ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.023.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 23

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
25 januari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 39/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 40/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser

54

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

25.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 39/2013

av den 21 januari 2013

om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) ska det införas bestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), samt mot bakgrund av eventuella synpunkter från regionala rådgivande nämnder.

(2)

Det åligger rådet att anta bestämmelser om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, inbegripet, om så är lämpligt, vissa villkor som är funktionellt knutna till dem. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EG) nr 2371/2002.

(3)

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis behandling, och mot bakgrund av de synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter, i synnerhet vid mötena i de berörda regionala rådgivande nämnderna.

(4)

När det gäller bestånd för vilka det upprättats särskilda fleråriga planer bör TAC fastställas i enlighet med bestämmelserna i dessa planer. TAC för bestånd av sydkummel, havskräfta, tunga i västra delen av Engelska kanalen, sill i vattnen väster om Skottland och torsk i Kattegatt, i vattnen väster om Skottland och i Irländska sjön, bör fastställas i enlighet med bestämmelserna i följande förordningar: Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön (2), rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (3), rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (4) och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (5). När det gäller bestånden av nordkummel (förordning (EG) nr 811/2004 (6)) och tunga i Biscayabukten (förordning (EG) nr 388/2006 (7)), har emellertid minimimålen i återhämtnings- och förvaltningsplanerna uppnåtts och det är därför lämpligt att följa de vetenskapliga utlåtandena och fastställa TAC som innebär att bestånden antingen når eller ligger kvar på nivåer som möjliggör maximalt hållbart uttag.

(5)

När det gäller bestånd för vilka det saknas tillräckliga eller tillförlitliga data till grund för storleksuppskattningar bör förvaltningsåtgärderna och TAC-nivåerna fastställas i enlighet med den försiktighetsstrategi i fiskeriförvaltningen som definieras i artikel 3 led i i förordning (EG) nr 2371/2002, med beaktande av beståndsspecifika faktorer som t.ex. tillgänglig information om utvecklingstrenden för bestånden och överväganden med hänsyn till blandade fisken.

(6)

Det bör, i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av TAC och kvoter med fördelning mellan åren (8), anges vilka bestånd som omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(7)

Om en TAC för ett visst bestånd tilldelas endast en medlemsstat bör den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 2.1 i fördraget bemyndigas att fastställa nivån på denna TAC. Det bör säkerställas att den berörda medlemsstaten vid fastställandet av TAC-nivån handlar helt i överensstämmelse med de principer och regler som ligger till grund för den gemensamma fiskeripolitiken.

(8)

För vissa TAC bör medlemsstaterna ges möjlighet att bevilja ytterligare tilldelning för fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken. Försöksverksamhetens syfte är att prova ut ett fångstkvotsystem, dvs. ett system där alla fångster landas och räknas av mot kvoter, vilket skulle motverka utkast och att användbara fiskresurser går förlorade. Okontrollerade utkast av fisk hotar fiskens långsiktiga hållbarhet som en vara av allmänt intresse och därmed också den gemensamma fiskeripolitikens mål. Fångstkvotsystemen ger i stället yrkesfiskarna ett incitament att optimera fångstselektiviteten inom sin verksamhet. För en rationell förvaltning av utkasten bör varje fiskeinsats till havs täckas av fullt dokumenterat fiske, i stället för att man som i nuläget dokumenterar det som landas i hamn. Villkoren för att medlemsstaterna ska kunna bevilja sådan ytterligare tilldelning måste därför omfatta krav på användning av CCTV-kameror kopplade till sensorer (nedan kallade CCTV-system). Detta bör göra det möjligt att i detalj registrera vilka delar av fångsterna som behålls ombord och vilka delar som kastas överbord. Ett system baserat på observatörer som är verksamma i realtid ombord är mindre effektivt, kostsammare och mindre tillförlitligt. Användningen av CCTV-system är för närvarande därför ett villkor för att system för att minska utkasten såsom fullt dokumenterade fisken ska bli framgångsrika. I samband härmed är det viktigt att iaktta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (9).

(9)

För att säkra att försöksverksamheten avseende fullt dokumenterade fisken verkligen ger en effektiv utvärdering av fångstkvotsystemets möjligheter att kontrollera fiskeridödligheten för de berörda bestånden är det nödvändigt att all fisk som fångas inom försöksverksamheten, även den fisk som är mindre än den minsta tillåtna landningsstorleken, räknas av mot det aktuella fartygets tilldelning samt att fisket avbryts när fartyget har uttömt sin tilldelning. Det är också lämpligt att tillåta att tilldelning överförs mellan de fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken och fartyg som inte deltar, under förutsättning att det kan bevisas att de icke-deltagande fartygens utkast inte ökar.

(10)

Taken för fiskeansträngningen för 2013 bör fastställas i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2166/2005, artikel 5 i förordning (EG) nr 509/2007, artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 1342/2008 och med beaktande av rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 (10).

(11)

För vissa arter, t.ex. vissa hajarter, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för deras bevarande. För sådana arter bör fiskemöjligheterna därför begränsas helt genom ett allmänt förbud mot att fiska efter sådana arter.

(12)

Eftersom bestånden av nordkummel i de fyra TAC-områdena motsvarar samma biologiska bestånd är det, för att ett fullständigt utnyttjande av fiskemöjligheterna ska garanteras, lämpligt att tillåta att en flexibel ordning tillämpas av medlemsstater som deltar i detta fiske mellan TAC för IIIa, EU-vatten i delsektionerna 22–32 och TAC för EU-vatten i IIa och IV.

(13)

Fiskemöjligheter bör utnyttjas i full överensstämmelse med gällande unionslagstiftning.

(14)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för EU-fartygen och som fastställs i denna förordning omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (11), i synnerhet artiklarna 33 och 34 i den förordningen om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och meddelande av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att närmare ange de koder som medlemsstaterna ska använda då de översänder uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av denna förordning.

(15)

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen vad gäller beviljande av tillstånd till en enskild medlemsstat att utnyttja systemet för förvaltning av dess fiskeansträngningar i enlighet med ett system med kilowattdagar bör kommissionen ges genomförandebefogenheter.

(16)

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter vad gäller tilldelning av ytterligare dagar till sjöss för definitivt upphörande med fiske och för förbättrad vetenskaplig observatörstäckning samt för att fastställa kalkylarksformat för insamling och överföring av uppgifter om överföring av dagar till sjöss mellan fiskefartyg som för olika medlemsstaters flagg. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (12).

(17)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och garantera utkomstmöjligheter för unionens yrkesfiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2013, med undantag för bestämmelserna om begränsning av fiskeansträngningen som bör tillämpas från och med den 1 februari 2013. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser.

2.   De fiskemöjligheter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

a)

Fångstbegränsningar för år 2013.

b)

Begränsningar av fiskeansträngningen för perioden 1 februari 2013–31 januari 2014.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på EU-fartyg.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   EU-fartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen.

b)   EU-vatten: de vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, med undantag av vatten som gränsar till de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget.

c)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet ur varje bestånd som får fångas och landas varje år.

d)   kvot: en andel av den totala tillåtna fångstmängd som tilldelas unionen eller en medlemsstat.

e)   internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

f)   maskstorlek: den maskstorlek för nätredskap som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 517/2008 (13).

g)   registret över EU:s fiskeflotta: det register som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

h)   fiskeloggbok: den loggbok som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.

i)   analytiska bedömningar: en kvantitativ bedömning av tendenserna inom ett visst bestånd som görs på grundval av sådana uppgifter om beståndets biomassa och utnyttjandegrad som av de vetenskapliga instanserna betraktas som tillförlitliga för vetenskapliga utlåtanden för framtida fångster.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande områdesavgränsningar:

a)   Ices-områden (Ices-Internationella havsforskningsrådet): de geografiska områden som definieras i bilaga III till förordning (EG) nr 218/2009 (14).

b)   Skagerrak: det geografiska område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c)   Kattegatt: det geografiska område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

d)   Funktionell enhet 16 i Ices-delområde VII: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

53° 30′ N 15° 00′ W,

53° 30′ N 11° 00′ W,

51° 30′ N 11° 00′ W,

51° 30′ N 13° 00′ W,

51° 00′ N 13° 00′ W,

51° 00′ N 15° 00′ W,

53° 30′ N 15° 00′ W;

e)   Cádizbukten: det geografiska område i Ices-sektion IXa som ligger öster om longitud 7° 23′ 48″ W.

f)   Cecaf-områden (Cecaf – Fiskerikommittén för östra Centralatlanten): de geografiska områden som definieras i bilaga II till förordning (EG) nr 216/2009 (15).

AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 5

TAC och fördelning

TAC för EU-fartyg i EU-vatten eller i vissa andra vatten än EU-vatten och fördelningen av dessa TAC mellan medlemsstaterna samt, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dem anges i bilaga I.

Artikel 6

TAC som ska fastställas av medlemsstaterna

1.   För vissa fiskbestånd ska TAC fastställas av den berörda medlemsstaten. Dessa bestånd anges i bilaga I.

2.   TAC som fastställs av medlemsstaterna ska

a)

vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens principer och regler, särskilt principen om hållbart utnyttjande av beståndet, och

b)

ge följande resultat:

i)

Ett utnyttjande av beståndet som med största möjliga sannolikhet är förenligt med ett maximalt hållbart uttag från och med år 2015, om analytiska bedömningar finns att tillgå.

ii)

Ett utnyttjande av beståndet som är förenligt med försiktighetsstrategin i fiskeriförvaltningen, om analytiska bedömningar inte finns att tillgå eller är ofullständiga.

3.   Senast den 15 mars 2013 ska varje berörd medlemsstat lämna följande information till kommissionen:

a)

Antagna TAC.

b)

De data på vilka de TAC som antagits grundar sig och som samlats in och bedömts av den berörda medlemsstaten.

c)

Uppgifter om hur de TAC som antagits är förenliga med punkt 2.

Artikel 7

Ytterligare tilldelning för fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken

1.   För vissa bestånd kan en medlemsstat bevilja ytterligare tilldelning till fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken. Dessa bestånd anges i bilaga I.

2.   De ytterligare tilldelningar som avses i punkt 1 får inte överskrida den högsta gräns som fastställs i bilaga I som en procentandel av den kvot som tilldelats den berörda medlemsstaten.

3.   De ytterligare tilldelningar som avses i punkt 1 ska uppfylla följande villkor:

a)

Fartyget ska använda CCTV-kameror kopplade till sensorer (nedan kallade CCTV-system), som spelar in all fiskeverksamhet och all bearbetning ombord på fartyget.

b)

Den ytterligare tilldelning som beviljas ett enskilt fartyg som deltar i försöksverksamhet får inte överskrida följande gränser:

i)

75 % av de utkast av det aktuella beståndet som beräknats av berörd medlemsstat för den fartygstyp som det berörda fartyget som beviljats ytterligare tilldelning tillhör,

ii)

30 % av den individuella tilldelning fartyget hade innan det började delta i försöksverksamhet.

c)

Alla fångster som fartyget gör ur det bestånd för vilket det fått ytterligare tilldelning, inbegripet exemplar som är mindre än den minsta tillåtna landningsstorleken enligt bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98, ska räknas av från fartygets individuella tilldelning enligt denna artikel.

d)

Så snart ett fartyg har uttömt sin individuella tilldelning för ett bestånd som omfattas av den ytterligare tilldelningen ska fartyget upphöra med all fiskeverksamhet i det aktuella TAC-området.

e)

Beträffande de bestånd som denna artikel omfattar får medlemsstaterna tillåta överföring av hela eller delar av den tilldelning som getts fartyg som inte deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken till fartyg som deltar i sådan verksamhet på villkor att det kan visas att utkast av fartyg som inte deltar inte ökar.

4.   Trots vad som sägs i punkt 3 b led i får en medlemsstat undantagsvis bevilja fartyg som för dess flagg en ytterligare tilldelning på mer än 75 % av de beräknade utkasten av det aktuella beståndet för den fartygstyp som fartyget som beviljas ytterligare tilldelning tillhör, på följande villkor:

a)

Utkastnivån för det aktuella beståndet och fartygstypen är lägre än 10 %.

b)

Fartygstypen ifråga behöver inbegripas för att möjliggöra en utvärdering av CCTV-systemets kontrollpotential.

c)

Utkastnivån för de fartyg som deltar i försöksverksamheten överskrider inte 75 % av de beräknade utkasten.

5.   Om de inspelningar som avses i punkt 3 a innebär att personuppgifter behandlas i den mening som avses i direktiv 95/46/EG, ska det direktivet tillämpas på behandlingen av sådana personuppgifter.

6.   Om en medlemsstat upptäcker att ett fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken inte uppfyller de villkor som anges i punkt 3 ska den omedelbart dra in den ytterligare tilldelning som fartyget har beviljats och förbjuda fartyget att delta i försöksverksamheten under återstoden av 2013.

7.   Innan ytterligare tilldelning enligt punkterna 1–6 beviljas ska en medlemsstat lämna följande information till kommissionen:

a)

En förteckning över fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet med fullt dokumenterade fisken.

b)

Specifikationer för den elektroniska fjärrövervakningsutrustning som finns installerad ombord på dessa fartyg.

c)

Kapacitet, typ och specifikationer avseende de redskap som används av dessa fartyg.

d)

Beräknade utkast för varje fartygstyp som deltar i försöksverksamheten.

e)

Den fångstmängd som under 2012 tagits av de fartyg som deltar i försöken ur det bestånd som de berörda TAC avser.

8.   Kommissionen kan begära att varje medlemsstat som tillämpar denna artikel lämnar in de beräkningar av utkasten för varje fartygstyp som de har gjort till ett vetenskapligt rådgivande organ för bedömning av efterlevnaden av det krav som anges i punkt 3 b led i. I avsaknad av en bedömning som bekräftar efterlevnaden ska den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att säkra att villkoret iakttas och informera kommissionen om detta.

Artikel 8

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka TAC har fastställts får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg som för en medlemsstats flagg, vilken medlemsstat har en kvot, och denna kvot inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en EU-kvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna EU-kvot inte är uttömd.

Artikel 9

Begränsning av fiskeansträngningen

Under perioden 1 februari 2013– 31 januari 2014 ska de begränsningar av fiskeansträngningen som fastställs i

a)

bilaga IIA tillämpas för förvaltningen av torskbestånd i Kattegatt, Ices-sektionerna VIIa och VIa samt i EU-vatten i Ices-sektion Vb,

b)

bilaga IIB tillämpas på åtgärder för sydkummel- och havskräftbeståndens återhämtning i Ices-sektionerna VIIIc och IXa, med undantag av Cádizbukten,

c)

bilaga IIC tillämpas på förvaltningen av bestånden av tunga i Ices-sektion VIIe.

Artikel 10

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1006/2008 (16),

c)

ytterligare landningar tillåtna enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 37, 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Om inget annat anges i bilaga I till denna förordning ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i samma förordning ska tillämpas på bestånd som omfattas av analytisk TAC.

Artikel 11

Fredningstid

1.   Det ska vara förbjudet att fiska eller att behålla ombord följande arter i Porcupine Bank under perioden 1 maj–31 juli 2013: torsk, glasvarar, marulk, kolja, vitling, kummel, havskräfta, rödspätta, sej, gråsej, rockor, tunga och pigghaj/rödhaj.

2.   Vid tillämpning av denna artikel ska Porcupine Bank anses omfatta det geografiska område som avgränsas av loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

Punkt

Latitud

Longitud

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

3.   Genom undantag från punkt 1 ska det vara tillåtet att segla genom Porcupine Bank med de arter ombord som avses i den punkten i enlighet med artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 12

Förbud

1.   Det ska vara förbjudet för EU-fartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i alla vatten.

b)

Håbrand (Lamna nasus) i alla vatten, om inte annat föreskrivs i bilaga I del B.

c)

Havsängel (Squatina squatina) i EU-vatten.

d)

Slätrocka (Dipturus batis) i EU-vatten i Ices-sektion IIa och Ices-delområdena III, IV, VI, VII, VIII, IX och X.

e)

Brokrocka (Raja undulata) och grårocka (Raja alba) i EU-vatten i Ices-delområdena VI, VII, VIII, IX och X.

f)

Hajrockor (Rhinobatidae) i EU-vatten i Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X och XII.

g)

Manta (Manta birostris) i alla vatten.

2.   Om arter som avses i punkt 1 fångas oavsiktligt får de inte komma till skada. Exemplar ska släppas omedelbart.

Artikel 13

Dataöverföring

När medlemsstaterna, i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009, sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom förordning (EG) nr 2371/2002. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 15

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 9 ska dock tillämpas från och med den 1 februari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 345, 28.12.2005, s. 5.

(3)  EUT L 122, 11.5.2007, s. 7.

(4)  EUT L 344, 20.12.2008, s. 6.

(5)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 20.

(6)  Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21.4.2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (EUT L 150, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (EUT L 65, 7.3.2006, s. 1).

(8)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(9)  EGT L 281, 23.12.1995, s. 31.

(10)  EUT L 214, 19.8.2009, s. 16.

(11)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(12)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(13)  Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (EUT L 151, 11.6.2008, s. 5).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 1).

(16)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

BILAGA I

:

TAC tillämpliga på EU-fartyg i områden där TAC fastställts per art och per område

Del A

:

Allmänna bestämmelser

Del B

:

Kattegatt, Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, EU-vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

BILAGA IIA

:

Fiskeansträngning för fartyg inom ramen för förvaltningen av torskbestånden i Kattegatt, Ices-sektionerna VIa och VIIa och i EU-vatten i Ices-sektion Vb.

BILAGA IIB

:

Fiskeansträngning för fartyg i samband med åtgärder för återhämtning av vissa bestånd av sydkummel och havskräfta i Ices-sektionerna VIIIc och IXa, med undantag av Cádizbukten.

BILAGA IIC

:

Fiskeansträngning för fartyg inom ramen för förvaltningen av bestånden av tunga i Ices-sektion VIIe i västra delen av Engelska kanalen.

BILAGA I

TAC TILLÄMPLIGA PÅ EU-FARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

DEL A

Allmänna bestämmelser

I tabellerna i denna bilaga del B anges TAC och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) för varje bestånd och villkor som är funktionellt knutna till dem, i förekommande fall.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i förordning (EG) nr 1224/2009, särskilt artiklarna 33 och 34 i den förordningen.

Hänvisningarna till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges. Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande komparativa tabell över latinska namn och trivialnamn:

Latinskt namn

Treställig alfabetisk kod

Trivialnamn

Amblyraja radiata

RJR

Klorocka

Ammodytes spp.

SAN

Tobisfiskar

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Brosme brosme

USK

Lubb

Caproidae

BOR

Trynfiskar

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Chaceon maritae

GER

Djuphavsrödkrabba

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dipturus batis

RJB

Slätrocka

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktisk tandnoting

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Brunkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Slätkäxa

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grånoting

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Leucoraja naevus

RJN

Blomrocka

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Limanda limanda

DAB

Sandskädda

Lophiidae

ANF

Marulk

Macrourus spp.

GRV

Skolästfiskar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Vanlig bläckfisk

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergskädda

Molva dypterygia

BLI

Birkelånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabbor

Penaeus spp.

PEN

Peneidaräkor

Platichthys flesus

FLE

Skrubbskädda

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfisk

Pollachius pollachius

POL

Bleka

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Raja alba

RJA

Grårocka

Raja brachyura

RJH

Ljusrocka

Raja circularis

RJI

Sandrocka

Raja clavata

RJC

Knaggrocka

Raja fullonica

RJF

Näbbrocka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Svartbuksrocka

Raja microocellata

RJE

Småögd rocka

Raja montagui

RJM

Fläckrocka

Raja undulata

RJU

Brokrocka

Rajiformes

SRX

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Scomber scombrus

MAC

Makrill

Scophthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOO

Soleidae

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj/rödhaj

Tetrapturus albidus

WHM

Vit marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig blåfenad tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Blåfenad tonfisk

Trachurus murphyi

CJM

Chilensk taggmakrill

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrill

Trisopterus esmarkii

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Följande komparativa tabell över trivialnamn och latinska namn lämnas endast i upplysningssyfte:

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Antarktisk tandnoting

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergskädda

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

Bleka

POL

Pollachius pollachius

Blomrocka

RJN

Leucoraja naevus

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåfenad tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Brokrocka

RJU

Raja undulata

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Brunkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Chilensk taggmakrill

CJM

Trachurus murphyi

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Djuphavsrödkrabba

GER

Chaceon maritae

Fläckrocka

RJM

Raja montagui

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grårocka

RJA

Rraja alba

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Håbrand

POR

Lamna nasus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Klorocka

RJR

Amblyraja radiata

Knaggrocka

RJC

Raja clavata

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabbor

PAI

Paralomis spp.

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ljusrocka

RJH

Raja brachyura

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Långa

LIN

Molva molva

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Manta

RMB

Manta birostris

Marulk

ANF

Lophiidae

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Näbbrocka

RJF

Raja fullonica

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Peneidaräkor

PEN

Penaeus spp.

Pigghaj/rödhaj

DGS

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Plattfisk

FLX

Pleuronectiformes

Rockor

SRX

Rajiformes

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandrocka

RJI

Raja circularis

Sandskädda

DAB

Limanda limanda

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skolästfiskar

GRV

Macrourus spp.

Skrubbskädda

FLE

Platichthys flesus

Slätkäxa

ETP

Etmopterus pusillus

Slätrocka

RJB

Dipturus batis

Slätvar

BLL

Scophthalmus rhombus

Småögd rocka

RJE

Raja microocellata

Soleidae

SOO

Solea spp.

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svartbuksrocka

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig blåfenad tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Taggmakrill

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tobisfiskar

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Trynfiskar

BOR

Caproidae

Tunga

SOL

Solea solea

Vanlig bläckfisk

SQS

Martialia hyadesi

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarkii

DEL B

Kattegatt, Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, EU-vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I och II

(ARU/1/2.)

Tyskland

24

Analytisk TAC

Frankrike

8

Nederländerna

19

Förenade kungariket

39

Unionen

90

TAC

90


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EU-vatten i III och IV

(ARU/34-C)

Danmark

911

Analytisk TAC

Tyskland

9

Frankrike

7

Irland

7

Nederländerna

43

Sverige

35

Förenade kungariket

16

Unionen

1 028

TAC

1 028


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

(ARU/567.)

Tyskland

329

Analytisk TAC

Frankrike

7

Irland

305

Nederländerna

3 434

Förenade kungariket

241

Unionen

4 316

TAC

4 316


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32

(USK/3A/BCD)

Danmark

15

Analytisk TAC

Sverige

7

Tyskland

7

Unionen

29

TAC

29


Art

:

Trynfiskar

Caproidae

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

(BOR/678-)

Danmark

20 123

Försiktighets-TAC

Irland

56 666

Förenade kungariket

5 211

Unionen

82 000

TAC

82 000


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irland

1 364

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Nederländerna

136

Unionen

1 500

TAC

1 500


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Förenade kungariket

Fastställs senare (3)

Försiktighets-TAC

Unionen

Fastställs senare (4)

TAC

Fastställs senare (4)


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Irland

1 300

Analytisk TAC

Förenade kungariket

3 693

Unionen

4 993

TAC

4 993


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIe och VIIf

(HER/7EF.)

Frankrike

465

Försiktighets-TAC

Förenade kungariket

465

Unionen

931

Frankrike

 

TAC

931


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) och VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Tyskland

191

Analytisk TAC.

Frankrike

1 062

Irland

14 864

Nederländerna

1 062

Förenade kungariket

21

Unionen

17 200

TAC

17 200


Art

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

4 198

Försiktighets-TAC

Portugal

4 580

Unionen

8 778

TAC

8 778


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Kattegatt

(COD/03AS.)

Danmark

62 (7)

Analytisk TAC.

Tyskland

1 (7)

Sverige

37 (7)

Unionen

100 (7)

TAC

100 (7)


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIb; EU-vatten och internationella vatten i Vb väster om 12° 00′W och i XII och XIV

(COD/5W6-14)

Belgien

0

Försiktighets-TAC

Tyskland

1

Frankrike

12

Irland

16

Förenade kungariket

45

Unionen

74

TAC

74


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIa; EU-vatten och internationella vatten i Vb öster om 12° 00′W

(COD/5BE6A)

Belgien

0

Analytisk TAC.

Tyskland

0

Frankrike

0

Irland

0

Förenade kungariket

0

Unionen

0

TAC

0 (8)


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgien

4

Analytisk TAC

Frankrike

10

Irland

188

Nederländerna

1

Förenade kungariket

82

Unionen

285

TAC

285


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

456

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

7 459

Irland

1 479

Nederländerna

2

Förenade kungariket

804

Unionen

10 200

TAC

10 200


Art

:

Håbrand

Lamna nasus

Zon

:

Franska Guyanas vatten, Kattegatt: EU-vatten i Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV; EU-vatten i Cecaf 34.1.1, 34.1.2 och 34.2

(POR/3-1234)

Danmark

0 (9)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

0 (9)

Tyskland

0 (9)

Irland

0 (9)

Spanien

0 (9)

Förenade kungariket

0 (9)

Unionen

0 (9)

TAC

0 (9)


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

6

Analytisk TAC

Danmark

5

Tyskland

5

Frankrike

32

Nederländerna

25

Förenade kungariket

1 864

Unionen

1 937

TAC

1 937


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb; VI; internationella vatten i XII och XIV

(LEZ/56-14)

Spanien

385

Analytisk TAC

Frankrike

1 501

Irland

439

Förenade kungariket

1 062

Unionen

3 387

TAC

3 387


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VII

(LEZ/07.)

Belgien

470 (10)

Försiktighets-TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

5 216 (10)

Frankrike

6 329 (10)

Irland

2 878 (10)

Förenade kungariket

2 492 (10)

Unionen

17 385

TAC

17 385


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

950

Analytisk TAC

Frankrike

766

Unionen

1 716

TAC

1 716


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 121

Analytisk TAC

Frankrike

56

Portugal

37

Unionen

1 214

TAC

1 214


Art

:

Marulk

Lophiidae

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(ANF/56-14)

Belgien

177

Försiktighets-TAC

Tyskland

202

Spanien

189

Frankrike

2 179

Irland

492

Nederländerna

170

Förenade kungariket

1 515

Unionen

4 924

TAC

4 924


Art

:

Marulk

Lophiidae

Zon

:

VII

(ANF/07.)

Belgien

2 693 (11)  (12)

Försiktighets-TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

300 (11)  (12)

Spanien

1 070 (11)  (12)

Frankrike

17 282 (11)  (12)

Irland

2 209 (11)  (12)

Nederländerna

349 (11)  (12)

Förenade kungariket

5 241 (11)  (12)

Unionen

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Art

:

Marulk

Lophiidae

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanien

1 190

Försiktighets-TAC

Frankrike

6 619

Unionen

7 809

TAC

7 809


Art

:

Marulk

Lophiidae

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

2 063

Analytisk TAC

Frankrike

2

Portugal

410

Unionen

2 475

TAC

2 475


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgien

5

Analytisk TAC

Tyskland

6

Frankrike

232

Irland

690

Förenade kungariket

3 278

Unionen

4 211

TAC

4 211


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VIIb–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

157 (13)

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

9 432 (13)

Irland

3 144 (13)

Förenade kungariket

1 415 (13)

Unionen

14 148 (13)

TAC

14 148


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgien

19

Analytisk TAC

Frankrike

86

Irland

515

Förenade kungariket

569

Unionen

1 189

TAC

1 189


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(WHG/56-14)

Tyskland

2

Analytisk TAC

Frankrike

36

Irland

87

Förenade kungariket

167

Unionen

292

TAC

292


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgien

0

Analytisk TAC

Frankrike

3

Irland

49

Nederländerna

0

Förenade kungariket

32

Unionen

84

TAC

84


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgien

239

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

14 700

Irland

6 812

Nederländerna

120

Förenade kungariket

2 629

Unionen

24 500

TAC

24 500


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIII

(WHG/08.)

Spanien

1 270

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 905

Unionen

3 175

TAC

3 175


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

Fastställs senare (14)

Försiktighets-TAC

Unionen

Fastställs senare (15)

TAC

Fastställs senare (15)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32

(HKE/3A/BCD)

Danmark

1 531 (17)

Analytisk TAC

Sverige

130 (17)

Unionen

1 661

TAC

1 661 (16)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(HKE/2AC4-C)

Belgien

28

Analytisk TAC

Danmark

1 119

Tyskland

128

Frankrike

248

Nederländerna

64

Förenade kungariket

348

Unionen

1 935

TAC

1 935 (18)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(HKE/571214)

Belgien

284 (19)  (21)

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

9 109 (21)

Frankrike

14 067 (19)  (21)

Irland

1 704 (21)

Nederländerna

183 (19)  (21)

Förenade kungariket

5 553 (19)  (21)

Unionen

30 900

TAC

30 900 (20)

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrike

1 469

Irland

184

Nederländerna

18

Förenade kungariket

827

Unionen

4 004


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9 (22)

Analytisk TAC

Spanien

6 341

Frankrike

14 241

Nederländerna

18 (22)

Unionen

20 609

TAC

20 609 (23)

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrike

3 305

Nederländerna

6

Unionen

5 150


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

9 051

Analytisk TAC

Frankrike

869

Portugal

4 224

Unionen

14 144

TAC

14 144


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

Internationella vatten i XII

(BLI/12INT-)

Estland

2 (24)

Försiktighets-TAC

Spanien

739 (24)

Frankrike

18 (24)

Litauen

7 (24)

Förenade kungariket

7 (24)

Övriga

2 (24)

Unionen

774 (24)

TAC

774 (24)


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i II och IV

(BLI/24-)

Danmark

4

Försiktighets-TAC

Tyskland

4

Irland

4

Frankrike

23

Förenade kungariket

14

Övriga (25)

4

Unionen

53

TAC

53


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III

(BLI/03-)

Danmark

3

Försiktighets-TAC

Tyskland

2

Sverige

3

Unionen

8

TAC

8


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

IIIa; EU-vatten i IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgien

6 (26)

Analytisk TAC

Danmark

50

Tyskland

6 (26)

Sverige

19

Förenade kungariket

6 (26)

Unionen

87

TAC

87


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(NEP/2AC4-C)

Belgien

908

Analytisk TAC.

Danmark

908

Tyskland

13

Frankrike

27

Nederländerna

467

Förenade kungariket

15 027

Unionen

17 350

TAC

17 350


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb;

(NEP/5BC6.)

Spanien

34

Analytisk TAC

Frankrike

135

Irland

226

Förenade kungariket

16 295

Unionen

16 690

TAC

16 690


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 384 (27)

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

5 609 (27)

Irland

8 506 (27)

Förenade kungariket

7 566 (27)

Unionen

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanien

234

Analytisk TAC

Frankrike

3 665

Unionen

3 899

TAC

3 899


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanien

71

Analytisk TAC.

Frankrike

3

Unionen

74

TAC

74


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

62

Analytisk TAC.

Portugal

184

Unionen

246

TAC

246


Art

:

Peneidaräkor

Penaeus spp.

Zon

:

Franska Guyanas vatten

(PEN/FGU.)

Frankrike

Fastställs senare (28)  (29)

Försiktighets-TAC

Unionen

Fastställs senare (29)  (30)

TAC

Fastställs senare (29)  (30)


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(PLE/56-14)

Frankrike

9

Försiktighets-TAC

Irland

261

Förenade kungariket

388

Unionen

658

TAC

658


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgien

42

Analytisk TAC

Frankrike

18

Irland

1 063

Nederländerna

13

Förenade kungariket

491

Unionen

1 627

TAC

1 627


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIb och VIIc

(PLE/7BC.)

Frankrike

11

Försiktighets-TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

63

Unionen

74

TAC

74


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIId och VIIe

(PLE/7DE.)

Belgien

1 047 (31)

Analytisk TAC

Frankrike

3 491 (31)

Förenade kungariket

1 862 (31)

Unionen

6 400

TAC

6 400


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIf och VIIg

(PLE/7FG.)

Belgien

46

Analytisk TAC

Frankrike

83

Irland

197

Förenade kungariket

43

Unionen

369

TAC

369


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIh, VIIj och VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgien

9

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

18

Irland

61

Nederländerna

35

Förenade kungariket

18

Unionen

141

TAC

141


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

66

Försiktighets-TAC

Frankrike

263

Portugal

66

Unionen

395

TAC

395


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(POL/56-14)

Spanien

6

Försiktighets-TAC

Frankrike

190

Irland

56

Förenade kungariket

145

Unionen

397

TAC

397


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VII

(POL/07.)

Belgien

420

Försiktighets-TAC

Artikel 11 denna förordning ska tillämpas.

Spanien

25

Frankrike

9 667

Irland

1 030

Förenade kungariket

2 353

Unionen

13 495

TAC

13 495


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanien

252

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 230

Unionen

1 482

TAC

1 482


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanien

208

Försiktighets-TAC

Frankrike

23

Unionen

231

TAC

231


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

273 (32)

Försiktighets-TAC

Portugal

9 (32)

Unionen

282 (32)

TAC

282


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

VII, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

6

Försiktighets-TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 245

Irland

1 491

Förenade kungariket

434

Unionen

3 176

TAC

3 176


Art

:

Rockor

Rajiformes

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(SRX/2AC4-C)

Belgien

211 (33)  (34)  (35)

Försiktighets-TAC

Danmark

8 (33)  (34)  (35)

Tyskland

10 (33)  (34)  (35)

Frankrike

33 (33)  (34)  (35)

Nederländerna

180 (33)  (34)  (35)

Förenade kungariket

814 (33)  (34)  (35)

Unionen

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Art

:

Rockor

Rajiformes

Zon

:

EU-vatten i IIIa

(SRX/03A-C.)

Danmark

41 (36)  (37)

Försiktighets-TAC

Sverige

11 (36)  (37)

Unionen

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Art

:

Rockor

Rajiformes

Zon

:

EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k

(SRX/67AKXD)

Belgien

806 (38)  (39)  (40)

Försiktighets-TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

5 (38)  (39)  (40)

Frankrike

3 615 (38)  (39)  (40)

Tyskland

11 (38)  (39)  (40)

Irland

1 165 (38)  (39)  (40)

Litauen

19 (38)  (39)  (40)

Nederländerna

3 (38)  (39)  (40)

Portugal

20 (38)  (39)  (40)

Spanien

974 (38)  (39)  (40)

Förenade kungariket

2 306 (38)  (39)  (40)

Unionen

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Art

:

Rockor

Rajiformes

Zon

:

EU-vatten i VIID

(SRX/07D.)

Belgien

72 (41)  (42)  (43)

Försiktighets-TAC

Frankrike

602 (41)  (42)  (43)

Nederländerna

4 (41)  (42)  (43)

Förenade kungariket

120 (41)  (42)  (43)

Unionen

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Art

:

Rockor

Rajiformes

Zon

:

EU-vatten i VIII och IX

(SRX/89-C.)

Belgien

8 (44)  (45)

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 441 (44)  (45)

Portugal

1 168 (44)  (45)

Spanien

1 175 (44)  (45)

Förenade kungariket

8 (44)  (45)

Unionen

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32

(SOL/3A/BCD)

Danmark

470

Analytisk TAC

Tyskland

27 (46)

Nederländerna

45 (46)

Sverige

18

Unionen

560

TAC

560


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(SOL/56-14)

Irland

46

Försiktighets-TAC

Förenade kungariket

11

Unionen

57

TAC

57


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgien

36

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

0

Irland

58

Nederländerna

11

Förenade kungariket

35

Unionen

140

TAC

140


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIb och VIIc

(SOL/7BC.)

Frankrike

6

Försiktighets-TAC

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

36

Unionen

42

TAC

42


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgien

1 588

Analytisk TAC

Frankrike

3 177

Förenade kungariket

1 135

Unionen

5 900

TAC

5 900


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgien

32 (47)

Analytisk TAC

Frankrike

337 (47)

Förenade kungariket

525 (47)

Unionen

894

TAC

894


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIf och VIIg

(SOL/7FG.)

Belgien

688

Analytisk TAC.

Frankrike

69

Irland

34

Förenade kungariket

309

Unionen

1 100

TAC

1 100


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIh, VIIj och VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgien

33

Analytisk TAC.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

67

Irland

181

Nederländerna

54

Förenade kungariket

67

Unionen

402

TAC

402


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIIa och VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgien

51

Analytisk TAC

Spanien

9

Frankrike

3 758

Nederländerna

282

Unionen

4 100

TAC

4 100


Art

:

Soleidae

Solea spp.

Zon

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spanien

403

Försiktighets-TAC

Portugal

669

Unionen

1 072

TAC

1 072


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

VIId och VIIe

(SPR/7DE.)

Belgien

26

Försiktighets-TAC

Danmark

1 674

Tyskland

26

Frankrike

361

Nederländerna

361

Förenade kungariket

2 702

Unionen

5 150

TAC

5 150


Art

:

Pigghaj

Squalus acanthias

Zon

:

EU-vatten i IIIa

(DGS/03A-C.)

Danmark

0

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Sverige

0

Unionen

0

TAC

0


Art

:

Pigghaj

Squalus acanthias

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(DGS/2AC4-C)

Belgien

0 (48)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

0 (48)

Tyskland

0 (48)

Frankrike

0 (48)

Nederländerna

0 (48)

Sverige

0 (48)

Förenade kungariket

0 (48)

Unionen

0 (48)

TAC

0 (48)


Art

:

Pigghaj

Squalus acanthias

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

(DGS/15X14)

Belgien

0 (49)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 11 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

0 (49)

Spanien

0 (49)

Frankrike

0 (49)

Irland

0 (49)

Nederländerna

0 (49)

Portugal

0 (49)

Förenade kungariket

0 (49)

Unionen

0 (49)

TAC

0 (49)


Art

:

Taggmakrill

Trachurus spp.

Zon

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spanien

22 409 (50)  (52)

Analytisk TAC.

Frankrike

388 (50)

Portugal

2 214 (50)  (52)

Unionen

25 011

TAC

25 011


Art

:

Taggmakrill

Trachurus spp.

Zon

:

IX

(JAX/09.)

Spanien

7 762 (53)  (54)

Analytisk TAC

Portugal

22 238 (53)  (54)

Unionen

30 000

TAC

30 000


Art

:

Taggmakrill

Trachurus spp.

Zon

:

X, EU-vatten i Cecaf (55)

(JAX/X34PRT)

Portugal

Fastställs senare (56)  (57)

Försiktighets-TAC

Unionen

Fastställs senare (58)

TAC

Fastställs senare (58)


Art

:

Taggmakrill

Trachurus spp.

Zon

:

EU-vatten i Cecaf (59)

(JAX/341PRT)

Portugal

Fastställs senare (60)  (61)

Försiktighets-TAC

Unionen

Fastställs senare (62)

TAC

Fastställs senare (62)


Art

:

Taggmakrill

Trachurus spp.

Zon

:

EU-vatten i Cecaf (63)

(JAX/341SPN)

Spanien

Fastställs senare (64)

Försiktighets-TAC

Unionen

Fastställs senare (65)

TAC

Fastställs senare (65)


(1)  Referensen gäller sillbeståndet i VIa, söder om 56° 00′N och väster om 07° 00′W.

(2)  Clyde-beståndet: referensen gäller sillbeståndet i havsområdet nordost om en linje dragen mellan Mull of Kintyre och Corsewall Point.

Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′W);

en punkt vid position (55°04′N, 05°23′W) samt

Corsewall Point (55°01′N, 05°10′W).

(3)  Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

(4)  Samma mängd som fastställts i enlighet med fotnot 2.

(5)  Området minskas med ett område som avgränsas av

latitud 52° 30′N i norr,

latitud 52° 00′N i söder,

Irlands kust i väst,

Förenade kungarikets kust i öster.

(6)  Området utökas med ett område som avgränsas av

latitud 52° 30′N i norr,

latitud 52° 00′N i söder,

Irlands kust i väst,

Förenade kungarikets kust i öster.

(7)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(8)  Bifångst av torsk i det område som omfattas av denna TAC får landas förutsatt att den inte utgör mer än 1,5 % av den totala fångst uttryckt i levande vikt som behålls ombord per fiskeresa.

(9)  Vid oavsiktlig fångst får denna art inte komma till skada och ska släppas omedelbart.

(10)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 1 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

(11)  Särskilda villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe (ANF/*8ABDE).

(12)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 1 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

(13)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 5 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

(14)  Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

(15)  Samma mängd som fastställts i enlighet med fotnot 1.

(16)  Inom en sammanlagd TAC på 55 105 ton för det nordliga kummelbeståndet.

(17)  Överföringar av denna kvot får göras till EU-vatten i IIa och IV. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

(18)  Inom en sammanlagd TAC på 55 105 ton för det nordliga kummelbeståndet.

(19)  Överföringar av denna kvot får göras till EU-vatten i IIa och IV. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

(20)  Inom en sammanlagd TAC på 55 105 ton för det nordliga kummelbeståndet.

(21)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 1 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrike

1 469

Irland

184

Nederländerna

18

Förenade kungariket

827

Unionen

4 004

(22)  Överföringar från denna kvot får göras till område IV och EU-vatten i IIa. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

(23)  Inom en sammanlagd TAC på 55 105 ton för det nordliga kummelbeståndet.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrike

3 305

Nederländerna

6

Unionen

5 150

(24)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(25)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(26)  Kvoten får enbart fiskas i EU-vatten i IIIa och EU-vatten i IIIbcd.

(27)  Särskilda villkor: Varav högst följande kvoter får tas i område VII (funktionell enhet 16 i Ices-delområde VII) (NEP/*07U16):

Spanien

543

Frankrike

340

Irland

653

Förenade kungariket

264

Unionen

1 800

(28)  Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

(29)  Det råder förbud mot fiske efter räkor av arterna Penaeus subtilis och Penaeus brasiliensis där vattendjupet är mindre än 30 meter.

(30)  Samma mängd som fastställts i enlighet med fotnot 1.

(31)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 1 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

(32)  Särskilda villkor: varav upp till 5 % får fiskas i EU-vatten i VIIIc (POL/*08C.).

(33)  Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) och klorocka (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) ska rapporteras separat.

(34)  Bifångstkvot. Denna art får inte utgöra mer än 25 % av den fångst uttryckt i levande vikt som behålls ombord per fiskeresa. Detta villkor gäller endast för fartyg med en största längd på över 15 meter.

(35)  Ska inte tillämpas på slätrocka (Dipturus batis). Vid oavsiktlig fångst får denna art inte komma till skada och ska släppas omedelbart. Fiskare ska uppmuntras att utveckla och använda teknik och utrustning som underlättar snabbt och säkert frisläppande av arterna.

(36)  Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/03-C), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH/03-C), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/03-C) och klorocka (Amblyraja radiata) (RJR/03-C) ska rapporteras separat.

(37)  Ska inte tillämpas på slätrocka (Dipturus batis) och knaggrocka (Raja clavata). Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada och ska släppas omedelbart. Fiskare ska uppmuntras att utveckla och använda teknik och utrustning som underlättar snabbt och säkert frisläppande av arterna.

(38)  Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus)) (RJN/67AKXD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/67AKXD), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/ 67AKXD), småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), sandrocka (Raja circularis) (RJI/67AKXD) och näbbrocka (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) ska rapporteras separat.

(39)  Ska inte tillämpas på brokrocka (Raja undulata), slätrocka (Dipturus batis), svartbuksrocka (Raja (Dipturus) nidarosiensis) och grårocka (Rraja alba). Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada och ska släppas omedelbart. Fiskare ska uppmuntras att utveckla och använda teknik och utrustning som underlättar snabbt och säkert frisläppande av arterna.

(40)  Särskilda villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i EU-vatten i VIId (SRX/*07D.). Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus)) (RJN/*07D.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*07D.), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH/*07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*07D.), småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/*07D.), sandrocka (Raja circularis) (RJI/*07D.) och näbbrocka (Raja fullonica) (RJF/*07D.) ska rapporteras separat.

(41)  Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/07D.), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH/07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/07D.), småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/07D.) och klorocka (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) ska rapporteras separat.

(42)  Ska inte tillämpas på slätrocka (Dipturus batis) och brokrocka (Raja undulata). Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada och ska släppas omedelbart. Fiskare ska uppmuntras att utveckla och använda teknik och utrustning som underlättar snabbt och säkert frisläppande av arterna.

(43)  Särskilda villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k (SRX/*67AKD). Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH//*67AKD), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*67AKD), småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) och klorocka (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) ska rapporteras separat.

(44)  Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), ljusrocka (Raja brachyura) (RJH/89-C.) och knaggrocka (Raja clavata) (RJC/89-C.) ska rapporteras separat.

(45)  Ska inte tillämpas på brokrocka (Raja undulata), slätrocka (Dipturus batis) och grårocka (Raja alba). Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada och ska släppas omedelbart. Fiskare ska uppmuntras att utveckla och använda teknik och utrustning som underlättar snabbt och säkert frisläppande av arterna.

(46)  Kvoten får enbart fiskas i EU-vatten i IIIa och delsektionerna 22–32.

(47)  Utöver denna kvot får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken ytterligare fångster inom en gräns på 5 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

(48)  Fångster med långrev av gråhaj (Galeorhinus galeus), chokladhaj (Dalatias licha), skednoshaj (Deania calcea), brun pigghaj (Centrophorus squamosus), brunkäxa (Etmopterus princeps), slätkäxa (Etmopterus pusillus), pailonahaj (Centroscymnus coelolepis) och pigghaj (Squalus acanthias) ska inkluderas. Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada. Exemplar ska släppas omedelbart.

(49)  Fångster med långrev av gråhaj (Galeorhinus galeus), chokladhaj (Dalatias licha), skednoshaj (Deania calcea), brun pigghaj (Centrophorus squamosus), brunkäxa (Etmopterus princeps), slätkäxa (Etmopterus pusillus), pailonahaj (Centroscymnus coelolepis) och pigghaj (Squalus acanthias) ska inkluderas. Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada. Exemplar ska släppas omedelbart.

(50)  Varav högst 5 % i hel färskvikt av de totala fångster som behålls ombord får bestå av taggmakrillar mellan 12 och 14 cm, trots artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 850/98 (). För kontroll av denna kvantitet ska den landade vikten beräknas med en koefficient på 1,20.

(51)  Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s. 1).

(52)  Särskilda villkor: Upp till 5 % av den här kvoten får fiskas i VIIIc (JAX/*08C).

(53)  Varav högst 5 % i hel färskvikt av de totala fångster som behålls ombord får bestå av taggmakrillar mellan 12 och 14 cm, trots artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 850/98. För kontroll av denna kvantitet ska den landade vikten beräknas med en koefficient på 1,20.

(54)  Särskilda villkor: Upp till 5 % av den här kvoten får fiskas i IX (JAX/*09.).

(55)  Vatten som gränsar till Azorerna.

(56)  Varav högst 5 % i hel färskvikt av de totala fångster som behålls ombord får bestå av taggmakrillar mellan 12 och 14 cm, trots artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 850/98. För kontroll av denna kvantitet ska den landade vikten beräknas med en koefficient på 1,20.

(57)  Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

(58)  Samma mängd som fastställts i enlighet med fotnot 3.

(59)  Vatten som gränsar till Madeira.

(60)  Varav högst 5 % i hel färskvikt av de totala fångster som behålls ombord får bestå av taggmakrillar mellan 12 och 14 cm, trots artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 850/98. För kontroll av denna kvantitet ska den landade vikten beräknas med en koefficient på 1,20.

(61)  Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

(62)  Samma mängd som fastställts i enlighet med fotnot 3.

(63)  Vatten som gränsar till Kanarieöarna.

(64)  Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

(65)  Samma mängd som fastställts i enlighet med fotnot 2.

BILAGA IIA

FISKEANSTRÄNGNING FÖR FARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV TORSKBESTÅNDEN I KATTEGATT, ICES-EKTIONERNA VIa OCH VIIa OCH I EU-VATTEN I ICES-SEKTION Vb

1.   Tillämpningsområde

1.1

Denna bilaga ska tillämpas på EU-fartyg som ombord medför eller använder något av de redskap som anges i punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1342/2008 och som uppehåller sig i något av de geografiska områden som anges i punkt 2 i den bilagan.

1.2

Denna bilaga ska inte tillämpas på fartyg med en total längd på mindre än 10 meter. Sådana fartyg behöver inte inneha fisketillstånd utfärdade i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009. Den berörda medlemsstaten ska bedöma dessa fartygs fiskeansträngning i förhållande till den ansträngningsgrupp de tillhör med hjälp av lämpliga provtagningsmetoder. Under 2013 ska kommissionen inhämta vetenskapliga utlåtanden för att bedöma den ansträngning som använts av dessa fartyg med avseende på ett framtida upptagande av dem i fiskeansträngningsordningen.

2.   Reglerade redskap och geografiska områden

För tillämpningen av denna bilaga ska de redskapsgrupper som anges i punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1342/2008 (reglerade redskap) och de geografiska områden som anges i punkt 2 a, 2 c och 2 d i den bilagan gälla.

3.   Tillstånd

Om en medlemsstat för att stärka ett hållbart genomförande av denna ansträngningsordning anser att det är lämpligt, ska den för samtliga av de fartyg som för dess flagg och som inte tidigare bedrivit sådant fiske inte bevilja tillstånd för fiske med ett reglerat redskap i något av de geografiska områden som omfattas av denna bilaga, såvida medlemsstaten inte kan garantera att fiske med motsvarande kapacitet, mätt i kilowatt, förhindras i det området.

4.   Högsta tillåtna fiskeansträngning

4.1

Den högsta tillåtna fiskeansträngning som avses i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1342/2008 för förvaltningsperioden 2013, dvs. den 1 februari 2013–31 januari 2014, fastställs för varje medlemsstats respektive ansträngningsgrupper i tillägg 1 till denna bilaga.

4.2

De tak för den årliga fiskeansträngningen som fastställs i enlighet med förordning (EG) nr 1954/2003 (1) ska inte påverka den högsta tillåtna fiskeansträngning som fastställs i denna bilaga.

5.   Förvaltning

5.1

Medlemsstaterna ska förvalta den högsta tillåtna fiskeansträngningen i enlighet med villkoren i artikel 4 och artiklarna 13–17 i förordning (EG) nr 1342/2008 samt artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

5.2

En medlemsstat får fastställa förvaltningsperioder för tilldelning av hela den maximalt tillåtna fiskeansträngningen eller delar av denna till enskilda fartyg eller grupper av fartyg. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten själv fastställa det antal dagar eller timmar under en förvaltningsperiod som ett fartyg får uppehålla sig i området. Under varje förvaltningsperiod får den berörda medlemsstaten omfördela ansträngningen mellan enskilda fartyg eller grupper av fartyg.

5.3

Om en medlemsstat fastställer den tid som ett fartyg som för dess flagg får uppehålla sig i området i timmar, ska medlemsstaten fortsätta att mäta förbrukningen av dagar i enlighet med villkoren i punkt 5.1. Den berörda medlemsstaten ska på kommissionens begäran visa vilka försiktighetsåtgärder den har vidtagit för att undvika en för hög ansträngningsförbrukning inom området, om ett fartyg avslutar sin vistelse i området före utgången av en 24-timmarsperiod.

6.   Rapport om fiskeansträngningen

Artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska tillämpas på fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga. Det geografiska område som avses i den artikeln ska i fråga om torskförvaltning tolkas som vart och ett av de geografiska områden som avses i punkt 2 i denna bilaga.

7.   Rapportering av relevanta uppgifter

Medlemsstaterna ska i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 till kommissionen lämna uppgifter om deras fiskefartygs fiskeansträngning. Uppgifterna ska översändas via systemet för utbyte av uppgifter om fisket eller något annat framtida system för uppgiftsinsamling som kommissionen inför.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

Tillägg 1 till bilaga IIA

Högsta tillåtna fiskeansträngning i kilowattdagar

Geografiskt område

Reglerade redskap

DK

DE

SE

a)

Kattegatt

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Geografiskt område

Reglerade redskap

BE

FR

IE

NL

UK

c)

Ices-sektion VIIa

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Geografiskt område

Reglerade redskap

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

Ices-sektion VIa och EU-vatten i Ices-sektion Vb

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

BILAGA IIB

FISKEANSTRÄNGNING FÖR FARTYG I SAMBAND MED ÅTERHÄMTNING AV VISSA BESTÅND AV SYDKUMMEL OCH HAVSKRÄFTA I ICES-SEKTIONERNA VIIIc OCH IXa, MED UNDANTAG FÖR CADIZBUKTEN

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Tillämpningsområde

Denna bilaga ska tillämpas på EU-fartyg med en total längd på minst 10 meter som ombord medför eller använder trålar, snurrevadar eller liknande redskap med en maskstorlek på 32 mm eller större och nät med en maskstorlek på 60 mm eller större, eller bottenlångrevar i enlighet med förordning (EG) nr 2166/2005, och som uppehåller sig i Ices-sektionerna VIIIc och IXa, med undantag av Cádizbukten.

2.   Definitioner

I denna bilaga gäller följande definitioner:

a)   redskapsgrupp: gruppering av redskap ur följande två redskapskategorier:

b)   reglerat redskap: någon av de två redskapskategorier som tillhör redskapsgruppen.

c)   område: Ices-sektionerna VIIIc och IXa, med undantag av Cadízbukten.

d)   förvaltningsperioden 2013: perioden 1 februari 2013– 31 januari 2014.

e)   särskilda villkor: de särskilda villkor som avses i punkt 6.1.

3.   Verksamhetsbegränsningar

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat se till att EU-fartyg som för dess flagg, när de ombord medför ett reglerat redskap, inte uppehåller sig i området längre än det antal dagar som anges i kapitel III i denna bilaga.

KAPITEL II

TILLSTÅND

4.   Fartyg med tillstånd

4.1

En medlemsstat får inte tillåta att fartyg som för dess flagg fiskar med ett reglerat redskap i området om fartyget inte kan visa att det bedrev sådan fiskeverksamhet under åren 2002–2012 i samma område, med undantag av fiskeverksamhet som registrerats till följd av överföring av dagar mellan fiskefartyg, såvida medlemsstaten inte kan garantera att fiske med motsvarande kapacitet, mätt i kilowatt, förhindras i det området.

4.2

Om en medlemsstat saknar kvoter i området ska ett fartyg som för dess flagg inte tillåtas fiska i det området med ett reglerat redskap, såvida fartyget inte har tilldelats en kvot efter en överföring enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och har tilldelats dagar till sjöss enligt punkt 11 eller 12 i denna bilaga.

KAPITEL III

ANTAL DAGAR I OMRÅDET SOM TILLDELATS EU-FARTYG

5.   Maximalt antal dagar

5.1

Det maximala antal dagar till sjöss för vilka en medlemsstat under förvaltningsperioden 2013 får ge ett fartyg som för dess flagg tillstånd att uppehålla sig i området och ha ett reglerat redskap ombord anges i tabell I.

5.2

Om ett fartyg kan visa att dess kummelfångster utgör mindre än 4 % av den totala mängd fisk uttryckt i levande vikt som fångats under en viss fiskeresa ska fartygets flaggmedlemsstat ha rätt att inte göra avdrag för de dagar till sjöss som är knutna till den fiskeresan från det maximala antal dagar till sjöss som är tillämpligt enligt tabell I.

6.   Särskilda villkor för tilldelningen av dagar

6.1

Vid fastställandet av det maximala antal dagar till sjöss under vilka flaggmedlemsstaten kan ge ett EU-fartyg tillstånd att uppehålla sig i området ska, i enlighet med tabell I, följande särskilda villkor gälla:

a)

De totala landningar av kummel under år 2010 eller 2011 som har gjorts av fartyget ska utgöra mindre än 5 ton enligt uppgifterna om landningar i levande vikt, och

b)

de totala landningar av havskräfta under år 2010 eller 2011 som har gjorts av fartyget ska utgöra mindre än 2,5 ton enligt uppgifterna om landningar i levande vikt.

6.2

Om ett fartyg har tilldelats ett obegränsat antal dagar till följd av att det uppfyller de särskilda villkoren, får det fartygets landningar under förvaltningsperioden 2013 inte överstiga 5 ton av de totala landningarna av kummel uttryckt i levande vikt och 2,5 ton av de totala landningarna av havskräfta uttryckt i levande vikt.

6.3

Om ett fartyg inte uppfyller något av de särskilda villkoren ska det med omedelbar verkan förlora rätten till de dagar som tilldelats på grundval av det särskilda villkoret.

6.4

Tillämpningen av de särskilda villkoren i punkt 6.1 får överföras från ett fartyg till ett eller flera andra fartyg som ersätter det fartyget i flottan, under förutsättning att ersättningsfartyget använder liknande redskap och inte under något verksamt år har registrerat landningar av kummel och havskräfta som överstiger de viktangivelser som anges i punkt 6.1.

Tabell I

Maximalt antal dagar som ett fartyg får uppehålla sig i området per fiskeredskap och år

Särskilt villkor

Reglerade redskap

Maximalt antal dagar

 

Bottentrålar, snurrevadar och liknande redskap, maskstorlek ≥ 32 mm, nät, maskstorlek ≥ 60 mm, och bottenlångrevar

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1.a och 6.1.b

Bottentrålar, snurrevadar och liknande redskap, maskstorlek ≥ 32 mm, nät, maskstorlek ≥ 60 mm, och bottenlångrevar

Obegränsat

7.   Systemet med kilowattdagar

7.1

Medlemsstaterna kan förvalta den fiskeansträngning som de tilldelas enligt ett system med kilowattdagar. Genom det systemet kan de tillåta sådana fartyg som berörs av något reglerat redskap och av särskilda villkor enligt tabell I att uppehålla sig i området under ett maximalt antal dagar som skiljer sig från antalet dagar enligt tabellen, under förutsättning att det sammanlagda antalet kilowattdagar som får beviljas för det reglerade redskapet och enligt de särskilda villkoren iakttas.

7.2

Detta sammanlagda antal kilowattdagar ska vara summan av alla enskilda fiskeansträngningar som beviljats de fartyg som för den berörda medlemsstatens flagg och som uppfyller kraven för det reglerade redskapet och, i tillämpliga fall, de särskilda villkoren. Den enskilda fiskeansträngningen ska beräknas i kilowattdagar genom att maskinstyrkan för varje enskilt fartyg multipliceras med det antal dagar till sjöss som fartyget skulle ha rätt till enligt tabell I, om punkt 7.1 inte tillämpades. I de fall antalet dagar är obegränsat enligt tabell I ska det relevanta antal dagar som fartyget har rätt till vara 360.

7.3

En medlemsstat som önskar utnyttja det system som avses i punkt 7.1 ska lämna in en ansökan till kommissionen innehållande rapporter i elektroniskt format som för det reglerade redskapet och de särskilda villkoren enligt tabell I innehåller beräkningsunderlag baserade på följande:

a)

En förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, med uppgift om fartygens nummer i registret över EU:s fiskeflotta (CFR) och deras maskinstyrka.

b)

Fångstuppgifter för 2010 och 2011 för fartygen, med uppgift om fångstsammansättning enligt de särskilda villkor som avses i 6.1 a eller b, förutsatt att fartygen uppfyller kraven för dessa särskilda villkor.

c)

Det antal dagar till sjöss under vilka varje fartyg ursprungligen skulle ha fått tillstånd att fiska enligt tabell I och det antal dagar till sjöss som varje fartyg skulle ha rätt till med tillämpning av punkt 7.1.

7.4

På grundval av denna ansökan ska kommissionen bedöma huruvida de villkor som avses i punkt 7 är uppfyllda och kommissionen får i tillämpliga fall ge medlemsstaten tillåtelse att använda det system som avses i punkt 7.1.

8.   Tilldelning av ytterligare dagar för definitivt upphörande med fiske

8.1

Kommissionen får bevilja medlemsstaterna ytterligare dagar till sjöss under vilka ett fartyg av sin flaggmedlemsstat kan få tillstånd att uppehålla sig inom området med reglerade redskap ombord; detta beviljande ska grundas på åtgärder för definitivt upphörande med fiske som har genomförts mellan den 1 februari 2012 och den 31 januari 2013, antingen i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1198/2006 (1) eller förordning (EG) nr 744/2008 (2). Definitivt upphörande till följd av andra omständigheter kan beaktas av kommissionen från fall till fall, på grundval av en skriftlig och vederbörligen motiverad ansökan från den berörda medlemsstaten. Den skriftliga ansökan ska innehålla uppgift om de berörda fartygen och för var och ett av dem bekräfta att de aldrig mer kommer att användas för fiskeverksamhet.

8.2

Den ansträngning mätt i kilowattdagar som under 2003 förbrukades av avvecklade fartyg som använde en viss redskapsgrupp, ska divideras med den ansträngning som förbrukades av alla fartyg som använde den redskapsgruppen under 2003. Det ytterligare antalet dagar till sjöss ska sedan beräknas genom att den kvot som erhålls multipliceras med det antal dagar som skulle ha beviljats enligt tabell I. En eventuell del av dag som uppstår vid denna beräkning ska avrundas till närmaste hela dag.

8.3

Punkterna 8.1 och 8.2 ska inte gälla när ett fartyg har ersatts i enlighet med punkt 3 eller 6.4, eller när avvecklingen redan har använts under tidigare år för att få ytterligare dagar till sjöss.

8.4

Medlemsstater som önskar utnyttja en sådan tilldelning som avses i punkt 8.1 ska senast den 15 juni 2013 lämna in en ansökan till kommissionen innehållande rapporter i elektroniskt format som för redskapsgruppen och de särskilda villkoren enligt tabell I innehåller beräkningsunderlag baserade på följande:

a)

Förteckningar över avvecklade fartyg, med uppgift om fartygens nummer i registret över EU:s fiskeflotta (CFR) och deras maskinstyrka.

b)

Fartygens fiskeverksamhet under 2003, beräknad i dagar till sjöss enligt redskapsgrupp och, om nödvändigt, särskilda villkor.

8.5

På grundval av en sådan ansökan från en medlemsstat får kommissionen, genom genomförandeakter, tilldela medlemsstaten ett antal dagar utöver det antal som avses i punkt 5.1 för den medlemsstaten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

8.6

Under förvaltningsperioden 2013 kan medlemsstaterna omfördela dessa ytterligare dagar till sjöss till alla eller några av de fartyg som stannar kvar inom flottan och som uppfyller kraven för de reglerade redskapen. Det är inte tillåtet att tilldela ytterligare dagar som härrör från ett avvecklat fartyg som omfattades av ett särskilt villkor enligt punkt 6.1 a eller b till ett fartyg som förblir verksamt, men som inte omfattas av ett särskilt villkor.

8.7

När kommissionen beviljar ytterligare dagar till sjöss på grund av definitivt upphörande med fiske under förvaltningsperioden 2013 ska det maximala antalet dagar per medlemsstat och fiskeredskap enligt tabell I justeras i enlighet med detta för förvaltningsperioden 2014.

9.   Tilldelning av ytterligare dagar för förbättrad vetenskaplig observatörstäckning

9.1

Kommissionen kan, om en medlemsstat tar fram ett förbättrat program för vetenskaplig observatörstäckning i partnerskap mellan forskare och fiskerinäring, tilldela medlemsstaten tre ytterligare dagar då fartyg får uppehålla sig i området med ett reglerat redskap ombord. Sådana program ska särskilt inriktas på mängden fångst som kastas överbord och fångstsammansättningen samt gå utöver de krav på insamling av uppgifter som ställs i förordning (EG) nr 199/2008 (3) och dess tillämpningsföreskrifter för nationella program.

9.2

Vetenskapliga observatörer får inte stå i beroendeställning till ägaren, fiskefartygets befälhavare eller någon besättningsmedlem.

9.3

En medlemsstat som önskar utnyttja en sådan tilldelning som anges i punkt 9.1 ska överlämna en beskrivning av sitt förbättrade program för vetenskaplig observatörstäckning till kommissionen för godkännande.

9.4

På grundval av denna beskrivning och efter samråd med vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) får kommissionen, genom genomförandeakter, tilldela medlemsstaten i fråga ett antal dagar utöver det antal som avses i punkt 5.1 för den medlemsstaten och för de fartyg, det område och det redskap som berörs av det förbättrade vetenskapliga observatörsprogrammet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

9.5

Om en medlemsstat önskar fortsätta att utan ändringar tillämpa ett förbättrat vetenskapligt observatörsprogram som redan tidigare har godkänts av kommissionen, ska medlemsstaten underrätta kommissionen om den fortsatta tillämpningen av detta program fyra veckor innan tillämpningsperioden för programmet inleds.

KAPITEL IV

FÖRVALTNING

10.   Allmän skyldighet

Medlemsstaterna ska förvalta den högsta tillåtna fiskeansträngningen i enlighet med villkoren i artikel 8 i förordning (EG) nr 2166/2005 och artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

11.   Förvaltningsperioder

11.1

Medlemsstaterna får dela in dagarna av närvaro i det område som anges i tabell I i förvaltningsperioder som varar en eller flera kalendermånader.

11.2

Den berörda medlemsstaten ska fastställa det antal dagar eller timmar under en förvaltningsperiod som ett fartyg får uppehålla sig i området.

11.3

Om en medlemsstat fastställer den tid som ett fartyg som för dess flagg får uppehålla sig i ett område i timmar ska medlemsstaten fortsätta att mäta förbrukningen av dagar enligt punkt 10. Medlemsstaten ska på kommissionens begäran visa vilka försiktighetsåtgärder den har vidtagit för att undvika en för hög förbrukning av dagar i området till följd av att ett fartyg avslutar sin vistelse i området före utgången av en 24-timmarsperiod.

KAPITEL V

UTBYTEN AV TILLDELNINGAR AV FISKEANSTRÄNGNING

12.   Överföring av dagar mellan fiskefartyg som för en medlemsstats flagg

12.1

En medlemsstat får tillåta ett fiskefartyg som för dess flagg att överföra det antal dagar i ett område som det har tilldelats till ett annat fartyg som för dess flagg i samma område, på villkor att produkten av de dagar som ett fartyg erhåller och dess maskinstyrka i kilowatt (kilowattdagar) är lika med eller mindre än produkten av det antal dagar som överförts av det fartyg som bidrar med dagar och det fartygets maskinstyrka i kilowatt. Uppgifterna om fartygets maskinstyrka i kilowatt ska vara de som anges för varje fartyg i registret över EU:s fiskeflotta.

12.2

Det totala antal dagar i området som överförts i enlighet med punkt 12.1 multiplicerat med maskinstyrkan i kilowatt hos det fartyg som bidrar med dagar får inte vara högre än det årliga genomsnittet dagar i området som dokumenterats för det fartyg som bidrar med dagar enligt fiskeloggboken för åren 2010 och 2011 multiplicerat med fartygets maskinstyrka i kilowatt.

12.3

En överföring av dagar enligt punkt 12.1 ska endast vara tillåten mellan fartyg som fiskar med reglerade redskap och under samma förvaltningsperiod.

12.4

En överföring av dagar är endast tillåten för fartyg som tilldelats fiskedagar utan särskilda villkor.

12.5

På begäran av kommissionen ska medlemsstaterna lämna information om de överföringar som har gjorts. Ett kalkylarksformat för insamling och översändande av information enligt denna punkt får fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

13.   Överföring av dagar mellan fiskefartyg som för olika medlemsstaters flagg

Medlemsstaterna får tillåta överföring av dagar av närvaro inom området, för samma förvaltningsperiod och inom samma område, mellan fiskefartyg som för deras flagg under förutsättning att punkterna 4.1, 4.2 och 12 gäller i tillämpliga delar. Medlemsstater som beslutar sig för att tillåta en sådan överföring ska innan överföringen äger rum lämna uppgifter till kommissionen om överföringen, dvs. antal dagar, fiskeansträngning och, i förekommande fall, därtill hörande kvoter.

KAPITEL VI

RAPPORTERINGSKRAV

14.   Rapport om fiskeansträngningen

Artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska tillämpas på fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga. Med det geografiska området enligt den artikeln avses det område som anges i punkt 2 i denna bilaga.

15.   Insamling av relevanta uppgifter

På grundval av de uppgifter som används för förvaltningen av fiskedagar i området enligt denna bilaga, ska medlemsstaterna för varje kvartal samla in uppgifter om den totala fiskeansträngningen i området när det gäller släpredskap och fasta redskap, ansträngningen när det gäller de fartyg som använder olika typer av redskap i området samt uppgifter om maskinstyrkan för dessa fartyg i kilowattdagar.

16.   Rapportering av relevanta uppgifter

Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran göra ett kalkylark med de uppgifter som anges i punkt 15 tillgängligt för kommissionen i det format som anges i tabellerna II och III och skicka det till den elektroniska adress som kommissionen meddelar medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran skicka närmare uppgifter till kommissionen om ansträngning som tilldelats och utnyttjats under hela, eller delar av, förvaltningsperioderna 2012 och 2013 i det dataformat som anges i tabellerna IV och V.

Tabell II

Rapporteringsformat för uppgifter om kilowattdagar per år

Medlemsstat

Redskap

År

Deklaration av sammanlagd ansträngning

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabell III

Dataformat för uppgifter om kilowattdagar per år

Fältets namn

Maximalt antal tecken

Justering (4) V(änster)/H(öger)

Definition och anmärkningar

(1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (treställig alfabetisk ISO-kod) där fartyget är registrerat.

(2)

Redskap

2

 

En av följande redskapstyper:

TR

=

Trål, snurrevad och liknande redskap ≥ 32 mm

GN

=

Nät ≥ 60 mm

LL

=

Bottenlångrevar

(3)

År

4

 

Antingen 2006 eller 2007 eller 2008 eller 2009 eller 2010 eller 2011 eller 2012 eller 2013

(4)

Deklaration av sammanlagd ansträngning

7

H

Sammanlagd fiskeansträngning uttryckt i antalet utnyttjade kilowattdagar från och med den 1 januari till och med den 31 december det aktuella året


Tabell IV

Rapporteringsformat för fartygsuppgifter

Medlemsstat

Registret över EU:s fiskeflotta

Distriktsbe-teckning

Förvaltnings-periodens löptid

Anmält redskap

Särskilda villkor som gäller för anmälda redskap

Dagar då anmält/anmälda redskap får användas

Dagar då anmält/anmälda redskap använts

Överföring av dagar

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabell V

Dataformat för fartygsuppgifter

Fältets namn

Maximalt antal tecken

Justering (5) V(änster)/H(öger)

Definition och anmärkningar

(1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (treställig alfabetisk ISO-kod) där fartyget är registrerat.

(2)

Registret över EU:s fiskeflotta

12

 

Registreringsnummer i registret över EU:s fiskeflotta

Fiskefartygets eget identifikationsnummer.

Medlemsstatens treställiga alfabetiska ISO-kod följd av en identifikationskod (9 tecken). Koder med färre än nio tecken ska kompletteras med nollor till vänster.

(3)

Distrikts-beteckning

14

V

Enligt förordning (EEG) nr 1381/87 (6).

(4)

Förvaltnings-periodens löptid

2

V

Förvaltningsperiodens längd i antal månader.

(5)

Anmälda redskap

2

V

En av följande redskapstyper:

TR

=

Trål, snurrevad och liknande redskap ≥ 32 mm

GN

=

Nät ≥ 60 mm

LL

=

Bottenlångrevar

(6)

Särskilt villkor som gäller för anmälda redskap

2

V

Om ett särskilt villkor gäller, ange vilket av de särskilda villkoren i punkt 6.1 a eller 6.1 b i bilaga IIB som gäller

(7)

Dagar då anmält/anmälda redskap får användas

3

V

Antal dagar som fartyget enligt bilaga IIB har rätt till, för valda redskap och anmäld löptid för förvaltningsperiod.

(8)

Dagar då anmält/anmälda redskap använts

3

V

Antal dagar som fartyget verkligen varit i området och använt det anmälda redskapet under den anmälda förvaltningsperioden

(9)

Överföring av dagar

4

V

För överförda dagar ange ”– antal överförda dagar” och för erhållna dagar ange ”+ antal överförda dagar”


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 744/2008 av den 24 juli 2008 om införande av en tillfällig särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av de av Europeiska gemenskapens fiskeflottor som berörs av den ekonomiska krisen (EUT L 202, 31.7.2008, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).

(4)  Viktig information för överföring av uppgifter i ett format med fast längd.

(5)  Viktig information för överföring av uppgifter i ett format med fast längd.

(6)  Kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg (EGT L 132, 21.5.1987, s. 9).

BILAGA IIC

FISKANSTRÄNGNING FÖR FARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV BESTÅNDEN AV TUNGA I ICES-SEKTION VIIe I VÄSTRA DELEN AV ENGELSKA KANALEN

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Tillämpningsområde

1.1

Denna bilaga ska tillämpas på EU-fartyg med en total längd på minst 10 meter som ombord medför eller använder bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större och fasta nätredskap, inklusive nät, grimgarn och insnärjningsnät med en maskstorlek på högst 220 mm, i enlighet med förordning (EG) nr 509/2007, och som uppehåller sig i Ices-sektion VIIe. Vid tillämpningen av denna bilaga avses med förvaltningsperioden 2013 perioden mellan den 1 februari 2013 och den 31 januari 2014.

1.2

Fartyg som fiskar med fasta nät med en maskstorlek på minst 120 mm och som, enligt fångstregistren, under tre föregående åren har fiskat mindre än 300 kg tunga i levande vikt per år ska undantas från tillämpningen av denna bilaga på följande villkor:

a)

Fartygen ifråga fångar mindre än 300 kg tunga i levande vikt under förvaltningsperioden 2013.

b)

Det förekommer ingen omlastning till havs av fisk från de aktuella fartygen till andra fartyg.

c)

Senast den 31 juli 2013 respektive den 31 januari 2014 ska varje berörd medlemsstat lämna in en rapport till kommissionen om de aktuella fartygens fångster av tunga under de tre föregående åren samt om fångsterna av tunga under 2013.

Om något av dessa villkor inte uppfylls ska de berörda fartygen med omedelbar verkan inte längre undantas från tillämpningen av denna bilaga.

2.   Definitioner

I denna bilaga gäller följande definitioner:

a)   redskapsgrupp: gruppering av redskap ur följande två redskapskategorier

b)   reglerat redskap: någon av de två redskapskategorier som tillhör redskapsgruppen.

c)   område: Ices-sektion VIIe.

d)   förvaltningsperioden 2013: perioden 1 februari 2013–31 januari 2014.

3.   Verksamhetsbegränsningar

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska varje medlemsstat se till att EU-fartyg som för dess flagg och som är registrerade i EU, när de ombord medför ett reglerat redskap, inte uppehåller sig i området längre än det antal dagar som anges i kapitel III i denna bilaga.

KAPITEL II

TILLSTÅND

4.   Fartyg med tillstånd

4.1

En medlemsstat får inte tillåta att fartyg som för dess flagg fiskar med ett reglerat redskap i området om fartyget inte kan visa att det bedrev sådan fiskeverksamhet under åren 2002–2012 i samma område, såvida medlemsstaten inte kan garantera att fiske med motsvarande kapacitet, mätt i kilowatt, förhindras i det reglerade området.

4.2

Ett fartyg som registrerats som användare av ett reglerat redskap kan dock få tillåtelse att använda ett annat fiskeredskap, förutsatt att det antal dagar som gäller för det andra redskapet minst är lika med det antal dagar som gäller för det första redskapet.

4.3

Om en medlemsstat saknar kvoter i området ska ett fartyg som för dess flagg inte tillåtas fiska i det området med ett reglerat redskap, såvida fartyget inte har tilldelats en kvot efter en överföring enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och har tilldelats dagar till sjöss enligt punkt 10 eller 11 i denna bilaga.

KAPITEL III

ANTAL DAGAR I OMRÅDET SOM TILLDELATS EU-FARTYG

5.   Maximalt antal dagar

Det maximala antal dagar till sjöss för vilka en medlemsstat under förvaltningsperioden 2013 får ge ett fartyg som för dess flagg tillstånd att uppehålla sig i området och ha ett reglerat redskap ombord anges i tabell I.

Tabell I

Maximalt antal dagar som ett fartyg får uppehålla sig i området per fiskeredskap och år

Reglerade redskap

Maximalt antal dagar

Bomtrålar, maskstorlek ≥ 80 mm

164

Fasta nät, maskstorlek ≤ 220 mm

164

6.   Systemet med kilowattdagar

6.1

Under förvaltningsperioden 2013 får medlemsstaterna förvalta den fiskeansträngning som de tilldelas enligt ett system med kilowattdagar. Genom det systemet kan de tillåta varje fartyg som använder ett reglerat redskap enligt tabell I att uppehålla sig i området under ett maximalt antal dagar som skiljer sig från antalet dagar enligt tabellen, under förutsättning att det sammanlagda antalet kilowattdagar som får beviljas för det reglerade redskapet iakttas.

6.2

Detta sammanlagda antal kilowattdagar ska vara summan av alla enskilda fiskeansträngningar som beviljats de fartyg som för den berörda medlemsstatens flagg och som uppfyller kraven för det reglerade redskapet. Den enskilda fiskeansträngningen ska beräknas i kilowattdagar genom att maskinstyrkan för varje enskilt fartyg multipliceras med det antal dagar till sjöss som fartyget skulle ha rätt till enligt tabell I, om punkt 6.1 inte tillämpades.

6.3

En medlemsstat som önskar använda det system som avses i punkt 6.1 ska lämna in en ansökan till kommissionen innehållande rapporter i elektroniskt format som för det reglerade redskapet enligt tabell I innehåller beräkningsunderlag baserade på följande:

a)

En förteckning över fartyg med tillstånd att fiska, med uppgift om fartygens nummer i registret över EU:s fiskeflotta (CFR) och deras maskinstyrka.

b)

Det antal dagar till sjöss under vilka varje fartyg ursprungligen skulle ha fått tillstånd att fiska enligt tabell I och det antal dagar till sjöss som varje fartyg skulle ha rätt till med tillämpning av punkt 6.1.

6.4

På grundval av denna ansökan ska kommissionen bedöma huruvida de villkor som avses i punkt 6 är uppfyllda och kommissionen får i tillämpliga fall ge medlemsstaten tillåtelse att använda det system som avses i punkt 6.1.

7.   Tilldelning av ytterligare dagar för definitivt upphörande med fiske

7.1

Kommissionen får bevilja medlemsstaterna ytterligare dagar till sjöss under vilka ett fartyg av sin flaggmedlemsstat kan få tillstånd att uppehålla sig inom området med reglerade redskap ombord; detta beviljande ska grundas på åtgärder för definitivt upphörande med fiske som har genomförts efter den 1 januari 2004, antingen i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1198/2006 eller förordning (EG) nr 744/2008. Definitivt upphörande till följd av andra omständigheter kan beaktas av kommissionen från fall till fall, på grundval av en skriftlig och vederbörligen motiverad ansökan från den berörda medlemsstaten. Den skriftliga ansökan ska innehålla uppgift om de berörda fartygen och för var och ett av dem bekräfta att de aldrig mer kommer att användas för fiskeverksamhet.

7.2

Den ansträngning mätt i kilowattdagar som under 2003 förbrukades av avvecklade fartyg som använde en viss redskapsgrupp, ska divideras med den ansträngning som förbrukades av alla fartyg som använde den redskapsgruppen under 2003. Det ytterligare antalet dagar till sjöss ska sedan beräknas genom att den kvot som erhålls multipliceras med det antal dagar som skulle ha beviljats enligt tabell I. En eventuell del av dag som uppstår vid denna beräkning ska avrundas till närmaste hela dag.

7.3

Punkterna 7.1 och 7.2 ska inte tillämpas när ett fartyg har ersatts i enlighet med punkt 4.2 eller när avvecklingen redan har använts under tidigare år för att få ytterligare dagar till sjöss.

7.4

Medlemsstater som önskar utnyttja en sådan tilldelning som avses i punkt 7.1 ska senast den 15 juni 2013 lämna in en ansökan till kommissionen innehållande rapporter i elektroniskt format som för redskapsgruppen enligt tabell I innehåller beräkningsunderlag baserade på följande:

a)

Förteckningar över avvecklade fartyg, med uppgift om fartygens nummer i registret över EU:s fiskeflotta (CFR) och deras maskinstyrka.

b)

Fartygens fiskeansträngning under 2003, beräknad i dagar till sjöss per berörd grupp av fiskeredskap.

7.5

På grundval av en sådan ansökan från en medlemsstat får kommissionen, genom genomförandeakter, tilldela medlemsstaten ett antal dagar utöver det antal som avses i punkt 5 för den medlemsstaten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

7.6

Under förvaltningsperioden 2013 kan medlemsstaterna omfördela dessa ytterligare dagar till sjöss till alla eller några av de fartyg som stannar kvar inom flottan och som uppfyller kraven för de reglerade redskapen.

7.7

Under förvaltningsperioden 2013 får en medlemsstat inte omfördela ytterligare dagar som kommer från ett definitivt upphörande med fiske och som redan tidigare tilldelats av kommissionen, såvida inte kommissionen har fattat ett beslut som omvärderar de ytterligare dagarna på grundval av de nuvarande redskapsgrupperna och begränsningarna i antalet dagar till sjöss. Om medlemsstaten har begärt en omvärdering av antalet dagar får medlemsstaten provisoriskt tillstånd att omfördela 50 % av de ytterligare dagarna till dess att kommissionen fattar sitt beslut.

8.   Tilldelning av ytterligare dagar för förbättrad vetenskaplig observatörstäckning

8.1

Kommissionen kan, på grundval av ett förbättrat program för vetenskaplig observatörstäckning i partnerskap mellan forskare och fiskerinäring, tilldela en medlemsstat tre ytterligare dagar mellan den 1 februari 2013 och den 31 januari 2014 då fartyg får uppehålla sig i området med ett reglerat redskap ombord. Sådana program ska särskilt inriktas på mängden fångst som kastas överbord och fångstsammansättningen samt gå utöver de krav på insamling av uppgifter som ställs i förordning (EG) nr 199/2008 och dess tillämpningsföreskrifter för nationella program.

8.2

Vetenskapliga observatörer får inte stå i beroendeställning till ägaren, fiskefartygets befälhavare eller någon besättningsmedlem.

8.3

En medlemsstat som önskar utnyttja en sådan tilldelning som anges i punkt 8.1 ska överlämna en beskrivning av sitt förbättrade program för vetenskaplig observatörstäckning till kommissionen för godkännande.

8.4

På grundval av denna beskrivning och efter samråd med vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) får kommissionen, genom genomförandeakter, tilldela medlemsstaten i fråga ett antal dagar utöver det antal som avses i punkt 5 för den medlemsstaten och för de fartyg, det område och det redskap som berörs av det förbättrade vetenskapliga observatörsprogrammet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

8.5

Om en medlemsstat önskar fortsätta att utan ändringar tillämpa ett förbättrat vetenskapligt observatörsprogram som redan tidigare har godkänts av kommissionen, ska medlemsstaten underrätta kommissionen om den fortsatta tillämpningen av detta program fyra veckor innan tillämpningsperioden för programmet inleds.

KAPITEL IV

FÖRVALTNING

9.   Allmän skyldighet

Medlemsstaterna ska förvalta den högsta tillåtna ansträngningen i enlighet med artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

10.   Förvaltningsperioder

10.1

Medlemsstaterna får dela in dagarna av närvaro i det område som anges i tabell I i förvaltningsperioder som varar en eller flera kalendermånader.

10.2

Den berörda medlemsstaten ska fastställa det antal dagar eller timmar under en förvaltningsperiod som ett fartyg får uppehålla sig i området.

10.3

Om en medlemsstat fastställer den tid som ett fartyg som för dess flagg får uppehålla sig i ett område i timmar ska medlemsstaten fortsätta att mäta förbrukningen av dagar enligt punkt 9. Medlemsstaten ska på kommissionens begäran visa vilka försiktighetsåtgärder den har vidtagit för att undvika en för hög förbrukning av dagar i området till följd av att ett fartyg avslutar sin vistelse i området före utgången av en 24-timmarsperiod.

KAPITEL V

UTBYTEN AV TILLDELNINGAR AV FISKEANSTRÄNGNING

11.   Överföring av dagar mellan fiskefartyg som för en medlemsstats flagg

11.1

En medlemsstat får tillåta ett fiskefartyg som för dess flagg att överföra det antal dagar i ett område som det har tilldelats till ett annat fartyg som för dess flagg i samma område, på villkor att produkten av de dagar som ett fartyg erhåller och dess maskinstyrka i kilowatt (kilowattdagar) är lika med eller mindre än produkten av det antal dagar som överförts av det fartyg som bidrar med dagar och det fartygets maskinstyrka i kilowatt. Uppgifterna om fartygets maskinstyrka i kilowatt ska vara de som anges för varje fartyg i registret över EU:s fiskeflotta.

11.2

Det totala antal dagar i området som överförts i enlighet med punkt 11.1 multiplicerat med maskinstyrkan i kilowatt hos det fartyg som bidrar med dagar får inte vara högre än det årliga genomsnittet dagar i området som dokumenterats för det fartyg som bidrar med dagar enligt fiskeloggboken för åren 2001, 2002, 2003, 2004 och 2005 multiplicerat med fartygets maskinstyrka i kilowatt.

11.3

En överföring av dagar enligt punkt 11.1 ska endast vara tillåten mellan fartyg som fiskar med reglerade redskap och under samma förvaltningsperiod.

11.4

På begäran av kommissionen ska medlemsstaterna lämna information om de överföringar som har gjorts. Ett kalkylarksformat för insamling och översändande av information enligt denna punkt får fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

12.   Överföring av dagar mellan fiskefartyg som för olika medlemsstaters flagg

Medlemsstater får tillåta överföring av dagar inom området för samma förvaltningsperiod och inom samma område mellan fiskefartyg som för deras flagg under förutsättning att punkterna 4.2, 4.4, 5, 6 och 10 gäller i tillämpliga delar. Medlemsstater som beslutar sig för att tillåta en sådan överföring ska innan överföringen äger rum lämna uppgifter till kommissionen om överföringen, dvs. antal dagar som ska överföras, fiskeansträngning och, i förekommande fall, därtill hörande kvoter.

KAPITEL VI

RAPPORTERINGSKRAV

13.   Rapport om fiskeansträngningen

Artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska tillämpas på fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga. Med det geografiska området enligt den artikeln avses det område som anges i punkt 2 i denna bilaga.

14.   Insamling av relevanta uppgifter

På grundval av de uppgifter som används för förvaltningen av fiskedagar i området enligt denna bilaga, ska medlemsstaterna för varje kvartal samla in uppgifter om den totala fiskeansträngningen i området när det gäller släpredskap och fasta redskap, ansträngningen när det gäller de fartyg som använder olika typer av redskap i området samt uppgifter om maskinstyrkan för dessa fartyg i kilowattdagar.

15.   Rapportering av relevanta uppgifter

Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran göra ett kalkylark med de uppgifter som avses i punkt 14 tillgängligt för kommissionen i det format som anges i tabellerna II och III och skicka det till den elektroniska adress som kommissionen meddelar medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran skicka närmare uppgifter till kommissionen om ansträngning som tilldelats och utnyttjats under hela, eller delar av, förvaltningsperioderna 2012 och 2013 i det dataformat som anges i tabellerna IV och V.

Tabell II

Rapporteringsformat för uppgifter om kilowattdagar per år

Medlemsstat

Redskap

År

Deklaration av sammanlagd ansträngning

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabell III

Dataformat för uppgifter om kilowattdagar per år

Fältets namn

Maximalt antal tecken

Justering (1)

V(änster)/H(öger)

Definition och anmärkningar

(1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (treställig alfabetisk ISO-kod) där fartyget är registrerat.

(2)

Redskap

2

 

En av följande redskapstyper:

BT

=

bomtrålar ≥ 80 mm

GN

=

nät < 220 mm

TN

=

grimgarn eller insnärjningsnät < 220 mm

(3)

År

4

 

Antingen 2006 eller 2007 eller 2008 eller 2009 eller 2010 eller 2011 eller 2012 eller 2013

(4)

Deklaration av sammanlagd ansträngning

7

H

Sammanlagd fiskeansträngning uttryckt i antalet utnyttjade kilowattdagar från och med den 1 januari till och med den 31 december det aktuella året


Tabell IV

Rapporteringsformat för fartygsuppgifter

Medlemsstat

Registret över EU:s fiskeflotta

Distrikts-beteckning

Förvaltningsperiodens löptid

Anmält redskap

Dagar då anmält/anmälda redskap får användas

Dagar då anmält/anmälda redskap använts

Överföring av dagar

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabell V

Dataformat för fartygsuppgifter

Fältets namn

Maximalt antal tecken

Justering (2)

V(änster)/H(öger)

Definition och anmärkningar

(1)

Medlemsstat

3

 

Medlemsstat (treställig alfabetisk ISO-kod) där fartyget är registrerat.

(2)

Registret över EU:s fiskeflotta

12

 

Registreringsnummer i registret över EU:s fiskeflotta

Fiskefartygets eget identifikationsnummer.

Medlemsstatens treställiga alfabetiska ISO-kod följd av en identifikationskod (9 tecken). Koder med färre än nio tecken ska kompletteras med nollor till vänster.

(3)

Distrikts-beteckning

14

V

Enligt förordning (EEG) nr 1381/87.

(4)

Förvaltnings-periodens löptid

2

V

Förvaltningsperiodens längd i antal månader.

(5)

Anmälda redskap

2

V

En av följande redskapstyper:

BT

=

bomtrålar ≥ 80 mm

GN

=

nät < 220 mm

TN

=

grimgarn eller insnärjningsnät < 220 mm

(6)

Särskilt villkor som gäller för anmälda redskap

3

V

Antal dagar som fartyget enligt bilaga IIC har rätt till, för valda redskap och anmäld löptid för förvaltningsperiod.

(8)

Dagar då anmält/anmälda redskap använts

3

V

Antal dagar som fartyget verkligen varit i området och använt det anmälda redskapet under den anmälda förvaltningsperioden

(9)

Överföring av dagar

4

V

För överförda dagar ange ”– antal överförda dagar” och för erhållna dagar ange ”+ antal överförda dagar”


(1)  Viktig information för överföring av uppgifter i ett format med fast längd.

(2)  Viktig information för överföring av uppgifter i ett format med fast längd.


25.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/54


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 40/2013

av den 21 januari 2013

om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) ska det införas unionsbestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska rön, särskilt de rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), och på grundval av råd från regionala rådgivande nämnder.

(2)

Det åligger rådet att anta bestämmelser om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, om lämpligt inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som fastställs i förordning (EG) nr 2371/2002.

(3)

För vissa totala tillåtna fångstmängder (TAC) bör medlemsstaterna ges möjlighet att bevilja ytterligare tilldelning för fartyg som deltar i försöksverksamhet inom fullt dokumenterade fisken. Försöksverksamhetens syfte är att prova ut ett fångstkvotsystem, dvs. ett system där alla fångster landas och räknas av mot kvoter, vilket skulle motverka utkast och att användbara fiskresurser går förlorade. Okontrollerade utkast av fisk hotar fiskens långsiktiga hållbarhet som en vara av allmänt intresse och därmed också den gemensamma fiskeripolitikens mål. Fångstkvotsystemen ger i stället yrkesfiskarna ett incitament att optimera fångstselektiviteten inom sin verksamhet. För en rationell förvaltning av utkasten bör ett fullt dokumenterat fiske omfatta all verksamhet till havs snarare än det som landas i hamn. Villkoren för att medlemsstaterna ska kunna bevilja sådan ytterligare tilldelning bör därför omfatta krav på användning av CCTV-kameror kopplade till sensorer (nedan kallade CCTV-system). Detta bör göra det möjligt att i detalj registrera alla delar av fångsterna som behålls ombord respektive kastas överbord. Ett system med observatörer som är verksamma i realtid ombord skulle vara mindre effektivt, kostsammare och mindre tillförlitligt. Användningen av CCTV-system är för närvarande därför ett villkor för att system för att minska utkasten, t.ex. fullt dokumenterade fisken, ska bli framgångsrika. Kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) bör iakttas vid användning av sådana system.

(4)

För att säkerställa att försöksverksamheten avseende fullt dokumenterade fisken verkligen kan ge en effektiv utvärdering av fångstkvotsystems möjligheter att kontrollera den absoluta fiskedödligheten för de berörda bestånden är det nödvändigt att all fisk som fångas inom försöksverksamheten, även den fisk som är mindre än den minsta tillåtna landningsstorleken, räknas av mot det aktuella fartygets totala tilldelning, samt att fisket avbryts när fartyget har uttömt sin totala tilldelning. Det är också lämpligt att tillåta att tilldelning överförs mellan de fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullständigt dokumenterade fisken och fartyg som inte deltar, under förutsättning att det kan bevisas att de icke-deltagande fartygens utkast inte ökar.

(5)

TAC bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis behandling, och mot bakgrund av de synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter, i synnerhet vid mötena i de berörda regionala rådgivande nämnderna.

(6)

När det gäller bestånd för vilka det upprättats särskilda fleråriga planer bör TAC fastställas i enlighet med bestämmelserna i dessa planer. Till följd av detta bör TAC för bestånd av Solea spp. i Nordsjön, rödspätta i Nordsjön, torsk i Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen, blåfenad tonfisk i östra Atlanten och i Medelhavet samt sill väster om Skottland fastställas i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön (3), rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (4), rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (5) (nedan kallad torskplanen) och rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (6).

(7)

När det gäller bestånd för vilka det saknas tillräckliga eller tillförlitliga data som kan ligga till grund för storleksuppskattningar bör förvaltningsåtgärderna och TAC-nivåerna fastställas i enlighet med den försiktighetsmetod i fiskeriförvaltningen som definieras i artikel 3 led i i förordning (EG) nr 2371/2002, med beaktande av beståndsspecifika faktorer som t.ex. tillgänglig information om utvecklingstrenden för bestånden och överväganden med hänsyn till blandade fisken.

(8)

Det bör, i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (7), anges vilka bestånd som omfattas av de olika åtgärder som avses i den förordningen.

(9)

För vissa arter, t.ex. vissa hajarter, skulle till och med en begränsad fiskeverksamhet kunna innebära ett allvarligt hot mot deras bevarande. För sådana arter bör fiskemöjligheterna därför begränsas helt genom ett allmänt förbud mot fiske efter sådana arter.

(10)

I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (Ices) är det lämpligt att behålla och se över systemet för förvaltning av tobisfiskar i EU-vatten i Ices-sektionerna IIa och IIIa och Ices-delområde IV.

(11)

Taken för fiskeansträngningen för 2013 bör fastställas i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 676/2007, artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 1342/2008 och artiklarna 5 och 9 i förordning (EG) nr 302/2009, med beaktande av förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 (8).

(12)

I enlighet med förfarandet i avtalen och protokollen om fiskeförbindelser med Norge (9), Färöarna (10) och Island (11) har unionen hållit samråd om fiskerättigheter med dessa partner Samråden med Norge har ännu inte slutförts och överenskommelserna för 2013 med denna part förväntas ingås först i början av 2013. För att undvika avbrott i unionens fiskeverksamhet och samtidigt möjliggöra den flexibilitet som är nödvändig för att ingå de överenskommelserna i början av 2013 är det lämpligt att preliminärt fastställa fiskemöjligheterna för bestånd som omfattas av de överenskommelserna. Det har inte gått att slutföra samråden med Färöarna och med Island om fiskeöverenskommelser för 2013. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i avtalet och protokollet om fiskeförbindelser med Grönland (12) har gemensamma kommittén fastställt den konkreta nivån för de fiskemöjligheter som är tillgängliga för unionen i grönländska vatten under 2013. I enlighet med gemensamma kommitténs beslut ska de kvoter för lodda som är tillgängliga för unionen i grönländska vatten i Ices-delområdena V och XIV automatiskt höjas om en fångstnivå på 70 % av den initiala kvoten uppnås.

(13)

Unionen är avtalsslutande part i flera fiskeriorganisationer och deltar i andra organisationer som samarbetande icke-part. I enlighet med 2003 års anslutningsakt ska vidare de fiskeavtal som Republiken Polen ingick före anslutningen, som t.ex. konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav, förvaltas av unionen från och med dagen för anslutningen. Fiskeriorganisationerna i fråga har rekommenderat att ett antal åtgärder införs för 2013, däribland fiskemöjligheter för EU-fartyg. Dessa fiskemöjligheter bör genomföras i unionslagstiftningen.

(14)

De regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna får tillåta kvotöverföringar och kvotbyten mellan de avtalsslutande parterna. För att underlätta sådana överföringar och kvotbyten mellan unionen och övriga avtalsslutande parter bör medlemsstaterna tillåtas att diskutera med övriga avtalsslutande parter i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen och, om så är lämpligt, fastställa riktlinjer för planerade kvotbyten eller kvotöverföringar. Kommissionen bör utväxla samtycke till att vara bunden av sådan kvotöverföring eller sådant kvotbyte med den andra avtalsslutande parten samt anmäla kvotöverföringen eller kvotbytet till den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen. Fiskemöjligheter som erhålls eller överförs genom sådan kvotöverföring eller sådant kvotbyte bör betraktas som fiskemöjligheter som tilldelats till eller dragits av från den berörda medlemsstatens tilldelning, även vid tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i rådets förordning (EG) 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (13). Sådan ad hoc-kvotöverföring eller sådant ad hoc-kvotbyte bör dock inte ändra den befintliga fördelningsnyckeln för fördelning av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i enlighet med principen om relativ stabilitet i fiskeverksamheten.

(15)

Vid sitt 34:e årsmöte 2012 antog Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (Nafo) ett antal fiskemöjligheter för 2013 rörande vissa bestånd i delområdena 1–4 i Nafos konventionsområde. Nafo antog också ett förfarande för ökning av den TAC för vitbrosme i Nafos delområde 3NO som fastställts för 2013, förutsatt att vissa villkor rörande beståndets status uppfylls. En avtalsslutande part i Nafo får meddela Nafos generalsekreterare om det observeras större fångster vitbrosme i Nafos delområde 3NO per ansträngningsenhet än normalt. Om Nafo bekräftar en ökning av TAC för 2013 bör ökningen genomföras i unionslagstiftningen.

(16)

Vid sitt 83:e årsmöte 2012 antog Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) bevarandeåtgärder för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit. IATTC antog även en resolution om bevarande av årfenshajar. Dessa åtgärder bör genomföras i unionslagstiftningen.

(17)

Vid sitt årsmöte 2012 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) en reviderad flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som innebär en höjd kvot för unionen. Vidare har fredningstiden ersatts av en öppen säsong och flyttats fram tio dagar. Dessutom antogs en ettårig förlängning av den TAC och de kvoter som gäller för sydatlantisk svärdfisk och en ny plan för återuppbyggnad av populationerna av blå och vit marlin. Därför är unionens kvot för sydatlantisk svärdfisk lika stor som 2012, medan unionens kvot för blå marlin höjdes i enlighet därmed för att beakta det icke-industriella fisket i unionens yttersta randområden. Unionens kvot för vit marlin förblev stabil. Dessa åtgärder bör genomföras i unionslagstiftningen.

(18)

Vid sitt årsmöte 2012 ändrade Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) inte de åtgärder avseende fiskemöjligheter som för närvarande är genomförda i unionslagstiftningen. De nu gällande åtgärder som antagits av IOTC bör genomföras i unionslagstiftningen.

(19)

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) kommer att hålla sitt första årsmöte mellan den 28 januari och den 1 februari 2013. Fram tills att årsmötet har hållits bör de nuvarande tillfälliga åtgärder som är i kraft och som genomförts genom förordning (EU) nr 44/2012 fortsätta att gälla.

(20)

Vid sitt årsmöte 2012 ändrade Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo) inte de TAC för tandnoting, atlantisk soldatfisk, beryxar och djuphavsrödkrabbor som avtalades för 2011 och 2012 vid fiskeorganisationens årsmöte 2010. De nu gällande åtgärder som Seafo antagit bör genomföras i unionslagstiftningen.

(21)

Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga utlåtandena från Ices och i enlighet med internationella åtaganden inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (NEAFC) bör fiskeansträngningen avseende vissa djuphavsarter begränsas.

(22)

Vid sitt nionde årliga möte 2012 ändrade Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) inte sina åtgärder avseende fiskemöjligheter som för närvarande är genomförda i unionslagstiftningen med undantag av en förstärkning av det stängda området för fiske med FAD-redskap (anordningar som samlar fisk). Ändringen avseende detta stängda område för FAD-fiske kräver att unionen som avtalsslutande part i WCPFC bestämmer sig för ett av två möjliga alternativ till ytterligare åtgärder för förstärkning av det stängda området. Fram till dess att ett sådant beslut fattas bör man fortsätta att genomföra de nu tillämpliga åtgärder som antagits av WCFPC i unionslagstiftningen.

(23)

Vid sitt årsmöte 2012 ändrade inte parterna i konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav sina åtgärder vad gäller fiskemöjligheterna. Dessa åtgärder bör genomföras i unionslagstiftningen.

(24)

Vid sitt årsmöte 2012 antog Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) fångstbegränsningar för både målarter och bifångstarter. Dessa åtgärder bör genomföras i unionslagstiftningen.

(25)

Vissa internationella bestämmelser som skapar eller begränsar fiskemöjligheter för unionen kommer att antas av berörda RFMO i slutet av året och bli tillämpliga innan denna förordning träder i kraft. De bestämmelser om genomförande av sådana åtgärder i unionslagstiftningen måste därför tillämpas med retroaktiv verkan. Eftersom fiskeperioden i CCAMLR:s konventionsområde löper mellan den 1 december och den 30 november, och vissa fiskemöjligheter och fiskeförbud i CCAMLR:s konventionsområde därför har fastställts för en period som inleds den 1 december 2012, bör de relevanta bestämmelserna i denna förordning gälla från den dagen. En sådan tillämpning med retroaktiv verkan kommer inte att påverka principen om berättigade förväntningar, eftersom medlemmarna i CCAMLR inte får bedriva fiske i CCAMLR:s konventionsområde utan tillstånd.

(26)

I enlighet med förklaringen från Bolivarianska republiken Venezuela (nedan kallad Venezuela) om beviljande av fiskemöjligheter i EU-vatten för fiskefartyg som för Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (14), är det nödvändigt att fastställa Venezuelas fiskemöjligheter för snapperfiskar i EU-vatten.

(27)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter för EU-fartyg som fastställs i denna förordning omfattas av förordning (EG) nr 1224/2009, i synnerhet artiklarna 33 och 34 i den förordningen om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och meddelande av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att närmare ange vilka koder som medlemsstaterna ska använda när de översänder uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av denna förordning.

(28)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och för att säkerställa utkomstmöjligheter för unionens yrkesfiskare bör denna förordning tillämpas från och med 1 januari 2013, med undantag för bestämmelserna om begränsningar av fiskeansträngningen, vilka bör tillämpas från och med 1 februari 2013, och för särskilda bestämmelser i särskilda områden, för vilka ett specifikt tillämpningsdatum enligt skäl 23 bör anges. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

(29)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i full överensstämmelse med tillämplig unionslagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser.

2.   De fiskemöjligheter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

a)

Fångstbegränsningar för 2013 och, i de fall då så anges i denna förordning, för 2014.

b)

Begränsningar av fiskeansträngningen för perioden 1 februari 2013–31 januari 2014.

c)

Fiskemöjligheter för perioden 1 december 2012–30 november 2013 för vissa bestånd i CCAMLR:s konventionsområde.

d)

Fiskemöjligheter för de perioder som anges i artikel 27 för vissa bestånd i IATTC:s konventionsområde under 2013, och, i de fall då så anges i denna förordning, under 2014.

3.   I denna förordning fastställs också preliminära fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är föremål för de bilaterala fiskeöverenskommelserna med Norge, i avvaktan på samråden om dessa överenskommelser för 2013.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på följande fartyg:

a)

EU-fartyg.

b)

Fartyg från tredje land i EU-vatten.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   EU-fartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

b)   fartyg från tredjeland: ett fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och är registrerat i ett tredjeland,

c)   EU-vatten: de vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, med undantag av de vatten som gränsar till de utomeuropeiska länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget,

d)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet ur varje fiskbestånd som får fångas och landas varje år,

e)   kvot: en andel av den TAC som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland,

f)   internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion,

g)   maskstorlek: den maskstorlek för nätredskap som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 517/2008 (15).

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande områdesavgränsningar:

a)   Ices-områden (Internationella havsforskningsrådet): de geografiska områden som definieras i bilaga III till förordning (EG) nr 218/2009 (16).

b)   Skagerrak: det geografiska område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c)   Kattegatt: det geografiska område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

d)   Cecaf-områden (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten): de geografiska områden som definieras i bilaga II till förordning (EG) nr 216/2009 (17).

e)   Nafo-områden (Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del): de geografiska områden som definieras i bilaga III till förordning (EG) nr 217/2009 (18).

f)   Seafos konventionsområde (Fiskeorganisationen för Sydostatlanten): de geografiska områden som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (19).

g)   Iccats konventionsområde (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det område som definieras i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (20).

h)   CCAMLR:s konventionsområde (Antarktiskonventionen): det geografiska område som definieras i artikel 2 a i förordning (EG) nr 601/2004 (21).

i)   IATTC:s konventionsområde (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det geografiska område som definieras i konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (22).

j)   IOTC:s konventionsområde (Indiska oceanens tonfiskkommission): det geografiska område som definieras i avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (23).

k)   SPRFMO:s konventionsområde (Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet): det fria geografiska havsområde som ligger söder om 10°N, norr om CCAMLR:s konventionsområde, öster om SIOFA:s konventionsområde enligt definitionen i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (24) och väster om de fiskeområden som står under sydamerikanska staters jurisdiktion.

l)   WCPFC:s konventionsområde (Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (25).

m)   den del av Berings hav som är fritt hav: det fria geografiska havsområde i Berings hav som ligger mer än 200 nautiska mil utanför de baslinjer från vilka bredden av Berings havs kuststaters territorialvatten mäts.

AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER FÖR EU-FARTYG

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 5

TAC och fördelning

1.   TAC för EU-fartyg i EU-vatten eller i vissa andra vatten än EU-vatten och fördelningen av dessa TAC mellan medlemsstaterna samt, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dem anges i bilaga I.

2.   EU-fartyg får ta upp fångster, inom de TAC som anges i bilaga I, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges fiskerijurisdiktion, samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på det villkor som anges i artikel 14 och i bilaga III till den här förordningen samt i förordning (EG) nr 1006/2008 (26) och i tillämpningsföreskrifterna till denna.

Artikel 6

Ytterligare tilldelning för fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken

1.   För vissa bestånd kan en medlemsstat bevilja ytterligare tilldelning till fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken. Dessa bestånd anges i bilaga I.

2.   De ytterligare tilldelningar för ett visst bestånd som det hänvisas till i punkt 1 får inte överskrida den högsta gräns som fastställs i bilaga I som en procentandel av den kvot som tilldelats den berörda medlemsstaten.

3.   Vid ytterligare tilldelning som det hänvisas till i punkt 1ska följande villkor uppfyllas:

a)

Fartyget ska använda CCTV-kameror kopplade till sensorer (nedan tillsammans kallade CCTV-system), som spelar in all fiskeverksamhet och all bearbetning ombord på fartyget.

b)

Den ytterligare tilldelning som beviljas ett enskilt fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken får inte överskrida följande gränser:

i)

75 % av de utkast av det aktuella beståndet som beräknats av relevant medlemsstat för den fartygstyp som det enskilda fartyget som beviljats ytterligare tilldelning tillhör.

ii)

30 % av den individuella tilldelning fartyget hade innan det började delta i försöksverksamheten.

c)

Alla fångster som fartyget gör ur det bestånd för vilket det fått ytterligare tilldelning, inbegripet exemplar som är mindre än den minsta tillåtna landningsstorleken enligt bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98, ska räknas av från fartygets individuella tilldelning enligt denna artikel.

d)

Så snart ett fartyg har uttömt sin individuella tilldelning för ett bestånd för vilket det fått ytterligare tilldelning ska fartyget upphöra med all fiskeverksamhet i det aktuella TAC-området.

e)

Beträffande de bestånd som denna artikel omfattar får medlemsstaterna tillåta överföring av hela eller delar av den individuella tilldelningen från fartyg som inte deltar i försöksverksamhet avseende fullständigt dokumenterade fisken till fartyg som deltar i den försöksverksamheten förutsatt att det kan påvisas att utkasten från de icke-deltagande fartygen inte ökar.

4.   Trots vad som sägs i punkt 3 b led i får en medlemsstat undantagsvis bevilja fartyg som för dess flagg en ytterligare tilldelning på mer än 75 % av de beräknade utkasten av det aktuella beståndet för den fartygstyp som det enskilda fartyg som beviljas ytterligare tilldelning tillhör, på följande villkor:

a)

Den beräknade utkastnivån för beståndet för den aktuella fartygstypen är lägre än 10 %.

b)

Fartygstypen ifråga behöver inbegripas för att möjliggöra en utvärdering av CCTV-systemets kontrollpotential.

c)

Utkastnivån för samtliga fartyg som deltar i försöksverksamheten överskrider inte 75 % av de beräknade utkasten för beståndet.

5.   Om de inspelningar som görs i enlighet med punkt 3 a innebär behandling av personuppgifter i den mening som avses i direktiv 95/46/EG ska det direktivet tillämpas på behandlingen.

6.   Om en medlemsstat upptäcker att ett fartyg som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken inte uppfyller de villkor som anges i punkt 3 ska den omedelbart dra in den ytterligare tilldelning som fartyget har beviljats och förbjuda fartyget att delta i försöksverksamheten under återstoden av 2013.

7.   Innan sådan ytterligare tilldelning som avses i punkterna 1–6 beviljas ska en medlemsstat lämna följande information till kommissionen:

a)

En förteckning över de fartyg som för dess flagg och som deltar i försöksverksamhet avseende fullt dokumenterade fisken.

b)

Specifikationer för den elektroniska fjärrövervakningsutrustning som finns installerad ombord på dessa fartyg.

c)

Kapacitet, typ och specifikationer avseende de redskap som används av dessa fartyg.

d)

Beräknade utkast för varje fartygstyp som deltar i försöksverksamheten.

e)

Den fångstmängd som under 2012 fångats av de fartyg som deltar i försöken ur det bestånd som den berörda TAC:n avser.

8.   Kommissionen kan begära att varje medlemsstat som tillämpar denna artikel lämnar in de beräkningar av utkasten för varje fartygstyp som de har gjort till ett vetenskapligt rådgivande organ för bedömning av efterlevnaden av det krav som anges i punkt 3 b led i. I avsaknad av en bedömning som bekräftar efterlevnaden ska den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att säkra att villkoret iakttas och informera kommissionen om detta.

Artikel 7

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka TAC har fastställts får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg som för en medlemsstats flagg, vilken medlemsstat har en kvot, och denna kvot inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en EU-kvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna EU-kvot inte är uttömd.

Artikel 8

Begränsning av fiskeansträngningen

Under perioden 1 februari 2013–31 januari 2014 ska de begränsningar av fiskeansträngningen som fastställs i bilaga IIA tillämpas för förvaltningen av vissa torsk-, rödspätta- och tungabestånd i

a)

Skagerrak,

b)

den del av Ices-sektion IIIa som inte omfattas av Skagerrak och Kattegatt,

c)

Ices-delområde IV,

d)

EU-vatten i Ices-sektion IIa, och

e)

Ices-delområde VIId.

Artikel 9

Begränsning av fångster och fiskeansträngning i djuphavsfisken

1.   Artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2347/2002 (27), i vilken det fastställs krav på innehav av ett djuphavsfisketillstånd, ska vara tillämplig för liten hälleflundra. Villkoren i den artikeln ska gälla vid fiske efter, behållande ombord, omlastning eller landning av liten hälleflundra.

2.   Medlemsstaterna ska se till att fiskeansträngningen under 2013, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, för fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2347/2002 inte överstiger 65 % av den genomsnittliga årliga fiskeansträngningen för den berörda medlemsstatens fartyg år 2003 under fångstresor då djuphavsfisketillstånd innehades eller arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till den förordningen, fångades. Denna punkt ska enbart tillämpas på fångstresor då över 100 kg andra djuphavsarter än guldlax fångades.

Artikel 10

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1006/2008,

c)

ytterligare landningar tillåtna enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 37, 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009,

f)

kvotöverföringar och kvotbyten enligt artikel 15 i denna förordning.

2.   Om inget annat anges i bilaga I till denna förordning ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i samma förordning ska tillämpas på bestånd som omfattas av analytisk TAC.

Artikel 11

Fredningstid

1.   Det ska vara förbjudet att fiska eller att behålla ombord följande arter i Porcupine Bank under perioden 1 maj–31 maj 2013: lubb, birkelånga och långa.

2.   Vid tillämpning av denna artikel ska Porcupine Bank anses omfatta det geografiska område som avgränsas av loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

Punkt

Latitud

Longitud

1

52° 27′ N

12° 19′ W

2

52° 40′ N

12° 30′ W

3

52° 47′ N

12° 39,600′ W

4

52° 47′ N

12° 56′ W

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ W

6

51° 22′ N

14° 24′ W

7

51° 22′ N

14° 03′ W

8

52° 10′ N

13° 25′ W

9

52° 32′ N

13° 07,500′ W

10

52° 43′ N

12° 55′ W

11

52° 43′ N

12° 43′ W

12

52° 38,800′ N

12° 37′ W

13

52° 27′ N

12° 23′ W

14

52° 27′ N

12° 19′ W

3.   Genom undantag från punkt 1 ska det vara tillåtet att segla genom Porcupine Bank med de arter ombord som avses i den punkten i enlighet med artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 12

Förbud

1.   Det ska vara förbjudet för EU-fartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i alla vatten.

b)

Håbrand (Lamna nasus) i alla vatten, om inte annat föreskrivs i bilaga I del B i förordning (EU) nr 39/2013 (28).

c)

Havsängel (Squatina squatina) i EU-vatten.

d)

Slätrocka (Dipturus batis) i EU-vatten i Ices-sektion IIa och Ices-delområdena III, IV, VI, VII, VIII, IX och X.

e)

Brokrocka (Raja undulata) och grårocka (Rostroraja alba) i EU-vatten i Ices-delområdena VI, VII, VIII, IX och X.

f)

Hajrockor (Rhinobatidae) i EU-vatten i Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X och XII.

g)

Manta (Manta birostris) i alla vatten.

2.   Om arter som avses i punkt 1 fångas oavsiktligt får de inte komma till skada. Exemplar ska släppas omedelbart.

Artikel 13

Dataöverföring

När medlemsstaterna, i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009, sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

KAPITEL II

Tillstånd att fiska i tredjelands vatten

Artikel 14

Fisketillstånd

1.   Det största antalet fisketillstånd för EU-fartyg som fiskar i tredjelands vatten fastställs i bilaga III.

2.   Om en medlemsstat, på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskeområden som anges i bilaga III ska överföringen inbegripa en motsvarande överföring av fisketillstånd och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet fisketillstånd för varje fiskeområde, enligt bilaga III, får dock inte överskridas.

KAPITEL III

Fiskemöjligheter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers vatten

Artikel 15

Kvotöverföringar och kvotbyten

1.   Om en regional fiskeriförvaltningsorganisations regler tillåter kvotöverföringar eller kvotbyten mellan de avtalsslutande parterna i organisationen, kan en medlemsstat (den berörda medlemsstaten) diskutera med en avtalsslutande part i organisationen och, om så är lämpligt, fastställa riktlinjer för planerade kvotöverföringar eller kvotbyten.

2.   När den berörda medlemsstaten har underrättat kommissionen kan kommissionen godkänna riktlinjerna för den planerade kvotöverföring eller det planerade kvotbyte som medlemsstaten har diskuterat med den berörda avtalsslutande parten i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen. Därefter ska kommissionen utan onödigt dröjsmål utväxla samtycke till att vara bunden av en sådan kvotöverföring eller ett sådant kvotbyte med den berörda avtalsslutande parten i organisationen. Kommissionen ska sedan anmäla den överenskomna kvotöverföringen eller det överenskomna kvotbytet till organisationens sekretariat i enlighet med organisationens regler.

3.   Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den överenskomna kvotöverföringen eller det överenskomna kvotbytet.

4.   De fiskemöjligheter som erhålls från eller överförs till den berörda avtalsslutande parten i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen genom kvotöverföringen eller kvotbytet ska betraktas som kvoter som tilldelats till eller dragits av från den berörda medlemsstatens tilldelning, så snart kvotöverföringen eller kvotbytet får verkan i enlighet med villkoren i det avtal som slutits med den berörda avtalsslutande parten i organisationen eller, i förekommande fall, i enlighet med den berörda organisationens regler. En sådan tilldelning ska inte ändra den befintliga fördelningsnyckeln för fördelning av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i enlighet med principen om relativ stabilitet i fiskeverksamheten.

Avsnitt 1

ICCATS Konventionsområde

Artikel 16

Begränsningar av fiskekapacitet och odlings- och gödningskapacitet för blåfenad tonfisk

1.   Antalet spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg från EU som tillåts fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten ska begränsas i enlighet med punkt 1 i bilaga IV.

2.   Antalet EU-fartyg för kustnära icke-industriellt fiske som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 2 i bilaga IV.

3.   Antalet EU-fartyg som i odlingssyfte fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet och som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm ska begränsas i enlighet med punkt 3 i bilaga IV.

4.   Antalet fiskefartyg, och motsvarande totala GT-kapacitet för fartygen, som får fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas enligt punkt 4 i bilaga IV.

5.   Antalet fällor som får användas inom fisket efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas enligt punkt 5 i bilaga IV.

6.   Kapaciteten för odling och gödning av blåfenad tonfisk samt den största mängd vildfångad blåfenad tonfisk som får avsättas för insättning i gödnings- eller odlingsanläggningar i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 6 i bilaga IV.

Artikel 17

Sport- och fritidsfiske

Medlemsstaterna ska avsätta en särskild kvot för blåfenad tonfisk för sport- och fritidsfiske från de kvoter som de tilldelats enligt bilaga ID.

Artikel 18

Hajar

1.   Att behålla ombord, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av storögda rävhajar (Alopias superciliosus) ska vara förbjudet vid allt fiske.

2.   Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter arten rävhajar (Alopias).

3.   Att behålla ombord, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av hammarhajar av familjen Sphyrnidae (med undantag för Sphyrna tiburo) i samband med fiske i Iccats konventionsområde ska vara förbjudet.

4.   Att behålla ombord, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av årfenshajar (Carcharhinus longimanus) ska vara förbjudet vid allt fiske.

5.   Att behålla ombord silkeshajar (Carcharhinus falciformis) ska vara förbjudet vid allt fiske.

Avsnitt 2

CCAMLR:s konventionsområde

Artikel 19

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i bilaga V del A ska vara förbjudet i de områden och under de perioder som anges i samma del.

2.   För undersökande fiske ska de TAC och bifångstbegränsningar som anges i bilaga V del B gälla i de delområden som anges i samma del.

Artikel 20

Undersökande fiske

1.   Endast de medlemsstater som är medlemmar i CCAMLR-kommissionen får under 2013 delta i undersökande långrevsfiske efter Dissostichus spp. i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a utanför områden under nationell jurisdiktion. Om en sådan medlemsstat avser att delta i sådant fiske ska medlemsstaten senast 1 juni 2013 anmäla detta till CCAMLR-sekretariatet i enlighet med artiklarna 7 och 7a i förordning (EG) nr 601/2004.

2.   När det gäller FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges TAC och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i bilaga V del B. Fisket i en småskalig forskningsenhet ska upphöra när de rapporterade fångsterna når den angivna TAC:n och fiske i den enheten ska därefter vara förbjudet under resten av fiskesäsongen.

3.   Fisket ska ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och för att undvika en alltför stor koncentration av fångster och fiskeansträngning. I FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a ska det dock vara förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 21

Fiske efter antarktisk krill under fiskesäsongen 2013/2014

1.   Endast de medlemsstater som är medlemmar i CCAMLR-kommissionen får fiska efter antarktisk krill (Euphausia superba) i CCAMLR:s konventionsområde under fiskesäsongen 2013/2014. En sådan medlemsstat ska, om den avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde, anmäla följande till CCAMLR:s sekretariat, i enlighet med artikel 5a i förordning (EG) nr 601/2004, samt till kommissionen, senast den 1 juni 2013:

a)

Medlemsstatens avsikt att fiska efter atlantisk krill, i det format som anges i bilaga V del C.

b)

Nätredskapets utformning, i det format som anges i bilaga V del D.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004 för varje fartyg som en medlemsstat ger tillåtelse att delta i fiske efter antarktisk krill.

3.   En medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde ska endast anmäla denna avsikt med avseende på fartyg med tillstånd som antingen för dess flagg vid tidpunkten för anmälan eller för flagg från någon annan konventionsstat men som förväntas föra den medlemsstatens flagg vid den tidpunkt då fisket beräknas äga rum.

4.   En medlemsstat får bevilja deltagande i fiske efter antarktisk krill för ett annat fartyg än det som anmäldes till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel, om det anmälda fartyget är förhindrat att delta på grund av legitima operativa skäl eller force majeure. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta CCAMLR:s sekretariat och kommissionen och tillhandahålla följande:

a)

Fullständiga uppgifter om det eller de berörda ersättningsfartygen, däribland de uppgifter som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004.

b)

En fullständig redovisning av skälen till bytet och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

5.   En medlemsstat får inte tillåta ett fartyg som är upptaget i någon av CCAMLR:s förteckningar över IUU-fartyg (IUU-fiske: olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) att delta i fiske efter antarktisk krill.

Avsnitt 3

IOTC:s konventionsområde

Artikel 22

Begränsning av fiskekapaciteten för fartyg som fiskar i IOTC:s konventionsområde

1.   Det största antal EU-fartyg som får fiska efter tropiska tonfiskar i IOTC:s konventionsområde, och motsvarande GT-kapacitet för dessa, fastställs i bilaga VI punkt 1.

2.   Det största antal EU-fartyg som får fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i IOTC:s konventionsområde, och motsvarande GT-kapacitet för dessa, fastställs i bilaga VI punkt 2.

3.   Medlemsstaterna får omfördela fartyg som ingår i ett av de två fisken som avses i punkterna 1 och 2 till det andra fisket, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att denna ändring inte leder till en ökning av fiskeansträngningen för de berörda fiskbestånden.

4.   Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta se till att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s fartygsregister eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriorganisation för tonfisk. Inga fartyg som förekommer i en regional fiskeriförvaltningsorganisations förteckning över IUU-fartyg får överföras.

5.   För att genomförandet av de utvecklingsplaner som lämnats in till IOTC inte ska åsidosättas, får medlemsstaterna endast höja sin fiskekapacitet över de tak som avses i punkterna 1 och 2 inom de gränser som fastställs i dessa planer.

Artikel 23

Hajar

1.   Att bevara ombord, omlasta eller landa delar av eller hela kroppar av rävhajar av alla arter av familjen Alopiidae ska vara förbjudet i allt fiske.

2.   Om arter som avses i punkt 1 fångas oavsiktligt får de inte komma till skada. Exemplar ska släppas omedelbart.

Avsnitt 4

SPRFMO:s konventionsområde

Artikel 24

Pelagiskt fiske – kapacitetsbegränsning

Medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 har bedrivit aktivt pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde ska begränsa det totala bruttotonnaget för fartyg som för deras flagg, och som under 2013 fiskar efter pelagiska bestånd, till totalt 78 610 GT i detta område på ett sådant sätt att ett hållbart utnyttjande av de pelagiska fiskbestånden i södra Stilla havet säkras.

Artikel 25

Pelagiskt fiske –TAC

1.   Endast de medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 aktivt har bedrivit pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde i enlighet med artikel 24, får fiska efter pelagiska bestånd i detta område i enlighet med de TAC som anges i bilaga IJ.

2.   Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen anmäla namn och kännetecken, inklusive bruttotonnage, för de fartyg som för deras flagg och som deltar i det fiske som avses i denna artikel.

3.   För övervakningen av det fiske som avses i denna artikel ska medlemsstaterna till kommissionen, för vidarebefordran till SPRFMO:s interimssekretariat, översända VMS-register (VMS = kontrollsystem för fartyg), månatliga fångstrapporter och, om uppgifterna finns tillgängliga, hamnanlöp senast den 15:e i följande månad.

Artikel 26

Bottenfiske

Medlemsstater som har dokumenterat bottenfiske eller dokumenterade fångster i SPRFMO:s konventionsområde under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 ska begränsa sin fiskeansträngning eller sin fångst

a)

till genomsnittsnivån för fångster eller för ansträngningsparametrarna under den perioden, och

b)

till endast de delar av SPRFMO:s konventionsområde där bottenfiske har förekommit under en tidigare fiskesäsong.

Avsnitt 5

IATTC:s konventionsområde

Artikel 27

Fiske med snörpvad

1.   Fiske med snörpvadsfartyg efter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), storögd tonfisk (Thunnus obesus) och bonit (Katsuwonus pelamis) ska vara förbjudet

a)

under perioden 29 juli–28 september 2013 eller under perioden 18 november 2013–18 januari 2014, i det område som avgränsas enligt följande:

Nord-, Mellan- och Sydamerikas kuster mot Stilla havet,

longitud 150° W,

latitud 40° N,

latitud 40° S.

b)

under perioden 29 september–29 oktober 2013 inom det område som avgränsas enligt följande:

longitud 96° W,

longitud 110° W,

latitud 4° N,

latitud 3° S.

2.   De berörda medlemsstaterna ska före den 1 april 2013 meddela kommissionen vilken fredningsperiod enligt punkt 1 som valts. Alla de berörda medlemsstaternas snörpvadsfartyg ska upphöra med snörpvadsfiske i de områden som anges i punkt 1 under den period som valts.

3.   Snörpvadsfartyg som fiskar efter tonfisk i IATTC:s konventionsområde ska behålla ombord och sedan landa eller omlasta all gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit som fångas.

4.   Punkt 3 ska inte tillämpas i följande fall:

a)

Om fisken anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken.

b)

Fisken fångas vid det sista kastet under en fångstresa, då det återstående utrymmet i lastrummet kan vara otillräckligt för att ta emot den tonfisk som fångas vid detta kast.

5.   Det ska vara förbjudet att fiska efter årfenshajar (Carcharhinus longimanus) i IATTC:s konventionsområde, och att behålla ombord, omlasta, lagra, bjuda ut till försäljning, sälja eller landa delar eller hela kroppar av årfenshajar i det området.

6.   Om arter som avses i punkt 5 fångas oavsiktligt får de inte komma till skada. Exemplar ska omedelbart släppas av fartygsoperatörerna som även ska

a)

registrera antalet släppta individer med uppgift om status (döda eller levande),

b)

rapportera den information som avses i led a till den medlemsstat där de är medborgare. Medlemsstaterna ska vidarebefordra denna information till kommissionen senast den 31 januari 2013.

Avsnitt 6

SEAFO:s konventionsområde

Artikel 28

Förbud mot fiske efter djuphavshaj

Riktat fiske efter följande djuphavshajar i Seafos konventionsområde ska vara förbjudet:

Rockor (Rajidae).

Pigghaj (Squalus acanthias).

Etmopterus bigelowi,

Etmopterus brachyurus,

Brunkäxa (Etmopterus princeps).

Slätkäxa (Etmopterus pusillus).