna, mexikansk jamsböna

 

0212040

 

arrowrot (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

övriga (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

0213010

 

rödbetor

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

morötter

Daucus carota

 

 

0213030

 

rotselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

pepparrot

Armoracia rusticana

angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter

 

0213050

 

jordärtskockor

Helianthus tuberosus

korogi

 

0213060

 

palsternackor

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

rotpersilja

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

rädisor

Raphanus sativus var. sativus

svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

haverrot

Tragopogon porrifolius

svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre

 

0213100

 

kålrötter

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

rovor

Brassica rapa

 

 

0213990

 

övriga (3)

 

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

 

 

Hela produkten utan ytterhinna och jord som är lätt att avlägsna (torr produkt) eller utan rötter och jord (färsk produkt)

0220010

 

vitlök

Allium sativum

 

 

0220020

 

kepalök

Allium cepa

övriga rotlökar; silverlök

Lökar

0220030

 

schalottenlök

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

knipplök och piplök

Allium cepa; Allium fistulosum

övriga stjälklökar och liknande sorter

Lökar med pseudostam och blad

0220990

 

övriga (3)

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

 

Hela produkten utan skaft (utan hölje i fråga om sockermajs och utan hölje i fråga om fysalis [kapkrusbär])

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

tomater

Lycopersicum esculentum

körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/ vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense)

 

0231020

 

paprikor

Capsicum annuum var. grossum och var. longum

chilipeppar

 

0231030

 

auberginer (äggplanta)

Solanum melongena

pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon)

 

0231040

 

okra

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

övriga (3)

 

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

 

0232010

 

slanggurkor

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

druvgurkor

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

zucchini

Cucurbita pepo var. melopepo

sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula)

 

0232990

 

övriga (3)

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

 

0233010

 

meloner

Cucumis melo

kiwano

 

0233020

 

pumpor

Cucurbita maxima

vintersquash, sen patisson

 

0233030

 

vattenmeloner

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

övriga (3)

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

Zea mays var. sacharata

minimajs

Kärnor och kolv utan hölje

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

 

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

Endast huvudet

0241010

 

broccoli

Brassica oleracea var. italica

raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli)

 

0241020

 

blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

övriga (3)

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

Hela växten utan rötter och vissna blad

0242010

 

brysselkål

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Endast kålknoppar

0242020

 

huvudkål

Brassica oleracea convar. capitata

spetskål, rödkål, savojkål, vitkål

 

0242990

 

övriga (3)

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

Hela växten utan rötter och vissna blad

0243010

 

salladskål

Brassica rapa var. pekinensis

indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai)

 

0243020

 

grönkål

Brassica oleracea convar. acephala

kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål

 

0243990

 

övriga (3)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Hela produkten utan ev. rötter, blast och vidhäftande jord

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

Hela produkten utan ev. rötter, vissna ytterblad och jord

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

vårklynne (vårsallat)

Valerianella locusta

vintersallat

 

0251020

 

sallat

Lactuca sativa

huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat

 

0251030

 

escarole (bredbladig endiv)

Cichorium endivia var. latifolium

cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad

 

0251040

 

smörgåskrasse (kryddkrasse) (4)

Lepidium sativum

mungbönegroddar, alfalfagroddar

 

0251050

 

vinterkrasse (vårgyllen) (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

senapskål, ruccolasallat (4)

Eruca sativa

sandsenap (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

sareptasenap (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

blad och stjälkar av Brassica spp. (4), inklusive rovblast

Brassica spp.

mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi (5)

 

0251990

 

övriga (3)

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

 

 

 

0252010

 

spenat

Spinacia oleracea

nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri

 

0252020

 

portlak (4)

Portulaca oleracea

vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda)

 

0252030

 

betblad (mangold)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla och B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

rödbetsblad

 

0252990

 

övriga (3)

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (4)

 

Vitis vinifera

malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

Nasturtium officinale

åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia

 

0255000

e)

Endivesallat

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Örter

 

 

 

 

0256010

 

körvel

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

gräslök

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

snittselleri

Apium graveolens var. secalinum

fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Fryngium foetidum)

 

0256040

 

persilja

Petroselinum crispum

blad av rotpersilja

 

0256050

 

salvia (4)

Salvia officinalis

vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis

 

0256060

 

rosmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

timjan (4)

Thymus spp.

mejram, oregano

 

0256080

 

basilika (4)

Ocimum spp.

citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad

 

0256090

 

lagerblad (4)

Laurus nobilis

citronella

 

0256100

 

dragon (4)

Artemisia dracunculus

isop

 

0256990

 

övriga (3)

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

 

 

Hela produkten

0260010

 

bönor (med skida)

Phaseolus vulgaris

trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna

 

0260020

 

bönor (utan skida)

Phaseolus vulgaris

bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna

 

0260030

 

ärter (med skida)

Pisum sativum

sockerärt/ärt

 

0260040

 

ärter (utan skida)

Pisum sativum

trädgårdsärt, grönärt, kikärt

 

0260050

 

linser (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

övriga (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

 

 

Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter

0270010

 

sparris

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

kardon

Cynara cardunculus

stjälkar av gurkört

 

0270030

 

stjälkselleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

fänkål

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

kronärtskockor

Cynara scolymus

bananblommor

Hela blomhuvudet och blombotten

0270060

 

purjolök

Allium porrum

 

 

0270070

 

rabarber

Rheum x hybridum

 

Stjälkar utan rötter och blad

0270080

 

bambuskott (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

palmhjärtan (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

övriga (4)

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

 

 

 

Hela produkten utan jord och odlingssubstrat

0280010

 

odlade svampar

 

odlad champinjon (trädgårdschampinjon) (4), ostronmussling, shiitake (4), svampmycelium (vegetativa delar)

 

0280020

 

vilda svampar (4)

 

kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp

 

0280990

 

övriga (3)

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter  (4)

 

 

 

Hela produkten utan vissna blad

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

 

 

 

Torra frön

0300010

 

bönor

Phaseolus vulgaris

bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna

 

0300020

 

linser

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

ärter

Pisum sativum

kikärter, foderärter, rödvial

 

0300040

 

lupin (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

övriga (3)

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

 

Hela produkten, om möjligt utan skal, kärna och hölje

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

0401010

 

linfrön

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

jordnötter

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

vallmofrön

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

sesamfrön

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

solrosfrön

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

rapsfrön

Brassica napus

åkerkål, rybs

 

0401070

 

sojabönor

Glycine max

 

 

0401080

 

senapsfrön

Brassica nigra

 

 

0401090

 

bomullsfrön

Gossypium spp.

 

Ej egrenerade

0401100

 

pumpafrön (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

andra frön av gurkväxter

 

0401110

 

safflor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

gurkört (4)

Borago officinalis

blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

oljedådra (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

hampa (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

ricin

Ricinus communis

 

 

0401990

 

övriga (3)

 

 

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

 

 

0402010

 

oliver för oljeproduktion (4)

Olea europaea

 

Hela frukten utan ev. skaft och jord

0402020

 

palmnöt (oljepalmkärnor) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

palmfrukt (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

övriga (3)

 

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

 

 

 

Hela korn

0500010

 

korn

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

bovete

Fagopyrum esculentum

amarantfrö, quinoa

 

0500030

 

majs

Zea mays

 

 

0500040

 

hirs (4)

Panicum spp.

kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs

 

0500050

 

havre

Avena sativa

 

 

0500060

 

ris

Oryza sativa

sumpris (Zizania aquatica)

 

0500070

 

råg

Secale cereale

 

 

0500080

 

sorghum (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

vete

Triticum aestivum, T. durum

speltvete (dinkel), rågvete

 

0500990

 

Övriga (3)

 

frön av kanariegräs (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Te

te

Camellia sinensis

 

Torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis

0620000

ii)

Kaffebönor  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Gröna bönor

0630000

iii)

Örtteer  (4), (6) (torkade)

 

 

 

 

0631000

a)

Blommor

 

 

 

Hela blomman utan stjälk och vissna blad

0631010

 

kamomill

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

rosellhibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

rosenblad

Rosa spp.

 

 

0631040

 

jasmin

Jasminum officinale

fläderblommor (Sambucus nigra)

 

0631050

 

lind

Tilia cordata

 

 

0631990

 

övriga (3)

 

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

 

Hela produkten utan rötter och vissna blad

0632010

 

jordgubbsblad

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

blad av rooibosbuske

Aspalathus spp.

ginkgoblad

 

0632030

 

maté (paraguansk järnek)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

övriga (3)

 

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0633010

 

vänderot

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

ginsengrot

Panax ginseng

 

 

0633990

 

övriga (3)

 

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobönor  (4), (jästa eller torkade)

 

Theobroma cacao

 

Gröna bönor

0650000

v)

Johannesbröd  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Hela produkten utan skaft och krona

0700000

7.

HUMLE (torkad)

 

Humulus lupulus

 

Torkade humlekottar inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0800000

8.

KRYDDOR  (4)

 

 

 

Hela produkten, torkad

0810000

i)

Fröer

 

 

 

 

0810010

 

anisfrö

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

svartkummin

Nigella sativa

 

 

0810030

 

sellerifrö

Apium graveolens

libbstickefrö

 

0810040

 

korianderfrö

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

spiskummin

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

dillfrö

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

fänkålsfrö

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

bockhornsklöver

Trigonella foenumgraecum

 

 

0810090

 

muskotnöt

Myristica fragans

 

 

0810990

 

övriga (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

 

 

 

 

0820010

 

kryddpeppar

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

anispeppar (japansk peppar)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

kummin

Carum carvi

 

 

0820040

 

kardemumma

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

enbär

Juniperus communis

 

 

0820060

 

peppar, svart, grön och vit

Piper nigrum

långpeppar, rosépeppar

 

0820070

 

vaniljstänger

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

tamarind

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

övriga (3)

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

0830010

 

kanel

Cinnamonum spp.

kassia

 

0830990

 

övriga (3)

 

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

 

 

0840010

 

lakritsrot

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

ingefära

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

gurkmeja

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

pepparrot

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

övriga (3)

 

 

 

0850000

v)

Knoppar

 

 

 

 

0850010

 

kryddnejlika

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

kapris

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

övriga (3)

 

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

 

 

 

 

0860010

 

saffran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

övriga (3)

 

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

 

 

 

 

0870010

 

muskotblomma

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

övriga (3)

 

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER  (4)

 

 

 

 

0900010

 

sockerbetor (roten)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0900020

 

sockerrör

Saccharum officinarum

 

Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter

0900030

 

cikoriarötter (4)

Cichorium intybus

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0900990

 

övriga (3)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

 

 

1010000

i)

Vävnad

 

 

 

Hela produkten

1011000

a)

Svin

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1011020

 

fett

 

 

 

1011030

 

lever

 

 

 

1011040

 

njure

 

 

 

1011050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1011990

 

övriga (3)

 

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1012020

 

fett

 

 

 

1012030

 

lever

 

 

 

1012040

 

njure

 

 

 

1012050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1012990

 

övriga (3)

 

 

 

1013000

c)

Får

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1013020

 

fett

 

 

 

1013030

 

lever

 

 

 

1013040

 

njure

 

 

 

1013050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1013990

 

övriga (3)

 

 

 

1014000

d)

Getter

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1014020

 

fett

 

 

 

1014030

 

lever

 

 

 

1014040

 

njure

 

 

 

1014050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1014990

 

övriga (3)

 

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1015020

 

fett

 

 

 

1015030

 

lever

 

 

 

1015040

 

njure

 

 

 

1015050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1015990

 

övriga (3)

 

 

 

1016000

f)

Fjäderfä – kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns – strutsar och duvor

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1016020

 

fett

 

 

 

1016030

 

lever

 

 

 

1016040

 

njure

 

 

 

1016050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1016990

 

övriga (3)

 

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur

 

 

kanin, känguru, hjortdjur

 

1017010

 

kött

 

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1017020

 

fett

 

 

 

1017030

 

lever

 

 

 

1017040

 

njure

 

 

 

1017050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1017990

 

övriga (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mjölk

 

 

 

Hela produkten baserat på en fetthalt på 4 viktprocent (7)

1020010

 

nötkreatur

 

 

 

1020020

 

får

 

 

 

1020030

 

getter

 

 

 

1020040

 

hästar

 

 

 

1020990

 

övriga (3)

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg

 

 

 

Hela produkten utan skal (8)

1030010

 

höns

 

 

 

1030020

 

ankor

 

 

 

1030030

 

gäss

 

 

 

1030040

 

vaktlar

 

 

 

1030990

 

övriga (3)

 

 

 

1040000

iv)

Honung

 

Apis mellifera, Melipona spp.

bidrottninggelé, pollen, honung i vaxkakor

Hela produkten

1050000

v)

Amfibier och reptiler

 

Rana spp. Crocodilia spp.

grodlår, krokodiler

 

1060000

vi)

Sniglar

 

Helix spp.

 

Hela produkten utan skal

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 

 

frilevande vilt

Kött utan fett som kan skäras bort

1100000

11.

FISK, FISKERIPRODUKTER, SKALDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

GRÖDOR ELLER DELAR AV GRÖDOR SOM ANVÄNDS ENBART SOM FODER  (9)

 

 

 

 


(1)  Kodnumret införs genom denna bilaga och är avsett för en klassificering enligt denna bilaga och andra bilagor som hänger samman med denna bilaga till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)  De vetenskapliga namnen på de produkter som förtecknas i kolumnen ”Exempel på enskilda produkter inom de grupper som gränsvärdena ska tillämpas på” anges om det är möjligt och relevant. I så stor utsträckning som möjligt följs den internationella nomenklaturen för odlade växter.

(3)  ”Övriga” omfattar allt som inte uttryckligen anges under övriga koder inom ”Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på”.

(4)  Gränsvärdena i bilagorna II och III för produkten gäller inte produkter eller delar av produkter som enbart används som beståndsdelar i foder; för dem gäller särskilda gränsvärden.

(5)  Från och med den 1 januari 2017 ska gränsvärdena även tillämpas på blad av kålrabbi.

(6)  Förutsatt att de inte anges i andra produktgrupper.

(7)  I samtliga fall uttrycks gränsvärdet i mg/kg obehandlad mjölk.

Om gränsvärdesdefinitionen anges avse fettlösliga ämnen (med bokstaven F) bygger gränsvärdet på obehandlad komjölk med en fetthalt på 4 viktprocent; för obehandlad mjölk av andra arter ska gränsvärdet justeras i proportion till fetthalten i obehandlad mjölk av den arten.

(8)  I samtliga fall uttrycks gränsvärdena i mg/kg ägg.

Om gränsvärdesdefinitionen anges avse fettlösliga ämnen (med bokstaven F) bygger gränsvärdet på hönsägg med en fetthalt på 10 viktprocent; för ägg av andra arter ska gränsvärdet justeras i proportion till fetthalten i ägg av den arten, om fetthalten överstiger 10 viktprocent.

(9)  Gränsvärdena ska tillämpas först när de enskilda produkterna har fastställts och förtecknats.”


12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 213/2013

av den 11 mars 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/55


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/9/EU

av den 11 mars 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 30.3, och

av följande skäl:

(1)

Åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2008/57/EG och som rör en anpassning av bilagorna II–IX i det direktivet ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.4 i direktiv 2008/57/EG.

(2)

I artikel 3 i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Europeiska unionen är part i (2), fastställs tillgänglighet som en av de allmänna principerna, och enligt artikel 9 ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra. Dessa åtgärder ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet och ska bl.a. gälla transportmedel. I enlighet med artikel 216.2 i EUF-fördraget ska avtal som ingås av unionen vara bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna, och direktiv 2008/57/EG omfattas – som ett instrument i EU:s sekundärrätt – av de skyldigheter som följer av konventionen.

(3)

I skäl 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (3) anges att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har samma rätt som alla andra medborgare till fri rörlighet, valfrihet och icke-diskriminering, och bör ha möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares. Enligt artikel 21 i förordningen ska järnvägsföretag och stationsförvaltare, i överensstämmelse med TSD avseende funktionshindrade, se till att stationer, perronger, rullande materiel och andra inrättningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

(4)

En anpassning av bilaga III till direktiv 2008/57/EG är nödvändig för att komplettera den med en uttrycklig hänvisning till tillgänglighet. Tillgänglighet är ett väsentligt krav som både är ett allmänt krav för driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet och ett särskilt krav för delsystemen infrastruktur, rullande materiel, drift och telematikapplikationer avsedda för persontrafik. Bilaga III till direktiv 2008/57/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv påverkar inte på något sätt principen om stegvis genomförande som anges i direktiv 2008/57/EG, framför allt med avseende på att mål för delsystem som anges i en TSD kan uppnås successivt inom en rimlig tid, och att varje TSD bör ange en genomförandestrategi för en stegvis övergång från den nuvarande situationen till den slutliga situationen, då TSD:n ska utgöra gällande norm.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med en strategi för att uppnå tillgång på lika villkor som innebär att tekniska lösningar eller operativa åtgärder, eller bådadera, tillämpas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2008/57/EG, som fastställer väsentliga krav, ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 1 ska följande stycken läggas till:

”1.6   Tillgänglighet

1.6.1

Delsystemen ”infrastruktur” och ”rullande materiel” ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och genom andra lämpliga åtgärder. Detta ska omfatta projektering, uppbyggnad, modernisering, ombyggnad, underhåll och drift av relevanta delar av de delsystem till vilka allmänheten har tillträde.

1.6.2

Delsystemen ”drift” och ”telematikapplikationer avsedda för persontrafik” måste tillhandahålla den funktionalitet som krävs för att underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och genom andra lämpliga åtgärder.”

2.

Följande punkt ska läggas till i första stycket i avsnitt 2:

”2.1.2   Tillgänglighet

2.1.2.1

Delsystem för infrastruktur som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.”

3.

Följande punkt ska läggas till i fjärde stycket i avsnitt 2:

”2.4.5   Tillgänglighet

2.4.5.1

Delsystem för rullande materiel som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.”

4.

Följande punkt ska läggas till i sjätte stycket i avsnitt 2:

”2.6.4   Tillgänglighet

2.6.4.1

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att regler för drift skapar den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.”

5.

Följande punkt ska läggas till i sjunde stycket i avsnitt 2:

”2.7.5   Tillgänglighet

2.7.5.1

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att delsystem för telematikapplikationer avsedda för persontrafik tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2014 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Republiken Cypern och Republiken Malta, så länge som inget järnvägssystem upprättats på deras territorier.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (EUT L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  EUT L 315, 3.12.2007, s. 14.


BESLUT

12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/57


RÅDETS BESLUT 2013/124/GUSP

av den 11 mars 2013

om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet beslut 2011/235/Gusp (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2011/235/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 13 april 2014.

(3)

Med tanke på den allvarliga människorättssituationen i Iran bör dessutom ytterligare personer och ytterligare en enhet föras upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilagan till beslut 2011/235/Gusp.

(4)

Beslut 2011/235/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.2 i beslut 2011/235/Gusp ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 13 april 2014. Det ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller ändras vid behov, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.”

Artikel 2

De personer och den enhet som förtecknas i bilagan till det här beslutet ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2011/235/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2013.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 51.


BILAGA

Förteckning över de personer och den enhet som avses i artikel 2

Personer

 

Namn

Person-uppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Chef för Evin-fängelset, utnämnd omkring juni/juli 2012. Sedan hans utnämning har förhållandena i fängelset försämrats och enligt rapporter har misshandeln av fångar ökat. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den våldsamma behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 4, dömde fyra arabiska politiska fångar till döden, nämligen Taha Heydarian, Abbas Heydarian, Abd al-Rahman Heydarian (tre bröder) och Ali Sharifi.

De arresterades, torterades och hängdes utan korrekt rättsförfarande. En rapport daterad den 13 september 2012 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, rapporten från FN:s generalsekreterare om Iran av den 22 augusti 2012 och flera icke-statliga organisationer hänvisar till dessa fall och avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 2, dömde fem araber från Ahvaz till döden, nämligen Mohamad Ali Amuri, Hashem Sha'bani Amuri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, den 17 mars 2012 med hänvisning till "verksamhet mot den nationella säkerheten" och "fiendeskap mot Gud".

Domarna bekräftades av Irans högsta domstol den 9 januari 2013. Icke-statliga organisationer rapporterade att de fem hade hållits fängslade utan åtal i över ett år, torterats och dömts utan korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (dr.)

(alias Haj-agha Sarafraz)

Födelsedatum: ca. 1963

Födelseort: Teheran

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: IRIB och PressTV HQ, Teheran

Chef för IRIB World Service och Press TV, ansvarig för alla programbeslut. Nära förbunden med den statliga säkerhetsapparaten. Under hans ledning har Press TV tillsammans med IRIB arbetat med de iranska säkerhetstjänsterna och åklagarna för att sända framtvingade bekännelser från kvarhållna personer, bland annat den iransk-kanadensiska journalisten och filmproducenten Maziar Bahari i programmet "Iran Today" som sänds varje vecka. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar, OFCOM, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att ha sänt Baharis bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång.

Sarafraz är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Åklagare i provinsen Mazandaran, som av icke-statliga organisationer har rapporterats vara ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte. Sex konkreta exempel på fall av kränkningar av rätten till ett korrekt rättsförfarande har dokumenterats av icke-statliga organisationer, bland annat under 2011 och 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(alias Hamidreza Emadi)

Födelsedatum: ca. 1973

Födelseort: Hamedan

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: PressTV HQ, Teheran

Direktör för Press TV Newsroom. Ansvarig för produktion och sändning av framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet journalister, politiska aktivister, personer som tillhör den kurdiska och arabiska minoriteten, vilket utgör en kränkning av internationellt erkända rättigheter till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar OFCOM, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att ha sänt den iransk-kanadensiska journalisten Maziar Baharis framtvingade bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång. Icke-statliga organisationer har rapporterat om ytterligare fall av framtvingade tv-sända bekännelser från Press TV. Emadi är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, avdelning 1. Ansvarig för hårda domar mot journalister och azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Enligt rapporter har det vid flera tillfällen hänt att hans domar inte respekterat ett korrekt rättsförfarande och att fångar tvingats till falska bekännelser. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Chef för revolutionsåklagarmyndigheten i Shiraz. Ansvarig för olagliga gripanden och misshandel av politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare, bahaier och samvetsfångar, som utsatts för trakasserier, torterats, förhörts och nekats tillgång till advokat och ett korrekt rättsförfarande. Icke-statliga organisationer har rapporterat att Musavi-Tabar undertecknat domstolsbeslut i det ökända häktet nr 100 (ett fängelse för män), inbegripet ett beslut att kvarhålla den kvinnliga bahaifången Raha Sabet i tre år i isoleringscell.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Chef för kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag.

Abdolsamad Khoramabadi är chef för kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag, en statlig organisation med ansvar för censur online och it-brottslighet. Under hans ledarskap definierade kommissionen it-brottslighet med hjälp av ett antal vaga kriterier som kriminaliserar skapandet och offentliggörandet av innehåll som bedöms som olämpligt av regimen. Han är ansvarig för förtryck och blockering av flera oppositionswebbplatser, elektroniska dagstidningar, bloggar, webbplatser för icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter samt Google och Gmail sedan september 2012. Han och kommissionen har aktivt bidragit till bloggaren Sattar Beheshtis död i fängelset i november 2012. Kommissionen han leder är alltså direkt ansvarig för systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt genom förbjuda och filtrera webbplatser för allmänheten och emellanåt helt och hållet stoppa tillgången till internet.

12.3.2013


Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

Center to Investigate Organized Crime

(även kallat: Cyber Crime Office eller Cyber Police)

Plats: Teheran, Iran

Webbplats: http://www.cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis som grundades i januari 2011 och leds av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckning). Enligt medierapporter betonade polischefen Ahmadi-Moqaddam att it-polisen skulle ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad.

I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader. Dessa nya bestämmelser kan leda till en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN).

Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Sattar Beheshti (enligt uppgift utan arresteringsorder) för "handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook". Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna.

12.3.2013


Rättelser

12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/61


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

( Europeiska unionens officiella tidning L 189 av den 20 juli 2007 )

På sidan 3, skäl 33 andra meningen, ska det

i stället för:

”… Dessutom bör de produkter som importeras inom ramen för ett likvärdigt system omfattas av ett certifikat som utfärdas av den behöriga myndigheten, den erkända kontrollmyndigheten eller det erkända kontrollorganet i det berörda tredjelandet.”

vara:

”… Dessutom bör de produkter som importeras inom ramen för ett likvärdigt system omfattas av ett intyg som utfärdas av den behöriga myndigheten, den erkända kontrollmyndigheten eller det erkända kontrollorganet i det berörda tredjelandet.”

På sidan 7, artikel 6, rubriken, ska det

i stället för:

”Specifika principer för bearbetning av ekologiskt foder”

vara:

”Specifika principer för bearbetning av ekologiska livsmedel”.

På sidan 10, artikel 14.1 b v, ska det

i stället för:

”v)

Djur som hålls för ekologisk animalieproduktion skall hållas åtskilda från andra djur. Ekologiskt uppfödda djurs bete på vanlig mark och icke-ekologiskt uppfödda djurs bete på ekologisk mark är emellertid tillåtet på vissa begränsande villkor.”

vara:

”v)

Djur som hålls för ekologisk animalieproduktion skall hållas åtskilda från andra djur. Ekologiskt uppfödda djurs bete på allmänning och icke-ekologiskt uppfödda djurs bete på ekologisk mark är emellertid tillåtet på vissa begränsande villkor.”

På sidan 20, artikel 33, rubriken, ska det

i stället för:

”Import av produkter som ger motsvarande garantier”

vara:

”Import av produkter som ger likvärdiga garantier”.

På sidan 20, artikel 33.1 första stycket led d, ska det

i stället för:

”d)

produkten omfattas av ett inspektionscertifikat som …”

vara:

”d)

produkten omfattas av ett kontrollintyg som …”.

På sidan 20, artikel 33.1 andra stycket, ska det

i stället för:

”Det certifikat som avses i denna punkt skall i original åtfölja varorna till den första mottagarens lokaler; därefter skall importören hålla certifikatet tillgängligt för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i minst två år.”

vara:

”Det intyg som avses i denna punkt skall i original åtfölja varorna till den första mottagarens lokaler; därefter skall importören hålla intyget tillgängligt för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i minst två år.”

På sidan 20, artikel 33.3 första stycket, ska det

i stället för:

”3.   När det gäller produkter som inte importerats enligt artikel 32 och inte importerats från ett tredjeland som erkänts enligt punkt 2 i denna artikel får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 erkänna de kontrollmyndigheter och kontrollorgan, inklusive kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 27, som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda certifikat i tredjeländer enligt punkt 1 och upprätta en förteckning över kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. Vid bedömningen av likvärdigheten skall hänsyn tas till riktlinjerna i Codex Alimentarius, CAC/GL 32.”

vara:

”3.   När det gäller produkter som inte importerats enligt artikel 32 och inte importerats från ett tredjeland som erkänts enligt punkt 2 i denna artikel får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 erkänna de kontrollmyndigheter och kontrollorgan, inklusive kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 27, som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg i tredjeländer enligt punkt 1 och upprätta en förteckning över kontrollmyndigheterna och kontrollorganen. Vid bedömningen av likvärdigheten skall hänsyn tas till riktlinjerna i Codex Alimentarius, CAC/GL 32.”

På sidan 21, artikel 38 d, ska det

i stället för:

”d)

Närmare bestämmelser om de regler för import från tredjeländer som fastställs i avdelning VI, särskilt när det gäller de kriterier och förfaranden som skall följas för erkännande enligt artiklarna 32 och 33 av tredjeländer och kontrollorgan, inklusive offentliggörande av förteckningar över erkända tredjeländer och kontrollorgan, och när det gäller det certifikat som avses i artikel 33.1 d, med hänsyn till fördelarna med elektronisk certifiering.”

vara:

”d)

Närmare bestämmelser om de regler för import från tredjeländer som fastställs i avdelning VI, särskilt när det gäller de kriterier och förfaranden som skall följas för erkännande enligt artiklarna 32 och 33 av tredjeländer och kontrollorgan, inklusive offentliggörande av förteckningar över erkända tredjeländer och kontrollorgan, och när det gäller det intyg som avses i artikel 33.1 d, med hänsyn till fördelarna med elektronisk certifiering.”