ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.021.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 21

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
24 januari 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 55/2013 av den 17 december 2012 om utvidgningen av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 56/2013 av den 16 januari 2013 om ändring av bilagorna I och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 57/2013 av den 23 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 vad gäller export för återvinning av visst avfall till vissa länder som inte ingår i OECD ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 58/2013 av den 23 januari 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 59/2013 av den 23 januari 2013 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monensin ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 60/2013 av den 23 januari 2013 om ändring för hundraåttiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 61/2013 av den 23 januari 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 62/2013 av den 23 januari 2013 om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 63/2013 av den 23 januari 2013 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

28

 

 

BESLUT

 

 

2013/48/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 22 januari 2013 om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland

30

 

 

2013/49/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 januari 2013 om tillstånd för utsläppande på marknaden av syntetiskt zeaxantin som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2013) 110]

32

 

 

2013/50/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 januari 2013 om tillstånd för utvidgning av användningsområdet för chiafrö (Salvia hispanica) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2013) 123]

34

 

 

2013/51/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 januari 2013 om bedömning av ett tredjelands regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser i humanläkemedel och om övervakning och kontroll av efterlevnaden av regelverket, i enlighet med artikel 111b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG ( 1 )

36

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 191/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

37

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 192/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

39

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 193/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

41

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 194/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

42

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 195/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 196/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

44

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 197/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 198/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

48

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 199/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES -avtalet

49

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 200/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

50

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 201/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 202/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

54

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 203/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

56

 

*

Gemensamma EES-kommittén beslut nr 204/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av protokoll 10 om förenkling av kontroller och formaliteter vid godsbefordran till EES-avtalet

57

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 55/2013

av den 17 december 2012

om utvidgningen av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 (2) syftar till att underlätta gränsöverskridande transport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna. Den förordningen är emellertid endast tillämplig på de medlemsstaters territorium som har infört euron som sin gemensamma valuta.

(2)

I upptakten inför övergången till euron i en medlemsstat finns det ett behov att transportera kontanter i euro från de nuvarande medlemsstaterna i euroområdet, eftersom de eurosedlar som behövs för övergången normalt transporteras från befintliga lager i euroområdet, och euromynt ofta helt eller delvis präglas utomlands.

(3)

Det är därför nödvändigt att förordning (EU) nr 1214/2011 är tillämplig också på medlemsstater som förbereder införande av euron. Den bör tillämpas från och med dagen för rådets beslut att upphäva det undantag som beviljats dessa medlemsstater från att delta i euroområdet.

(4)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att underlätta yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av eurokontanter mellan de nuvarande medlemsstaterna i euroområdet och de medlemsstater som står i begrepp att införa euron, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av de mycket detaljerade och skiljaktiga nationella regelsystemen på området, och det därför på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1214/2011 ska tillämpas på territoriet för en medlemsstat som ännu inte har infört euron från och med dagen för rådets beslut att upphäva det undantag som beviljats dessa medlemsstater från att delta i euroområdet, antaget i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tolv månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 5 oktober 2010 (EUT C 278, 15.10.2010, s. 1).

(2)  EUT L 316, 29.11.2011, s. 1.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 56/2013

av den 16 januari 2013

om ändring av bilagorna I och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 23 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur. Förordningen är tillämplig på framställning och avyttring, samt i vissa särskilda fall export, av levande djur och animaliska produkter.

(2)

I artikel 7.1 i förordning (EG) nr 999/2001 fastställs att det är förbjudet att utfodra idisslare med protein som härrör från djur. I artikel 7.2 i den förordningen utökas förbudet till andra djur än idisslare och när det gäller utfodringen av dessa djur med produkter av animaliskt ursprung begränsas förbudet i enlighet med bilaga IV till den förordningen.

(3)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 999/2001 utvidgas förbudet i artikel 7.1 till att omfatta utfodring av icke-idisslande produktionsdjur, med undantag för utfodring av köttätande pälsproducerande djur, med bland annat bearbetat animaliskt protein. Genom undantag och på särskilda villkor är det enligt bilaga IV tillåtet att utfordra icke-idisslande produktionsdjur med vissa typer av bearbetat animaliskt protein.

(4)

I artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (2) förbjuds utfodring av djur av någon viss landlevande djurart, med undantag av pälsdjur, med bearbetat animaliskt protein från djurkroppar eller delar av djurkroppar från samma djurart. Vidare förbjuds i samma artikel utfodringen av odlad fisk med bearbetat animaliskt protein från djurkroppar eller delar av djurkroppar av odlad fisk av samma art.

(5)

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet TSE-färdplan 2 Ett strategidokument om transmissibel spongiform encefalopati 2010–2015  (3) antogs den 16 juli 2010. Det beskriver de delar av unionslagstiftningen om TSE som eventuellt skulle kunna ändras. I meddelandet betonas också att en eventuell översyn av TSE-reglerna främst bör bygga på vetenskapliga belägg och tekniska frågor i samband med kontroll och tillämpning av de nya åtgärderna.

(6)

I meddelandet behandlas bland annat översynen av gällande bestämmelser om foderförbudet i unionslagstiftningen. På grundval av innehållet i två vetenskapliga yttranden från vetenskapliga panelen för biologiska faror (Biohaz) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) av den 24 januari 2007 (4) respektive den 17 november 2007 (5), klargörs det i meddelandet att inga TSE har identifierats i icke-idisslande produktionsdjur under naturliga förhållanden och att risken för överföring av BSE mellan andra djur än idisslare är försumbar så länge som återanvändning inom arten undviks. Följaktligen är slutsatsen i meddelandet att ett upphävande av förbudet mot användning av bearbetat animaliskt protein från andra djur än idisslare i foder för andra djur än idisslare skulle kunna övervägas, dock utan att det gällande förbudet mot återanvändning inom arten upphävs och endast om det finns validerade analysmetoder för bestämning av den art som det bearbetade animaliskt proteinet kommer från och säkerställandet av att bearbetat protein från olika arter hanteras separat.

(7)

Den 29 november 2010 antog rådet sina slutsatser om meddelandet (6). I slutsatserna erkänns den grundläggande betydelsen av förbudet mot användning av bearbetat animaliskt protein i foder för produktionsdjur för att förebygga spridningen av BSE via foderkedjan och därmed dess viktiga roll för minskningen av förekomsten av sjukdomen hos nötkreaturspopulationen. Enligt samma slutsatser bör ett eventuellt återinförande av bearbetat animaliskt protein från andra djur än idisslare i foder för andra djur än idisslare dessutom endast ske på grundval av att effektiva och validerade tester har gjorts för att kunna särskilja mellan bearbetat animaliskt protein från olika djurarter och att riskerna med de eventuellt mindre stränga bestämmelserna noggrant har granskats med avseende på djur- och folkhälsan.

(8)

Den 9 december 2010 antog den vetenskapliga panelen för biologiska faror ett vetenskapligt yttrande om översynen av den kvantitativa riskbedömningen av den BSE-risk som uppkommer genom användningen av bearbetat animaliskt protein (7). I yttrandet konstaterades att man – på grundval av uppgifterna från 2009 års BSE-övervakning i EU, under antagande om en kontaminering med bearbetat animaliskt protein från andra djur än idisslare på 0,1 % (detektionsgräns för bearbetat animaliskt protein i foder) och enligt Efsas modell för kvantitativ riskbedömning för bearbetat animaliskt protein – kunde uppskatta den samlade medel-BSE-infektiviteten i foder för nötkreatur i unionen per år till motsvarande 0,2 Co ID50 (cattle oral infectious dose 50 %). Detta skulle enligt yttrandet innebära att mindre än ett ytterligare BSE-smittat djur kan förväntas i unionens nötkreaturspopulation om året med en övre konfidensgräns på 95 %.

(9)

I Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om proteinbristen i EU: Vilka lösningar finns det på detta långvariga problem? (8) uppmanas kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet om att tillåta bearbetat animaliskt protein från slaktavfall som föda åt enkelmagade djur (svin och fjäderfä), förutsatt att det kommer från kött som har godkänts som livsmedel, och att förbudet mot återanvändning inom arten och påtvingad kannibalism kan tillämpas och kontrolleras fullt ut.

(10)

Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2011 om EU:s lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om därmed sammanhängande foder- och livsmedelskontroller – genomförande och utsikter (9) stödjer – särskilt mot bakgrund av den rådande proteinbristen i EU – kommissionens förslag om att upphäva förbudet i unionslagstiftningen mot utfodring av andra djur än idisslare med bearbetat animaliskt protein, förutsatt att detta enbart gäller icke växtätande djur och vissa villkor uppfylls.

(11)

Resolutionen kräver att de framställnings- och steriliseringsmetoder som används för bearbetat animaliskt protein uppfyller högsta tänkbara säkerhetsnormer och reglerna i förordning (EG) nr 1069/2009 samt att nyaste och säkrast tänkbara tillgängliga teknik utnyttjas. De befintliga förbuden mot återanvändning inom arten måste fortsätta att gälla, framställningskanalerna för bearbetat animaliskt protein som härrör från olika arter måste hållas fullständigt åtskilda, och åtskiljandet av dessa framställningskanaler måste kontrolleras av behöriga myndigheter i medlemsstaterna och granskas av kommissionen. Dessutom krävs det att det innan utfodringsförbudet verkligen upphävs finns en tillförlitlig artspecifik metod för att fastställa den art som proteinerna i foder som innehåller bearbetat animaliskt protein kommer från, så att återvinning inom arten och förekomsten av bearbetat animaliskt protein kan uteslutas, och att framställning av bearbetat animaliskt protein från kategori 1- eller kategori 2-material förbjuds och att endast kategori 3-material som är tjänligt som livsmedel används för framställning av bearbetat animaliskt protein. Resolutionen förkastar användningen av bearbetat animaliskt protein i foder för idisslare om det härrör från andra djur än idisslare eller idisslare.

(12)

Den 9 mars 2012 validerade Europeiska unionens referenslaboratorium för animaliska proteiner i foder (EURL-AP) en ny diagnostisk, DNA-baserad metod som kan påvisa mycket låg nivå av material från svin och fjäderfä från idisslare som kan förekomma i foder (10). Denna metod kan användas för att utföra rutinkontroller av bearbetat animaliskt protein och foderblandningar som innehåller bearbetat animaliskt protein för att kontrollera att dessa inte innehåller protein från idisslare.

(13)

Det finns för närvarande ingen validerad diagnostisk metod som kan påvisa förekomst av material från svin och fjäderfä i foder. Det skulle därför inte vara möjligt att kontrollera efterlevnaden av förbudet mot återanvändning inom arten om man på nytt skulle tillåta användning av bearbetat animaliskt protein från svin i foder för fjäderfä och från fjäderfä i foder för grisar.

(14)

Vattenbruksproduktionen medför inte några problem när det gäller efterlevnaden av förbudet mot återanvändning inom arten, eftersom de gällande hanteringskraven för användning av fiskmjöl i foder för vattenbruksdjur redan har visat sig vara effektiva.

(15)

Med undantag av fiskmjöl och foderblandningar som innehåller fiskmjöl, som redan är tillåtna som foder för andra djur än idisslare, bör bearbetat animaliskt protein från andra djur än idisslare och foder som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein därför tillåtas på nytt som foder för vattenbruksdjur. Stränga krav bör gälla vid insamling, transport och bearbetning av dessa produkter för att undvika eventuella risker för korskontaminering med protein från idisslare. Dessutom bör regelbunden provtagning och analys av bearbetat animaliskt protein och foderblandningar som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein ske för att kontrollera att det inte förekommer någon korskontaminering med protein från idisslare.

(16)

Förbudet mot att utfodra vattenbruksdjur med protein från andra djur än idisslare enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 999/2001 bör därför utgå. För att unionslagstiftningen ska bli tydlig är det lämpligt att ersätta hela bilaga IV med den bilaga IV som fastställs i bilagan till den här förordningen.

(17)

I punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 999/2001 hänvisas det till definitioner av foder och animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel i unionsrättsakter som sedan dess har upphävts. För att unionslagstiftningen ska bli tydlig bör dessa hänvisningar ersättas med hänvisningar till respektive definitioner i gällande rättsakter. Bilaga I till förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(18)

Eftersom medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna inom fodersektorn behöver tillräckligt med tid för att anpassa sina kontrollförfaranden till de nya krav som införs i denna förordning bör denna förordning inte tillämpas omedelbart efter det att den har trätt i kraft.

(19)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och IV till förordning (EG) nr 999/2001 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(3)  KOM(2010) 384.

(4)  ”Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on the assessment of the health risks of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE”, The EFSA Journal, nr 443, s. 1–26, 2007.

(5)  ”Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on Certain Aspects related to the Feeding of Animal Proteins to Farm Animals”, The EFSA Journal, nr 576, s. 1–41, 2007.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/10/st13/st13889-ad01re01.sv10.pdf

(7)  ”Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs)”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):1, artikel nr 1947.

(8)  Antagna texter, P7_TA(2011)0084.

(9)  Antagna texter, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


BILAGA

Bilagorna I och IV till förordning (EG) nr 999/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 i bilaga I ska ersättas med följande:

”1.

I denna förordning ska följande definitioner i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (1), kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 (4) samt rådets direktiv 2006/88/EG (5) gälla:

a)

Definitionen av produktionsdjur i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 1069/2009.

b)

Följande definitioner i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011:

i)

Pälsdjur i punkt 1.

ii)

Blodprodukter i punkt 4.

iii)

Bearbetat animaliskt protein i punkt 5.

iv)

Fiskmjöl i punkt 7.

v)

Kollagen i punkt 11.

vi)

Gelatin i punkt 12.

vii)

Hydrolyserat protein i punkt 14.

viii)

Helkonserverat sällskapsdjursfoder i punkt 16.

ix)

Sällskapsdjursfoder i punkt 19.

x)

Bearbetat sällskapsdjursfoder i punkt 20.

c)

Definitionen av foder i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 178/2002.

d)

Förordning (EG) nr 767/2009:

i)

Foderråvaror i artikel 3.2 g.

ii)

Foderblandning i artikel 3.2 h.

iii)

Helfoder i artikel 3.2 i.

e)

Direktiv 2006/88/EG:

i)

Vattenbruksdjur i artikel 3.1 b.

ii)

Vattenlevande djur i artikel 3.1 e.

2.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

FODER

KAPITEL I

Utvidgning av förbudet i artikel 7.1

I enlighet med artikel 7.2 ska förbudet i artikel 7.1 utvidgas till att omfatta utfodring

a)

av idisslare med dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung och foderblandningar som innehåller dessa produkter,

b)

av andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur med

i)

bearbetat animaliskt protein,

ii)

kollagen och gelatin som härrör från idisslare,

iii)

blodprodukter,

iv)

hydrolyserat protein av animaliskt ursprung,

v)

dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung,

vi)

foder som innehåller produkterna i leden i–v.

KAPITEL II

Undantag från förbuden i artikel 7.1 och i kapitel I

I enlighet med det första stycket i artikel 7.3 är förbuden i artikel 7.1 och i kapitel I inte tillämpliga på följande:

a)

Utfodring av idisslare med

i)

mjölk, mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter,

ii)

ägg och äggprodukter,

iii)

kollagen och gelatin som härrör från andra djur än idisslare,

iv)

hydrolyserat protein som härrör från

delar av andra djur än idisslare, eller

hudar och skinn från idisslare,

v)

foderblandningar som innehåller de produkter som anges i leden i–iv ovan.

b)

Utfodring av icke-idisslande produktionsdjur med följande foderråvaror och foderblandningar:

i)

Hydrolyserat protein som framställts av delar av andra djur än idisslare eller av hudar och skinn från idisslare.

ii)

Fiskmjöl och foderblandningar som innehåller fiskmjöl och som framställs, avyttras och används i enlighet med de allmänna villkoren i kapitel III och de särskilda villkoren i kapitel IV avsnitt A.

iii)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung och foderblandningar som innehåller sådana fosfater och som framställs, avyttras och används i enlighet med de allmänna villkoren i kapitel III och de särskilda villkoren i kapitel IV avsnitt B.

iv)

Blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar som innehåller sådana blodprodukter och som framställs, avyttras och används i enlighet med de allmänna villkoren i kapitel III och de särskilda villkoren i kapitel IV avsnitt C.

c)

Utfodring av vattenbruksdjur med annat bearbetat animaliskt protein än fiskmjöl som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein och som framställs, avyttras och används i enlighet med de allmänna kraven i kapitel III och de särskilda kraven i kapitel IV avsnitt D.

d)

Utfodring av icke avvanda idisslare med mjölkersättning som innehåller fiskmjöl och som framställs, avyttras och används i enlighet med särskilda villkor som fastställs i kapitel IV avsnitt E.

e)

Utfodring av produktionsdjur med foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och foderblandningar som innehåller dessa foderråvaror och är kontaminerade med obetydliga mängder av mikroskopiska benbalkar (spiculae) som härrör från otillåtna djurarter. Medlemsstaterna får endast tillämpa detta undantag om de på förhand har genomfört en riskbedömning som har bekräftat att risken för djurhälsan är försumbar. Riskbedömningen ska ta hänsyn till åtminstone följande:

i)

Kontaminationsnivån.

ii)

Arten av och källan till kontamineringen.

iii)

Det kontaminerade fodrets avsedda användning.

KAPITEL III

Allmänna villkor för tillämpningen av vissa undantag i kapitel II

AVSNITT A

Transport av foderråvaror och foderblandningar avsedda att användas som foder för icke-idisslande produktionsdjur

1.

Följande produkter som är avsedda att användas som foder för icke-idisslande produktionsdjur ska transporteras i fordon och behållare som inte används för transport av foder avsett för idisslare:

a)

Bearbetat animaliskt protein i bulk, inklusive fiskmjöl, som härrör från andra djur än idisslare.

b)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung i bulk.

c)

Blodprodukter i bulk som härrör från andra djur än idisslare.

d)

Foderblandningar i bulk som innehåller de foderråvaror som anges i leden a, b och c.

Uppgifter om vilken typ av produkter som transporterats ska hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst två år.

2.

Genom undantag från punkt 1 får fordon och behållare som tidigare har använts för transport av de produkter som avses i den punkten därefter användas för transport av foder avsett för idisslare, under förutsättning att de först rengörs för att undvika korskontaminering, i enlighet med dokumenterade rutiner som på förhand godkänts av den behöriga myndigheten.

Närhelst sådana rutiner används ska detta dokumenteras, och dokumentationen hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst två år.

3.

Bearbetat animaliskt protein i bulk som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar i bulk som innehåller bearbetat animaliskt protein från sådana djur ska transporteras i fordon och behållare som inte används för transport av foder avsett för andra icke-idisslande produktionsdjur än vattenbruksdjur.

4.

Genom undantag från punkt 3 får fordon och behållare som tidigare har använts för transport av de produkter som avses i den punkten därefter användas för transport av foder avsett för andra icke-idisslande produktionsdjur än vattenbruksdjur, under förutsättning att de först rengörs för att undvika korskontaminering, i enlighet med dokumenterade rutiner som på förhand godkänts av den behöriga myndigheten.

Närhelst sådana rutiner används ska detta dokumenteras, och dokumentationen hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst två år.

AVSNITT B

Framställning av foderblandningar avsedda att användas som foder för icke-idisslande produktionsdjur

1.

Foderblandningar som är avsedda att användas som foder för icke-idisslande produktionsdjur och som innehåller följande foderråvaror ska framställas i anläggningar som inte framställer foderblandningar för idisslare och som har godkänts av den behöriga myndigheten:

a)

Fiskmjöl.

b)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.

c)

Blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare.

2.

Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten efter en inspektion på plats tillåta framställning av foderblandningar för idisslare i anläggningar som även framställer foderblandningar för icke-idisslande produktionsdjur, innehållande de produkter som förtecknas i punkt 1 under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Foderblandningar avsedda för idisslare ska tillverkas och under lagring, transport och förpackning förvaras i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler där foderblandningar för andra djur än idisslare tillverkas och förvaras.

b)

Uppgifter om inköp och användning av de produkter som anges i punkt 1 och försäljning av foderblandningar som innehåller dessa produkter måste hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

c)

Regelbunden provtagning och analys av foderblandningar avsedda för idisslare ska ske för att kontrollera att inga otillåtna beståndsdelar av animaliskt ursprung förekommer; provtagningen och analysen ska ske med hjälp av de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för offentlig kontroll av foder som anges i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (6). Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna. Resultaten av provtagningen och analyserna ska hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

3.

Genom undantag från punkt 1 ska inget särskilt tillstånd krävas för hemmablandares framställning av helfoder av foderblandningar som innehåller de produkter som förtecknas i punkt 1, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

De ska vara registrerade hos den behöriga myndigheten.

b)

De får endast hålla andra djur än idisslare.

c)

De får endast framställa helfoder för den egna anläggningens bruk.

d)

Foderblandningar som innehåller fiskmjöl som används i framställningen av helfoder får innehålla högst 50 % råprotein.

e)

Foderblandningar som innehåller dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung som används vid framställningen av helfoder får innehålla högst 10 % fosfor totalt.

f)

Foderblandningar som innehåller blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare och som används vid framställningen av helfoder får innehålla högst 50 % protein totalt.

AVSNITT C

Import av foderråvaror och foderblandningar avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur

Innan sändningar av följande foderråvaror och foderblandningar som är avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur i enlighet med kapitel II i denna bilaga övergår till fri omsättning i unionen ska importörerna se till att varje sändning analyseras i enlighet med de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för offentlig kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009 för att kontrollera att dessa inte innehåller otillåtna beståndsdelar av animaliskt ursprung:

a)

Bearbetat animaliskt protein, inklusive fiskmjöl, som härrör från andra djur än idisslare.

b)

Blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare.

c)

Foderblandningar som innehåller de foderråvaror som anges i leden a och b.

AVSNITT D

Användning och lagring på jordbruksföretag av foder som är avsett för icke-idisslande produktionsdjur

1.

Användning och lagring av följande foder ska förbjudas på jordbruksföretag som håller produktionsdjurarter för vilka sådant foder inte är avsett:

a)

Bearbetat animaliskt protein, inklusive fiskmjöl, som härrör från andra djur än idisslare.

b)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.

c)

Blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare.

d)

Foderblandningar som innehåller de foderråvaror som anges i leden a–c.

2.

Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten tillåta användning och lagring av de foderblandningar som avses i punkt 1 d i jordbruksföretag som håller produktionsdjurarter för vilka foderblandningen inte är avsedd, förutsatt att det på jordbruksföretaget vidtas åtgärder för att förhindra att sådana foderblandningar ges till en djurart för vilken de inte är avsedda.

KAPITEL IV

Särskilda villkor för tillämpningen av undantagen i kapitel II

AVSNITT A

Särskilda villkor för framställning och användning av fiskmjöl och foderblandningar som innehåller fiskmjöl och är avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur

Följande särskilda villkor är tillämpliga på framställning och användning av fiskmjöl och foderblandningar som innehåller fiskmjöl och är avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur:

a)

Fiskmjölet ska framställas i bearbetningsanläggningar som endast framställer produkter som härrör från andra vattenlevande djur än havslevande däggdjur.

b)

Det handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är lämpligt, som åtföljer sändningar av fiskmjöl eller foderblandningar som innehåller fiskmjöl, och eventuella förpackningar innehållande sådana produkter ska vara tydligt märkta med texten ”Innehåller fiskmjöl – får inte användas som foder för idisslare”.

AVSNITT B

Särskilda villkor för användning av dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung och foderblandningar som innehåller sådana fosfater och är avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur

Det handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är lämpligt, som åtföljer sändningar av dikalciumfosfat eller trikalciumfosfat av animaliskt ursprung eller foderblandningar som innehåller sådana fosfater, och eventuella förpackningar innehållande sådana produkter ska vara tydligt märkta med texten ”Innehåller dikalciumfosfat/trikalciumfosfat av animaliskt ursprung – får inte användas som foder för idisslare”.

AVSNITT C

Särskilda villkor för framställning och användning av blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar som innehåller sådana produkter och är avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur

Följande särskilda villkor är tillämpliga på framställning och användning av blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar som innehåller sådana produkter och är avsedda att användas som foder för andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur:

a)

Blod avsett att användas för framställning av blodprodukter ska härröra från slakterier som inte slaktar idisslare och som registrerats av den behöriga myndigheten som slakterier som inte slaktar idisslare.

Genom undantag från detta särskilda villkor får den behöriga myndigheten tillåta slakt av idisslare i ett slakteri som framställer blod från andra djur än idisslare avsett för framställning av blodprodukter för användning i foder för icke-idisslande produktionsdjur.

Ett sådant tillstånd får endast ges efter det att den behöriga myndigheten genom inspektion har konstaterat att de åtgärder som syftar till att förhindra korskontaminering mellan blod från idisslare och blod från andra djur än idisslare är effektiva.

Dessa åtgärder ska omfatta följande minimikrav:

i)

Slakt av andra djur än idisslare ska utföras i linjer som är fysiskt åtskilda från linjer som används för slakt av idisslare.

ii)

Lokaler för insamling, lagring, transport och förpackning av blod från andra djur än idisslare ska vara åtskilda från lokaler som används i motsvarande syfte för blod från idisslare.

iii)

Regelbunden provtagning och analys av blod från andra djur än idisslare ska ske i syfte att påvisa förekomst av protein från idisslare. Den använda analysmetoden ska vara vetenskapligt validerad för detta ändamål. Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna.

b)

Blod avsett att användas för framställning av blodprodukter för andra djur än idisslare ska transporteras till en bearbetningsanläggning i fordon och behållare avsedda uteslutande för transport av blod från andra djur än idisslare.

Genom undantag från detta särskilda villkor får fordon och behållare som tidigare har använts för transport av blod som härrör från idisslare användas för transport av blod från andra djur än idisslare, under förutsättning att de först rengörs grundligt för att undvika korskontaminering, i enlighet med dokumenterade rutiner som på förhand godkänts av den behöriga myndigheten. Närhelst sådana rutiner används ska detta dokumenteras och dokumentationen hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst två år.

c)

Blodprodukterna ska framställas i bearbetningsanläggningar som enbart bearbetar blod från andra djur än idisslare.

Genom undantag från detta särskilda villkor får den behöriga myndigheten tillåta framställning av blodprodukter för användning i foder för icke-idisslande produktionsdjur i bearbetningsanläggningar som bearbetar blod från idisslare.

Ett sådant tillstånd får endast ges efter det att den behöriga myndigheten genom inspektion har konstaterat att de åtgärder som syftar till att förhindra korskontaminering är effektiva.

Dessa åtgärder ska omfatta följande minimikrav:

i)

Framställning av blodprodukter från andra djur än idisslare ska ske i ett slutet system som är fysiskt åtskilt från system som används för framställning av blodprodukter från idisslare.

ii)

Lokaler för insamling, lagring, transport och förpackning av råvaror i bulk och färdiga produkter i bulk som härrör från andra djur än idisslare ska vara åtskilda från lokaler där råvaror i bulk och färdiga produkter i bulk som härrör från idisslare förvaras.

iii)

En löpande redovisningskedja ska tillämpas mellan inkommande blod från idisslare respektive från andra djur än idisslare och motsvarande blodprodukter.

iv)

Regelbunden provtagning och analys av blodprodukter från andra djur än idisslare ska ske för att kontrollera frånvaron av korskontaminering med blodprodukter från idisslare, i enlighet med de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för offentlig kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009. Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna. Resultaten av provtagningen och analyserna ska hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

d)

De handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är lämpligt, som åtföljer sändningar av blodprodukter, foderblandningar som innehåller blodprodukter, och eventuella förpackningar innehållande sådana produkter ska vara tydligt märkta med texten ”Innehåller blodprodukter – får inte användas som foder för idisslare”.

AVSNITT D

Särskilda villkor för framställning och användning av bearbetat animaliskt protein, annat än fiskmjöl, som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein och som är avsedda som foder för vattenbruksdjur

Följande särskilda villkor är tillämpliga på framställning och användning av bearbetat animaliskt protein, annat än fiskmjöl, som härrör från andra djur än idisslare och foderblandningar som innehåller sådant protein och som är avsedda som foder åt vattenbruksdjur:

a)

Animaliska biprodukter som är avsedda att användas för framställning av det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt ska härröra antingen från slakterier som inte slaktar idisslare och som registrerats av den behöriga myndigheten som slakterier som inte slaktar idisslare eller från styckningsanläggningar som inte benar ur och styckar kött från idisslare.

Genom undantag från detta särskilda villkor får den behöriga myndigheten tillåta slakt av idisslare i ett slakteri som framställer animaliska biprodukter från andra djur än idisslare avsedda för framställning av det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt.

Ett sådant tillstånd får endast ges efter det att den behöriga myndigheten genom en inspektion konstaterat att de åtgärder som syftar till att förhindra korskontaminering mellan biprodukter från idisslare respektive andra djur än idisslare är effektiva.

Dessa åtgärder ska omfatta följande minimikrav:

i)

Slakt av andra djur än idisslare ska utföras i linjer som är fysiskt åtskilda från linjer som används för slakt av idisslare.

ii)

Lokaler för insamling, lagring, transport och förpackning av animaliska biprodukter från andra djur än idisslare ska vara åtskilda från lokaler som används för animaliska biprodukter från idisslare.

iii)

Regelbunden provtagning och analys av animaliska biprodukter från andra djur än idisslare ska ske i syfte att påvisa förekomst av protein från idisslare. Den använda analysmetoden ska vara vetenskapligt validerad för detta ändamål. Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna.

b)

De animaliska biprodukterna från andra djur än idisslare avsedda att användas för framställning av det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt ska transporteras till en bearbetningsanläggning i fordon och behållare som inte används för transport av animaliska biprodukter från idisslare.

Genom undantag från detta särskilda villkor får fordon och behållare som tidigare har använts för transport av animaliska biprodukter från idisslare användas för transport av animaliska biprodukter från andra djur än idisslare, under förutsättning att de först rengörs för att undvika korskontaminering i enlighet med dokumenterade rutiner som på förhand godkänts av den behöriga myndigheten.

Närhelst sådana rutiner används ska detta dokumenteras och dokumentationen hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst två år.

c)

Det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt ska framställas i bearbetningsanläggningar som är avsedda enbart för bearbetning av animaliska biprodukter från andra djur än idisslare som härrör från de slakterier och styckningsanläggningar som avses i led a.

Genom undantag från detta särskilda villkor får den behöriga myndigheten tillåta framställning av det bearbetade animaliskt protein som avses i detta avsnitt i bearbetningsanläggningar där animaliska biprodukter från idisslare bearbetas.

Ett sådant tillstånd får endast ges efter det att den behöriga myndigheten genom en inspektion har konstaterat att de åtgärder som syftar till att förhindra korskontaminering mellan bearbetat animaliskt protein från idisslare och bearbetat animaliskt protein från andra djur än idisslare är effektiva.

Dessa åtgärder ska omfatta följande minimikrav:

i)

Framställning av bearbetat animaliskt protein från idisslare ska ske i ett slutet system som hålls fysiskt åtskilt från system som används för framställning av det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt.

ii)

Animaliska biprodukter från idisslare ska under lagring och transport förvaras i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler där animaliska biprodukter från andra djur än idisslare förvaras.

iii)

Bearbetat animaliskt protein från idisslare ska under lagring och förpackning förvaras i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler där färdiga produkter som härrör från andra djur än idisslare förvaras.

iv)

Regelbunden provtagning och analys av det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt ska ske för att kontrollera frånvaron av korskontaminering med bearbetat animaliskt protein från idisslare, i enlighet med de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för offentlig kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009. Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna. Resultaten av provtagningen och analyserna ska hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

d)

Foderblandningar som innehåller sådant bearbetat animaliskt protein som avses i detta avsnitt ska framställas i anläggningar som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten och som är avsedda enbart för framställning av foder för vattenbruksdjur.

Oavsett vad som sagts i det särskilda villkoret gäller följande:

i)

Framställningen av foderblandningar för vattenbruksdjur i anläggningar som även framställer foderblandningar för andra produktionsdjur, utom pälsdjur, får tillåtas av den behöriga myndigheten efter en inspektion på plats, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Foderblandningar avsedda för idisslare ska tillverkas och under lagring, transport och förpackning förvaras i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler där foderblandningar för andra djur än idisslare tillverkas och förvaras.

Foderblandningar för vattenbruksdjur ska tillverkas och under lagring, transport och förpackning förvaras i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler där foderblandningar för andra icke-idisslande djur tillverkas och förvaras.

Uppgifter om inköp och användning av det bearbetade animaliska protein som anges i detta avsnitt och försäljning av foderblandningar som innehåller sådant protein måste hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

Regelbunden provtagning och analys av foderblandningar avsedda för produktionsdjur andra än idisslare ska ske för att kontrollera att inga otillåtna beståndsdelar av animaliskt ursprung förekommer, i enlighet med de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för offentlig kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009. Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna. Resultaten ska hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

ii)

För hemmablandare som uppfyller följande villkor krävs det inget särskilt tillstånd för framställning av helfoder av foderblandningar som innehåller det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt:

De ska vara registrerade av den behöriga myndigheten.

De får endast hålla vattenbruksdjur.

De får endast framställa helfoder för vattenbruksdjur för den egna anläggningens bruk.

Foderblandningar som innehåller det bearbetade animaliska protein som avses i detta avsnitt och som används i framställningen av dessa får innehålla högst 50 % protein totalt.

e)

Det handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är tillämpligt, som åtföljer sändningar av det bearbetade animaliska protein som anges i detta avsnitt och eventuella förpackningar ska vara tydligt märkta med texten: ”Bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare – får inte användas för framställning av foder för produktionsdjur utom vattenbruksdjur och pälsdjur”.

Det handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är tillämpligt, som åtföljer sändningar av foderblandningar för vattenbruksdjur som innehåller det bearbetade animaliska protein som anges i detta avsnitt och eventuella förpackningar ska vara tydligt märkta med texten: ”Innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare – får inte användas som foder för produktionsdjur utom vattenbruksdjur och pälsdjur”.

AVSNITT E

Särskilda villkor för framställning, avyttring och användning av mjölkersättning som innehåller fiskmjöl som foder för icke avvanda idisslare

Följande särskilda villkor är tillämpliga för framställning, avyttring och användning av mjölkersättning som innehåller fiskmjöl som foder för icke avvanda idisslande produktionsdjur:

a)

Fiskmjöl som används i mjölkersättning ska framställas i bearbetningsanläggningar som endast framställer produkter som härrör från vattenlevande djur, utom havslevande däggdjur, och ska följa de allmänna villkoren i kapitel III.

b)

Användning av fiskmjöl för icke avvanda idisslande produktionsdjur får endast tillåtas för framställning av mjölkersättning i torr form som ges utspädd i en given mängd vätska till icke avvanda idisslande djur som tillägg till eller ersättning för råmjölk innan avvänjningen har avslutats.

c)

Mjölkersättning som innehåller fiskmjöl och är avsedd för icke avvanda idisslande produktionsdjur ska framställas i anläggningar som inte framställer andra foderblandningar för idisslare och som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

Genom undantag från det särskilda villkoret får den behöriga myndigheten efter en inspektion på plats tillåta framställning av andra foderblandningar för idisslare i anläggningar som även framställer mjölkersättning som innehåller fiskmjöl avsedd för icke avvanda idisslande produktionsdjur, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

i)

Andra foderblandningar avsedda för idisslare ska under lagring, transport och förpackning förvaras i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler som används för fiskmjöl och mjölkersättning i bulkform.

ii)

Andra foderblandningar avsedda för idisslare ska tillverkas i lokaler som är fysiskt åtskilda från lokaler där mjölkersättning som innehåller fiskmjöl tillverkas.

iii)

Uppgifter om inköp och användning av fiskmjöl och om försäljning av mjölkersättning som innehåller fiskmjöl måste hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

iv)

Regelbunden provtagning och analys av övriga foderblandningar avsedda för idisslare ska ske för att kontrollera att inga otillåtna beståndsdelar av animaliskt ursprung förekommer, i enlighet med de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för offentlig kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009. Provtagnings- och analysfrekvensen ska fastställas på grundval av en riskbedömning som genomförs av operatören som en del av de rutiner som grundas på HACCP-principerna. Resultaten ska hållas tillgängliga för den behöriga myndigheten i minst fem år.

d)

Innan sändningar av importerad mjölkersättning som innehåller fiskmjöl övergår till fri omsättning i unionen ska importörerna se till att varje sändning analyseras i enlighet med analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009 för att kontrollera att dessa inte innehåller otillåtna beståndsdelar av animaliskt ursprung.

e)

Det handelsdokument eller hälsointyg, beroende på vad som är tillämpligt, som åtföljer sändningar av mjölkersättning som innehåller fiskmjöl och är avsedd för icke avvanda idisslande produktionsdjur och eventuella förpackningar innehållande sådan mjölkersättning ska vara tydligt märkta med texten ”Innehåller fiskmjöl – får inte användas som foder för idisslare, utom icke avvanda idisslare”.

f)

Mjölkersättning i bulkform som innehåller fiskmjöl och är avsedd för icke avvanda idisslande produktionsdjur ska transporteras med fordon och behållare som inte används för transport av annat foder för idisslare.

Genom undantag från detta särskilda villkor får fordon och behållare som tidigare har använts för transport av mjölkersättning i bulkform som innehåller fiskmjöl och är avsedd för icke avvanda idisslande produktionsdjur därefter användas för transport av annat foder i bulkform avsett för idisslare, under förutsättning att dessa fordon och behållare först rengörs grundligt för att undvika korskontaminering, i enlighet med dokumenterade rutiner som på förhand godkänts av den behöriga myndigheten. Närhelst sådana rutiner används ska detta dokumenteras och dokumentationen hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst två år.

g)

På jordbruksföretag där idisslare hålls ska åtgärder vidtas på stället för att förhindra att mjölkersättning som innehåller fiskmjöl ges som foder till andra idisslare än icke avvanda idisslare. Den behöriga myndigheten ska upprätta en förteckning över jordbruksföretag där mjölkersättning som innehåller fiskmjöl används genom ett system för förhandsanmälan från jordbruksföretaget eller ett liknande system som säkerställer att företeckningen överensstämmer med detta särskilda villkor.

KAPITEL V

Allmänna krav

AVSNITT A

Förteckningar

Medlemsstaterna ska uppdatera och offentliggöra förteckningar över följande:

a)

De slakterier från vilka blod som har framställts i enlighet med kapitel IV avsnitt C a får komma.

b)

Godkända bearbetningsanläggningar som framställer blodprodukter i enlighet med kapitel IV avsnitt C c.

c)

De slakterier och styckningsanläggningar från vilka animaliska biprodukter som är avsedda att användas för framställning av bearbetat animaliskt protein i enlighet med kapitel IV avsnitt D a får komma.

d)

Godkända bearbetningsanläggningar som framställer bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare och som drivs i enlighet med kapitel IV avsnitt D c.

e)

De godkända anläggningar som avses i kapitel III avsnitt B, kapitel IV avsnitt D d och kapitel IV avsnitt E c.

f)

De hemmablandare som har registrerats och verkar i enlighet med villkoren i kapitel III avsnitt B och kapitel IV avsnitt D d.

AVSNITT B

Transport av foderråvaror och foderblandningar som innehåller produkter som härrör från idisslare

1.

Foderråvaror i bulkform och foderblandningar i bulkform som innehåller produkter som härrör från andra idisslare än de som anges i leden a, b och c ska transporteras i fordon och behållare som inte används för transport av foder avsett för andra produktionsdjur än pälsdjur:

a)

Mjölk, mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter.

b)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.

c)

Hydrolyserat protein från hudar och skinn från idisslare.

2.

Genom undantag från punkt 1 får fordon och behållare som tidigare har använts för transport av de foderråvaror och foderblandningar i bulkform som anges i den punkten användas för transport av foder avsett för andra produktionsdjur än pälsdjur, under förutsättning att dessa fordon och behållare först har rengjorts för att undvika korskontaminering i enlighet med dokumenterade rutiner som på förhand godkänts av den behöriga myndigheten.

Närhelst sådana rutiner används ska detta dokumenteras och dokumentationen hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst två år.

AVSNITT C

Framställning av foderblandningar som innehåller produkter som härrör från idisslare

Foderblandningar som innehåller produkter som härrör från andra idisslare än de som förtecknas i leden a, b och c får inte framställas i anläggningar som framställer foder för andra produktionsdjur än pälsdjur:

a)

Mjölk, mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter.

b)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.

c)

Hydrolyserat protein från hudar och skinn från idisslare.

AVSNITT D

Användning och lagring på jordbruksföretag av foderråvaror och foderblandningar för produktionsdjur som innehåller produkter som härrör från idisslare

Användning och lagring av foderråvaror och foderblandningar för produktionsdjur som innehåller produkter som härrör från andra idisslare än de som anges i leden a, b och c ska förbjudas på jordbruksföretag där andra produktionsdjur än pälsdjur hålls:

a)

Mjölk, mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter.

b)

Dikalciumfosfat och trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.

c)

Hydrolyserat protein från hudar och skinn från idisslare.

AVSNITT E

Export av bearbetat animaliskt protein och produkter som innehåller sådant protein

1.

Det ska vara förbjudet att exportera bearbetat animaliskt protein som härrör från idisslare och produkter som innehåller sådant protein.

Genom undantag ska förbudet inte gälla för bearbetat, inklusive helkonserverat, sällskapsdjursfoder som innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från idisslare och som har behandlats och märkts i enlighet med unionslagstiftningen.

2.

Bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare och produkter som innehåller sådant protein får endast exporteras under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

De är avsedda för användning som inte är förbjuden enligt artikel 7 och denna bilaga.

b)

Före export ingås ett skriftligt avtal mellan den behöriga myndigheten i den exporterande medlemsstaten, eller kommissionen, och den behöriga myndigheten i det importerande tredjelandet enligt vilket det krävs att det importerande tredjelandet respekterar den avsedda användningen och att landet inte återexporterar det bearbetade animaliska proteinet eller de produkter som innehåller sådant protein för användningsområden som enligt artikel 7 och denna bilaga är förbjudna.

3.

Skriftliga avtal som ingåtts i enlighet med punkt 2 b ska läggas fram i den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

4.

Punkterna 2 och 3 ska inte gälla för export av följande:

a)

Fiskmjöl och foderblandningar som innehåller fiskmjöl.

b)

Foderblandningar avsedda för vattenbruksdjur.

c)

Sällskapsdjursfoder.

AVSNITT F

Offentliga kontroller

1.

Offentliga kontroller som genomförs av den behöriga myndigheten för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna bilaga ska omfatta inspektioner och provtagning för analys av bearbetat animaliskt protein och foder i enlighet med de analysmetoder för bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung för kontroll av foder som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 152/2009.

2.

Den behöriga myndigheten ska regelbundet kontrollera kompetensen hos de laboratorier som gör analyser för sådana offentliga kontroller, särskilt genom att utvärdera resultaten av kvalifikationsprövningar.

Om kompetensen inte anses tillfredsställande kräver detta som minimiåtgärd att laboratoriepersonalen får kompletterande fortbildning av laboratoriet innan ytterligare analyser kan genomföras.


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUT L 229, 1.9.2009, s. 1.

(5)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.”

(6)  EUT L 54, 26.2.2009, s. 1.”


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 57/2013

av den 23 januari 2013

om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 vad gäller export för återvinning av visst avfall till vissa länder som inte ingår i OECD

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 37.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (2) ändrades genom förordning (EU) 674/2012 (3).

(2)

Enligt artikel 37.1 och 37.2 i förordning (EG) nr 1013/2006 tog kommissionen hänsyn till Malaysias svar på dess skriftliga begäran. Malaysia uppgav senare skriftligen att uppgifterna i svaret angående post B1100 – hårdzink och posterna B3010 och GH013 inte återspeglar gällande lagstiftning och förfaranden, som inte förbjuder import av sådant avfall. Malaysia begärde därför att förfarandet för posten B1100 – hårdzink ändras från alternativ a till alternativ c och posterna B3010 och GH013 från alternativ a till alternativ d.

(3)

För att rätta till detta misstag och med tanke på konsekvenserna för de ekonomiska aktörerna bör bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den fjortonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

(3)  EUT L 196, 24.7.2012, s. 12.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1418/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post för Malaysia

”B1020-B1100”

 

 

 

ska ersättas med följande post:

”B1020-B1100, utom för hårdzink från B1100

 

Från B1100:

Hårdzink”

 

2.

Följande post för Malaysia

”B3010”

 

 

 

ska ersättas med följande post:

 

 

 

”B3010”

3.

Följande post för Malaysia

”GG030-GH013”

 

 

 

ska ersättas med följande post:

”GG030-GG040

 

 

 

 

 

 

GH013”


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 58/2013

av den 23 januari 2013

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2) infördes begreppet godkänd ekonomisk aktör. Ekonomiska aktörer som uppfyller villkoren för att få full status som godkända ekonomiska aktörer (AEO) eller status enligt AEO – Säkerhet och skydd bör betraktas som tillförlitliga partner i leveranskedjan och följaktligen omfattas av lättnader i fråga om säkerhets- och skyddsrelaterade tullkontroller.

(2)

Unionen erkänner vissa tredjeländers program för handelspartnerskap som har utvecklats i enlighet med Världstullorganisationens ramverk av standarder för att säkra och underlätta världshandeln. Unionen beviljar således lättnader för sådana ekonomiska aktörer från ett tredjeland som är medlemmar i ett program som det landets tullmyndighet har infört. Därför är det nödvändigt att man i summariska införseldeklarationer kan identifiera ekonomiska aktörer som är medlemmar i ett tredjelands program för handelspartnerskap. De berörda lättnaderna kommer inte att beviljas om inte dessa ekonomiska aktörer identifieras korrekt i de summariska införseldeklarationerna.

(3)

Bilaga 30a till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3) bör därför anpassas så att det unika identifieringsnummer som ekonomiska aktörer från tredjeland tilldelats av sitt land kan anges.

(4)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 30a till förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUT L 360, 19.12.2006, s. 64.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

I förordning (EEG) nr 2454/93 bilaga 30a avsnitt 4, ”Förklarande anmärkningar till de uppgifter som ska lämnas”, ska det tredje stycket till den förklarande anmärkningen till uppgiften Avsändare, benämnt ”Summariska införseldeklarationer” ersättas med följande:

Summariska införseldeklarationer:

Denna uppgift ska anges i form av avsändarens EORI-nummer om detta nummer är tillgängligt för den person som lämnar in den summariska deklarationen.

När lättnader beviljas inom ramen för ett tredjelands program för handelspartnerskap som erkänts av unionen kan denna uppgift anges i form av ett unikt identifieringsnummer från tredjelandet som det tredjelandet har gjort tillgängligt för unionen. Det numret kan användas när det är tillgängligt för den person som lämnar in den summariska deklarationen.

Numret har följande struktur:

Fält

Innehåll

Fälttyp

Format

Exempel

1

Tredjelandets landkod (ISO alfa 2-landkod)

Alfabetisk 2

a2

US

JP

2

Unikt identifieringsnummer i ett tredjeland

Alfanumerisk upp till 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exempel: ”US1234567890ABCDE” för en avsändare i Förenta staterna (landkod: US) vars unika identifieringsnummer är 1234567890ABCDE. ”JPAbCd9875F” för en avsändare i Japan (landkod: JP) vars unika identifieringsnummer är AbCd9875F. ”USpt20130101aa” för en avsändare i Förenta staterna (landkod: US) vars unika identifieringsnummer är pt20130101aa.

Tredjelandets landkod: unionens bokstavskoder för länder och territorier baseras på den gällande ISO alfa 2-normen (a2) i den utsträckning som den är förenlig med de landkoder som fastställts i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1).


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 23.”


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 59/2013

av den 23 januari 2013

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen monensin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning, bör fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Monensin är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans för muskel, fett, lever, njure och mjölk från nötkreatur.

(4)

En ansökan om ändring av den befintliga posten för monensin har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(5)

Sökanden har lämnat kompletterande uppgifter som utvärderats av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel. Till följd av detta rekommenderar kommittén att de nuvarande MRL-värdena för monensin ändras.

(6)

Posten för monensin i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De berörda parterna bör medges en rimlig övergångsperiod för att vidta de åtgärder som kan krävas för att följa det nya MRL-värdet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 mars 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


BILAGA

I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska posten för substansen monensin ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Monensin

Monensin A

Nötkreatur

2 μg/kg

Muskel

INGEN UPPGIFT

Medel mot infektioner/Antibiotika”

10 μg/kg

Fett

50 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Njure

2 μg/kg

Mjölk


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 60/2013

av den 23 januari 2013

om ändring för hundraåttiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 14 januari 2013 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person i sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser, efter att ha tagit hänsyn till den begäran om strykning som inlämnats av den berörda personen och till den sammanfattande rapport som utarbetats av ombudsmannen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1904(2009).

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande strykas:

”Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adress: 2 Helmi Kutbi Street, Jidda, Saudiarabien. Född a) den 1 juli 1946, b) den 1 juni 1946. Född i Jidda, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr F 572010 (utfärdat den 22 december 2004, upphör att gälla den 28 oktober 2009).”


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 61/2013

av den 23 januari 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

65,3

TN

84,9

TR

103,3

ZZ

84,5

0707 00 05

EG

200,0

JO

182,1

MA

158,2

TR

166,4

ZZ

176,7

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

EG

105,4

MA

92,6

TR

138,3

ZZ

112,1

0805 10 20

EG

54,1

MA

56,8

TN

54,0

TR

63,8

ZA

46,1

ZZ

55,0

0805 20 10

MA

89,0

ZZ

89,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

180,3

KR

138,2

MA

158,2

TR

84,6

ZZ

140,3

0805 50 10

EG

56,9

TR

74,0

ZZ

65,5

0808 10 80

CN

100,8

MK

35,9

US

176,0

ZZ

104,2

0808 30 90

CN

51,8

US

132,9

ZZ

92,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 62/2013

av den 23 januari 2013

om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 7e jämförd med artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 61 första stycket led d i förordning (EG) nr 1234/2007 får socker som under ett regleringsår produceras utöver den kvot som avses i artikel 56 i den förordningen endast exporteras inom ramen för den kvantitativa gräns som fastställts av kommissionen.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 394/2012 av den 8 maj 2012 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2012/2013 (3) fastställs ovannämnda kvantitativa gränser.

(3)

De kvantiteter socker som omfattas av ansökningar om exportlicens överstiger den kvantitativa gräns som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 394/2012. Det bör därför fastställas en procentsats för godkännande för de kvantiteter som begärdes den 14–18 januari 2013. Alla ansökningar om exportlicens för socker som lämnats in efter den 18 januari 2013 bör därför avslås och inlämnandet av ansökningar om exportlicenser bör avbrytas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportlicenser för utomkvotssocker för vilka ansökningar lämnats in den 14–18 januari 2013 ska utfärdas för de kvantiteter som begärts, multiplicerade med en procentsats för godkännande på 40,367343 %.

2.   Ansökningar om exportlicens för utomkvotssocker som lämnades in den 21, 22, 23, 24 och 25 januari 2013 ska avslås.

3.   Inlämnandet av ansökningar om exportlicens för utomkvotssocker ska avbrytas från och med den 28 januari till och med den 30 september 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 123, 9.5.2012 s. 30.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 63/2013

av den 23 januari 2013

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2012/13 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 48/2013 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 263, 28.9.2012, s. 37.

(4)  EUT L 18, 22.1.2013, s. 15.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 24 januari 2013

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

31,88

1,59

1701 12 90 (1)

31,88

5,16

1701 13 10 (1)

31,88

1,72

1701 13 90 (1)

31,88

5,59

1701 14 10 (1)

31,88

1,72

1701 14 90 (1)

31,88

5,59

1701 91 00 (2)

36,96

6,75

1701 99 10 (2)

36,96

3,25

1701 99 90 (2)

36,96

3,25

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/30


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 januari 2013

om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland

(2013/48/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

På Irlands begäran beviljade rådet landet ekonomiskt bistånd genom genomförandebeslut 2011/77/EU (2) för att stödja ett kraftfullt ekonomiskt och finansiellt reformprogram. Programmets syfte var att återställa förtroende, återställa hållbar tillväxt och säkerställa den finansiella stabiliteten i Irland, euroområdet och unionen.

(2)

I enlighet med artikel 3.9 i genomförandebeslut 2011/77/EU har Europeiska kommissionen tillsammans med Internationella valutafonden (IMF) och i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) genomfört den åttonde utvärderingen av hur de irländska myndigheternas genomförande av de överenskomna åtgärderna fortskrider samt av dessa åtgärders effektivitet och ekonomiska och sociala verkningar.

(3)

Betydande framsteg har gjorts när det gäller att uppfylla programmets skuldminskningsmål för banker. Särskilt två inhemska banker har antingen redan nått eller är på god väg att uppnå målet för den kvot mellan utlåning och bankinsättningar på 122,5 % som man ursprungligen planerade att uppnå till slutet av 2013. Den resterande inhemska banken har avslutat en del avyttringar av tillgångar i verksamhet utanför kärnverksamheten och bankens skuldneddragningsbehov kommer att omprövas efter det att Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om dess omstruktureringsplan.

(4)

Med tanke på de betydande framstegen skulle en ändring av programmets övervakningsramverk för skuldneddragning i banker för att nå målen om avyttring av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten och förstärkt övervakning som syftar till att säkerställa att banker förbättrar sina stabila nettofinansieringskvoter (”net stable funding ratios [NSFR]”) och deras likviditetstäckningsgrader (LCR) bidra till att undvika eventuell otillbörlig snedvridning i bankers insättningsprissättning och förbereda banker för att kunna uppfylla likviditetskraven i Basel III.

(5)

Mot bakgrund av denna utveckling och dessa överväganden bör genomförandebeslut 2011/77/EU ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i genomförandebeslut 2011/77/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 8 ska led c ersättas med följande:

”c)

neddragningen av skuldnivån i de inhemska bankerna för att uppnå de nominella målen för avyttringar av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten och amortering som fastställdes inom ramen för 2011 års PLAR, såvida inget annat har överenskommits med Europeiska kommissionen inom ramen för den pågående bedömningen av bankrekonstruktionsplaner, samt övervakningen av bankers framsteg när det gäller att uppfylla de relevanta kraven i Basel III avseende likviditetstäckningsgrad och stabil nettofinansieringskvot i linje med den förstärkta övervakningsram som beslutats inom ramen för programmet.”

2.

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.   Irland ska under 2013, i linje med specifikationerna i samförståndsavtalet

a)

slutföra stresstestet för bankerna, anpassat till Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest som bygger på resultaten från likviditetsöversynen 2011 och det ekonomiska åtgärdsprogrammet 2012. Stresstestet ska vara strikt och även i fortsättningen baseras på handfasta prognoser om låneförluster och en hög grad av öppenhet. Offentliggörandet av resultaten ska anpassas till tidpunkten för nästa EBA-stresstest.

b)

minska skuldnivån i de inhemska bankerna för att före utgången av 2013 uppnå de nominella målen för avyttringar av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten och amortering som fastställdes inom ramen för 2011 års PLAR, såvida inget annat har överenskommits med Europeiska kommissionen inom ramen för den pågående bedömningen av bankrekonstruktionsplaner, samt övervaka bankernas framsteg när det gäller att uppfylla de relevanta kraven i Basel III avseende likviditetstäckningsgrad och stabil nettofinansieringskvot i linje med den förstärkta övervakningsram som beslutats inom ramen för programmet.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Irland.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2013.

På rådets vägnar

M. NOONAN

Ordförande


(1)  EUT L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUT L 30, 4.2.2011, s. 34.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 januari 2013

om tillstånd för utsläppande på marknaden av syntetiskt zeaxantin som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2013) 110]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2013/49/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 juni 2004 ansökte företaget DSM Nutritional Products VML hos de behöriga myndigheterna i Nederländerna om att få släppa ut syntetiskt zeaxantin på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 16 juni 2005 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Nederländerna sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att syntetiskt zeaxantin med ett högsta intag på 20 mg per person och dag inte medför en betydande hälsorisk för människor. Emellertid konstaterades också att de framlagda uppgifterna inte var tillräckliga för att färdigställa säkerhetsutvärderingen.

(3)

En kompletterande utvärdering var därför nödvändig.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 1 augusti 2005 för kompletterande synpunkter.

(5)

Den 2 februari 2007 underrättade sökanden kommissionen om att användningen av zeaxantin bör begränsas till användning som ingrediens i kosttillskott.

(6)

Den 20 mars 2007 bad kommissionen därför Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) att yttra sig i frågan.

(7)

Den 24 april 2008 antog Efsa ett vetenskapligt yttrande om säkerheten hos syntetiskt zeaxantin som ingrediens i kosttillskott (2) och drog slutsatsen att det på grundval av de befintliga uppgifterna inte kan fastställas att syntetiskt zeaxantin är säkert att användas som ingrediens i kosttillskott vid den föreslagna halten på 20 mg per person och dag.

(8)

Den 25 januari 2012 lade sökanden fram kompletterande uppgifter och föreslog ett intag av syntetiskt zeaxantin som ingrediens i kosttillskott på högst 2 mg per person och dag.

(9)

Kommissionen bad Efsa att uppdatera sitt yttrande om säkerheten hos syntetiskt zeaxantin som ny livsmedelsingrediens i kosttillskott mot bakgrund av de kompletterande uppgifterna. Den 13 september 2012 antog Efsa ett uttalande om säkerheten hos syntetiskt zeaxantin som ingrediens i kosttillskott (3) och drog slutsatsen att den halt som sökanden hade föreslagit inte innebär något säkerhetsproblem.

(10)

På grundval av den vetenskapliga bedömningen fastställs det att syntetiskt zeaxantin uppfyller de kriterier som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(11)

Förfarandet att avsiktligt tillföra syntetiskt zeaxantin till livsmedel för att färga dem omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (4) och bör godkännas i enlighet med den förordningen.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syntetiskt zeaxantin enligt specifikationen i bilagan får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens i kosttillskott och enligt tillverkarens rekommendation med ett högsta intag på 2 mg per dag.

Artikel 2

Benämningen på syntetiskt zeaxantin som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel där det ingår vara ”syntetiskt zeaxantin”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till DSM Nutritional Products, Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, NEDERLÄNDERNA.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  ”Opinion of the safety of ’synthetic Zeaxanthin as an ingredient in food supplements’”, The EFSA Journal, nr 728, s. 1–27, 2008.

(3)  ”Statement on the safety of synthetic zeaxanthin as an ingredient in food supplements”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):10, artikelnr 2891.

(4)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.


BILAGA

SPECIFIKATION FÖR SYNTETISKT ZEAXANTIN

Definition Zeaxantin är ett naturligt förekommande xantofyllpigment och en oxygenerad karotenoid. Syntetiskt zeaxantin framställs från mindre molekyler genom en kemisk flerstegssyntes.

Syntetiskt zeaxantin framställs antingen som ett gelatin- eller stärkelsebaserat spraytorkat pulver (s.k. beadlets) med tillsatt α-tokoferol och askorbylpalmitat eller som en majsoljesuspension med tillsatt α-tokoferol.

Beskrivning: Orangerött kristalliniskt pulver med svag eller ingen lukt

Kemisk formel: C40H56O2

Strukturformel:

Image

CAS-nr: 144-68-3

Molekylvikt: 568,9 Dalton

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos syntetiskt zeaxantin

Viktförlust vid torkning

Mindre än 0,2 %

all-trans-Zeaxantin

Mer än 96 %

cis-Zeaxantin

Mindre än 2 %

Andra karotenoider

Mindre än 1,5 %

Trifenylfosfinoxid

(CAS-nr 791-28-6)

Mindre än 50 mg/kg


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 januari 2013

om tillstånd för utvidgning av användningsområdet för chiafrö (Salvia hispanica) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2013) 123]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2013/50/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2009/827/EG (2) tillåts i enlighet med förordning (EG) nr 258/97 att chiafrö (Salvia hispanica) släpps ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens för användning i brödprodukter, med ett högsta innehåll av 5 % chiafrö (Salvia hispanica).

(2)

Den 14 april 2011 ansökte företaget The Chia Company hos de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket om en utvidgning av användningsområdet för chiafrö som ny livsmedelsingrediens på marknaden. De begärde att få använda upp till 10 % chiafrö i vissa livsmedelskategorier och att få sälja färdigförpackade chiafrön med ett rekommenderat dagligt intag på högst 15 g.

(3)

Den 16 mars 2012 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att utvidgningen av användningsområdet för chiafrö till de föreslagna livsmedelskategorierna uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 26 mars 2012.

(5)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 andra stycket i förordning (EG) nr 258/97, särskilt vad gäller en eventuell brist på toxikologiska uppgifter. Sökandens kompletterande förklaringar undanröjde dessa farhågor på ett sätt som medlemsstaterna och kommissionen var nöjda med. Därför bekräftas att de kriterier som fastställs i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97 är uppfyllda.

(6)

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 258/97 bör ett genomförandebeslut antas för att tillåta en utvidgning av användningsområdet för chiafrö som ny livsmedelsingrediens.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Chiafrö (Salvia hispanica) enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens för de användningsområden som anges i bilaga II.

Chiafrön (Salvia hispanica) som sådana får endast säljas till slutkonsumenten i färdigförpackad form.

Artikel 2

Chiafrö (Salvia hispanica) som godkänns genom detta beslut ska benämnas ”chiafrö (Salvia hispanica)” på märkningen av livsmedel där de ingår.

I ytterligare märkning på färdigförpackade chiafrön (Salvia hispanica) ska konsumenten informeras om att det dagliga intaget ska vara högst 15 g.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till The Chia Company, 262–276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EUT L 294, 11.11.2009, s. 14.


BILAGA I

SPECIFIKATION FÖR CHIAFRÖ (SALVIA HISPANICA)

Beskrivning

Chia (Salvia hispanica) är en ettårig sommarörtväxt av familjen Labiatae.

Efter skörden rengörs fröna mekaniskt. Blommor, blad och andra delar av växten avlägsnas.

Typisk sammansättning av chiafrö

Torrsubstans

91–96 %

Protein

20–22 %

Fett

30–35 %

Kolhydrater

25–41 %

Kostfiber (växttråd (1))

18–30 %

Aska

4–6 %


(1)  Växttråd är den fiberdel som främst utgörs av osmältbar cellulosa, pentosaner och lignin.


BILAGA II

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR CHIAFRÖ (SALVIA HISPANICA)

Bakverk

Högst 10 %

Frukostcerealier

Högst 10 %

Frukt-, bär-, nöt- och fröblandningar

Högst 10 %

Färdigförpackade chiafrön som sådana

Högst 15 g per dag


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 januari 2013

om bedömning av ett tredjelands regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser i humanläkemedel och om övervakning och kontroll av efterlevnaden av regelverket, i enlighet med artikel 111b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG

(Text av betydelse för EES)

(2013/51/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (1), särskilt artikel 111b.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 111b.1 i direktiv 2001/83/EG anges vilka aspekter kommissionen ska ta särskild hänsyn till vid bedömningen av om ett tredjelands regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser som exporteras till unionen samt övervakningen och kontrollen av efterlevnaden av regelverket säkerställer en skyddsnivå för folkhälsan som är likvärdig med unionens.

(2)

Det bör anges närmare vilka aspekter och motsvarande unionsdokument som beaktas vid bedömningen av likvärdighet i enlighet med artikel 111b.1 i direktiv 2001/83/EG.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för humanläkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv anges hur man ska bedöma de aspekter som avses i artikel 111b.1 a–d i direktiv 2001/83/EG i syfte att avgöra om ett tredjelands regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser som exporteras till unionen samt övervakningen och kontrollen av efterlevnaden av regelverket säkerställer en skyddsnivå för folkhälsan som är likvärdig med unionens.

Artikel 2

Vid bedömningen av om ett tredjelands regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser som exporteras till unionen samt övervakningen och kontrollen av efterlevnaden av regelverket i enlighet med artikel 111b i direktiv 2001/83/EG säkerställer en skyddsnivå för folkhälsan som är likvärdig med unionens, ska kraven i artikel 111b.1 a–d tillämpas på följande sätt:

a)

Vid tillämpning av artikel 111b.1 a ska kommissionen ta hänsyn till de riktlinjer som avses i artikel 47 andra stycket i direktiv 2001/83/EG.

b)

Vid tillämpning av artikel 111b.1 b ska kommissionen ta hänsyn till de riktlinjer som avses i artikel 3.1 i kommissionens direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk (2).

c)

Vid tillämpning av artikel 111b.1 c ska kommissionen bedöma inspektionsresurser, inspektörernas kvalifikationer och utbildning, inspektionsförfaranden, inspektionsstrategier och mekanismer för att hantera intressekonflikter, standarder för inspektion, befogenheter att kontrollera efterlevnaden, varnings- och krissystem samt analytisk förmåga med beaktande av de riktlinjer som avses i artikel 3.1 i direktiv 2003/94/EG.

d)

Vid tillämpning av artikel 111b.1 d ska kommissionen bedöma tredjelandets rutiner för att säkerställa att unionen regelbundet och snabbt informeras om sådana tillverkare av aktiva substanser som inte uppfyller kraven.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 262, 14.10.2003, s. 22.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/37


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 191/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 om ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav avseende brucellos och Aujeszkys sjukdom (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/396/EU av den 4 juli 2011 om godkännande av ett laboratorium i Japan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Lagstiftning om dessa frågor ska inte gälla Island i enlighet med punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet. Detta beslut är därför inte tillämpligt på Island.

(4)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Lagstiftning om veterinära frågor ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Detta beslut är därför inte tillämpligt på Liechtenstein.

(5)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 8 (rådets direktiv 90/429/EEG) i del 4.1 och punkt 7 (rådets direktiv 90/429/EEG) i del 8.1:

”—

32012 R 0176: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 av den 1 mars 2012 (EUT L 61, 2.3.2012, s. 1).”

2.

Följande punkt ska införas efter punkt 96 (kommissionens beslut 2011/91/EU) i del 4.2:

”97.

32011 D 0396: Kommissionens genomförandebeslut 2011/396/EU av den 4 juli 2011 om godkännande av ett laboratorium i Japan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (EUT L 176, 5.7.2011, s. 51).

Denna rättsakt ska inte gälla Island.”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 176/2012 och beslut 2011/396/EU på norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 61, 2.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 176, 5.7.2011, s. 51.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/39


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 192/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 200/2012 av den 8 mars 2012 om ett unionsmål för minskning av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium i slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 233/2012 av den 16 mars 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller godkännande av det ändrade nationella programmet för kontroll av skrapie i Danmark (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/825/EU av den 8 december 2011 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att vissa sjukdomar hos vattenlevande djur förs in i delar av Irland, Finland och Sverige (3) ska införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/111/EU av den 10 februari 2012 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Danmark och Panama (4) ska införlivas med EES-avtalet.

(5)

Genom förordning (EU) nr 200/2012 upphävs kommissionens förordning (EG) nr 646/2007 (5) som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(6)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Lagstiftning om veterinära frågor ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Detta beslut är därför inte tillämpligt på Liechtenstein.

(7)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 94 (kommissionens beslut 2010/221/EU) i del 4.2:

”—

32011 D 0825: Kommissionens genomförandebeslut 2011/825/EU av den 8 december 2011 (EUT L 328, 10.12.2011, s. 53)”.

2.

Texten i punkt 47 (kommissionens förordning (EG) nr 646/2007) i del 7.2 ska utgå.

3.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 49 (kommissionens beslut 2007/453/EG) i del 7.2:

”—

32012 D 0111: Kommissionens genomförandebeslut 2012/111/EU av den 10 februari 2012 (EUT L 50, 23.2.2012, s. 49)”.

4.

Följande punkter ska införas efter punkt 56 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011) i del 7.2:

”57.

32012 R 0200: Kommissionens förordning (EU) nr 200/2012 av den 8 mars 2012 om ett unionsmål för minskning av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium i slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (EUT L 71, 9.3.2012, s. 31).

58.

32012 R 0233: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 233/2012 av den 16 mars 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller godkännande av det ändrade nationella programmet för kontroll av skrapie i Danmark (EUT L 78, 17.3.2012, s. 13).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 200/2012, genomförandeförordning (EU) nr 233/2012 och genomförandebesluten 2011/825/EU och 2012/111/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 71, 9.3.2012, s. 31.

(2)  EUT L 78, 17.3.2012, s. 13.

(3)  EUT L 328, 10.12.2011, s. 53.

(4)  EUT L 50, 23.2.2012, s. 49.

(5)  EUT L 151, 13.6.2007, s. 21.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/41


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 193/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 277/2012 av den 28 mars 2012 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden och åtgärdsgränser för dioxiner och polyklorerade bifenyler (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens rekommendation 2012/154/EU av den 15 mars 2012 om övervakning av förekomsten av mjöldrygealkaloider i foder och livsmedel (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om foder och livsmedel. Lagstiftning om foder och livsmedel ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet. Detta beslut är därför inte tillämpligt på Liechtenstein.

(4)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 33 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG):

”—

32012 R 0277: Kommissionens förordning (EU) nr 277/2012 av den 28 mars 2012 (EUT L 91, 29.3.2012, s. 1).”

2.

Följande punkt ska införas efter punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005):

”40a.

32012 H 0154: Kommissionens rekommendation 2012/154/EU av den 15 mars 2012 om övervakning av förekomsten av mjöldrygealkaloider i foder och livsmedel (EUT L 77, 16.3.2012, s. 20).”

Artikel 2

Under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKALL BEAKTA” ska följande punkt införas efter punkt 13 (kommissionens rekommendation 2010/161/EU) i kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet:

”14.

32012 H 0154: Kommissionens rekommendation 2012/154/EU av den 15 mars 2012 om övervakning av förekomsten av mjöldrygealkaloider i foder och livsmedel (EUT L 77, 16.3.2012, s. 20).”

Artikel 3

Texterna till förordning (EU) nr 277/2012 och rekommendation 2012/154/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 91, 29.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 77, 16.3.2012, s. 20.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/42


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 194/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 347/2012 av den 16 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 351/2012 av den 23 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motorfordon (2), rättad i EUT L 121, 8.5.2012, s. 44, ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas efter punkt 45zzo (kommissionens förordning (EU) nr 65/2012) i kapitel I i bilaga II till EES-avtalet:

”45zzp.

32012 R 0347: Kommissionens förordning (EU) nr 347/2012 av den 16 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem (EUT L 109, 21.4.2012, s. 1).

45zzq.

32012 R 0351: Kommissionens förordning (EU) nr 351/2012 av den 23 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motorfordon (EUT L 110, 24.4.2012, s. 18), rättad i EUT L 121, 8.5.2012, s. 44.”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 347/2012 och förordning (EU) nr 351/2012, rättad i EUT L 121, 8.5.2012, s. 44, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 109, 21.4.2012, s. 1.

(2)  EUT L 110, 24.4.2012, s. 18.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/43


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 195/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 412/2012 av den 15 maj 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0412: Kommissionens förordning (EU) nr 412/2012 av den 15 maj 2012 (EUT L 128, 16.5.2012, s. 1).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 412/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 128, 16.5.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 196/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2010/11/EU av den 7 januari 2010 om säkerhetskrav för konsumentmonterade barnsäkra spärrar för fönster och balkongdörrar i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens beslut 2010/376/EU av den 2 juli 2010 om de säkerhetskrav som Europastandarder ska uppfylla för vissa produkter i barns sovmiljö i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/48/EU av den 26 januari 2012 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2009/251/EG om skyldighet för medlemsstaterna att se till att biociden dimetylfumarat inte släpps ut eller tillhandahålls på marknaden (3) ska införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XIX i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 3n (kommissionens beslut 2009/251/EG):

”—

32012 D 0048: Kommissionens genomförandebeslut 2012/48/EU av den 26 januari 2012 (EUT L 26, 28.1.2012, s. 35)”.

2.

Följande punkter ska läggas till efter punkt 3n (kommissionens beslut 2009/251/EG):

”3o.

32010 D 0011: Kommissionens beslut 2010/11/EU av den 7 januari 2010 om säkerhetskrav för konsumentmonterade barnsäkra spärrar för fönster och balkongdörrar i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (EUT L 4, 8.1.2010, s. 91).

3p.

32010 D 0376: Kommissionens beslut 2010/376/EU av den 2 juli 2010 om de säkerhetskrav som Europastandarder ska uppfylla för vissa produkter i barns sovmiljö i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (EUT L 170, 6.7.2010, s. 39).”

Artikel 2

Texterna till besluten 2010/11/EU, 2010/376/EU och 2012/48/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 4, 8.1.2010, s. 91.

(2)  EUT L 170, 6.7.2010, s. 39.

(3)  EUT L 26, 28.1.2012, s. 35.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/45


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 197/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2010/81/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller fästmassor för keramiska plattor (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens beslut 2010/82/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller dekorativa väggbeklädnader i form av rullar och paneler (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2010/83/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller lufttorkande fogmassor (3) ska införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2010/85/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller cementbaserade, kalciumsulfatbaserade och syntethartsbaserade avjämnings- och beläggningsmassor (4) ska införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2010/679/EU av den 8 november 2010 om ändring av beslut 95/467/EG om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter (5) ska införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2010/683/EU av den 9 november 2010 om ändring av beslut 97/555/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel (6) ska införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens beslut 2010/737/EU av den 2 december 2010 om indelning i klasser av vissa byggprodukter efter reaktion vid brandpåverkan vad gäller stålplåtar med polyesterbeläggning och plastisolbeläggning (7) ska införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens beslut 2010/738/EU av den 2 december 2010 om indelning av vissa byggprodukter i klasser efter reaktion vid brandpåverkan vad gäller gjutgods av fibrös gips (8) ska införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens beslut 2011/14/EU av den 13 januari 2011 om ändring av beslut 97/556/EG om förfarande för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande sammansatta system för utvändig putsbelagd värmeisolering (9) ska införlivas med EES-avtalet.

(10)

Kommissionens beslut 2011/19/EU av den 14 januari 2011 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG vad gäller fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor (10) ska införlivas med EES-avtalet.

(11)

Kommissionens beslut 2011/232/EU av den 11 april 2011 om ändring av beslut 2000/367/EG beträffande klassificering av byggprodukter, byggnadsverk och delar därav med avseende på brandmotstånd (11) ska införlivas med EES-avtalet.

(12)

Kommissionens beslut 2011/246/EU av den 18 april 2011 om ändring av beslut 1999/93/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG vad gäller dörrar, fönster, luckor, jalusier, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (12) ska införlivas med EES-avtalet.

(13)

Kommissionens beslut 2011/284/EU av den 12 maj 2011 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG vad gäller elledningar och kontroll- och kommunikationskablar (13) ska införlivas med EES-avtalet.

(14)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/201/EU av den 26 mars 2012 om ändring av beslut 98/213/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för invändiga skiljeväggar (14) ska införlivas med EES-avtalet.

(15)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/202/EU av den 29 mars 2012 om ändring av beslut 1999/94/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong (15) ska införlivas med EES-avtalet.

(16)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XXI i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i tionde strecksatsen (kommissionens beslut 95/467/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32010 D 0679: Kommissionens beslut 2010/679/EU av den 8 november 2010 (EUT L 292, 10.11.2010, s. 55)”.

2.

Följande ska läggas till i 18:e strecksatsen (kommissionens beslut 97/555/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32010 D 0683: Kommissionens beslut 2010/683/EU av den 9 november 2010 (EUT L 293, 11.11.2010, s. 60)”.

3.

Följande ska läggas till i 19:e strecksatsen (kommissionens beslut 97/556/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32011 D 0014: Kommissionens beslut 2011/14/EU av den 13 januari 2011 (EUT L 10, 14.1.2011, s. 5)”.

4.

Följande ska läggas till i 25:e strecksatsen (kommissionens beslut 98/213/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32012 D 0201: Kommissionens genomförandebeslut 2012/201/EU av den 26 mars 2012 (EUT L 109, 21.4.2012, s. 20)”.

5.

Följande ska läggas till i 40:e strecksatsen (kommissionens beslut 1999/93/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32011 D 0246: Kommissionens beslut 2011/246/EU av den 18 april 2011 (EUT L 103, 19.4.2011, s. 114)”.

6.

Följande ska läggas till i 41:a strecksatsen (kommissionens beslut 1999/94/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32012 D 0202: Kommissionens genomförandebeslut 2012/202/EU av den 29 mars 2012 (EUT L 109, 21.4.2012, s. 22)”.

7.

Följande ska läggas till i 49:e strecksatsen (kommissionens beslut 2000/367/EG) i punkt 1 (rådets direktiv 89/106/EEG):

”, ändrat genom:

32011 D 0232: Kommissionens beslut 2011/232/EU av den 11 april 2011 (EUT L 97, 12.4.2011, s. 49).”

8.

Följande punkter ska läggas till efter punkt 2g (kommissionens beslut 2006/600/EG):

”2h.

32010 D 0081: Kommissionens beslut 2010/81/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller fästmassor för keramiska plattor (EUT L 38, 11.2.2010, s. 9).

2i.

32010 D 0082: Kommissionens beslut 2010/82/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller dekorativa väggbeklädnader i form av rullar och paneler (EUT L 38, 11.2.2010, s. 11).

2j.

32010 D 0083: Kommissionens beslut 2010/83/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller lufttorkande fogmassor (EUT L 38, 11.2.2010, s. 13).

2k.

32010 D 0085: Kommissionens beslut 2010/85/EU av den 9 februari 2010 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller cementbaserade, kalciumsulfatbaserade och syntethartsbaserade avjämnings- och beläggningsmassor (EUT L 38, 11.2.2010, s. 17).

2l.

32010 D 0737: Kommissionens beslut 2010/737/EU av den 2 december 2010 om indelning i klasser av vissa byggprodukter efter reaktion vid brandpåverkan vad gäller stålplåtar med polyesterbeläggning och plastisolbeläggning (EUT L 317, 3.12.2010, s. 39).

2m.

32010 D 0738: Kommissionens beslut 2010/738/EU av den 2 december 2010 om indelning av vissa byggprodukter i klasser efter reaktion vid brandpåverkan vad gäller gjutgods av fibrös gip (EUT L 317, 3.12.2010, s. 42).

2n.

32011 D 0019: Kommissionens beslut 2011/19/EU av den 14 januari 2011 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG vad gäller fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor (EUT L 11, 15.1.2011, s. 49).

2o.

32011 D 0284: Kommissionens beslut 2011/284/EU av den 12 maj 2011 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG vad gäller elledningar och kontroll- och kommunikationskablar (EUT L 131, 18.5.2011, s. 22).”

Artikel 2

Texterna till besluten 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/679/EU, 2010/683/EU, 2010/737/EU, 2010/738/EU, 2011/14/EU, 2011/19/EU, 2011/232/EU, 2011/246/EU, 2011/284/EU samt genomförandebesluten 2012/201/EU och 2012/202/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (16).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 38, 11.2.2010, s. 9.

(2)  EUT L 38, 11.2.2010, s. 11.

(3)  EUT L 38, 11.2.2010, s. 13.

(4)  EUT L 38, 11.2.2010, s. 17.

(5)  EUT L 292, 10.11.2010, s. 55.

(6)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 60.

(7)  EUT L 317, 3.12.2010, s. 39.

(8)  EUT L 317, 3.12.2010, s. 42.

(9)  EUT L 10, 14.1.2011, s. 5.

(10)  EUT L 11, 15.1.2011, s. 49.

(11)  EUT L 97, 12.4.2011, s. 49.

(12)  EUT L 103, 19.4.2011, s. 114.

(13)  EUT L 131, 18.5.2011, s. 22.

(14)  EUT L 109, 21.4.2012, s. 20.

(15)  EUT L 109, 21.4.2012, s. 22.

(16)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/48


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 198/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 207/2012 av den 9 mars 2012 om elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 8 (kommissionens beslut 2010/227/EU) i kapitel XXX i bilaga II till EES-avtalet:

”9.

32012 R 0207: Kommissionens förordning (EU) nr 207/2012 av den 9 mars 2012 om elektroniska bruksanvisningar för medicintekniska produkter (EUT L 72, 10.3.2012, s. 28).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 207/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 72, 10.3.2012, s. 28.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/49


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 199/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES -avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 180/2012 av den 28 september 2012 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1286/2011 av den 9 december 2011 om antagande av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss enligt artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG (2) ska införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 55ca (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 651/2011) i bilaga XIII till avtalet:

”55cb.

32011 R 1286: Kommissionens förordning (EU) nr 1286/2011 av den 9 december 2011 om antagande av en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss enligt artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG (EUT L 328, 10.12.2011, s. 36)”.

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 1286/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3) eller den dag gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2012 av den 30 mars 2012 träder i kraft (4), beroende på vilket datum som infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 341, 13.12.2012, s. 34.

(2)  EUT L 328, 10.12.2011, s. 36.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.

(4)  EUT L 207, 2.8.2012, s. 42.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/50


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 200/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), rättad i EUT L 108, 29.4.2010, s. 355, ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom förordning (EG) nr 66/2010 upphävs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 (2), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 2a (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000) i bilaga XX till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32010 R 0066: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1), rättad i EUT L 108, 29.4.2010, s. 355.”

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 66/2010, rättad i EUT L 108, 29.4.2010, s. 355, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1

(2)  EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/51


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 201/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2010/709/EU av den 22 november 2010 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens beslut 2011/263/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2011/264/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tvättmedel (3) ska införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2011/330/EU av den 6 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till bärbara datorer (4) ska införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2011/331/EU av den 6 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till ljuskällor (5) ska införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2011/333/EU av den 7 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till kopieringspapper och grafiskt papper (6), rättat i EUT L 161, 21.6.2011, s. 34, ska införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens beslut 2011/337/EU av den 9 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till persondatorer (7) ska införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens beslut 2011/381/EU av den 24 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till smörjmedel (8) ska införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens beslut 2011/382/EU av den 24 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till handdiskmedel (9) ska införlivas med EES-avtalet.

(10)

Kommissionens beslut 2011/383/EU av den 28 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (10), rättat i EUT L 110, 24.4.2012, s. 44, ska införlivas med EES-avtalet.

(11)

Genom beslut 2010/709/EU upphävs kommissionens beslut 2000/730/EG (11), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(12)

Genom beslut 2011/263/EU upphävs kommissionens beslut 2003/31/EG (12), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(13)

Genom beslut 2011/264/EU upphävs kommissionens beslut 2003/200/EG (13), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(14)

Genom beslut 2011/330/EU upphävs kommissionens beslut 2005/343/EG (14), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(15)

Genom beslut 2011/331/EU upphävs kommissionens beslut 2002/747/EG (15), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(16)

Genom beslut 2011/333/EU upphävs kommissionens beslut 2002/741/EG (16), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(17)

Genom beslut 2011/337/EU upphävs kommissionens beslut 2005/341/EG (17), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(18)

Genom beslut 2011/381/EU upphävs kommissionens beslut 2005/360/EG (18), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(19)

Genom beslut 2011/382/EU upphävs kommissionens beslut 2005/342/EG (19), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(20)

Genom beslut 2011/383/EU upphävs kommissionens beslut 2005/344/EG (20), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(21)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 2ad (kommissionens beslut 2000/730/EG) ska ersättas med följande:

32010 D 0709: Kommissionens beslut 2010/709/EU av den 22 november 2010 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUT L 308, 24.11.2010, s. 53).”

2.

Texten i punkt 2e (kommissionens beslut 2003/200/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0264: Kommissionens beslut 2011/264/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tvättmedel (EUT L 111, 30.4.2011, s. 34).”

3.

Texten i punkt 2h (kommissionens beslut 2003/31/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0263: Kommissionens beslut 2011/263/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel (EUT L 111, 30.4.2011, s. 22).”

4.

Texten i punkt 2o (kommissionens beslut 2002/747/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0331: Kommissionens beslut 2011/331/EU av den 6 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till ljuskällor (EUT L 148, 7.6.2011, s. 13).”

5.

Texten i punkt 2q (kommissionens beslut 2005/341/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0337: Kommissionens beslut 2011/337/EU av den 9 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till persondatorer (EUT L 151, 10.6.2011, s. 5).”

6.

Texten i punkt 2r (kommissionens beslut 2005/342/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0382: Kommissionens beslut 2011/382/EU av den 24 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till handdiskmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 40).”

7.

Texten i punkt 2s (kommissionens beslut 2005/343/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0330: Kommissionens beslut 2011/330/EU av den 6 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till bärbara datorer (EUT L 148, 7.6.2011, s. 5).”

8.

Texten i punkt 2t (kommissionens beslut 2005/344/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0383: Kommissionens beslut 2011/383/EU av den 28 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 52), rättat i EUT L 110, 24.4.2012, s. 44.”

9.

Texten i punkt 2u (kommissionens beslut 2005/360/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0381: Kommissionens beslut 2011/381/EU av den 24 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till smörjmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 28).”

10.

Texten i punkt 2x (kommissionens beslut 2002/741/EG) ska ersättas med följande:

32011 D 0333: Kommissionens beslut 2011/333/EU av den 7 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till kopieringspapper och grafiskt papper (EUT L 149, 8.6.2011, s. 12), rättat i EUT L 161, 21.6.2011, s. 34.”

Artikel 2

Texterna till besluten 2010/709/EU, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/330/EU, 2011/331/EU, 2011/333/EU (rättat i EUT L 161, 21.6.2011, s. 34), 2011/337/EU, 2011/381/EU, 2011/382/EU och 2011/383/EU (rättat i EUT L 110, 24.4.2012, s. 44) på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (21), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 200/2012 av den 26 oktober 2012 (22) träder i kraft, beroende på vilket som inträffar senast.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 308, 24.11.2010, s. 53.

(2)  EUT L 111, 30.4.2011, s. 22.

(3)  EUT L 111, 30.4.2011, s. 34.

(4)  EUT L 148, 7.6.2011, s. 5.

(5)  EUT L 148, 7.6.2011, s. 13.

(6)  EUT L 149, 8.6.2011, s. 12.

(7)  EUT L 151, 10.6.2011, s. 5.

(8)  EUT L 169, 29.6.2011, s. 28.

(9)  EUT L 169, 29.6.2011, s. 40.

(10)  EUT L 169, 29.6.2011, s. 52.

(11)  EUT L 293, 22.11.2000, s. 24.

(12)  EGT L 9, 15.1.2003, s. 11.

(13)  EUT L 76, 22.3.2003, s. 25.

(14)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 35.

(15)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 44.

(16)  EGT L 237, 5.9.2002, s. 6.

(17)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 1.

(18)  EUT L 118, 5.5.2005, s. 26.

(19)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 9.

(20)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 42.

(21)  Inga konstitutionella krav angivna.

(22)  Se sidan 50 i detta nummer av EUT.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/54


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 202/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 744/2010 av den 18 augusti 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, vad gäller användningsområden för haloner som är av avgörande betydelse (2) ska införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 av den 24 mars 2011 om viktiga användningsområden för andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten för laboratorie- och analysändamål i unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (3) ska införlivas med EES-avtalet.

(4)

Genom förordning (EG) nr 1005/2009 upphävs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (4), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(5)

Utan att det påverkar den framtida utvecklingen av gemensamma EES-kommitténs arbete bör det noteras att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (5) inte är införlivad med EES-avtalet. Hänvisningarna till denna förordning bör följaktligen inte gälla.

(6)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XX till EES- avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 21aa (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000) ska ersättas med följande:

32009 R 1005: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EUT L 286, 31.10.2009, s. 1), ändrad genom:

32010 R 0744: Kommissionens förordning (EU) nr 744/2010 av den 18 augusti 2010 (EUT L 218, 19.8.2010, s. 2).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Hänvisningarna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) ska inte gälla.

b)

Artikel 8.4 och 8.5 b ska inte tillämpas.

c)

När det gäller Eftastaterna ska orden ’, de respektive mängderna, den period för vilken undantaget ska gälla och vilka användare som får utnyttja dessa viktiga laboratorie- och analysändamål’ i artikel 10.2 inte tillämpas.

d)

Artikel 10.6 ska inte tillämpas.

e)

I artikel 11.2 ska orden ’, med undantag av artikel 10.6,’ införas efter orden ’Artikel 10.3–10.7’.

f)

Artikel 11.5 ska inte tillämpas.

g)

Artikel 14.1, 14.3 och 14.4 ska inte tillämpas.

h)

Kapitel IV ska inte tillämpas.

i)

Bestämmelserna om import och export i artikel 24 ska inte tillämpas.

j)

Artiklarna 27 och 28 ska inte tillämpas.

Eftastaterna ska på nationell nivå vidta de åtgärder som krävs för att iaktta motsvarande bestämmelser i Montrealprotokollet och motsvarande åtgärder i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.”

2.

Följande punkt ska införas efter punkt 21aa (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009):

”21aaa.

32011 R 0291: Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 av den 24 mars 2011 om viktiga användningsområden för andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten för laboratorie- och analysändamål i unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EUT L 79, 25.3.2011, s. 4).”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 1005/2009, (EU) nr 744/2010 och (EU) nr 291/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 218, 19.8.2010, s. 2.

(3)  EUT L 79, 25.3.2011, s. 4.

(4)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(5)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/56


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 203/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2009/10/EG av den 2 december 2008 om fastställande av ett formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser i enlighet med rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (1) ska införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 23aa (kommissionens beslut 2002/605/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”23ab.

32009 D 0010: Kommissionens beslut 2009/10/EG av den 2 december 2008 om fastställande av ett formulär för rapportering av allvarliga olyckshändelser i enlighet med rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EUT L 6, 10.1.2009, s. 64).”

Artikel 2

Texterna till beslut 2009/10/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 6, 10.1.2009, s. 64.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/57


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN BESLUT

nr 204/2012

av den 26 oktober 2012

om ändring av protokoll 10 om förenkling av kontroller och formaliteter vid godsbefordran till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 9b.1 i kapitel IIa i protokoll 10 till EES-avtalet ska de avtalsslutande parterna införa de tullsäkerhetsåtgärder som fastställs i kapitel IIa och tillämpa dem på varor som förs in i eller ut ur deras tullområden, varigenom en likvärdig säkerhetsnivå vid deras yttre gränser säkerställs.

(2)

I artikel 9h i kapitel IIa i protokoll 10 till EES-avtalet anges ett förfarande för att införa nödvändiga ändringar för att beakta utvecklingen av Europeiska unionens lagstiftning på områden som omfattas av kapitel IIa.

(3)

Europeiska unionens lagstiftning om tullsäkerhetsåtgärder har ändrats, i synnerhet genom kommissionens förordning (EG) nr 312/2009 (1), kommissionens förordning (EU) nr 169/2010 (2) och kommissionens förordning (EU) nr 430/2010 (3).

(4)

Bestämmelserna i protokoll 10 till EES-avtalet ska anpassas till ändringarna i Europeiska unionens lagstiftning, i syfte att garantera en likvärdig säkerhetsnivå.

(5)

Detta beslut är inte tillämpligt på Island och Liechtenstein. Det kunde emellertid, med förbehåll för ett nytt beslut, öppnas för dessa länder.

(6)

Protokoll 10 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till protokoll 10 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i artikel 2.1 e ska ersättas med följande:

”e)

Varor för vilka tulldeklarationen enligt de avtalsslutande parternas lagstiftning kan avges muntligen eller i och med gränsövergång, med undantag för bohag, lastpallar, containrar och transportmedel för väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransport och transport på inre vattenvägar, om de transporteras inom ramen för ett transportavtal.”

2.

Texten till artikel 2.1 j ska ersättas med följande:

”j)

Följande varor som förs in i eller ut ur en av de avtalsslutande parternas tullområden direkt till eller från borr- eller produktionsplattformar eller vindturbiner som drivs av en person som är etablerad i de avtalsslutande parternas tullområde:

i)

Varor som införlivats i sådana plattformar eller vindturbiner i samband med deras uppförande, reparation, underhåll eller ombyggnad.

ii)

Varor som använts för att monteras på eller utrusta dessa plattformar eller vindturbiner.

iii)

Andra förnödenheter som används eller förbrukas på sådana plattformar eller vindturbiner.

iv)

Icke-farligt avfall från sådana plattformar eller vindturbiner.”

3.

Följande led ska läggas till efter led l i artikel 2.1:

”m)

Varor som förs från Helgoland, Republiken San Marino och Vatikanstaten till en av de avtalsslutande parterna eller sänds från en av de avtalsslutande parterna till dessa territorier.

n)

Varor som transporteras ombord på fartyg i en reguljär fartygslinje, med vederbörligt tillstånd enligt de förfaranden som anges i artikel 313b i förordning (EEG) nr 2454/93.”

4.

Texten i artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   En summarisk utförseldeklaration ska inte krävas i följande fall:

a)

För varor som levereras för att införlivas som delar i eller tillbehör till fartyg och luftfartyg, drivmedel, smörjmedel och gas som krävs för drift av fartygen eller luftfartygen, livsmedel och andra artiklar som ska förbrukas eller säljas ombord.

b)

För varor som hänförs till ett transiteringsförfarande, när de uppgifter som krävs för den summariska utförseldeklarationen ingår i den elektroniska transiteringsdeklarationen, under förutsättning att bestämmelsekontoret också är utfartstullkontor.

c)

För varor som lastas i en hamn eller på en flygplats på de avtalsslutande parternas respektive tullområde för att lossas i en annan hamn eller på en annan flygplats inom det området när varorna under ett uppehåll i en hamn eller på en flygplats utanför det området ska förbli lastade ombord på det fartyg eller luftfartyg med vilket de transporteras.

d)

För varor som i en hamn eller på en flygplats inte lossas från det transportmedel som fört dem in i de avtalsslutande parternas respektive tullområde och som kommer att föra dem ut ur det området.

e)

För varor som lastades i en föregående hamn eller på en föregående flygplats inom de avtalsslutande parternas respektive tullområde och förblir ombord på det transportmedel som kommer att föra dem ut ur det området.

f)

När varor i tillfällig lagring eller i en frizon av kontrolltyp I under samma tullkontors övervakning omlastas från det transportmedel som fört dem till det tillfälliga lagret eller frizonen till ett fartyg eller luftfartyg eller en järnväg som från det tillfälliga lagret eller frizonen kommer att föra dem ut ur de avtalsslutande parternas respektive tullområde, om

i)

omlastningen sker inom 14 kalenderdagar från den dag varorna uppvisades för det tillfälliga lagret eller frizonen av kontrolltyp I, varvid tullmyndigheterna i undantagsfall får förlänga denna frist med den tid som krävs för att hantera de exceptionella omständigheterna,

ii)

uppgifter om varorna är tillgängliga för tullmyndigheterna, och

iii)

varornas bestämmelseort och mottagaren, enligt vad fraktföraren känner till, inte kommer att ändras.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2012, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2012.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 98, 17.4.2009, s. 3.

(2)  EUT L 51, 2.3.2010, s. 2.

(3)  EUT L 125, 21.5.2010, s. 10.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna angående gemensamma EES-kommitténs beslut nr 204/2012 av den 26 oktober 2012 om ändring av protokoll 10, vad beträffar artikel 1.2 i bilaga I till protokoll 10

Vad beträffar de uppgifter som krävs för summariska införsel- eller utförseldeklarationer bekräftar de avtalsslutande parterna att

bestämmelserna om EORI-nummer,

bestämmelserna rörande uppgiftskrav för begäran om omdestinering i punkt 2.6 i tabell 6 i bilaga 30a,

vilka infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 312/2009 av den 16 april 2009 inte ska tillämpas på deklarationer som lämnas in i en Eftastat.