ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.014.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 14

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
18 januari 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 27/2013 av den 15 januari 2013 om förbud mot fiske efter fjällbrosmar i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 28/2013 av den 15 januari 2013 om förbud mot fiske efter piggvar och slätvar i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för nederländsk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 29/2013 av den 15 januari 2013 om förbud mot fiske efter dolkfisk i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X med fartyg som för portugisisk flagg

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 30/2013 av den 17 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 288/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser gemenskapsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter till skolbarn inom ramen för ett program för frukt i skolan

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 31/2013 av den 17 januari 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 32/2013 av den 17 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 33/2013 av den 17 januari 2013 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

15

 

 

BESLUT

 

 

2013/33/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2012 om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

18

 

*

Rådets beslut 2013/34/Gusp av den 17 januari 2013 om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 19 december 2012 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta (ECB/2012/34)

22

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 27/2013

av den 15 januari 2013

om förbud mot fiske efter fjällbrosmar i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012 (2), fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

FS/83/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

GFB/567-

Art

Fjällbrosmar (Phycis spp.)

Område

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

Datum

12 december 2012


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 28/2013

av den 15 januari 2013

om förbud mot fiske efter piggvar och slätvar i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för nederländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

84/TQ44

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

Piggvar och slätvar (Psetta maxima och Scopthalmus rhombus)

Art

T/B/2AC4-C

Område

EU-vatten i IIa och IV

Datum

22 december 2012


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 29/2013

av den 15 januari 2013

om förbud mot fiske efter dolkfisk i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X med fartyg som för portugisisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012 (2), fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

85/DSS

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

BSF/8910-

Art

Dolkfisk (Aphanopus carbo)

Område

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X

Datum

19 december 2012


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 30/2013

av den 17 januari 2013

om ändring av förordning (EG) nr 288/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser gemenskapsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter till skolbarn inom ramen för ett program för frukt i skolan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 103h f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 288/2009 (2) fastställs detaljerade bestämmelser för fördelningen av unionsstöd per medlemsstat som inrättar ett program för frukt i skolan. Där fastställs särskilt indikativa fördelningsbelopp för varje medlemsstat, som beräknas på grundval av antalet barn i åldrarna sex till tio år. Mot bakgrund av programmets genomförandenivå under de första tre åren samt för att säkerställa att unionsmedlen används på lämpligt sätt, är det nödvändigt att införa en mekanism som har en koppling till medlemsstaternas prestationer och som begränsar den del av det begärda stödbeloppet som överskrider medlemsstatens indikativa fördelningsbelopp.

(2)

I artikel 12 i förordning (EG) nr 288/2009 fastställs att medlemsstaterna årligen ska övervaka genomförandet av sina program för frukt i skolan. För att förtydliga vilka skyldigheter medlemsstaterna har beträffande utvärderingen av sina program för frukt i skolan är det nödvändigt att specificera att nationella utvärderingar även måste ta hänsyn till hur programmet inverkar på barnens matvanor.

(3)

Kommissionen har utvecklat ett informationssystem som gör att den elektroniskt kan hantera dokument och förfaranden i sina interna arbetsrutiner och i sina kontakter med de myndigheter som är involverade i den gemensamma jordbrukspolitiken. Flera av de anmälningsskyldigheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 288/2009 anses kunna fullgöras via detta system i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (3).

(4)

I bilaga II till förordning (EG) nr 288/2009 fastställs beloppen för den indikativa fördelningen av unionsstöd per medlemsstat. Den bilagan bör anpassas med hänsyn till Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

(5)

Förordning (EG) nr 288/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till Kroatiens anslutning bör det fastställas särskilda bestämmelser för genomförandet av förordning (EG) nr 288/2009 under skolåret 2013/2014. I synnerhet måste det fastställas ett datum för när Kroatien måste lämna in sin nationella strategi och sin stödansökan, och ett särskilt förfarande bör inrättas som tar hänsyn till såväl datumet i kommissionens beslut om fastställande av den slutgiltiga fördelningen av stöd från unionen till medlemsstaterna som till den föreskrivna anslutningsdagen för Kroatien. På grund av den tidsbegränsning som kommer sig av att den slutgiltiga fördelningen av stöd från unionen till samtliga medlemsstater behöver fastställas i god tid före skolstarten, bör kommissionen, när den fastställer de slutgiltiga anslag som avses i artikel 4.4 i förordning (EG) nr 288/2009, undantagsvis ta hänsyn till en eventuell frivillig anmälan i förväg från Kroatiens sida av landets strategi och stödansökan, om sådan information inkommer senast den 31 januari.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 288/2009

Förordning (EG) nr 288/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   En medlemsstat som inrättar ett program för frukt i skolan får ansöka om det stöd som avses i artikel 103ga i förordning (EG) nr 1234/2007 för en eller flera perioder som löper mellan den 1 augusti och den 31 juli genom att anmäla sin strategi till kommissionen senast den 31 januari det år då den första perioden inleds.

Strategin ska åtföljas av en stödansökan som ska innehålla följande information:

a)

Den indikativa fördelning av stöd som avses i punkt 3 och som anges i bilaga II till den här förordningen, uttryckt i euro.

b)

Möjlighet att utnyttja mer medel än den indikativa fördelning som avses i punkt 3 och som anges i bilaga II.

c)

Om det inte anges någon möjlighet att utnyttja ytterligare medel i enlighet med punkt b, måste det begärda anslaget specificeras i euro.

d)

Om det anges att det finns möjlighet att utnyttja ytterligare medel i enlighet med punkt b, måste det maximala anslag som begärs utöver den indikativa fördelningen specificeras i euro.

e)

Total begärd budget.

Stödansökan ska lämnas in i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (4).

b)

I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den omfördelning av unionsstöd som avses i första stycket ska genomföras i förhållande till den ursprungliga indikativa fördelningen i bilaga II men inom de gränser som fastställs i artikel 5. De gränser som fastställs i artikel 5 ska dock inte gälla under de första två skolår som en medlemsstat tillämpar systemet.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5.   Omfördelningen ska begränsas av i vilken utsträckning anslagen utnyttjats under det skolår som avslutades innan stödansökan lämnades in, vilket fastställts den 15 oktober skolåret därpå. Detta ska fastställas utifrån de utgiftsdeklarationer som skickats till kommissionen i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 (5). Begränsningarna ska vara följande:

a)

När utnyttjandet av anslagen understiger eller motsvarar 50 % av de slutgiltiga anslagen ska inga ytterligare anslag beviljas.

b)

När utnyttjandet av anslagen överstiger 50 % men understiger eller motsvarar 75 % av de slutgiltiga anslagen, ska de maximala ytterligare anslagen begränsas till 50 % av den indikativa fördelningen.

c)

När utnyttjandet av anslagen överstiger 75 % av de slutgiltiga anslagen, ska de högsta möjliga ytterligare anslagen inte begränsas.

2.

Artikel 10.1 c ska ersättas med följande:

”c)

Antal barn med regelbunden skolgång i respektive skola som har rätt att ta emot produkter som ingår i medlemsstatens program för frukt i skolan under den period som omfattas av stödansökan.”

3.

I artikel 12.2 ska första meningen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska utvärdera genomförandet av sina program för frukt i skolan och bedöma hur effektiva de är, inklusive vilken inverkan de har på barnens matvanor.”

4.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Anmälningar

1.   Senast den 30 november det år då den period som avses i artikel 4.1 upphör ska medlemsstaterna lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Resultaten av övervakningen enligt artikel 12.1.

b)

Uppgifter om och resultaten av kontroller på plats som genomförts enligt artiklarna 13 och 16.

2.   Om en medlemsstat ändrar den strategi som avses i artikel 3 ska den anmäla sin nya strategi till kommissionen senast den 31 januari följande år.

3.   De anmälningar som avses i denna förordning ska lämnas i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009.

4.   Kommissionen ska regelbundet offentliggöra medlemsstaternas strategier och resultaten av deras övervakning och utvärderingar.”

5.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

6.

Bilaga IIa ska utgå.

Artikel 2

Särskilda bestämmelser för skolåret 2013/2014

1.   Genom undantag från artikel 4.4 i förordning (EG) nr 288/2009 jämförd med bilaga II till den förordningen, ska kommissionen för skolåret 2013/2014 besluta om den slutgiltiga fördelningen av unionsstöd enligt artikel 4.4 tredje stycket, med vederbörlig hänsyn tagen till eventuell förhandsinformation som Kroatien, med avseende på och under förutsättning av ikraftträdandet av Kroatiens anslutningsfördrag, inkommit med om sin strategi och stödansökan förutsatt att denna information lämnas senast den 31 januari på frivillig basis.

2.   Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 288/2009 för skolåret 2013/2014 ska Kroatien anmäla sin strategi och sitt stöd senast den 10 juli 2013 och, genom undantag från artikel 4.4 i den förordningen ska kommissionen fastställa den slutgiltiga tilldelningen av stöd till Kroatien senast den 31 juli 2013.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.5 och artikel 2.2 träder i kraft under förutsättning att Kroatiens anslutningsfördrag träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 94, 8.4.2009, s. 38.

(3)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(5)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.”


BILAGA

”BILAGA II

Indikativ fördelning av gemenskapsstöd per medlemsstat

Medlemsstat

Grad av medfinansiering

(i %)

Barn 6–10 år

exakt antal

Euro

Österrike

50

439 035

1 303 700

Belgien

50

592 936

1 760 700

Bulgarien

75

320 634

1 428 200

Kroatien

75

249 197

1 110 000

Cypern

50

49 723

175 000

Tjeckien

73

454 532

1 963 100

Danmark

50

343 807

1 020 900

Estland

75

62 570

278 700

Finland

50

299 866

890 500

Frankrike

51

3 838 940

11 632 700

Tyskland

52

3 972 476

12 333 000

Grekland

59

521 233

1 837 700

Ungern

69

503 542

2 051 800

Irland

50

282 388

838 500

Italien

58

2 710 492

9 403 100

Lettland

75

99 689

444 100

Litauen

75

191 033

850 900

Luxemburg

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nederländerna

50

985 163

2 925 400

Polen

75

2 044 899

9 108 500

Portugal

68

539 685

2 172 300

Rumänien

75

1 107 350

4 932 400

Slovakien

73

290 990

1 260 700

Slovenien

75

93 042

414 400

Spanien

59

2 006 143

7 073 400

Sverige

50

481 389

1 429 500

Storbritannien

51

3 635 300

11 010 800

EU-28

58

26 169 686

90 000 000”


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 31/2013

av den 17 januari 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 32/2013

av den 17 januari 2013

om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 143 jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter föreligger, varför den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

”BILAGA I

KN-nr

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (s.k. 70 %-kycklingar), frysta

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Plockade och urtagna (s.k. 65 %-kycklingar), frysta

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

193,1

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Äggula

569,2

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

466,9

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

263,9

7

BR

3502 11 90

Torkat äggalbumin

712,1

0

AR


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’övrigt ursprung’.”


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 33/2013

av den 17 januari 2013

om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 164.2 och 170 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter inom EU får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164, 167 och 169 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom EU och som är försedda med ett identifieringsmärke i enlighet med artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3).

(5)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 962/2012 (4). Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen upphävas.

(6)

För att förhindra störningar på marknaden, förhindra marknadsspekulation och säkerställa effektiv förvaltning, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EEG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) nr 962/2012 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 288, 19.10.2012, s. 6.


BILAGA

Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 18 januari 2013

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De övriga destinationerna definieras enligt följande:

V03

:

A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Jemen, Libanon, Irak och Iran.


BESLUT

18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/18


RÅDETS BESLUT

av den 20 december 2012

om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(2013/33/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (1), särskilt artikel 65.1 och 65.4,

med beaktande av den förteckning över kandidater som kommissionen upprättade den 8 augusti 2012, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nikolaos DEDES, född den 15 december 1966, Christophe HUGNET, född den 1 februari 1971, Wolf-Dieter LUDWIG, född den 31 januari 1952, och Wim WIENTJES, född den 16 september 1937, utnämns till styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten för en period på tre år.

Artikel 2

Det datum då den treårsperiod som avses i artikel 1 kommer att börja ska fastställas av styrelsen för Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2012.

På rådets vägnar

E. FLOURENTZOU

Ordförande


(1)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/19


RÅDETS BESLUT 2013/34/GUSP

av den 17 januari 2013

om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 juli 2012 konstaterade rådet att den dramatiska utvecklingen i Mali gör det nödvändigt att se över de åtgärder som unionen bör vidta för att stödja Mali vid återinrättandet av en demokratisk regering och återinförandet av rättsstatsprincipen överallt på landets territorium. Det begärde att unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) och kommissionen lägger fram konkreta förslag till unionsåtgärder på ett antal områden för att reagera på den ändrade situationen.

(2)

Genom en skrivelse daterad den 18 september 2012 begärde Republiken Malis president unionens stöd för att återupprätta Malis territoriella integritet.

(3)

I Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2071 (2012) om situationen i Mali som antogs den 12 oktober 2012 uttrycktes en allvarlig oro över de följder som den instabila situationen i norra Mali kan få i och utanför regionen, och man betonade att den snabbt måste åtgärdas för att stabiliteten i hela Sahelregionen ska kunna bevaras, och uppmanade de internationella partnerna, däribland unionen, att ge bistånd, expertkunskaper, utbildning samt stöd för kapacitetsuppbyggnad åt Malis armé och säkerhetsstyrkor.

(4)

I sina slutsatser av den 15 oktober 2012 begärde rådet att planeringen av ett eventuellt militärt uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) utan dröjsmål fullföljs och fördjupas, särskilt genom att utarbeta ett krishanteringskoncept i fråga om omorganisation och utbildning av Malis försvarsstyrkor med beaktande av de nödvändiga villkoren för ett eventuellt uppdrags effektivitet, däribland fullt stöd till de maliska myndigheterna och fastställandet av en exitstrategi.

(5)

I sina slutsatser av den 19 november 2012 välkomnade rådet framläggandet av den höga representantens krishanteringskoncept och uppmanade behöriga arbetsgrupper att snarast granska det så att det kunde godkännas av rådet i december 2012.

(6)

Den 10 december 2012 godkände rådet ett krishanteringskoncept om ett eventuellt GSFP-uppdrag för militär utbildning i Mali. Rådet framhöll att ett uppdrag i Mali vore ett centralt inslag i unionens övergripande hållning, så som denna har utformats inom strategin för säkerhet och utveckling i Sahel.

(7)

Genom en skrivelse daterad den 24 december 2012 sände Republiken Malis president en inbjudan till den höga representanten i vilken han välkomnade genomförandet av EU:s militära utbildningsuppdrag i Mali.

(8)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) bör, under ledning av rådet och den höga representanten, utöva den politiska kontrollen över unionens militära uppdrag, tillhandahålla strategisk ledning och fatta lämpliga beslut, i enlighet med artikel 38 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(9)

Det är nödvändigt att förhandla och ingå internationella avtal om statusen för EU:s enheter och personal och om tredjestaters deltagande i unionsuppdrag.

(10)

I enlighet med artikel 41.2 i EU-fördraget och i enlighet med rådets beslut 2011/871/Gusp av den 19 december 2011 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena) (1) ska de driftsutgifter som uppkommer i samband med det här beslutet och som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser belasta medlemsstaterna.

(11)

I enlighet med artikel 5 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark deltar inte i genomförandet av detta beslut och deltar därför inte i finansieringen av detta uppdrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Unionen ska genomföra ett militärt utbildningsuppdrag (nedan kallat EUTM Mali) för att i södra Mali ge råd i militära frågor och utbildningsfrågor till den maliska försvarsmakten som är verksam under de legitima civila myndigheternas kontroll, i syfte att bidra till att återupprätta deras militära kapacitet så att de kan genomföra militära operationer med syftet att återupprätta Malis territoriella integritet och minska hotet från terroristgrupper. EUTM Mali ska inte vara inblandat i stridsoperationer.

2.   Målet för EUTM Mali ska vara att tillgodose de operativa behov som den maliska försvarsmakten har genom tillhandahållande av

a)

stöd till utbildning för att öka den maliska försvarsmaktens kapacitet,

b)

utbildning och rådgivning i fråga om ledning, logistikkedjan och mänskliga resurser, samt utbildning i internationell humanitär rätt, skydd av civila och mänskliga rättigheter.

3.   EUTM Mali ska syfta till att stärka villkoren för de legitima civila myndigheternas verkliga politiska kontroll över den maliska försvarsmakten.

4.   EUTM Mali ska utföra sin verksamhet i nära samordning med andra aktörer som ger stöd till Malis försvarsmakt, särskilt Förenta nationerna (FN) och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas).

Artikel 2

Utnämning av EU:s uppdragschef

1.   Brigadgeneral François LECOINTRE utnämns härmed till EU:s uppdragschef.

2.   EU:s uppdragschef ska fungera som EU:s operationschef och EU-styrkans befälhavare.

Artikel 3

Utseende av plats för uppdragshögkvarter

1.   Uppdragshögkvarteret för EUTM Mali ska förläggas till Mali. Det ska fungera både som operationshögkvarter och styrkehögkvarter.

2.   Uppdragshögkvarteret ska inbegripa en stödenhet i Bryssel.

Artikel 4

Planering och inledande av EUTM Mali

Beslutet att inleda EUTM Mali ska antas av rådet efter det att uppdragsplanen och insatsreglerna har godkänts.

Artikel 5

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   Kusp ska under ansvar av rådet och den höga representanten utöva den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av EUTM Mali. Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 38 i EU-fördraget. Detta bemyndigande ska omfatta befogenhet att ändra planeringsdokumenten, inklusive uppdragsplanen och befälsordningen. Bemyndigandet ska också inbegripa befogenhet att fatta beslut om utnämningen av EU:s kommande uppdragschefer. Behörigheten att fatta beslut om målen för och avslutande av EUTM Mali ska förbli rådets.

2.   Kusp ska regelbundet avlägga rapport till rådet.

3.   Kusp ska regelbundet erhålla rapporter från ordföranden för EU:s militära kommitté (EUMC) om hur EUTM Mali genomförs. Kusp får vid behov bjuda in EU:s uppdragschef till sina möten.

Artikel 6

Militär ledning

1.   EUMC ska övervaka att EUTM Mali genomförs korrekt under ansvar av EU:s uppdragschef.

2.   EUMC ska regelbundet erhålla rapporter från EU:s uppdragschef. EUMC får vid behov bjuda in EU:s uppdragschef till sina möten.

3.   EUMC:s ordförande ska vara den primära kontaktpunkten för EU:s uppdragschef.

Artikel 7

Enhetlighet i unionens reaktion och samordning

1.   Den höga representanten ska säkerställa genomförandet av detta beslut och dess förenlighet med unionens yttre åtgärder, inklusive unionens utvecklingsprogram.

2.   Utan att det påverkar befälsordningen ska EU:s uppdragschef få vägledning om lokala politiska förhållanden från chefen för unionens delegation i Bamako i nära samordning med EU:s samordnare för Sahel.

3.   EUTM Mali ska samordnas med unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) för att utforska möjliga synergier.

4.   EUTM Mali ska samordna sin verksamhet med medlemsstaternas bilaterala verksamhet i Mali och med andra internationella aktörer i regionen, särskilt FN, Afrikanska unionen (AU), Ecowas samt bilaterala aktörer, däribland Förenta staterna och Kanada, och med viktiga regionala aktörer.

Artikel 8

Deltagande av tredjestater

1.   Utan att det påverkar unionens självständiga beslutsfattande eller dess enhetliga institutionella ram får tredjestater, i enlighet med Europeiska rådets relevanta riktlinjer, inbjudas att delta i EUTM Mali.

2.   Rådet bemyndigar härmed Kusp att uppmana tredjestater att erbjuda bidrag och att fatta relevanta beslut om godkännande av föreslagna bidrag, på rekommendation av EU:s uppdragschef och EUMC.

3.   Närmare villkor för tredjestaters deltagande ska omfattas av avtal som ska ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och i enlighet med förfarandet i artikel 218 i EUF-fördraget. Om unionen och en tredjestat har ingått ett avtal om upprättande av ramen för tredjestatens deltagande i unionens krishanteringsuppdrag ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas inom ramen för EUTM Mali.

4.   Tredjestater som ger betydande militära bidrag till EUTM Mali ska i fråga om den dagliga ledningen av uppdraget ha samma rättigheter och skyldigheter som de medlemsstater som deltar i EUTM Mali.

5.   Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut om inrättande av en bidragande staters kommitté för det fall att tredjestater ger betydande militära bidrag.

Artikel 9

Den EU-ledda personalens status

Statusen för de EU-ledda enheterna och deras personal, inbegripet privilegier, immunitet och de ytterligare garantier som krävs för uppdragets uppfyllande och smidiga genomförande, ska vara föremål för ett avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och i överensstämmelse med förfarandet i artikel 218 i EUF-fördraget.

Artikel 10

Finansiella arrangemang

1.   De gemensamma kostnaderna för EUTM Mali ska förvaltas i enlighet med beslut 2011/871/Gusp.

2.   Det finansiella referensbeloppet för de gemensamma kostnaderna för EUTM Mali ska uppgå till 12,3 miljoner EUR. Den procentandel av det referensbelopp som avses i artikel 25.1 i beslut 2011/871/Gusp ska uppgå till 50 %, och procentandelen för de åtagandebemyndiganden som avses i artikel 32.3 i beslut 2011/871/Gusp ska uppgå till 70 %.

Artikel 11

Utlämnande av uppgifter

1.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade med detta beslut, i tillämpliga fall, alltefter EUTM Malis behov och i enlighet med rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (2), lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör EUTM Mali

a)

upp till den nivå som anges i tillämpligt informationssäkerhetsavtal som ingåtts mellan unionen och berörd tredjestat, eller

b)

i andra fall, upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   Den höga representanten ska också bemyndigas att till FN och Ecowas, alltefter EUTM Malis operativa behov och i enlighet med beslut 2011/292/EU, lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som rör uppdraget, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och FN:s och Ecowas behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

3.   Om det föreligger ett specifikt och omedelbart operativt behov ska den höga representanten även bemyndigas att, i enlighet med beslut 2011/292/EU, till värdstaten lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som rör EUTM Mali, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och värdstatens behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade med detta beslut lämna ut alla icke säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar angående EUTM Mali och som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (3).

5.   Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1–4 samt förmågan att ingå de arrangemang som avses i punkterna 2 och 3 till personal vid Europeiska utrikestjänsten och/eller EU:s uppdragschef.

Artikel 12

Ikraftträdande och upphörande

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Mandatet för EUTM Mali ska upphöra 15 månader efter det att rådet har antagit ett beslut om att inleda EUTM Mali.

3.   Detta beslut ska upphöra att gälla samma dag som uppdragshögkvarteret stängs, i enlighet med de planer som godkänts för avslutande av EUTM Mali och utan att det påverkar förfarandena för revision och kontoredovisning av EUTM Mali i enlighet med beslut 2011/871/Gusp.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2013.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 343, 23.12.2011, s. 35.

(2)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.

(3)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


18.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/22


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 19 december 2012

om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter denominerade i utländsk valuta

(ECB/2012/34)

(2013/35/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 och artikel 14.3 jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De standardvillkor enligt vilka ECB och de nationella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1).

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

(3)

För att underlätta tillhandahållandet av likviditet till motparterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner beslutade ECB-rådet den 6 september 2012 att tillfälligt utvidga de kriterier som avgör huruvida tillgångar får användas som säkerhet, och godta omsättningsbara skuldinstrument denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Den 10 oktober 2012 genomfördes ECB-rådets beslut genom riktlinje ECB/2012/23 (2) om ändring av riktlinje ECB/2012/18 av den 2 augusti 2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (3).

(4)

Den 26 november 2012 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2012/25 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (4). En av anledningarna bakom ändringen var att ange kupongstrukturen för omsättningsbara skuldinstrument som godtas inom Eurosystemets penningpolitiska styrsystem.

(5)

Vissa skuldinstrument denominerade i en utländsk valuta som för närvarande godtas som säkerhet enligt artikel 5a i riktlinje ECB/2012/18 har en kupong med rak, rörlig ränta kopplad till ett index som motsvarar en penningmarknadsränta i den utländska valutan. Från och med den 3 januari 2013, den dag då de senaste ändringarna av riktlinje ECB/2011/14 börjar tillämpas, skulle dessa instrument inte längre godtas. ECB-rådet anser dock att omsättningsbara skuldinstrument denominerade i en utländsk valuta även fortsättningsvis bör bibehålla sin status som tillfälligt godtagbara säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, oavsett huruvida deras kuponger är kopplade till en icke-euro ränta eller till ett inflationsindex utanför euroområdet. Med anledning av detta har ECB-rådet beslutat att upphäva den specifika regel i riktlinje ECB/2011/14 som skulle förhindra att sådana tillgångar även fortsättningsvis kan godtas.

(6)

De ytterligare åtgärder som framgår av detta beslut bör tillämpas tillfälligt, fram till dess att ECB-rådet anser att de inte längre behövs för att säkerställa en fungerande penningpolitisk transmissionsmekanism.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillfällig upphävning av vissa bestämmelser i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14

1.   Eurosystemets minimikrav avseende kuponger, som framgår av punkt 6.2.1.1 1 b i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14, ska upphävas för omsättningsbara skuldinstrument denominerade i en utländsk valuta i enlighet med artikel 2.

2.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och riktlinje ECB/2011/14, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges tolkningsföreträde.

3.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och riktlinje ECB/2012/18, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges tolkningsföreträde.

4.   Om inget annat framgår av detta beslut ska de nationella centralbankerna fortsätta att tillämpa alla bestämmelser i riktlinjerna ECB/2011/14 och ECB/2012/18.

Artikel 2

Fortsatt godtagande av vissa säkerheter som är denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar

1.   Godtagbara omsättningsbara skuldinstrument enligt artikel 5a riktlinje ECB/2012/18 med kuponger som är kopplade till endast en penningmarknadsränta i samma denomineringsvaluta eller till ett inflationsindex utan några komplexa konstruktioner med valmöjligheter som t.ex. räntekorridorer, att räntan fixeras stegvis etc. för respektive land ska godkännas för Eurosystemets penningpolitiska operationer.

2.   Utöver de benchmarkräntor i utländsk valuta som avses i punkt 1 får ECB, efter ECB-rådets godkännande, publicera en förteckning över ytterligare benchmarkräntor som godtas på sin webbplats www.ecb.europa.eu.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 3 januari 2013.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 december 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 284, 17.10.2012, s. 14.

(3)  EUT L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  EUT L 348, 18.12.2012, s. 30.