ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.028.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 28

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
30 januari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 av den 29 januari 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 vad gäller mikrodatafiler för översändande av uppgifter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 82/2013 av den 29 januari 2013 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 83/2013 av den 29 januari 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

BESLUT

 

 

2013/65/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om ett adekvat skydd av personuppgifter i Nya Zeeland [delgivet med nr C(2012) 9557]  ( 1 )

12

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT L 163 av den 25.6.2009)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 81/2013

av den 29 januari 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 vad gäller mikrodatafiler för översändande av uppgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG (1), särskilt artikel 9.2 och 9.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens strävan att bibehålla den europeiska statistikens ändamålsenlighet genom att anpassa den till utvecklingen på utbildningsområdet är det av yttersta vikt att ett uppdaterat klassificeringssystem införs.

(2)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har reviderat den version av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) som hittills använts (Isced 1997) för att se till att den överensstämmer med utvecklingen av politiken och strukturerna inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(3)

Behovet av internationellt jämförbar utbildningsstatistik gör att medlemsstaterna och EU:s institutioner måste använda en utbildningsklassificering som är förenlig med den reviderade internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced 2011), som antogs vid Unescos 36:e generalkonferens i november 2011.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)  EUT L 276, 21.10.2011, s. 13.


BILAGA

I bilaga III till tillämpningsförordning (EU) nr 1051/2011 ska beskrivningen i kolumn 80 (Utbildningsnivå) ersättas med följande:

Kolumn

Identifieringskod

Beskrivning

Filter/anmärkningar

”80

 

Uppnådd utbildningsnivå

Frivillig variabel, om den inte översänds: kod = ej ifylld”

 

1

Högst högstadium (Isced 2011, nivå 0–2)

 

 

2

Gymnasium och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning) (Isced 2011, nivå 3 och 4)

 

 

3

Högre utbildning (Isced 2011, nivå 5–8)

 


30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 82/2013

av den 29 januari 2013

om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 av den 8 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (4) (”avtalet”), som på gemenskapens vägnar godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (5) föreskrivs tullfri import av 1 200 ton per år av torkat, benfritt kött av nötkreatur eller andra oxdjur med KN-nummer ex 0210 20 90.

(3)

Tillämpningsföreskrifter bör därför fastställas på årlig basis för den relevanta avgiftsfria importtullkvoten.

(4)

För att kunna omfattas av denna tullkvot bör dessa produkter ha sitt ursprung i Schweiz enligt de regler som avses i artikel 4 i avtalet. En exakt definition av de produkter som omfattas av tullkvoten bör fastställas. Av kontrollskäl bör import av varor som faller under denna kvot endast medges om ett äkthetsintyg kan läggas fram som visar att köttet i fråga helt och hållet överensstämmer med definitionen. Det är nödvändigt att utforma en förlaga för dessa intyg och fastställa bestämmelser för hur de ska användas.

(5)

Systemet bör förvaltas med hjälp av importlicenser. Därför bör tillvägagångssättet för ansökan fastställas liksom vilka uppgifter som bör anges på ansökningar och licenser, varvid undantag eventuellt måste göras från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6) och i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (7).

(6)

För att importen av de berörda produkterna ska kunna skötas på ett lämpligt sätt bör det föreskrivas att importlicenser endast ska utfärdas efter det att uppgifterna på äkthetsintyget har kunnat bekräftas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullfri unionsimportkvot för torkat benfritt nötkött som omfattas av KN-nummer ex 0210 20 90 och har sitt ursprung i Schweiz öppnas varje år med en årlig volym på 1 200 ton, räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december (nedan kallad ”kvoten”).

Denna kvot ska ha ordningsnummer 09.4202.

2.   De regler om ursprung som ska tillämpas på de produkter som avses i punkt 1 ska vara de som föreskrivs i artikel 4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

3.   I denna förordning avses med ”torkat benfritt kött” styckningsdelar av lår från nötkreatur med en ålder på minst 18 månader, utan synligt intramuskulärt fett (3–7 %) och med ett pH-värde mellan 5,4 och 6,0, saltat, kryddat, pressat, torkat i enbart frisk, torr luft och med utvecklad ädelröta (tillväxt av mikroskopiska svampar). Slutproduktens vikt är mellan 41 % och 53 % av råvarans vikt före saltning.

Artikel 2

1.   Vid import av de kvantiteter som avses i artikel 1.1 ska en importlicens uppvisas vid övergången till fri omsättning.

2.   Originalet av det äkthetsintyg som upprättats enligt bestämmelserna i artikel 3 ska tillsammans med en kopia uppvisas för den behöriga myndigheten samtidigt med ansökan om den första importlicens som är knuten till äkthetsintyget.

3.   Äkthetsintyg får användas för utfärdande av mer än en importlicens om den sammanlagda kvantiteten inte överstiger den som framgår av intyget. Om mer än en licens utfärdas utifrån ett och samma äkthetsintyg ska den behöriga myndigheten påteckna äkthetsintyget och ange vilken avskrivning det avser.

4.   Den behöriga myndigheten får inte utfärda importlicensen förrän den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som finns på äkthetsintyget motsvarar de upplysningar i frågan som finns i kommissionens veckomeddelanden. Därefter ska licensen utfärdas utan dröjsmål.

I undantagsfall och efter en väl motiverad ansökan får den behöriga myndigheten emellertid utfärda importlicenser på grundval av de relevanta äkthetsintygen innan uppgifterna från kommissionen har kommit in. I så fall ska den säkerhet som ställs för importlicensen vara lika stor som hela tullavgiften enligt gemenskapens tulltaxa. När uppgifterna om intyget har anlänt ska medlemsstaterna ersätta säkerheten med den som avses i artikel 5.3 a i förordning (EG) nr 382/2008.

5.   Avdelning 20 i licensansökningarna och licenserna ska innehålla en av de uppgifter som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3

1.   De äkthetsintyg som avses i artikel 2 ska utfärdas i ett original och två kopior, på vilka både den tryckta texten och de uppgifter som fylls i ska vara avfattade på ett av unionens officiella språk, enligt förlagan i bilaga II. Intyget får också vara utfärdat och ifyllt på det eller de officiella språken i exportlandet.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om importlicens lämnas in får kräva att intyget översätts.

2.   Intygen ska ha formatet 210 × 297 mm. Papperet ska ha en lägsta vikt på 40 g/m2. Originalet ska vara vitt, den första kopian rosa och den andra kopian gul.

3.   Originalet och kopiorna av intyget får skrivas med maskin eller för hand. I det senare fallet ska de fyllas i med svart bläck och med versaler.

4.   Varje intyg ska vara försett med ett individuellt löpnummer följt av namnet på det land där intyget utfärdas.

Kopiorna ska ha samma löpnummer och samma nationalitetsmärke som originalet.

5.   Den definition av torkat benfritt kött som fastställs i artikel 1.3 ska klart anges på intyget.

6.   Ett intyg ska vara giltigt bara om det är korrekt påtecknat av en av de myndigheter som förtecknas i bilaga III.

Ett vederbörligen bestyrkt intyg ska ange ort och datum för utfärdandet, vara försett med den utfärdande myndighetens stämpel och undertecknat av den eller de personer som är bemyndigade att göra detta.

Artikel 4

1.   De utfärdande myndigheterna får införas i förteckningen i bilaga III endast om de

a)

är godkända som sådana av Schweiz,

b)

har åtagit sig att kontrollera de uppgifter som anges i äkthetsintygen,

c)

har åtagit sig att minst en gång i veckan meddela kommissionen alla uppgifter som krävs för att kontrollera uppgifterna i äkthetsintygen, särskilt varje intygs nummer, exportör, mottagare, bestämmelseland, typ av produkt, nettovikt samt datum då intyget undertecknades.

2.   Kommissionen har rätt att ändra förteckningen i bilaga III om de krav som anges i punkt 1 a inte längre är uppfyllda eller om den utfärdande myndigheten inte uppfyller sina skyldigheter.

Artikel 5

Äkthetsintyg och importlicenser ska vara giltiga i tre månader från det datum då de utfärdats.

Artikel 6

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 376/2008, förordning (EG) nr 382/2008 och kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (8) ska tillämpas, om inte annat anges i den här förordningen.

Artikel 7

Myndigheterna i Schweiz ska till kommissionen översända avtryck av de stämplar som de schweiziska utfärdande myndigheterna använder samt namn och underskrifter för de personer som är behöriga att underteckna äkthetsintygen. Eventuella förändringar av stämplar eller namn ska också meddelas kommissionen snarast möjligt. Kommissionen ska vidarebefordra dessa upplysningar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 8

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 28 februari efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotsperiod,

b)

senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   De anmälningar som avses i punkt 1 ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (9), och de produktkategorier som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008 ska användas.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 2092/2004 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Se bilaga IV.

(4)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(9)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2.5

:

på bulgariska

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

på spanska

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

på tjeckiska

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

på danska

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

på tyska

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

på estniska

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

på grekiska

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

på engelska

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

på franska

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

på italienska

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

på lettiska

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

på litauiska

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

på ungerska

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

på maltesiska

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

på nederländska

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

på polska

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

på portugisiska

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

på rumänska

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

på slovakiska

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

på slovenska

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

på finska

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

på svenska

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


BILAGA II

Image


BILAGA III

Förteckning över myndigheter i Schweiz med befogenhet att utfärda äkthetsintyg

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura


BILAGA IV

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004

(EUT L 362, 9.12.2004, s. 4)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1830/2006

(EUT L 354, 14.12.2006, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2006

(EUT L 408, 30.12.2006, s. 27)

Endast artikel 7 och bilaga VIII

Kommissionens förordning (EG) nr 749/2008

(EUT L 202, 31.7.2008, s. 37)

Endast artikel 2 och bilaga II

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2009

(EUT L 116, 9.5.2009, s. 16)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 666/2012

(EUT L 194, 21.7.2012, s. 3)

Endast artikel 1


BILAGA V

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2092/2004

Denna förordning

Artiklarna 1–7

Artiklarna 1–7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Bilagorna I, II och III

Bilagorna I, II och III

Bilaga IV

Bilaga V


30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 83/2013

av den 29 januari 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 december 2012

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om ett adekvat skydd av personuppgifter i Nya Zeeland

[delgivet med nr C(2012) 9557]

(Text av betydelse för EES)

(2013/65/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), särskilt artikel 25.6,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna föreskriva att överföring av personuppgifter till tredjeland endast får ske om landet i fråga garanterar en adekvat skyddsnivå och om medlemsstatens lagar, genom vilka andra bestämmelser i direktivet genomförs, efterlevs före överföringen.

(2)

Kommissionen kan fastställa att ett tredjeland har en adekvat skyddsnivå. I sådana fall får personuppgifter överföras från medlemsstaterna utan att några ytterligare garantier krävs.

(3)

Enligt direktiv 95/46/EG ska bedömningen av nivån på uppgiftsskyddet ske på grundval av alla de förhållanden som har samband med en överföring eller en grupp av överföringar av uppgifter, varvid man särskilt ska beakta vissa för överföringen relevanta aspekter.

(4)

Då sättet att se på frågan om uppgiftsskydd varierar mellan olika tredjeländer bör bedömningen av om skyddsnivån är adekvat genomföras, och beslut som grundar sig på direktiv 95/46/EG fattas och verkställas, utan godtycklig eller obefogad diskriminering i förhållande till tredjeland eller mellan de tredjeländer där liknande förhållanden råder samt på ett sätt som säkerställer att det inte uppstår några dolda handelshinder, varvid hänsyn bör tas till unionens nuvarande internationella åtaganden.

(5)

Nya Zeeland är en tidigare brittisk koloni som blev en självständig dominion 1907, men inte formellt bröt sina konstitutionella band med Förenade kungariket förrän 1947. Nya Zeeland är en enhetsstat och saknar författning i konventionell mening i form av ett grundläggande författningsdokument. Landet är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati enligt Westminstermodell, med Nya Zeelands drottning som statschef.

(6)

Nya Zeeland tillämpar principen om parlamentarisk suveränitet. Enligt vedertaget bruk finns det dock ett antal lagar som har särskild konstitutionell betydelse och betraktas som ”higher law” (överordnad lagstiftning). Med detta avses att de ingår i den konstitutionella kontexten eller bakgrunden genom att de ligger till grund för de offentliga förfarandena och antagandet av annan lagstiftning. Dessutom förväntas det att samförstånd ska råda mellan de olika politiska grupperingarna i händelse av ändring eller upphävande av denna lagstiftning. Flera av lagarna är relevanta för uppgiftsskyddet: lagen om grundläggande rättigheter (Bill Of Rights Act) av den 28 augusti 1990 (offentlig lag [Public Act] nr 109 från 1990), lagen om de mänskliga rättigheterna (Human Rights Act) av den 10 augusti 1993 (offentlig lag nr 82 från 1993) och lagen om skydd av privatlivet (Privacy Act) av den 17 maj 1993 (offentlig lag nr 28 från 1993). Den konstitutionella betydelsen av dessa lagar återspeglas i det vedertagna bruket att de måste beaktas när ny lagstiftning utarbetas eller föreslås.

(7)

De rättsliga normerna för skydd av personuppgifter i Nya Zeeland återfinns främst i lagen om skydd av privatlivet, ändrad genom Privacy (Cross-border Information) Ammendement Act av den 7 september 2010 (offentlig lag nr 113 från 2010). Den föregick direktiv 95/46/EG och är inte begränsad till automatiskt behandlade uppgifter eller strukturerade uppgifter i ett register, utan inbegriper all personlig information oavsett form. Den omfattar hela den offentliga och den privata sektorn, med ett fåtal särskilda undantag med hänvisning till allmänintresset, som man kan förvänta sig i ett demokratiskt samhälle.

(8)

Det finns ett antal olika regleringssystem i Nya Zeeland för att hantera frågor om skydd av privatlivet vad avser strategier, bestämmelser och vem som ansvarar för att ta emot klagomål. Vissa är lagstadgade, medan andra upprättas av självreglerande branschorgan, som bland annat reglerar medierna, direkt marknadsföring, icke begärda elektroniska meddelanden, marknadsundersökningar, hälsa och funktionshinder, bankverksamhet samt försäkringar och sparande.

(9)

Utöver den lagstiftning som har antagits av det nyzeeländska parlamentet finns det en ansenlig samling sedvanerätt med rötter i engelsk sedvanerätt, som ger uttryck för sedvanerättsliga principer och bestämmelser som är relevanta för uppgiftsskydd. Till de grundläggande sedvanerättsliga principerna hör principen att individens värdighet är av överordnad betydelse för lagstiftningen. Denna sedvanerättsliga princip är ett grundläggande inslag i den bakomliggande kontexten för det rättsliga beslutsfattandet generellt i Nya Zeeland. Den del av Nya Zeelands rättspraxis som bygger på sedvanerätt omfattar också ett antal andra aspekter av skydd av privatlivet, bland annat kränkning av den personliga integriteten, röjande av förtroende och tillfälligt skydd mot ärekränkning, orsakande av olägenheter, trakasserier, uppsåtligt spridande av lögner, vårdslöshet och annat.

(10)

De normer för uppgiftsskydd som är tillämpliga i Nya Zeeland omfattar alla de grundprinciper som är en förutsättning för en adekvat skyddsnivå när det gäller fysiska personer, och innehåller även undantag och begränsningar i syfte att skydda viktiga allmänna intressen. Dessa bestämmelser om uppgiftsskydd, inklusive undantag, följer principerna i direktiv 95/46/EG.

(11)

Tillämpningen av de rättsliga normerna för uppgiftsskydd garanteras av administrativa och rättsliga medel och av oberoende tillsyn från tillsynsmyndigheten, Privacy Commissioner, som har försetts med sådana befogenheter som anges i artikel 28 i direktiv 95/46/EG, och som agerar oberoende. Vidare kan en berörd part vända sig till domstol för att få ersättning för skada som orsakats genom olaglig behandling av personuppgifter.

(12)

Nya Zeeland bör därför anses tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG.

(13)

Detta beslut bör avse den skyddsnivå som Nya Zeeland kan erbjuda i syfte att uppfylla kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG. Beslutet bör inte påverka andra villkor eller begränsningar som införts i enlighet med andra bestämmelser i direktivet med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

(14)

För att värna om öppenhet och möjligheten för behöriga myndigheter i medlemsstaterna att garantera skydd för enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter erfordras att det närmare anges under vilka särskilda omständigheter som det kan vara motiverat att tills vidare avbryta vissa uppgiftsöverföringar, oavsett om skyddsnivån befunnits vara adekvat.

(15)

Den i enlighet med artikel 29 i direktiv 95/46/EG inrättade arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter har yttrat sig positivt angående nivån på personuppgiftsskyddet i Nya Zeeland (2), vilket har beaktats vid utarbetandet av föreliggande genomförandebeslut.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 31.1 i direktiv 95/46/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG ska Nya Zeeland anses säkerställa en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som överförs från unionen.

2.   Den tillsynsmyndighet som är behörig för tillämpningen av de rättsliga normerna för uppgiftsskydd i Nya Zeeland anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Behöriga myndigheter i medlemsstaterna får, utan att det påverkar deras befogenheter att vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av de nationella bestämmelser som antagits enligt andra bestämmelser än artikel 25 i direktiv 95/46/EG, utöva sina gällande befogenheter och tills vidare avbryta uppgiftsöverföringar till en mottagare i Nya Zeeland för att skydda enskilda med avseende på behandlingen av deras personuppgifter om

a)

en behörig myndighet i Nya Zeeland fastställt att mottagaren bryter mot tillämpliga skyddsregler, eller

b)

sannolikheten är stor att skyddsreglerna inte efterlevs, det finns rimliga skäl att anta att behöriga myndigheter i Nya Zeeland inte vidtar eller kommer att vidta adekvata åtgärder i tid för att avgöra ärendet, fortsatt överföring skulle innebära en överhängande risk för att de registrerade lider allvarlig skada och de behöriga myndigheterna i medlemsstaten under dessa omständigheter har vidtagit rimliga åtgärder för att underrätta den instans i Nya Zeeland som ansvarar för behandlingen om detta och givit denna tillfälle att yttra sig.

2.   Överföringen ska återupptas så snart skyddsreglerna efterlevs och den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har underrättats om detta.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 2.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna i Nya Zeeland inte är tillräckliga för att säkerställa att reglerna efterlevs.

3.   Om den information som insamlats enligt artikel 2.1 och punkterna 1 och 2 i denna artikel visar att någon av de myndigheter som ansvarar för att skyddsnormerna efterlevs i Nya Zeeland inte fullgör denna uppgift på ett effektivt sätt, ska kommissionen underrätta behöriga myndigheter i Nya Zeeland om detta och vid behov framlägga förslag till bestämmelser i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att upphäva eller tills vidare avbryta tillämpningen av detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

Artikel 4

Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka konstaterandet i artikel 1 i detta beslut att det skydd som ges i Nya Zeeland är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG, och alla omständigheter som visar att detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma detta beslut till och med den 20 mars 2013.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Vice ordförande


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Yttrande 11/2011 av den 4 april 2011 om skyddsnivån för personuppgifter i Nya Zeeland. Finns på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_sv.pdf


BILAGA

Den behöriga tillsynsmyndighet som det hänvisas till i artikel 1.2 i det här beslutet:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

Nya Zeeland

Tfn +64-4-474 7590

E-postadress: enquiries@privacy.org.nz

Webbplats: http://privacy.org.nz/


Rättelser

30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/15


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

( Europeiska unionens officiella tidning L 163 av den 25 juni 2009 )

På sidan 128, bilaga I, kapitel III, punkt 5–2.3, ska det

i stället för:

”.3

Nya ro-ro-passagerarfartyg av klass B, C och D med en längd av minst 130 m ska vara utrustade med en vinschningsyta för helikoptrar som är godkänd av flaggstatens administration och i enlighet med IMO:s rekommendationer.”

vara:

”.3

Nya ro-ro-passagerarfartyg av klass B, C och D med en längd av minst 130 m ska vara utrustade med en landningsyta för helikoptrar som är godkänd av flaggstatens administration och i enlighet med IMO:s rekommendationer.”