ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.030.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 30

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
30 januari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

RIKTLINJER

 

 

2013/47/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2012/27)

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

RIKTLINJER

30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 5 december 2012

om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)

(omarbetning)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (1) har ändrats flera gånger. Eftersom det nu behöver göras ytterligare ändringar i denna riktlinje för att införliva material som tidigare har varit internt för Eurosystemet samt införa de definitioner som krävs och bestämmelser om att sanktioner inte ska tillämpas på banker utanför unionen, informationsutbyte i fråga om avstängning eller uteslutning från tillträde till penningpolitiska transaktioner samt konsekvenserna av en sådan avstängning eller uteslutning, bör den omarbetas så att den blir mer tydlig och översiktlig.

(2)

TARGET2 har en decentraliserad struktur som knyter samman nationella system för bruttoavveckling i realtid (RTGS) och ECB:s betalningsmekanism (EPM).

(3)

TARGET2 kännetecknas av en gemensam teknisk plattform som kallas den gemensamma delade plattformen (SSP). Rättsligt sett struktureras TARGET2 som ett flertal betalningssystem, där delsystemen i TARGET2 harmoniseras i möjligaste mån, med undantag bara för sådana fall som är nödvändiga p.g.a. begränsningar i nationell lagstiftning.

(4)

Det finns tre separata ledningsnivåer för TARGET2. Nivå 1 (ECB-rådet) har den högsta beslutanderätten avseende TARGET2 och säkrar dess offentliga funktion. Nivå 2 (centralbanker i Eurosystemet) har subsidiär behörighet avseende TARGET2, medan nivå 3 (nationella centralbanker som tillhandahåller SSP) konstruerar och bedriver SSP till förmån för Eurosystemet.

(5)

Som företrädare för Eurosystemet kommer Europeiska centralbanken (ECB) att ingå ett ramavtal, samt även ett sekretessavtal, med den leverantör av nätverkstjänster som utsetts av ECB-rådet, vilket innehåller huvudbestämmelserna för tillhandahållandet av nätverkstjänster till deltagarna, inklusive prissättning.

(6)

TARGET2 är av avgörande betydelse för utförandet av vissa av Eurosystemets grundläggande uppgifter, dvs. att genomföra unionens penningpolitik och främja väl fungerande betalningssystem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Ämne och omfattning

1.   TARGET2 medger bruttoavveckling av betalningar i realtid (RTGS) i euro, med avveckling i centralbankspengar. Det är uppbyggt och fungerar på grundval av SSP, genom vilken alla betalningsuppdrag lämnas och verkställs och genom vilken betalningar slutligen tas emot på samma tekniska sätt.

2.   TARGET2 är rättsligen strukturerat som ett flertal RTGS-system.

Artikel 2

Definitioner

I denna riktlinje avses med

1.   adressat med BIC (addressable BIC holder): en enhet som

2.   affärsdag (business day): varje dag då TARGET2 är öppet för avveckling av betalningsuppdrag, enligt tillägg V till bilaga II,

3.   AL-avtal (AL agreement): det multilaterala avtal om aggregerad likviditet som alla AL-gruppmedlemmar och deras respektive AL-nationella centralbanker sluter för AL-funktionen,

4.   AL-funktion (AL mode): aggregeringen av tillgänglig likviditet på PM-konton,

5.   AL-grupp (AL group): en grupp som består av AL-gruppmedlemmar som använder AL-funktionen,

6.   AL-gruppledare (AL group manager): en medlem i AL-gruppen som har utsetts av de andra medlemmarna i AL-gruppen att hantera den tillgängliga likviditeten inom AL-gruppen under affärsdagen,

7.   AL-gruppmedlem (AL group member): en TARGET2-deltagare som uppfyller kraven för att använda AL-funktionen och som har ingått ett AL-avtal,

8.   AL-nationell centralbank (AL NCB): en nationell centralbank i euroområdet som är part i ett AL-avtal och som agerar som motpart för de AL-gruppmedlemmar som deltar i dess delsystem i TARGET2,

9.   ansluten nationell centralbank (connected NCB): en nationell centralbank som inte är en nationell centralbank i euroområdet och som är ansluten till TARGET2 enligt ett specifikt avtal,

10.   anslutet system (ancillary system): ett system som förvaltas av en enhet som är etablerad inom EES och som är föremål för tillsyn och/eller övervakning av en behörig myndighet samt uppfyller gällande tillsynsregler, som offentliggörs på ECB:s webbplats (2), avseende den ort där infrastruktur som tillhandahåller tjänster i euro är belägen, där betalningar och/eller finansiella instrument utväxlas och/eller clearas medan de resulterande monetära förpliktelserna avvecklas i TARGET2 i enlighet med denna riktlinje och ett bilateralt arrangemang mellan det anslutna systemet och den relevanta centralbanken i Eurosystemet,

11.   bastjänster i TARGET2 (core TARGET2 services): verkställandet av betalningsuppdrag i delsystem i TARGET2, avveckling av transaktioner relaterade till anslutna system samt funktioner för likviditetspoolning,

12.   betalare (payer): en TARGET2-deltagare vars PM-konto kommer att debiteras till följd av att ett betalningsuppdrag avvecklas,

13.   betalningsmodul (PM) (Payments Module [PM]): en SSP-modul i vilken betalningar från deltagare i TARGET2 avvecklas på PM-konton,

14.   betalningsmottagare (payee): en TARGET2-deltagare vars PM-konto kommer att krediteras till följd av att ett betalningsuppdrag avvecklas,

15.   centralbank (central bank [CB]): centralbank i Eurosystemet och/eller en ansluten nationell centralbank,

16.   centralbank i Eurosystemet (Eurosystem CB): ECB eller en nationell centralbank i euroområdet,

17.   certifieringsmyndigheter (certification authorities): en eller flera nationella centralbanker som har utsetts till detta av ECB-rådet för att på Eurosystemets vägnar utfärda, förvalta, återkalla och förnya elektroniska certifikat,

18.   certifikatinnehavare (certificate holder): en namngiven, enskild person som av en TARGET2-deltagare har identifierats och utsetts som auktoriserad för att ha internetbaserad åtkomst till deltagarens TARGET2-konto. Innehavarens ansökan om certifikat ska ha verifierats av deltagarens kontoförande nationella centralbank och översänts till certifieringsmyndigheterna, vilka i sin tur har utfärdat certifikat som binder den publika nyckeln till de autentiseringsuppgifter som identifierar deltagaren,

19.   de harmoniserade villkoren (Harmonised Conditions): de villkor som fastställs i bilagorna II och V,

20.   delsystem i TARGET2 (TARGET2 component system): något av de RTGS-system som tillhör en centralbank i Eurosystemet som utgör en del av TARGET2,

21.   deltagare eller direkt deltagare (participant or direct participant): en enhet som innehar minst ett PM-konto hos en centralbank i Eurosystemet,

22.   deltagargränssnitt (PI) (Participant Interface [PI]): den tekniska anordning som ger direkta deltagare möjlighet att lämna och avveckla betalningsuppdrag genom de tjänster som erbjuds i PM,

23.   elektroniska certifikat eller certifikat (electronic certificates or certificates): en elektronisk fil, utfärdad av certifieringsmyndigheterna, som binder en publik nyckel till en identitet och som används för följande syften: att verifiera att en publik nyckel tillhör en fysisk person, att autentisera innehavaren, att kontrollera en signatur från denna fysiska person eller att kryptera ett meddelande som är adresserat till denna fysiska person. Certifikat lagras på en fysisk enhet, t.ex. ett smartkort eller USB-minne, och hänvisningar till certifikat omfattar sådana fysiska enheter. Certifikaten är avgörande för autentiseringsprocessen av deltagare som har tillgång till TARGET2 via internet och som lämnar betalningsmeddelanden eller kontrollmeddelanden,

24.   filial (branch): en filial som avses i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (3), såsom denna har genomförts i nationell lagstiftning,

25.   företagsidentifieringskod (BIC) (Business Identifier Code [BIC]): en kod som har definierats enligt ISO standard nr 9362,

26.   gemensam delad plattform (SSP) (Single Shared Platform [SSP]): den gemensamma tekniska infrastrukturplattform som tillhandahålls av de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP,

27.   gränssnitt för det anslutna systemet (ASI) (Ancillary System Interface [ASI]): den tekniska anordning som gör det möjligt för ett anslutet system att använda en rad speciella, fördefinierade tjänster att lämna och avveckla anslutna systems betalningsinstruktioner; den kan också användas av en nationell centralbank i euroområdet för att avveckla kassatransaktioner till följd av kassainsättningar och uttag,

28.   hemkonto (Home Account): ett konto som öppnas utanför PM av en nationell centralbank i euroområdet för en enhet som är godkänd för att bli en indirekt deltagare,

29.   icke-avvecklat betalningsuppdrag (non-settled payment order): ett betalningsuppdrag som inte är avvecklat på samma affärsdag som det accepterats,

30.   indirekt deltagare (indirect participant): ett kreditinstitut etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som har ingått ett avtal med en direkt deltagare om att lämna betalningsuppdrag och motta betalningar via den direkta deltagarens PM-konto och som har godkänts av ett delsystem i TARGET2 som en indirekt deltagare,

31.   informations- och kontrollmodul (ICM) (Information and Control Module [ICM]): den SSP-modul som ger deltagare tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantering av likviditet och initiering av betalningsuppdrag enligt reservrutiner,

32.   insolvensförfarande (insolvency proceedings): insolvensförfarande enligt artikel 2 j i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (4),

33.   internetbaserad åtkomst (Internet-based access): att deltagaren har valt ett PM-konto som endast är tillgängligt via internet samt att deltagaren lämnar betalningsmeddelanden eller kontrollmeddelanden till TARGET2 via internet,

34.   intradagskredit (intraday credit): kredit som lämnas för en period som är kortare än en affärsdag,

35.   kontantavveckling (cash settlement): avveckling av sedlar och mynt.

36.   leverantör av nätverkstjänster (network service provider): leverantör av de datornätanslutningar genom vilka betalningsmeddelanden lämnas i TARGET2,

37.   likvidbank (settlement bank): en deltagare vars PM-konto eller underkonto används för att avveckla betalningsinstruktioner som ett anslutet system har lämnat via ASI,

38.   nationell centralbank i euroområdet (euro area NCB): nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta,

39.   nationella centralbanker som tillhandahåller SSP (SSP-providing NCBs): Deutsche Bundesbank, Banque de France och Banca d’Italia i deras egenskap av de centralbanker som konstruerar och driver SSP till förmån för Eurosystemet,

40.   PM-konto (PM account): ett konto som innehas av en TARGET2-deltagare i PM hos en centralbank i Eurosystemet som är nödvändigt för att en sådan TARGET2-deltagare ska kunna

41.   systemöverskridande avveckling (cross-system settlement): avveckling i realtid av debiteringsinstruktioner där betalningar görs från en likvidbank i ett anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6 till en likvidbank i ett annat anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6 enligt bilaga IV,

42.   TARGET2-avvecklingsansvarig (TARGET2 settlement manager): person som utsetts av en centralbank i Eurosystemet för att övervaka driften av dess delsystem i TARGET2,

43.   TARGET2-krisansvarig (TARGET2 crisis manager): person som har utsetts av en centralbank i Eurosystemet för att på denna centralbanks vägnar hantera fel i SSP och/eller onormala externa händelser,

44.   TARGET2-samordnare (TARGET2 coordinator): person som utsetts av ECB för att säkerställa den dagliga driften av TARGET2, för att förvalta och samordna aktiviteter om en onormal situation uppstår och för att samordna spridningen av information till deltagarna,

45.   teknisk funktionsstörning i TARGET2 (technical malfunction of TARGET2): svårigheter, brister eller fel i SSP:s tekniska infrastruktur och/eller datorsystem eller i SSP-relaterade nätverksanslutningar eller någon annan händelse som gör det omöjligt att verkställa och slutföra betalningsuppdrag den aktuella dagen inom relevant delsystem i TARGET2,

46.   tillgänglig likviditet (available liquidity): ett tillgodohavande på en TARGET2-deltagares PM-konto, och, om tillämpligt, en facilitet för intradagskredit som beviljas av den relevanta centralbanken i Eurosystemet i förhållande till ett sådant konto,

47.   utlåningsfacilitet (marginal lending facility): Eurosystemets stående facilitet som motparter kan använda för att motta kredit över natt från en nationell centralbank till en fördefinierad utlåningsränta,

48.   utlåningsränta (marginal lending rate): den räntesats som tillämpas på utlåningsfaciliteten,

49.   utlösande händelse (enforcement event): med avseende på en AL-gruppmedlem

50.   verkställande nationell centralbank (managing NCB): den AL-nationella centralbank i det delsystem i TARGET2 i vilket AL-gruppledaren deltar,

51.   övergångsperiod (transition period): avseende varje centralbank i Eurosystemet, den period på fyra år som börjar i samma ögonblick som centralbanken i Eurosystemet övergår till den gemensamma delade plattformen (SSP), om inte något annat beslutas av ECB-rådet avseende specifika aspekter eller tjänster i varje enskilt fall.

Artikel 3

Delsystem i TARGET2

1.   Varje centralbank i Eurosystemet ska driva sitt eget delsystem i TARGET2.

2.   Varje delsystem i TARGET2 ska vara ett system som utsetts till detta enligt relevant nationell lagstiftning som genomför direktiv 98/26/EG.

3.   Namnen på delsystemen i TARGET2 ska endast innehålla ”TARGET2” och namnet eller förkortningen på den relevanta centralbanken i Eurosystemet eller medlemsstaten för en sådan centralbank i Eurosystemet. ECB:s delsystem i TARGET2 ska heta TARGET2-ECB.

Artikel 4

Anslutning av nationella centralbanker i medlemsstater som inte har euron som valuta

De nationella centralbankerna i medlemsstater som inte har euron som valuta får endast ansluta sig till TARGET2 om de ingår ett avtal med centralbankerna i Eurosystemet. Ett sådant avtal ska ange att de anslutna nationella centralbankerna kommer att följa denna riktlinje, med förbehåll för lämpliga specifikationer och ändringar som gemensamt avtalats.

Artikel 5

Transaktioner inom ECBS

Transaktioner inom Europeiska centralbankssystemet ska verkställas genom TARGET2, med undantag för betalningar för vilka centralbankerna har en bilateral eller multilateral överenskommelse om att dessa ska verkställas genom korrespondentkonton, i tillämpliga fall.

Artikel 6

Avveckling inom Eurosystemet

1.   Varje avveckling av betalningar mellan deltagare i olika delsystem i TARGET2 ska automatiskt ge upphov till ett åtagande inom Eurosystemet för betalarens centralbank i Eurosystemet gentemot betalningsmottagarens centralbank i Eurosystemet.

2.   Varje åtagande inom Eurosystemet som uppstår enligt punkt 1 ska automatiskt slås samman och utgöra en del av ett enda åtagande i förhållande till varje centralbank i Eurosystemet. Varje gång en betalning avvecklas mellan deltagare i olika delsystem i TARGET2, ska det enda åtagandet för den berörda centralbanken i Eurosystemet justeras i enlighet med detta. Vid affärsdagens slut ska varje sådant enda åtagande vara föremål för ett multilateralt nettningsförfarande, som resulterar i att varje nationell centralbank i euroområdet har ett åtagande eller krav gentemot ECB, vilket fastställs i ett avtal mellan centralbankerna i Eurosystemet.

3.   Varje nationell centralbank i euroområdet ska föra ett konto för att redovisa sitt åtagande eller krav gentemot ECB, som är ett resultat av avvecklingen av betalningar mellan delsystemen i TARGET2.

4.   ECB ska hos sig öppna ett konto för varje nationell centralbank i euroområdet i syfte att vid dagens slut spegla en sådan nationell centralbanks åtagande eller krav gentemot ECB.

AVSNITT II

LEDNING

Artikel 7

Ledningsnivåer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) ska TARGET2 administreras på tre olika ledningsnivåer. Vilka uppgifter som ska utföras av ECB-rådet (nivå 1), centralbankerna i Eurosystemet (nivå 2) och de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP (nivå 3) framgår av bilaga I.

2.   ECB-rådet ska ansvara för ledningen, administrationen och kontrollen av TARGET2. De uppgifter som ska utföras på nivå 1 faller inom ECB-rådets exklusiva behörighetsområde. ECBS kommitté för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC) ska biträda ECB-rådet som rådgivande instans för alla frågor som rör TARGET2.

3.   I enlighet med artikel 12.1 tredje stycket i ECBS-stadgan ska centralbankerna i Eurosystemet, inom de allmänna ramar som fastställs av ECB-rådet, ansvara för de uppgifter som ska utföras på nivå 2. Utöver sin rådgivande roll ska PSSC utföra de uppgifter som ska utföras på nivå 2. De anslutna nationella centralbankerna ska delta utan rösträtt på nivå 2. De nationella centralbanker i medlemsstater som varken är centralbanker i Eurosystemet eller anslutna nationella centralbanker ska endast ha observatörsstatus på nivå 2.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet kan organisera sitt arbete genom att sinsemellan ingå lämpliga avtal. Inom ramen för sådana avtal ska beslut fattas med enkel majoritet och varje centralbank i Eurosystemet ska ha en röst.

5.   I enlighet med artikel 12.1 tredje stycket i ECBS-stadgan ska nationella centralbanker som tillhandahåller SSP vara ansvariga för uppgifter på nivå 3, inom de allmänna ramar som fastställs av ECB-rådet.

6.   Nationella centralbanker som tillhandahåller SSP ska sluta ett avtal med centralbankerna i Eurosystemet avseende de tjänster som de förra ska tillhandahålla de senare. Ett sådant avtal ska vid behov även inkludera de anslutna nationella centralbankerna.

AVSNITT III

DRIFTEN AV TARGET2

Artikel 8

Harmoniserade villkor för deltagande i TARGET2

1.   Varje nationell centralbank i euroområdet ska anta arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren. Dessa arrangemang ska exklusivt styra förhållandet mellan den relevanta nationella centralbanken i euroområdet och dess deltagare avseende verkställandet av betalningar i PM. Ett PM-konto är tillgängligt antingen genom internetbaserad åtkomst eller också via leverantören av nätverkstjänster. Dessa båda tillgångsmetoder för ett PM-konto ska vara ömsesidigt uteslutande, även om en deltagare kan välja att ha ett eller flera PM-konton, som vart och ett ska vara tillgängligt antingen via internet eller också via leverantören av nätverkstjänster.

2.   ECB ska anta villkoren för TARGET2-ECB genom att genomföra bilaga II, förutom att TARGET2-ECB endast ska tillhandahålla tjänster till clearing- eller avvecklingsorganisationer, inklusive enheter som är etablerade utanför EES-området, under förutsättning att de står under tillsyn av en behörig myndighet och att deras tillgång till TARGET2-ECB har godkänts av ECB-rådet.

3.   De arrangemang som centralbankerna i Eurosystemet antar för att genomföra de harmoniserade villkoren ska offentliggöras.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet kan begära undantag från de harmoniserade villkoren på grundval av begränsningar i nationell lagstiftning. ECB-rådet ska pröva sådana ansökningar från fall till fall och ska, om detta är lämpligt, bevilja undantag.

5.   Om inte annat sägs i det relevanta monetära avtalet får ECB fastställa lämpliga villkor för deltagande i TARGET2 för sådana enheter som avses i artikel 4.2 e i bilaga II.

6.   Centralbankerna i Eurosystemet ska inte tillåta någon enhet att vara en indirekt deltagare eller att registreras som adressat med BIC i deras delsystem i TARGET2 om denna enhet agerar genom en direkt deltagare som är en nationell centralbank i en medlemsstat men som varken är en centralbank i Eurosystemet eller en ansluten centralbank.

Artikel 9

Prissättning

1.   Centralbankerna i Eurosystemet ska se till att

a)

avgifterna för de bastjänster i TARGET2 som tillhandahålls till deras indirekta deltagare och deras adressater med BIC som är berättigade att delta i TARGET2 som indirekta deltagare är högre än avgifterna för direkta deltagare som anges i punkt 1 a i tillägg VI till bilaga II,

b)

avgifterna för betalningar mellan kreditinstitut etablerade inom EES som avvecklas på hemkonton är högre än avgifterna för direkta deltagare som anges i punkt 1 a i tillägg VI till bilaga II,

c)

betalningar som avser öppna marknadstransaktioner som avvecklas på ett hemkonto ska avgiftsbeläggas i enlighet med tillägg VI till bilaga II,

d)

prissättningen för samtliga följande operationer och transaktioner inte omfattas av den avgiftsstruktur som fastställs i tillägg VI till bilaga II:

i)

Likviditetsöverföringar som initieras från och verkställs inom hemkonton.

ii)

Operationer som avser förvaltning av minimireserver och stående faciliteter.

iii)

Kontanttransaktioner som avvecklas på hemkonton.

2.   För transaktioner som avser anslutna system och som avvecklas på hemkonton under övergångsperioden ska följande avgifter tas ut: fast avgift I, fast avgift II samt en transaktionsavgift som är högre än den transaktionsavgift för anslutna system som anges i punkt 18.1 i bilaga IV. Centralbankerna i Eurosystemet får tillämpa andra prissättningssystem för transaktioner som avser anslutna system och som avvecklas på hemkonton under övergångsperioden, förutsatt att det ger minst lika höga intäkter som om centralbankerna i Eurosystemet skulle tillämpa det system som avses i första meningen i detta stycke.

Artikel 10

Arrangemang för likviditetspoolning

1.   De AL-nationella centralbankerna ska utbyta all information som är nödvändig för att utföra sina skyldigheter och åligganden enligt ett AL-avtal. De AL-nationella centralbankerna ska omedelbart underrätta den verkställande nationella centralbanken om varje utlösande händelse i fråga om AL-gruppen eller en AL-gruppmedlem som de får kännedom om, inklusive huvudkontoret och tillhörande filialer.

2.   När den verkställande nationella centralbanken underrättas om att en utlösande händelse har ägt rum, ska den med beaktande av AL-avtalet, underrätta de berörda AL-nationella centralbankerna om den verkställighetsåtgärd som kommer att vidtas gentemot AL-gruppen eller den berörda AL-gruppmedlemmen. De AL-nationella centralbankerna ska ansvara för att göra gällande sina rättigheter enligt AL-avtalet och de arrangemang som genomför bilaga II. Den verkställande nationella centralbanken ska ansvara för att beräkna och ge instruktioner när det gäller fördelningen av krav.

3.   Om intradagskredit som lämnats till en AL-gruppmedlem inte till fullo har återbetalats när en utlösande händelse äger rum, ska en AL-nationell centralbank som tar emot instruktioner från den verkställande nationella centralbanken göra gällande de rättigheter som den kan ha gentemot sina respektive AL-gruppmedlemmar, inklusive rättigheter som härrör från den relevanta panten, kvittningen, slutavräkningen eller andra relevanta bestämmelser i de arrangemang som genomför bilaga II, för att erhålla fullständigt och lämpligt fullgörande av de krav som en sådan AL-nationell centralbank kan ha gentemot sina olika AL-gruppmedlemmar enligt AL-avtalet. Sådana krav ska hävdas innan det hävdas några andra krav som den aktuella AL-nationella centralbanken har gentemot sina olika AL-gruppmedlemmar.

4.   Alla betalningar som mottagits för att fullgöra ett krav enligt AL-avtalet efter verkställighetsåtgärd ska vidarebefordras till de AL-nationella centralbanker som har gett intradagskredit till de olika AL-gruppmedlemmarna. Dessa betalningar ska fördelas mellan de AL-nationella centralbankerna i proportion till det intradagskreditsbelopp som AL-gruppmedlemmarna inte har återbetalat till sina respektive AL-nationella centralbanker.

5.   Varje AL-nationell centralbank som önskar hävda att den har ådragit sig förluster som bör bäras av samtliga AL-nationella centralbanker ska sända en motiverad begäran till den verkställande nationella centralbanken. Den verkställande nationella centralbanken ska vidarebefordra denna begäran till de respektive AL-nationella centralbankerna och beräkna den kompensation som ska betalas av var och en av dessa AL-nationella centralbanker i lika stora delar.

Artikel 11

Garantifondskonton och ränta

1.   Om en central motpart av regleringsskäl, inklusive tillsynsskäl, är skyldig att inneha ett garantifondskonto, ska ränta motsvarande räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna minus 15 räntepunkter utgå på sådana medel som innehas på en central motparts garantifondskonto.

2.   För andra medel som krediteras en godkänd central motparts garantifondskonto utgår ränta motsvarande inlåningsräntan.

Artikel 12

Intradagskredit

1.   De nationella centralbankerna i euroområdet får bevilja intradagskredit förutsatt att detta görs i enlighet med de arrangemang som genomför bestämmelserna om tillhandahållande av intradagskredit som framgår av bilaga III. Intradagskredit får inte beviljas till en deltagare som har avstängts eller uteslutits som godtagbar motpart för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

2.   Urvalskriterierna avseende intradagskredit för ECB:s motparter framgår av beslut ECB/2007/7 av den 24 juli 2007 om villkoren för TARGET2-ECB (5). Intradagskredit som ECB beviljar ska begränsas till den berörda dagen utan möjlighet till förlängning genom omvandling till kredit över natt.

Artikel 13

Anslutna system

1.   Centralbankerna i Eurosystemet ska tillhandahålla överföringstjänster i centralbankspengar till anslutna system i PM som är tillgängliga via leverantören av nätverkstjänster, eller, under övergångsperioden och i tillämpliga fall, på hemkonton. Sådana tjänster ska regleras av bilaterala arrangemang mellan centralbankerna i Eurosystemet och de respektive anslutna systemen.

2.   Bilaterala arrangemang med anslutna system som använder ASI ska vara i överensstämmelse med bilaga IV. Därutöver ska centralbankerna i Eurosystemet vid sådana bilaterala arrangemang säkerställa att följande bestämmelser i bilaga II, efter vederbörliga ändringar, tillämpas:

Artikel 8.1 (tekniska och rättsliga krav).

Artikel 8.2–8.5 (ansökningsförfarande), förutom att i stället för att det krävs att det anslutna systemet uppfyller tillträdeskriterierna i artikel 4, krävs det att det uppfyller tillträdeskraven i definitionen av ”anslutet system” i artikel 1 i bilaga II.

Driftsschemat i tillägg V.

Artikel 11 (unionens krav för samarbete och informationsutbyte), utom punkt 8.

Artiklarna 27 och 28 (kontinuitetsskydd och reservrutinsförfaranden samt säkerhetskrav).

Artikel 31 (ansvarsfrågor).

Artikel 32 (bevisfrågor).

Artiklarna 33 och 34 (längd, upphörande och avstängning av deltagande), med undantag för artikel 34.1 b.

Artikel 35, om tillämpligt (stängning av PM-konton).

Artikel 38 (sekretessregler).

Artikel 39 (krav på uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt och relaterade frågor).

Artikel 40 (krav för uppsägningar).

Artikel 41 (avtalsförhållandet med leverantören av nätverkstjänster).

Artikel 44 (regler för tillämplig lag, jurisdiktion och plats för utförande av prestationer).

3.   Bilaterala arrangemang med anslutna system som använder PI ska vara i överensstämmelse med

a)

bilaga II, med undantag för avdelning V och tilläggen VI och VII, och

b)

artikel 18 i bilaga IV.

4.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 3 ska bilaterala arrangemang med anslutna system som använder PI, men som endast avvecklar betalningar till förmån för sina kunder, vara i överensstämmelse med

a)

bilaga II, med undantag för avdelning V, artikel 36, och tilläggen VI och VII, och

b)

artikel 18 i bilaga IV.

Artikel 14

Finansierings- och kostnadsmetod

1.   ECB-rådet ska fastställa reglerna för finansieringen av SSP. Överskott eller underskott som är resultatet av driften av SSP ska fördelas mellan de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital enligt artikel 29 i ECBS-stadgan.

2.   ECB-rådet ska fastställa en gemensam kostnadsmetod och prissättningsstruktur för bastjänster i TARGET2.

Artikel 15

Säkerhetsbestämmelser

1.   ECB-rådet ska specificera säkerhetspolicyn, säkerhetskraven och kontrollerna för SSP, och, under övergångsperioden, för den tekniska infrastrukturen för hemkontot. ECB-rådet ska också specificera vilka principer som gäller för säkerheten i fråga om de certifikat som används för internetbaserad åtkomst.

2.   Centralbankerna i Eurosystemet ska iaktta, och säkerställa att SSP iakttar, de åtgärder som framgår av punkt 1.

Artikel 16

Revisionsregler

Revision ska utföras i enlighet med de principer och arrangemang som framgår av ECB-rådets ECBS-revisionsriktlinjer.

Artikel 17

Skyldigheter vid avstängning eller uteslutning

1.   Centralbankerna i Eurosystemet ska utan uppsägningstid omedelbart säga upp eller avstänga en deltagare från deltagande i det relevanta delsystemet i TARGET2 om

a)

ett insolvensförfarande inleds i fråga om en deltagare, eller

b)

en deltagare inte längre uppfyller tillträdevillkoren för deltagande i det relevanta delsystemet i TARGET2.

2.   Om en centralbank i Eurosystemet säger upp eller avstänger en deltagare från deltagande i TARGET2 enligt punkt 1 eller av försiktighetsskäl enligt artikel 19, ska den omedelbart underrätta alla övriga centralbanker i Eurosystemet om detta, genom att tillhandahålla allt enligt nedan:

a)

Deltagarens namn, MFI-kod och BIC-kod.

b)

Vilken information som ligger till grund för det beslut som har fattats av den nationella centralbanken i euroområdet, inklusive alla uppgifter eller synpunkter som har inkommit från berörda tillsynsmyndigheter.

c)

Vidtagen åtgärd och föreslagen tidsperiod då den ska tillämpas.

Varje centralbank i Eurosystemet ska på begäran av en annan centralbank i Eurosystemet utväxla uppgifter om en sådan deltagare, inklusive uppgifter om betalningar som har sänts till deltagaren.

3.   En centralbank i Eurosystemet som har avstängt eller sagt upp en deltagare från deltagande i dess delsystem i TARGET2 i enlighet med punkt 1 ska påta sig ansvaret gentemot de övriga centralbankerna i Eurosystemet om den

a)

därefter godkänner avveckling av betalningsuppdrag till deltagare som den har sagt upp eller avstängt från deltagande, eller

b)

inte uppfyller skyldigheterna i punkterna 1 och 2.

4.   De skyldigheter som gäller för centralbankerna i Eurosystemet enligt punkterna 1–3 ska även tillämpas när anslutna system avstängs eller sägs upp från att använda gränssnittet för det anslutna systemet.

Artikel 18

Förfaranden för att av försiktighetsskäl avslå en ansökan om deltagande i TARGET2

Om en centralbank i Eurosystemet i enlighet med artikel 8.4 c i bilaga II av försiktighetsskäl avslår en ansökan om anslutning till TARGET2, ska denna centralbank i Eurosystemet omedelbart informera ECB om avslaget.

Artikel 19

Förfaranden för att av försiktighetsskäl avstänga, begränsa eller säga upp deltagandet i TARGET2 och tillgången till intradagskredit

1.   Om en nationell centralbank i euroområdet avstänger, begränsar eller säger upp en deltagares tillgång till intradagskredit enligt punkt 12 d i bilaga III eller en centralbank i Eurosystemet avstänger eller säger upp en deltagares deltagande i TARGET2 enligt artikel 34.2 e i bilaga II av försiktighetsskäl, ska detta beslut, i den mån detta är möjligt, få verkan samtidigt i samtliga delsystem i TARGET2.

2.   Den nationella centralbanken i euroområdet ska utan dröjsmål lämna den information som anges i artikel 17.2 till de berörda tillsynsmyndigheterna i den nationella centralbankens medlemsstat, med en begäran om att tillsynsmyndigheterna ska förmedla informationen till tillsynsmyndigheterna i andra medlemsstater där deltagaren har ett dotterbolag eller en filial. Med hänsyn till beslutet enligt punkt 1 ska övriga nationella centralbanker i euroområdet vidta lämpliga åtgärder och lämna information om detta till ECB utan dröjsmål.

3.   ECB:s direktion får föreslå ECB-rådet att fatta varje beslut som behövs för att garantera en enhetlig tillämpning av de åtgärder som har vidtagits enligt punkterna 1 och 2.

4.   I de medlemsstater där beslutet ska tillämpas ska de nationella centralbankerna i euroområdet informera deltagaren om beslutet samt vidta alla nödvändiga tillämpningsåtgärder.

Artikel 20

Förfaranden för samarbete mellan centralbankerna i Eurosystemet i samband med administrativa eller restriktiva åtgärder

Vid tillämpning av artikel 39.3 i bilaga II ska

a)

varje centralbank i Eurosystemet omgående sprida all information som den får i samband med ett föreslaget uppdrag om betalningsöverföring till samtliga centralbanker som kan vara berörda,

b)

varje centralbank i Eurosystemet som från en deltagare får styrkande dokumentation om att underrättelse har gjorts eller medgivande har erhållits av en annan behörig myndighet omgående översända denna dokumentation till varje annan centralbank som agerar som betaltjänstleverantör för en betalare eller ett visst betalningsmottagare,

c)

den centralbank i Eurosystemet som agerar som betaltjänstleverantör för betalaren därefter omgående informera betalaren om att den kan införa ett uppdrag om betalningsöverföring i TARGET2.

Artikel 21

Kontinuitetsskydd

1.   Om de händelser som avses i artikel 27 i bilaga II påverkar driften av andra SSP-moduler än PM och ICM, ska den berörda centralbanken i Eurosystemet övervaka och hantera dessa händelser för att förhindra spillover-effekter på ett välfungerande SSP.

2.   Om det inträffar en händelse som påverkar den normala driften av PM och/eller ICM, ska den berörda centralbanken i Eurosystemet omedelbart underrätta TARGET2-samordnaren, som tillsammans med den som är avvecklingsansvarig för den berörda centralbanken i Eurosystemet ska besluta om ytterligare åtgärder som ska vidtas. TARGET2:s avvecklingsansvariga ska enas om vilken information som ska kommuniceras ut till TARGET2-deltagarna.

3.   Centralbankerna i Eurosystemet ska rapportera fel hos deltagaren till TARGET2-samordnaren om detta fel kan påverka avvecklingen i anslutna system eller skapa systemrisker. Stängningen av SSP ska normalt inte fördröjas till följd av ett fel hos deltagaren.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet ska rapportera fel som påverkar ett anslutet system till TARGET2-samordnaren i informationssyfte. TARGET2-samordnaren ska inleda en telekonferens med TARGET2:s avvecklingsansvariga om det föreligger en oundviklig systempåverkan, särskilt om den är gränsöverskridande.

5.   I undantagsfall får SSP:s stängning fördröjas om ett fel påverkar ett anslutet system. Centralbankerna i Eurosystemet ska sända en begäran om att senarelägga SSP:s stängning till dem som är krisansvariga för TARGET2.

Artikel 22

Behandling av krav inom ramen för kompensationsordningen för TARGET2

1.   Om inte något annat beslutas av ECB-rådet ska det kompensationsförfarande som fastställs i tillägg II till bilaga II hanteras i enlighet med denna artikel.

2.   Centralbanken för den deltagare som inkommer med ansökan om kompensation ska utföra en preliminär prövning av kraven och underrätta deltagaren om bedömningen. Om detta är nödvändigt för prövningen av kraven ska centralbanken biträdas av andra berörda centralbanker. Den berörda centralbanken ska underrätta ECB och alla övriga berörda centralbanker så snart den får kännedom om utestående krav.

3.   Inom nio veckor från dagen för en teknisk funktionsstörning i TARGET2 ska centralbanken för den deltagare som inkommer med ansökan

a)

utarbeta en preliminär prövningsrapport som innehåller centralbankens bedömning av de inkomna kraven, och

b)

lämna den preliminära prövningsrapporten till ECB och alla övriga berörda centralbanker.

4.   Inom fem veckor efter det att den preliminära prövningsrapporten har tagits emot ska ECB-rådet genomföra den slutliga prövningen av alla inkomna krav och besluta om de kompensationserbjudanden som ska lämnas till de berörda deltagarna. Inom fem affärsdagar efter det att den slutliga prövningen har slutförts ska ECB underrätta de berörda centralbankerna om resultatet av den slutliga prövningen. Dessa centralbanker ska utan dröjsmål underrätta deltagarna om resultatet av den slutliga bedömningen samt, i tillämpliga fall, närmare detaljer i kompensationserbjudandet, tillsammans med det formulär som utgör godkännandet.

5.   Inom två veckor efter utgången av den period som avses i artikel 4 d sista meningen i tillägg II till bilaga II ska centralbanken underrätta ECB samt alla övriga berörda centralbanker om de kompensationserbjudanden som har accepterats och om de kompensationserbjudanden som har avslagits.

6.   Centralbankerna ska underrätta ECB om varje krav som deras deltagare har lämnat in till centralbanker utanför kompensationsordningen för TARGET2, men som avser en teknisk funktionsstörning i TARGET2.

Artikel 23

Behandling av förluster som uppstår till följd av en teknisk funktionsstörning i TARGET2

1.   Vid en teknisk funktionsstörning i TARGET2:

a)

På betalarens sida: Varje centralbank som en betalare har gjort en insättning till erhåller vissa finansiella vinster som uppgår till differensen mellan Eurosystemets ränta i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och inlåningsräntan för den marginellt ökade användningen av Eurosystemets inlåningsfacilitet för den period som den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 varar och upp till beloppet för de icke-avvecklade betalningsuppdragen. Om betalaren har kvar räntefria överskottsmedel, uppgår de finansiella vinsterna till Eurosystemets ränta i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, tillämpat på beloppet för icke-räntebärande överskottsmedel för den period som den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 varar och upp till beloppet för de icke-avvecklade betalningsuppdragen.

b)

På betalningsmottagarens sida: Den centralbank som betalningsmottagaren har lånat från genom att använda utlåningsfaciliteten erhåller vissa finansiella vinster som uppgår till differensen mellan utlåningsfaciliteten och Eurosystemets ränta i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, tillämpat på den marginellt ökade användningen av utlåningsfaciliteten för den period som den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 varar och upp till beloppet för de icke-avvecklade betalningsuppdragen.

2.   ECB:s finansiella vinster uppgår till

a)

vinstmedel i förhållande till de anslutna nationella centralbankerna som uppstår till följd av att dessa anslutna nationella centralbanker tillämpar olika ersättning för saldot vid dagens slut gentemot ECB, och

b)

den straffränta som ECB erhåller från de anslutna nationella centralbankerna när en av dessa centralbanker tar ut straffränta från en deltagare som inte i tid kan återbetala en intradagskredit, i enlighet med avtalet mellan centralbankerna i Eurosystemet och de anslutna nationella centralbankerna.

3.   De finansiella vinster som avses i punkterna 1 och 2 ska läggas samman av centralbankerna och det resulterande sammanlagda beloppet ska användas till att ersätta de centralbanker som ådrar sig kostnader för att kompensera sina deltagare. Eventuella återstående finansiella vinster eller kostnader som centralbankerna ådrar sig när de kompenserar sina deltagare ska delas mellan centralbankerna i Eurosystemet i enlighet med fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital.

Artikel 24

Säkerhetsrätter avseende medel på underordnade konton samt garanti inom Eurosystemet

1.   När det gäller avvecklingen av betalningsinstruktioner som avser anslutna system ska varje centralbank i Eurosystemet som har öppnat underkonton för sina deltagare säkerställa att tillgodohavandena på dessa underkonton (inklusive ökningar eller minskningar av det frysta tillgodohavande som uppstår när betalningar avseende systemöverskridande avveckling krediteras eller debiteras underkontot eller när likviditetsöverföringar krediteras underkontot) som fryses under det anslutna systemets behandlingscykel kan användas till att avveckla betalningsinstruktioner som avser anslutna system. Detta gäller utan hinder av eventuella insolvensförfaranden som avser den berörda deltagaren eller enskilda verkställighetsåtgärder som avser en sådan deltagares underkonto.

2.   Varje gång som likviditet överförs till en deltagares underkonto och centralbanken i Eurosystemet inte är det anslutna systemets centralbank, ska denna centralbank i Eurosystemet efter en underrättelse från det anslutna systemet (genom ett meddelande om att cykeln påbörjas), bekräfta att tillgodohavandena har frysts på det berörda anslutna systemets underkonto och därigenom garantera det anslutna systemets centralbank betalning upp till det särskilda beloppet för detta saldo. Bekräftelsen av att tillgodohavandena har frysts till det anslutna systemet ska även innehålla en rättsligt bindande deklaration från det anslutna systemets centralbank om att denna centralbank garanterar det anslutna systemet betalning upp till beloppet för det frysta saldot. Genom att bekräfta ökningen eller minskningen av det frysta tillgodohavandet som uppstår till följd av att betalningar som avser systemöverskridande avveckling krediteras eller debiteras underkontot eller till följd av att likviditetsöverföringar krediteras underkontot, deklarerar både den centralbank i Eurosystemet som inte är det anslutna systemets centralbank och det anslutna systemets centralbank en ökning eller minskning av garantin i betalningsbeloppet. Båda dessa garantier ska vara oåterkalleliga, ovillkorliga och realiserbara vid första begäran. Båda garantierna samt frysningen av tillgodohavandena ska upphöra efter en underrättelse från det anslutna systemet om att avvecklingen har slutförts (genom ett meddelande om att cykeln avslutas).

AVSNITT IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Tvistlösning och tillämplig lag

1.   Om det uppstår en tvist mellan centralbanker i Eurosystemet avseende denna riktlinje, ska de berörda parterna försöka lösa tvisten i enlighet med samförståndsavtalet om tvistlösning inom ECBS.

2.   Om en tvist avseende fördelningen av uppgifter mellan nivå 2 och nivå 3 inte kan lösas genom överenskommelse mellan de berörda parterna, ska ECB-rådet, utan hinder av vad som sägs i punkt 1, lösa tvisten.

3.   Om en tvist av den typ som avses i punkt 1 uppstår, ska parternas respektive rättigheter och skyldigheter främst bestämmas av de regler och förfaranden som fastställs i denna riktlinje. I tvister som rör betalningar mellan delsystem i TARGET2 ska lagen i den medlemsstat där betalningsmottagarens centralbank i Eurosystemet har sitt säte vara en kompletterande referenskälla, förutsatt att detta inte strider mot innehållet i denna riktlinje.

Artikel 26

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna riktlinje träder i kraft den 7 december 2012. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013 med förbehåll för övergångsbestämmelserna i artikel 27.

2.   Riktlinje ECB/2007/2 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2013.

3.   Hänvisningar till den upphävda riktlinjen ska anses som hänvisningar till den här riktlinjen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 27

Diverse bestämmelser samt övergångsbestämmelser

1.   Konton som öppnas utanför PM av en nationell centralbank i euroområdet för kreditinstitut och anslutna system ska styras av reglerna för den nationella centralbanken i euroområdet, med förbehåll för bestämmelserna i den här riktlinjen som relaterar till hemkonton och andra beslut av ECB-rådet. Konton som öppnas utanför PM av en nationell centralbank i euroområdet för andra enheter än kreditinstitut och anslutna system ska styras av reglerna för en sådan nationell centralbank i euroområdet.

2.   Under dess övergångsperiod ska varje centralbank i Eurosystemet fortsätta att avveckla betalningar och andra transaktioner på sina hemkonton, inklusive

a)

betalningar mellan kreditinstitut,

b)

betalningar mellan kreditinstitut och anslutna system, och

c)

betalningar i samband med Eurosystemets öppna marknadstransaktioner.

3.   När övergångsperioden har gått ut, ska följande upphöra:

a)

Registrering som en adressat med BIC av en centralbank i Eurosystemet avseende enheter som avses i artikel 4.1 a och b i bilaga II.

b)

Indirekt deltagande med en centralbank i Eurosystemet.

c)

Avveckling på hemkonton för alla betalningar som nämns i punkt 2 a–c.

Artikel 28

Adressater, genomförandebestämmelser och årsrapporter

1.   Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

2.   De nationella centralbankerna i euroområdet ska senast den 20 december 2012 underrätta ECB om de åtgärder de avser vidta för att följa artikel 39 i bilaga II, tillägg VI till bilaga II, punkterna 9 a, 12 a v och 13 i bilaga III, punkt 18.1 c ii i bilaga IV, samt tillägg IIA till bilaga V i denna riktlinje.

3.   ECB ska förbereda årsrapporterna för granskning av ECB-rådet om hur TARGET2 fungerar.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 december 2012.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 237, 8.9.2007, s. 1.

(2)  Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument som finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ”legally and operationally located in the euro area” av den 20 november 2008 samt e) The Eurosystem oversight policy framework av juli 2011.

(3)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  EUT L 237, 8.9.2007, s. 71.


BILAGA I

ARRANGEMANG FÖR STYRNINGEN AV TARGET2

Nivå 1 – ECB-rådet

Nivå 2 – Centralbanker i Eurosystemet

Nivå 3 – Nationella centralbanker som tillhandahåller SSP

0.   Allmänna bestämmelser

Nivå 1 har den högsta beslutanderätten i inhemska och gränsöverskridande TARGET2-frågor och är ansvarig för att säkerställa den offentliga funktionen för TARGET2

Nivå 2 har subsidiär behörighet i frågor som nivå 1 låter den besluta om

Nivå 3 fattar beslut om den dagliga driften av den gemensamma delade plattformen (SSP) på grundval av de tjänstenivåer som definieras i det avtal som avses i artikel 7.6 i denna riktlinje

1.   Kostnads- och prissättningspolicy

Beslut om gemensam kostnadsmetod

Beslut om gemensam prisstruktur

Beslut om prissättning av ytterligare service och/eller moduler

(Ej tillämpligt)

2.   Tjänstenivå

Beslut om bastjänster

Beslut om ytterligare tjänster och/eller moduler

Givande av input efter de behov som finns på nivå 1/nivå 2

3.   Riskhantering

Beslut om det allmänna ramverket för riskhantering och accepterande av återstående risker

Utförande av den faktiska riskhanteringen

Utförande av riskanalys och uppföljning

Tillhandahållande av den nödvändiga informationen för riskanalys i enlighet med begäran på nivå 1/nivå 2

4.   Styrning och finansiering

Definiering av regler för äganderätt, beslutsfattande och finansiering av SSP

Etablering och säkerställande av lämpligt genomförande av ECBS rättsliga ramverk för TARGET2

Upprättande av regler om ledning och finansiering beslutade på nivå 1

Utarbetande av budgeten, dess godkännande och genomförande

Innehav av äganderätten och/eller kontrollen över tillämpningen

Insamling av medel och ersättning för tjänster

Tillhandahållande av kostnadsberäkningar till nivå 2 för tillhandahållandet av tjänster

5.   Utveckling

Konsultering av nivå 2 beträffande platsen för SSP

Godkännande av hela projektplanen

Beslut om den ursprungliga utformningen och utvecklingen av SSP

Beslut om upprättande från grunden eller på grundval av en existerande plattform

Beslut om val av SSP-operatör

Upprättande av – i samförstånd med nivå 3 – SSP:s tjänstenivåer

Beslut om platsen för SSP efter samråd med nivå 1

Godkännande av metoden för specifikationsprocessen och de nivå-3-”produkter” som anses vara lämpliga för att specificera och, senare, testa och acceptera produkten (särskilt allmänna och detaljerade användarspecifikationer)

Upprättande av en projektplan med milstolpar

Utvärdering och acceptans av produkterna

Uppställande av testscenarion

Centralbankernas och användarnas testsamordning i nära samarbete med nivå 3

Förslag om den ursprungliga utformningen av SSP

Förslag huruvida att upprätta från grunden eller på grundval av en existerande plattform

Förslag om platsen för SSP

Upprättande av de allmänna och detaljerade funktionsspecifikationerna (interna detaljerade funktionsspecifikationer och detaljerade funktionsspecifikationer för användarna)

Upprättande av detaljerade tekniska specifikationer

Givande av (ursprunglig och löpande) input för projektplanering med milstolpar och kontroll

Tekniskt stöd och driftsstöd för tester (utförande av tester på SSP, input om SSP-relaterade testscenarion, stöd till centralbankerna i Eurosystemet i deras SSP-testverksamhet)

6.   Genomförande och övergång

Beslut om strategi för övergången

Förberedning och samordning av övergången till SSP i nära samarbete med nivå 3

Givande av input i övergångsfrågor i enlighet med begäran på nivå 2

Utformande av SSP-relaterat övergångsarbete; ytterligare stöd till anslutande nationella centralbanker

7.   Drift

Hantering av allvarliga krissituationer

Godkännande av framtagande och drift av TARGET2-simulatorn

Utnämning av certifieringsmyndigheter för internetbaserad åtkomst

Fastställande av säkerhetssystem, säkerhetskrav och kontroller för SSP

Fastställande av principer som gäller för säkerheten i fråga om de certifikat som används för internetbaserad åtkomst

Förvaltning med avseende på skyldigheter som systemägaren har

Upprätthållande av kontakter med användare på europeisk nivå (med förbehåll för att centralbankerna i Eurosystemet har ensamt ansvar för deras affärsförhållande med deras kunder) och övervakning av den dagliga användaraktiviteten ur ett affärsperspektiv (uppgift för centralbank i Eurosystemet)

Övervakning av utvecklingen av affärsverksamheten

Budget, finansiering, fakturering (uppgift för centralbank i Eurosystemet) och andra administrativa uppgifter

Förvaltning av systemet på grundval av det avtal som avses i artikel 7.6 i denna riktlinje


BILAGA II

HARMONISERADE VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TARGET2

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I dessa harmoniserade villkor (nedan kallade villkoren) gäller följande definitioner:

—   adressat med BIC: en enhet som a) innehar en företagsidentifieringskod (BIC), b) inte är erkänd som en indirekt deltagare, och c) är korrespondent eller kund till en direkt deltagare eller en filial till en direkt eller indirekt deltagare, och kan lämna betalningsuppdrag till och motta betalningar från ett delsystem i TARGET2 via den direkta deltagaren.

—   affärsdag: varje dag då TARGET2 är öppet för avveckling av betalningsuppdrag, enligt tillägg V.

—   AL-avtal: det multilaterala avtal om aggregerad likviditet som alla AL-gruppmedlemmar och deras respektive AL-nationella centralbanker sluter för AL-funktionen.

—   AL-funktion: aggregeringen av tillgänglig likviditet på PM-konton.

—   AL-grupp: en grupp som består av AL-gruppmedlemmar som använder AL-funktionen.

—   AL-gruppledare: en medlem i AL-gruppen som har utsetts av de andra medlemmarna i AL-gruppen att hantera den tillgängliga likviditeten inom AL-gruppen under affärsdagen.

—   AL-gruppmedlem: en TARGET2-deltagare som har ingått ett AL-avtal.

—   AL-nationell centralbank: en nationell centralbank i euroområdet som är part i ett AL-avtal och som agerar som motpart för de AL-gruppmedlemmar som deltar i dess delsystem i TARGET2.

—   ansluten centralbank: en nationell centralbank som inte är en centralbank i Eurosystemet och som är ansluten till TARGET2 enligt ett specifikt avtal.

—   anslutet system: ett system som förvaltas av en enhet som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som är föremål för tillsyn och/eller övervakning av en behörig myndighet samt uppfyller gällande regler, som offentliggörs på ECB:s webbplats (1), där betalningar och/eller finansiella instrument utväxlas och/eller clearas medan de resulterande monetära förpliktelserna avvecklas i TARGET2 i enlighet med riktlinje (ECB/2012/27) om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (2) och ett bilateralt arrangemang mellan det anslutna systemet och den relevanta centralbanken i Eurosystemet.

—   anvisning om direktdebitering: en anvisning från en betalningsmottagare till sin centralbank enligt vilken betalarens centralbank debiterar betalarens konto med det belopp som specificeras i anvisningen, på grundval av ett tillstånd för direktdebitering.

—   avstängning: tillfällig frysning av en deltagares rättigheter och skyldigheter för en tidsperiod som avgörs av [ange centralbankens namn].

—   betalare: frånsett när det används i artikel 39 i denna bilaga, en TARGET2-deltagare vars PM-konto kommer att debiteras till följd av att ett betalningsuppdrag avvecklas.

—   betalningsmodul (PM): en SSP-modul i vilken betalningar från deltagare i TARGET2 avvecklas på PM-konton.

—   betalningsmottagare: frånsett när det används i artikel 39 i denna bilaga, en TARGET2-deltagare vars PM-konto kommer att krediteras till följd av att ett betalningsuppdrag avvecklas.

—   betalningsuppdrag: ett uppdrag om betalningsöverföring, ett likviditetsöverföringsuppdrag eller en anvisning om direktdebitering.

—   bristande uppfyllelse: en förestående eller pågående händelse, som då den inträffar kan äventyra en deltagares fullgörande av sina skyldigheter enligt dessa villkor eller av andra regler som tillämpas på förhållandet mellan den deltagaren och [ange centralbankens namn] eller en annan centralbank som innefattar situationer då

—   CAI-grupp: en grupp som består av TARGET2-deltagare som använder CAI-funktionen.

—   CAI-gruppledare: en medlem i CAI-gruppen som utses av de andra medlemmarna i CAI-gruppen att övervaka och fördela den tillgängliga likviditeten inom CAI-gruppen under en affärsdag.

—   CAI-funktion: tillhandahållandet av sammanställd kontoinformation i relation till PM-konton via ICM.

—   centralbank i Eurosystemet: ECB eller en nationell centralbank i euroområdet.

—   centralbanker: centralbankerna i Eurosystemet och de anslutna nationella centralbankerna.

—   delsystem i TARGET2: en centralbanks system för bruttoavveckling i realtid (RTGS) som utgör en del av TARGET2.

—   deltagare (eller direkt deltagare): en enhet som innehar minst ett PM-konto hos [ange centralbankens namn].

—   detaljerade funktionsspecifikationer för användare (UDFS): den mest uppdaterade versionen av UDFS, den tekniska dokumentation som beskriver hur en deltagare ska interagera med TARGET2.

—   filial: en filial enligt [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (3)].

—   fleradressatstillträde: den facilitet genom vilken filialer eller kreditinstitut som är etablerade i EES kan tillträda det relevanta delsystemet i TARGET2 genom att lämna betalningsuppdrag och/eller motta betalningar direkt till och från delsystemet i TARGET2; denna facilitet auktoriserar dessa enheter att lämna sina betalningsuppdrag genom den direkta deltagarens PM-konto utan den deltagarens inblandning.

—   formulär för insamling av basdata: ett formulär som utvecklats av [ange centralbankens namn] för att registrera sökande för TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] tjänster och för att registrera ändringar avseende tillhandahållandet av sådana tjänster.

—   företagsidentifieringskod (BIC): en kod som har definierats enligt ISO standard nr 9362.

—   gemensam delad plattform (SSP): den gemensamma tekniska infrastrukturplattform som tillhandahålls av de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP.

—   grupp:

a)

en sammansättning av kreditinstitut som innefattas i den konsoliderade redovisningen för ett moderföretag där moderföretaget är skyldigt att presentera konsoliderade balansräkningar enligt internationella redovisningsstandarder 27 (IAS 27), som antagits i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2238/2004 (4) och som består av antingen i) ett moderföretag och en eller flera dotterbolag, eller ii) två eller flera dotterbolag hos ett moderföretag, eller

b)

en sammansättning kreditinstitut som avses i punkterna a i eller ii, där moderföretaget inte presenterar konsoliderade balansräkningar i enlighet med IAS 27, men som kan uppfylla villkoren i IAS 27 för införande i konsoliderade balansräkningar, med förbehåll för den kontroll som utförs av den direkta deltagarens centralbank eller, om det gäller en AL-grupp, den verkställande nationella centralbanken, eller

c)

ett bilateralt eller multilateralt nätverk av kreditinstitut som i) är organiserat genom ett lagverk som avgör hur ett kreditinstitut ansluts till ett sådant nätverk, eller ii) karaktäriseras av självorganiserade mekanismer för samarbete (främjande, stöd och representation av dess medlemmars affärsintressen) och/eller ekonomisk solidaritet som går utöver det vanliga samarbetet mellan kreditinstitut då sådant samarbete och solidaritet tillåts av kreditinstitutens stadgar eller stiftelseurkunder eller som etablerats genom särskilda avtal,

och i varje fall som nämns i stycke c, ECB-rådet har godkänt en ansökan som ska anses upprätta en grupp.

—   hemkonto: ett konto som öppnas utanför PM av en centralbank för en enhet som är godkänd att bli en indirekt deltagare.

—   icke-avvecklat betalningsuppdrag: ett betalningsuppdrag som inte är avvecklat på samma affärsdag som det accepterats.

—   indirekt deltagare: ett kreditinstitut etablerat inom EES som har ingått ett avtal med en direkt deltagare om att lämna betalningsuppdrag och motta betalningar via den direkta deltagarens PM-konto och som har godkänts av ett delsystem i TARGET2 som en indirekt deltagare.

—   informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger deltagare tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna anvisningar om likviditetsöverföringar, hantering av likviditet och initiering av betalningsuppdrag enligt reservrutiner.

—   ingångsprocess: en fas under processen för verkställande av betalningar under vilken TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] avser att avveckla ett betalningsuppdrag som har accepterats i enlighet med artikel 14, genom specifika förfaranden enligt beskrivningen i artikel 20.

—   insolvensförfarande: insolvensförfarande enligt artikel 2 j i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (5).

—   intradagskredit: kredit som lämnas för en period som är kortare än en affärsdag.

—   kompetensutlåtande: ett deltagarspecifikt utlåtande som innehåller en bedömning av en deltagares rättsliga kapacitet att påta sig och fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor.

—   kreditinstitut: a) ett kreditinstitut som avses i [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 4.1 a och, om tillämpligt, artikel 2 i direktiv 2006/48/EG] som är föremål för tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kreditinstitut som avses i artikel 123.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som en behörig myndighet utövar.

—   leverantör av nätverkstjänster: det företag som har utsetts av ECB-rådet att tillhandahålla datoriserade nätverksanslutningar för lämnande av betalningsmeddelanden i TARGET2.

—   likviditetsöverföringsuppdrag: ett betalningsuppdrag vars huvudsakliga syfte är att överföra likviditet mellan samma deltagares olika konton eller inom en CAI- eller AL-grupp.

—   nationell centralbank i euroområdet: nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

—   nationella centralbanker som tillhandahåller SSP: Deutsche Bundesbank, Banque de France och Banca d’Italia i deras egenskap av de centralbanker som konstruerar och driver SSP till förmån för Eurosystemet.

—   organ inom den offentliga sektorn: en enhet inom den ”offentliga sektorn” enligt definitionen i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (6).

—   PM-konto: ett konto som innehas av en TARGET2-deltagare i PM hos en centralbank som är nödvändigt för att en sådan TARGET2-deltagare ska kunna

—   reservrutinsmodul: den SSP-modul som möjliggör verkställande av viktiga och mycket viktiga betalningar i reservrutinssituationer.

—   sändningsmeddelande via ICM: information som samtidigt görs tillgänglig för alla eller en utvald grupp av TARGET2-deltagare via ICM.

—   TARGET2: helheten av alla centralbankernas delsystem i TARGET2.

—   TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens]: delsystemet i TARGET2 för [ange centralbankens namn].

—   TARGET2 CUG: en undergrupp av kunder hos leverantören av nätverkstjänster som grupperats med anledning av deras användning av nätverkstjänstleverantörens relevanta tjänster och produkter när de använder PM.

—   TARGET2-deltagare: en deltagare i något av delsystemen i TARGET2.

—   teknisk funktionsstörning i TARGET2: svårigheter, brister eller fel i den tekniska infrastrukturen och/eller de datorsystem som används av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], eller någon annan händelse som gör det omöjligt att verkställa och slutföra betalningsuppdrag den aktuella dagen i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

—   tillgänglig likviditet (eller likviditet): ett tillgodohavande på en TARGET2-deltagares PM-konto, och, om tillämpligt, en facilitet för intradagskredit som beviljas av den relevanta centralbanken i förhållande till ett sådant konto.

—   tillstånd för direktdebitering: en allmän anvisning från en betalare till sin centralbank som ger den centralbanken rätten och skyldigheten att debitera betalarens konto då en betalningsmottagare ger en anvisning om direktdebitering.

—   uppdrag om betalningsöverföring: en anvisning av en betalare om att ett penningbelopp ska göras tillgängligt för en betalningsmottagare genom en transaktion på ett PM-konto.

—   uppdragsgivande deltagare: en TARGET2-deltagare som har initierat ett betalningsuppdrag.

—   utlåningsfacilitet: Eurosystemets stående facilitet som motparter kan använda för att motta kredit över natt från en centralbank i Eurosystemet till en fördefinierad utlåningsränta.

—   utlåningsränta: den räntesats som tillämpas på utlåningsfaciliteten.

—   utlösande händelse: med avseende på en AL-gruppmedlem a) en bristande uppfyllelse som avses i artikel 34.1, b) varje annan typ av bristande uppfyllelse eller händelse som avses i artikel 34.2 avseende vilken [ange centralbankens namn] har beslutat, med beaktande av hur allvarlig den bristande uppfyllelsen eller händelsen är, att [ange om tillämpligt: [en pant ska genomdrivas i enlighet med artikel 25 b] [säkerheter ska genomdrivas i enlighet med artikel 25 c] och] en kvittning ska utlösas i enlighet med artikel 26, eller c) ett beslut att stänga av eller säga upp tillgången till intradagskredit.

—   verkställande nationell centralbank: den AL-nationella centralbank i det delsystem i TARGET2 i vilket AL-gruppledaren deltar.

—   värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt [ange nationell lagbestämmelse som genomför artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (7), med undantag av institut som anges i [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 2.1 i direktiv 2004/39/EG], förutsatt att det berörda värdepappersföretaget

Artikel 2

Tillägg

1.   Följande tillägg utgör en integrerad del av dessa villkor:

 

Tillägg I: Tekniska specifikationer för verkställandet av betalningsuppdrag

 

Tillägg II: Kompensationsordning för TARGET2

 

Tillägg III: Anvisningar för kompetens- och landsutlåtanden

 

Tillägg IV: Kontinuitetsskydd och reservrutiner

 

Tillägg V: Driftsschema

 

Tillägg VI: Avgiftsstruktur och fakturering

 

Tillägg VII: Avtal om aggregerad likviditet

2.   Vid en konflikt eller oöverensstämmelse mellan innehållet i något av tilläggen och innehållet i någon annan bestämmelse i dessa villkor ska de senare gälla.

Artikel 3

Allmän beskrivning av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och TARGET2

1.   TARGET2 medger bruttoavveckling av betalningar i realtid i euro, med avveckling i centralbankspengar.

2.   Följande betalningsuppdrag verkställs i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens]:

a)

Betalningsuppdrag som är en direkt följd av eller som görs i anknytning till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

b)

Avveckling av euroledet i valutatransaktioner som inbegriper Eurosystemet.

c)

Avveckling av euroöverföringar föranledda av transaktioner i gränsöverskridande nettningssystem för stora värden.

d)

Avveckling av euroöverföringar föranledda av transaktioner i system för massbetalningar i euro som är systemviktiga.

e)

Andra betalningsuppdrag i euro riktade till TARGET2-deltagare.

3.   TARGET2 är uppbyggt och fungerar på grundval av SSP. Eurosystemet specificerar SSP:s tekniska utformning och särdrag. SSP-tjänster tillhandahålls av nationella centralbanker som tillhandahåller SSP till förmån för centralbankerna i Eurosystemet i enlighet med separata avtal.

4.   [Ange centralbankens namn] tillhandahåller tjänster enligt dessa villkor. Åtgärder eller underlåtenhet av de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP ska anses vara åtgärder och underlåtenhet hos [ange centralbankens namn] för vilket det ska påta sig ansvar i enlighet med artikel 31 nedan. Deltagande i enlighet med dessa villkor ska inte skapa ett avtalsmässigt förhållande mellan deltagarna och den nationella centralbank som tillhandahåller SSP när den senare agerar i denna kapacitet. Anvisningar, meddelanden eller information som en deltagare mottar från, eller skickar till, SSP i anknytning till de tjänster som tillhandahålls enligt dessa villkor ska anses vara mottagna från eller skickade till [ange centralbankens namn].

5.   TARGET2 är rättsligen strukturerat som en mångfald av betalningssystem som består av alla delsystem i TARGET2 som är utformade som ”system” enligt nationell lagstiftning som genomför direktiv 98/26/EG. TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] är utformat som ett ”system” enligt [ange den relevanta lagbestämmelsen som genomför direktiv 98/26/EG].

6.   Deltagande i TARGET2 börjar gälla genom deltagande i ett delsystem i TARGET2. Dessa villkor beskriver ömsesidiga rättigheter och skyldigheter hos deltagare i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och [ange centralbankens namn]. Reglerna för verkställandet av betalningsuppdrag (avdelning IV) avser alla betalningsuppdrag som lämnas eller betalningar som mottas av en TARGET2-deltagare.

AVDELNING II

DELTAGANDE

Artikel 4

Tillträdeskrav

1.   Följande typer av enheter är godtagbara för direkt deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens]:

a)

Kreditinstitut som är etablerade i EES, inklusive när de agerar genom en filial som är etablerad i EES.

b)

Kreditinstitut som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i EES.

c)

Nationella centralbanker i EU-medlemsstater och ECB.

Detta gäller förutsatt att de enheter som avses i punkterna a och b inte är föremål för restriktiva åtgärder som antagits av Europeiska unionens råd eller medlemsstaterna enligt artikel 65.1 b, 75 eller 215 i fördraget och som [centralbanks-/landsreferens], efter att ha underrättat ECB, inte anser kunna genomföras på ett sådant sätt att det är förenligt med ett väl fungerande TARGET2.

2.   [Ange centralbankens namn] kan, om den så önskar, också tillåta följande enheter som direkta deltagare:

a)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar som är aktiva på penningmarknaderna.

b)

Organ tillhörande den offentliga sektorn i medlemsstaterna som har tillstånd att hålla konton för kunder.

c)

Värdepappersföretag med säte i EES.

d)

Enheter som bedriver anslutna system och agerar i denna egenskap.

e)

Kreditinstitut eller andra enheter av den typ som anges i punkterna a–d, i båda fallen där dessa är etablerade i ett land med vilket unionen har ingått ett monetärt avtal som ger sådana enheter tillträde till betalningssystem i unionen, med förbehåll för de villkor som anges i det monetära avtalet och förutsatt att den relevanta rättsliga regimen som tillämpas i landet är likvärdig med den relevanta unionslagstiftningen.

3.   Institut för elektroniska pengar enligt [ange nationell lagbestämmelse som genomför artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (8)] har inte rätt att delta i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

Artikel 5

Direkta deltagare

1.   Direkta deltagare i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska uppfylla kraven i artikel 8.1 och 8.2. De ska åtminstone ha ett PM-konto hos [ange centralbankens namn].

2.   Direkta deltagare kan utse adressater med BIC, oavsett var de är etablerade.

3.   Direkta deltagare kan utse enheter som indirekta deltagare, förutsatt att villkoren i artikel 6 är uppfyllda.

4.   Fleradressatstillträde genom filialer kan tillhandahållas enligt följande:

a)

Ett kreditinstitut enligt artikel 4.1 a eller 4.1 b som har givits tillträde som direkt deltagare kan bevilja en eller flera av sina filialer i EES tillträde till sitt PM-konto för att avge betalningsuppdrag och/eller motta betalningar direkt, förutsatt att [ange centralbankens namn] har informerats om detta.

b)

Om en filial till ett kreditinstitut har accepterats som direkt deltagare kan andra filialer till samma rättsliga enhet och/eller dess huvudkontor, i båda fallen förutsatt att de är etablerade i EES, få tillträde till filialens PM-konto, förutsatt att den uttryckligen har informerat [centralbankens namn] om detta.

Artikel 6

Indirekta deltagare

1.   Kreditinstitut som är etablerade i EES kan vart och ett ingå ett avtal med en direkt deltagare som antingen är ett kreditinstitut enligt artikel 4.1 a eller 4.1 b, eller en centralbank, för att lämna betalningsuppdrag och/eller motta betalningar och att avveckla dem via PM-kontot för den direkta deltagaren. TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska godkänna indirekta deltagare genom att registrera sådant indirekt deltagande i TARGET2-katalogen som beskrivs i artikel 9.

2.   Då en direkt deltagare, som är ett kreditinstitut enligt artikel 4.1 a eller 4.1 b och en indirekt deltagare tillhör samma grupp, får den direkta deltagaren uttryckligen auktorisera den indirekta deltagaren att använda den direkta deltagarens PM-konto direkt för att avge betalningsuppdrag och/eller motta betalningar genom grupprelaterat fleradressatstillträde.

Artikel 7

Den direkta deltagarens ansvar

1.   För att undvika tvivel ska betalningsuppdrag som lämnats eller betalningar som mottagits av indirekta deltagare i enlighet med artikel 6 och av filialer enligt artikel 5.4 anses ha lämnats eller mottagits av den direkta deltagaren själv.

2.   Den direkta deltagaren ska vara bunden av sådana betalningsuppdrag, oavsett innehållet i, eller icke-efterlevnad av, avtalsmässiga eller andra arrangemang mellan den deltagaren och andra enheter som anges i punkt 1.

Artikel 8

Ansökningsförfarande

1.   För att kunna ansluta sig till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska de ansökande deltagarna

a)

uppfylla följande tekniska förutsättningar:

i)

installera, förvalta, driva och övervaka och säkerställa säkerheten för den nödvändiga IT-infrastrukturen för anslutning till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och lämna betalningsuppdrag till den. När de gör det, får sökande deltagare involvera tredje parter, men behålla ensamt ansvar. I synnerhet ska de sökande deltagarna ingå ett avtal med leverantören av nätverkstjänster för att uppnå den nödvändiga förbindelsen och tillträden i enlighet med de tekniska specifikationerna i tillägg I, och

ii)

ha klarat de tester som krävs enligt [centralbankens namn], och

b)

uppfylla följande rättsliga krav:

i)

tillhandahålla ett kompetensutlåtande i den form som specificeras i tillägg III, såvida inte informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant kompetensutlåtande redan har erhållits av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang, och

ii)

för de enheter som avses i artikel 4.1 b, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i tillägg III, såvida inte informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande redan har erhållits av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang.

2.   Sökanden ska skriftligen ansöka till [ange centralbankens namn], och åtminstone bifoga följande handlingar/information:

a)

Ett ifyllt formulär för insamling av basdata som tillhandahålls av [ange centralbankens namn].

b)

Kompetensutlåtandet, om det krävs av [ange centralbankens namn].

c)

Landsutlåtandet, om det krävs av [ange centralbankens namn].

3.   [Ange centralbankens namn] kan också begära den ytterligare information som den anser vara nödvändig för att besluta om ansökan att delta.

4.   [Ange centralbankens namn] ska avslå en ansökan om att delta om

a)

tillträdeskraven enligt artikel 4 inte är uppfyllda,

b)

ett eller flera av villkoren för deltagande i punkt 1 inte är uppfyllda, och/eller

c)

enligt [ange centralbankens namn] bedömning, ett sådant deltagande skulle äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] eller ett annat TARGET2-delsystem, eller skulle äventyra [ange centralbankens namn] utförande av sina uppgifter enligt beskrivningen i [ange relevant nationell lagstiftning] och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, eller som av försiktighetsskäl bedöms medföra risker.

5.   [Ange centralbankens namn] ska meddela sitt beslut avseende ansökan om att delta inom en månad från det att [ange centralbankens namn] mottagit ansökan om deltagande. När [ange centralbankens namn] begär ytterligare information i enlighet med punkt 3 ska beslutet meddelas inom en månad från [ange centralbankens namn] erhållande av denna information från sökanden. I ett avslagsbeslut ska skälen för avslaget anges.

Artikel 9

TARGET2-katalog

1.   TARGET2-katalogen är databasen för BIC som används för styrning av betalningsuppdrag riktade till

a)

TARGET2-deltagare och deras filialer med fleradressatstillträde,

b)

indirekta deltagare i TARGET2, inklusive dem med fleradressatstillträde, och

c)

adressater med BIC i TARGET2.

Den ska uppdateras varje vecka.

2.   Dess BIC ska publiceras i TARGET2-katalogen, om inte deltagaren begär något annat.

3.   Deltagare får endast dela ut TARGET2-katalogen till sina filialer och enheter med fleradressatstillträde.

4.   Enheter som specificeras i punkt 1 b och c ska endast använda sina BIC i förhållande till en direkt deltagare.

5.   Deltagare godkänner att [ange centralbankens namn] och andra centralbanker får offentliggöra deltagarnas namn och BIC. Namn och BIC för indirekta deltagare som har registrerats av deltagare kan också offentliggöras, och deltagarna ska säkerställa att de indirekta deltagarna har samtyckt till detta.

AVDELNING III

PARTERNAS SKYLDIGHETER

Artikel 10

[Ange centralbankens namn] och deltagarnas skyldigheter

1.   [Ange centralbankens namn] ska erbjuda de tjänster som beskrivs i avdelning IV. Där inte annat föreskrivs i dessa villkor eller krävs enligt lag ska [ange centralbankens namn] använda alla rimliga medel som står till förfogande för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor, utan bindande utfästelse beträffande resultatet.

2.   Deltagarna ska betala de avgifter till [ange centralbankens namn] som anges i tillägg VI.

3.   Deltagarna ska säkerställa att de är anslutna till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] på affärsdagar, i enlighet med driftsschemat i tillägg V.

4.   Deltagaren representerar och garanterar [ange centralbankens namn] att fullgörandet av dess skyldigheter enligt dessa villkor inte strider mot någon lag, förordning eller föreskrifter som är tillämpliga på den eller till något avtal till vilket den är bunden.

Artikel 11

Samarbete och informationsutbyte

1.   Då [ange centralbankens namn] och deltagarna fullgör sina skyldigheter och åtnjuter sina rättigheter enligt dessa villkor ska de nära samarbeta för att säkerställa stabiliteten, sundheten och säkerheten för TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens]. De ska förse varandra med information eller handlingar som är relevanta för fullgörandet av deras respektive skyldigheter och utnyttjandet av sina respektive rättigheter enligt dessa villkor, utan att det påverkar banksekretesshänsyn.

2.   [Ange centralbankens namn] ska etablera och upprätthålla en supportfacilitet för att assistera deltagare i samband med svårigheter som uppstår i samband med systemtransaktioner.

3.   Uppdaterad information om SSP:s operationella status ska finnas tillgänglig på Informationssystemet för TARGET2 (T2IS). T2IS kan användas för att få information om händelser som påverkar den normala driften av TARGET2.

4.   [Ange centralbankens namn] får antingen kommunicera meddelanden till deltagare genom ett sändningsmeddelande via ICM eller genom ett annat kommunikationsmedel.

5.   Deltagarna är ansvariga för att i tid uppdatera existerande formulär för basdata och inlämning av nya formulär för basdata till [ange centralbankens namn]. Deltagarna är ansvariga för att kontrollera att den information som gäller dem som införs i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] av [ange centralbankens namn] är korrekt.

6.   [Ange centralbankens namn] ska anses vara auktoriserad att till de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP kommunicera all information som rör deltagare som nationella centralbanker som tillhandahåller SSP kan behöva i deras roll som serviceadministratörer, i enlighet med det avtal som ingås med leverantören av nätverkstjänster.

7.   Deltagarna ska informera [ange centralbankens namn] om ändringar i deras rättskapacitet och om relevanta lagändringar som påverkar frågor som behandlas i det landsutlåtande som relaterar till dem.

8.   Deltagarna ska informera [ange centralbankens namn] om

a)

varje ny indirekt deltagare, adressat med BIC eller enhet med fleradressatstillträde som de registrerar, och

b)

varje ändring av de enheter som förtecknas i punkt a.

9.   Deltagarna ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse uppstår som har anknytning till dem.

AVDELNING IV

FÖRVALTNING AV PM-KONTON OCH VERKSTÄLLANDE AV BETALNINGSUPPDRAG

Artikel 12

Öppnande och förvaltning av PM-konton

1.   [Ange centralbankens namn] ska öppna och föra åtminstone ett PM-konto för varje deltagare. På begäran av en deltagare som agerar som likvidbank ska [ange centralbankens namn] öppna ett eller flera underkonton i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], som ska användas för att ställa likviditet till förfogande.

2.   [Ange om tillämpligt: Inga debetsaldon ska tillåtas på PM-konton].

3.   [Ange om tillämpligt: Vid affärsdagens början och slut ska PM-kontona ha ett nollsaldo. Deltagarna ska anses ha instruerat [ange centralbankens namn] att överföra ett saldo vid affärsdagens slut till det konto som deltagaren angivit].

4.   [Ange om tillämpligt: Vid nästa affärsdags början ska ett sådant saldo återföras till deltagarens PM-konto].

5.   PM-konton och deras underkonton ska vara räntefria, såvida de inte används för att inneha minimireserver. I sådana fall ska beräkningen och betalningen av avkastningen på innehav av minimireserver styras av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (9) samt Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (10).

6.   Förutom avvecklingen av betalningsuppdrag i betalningsmodulen (PM), kan ett PM-konto användas för att avveckla betalningsuppdrag till och från hemkonton, i enlighet med de regler som fastställs av [ange centralbankens namn].

7.   Deltagarna ska använda ICM för att få information om sin likviditetsställning. [Ange centralbankens namn] ska dagligen tillhandahålla ett kontoutdrag till en deltagare som har valt denna service.

Artikel 13

Typ av betalningsuppdrag

Följande klassificeras som betalningsuppdrag enligt TARGET2:

a)

Uppdrag om betalningsöverföring.

b)

Anvisningar om direktdebitering som utförs enligt tillstånd för direktdebitering.

c)

Likviditetsöverföringsuppdrag.

Artikel 14

Accepterande och avvisande av betalningsuppdrag

1.   Betalningsuppdrag som lämnats av deltagare anses ha accepterats av [ange centralbankens namn] om

a)

betalningsmeddelandet uppfyller villkoren i de regler som har uppställts av leverantören av nätverkstjänster,

b)

betalningsmeddelandet är i enlighet med formateringsreglerna och villkoren i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], och klarar duplikatkontrollen enligt tillägg I, och

c)

ett uttryckligt medgivande har erhållits från den avstängda deltagarens centralbank, i de fall där en betalare eller betalningsmottagare har avstängts.

2.   [Ange centralbankens namn] ska omedelbart avvisa ett betalningsuppdrag som inte uppfyller villkoren enligt punkt 1. [Ange centralbankens namn] ska informera deltagaren om ett avvisande av ett betalningsuppdrag, i enlighet med tillägg I.

3.   SSP fastställer tidsangivelsen för verkställandet av betalningsuppdrag utifrån den tidpunkt när den mottar och accepterar betalningsuppdraget.

Artikel 15

Företrädesregler

1.   Uppdragsgivande deltagare ska klassificera varje betalningsuppdrag som antingen

a)

ett normalt betalningsuppdrag (prioritetsklass 2),

b)

ett brådskande betalningsuppdrag (prioritetsklass 1), eller

c)

ett mycket brådskande betalningsuppdrag (prioritetsklass 0).

Om ett betalningsuppdrag inte anger vilken prioritet som gäller för detta, ska det behandlas som ett normalt betalningsuppdrag.

2.   Mycket brådskande betalningsuppdrag kan endast klassificeras av

a)

centralbanker, och

b)

deltagare, avseende betalningar till och från CLS International Bank och likviditetsöverföringar som rör avveckling med anslutet system genom gränssnittet för det anslutna systemet.

Alla betalningsinstruktioner som lämnas av ett anslutet system genom gränssnittet för det anslutna systemet för att debitera eller kreditera deltagarnas PM-konton ska anses vara mycket brådskande betalningsuppdrag.

3.   Likviditetsöverföringsuppdrag som initierats via ICM är brådskande betalningsuppdrag.

4.   När det gäller brådskande och normala betalningsuppdrag får betalaren ändra prioriteten via ICM med omedelbar verkan. Det ska inte vara möjligt att ändra prioriteten för en mycket brådskande betalning.

Artikel 16

Likviditetslimiter

1.   En deltagare får begränsa användningen av tillgänglig likviditet för betalningsuppdrag i relation till andra TARGET2-deltagare, förutom någon av centralbankerna, genom att införa bilaterala eller multilaterala gränser. Sådana gränser får endast införas avseende normala betalningsuppdrag.

2.   Gränser får endast sättas av eller i förhållande till en AL-grupp i sin helhet. Gränser ska inte sättas i förhållande till ett enda PM-konto som AL-gruppmedlemmen har, eller av AL-gruppmedlemmar i förhållande till varandra.

3.   Genom att sätta en bilateral gräns instruerar deltagaren [ange centralbankens namn] att ett accepterat betalningsuppdrag inte ska avvecklas om summan av dess utgående normala betalningsuppdrag till en annan TARGET2-deltagares PM-konto minus summan av alla ingående brådskande och normala betalningar från en sådan TARGET2-deltagares PM-konto skulle överskrida denna bilaterala gräns.

4.   En deltagare får införa en multilateral gräns för ett förhållande som inte är föremål för en bilateral gräns. En multilateral gräns får endast införas om deltagaren har infört åtminstone en bilateral gräns. Om en deltagare inför en multilateral gräns instruerar den [ange centralbankens namn] att ett accepterat betalningsuppdrag inte ska avvecklas om summan av dess utgående normala betalningsuppdrag till alla TARGET2-deltagares PM-konton i förhållande till vilka ingen bilateral gräns har införts, minus summan av alla ingående brådskande och normala betalningar från sådana PM-konton skulle överskrida denna multilaterala gräns.

5.   Minimibeloppet för dessa gränser ska vara 1 miljon euro. En bilateral eller multilateral gräns med ett nollbelopp ska behandlas som om en gräns inte hade införts. Gränser mellan noll och 1 miljon euro är inte möjliga.

6.   Gränser kan ändras i realtid med omedelbar effekt eller med verkan från och med nästa affärsdag via ICM. Om en gräns ändras till noll ska det inte vara möjligt att ändra den igen på samma affärsdag. Införandet av en ny bilateral eller multilateral gräns ska endast få verkan från och med nästa affärsdag.

Artikel 17

Faciliteter för reservering av likviditet

1.   Deltagare får via ICM reservera likviditet för mycket brådskande eller brådskande betalningsuppdrag.

2.   AL-gruppledaren får endast reservera likviditet för AL-gruppen i dess helhet. Likviditet ska inte reserveras för enskilda konton inom en AL-grupp.

3.   Genom att begära att ett visst belopp likviditet reserveras för mycket brådskande betalningsuppdrag instruerar en deltagare [ange centralbankens namn] att endast avveckla brådskande och normala betalningsuppdrag om det finns tillgänglig likviditet kvar efter det att det belopp som reserverats för mycket brådskande betalningsuppdrag har dragits av.

4.   Genom att begära att ett visst belopp likviditet reserveras för brådskande betalningsuppdrag instruerar en deltagare [ange centralbankens namn] att endast avveckla normala betalningsuppdrag om det finns tillgänglig likviditet kvar efter det att det belopp som reserverats för brådskande och mycket brådskande betalningar har dragits av.

5.   Efter det att begäran om reservering har mottagits ska [ange centralbankens namn] kontrollera huruvida det belopp likviditet som finns på deltagarens PM-konto är tillräckligt för reserveringen. Om detta inte är fallet ska endast likviditet som finns tillgänglig på PM-kontot reserveras. Resten av den begärda likviditeten ska reserveras om ytterligare likviditet blir tillgänglig.

6.   Hur mycket likviditet som kan reserveras kan ändras. Deltagare får göra en begäran via ICM att reservera nya belopp med omedelbar verkan eller med verkan från nästa affärsdag.

Artikel 17a

Fasta instruktioner för reservering av likviditet

1.   Deltagare kan i förväg ange ett likviditetsbelopp som ska reserveras för mycket brådskande eller brådskande betalningsuppdrag via ICM. En sådan stående instruktion eller en förändring av en sådan instruktion ska träda i kraft från och med nästa affärsdag.

2.   Deltagare kan i förväg via ICM ange ett förvalt likviditetsbelopp som ställs till förfogande för avveckling med anslutet system. En sådan stående instruktion eller en förändring av en sådan instruktion ska träda i kraft från och med nästa affärsdag. Deltagarna ska anses ha instruerat [ange centralbankens namn] att reservera likviditet för deras räkning, om det relevanta anslutna systemet begär detta.

Artikel 18

Förutbestämda avvecklingstider

1.   Uppdragsgivande deltagare kan förutbestämma vilken tid betalningsuppdrag ska avvecklas under en affärsdag genom att använda Earliest Debit Time Indicator eller Latest Debit Time Indicator.

2.   När Earliest Debit Time Indicator används sparas det accepterade betalningsuppdraget och införs endast i ingångsprocessen vid den angivna tiden.

3.   När Latest Debit Time Indicator används ska det accepterade betalningsuppdraget skickas tillbaka om det inte kan avvecklas vid den angivna tiden för debitering. Femton minuter före den utsatta tiden för debitering ska ett automatiskt meddelande skickas via ICM till den uppdragsgivande deltagaren. Den uppdragsgivande deltagaren kan också använda Latest Debet Time Indicator enbart som en varningssignal. I sådana fall ska det berörda betalningsuppdraget inte skickas tillbaka.

4.   Uppdragsgivande deltagare kan ändra Earliest Debit Time Indicator och Latest Debit Time Indicator via ICM.

5.   Ytterligare tekniska detaljer återfinns i tillägg I.

Artikel 19

Betalningsuppdrag som lämnas i förväg

1.   Betalningsuppdrag kan lämnas upp till fem affärsdagar före den utsatta avvecklingsdagen (lagrade betalningsuppdrag).

2.   Lagrade betalningsuppdrag ska accepteras och införas i ingångsprocessen på det datum som anges av den uppdragsgivande deltagaren vid början av den dagliga överföringsfasen, enligt vad som avses i tillägg V. De ska placeras före betalningsuppdrag av samma prioritet.

3.   Artiklarna 15.3, 22.2 och 29.1 a ska i tillämpliga delar gälla för lagrade betalningsuppdrag.

Artikel 20

Avveckling av betalningsuppdrag i ingångsprocessen

1.   Såvida inte uppdragsgivande deltagare har angett avvecklingstiden på det sätt som beskrivs i artikel 18 ska accepterade betalningsuppdrag avvecklas omedelbart eller senast vid slutet av den affärsdag under vilken de accepterades, förutsatt att tillräckliga medel finns tillgängliga på betalarens PM-konto och med beaktande av de likviditetsgränser och likviditetsreserveringar som anges i artiklarna 16 och 17.

2.   Medel kan tillhandahållas av

a)

den tillgängliga likviditeten på PM-kontot, eller

b)

ingående betalningar från andra TARGET2-deltagare, om inte annat följer av de tillämpliga optimeringsförfarandena.

3.   För mycket brådskande betalningsuppdrag ska ”Först in, först ut” (FIFO)-principen, tillämpas. Detta betyder att mycket brådskande betalningsuppdrag ska avvecklas i kronologisk ordning. Brådskande och normala betalningsuppdrag ska inte avvecklas så länge som mycket brådskande betalningsuppdrag står i kö.

4.   För brådskande betalningsuppdrag ska FIFO-principen också tillämpas. Normala betalningsuppdrag ska inte avvecklas så länge som brådskande och mycket brådskande betalningsuppdrag står i kö.

5.   Med undantag från vad som anges i punkterna 3 och 4, kan betalningsuppdrag med lägre prioritet (eller av samma prioritet, men som har accepterats senare) avvecklas före betalningsuppdrag med högre prioritet (eller av samma prioritet som accepterades tidigare), om betalningsuppdrag med lägre prioritet skulle nettas ut med betalningar som ska mottas och totalt sett resultera i en likviditetsökning för betalaren.

6.   Normala betalningsuppdrag ska avvecklas i enlighet med FIFO:s ”by-pass”-princip. Detta betyder att de får avvecklas omedelbart (oberoende av andra normala betalningar som står i kö och som accepterats vid ett tidigare tillfälle) och får därför bryta FIFO-principen, förutsatt att tillräckliga medel finns tillgängliga.

7.   Ytterligare detaljer om avveckling av betalningsuppdrag i ingångsprocessen återfinns i tillägg I.

Artikel 21

Avveckling och returnering av köade betalningsuppdrag

1.   Betalningsuppdrag som inte avvecklas omedelbart i ingångsprocessen ska placeras i kö i enlighet med den prioritet de tilldelas av den uppdragsgivande deltagaren, i enlighet med artikel 15.

2.   För att optimera avvecklingen av betalningsuppdrag som står i kö får [ange centralbankens namn] använda optimeringsförfarandena som anges i tillägg I.

3.   Med undantag för mycket brådskande betalningsuppdrag får betalaren ändra platsen i en kö för ett eller flera betalningsuppdrag i en kö (dvs. ändra turordningen) via ICM. Betalningsuppdrag får flyttas antingen längst fram eller till slutet av respektive kö med omedelbar verkan på alla tider under den dagliga överföringsfasen, enligt hänvisningen i tillägg V.

4.   På begäran av en betalare kan [ange centralbankens namn] eller, om det gäller en AL-grupp, AL-gruppledarens centralbank besluta att ändra köplatsen för ett mycket brådskande betalningsuppdrag (gäller ej för mycket brådskande betalningsuppdrag inom ramen för avvecklingsförfarandena 5 och 6), förutsatt att denna förändring inte påverkar de anslutna systemens smidiga avveckling i TARGET2 eller på annat sätt ger upphov till systemrisk.

5.   Likviditetsöverföringsuppdrag som initierats i ICM ska omedelbart returneras såsom icke-avvecklade om det inte finns tillräcklig likviditet. Andra betalningsuppdrag ska skickas tillbaka som icke-avvecklade om de inte kan avvecklas genom stopptiderna för den relevanta meddelandetypen, såsom det anges i tillägg V.

Artikel 22

Införande av betalningsuppdrag i systemet och deras oåterkallelighet

1.   Vid tillämpningen av artikel 3.1 första meningen i direktiv 98/26/EG och [ange nationella lagbestämmelser som genomför den artikeln i direktiv 98/26/EG] anses betalningsuppdrag ha införts i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] vid den tidpunkt då den berörda deltagarens PM-konto debiteras.

2.   Betalningsuppdrag kan återkallas fram till dess att de införs i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] i enlighet med punkt 1. Betalningsuppdrag som är inkluderade i en algoritm, som avses i tillägg 1, kan inte återkallas under den tid som algoritmen pågår.

AVDELNING V

LIKVIDITETSPOOLNING

Artikel 23

Funktioner för likviditetspoolning

[Ange centralbankens namn] ska erbjuda en funktion för sammanställd kontoinformation (CAI) och en funktion för aggregerad likviditet (AL).

Artikel 24

Funktionen för sammanställd kontoinformation

1.   Följande får använda CAI-funktionen:

a)

Ett kreditinstitut och/eller dess filialer (vare sig sådana enheter deltar i samma delsystem i TARGET2 eller inte), förutsatt att de berörda enheterna har flera PM-konton som identifieras genom olika BIC.

b)

Två eller flera kreditinstitut som tillhör samma grupp och/eller deras filialer som var och en har ett eller flera PM-konton som identifieras med hjälp av olika BIC.

2.

a)

I CAI-funktionen förses varje medlem av CAI-gruppen och dess respektive centralbank med listan på gruppmedlemmarnas PM-konton och följande ytterligare information som är sammanställd på CAI-gruppnivå:

i)

Faciliteter för intradagskredit (i förekommande fall).

ii)

Saldon, inklusive saldon på underkonton.

iii)

Omsättning.

iv)

Avvecklade betalningar.

v)

Betalningsuppdrag placerade i kö.

b)

CAI-gruppledaren och dess respektive centralbank ska ha tillgång till information om de ovanstående posterna avseende ett PM-konto i CAI-gruppen.

c)

Information som det hänvisas till i detta stycke tillhandahålls genom ICM.

3.   CAI-gruppledaren ska ha rätt att initiera likviditetsöverföringar genom ICM mellan PM-kontona, inklusive deras underkonton, som utgör del av samma CAI-grupp.

4.   En CAI-grupp får också innefatta PM-konton som inkluderas i en AL-grupp. I ett sådant fall ska alla PM-konton i en AL-grupp utgöra en del av CAI-gruppen.

5.   När två eller flera PM-konton utgör en del av en AL-grupp och, samtidigt, en CAI-grupp (som består av ytterligare PM-konton), ska de bestämmelser som tillämpas på AL-gruppen ha företräde vad beträffar förhållandet inom AL-gruppen.

6.   En CAI-grupp, som inkluderar PM-konton i en AL-grupp, får utse en CAI-gruppledare som inte är AL-gruppledaren.

7.   Förfarandet för att få tillstånd att använda AL-funktionen enligt artikel 25.4 och 25.5 ska tillämpas i tillämpliga delar på förfarandet för att få tillstånd att använda CAI-funktionen. CAI-gruppledaren får inte rikta ett genomfört avtal om CAI-funktion till den verkställande nationella centralbanken.

Artikel 25

Funktionen för aggregerad likviditet

1.   Följande får använda AL-funktionen:

a)

Ett kreditinstitut och/eller dess filialer (vare sig sådana enheter deltar i samma delsystem i TARGET2 eller inte), förutsatt att de berörda enheterna är etablerade i euroområdet och har flera PM-konton som identifieras genom olika BIC.

b)

Filialer som är etablerade i euroområdet (vare sig sådana filialer deltar i samma delsystem i TARGET2 eller inte) till ett kreditinstitut som är etablerat utanför euroområdet, förutsatt att sådana filialer har flera PM-konton som identifieras genom olika BIC.

c)

Två eller flera kreditinstitut som avses i stycke a och/eller filialer som avses i stycke b som tillhör samma grupp.

I alla de fall som avses i punkterna a–c ska det också vara ett krav att de berörda enheterna har upprättat arrangemang för intradagskredit med den respektive nationella centralbanken i euroområdet.

2.   Enligt AL-funktionen aggregeras den tillgängliga likviditeten på alla AL-gruppmedlemmars PM-konton för att kontrollera om ett betalningsuppdrag har tillräcklig täckning. Trots det ovanstående ska förhållandet för bilaterala PM-konton mellan AL-gruppmedlemmarna och dess AL-nationella centralbank fortsätta att styras av det relevanta TARGET2-delsystemets arrangemang, med förbehåll för de ändringar som anges i AL-avtalet. Intradagskredit som lämnas till en AL-gruppmedlem på dess PM-konto får täckas av den tillgängliga likviditeten på de andra PM-kontona som innehas av en sådan AL-gruppmedlem eller PM-konton som innehas av andra AL-gruppmedlemmar hos samma eller andra AL-nationella centralbanker.

3.   För att använda AL-funktionen ska en eller flera TARGET2-deltagare som uppfyller villkoren i punkt 1 ingå ett AL-avtal med [ange centralbankens namn] och om tillämpligt, andra centralbanker i de delsystem i TARGET2 som andra AL-gruppmedlemmar deltar i. En TARGET2-deltagare får endast ingå ett AL-avtal avseende ett visst PM-konto. AL-avtalet ska följa den tillämpliga mallen i tillägg VII.

4.   Varje AL-grupp ska utse en AL-gruppledare. Om en AL-grupp endast består av en enda deltagare ska denne deltagare agera som AL-gruppledare. AL-gruppledaren ska rikta en skriftlig begäran till den verkställande nationella centralbanken om att få använda AL-funktionen (som innehåller formulär för insamling av basdata som tillhandahålls av [ange centralbankens namn]), tillsammans med det verkställda AL-avtalet på grundval av den mall som tillhandahålls av den verkställande nationella centralbanken. De övriga AL-gruppmedlemmarna ska rikta sin skriftliga begäran (som innehåller formulär för insamling av basdata som tillhandahålls av [ange centralbankens namn]) till deras respektive AL-nationella centralbank. Den verkställande nationella centralbanken får begära ytterligare information eller handlingar som den anser lämpliga för att besluta om begäran. Dessutom får den verkställande nationella centralbanken i överenskommelse med de andra AL-nationella centralbankerna begära införande av ytterligare bestämmelser i AL-avtalet som den anser vara lämpliga för att säkerställa ett lämpligt och tidsenligt utförande av en rådande och/eller framtida skyldighet hos alla AL-gruppmedlemmar gentemot en AL-nationell centralbank.

5.   Den verkställande nationella centralbanken ska kontrollera huruvida sökandena uppfyller kraven för att bilda en AL-grupp och huruvida AL-avtalet har verkställts på ett korrekt sätt. För detta ändamål får den verkställande nationella centralbanken ta kontakt med de andra AL-nationella centralbankerna. Den verkställande nationella centralbankens beslut ska skriftligen riktas till AL-gruppledaren inom en månad från mottagandet av begäran enligt punkt 4 av den verkställande nationella centralbanken, eller, om den verkställande nationella centralbanken begär ytterligare information, inom en månad från mottagandet av sådan information från den verkställande nationella centralbanken. I ett avslagsbeslut ska skälen för avslaget anges.

6.   AL-gruppmedlemmarna ska automatiskt ha tillgång till CAI-funktionen.

7.   Tillhandahållandet av information och alla interaktiva kontrollåtgärder inom en AL-grupp ska nås via ICM.

[Ange om tillämpligt:

Artikel 25a

Pant/realisation

1.   [Ange centralbankens namn] rådande och framtida fordringar som uppkommer från det rättsliga förhållandet mellan en AL-gruppmedlem och [ange centralbankens namn] och som är säkrade genom [ange tillämplig term: pant/säkerhet] enligt artikel 36.1 och 36.2 i dessa villkor ska innefatta fordringar som [ange centralbankens namn] har gentemot en sådan AL-gruppmedlem som uppkommer enligt det AL-avtal som båda är part till.

2.   [Ange om det behövs enligt lagarna i den relevanta jurisdiktionen: Utan att det påverkar AL-avtalet ska en sådan pant inte hindra deltagaren från att använda likvida medel som satts in på dess PM-konto(n) under affärsdagen.]

3.   [Ange om det behövs enligt lagarna i den relevanta jurisdiktionen: Särskild klausul om medlens användning: AL-gruppmedlemmar avsätter de likvida medel som insatts på dess PM-konto för verkställandet av alla dess skyldigheter som uppstår från [ange referens till de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].]

[Ange om det behövs enligt lagarna i den relevanta jurisdiktionen:

Artikel 25b

Realisation av panten

Om en utlösande händelse äger rum ska [ange centralbankens namn] ha en obegränsad rätt att realisera panten utan föregående underrättelse. [Ange om tillämpligt enligt lagarna i den relevanta jurisdiktionen: I enlighet med [ange relevanta bestämmelser i nationell rätt som styr realisation av panten].]

[Ange om det behövs enligt lagarna i den relevanta jurisdiktionen:

Artikel 25c

Realisation av säkerheter

Då en utlösande händelse äger rum ska [ange centralbankens namn] ha rätt att realisera säkerheten enligt artikel 36.]

Artikel 26

Kvittning av fordringar enligt artikel 36.4 och 36.5

Då en utlösande händelse äger rum ska varje fordran som [ange centralbankens namn] har gentemot en sådan AL-gruppmedlem automatiskt och omedelbart förfalla till betalning och ska omfattas av artikel 36.4 och 36.5 i dessa villkor.

AVDELNING VI

SÄKERHETSKRAV OCH FRÅGOR RELATERADE TILL RESERVRUTINER

Artikel 27

Kontinuitetsskydd och reservrutiner

Om en onormal extern händelse eller en annan händelse som påverkar driften av SSP inträffar ska kontinuitetsskyddet och reservförfarandena som beskrivs i tillägg IV tillämpas.

Artikel 28

Säkerhetskrav

1.   Deltagarna ska genomföra lämpliga säkerhetskontroller för att skydda sina system från otillåten tillgång och användning. Deltagarna ska vara exklusivt ansvariga för det lämpliga skyddet för sekretessen, integriteten och tillgängligheten av deras system.

2.   Deltagarna ska informera [ange centralbankens namn] om säkerhetsrelaterade incidenter i deras tekniska infrastruktur och, där det är tillämpligt, säkerhetsrelaterade incidenter som uppstår i den tekniska infrastrukturen hos leverantörer som tredje part. [Ange centralbankens namn] får begära ytterligare information om händelsen och, om det är nödvändigt, begära att deltagaren vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att en sådan händelse sker igen.

3.   [Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav på alla deltagare och/eller på deltagare som av [ange centralbankens namn] anses vara mycket viktiga.

AVDELNING VII

INFORMATIONS- OCH KONTROLLMODUL

Artikel 29

Användning av ICM

1.   ICM

a)

gör det möjligt för deltagare att ha tillgång till information om sina konton och att hantera likviditet,

b)

kan användas för att initiera likviditetsöverföringsuppdrag, och

c)

tillåter deltagare att initiera alternativa klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar om ett fel uppstår i deltagarens betalningsinfrastruktur.

2.   Ytterligare tekniska detaljer avseende ICM återfinns i tillägg I.

AVDELNING VIII

KOMPENSATION, ANSVARSFRÅGOR OCH BEVIS

Artikel 30

Kompensationsordning

Om ett betalningsuppdrag inte kan avvecklas under samma affärsdag som det accepterades p.g.a. en teknisk funktionsstörning i TARGET2 ska [ange centralbankens namn] erbjuda kompensation till de berörda direkta deltagarna i enlighet med det särskilda förfarandet i tillägg II.

Artikel 31

Ansvarsfrågor

1.   När [ange centralbankens namn] och deltagarna fullgör sina skyldigheter enligt dessa villkor ska de vara bundna av en allmän skyldighet att iaktta rimlig aktsamhet i relationen till varandra.

2.   [Ange centralbankens namn] ska vara ansvarig mot sina deltagare i bedrägerifall (inklusive men inte begränsat till avsiktlig försummelse) eller grov vårdslöshet, för förlust som uppstår genom driften av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens]. I fall då enkel vårdslöshet föreligger ska [ange centralbankens namn] ansvar vara begränsat till deltagarens direkta förlust, dvs. transaktionsbeloppet i fråga och/eller förlusten av ränta på detta, exklusive indirekta förluster.

3.   [Ange centralbankens namn] är inte ansvarig för förlust som beror på en funktionsstörning eller fel i den tekniska infrastrukturen (inklusive, men inte begränsat till infrastrukturen för datorn för [ange centralbankens namn], program, uppgifter, användningar eller nätverk) om funktionsstörningen eller felet uppkommer trots att [ange centralbankens namn] har vidtagit de åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda sådan infrastruktur mot funktionsstörningar eller fel och att lösa följderna av sådana funktionsstörningar eller fel (det senare inklusive, men inte begränsat till att initiera och slutföra kontinuitetsskyddet och reservrutinsförfarandena som avses i tillägg IV).

4.   [Ange centralbankens namn] ska inte vara ansvarig

a)

i den utsträckning förlusten är orsakad av deltagaren, eller

b)

om förlusten orsakats av externa händelser som ligger utom [ange centralbankens namn] rimliga kontroll (force majeure).

5.   Bortsett från [ange nationella lagbestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (11) ska punkterna 1–4 tillämpas i den utsträckning som ansvaret för [ange centralbankens namn] kan uteslutas.

6.   [Ange centralbankens namn] och deltagarna ska vidta alla lämpliga och praktiska åtgärder för att begränsa skada eller förlust som avses i denna artikel.

7.   Vid utförandet av vissa eller alla sina skyldigheter enligt dessa villkor får [ange centralbankens namn] uppdra tredje parter i eget namn, särskilt leverantörer av telekommunikationer, andra nätverksleverantörer eller andra enheter om detta är nödvändigt för att fullgöra [ange centralbankens namn] skyldigheter eller är gängse marknadspraxis. [Ange centralbankens namn] skyldighet ska begränsas till att välja ut och uppdra tredje parter och [ange centralbankens namn] ansvar ska begränsas i enlighet därmed. I detta stycke ska nationella centralbanker som tillhandahåller SSP inte anses vara tredje parter.

Artikel 32

Bevis

1.   Såvida inte annat anges i dessa villkor ska alla betalningar och meddelanden i samband med verkställande av betalningsuppdrag avseende TARGET2, såsom bekräftelser av debiteringar eller krediteringar eller kontoutdrag mellan [ange centralbankens namn] och deltagarna göras genom leverantören av nätverkstjänster.

2.   Elektroniska eller skriftliga upptagningar av de meddelanden som bevaras av [ange centralbankens namn] eller av leverantören av nätverkstjänster ska accepteras som bevis på de betalningar som verkställs genom [ange centralbankens namn]. Den sparade eller printade versionen av det ursprungliga meddelandet från leverantören av nätverkstjänster ska accepteras som bevismaterial, oavsett formen på det ursprungliga meddelandet.

3.   Om en deltagares förbindelse till leverantören av nätverkstjänster misslyckas ska deltagaren använda alternativa sätt för meddelandeförmedling i enlighet med tillägg IV. I sådana fall ska den sparade eller printade versionen av meddelandet som framställts av [ange centralbankens namn] ha samma bevisvärde som det ursprungliga meddelandet, oavsett form.

4.   [Ange centralbankens namn] ska ha fullständiga register över betalningsuppdrag som lämnats och betalningar som mottagits av deltagare för en period på [ange den period som krävs enligt nationell rätt] från den tidpunkt då sådana betalningsuppdrag lämnas och betalningar mottas, förutsatt att dessa fullständiga register täcker minst fem år för varje deltagare i TARGET2 som omfattas av kontinuerlig vaksamhet enligt de restriktiva åtgärder som har antagits av Europeiska unionens råd eller medlemsstaterna, eller mer om detta krävs enligt särskilda bestämmelser.

5.   [Ange centralbankens namn] egen bokföring och register (vare sig på papper, mikrofilm, mikrofiche, genom elektronisk eller magnetisk registrering, i en annan form som kan återges mekaniskt eller på annat sätt) ska accepteras som bevismedel för deltagarnas skyldigheter och för fakta och händelser som parterna förlitar sig på.

AVDELNING IX

UPPHÖRANDE AV DELTAGANDE OCH STÄNGNING AV KONTON

Artikel 33

Längd och ordinarie upphörande av deltagande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34 ska deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] vara på obestämd tid.

2.   En deltagare får säga upp sitt deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] när som helst med 14 affärsdagars uppsägningstid, såvida den inte överenskommer om en kortare uppsägningstid med [ange centralbankens namn].

3.   [Ange centralbankens namn] får säga upp en deltagares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] när som helst med tre månaders uppsägningstid, såvida den inte överenskommer om en kortare uppsägningstid med den deltagaren.

4.   Då deltagandet upphör, ska skyldigheterna om sekretess i artikel 38 förbli i kraft för en period om fem år som börjar på dagen för upphörandet.

5.   Då deltagandet upphör ska den berörda deltagarens PM-konton stängas i enlighet med artikel 35.

Artikel 34

Avstängning och extraordinärt upphörande av deltagande

1.   En deltagares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska avslutas omedelbart utan uppsägningstid eller avstängas om en av följande bristande uppfyllelser uppkommer:

a)

Ett insolvensförfarande inleds, och/eller

b)

deltagaren inte längre uppfyller villkoren för tillträde enligt artikel 4.

2.   [Ange centralbankens namn] får utan uppsägningstid säga upp eller avstänga en deltagare från deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] om

a)

en eller flera bristande uppfyllelser (andra än de som hänvisas till i punkt 1) uppstår,

b)

deltagaren väsentligen bryter mot dessa villkor,

c)

deltagaren misslyckas med att utföra en väsentlig skyldighet gentemot [ange centralbankens namn],

d)

deltagaren är utesluten från, eller på ett annat sätt upphör att vara medlem i, en TARGET2 CUG,

e)

en annan deltagarrelaterad händelse inträffar som, enligt [ange centralbankens namn] bedömning, skulle äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] eller ett annat delsystem i TARGET2, eller som skulle äventyra [ange centralbankens namn] utförande av sina uppgifter enligt beskrivningen i [ange relevant nationell lagstiftning] och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, eller som av försiktighetsskäl bedöms medföra risker, och/eller

f)

en nationell centralbank stänger av eller säger upp deltagarens tillgång till intradagskredit enligt punkt 12 i bilaga III.

3.   När [ange centralbankens namn] utövar sin befogenhet enligt punkt 2 ska den bl.a. beakta hur allvarlig den bristande uppfyllelsen eller de händelser som omnämns i punkterna a–c är.

4.

a)

Om [ange centralbankens namn] avstänger eller säger upp en deltagares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] enligt punkt 1 eller 2 ska [ange centralbankens namn] omedelbart informera den deltagaren, andra centralbanker och andra deltagare om sådan avstängning eller uppsägning genom ett sändningsmeddelande via ICM.

b)

Om [ange centralbankens namn] informeras av en annan centralbank om avstängning eller uppsägning av en deltagare i ett annat delsystem i TARGET2 ska [ange centralbankens namn] omedelbart informera sina deltagare om sådan avstängning eller uppsägning genom ett sändningsmeddelande via ICM.

c)

Så fort ett sådant sändningsmeddelande via ICM har mottagits av deltagarna ska de senare anses vara informerade om uppsägningen/avstängningen av en deltagares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] eller ett annat delsystem i TARGET2. Deltagarna ska bära skadan för förluster som uppstår från lämnandet av ett betalningsuppdrag till deltagare som har avstängts eller sagts upp från deltagande om ett sådant betalningsuppdrag infördes i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] efter mottagandet av sändningsmeddelandet via ICM.

5.   Då en deltagares deltagande sägs upp ska TARGET2-[ange centralbanks/-landsreferens] inte acceptera några nya betalningsuppdrag från en sådan deltagare. Betalningsuppdrag i kö, lagrade betalningsuppdrag eller nya betalningsuppdrag till förmån för en sådan deltagare ska returneras.

6.   Om en deltagare avstängs från TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], ska alla dess ingående betalningar och utgående betalningsuppdrag lagras och endast införas i ingångsprocessen efter det att de uttryckligen har accepterats av den avstängda deltagarens centralbank.

Artikel 35

Stängning av PM-konton

1.   Deltagare kan stänga sina PM-konton när som helst förutsatt att de ger [ange centralbankens namn] 14 affärsdagars uppsägningstid om detta.

2.   Då deltagandet upphör i enlighet antingen med artikel 33 eller 34 ska [ange centralbankens namn] stänga den berörda deltagarens PM-konton efter att ha

a)

avvecklat eller returnerat köade betalningsuppdrag, och

b)

utnyttjat sin rätt till pant eller kvittning enligt artikel 36.

AVDELNING X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36

[Ange centralbankens namn] rätt till pant och kvittning

1.   [Ange om tillämpligt: [Ange centralbankens namn] ska ha en pant på deltagarens rådande och framtida kreditsaldon på sina PM-konton, och därigenom ställa säkerhet för rådande och framtida fordringar som härrör från det rättsliga förhållandet mellan parterna.]

1a.   [Ange om tillämpligt: En deltagares nuvarande och framtida fordringar gentemot [ange centralbankens namn] som härrör från ett kreditsaldo på PM-kontot ska överföras till [ange centralbankens namn] som säkerhet för nuvarande eller framtida fordringar som [ange centralbankens namn] har gentemot deltagaren som härrör från [ange referens till det arrangemang som genomför dessa villkor]. Sådan säkerhet ska skapas av det blotta faktum att medlen har krediterats deltagarens PM-konto.]

1b.   [Ange om tillämpligt: [Ange centralbankens namn] ska ha säkerhet i deltagarens nuvarande och framtida kreditsaldon på deras PM-konton, vilket därigenom innebär att säkerhet ställts för nuvarande och framtida fordringar som härrör från det rättsliga förhållandet mellan parterna.]

2.   [Ange om tillämpligt: [Ange centralbankens namn] ska ha den rätt som anges i punkt 1, även om dess fordringar endast är villkorliga eller ännu inte förfallna.]

3.   [Ange om tillämpligt: Deltagaren, som agerar i kapacitet av innehavare till ett PM-konto, medger härmed inrättandet av en pant till förmån för [ange centralbankens namn], hos vilken kontot har öppnats; detta medgivande ska utgöra tillhandahållandet av pantsatta tillgångar till [ange centralbankens namn] som hänvisas till enligt [ange relevant nationellt adjektiv] lagstiftning. Belopp som betalas in till det PM-konto vars saldo har pantsatts ska, av det blotta faktum att det betalas in, utan några begränsningar vara oåterkalleligen pantsatt som säkerhet för att de säkerställda skyldigheterna ska fullgöras fullt ut.]

4.   Om

a)

en bristande uppfyllelse som avses i artikel 34.1, eller

b)

varje annan typ av bristande uppfyllelse eller händelse som avses i artikel 34.2 som har medfört uteslutning/avstängning av en deltagares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] inträffar ska, trots att ett insolvensförfarande avseende deltagaren inletts och trots överlåtelse, rättsligt eller annat beslagtagande eller annan disposition av eller avseende deltagarens rättigheter, alla deltagarens skyldigheter automatiskt och omedelbart förfalla till betalning och verkställas, utan föregående underrättelse och utan behov av något förhandsgodkännande av en myndighet, så att de omedelbart fullgörs. Vidare ska de ömsesidiga skyldigheterna för en deltagare och [ange centralbankens namn] automatiskt kvittas mot varandra och den part som är skyldig den största summan ska betala skillnaden till den andra.

5.   [Ange centralbankens namn] ska omedelbart underrätta deltagaren om kvittning i enlighet med punkt 4 efter det att sådan kvittning har ägt rum.

6.   [Ange centralbankens namn] får utan föregående underrättelse debitera en deltagares PM-konto med det belopp som deltagaren är skyldig [ange centralbankens namn] som härrör från det rättsliga förhållandet mellan deltagaren och [ange centralbankens namn].

Artikel 37

Säkerhetsrätter avseende medel på underordnade konton

1.   [Ange centralbankens namn] ska ha [ange referens till en teknik för säkerheter enligt det tillämpliga rättssystemet] över saldot på en deltagares underkonto som har öppnats för avveckling av betalningsinstruktioner relaterade till det anslutna systemet enligt arrangemangen mellan det relevanta anslutna systemet och dess centralbank. Ett sådant saldo ska utgöra säkerhet för deltagarens skyldighet som avses i punkt 7 gentemot [ange centralbankens namn] avseende en sådan avveckling

2.   [Ange centralbankens namn] ska frysa saldot på deltagarens underkonto efter en underrättelse från det anslutna systemet (via ”meddelande om att cykeln påbörjas”). I tillämpliga fall ska [ange centralbankens namn] därefter öka eller minska det frysta saldot genom att betalningar avseende systemöverskridande avveckling krediteras eller debiteras underkontot eller genom att likviditetsöverföringar krediteras underkontot. En sådan frysning ska upphöra efter en underrättelse från det anslutna systemet (via ett ”meddelande om att cykeln avslutas”).

3.   Genom att bekräfta frysningen av saldot på deltagarens underkonto garanterar [ange centralbankens namn] det anslutna systemet betalning upp till beloppet för detta särskilda saldo. Genom att i tillämpliga fall bekräfta ökningen eller minskningen av det frysta saldot när betalningar avseende systemöverskridande avveckling krediteras eller debiteras underkontot eller när likviditetsöverföringar krediteras underkontot, ska garantin automatiskt ökas eller minskas i betalningsbeloppet. Utan att det påverkar tillämpningen av ovannämnda ökning eller minskning av garantin ska denna garanti vara oåterkallelig, ovillkorlig och realiserbar vid första begäran. Om [ange centralbankens namn] inte är det anslutna systemets centralbank ska [ange centralbankens namn] anses vara instruerad att lämna den ovannämnda garantin till det anslutna systemets centralbank.

4.   Om inga insolvensförfaranden finns beträffande deltagaren, ska betalningsinstruktioner relaterade till det anslutna systemet för regleringen av deltagarens avvecklingsskyldighet avvecklas utan att dra på garantin och utan tillgång till säkerhetsrätten över saldot på deltagarens underkonto.

5.   Om deltagaren är insolvent ska betalningsinstruktionen relaterad till det anslutna systemet för reglering av deltagarens avvecklingsskyldighet vara ett första krav på betalning enligt garantin. Debiteringen av det angivna beloppet från deltagarens underkonto (och kreditering av det anslutna systemets tekniska konto) ska därför likaså involvera fullgörandet av [ange centralbankens namn] garantiskyldighet och en realisering av dess säkerhetsrätt över saldot på deltagarens underkonto.

6.   Garantin ska utgå då det anslutna systemet meddelar att avvecklingen har avslutats (genom ett meddelande om att cykeln avslutas).

7.   Deltagaren ska vara skyldig att ersätta [ange centralbankens namn] alla betalningar som görs av denne enligt en sådan garanti.

Artikel 38

Sekretess

1.   [Ange centralbankens namn] ska sekretessbelägga all känslig eller hemlig information, inklusive sådan information som rör betalning, teknisk eller organisatorisk information som avser deltagaren eller deltagarens kunder, såvida inte deltagaren eller dennes kund har givit sitt skriftliga medgivande till att offentliggöra [inför följande mening om den är tillämplig enligt nationell rätt: eller sådant offentliggörande är tillåtet eller krävs enligt [ange adjektiv som hör till namnet på landet] lagstiftning].

2.   Med avvikelse från punkt 1, samtycker deltagaren till att [ange centralbankens namn] får visa betalning, teknisk eller organisatorisk information avseende deltagaren eller deltagarens kunder som erhållits under driften av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] till andra centralbanker eller tredje parter som är involverade i driften av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], i den utsträckning detta är nödvändigt för att TARGET2 ska fungera effektivt, eller till tillsynsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag. [Ange centralbankens namn] ska inte vara ansvarig för de finansiella och kommersiella följderna av ett sådant offentliggörande.

3.   Med avvikelse från punkt 1 och förutsatt att detta inte möjliggör, direkt eller indirekt, att deltagaren eller deltagarens kunder identifieras, får [ange centralbankens namn] använda, röja eller publicera betalningsinformation avseende deltagaren eller deltagarens kunder för statistiska, historiska, vetenskapliga eller andra ändamål vid utövandet av sina offentliga funktioner eller funktionerna för andra offentliga organ till vilka informationen röjs.

4.   Information avseende driften av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] som deltagarna har haft tillgång till kan endast användas för de ändamål som fastslås i dessa villkor. Deltagare ska hålla sådan information hemlig, såvida inte [ange centralbankens namn] uttryckligen har givit sitt skriftliga medgivande att röja informationen. Deltagarna ska säkerställa att tredje parter till vilka de lägger ut på entreprenad, delegerar eller lägger ut uppgifter på underleverantör och som har eller kan ha betydelse för fullgörandet av deras skyldigheter enligt dessa villkor är bundna av sekretesskraven i denna artikel.

5.   [Ange centralbankens namn] ska för avvecklingen av betalningsuppdrag auktoriseras att verkställa och överföra de nödvändiga uppgifterna till leverantören av nätverkstjänster.

Artikel 39

Uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt, administrativa eller restriktiva åtgärder och relaterade frågor

1.   Deltagarna ska anses vara medvetna om, och ska fullgöra alla sina skyldigheter som är relaterade till lagstiftning om uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, spridningskänslig nukleär verksamhet och utveckling av kärnvapenbärare, särskilt vad gäller genomförandet av lämpliga åtgärder avseende betalningar som debiteras eller krediteras deras PM-konton. Deltagarna ska också bekanta sig med den policy för dataåtkomst som leverantören av nätverkstjänster har innan de ingår ett avtalsrättsligt förhållande med denne.

2.   Deltagarna ska anses ha auktoriserat [ange centralbankens namn] att erhålla information relaterad till dem från en finansiell myndighet eller tillsynsmyndighet, vare sig den är nationell eller utländsk, om sådan information är nödvändig för deltagarens deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

3.   Deltagare som agerar som betaltjänstleverantör för en betalare eller betalningsmottagare ska uppfylla samtliga krav som uppstår till följd av de administrativa eller restriktiva åtgärder som införts enligt artikel 75 respektive 215 i det fördrag som de omfattas av, vilket även gäller i fråga om underrättelse om och/eller erhållande av en behörig myndighets medgivande när det gäller bearbetande av transaktioner. Dessutom:

a)

När [ange centralbankens namn] är betaltjänstleverantör för en deltagare som är betalare

i)

ska deltagaren göra den underrättelse som krävs eller erhålla medgivande för den centralbank som i första hand omfattas av kravet att göra underrättelsen eller erhålla samtycke, och ska för [ange centralbankens namn] styrka att underrättelse har gjorts eller medgivande har erhållits,

ii)

ska deltagaren inte införa några uppdrag om betalningsöverföring i TARGET2 förrän den har fått bekräftelse från [ange centralbankens namn] att den nödvändiga underrättelsen har gjorts eller medgivande har erhållits av betalningsmottagarens betaltjänstleverantör eller för dennes räkning,

b)

När [ange centralbankens namn] är betaltjänstleverantör för en deltagare som är betalningsmottagare ska deltagaren göra den underrättelse som krävs eller erhålla medgivande för den centralbank som i första hand omfattas av kravet att göra underrättelsen eller erhålla samtycke, och ska för [ange centralbankens namn] styrka att underrättelse har gjorts eller medgivande har erhållits.

I detta stycke ska begreppen ”betaltjänstleverantör”, ”betalare” och ”betalningsmottagare” ha samma betydelse som de tillskrivs i de tillämpliga administrativa eller restriktiva åtgärderna.

Artikel 40

Uppsägningar

1.   Om inte annat anges i dessa villkor, ska alla uppsägningar som krävs eller är tillåtna enligt dessa villkor sändas med registrerad post, fax eller på annat skriftligt sätt eller genom ett meddelande som bestyrkts genom leverantören av nätverkstjänster. Uppsägningar till [ange centralbankens namn] ska inges till avdelningschefen för [ange avdelning för betalningssystem eller den relevanta centralbanksenheten] i [ange centralbankens namn], [ange relevant adress för centralbanken] eller till [ange centralbankens BIC-adress]. Uppsägningar till deltagaren ska skickas till dennes adress, fax eller BIC-adress som deltagaren då och då meddelar [ange centralbankens namn].

2.   För att bevisa att en uppsägning har skickats ska det vara tillräckligt att visa att uppsägningen levererades till den relevanta adressen eller att kuvertet som innehöll uppsägningen adresserades på ett korrekt sätt och postades.

3.   Alla uppsägningar ska meddelas på [ange relevant nationellt språk och/eller ”engelska”].

4.   Deltagarna ska vara bundna av alla [ange centralbankens namn] formulär och handlingar som deltagarna har fyllt i och/eller undertecknat, inklusive men inte begränsat till formulär för insamling av basdata, som det hänvisas till i artikel 8.2 a, och information som tillhandahålls enligt artikel 11.5, som lämnades i enlighet med punkterna 1 och 2 och som [ange centralbankens namn] rimligen tror ha mottagit från deltagarna, deras anställda eller ombud.

Artikel 41

Avtalsförhållande med leverantören av nätverkstjänster

1.   I dessa villkor ska leverantören av nätverkstjänster vara SWIFT. Varje deltagare ska ingå ett separat avtal med SWIFT avseende de tjänster som ska tillhandahållas av SWIFT i förhållande till deltagarens användning av TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens]. Det rättsliga förhållandet mellan en deltagare och SWIFT ska exklusivt styras av SWIFT:s villkor.

2.   Varje deltagare ska också delta i en TARGET2 CUG, såsom de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP har specificerat som agerar som serviceadministratör för SWIFT för SSP. Tillträde och uteslutning av en deltagare till eller från en TARGET2 CUG ska få verkan så snart det meddelats SWIFT av en serviceadministratör för SWIFT.

3.   Deltagarna ska uppfylla villkoren för TARGET2 SWIFT Service Profile, som görs tillgänglig av [ange centralbankens namn].

4.   De tjänster som tillhandahålls av SWIFT ska inte utgöra en del av de tjänster som ska utföras av [ange centralbankens namn] avseende TARGET2.

5.   [Ange centralbankens namn] ska inte vara ansvarig för SWIFT:s handlingar, fel eller försummelser (inklusive dess direktörer, personal och underleverantörer) såsom tillhandahållare av SWIFT-tjänster, eller för handlingar, fel eller försummelser hos nätverksleverantörer som utvalts av deltagarna för att få tillträde till SWIFT:s nätverk.

Artikel 42

Ändringsförfarande

[Ange centralbankens namn] får när som helst ensidigt ändra dessa villkor, inklusive deras tillägg. Ändringar av dessa villkor, inklusive tilläggen, ska tillkännages genom [ange relevanta medel för tillkännagivande]. Ändringar ska anses ha accepterats såvida inte deltagaren uttryckligen motsäger sig detta inom 14 dagar från det att den underrättats om sådana ändringar. Om en deltagare motsätter sig ändringen har [ange centralbankens namn] rätt att omedelbart avsluta den deltagarens deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och stänga dess PM-konton.

Artikel 43

Tredje parts rättigheter

1.   Rättigheter, intressen, skyldigheter, ansvar och fordringar som uppkommer av eller är relaterade till dessa villkor ska inte överföras, pantsättas eller överföras av deltagarna till en tredje part utan [ange centralbankens namn] skriftliga medgivande.

2.   Dessa villkor skapar inte rättigheter till förmån för eller skyldigheter avseende en enhet annan än [ange centralbankens namn] och deltagare i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

Artikel 44

Tillämplig lag, jurisdiktion och plats för utförande av prestationer

1.   Det bilaterala förhållandet mellan [ange centralbankens namn] och deltagarna i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska styras av [ange adjektiv relaterat till landets namn] lagstiftning.

2.   Utan att det påverkar behörigheten för Europeiska unionens domstol, ska en tvist som uppstår i ett ärende som relaterar till det förhållande som avses i punkt 1 falla under den exklusiva behörigheten av de behöriga domstolarna i [ange var centralbanken har sitt säte].

3.   Platsen för utförandet av det rättsliga förhållandet mellan [ange referens till centralbanken] och deltagarna ska vara [ange den plats där centralbanken har sitt säte].

Artikel 45

Särskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig ska detta inte hindra tillämpligheten av andra bestämmelser i dessa villkor.

Artikel 46

Ikraftträdande och bindande natur

1.   Dessa villkor blir gällande från och med [ange relevant datum].

2.   [Ange om tillämpligt enligt relevant nationell lagstiftning: Genom att delta i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] samtycker deltagare automatiskt till dessa villkor mellan sig och i förhållande till [ange centralbankens namn].


(1)  Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument som finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ”legally and operationally located in the euro area” av den 20 november 2008 samt e) The Eurosystem oversight policy framework av juli 2011.

(2)  EUT L 30, 30.1.2013, s. 1.

(3)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 2238/2004 av den 29 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS 1, IAS nr 1–10, 12–17, 19–24, 27–38, 40 och 41 samt SIC nr 1–7, 11–14, 18–27 och 30–33 (EUT L 394, 31.12.2004, s. 1).

(5)  EUT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(6)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 1.

(7)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.

(9)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(10)  EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.

(11)  EUT L 319, 5.2.2007, s. 1.

Tillägg I

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR VERKSTÄLLANDET AV BETALNINGSUPPDRAG

Utöver de harmoniserade villkoren ska följande bestämmelser tillämpas på verkställandet av betalningsuppdrag:

1.   Tekniska krav för deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] avseende infrastruktur, nätverk och format

1)

TARGET2 använder SWIFT-tjänster för utbytet av meddelanden. Varje deltagare behöver därför en förbindelse till SWIFT:s Secure IP Network. Varje deltagares PM-konto ska identifieras som en åtta- eller elvasiffrig SWIFT BIC. Vidare ska varje deltagare klara en serie tester för att pröva dess tekniska och operativa kompetens innan den kan delta i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

2)

För lämnandet av betalningsuppdrag och utbytet av betalningsmeddelanden i PM ska SWIFTNet FIN Y-copy-tjänster användas. En SWIFT Closed User Group (CUG) ska inrättas för detta ändamål. Betalningsuppdrag inom en sådan TARGET2 CUG ska adresseras direkt till den mottagande TARGET2-deltagaren genom att dess BIC införs i huvudet på SWIFTNet FIN-meddelandet.

3)

För information och kontrollservice kan följande SWIFTNet-tjänster användas:

a)

SWIFTNet InterAct.

b)

SWIFTNet FileAct.

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Säkerheten i meddelandeutbytet mellan deltagarna ska uteslutande vara beroende av SWIFT:s Public Key Infrastructure (PKI)-tjänst. Information om PKI-tjänsten finns tillgänglig i den dokumentation som SWIFT tillhandahåller.

5)

”Förvaltningen av det bilaterala förhållandet” som tillhandahålls av SWIFT:s Relationship Management Application (RMA) ska endast användas med SSP:s centraldestinations-BIC och inte för betalningsmeddelanden mellan TARGET2-deltagare.

2.   Typ av betalningsmeddelanden

1)

Följande typer av SWIFTNet FIN/SWIFT-meddelanden verkställs:

Meddelandetyp

Typ av användning

Beskrivning

MT 103

Obligatoriskt

Kundbetalning

MT 103+

Obligatoriskt

Kundbetalning (Straight Through Processing)

MT 202

Obligatoriskt

Betalning bank till bank

MT 202COV

Obligatoriskt

Cover payments

MT 204

Frivilligt

Betalning genom direktdebitering

MT 011

Frivilligt

Underrättelse om leverans

MT 012

Frivilligt

Sändarmeddelande

MT 019

Obligatoriskt

Underrättelse om borttagning

MT 900

Frivilligt

Debiteringsbekräftelse/förändring av kreditlinje

MT 910

Frivilligt

Krediteringsbekräftelse/förändring av kreditlinje

MT 940/950

Frivilligt

(Kund) kontoutdrag

MT 011, MT 012 och MT 019 är SWIFT-systemmeddelanden.

2)

När direkta deltagare anmäler sig hos TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska de meddela vilken typ av frivilligt meddelande de kommer att använda, med undantag av MT 011 och MT 012-meddelanden i förhållande till vilka direkta deltagare från tid till annan ska besluta huruvida de ska erhålla dem eller inte med hänvisning till specifika meddelanden.

3)

Deltagare ska följa meddelandestrukturen för SWIFT och fältspecifikationerna enligt anvisningarna i SWIFT-dokumentationen och enligt restriktionerna för TARGET2, enligt beskrivningen i kapitel 9.1.2.2 i de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare (UDFS, User Detailed Functional Specifications), bok 1.

4)

Innehållet i fälten ska valideras på TARGET2-[ange lands/centralbanksreferens]-nivå i enlighet med UDFS-kraven. Deltagare kan sinsemellan komma överens om särskilda regler avseende innehållet i fälten. I TARGET2-[ange lands/centralbanksreferens] kommer det emellertid inte att ske några särskilda kontroller av huruvida deltagarna följer sådana regler eller inte.

5)

MT 202COV-meddelanden ska användas för att utföra s.k. cover payments, dvs. betalningar som utförs av korrespondentbanker för att avveckla (täcka) meddelanden om betalningsöverföring som lämnas till en kundbank genom andra, mer direkta medel. De uppgifter om kunderna som ingår i MT 202COV ska inte visas i ICM.

3.   Duplikatkontroll

1)

Alla betalningsuppdrag ska gå igenom en duplikatkontroll, vilket har till syfte att avvisa betalningsuppdrag som av misstag har lämnats mer än en gång.

2)

Följande fält i typerna av SWIFT-meddelanden ska kontrolleras:

Detaljer

Del av SWIFT-meddelandet

Fält

Sändare

Basic Header

LT-adress

Meddelandetyp

Application Header

Meddelandetyp

Mottagare

Application Header

Destinationsadress

Transaktionens referensnummer (TRN)

Text Block

:20

Relaterad referens

Text Block

:21

Valutadagen

Text Block

:32

Belopp

Text Block

:32

3)

Om alla de fält som anges i punkt 2 avseende ett nyligen lämnat betalningsuppdrag är identiska med dem som är i relation till ett betalningsuppdrag som redan har accepterats, ska det nyligen lämnade betalningsuppdraget returneras.

4.   Felkoder

Om ett betalningsuppdrag avvisas ska den uppdragsgivande deltagaren få en underrättelse om borttagning (MT 019) som anger skälet för avvisande genom användning av felkoder. Felkoderna definieras i kapitel 9.4.2 i UDFS.

5.   Förutbestämda avvecklingstider

1)

För betalningsuppdrag där Earliest Debit Time Indicator används, ska kodordet ”/FROTIME/” användas.

2)

För betalningsuppdrag där Latest Debet Time Indicator används, ska två alternativ finnas.

a)

Kodordet ”/REJTIME/”: om betalningsuppdrag inte kan avvecklas inom den indikerade debettiden ska betalningsuppdraget returneras.

b)

Kodordet ”/TILTIME/”: om betalningsuppdraget inte kan avvecklas inom den indikerade debettiden ska betalningsuppdraget inte returneras utan behållas i den relevanta kön.

Enligt båda alternativen ska en underrättelse automatiskt sändas via ICM om ett betalningsuppdrag med Latest Debit Time Indicator inte har avvecklats 15 minuter före den tid som anges i denna.

3)

Om kodordet ”/CLSTIME/” används ska betalningen behandlas på samma sätt som ett betalningsuppdrag som avses i stycke 2 b.

6.   Avveckling av betalningsuppdrag i ingångsprocessen

1)

Avräkningskontroller och, där det är tillämpligt, utvidgade avräkningskontroller (båda termerna definierade i punkterna 2 och 3) ska utföras på betalningsuppdrag som införs i ingångsprocessen för att tillhandahålla snabb och likviditetssparande bruttoavveckling av betalningsuppdrag.

2)

En avräkningskontroll ska avgöra huruvida betalningsmottagarens betalningsuppdrag som är först i den mycket brådskande, eller om detta inte är tillämpligt, brådskande kön, är tillgängliga för att avräknas mot betalarens betalningsuppdrag (nedan kallad avräkning av betalningsuppdrag). Om ett motstående betalningsuppdrag inte tillhandahåller tillräckliga medel för respektive betalares betalningsuppdrag i ingångsprocessen ska det avgöras huruvida tillräckliga medel finns tillgängliga på betalarens PM-konto.

3)

Om avräkningskontrollen misslyckas får [ange centralbankens namn] tillämpa en utvidgad avräkningskontroll. En utvidgad avräkningskontroll avgör huruvida avräknande betalningsuppdrag finns tillgängliga i någon av betalningsmottagarnas köer oavsett när de anslöt sig till kön. Men om det i betalningsmottagarens kö finns betalningsuppdrag med högre prioritet adresserade till andra TARGET2-deltagare får FIFO-principen endast brytas om avvecklingen av ett sådant avräknande betalningsuppdrag skulle resultera i en likviditetsökning för betalningsmottagaren.

7.   Avveckling av betalningsuppdrag i kön

1)

Behandlingen av betalningsuppdrag placerade i kö beror på vilken prioritetsklass den tillordnats av den uppdragsgivande deltagaren.

2)

Betalningsuppdrag i mycket brådskande och brådskande köer ska avvecklas genom att avräkningskontrollerna i punkt 6 används, vilket börjar med det betalningsuppdrag som står längst fram i kön i fall där det finns en likviditetsökning eller det sker en intervention på könivån (ändring av köpositionen, avvecklingstiden eller prioriteten, eller återkallelse av betalningsuppdraget).

3)

Betalningsuppdrag i den normala kön ska avvecklas på rullande basis inklusive alla mycket brådskande och brådskande betalningsuppdrag som ännu inte har avvecklats. Olika optimeringsmekansimer (algoritmer) används. Om en algoritm är framgångsrik, kommer de inkluderade betalningsuppdragen att avvecklas; om en algoritm misslyckas kommer de inkluderade betalningsuppdragen att förbli i kön. Tre algoritmer (1 till 3) ska tillämpas för att avräkna betalningsflöden. Genom algoritm 4 ska avvecklingsförfarande 5 (enligt definitionen i kapitel 2.8.1 i UDFS) vara tillgängligt för avvecklingen av betalningsinstruktioner för anslutna system. För att optimera avvecklingen av mycket brådskande transaktioner i anslutna system på deltagarnas underkonton ska en särskild algoritm (algoritm 5) användas.

a)

Enligt algoritm 1 (”allt-eller-inget”) ska [ange centralbankens namn], både för varje förhållande för vilket en bilateral gräns har satts och också för den totala summan av alla förhållanden för vilken en multilateral gräns har satts

i)

beräkna den totala likviditetsställningen för varje TARGET2-deltagares PM-konto genom att fastställa huruvida sammanläggningen av alla utgående och ingående betalningsuppdrag som väntar i kön är negativ eller positiv och, om summan är negativ, kontrollera huruvida den överstiger den deltagarens tillgängliga likviditet (den sammanlagda likviditeten ska utgöra den ”totala likviditetsställningen”), och

ii)

kontrollera huruvida de gränser och reserveringar som sätts av varje TARGET2-deltagare avseende varje relevant PM-konto respekteras.

Om resultatet av dessa beräkningar och kontroller är positivt för varje relevant PM-konto ska [ange centralbankens namn] och andra involverade centralbanker avveckla alla betalningar samtidigt på de berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton.

b)

Enligt algoritm 2 (”partiell”) ska [ange centralbankens namn]

i)

beräkna och kontrollera varje PM-kontos likviditetsställning, gränser och reserveringar liksom under algoritm 1, och

ii)

om den totala likviditetsställningen på ett eller flera PM-konton är negativ, ta bort enstaka betalningsuppdrag tills den totala likviditetsställningen på varje relevant PM-konto är positiv.

Förutsatt att tillräckliga medel finns, ska därefter [ange centralbankens namn] och de andra involverade centralbankerna, avveckla alla återstående betalningar (förutom de borttagna betalningsuppdragen) samtidigt på de berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton.

När [ange centralbankens namn] tar bort betalningsuppdrag ska den börja med den TARGET2-deltagarens PM-konto med den högsta negativa totala likviditetsställningen och med det betalningsuppdrag i slutet av kön som har den lägsta prioriteten. Urvalsförfarandet ska endast löpa en kort tid som bestäms av [ange centralbankens namn] enligt dess önskemål.

c)

Enligt algoritm 3 (”flerfaldig”) ska [ange centralbankens namn]

i)

jämföra TARGET2-deltagares PM-konton parvis för att avgöra huruvida betalningsuppdrag i kö kan avvecklas med den tillgängliga likviditeten hos de två berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton och inom de gränser som sätts av dem (genom att börja med det par PM-konton som har den minsta skillnaden mellan betalningsuppdrag som adresseras till varandra) och den centralbank/de centralbanker som är involverade ska boka dessa betalningar samtidigt på de två TARGET2-deltagarnas PM-konton, och

ii)

om, i förhållande till ett par PM-konton enligt beskrivningen i punkt i, likviditeten är otillräcklig för att finansiera den bilaterala positionen; ta bort enstaka betalningsuppdrag tills det finns tillräcklig likviditet. I detta fall ska den berörda centralbanken/centralbankerna avveckla de återstående betalningarna, förutom dem som tagits bort, samtidigt på de två TARGET2-deltagarnas PM-konton.

Efter att ha utfört de kontroller som specificeras enligt punkterna i–ii, ska [ange centralbankens namn] kontrollera de multilaterala avvecklingspositionerna (mellan en deltagares PM-konto och andra TARGET2-deltagares PM-konton avseende vilka en multilateral gräns har satts). För detta ändamål ska förfarandet som beskrivs enligt punkterna i–ii tillämpas i tillämpliga delar.

d)

Enligt algoritm 4 (”avveckling partiellt plus anslutet system”) ska [ange centralbankens namn] följa samma procedur som för algoritm 2, men utan att ta bort betalningsuppdrag avseende avvecklingen av ett anslutet system (vilket avvecklas på en samtidig multilateral basis).

e)

Enligt algoritm 5 (”avveckling med anslutet system via underkonton”) ska [ange centralbankens namn] följa samma procedur som för algoritm 1, förutom ändringen att [ange centralbankens namn] ska starta algoritm 5 via gränssnittet för det anslutna systemet (Ancillary System Interface) och ska endast kontrollera huruvida tillräckliga medel finns tillgängliga på deltagarnas underkonton. Dessutom ska inga gränser eller reserveringar beaktas. Algoritm 5 ska också löpa under avvecklingen på natten.

4)

Betalningsuppdrag som införs i ingångsprocessen efter det att algoritmerna 1–4 påbörjats får avvecklas omedelbart i ingångsprocessen om positionerna och gränserna för de berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton är kompatibla med både avvecklingen av dessa betalningsuppdrag och avvecklingen av betalningsuppdrag i det rådande optimeringsförfarandet. De två algoritmerna ska dock inte löpa samtidigt.

5)

Under den dagliga överföringsfasen ska algoritmerna löpa i följd. Så länge som det inte finns någon pågående samtidig multilateral avveckling av ett anslutet system ska ordningsföljden vara:

a)

Algoritm 1.

b)

Om algoritm 1 misslyckas; algoritm 2.

c)

Om algoritm 2 misslyckas; algoritm 3, eller om algoritm 2 lyckas; repetition av algoritm 1.

När samtidig multilateral avveckling (”procedur 5”) avseende ett anslutet system pågår ska algoritm 4 löpa.

6)

Algoritmerna ska löpa flexibelt genom att en fördefinierad tidsfördröjning sätts mellan tillämpningen av olika algoritmer för att säkerställa ett minimiintervall mellan två algoritmers löpande. Tidsföljden ska automatiskt kontrolleras. Manuell intervention ska vara möjlig.

7)

När ett betalningsuppdrag inkluderas i en löpande algoritm ska turordningen för ett betalningsuppdrag inte ändras (ändring av positionen i kön) eller återkallas. Begäran om ändring av turordningen eller återkallande av ett betalningsuppdrag ska ställas i kö till dess att algoritmen är komplett. Om det berörda betalningsuppdraget avvecklas medan algoritmen löper ska en begäran om turordningsändring eller återkallande avvisas. Om betalningsuppdraget inte avvecklas ska deltagarens begäran omedelbart tas i beaktande.

8.   Användning av ICM

1)

ICM kan användas för att få information och för att hantera likviditet. SWIFT:s Secure IP Network (SIPN) ska vara det underliggande tekniska kommunikationsnätverket för utbyte av information och utförande av kontrollåtgärder.

2)

Med undantag av lagrade betalningsuppdrag och uppgifter om basdata, ska endast uppgifter som avser den rådande affärsdagen vara tillgängliga via ICM. Skärmarna ska endast finnas på det engelska språket.

3)

Informationen ska tillhandahållas i ”dra”-form, vilket betyder att varje deltagare måste be att få informationen.

4)

Följande funktioner ska vara tillgängliga för att få använda ICM:

a)

Applikation-till-applikation (A2A)

I A2A överförs information och meddelanden mellan PM och deltagarens interna användning. Deltagaren måste därför säkerställa att en lämplig tillämpning finns tillgänglig för utbytet av XML-meddelanden (begäran och svar) med ICM via ett standardiserat gränssnitt. Ytterligare detaljer finns i ICM:s användarhandbok och i bok 4 i UDFS.

b)

Användare-till-applikation (U2A)

U2A medger direkt kommunikation mellan en deltagare och ICM. Informationen visas i en webbläsare i ett PC-system (SWIFT Alliance WebStation eller något annat gränssnitt som kan komma att krävas av SWIFT). För U2A-tillgång måste IT-infrastrukturen kunna klara cookies och JavaScript. Ytterligare detaljer finns i ICM:s användarhandbok.

5)

Varje deltagare ska ha åtminstone en SWIFT Alliance WebStation, eller något annat gränssnitt som kan komma att krävas av SWIFT, för att ha tillgång till ICM via U2A.

6)

Tillträdesrättigheter till ICM ska beviljas genom att använda SWIFT:s ”Role Based Access Control”. SWIFT:s ”Non-Repudiation of Emission” (NRE)-tjänst, som endast kan användas av deltagare, ger mottagaren av ett XML-meddelande möjlighet att bevisa att ett sådant meddelande inte har ändrats.

7)

Om en deltagare har tekniska problem och inte kan lämna något betalningsuppdrag kan den generera preformaterade alternativa klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar genom att använda ICM. [Ange centralbankens namn] ska öppna en sådan funktion på deltagarens begäran.

8)

Deltagare får också använda ICM för att överföra likviditet

a)

[ange om tillämpligt] från deras PM-konto till deras konto utanför PM,

b)

mellan PM-kontot och deltagarens underkonton, och

c)

från PM-kontot till det spegelkonto som förvaltas av det anslutna systemet.

9.   UDFS och ICM:s användarhandbok

Ytterligare detaljer och exempel som förklarar de ovanstående reglerna finns i UDFS och ICM:s användarhandbok, som ändras från tid till annan och offentliggörs på [ange centralbankens namns] webbplats och ECB:s webbplats på engelska.

Tillägg II

KOMPENSATIONSORDNING FÖR TARGET2

1.   Allmänna principer

a)

Om det uppstår en teknisk funktionsstörning i TARGET2 får direkta deltagare lämna in ansökningar om kompensation i enlighet med kompensationsordningen för TARGET2 i detta tillägg.

b)

Såvida inte ECB-rådet beslutar om annat ska kompensationsordningen för TARGET2 inte tillämpas om den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 beror på händelser utanför de berörda centralbankernas rimliga kontroll eller som beror på tredje parters gärningar eller försummelse.

c)

Kompensation enligt kompensationsordningen för TARGET2 ska vara det enda kompensationsförfarande som står till förfogande vid en teknisk funktionsstörning i TARGET2. Deltagare får dock använda andra rättsliga medel för att kräva kompensation för förluster. Om en deltagare accepterar ett kompensationserbjudande enligt kompensationsordningen för TARGET2, så innebär detta deltagarens oåterkalleliga avstående från alla ersättningskrav i samband med de betalningsuppdrag beträffande vilka den accepterar kompensation (inklusive krav på ersättning för indirekta förluster) som deltagaren kan ha gentemot en centralbank och att mottagandet av all motsvarande kompensation anses utgöra full och slutlig avveckling av alla sådana krav. Deltagaren ska gottgöra den berörda centralbanken till ett maximum av det belopp som mottas enligt kompensationsordningen för TARGET2 avseende ytterligare fordringar som tas upp av en annan deltagare eller en annan tredje part avseende betalningsuppdrag eller den berörda betalningen.

d)

Ett kompensationserbjudande innebär inte att [ange centralbankens namn] eller en annan centralbank medger ansvar för en teknisk funktionsstörning i TARGET2.

2.   Villkor för kompensationserbjudanden

a)

En betalare får lämna ett krav på en administrativ avgift och räntekompensation om en teknisk funktionsstörning i TARGET2 fått till följd att ett betalningsuppdrag inte avvecklades på den affärsdag då det accepterades.

b)

En betalningsmottagare kan lämna ett krav på en administrativ avgift om den p.g.a. en teknisk funktionsstörning i TARGET2 inte erhöll en betalning som skulle ha kommit på en viss affärsdag. Betalningsmottagaren får också lämna in ett krav för ränteersättning om ett eller flera villkor är uppfyllda:

i)

Om deltagarna som har tillgång till utlåningsfaciliteten: en betalningsmottagare p.g.a. en teknisk funktionsstörning i TARGET2 hade tillgång till utlåningsfaciliteten.

ii)

Vad gäller alla deltagare: det var tekniskt omöjligt att ha tillgång till penningmarknaden eller sådan återfinansiering var omöjlig på andra objektivt rimliga grunder.

3.   Beräkning av kompensationsbeloppet

a)

Avseende ett kompensationserbjudande för en betalare ska:

i)

Administrationsavgiften vara 50 euro för det första icke-avvecklade betalningsuppdraget, 25 euro för vart och ett av sådana påföljande fyra betalningsuppdrag och 12,50 euro för varje sådant ytterligare betalningsuppdrag. Administrationsavgiften ska beräknas separat i förhållande till varje betalningsmottagare.

ii)

Ränteersättningen fastställas genom tillämpning av en referensränta som ska fixeras från dag-till-dag. Denna referensränta ska vara den som är lägst av den genomsnittliga räntan för dagslån i euro (EONIA) och utlåningsräntan. Referensräntan ska tillämpas på det belopp av betalningsuppdraget som inte avvecklats till följd av den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 för varje dag under perioden från dagen för den faktiska, eller vad avser betalningsuppdrag som avses i punkt 2 b ii, det avsedda lämnandet av betalningsuppdraget till det datum då betalningsuppdraget var eller kunde ha blivit framgångsrikt avvecklat. Inkomster som kommer från placering av tillgodohavanden från icke-avvecklade betalningsuppdrag som inlåning hos Eurosystemet ska dras av från varje kompensationsbelopp.

iii)

Ingen ränteersättning ska betalas om och i den utsträckning tillgodohavanden från icke- avvecklade betalningsuppdrag placerades på marknaden eller användes för att uppfylla minimikraven.

b)

Avseende ett kompensationserbjudande för en betalningsmottagare ska:

i)

Administrationsavgiften vara 50 euro för det första icke-avvecklade betalningsuppdraget, 25 euro för vart och ett av sådana påföljande fyra betalningsuppdrag och 12,50 euro för varje sådant ytterligare betalningsuppdrag. Administrationsavgiften ska beräknas separat i förhållande till varje betalare.

ii)

Metoden i stycke a ii för beräkning av ränteersättningen ska tillämpas förutom det att ränteersättningen ska betalas till en räntesats som är lika med skillnaden mellan utlåningsräntan och referensräntan och ska beräknas på det belopp som utnyttjats av utlåningsfaciliteten till följd av den tekniska funktionsstörningen i TARGET2.

4.   Regler för handläggningen

a)

Ansökningar om kompensation ska göras på blankett som finns tillgänglig på [ange centralbankens namn] webbplats på engelska (se [ange referens till centralbankens webbplats]). Betalare ska lämna in en separat ansökningsblankett för varje betalningsmottagare och betalningsmottagare ska avge en separat ansökan för varje betalare. Tillräcklig ytterligare information och dokument ska tillhandahållas för att ligga till bakgrund för den information som anges i ansökningsblanketten. Endast en ansökan kan lämnas avseende en viss betalning eller betalningsuppdrag.

b)

Deltagarna ska lämna in sina ansökningsblanketter till [ange centralbankens namn] inom fyra veckor från dagen för den tekniska funktionsstörningen i TARGET2. En komplettering av uppgifter och bevis-material som begärts av [ange centralbankens namn] ska göras inom två veckor från begäran.

c)

[Ange centralbankens namn] ska granska ansökningarna och översända dem till ECB. Såvida inte annat beslutas av ECB-rådet och meddelas deltagarna ska alla ansökningar som tas emot bedömas senast fjorton veckor efter det att den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 uppstår.

d)

[Ange centralbankens namn] ska underrätta de berörda deltagarna om utfallet av den prövning som gjorts enligt punkt c ovan. Om bedömningen resulterar i ett kompensationserbjudande ska de berörda deltagarna, inom fyra veckor från mottagandet härav, för varje betalning eller betalningsuppdrag i var och en av ansökningarna, antingen förkasta erbjudandet eller godta det genom att skriva under ett standardiserat godkännande (i den form som återfinns på webbplatsen för [ange centralbankens namn] (se [ange referens till centralbankens webbplats]). Om [ange centralbankens namn] inte mottagit ett sådant brev inom fyra veckor ska de berörda deltagarna anses ha förkastat kompensationserbjudandet.

e)

[Ange centralbankens namn] ska göra kompensationsbetalningar vid mottagandet av deltagarens brev om godkännande av kompensationen. Ränta ska inte utgå på kompensationsbelopp.

Tillägg III

ANVISNINGAR FÖR KOMPETENS- OCH LANDSUTLÅTANDEN

[Ange centralbankens namn]

[adress]

Deltagande i [systemets namn]

[ort]

[datum]

Vi har ombetts att i egenskap av [interna eller externa] juridiska rådgivare till [ange deltagarens namn eller deltagarens filial] avseende frågor som uppstår enligt lagstiftningen i [ange den jurisdiktion där deltagaren är etablerad – nedan kallad jurisdiktionen] avge följande utlåtande enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen] i samband med deltagarens [ange namnet på deltagaren] (nedan kallad deltagaren) deltagande i [namnet på delsystemet i TARGET2] (nedan kallad systemet).

Detta utlåtande är begränsat till lagstiftningen i [jurisdiktionen] såsom denna ser ut vid tidpunkten för detta utlåtande. Vi har inte undersökt lagstiftningen i några andra jurisdiktioner för detta utlåtande och uttrycker eller antyder inga åsikter i detta hänseende. Alla uttalanden och åsikter som framgår nedan gäller i samma utsträckning och med samma giltighet enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen], oavsett huruvida deltagaren agerar genom sitt huvudkontor eller en eller flera filialer i eller utanför [jurisdiktionen] när betalningsuppdrag inlämnas och betalningar tas emot.

I.   UNDERSÖKTA DOKUMENT

Inom ramen för detta utlåtande har vi undersökt

1.

en bestyrkt kopia av deltagarens vid detta datum gällande [ange relevanta dokument för bolagets bildande],

2.

[i tillämpliga fall] ett utdrag från [ange relevant företagsregister] och [i tillämpliga fall] [register hos kreditinstitut eller liknande register],

3.

[i tillämpliga fall] en kopia av deltagarens licens eller annat tillstånd för att tillhandahålla banktjänster, investeringstjänster, överföringstjänster eller andra finansiella tjänster i [jurisdiktionen],

4.

[i tillämpliga fall] en kopia av ett beslut som antagits av styrelsen eller annat beslutande organ för deltagaren den [ange dag], [ange år], som visar att deltagaren samtycker till att ansluta sig till systemdokumenten enligt definitionen nedan, och

5.

[ange alla fullmakter och andra dokument som utgör eller bevisar nödvändiga befogenheter för den eller de personer som undertecknat de relevanta systemdokumenten (som definieras nedan) för deltagaren], och

alla övriga dokument som har ett samband med deltagarens grundande, befogenheter och tillstånd och är nödvändiga eller lämpliga för framtagandet av detta utlåtande (nedan kallade deltagarens dokument).

Inom ramen för detta utlåtande har vi också undersökt

1.

[ange hänvisning till de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren för deltagande i TARGET2] för systemet av den [ange datum] (nedan kallade reglerna), och

2.

[…].

Reglerna och […] betecknas nedan som ”systemdokument” (och tillsammans med deltagarens dokument som ”dokumenten”).

II.   ANTAGANDEN

Inom ramen för detta utlåtande har vi avseende dokumenten antagit att

1.

systemdokumenten som vi har erhållit är original eller rättvisande kopior,

2.

villkoren i systemdokumenten och de rättigheter och skyldigheter som skapas genom dem har giltighet och är rättsligt bindande enligt lagstiftningen i [ange referens till medlemsstaten i systemet] som ska gälla för dem, och valet av lagarna i [ange referens till medlemsstaten i systemet] som gäller för systemdokumenten erkänns enligt lagstiftningen i [ange referens till medlemsstaten i systemet],

3.

deltagarens dokument faller inom de berörda parternas kompetens och behörighet, och lagligen har godkänts, antagits eller utfärdats och, vid behov, överlämnats av dessa, och

4.

deltagarens dokument är bindande för de parter som de är riktade till och att det inte har brutits mot något av villkoren i dem.

III.   UTLÅTANDEN OM DELTAGAREN

A.

Deltagaren är en juridisk person som är etablerad och registrerad eller på annat sätt organiserad enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

B.

Deltagaren har all erforderlig bolagsrättslig behörighet att verkställa och genomföra de rättigheter och skyldigheter som framgår av de systemdokument i vilka den är part.

C.

Deltagarens antagande eller verkställande och genomförande av de rättigheter och skyldigheter enligt de systemdokument i vilka deltagaren är part kommer inte på något sätt att strida mot någon bestämmelse i lagstiftningen i [jurisdiktionen] som gäller för deltagaren eller deltagarens dokument.

D.

Inget ytterligare tillstånd, godkännande, medgivande, inlämnande, registrering, utfärdande av notarius publicus eller annat intygande av eller hos någon domstol, regeringsmyndighet eller rättslig eller offentlig myndighet som är behörig i [jurisdiktionen] krävs av deltagaren i samband med antagandet, giltigheten av genomförbarheten av något av systemdokumenten, eller verkställandet eller utförandet av rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa.

E.

Deltagaren har vidtagit alla bolagsrättsliga och andra nödvändiga åtgärder enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen] för att säkerställa att dess skyldigheter enligt systemdokumenten är lagliga, giltiga och bindande.

Detta utlåtande gäller förhållandena på dagen för utfärdandet och riktar sig uteslutande till [ange centralbankens namn] och [deltagaren]. Ingen annan person får sätta sin tillit till detta utlåtande, och innehållet i utlåtandet får inte röjas för andra personer än de avsedda mottagarna och deras juridiska ombud utan att man först inhämtat vårt skriftliga godkännande, med undantag för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet [och [den nationella centralbanken/relevanta regleringsmyndigheter] i [jurisdiktionen]].

Högaktningsfullt

[underskrift]

[Ange centralbankens namn]

[adress]

[systemets namn]

[ort],

[datum]

Vi har ombetts att, i egenskap av [externa] juridiska rådgivare till [ange deltagarens namn eller deltagarens filial] (nedan kallad deltagaren) avseende frågor som uppstår enligt lagstiftningen i [ange den jurisdiktion där deltagaren är etablerad, nedan kallad jurisdiktionen], avge följande utlåtande enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen] i samband med deltagarens deltagande i ett system som utgör en del i TARGET2 (nedan kallad systemet). Hänvisningar häri till lagstiftningen i [jurisdiktionen] omfattar alla tillämpliga föreskrifter i [jurisdiktionen]. Vi avger här vårt utlåtande enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen], med särskilt beaktande av deltagaren som är etablerad utanför [ange referens till medlemsstat i systemet] avseende rättigheter och skyldigheter som uppstår genom deltagande i systemet, såsom framgår av systemdokumenten som definieras nedan.

Detta utlåtande är begränsat till lagstiftningen i [jurisdiktionen] såsom denna ser ut vid tidpunkten för detta utlåtande. Vi har inte undersökt lagstiftningen i några andra jurisdiktioner för detta utlåtande och uttrycker eller antyder inga åsikter i detta hänseende. Vi har utgått från antagandet att det inte finns något i lagstiftningen i någon annan jurisdiktion som påverkar detta utlåtande.

1.   UNDERSÖKTA DOKUMENT

Inom ramen för detta utlåtande har vi granskat nedanstående dokument och sådana andra dokument som vi bedömt vara nödvändiga eller lämpliga:

(1)

[Ange hänvisning till de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren för deltagande i TARGET2] för systemet av den [ange datum] (nedan kallade reglerna), och

(2)

Alla andra dokument som styr systemet och/eller förhållandet mellan deltagaren och andra deltagare i systemet samt mellan deltagarna i systemet och [ange namn på centralbanken].

Reglerna och […] betecknas nedan som ”systemdokument”.

2.   ANTAGANDEN

Inom ramen för detta utlåtande har vi avseende systemdokumenten antagit att

(1)

systemdokumenten faller inom de berörda parternas kompetens och behörighet, och lagligen har godkänts, antagits eller utfärdats och, vid behov, överlämnats av dessa, och

(2)

villkoren i systemdokumenten och de rättigheter och skyldigheter som skapas genom dem har giltighet och är rättsligt bindande enligt lagstiftningen i [ange referens till medlemsstaten i systemet] som ska gälla för dem, och valet av lagarna i [ange referens till medlemsstaten i systemet] som gäller för systemdokumenten erkänns enligt lagstiftningen i [ange referens till medlemsstaten i systemet],

(3)

deltagarna i det system genom vilket betalningsuppdrag sänds eller betalningar tas emot, eller genom vilket rättigheter eller skyldigheter enligt systemdokumenten verkställs eller genomförs, har tillstånd att tillhandahålla överföringstjänster i alla relevanta jurisdiktioner, och

(4)

de dokument som inlämnats till oss som kopia eller förlaga motsvarar originalen.

3.   UTLÅTANDE

Med beaktande av vad som sagts ovan och med förbehåll i varje fall för de nedanstående punkterna anser vi att:

3.1   Juridiska aspekter som är landsspecifika [i förekommande fall]

Nedanstående särdrag i lagstiftningen i [jurisdiktionen] står i överensstämmelse med, och motverkar inte på något sätt, deltagarens skyldigheter som framgår av systemdokumenten: [ange juridiska aspekter som är landsspecifika].

3.2   Allmänna insolvensfrågor

3.2.a   Typ av insolvensförfaranden

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser deltagarens tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] – som deltagaren kan omfattas av i [jurisdiktionen] är följande: [ange förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade insolvensförfaranden).

Utöver insolvensförfaranden kan deltagaren, dennes tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall moratorium, konkursförvaltning eller andra förfaranden som får till följd att betalningar till och/eller från deltagaren kan ställas in, eller begränsningar införas avseende sådana betalningar eller liknande förfaranden på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade andra förfaranden).

3.2.b   Insolvenskonventioner

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) i följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för detta utlåtande].

3.3   Möjlighet till genomdrivande av systemdokument

Om inget annat följer av punkterna nedan, kommer alla bestämmelser i systemdokumenten att vara bindande och kunna genomdrivas i enlighet med sina villkor enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen], i synnerhet om insolvensförfaranden eller andra förfaranden inleds mot deltagaren.

Vi anser särskilt att:

3.3.a   Verkställande av betalningsuppdrag

Bestämmelserna för verkställande av betalningsuppdrag [ange alla avsnitt] i reglerna är giltiga och kan genomdrivas. Framför allt kommer alla betalningsuppdrag som verkställs enligt dessa avsnitt att vara giltiga, bindande och kunna genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen]. Bestämmelsen i reglerna som anger exakt när ett betalningsuppdrag som inlämnats av deltagaren till systemet kan genomdrivas och blir oåterkalleligt ([ange avsnitt i reglerna]) är giltiga, bindande och kan genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.3.b   Behörighet för [ange centralbankens namn] att utföra sina funktioner

Det faktum att ett insolvensförfarande eller annat förfarande inleds mot deltagaren kommer inte att påverka behörigheten och befogenheterna som [ange namn på centralbanken] har enligt systemdokumenten. [Ange [i förekommande fall] att: samma utlåtande gäller även avseende alla andra enheter som direkt tillhandahåller deltagarna tjänster som är en förutsättning för att delta i systemet, t.ex. leverantör av nätverkstjänster].

3.3.c   Medel som står till buds vid bristande uppfyllelse

[Om tillämpligt avseende deltagaren, är bestämmelserna i [förteckning över avsnitt] i reglerna avseende krav på förtida betalning av fordringar som ännu inte har förfallit, avräkning av fordringar mot inlåning från deltagaren, genomdrivandet av panträtt, avstängning eller upphörande av deltagande, dröjsmålsränta samt uppsägning av avtal och transaktioner ([ange andra relevanta bestämmelser i reglerna eller systemdokumenten]) giltiga och kan genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].]

3.3.d   Avstängning och upphörande

Om tillämpligt på deltagaren, är bestämmelserna i [förteckning över avsnitt] i reglerna (avseende deltagarens avstängning och upphörande av deltagande i systemet om insolvensförfaranden eller andra förfaranden inleds eller annan försummelse uppstår, enligt vad som definieras i systemdokumenten, eller om deltagaren utgör någon form av systemrisk eller har allvarliga driftsproblem) giltiga och kan genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.3.e   Straffränta

Om tillämpligt på deltagaren, är bestämmelserna i [förteckning över avsnitt] i reglerna avseende straffränta för deltagare som inte i tid kan återbetala en intradagskredit eller kredit över natten, i tillämpliga fall, giltiga och kan genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.3.f   Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Deltagarens rättigheter och skyldigheter kan inte överlåtas, ändras eller på något annat sätt överföras av deltagaren till tredje man utan [ange centralbankens namn] skriftliga förhandsmedgivande.

3.3.g   Lagval och val av jurisdiktion

Bestämmelserna i [förteckning över avsnitt] i reglerna, särskilt avseende lagval, tvistlösning, behörig domstol och delgivning är giltiga och kan genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.4   Återvinningsbara transaktioner

Vi anser att inga skyldigheter som framgår av systemdokumenten, genomförandet av dessa eller uppfyllandet av dem innan ett insolvensförfarande eller annat förfarande inleds mot deltagaren kan upphävas genom sådana förfaranden för att de skulle utgöra gynnande av borgenär, en återvinningsbar transaktion eller kunna upphävas på något annat sätt enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

I synnerhet, utan begränsning till det föregående, gäller vårt utlåtande för betalningsuppdrag som inlämnats av deltagare till systemet. Vi anser i synnerhet att bestämmelserna i [förteckning över avsnitt] i reglerna om att betalningsuppdrag kan genomdrivas och blir oåterkalleliga kommer att vara giltiga och kunna genomdrivas samt att ett betalningsuppdrag som lämnas in av en deltagare och verkställs i enlighet med [förteckning över avsnitt] i reglerna inte kan återkallas i ett insolvensförfarande eller annat förfarande för att det skulle utgöra gynnande av borgenär, en återvinningsbar transaktion eller kunna upphävas på något annat sätt enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.5   Beslag

Om en av deltagarens borgenärer ansöker om beslag (inklusive beslut om frysning, kvarstad eller något annat offentligt eller privaträttsligt förfarande som är avsett att skydda allmänintresset eller deltagarens borgenärers rättigheter) – nedan kallat beslag – enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen] från en domstol eller regerings-, rättslig eller offentlig myndighet som har kompetens i [jurisdiktionen], anser vi att [infoga analys och diskussion].

3.6   Säkerhet [i förekommande fall]

3.6.a   Överlåtelse av rättigheter eller inlåningstillgångar för ställande av säkerhet, pant och/eller repa

Överlåtelser som sker för ställande av säkerhet kommer att vara giltiga och kunna genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen]. I synnerhet kommer inrättandet och möjligheten att genomdriva panter eller repor inom ramen för [ange hänvisning till det relevanta arrangemanget med centralbanken] att vara giltiga och kunna genomdrivas enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.6.b   Företrädesrätt för övertagare av egendom, pantinnehavare eller köpare av repor över andra borgenärer

Om ett insolvensförfarande eller annat förfarande inleds mot deltagaren kommer de rättigheter eller tillgångar som överlåtits vid ställandet av säkerhet eller som pantsatts av deltagaren till förmån för [ange hänvisning till centralbanken] eller andra deltagare i systemet, ha företräde framför de fordringar som deltagarens alla övriga borgenärer har och kommer inte att utgöra någon prioriterad fordran eller omfattas av förmånsrätt för andra borgenärer.

3.6.c   Att realisera säkerhet

Även om ett insolvensförfarande eller annat förfarande inleds mot deltagaren kommer andra deltagare i systemet och [ange centralbankens namn] i egenskap av [övertagare av egendom, pantinnehavare respektive köpare av repor] ändå kunna genomdriva och uppbära deltagarens rättigheter eller tillgångar genom åtgärder från [ange namn på centralbanken] i enlighet med reglerna.

3.6.d   Formkrav och registrering

Det finns inga formkrav för överlåtelser som sker för ställande av säkerhet för, eller inrättandet och möjligheten att genomdriva panter eller repor avseende deltagarens rättigheter eller tillgångar, och det är inte nödvändigt att [överlåtelser som sker för ställande av säkerhet, panter respektive repor, i förekommande fall] registreras eller inlämnas till en behörig domstol eller en regerings-, domstols- eller offentlig myndighet som är kompetent i [jurisdiktionen].

3.7   Filialer [i förekommande fall]

3.7.a   Utlåtandet omfattar även verksamhet i filialer

Alla uttalanden och åsikter avseende deltagaren som framgår ovan gäller i samma utsträckning och med samma giltighet enligt lagstiftningen i [jurisdiktionen] i situationer där deltagaren agerar genom en eller flera av sina filialer som etablerats utanför [jurisdiktionen].

3.7.b   Överensstämmelse med gällande lagstiftning

Varken verkställandet och genomförandet av rättigheterna och skyldigheterna enligt systemdokumenten eller inlämnandet, överföringen eller mottagandet av betalningsuppdrag genom en av deltagarens filialer kommer på något sätt att strida mot lagstiftningen i [jurisdiktionen].

3.7.c   Nödvändiga tillstånd

Varken verkställandet och genomförandet av rättigheterna och skyldigheterna enligt systemdokumenten eller inlämnandet, överföringen eller mottagandet av ett betalningsuppdrag genom en av deltagarens filialer kräver några ytterligare tillstånd, godkännande, medgivande, inlämnande, registrering, utfärdande av notarius publicus eller annat intygande av eller hos någon domstol eller regerings-, rättslig eller offentlig myndighet som är behörig i [jurisdiktionen].

Detta utlåtande gäller förhållandena på dagen för utfärdandet och riktar sig uteslutande till [ange centralbankens namn] och [deltagaren]. Ingen annan person får sätta sin tillit till detta utlåtande, och innehållet i utlåtandet får inte röjas för andra personer än de avsedda mottagarna och deras juridiska ombud utan att man först inhämtat vårt skriftliga godkännande, med undantag för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet [och [den nationella centralbanken/relevanta regleringsmyndigheter] i [jurisdiktionen]].

Högaktningsfullt

[underskrift]

Tillägg IV

KONTINUITETSSKYDD OCH RESERVRUTINER

1.   Allmänna bestämmelser

a)

Detta tillägg innehåller överenskommelserna mellan [ange centralbankens namn] och deltagare, eller anslutna system, för det fall att en eller flera av komponenterna i SSP eller telekommunikationsnätverket upphör att fungera eller påverkas av en onormal extern händelse, eller om felet påverkar en deltagare eller det anslutna systemet.

b)

Alla hänvisningar till specifika tider i detta tillägg avser den lokala tiden där ECB har sitt säte, dvs. centraleuropeisk tid (CET (1)).

2.   Åtgärder avseende kontinuitetsskydd och verkställande med hjälp av reservrutiner

a)

Om en onormal extern händelse inträffar och/eller om det uppstår ett fel i SSP eller telekommunikationsnätverket och detta påverkar den normala driften av TARGET2, ska [ange centralbankens namn] vara behörig att vidta åtgärder avseende kontinuitetsskydd och avveckling med hjälp av reservrutiner.

b)

Nedanstående huvudåtgärder avseende kontinuitetsskydd och verkställande med hjälp av reservrutiner ska finnas tillgängliga i TARGET2:

i)

Förflyttning av driften av SSP till ett alternativt driftställe.

ii)

Ändring av SSP:s öppethållandetider.

iii)

Påbörjande av verkställande med hjälp av reservrutiner för mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar, enligt definitionen i punkterna 6 c respektive 6 d.

c)

När det gäller åtgärder avseende kontinuitetsskydd och avveckling med hjälp av reservrutiner ska [ange centralbankens namn] ha full frihet att bestämma huruvida och vilka åtgärder som ska antas för att avveckla betalningsuppdrag.

3.   Underrättelse om incidenter

a)

Information om en störning i SSP och/eller en onormal extern händelse ska meddelas deltagarna genom de inhemska kommunikationskanalerna, ICM och T2IS. Meddelanden till deltagare ska särskilt innehålla följande information:

i)

En beskrivning av händelsen.

ii)

Hur mycket avvecklingen beräknas försenas (om detta är känt).

iii)

Information om de åtgärder som vidtagits.

iv)

Råd till deltagarna.

b)

Därutöver kan [ange centralbankens namn] informera deltagare om andra aktuella eller förväntade händelser som kan komma att påverka den normala driften av TARGET2.

4.   Förflyttning av driften av SSP till ett alternativt driftställe

a)

Om någon av de händelser som beskrivs i punkt 2 a inträffar, kan driften av SSP förflyttas till ett alternativt driftsställe, antingen inom samma region eller i en annan region.

b)

Om driften av SSP förflyttas till en annan region ska deltagarna göra sitt bästa för att ordna sina positioner fram till den punkt då felet eller den onormala externa händelsen inträffade och tillhandahålla [ange centralbankens namn] all relevant information i detta hänseende.

5.   Ändring av öppethållandetider

a)

Den dagliga överföringsfasen av TARGET2 kan utsträckas eller öppningstiden för en ny affärsdag kan senareläggas. Under ett förlängt öppethållande av TARGET2 ska betalningsuppdrag verkställas i enlighet med [ange referens till de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren], med beaktande av de ändringar som framgår av det här tillägget.

b)

Behandling under dagen kan förlängas och stängningen därmed senareläggas om ett fel som uppstått i SSP under dagen kunnat lösas före klockan 18.00. En sådan förlängning av stängningstiden ska normalt inte innebära att stängningen senareläggs med mer än två timmar och deltagarna ska vid tidigast möjliga tidpunkt informeras om detta. Om ett sådant förlängt öppethållande meddelas före klockan 16.50 ska minimitiden på en timme mellan betalningsstoppet för kund- och interbankbetalningsuppdrag upprätthållas. När ett sådant förlängt öppethållande väl meddelats får det inte återkallas.

c)

Stängningen ska senareläggas om ett fel som uppstått i SSP före klockan 18.00 inte har kunnat lösas senast klockan 18.00. [Ange centralbankens namn] ska genast meddela deltagarna om senareläggningen av stängningstiden.

d)

När SSP åter är i drift ska följande åtgärder vidtas:

i)

[Ange centralbankens namn] ska avveckla alla betalningar som står i kö inom en timme; denna tid minskas till 30 minuter om felet i SSP uppstår klockan 17.30 eller senare (i fall då felet i SSP fortfarande existerade klockan 18.00).

ii)

Deltagarnas slutliga saldon ska avvecklas inom en timme; denna tid ska minskas till 30 minuter om felet i SSP uppstår klockan 17.30 eller senare, i fall då felet i SSP fortfarande existerade klockan 18.00.

iii)

Vid tidpunkten för betalningsstoppet för interbankbetalningar ska avvecklingen vid dagens slut, inklusive utnyttjandet av Eurosystemets stående facilitet, genomföras.

e)

Anslutna system som kräver likviditet tidigt på morgonen måste ha skapat rutiner för att hantera situationer där handeln under dagen inte kan starta i rätt tid på grund av att ett fel uppstått i SSP under föregående dag.

6.   Verkställande med hjälp av reservrutiner

a)

Vid behov ska [ange centralbankens namn] påbörja verkställande av betalningsuppdrag med hjälp av reservrutiner i SSP:s reservrutinsmodul. I sådana fall ska deltagarna endast ges ett minimum av service. [Ange centralbankens namn] ska informera sina deltagare om att verkställande med hjälp av reservrutiner påbörjats med hjälp av något tillgängligt kommunikationsmedel.

b)

När avveckling sker med hjälp av reservrutiner ska betalningsuppdrag avvecklas manuellt av [ange centralbankens namn].

c)

Följande betalningar ska anses vara ”mycket betydelsefulla” och [ange centralbankens namn] ska göra sitt bästa för att avveckla dem när reservrutiner tillämpas:

i)

Betalningar relaterade till CLS Bank International.

ii)

Avveckling vid dagens slut av EURO1.

iii)

Begäran om tilläggssäkerheter avseende centrala motparter.

d)

Följande typer av betalningar ska anses ”betydelsefulla” och [ange centralbankens namn] får besluta att dessa ska verkställas med hjälp av reservrutiner:

i)

Betalningar avseende avveckling i realtid genom avvecklingssystem för värdepapper via gränssnitt.

ii)

Ytterligare betalningar, om detta är nödvändigt för att undvika systemrisk.

e)

Deltagare ska lämna in betalningsuppdrag för verkställande med hjälp av reservrutiner och tillhandahållandet av information till betalningsmottagarna ska ske genom [ange kommunikationsmedel]. Information om kontoställningar samt debiteringar och krediteringar kan erhållas från [ange centralbankens namn].

f)

Betalningsuppdrag som redan har inlämnats till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], men som placerats i kö, kan också verkställas med hjälp av reservrutiner. I sådana fall ska [ange centralbankens namn] sträva efter att undvika dubbelt verkställande av betalningsuppdrag, men deltagarna står risken om sådan dubbel avveckling ändå sker.

g)

För verkställande av betalningsuppdrag med hjälp av reservrutiner ska deltagarna lämna ytterligare säkerhet. När verkställande sker med hjälp av reservrutiner får inkommande reservrutinsbetalningar användas för att finansiera utgående reservrutinsbetalningar. När verkställande sker med hjälp av reservrutiner får deltagarnas tillgängliga likviditet inte tas i beaktande av [ange centralbankens namn].

7.   Fel som har ett samband med deltagare eller anslutna system

a)

Om en deltagare har ett problem som hindrar denne från att avveckla betalningar i TARGET2, bär deltagaren ansvaret för att lösa problemet. Deltagaren får särskilt använda egna lösningar eller ICM-funktionen, dvs. alternativa klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Om en deltagare beslutar att använda ICM-funktionen för att göra alternativa klumpsummebetalningar, ska [ange centralbankens namn], på deltagarens anmodan, öppna denna funktion genom ICM. På deltagarens anmodan ska [ange centralbankens namn] skicka ut ett sändningsmeddelande via ICM för att informera andra deltagare om att deltagaren gör alternativa betalningar genom klumpsumma. Deltagaren ansvarar själv för att skicka sådana alternativa klumpsummebetalningar uteslutande till andra deltagare med vilka den bilateralt har avtalat om användningen av sådana betalningar och för alla ytterligare åtgärder avseende sådana betalningar.

c)

Om de åtgärder som beskrivs i punkt a ovan har uttömts eller är ineffektiva, kan deltagaren anhålla om stöd från [ange centralbankens namn].

d)

Om ett fel påverkar ett anslutet system, ska det anslutna systemet vara ansvarigt för att lösa felet. På det anslutna systemets anmodan kan [ange centralbankens namn] besluta att agera för systemets räkning. [Ange centralbankens namn] får själv besluta vilket stöd den ger det anslutna systemet, inklusive avveckling under natten i det anslutna systemet. Följande reservåtgärder kan vidtas:

i)

Det anslutna systemet initierar rena betalningar (dvs. betalningar som inte har något samband med den underliggande transaktionen) via deltagargränssnittet,

ii)

[ange centralbankens namn] skapar och/eller bearbetar XML-instruktioner/filer för det anslutna systemets räkning, och/eller

iii)

[ange centralbankens namn] gör rena betalningar för det anslutna systemets räkning.

e)

Detaljerade reservplaner avseende anslutna system ska tas med i de bilaterala arrangemangen mellan [ange centralbankens namn] och det berörda anslutna systemet.

8.   Övriga bestämmelser

a)

Om vissa uppgifter inte står till förfogande på grund av att en av de händelser som avses i punkt 3 a har inträffat, kan [ange centralbankens namn] påbörja eller fortsätta att avveckla betalningsuppdrag och/eller bedriva TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] utifrån senast tillgängliga uppgifter, såsom fastställs av [ange centralbankens namn]. På anmodan av [ange centralbankens namn] ska deltagare och anslutna system på nytt skicka in sina FileAct/Interact-meddelanden eller vidta andra åtgärder som [ange centralbankens namn] anser vara ändamålsenliga.

b)

Om ett fel uppstår hos [ange centralbankens namn] kan vissa eller alla dess tekniska funktioner som har ett samband med TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] utföras av andra centralbanker i Eurosystemet.

c)

[Ange centralbankens namn] kan kräva att deltagarna regelbundet eller oregelbundet deltar i tester av kontinuitetsskydd och verkställande med hjälp av reservrutiner, utbildning eller andra förebyggande åtgärder, enligt [ange centralbankens namn] gottfinnande. Alla kostnader som förorsakas deltagarna till följd av sådana tester eller andra åtgärder ska uteslutande bäras av deltagarna.


(1)  CET beaktar omställningen till centraleuropeisk sommartid.

Tillägg V

DRIFTSSCHEMA

1.

TARGET2 har öppet alla dagar, förutom lördagar, söndagar, nyårsdagen, långfredagen och annandag påsk (enligt den kalender som tillämpas där ECB har sitt säte), 1 maj, juldagen och den 26 december.

2.

Referenstiden för systemet är ECB-tid, dvs. den lokala tiden på den plats där ECB har sitt säte, dvs. CET.

3.

Den aktuella affärsdagen öppnas på kvällen under den föregående affärsdagen och bedrivs enligt följande schema:

Tid

Beskrivning

6.45–7.00

Affärsfönster för förberedning av dagens verksamhet (1)

7.00–18.00

Den dagliga överföringsfasen

17.00

Överföringsstopp för kundbetalningar (dvs. betalningar där betalaren och/eller mottagaren inte är direkta eller indirekta deltagare, enligt identifikationen i systemet genom användning av ett MT 103- eller MT 103+-meddelande)

18.00

Överföringsstopp för interbankbetalningar (dvs. andra betalningar än kundbetalningar)

18.00–18.45 (2)

Överföringar vid dagens slut

18.15 (2)

Generellt stopp för utnyttjandet av stående faciliteter

(Strax efter) 18.30 (3)

Uppgifter för att uppdatera redovisningssystem finns tillgängliga för centralbankerna

18.45–19.30 (3)

Dagens verksamhet påbörjas (ny affärsdag)

19.00 (3)–19.30 (2)

Tillhandahållande av likviditet på PM-kontot

19.30 (3)

Meddelande om att förfarandet påbörjas och avveckling av stående uppdrag om likviditetsöverföring från PM-konton till underkonto(n)/spegelkonton (avveckling relaterad till anslutna system)

19.30 (3)–22.00

Verkställande av ytterligare likviditetsöverföringar via ICM innan det anslutna systemet skickar sitt meddelande om att cykeln påbörjas; avvecklingsperiod för anslutna systems verksamhet över natten (endast för anslutna systems avvecklingsförfarande 6)

22.00–1.00

Period för tekniskt underhåll

1.00–7.00

Avvecklingsperiod för anslutna systems verksamhet över natten (endast för anslutna systems avvecklingsförfarande 6)

4.

ICM är tillgänglig för likviditetsöverföringar från 19.30 (4) till 18.00 påföljande dag, utom under perioden för tekniskt underhåll från 22.00 till 1.00.

5.

Öppethållandetiderna kan ändras om åtgärder för kontinuitetsskydd antas i enlighet med punkt 5 i tillägg IV.


(1)  Dagens verksamhet betyder den dagliga överföringsfasen och överföringar vid dagens slut.

(2)  Avslutas 15 minuter senare under den sista dagen av Eurosystemets uppfyllandeperiod för kassakravet.

(3)  Påbörjas 15 minuter senare under den sista dagen av Eurosystemets uppfyllandeperiod för kassakravet.

(4)  Påbörjas 15 minuter senare under den sista dagen av Eurosystemets uppfyllandeperiod för kassakravet.

Tillägg VI

AVGIFTSSTRUKTUR OCH FAKTURERING

Avgifter för direkta deltagare

1.

Månadsavgiften för verkställandet av betalningsuppdrag i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] för direkta deltagare ska, beroende på vilket alternativ den direkta deltagaren har valt, vara antingen

a)

150 euro per PM-konto plus en avgift per transaktion (debitering) på 0,80 euro, eller

b)

1 875 euro per PM-konto plus en avgift per transaktion (debitering) som avgörs som följer på antalet transaktioner (antal verkställda poster), per månad:

Intervall

Från

Till

Pris (euro)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Över 100 000

0,125

Likviditetsöverföringar mellan en deltagares PM-konto och dess underkonton ska inte bli föremål för en avgift.

2.

Månadsavgiften för fleradressatstillträde ska uppgå till 80 euro för varje 8-siffrig BIC-adress utöver den BIC som avser den direkta deltagarens konto.

3.

För direkta deltagare som inte önskar få sitt kontos BIC offentliggjort i TARGET2-katalogen tillkommer en ytterligare månadsavgift på 30 euro per konto.

4.

Månadsavgiften när en direkt deltagare registrerar en indirekt deltagare i TARGET2-katalogen är 20 euro.

5.

Med undantag för punkt 6 ska engångsavgiften för varje registrering av en adressat med BIC i TARGET2-katalogen, inklusive filialer eller medlemmar i samma grupp enligt definitionen i artikel 1, samt av korrespondenter, direkta och indirekta deltagare vara 5 euro.

6.

Månadsavgiften för varje registrering av en adressat med BIC i TARGET2-katalogen är 5 euro.

Avgifter för likviditetspoolning

7.

För CAI-funktionen är månadsavgiften 100 euro för varje konto som inkluderas i gruppen.

8.

För AL-funktionen är månadsavgiften 200 euro för varje konto som inkluderas i AL-gruppen. Om AL-gruppen använder CAI-funktionen ska konton som ej inkluderas i AL-funktionen betala månadsavgiften för CAI som uppgår till 100 euro per konto.

9.

För både AL-funktionen och CAI-funktionen ska den degressiva strukturen för transaktionsavgiften som framgår av tabellen i punkt 1 b gälla för alla betalningar från deltagarna i gruppen, som om dessa betalningar sänts från en deltagares konto.

10.

Den månadsavgift på 1 875 euro som framgår av punkt 1 b ska betalas av den berörda gruppledaren och månadsavgiften på 150 euro som avses i punkt 1 a ska betalas av alla andra medlemmar i gruppen. Om en AL-grupp är del av en CAI-grupp, och AL-gruppledaren är identisk med CAI-gruppledaren, ska månadsavgiften på 1 875 euro endast betalas en gång. Om AL-gruppen är en del av en CAI-grupp och CAI-gruppledaren inte är identisk med AL-gruppledaren, ska CAI-gruppledaren betala en ytterligare månadsavgift på 1 875 euro. I sådana fall ska fakturan för de sammanlagda avgifterna för alla konton inom CAI-gruppen (inklusive AL-gruppkonton) riktas till CAI-gruppledaren.

Fakturering

11.

För direkta deltagare gäller följande faktureringsregler. Den direkta deltagaren (AL-gruppen eller CAI-gruppledaren om AL- eller CAI-funktionerna används) ska erhålla fakturan för föregående månad med alla uppgifter om de avgifter som ska betalas, senast den femte affärsdagen under påföljande månad. Betalning ska erläggas senast den tionde arbetsdagen den månaden till det konto som anges av [ange namnet på centralbanken] och ska debiteras den deltagarens PM-konto.

Tillägg VII

AVTAL OM AGGREGERAD LIKVIDITET – VARIANT A

Mall för användning av AL-funktionen för ett eller flera kreditinstitut

Mellan å ena sidan

[deltagare], innehavare av PM-konto(n) nr […], hos [ange centralbankens namn] representerad av […], i egenskap av […],

[deltagare], innehavare av PM-konto(n) nr […], hos [ange centralbankens namn] representerad av […], i egenskap av […],

[deltagare], innehavare av PM-konto(n) nr […], hos [ange centralbankens namn] representerad av […], i egenskap av […],

(nedan kallade AL-gruppmedlemmar) och å andra sidan [ange namn på AL-nationell centralbank] [ange namn på AL-nationell centralbank] [ange namn på AL-nationell centralbank] (nedan kallade AL-nationella centralbanker)

(AL-gruppmedlemmarna och AL-nationella centralbankerna hänvisas nedan gemensamt till som parterna), och

av följande skäl:

(1)

TARGET2 är rättsligen strukturerat som en mångfald av betalningssystem där varje system anges som sådant enligt den relevanta nationella lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (1).

(2)

Deltagare i ett eller flera delsystem i TARGET2 får, under vissa omständigheter som anges i de respektive villkoren för deltagande i delsystemen i TARGET2, upprätta en AL-grupp varigenom likviditeten på AL-gruppmedlemmarnas PM-konton aggregeras.

(3)

Aggregering av likviditet gör att AL-gruppmedlemmarna kan avveckla betalningsuppdrag till ett belopp som överstiger den tillgängliga likviditeten på deras respektive PM-konton, förutsatt att det totala värdet av alla sådana betalningsuppdrag aldrig överstiger det sammanlagda beloppet av den tillgängliga likviditeten på alla sådana PM-konton. Den resulterande debetställningen på ett eller flera av dessa PM-konton utgör intradagskredit vars tillhandahållande styrs av respektive nationella arrangemang, med förbehåll för de ändringar som beskrivs i detta avtal; i synnerhet ställs den tillgängliga likviditeten på PM-kontona hos andra AL-gruppmedlemmar som säkerhet för en sådan debetposition.

(4)

Effekten av denna mekanism är på intet sätt att sammanslå olika PM-konton, vilka, med förbehåll för de begränsningar som beskrivs i detta avtal, även fortsättningsvis innehas av deras respektive innehavare.

(5)

En sådan mekanism syftar till att undvika att likviditeten fragmenteras i olika delsystem i TARGET2 och förenklar hanterandet av likviditeten inom en grupp kreditinstitut.

(6)

Denna mekanism förbättrar över lag effektiviteten av avveckling av betalningar i TARGET2.

(7)

[Deltagare], [deltagare] och [deltagare] är var och en anslutna till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och är bundna av de [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] av den [ange relevanta datum].

Därför enas parterna härmed om följande:

Artikel 1

Detta avtals ikraftträdande

Detta avtal och ändringar härav ska endast bli gällande när den verkställande nationella centralbanken, efter att ha fått den information eller de handlingar som den anser nödvändiga, skriftligen bekräftar att detta avtal eller ändringar av detta överensstämmer med kraven i de respektive villkoren för deltagande i delsystem i TARGET2.

Artikel 2

Ömsesidigt intresse hos AL-gruppmedlemmar och AL-nationella centralbanker

1.   AL-gruppmedlemmarna meddelar uttryckligen och bekräftar att deras inträde i detta avtal tjänar deras ömsesidiga ekonomiska, sociala och finansiella intressen eftersom betalningsuppdragen hos alla AL-gruppmedlemmar kan avvecklas i deras respektive delsystem i TARGET2 upp till ett belopp som motsvarar den tillgängliga likviditeten på alla AL-gruppmedlemmars PM-konton, vilket därigenom bidrar till en hävstångseffekt för den tillgängliga likviditeten i andra delsystem i TARGET2.

2.   AL-nationella centralbankerna har ett ömsesidigt intresse att tillhandahålla intradagskredit till AL-gruppmedlemmarna, eftersom detta främjar effektiviteten överlag för avveckling av betalningar i TARGET2. Säkerhet för intradagskrediten ställs i enlighet med artikel 18 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, eftersom debetsaldot som uppkommer efter verkställandet av betalningsuppdraget täcks av den tillgängliga likviditeten på PM-kontona som innehas av de andra AL-gruppmedlemmarna hos deras respektive AL-nationella centralbank, som är säkrade för fullgörandet av de skyldigheter som AL-gruppmedlemmar har gentemot AL-nationella centralbankerna.

Artikel 3

AL-gruppmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter

1.   AL-gruppmedlemmarna ska vara solidariskt ansvariga gentemot alla AL-nationella centralbanker i förhållande till fordringar som uppkommer från avvecklingen i deras respektive delsystem i TARGET2 av en AL-gruppmedlems betalningsuppdrag. AL-gruppmedlemmar ska inte vara behöriga att åberopa några interna grupparrangemang om uppdelningen av skyldigheter för att undvika ansvar gentemot de AL-nationella centralbankerna i relation till aggregeringen av de ovanstående skulderna.

2.   Det totala värdet av alla betalningsuppdrag som avvecklas av AL-gruppmedlemmarna på deras PM-konton får aldrig överstiga det sammanlagda beloppet av all tillgänglig likviditet på alla sådana PM-konton.

3.   AL-gruppmedlemmarna ska vara auktoriserade att använda CAI-funktionen enligt beskrivningen i [ange referens till de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].

4.   AL-gruppmedlemmarna ska säkerställa att det finns ett internt avtal mellan dem som bl.a. innefattar

a)

reglerna för den interna organisationen av AL-gruppen,

b)

villkoren enligt vilka AL-gruppledaren är skyldig att rapportera till AL-gruppmedlemmarna,

c)

kostnaderna för AL-funktionen (inklusive fördelningen mellan AL-gruppmedlemmar), och

d)

de avgifter som ska betalas som ersättning mellan AL-gruppmedlemmarna för tjänsterna enligt AL-avtalet och reglerna för att beräkna det ekonomiska vederlaget.

Med undantag av stycke d får AL-gruppmedlemmarna besluta huruvida de ska visa detta interna avtal eller delar av det för AL-nationella centralbankerna eller inte. AL-gruppmedlemmarna ska offentliggöra information som det hänvisas till i stycke d till AL-nationella centralbankerna.

Artikel 4

Rättigheter och skyldigheter för de AL-nationella centralbankerna

1.   När en AL-gruppmedlem lämnar ett betalningsuppdrag till dess respektive delsystem i TARGET2 till ett belopp som överstiger den tillgängliga likviditeten på den AL-gruppmedlemmens PM-konto, ska den respektive AL-nationella centralbanken lämna intradagskredit med säkerhet i den tillgängliga likviditeten på andra PM-konton som innehas av AL-gruppmedlemmen hos dess respektive AL-nationella centralbank eller på de PM-konton som innehas av andra AL-gruppmedlemmar hos deras respektive AL-nationella centralbank. Sådan intradagskredit ska styras av de regler som är tillämpliga på en sådan AL-nationell centralbanks lämnande av intradagskredit.

2.   Betalningsuppdrag som lämnas av en AL-gruppmedlem som får till följd att den tillgängliga likviditeten på alla AL-gruppmedlemmarnas PM-konton överskrids, ska ställas i kö tills tillräcklig likviditet finns tillgänglig.

3.   Förutom då ett insolvensförfarande inleds mot en eller flera AL-gruppmedlemmar, kan en AL-nationell centralbank från varje AL-gruppmedlem kräva fullständig fullgörelse av alla skyldigheter som härrör från en AL-gruppmedlems avveckling av betalningsuppdrag i den senares delsystem i TARGET2.

Artikel 5

Utnämningen av en AL-gruppledare och dennes roll

1.   AL-gruppmedlemmarna utser härmed [ange den deltagare som har utsetts till AL-gruppledare] som ska vara kontaktpunkt för alla administrativa ärenden som relaterar till AL-gruppen.

2.   Alla AL-gruppmedlemmar ska förse sina respektive AL-nationella centralbanker, liksom AL-gruppledaren, med information som kan påverka giltigheten, genomförbarheten och tillämpningen av detta avtal, inklusive, utan begränsning, alla ändringar eller upphörande av de intresseförhållanden mellan AL-gruppmedlemmarna som behövs för att överensstämma med definitionen av en grupp som avses i [ange referens till de relevanta bestämmelserna i det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren], bristande uppfyllelser enligt [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] eller en händelse som kan påverka giltigheten och/eller genomförandet av [ange referens till panten, bestämmelser om slutavräkning eller andra relevanta bestämmelser i det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].

3.   AL-gruppledaren ska omedelbart till den verkställande nationella centralbanken uppge den information som beskrivs i punkt 2 avseende sig själv eller en annan AL-gruppmedlem.

4.   AL-gruppledaren ska vara ansvarig avseende intradagsövervakningen av den tillgängliga likviditeten inom AL-gruppen.

5.   AL-gruppledaren ska ha fullmakt över alla AL-gruppmedlemmars PM-konton och ska i synnerhet agera som ombud för AL-gruppmedlemmarna avseende följande transaktioner:

a)

ICM-transaktioner avseende AL-gruppmedlemmarnas PM-konton, inklusive, men inte begränsat till, ändringar av ett betalningsuppdrags prioritet, återkallelse, ändring av avvecklingstiden, likviditetsöverföringar (inklusive från och till underkonton) turordningsändringar av köade transaktioner, reservering av likviditet avseende AL-gruppen, samt sättande och ändringar av gränser avseende AL-gruppen.

b)

Alla likviditetstransaktioner vid dagens slut mellan AL-gruppmedlemmarnas PM-konton som säkerställer att alla AL-gruppmedlemmarna saldon på PM-konton jämnas ut, så att inget av dessa konton har ett debetsaldo vid dagens slut eller, där det är tillämpligt, ett debetsaldo som inte har en godtagbar säkerhet (nedan kallas ett sådant förfarande för utjämning).

c)

Allmänna instruktioner enligt vilka automatisk utjämning ska utföras, dvs. definiering av följden på AL-gruppmedlemmarnas PM-konton med tillgänglig likviditet som ska debiteras inom utjämningen.

d)

Om AL-gruppledaren inte ger uttryckliga instruktioner, i enlighet med punkterna b och c, ska automatisk utjämning utföras som börjar med PM-kontot med det högsta kreditsaldot mot PM-kontot med det högsta debetsaldot.

Samma kriterier som de som definieras i punkterna c och d ska användas om en utlösande händelse, enligt beskrivningen i [ange referens till de relevanta bestämmelser som genomför de harmonierade villkoren], inträffar.

6.   AL-gruppmedlemmarna ska uttryckligen frånsäga sig eventuella rättigheter som de kan ha gentemot AL-gruppledaren enligt [ange, om tillämpligt, referens till den relevanta bestämmelsen i nationell lagstiftning] som härrör från kombinationen av denne ledares egenskap av PM-kontoinnehavare och AL-gruppmedlem med dennes funktion som AL-gruppledare.

Artikel 6

Den verkställande nationella centralbankens roll

1.   Den verkställande nationella centralbanken ska vara kontaktpunkten för alla administrativa ärenden som relaterar till AL-gruppen.

2.   Alla AL-nationella centralbanker ska omedelbart förse den verkställande nationella centralbanken med information relaterad till deras respektive AL-gruppmedlem/medlemmar som kan påverka giltigheten, genomförbarheten och tillämpningen av detta avtal, inklusive, utan begränsning, alla ändringar eller upphörande av de länkar mellan AL-gruppmedlemmarna som behövs för att överensstämma med definitionen av en grupp, händelser som innebär bristande uppfyllelse enligt [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] eller händelser som kan påverka giltigheten och/eller genomförandet av [ange referens till panten, bestämmelser om slutavräkning eller andra relevanta bestämmelser i det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].

3.   Den verkställande nationella centralbanken ska ha tillgång till all relevant information om alla AL-gruppmedlemmarnas PM-konton, inklusive, men inte begränsat till, information om kreditlinjer, saldot, den totala omsättningen, avvecklade betalningar, köade betalningar, liksom information om AL-gruppmedlemmarnas gränser och likviditetsreserveringar.

Artikel 7

Varaktighet och upphörande av detta avtal

1.   Detta avtal ska inte vara tidsbegränsat.

2.   Varje AL-gruppmedlem får ensidigt säga upp sitt deltagande i detta avtal, förutsatt att den säger upp avtalet skriftligen med 14 affärsdagars uppsägningstid till den AL-nationella centralbank i vars delsystem i TARGET2 den deltar och till den verkställande nationella centralbanken. Den verkställande nationella centralbanken ska till den AL-gruppmedlemmen bekräfta det datum då dess deltagande i AL-avtalet upphör och ska meddela detta datum till alla AL-nationella centralbanker som ska informera deras AL-gruppmedlemmar i enlighet med detta. Om den AL-gruppmedlemmen var AL-gruppledaren, ska de återstående AL-gruppmedlemmarna omedelbart utse en ny AL-gruppledare.

3.   Detta avtal eller en AL-gruppmedlems deltagande i detta avtal ska, i förekommande fall, utan förvarning automatiskt upphöra utan uppsägningstid med omedelbar verkan om en eller flera av följande händelser inträffar:

a)

Ändring eller upphörande av de intresseförhållanden mellan alla AL-gruppmedlemmar som behövs för att uppfylla villkoren för definitionen av en grupp enligt [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] eller som påverkar en eller flera gruppmedlemmar, och/eller

b)

andra krav för användning av AL-funktionen, enligt beskrivningen i [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren], inte längre uppfylls av alla AL-gruppmedlemmar eller en eller flera AL-gruppmedlemmar.

4.   Även om någon av de händelser som beskrivs i punkt 3 uppkommer, ska ett betalningsuppdrag som redan har lämnats av en AL-gruppmedlem till det relevanta delsystemet i TARGET2 förbli gällande och genomförbart avseende alla AL-gruppmedlemmar och AL-nationella centralbanker. [Ange om tillämpligt: Vidare ska [ange referens till pant och/eller slutavräkning eller ett annat relevant säkerhetsarrangemang] förbli gällande efter detta avtals upphörande tills alla debetpositioner på PM-kontona vars likviditet aggregerades fullgörs till fullo av AL-gruppmedlemmarna.]

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får den verkställande nationella centralbanken i samförstånd med den relevanta AL-nationella centralbanken när som helst utan uppsägningstid och med omedelbar verkan avsluta en AL-gruppmedlems deltagande i detta avtal om en sådan AL-gruppmedlem bryter mot någon av bestämmelserna i detta. Ett sådant beslut ska skriftligen riktas till alla AL-gruppmedlemmarna med angivande av grunderna för beslutet. Om deltagande upphör på detta sätt har de AL-gruppmedlemmar vars deltagande i detta avtal inte har avslutats rätt att avsluta sitt deltagande i detta avtal, förutsatt att de skriftligen säger upp avtalet till den verkställande nationella centralbanken och den relevanta AL-nationella centralbanken med fem affärsdagars uppsägningstid. Om AL-gruppledarens deltagande avslutas ska de återstående AL-gruppmedlemmarna omedelbart utse en ny AL-gruppledare.

6.   Den verkställande nationella centralbanken får i samförstånd med de andra AL-nationella centralbankerna avsluta detta avtal utan föregående uppsägningstid och med omedelbar verkan om upprätthållandet av detta skulle äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i TARGET2 eller äventyra utförandet av de uppgifter som de AL-nationella centralbankerna har i enlighet med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Ett beslut om att göra detta ska skriftligen riktas till AL-gruppmedlemmarna med angivande av orsakerna för beslutet.

7.   Detta avtal ska fortsätta att vara giltigt så länge som det finns åtminstone två AL-gruppmedlemmar.

Artikel 8

Ändringsförfarande

Varje ändring till detta avtal, inklusive utvidgning av AL-gruppen till att omfatta andra deltagare ska endast vara giltig och genomförbar om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen av alla parter.

Artikel 9

Tillämplig rätt

Detta avtal ska styras, tolkas och tillämpas i enlighet med [ange referens till den lag som tillämpas på det PM-konto som AL-gruppledaren innehar hos den verkställande nationella centralbanken]. Detta ska inte påverka

a)

förhållandet mellan en AL-gruppledare och dess respektive AL-nationella centralbank som styrs av lagstiftningen för den respektive AL-nationella centralbanken, och

b)

rättigheterna och skyldigheterna mellan de AL-nationella centralbanker som styrs av lagstiftningen för den AL-nationella centralbank som hanterar PM-kontot för den AL-gruppmedlem vars tillgängliga likviditet används som säkerhet.

Artikel 10

Tillämpning av [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren]

1.   I förhållande till varje AL-gruppmedlem och deras respektive AL-nationella centralbank ska bestämmelserna i [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] reglera alla frågor som inte uttryckligen regleras genom detta avtal.

2.   [Ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] och detta avtal ska anses utgöra del av samma avtalsförhållande.

Utfärdat i så många kopior som det finns parter […datum…]

AVTAL OM AGGREGERAD LIKVIDITET – VARIANT B

Mall för användning av AL-funktionen för ett kreditinstitut

Mellan å ena sidan [ett kreditinstituts namn och adress] representerat av […], i egenskap av [deltagare], innehavare av PM-konto(n) nr […], hos [ange centralbankens namn],

[deltagare], innehavare av PM-konto(n) nr […], hos [ange centralbankens namn],

[deltagare], innehavare av PM-konto(n) nr […], hos [ange centralbankens namn],

(deltagarna nedan kallade AL-gruppmedlemmar)

och å andra sidan [ange namn på AL-nationell centralbank] [ange namn på AL-nationell centralbank] [ange namn på AL-nationell centralbank] (nedan kallade AL-nationella centralbanker)

(AL-gruppmedlemmarna och AL-nationella centralbankerna hänvisas nedan gemensamt till som parterna), och

av följande skäl:

(1)

TARGET2 är rättsligen strukturerat som en mångfald av betalningssystem där varje system anges som sådant enligt den relevanta nationella lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (2).

(2)

Ett kreditinstitut med flera PM-konton i ett eller flera delsystem i TARGET2 får, på vissa villkor som anges i de respektive villkoren för deltagande i delsystemen i TARGET2, upprätta en AL-grupp varigenom likviditeten på AL-gruppmedlemmarnas PM-konton aggregeras.

(3)

Aggregering av likviditet gör att AL-gruppmedlemmarna kan avveckla betalningsuppdrag till ett belopp som överstiger den tillgängliga likviditeten på ett PM-konto, förutsatt att det sammanlagda värdet för alla sådana betalningsuppdrag aldrig överstiger det sammanlagda beloppet av den tillgängliga likviditeten på alla AL-gruppmedlemmarnas PM-konton. Den resulterande debetställningen på ett eller flera av dessa PM-konton utgör intradagskredit, vars tillhandahållande styrs av respektive nationella arrangemang, med förbehåll för de ändringar som avses i detta avtal, i synnerhet ställs säkerhet för en sådan debetposition med den tillgängliga likviditeten på AL-gruppmedlemmarnas PM-konton.

(4)

Effekten av denna mekanism är på intet sätt att sammanslå olika PM-konton, som, med förbehåll för de begränsningar som beskrivs i detta avtal, även fortsättningsvis innehas separat av AL-gruppmedlemmarna.

(5)

En sådan mekanism syftar till att undvika att likviditeten fragmenteras i olika delsystem i TARGET2 och förenklar hanterandet av likviditeten hos AL-gruppmedlemmarna.

(6)

Denna mekanism förbättrar över lag effektiviteten av avveckling av betalningar i TARGET2.

(7)

[Deltagare], [deltagare] och [deltagare] är var och en anslutna till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och är bundna av de [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] av den [ange relevanta datum].

Därför enas parterna härmed om följande:

Artikel 1

Detta avtals ikraftträdande

Detta avtal och ändringar härav ska endast bli gällande när den verkställande nationella centralbanken, efter att ha fått den information eller de handlingar som den anser nödvändiga, skriftligen bekräftar att detta avtal eller ändringar av detta överensstämmer med kraven i de respektive villkoren för deltagande i delsystem i TARGET2.

Artikel 2

Ömsesidigt intresse hos AL-nationella centralbanker

De AL-nationella centralbankerna har ett ömsesidigt intresse att tillhandahålla intradagskredit till AL-gruppmedlemmarna, eftersom detta främjar effektiviteten överlag för avveckling av betalningar i TARGET2. Säkerhet har ställts för intradagskrediten i enlighet med artikel 18 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken eftersom debetsaldot efter verkställandet av betalningsuppdraget täcks av den tillgängliga likviditeten på de PM-konton som innehas av AL-gruppmedlemmarna hos deras respektive AL-nationella centralbanker, för vilka säkerhet ställts för fullgörandet av de skyldigheter som AL-gruppmedlemmar har gentemot AL-nationella centralbankerna.

Artikel 3

AL-gruppmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter

1.   AL-gruppmedlemmarna ska vara ansvariga gentemot alla AL-nationella centralbanker i förhållande till alla fordringar som härrör från avvecklingen av en AL-gruppmedlems betalningsuppdrag i deras respektive delsystem i TARGET2.

2.   Det totala värdet av alla betalningsuppdrag som avvecklas av AL-gruppmedlemmarna på deras PM-konton får aldrig överstiga det sammanlagda beloppet av den tillgängliga likviditeten på alla sådana PM-konton.

3.   AL-gruppmedlemmarna ska ha tillåtelse att använda funktionen för sammanställd kontoinformation (CAI), enligt beskrivningen i [ange referens till det/de nationella arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].

Artikel 4

Rättigheter och skyldigheter för de AL-nationella centralbankerna

1.   När en AL-gruppmedlem lämnar ett betalningsuppdrag till ett delsystem i TARGET2 till ett belopp som överstiger den tillgängliga likviditeten på den AL-gruppmedlemmens PM-konto, ska den relevanta AL-nationella centralbanken lämna intradagskredit med säkerhet i den tillgängliga likviditeten på andra PM-konton som innehas av AL-gruppmedlemmar hos deras respektive AL-nationella centralbank eller på PM-konton som innehas av andra AL-gruppmedlemmar hos deras respektive AL-nationella centralbank. Sådan intradagskredit ska styras av de regler som är tillämpliga på sådana AL-nationella centralbankers lämnande av intradagskredit.

2.   Betalningsuppdrag som lämnas av AL-gruppmedlemmarna som får till följd att den tillgängliga likviditeten på AL-gruppmedlemmarnas alla PM-konton överskrids, ska ställas i kö tills tillräcklig likviditet finns tillgänglig.

3.   Varje AL-nationell centralbank kan av alla AL-gruppmedlemmar kräva fullständig fullgörelse av alla skyldigheter som härrör från avvecklingen av AL-gruppmedlemmarnas betalningsuppdrag i de delsystem i TARGET2 där de innehar PM-konton.

Artikel 5

Utnämningen av en AL-gruppledare och dennes roll

1.   AL-gruppmedlemmarna utser härmed [ange den deltagare som har utsetts till AL-gruppledare] som ska vara kontaktpunkt för alla administrativa ärenden som relaterar till AL-gruppen.

2.   AL-gruppmedlemmarna ska förse de relevanta AL-nationella centralbankerna med all information som kan påverka giltigheten, genomförbarheten och tillämpningen av detta avtal, inklusive, utan begränsning, förekomsten av alla bristande uppfyllelser enligt betydelsen i [ange referens till de relevanta bestämmelserna i det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] eller en annan händelse som kan påverka giltigheten och/eller genomförbarheten av [ange referens till panten, slutavräkningsbestämmelserna eller andra relevanta bestämmelser för det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].

3.   AL-gruppledaren ska omedelbart delge den verkställande nationella centralbanken all information som beskrivs i punkt 2.

4.   AL-gruppledaren ska vara ansvarig avseende intradagsövervakningen av den tillgängliga likviditeten inom AL-gruppen.

5.   AL-gruppledaren ska ha fullmakt över alla AL-gruppmedlemmars PM-konton och ska i synnerhet utföra följande transaktioner:

a)

ICM-transaktioner avseende AL-gruppmedlemmarnas PM-konton, inklusive, men inte begränsat till, ändringar av ett betalningsuppdrags prioritet, återkallelse, ändring av avvecklingstiden, likviditetsöverföringar (inklusive från och till underkonton) turordningsändringar av köade transaktioner, reservering av likviditet avseende AL-gruppen, samt sättande och ändringar av gränser avseende AL-gruppen.

b)

Alla likviditetstransaktioner vid dagens slut mellan AL-gruppmedlemmarnas PM-konton som säkerställer att alla AL-gruppmedlemmarna saldon på PM-konton jämnas ut, så att inget av dessa konton har ett debetsaldo vid dagens slut eller, där det är tillämpligt, ett debetsaldo som inte har en godtagbar säkerhet (nedan kallas ett sådant förfarande för utjämning).

c)

Allmänna instruktioner enligt vilka automatisk utjämning ska utföras, dvs. definiering av följden på AL-gruppmedlemmarnas PM-konton med tillgänglig likviditet som ska debiteras inom utjämningen.

d)

Om AL-gruppledaren inte ger uttryckliga instruktioner, i enlighet med punkterna b och c, ska automatisk utjämning utföras som börjar med PM-kontot med det högsta kreditsaldot mot PM-kontot med det högsta debetsaldot.

Samma kriterier som de som definieras i punkterna c och d ska användas om en utlösande händelse, enligt beskrivningen i [ange referens till de relevanta bestämmelser som genomför de harmonierade villkoren], inträffar.

Artikel 6

Den verkställande nationella centralbankens roll

1.   Den verkställande nationella centralbanken ska vara kontaktpunkten för alla administrativa ärenden som relaterar till AL-gruppen.

2.   Alla AL-nationella centralbanker ska omedelbart förse den verkställande nationella centralbanken med all information om AL-gruppmedlemmen som kan påverka giltigheten, genomförbarheten och tillämpningen av detta avtal, inklusive, utan begränsning, förekomsten av bristande uppfyllelser enligt betydelsen i [ange referens till de relevanta bestämmelserna i det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] eller en annan händelse som kan påverka giltigheten och/eller genomförbarheten av [ange referens till panten, slutavräkning eller andra relevanta bestämmelser för det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren].

3.   Den verkställande nationella centralbanken ska ha tillgång till all relevant information om alla AL-gruppmedlemmarnas PM-konton, inklusive, men inte begränsat till, information om kreditlinjer, saldot, den totala omsättningen, avvecklade betalningar, köade betalningar, liksom information om AL-gruppmedlemmarnas gränser och likviditetsreserveringar.

Artikel 7

Varaktighet och upphörande av detta avtal

1.   Detta avtal ska inte vara tidsbegränsat.

2.   Varje AL-gruppmedlem får ensidigt säga upp sitt deltagande i detta avtal, förutsatt att den säger upp avtalet skriftligen med 14 affärsdagars uppsägningstid till den AL-nationella centralbank i vars delsystem i TARGET2 den deltar och till den verkställande nationella centralbanken. Den verkställande nationella centralbanken ska till AL-gruppmedlemmen bekräfta det datum då dess deltagande i AL-avtalet upphör och ska meddela detta datum till alla AL-nationella centralbanker som ska informera deras AL-gruppmedlemmar i enlighet med detta. Om den AL-gruppledaren var AL-gruppledaren, ska de återstående AL-gruppmedlemmarma omedelbart utse en ny AL-gruppledare.

3.   Detta avtal ska automatiskt avslutas utan uppsägningstid och med omedelbar effekt om kraven för att använda AL-funktionen, enligt beskrivningen i [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmonierade villkoren], inte längre uppfylls.

4.   Även om någon av de händelser som beskrivs i punkt 3 uppkommer, ska ett betalningsuppdrag som redan har lämnats av en AL-gruppmedlem till det relevanta delsystemet i TARGET2 förbli gällande och genomförbart avseende alla AL-gruppmedlemmar och AL-nationella centralbanker. [Ange om tillämpligt: Vidare ska [ange referens till pant och/eller slutavräkning eller ett annat relevant säkerhetsarrangemang] förbli gällande efter detta avtals upphörande tills alla debetpositioner på PM-kontona vars likviditet aggregerades fullgörs till fullo av AL-gruppmedlemmarna.]

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får den verkställande nationella centralbanken, i samförstånd med alla AL-nationella centralbanker när som helst avsluta detta avtal om en AL-gruppmedlem bryter mot en bestämmelse i avtalet. Ett sådant beslut ska skriftligen riktas till alla AL-gruppmedlemmarna med angivande av grunderna för beslutet.

6.   Den verkställande nationella centralbanken får i samförstånd med andra AL-nationella centralbanker avsluta detta avtal om upprätthållandet av detta skulle kunna äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i TARGET2 eller äventyra utförandet av uppgifter för de AL-nationella centralbankerna i enlighet med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. Ett beslut om att avsluta detta avtal ska skriftligen riktas till AL-gruppmedlemmarna med angivande av orsakerna för beslutet.

Artikel 8

Ändringsförfarande

Varje ändring till detta avtal, inklusive utvidgning av AL-gruppen till att omfatta andra deltagare ska endast vara giltig och genomförbar om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen av alla parter.

Artikel 9

Tillämplig rätt

Detta avtal ska styras, tolkas och tillämpas i enlighet med [ange referens till den lag som tillämpas på AL-gruppledarens PM-konto]. Detta ska inte påverka

a)

förhållandet mellan AL-gruppmedlemmarna och deras respektive AL-nationella centralbank som styrs av lagstiftningen för den respektive AL-nationella centralbanken, och

b)

rättigheterna och skyldigheterna mellan de AL-nationella centralbanker som styrs av lagstiftningen för den AL-nationella centralbank som hanterar PM-kontot vars tillgängliga likviditet används som säkerhet.

Artikel 10

Tillämpning av [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren]

1.   I förhållande till AL-gruppmedlemmarnas PM-konton ska bestämmelserna i [ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] reglera alla frågor som inte uttryckligen regleras genom detta avtal.

2.   [Ange referens till det/de arrangemang som genomför de harmoniserade villkoren] och detta avtal ska anses utgöra del av samma avtalsförhållande.

Utfärdat i så många kopior som det finns parter, den […datum…]


(1)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.


BILAGA III

TILLHANDAHÅLLANDE AV INTRADAGSKREDIT

Definitioner

I denna bilaga avses med

1.   kreditinstitut: a) ett kreditinstitut enligt artiklarna 2 och 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (1) såsom detta har genomförts i nationell lagstiftning, som är föremål för tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kreditinstitut som avses i artikel 123.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som en behörig myndighet utövar,

2.   utlåningsfacilitet: Eurosystemets stående facilitet som motparter kan använda för att motta kredit över natt från en nationell centralbank till en fördefinierad utlåningsränta,

3.   utlåningsränta: den räntesats som tillämpas på utlåningsfaciliteten,

4.   filial: en filial som avses i artikel 4.3 i direktiv 2006/48/EG, såsom detta har genomförts i nationell lagstiftning,

5.   organ inom den offentliga sektorn: en enhet inom den ”offentliga sektorn” enligt definitionen i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (2),

6.   värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (3), med undantag av institut som anges i artikel 2.1 i direktiv 2004/39/EG, förutsatt att det berörda värdepappersföretaget a) har beviljats tillstånd och står under tillsyn av en erkänd behörig myndighet som enligt direktiv 2004/39/EG har utsetts som sådan, och b) har rätt att bedriva sådan verksamhet som avses enligt avsnitt A, punkterna 2, 3, 6 och 7 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG,

7.   nära förbindelser: nära förbindelser som avses i kapitel 6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (4),

8.   insolvensförfaranden: insolvensförfaranden enligt artikel 2 j i direktiv 98/26/EG,

9.   bristande uppfyllelse: en förestående eller pågående händelse som då den inträffar kan äventyra en enhets fullgörande av sina skyldigheter enligt de nationella arrangemang som genomför denna riktlinje eller andra regler (inklusive de regler som har fastställts av ECB-rådet med avseende på Eurosystemets penningpolitiska transaktioner) som gäller för förhållandet mellan den enheten och någon av centralbankerna i Eurosystemet, som innefattar situationer då

Godtagbara enheter

1.

Varje nationell centralbank i euroområdet ska tillhandahålla intradagskredit till de enheter som avses i punkt 2 och som har ett konto hos den berörda nationella centralbanken i euroområdet, förutsatt att dessa enheter inte är föremål för restriktiva åtgärder antagna av Europeiska unionens råd eller medlemsstaterna enligt artiklarna 65.1 b, 75 eller 215 i fördraget [och som [centralbanks-/landsreferens], efter att ha underrättat ECB, inte anser kunna genomföras på ett sådant sätt att det är förenligt med ett väl fungerande TARGET2]. Intradagskredit får dock inte beviljas enheter som är etablerade i ett annat land än i den medlemsstat där sätet för den nationella centralbanken i euroområdet hos vilken enheten har ett konto är beläget.

2.

Intradagskredit får endast beviljas följande enheter:

a)

Kreditinstitut som är etablerade inom EES som kan godkännas som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och som har tillgång till utlåningsfaciliteten, inklusive sådana kreditinstitut som är verksamma genom en filial etablerad i EES och inklusive filialer inom EES till kreditinstitut som har sitt huvudkontor utanför EES.

b)

Kreditinstitut som är etablerade inom EES som inte kan godkännas som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och/eller som inte har tillgång till utlåningsfaciliteten, inklusive när de är verksamma genom en filial inom EES och inklusive filialer etablerade inom EES till kreditinstitut som är etablerade utanför EES.

c)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar som är aktiva på penningmarknaderna och organ inom den offentliga sektorn i medlemsstaterna som har tillstånd att hålla konton för kunder.

d)

Värdepappersföretag etablerade inom EES förutsatt att de ingått ett avtal med en penningpolitisk motpart i Eurosystemet för att säkerställa att eventuella debetsaldon vid den berörda dagens slut täcks.

e)

Andra enheter än de som omfattas av punkterna a och b som bedriver anslutna system och agerar i denna egenskap, förutsatt att arrangemangen för beviljande av intradagskredit till sådana enheter i förväg har tillställts ECB-rådet och godkänts av detta.

3.

För enheter som omnämns i punkt 2 b–e ska intradagskredit begränsas till den berörda dagen och ingen förlängning genom omvandling till kredit över natt kan komma i fråga.

Med avvikelse från detta får ECB-rådet besluta att undanta, genom ett motiverat beslut som tas i förväg, vissa godtagbara centrala motparter från förbudet om förlängning genom omvandling till kredit över natt. Godkända centrala motparter är sådana som vid varje relevant tidpunkt

a)

är godtagbara enheter enligt punkt 2 e, förutsatt att dessa godtagbara enheter också är godkända som centrala motparter i enlighet med tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning,

b)

är etablerade i euroområdet,

c)

står under tillsyn och/eller övervakas av behöriga myndigheter,

d)

uppfyller gällande tillsynsregler, som publiceras i sin aktuella lydelse på ECB:s webbplats, på den ort där infrastrukturen som tillhandahåller tjänsterna i euro är belägen (5),

e)

har konton i betalningsmodulen (PM) i TARGET2,

f)

har tillgång till intradagskredit.

All kredit över natt som beviljas godtagbara centrala motparter ska omfattas av villkoren i denna bilaga (inklusive bestämmelserna om godkända säkerheter).

De sanktioner som framgår av punkterna 10 och 11 i denna bilaga ska gälla i fall där en godtagbar central motpart inte återbetalar den kredit som den nationella centralbanken beviljat motpraten över natten.

Godtagbara säkerheter

4.

Intradagskredit ska baseras på godtagbara säkerheter och beviljas i form av övertrassering av konton mot säkerhet och/eller genom intradagsrepotransaktioner i överensstämmelse med de kompletterande minimikriterier (inklusive de där angivna bristande uppfyllelserna samt konsekvenser i respektive fall) som ECB-rådet fastställer för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Godtagbara säkerheter utgörs av samma tillgångar och instrument som godtagbara tillgångar för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och ska omfattas av samma regler för värdering och riskkontroll som framgår av bilaga I till riktlinje (ECB/2011/14).

5.

Skuldförbindelser som emitterats eller garanterats av enheten, eller av någon annan tredje part som enheten har nära förbindelser med, accepteras endast som godtagbar säkerhet i de fall som framgår av avsnitt 6.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

6.

ECB-rådet får, på förslag av den berörda nationella centralbanken i euroområdet, undanta finansdepartement som omnämns i punkt 2 c från kravet på ställande av tillfredsställande säkerhet innan dessa får tillgång till intradagskredit.

Förfarande för beviljande av kredit

7.

Tillgång till intradagskredit får endast beviljas på affärsdagar.

8.

Intradagskredit ska tillhandahållas räntefritt.

9.

Om en enhet som omnämns i punkt 2 a inte återbetalar intradagskrediten vid dagens slut ska detta automatiskt tolkas som att denna enhet begär att få tillgång till utlåningsfaciliteten.

10.

Om en enhet som omnämns i punkt 2 b, d eller e av vilken orsak det än må vara inte återbetalar intradagskrediten vid dagens slut, är denna enhet skyldig att betala följande straffavgifter:

a)

Om enheten i fråga för första gången under en löpande tolvmånadersperiod har ett debetsaldo på sitt konto vid dagens slut, ska enheten påföras en straffränta beräknad på beloppet för detta debetsaldo till en räntesats 5 procentenheter över utlåningsräntan.

b)

Om enheten i fråga för minst andra gången under samma tolvmånadersperiod har ett debetsaldo på sitt konto vid dagens slut, ska den straffränta som framgår enligt a höjas med 2,5 procentenheter för varje ny gång, utöver den första gången, som ett debetsaldo åter föreligger under samma tolvmånadersperiod.

11.

ECB-rådet kan besluta om att straffräntan enligt punkt 10 ej ska utgå eller ska reduceras om den berörda enhetens debetsaldo vid dagens slut hade sin grund i force majeure och/eller en teknisk funktionsstörning i TARGET2, det senare uttrycket enligt definitionen i bilaga II.

Avstängning, begränsing eller uteslutning från intradagskredit

12.

a)

Nationella centralbanker i euroområdet ska avstänga eller säga upp tillgången till intradagskredit om en av följande bristande uppfyllelser uppkommer:

i)

Enhetens konto hos den nationella centralbanken i euroområdet avstängs eller avslutas.

ii)

Den berörda enheten inte längre uppfyller alla de krav som framgår av denna bilaga för tillhandahållande av intradagskredit.

iii)

En behörig domstol eller annan myndighet beslutar att med avseende på enheten inleda ett konkursförfarande beträffande enheten, att utse en konkursförvaltare eller motsvarande eller att inleda något annat liknande förfarande.

iv)

Enhetens tillgångar har frusits och/eller blir föremål för andra åtgärder vidtagna av unionen som begränsar enhetens möjlighet att förfoga över tillgångarna.

v)

Enheten har avstängts eller uteslutits som godtagbar motpart för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

b)

Nationella centralbanker i euroområdet får avstänga eller säga upp tillgången till intradagskredit om en nationell centralbank avstänger eller säger upp en deltagare från deltagande i TARGET2 enligt artikel 34.2 b–e i bilaga II eller om det uppstår en eller flera bristande uppfyllelser (utöver dem som avses i artikel 34.2 a).

c)

Om Eurosystemet beslutar att stänga av, begränsa eller utesluta motparter från tillträde till penningpolitiska instrument av försiktighetsskäl eller av andra skäl i enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14, ska nationella centralbanker i euroområdet genomföra beslutet i fråga om tillgången till intradagskredit i enlighet med bestämmelser i respektive nationell centralbanks avtal eller föreskrifter.

d)

Nationella centralbanker i euroområdet får besluta att stänga av, begränsa eller säga upp en deltagares tillgång till intradagskredit om deltagaren av försiktighetsskäl anses medföra risker. I sådana fall ska den nationella centralbanken i euroområdet omedelbart skriftligen informera ECB samt andra nationella centralbanker i euroområdet och anslutna nationella centralbanker om detta. Vid behov ska ECB-rådet besluta om ett enhetligt genomförande av de åtgärder som vidtas i alla delsystem i TARGET2.

13.

Om en nationell centralbank i euroområdet beslutar att stänga av, begränsa eller säga upp tillgången till intradagskredit för motparter till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt punkt 12 d ovan, ska detta beslut inte träda i kraft förrän ECB godkänt det.

14.

Utan hinder av vad som sägs i punkt 13 får en nationell centralbank i euroområdet dock i brådskande fall avstänga tillgången för en motpart till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner till intradagskredit med omedelbar verkan. I sådana fall ska den berörda nationella centralbanken i euroområdet omedelbart skriftligen informera ECB om detta. ECB får ändra den nationella centralbankens beslut. Om ECB dock inte översänder meddelande om ändring av sådant beslut till den nationella centralbanken i euroområdet inom tio affärsdagar från den dag då ECB tog emot underrättelsen, ska ECB dock anses ha godkänt den nationella centralbankens agerande.


(1)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(5)  Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument som finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ”legally and operationally located in the euro area” av den 20 november 2008 samt e) The Eurosystem oversight policy framework av juli 2011.


BILAGA IV

AVVECKLINGSFÖRFARANDEN FÖR ANSLUTNA SYSTEM

1.   Definitioner

I denna bilaga, och utöver definitionerna i artikel 2, avses med

1)   kreditinstruktion: en betalningsinstruktion som lämnas av ett anslutet system och som är riktad till ASCB om att debitera ett av de konton som hålls och/eller hanteras av det anslutna systemet i PM, och att kreditera en likvidbanks PM-konto eller underkonto med det belopp som anges däri,

2)   debiteringsinstruktion: en betalningsinstruktion som är riktad till SCB och som inlämnats av ett anslutet system om att debitera en likvidbanks PM-konto eller underkonto med det angivna beloppet, med utgångspunkt i ett debiteringsmandat, och att kreditera något av det anslutna systemets konton i PM eller en annan likvidbanks PM-konto eller underkonto,

3)   betalningsinstruktion eller ett anslutet systems betalningsinstruktion: en instruktion om att kreditera eller debitera,

4)   centralbank för ett anslutet system (ASCB): den centralbank i Eurosystemet med vilken det berörda anslutna systemet har ett bilateralt arrangemang för avvecklingen av det anslutna systemets betalningsinstruktioner i PM,

5)   likvidcentralbank (SCB): en centralbank i Eurosystemet som har ett PM-konto för likvidbanker,

6)   likvidbank: en deltagare vars PM-konto eller underkonto används för att avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner,

7)   informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger deltagare tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantering av likviditet och initiering av betalningsuppdrag enligt reservrutiner,

8)   sändningsmeddelande via ICM: information som samtidigt görs tillgänglig för alla eller en utvald grupp av TARGET2-deltagare via ICM,

9)   debiteringsmandat: en auktorisation av en likvidbank i den form som tillhandahålls av centralbankerna i Eurosystemet i de formulär för basdata som är riktade till både dess anslutna system och SCB, som ger det anslutna systemet befogenhet att inlämna debiteringsinstruktioner, och instruera SCB att debitera likvidbankens PM-konto eller underkonto som resultat av debiteringsinstruktioner,

10)   kort: att ha en skuld under avvecklingen av det anslutna systemet betalningsinstruktioner,

11)   lång: att ha en fordran under avvecklingen av det anslutna systemets betalningsinstruktioner,

12)   systemöverskridande avveckling: avveckling i realtid av debiteringsinstruktioner där betalningar görs från en likvidbank i ett anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6 till en likvidbank i ett annat anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6.

13)   Modulen för Basdata (Hantering): SSP-modulen där basdata insamlas och registreras.

2.   SCB:s roll

Varje centralbank i Eurosystemet ska agera som SCB i förhållande till varje likvidbank för vilken den innehar ett PM-konto.

3.   Hantering av förhållandet mellan centralbanker, anslutna system och likvidbanker

1)

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang tar fram en förteckning över likvidbanker som innehåller uppgifter om likvidbankernas PM-konton, som ASCB ska lagra i Modulen för Basdata (Hantering) hos SSP. Varje anslutet system får tillgång till förteckningen över sina respektive likvidbanker via ICM.

2)

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang omedelbart informerar dem om eventuella förändringar i förteckningen över likvidbanker. ASCB ska informera de berörda SCB om varje sådan förändring genom ett sändningsmeddelande via ICM.

3)

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang samlar in debiteringsmandaten och andra relevanta dokument från sina likvidbanker och översänder dem till ASCB. Sådana dokument ska tillhandahållas på det engelska språket och/eller för ASCB relevanta nationella språk. Om det/de nationella språket/en hos en ASCB inte är identiskt med det nationella språket för SCB, ska de nödvändiga dokumenten tillhandahållas endast på engelska eller både på engelska och det för ASCB relevanta nationella språket/en. Om anslutna system avvecklar via TARGET2-ECB ska dokumenten tillhandahållas på engelska.

4)

Om en likvidbank är en deltagare i den berörda ASCB:s delsystem i TARGET2, ska ASCB verifiera huruvida det debiteringsmandat som givits av likvidbanken är giltigt och föra in alla nödvändiga poster i Modulen för Basdata (förvaltning). Om en likvidbank inte är en deltagare i den berörda ASCB:s delsystem i TARGET2, ska ASCB översända debiteringsmandatet (eller en elektronisk kopia av detta, om så överenskommits mellan ASCB och SCB) till den relevanta SCB för att verifiera dess giltighet. SCB ska utföra sådan verifikation och ska informera den berörda ASCB om resultatet av verifikationen inom fem affärsdagar efter mottagandet av en sådan framställan. Efter verifikationen ska ASCB uppdatera förteckningen över likvidbanker i ICM.

5)

Den verifikation som genomförs av ASCB ska inte påverka det anslutna systemets ansvar att begränsa betalningsinstruktioner till förteckningen över likvidbanker som avses i punkt 1.

6)

Förutom i fall då de är en och samma, ska ASCB och SCB utbyta information om varje betydelsefull händelse under avvecklingsprocessen.

7)

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang lämnar uppgifter om namn och BIC för de anslutna system med vilka de avser att genomföra systemöverskridande avveckling samt det datum från vilket systemöverskridande avveckling med ett visst anslutet system ska inledas eller upphöra. Denna information ska registreras i Modulen för Basdata (Hantering).

4.   Initiering av betalningsinstruktioner via ASI

1)

Alla betalningsinstruktioner som lämnas av ett anslutet system via ASI ska ske i form av XML-meddelanden.

2)

Alla betalningsinstruktioner som lämnas av ett anslutet system via ASI ska anses vara ”mycket brådskande” och ska avvecklas i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

3)

En betalningsinstruktion ska anses ha accepterats om

a)

betalningsinstruktionen överensstämmer med de regler som uppställts av leverantören av nätverkstjänster,

b)

betalningsinstruktionen överensstämmer med formateringsreglerna och villkoren för ASCB:s delsystem i TARGET2,

c)

likvidbanken är upptagen på förteckningen över likvidbanker som avses i punkt 3.1 ovan,

d)

för det fall att det rör sig om systemöverskridande avveckling, det berörda anslutna systemet är upptaget på förteckningen över anslutna system med vilka systemöverskridande avveckling får utföras,

e)

för det fall att en likvidbanks deltagande i TARGET2 har avstängts, SCB:s uttryckliga medgivande av den avstängda likvidbanken har inhämtats.

5.   Införande av betalningsinstruktioner i systemet och deras oåterkallelighet

1)

Kreditinstruktioner ska anses ha införts i det relevanta delsystemet i TARGET2, och vara oåterkalleliga, vid den tidpunkt då de accepterats av ASCB. Debiteringsinstruktioner ska anses ha införts i det relevanta delsystemet i TARGET2, och vara oåterkalleliga, vid den tidpunkt då de accepterats av SCB.

2)

Tillämpningen av punkt 1 ska inte ha någon effekt på anslutna systems regler som fastställer en tidpunkt då betalningsöverföringar införs i det anslutna systemet och/eller oåterkalleligheten av överföringsuppdrag som lämnas in till ett sådant anslutet system vid en tidpunkt som är tidigare än då respektive betalningsinstruktion införs i det relevanta delsystemet i TARGET2.

6.   Avvecklingsförfaranden

1)

Om ett anslutet system ansöker om att använda ett avvecklingsförfarande, ska den berörda ASCB erbjuda ett eller flera av nedanstående avvecklingsförfaranden:

a)

Avvecklingsförfarande 1

(”likviditetsöverföring”).

b)

Avvecklingsförfarande 2

(”avveckling i realtid”).

c)

Avvecklingsförfarande 3

(”bilateral avveckling”).

d)

Avvecklingsförfarande 4

(”multilateral standardavveckling”).

e)

Avvecklingsförfarande 5

(”samtidig multilateral avveckling”).

f)

Avvecklingsförfarande 6

(”reserverad likviditet och systemöverskridande avveckling”).

2)

SCB ska stödja avvecklingen av det anslutna systemets betalningsinstruktioner i enlighet med valet av avvecklingsmetod som beskrivs i punkt 1 genom att bl.a. avveckla betalningsinstruktioner på likvidbankernas PM-konton eller underkonton.

3)

Ytterligare detaljer om de avvecklingsförfaranden som beskrivs i stycke 1 återfinns i punkterna 9 till 14.

7.   Ingen skyldighet att öppna ett PM-konto

De anslutna systemen ska inte vara skyldiga att bli direkta deltagare i ett delsystem i TARGET2 eller att upprätthålla ett PM-konto medan ASI används.

8.   Konton till stöd för avvecklingsförfaranden

1)

Utöver PM-konton kan följande typer av konton öppnas i PM och användas av ASCB, de anslutna systemen och likvidbanker avseende de avvecklingsförfaranden som beskrivs i punkt 6.1:

a)

Tekniska konton.

b)

Spegelkonton.

c)

Garantifondskonton.

d)

Underkonton.

2)

När ASCB tillhandahåller avvecklingsförfarande 4, 5 eller 6 för gränssnittsmodeller, ska den öppna ett tekniskt konto i dess delsystem i TARGET2 för det berörda anslutna systemet. Sådana konton kan erbjudas av ASCB som ett alternativ till avvecklingsförfarandena 2 och 3. Separata tekniska konton ska öppnas avseende avvecklingsförfarandena 4 och 5. Saldot på tekniska konton ska vara noll eller positivt vid slutet av den berörda avvecklingsprocessen för det berörda anslutna systemet och saldot vid dagens slut ska vara noll. Tekniska konton ska identifieras med hjälp av det berörda anslutna systemets BIC.

3)

När en ASCB erbjuder avvecklingsförfarandena 1 eller 6 för integrerade modeller, och när den erbjuder avvecklingsförfarande 3 eller 6 för gränssnittsmodeller, kan den öppna spegelkonton i sitt delsystem i TARGET2. Spegelkonton är specifika PM-konton som ASCB har i sitt delsystem i TARGET2 och kan användas av det anslutna systemet. Spegelkonton identifieras med hjälp av den berörda ASCB:s BIC.

4)

När avvecklingsförfarandena 4 eller 5 tillhandahålls kan en ASCB öppna ett garantifondskonto i sitt delsystem i TARGET2 för de anslutna systemen. Saldot på dessa konton ska användas för att avveckla de anslutna systemens betalningsinstruktioner om det inte finns någon likviditet tillgänglig på likvidbankens PM-konto. ASCB, anslutna system eller borgensmän kan inneha garantimedelskonton. Garantimedelskonton identifieras med hjälp av den berörda kontoinnehavarens BIC.

5)

När ASCB erbjuder avvecklingsförfarande 6 för gränssnittsmodeller ska SCB öppna ett eller flera underkonton i deras delsystem i TARGET2 för likvidbanker, som ska användas för att ställa likviditet till förfogande samt, i tillämpliga fall, systemöverskridande avveckling. Underkonton ska identifieras, i kombination med ett kontonummer som är specifikt för det berörda underkontot, med hjälp av den BIC som hör till det PM-konto till vilket de hör. Kontonumret består av landskoden plus upp till 32 tecken (beroende på strukturen för det berörda nationella bankkontot).

6)

De konton som avses i punkterna 1 a–d ska inte publiceras i TARGET2-katalogen. Om så önskas av deltagaren får de berörda kontoutdragen (MT 940 och MT 950) för alla sådana konton tillhandahållas kontoinnehavaren vid varje affärsdags slut.

7)

De detaljerade reglerna om öppnande av de typer av konton som nämns i denna punkt och deras tillämpning som stöd för avvecklingsförfarandena kan specificeras ytterligare i bilaterala arrangemang mellan de anslutna systemen och ASCB.

9.   Avvecklingsförfarande 1 – Likviditetsöverföring

1)

Om avvecklingsförfarande 1 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja överföringen av likviditet från ett spegelkonto till en likvidbanks PM-konto via ASI. Likviditetsöverföringen kan initieras antingen av det anslutna systemet eller av ASCB som företrädare för det anslutna systemet.

2)

Avvecklingsförfarande 1 ska endast användas för den integrerade modellen där det berörda anslutna systemet måste använda ett spegelkonto, i första hand för att insamla nödvändig likviditet som har reserverats av dess likvidbank och i andra hand för att överföra denna likviditet tillbaka till likvidbankens PM-konto.

3)

ASCB får erbjuda avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som ska fastställas av det anslutna systemet, såsom avses i punkterna 15.2 och 15.3.

4)

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas. Om det anslutna systemet initierar likvidöverföringen från spegelkontot till likvidbankens PM-konto, ska likvidbanker som har tillgång till TARGET2 via leverantören av nätverkstjänster informeras om krediteringen via ett Swift MT 202-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

10.   Avvecklingsförfarande 2 – Avveckling i realtid

1)

När avvecklingsförfarande 2 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av likviditetsledet i transaktioner relaterade till anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av anslutna system i individualiserad form hellre än i batchform. Om en betalningsinstruktion att debitera ett PM-konto hos en kort likvidbank placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbanken genom ett sändningsmeddelande via ICM.

2)

Avvecklingsförfarande 2 får också tillhandahållas det anslutna systemet för avveckling av multilaterala saldon och i sådana fall ska ASCB öppna tekniska konton för sådana anslutna system. Därutöver ska ASCB inte erbjuda det anslutna systemet tjänsten att på ett korrekt sätt hantera ordningsföljden av de inkommande och utgående betalningarna som kan vara nödvändiga för sådan multilateral avveckling. Det anslutna systemet ska självt bära ansvaret för att organisera den nödvändiga ordningsföljden.

3)

ASCB får erbjuda avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som ska fastställas av det anslutna systemet, såsom avses i punkterna 15.2 och 15.3.

4)

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas via ett meddelande i ICM. Om de så önskar ska likvidbanker som har tillgång till TARGET2 via leverantören av nätverkstjänster informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

11.   Avvecklingsförfarande 3 – bilateral avveckling

1)

När avvecklingsförfarande 3 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av likviditetsledet i transaktioner relaterade till anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av anslutna system i batchform. Om en betalningsinstruktion att debitera en kort likvidbanks PM-konto placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbanken genom ett sändningsmeddelande via ICM.

2)

Avvecklingsförfarande 3 får också tillhandahållas det anslutna systemet för avveckling av multilaterala saldon. Punkt 10.2 ska i tillämpliga delar gälla, med förbehåll för ändringarna att

a)

betalningsinstruktioner: i) att debitera de korta likvidbankernas PM-konton och kreditera det anslutna systemets tekniska konto; och ii) att debitera det anslutna systemets tekniska konto och kreditera de långa likvidbankernas PM-konton lämnas i separata filer, och

b)

de långa likvidbankernas PM-konton ska krediteras endast efter det att alla korta likvidbankers PM-konton debiterats.

3)

Om multilateral avveckling misslyckas (t.ex. om inte alla insamlingar från korta likvidbankers konton lyckas) ska det anslutna systemet lämna betalningsinstruktioner för att upphäva debettransaktioner som redan avvecklats.

4)

ASCB får tillhandahålla

a)

avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som fastställs av det anslutna systemet, såsom avses i punkt 15.3, och/eller

b)

funktionen ”informationsperiod” enligt beskrivningen i punkt 15.1.

5)

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas beroende på vilket alternativ som har valts – en enstaka eller global underrättelse. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

12.   Avvecklingsförfarande 4 – Multilateral standardavveckling

1)

När avvecklingsförfarande 4 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av multilaterala likvidtillgodohavanden av transaktioner i anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av de anslutna systemen i batchform. ASCB ska öppna ett specifikt tekniskt konto för ett sådant anslutet system.

2)

ASCB och SCB ska säkerställa att betalningsinstruktioner bearbetas i den ordningsföljd som krävs. De ska endast genomföra krediteringar om alla debiteringar har genomförts framgångsrikt. Betalningsinstruktioner: a) att debitera korta likvidbankers konton och kreditera det anslutna systemets tekniska konto; och b) att kreditera långa likvidbankers konton och debitera anslutna systems tekniska konto inlämnas i en gemensam fil.

3)

Betalningsinstruktioner om att debitera PM-kontot för korta likvidbanker och att kreditera det anslutna systemets tekniska konto kommer att avvecklas först; endast när alla sådana betalningsinstruktioner har avvecklats (inklusive eventuell överföring av medel till det tekniska kontot genom en garantifondsmekanism), kommer PM-kontona för de långa likvidbankerna att krediteras.

4)

Om en betalningsinstruktion att debitera ett PM-konto hos en kort likvidbank placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbanken genom ett sändningsmeddelande via ICM.

5)

Om en kort likvidbank inte har tillräckliga medel på sitt PM-konto kommer en garantifondsmekanism att aktiveras av ASCB om detta har avtalats i det bilaterala arrangemanget mellan ASCB och det anslutna systemet.

6)

Om en sådan garantifondsmekanism inte tillhandahålls och hela avvecklingen misslyckas, ska ASCB och SCB anses ha erhållit instruktionen att returnera alla betalningsinstruktioner i filen och ska upphäva betalningsinstruktioner som redan har avvecklats.

7)

ASCB ska informera likvidbankerna om att avvecklingen misslyckats genom ett sändningsmeddelande via ICM.

8)

ASCB får tillhandahålla

a)

avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som fastställs av det anslutna systemet, såsom avses i punkt 15.3,

b)

funktionen ”informationsperiod” enligt beskrivningen i punkt 15.1,

c)

en garantifondsmekanism, såsom avses i punkt 15.4.

9)

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

13.   Avvecklingsförfarande 5 – Samtidig multilateral avveckling

1)

När avvecklingsförfarande 5 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av multilaterala likvidtillgodohavanden av transaktioner relaterade till anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av de anslutna systemen. För att avveckla relevanta betalningsinstruktioner ska algoritm 4 användas (se tillägg I till bilaga II). Till skillnad från avvecklingsförfarande 4 fungerar avvecklingsförfarande 5 enligt principen ”allt eller inget”. I detta förfarande ska debiteringen av de korta likvidbankernas PM-konton och krediteringen av de långa likvidbankernas PM-konton göras samtidigt (och ej i ordningsföljd, såsom sker i avvecklingsförfarande 4). Punkt 12 ska gälla i tillämpliga delar med förbehåll för följande ändring. Om en eller flera betalningsinstruktioner inte kan avvecklas ska alla betalningsinstruktioner placeras i kö och algoritm 4, så som beskrivs i punkt 16.1, ska upprepas för att avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner i kön.

2)

ASCB får tillhandahålla

a)

avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som fastställs av det anslutna systemet, såsom avses i punkt 15.3,

b)

funktionen ”informationsperiod” enligt beskrivningen i punkt 15.1,

c)

en garantifondsmekanism, såsom avses i punkt 15.4.

3)

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

4)

Om en betalningsinstruktion att debitera PM-kontot hos en kort likvidbank ställs i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbankerna genom ett sändningsmeddelande via ICM.

14.   Avvecklingsförfarande 6 – Reserverad likviditet och systemöverskridande avveckling

1)

Avvecklingsförfarande 6 kan användas både för gränssnittsmodellen och för den integrerade modellen, såsom framgår av styckena 4–13 respektive 14–18 nedan. När det gäller den integrerade modellen ska det berörda anslutna systemet använda spegelkonton för att insamla nödvändig likviditet som ställts till förfogande av dess likvidbanker. När det gäller gränssnittsmodellen ska likvidbanken öppna minst ett underkonto avseende ett specifikt anslutet system.

2)

Om de så önskar ska likvidbankerna informeras via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande och deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM om krediteringen och debiteringen av deras PM-konton och, i förekommande fall, deras underkonton.

3)

När ASCB och SCB erbjuder systemöverskridande avveckling inom ramen för avvecklingsförfarande 6, ska de stödja betalningar avseende systemöverskridande avveckling om dessa betalningar har initierats av de berörda anslutna systemen. Ett anslutet system kan endast initiera systemöverskridande avveckling under sin behandlingscykel, och avvecklingsförfarande 6 måste pågå i det anslutna system som tar emot betalningsinstruktionen. Systemöverskridande avveckling ska erbjudas för behandling både dagtid och nattetid inom ramen för avvecklingsförfarande 6. Möjligheten att genomföra systemöverskridande avveckling mellan två olika anslutna system ska registreras i Modulen för Basdata (Hantering).

A)   Gränssnittsmodellen

4)

När avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av bilaterala och/eller multilaterala likvidtillgodohavanden från det anslutna systemets transaktioner genom att

a)

göra det möjligt för en likvidbank att förfinansiera sina förväntade skyldigheter från avvecklingen genom likviditetsöverföringar från sitt PM-konto till sitt underkonto (nedan kallad reserverad likviditet) före behandlingen i det anslutna systemet, och

b)

avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner efter avslutad behandling i det anslutna systemet: när det gäller korta likvidbanker genom att debitera deras underkonton (inom de gränser för de medel som finns på sådana konton) och kreditera det anslutna systemets tekniska konto, och när det gäller långa likvidbanker genom att kreditera deras underkonton och debitera det anslutna systemets tekniska konto.

5)

När avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls

a)

ska SCB öppna minst ett underkonto i förhållande till ett enskilt anslutet system för varje likvidbank, och

b)

ASCB ska öppna ett tekniskt konto för det anslutna systemet för att: i) kreditera medel som insamlats från underkontona hos de korta likvidbankerna, och ii) debitera medel vid kreditering av de markerade underkontona hos de långa likvidbankerna.

6)

Avvecklingsförfarande 6 ska tillhandahållas både för den dagliga överföringsfasen och för det anslutna systemets transaktioner på natten. I det senare fallet ska den nya affärsdagen starta direkt efter det att kassakraven har uppfyllts; all debitering eller kreditering som därefter görs på de relevanta kontona därefter ska valuteras den nya affärsdagen.

7)

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 och med beaktande av reservering av likviditet, ska ASCB och SCB tillhandahålla följande typer av likviditetsöverföringstjänster till och från underkontot:

a)

Stående uppdrag som likvidbanker kan lämna eller ändra när som helst under affärsdagen via ICM (när detta står till förfogande). Stående uppdrag som lämnas efter det att ett meddelande om att proceduren påbörjas sänts på en given affärsdag ska endast vara giltiga för nästa affärsdag. Om det finns flera stående uppdrag att kreditera olika underkonton, ska de avvecklas efter storleksordningen på beloppet, och börja med det högsta. Vid transaktioner i anslutna system över natten ska, om det finns stående uppdrag för vilka det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot, sådana uppdrag avvecklas genom en proportionerlig minskning av alla uppdrag.

b)

Pågående uppdrag, som endast får lämnas in av antingen en likvidbank (via ICM) eller det berörda anslutna systemet via ett XML-meddelande under ett pågående avvecklingsförfarande 6 (som är tidsperioden mellan meddelande om att förfarandet påbörjas och meddelande om att förfarandet avslutas) och som endast avvecklas förutsatt att behandlingscykeln i det anslutna systemet ännu ej påbörjats. Om det finns ett pågående uppdrag som lämnas till det anslutna systemet för vilken det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana uppdrag delvis avvecklas.

c)

Swift-uppdrag som går via ett MT 202-meddelande, eller via automatisk mappning till ett MT202-meddelande från skärmarna för de deltagare som använder internetbaserad åtkomst, vilket endast får lämnas in under ett pågående avvecklingsförfarande 6 och endast under behandlingen under dagtid. Sådana uppdrag ska avvecklas omedelbart.

8)

Avvecklingsförfarande 6 påbörjas genom ett meddelande om att förfarandet påbörjas och avslutas med ett meddelande om att förfarandet avslutas som båda ska sändas av det anslutna systemet. Vid transaktioner över natten i anslutna system sänds dock meddelandet om att förfarandet startas av ASCB. Vid meddelanden om att förfarandet påbörjas ska avvecklingen av stående uppdrag för överföring av likviditet ske till underkonton. Meddelande om att förfarandet avslutas medför en automatisk återföring av likviditet från underkontot till PM-kontot.

9)

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 ska reserverad likviditet på underkonton frysas så länge det anslutna systemets behandlingscykel pågår (som startar med ett meddelande om att cykeln påbörjas och slutar med ett meddelande om att cykeln avslutas och som båda sänds av det anslutna systemet) för att därefter frisläppas. Det frysta saldot kan ändras under behandlingscykeln till följd av betalningar avseende systemöverskridande avveckling eller om en likvidbank överför likviditet från sitt PM-konto. ASCB ska underrätta det anslutna systemet om likviditetsminskningen eller likviditetsökningen på underkontot till följd av betalningar avseende systemöverskridande avveckling. Om det anslutna systemet så önskar ska ASCB även underrätta det om sådan likviditetsökning på underkontot som har uppstått till följd av likviditetsöverföring av likvidbanken.

10)

Inom varje behandlingscykel i det anslutna systemet ska betalningsinstruktioner avvecklas med markerad likviditet varigenom algoritm 5 (enligt hänvisningen i tillägg I till bilaga II) ska användas som en regel.

11)

Inom varje behandlingscykel i det anslutna systemet ska en likvidbanks markerade likviditet ökas via kreditering av vissa inkommande betalningar direkt till dess underkonton, dvs. kupongbetalningar och inlösen. I sådana fall ska likviditeten först krediteras det tekniska kontot, sedan debiteras sådant konto innan likviditeten krediteras underkontot (eller på PM-kontot).

12)

Systemövergripande avveckling mellan två anslutna system som använder gränssnittsmodellen kan endast initieras av ett anslutet system (eller dess ASCB som agerar för dess räkning) vars deltagares underkonto debiteras. Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras en deltagares underkonto i det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras en deltagares underkonto i ett annat anslutet system.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

13)

Systemöverskridande avveckling från ett anslutet system som använder gränssnittsmodellen till ett anslutet system som använder den integrerade modellen kan initieras av det anslutna system som använder gränssnittsmodellen (eller dess ASCB som agerar för dess räkning). Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras en deltagares underkonto i det anslutna system som använder gränssnittsmodellen samt krediteras spegelkontot för det anslutna system som använder den integrerade modellen. Betalningsinstruktionen kan inte initieras av det anslutna system som använder den integrerade modellen och vars spegelkonto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

B)   Den integrerade modellen

14)

När avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls för integrerade modeller, ska ASCB och SCB stödja sådan avveckling. Om avvecklingsförfarande 6 tillhandahålls för integrerade modeller under den dagliga överföringsfasen, ska endast begränsad funktionalitet tillhandahållas.

15)

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 och med beaktande av den integrerade modellen ska ASCB och SCB tillhandahålla följande likviditetsöverföringstjänster till ett spegelkonto:

a)

Stående uppdrag (för den dagliga överföringsfasen och för transaktioner i det anslutna systemet nattetid) som likvidbanker kan lämna eller ändra när som helst under en affärsdag via ICM (när detta står till förfogande). Stående uppdrag som lämnas efter det att ett meddelande om att proceduren påbörjas sänts på en given affärsdag ska endast vara giltiga för nästa affärsdag. Om det finns flera stående uppdrag, ska de avvecklas efter storleksordningen på beloppet, och börja med det högsta. Om det saknas täckning för en stående order för den dagliga överföringsfasen kommer den att avvisas. Vid transaktioner i anslutna system över natten ska, om det finns stående uppdrag för vilka det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot, sådana uppdrag avvecklas genom en proportionerlig minskning av alla uppdrag.

b)

Pågående uppdrag, som endast får lämnas in av antingen en likvidbank (via ICM) eller det berörda anslutna systemet via ett XML-meddelande under ett pågående avvecklingsförfarande 6 (som är tidsperioden mellan meddelande om att förfarandet påbörjas och meddelande om att förfarandet avslutas) och som endast avvecklas förutsatt att behandlingscykeln i det anslutna systemet ännu ej påbörjats. Om det finns ett pågående uppdrag som lämnats till det anslutna systemet för vilken det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana uppdrag delvis avvecklas.

c)

SWIFT-uppdrag som går via ett MT 202-meddelande som endast får lämnas in under den dagliga överföringsfasen. Sådana uppdrag ska avvecklas omedelbart.

16)

Reglerna för meddelande om att förfarandet påbörjas och meddelande om att förfarandet avslutas, samt, när det gäller den gränssnittsmodellen, reglerna om att cykeln startas och avslutas, ska gälla efter vederbörliga ändringar.

17)

Systemövergripande avveckling mellan två anslutna system som använder den integrerade modellen kan endast initieras av ett anslutet system (eller dess ASCB som agerar för dess räkning) vars spegelkonto debiteras. Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras det spegelkonto som används av det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras det spegelkonto som används av ett annat anslutet system. Betalningsinstruktionen kan inte initieras av det anslutna system vars spegelkonto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

18)

Systemöverskridande avveckling från ett anslutet system som använder den integrerade modellen till ett anslutet system som använder gränssnittsmodellen kan initieras av det anslutna system som använder den integrerade modellen (eller dess ASCB som agerar för dess räkning). Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras det spegelkonto som används av det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras det spegelkonto som används av ett annat anslutet system. Betalningsinstruktionen kan inte initieras av det anslutna system som använder gränssnittsmodellen och vars deltagares underkonto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett Swift MT 900- eller MT 910-meddelande. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

15.   Valfria anslutna mekanismer

1)

Den valfria anslutna mekanismen ”informationsperiod” får tillhandahållas av ASCB för avvecklingsförfarandena 3, 4 och 5. Om det anslutna systemet (eller dess ASCB å dess vägnar) har angett en fakultativ ”informationsperiod” ska likvidbanken få ett sändningsmeddelande via ICM som anger den tidpunkt fram till vilken likvidbanken kan begära att den berörda betalningsinstruktionen ska upphävas. En sådan begäran ska beaktas av SCB endast om den meddelats via, och godkänts av det anslutna systemet. Avvecklingen ska påbörjas om SCB inte erhåller någon sådan begäran före ”informationsperiodens” utgång. Om SCB erhåller en sådan begäran före ”informationsperiodens” utgång

a)

då avvecklingsförfarande 3 används för bilateral avveckling, ska den berörda betalningsinstruktionen upphävas, och

b)

då avvecklingsförfarande 3 används för avveckling av multilaterala saldon eller om i avvecklingsförfarande 4 hela avvecklingen misslyckas, ska alla betalningsinstruktioner i filen upphävas och alla likvidbanker och anslutna system informeras genom ett sändningsmeddelande via ICM

2)

Om ett anslutet system skickar avvecklingsinstruktioner före den utsatta avvecklingstiden (”från”), ska instruktionerna sparas till utsatt avvecklingstid. I detta fall lämnas endast betalningsinstruktionerna till ingångsprocessen när ”från” tiden inträffar. Denna fakultativa mekanism kan användas vid avvecklingsförfarandena 1 och 2.

3)

Avvecklingsperioden (”till”) gör det möjligt att allokera en begränsad tid för avveckling i anslutna system för att inte förhindra eller försena avvecklingen av andra transaktioner relaterade till anslutna system eller TARGET2-transaktioner. Om en betalningsinstruktion inte avvecklas före ”till” tiden eller inom den fastställda avvecklingsperioden, ska dessa betalningsinstruktioner antingen returneras eller, när det gäller avvecklingsförfarandena 4 och 5, kan garantifondsmekanismen aktiveras. Avvecklingsperioden (”till”) kan anges för avvecklingsförfarandena 1–5.

4)

Garantifondsmekanismen får användas om en likvidbanks likviditet är otillräcklig för att täcka dess skyldigheter från avveckling i anslutna system. För att möjliggöra en avveckling av alla betalningsinstruktioner involverade i en avveckling i anslutna system används denna mekanism för att vid behov tillhandahålla extra likviditet. Denna mekanism får användas vid avvecklingsförfarandena 4 och 5. Om garantifondsmekanismen används är det viktigt att föra ett särskilt konto för garantifondsmekanismen där ”nödfallslikviditet” finns att tillgå eller görs tillgänglig vid behov.

16.   Använda algoritmer

1)

Algoritm 4 stöder avvecklingsförfarande 5. För att underlätta avvecklingen och för att minska behovet av likviditet, inkluderas alla betalningsinstruktioner i anslutna system (oavsett prioritet). Betalningsinstruktioner i anslutna system som ska avvecklas enligt avvecklingsförfarande 5 kringgår ingångsprocessen och hålls avskilda i PM fram till slutet på det aktuella optimeringsförfarandet. I samma körning av algoritm 4 kommer flera anslutna system som använder avvecklingsförfarande 5 att inkluderas om de avser att avveckla samtidigt.

2)

I avvecklingsförfarande 6 kan likvidbanken reservera likviditet för att avveckla saldon som uppstår i ett specifikt anslutet system. Reservering sker genom att nödvändig likviditet placeras på ett angivet underkonto (gränssnittsmodellen). Algoritm 5 används både för transaktioner under natten i anslutna system och för den dagliga överföringsfasen. Avvecklingsförfarandet sker genom debitering av de korta likvidbankernas underkonton till förmån för det anslutna systemets tekniska konto och därefter debitering av det anslutna systemets tekniska konto till förmån för de långa likvidbankernas underkonton. När det gäller kreditsaldon kan bokningen ske direkt – om detta anges av det anslutna systemet inom den relevanta transaktionen – på likvidbankens PM-konto. Om avvecklingen av en eller flera debiteringsinstruktioner misslyckas (t.ex. på grund av ett fel hos ett anslutet system) ska den aktuella betalningen placeras i kö på underkontot. Avvecklingsförfarande 6 kan använda algoritm 5 löpande på underkonton. Därutöver behöver algoritm 5 inte beakta några gränser eller reserveringar. För varje likvidbank beräknas den sammanlagda positionen och om det finns täckning för alla sammanlagda positioner kommer alla transaktioner att avvecklas. Transaktioner för vilka det inte finns någon täckning kommer åter att placeras i kö.

17.   Verkan av avstängning eller upphörande

Om ett anslutet systems avstängning eller uppsägning från användning av ASI blir gällande under avvecklingscykeln av det anslutna systemets betalningsinstruktioner, ska ASCB anses vara befogad att avsluta avvecklingscykeln för det anslutna systemets räkning.

18.   Avgiftsstruktur och fakturering

1)

Ett anslutet system som använder ASI eller deltagargränssnittet, ska oavsett antalet konton det kan inneha hos ASCB och/eller SCB omfattas av avgiftsstrukturen som består av tre element, se nedan.

a)

En fast månadsavgift på 1 000 euro som debiteras varje anslutet system (fast avgift I).

b)

En andra fast månadsavgift på mellan 417 euro och 4 167 euro, i förhållande till det underliggande bruttovärdet av det anslutna systemets avvecklingstransaktioner i euro (fast avgift II):

Intervall

Från (miljoner euro/dag)

Till (miljoner euro/dag)

Årsavgift (euro)

Månadsavgift (euro)

1

0

under 1 000

5 000

417

2

1 000

under 2 500

10 000

833

3

2 500

under 5 000

20 000

1 667

4

5 000

under 10 000

30 000

2 500

5

10 000

under 50 000

40 000

3 333

6

över 50 000

50 000

4 167

Bruttovärdet av det anslutna systemets avvecklingstransaktioner i euro ska beräknas av ASCB en gång per år med utgångspunkt i föregående års bruttobelopp, och det beräknade bruttobeloppet ska användas för att beräkna avgiften från och med den 1 januari varje kalenderår.

c)

En transaktionsavgift beräknas enligt samma struktur som tagits fram för TARGET2-deltagare i tillägg VI till bilaga II. Det anslutna systemet får välja mellan två olika varianter; antingen betalar det en fast avgift per transaktion på 0,80 euro per betalningsinstruktion (variant A) eller en avgift som beräknas degressivt (variant B), med beaktande av följande ändringar:

i)

för variant B, delas de gränser för de intervaller som avser volymen av betalningsinstruktioner i två, och

ii)

en månadsavgift på 150 euro (för variant A) eller 1 875 euro (för variant B) ska utgå utöver fast avgift I och fast avgift II.

2)

Varje avgift som ska betalas i förhållande till en betalningsinstruktion som inlämnas eller betalning som tas emot av ett anslutet system, antingen via deltagargränssnittet eller ASI ska uteslutande faktureras detta anslutna system. ECB-rådet får fastställa mer detaljerade regler för avgörandet av fakturerbara transaktioner som avvecklas via ASI.

3)

Varje anslutet system ska från sin respektive ASCB erhålla en faktura för föregående månad baserad på de avgifter som framgår av punkt 1 ovan, senast den femte affärsdagen under påföljande månad. Betalning ska erläggas senast den tionde arbetsdagen den månaden till det konto som anges av ASCB eller ska debiteras från ett konto som angetts av det anslutna systemet.

4)

Inom ramen för denna punkt ska varje anslutet system som har betecknats enligt direktiv 98/26/EG behandlas separat, även om två eller fler bedrivs av samma juridiska enhet. Denna regel ska även tillämpas på de anslutna system som inte har betecknats enligt direktiv 98/26/EG, i vilket fall de anslutna systemen ska identifieras genom referens till följande kriterier: a) ett formellt arrangemang, baserat på ett avtalsinstrument eller legislativt instrument (t.ex. en överenskommelse bland deltagarna och systemoperatören, b) med multipelt medlemskap, c) vanliga regler och standardiserade arrangemang, och d) för clearing, nettning och/eller avveckling av betalningar och/eller säkerheter mellan deltagarna.


BILAGA V

KOMPLETTERANDE OCH ÄNDRADE HARMONISERADE VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TARGET2 GENOM INTERNETBASERAD ÅTKOMST

Artikel 1

Tillämpningsområde

De villkor som framgår av bilaga II ska tillämpas på deltagare som använder internetbaserad åtkomst i syfte att få tillgång till ett eller flera PM-konton, med förbehåll för bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 2

Definitioner

I denna bilaga avses, utöver definitionerna i bilaga II, med

1.   certifieringsmyndigheter: en eller flera nationella centralbanker som har utsetts till detta av ECB-rådet för att på Eurosystemets vägnar utfärda, förvalta, återkalla och förnya elektroniska certifikat,

2.   elektroniska certifikat eller certifikat: en elektronisk fil, utfärdad av certifieringsmyndigheterna, som binder en publik nyckel till en identitet och som används för följande syften: att verifiera att en publik nyckel tillhör en fysisk person, att autentisera innehavaren, att kontrollera en signatur från denna fysiska person eller att kryptera ett meddelande som är adresserat till denna fysiska person. Certifikat lagras på en fysisk enhet, t.ex. ett smartkort eller USB-minne, och hänvisningar till certifikat omfattar sådana fysiska enheter. Certifikaten är avgörande för autentiseringsprocessen av deltagare som har tillgång till TARGET2 via internet och som lämnar betalningsmeddelanden eller kontrollmeddelanden,

3.   certifikatinnehavare: en namngiven, enskild person som av en TARGET2-deltagare har identifierats och utsetts som auktoriserad för att ha internetbaserad åtkomst till deltagarens TARGET2-konto. Innehavarens ansökan om certifikat ska ha verifierats av deltagarens kontoförande nationella centralbank och översänts till certifieringsmyndigheterna, vilka i sin tur har utfärdat certifikat som binder den publika nyckeln till de autentiseringsuppgifter som identifierar deltagaren,

4.   internetbaserad åtkomst: att deltagaren har valt ett PM-konto som endast är tillgängligt via internet samt att deltagaren lämnar betalningsmeddelanden eller kontrollmeddelanden till TARGET2 via internet,

5.   internetleverantör: det företag eller den organisation, dvs. den kanal, som TARGET2-deltagaren använder för att få tillgång till sitt TARGET2-konto genom internetbaserad åtkomst.

Artikel 3

Ej tillämpliga bestämmelser

Följande bestämmelser i bilaga II ska inte tillämpas i fråga om internetbaserad åtkomst:

Artikel 4.1 c och 4.2 d, artikel 5.2, 5.3 och 5.4, artiklarna 6 och 7, artikel 11.8, artikel 14.1 a, artikel 17.2, artiklarna 23–26, artikel 41 samt tilläggen I, VI och VII.

Artikel 4

Kompletterande och ändrade bestämmelser

Följande bestämmelser i bilaga II ska tillämpas i fråga om internetbaserad åtkomst i dess ändrade lydelse enligt nedan:

1.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   Följande tillägg utgör en integrerad del av dessa villkor och ska tillämpas på deltagare som har tillgång till ett PM-konto genom internetbaserad åtkomst:

 

Tillägg IA till bilaga V: Tekniska specifikationer för verkställandet av betalningsuppdrag genom internetbaserad åtkomst

 

Tillägg IIA till bilaga V: Avgiftsstruktur och fakturering för internetbaserad åtkomst

 

Tillägg II: Kompensationsordning för TARGET2

 

Tillägg III: Anvisningar för kompetens- och landsutlåtanden

 

Tillägg IV, utom punkt 7 b: Kontinuitetsskydd och reservrutiner

 

Tillägg V: Driftsschema”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   [Ange centralbankens namn] tillhandahåller tjänster enligt dessa villkor. Åtgärder eller underlåtenhet av de centralbanker som tillhandahåller SSP och/eller av certifieringsmyndigheterna ska anses vara åtgärder och underlåtenhet hos [ange centralbankens namn] för vilket det ska påta sig ansvar i enlighet med artikel 31 nedan. Deltagande i enlighet med dessa villkor ska inte skapa ett avtalsmässigt förhållande mellan deltagarna och den nationella centralbank som tillhandahåller SSP när den senare agerar i denna kapacitet. Anvisningar, meddelanden eller information som en deltagare mottar från, eller skickar till, SSP i anknytning till de tjänster som tillhandahålls enligt dessa villkor ska anses vara mottagna från eller skickade till [ange centralbankens namn].”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Deltagande i TARGET2 börjar gälla genom deltagande i ett delsystem i TARGET2. Dessa villkor beskriver ömsesidiga rättigheter och skyldigheter hos deltagare i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och [ange centralbankens namn]. Reglerna för verkställandet av betalningsuppdrag (avdelning IV) avser alla betalningsuppdrag som lämnas eller betalningar som mottas av en TARGET2-deltagare och ska tillämpas med förbehåll för bilaga V.”

3.

Artikel 4.2 e ska ersättas med följande:

”e)

Kreditinstitut eller andra enheter av den typ som anges i punkterna a–c, i båda fallen där dessa är etablerade i ett land med vilket unionen har ingått ett monetärt avtal som ger sådana enheter tillträde till betalningssystem i unionen, med förbehåll för de villkor som anges i det monetära avtalet och förutsatt att den relevanta rättsliga regimen som tillämpas i landet är likvärdig med den relevanta unionslagstiftningen.”

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 a i ska ersättas med följande:

”1.   För att öppna ett PM-konto som är tillgängligt via internet i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] ska de ansökande deltagarna

a)

uppfylla följande tekniska förutsättningar:

i)

installera, förvalta, driva samt övervaka och säkerställa säkerheten för den nödvändiga it-infrastrukturen för anslutning till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] och lämna betalningsuppdrag till den i enlighet med de tekniska specifikationerna i tillägg IA till bilaga V. När de gör det, får sökande deltagare involvera tredje parter, men behålla ensamt ansvar och”

b)

Följande punkt 1 c ska läggas till:

”c)

ange att de önskar tillgång till sitt PM-konto via internet, samt ansöka om ett separat PM-konto i TARGET2 om de dessutom vill ha tillgång till TARGET2 via leverantören av nätverkstjänster. De sökande ska lämna en fullständigt ifylld ansökningsblankett för utfärdandet av de elektroniska certifikat som behövs för att få tillgång till TARGET2 genom internetbaserad åtkomst.”

5.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Deltagare som använder internetbaserad åtkomst har endast rätt att se TARGET2-katalogen online och får inte dela ut den vare sig internt eller externt.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Deltagare godkänner att [ange centralbankens namn] och andra centralbanker får offentliggöra deltagarnas namn och BIC.”

6.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   [Ange centralbankens namn] ska erbjuda internetbaserad åtkomst enligt bilaga V. Där inte annat föreskrivs i dessa villkor eller enligt lag ska [ange centralbankens namn] använda alla rimliga medel som står till förfogande för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor, utan bindande utfästelse beträffande resultatet.

2.   Deltagare som använder internetbaserad åtkomst till TARGET2 ska betala de avgifter som anges i tillägg IIA till bilaga V.”

b)

Följande punkt 5 ska läggas till:

”5.   Deltagarna ska utföra följande:

a)

Regelbundet varje affärsdag aktivt kontrollera all information som har gjorts tillgänglig för dem via ICM, framför allt information som rör viktiga systemhändelser (t.ex. meddelanden som rör anslutna systems avveckling) samt uteslutning eller avstängning av en deltagare. [Ange centralbankens namn] ska inte hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av att en deltagare har underlåtit att utföra dessa kontroller.

b)

Alltid säkerställa efterlevnad av de säkerhetskrav som anges i tillägg IA till bilaga V, framför allt i fråga om säkert förvar av certifikat, samt upprätthålla regler och förfaranden för att se till att certifikatinnehavarna är medvetna om sitt ansvar för att säkerställa certifikaten.”

7.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt 5a ska läggas till:

”5a.   Deltagarna är ansvariga för att i tid uppdatera formulären för utfärdande av de elektroniska certifikat som behövs för att få tillgång till TARGET2 genom internetbaserad åtkomst samt för att lämna in nya formulär för utfärdande av dessa elektroniska certifikat till [ange centralbankens namn]. Deltagarna är ansvariga för att kontrollera att den information som gäller dem som införs i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] av [ange centralbankens namn] är korrekt.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   [Ange centralbankens namn] ska anses vara auktoriserad att till certifieringsmyndigheterna kommunicera all information som rör deltagare som dessa certifieringsmyndigheter kan behöva.”

8.

Artikel 12.7 ska ersättas med följande:

”7.   [Ange centralbankens namn] ska dagligen tillhandahålla ett kontoutdrag till en deltagare som har valt denna service.”

9.

Artikel 13 b ska ersättas med följande:

”b)

Anvisningar om direktdebitering som tagits emot enligt tillstånd för direktdebitering. Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska inte kunna sända anvisningar om direktdebitering från sitt PM-konto.”

10.

Artikel 14.1 b ska ersättas med följande:

”b)

betalningsmeddelandet är i enlighet med formateringsreglerna och villkoren i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens], och klarar duplikatkontrollen enligt tillägg IA till bilaga V, och”

11.

Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.   Deltagare som använder internetbaserad åtkomst får inte använda AL-gruppens funktionalitet för sitt PM-konto som är tillgängligt via internet eller kombinera ett sådant PM-konto som är tillgängligt via internet med ett annat TARGET2-konto som de innehar. Gränser får endast sättas i förhållande till en AL-grupp i sin helhet. Gränser ska inte sättas i förhållande till ett enda PM-konto som AL-gruppmedlemmen har.”

12.

Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3.   När Latest Debit Time Indicator används ska det accepterade betalningsuppdraget skickas tillbaka om det inte kan avvecklas vid den angivna tiden för debitering. Femton minuter före den utsatta tiden för debitering ska den uppdragsgivande deltagaren informeras via ICM, i stället för att ett automatiskt meddelande skickas via ICM. Den uppdragsgivande deltagaren kan också använda Latest Debet Time Indicator enbart som en varningssignal. I sådana fall ska det berörda betalningsuppdraget inte skickas tillbaka.”

13.

Artikel 21.4 ska ersättas med följande:

”4.   På begäran av en betalare kan [ange centralbankens namn] besluta att ändra köplatsen för ett mycket brådskande betalningsuppdrag (gäller ej för mycket brådskande betalningsuppdrag inom ramen för avvecklingsförfarandena 5 och 6), förutsatt att denna förändring inte påverkar de anslutna systemens smidiga avveckling i TARGET2 eller på annat sätt ger upphov till systemrisk.”

14.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska genomföra lämpliga säkerhetskontroller, framför allt de kontroller som anges i tillägg IA till bilaga V, för att skydda sina system från obehörig åtkomst och användning. Deltagarna ska vara exklusivt ansvariga för det lämpliga skyddet för sekretessen, integriteten och tillgängligheten av deras system.”

b)

Följande punkt 4 ska läggas till:

”4.   Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om varje händelse som kan inverka på certifikatens giltighet, framför de händelser som anges i tillägg IA till bilaga V, däribland varje förlust eller missbruk.”

15.

Artikel 29 ska ersättas med följande:

”Artikel 29

Användning av ICM

1.   ICM

a)

gör det möjligt för deltagare att lägga in betalningar,

b)

gör det möjligt för deltagare att ha tillgång till information om sina konton och att hantera likviditet,

c)

kan användas för att initiera likviditetsöverföringsuppdrag, och

d)

gör det möjligt för deltagare att få tillgång till systemmeddelanden.

2.   Ytterligare tekniska detaljer avseende ICM som ska användas i samband med internetbaserad åtkomst återfinns i tillägg IA till bilaga V.”

16.

Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Såvida inte annat anges i dessa villkor ska alla betalningar och meddelanden i samband med verkställande av betalningsuppdrag avseende TARGET2, såsom bekräftelser av debiteringar eller krediteringar eller kontoutdrag mellan [ange centralbankens namn] och deltagarna göras tillgängliga för deltagaren i ICM.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om en deltagares förbindelse misslyckas, ska deltagaren använda alternativa sätt för meddelandeförmedling i enlighet med tillägg IV till bilaga II. I sådana fall ska den sparade eller utskrivna versionen av meddelandet som framställts av [ange centralbankens namn] ha samma bevisvärde som det ursprungliga meddelandet.”

17.

Artikel 34.4 c ska ersättas med följande:

”c)

Så fort ett sådant sändningsmeddelande via ICM har gjorts tillgängligt för deltagare som använder internetbaserad åtkomst, ska dessa deltagare anses vara informerade om uppsägningen/avstängningen av en deltagares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] eller ett annat delsystem i TARGET2. Deltagarna ska bära skadan för förluster som uppstår från lämnandet av ett betalningsuppdrag till deltagare som har avstängts eller sagts upp från deltagande om ett sådant betalningsuppdrag infördes i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] efter det att sändningsmeddelandet via ICM har gjorts tillgängligt.”

18.

Artikel 39.1 ska ersättas med följande:

”1.   Deltagarna ska anses vara medvetna om, och ska fullgöra alla sina skyldigheter som är relaterade till lagstiftning om uppgiftsskydd, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, spridningskänslig nukleär verksamhet och utveckling av kärnvapenbärare, särskilt vad gäller genomförandet av lämpliga åtgärder avseende betalningar som debiteras eller krediteras deras PM-konton. Innan deltagare som använder internetbaserad åtkomst ingår ett avtalsrättsligt förhållande med en internetleverantör ska de bekanta sig med den policy för dataåtkomst som denna internetleverantör har.”

19.

Artikel 40.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om inte annat anges i dessa villkor, ska alla uppsägningar som krävs eller är tillåtna enligt dessa villkor sändas med registrerad post, fax eller på annat skriftligt sätt. Uppsägningar till [ange centralbankens namn] ska inges till avdelningschefen för [ange avdelning för betalningssystem eller den relevanta centralbanksenheten] i [ange centralbankens namn], [ange relevant adress för centralbanken] eller till [ange centralbankens BIC-adress]. Uppsägningar till deltagaren ska skickas till dennes adress, fax eller BIC-adress som deltagaren då och då meddelar [ange centralbankens namn].”

20.

Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45

Särskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor eller bilaga V är eller blir ogiltig, ska detta inte hindra tillämpligheten av alla andra bestämmelser i dessa villkor eller bilaga V.”

Tillägg IA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR VERKSTÄLLANDET AV BETALNINGSUPPDRAG GENOM INTERNETBASERAD ÅTKOMST

Utöver villkoren ska följande bestämmelser tillämpas på verkställandet av betalningsuppdrag genom internetbaserad åtkomst:

1.   Tekniska krav för deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] avseende infrastruktur, nätverk och format

1)

Varje deltagare som använder internetbaserad åtkomst måste ansluta sig till ICM i TARGET2 via en lokal klient, ett operativsystem och en webbläsare enligt specifikationerna i bilagan ”Internetbaserat deltagande – Systemkrav för internetåtkomst till de detaljerade funktionsspecifikationerna för användare (UDFS)”, med fastställda inställningar. Varje deltagares PM-konto ska identifieras som en åtta- eller elvasiffrig BIC. Vidare ska varje deltagare klara en serie tester för att pröva dess tekniska och operativa kompetens innan den kan delta i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

2)

För lämnandet av betalningsuppdrag och utbytet av betalningsmeddelanden i PM ska TARGET2-plattformens BIC, TRGTXEPMLVP, användas som meddelandesändare/meddelandemottagare. Betalningsuppdrag som skickas till en deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska identifiera den mottagande deltagaren i fältet för mottagande institution. Betalningsuppdrag som utförs av en deltagare som använder internetbaserad åtkomst kommer att identifiera den deltagaren som uppdragsgivande institution.

3)

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska använda infrastrukturtjänsten för publika nycklar enligt specifikationerna i användarmanualen om internetåtkomst för certifiering av publika nycklar.

2.   Typ av betalningsmeddelanden

1)

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst kan göra följande typer av betalningar:

a)

Kundbetalningar, dvs. betalningsöverföringar där den uppdragsgivande och/eller mottagande kunden inte är finansinstitut.

b)

Kundbetalningar via STP, dvs. betalningsöverföringar där den uppdragsgivande och/eller mottagande kunden inte är finansinstitut, som utförs genom Straight Through Processing.

c)

Överföringar mellan banker i syfte att begära penningöverföringar mellan finansinstitut.

d)

Cover payments i syfte att begära penningöverföringar mellan finansinstitut som avser en underliggande betalningsöverföring för en kund.

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst till ett PM-konto kan dessutom ta emot direktdebiteringsuppdrag.

2)

Deltagare ska följa fältspecifikationerna enligt kapitel 9.1.2.2 i UDFS, bok 1.

3)

Innehållet i fälten ska valideras på TARGET2-[ange lands-/centralbanksreferens]-nivå i enlighet med UDFS-kraven. Deltagare kan sinsemellan komma överens om särskilda regler avseende innehållet i fälten. I TARGET2-[ange lands/centralbanksreferens] kommer det emellertid inte att ske några särskilda kontroller av huruvida deltagarna följer sådana regler eller inte.

4)

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst får via TARGET2 utföra s.k. cover payments, dvs. betalningar som utförs av korrespondentbanker för att avveckla (täcka) meddelanden om betalningsöverföring som lämnas till en kundbank genom andra, mer direkta medel. De uppgifter om kunderna som ingår i dessa cover payments ska inte visas i ICM.

3.   Duplikatkontroll

1)

Alla betalningsuppdrag ska gå igenom en duplikatkontroll, vilket har till syfte att avvisa betalningsuppdrag som av misstag har lämnats mer än en gång.

2)

Följande fält i de olika typerna av meddelanden ska kontrolleras:

Detaljer

Del av meddelandet

Fält

Sändare

Basic Header

BIC-adress

Meddelandetyp

Application Header

Meddelandetyp

Mottagare

Application Header

Destinationsadress

Transaktionens referensnummer (TRN)

Text Block

:20

Relaterad referens

Text Block

:21

Valutadagen

Text Block

:32

Belopp

Text Block

:32

3)

Om alla de fält som anges i punkt 2 avseende ett nyligen lämnat betalningsuppdrag är identiska med dem som är i relation till ett betalningsuppdrag som redan har accepterats, ska det nyligen lämnade betalningsuppdraget returneras.

4.   Felkoder

Om ett betalningsuppdrag avvisas, ska det via ICM lämnas en underrättelse om borttagning som anger skälet för avvisande genom användning av felkoder. Felkoderna definieras i kapitel 9.4.2 i UDFS.

5.   Förutbestämda avvecklingstider

1)

För betalningsuppdrag där Earliest Debit Time Indicator används, ska kodordet ”/FROTIME/” användas.

2)

För betalningsuppdrag där Latest Debet Time Indicator används, ska två alternativ finnas.

a)

Kodordet ”/REJTIME/”: om betalningsuppdrag inte kan avvecklas inom den indikerade debettiden ska betalningsuppdraget returneras.

b)

Kodordet ”/TILTIME/”: om betalningsuppdraget inte kan avvecklas inom den indikerade debettiden ska betalningsuppdraget inte returneras utan behållas i den relevanta kön.

Enligt båda alternativen ska en underrättelse automatiskt tillhandahållas via ICM om ett betalningsuppdrag med Latest Debit Time Indicator inte har avvecklats 15 minuter före den tid som anges i denna.

3)

Om kodordet ”/CLSTIME/” används ska betalningen behandlas på samma sätt som ett betalningsuppdrag som avses i stycke 2 b.

6.   Avveckling av betalningsuppdrag i ingångsprocessen

1)

Avräkningskontroller och, där det är tillämpligt, utvidgade avräkningskontroller (båda termerna definierade i punkterna 2 och 3) ska utföras på betalningsuppdrag som införs i ingångsprocessen för att tillhandahålla snabb och likviditetssparande bruttoavveckling av betalningsuppdrag.

2)

En avräkningskontroll ska avgöra huruvida betalningsmottagarens betalningsuppdrag som är först i den mycket brådskande, eller om detta inte är tillämpligt, brådskande kön, är tillgängliga för att avräknas mot betalarens betalningsuppdrag (nedan kallat avräkning av betalningsuppdrag). Om ett motstående betalningsuppdrag inte tillhandahåller tillräckliga medel för respektive betalares betalningsuppdrag i ingångsprocessen ska det avgöras huruvida tillräckliga medel finns tillgängliga på betalarens PM-konto.

3)

Om avräkningskontrollen misslyckas får [ange centralbankens namn] tillämpa en utvidgad avräkningskontroll. En utvidgad avräkningskontroll avgör huruvida avräknande betalningsuppdrag finns tillgängliga i någon av betalningsmottagarnas köer oavsett när de anslöt sig till kön. Men om det i betalningsmottagarens kö finns betalningsuppdrag med högre prioritet adresserade till andra TARGET2-deltagare får FIFO-principen endast brytas om avvecklingen av ett sådant avräknande betalningsuppdrag skulle resultera i en likviditetsökning för betalningsmottagaren.

7.   Avveckling av betalningsuppdrag i kön

1)

Behandlingen av betalningsuppdrag placerade i kö beror på vilken prioritetsklass den tillordnats av den uppdragsgivande deltagaren.

2)

Betalningsuppdrag i mycket brådskande och brådskande köer ska avvecklas genom att avräkningskontrollerna i punkt 6 används, vilket börjar med det betalningsuppdrag som står längst fram i kön i fall där det finns en likviditetsökning eller det sker en intervention på könivån (ändring av köpositionen, avvecklingstiden eller prioriteten, eller återkallelse av betalningsuppdraget).

3)

Betalningsuppdrag i den normala kön ska avvecklas på rullande basis inklusive alla mycket brådskande och brådskande betalningsuppdrag som ännu inte har avvecklats. Olika optimeringsmekanismer (algoritmer) används. Om en algoritm är framgångsrik, kommer de inkluderade betalningsuppdragen att avvecklas; om en algoritm misslyckas kommer de inkluderade betalningsuppdragen att förbli i kön. Tre algoritmer (1 till 3) ska tillämpas för att avräkna betalningsflöden. Genom algoritm 4 ska avvecklingsförfarande 5 (enligt definitionen i kapitel 2.8.1 i UDFS) vara tillgängligt för avvecklingen av betalningsinstruktioner för anslutna system. För att optimera avvecklingen av mycket brådskande transaktioner i anslutna system på deltagarnas underkonton ska en särskild algoritm (algoritm 5) användas.

a)

Enligt algoritm 1 (”allt-eller-inget”) ska [ange centralbankens namn], både för varje förhållande för vilket en bilateral gräns har satts och också för den totala summan av alla förhållanden för vilken en multilateral gräns har satts

i)

beräkna den totala likviditetsställningen för varje TARGET2-deltagares PM-konto genom att fastställa huruvida sammanläggningen av alla utgående och ingående betalningsuppdrag som väntar i kön är negativ eller positiv och, om summan är negativ, kontrollera huruvida den överstiger den deltagarens tillgängliga likviditet (den sammanlagda likviditeten ska utgöra den ”totala likviditetsställningen”), och

ii)

kontrollera huruvida de gränser och reserveringar som sätts av varje TARGET2-deltagare avseende varje relevant PM-konto respekteras.

Om resultatet av dessa beräkningar och kontroller är positivt för varje relevant PM-konto ska [ange centralbankens namn] och andra involverade centralbanker avveckla alla betalningar samtidigt på de berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton.

b)

Enligt algoritm 2 (”partiell”) ska [ange centralbankens namn]

i)

beräkna och kontrollera varje PM-kontos likviditetsställning, gränser och reserveringar liksom under algoritm 1, och

ii)

om den totala likviditetsställningen på ett eller flera PM-konton är negativ, ta bort enstaka betalningsuppdrag tills den totala likviditetsställningen på varje relevant PM-konto är positiv.

Förutsatt att tillräckliga medel finns, ska därefter [ange centralbankens namn] och de andra involverade centralbankerna, avveckla alla återstående betalningar (förutom de borttagna betalningsuppdragen) samtidigt på de berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton.

När [ange centralbankens namn] tar bort betalningsuppdrag ska den börja med den TARGET2-deltagarens PM-konto med den högsta negativa totala likviditetsställningen och med det betalningsuppdrag i slutet av kön som har den lägsta prioriteten. Urvalsförfarandet ska endast löpa en kort tid som bestäms av [ange centralbankens namn] enligt dess önskemål.

c)

Enligt algoritm 3 (”flerfaldig”) ska [ange centralbankens namn]

i)

jämföra TARGET2-deltagares PM-konton parvis för att avgöra huruvida betalningsuppdrag i kö kan avvecklas med den tillgängliga likviditeten hos de två berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton och inom de gränser som sätts av dem (genom att börja med det par PM-konton som har den minsta skillnaden mellan betalningsuppdrag som adresseras till varandra) och den centralbank/de centralbanker som är involverade ska boka dessa betalningar samtidigt på de två TARGET2-deltagarnas PM-konton, och

ii)

om, i förhållande till ett par PM-konton enligt beskrivningen i punkt i, likviditeten är otillräcklig för att finansiera den bilaterala positionen, ta bort enstaka betalningsuppdrag tills det finns tillräcklig likviditet. I detta fall ska den berörda centralbanken/centralbankerna avveckla de återstående betalningarna, förutom dem som tagits bort, samtidigt på de två TARGET2-deltagarnas PM-konton.

Efter att ha utfört de kontroller som specificeras enligt punkterna i och ii, ska [ange centralbankens namn] kontrollera de multilaterala avvecklingspositionerna (mellan en deltagares PM-konto och andra TARGET2-deltagares PM-konton avseende vilka en multilateral gräns har satts). För detta ändamål ska förfarandet som beskrivs enligt punkterna i och ii tillämpas i tillämpliga delar.

d)

Enligt algoritm 4 (”avveckling partiellt plus anslutet system”) ska [ange centralbankens namn] följa samma procedur som för algoritm 2, men utan att ta bort betalningsuppdrag avseende avvecklingen av ett anslutet system (vilket avvecklas på en samtidig multilateral basis).

e)

Enligt algoritm 5 (”avveckling med anslutet system via underkonton”) ska [ange centralbankens namn] följa samma procedur som för algoritm 1, förutom ändringen att [ange centralbankens namn] ska starta algoritm 5 via gränssnittet för det anslutna systemet (Ancillary System Interface) och ska endast kontrollera huruvida tillräckliga medel finns tillgängliga på deltagarnas underkonton. Dessutom ska inga gränser eller reserveringar beaktas. Algoritm 5 ska också löpa under avvecklingen på natten.

4)

Betalningsuppdrag som införs i ingångsprocessen efter det att algoritmerna 1–4 påbörjats får avvecklas omedelbart i ingångsprocessen om positionerna och gränserna för de berörda TARGET2-deltagarnas PM-konton är kompatibla med både avvecklingen av dessa betalningsuppdrag och avvecklingen av betalningsuppdrag i det rådande optimeringsförfarandet. De två algoritmerna ska dock inte löpa samtidigt.

5)

Under den dagliga överföringsfasen ska algoritmerna löpa i följd. Så länge som det inte finns någon pågående samtidig multilateral avveckling av ett anslutet system ska ordningsföljden vara:

a)

Algoritm 1.

b)

Om algoritm 1 misslyckas; algoritm 2.

c)

Om algoritm 2 misslyckas; algoritm 3, eller om algoritm 2 lyckas; repetition av algoritm 1.

När samtidig multilateral avveckling (”procedur 5”) avseende ett anslutet system pågår ska algoritm 4 löpa.

6)

Algoritmerna ska löpa flexibelt genom att en fördefinierad tidsfördröjning sätts mellan tillämpningen av olika algoritmer för att säkerställa ett minimiintervall mellan två algoritmers löpande. Tidsföljden ska automatiskt kontrolleras. Manuell intervention ska vara möjlig.

7)

När ett betalningsuppdrag inkluderas i en löpande algoritm ska turordningen för ett betalningsuppdrag inte ändras (ändring av positionen i kön) eller återkallas. Begäran om ändring av turordningen eller återkallande av ett betalningsuppdrag ska ställas i kö till dess att algoritmen är komplett. Om det berörda betalningsuppdraget avvecklas medan algoritmen löper ska en begäran om turordningsändring eller återkallande avvisas. Om betalningsuppdraget inte avvecklas ska deltagarens begäran omedelbart tas i beaktande.

8.   Användning av ICM

1)

ICM kan användas för att lägga in betalningsuppdrag.

2)

ICM kan användas för att få information och för att hantera likviditet.

3)

Med undantag av lagrade betalningsuppdrag och uppgifter om basdata, ska endast uppgifter som avser den rådande affärsdagen vara tillgängliga via ICM. Skärmarna ska endast finnas på det engelska språket.

4)

Informationen ska tillhandahållas i ”dra”-form, vilket betyder att varje deltagare måste be att få informationen. Deltagare ska under affärsdagen regelbundet kontrollera ICM för att se om det finns några viktiga meddelanden.

5)

Endast funktionen användare-till-applikation (U2A) ska vara tillgänglig för deltagare som använder internetbaserad åtkomst. U2A medger direkt kommunikation mellan en deltagare och ICM. Informationen visas i en webbläsare i en PC. Ytterligare detaljer finns i ICM:s användarhandbok.

6)

Varje deltagare ska ha åtminstone en arbetsstation med internetåtkomst för att ha tillgång till ICM via U2A.

7)

Tillträdesrättigheter till ICM ska beviljas genom att använda certifikat. Hur dessa används beskrivs mer ingående i punkterna 10–13.

8)

Deltagare får också använda ICM för att överföra likviditet

a)

[ange om tillämpligt] från deras PM-konto till deras konto utanför PM,

b)

mellan PM-kontot och deltagarens underkonton, och

c)

från PM-kontot till det spegelkonto som förvaltas av det anslutna systemet.

9.   UDFS, ICM:s användarhandbok och användarmanualen om internetåtkomst för certifiering av publika nycklar

Ytterligare detaljer och exempel som förklarar de ovanstående reglerna finns i UDFS och ICM:s användarhandbok, som ändras från tid till annan och offentliggörs på [ange centralbankens namns] webbplats och TARGET2-webbplatsen på engelska, samt i användarmanualen om internetåtkomst för certifiering av publika nycklar.

10.   Utfärdande, avstängning, återaktivering, återkallande och förnyande av certifikat

1)

Deltagaren ska begära att [ange centralbankens namn] utfärdar certifikat så att deltagaren kan få tillgång till TARGET2 [ange centralbanks-/landsreferens] via internetbaserad åtkomst.

2)

Deltagaren ska begära avstängning och återaktivering av certifikat samt återkallande och förnyande av certifikat från [ange centralbankens namn] när en certifikatinnehavare inte längre önskar tillgång till TARGET2 eller om deltagaren upphör med sin verksamhet i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] (t.ex. till följd av en sammanslagning eller ett förvärv).

3)

Deltagaren ska vidta varje försiktighets- och organisationsåtgärd för att säkerställa att certifikaten endast används i enlighet med de harmoniserade villkoren.

4)

Deltagaren ska utan dröjsmål meddela [ange centralbankens namn] om det har skett någon betydande förändring av informationen i de formulär som har lämnats till [ange centralbankens namn] i samband med utfärdandet av certifikaten.

11.   Deltagarens certifikathantering

1)

Deltagaren ska säkerställa att samtliga certifikat hålls i säkert förvar och anta tillförlitliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att undvika skada på tredje part samt se till att varje certifikat används enbart av den specifika certifikatinnehavare som det har utfärdats till.

2)

Deltagaren ska utan dröjsmål tillhandahålla all information som har begärts av [ange centralbankens namn] och garantera att denna information är tillförlitlig. Deltagare ska alltid bära det fulla ansvaret för att all information som har lämnats till [ange centralbanks-/landsreferens] i samband med utfärdande av certifikat fortsätter att vara korrekt.

3)

Deltagaren har det fulla ansvaret för att säkerställa att samtliga dess certifikatinnehavare förvarar sina tilldelade certifikat åtskilt från de hemliga PIN- och PUK-koderna.

4)

Deltagaren har det fulla ansvaret för att säkerställa att ingen av dess certifikatinnehavare använder certifikaten för andra funktioner eller syften än de har utfärdats för.

5)

Deltagaren ska omgående informera [ange centralbankens namn] om varje begäran om och motiv till avstängning, återaktivering, återkallande eller förnyande av certifikat.

6)

Deltagaren ska omgående begära att [ange centralbankens namn] ska avstänga samtliga certifikat, eller nycklarna i dessa, som är defekta eller inte längre innehas av respektive certifikatinnehavare.

7)

Deltagaren ska omgående meddela [ange centralbankens namn] om det har förekommit någon förlust eller stöld av certifikat.

12.   Säkerhetskrav

1)

Det datorsystem som en deltagare använder för att få tillgång till TARGET2 via internetbaserad åtkomst ska vara beläget i lokaler som ägs eller hyrs av deltagaren. Det ska endast vara tillåtet att ha tillgång till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] från dessa lokaler och för att undvika tvivel ska ingen form av fjärranslutning vara tillåten.

2)

Deltagaren ska köra all programvara på datorsystem som har installerats och verksamhetsanpassats i enlighet med gällande internationella it-säkerhetsstandarder, vilket åtminstone ska omfatta kraven i punkterna 12.3 och 13.4. Deltagaren ska fastställa lämpliga åtgärder, som framför allt ska omfatta antivirusskydd och sabotageprogram, åtgärder mot nätfiske samt härdning och förfaranden för uppdateringshantering. Samtliga sådana åtgärder och förfaranden ska regelbundet uppdateras av deltagaren.

3)

Deltagaren ska upprätta en krypterad kommunikationslänk till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] för internetåtkomst.

4)

Användarnas datorkonton i deltagarens arbetsstationer får inte ha administrativa rättigheter. Rättigheterna ska tilldelas enligt principen om minsta möjliga behörighet.

5)

Deltagaren ska alltid skydda de datorsystem som används för TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] för internetåtkomst enligt följande:

a)

Deltagaren ska skydda datorsystem och arbetsstationer från obehörig fysisk åtkomst och nätverksåtkomst, alltid använda en brandvägg för att avskärma datorsystem och arbetsstationer från inkommande internettrafik samt arbetsstationer från obehörig åtkomst via det interna nätverket. De ska använda en brandvägg som skyddar mot inkommande trafik samt en brandvägg på arbetsstationerna som ser till att endast behöriga program kommunicerar externt.

b)

Deltagare ska på arbetsstationer endast ha rätt att installera den programvara som krävs för att få tillgång till TARGET2 och som är tillåten enligt deltagarens interna säkerhetspolicy.

c)

Deltagare ska alltid säkerställa att samtliga programapplikationer som körs på arbetsstationerna regelbundet uppdateras med den senaste versionen. Detta gäller i synnerhet för operativsystem, webbläsare och insticksprogram.

d)

Deltagare ska alltid begränsa den utgående trafiken från arbetsstationer till verksamhetskritiska webbplatser samt till webbplatser som krävs för legitima och rättmätiga uppdateringar av programvara.

e)

Deltagare ska säkerställa att samtliga kritiska interna flöden till eller från arbetsstationer skyddas mot offentliggörande och skadliga ändringar, särskilt om filerna överförs via ett nätverk.

6)

Deltagaren ska säkerställa att dess certifikatinnehavare alltid följer praxis för säker surfning genom att bl.a. göra följande:

a)

Avsätta vissa arbetsstationer för tillgång till webbplatser med samma kritikalitetsnivå och endast använda dessa arbetsstationer för tillgång till dessa webbplatser.

b)

Alltid starta om webbläsarsessionen före och efter tillgång till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] för internetåtkomst.

c)

Kontrollera att varje server har ett äkta SSL-certifikat vid varje inloggning till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] för internetåtkomst.

d)

Vara misstänksam mot e-postmeddelanden som förefaller komma från TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] samt aldrig lämna ut certifikatets lösenord om detta lösenord efterfrågas, eftersom TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] aldrig efterfrågar lösenordet till ett certifikat i ett e-postmeddelande eller på något annat sätt.

7)

Deltagaren ska alltid tillämpa följande hanteringsprinciper för att reducera systemrisker:

a)

Upprätta en praxis för användarhantering som säkerställer att endast behöriga användare skapas och bibehålls i systemet samt upprätthålla en korrekt och uppdaterad förteckning över behöriga användare.

b)

Stämma av den dagliga betalningstrafiken för att detektera avvikelser mellan den tillåtna och den faktiska dagliga betalningstrafiken, något som omfattar såväl skickad som mottagen trafik.

c)

Säkerställa att en certifikatinnehavare inte surfar på en annan webbplats samtidigt som den har tillgång till TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

13.   Ytterligare säkerhetskrav

1)

Deltagaren ska med hjälp av lämpliga organisatoriska och/eller tekniska åtgärder alltid säkerställa att användar-ID som anges för att kontrollera åtkomsträttigheter (Access Right Review) inte missbrukas och framför allt att inga obehöriga personer får kännedom om dem.

2)

Deltagaren ska ha inrättat en process för användaradministration som säkerställer att tillhörande användar-ID raderas omedelbart och permanent om en anställd eller annan systemanvändare i deltagarens lokaler lämnar deltagarens organisation.

3)

Deltagaren ska ha inrättat en process för användaradministration och ska omedelbart och permanent stänga av användar-ID där det föreligger någon form av risk, vilket även omfattar förlust eller stöld av certifikat eller nätfiske av ett lösenord.

4)

Om en deltagare inte kan undanröja säkerhetsrelaterade fel eller konfigurationsfel (som t.ex. beror på att systemet har infekterats av sabotageprogram) efter tre händelser, får de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP permanent blockera alla deltagarens användar-ID.

Tillägg IIA

AVGIFTSSTRUKTUR OCH FAKTURERING FÖR INTERNETBASERAD ÅTKOMST

Avgifter för direkta deltagare

1.

Månadsavgiften för verkställandet av betalningsuppdrag i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] för direkta deltagare ska vara 70 euro per PM-konto, en avgift för internetåtkomst plus 150 euro per PM-konto plus en fast avgift per transaktion (debitering) på 0,80 euro.

2.

För direkta deltagare som inte önskar få sitt kontos BIC offentliggjort i TARGET2-katalogen tillkommer en ytterligare månadsavgift på 30 euro per konto.

3.

[Ange namnet på centralbanken] ska utan kostnad utfärda och administrera upp till fem aktiva certifikat per deltagare för varje PM-konto. [Ange namnet på centralbanken] ska ta ut en avgift på 50 euro för varje ytterligare aktivt certifikat som utfärdas efter detta. [Ange namnet på centralbanken] ska ta ut en årlig underhållsavgift på 11 euro för varje ytterligare aktivt certifikat som utfärdas efter det. Aktiva certifikat ska vara giltiga i tre år.

Fakturering

4.

För direkta deltagare gäller följande faktureringsregler. Den direkta deltagaren ska erhålla fakturan för föregående månad med alla uppgifter om de avgifter som ska betalas, senast den femte affärsdagen under påföljande månad. Betalning ska erläggas senast den tionde arbetsdagen den månaden till det konto som anges av [ange namnet på centralbanken] och ska debiteras den deltagarens PM-konto.


BILAGA VI

UPPHÄVD RIKTLINJE OCH ÄNDRINGAR

 

Riktlinje ECB/2007/2 (EUT L 237, 8.9.2007, s. 1)

 

Riktlinje ECB/2009/9 (EUT L 123, 19.5.2009, s. 94)

 

Riktlinje ECB/2009/21 (EUT L 260, 3.10.2009, s. 31)

 

Riktlinje ECB/2010/12 (EUT L 261, 5.10.2010, s. 6)

 

Riktlinje ECB/2011/2 (EUT L 86, 1.4.2011, s. 75)

 

Riktlinje ECB/2011/15 (EUT L 279, 26.10.2011, s. 5)


BILAGA VII

JÄMFÖRELSETABELL

Riktlinje ECB/2007/2

Denna riktlinje

Artiklarna 1–4

Artiklarna 1–4

Artiklarna 5–6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artiklarna 9–11

Artikel 7

Artikel 12

Artikel 8

Artikel 13

Artikel 9

Artikel 14

Artikel 10

Artikel 15

Artikel 11

Artikel 16

Artiklarna 17–24

Artikel 12

Artikel 25

Artikel 14

Artikel 26

Artikel 15

Artikel 27

Artikel 16

Artikel 28

Bilagorna I–V

Bilagorna I–V