ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.361.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 361

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
31 december 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om datum för undertecknande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

9

 

*

Information om datum för undertecknande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

10

 

 

2012/826/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

11

Protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

12

 

 

2012/827/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 december 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

43

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1258/2012 av den 28 november 2012 om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

85

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1259/2012 av den 3 december 2012 om fördelning av fiskemöjligheterna inom ramen för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år, och om ändring av förordning (EG) nr 1801/2006

87

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang

89

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1257/2012

av den 17 december 2012

om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 118 första stycket,

med beaktande av rådets beslut 2011/167/EU av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Skapandet av de rättsliga förutsättningarna för företag att anpassa sin verksamhet i fråga om tillverkning och distribution av produkter över nationsgränserna och ge dem större valfrihet och fler möjligheter bidrar till att uppnå unionens mål som framgår av artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen. Ett enhetligt patentskydd på den inre marknaden, eller åtminstone på en betydande del av den, bör vara ett av de rättsliga instrument som står till företagens förfogande.

(2)

Enligt artikel 118 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) ska åtgärder vidtas inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funktion för att skapa ett enhetligt patentskydd i hela unionen och upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå.

(3)

Den 10 mars 2011 antog rådet beslut 2011/167/EU om bemyndigande av ett fördjupat samarbete mellan Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket (nedan kallade de deltagande medlemsstaterna) på området för skapande av ett enhetligt patentskydd.

(4)

Ett enhetligt patentskydd kommer att främja vetenskapliga och tekniska framsteg och förbättra den inre marknadens funktion genom att göra det lättare, billigare och mer rättssäkert att utnyttja patentsystemet. Det kommer även att förbättra patentskyddet, eftersom det blir möjligt att få ett enhetligt patentskydd i de deltagande medlemsstaterna och minska kostnaderna och underlätta för företagen i hela unionen. Det bör vara tillgängligt för innehavare av europeiska patent från såväl deltagande medlemsstater som andra stater, oavsett deras nationalitet, hemvist eller säte.

(5)

Europeiska patentorganisationen inrättades genom konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973, reviderad den 17 december 1991 och 29 november 2000, (nedan kallad EPC), och fick därigenom i uppgift att bevilja europeiska patent. Denna uppgift utförs av Europeiska patentverket (nedan kallat EPO). Ett europeiskt patent som beviljas av EPO bör på patenthavarens begäran genom denna förordning ha enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna. Ett sådant patent kallas nedan ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

(6)

I enlighet med avdelning IX av EPC kan en grupp avtalsslutande stater i EPC föreskriva att europeiska patent som beviljas för dessa stater ska ha en enhetlig karaktär. Denna förordning utgör ett särskilt avtal i den mening som avses i artikel 142 i EPC, ett regionalt patentfördrag i den mening som avses i artikel 45.1 i konventionen om patentsamarbete av den 19 juni 1970, senast ändrad den 3 februari 2001, och ett särskilt avtal i den mening som avses i artikel 19 i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten av den 20 mars 1883 och senast ändrad den 28 september 1979.

(7)

Ett enhetligt patentskydd bör skapas genom att redan beviljade europeiska patent genom denna förordning ges enhetlig verkan i alla de deltagande medlemsstaterna. Ett europeiskt patent med enhetlig verkan bör främst kännetecknas av en enhetlig karaktär, det vill säga att det ger ett enhetligt skydd och har samma rättsverkan i alla deltagande medlemsstater. Därför bör ett europeiskt patent med enhetlig verkan endast begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra med avseende på alla de deltagande medlemsstaterna. Det bör vara möjligt att licensiera ett europeiskt patent med enhetlig verkan för hela territoriet eller en del av de deltagande medlemsstaternas territorier. För att säkerställa att det enhetliga patentskyddet ger ett enhetligt materiellt skyddsomfång, bör endast europeiska patent som har beviljats med samma kravuppsättning för alla deltagande medlemsstater ha enhetlig verkan. Slutligen bör ett europeiskt patents enhetliga verkan vara underordnad själva det europeiska patentet och inte anses ha uppkommit i den utsträckning det europeiska grundpatentet upphävs eller begränsas.

(8)

I enlighet med allmänna patenträttsliga principer och artikel 64.1 i EPC bör det enhetliga patentskyddet få verkan retroaktivt i de deltagande medlemsstaterna från och med den dag som beslutet att bevilja det europeiska patentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen (European Patent Bulletin). Om ett enhetligt patentskydd får verkan bör de deltagande medlemsstaterna se till att det europeiska patentet inte anses ha fått verkan som ett nationellt patent på deras territorium, för att undvika dubbelt patenskydd.

(9)

Det europeiska patentet med enhetlig verkan bör ge innehavaren rätt att förbjuda tredje part att begå handlingar som patentet skyddar mot. Detta bör säkerställas genom inrättandet av en enhetlig patentdomstol. I frågor som inte omfattas av denna förordning eller rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (3) bör bestämmelserna i EPC, avtalet om en enhetlig patentdomstol, inbegripet dess bestämmelser om rättighetens omfattning och begränsningar, samt nationell lagstiftning, inbegripet internationella privaträttsliga regler, gälla.

(10)

Tvångslicenser för europeiska patent med enhetlig verkan bör regleras av de deltagande medlemsstaternas lagstiftning vad gäller deras respektive territorier.

(11)

I sin rapport om tillämpningen av denna förordning bör kommissionen utvärdera hur de tillämpliga begränsningarna fungerar och, när så krävs, lägga fram lämpliga förslag med beaktande av patentsystemets bidrag till innovation och teknisk utveckling, tredje parters legitima intressen samt överskuggande samhällsintressen. Avtalet om en enhetlig patentdomstol hindrar inte Europeiska unionen från att utöva sina befogenheter på området.

(12)

I enlighet med Europeiska unionens domstols rättspraxis bör principen om konsumtion av rättigheter tillämpas även på europeiska patent med enhetlig verkan. De rättigheter som är knutna till ett europeiskt patent med enhetlig verkan bör därför inte omfatta handlingar som avser den patentskyddade produkten och som utförs i de deltagande medlemsstaterna efter det att patenthavaren har släppt ut produkten på unionsmarknaden.

(13)

Skadeståndssystemet bör regleras av lagstiftningen i de deltagande medlemsstaterna, särskilt bestämmelserna som genomför artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (4).

(14)

Som förmögenhetsobjekt bör ett europeiskt patent med enhetlig verkan, i sin helhet och i alla deltagande medlemsstater, anses som ett nationellt patent i den deltagande medlemsstaten som fastställs i enlighet med särskilda kriterier, såsom sökandens hemvist, huvudsakliga säte eller driftsställe.

(15)

För att främja och underlätta ekonomiskt utnyttjande av en uppfinning som skyddas av ett europeiskt patent med enhetlig verkan bör innehavaren av det patentet kunna erbjuda licens mot lämplig ersättning. Patenthavaren bör därför kunna inge en förklaring till EPO om att denne är beredd att bevilja licens mot lämplig ersättning. I så fall bör patenthavaren få en reducering av årsavgiften från det att EPO har mottagit en sådan förklaring.

(16)

Den grupp av medlemsstater som utnyttjar bestämmelserna i avdelning IX i EPC får ge EPO i uppdrag att utföra vissa arbetsuppgifter och får inrätta ett särskilt utskott inom Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd (nedan kallat det särskilda utskottet).

(17)

De deltagande medlemsstaterna bör ge EPO i uppdrag att utföra vissa administrativa uppgifter som rör europeiska patent med enhetlig verkan, särskilt administreringen av ansökningar om enhetlig verkan, registreringen av enhetlig verkan och eventuella begränsningar, licenser, överlåtelser, upphävanden eller upphöranden av europeiska patent med enhetlig verkan, insamlandet och fördelningen av årsavgifter, offentliggörandet av översättningar i informationssyfte under en övergångsperiod samt administreringen av ett ersättningssystem för översättningskostnader för sökande som lämnar in ansökningar om europeiska patent på ett annat språk än något av EPO:s officiella språk.

(18)

Inom ramen för det särskilda utskottet bör de deltagande medlemsstaterna ansvara för förvaltning och övervakning av verksamheten med avseende på de arbetsuppgifter som EPO har anförtrotts av de deltagande medlemsstaterna, se till att ansökningar om enhetlig verkan ges in till EPO inom en månad från den dag då beslutet att bevilja patentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen, och säkerställa att sådana ansökningar lämnas på handläggningsspråket vid EPO tillsammans med den översättning som föreskrivs under en övergångsperiod i förordning (EU) nr 1260/2012. De deltagande medlemsstaterna bör också, i överensstämmelse med de omröstningsbestämmelser som anges i artikel 35.2 i EPC, säkerställa att nivån på årsavgifterna och årsavgifternas fördelning fastställs enligt kriterierna i den här förordningen.

(19)

Patenthavaren bör betala en enda årlig avgift för ett europeiskt patent med enhetlig verkan. Årsavgiften bör vara progressiv under hela patentskyddets livslängd och bör, tillsammans med de avgifter som ska betalas till Europeiska patentorganisationen under perioden innan patentet beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja det europeiska patentet och administrera det enhetliga patentskyddet. Årsavgifternas nivå bör fastställas med målsättningen att främja innovation och de europeiska företagens konkurrenskraft med beaktande av den situation som råder för särskilda enheter som små och medelstora företag, t.ex. i form av lägre avgifter. De bör även återspegla storleken på den marknad som patentet omfattar och ungefär motsvara de nationella årsavgifterna för ett genomsnittligt europeiskt patent som får verkan i de deltagande medlemsstaterna vid den tidpunkt då årsavgifternas storlek först fastställs.

(20)

Den lämpliga nivån på och fördelningen av årsavgifter bör fastställas för att säkerställa att alla kostnader för de uppgifter som EPO fått i uppdrag att utföra med anledning av det enhetliga patentskyddet helt och hållet täcks av inkomsterna från europeiska patent med enhetlig verkan, och att intäkterna från årsavgifterna, tillsammans med de avgifter som ska betalas till Europeiska patentorganisationen innan patentet beviljas, säkerställer att Europeiska patentorganisationens budget är balanserad.

(21)

Årsavgifter bör betalas till den Europeiska patentorganisationen. EPO bör behålla ett belopp för att täcka de kostnader som uppstår när EPO utför uppgifter som rör det enhetliga patentskyddet i enlighet med artikel 146 i EPC. Det återstående beloppet bör fördelas mellan de deltagande medlemsstaterna och bör användas för patentrelaterade ändamål. Fördelningen bör fastställas på grundval av rimliga, rättvisa och relevanta kriterier, nämligen patentaktivitet och marknadens storlek, och bör garantera ett minimibelopp som ska fördelas mellan alla deltagande medlemsstater så att systemet kan fungera på ett välbalanserat och hållbart sätt. Fördelningen bör kompensera de deltagande medlemsstaterna om de har ett annat officiellt språk än något av EPO:s officiella språk, om de har oproportionerligt få patent enligt vad som kan fastställas utifrån den europeiska resultattavlan för innovation och/eller om de relativt nyligen har blivit medlemmar i Europeiska patentorganisationen.

(22)

Ett fördjupat partnerskap mellan EPO och medlemsstaternas centrala patentmyndigheter bör göra det möjligt för EPO att när så är lämpligt regelbundet använda sökresultatet av centrala patentmyndigheters nyhetsprövningar av nationella patentansökningar när dessa åberopas som prioritetsgrundande vid senare ansökningar om europeiska patent. Alla centrala patentmyndigheter, inklusive de som inte genomför nyhetsprövningar under ett nationellt ansökningsförfarande, kan spela en viktig roll i det fördjupade partnerskapet, bland annat genom att ge råd och stöd till potentiella patentsökande, särskilt till små och medelstora företag, genom att ta emot ansökningar, vidarebefordra dem till EPO och genom att sprida information om patent.

(23)

Denna förordning kompletteras av förordning (EU) nr 1260/2012 som antas av rådet i enlighet med artikel 118 andra stycket i EUF-fördraget.

(24)

Jurisdiktionen med avseende på europeiska patent med enhetlig verkan bör fastställas och regleras av ett instrument som upprättar ett enhetligt system för tvistlösning avseende europeiska patent och europeiska patent med enhetlig verkan.

(25)

Att inrätta en enhetlig patentdomstol för att handlägga mål som rör europeiska patent med enhetlig verkan är mycket viktigt för att säkerställa att det patentet fungerar på rätt sätt, en enhetlig rättspraxis och därmed rättssäkerhet liksom kostnadseffektivitet för patenthavarna. Det är därför mycket viktigt att de deltagande medlemsstaterna ratificerar avtalet om en enhetlig patentdomstol i enlighet med sina nationella konstitutionella och parlamentariska förfaranden samt vidtar de åtgärder som krävs för att denna domstol ska kunna inleda sin verksamhet så snart som möjligt.

(26)

Denna förordning bör inte påverka de deltagande medlemsstaternas rätt att bevilja nationella patent och bör inte ersätta de deltagande medlemsstaternas patentlagstiftning. Patentsökande bör fortfarande kunna välja att erhålla antingen ett nationellt patent, ett europeiskt patent med enhetlig verkan, ett europeiskt patent med verkan i en eller flera av de avtalsslutande staterna i EPC eller ett europeiskt patent med enhetlig verkan som dessutom har validerats i en eller flera andra avtalsslutande stater i EPC som inte tillhör de deltagande medlemsstaterna.

(27)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa ett enhetligt patentskydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, till följd av denna förordnings omfattning och verkan, bättre kan uppnås på unionsnivå kan unionen anta åtgärder, när så är lämpligt genom fördjupat samarbete, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   Syftet med denna förordning är att genomföra ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd som bemyndigats genom beslut 2011/167/EU.

2.   Denna förordning utgör ett särskilt avtal i den mening som avses i artikel 142 i konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973, reviderad den 17 december 1991 och den 29 november 2000 (nedan kallad EPC).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd enligt beslut 2011/167/EU eller enligt ett beslut som antas i enlighet med artikel 331.1 andra eller tredje stycket i EUF-fördraget vid tidpunkten för ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 9.

b)   europeiskt patent: ett patent som beviljas av Europeiska patentverket (nedan kallat EPO) enligt de regler och förfaranden som fastställs i EPC.

c)   europeiskt patent med enhetlig verkan: ett europeiskt patent som genom denna förordning har enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna.

d)   europeiska patentregistret: det register som EPO för enligt artikel 127 i EPC.

e)   register för enhetligt patentskydd: det register som utgör en del av det europeiska patentregistret där den enhetliga verkan och eventuella begränsningar, licenser, överlåtelser, upphävanden eller upphöranden av europeiska patent med enhetlig verkan registreras.

f)   Europeiska patenttidningen: den periodiska tidskrift som föreskrivs i artikel 129 i EPC.

Artikel 3

Europeiskt patent med enhetlig verkan

1.   Ett europeiskt patent som beviljas med samma kravuppsättning avseende alla deltagande medlemsstater ska ha enhetlig verkan i alla de deltagande medlemsstaterna, förutsatt att dess enhetliga verkan har registrerats i registret för enhetligt patentskydd.

Ett europeiskt patent som beviljats med olika kravuppsättningar för olika deltagande medlemsstater ska inte ha enhetlig verkan.

2.   Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska vara av enhetlig karaktär. Det ska ge ett enhetligt skydd och ha samma rättsverkan i alla deltagande medlemsstater.

Det får endast begränsas, överlåtas eller upphävas eller upphöra med avseende på alla de deltagande medlemsstaterna.

Det får licensieras för hela eller en del av de deltagande medlemsstaternas territorier.

3.   Ett europeiskt patents enhetliga verkan ska inte anses ha uppstått i den utsträckning det europeiska patentet har upphävts eller begränsats.

Artikel 4

Verkan

1.   Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska få verkan i de deltagande medlemsstaterna samma dag som EPO i Europeiska patenttidningen offentliggör beslutet att bevilja det europeiska patentet.

2.   De deltagande medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att, när enhetlig verkan har registrerats för ett europeiskt patent och omfattar deras territorium, det europeiska patentet inte ska anses ha fått verkan som ett nationellt patent på deras territorium den dag då beslutet att bevilja patentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen.

KAPITEL II

EFFEKTER AV DET EUROPEISKA PATENTET MED ENHETLIG VERKAN

Artikel 5

Enhetligt skydd

1.   Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ger patenthavaren rätt att förbjuda tredje part att begå handlingar som det patentet skyddar mot i hela territoriet tillhörande de deltagande medlemsstater där det har enhetlig verkan, med förbehåll för tillämpliga begränsningar.

2.   Den rättighetens omfattning och begränsningar ska vara enhetliga i alla deltagande medlemsstater där patentet har enhetlig verkan.

3.   De handlingar som patentet skyddar mot som avses i punkt 1 och de begränsningar som är tillämpliga är de som fastställts i den lagstiftning som tillämpas på europeiska patent med enhetlig verkan i den deltagande medlemsstat vars nationella lagstiftning är tillämplig på det europeiska patentet med enhetlig verkan som förmögenhetsobjekt i enlighet med artikel 7.

4.   I den rapport som avses i artikel 16.1 ska kommissionen utvärdera hur de tillämpliga begränsningarna fungerar och ska när så krävs lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 6

Konsumtion av de rättigheter som följer av det europeiska patentet med enhetlig verkan

De rättigheter som följer av ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska inte omfatta handlingar som avser den patentskyddade produkten och som utförs i de deltagande medlemsstaterna där det patentet har enhetlig verkan efter det att produkten släppts ut på unionsmarknaden av patenthavaren eller med dennes samtycke, om inte patenthavaren har legitima skäl att motsätta sig ytterligare saluföring av produkten.

KAPITEL III

ETT EUROPEISKT PATENT MED ENHETLIG VERKAN SOM FÖRMÖGENHETSOBJEKT

Artikel 7

Behandling av ett europeiskt patent med enhetlig verkan som ett nationellt patent

1.   Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska, som förmögenhetsobjekt, i sin helhet och i alla deltagande medlemsstater anses som ett nationellt patent i den deltagande medlemsstat där det patentet har enhetlig verkan och där sökanden enligt det europeiska patentregistret

a)

hade sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte den dag då ansökan om europeiskt patent gavs in, eller

b)

om led a inte är tillämpligt, sökanden hade ett driftsställe den dag då ansökan om europeiskt patent gavs in.

2.   Om två eller flera personer är antecknade i det europeiska patentregistret som medsökande ska punkt 1 a tillämpas på den medsökande som anges först. Om detta inte är möjligt ska punkt 1 a tillämpas på nästa medsökande i turordningen. Kan punkt 1 a inte tillämpas på någon av medsökandena ska punkt 1 b tillämpas.

3.   Om ingen sökande hade sin hemvist, sitt huvudsakliga säte eller sitt driftställe i en deltagande medlemsstat där det patentet har enhetlig verkan enligt punkt 1 eller 2, ska det europeiska patentet med enhetlig verkan, som förmögenhetsobjekt, i sin helhet och i alla deltagande medlemsstater behandlas som ett nationellt patent i den stat där Europeiska patentorganisationen har sitt huvudkontor i enlighet med artikel 6.1 i EPC.

4.   Förvärvandet av en rättighet får inte vara beroende av en eventuell registrering i ett nationellt patentregister.

Artikel 8

Licensberedskap

1.   Innehavaren av ett europeiskt patent med enhetlig verkan kan inge en förklaring till EPO om att denne är beredd att tillåta alla intresserade att mot en lämplig ersättning utnyttja uppfinningen som licenstagare.

2.   En licens som erhålls enligt denna förordning ska behandlas som en avtalsenlig licens.

KAPITEL IV

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 9

Administrativa uppgifter inom Europeiska patentorganisationen

1.   De deltagande medlemsstaterna ska, i den mening som avses i artikel 143 i EPC, ge EPO i uppdrag att utföra följande arbetsuppgifter som ska utföras i enlighet med EPO:s interna regler:

a)

Administrera ansökningar om enhetlig verkan från innehavare av europeiska patent.

b)

Införa registret för enhetligt patentskydd i det europeiska patentregistret och administrera registret för enhetligt patentskydd.

c)

Ta emot och registrera sådana förklaringar om licensering som avses i artikel 8, återkallanden av dessa och åtaganden om licensering som innehavaren av ett europeiskt patent med enhetlig verkan har gjort vid internationella standardiseringsorgan.

d)

Offentliggöra de översättningar som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 1260/2012 under den övergångsperiod som avses i den artikeln.

e)

Samla in och administrera årsavgifter för europeiska patent med enhetlig verkan för åren efter det år då uppgift om beviljandet offentliggörs i Europeiska patenttidningen. Samla in och administrera de tilläggsavgifter som ska betalas när årsavgifterna betalas för sent, när sådana inbetalningar sker inom sex månader från förfallodagen, samt fördela en del av de insamlade årsavgifterna till de deltagande medlemsstaterna.

f)

Administrera ersättningssystemet för ersättning för översättningskostnader som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1260/2012.

g)

Säkerställa att en ansökan om enhetlig verkan ges in av innehavaren av ett europeiskt patent på handläggningsspråket enligt definitionen i artikel 14.3 i EPC, senast en månad från det att beslutet att bevilja patentet offentliggörs i Europeiska patenttidningen.

h)

Säkerställa att uppgift om enhetlig verkan anges i registret för enhetligt patentskydd, när en ansökan om enhetlig verkan har getts in och, under den övergångsperiod som anges i artikel 6 i förordning (EU) nr 1260/2012, har getts in tillsammans med de översättningar som avses i den artikeln, samt att EPO informeras om eventuella begränsningar, licenser, överlåtelser eller upphävanden av europeiska patent med enhetlig verkan.

2.   De deltagande medlemsstaterna ska se till att denna förordning följs när de fullgör de internationella skyldigheter som de åtagit sig i EPC, och ska för detta ändamål samarbeta med varandra. De deltagande medlemsstaterna ska som avtalsslutande stater i EPC säkerställa styrningen och övervakningen av de aktiviteter som hänför sig till de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel och ska se till att årsavgifterna fastställs på en nivå som är i enlighet med vad som anges i artikel 12 i denna förordning och att fördelningen av årsavgifterna bestäms i enlighet med vad som anges i artikel 13 i denna förordning.

De ska för detta ändamål inrätta ett särskilt utskott inom Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd (nedan kallat det särskilda utskottet) i den mening som avses i artikel 145 i EPC.

Det särskilda utskottet ska bestå av företrädarna för de deltagande medlemsstaterna och en företrädare för kommissionen såsom observatör, samt ställföreträdare som företräder dem i deras frånvaro. Medlemmarna i det särskilda utskottet får biträdas av rådgivare eller experter.

Det särskilda utskottet ska fatta sina beslut med vederbörlig hänsyn till kommissionens ståndpunkt och i enlighet med bestämmelserna i artikel 35.2 i EPC.

3.   De deltagande medlemsstaterna ska säkerställa att ett effektivt rättsligt skydd finns att tillgå inför en domstol behörig i en eller flera av de deltagande medlemsstaterna avseende de beslut som EPO fattar när det utför de arbetsuppgifter som avses i punkt 1.

KAPITEL V

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 10

Principer om utgifter

De utgifter som EPO har för att utföra de extra arbetsuppgifter som de deltagande medlemsstaterna har gett patentverket i uppdrag att utföra enligt artikel 143 i EPC ska finansieras med avgifterna från europeiska patent med enhetlig verkan.

Artikel 11

Årsavgifter

1.   Patenthavaren ska betala årsavgifter för europeiska patent med enhetlig verkan och tilläggsavgifter vid försenade betalningar till Europeiska patentorganisationen. Avgifterna ska betalas för åren efter det år då uppgift om beviljandet av det europeiska patentet med enhetlig verkan offentliggörs i Europeiska patenttidningen.

2.   Ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska upphöra om en årsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift inte betalas i tid.

3.   Årsavgifter för patentet som förfaller efter mottagandet av förklaringen som avses i artikel 8.1 ska minskas.

Artikel 12

Årsavgifternas storlek

1.   Årsavgifter för europeiska patent med enhetlig verkan ska vara

a)

progressiva under hela det enhetliga patentskyddets löptid,

b)

tillräckliga för att täcka alla kostnader för att bevilja det europeiska patentet och administrera det enhetliga patentskyddet, och

c)

tillräckliga för att, tillsammans med de avgifter som ska betalas till Europeiska patentorganisationen innan patentet beviljas, säkerställa att Europeiska patentorganisationens budget är balanserad.

2.   Årsavgifterna ska fastställas, med beaktande av bland annat situationen för särskilda enheter som små och medelstora företag, med målet att

a)

främja innovation och de europeiska företagens konkurrenskraft,

b)

återspegla storleken på den marknad som patentet omfattar, och

c)

ungefär motsvara nivån på de nationella årsavgifterna för ett genomsnittligt europeiskt patent som får verkan i de deltagande medlemsstaterna vid den tidpunkt då årsavgifternas storlek först fastställs.

3.   För att nå de mål som anges i detta kapitel ska årsavgifterna fastställas på en nivå som

a)

motsvarar årsavgifterna som ska betalas för det genomsnittliga geografiska område som de nuvarande europeiska patenten omfattar,

b)

återspeglar förnyelsegraden för nuvarande europeiska patent,

c)

återspeglar antalet ansökningar om enhetlig verkan.

Artikel 13

Fördelning

1.   EPO ska behålla 50 % av de årsavgifter som avses i artikel 11 och som betalas för europeiska patent med enhetlig verkan. Återstående belopp ska fördelas mellan de deltagande medlemsstaterna i enlighet med fördelningen av årsavgifterna i enlighet med artikel 9.2.

2.   För att nå de mål som anges i detta kapitel ska fördelningen av årsavgifterna mellan de deltagande medlemsstaterna baseras på följande rättvisa, rimliga och relevanta kriterier:

a)

Antalet patentansökningar.

b)

Marknadens storlek, samtidigt som det säkerställs att ett minimibelopp fördelas till varje deltagande medlemsstat.

c)

Ersättning till de deltagande medlemsstater som har

i)

ett annat officiellt språk än något av EPO:s officiella språk,

ii)

oproportionerligt låg patentaktivitet, och/eller

iii)

relativt nyligen har blivit medlemmar i Europeiska patentorganisationen.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Samarbete mellan kommissionen och EPO

Kommissionen ska upprätta ett nära samarbete, genom ett samarbetsavtal, med EPO inom förordningens tillämpningsområde. Samarbetet ska omfatta ett regelbundet utbyte av åsikter om hur samarbetsavtalet fungerar, särskilt i fråga om årsavgifterna och deras inverkan på Europeiska patentorganisationens budget.

Artikel 15

Tillämpning av konkurrenslagstiftningen och lagstiftningen om illojal konkurrens

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av konkurrenslagstiftningen och lagstiftningen om illojal konkurrens.

Artikel 16

Rapport om tillämpningen av denna förordning

1.   Kommissionen ska senast tre år från det att det första europeiska patentet med enhetlig verkan får verkan och därefter vart femte år för Europaparlamentet och rådet presentera en rapport om tillämpningen av denna förordning, och om nödvändigt lägga fram förslag till ändringar.

2.   Kommissionen ska regelbundet lämna rapporter till Europaparlamentet och rådet om hur de årsavgifter som avses i artikel 11 fungerar, med särskilt fokus på efterlevnaden av artikel 12.

Artikel 17

Information från de deltagande medlemsstaterna

1.   De deltagande medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder som antas i enlighet med artikel 9 senast på tillämpningsdagen för denna förordning.

2.   Varje deltagande medlemsstat ska underrätta kommissionen om de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 4.2 senast på tillämpningsdagen för denna förordning eller, när det gäller en deltagande medlemsstat där den enhetliga patentdomstolen inte har exklusiv behörighet i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan på tillämpningsdagen för denna förordning, senast den dag då den enhetliga patentdomstolen har sådan exklusiv behörighet i den deltagande medlemsstaten.

Artikel 18

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 eller den dag då avtalet om en enhetlig patentdomstol (nedan kallat avtalet) träder i kraft, om den dagen infaller senare.

Med avvikelse från artiklarna 3.1, 3.2 och 4.1 ska ett europeiskt patent, för vilket uppgift om enhetlig verkan antecknas i registret för enhetligt patentskydd, ha enhetlig verkan endast i de deltagande medlemsstater där den enhetliga patentdomstolen har exklusiv behörighet i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan samma dag som denna verkan registreras.

3.   Varje deltagande medlemsstat ska underrätta kommissionen om att den ratificerat avtalet när dess ratifikationsinstrument deponeras. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra datumet för avtalets ikraftträdande och en förteckning över de medlemsstater som har ratificerat avtalet den dag då det träder i kraft. Kommissionen ska därefter regelbundet uppdatera förteckningen över de deltagande medlemsstater som ratificerat avtalet och offentliggöra en sådan uppdaterad förteckning i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   De deltagande medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som avses i artikel 9 har införts senast på tillämpningsdagen för denna förordning.

5.   Varje deltagande medlemsstat ska se till att de bestämmelser som avses i artikel 4.2 har införts före eller senast på tillämpningsdagen för denna förordning eller, när det gäller en deltagande medlemsstat där den enhetliga patentdomstolen inte har exklusiv behörighet i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan på tillämpningsdagen för denna förordning, senast den dag då den enhetliga patentdomstolen har sådan exklusiv behörighet i den deltagande medlemsstaten.

6.   Ett enhetligt patentskydd kan sökas för alla europeiska patent som beviljas från och med tillämpningsdagen för denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 december 2012.

(3)  Se sidan 89 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/9


Information om datum för undertecknande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

Europeiska unionen och Republiken Madagaskars regering undertecknade protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske i Bryssel den 6 december 2012.

Följaktligen gäller protokollet provisoriskt från den 1 januari 2013 i enlighet med artikel 15 i detta.


31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/10


Information om datum för undertecknande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretaniens regering undertecknade protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske i Bryssel den 12 december 2012 och i Nouakchott den 16 december 2012.

Följaktligen gäller protokollet provisoriskt från den 16 december 2012 i enlighet med artikel 9 i detta.


31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/11


RÅDETS BESLUT

av den 28 november 2012

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

(2012/826/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 november 2007 antog rådet förordning (EG) nr 31/2008 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet paraferades den 10 maj 2012 (nedan kallat det nya protokollet). Det nya protokollet ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Madagaskars överhöghet eller jurisdiktion i fråga om fiske.

(3)

Det existerande protokollet löper ut den 31 december 2012.

(4)

För att säkra att det inte uppstår något avbrott i EU-fartygens fiskeverksamhet fastställs i det nya protokollet att det bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, dock tidigast den 1 januari 2013, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

(5)

Det nya protokollet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet, på unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (nedan kallat protokollet) bemyndigas härmed på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt enligt artikel 15 från och med dagen för undertecknandet, dock tidigast från och med den 1 januari 2013, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 28 november 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 1.


PROTOKOLL

mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   För en period på två år ska de fiskemöjligheter som beviljas enligt artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske (nedan kallat avtalet) vara följande:

Långvandrande arter (arter som anges i bilaga 1 till Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982) undantaget arter av familjen Alopiidae, familjen Sphyrnidae, samt följande arter: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus:

a)

40 notfartyg för tonfiskfiske och

b)

34 fartyg som bedriver fiske med flytlinor, med en dräktighet över 100 GT,

c)

22 fartyg som bedriver fiske med flytlinor, med en dräktighet under 100 GT.

2.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5 och 6.

3.   Enligt artikel 6 i avtalet och artikel 7 i detta protokoll får fartyg som för flagg från en medlemsstat i unionen endast bedriva fiskeverksamhet i Madagaskars vatten om de finns upptagna i Indiska oceanens tonfiskkommissions lista över godkända fiskefartyg och innehar ett fisketillstånd som utfärdats enligt villkoren i detta protokoll och i enlighet med bilagan till protokollet.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i avtalet ska för den period som avses i artikel 1 vara 3 050 000 EUR för protokollets hela giltighetstid.

2.   Den totala ekonomiska ersättningen ska omfatta

a)

ett årligt belopp för tillträdet till Madagaskars exklusiva ekonomiska zon på 975 000 EUR motsvarande en referensfångstmängd på 15 000 ton per år, och

b)

ett specifikt belopp på 550 000 EUR per år till stöd för genomförandet av Madagaskars sektoriella fiskeri- och havspolitik.

3.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 3, 5, 6, 8 och 9.

4.   Unionen ska betala den ekonomiska ersättning som avses i punkt 1, det vill säga ett belopp av 1 525 000 EUR per år under tillämpningsperioden för detta protokoll, vilket motsvarar summan av de belopp som anges i punkt 2 a och b.

5.   Om EU-fartygens totala fångst i Madagaskars exklusiva fiskezon överstiger 15 000 ton tonfisk per år ska den årliga ekonomiska ersättningen för tillträdesrätten vara 65 EUR för varje överskjutande ton fångad tonfisk. Det totala årliga belopp som unionen betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 2 a. Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg i Madagaskars fiskezon överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året enligt bilagan. För att förekomma eventuella överskridanden av referensfångstmängden ska de två parterna anta ett system för regelbunden fångstövervakning.

6.   Betalningen ska ske senast 90 dagar efter det att den provisoriska tillämpningen av detta protokoll inletts enligt artikel 15, för det första året, och senast på årsdagen för detta protokoll för de påföljande åren.

7.   Madagaskars myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a ska användas.

8.   Den ekonomiska ersättningen ska betalas till ett bankkonto som öppnats för den madagaskiska statskassans räkning vid Banque centrale de Madagascar. Kontouppgifterna är följande: Agence Comptable Centrale du Trésor public vid Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagaskar, kontonummer 213 101 000 125 TP EUR.

Artikel 3

Främjande av ansvarsfullt och hållbart fiske i Madagaskars vatten

1.   Så snart protokollets tillämpning inleds och senast tre månader efter den dagen ska unionen och Madagaskar vid sammanträde i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet fastställa ett flerårigt sektorsprogram enligt Madagaskars nationella strategi på fiskeområdet och Europeiska kommissionens politiska ram, tillsammans med tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av det särskilda beloppet i den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b.

b)

Årliga och fleråriga mål för att få till stånd ett hållbart och ansvarsfullt fiske, med beaktande av de prioriteringar som Madagaskar uttrycker i den nationella fiskeripolitiken och i annan politik som hänger samman med eller påverkar främjandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske som även omfattar marina skyddsområden.

c)

Kriterier och förfaranden, och vid behov även budgetmässiga och finansiella indikatorer, för en årlig utvärdering av resultaten.

2.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet ska godkännas av båda parter i den gemensamma kommittén.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete för ett ansvarsfullt fiske

1.   Båda parter förbinder sig att främja ansvarsfullt fiske i Madagaskars vatten enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Unionen och Madagaskar ska under protokollets giltighetstid övervaka fiskeresursernas tillstånd i Madagaskars fiskezon.

3.   Båda parter ska anstränga sig att respektera resolutioner och rekommendationer som utfärdas av Indiska oceanens tonfiskkommission, samt de förvaltningsplaner som den antar med avseende på bevarande och ansvarsfull förvaltning av fisket. Båda parter ska vidare anstränga sig att iaktta yttranden från den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen enligt artikel 4.2 i avtalet.

4.   I enlighet med artikel 4 i avtalet, på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och i tillämpliga fall efter ett gemensamt vetenskapligt möte enligt artikel 4 i avtalet, ska parterna samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet för att, vid behov, i samförstånd anta åtgärder för en hållbar förvaltning av Madagaskars fiskeresurser.

Artikel 5

Justering av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

1.   De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 får justeras genom ett gemensamt beslut förutsatt att de rekommendationer och resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission och den gemensamma vetenskapliga arbetsgruppen bekräftar att justeringen garanterar en hållbar förvaltning av tonfisk och tonfiskliknande arter i Indiska oceanen.

2.   I så fall ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a höjas proportionellt och tidsproportionellt. Det totala årliga belopp som unionen betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i artikel 2.2 a.

3.   Båda parter ska meddelas om det uppstår förändringar i deras respektive fiskeripolitik och lagstiftning.

Artikel 6

Nya fiskemöjligheter

1.   Om EU-fiskefartyg önskar bedriva fiske som inte omfattas av artikel 1 i avtalet, ska parterna samråda innan ett eventuellt tillstånd utfärdas och ska, i tillämpliga fall, komma överens om villkoren för denna fiskeverksamhet och om så krävs göra ändringar av det här protokollet och tillhörande bilaga i enlighet med dessa.

2.   Parterna ska främja experimentellt fiske, särskilt när det gäller underutnyttjade arter i Madagaskar vatten. I detta syfte, och på begäran av en av parterna, ska parterna samråda och från fall till fall fastställa arter, villkor och andra relevanta parametrar.

3.   Parterna ska bedriva experimentellt fiske i enlighet med de parametrar som parterna ska komma överens om, om tillämpligt genom ett administrativt förfarande. För Madagaskars del ska Centre national de recherche océanographique och Institut halieutique et des sciences marines delta i utarbetandet av dessa parametrar.

4.   Tillstånden för experimentellt fiske bör gälla i högst sex månader.

5.   Om parterna anser att det experimentella fisket har gett goda resultat kan Madagaskars regering tilldela unionens flotta fiskemöjligheter för de nya arterna fram till dess att detta protokoll upphör att gälla. Den ekonomiska ersättning som anges i artikel 2.2 a ska höjas i enlighet med detta. Avgifter och andra villkor som anges i bilagan ska ändras i enlighet med detta.

Artikel 7

Villkor för att få bedriva fiske – exklusivitetsklausul

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i avtalet får EU-fartyg bedriva fiske i Madagaskars vatten endast om de har ett fisketillstånd som har utfärdats av Madagaskars fiskeriministerium, inom ramen detta protokoll och bilagan till detta protokoll.

Artikel 8

Tillfälligt avbrytande och revidering av betalningen av den ekonomiska ersättningen

1.   Utan att det påverkar artikel 9 ska det ekonomiska stöd som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b ses över eller upphävas efter samråd mellan de båda parterna

a)

om fiskeverksamheten i Madagaskars fiskezon hindras av andra orsaker än naturfenomen,

b)

till följd av betydande ändringar i någon av parternas politiska riktlinjer och som inverkar på bestämmelserna i detta protokoll,

c)

om unionen konstaterar en överträdelse av avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet och efter det förfarande som fastställs artiklarna 8 och 96 i det avtalet. I sådant fall ska all verksamhet som bedrivs av EU-fiskefartyg i Madagaskars vatten avbrytas.

2.   Unionen förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta betalningen av den särskilda ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 b i följande fall:

a)

Om en utvärdering gjord av fiskeriministeriet och som analyserats av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med programmet.

b)

Om den ekonomiska ersättningen inte verkställs.

3.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd och överenskommelse mellan de båda parterna så snart den situation som rådde före händelserna enligt punkt 1 har återställts och/eller när resultaten av det ekonomiska genomförande som avses i punkt 2 gör det berättigat.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Tillämpningen av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten efter samråd och överenskommelse mellan parterna i den gemensamma kommittén enligt artikel 9 i avtalet

a)

om andra exceptionella omständigheter än naturfenomen skulle hindra fiskeverksamheten i Madagaskars fiskezon,

b)

om unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i artikel 8 i detta protokoll,

c)

om det uppstår en tvist mellan parterna om tolkningen och genomförandet av detta protokoll och bilagan till detta protokoll, som inte kan lösas,

d)

om endera parten inte följer bestämmelserna i detta protokoll och bilagan till detta protokoll,

e)

till följd av betydande ändringar i någon av parternas politiska riktlinjer, som inverkar på bestämmelserna i detta protokoll,

f)

om någon av parterna konstaterar ett överträdande av avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet och enligt det förfarande som fastställs i artiklarna 8 och 96 i det avtalet,

g)

vid underlåtelse att följa Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, som avses i artikel 3.5 i avtalet.

2.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen meddela detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

3.   Vid avbrytande av tillämpningen ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen ska minskas proportionellt och tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 10

Nationell lagstiftning

1.   EU-fiskefartygens verksamhet i Madagaskars vatten ska regleras genom gällande lagstiftning i Madagaskar om inte annat följer av detta protokoll med tillhörande bilaga.

2.   Madagaskars myndigheter ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar eller ny lagstiftning när det gäller fiskeripolitiken.

Artikel 11

Konfidentialitet

Parterna ska säkerställa att alla uppgifter om EU:s fartyg och deras fiskeverksamhet i Madagaskars vatten alltid behandlas konfidentiellt. Dessa uppgifter får uteslutande användas för genomförandet av avtalet samt för de behöriga myndigheternas fiskeriförvaltning, övervakning, kontroll och inspektion.

Artikel 12

Utbyte av uppgifter på elektronisk väg

Madagaskar och unionen åtar sig att så snart som möjligt införa de system som krävs för elektroniskt utbyte av alla uppgifter och dokument som rör genomförandet av avtalet. Varje elektroniskt utbyte ska omfattas av ett mottagarbevis. Dokument i elektronisk form ska i alla sammanhang anses likvärdiga pappersversionen.

Båda parter ska omedelbart anmäla eventuella störningar i datorsystem som kan försvåra sådana informationsutbyten. Under sådana omständigheter ska de uppgifter och dokument som rör genomförandet av avtalet automatiskt ersättas med sin pappersversion på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 13

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas under två år från och med det inledandet av deras provisoriska tillämpning enligt artikel 15, utom vid uppsägning enligt artikel 14.

Artikel 14

Uppsägning

1.   Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen träder i kraft.

2.   En underrättelse enligt första stycket innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

Artikel 15

Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, men tidigast den 1 januari 2013.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga ska träda i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

För Europeiska unionen

För Republiken Madagaskar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

BILAGA

VILLKOR FÖR FISKEVERKSAMHET SOM BEDRIVS AV FARTYG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN I MADAGASKARS FISKEZON

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges, ska varje hänvisning till en behörig myndighet vad avser Europeiska unionen (EU) eller Madagaskar avse följande:

a)

För EU: Europeiska kommissionen, där så är tillämpligt via EU:s delegation i Madagaskar.

b)

Madagaskar: Fiskeriministeriet.

2.   Madagaskars fiskezon

Alla bestämmelser i protokollet och dess bilaga gäller uteslutande i Madagaskars fiskezon enligt vad som anges i tilläggen 3 och 4 och utan att det påverkar tillämpningen av följande bestämmelser:

a)

EU-fartygen (notfartyg för tonfiskfiske och tonfiskfartyg för fiske med flytlinor) får fiska i vatten bortom 20 nautiska mil från baslinjen.

b)

En skyddszon på tre nautiska mil omkring nationella anordningar som samlar fisk ska respekteras.

c)

För att för att bevara de nationella aktörernas hållbara utnyttjande av vissa demersala arter är det förbjudet för fartyg som bedriver fiske med flytlinor och som omfattas av detta protokoll att bedriva fiskeverksamhet i områdena kring Banc de Leven (Leven Bank) och Banc de Castor, vars koordinater anges i tillägg 5.

3.   Utseende av ett lokalt ombud

Alla EU-fartyg som planerar att begära fisketillstånd enligt detta protokoll ska företrädas av ett ombud med hemvist i Madagaskar.

4.   Bankkonto

Före den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt ska Madagaskar meddela EU uppgifter om det/de bankkonto(n) på vilket/vilka EU-fartygen ska sätta in de belopp som de ska betala inom ramen för avtalet. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

KAPITEL II

FISKETILLSTÅND FÖR TONFISK

1.   Villkor som måste vara uppfyllda innan ett fisketillstånd för tonfisk kan utfärdas – behöriga fartyg.

Fisketillstånd för tonfisk enligt artikel 6 i avtalet ska utfärdas på villkor att fartyget ingår i EU:s register över fiskefartyg på Indiska oceanens tonfiskkommissions lista över godkända fiskefartyg och att fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget har uppfyllt alla tidigare skyldigheter som följer av fiskeverksamhet i Madagaskar inom ramen för avtalet och Madagaskars fiskerilagstiftning.

2.   Ansökan om fisketillstånd

EU ska för varje fiskefartyg som önskar fiska inom ramen för avtalet lämna in en ansökan om fisketillstånd till Madagaskar minst 15 arbetsdagar före den begärda giltighetstidens början; formuläret i tillägg 1 ska användas.

Ansökan ska vara maskinskriven eller tydligt textad med versaler.

När det rör sig om en första ansökan om fisketillstånd enligt det gällande protokollet, eller ansökan om fisketillstånd efter en teknisk ändring av det berörda fartyget, ska ansökan åtföljas av följande:

a)

Bevis på betalning av förskottsavgiften för det begärda fisketillståndets giltighetsperiod.

b)

Namn, adress och kontaktuppgifter för

i)

fiskefartygets ägare,

ii)

fiskefartygets operatör,

iii)

fartygets lokala befraktare.

c)

Ett nytaget färgfoto av fartyget sett från sidan på minst 15x10 cm.

d)

Intyg om att fartyget är sjövärdigt.

e)

Fartygets registreringsbevis.

f)

Hälsointyget för fartyget, utfärdat av behörig myndighet i EU.

g)

Fiskefartygets kontaktuppgifter (fax, e-post osv.).

Vid förnyelse av ett fisketillstånd inom ramen för det gällande protokollet, för ett fartyg vars tekniska specifikationer inte har ändrats ska ansökan om förlängning endast åtföljas av bevis på att avgiften har betalats.

3.   Förskottsavgift

Förskottsavgiften ska fastställas på grundval av den årliga avgiftssats som anges i de tekniska specifikationerna i tillägg 2. Avgiften ska inkludera alla nationella och lokala avgifter, utom hamn-, landnings-, omlastnings- och serviceavgifter.

4.   Preliminär förteckning över fartyg som ansöker om licens

Så snart det nationella organ som är ansvarigt för övervakningen av fisket tagit emot ansökningarna om fisketillstånd ska det omedelbart för varje fartygskategori upprätta en preliminär förteckning över sökande fartyg. Madagaskars behöriga myndighet ska utan dröjsmål skicka denna förteckning till EU.

EU ska vidarebefordra den preliminära förteckningen till fartygsägaren eller till ombudet. Om EU:s kontor är stängda får Madagaskar lämna den preliminära förteckningen direkt till fartygsägaren, eller till dennes ombud, och ska lämna en kopia till EU.

5.   Utfärdande av fisketillståndet

Fisketillstånd ska för alla fartyg utfärdas till fartygsägarna eller deras ombud inom 15 arbetsdagar från den behöriga myndighetens mottagande av den fullständiga ansökan. En kopia av detta tillstånd ska omedelbart skickas till EU:s delegation i Madagaskar.

6.   Förteckning över fartyg med tillstånd att fiska

När fisketillstånden utfärdas ska det nationella organ som är ansvarigt för övervakningen av fisket omedelbart för varje kategori av fartyg upprätta en slutgiltig förteckning över fartyg som har tillstånd att fiska i Madagaskars fiskezon. Denna förteckning ska omedelbart skickas till EU och ska ersätta den preliminära förteckning som nämns ovan.

7.   Fisketillståndets giltighetstid

Fisketillstånden ska gälla under ett år från den 1 januari till den 31 december och kunna förnyas.

8.   Dokument som ska medföras ombord

Fiskefartyg ska vid alla tidpunkter när de befinner sig i Madagaskars vatten eller Madagaskars hamnar medföra följande handlingar ombord:

a)

Fisketillståndet i original, men om detta original inte kan anskaffas inom en månad ska en kopia av den förteckning över fartyg med tillstånd att fiska som föreskrivs i kapitel II punkt 6 i denna bilaga gälla som ersättning för originalet.

b)

Handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i flaggstaten för sådana fiskefartyg, som visar

fartygets registreringsnummer, registreringsbeviset för fartyget,

intyg om överensstämmelse enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) Torremolinoskonvention.

c)

Aktuella bestyrkta ritningar eller beskrivningar av fiskefartygets layout, särskilt antal lastrum för fisk på fiskefartyget, med lagringskapacitet uttryckt i kubikmeter.

d)

Om någon ändring gjorts avseende fiskefartygets egenskaper, dvs. med avseende på dess totala längd, dess bruttoregisterton, huvudmaskinens eller huvudmaskinernas motorstyrka eller dess lastrumskapacitet, ska ett intyg, bestyrkt av en behörig myndighet i fiskefartygets flaggstat, som beskriver denna ändring medföras.

e)

Om fiskefartyget är utrustat med kyltankar för havsvatten ska ett dokument vars äkthet intygas av en behörig myndighet i fartygets flaggstat och som anger tankarnas kalibrering i kubikmeter medföras.

f)

I tillämpliga fall ska en aktualiserad journal över hanteringen av barlastvatten föras (datum och tidpunkter för intag av barlastvatten med uppgift om positioner och volymer, datum och tidpunkter för tömning med uppgift om positioner och volymer, uppgifter om behandling av barlastvattnet).

g)

Ett tillstånd att fiska utanför vatten som står under flaggstatens jurisdiktion, utfärdat till fiskefartyget, eller ett utdrag ur Indiska oceanens tonfiskkommissions register över fartyg med tillstånd.

h)

En kopia av Madagaskars gällande lagstiftning på fiskeriområdet.

9.   Överlåtelse av fisketillståndet

Fisketillstånd utfärdas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

Om force majeure kan bevisas och på begäran av EU kan fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt tillstånd, utfärdat i ett annat likvärdigt fartygs eller i ett ersättningsfartygs namn, utan betalning av ett nytt förskott. I sådana fall ska vid avräkningen av avgifterna för notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning och för fartyg som bedriver fiske med flytlinor i kapitel IV hänsyn tas till den totala fångsten för båda fartygstyperna i Madagaskars fiskezon.

Vid en överföring ska fartygsägaren eller dennes ombud i Madagaskar returnera det fisketillstånd som ska ersättas, och Madagaskar ska utan dröjsmål utfärda ersättningstillståndet. Ersättningstillståndet ska utfärdas till fartygsägaren eller dennes ombud så snart som möjligt efter det att det fisketillstånd som ska ersättas lämnats in. Ersättningstillståndet ska träda i kraft samma dag som det fisketillstånd som ska ersättas lämnas tillbaka.

Madagaskar ska så snart som möjligt uppdatera förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska. Den nya förteckningen ska omedelbart meddelas den nationella myndighet som ansvarar för fiskerikontrollen och EU.

10.   Stödfartyg

Stödfartyg som för EU-flagg ska ha ett tillstånd enligt bestämmelserna och villkoren i Madagaskars lagstiftning.

Den årliga licensavgiften som gäller för stödfartyg är 2 500 EUR/år.

De behöriga myndigheterna i Madagaskar ska regelbundet förse Europeiska kommissionen med en förteckning över dessa tillstånd via EU:s delegation i Madagaskar.

KAPITEL III

TEKNISKA REGLER

De tekniska regler som ska gälla för fartyg som innehar ett fisketillstånd vad avser fiskezon, fiskeredskap och bifångster fastställs per fiskekategori i kravspecifikationen i tillägg 2.

Fartygen ska respektera Madagaskars fiskerilagstiftning och alla resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission.

KAPITEL IV

FÅNGSTDEKLARATION

1.   Definition av fiskeresan

Vid tillämpningen av denna bilaga ska varaktigheten av ett EU-fartygs fiskeresa mätas på något av följande sätt:

a)

Från fartygets inträde i Madagaskars fiskezon till dess utträde.

b)

Från fartygets inträde i Madagaskars fiskezon till dess fartyget gör en omlastning och/eller en landning i en hamn i Madagaskar.

2.   Fiskeloggbok

Befälhavaren på ett EU-fartyg som fiskar inom ramen för protokollet ska föra fiskeloggbok enligt kommissionen för tonfisk i Indiska oceanens bestämmelser i enlighet med den förlaga per fiskekategori som anges i tilläggen 6 och 7.

Fiskeloggboken ska överensstämma med Indiska oceanens tonfiskkommissions resolution 08/04 för långrevsfartyg och resolution nr 10/03 för notfartyg.

Fiskeloggboken ska fyllas i av befälhavaren för varje dag fartyget vistas i Madagaskars fiskezon.

Befälhavaren ska i fiskeloggboken anteckna den kvantitet av varje art, identifierad genom sin treställiga alfabetiska kod hos FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), som fångats och förvaras ombord, uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, antal exemplar. För varje huvudart ska befälhavaren även ange den bifångst som tagits och den fångst som kastats överbord.

Fiskeloggboken ska fyllas i med läsliga versaler och undertecknas av befälhavaren.

Befälhavaren ska ansvara för att uppgifterna i fiskeloggboken är korrekta.

3.   Fångstdeklaration

Befälhavaren ska anmäla fartygets fångst genom att till Madagaskar överlämna de fiskeloggböcker som avser den period då fartyget befunnit sig i Madagaskars fiskezon.

Fiskeloggböckerna ska lämnas in enligt följande:

a)

Vid genomresa i någon av Madagaskars hamnar ska originalet till varje fiskeloggbok lämnas till det lokala ombudet i Madagaskar, som ska lämna ett skriftligt mottagningsbevis. En kopia av loggboken ska överlämnas till Madagaskars inspektionsgrupp.

b)

Vid fartygets utträde ur Madagaskars fiskezon utan att dessförinnan ha anlöpt någon av Madagaskars hamnar ska originalet till varje fiskeloggbok, inom en period av sju arbetsdagar efter ankomst till annan hamn, och under alla omständigheter inom 15 arbetsdagar efter utträdet ur Madagaskars fiskezon, sändas

i)

per e-post till den e-postadress som angetts av det nationella organ som övervakar fisket, eller

ii)

per fax, till det nummer som angetts av det nationella organ som övervakar fisket, eller

iii)

i ett brev adresserat till det nationella organ som övervakar fisket.

Om fartyget återvänder till Madagaskars fiskezon under dess fisketillstånds giltighetstid ska en ny fångstdeklaration göras.

De båda parterna ska från och med den 1 juli 2013 fastställa ett protokoll för elektroniskt utbyte av alla uppgifter om fångst och om deklarationer utgående från en elektronisk fiskeloggbok. Båda parter ska sedan utarbeta planer för genomförandet av protokollet och ersättning av den tryckta versionen av fångsdeklarationen med en elektronisk version senast den 1 januari 2014.

Befälhavaren ska skicka en kopia av alla fiskeloggböcker till EU och till den behöriga myndigheten i det berörda fartygets flaggstat. För tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor ska befälhavaren även skicka en kopia av samtliga fiskeloggböcker till de behöriga nationella instituten Unité statistique thonière d'Antsiranana (USTA) och centrumet för fiskerikontroll samt till ett av följande forskningsinstitut:

a)

Institut de recherche pour le développement (IRD),

b)

Instituto Español de Oceanografia (IEO),

c)

Instituto Português de Investigação Maritima (Ipimar).

Om reglerna rörande fångstdeklarationen inte iakttas får Madagaskar dra in det berörda fartygets fisketillstånd till dess att deklarationen för de fångster som saknas inkommit, samt utdöma påföljder för fartygsägaren i enlighet med den nationella lagstiftning som är tillämplig i detta fall. Vid upprepad överträdelse får Madagaskar vägra förnyelse av fisketillståndet. Madagaskars ska utan dröjsmål underrätta EU om samtliga påföljder som tillämpas i detta sammanhang.

4.   Slutavräkning av avgifterna för tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

På grundval av fartygens respektive fångstdeklarationer, vilka bekräftats av de forskningsinstitut som anges ovan, ska EU för varje notfartyg för tonfiskfiske och varje fartyg som bedriver fiske med flytlinor fastställa en slutavräkning för de avgifter som fartyget är skyldigt med avseende på dess årliga fiskesäsong under det föregående kalenderåret.

EU ska skicka slutavräkningen till Madagaskar och fartygsägaren senast den 31 juli det innevarande året. Madagaskar får bestrida slutavräkningen inom 30 arbetsdagar efter dagen för meddelandet, på grundval av styrkande uppgifter. Om oenighet uppstår mellan parterna ska förlikning inledas inom ramen för den gemensamma kommittén. Om Madagaskar inte bestrider slutavräkningen inom 30 arbetsdagar ska slutavräkningen betraktas som godkänd.

Om slutavräkningen är högre än den i förväg betalda fasta avgift som erlagts för fisketillståndet ska fartygsägaren betala det resterande beloppet till Madagaskar senast den 30 september det innevarande året. Om slutavräkningen är lägre än den i förväg betalda fasta avgiften, ska det återstående beloppet inte återbetalas till fartygsägaren.

KAPITEL V

LANDNINGAR OCH OMLASTNINGAR

Omlastning till havs är förbjuden. All omlastning i hamn ska övervakas i madagaskiska fiskeriinspektörers närvaro.

Befälhavaren på ett fartyg som önskar landa eller lasta om ska, minst 48 timmar före landning eller omlastning, samtidigt meddela centrumet för fiskerikontroll och hamnmyndigheten i Madagaskar följande:

a)

Namnet på det fartyg som ska landa eller omlasta och dess nummer i Indiska oceanens tonfiskkommissions register över fiskefartyg.

b)

Landnings- eller omlastningshamn.

c)

Beräknat datum och klockslag för landningen eller omlastningen.

d)

Den kvantitet (utryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar) av varje art som ska landas eller omlastas (identifierad genom sin treställiga alfabetiska FAO-kod).

För omlastning krävs ett förhandstillstånd som ska utfärdas av Madagaskars centrum för fiskerikontroll till befälhavaren eller dennes ombud inom 24 timmar efter ovannämnda anmälan. Omlastningen ska utföras i en madagaskisk hamn som godkänts för detta ändamål.

Vid omlastningen ska befälhavaren, utöver den information som anges i leden a–d, även meddela namnet på det mottagande fartyget.

Befälhavaren på det mottagande transportfartyget ska informera Madagaskars myndigheter (centrumet för fiskerikontroll och hamnmyndigheten) om de kvantiteter tonfisk och tonfiskar som finns ombord på fartyget och ska fylla i och överföra omlastningsdeklarationen till Madagaskars centrum för fiskerikontroll och till hamnmyndigheten inom 24 timmar.

De utsedda fiskehamnar i Madagaskar där omlastning är tillåten är Antsiranana för notfartyg och Toliary, Ehoala och Toamasina för fartyg som bedriver fiske med flytlinor.

Vid överträdelse av dessa bestämmelser ska de påföljder som i Madagaskars lagstiftning föreskrivs för sådana överträdelser tillämpas.

EU-fartyg som landar fångst i Madagaskars hamnar ska sträva efter att ställa sina bifångster till förfogande för lokala förädlingsföretag till lokala marknadspriser. På begäran av EU:s fiskeföretag ska fiskeriministeriets regionala avdelningar tillhandahålla en förteckning över lokala förädlingsföretag med kontaktuppgifter.

Tonfiskfartyg från EU som väljer att landa sina fångster i en av Madagaskars hamnar får ett avdrag med 5 EUR per ton som fångats i Madagaskars fiskezon på den avgift som i tillägg 2 anges för det aktuella fartygets fiskekategori.

Ytterligare 5 EUR får dras av om fiskeriprodukterna säljs i en beredningsanläggning i Madagaskar.

KAPITEL VI

KONTROLL

1.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

Varje gång ett EU-fiskefartyg med fisketillstånd inträder i eller utträder ur Madagaskars fiskezon ska Madagaskar underrättas om detta minst tre timmar före inträdet eller utträdet.

I samband med anmälan av inträdet eller utträdet ska fartyget särskilt meddela följande:

a)

Beräknad dag, klockslag och position för in- eller utträdet.

b)

Kvantiteten av varje målart som medförs ombord, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

c)

Kvantiteten av varje bifångstart som medförs ombord, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

Anmälan ska helst göras via e-post eller, om detta inte är möjligt, per fax, till en e-postadress eller ett telefonnummer eller faxnummer som har meddelats av centrumet för fiskerikontroll, med användning av det formulär som bifogas i tillägg 8. Centrumet för fiskerikontroll ska omedelbart bekräfta mottagandet genom e-post eller fax.

Centrumet för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och EU om varje ändring av e-postadressen, faxnumret eller sändningsfrekvensen.

Varje fartyg som ertappas med att bedriva fiskeverksamhet i Madagaskars fiskezon utan att i förväg ha anmält sin närvaro ska betraktas som ett fiskefartyg utan tillstånd.

Den som överträder denna bestämmelse ska ådömas påföljder enligt Madagaskars lagstiftning.

Fångstdeklarationer vid inträde/utträde ska förvaras ombord åtminstone under ett år från och med den dag då rapporten överfördes.

Fiskefartyg från EU som inte har tillstånd att fiska ska göra en deklaration om oskadlig genomfart. Innehållet i denna deklaration ska vara samma innehåll som anges i denna punkt.

2.   Samarbete i kampen mot IUU-fiske

I syfte att stärka fiskeriöverakningen och kampen mot IUU-fisket ska EU- fiskefartyg uppmuntras att anmäla all närvaro av andra fiskefartyg i deras omgivning till centrumet för fiskerikontroll.

3.   Periodisk fångstdeklaration

När ett EU-fartyg bedriver verksamhet i Madagaskars vatten måste befälhavaren på ett EU-fartyg som har fisketillstånd var tredje dag underrätta centrumet för fiskerikontroll om den fångst som gjorts i Madagaskars fiskezon. Första fångstdeklarationen ska lämnas tre dagar efter dagen för inträde i Madagaskars fiskezon.

Var tredje dag ska fartyget i samband med anmälan av sin periodiska fångstdeklaration, särskilt rapportera följande:

a)

Datum, klockslag och position vid deklarationen.

b)

Kvantiteten av varje målart som fångats och medförs ombord under tredagarsperioden, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

c)

Kvantiteten av varje bifångstart som behålls ombord under femdagarsperioden, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

d)

Kvantiteten av varje bifångstart som kastas överbord under tredagarsperioden, identifierad genom sin respektive treställiga alfabetiska FAO-kod och uttryckt i kilogram levande vikt eller, i tillämpliga fall, i antal exemplar.

e)

Produkternas presentationsform.

f)

Tonfiskfartyg som fiskar med snörpvad:

Antal framgångsrika drag med anordningar som samlar fisk (FAD) sedan den förra deklarationen.

Antal framgångsrika drag med fria stim sedan den förra deklarationen.

Antal misslyckade drag.

g)

För tonfiskfartyg som bedriver fiske med flytlinor:

Antal drag sedan den förra deklarationen.

Antal krokar som använts sedan den senaste deklarationen.

Anmälan ska helst göras via e-post eller, om detta inte är möjligt, per fax, till en e-postadress eller ett telefonnummer som har meddelats av centrumet för fiskerikontroll, med användning av den blankett som bifogas i tillägg 8. Centrumet för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta de berörda fartygen och EU om varje ändring av e-postadressen, faxnumret eller sändningsfrekvensen.

Ett fartyg som befinns fiska i Madagaskars fiskezon utan att ha lämnat in sin fångstrapport för tredagarsperioden ska anses vara ett fartyg som fiskar utan tillstånd. Den som överträder denna bestämmelse ska ådömas påföljder enligt Madagaskars lagstiftning.

De periodiska fångstdeklarationerna ska förvaras ombord åtminstone under ett år från och med den dag då deklarationen överfördes.

4.   Inspektion till sjöss

Inspektion till havs i Madagaskars fiskezon av EU-fartyg som innehar ett fisketillstånd ska göras av inspektörer från Madagaskar som tydligt kan identifieras som fiskerikontrollfartyg och fiskeriinspektörer.

Innan de stiger ombord ska de auktoriserade inspektörerna meddela EU-fartyget (på VHF-kanal 16) om sitt beslut att göra en inspektion. Inspektionen ska göras av fiskeinspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet, sina kvalifikationer och uppdragsordern samt att de är inspektörer.

Madagaskars inspektörer ska inte stanna längre ombord på EU-fartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna. De ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, dess fiskeverksamhet och dess last i så liten utsträckning som möjligt.

Efter varje avslutad inspektion ska de auktoriserade inspektörerna upprätta en inspektionsrapport. EU-fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in sina anmärkningar i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fartygets befälhavare.

De auktoriserade inspektörerna ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fartygets befälhavare innan de lämnar fartyget. Vid överträdelse ska en kopia av anmälan av överträdelsen även vidarebefordras till EU i enlighet med kapitel VIII.

5.   Inspektion i hamn vid landning och omlastning

Inspektioner, i en hamn i Madagaskar, av EU-fartyg som landar eller lastar om sin fångst ska utföras av madagaskiska inspektörer som är tydligt identifierade som personer som bemyndigats att utföra fiskekontroller.

Inspektörerna ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer samt visa uppdragsordern innan inspektionen inleds. Madagaskars inspektörer ska inte stanna längre ombord på EU-fartyget än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna och ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, landningen, omlastningen och själva lasten i så liten utsträckning som möjligt.

Efter varje avslutad inspektion ska inspektörerna från Madagaskar upprätta en inspektionsrapport. EU-fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in synpunkter i inspektionsrapporten.

Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av EU-fartygets befälhavare.

Madagaskars inspektörer ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till EU-fartygets befälhavare så snart inspektionen avslutats.

Vid överträdelse ska en kopia av anmälan av överträdelsen även vidarebefordras till EU i enlighet med kapitel VIII.

KAPITEL VII

SYSTEM FÖR SATELLITÖVERVAKNING (VMS)

1.   Fartygens positionsrapporter – VMS-system

EU-fartyg med fisketillstånd ska vara utrustade med ett satellitbaserat kontrollsystem (Vessel Monitoring System, VMS) för att möjliggöra automatisk och kontinuerlig rapportering av deras position, varje timme, till centrumet för fiskerikontroll i flaggstaten.

Varje positionsrapport ska innehålla

a)

Fartygets identifikation.

b)

Fartygets senaste geografiska position (longitud, latitud), med en felmarginal på mindre än 500 meter och med ett konfidensintervall på 99 %.

c)

Datum och klockslag för positionsregistreringen.

d)

Fartygets hastighet och kurs.

Positionsrapporteringarna ska konfigureras enligt det format som anges i tillägg 9.

Den första position som registreras efter inträdet i Madagaskars zon ska identifieras med koden ”ENT”. Samtliga följande positioner ska identifieras med koden ”POS”, utom den första position som registreras efter utträdet ur Madagaskars zon, vilken ska identifieras med koden ”EXT”. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska sörja för automatisk behandling, och i tillämpliga fall, elektronisk överföring av positionsrapporter. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under tre år.

2.   Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

Befälhavaren ska garantera att VMS-systemet ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

EU-fartyg med defekta VMS-system är inte behöriga att segla in i Madagaskars fiskezon.

För fartyg som redan fiskar i Madagaskars fiskezon gäller att om fartygets VMS-system upphör att fungera ska det repareras eller ersättas så snart som möjligt, senast inom 15 dagar. Efter tidsfristens utgång ska fartyget inte längre ha rätt att fiska i Madagaskars zon.

Fartyg med defekta VMS-system som fiskar i Madagaskars zon ska överföra sina positionsrapporter via e-post eller fax till flaggstatens och Madagaskars centrum för fiskerikontroll minst var sjätte timme och meddelandena ska innehålla all obligatorisk information.

3.   Säker rapportering av positionsrapporter till Madagaskar

Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till Madagaskars centrum för fiskerikontroll. Flaggmedlemsstatens och Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål informera varandra om varje ändring av dessa adresser.

Överföringen av positionsrapporter mellan flaggstatens och Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska ske elektroniskt via ett säkert kommunikationssystem.

Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och EU om varje avbrott i den kontinuerliga positionsrapporteringen från ett fartyg som innehar ett fisketillstånd, om det aktuella fartyget inte har anmält utträde ur fiskezonen.

4.   Funktionsfel i kommunikationssystemet

Madagaskar ska se till att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera EU så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter så att en teknisk lösning på problemet kan finnas så snart som möjligt. Eventuella tvister ska lösas i den gemensamma kommittén.

Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporten. Varje överträdelse ska leda till påföljder i enlighet med Madagaskars gällande lagstiftning.

5.   Ändring av rapporteringsfrekvensen

Vid eventuell misstanke om överträdelse som bygger på välgrundade fakta får Madagaskars centrum för fiskerikontroll, med kopia till EU, begära att flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ökar sändningsfrekvensen för fartygets positionsrapporter till var trettionde minut under en fastställd utredningsperiod. Bevismaterialet ska skickas av Madagaskars centrum för fiskerikontroll till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och till EU. Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska utan dröjsmål sända positionsrapporter till

Madagaskars centrum för fiskerikontroll enligt den nya rapporteringsfrekvensen.

Madagaskars centrum för fiskerikontroll ska omedelbart underrätta flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Europeiska kommissionen så snart inspektionsförfarandet har avslutats.

Vid den fastställda utredningsperiodens slut ska Madagaskars centrum för fiskerikontroll informera flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll och EU om en eventuell uppföljning.

KAPITEL VIII

ÖVERTRÄDELSER

Underlåtenhet att iaktta en eller flera av de regler och bestämmelser som anges i protokollet, åtgärderna för förvaltning och bevarande av de levande marina resurserna eller Madagaskars fiskerilagstiftning kan bestraffas med böter, eller med tillfällig indragning, återkallande eller utebliven förnyelse av fartygets fisketillstånd.

1.   Behandling av överträdelser

Överträdelser som begås i Madagaskars fiskezon av ett EU-fartyg som har ett fisketillstånd i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga ska anges i en inspektionsrapport.

Det faktum att befälhavaren, vid en inspektion ombord, undertecknar inspektionsrapporten ska inte påverka fartygsägarens rätt att försvara sig mot anklagelsen om överträdelse. Om befälhavaren vägrar att underteckna inspektionsrapporten ska det i inspektionsrapporten anges skäl för denna vägran, med uppgiften ”vägrar underteckna”.

För varje överträdelse som begås i Madagaskars fiskezon av ett EU-fartyg med fisketillstånd ska en anmälan av överträdelsen och dess påföljder för befälhavaren eller fiskeföretaget sändas direkt till fartygsägarna enligt de förfaranden som föreskrivs i Madagaskar fiskerilagstiftning. En kopia av anmälan ska inom 72 timmar skickas till flaggstaten och till EU.

2.   Arrest av ett fartyg

Vid en konstaterad överträdelse får varje EU-fartyg som bryter mot lagen tvingas avbryta sin fiskeverksamhet och, om fartyget befinner sig till havs, tvingas gå till en hamn i Madagaskar, i enlighet med Madagaskars gällande lagstiftning.

Madagaskar ska inom högst 24 timmar på elektronisk väg underrätta EU om varje arrest av ett EU-fartyg med fisketillstånd. I anmälan ska anges skäl för arresten och/eller kvarhållandet.

Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska Madagaskars centrum för fiskerikontroll inom en dag från och med underrättelsen om arresten av fartyget, organisera ett informationsmöte för att klargöra de förhållanden som lett till arresten av fartyget och presentera de eventuella följderna. En företrädare för flaggstaten och en företrädare för fartygsägaren får delta i informationsmötet.

3.   Påföljder i samband med överträdelsen – förlikningsförfarande

Påföljderna för överträdelsen ska fastställas av Madagaskar i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

Ett förlikningsförfarande ska inledas mellan Madagaskars myndigheter och EU-fartyget innan de rättsliga förfarandena inleds för att utröna om problemet kan lösas i godo. En företrädare för fartygets flaggstat får delta i förlikningsförfarandet. Förlikningsförfarandet ska avslutas senast 72 timmar efter anmälan av arresten av fartyget.

4.   Rättslig förfarande – bankgaranti

Om förlikningsförfarandet misslyckas och överträdelsen hänförs till behörig domstol, ska den fartygsägare som är ansvarig för överträdelsen ställa en bankgaranti till förmån för Madagaskars statskassa till ett belopp som ska fastställas av Madagaskar och ska täcka kostnaderna för arresten, det uppskattade bötesbeloppet och eventuell kompensationsersättning. Bankgarantin ska blockeras till dess att det rättsliga förfarandet har avslutats.

Bankgarantin ska utan dröjsmål frisläppas och återlämnas till fartygsägaren i enlighet med nedanstående, så snart avgörandet avgivits

a)

i sin helhet, om ingen påföljd utdöms,

b)

i resterande delar, om påföljden leder till ett bötesbelopp som är lägre än bankgarantin.

Madagaskar ska underrätta EU om resultaten av det rättsliga förfarandet inom åtta dagar efter det att avgörandet avges.

5.   Frisläppande av fartyget och besättningen

Fartyget och dess besättning ska ges tillstånd att lämna hamnen så snart påföljden enligt förlikningsförfarandet reglerats, eller så snart bankgarantin ställts till förmån för statskassan. Fartyget ska släppas och besättningen få lämna hamnen

a)

så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller

b)

så snart den garanti som avses ovan har ställts och godkänts av fiskeriministeriet, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

KAPITEL IX

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.   Antal sjömän för påmönstring

Ägare till notfartyg för tonfiskfiske eller till fartyg för fiske med flytlinor ska mönstra på medborgare i AVS-länderna på följande villkor och med följande förbehåll:

a)

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske ska minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i tredjeländers fiskezon ha sitt ursprung i AVS-staterna.

b)

För flottan av fartyg för fiske med flytlinor ska minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskeåret i tredjelands fiskezon ha sitt ursprung i AVS-staterna.

Fartygsägarna ska sträva efter att mönstra på ytterligare sjömän från Madagaskar.

2.   Sjömännens avtal

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet ska gälla fullt ut för de sjömän som anställs på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Anställningsavtal för AVS-sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen eller deras fackföreningar eller ombud. De undertecknande parterna ska ges varsin kopia. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av tillämpligt socialt trygghetssystem, med liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

3.   Sjömännens lön

AVS-sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras ombud ska komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras ombud. AVS-sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

4.   Sjömannens skyldigheter

Sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstring, ska fartygsägaren automatiskt vara befriad från skyldigheten att anställa sjömannen.

KAPITEL X

OBSERVATÖRER

1.   Observation av fiskeverksamhet

Båda parter är eniga om att respektera de skyldigheter som följer av Indiska oceanens tonfiskkommissions resolutioner om programmet för vetenskapliga observationer.

I enlighet med de skyldigheterna ska följande bestämmelser gälla för observatörerna, utom vid utrymmesbegränsningar på grund av säkerhetsbestämmelser:

Fartyg som har rätt att fiska i Madagaskars vatten enligt partnerskapsavtalet om fiske ska ta ombord observatörer som utses av de madagaskiska myndigheterna för att kontrollera efterlevnaden av ovannämnda skyldigheter på nedanstående villkor.

På begäran av de madagaskiska myndigheterna ska EU-fiskefartyg ta ombord observatörer och målet ska vara att 10 % av fartygen med fisketillstånd ska omfattas av detta. Fartyg med en dräktighet under 100 GT ska emellertid inte omfattas.

2.   Utsedda fartyg och observatörer

Madagaskars myndigheter ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör. Förteckningen ska hållas uppdaterad. Den ska sändas till Europeiska kommissionen så snart den har upprättats.

Madagaskars myndigheter ska underrätta de berörda fartygsägarna om namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på deras fartyg senast 15 dagar före det datum som planerats för observatörens ombordgående.

Observatören ska inte stanna längre ombord på fartyget än vad som krävs för att utföra observatörsuppgifterna.

3.   Observatörens lön

Kostnaderna i samband med ombordstigning och landstigning för observatören ska betalas av fartygsägaren. Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av Madagaskars myndigheter.

För varje fartyg som mönstrar på en observatör ska fartygsägaren bidra med 20 EUR per dag som observatören befinner sig ombord. Detta belopp ska betalas in till det observatörsprogram som förvaltas av centrumet för fiskerikontroll.

4.   Ombordstigningsvillkor

Ombordstigningsvillkoren för observatören, särskilt hur lång tid som ska tillbringas ombord, ska fastställas enligt gemensam överenskommelse mellan fartygsägaren eller dennes ombud och Madagaskar.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatörens logi ombord är dock beroende av fartygets tekniska struktur.

Fartygsägaren ska stå för kostnaderna för observatörens kost och logi.

Befälhavaren ska inom sitt ansvarsområde vidta alla åtgärder som krävs för att garantera observatörens fysiska säkerhet och psykiska välbefinnande.

Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Observatören ska ha tillträde till alla kommunikationsmedel och handlingar ombord, samt till handlingar som rör fartygets fiskeverksamhet, särskilt fiskeloggbok, frysloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som är direkt knutna till observatörens tjänsteutövning.

5.   Observatörens ombord- och avstigning

Observatören ska gå ombord i en hamn som utses av fartygsägaren.

Fartygsägaren eller dennes ombud ska med tio dagars varsel före ombordstigningen underrätta Madagaskar om dag, klockslag och hamn för observatörens ombordstigning. Om observatören tas ombord i ett annat land ska kostnaderna för resan till ombordstigningshamnen betalas av fartygsägaren.

Om observatören inte inställer sig för ombordstigning inom tolv timmar från utsatt datum och klockslag, ska fartygsägaren automatiskt vara löst från skyldigheten att ta ombord observatören.

Fartyget får då lämna hamnen och inleda sin fiskeverksamhet.

Om observatören inte stiger iland i en hamn i Madagaskar ska fartygsägaren stå för alla kostnader för kost och logi under den tid som observatören väntar på hemflygning.

Om fartyget inte är på plats i den överenskomna hamnen på den fastställda tidpunkten då observatören ska tas ombord ska fartygsägaren betala ersättning för de kostnader som observatören har under väntetiden (kost och logi).

Om fartyget inte infinner sig och inte har informerat centrumet för fiskerikontroll får Madagaskar upphäva fartygets fisketillstånd.

6.   Observatörens skyldigheter

Under hela den tid som observatören befinner sig ombord ska denne

a)

vidta lämpliga åtgärder för att inte avbryta eller hindra fiskeinsatser,

b)

respektera egendom och utrustning ombord,

c)

respektera konfidentialiteten för alla fartygshandlingar.

Observatörerna ska lämna sina synpunkter via radio, fax eller e-post minst en gång i veckan när fartyget bedriver fiske i Madagaskars fiskezon, inklusive uppgifter om fångstmängden och bifångstmängden ombord och eventuella andra uppgifter som krävs av myndigheten.

7.   Observatörens rapport

Innan observatören lämnar fartyget ska observatören överlämna en rapport om sina observationer till fartygets befälhavare. Fartygets befälhavare ska ha rätt att föra in synpunkter i observatörens rapport. Rapporten ska undertecknas av observatören och befälhavaren. Observatören ska överlämna en kopia av rapporten till befälhavaren.

Observatören ska lämna in sin rapport till Madagaskar, som ska vidarebefordra en kopia till EU inom 15 arbetsdagar från den dag då observatören lämnade fartyget.

FÖRTECKNING ÖVER TILLÄGG

Tillägg 1

Blankett för licensansökan

Tillägg 2

Tekniska specifikationer

Tillägg 3

Koordinaterna (latitud och longitud) för Madagaskars fiskezon

Tillägg 4

Madagaskars fiskezon

Tillägg 5

Geografiska koordinater för och karta över den fiskezon som är förbjuden för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Tillägg 6

Fiskeloggbok – Fångstdeklarationsblankett för notfartyg för tonfiskfiske

Tillägg 7

Fiskeloggbok – Fångsdeklarationsblankett för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Tillägg 8

Blankett för deklarationer om utträde och inträde i fiskezonen

Tillägg 9

Format för positionsrapport (VMS)

Tillägg 1

Blankett för licensansökan

MADAGASKARS FISKERIMINISTERIUM

ANSÖKAN OM LICENS FÖR ATT BEDRIVA INDUSTRIELLT FISKE FÖR UTLÄNDSKA FARTYG

1.

Fartygsägarens namn: …

2.

Fartygsägarens adress: …

3.

Ombudets eller agentens namn: …

4.

Adress till fartygsägarens ombud eller lokala agent: …

5.

Befälhavarens namn: …

6.

Fartygets namn: …

7.

Registreringsnummer: …

8.

Faxnummer: …

9.

E-postadress: …

10.

Radioanropssignal: …

11.

Fartyget byggt (datum) i (ort): …

12.

Flaggstat: …

13.

Registreringshamn: …

14.

Riggningshamn: …

15.

Längd (total): …

16.

Bredd (total): …

17.

Bruttotonnage (GT): …

18.

Lastrumskapacitet: …

19.

Kyl- och fryskapacitet: …

20.

Motortyp och -effekt: …

21.

Fiskeredskap: …

22.

Antal besättningsmän: …

23.

Kommunikationssystem: …

24.

Anropssignal: …

25.

Igenkänningssignal: …

26.

Fiske som ska bedrivas: …

27.

Landningshamn: …

28.

Fiskezoner: …

29.

Målarter: …

30.

Giltighetstid: …

31.

Särskilda villkor: …

Yttrande från generaldirektoratet för fiske och vattenbruk: …

Anmärkningar från fiskeriministeriet: …

Tillägg 2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fiskezon:

Utanför 20 sjömil från baslinjen. Zon angiven i tilläggen 3 och 4.

En skyddszon på tre nautiska mil omkring nationella anordningar som samlar fisk ska respekteras.

Zonerna Banc de Leven och Banc de Castor, vars koordinater anges i tillägg 5, är förbjudna för fartyg som bedriver fiske med flytlinor och som omfattas av detta protokoll.

Tillåtet redskap:

Not

Flytlinor

Bifångster:

Efterlevnad av Indiska oceanens tonfiskkommissions rekommendationer

Avgifter för fartygsägare/motsvarande fångster:

Fartygsägarens avgift per fiskat ton

35 EUR/ton

Fartygsägarnas årliga förskott:

4 900 EUR för 140 ton per notfartyg för tonfiskfiske

3 675 EUR för 105 ton per fartyg som bedriver fiske med flytlinor, på mer än 100 GT

1 750 EUR för 50 ton per fartyg som bedriver fiske med flytlinor, på högst 100 GT

Antal fartyg med tillstånd att fiska

40 notfartyg

34 fartyg som bedriver fiske med flytlinor på mer än 100 GT

22 fartyg som bedriver fiske med flytlinor på högst 100 GT

Övriga

Avgift per stödfartyg: 2 500 EUR per fartyg

Sjömän:

För flottan av notfartyg för tonfiskfiske gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskesäsongen för tonfisk i tredjeländers fiskezon ska ha sitt ursprung i AVS-staterna.

För flottan av fartyg som bedriver fiske med flytlinor gäller att minst 20 procent av de sjömän som anställs under fiskeåret i tredjelands fiskezon ska ha sitt ursprung i AVS-staterna.

Fartygsägarna ska sträva efter att mönstra på ytterligare sjömän från Madagaskar.

Observatörer:

På begäran av de madagaskiska myndigheterna ska EU-fiskefartygen mönstra på en observatör i syfte att nå en täckningsgrad på 10 % av fartygen med tillstånd. Fartyg med en dräktighet under 100 GT omfattas dock inte av denna åtgärd.

För varje fartyg som mönstrar på en observatör ska fartygsägaren bidra med 20 EUR per dag ombord. Detta belopp ska betalas in till det observatörsprogram som förvaltas av centrumet för fiskerikontroll.

Tillägg 3

KOORDINATER (LATITUD OCH LONGITUD) FÖR MADAGASKARS FISKEZON

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


AVGRÄNSNING AV DEN FÖRBJUDNA ZONEN

(i grader och minuter)

Punkt

Latitud

Longitud

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38O

3

11°53S

48°00O

4

12°18S

48°14O

5

12°30S

48°05O

6

12°32S

47°58O

7

12°56S

47°47O

8

13°01S

47°31O

9

12°53S

47°26O

Tillägg 4

Image

Tillägg 5

Geografiska koordinater för och karta över den fiskezon som är förbjuden för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Punkt

Latitud

Longitud

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38O

3

11°53S

48°00O

4

12°18S

48°14O

5

12°30S

48°05O

6

12°32S

47°58O

7

12°56S

47°47O

8

13°01S

47°31O

9

12°53S

47°26O

Tillägg 6

Fiskeloggbok – Fångstdeklarationsblankett för notfartyg för tonfiskfiske

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Tillägg 7

Fiskeloggbok – Fångstdeklarationsblankett för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Image

Tillägg 8

Blankett för deklarationer om utträde och inträde i fiskezonen

RAPPORTERINGSFORMAT

1.   RAPPORTERINGSFORMAT FÖR INTRÄDE (MINST TRE TIMMAR INNAN INTRÄDET SKER)

MOTTAGARE: MADAGASKARS CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

ÅTGÄRDSKOD: INTRÄDE

FARTYGETS NAMN: …

INTERNATIONELL RADIOANROPSSIGNAL: …

FLAGGSTAT: …

TYP AV FARTYG: …

LICENSNUMMER: …

POSITION VID INTRÄDET: …

DATUM OCH KLOCKSLAG (UTC) FÖR INTRÄDE: …

TOTAL KVANTITET FISK OMBORD I KG: …

YFT (Gulfenad tonfisk/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (Bonit/Skipjack/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (Storögd tonfisk/Bigeye tuna/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (Långfenad tonfisk/Albacore tuna/Thunnus alalunga) i KG: …

ÖVRIGA (ANGE VILKA) i KG: …

2.   RAPPORTERINGSFORMAT FÖR UTTRÄDE (MINST TRE TIMMAR INNAN UTTRÄDET SKER)

MOTTAGARE: MADAGASKARS CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

ÅTGÄRDSKOD: UTTRÄDE

FARTYGETS NAMN: …

INTERNATIONELL RADIOANROPSSIGNAL: …

FLAGGSTAT: …

TYP AV FARTYG: …

LICENSNUMMER: …

POSITION VID UTTRÄDET: …

DATUM OCH KLOCKSLAG (UTC) FÖR UTTRÄDE: …

TOTAL KVANTITET FISK OMBORD I KG: …

YFT (Gulfenad tonfisk/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (Bonit/ Skipjack/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (Storögd tonfisk/Bigeye tuna/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (Långfenad tonfisk/Albacore tuna/Thunnus alalunga) i KG: …

ÖVRIGA (ANGE VILKA) i KG: …

3.   RAPPORTERINGSFORMAT FÖR VECKOFÅNGST (VAR TREDJE DAG NÄR FARTYGET BEDRIVER VERKSAMHET I MADAGASKARS VATTEN)

MOTTAGARE: MADAGASKARS CENTRUM FÖR FISKERIKONTROLL

ÅTGÄRDSKOD: VERKSAMHET

FARTYGETS NAMN: …

INTERNATIONELL RADIOANROPSSIGNAL: …

FLAGGSTAT: …

TYP AV FARTYG: …

LICENSNUMMER: …

TOTAL KVANTITET FISK OMBORD I KG: …

YFT (Gulfenad tonfisk/Yellowfin tuna/Thunnus albacares) i KG: …

SKJ (Bonit/ Skipjack/Katsuwonus pelamis) i KG: …

BET (Storögd tonfisk/Bigeye tuna/Thunnus obesus) i KG: …

ALB (Långfenad tonfisk/Albacore tuna/Thunnus alalunga) i KG: …

ÖVRIGA (ANGE VILKA) i KG: …

ANTAL DRAG SEDAN SENASTE RAPPORTEN: …

Alla rapporter ska skickas till den behöriga myndigheten till följande faxnummer eller e–postadress:

Fax: +261 20 22 490 14

E-post: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Tillägg 9

Format för positionsrapport (VMS)

ÖVERFÖRING AV VMS-MEDDELANDEN TILL MADAGASKAR POSITIONSRAPPORT

Dataelement

Kod

Obligatorisk (O)/ Ej obligatorisk (F)

Innehåll

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

O

Meddelandeuppgift – mottagare. Landets treställiga alfabetiska ISO-kod

Avsändare

FR

O

Meddelandeuppgift – avsändare. Landets treställiga alfabetiska ISO-kod

Flaggstat

FS

F

 

Typ av meddelande

TM

O

Meddelandeuppgift – typ av meddelande, ”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer (flaggstatens treställiga ISO-kod följd av ett nummer)

Distriktsbeteckning

XR

O

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud

LA

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S ggmm (WGS-84)

Longitud

LO

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter Ö/V ggmm (WGS-84)

Kurs

CO

O

Fartygets kurs på en 360-gradig skala

Hastighet

SP

O

Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Datum

DA

O

Uppgift om fartygets position – datum för registrering av position UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Uppgift om fartygets position – tidpunkt för registrering av position UTC (TTMM)

Slut på rapport

ER

O

Systemuppgift – anger att rapporten är avslutad

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

Ett dubbelt snedstreck (//) och en kod anger överföringens början.

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

Frivilliga uppgifter ska införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapport”.


31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/43


RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2012

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

(2012/827/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 november 2006 antog rådet förordning (EG) nr 1801/2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (nedan kallat partnerskapsavtalet) (1).

(2)

Rådet har bemyndigat kommissionen att förhandla fram ett nytt protokoll (nedan kallat det nya protokollet) som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion när det gäller fiske. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 26 juli 2012.

(3)

Det gällande protokollet till detta partnerskapsavtal löpte ut den 31 juli 2012.

(4)

För att garantera att det inte uppstår något avbrott i EU-fartygens verksamhet fastställs i det nya protokollet möjligheten att tillämpa protokollet provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

(5)

Det nya protokollet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år (nedan kallat protokollet) bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med artikel 9, från och med dagen för dess undertecknande, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående har avslutats.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 343, 8.12.2006, s. 1.


PROTOKOLL

Om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan europeiska unionen och islamiska republiken mauretanien under en period av två år

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   I den tabell som bifogas detta protokoll fastställs de fiskemöjligheter som medges enligt artiklarna 5 och 6 i avtalet och de ska gälla från och med den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll träder i kraft.

2.   Tillträdet till fiskeresurserna i Mauretaniens fiskezoner medges de utländska flottorna i den mån det finns ett överskott, enligt definitionen i artikel 62 i FN:s havsrättskonvention (1), och efter det att de nationella mauretanska flottornas utnyttjandekapacitet beaktats.

3.   I enlighet med den mauretanska lagstiftningen ska Mauretanien, för varje fiske, fastställa de mål som måste uppnås vad gäller fysisk planering och hållbar förvaltning samt den tillåtna fångstvolymen, i överensstämmelse med yttrandet från det ansvariga mauretanska havsforskningsorganet och de behöriga regionala fiskerorganisationerna.

4.   Enligt detta protokoll garanteras Europeiska unionens flottor företräde till de överskott som finns tillgängliga i Mauretaniens fiskezoner. De fiskemöjligheter som tilldelas Europeiska unionens flottor, enligt bilaga 1 till protokollet, ska tas ur de tillgängliga överskotten och ha företräde framför fiskemöjligheter som tilldelas andra utländska flottor med tillstånd att fiska i Mauretaniens fiskezoner.

5.   Alla tekniska åtgärder för bevarande, utveckling och förvaltning vad gäller resurserna, samt finansiella villkor och avgifter i samband med utfärdandet av fisketillstånd, enligt vad som anges för varje fiske i bilaga 1 till detta protokoll, kommer att vara tillämpliga på alla utländska industriella flottor som bedriver verksamhet i Mauretaniens fiskezoner enligt tekniska villkor som motsvarar dem som gäller för Europeiska unionens flottor.

6.   Enligt artikel 6 i avtalet får fartyg som för en EU-medlemsstats flagg endast bedriva fiske i Mauretaniens fiskezoner om de har ett fisketillstånd som har utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i bilaga 1 till detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den årliga ekonomiska ersättningen som avser tillträde till Mauretaniens fiskezoner för Europeiska unionens fartyg och som anges i artikel 7 i avtalet fastställs till sextiosju (67) miljoner EUR.

2.   Dessutom föreskrivs ett ekonomiskt stöd på tre (3) miljoner EUR för införandet av en nationell politik för ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

3.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 7 och 10 i detta protokoll.

4.   Unionen ska betala den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 för EU-fartygens tillträde till Mauretaniens fiskezoner senast tre (3) månader efter det att den provisoriska tillämpningen trätt i kraft för det första året, och för de efterföljande åren senast på årsdagen för protokollets ikraftträdande.

Artikel 3

Vetenskapligt samarbete

1.   De två parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Mauretaniens fiskezoner på grundval av principerna om ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och de marina ekosystemen.

2.   Under det här protokollets giltighetstid ska de två parterna samarbeta för att följa utvecklingen vad gäller fiskeresursernas tillstånd och fisket i Mauretaniens fiskezoner. I detta syfte ska den oberoende gemensamma vetenskapliga kommittén sammanträda minst en gång om året, omväxlande i Mauretanien och i Europa. Som tillägg till artikel 4.1 i avtalet kan, vid behov, deltagandet i den oberoende gemensamma vetenskapliga kommittén utvidgas till oberoende forskare samt till observatörer, företrädare för berörda parter eller företrädare för regionala fiskeriförvaltningsorgan som till exempel COPACE.

3.   Den oberoende gemensamma vetenskapliga kommitténs uppdrag avser följande verksamheter:

a)

Utarbeta en årlig vetenskaplig rapport om de fisken som omfattas av detta protokoll.

b)

Identifiera och för gemensamma kommittén föreslå genomförande av program eller åtgärder som rör specifika vetenskapliga frågor och som kan förbättra förståelsen för dynamiken inom de olika fiskena, tillståndet för resurserna och de marina ekosystemens utveckling.

c)

Analysera de vetenskapliga frågeställningar som uppstår under genomförandet av detta protokoll och, om nödvändigt, formalisera ett vetenskapligt utlåtande enligt ett förfarande som godkänts genom konsensus i kommittén.

d)

Sammanställa och analysera uppgifterna rörande ansträngning och fångster i vart och ett av segmenten i varje nationellt fiske (både Europeiska unionens fisken och fisken utanför Europeiska unionen) som pågår i Mauretaniens fiskezoner, när det gäller resurser och fisken som omfattas av detta protokoll.

e)

Planera genomförandet av de årliga utvärderingar som bidrar till beståndsutvärderingsprocessen och som gör det möjligt att fastställa de fiskemöjligheter och de utnyttjandemöjligheter som garanterar bevarande av resurserna och deras ekosystem.

f)

På eget initiativ eller på begäran av gemensamma kommittén eller en av parterna, formulera alla sådana vetenskapliga utlåtanden om målen, strategierna och förvaltningsåtgärderna som anses nödvändiga för ett hållbart utnyttjande av de bestånd och fisken som omfattas av detta protokoll.

g)

Vid behov och inom ramen för gemensamma kommittén föreslå ett program för översyn av fiskemöjligheterna, med tillämpning av artikel 1 i detta protokoll.

Artikel 4

Översyn av fiskemöjligheter

1.   Parterna kan, inom ramen för gemensamma kommittén, anta åtgärder enligt artikel 1 i detta protokoll, som innebär en översyn av fiskemöjligheterna I sådant fall ska den ekonomiska ersättningen höjas i motsvarande grad samt tidsproportionellt.

2.   Vad avser de fiskekategorier som inte omfattas av det gällande protokollet får de två parterna, i enlighet med artikel 6.2 i avtalet, inbegripa nya fiskemöjligheter på grundval av bättre vetenskapliga utlåtanden som validerats av den oberoende gemensamma vetenskapliga kommittén och som antagits av gemensamma kommittén.

3.   Den gemensamma kommittén kommer att hålla sitt första möte senast tre (3) månader från och med detta protokolls ikraftträdande.

Artikel 5

Uppsägning till följd av en minskad utnyttjandegrad vad avser fiskemöjligheter

Om en minskad utnyttjandegrad konstateras vad avser fiskemöjligheterna ska Europeiska unionen med brevförsändelse underrätta den mauretanska avtalsparten om sin avsikt att säga upp protokollet. Uppsägningen ska träda i kraft inom fyra (4) månader från och med underrättelsen.

Artikel 6

Ekonomiskt stöd till främjandet av ett ansvarsfullt och hållbart fiske

1.   Det ekonomiska stöd som avses i artikel 2.2 uppgår till tre (3) miljoner EUR om året och är avsett att bidra till utvecklingen av ett hållbart och ansvarsfullt fiske i Mauretaniens fiskezoner, i överensstämmelse med de strategiska målen för bevarande av fiskeresurserna och en bättre integration av sektorn i den nationella ekonomin.

2.   Stödet är ett offentligt utvecklingsstöd som är oberoende av det stöd som avser tillträdet för Europeiska unionens fiskefartyg till Mauretaniens fiskezoner, och det är avsett att bidra till genomförandet av sektorsanpassade nationella strategier för en hållbar utveckling inom fiskesektorn å ena sidan och för skydd av miljön i de skyddade marina kustområdena å andra sidan, samt är avsett att bidra till det gällande strategidokumentet för minskad fattigdomen.

3.   Det ekonomiska stödet enligt detta protokoll kommer att börja utbetalas så snart finansministeriet har överfört de outnyttjade medlen från sektorsstöd 2008-2012 (beloppet kommer att fastställas efter en översyn från båda parters sida) till kontot för särskilda anslag (CAS) för fiske och dessa medel har utnyttjats i enlighet med den plan för utnyttjande som Mauretanien meddelat i förväg.

4.   Det ekonomiska stödet grundar sig på en resultatinriktad strategi. Utbetalningen kommer att ske i delbetalning enligt ramar som fastställts i gemensamma kommittén.

5.   Mauretanien ska förbinda sig att en gång i halvåret offentliggöra anbudsförfaranden och kontrakt för de projekt som finansieras med detta stöd, samt garantera att de åtgärder som genomförs synliggörs enligt de förfaranden som anges i bilaga 2.

Artikel 7

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkning eller tillämpning av detta protokoll och dess bilagor ska bli föremål för överläggningar mellan parterna i den gemensamma kommitté som anges i artikel 10 i avtalet, om så krävs vid ett extraordinärt möte.

2.   Tillämpningen av protokollet kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om överläggningarna i gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 ovan inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som önskar avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen meddela detta minst fyra (4) månader före den dag då avbrottet är avsett att träda i kraft.

4.   Vidare kan tillämpningen av detta protokoll avbrytas om betalningar uteblir. I så fall ska ministeriet underrätta Europeiska kommissionen om den uteblivna betalningen. Europeiska kommissionen ska göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 30 arbetsdagar efter att den har tagit emot anmälan.

Vid utebliven betalning eller om det inte finns något giltigt skäl till utebliven betalning, ska de behöriga mauretanska myndigheterna ha rätt att avbryta tillämpningen av protokollet. De ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

Tillämpningen av protokollet ska återupptas så snart betalningen i fråga har gjorts.

5.   De två parterna är ense om att protokollet, vid brott mot de mänskliga rättigheterna, kan avbrytas på grundval av artikel 9 i Cotonouavtalet.

Artikel 8

Tillämplig nationell lagstiftning

Om inte annat följer av de bestämmelser som fastställs i protokollet och i protokollets bilaga 1, ska hamntjänster som utnyttjas av och proviantering som görs av de fartyg som är verksamma med stöd av detta protokoll och bilaga I omfattas av nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga i Mauretanien.

Artikel 9

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilagor ska tillämpas under två år från och med dagen för provisorisk tillämpning, det vill säga dagen för undertecknandet med förbehåll för uppsägning.

Artikel 10

Uppsägning

1.   Om en av parterna har för avsikt att säga upp protokollet ska denna skriftligen underrätta den andra parten om detta minst fyra (4) månader före den dag då uppsägningen kommer att träda i kraft.

2.   I och med en underrättelse enligt punkt 2 ska överläggningar inledas mellan parterna.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilagor träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Förenta nationernas havsrättskonvention (med bilagor, slutakt och rättelseprotokoll till slutakten av den 3 mars 1986 och den 26 juli 1993), undertecknad i Montego Bay den 10 december 1982 – Förenta nationernas fördragssamling, 16.11.1994, vol. 1834, I-31363, s. 3-178.

BILAGA 1

VILLKOR FÖR EU-FARTYGS FISKE I MAURETANIENS FISKEZONER

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges, ska varje hänvisning till en behörig myndighet vad avser Europeiska unionen (EU) eller Mauretanien avse följande:

—   För Europeiska unionen: Europeiska kommissionen genom Europeiska unionens delegation i Nouakchott (kontaktpunkt).

—   För Mauretanien: ministeriet med ansvar för fiske genom avdelningen med ansvar för planering och samarbete (kontaktpunkt), nedan kallat ministeriet.

2.   Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon (EEZ)

Mauretanien ska före protokollets ikraftträdande meddela Europeiska unionen de geografiska koordinaterna för landets exklusiva ekonomiska zon (EEZ) samt landets baslinje som utgörs av lågvattenlinjen.

3.   Identifiering av fartyg

3.1

Identifieringsmärkning ska för varje fartyg från Europeiska unionen överensstämma med Europeiska unionens regler på området. Dessa regler ska meddelas ministeriet innan protokollet träder i kraft. En eventuell ändring av reglerna ska anmälas till ministeriet minst en månad innan den träder i kraft.

3.2

Fartyg som döljer sin märkning, sitt namn eller sitt registreringsnummer ska omfattas av påföljder enligt gällande mauretansk lag.

4.   Bankkonton

Innan protokollet träder i kraft ska Mauretanien meddela Europeiska unionen uppgifter om det/de bankkonto/bankkonton (BIC och IBAN-nummer) på vilket/vilka Europeiska unionens fartyg ska sätta in de belopp som de ska betala inom ramen för protokollet. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

5.   Betalningar

5.1

Betalningarna ska göras i euro enligt följande:

Avgifter: genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för Mauretaniens statskassa.

Utgifter för den särskilda avgiften: genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för fiskeriövervakningen.

Böter: genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för Mauretaniens statskassa.

5.2

De belopp som avses i punkt 1 ovan ska anses som faktiskt mottagna om statskassan eller ministeriet, på grundval av meddelanden från Mauretaniens centralbank, bekräftar detta.

KAPITEL II

LICENSER

Detta kapitel ska tillämpas om inte annat följer av de utförliga särskilda bestämmelser som föreskrivs i kapitel XI för fartyg som bedriver riktat fiske efter långvandrande bestånd.

Vid tillämpning av denna bilaga ska den licens som utfärdas av Mauretanien till Europeiska unionens fartyg vara likvärdig med det fisketillstånd som förskrivs i Europeiska unionens gällande lagstiftning.

1.   Dokumentation som krävs för licensansökan

För varje fartyg som för första gången ansöker om licens ska Europeiska unionen till ministeriet lämna en ifylld blankett för fiskelicensansökan enligt förlagan i tillägg 1 till denna bilaga.

1.1

När fartygsägaren ansöker om licens första gången ska följande bifogas:

En av flaggstaten attesterad kopia av det internationella mätbrevet där fartygets tonnage i GT fastställs, bestyrkt av de godkända internationella organen.

Ett nytaget färgfoto av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan och attesterat av de behöriga myndigheterna i flaggstaten. Fotot ska minst ha måtten 15 × 10 cm.

De handlingar som krävs för inskrivning i Mauretaniens nationella fartygsregister. Inskrivningen är gratis. Inspektionen i samband med registreringen i Mauretaniens nationella fartygsregister är helt och hållet administrativ.

1.2

Vid ändring av ett fartygs tonnage ska ägaren till det berörda fartyget lämna in en av flaggstaten attesterad kopia av det nya mätbrevet med tonnaget uttryckt i GT, samt de dokument som motiverar denna ändring, bland annat en kopia av den ansökan som fartygsägaren lämnade in till de behöriga myndigheterna, myndigheternas godkännande och en närmare beskrivning av de ändringar som gjorts.

På samma sätt ska ett nytt foto bestyrkt av flaggstatens behöriga myndigheter lämnas in om fartygets struktur eller yttre förändras.

1.3

Ansökningar om fiskelicenser ska endast lämnas in för fartyg för vilka de dokument som krävs enligt punkterna 1.1 och 1.2 ovan har lämnats in.

2.   Fartyg som är berättigade att fiska

2.1

Varje fartyg som önskar fiska inom ramen för det här protokollet måste vara inskrivet i registret över Europeiska unionens fiskeflotta och ha behörighet att fiska i Mauretaniens fiskezoner.

2.2

För att ett fartyg ska vara behörigt får varken fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget ha förbjudits att fiska i Mauretanien. Deras mellanhavanden med Mauretaniens administration ska vara ordnade i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Mauretanien.

3.   Ansökan om licens

3.1

Kommissionen ska, för varje licens, en gång i kvartalet till ministeriet överlämna förteckningar över de fartyg i varje fiskekategori som ansöker om att få fiska inom de gränser som fastställts i de tekniska specifikationerna till protokollet, minst en (1) månad innan giltighetsperioden börjar för de begärda licenserna. Till dessa förteckningar ska fogas bevis på erlagd betalning. Licensansökningar som inte kommit in inom nämnda tidsfrist behöver inte att behandlas.

3.2

Förteckningarna ska, för varje fiskekategori, ange följande:

Antalet fartyg.

För varje fartyg, de viktigaste tekniska egenskaperna i enlighet med registret över unionens fiskeflotta.

Fiskeredskap.

Utestående betalningar (beloppen redovisade per rubrik).

Antalet mauretanska sjömän.

4.   Utfärdande av licenser

4.1

Ministeriet ska utfärda fartygens licenser efter det att fartygsägarens ombud lagt fram handlingar som styrker att betalningar gjorts för varje fartyg (kvitton utfärdade av Mauretaniens statskassa) i enlighet med kapitel I, minst tio (10) dagar innan licenserna börjar gälla. Licenserna kan erhållas från ministeriets avdelningar i Nouadhibou eller i Nouakchott.

4.2

Licenserna ska bland annat innehålla uppgift om giltighetstid, fartygets tekniska egenskaper, antalet mauretanska sjömän och betalningsreferenser för avgifterna samt om villkor rörande utövandet av fiskeverksamhet i enlighet med relevanta tekniska specifikationer.

4.3

Fartyg som tilldelas licens ska tas upp i förteckningen över fartyg med fisketillstånd, vilken ska överföras samtidigt till övervakningen och Europeiska unionen.

4.4

Ministeriet ska skicka ett meddelande om de licensansökningar som det avvisat till Europeiska unionen. I förekommande fall ska ministeriet lämna ett tillgodohavande för de eventuella inbetalningar som gjorts för dessa ansökningar, efter avdrag av eventuella innestående böter.

5.   Licensernas giltighet och användning

5.1

Licensen är endast giltig under den period som täcks av den betalade avgiften och enligt de villkor som anges i den tekniska specifikationen.

Licenserna utfärdas för perioder om 2 månader för räkfiske och för 3, 6 eller 12 månader för övriga fiskekategorier. De kan förnyas.

Licenserna börjar gälla den första dagen i den begärda perioden.

Licensernas giltighetsperiod ska fastställas på grundval av kalenderårsperioder; den första perioden inleds den dag då detta protokoll träder i kraft och löper ut den 31 december samma år. Den sista perioden löper ut när till protokollets tillämpningsperiod löper ut. En licens får inte börja gälla under en årsperiod och upphöra att gälla under följande årsperiod.

5.2

Varje licens ska utfärdas i ett visst fartygs namn; den får inte överlåtas. Vid förlust av ett fartyg eller då ett fartyg tvingats till långvarigt stillaliggande på grund av ett allvarligt tekniskt fel, ska dock licensen för det ursprungliga fartyget ersättas med en licens för ett annat fartyg som tillhör samma fiskekategori, utan att det tonnage som godkänts för detta fartyg får överskridas.

5.3

Om det vid ersättning av en licens visar sig nödvändigt att göra kompletterande justeringar av betalda belopp, ska dessa göras innan ersättningslicens utfärdas.

6.   Besiktning

6.1

Varje fartyg från Europeiska unionen ska en gång om året samt efter ändring av fartygets tonnage eller efter byte av fiskekategori som får till följd att andra fiskeredskap kommer att användas, infinna sig i Nouadhibous hamn för att genomgå de besiktningar som föreskrivs i gällande bestämmelser. Besiktningarna ska utföras inom 48 timmar från det att fartyget har anlöpt hamn.

Besiktningsvillkoren för tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor fastställs i kapitel XI i denna bilaga.

6.2

Efter besiktningen ska ett intyg om överensstämmelse utfärdas till fartygets befälhavare; intygets giltighetstid överensstämmer med licensens och får i praktiken förlängas utan kostnad för de fartyg som förnyar sin licens under året. Intyget ska alltid förvaras ombord. Det ska dessutom innehålla exakta uppgifter om de pelagiska fartygens omlastningskapacitet.

6.3

Besiktningen syftar till att kontrollera att de tekniska egenskaperna och redskapen ombord är förenliga med bestämmelserna och att bestämmelserna i fråga om det mauretanska manskapet efterlevs.

6.4

Besiktningskostnaderna ska fartygsägarna stå för och de fastställs enligt den taxa som fastställs i mauretansk lagstiftning och som meddelats Europeiska unionen via EU:s delegation. Kostnaderna får inte överstiga de belopp som normalt betalas av andra fartyg för samma typ av tjänst.

6.5

Om någon av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ovan inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina förpliktelser.

KAPITEL III

AVGIFTER

1.   Avgifter

Avgifterna ska beräknas för varje fartyg på grundval av de årsavgifter som fastställs i de tekniska specifikationerna i protokollet. Avgiftsbeloppen omfattar alla skatter och avgifter, förutom den särskilda avgiften, hamn- eller serviceavgifter.

2.   Särskild avgift

Den särskilda avgiften för fartyg för industrifiske ska erläggas i utländsk valuta, i enlighet med den lag genom vilken den särskilda avgiften införs enligt följande:

 

Kräftdjur, bläckfiskar och demersala arter:

< 99

50 000

100–200

100 000

200–400

200 000

400–600

400 000

> 600

600 000

 

Fiskekategori (långvandrande och pelagiska arter):

< 2 000

50 000

2 000-3 000

150 000

3 000-5 000

500 000

5 000-7 000

750 000

7 000-9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

Med undantag för kategorierna 5 och 6 ska den särskilda avgiften erläggas på grundval av ett helt kvartal eller flera kvartal, oavsett om en eventuell biologisk återhämtningsperiod faller inom den perioden.

Omräkningskursen (MRO/EUR) vid betalning av den särskilda avgiften för ett kalenderår ska vara genomsnittskursen för det föregående året, vilken beräknas av Mauretaniens centralbank och meddelas ministeriet senast den 1 december året före dess tillämpning.

Ett kvartal motsvarar en tremånadersperiod som börjar antingen den 1 oktober, den 1 januari, den 1 april eller den 1 juli, med undantag för protokollets första och sista period.

3.   Avgifter in natura

Ägarna till pelagiska fartyg från Europeiska unionen som fiskar inom ramen för detta protokoll ska bidra till politiken för utdelning av fisk till förmån för behövande befolkningsgrupper; bidraget ska uppgå till 2 % av omlastade pelagiska fångster. Denna bestämmelse utesluter uttryckligen varje annan form av obligatoriska bidrag.

4.   Avräkning av avgifterna för tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Europeiska unionen ska för varje tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor fastställa en slutavräkning av de avgifter som fartyget ska erlägga för sitt fiskeår under det föregående kalenderåret, eller under det innevarande året vad avser protokollets sista tillämpningsår; slutavräkningen ska fastställas på grundval av fartygets elektroniska fångstdeklarationer som bekräftats av de vetenskapliga institut som avses ovan.

Europeiska unionen ska meddela Mauretanien och fartygsägaren denna slutavräkning före den 15 juli det år som följer på det år under vilket fångsterna togs. När slutavräkningen avser det innevarande året ska den meddelas Mauretanien senast en (1) månad före den dag då protokollet löper ut.

Mauretanien får bestrida slutavräkningen inom 30 dagar efter dagen för meddelandet, på grundval av styrkande uppgifter. Om oenighet uppstår mellan parterna ska förlikning inledas i den gemensamma kommittén. Om Mauretanien inte bestrider slutavräkningen inom fristen på 30 dagar ska slutavräkningen betraktas som godkänd.

Om slutavräkningen överskrider den i förväg erlagda fasta avgiften för licensen ska fartygsägaren betala det återstående beloppet inom 45 dagar från och med Mauretaniens godkännande av slutavräkningen. Om slutavräkningen är lägre än den i förväg betalda fasta avgiften, ska det återstående beloppet inte återbetalas till fartygsägaren.

KAPITEL IV

FÅNGSTDEKLARATION

1.   Fiskeloggbok

1.1

Fartygens befälhavare är skyldiga att varje dag föra in all specificerad verksamhet i fiskeloggboken varav en förlaga återfinns i tillägg 2 till denna bilaga. Fiskeloggboken kan eventuellt ändras i enlighet med mauretansk lag. Detta dokument ska fyllas i korrekt och läsligt samt undertecknas av fartygets befälhavare. För fartyg som fiskar efter långvandrande arter ska bestämmelserna i kapitel XI i denna bilaga tillämpas.

1.2

Vid varje fiskeresas slut ska fartygets befälhavare överlämna fiskeloggboken i original till övervakningen. Fartygsägaren ska inom 15 arbetsdagar översända en kopia av fiskeloggboken till medlemsstatens nationella myndigheter och till kommissionen, via delegationen.

1.3

Om någon av bestämmelserna i punkterna 1.1 och 1.2 ovan inte följs ska detta, utan att det påverkar tillämpningen av påföljder enligt mauretansk lag, medföra att fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina förpliktelser.

1.4

Mauretanien och Europeiska unionen ska parallellt med varandra sträva efter att få till stånd en elektronisk fiskeloggbok senast vid utgången av protokollets första tillämpningsår.

2.   Bilaga till fiskeloggbok (landnings- och omlastningsdeklarationer)

2.1

Vid landning eller omlastning ska fartygens befälhavare korrekt och läsligt fylla i och underteckna fiskeloggbokens bilaga; en förlaga finns i tillägg 6 till denna bilaga.

2.2

När en landning avslutas ska fartygsägaren översända bilagan till fiskeloggboken i original till övervakningen inom 30 dagar. Inom samma frist ska en kopia skickas till medlemsstatens nationella myndigheter och till kommissionen via delegationen. För pelagiska fartyg är fristen 15 dagar.

2.3

Vid avslutad godkänd omlastning ska fartygsägaren omedelbart överlämna fiskeloggbokens bilaga i original till övervakningen, med kopia till ministeriet. Inom 15 dagar ska en kopia skickas till medlemsstatens nationella myndigheter och till kommissionen via delegationen.

2.4

Om någon av bestämmelserna i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 ovan inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina förpliktelser.

3.   Uppgifternas trovärdighet

De uppgifter som lämnas i de handlingar som avses i punkterna ovan måste stämma överens med det faktiska fisket för att kunna utgöra en av grunderna för övervakningen av fiskeresursernas utveckling.

När det gäller minimistorlekar för fångst som behålls ombord på fartygen gäller mauretansk lag enligt tillägg 4.

I tillägg 5 finns en förteckning över omräkningsfaktorerna för fångsterna beroende av om fisken är utan huvud/hel och/eller rensad/hel.

4.   Tolerans för avvikelser

På grundval av ett representativt urval får avvikelsen mellan de fångster som deklareras i fiskeloggboken och den fångstbedömning som görs vid en inspektion eller en lossning inte vara högre än

9 % för färsk fisk,

4 % för fryst icke-pelagisk fisk,

2 % för fryst pelagisk fisk.

5.   Bifångster

Bifångsterna specificeras i de tekniska specifikationerna som ingår i detta protokoll. De bestämmelser som gäller för bifångster ska anges i de utfärdade licenserna. Vid överskridande av de fastställda procentsatserna för tillåtna bifångster kan en påföljd utdömas.

6.   Överträdelse i samband med fångstdeklarationer

Om bestämmelserna rörande fångstdeklarationerna inte efterlevs följer automatisk indragning av licensen till dess att fartygsägaren fullgjort sina skyldigheter; detta påverkar inte de påföljder som förskrivs i protokollet.

7.   Deklaration av sammanlagd fångst

Före varje kvartalsslut ska Europeiska unionen på elektronisk väg underrätta Mauretanien om de sammanlagda kvantiteter som fångats av EU-fartygen under det föregående kvartalet avseende samtliga kategorier.

Uppgifterna ska redovisas per månad, per typ av fiske, per fartyg och per art.

I tillägg 5 anges omräkningsfaktorerna för pelagiskt fiske vad avser presentationsformerna utan huvud/hel och/eller rensad/hel.

KAPITEL V

LANDNINGAR OCH OMLASTNINGAR

1.   Landningar

1.1

Den demersala flottan omfattas av skyldigheten att landa.

1.2

Särskilda undantag kan på fartygsägarens begäran beviljas räkfiskeflottan under extremt varma perioder, framför allt månaderna augusti och september.

1.3

Skyldigheten att landa omfattar ingen lagrings- och beredningsskyldighet.

1.4

Den pelagiska flotta som bedriver fiske utan frysanläggning (färsk fisk) omfattas av skyldigheten att landa inom gränserna för beredningskapaciteten i Nouadhibou och enligt marknadsefterfrågan.

1.5

Den sista fiskeresan (den fiskeresa som föregår utträde ur Mauretaniens fiskezoner och en frånvaro som inte får vara kortare än tre månader) omfattas inte av skyldigheten att landa. För räkfartygen ska denna period vara två månader.

1.6

Befälhavaren på ett fartyg från Europeiska unionen ska minst 48 timmar i förväg (respektive 24 timmar för fartyg som fiskar utan frysanläggning) via fax eller e-post, med kopia till Europeiska unionens delegation, underrätta hamnmyndigheterna i Nouadhibou (PAN) och övervakningen om dagen för landning, varvid följande uppgifter ska lämnas:

a)

Namnet på det fiskefartyg som utför landningen.

b)

Planerat datum och klockslag för landningen.

c)

Kvantitet (uttryckt i kg levande vikt för varje art som ska landas eller omlastas, identifierad genom sin treställiga FAO-kod).

Övervakningen ska inom 12 timmar från mottagande av underrättelsen ovan meddela befälhavaren eller dennes ombud sitt medgivande med vändande fax eller e-post och med kopia till Europeiska unionens delegation.

1.7

Fartyg från Europeiska unionen som landar fångst i en hamn i Mauretanien ska vara befriade från alla former av skatter eller skatteliknande avgifter utöver de hamnavgifter och hamnutgifter som gäller för mauretanska fartyg på samma villkor.

Fiskeriprodukter ska omfattas av en ekonomisk tullordning enligt gällande mauretansk lag. De ska därför vara befriade från tullförfaranden och tullavgifter eller tulliknande avgifter när de anländer till den mauretanska hamnen eller vid export och ska betraktas som varor i tillfällig transitering (tillfälligt upplag).

Det är fartygsägaren som beslutar om destinationen för fartygets produktion. Produktionen kan beredas, lagras enligt tullförfarande, säljas i Mauretanien eller exporteras (i utländsk valuta).

Vid försäljning i Mauretanien till den mauretanska marknaden ska samma avgifter och beskattning gälla som för mauretanska fiskeriprodukter.

Vinsten får exporteras utan ytterligare avgifter (befrielse från tullavgifter och tulliknande skatter).

2.   Omlastning

2.1

Pelagiska fartyg med frysanläggning och som i enlighet med intyget om överensstämmelse får omlasta, ska omfattas av skyldighet att omlasta vid boj 10 på redden utanför Nouadhibous autonoma hamn, med undantag för den sista fiskeresan.

2.2

Fartyg från Europeiska unionen som landar fångst i Nouadhibous autonoma hamn ska vara befriade från alla former av skatter eller skatteliknande avgifter utöver de hamnavgifter och hamnutgifter som gäller för mauretanska fartyg på samma villkor.

2.3

Den sista fiskeresan (den fiskeresa som föregår utträde ur Mauretaniens fiskezoner och en frånvaro som inte får vara kortare än tre månader) omfattas inte av skyldigheten att omlasta.

2.4

Den mauretanska parten förbehåller sig rätten att neka omlastning om det transporterande fartyget har bedrivit olagligt, odeklarerat eller oreglerat fiske inom eller utanför Mauretaniens fiskezoner.

KAPITEL VI

KONTROLL

1.   Inträde i och utträde ur Mauretaniens fiskezon

1.1

Med undantag för tonfiskfartyg, fartyg som bedriver fiske med flytlinor och fartyg för pelagiskt fiske (för vilka tidsfristerna styrs av bestämmelserna i kapitlen XI och XV i bilaga I) ska fartyg från Europeiska unionen som är verksamma inom ramen för detta avtal att meddela följande:

a)

Inträden:

Inträden ska anmälas minst 36 timmar i förväg tillsammans med följande upplysningar:

Fartygets position vid tidpunkten för meddelandet.

Dag, datum och ungefärlig tidpunkt för inträdet i Mauretaniens fiskezoner.

De fångster, angivna per art, som finns ombord vid den tidpunkt då meddelandet görs, för de fartyg som tidigare har angivit innehav av en fiskelicens för en annan fiskezon i underregionen. I detta fall ska övervakningen få tillgång till fiskeloggboken för denna andra fiskezon, och den eventuella kontrollens varaktighet får inte överstiga den tidsfrist som anges i punkt 4 i detta kapitel.

b)

Utträden:

Utträden ska anmälas minst 48 timmar i förväg tillsammans med följande upplysningar:

Fartygets position vid tidpunkten för meddelandet.

Dag, datum och ungefärlig tidpunkt för utträdet ur Mauretaniens fiskezon.

De fångster, angivna per art, som finns ombord vid den tidpunkten då meddelandet görs.

1.2

Fartygsägarna ska till övervakningen meddela sina fartygs inträde i och utträde ur Mauretaniens fiskezoner via telefax, e-post eller vanlig post till de faxnummer och de adresser som anges i tillägg 1 i denna bilaga. Vid kommunikationssvårigheter via dessa kanaler kan upplysningarna undantagsvis skickas via Europeiska unionen.

En eventuell ändring av dessa nummer eller adresser ska anmälas till Europeiska unionen via delegationen 15 dagar innan den träder i kraft.

1.3

Under närvaron i Mauretaniens fiskezoner ska Europeiska unionens fartyg ständigt uppmärksamma de internationella anropsfrekvenserna (VHF-kanal 16 eller HF 2 182 KHz).

1.4

Vid mottagande av meddelande om utträde ur fiskezonen förbehåller de mauretanska myndigheterna sig rätten att genomföra en kontroll av fartygen före utträdet, i form av en stickprovskontroll på redden utanför Nouadhibous eller Nouakchotts hamnar.

Dessa kontroller får pågå i högst sex timmar för pelagiska fartyg (kategorierna 7 och 8) och högst tre timmar för övriga kategorier.

1.5

Om bestämmelserna i punkterna ovan inte följs ska följande påföljder tillämpas:

a)

Vid det första tillfället:

Fartyget omdirigeras, om möjligt.

Lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan.

Fartyget åläggs böter motsvarande det lägsta beloppet i det intervall som fastställs i mauretansk lag.

b)

Vid det andra tillfället:

Fartyget omdirigeras, om möjligt.

Lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan.

Fartyget åläggs böter motsvarande det högsta beloppet i det intervall som fastställs i mauretansk lag.

Licensen annulleras för återstoden av giltighetstiden.

c)

Vid det tredje tillfället:

Fartyget omdirigeras, om möjligt.

Lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan.

Licensen dras slutgiltigt in.

Befälhavaren och fartyget förbjuds fiska i Mauretanien.

1.6

Om det fartyg som begått överträdelsen avviker, ska ministeriet meddela kommissionen och medlemsstaten detta, så att de påföljder som föreskrivs i punkt 1.5 ovan kan tillämpas.

2.   Inspektion till sjöss

Inspektion till havs i Mauretaniens fiskezon av fartyg från Europeiska unionen som innehar ett fisketillstånd ska göras av fartyg och inspektörer från Mauretanien som tydligt kan identifieras som fiskerikontrollfartyg och fiskeriinspektörer.

Mauretaniens inspektörer ska underrätta EU-fartyget om beslutet om inspektion före ombordstigningen. Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer.

Mauretaniens inspektörer ska inte stanna längre ombord på ett fartyg från Europeiska unionen än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna. De ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, dess fiskeverksamhet och dess last i så liten utsträckning som möjligt. Inspektionen bör inte pågå i mer än 3 timmar för pelagiska fartyg och i mer än 1,5 timmar för övriga fartygskategorier.

Under inspektioner till sjöss, vid omlastningar och vid landningar ska befälhavare på fartyg från Europeiska unionen underlätta ombordstigningen för de mauretanska inspektörerna och deras arbete ombord, bland annat genom att se till att den hantering som inspektörerna bedömt vara nödvändigt utförs.

Efter varje avslutad inspektion ska de mauretanska inspektörerna upprätta en inspektionsrapport. Befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen ska ha rätt att lämna kommentarer i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen.

De mauretanska inspektörerna ska, innan de lämnar fartyget, utfärda en kopia av inspektionsrapporten till befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen. Mauretanien ska sända en kopia av inspektionsrapporten till Europeiska unionen inom fyra dagar från inspektionsdagen.

3.   Inspektion i hamn

Inspektion i hamn av fartyg från Europeiska unionen som landar eller omlastar fångster som tagits i Mauretaniens fiskezoner ska utföras av mauretanska inspektörer som tydligt kan identifieras som fiskeriinspektörer.

Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer. Mauretaniens inspektörer ska inte stanna längre ombord på fartyget från Europeiska unionen än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna och ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, landningen eller omlastningen av lasten i så liten utsträckning som möjligt. Inspektionen får inte vara längre än själva landningen eller omlastningen.

Efter varje avslutad inspektion ska Mauretaniens inspektörer upprätta en inspektionsrapport. Befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen ska ha rätt att lämna kommentarer i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen.

Mauretaniens inspektörer ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen så snart inspektionen avslutats. Mauretanien ska sända en kopia av inspektionsrapporten till Europeiska unionen inom 24 timmar från och med inspektionen.

4.   System för ömsesidig observation vid kontroller på land

Parterna ska besluta att införa ett gemensamt observationssystem för kontroller på land. Parterna ska utse företrädare som ska närvara vid kontroller och inspektioner ledda av respektive nationella kontrollorgan och som får utföra observationer med avseende på genomförandet av detta protokoll.

Dessa företrädare ska ha

yrkesmässiga kvalifikationer,

lämplig erfarenhet av fiske,

ingående kunskaper om bestämmelserna i avtalet och i detta protokoll.

När företrädarna deltar i inspektioner ska dessa genomföras av de nationella övervakningsmyndigheterna och företrädarna får inte på eget initiativ utöva de nationella tjänstemännens övervakningsbefogenheter.

När företrädarna följer med nationella tjänstemän ska de ha tillträde till de fartyg, lokaler och dokument som inspekteras av tjänstemännen, så att de kan samla in de uppgifter (dock ej personuppgifter) som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag.

Företrädarna ska följa med på de nationella kontrollmyndigheternas besök i hamnarna ombord på fartygen vid kaj, vid offentliga auktionslokaler, hos grossister, i kyllager och andra lokaler som är knutna till landning och lagring av fisken före den första försäljningen på det territorium där det första utsläppandet på marknaden sker.

Var fjärde månad ska företrädarna upprätta och lämna in en rapport rörande de kontroller som de närvarat vid. Rapporten ska lämnas till de behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska sända en kopia till den andra avtalsparten.

Parterna ska besluta att utföra minst två årliga inspektioner, omväxlande i Mauretanien och i Europa.

4.1   Sekretess

Den företrädare som närvarar vid ömsesidig kontroll ska behandla egendom och utrustning ombord på fartygen och andra installationer med respekt samt respektera det faktum att alla de handlingar som han har tillgång till är sekretessbelagda. Båda parter ska enas om att säkerställa att genomförandet sker under strängaste iakttagande av sekretessen.

Företrädaren ska endast meddela resultatet av sitt arbete till sina egna behöriga myndigheter.

4.2   Plats

Detta program ska tillämpas i landningshamnarna i Europeiska unionen och i de mauretanska hamnarna.

4.3   Finansiering

Varje avtalspart ska stå för alla kostnader för sin företrädare vid ömsesidiga kontroller inbegripet kostnader för resor och uppehälle.

KAPITEL VII

SATELLITÖVERVAKNING (VMS-SYSTEM)

Satellitövervakningen av Europeiska unionens fartyg ska ske via en dubbel överföring enligt ett trepartssystem som införs i experimentellt syfte under hela tillämpningsperioden för detta protokoll, i enlighet med följande:

(1)

EU-fartyg – flaggstatens centrum för fiskerikontroll – Mauretaniens centrum för fiskerikontroll

(2)

EU-fartyg – Mauretaniens centrum för fiskerikontroll – flaggstatens centrum för fiskerikontroll

1.   Överföringsregler

Varje positionsmeddelande ska innehålla följande information:

a)

Fartygsidentifikation.

b)

Fartygets senaste geografiska position (longitud, latitud), med positionsfel på mindre än 500 meter och med en noggrannhetsgrad på 99 %.

c)

Datum och klockslag för positionsregistreringen.

d)

Fartygets hastighet och kurs.

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Mauretaniens centrum för fiskerikontroll ska säkerställa automatisk behandling och, om möjligt, elektronisk överföring av positionsmeddelandena. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under tre år.

2.   Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

Befälhavaren ska se till att fartygets VMS-system ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

Om det uppstår tekniskt fel i fiskefartygets utrustning för permanent satellitövervakning, eller om den inte fungerar, ska fartygets befälhavare i god tid faxa den information som anges i punkt 5 till flaggstatens kontrollcentrum och till Mauretaniens centrum för fiskerikontroll. Under sådana omständigheter ska en sammanfattande positionsrapport skickas var fjärde timme. Denna sammanfattande positionsrapport ska inbegripa de positionsrapporter som fartygets befälhavare registrerat med en timmas mellanrum i enlighet med punkt 5.

Flaggstatens kontrollcentrum ska omedelbart vidarebefordra meddelandena till Mauretaniens centrum för fiskerikontroll. Defekt utrustning ska repareras eller ersättas inom högst fem dagar. Efter denna tidsfrist måste fartyget i fråga lämna Mauretaniens fiskezoner eller anlöpa en mauretansk hamn. Vid allvarliga tekniska problem som kräver ytterligare tid kan ett undantag på högst 15 dagar beviljas på befälhavarens begäran. I sådant fall ska bestämmelserna i punkt 7 förbli tillämpliga och alla fartyg, utom tonfiskfartyg, ska gå i hamn för att ta ombord en mauretansk vetenskaplig observatör.

3.   Säker överföring av positionsmeddelanden mellan flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Mauretanien

Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till Mauretaniens centrum för fiskerikontroll och vice versa. Flaggmedlemsstatens och Mauretaniens respektive centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål informera varandra om varje ändring av dessa adresser.

Överföringen av positionsrapporterna mellan flaggstatens och Mauretaniens centrum för fiskerikontroll ska ske elektroniskt enligt ett säkert kommunikationssystem.

Mauretaniens centrum för fiskerikontroll ska på elektronisk väg och utan dröjsmål informera flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Europeiska unionen om varje avbrott i mottagandet av konsekutiva positionsmeddelanden från ett fartyg som innehar ett fisketillstånd, om det berörda fartyget inte har anmält sitt utträde ur Mauretaniens fiskezoner.

4.   Funktionsfel i kommunikationssystemet

Mauretanien ska se till att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera Europeiska unionen så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter, för en så snabb teknisk lösning på problemet som möjligt. Vid oenighet ska förlikning inledas i gemensamma kommittén.

Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporterna. Alla överträdelser kommer att omfattas av påföljder enligt protkollet.

KAPITEL VIII

ÖVERTRÄDELSER

1.   Besöksrapport och överträdelseprotokoll

Besöksrapporten, vari det redogörs för omständigheterna och skälen till överträdelsen, ska undertecknas av fartygets befälhavare, som kan lägga till eventuella kommentarer och förbehåll. En kopia av rapporten ska skickas till övervakningen. Underskriften ska inte inskränka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

Övervakningen ska upprätta ett överträdelseprotokoll som på ett troget sätt återger de överträdelser som konstaterats och angivits i den besöksrapport som upprättats efter fartygskontrollen.

Överensstämmelsen vad avser de tekniska egenskaperna i enlighet med besiktningen (kapitel II) bör beaktas vid kontrollen.

2.   Överträdelseanmälan

Vid överträdelse ska övervakningen skicka en rapport om överträdelsen samt rapporten från inspektionsbesöket med post till företrädaren för fartyget. Övervakningen ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

Om det rör sig om en överträdelse som inte kan upphöra till sjöss ska fartygets befälhavare på övervakningens begäran föra sitt fartyg till hamnen i Nouadhibou. Vid en överträdelse, som fartygets befälhavare erkänner och som kan upphöra till sjöss, får fartyget fortsätta att fiska.

I båda fallen får fartyget fortsätta att fiska när den konstaterade överträdelsen har upphört.

3.   Överträdelseregler

I enlighet med detta protokoll kan överträdelser regleras antingen genom förlikning eller genom rättsligt förfarande.

Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska Mauretanien, vid behov, på Europeiska unionens begäran och inom tre (3) arbetsdagar från och med underrättelsen om arresten av fartyget, organisera ett informationssammanträde för att klargöra de förhållanden som lett till arresten av fartyget och presentera de eventuella följderna. En företrädare för flaggstaten och en företrädare för fartygsägaren ska ges möjlighet att närvara vid informationssammanträdet.

Därefter ska övervakningen kalla in förlikningskommissionen. All information om förlikningsförfarandet eller det rättsliga förfarandet vid överträdelser begångna av fartyg från Europeiska unionen ska utan dröjsmål meddelas Europeiska unionen. Fartygsägaren får vid behov företrädas av två personer vid förlikningskommissionen, genom undantag beviljat av förlikningskommissionens ordförande.

Det eventuella bötesbeloppet ska betalas genom överföring senast 30 dagar efter förlikningen. Om fartyget önskar utträda ur Mauretaniens fiskezoner ska betalningen ske före utträdet. En kvittens från statskassan eller, andra dagar än arbetsdagar, en SWIFT-överföring som bestyrkts av Mauretaniens centralbank (Banque Centrale de Mauretanie, BCM) styrker att böterna betalats så att fartyget kan frisläppas.

Om förlikningen misslyckas ska ministeriet utan dröjsmål överlämna ärendet till Mauretaniens åklagare. Fartygsägaren ska enligt gällande bestämmelser ställa en bankgaranti för eventuella böter. Fartyget frisläpps inom 72 timmar från och med den dag då bankgarantin ställs. Bankgarantin ska inte kunna dras tillbaka förrän det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska frisläppas av ministeriet så snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Om utgången blir böter ska bötesbeloppet betalas enligt gällande lagstiftning, enligt vilken bankgarantin ska frisläppas om bötesbeloppet har betalats senast 30 dagar efter domen.

Fartyget ska släppas och besättningen tillåtas lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller

så snart den bankgaranti som avses i punkt 5 ovan har ställts och godkänts av ministeriet, i avvaktan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

KAPITEL IX

PÅMÖNSTRING AV MAURETANSKA SJÖMÄN

1.

Med undantag för notfartyg för tonfiskfiske, som är skyldiga att påmönstra en (1) mauretansk sjöman per fartyg, och tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor, som är skyldiga att påmönstra tre (3) mauretanska sjömän per fartyg, ska 60 % av sjömännen på varje fartyg från Europeiska unionen under hela den tid fartyget faktiskt befinner sig i Mauretaniens fiskezoner vara mauretanska sjömän som påmönstras efter att ha valts ut från en förteckning som upprättats av ministeriet; officerare ingår inte i denna avräkning. Vid påmönstring av mauretanska officerare under utbildning ska deras antal emellertid räknas av från antalet mauretanska sjöman.

2.

Fartygsägaren eller dennes företrädare ska meddela ministeriet namnen på de mauretanska sjömän som mönstrar på fartyget, med uppgift om deras befattning i besättningen.

3.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som anställs på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

4.

Anställningsavtal för mauretanska sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen och/eller deras fackförening eller ombud i samråd med den behöriga mauretanska myndigheten; de undertecknande parterna ska få varsin kopia av anställningsavtalet. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det sociala trygghetssystem som är tillämpligt på dem och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

5.

Fartygsägaren eller dennes företrädare ska senast två månader efter licensens utfärdande lämna en kopia av avtalet, i vederbörlig ordning styrkt av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, direkt till ministeriet.

6.

Lönen för mauretanska sjömän ska betalas av fartygsägarna. Den ska fastställas innan utfärdandet av licenser och genom ömsesidig överenskommelse mellan fartygsägarna eller deras företrädare och de berörda mauretanska sjömännen eller deras företrädare. De lönevillkor som är tillämpliga på mauretanska sjömän kan emellertid inte vara sämre än de som är tillämpliga på mauretansk besättning och måste respektera, eller gå utöver, ILO:s standarder.

7.

Om en eller flera av de sjömän som är anställda ombord inte infinner sig vid fartygets planerade avgångstid, kan fartyget inleda sin planerade färd efter att ha informerat de behöriga myndigheterna i avgångshamnen om det otillräckliga antalet sjömän och efter att ha uppdaterat sin besättning. De behöriga myndigheterna ska underrätta övervakningen.

8.

Fartygsägaren ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att fartyget senast vid nästa fiskeresa mönstrar på det antal sjömän som krävs enligt detta avtal.

9.

Om det av andra skäl än de som anges i föregående punkt inte sker någon påmönstring av mauretanska sjömän, ska ägarna till de berörda fartygen från Europeiska unionen inom tre månader betala ett schablonbelopp på 20 EUR per sjöman och fiskedag i Mauretaniens fiskezon.

10.

Betalningen för att inte ha mönstrat på sjömän ska beräknas efter det faktiska antalet fiskedagar och inte efter licensens giltighetstid.

11.

Beloppet ska användas till utbildning av mauretanska fiskare och betalas in på det konto som anges i kapitel I, allmänna bestämmelser för denna bilaga.

12.

Två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli, ska Europeiska unionen till ministeriet skicka en förteckning över mauretanska sjömän som mönstrat på fartyg från Europeiska unionen, med uppgifter enligt manskapslistan och om på vilka fartyg de mönstrats på.

13.

Om fartygsägarna vid upprepade tillfällen inte mönstrar på det föreskrivna antalet mauretanska sjömän ska, om inte annat följer av punkt 7 ovan, fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort denna skyldighet.

KAPITEL X

VETENSKAPLIGA OBSERVATÖRER

Det ska upprättas ett vetenskapligt observationssystem ombord på fartygen från Europeiska unionen.

1.

Båda parter ska, för varje fiskekategori, utse minst två fartyg per år som ska ta ombord en mauretansk vetenskaplig observatör; detta gäller inte notfartyg för tonfiskfiske, som ska ta ombord vetenskapliga observatörer på ministeriets begäran. Ett fartyg får endast ta ombord en vetenskaplig observatör åt gången.

Den vetenskapliga observatören ska stanna ombord på fartyget under en hel fiskeresa. På uttrycklig begäran från en av parterna får dock tiden ombord fördelas över flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden av ett visst fartygs planerade fiskeresor.

2.

Ministeriet ska meddela Europeiska unionen namnen på de vetenskapliga observatörer som utsetts och som innehar erforderliga handlingar, minst sju arbetsdagar före den planerade ombordstigningsdagen.

3.

Ministeriet ska stå för alla kostnader förbundna med observatörens verksamhet, inklusive lön, arvode samt traktamente.

4.

Ministeriet ska vidta alla åtgärder som krävs för den vetenskapliga observatörens ombordstigning respektive landstigning.

Ombord ska samma villkor gälla för den vetenskapliga observatören som för fartygets befäl.

Den vetenskapliga observatören ska ha tillgång till alla hjälpmedel som är nödvändiga för tjänsteutövningen. Befälhavaren ska ge observatören tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för tjänsteutövningen, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, dvs. fiskeloggbok, bilaga till denna och skeppsdagbok, samt tillträde till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta observationsarbetet.

5.

Den vetenskapliga observatören ska anmäla sig hos befälhavaren för det utsedda fartyget dagen före det datum som fastställts för ombordstigningen. Om den vetenskapliga observatören inte inställer sig ska fartygets befälhavare underrätta ministeriet och Europeiska unionen. I detta fall har fartyget rätt att lämna hamnen. Ministeriet kan dock, utan dröjsmål och på egen bekostnad, vidta åtgärder för att påmönstra en ny vetenskaplig observatör, men utan att störa fartygets fiskeverksamhet.

6.

Den vetenskapliga observatören ska ha

yrkesmässiga kvalifikationer,

lämplig erfarenhet av fiske och ingående kunskaper om bestämmelserna i detta protokoll.

7.

Den vetenskapliga observatören ska se till att de fartyg från Europeiska unionen som bedriver fiske i Mauretaniens fiskezon följer bestämmelserna i detta protokoll.

Den vetenskapliga observatören ska avge rapport om detta. Uppdraget omfattar särskilt att

observera fartygens fiskeverksamhet,

notera fartygens position vid fiske,

genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program,

göra en sammanställning över de fiskeredskap och maskstorleken på de nätredskap som används.

8.

Allt observationsarbete ska begränsas till fiskeverksamhet och därmed förbunden verksamhet som regleras av detta protokoll.

9.

Den vetenskapliga observatören ska

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att ombordstigningen och närvaron ombord på fartyget varken avbryter eller hindrar fisket,

använda de instrument och mätmetoder som är godkända för mätning av maskstorleken hos de nätredskap som används inom ramen för detta protokoll,

behandla egendom och utrustning ombord med respekt samt respektera det faktum att alla de handlingar som tillhör fartyget är sekretessbelagda.

10.

I slutet av observationsperioden och innan den vetenskapliga observatören lämnar fartyget ska denne upprätta en rapport enligt förlagan i tillägg 9 till denna bilaga. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de kommentarer som han eller hon anser relevanta och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när den vetenskapliga observatören går i land samt till ministeriet och till Europeiska unionen.

KAPITEL XI

FARTYG SOM FISKAR EFTER LÅNGVANDRANDE BESTÅND

1.

Licenser för notfartyg för tonfiskfiske, tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och fartyg som bedriver fiske med flytlinor ska utfärdas för perioder som sammanfaller med kalenderåren, utom för detta protokolls första och sista tillämpningsår.

Så snart inbetalningen av förskottet styrkts ska ministeriet utfärda licensen och föra in fartyget i förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska samt vidarebefordra denna till övervakningen och Europeiska unionen.

2.

Innan licensen utfärdas ska fartyg som för första gången fiskar enligt avtalet inspekteras enligt gällande lagstiftning. Kontrollerna får ske i en utländsk hamn enligt överenskommelse. Fartygsägaren ska stå för samtliga kostnader i samband med sådan inspektion.

3.

För att underlätta upprepade in- och utträden i fiskezonen kan de fartyg som har fiskelicenser i länder i underregionen, i licensansökan ange land, arter och giltighetstid för sina licenser.

4.

Licenserna ska utfärdas efter överföring till det konto som anges i kapitel I av ett schablonbelopp motsvarande det förskott som anges i de tekniska specifikationerna i protokollet. För det första och det sista protokollsåret ska detta schablonbelopp fastställas i proportion till licensens giltighetstid.

När det gäller den särskilda avgiften ska den betalas proportionellt till den tid som fartyget befunnit sig i Mauretaniens fiskezon. Varje månatlig betalning ska täcka en period om 30 faktiska fiskedagar. Denna bestämmelse innebär att avgiften inte är delbar, och därför ska hela avgiften betalas för varje påbörjad period.

Ett fartyg som har fiskat i 1–30 dagar under ett år ska betala avgift för en månad. Den andra månatliga betalningen ska betalas efter den första perioden på 30 dagar osv.

Ytterligare månatliga betalningar ska betalas senast tio dagar efter den första dagen i varje ytterligare period.

5.

Loggbok (enligt Iccats förlaga som återfinns i tillägg 3 till denna bilaga) ska föras ombord på fartygen för varje fiskeperiod som tillbringas i de mauretanska vattnen. Den ska fyllas i även vid utebliven fångst.

6.

Med förbehåll för de kontroller som Mauretanien kan önska utföra, ska Europeiska unionen före den 15 juni varje år förse ministeriet med en avräkning av de avgifter som ska betalas för det föregående fiskeåret på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare har lämnat, och som bestyrkts av vetenskapliga institut ansvariga för bekräftelse av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) och IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

7.

Tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor ska iaktta samtliga rekommendationer som antas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

8.

För protokollets sista tillämpningsår ska avräkningen för det föregående fiskeåret lämnas senast fyra månader efter det att protokollet har löpt ut.

9.

Den slutgiltiga avräkningen ska skickas till berörda fartygsägare som, från den dag då ministeriet meddelar att det har godkänt beloppen, har 30 dagar på sig att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter hos de behöriga myndigheterna. Betalningen, utställd i euro och med Mauretaniens statskassa som mottagare, ska göras till det konto som anges i kapitel I, senast en och en halv månad efter nämnda meddelande.

Om beloppet i den slutgiltiga avräkningen är lägre än den förskottsbetalning som avses i punkt 3, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

10.

Senast tre timmar före varje inträde i eller utträde ur zonen ska fartygen direkt meddela de mauretanska myndigheterna sina positioner och vilka fångster de har ombord; meddelandet ska om möjligt ske elektroniskt, annars via radio.

Adresser och radiofrekvens ska meddelas av övervakningen.

11.

Notfartyg för tonfiskfiske ska på begäran av de mauretanska myndigheterna och i samförstånd med berörda fartygsägare ta ombord en vetenskaplig observatör per fartyg för en period enligt överenskommelse.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FISKEKATEGORI 1:

FARTYG SOM FISKAR EFTER KRÄFTDJUR UTOM LANGUSTER OCH KRABBA

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19°00 N, zonen avgränsas av en linje som binder samman följande punkter:

20°46,30 N

17°03,00 W

20°40,00 N

17°07,50 W

20°05,00 N

17°07,50 W

19°49,00 N

17°10,60 W

19°43,50 N

16°57,00 W

19°18,70 N

16°46,50 W

19°00,00 N

16°22, 00 W

b)

Söder om latitud 19°00,00N fram till latitud 16°04,00N, 6 sjömil från lågvattenlinjen för fartyg med särskilt tillstånd och 8 sjömil från lågvattenlinjen för alla andra fartyg.

2.   

Tillåtna redskap

Bottenräktrål, även utrustad med skrapkätting och annan selektivitetsanordning.

Skrapkättingen ingår i utrustningen på bomtrålar för räkfiske. Den består av en enda kedjelängd med länkar med en diameter av högst 12 mm och är fästad mellan trålborden, framför underteln.

Den obligatoriska användningen av selektivitetsanordningar fastställs genom beslut av gemensamma kommittén, på grundval av en gemensam vetenskaplig, teknisk och ekonomisk utvärdering.

Dubblering av trålsäcken är förbjuden.

Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden. 3.

Skydd är tillåtna.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

50 mm

4.   

Minimistorlek

För djuphavsräka ska minimistorleken mätas från pannhornets spets till stjärtfenans bakkant. Pannhornets spets är ryggsköldens förlängning framtill längs ryggsköldens mittlinje.

Djuphavsräkor:

Djuphavsräka (Parapeneus longirostrus) 06 cm

Kusträkor:

Sydlig rosenräka eller gamba (Penaeus notialis) och gaffelräka (Penaeus kerathurus) 200 st/kg

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

10 % fiskar

Languster

5 % krabbor

Bläckfisk

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

5 000

5 000

Avgift

620 EUR/ton

620 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tvåmånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tvåmånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 36 fartyg kan ha tillstånd samtidigt;

50 % av det totala antalet fartyg som är aktiva samtidigt i Mauretaniens fiskezoner kommer att ges tillstånd att arbeta samtidigt under samma fiskeperiod i zonen väster om en linje 6 sjömil från lågvattenlinjen söder om latitud 19°00,00 N.

Om denna 50 %-tröskel utgörs av högst 10 fartyg kommer alla att ha tillstånd att fiska väster om en linje 6 sjömil från lågvattenlinjen söder om latitud 19°00,00 N.

På en licens som utfärdats till ett fartyg för en fast period om två månader anges om fartyget har tillstånd att fiska från och med 6 sjömil från lågvattenlinjen söder om latitud 19°00,00 N.

Norr om latitud 19°00,00 N har alla fartyg med en licens för räkfiske tillstånd att fiska väster om den linje vars koordinater anges i punkt 1 i denna specifikation.

7.   

Fredningstid

Två perioder om två månader: Maj–juni och oktober–november.

Om fredningstiden ändras till följd av ett vetenskapligt utlåtande ska detta omedelbart anmälas till Europeiska unionen.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 2:

BOTTENTRÅLARE (EJ FRYSFARTYG) OCH BOTTENLÅNGREVSFARTYG SOM FISKAR EFTER SENEGALKUMMEL

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 15′60 N: väster om en linje som binder samman följande punkter:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

b)

Söder om latitud 19° 15,60 N fram till latitud 17° 50,00 N: väster om en linje 24 sjömil från lågvattenlinjen.

c)

Söder om latitud 17° 50,00 N: väster om en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.

d)

Under fredningstiden inom fisket efter bläckfisk:

1)

Mellan Cap Blanc och Cap Timiris definieras fredningszonen av följande punkter:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

2)

Söder om latitud 19° 15,60 N (Cap Timiris) fram till latitud 17° 50,00 N (Nouakchott) är fiske förbjudet bortom en linje 24 sjömil från lågvattenlinjen.

3)

Söder om latitud 17° 50,00 N (Nouakchott) är fiske förbjudet bortom en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Långrev för bottenfiske

Bottentrål för kummel

Dubblering av trålsäcken är förbjuden.

Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

70 mm (trål)

4.   

Minimistorlek

1)

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4)

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Trålare: 25 % fiskar

Bläckfisk och skaldjur

Långrevsfartyg: 50 % fiskar

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

4 000

4 000

Avgift

90 EUR/ton

90 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 11 fartyg kan ha tillstånd samtidigt;

7.   

Fredningstid

Vid behov ska gemensamma kommittén fatta beslut om en fredningstid på grundval av ett utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 3:

FARTYG SOM FISKAR EFTER ANDRA DEMERSALA ARTER ÄN SENEGALKUMMEL, MED ANDRA REDSKAP ÄN TRÅL

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 48,50′ N från en linje 3 sjömil från baslinjen Cap Blanc – Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 48,50 N fram till latitud 19° 21,00 N väster om longitud 16° 45,00 W.

c)

Söder om latitud 19° 21,00 N från en linje 9 sjömil från lågvattenlinjen.

d)

Under fredningstiden inom fisket efter bläckfisk:

1)

Mellan Cap Blanc och Cap Timiris:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

2)

Söder om latitud 19° 15,60 N (Cap Timiris), är fiske förbjudet bortom en linje 9 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Långrev

Fast bottengarn med högst 7 m nätdjup och 100 m längd. Monofilament i polyamid är förbjudet.

Handlina

Fiskeredskap av instängningstyp liknande ryssja eller tina

Not för fiske efter bete

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

120 mm för nät.

20 mm för nät för fiske med levande bete.

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4)

Gemensamma kommittén får på grundval av vetenskapliga utlåtanden fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

10 % av den totala mängden för den tillåtna målarten eller målartsgruppen (uttryckt i levande vikt)

 

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

2 500

2 500

Avgift

105 EUR/ton

105 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 9 fartyg kan ha tillstånd att fiska samtidigt.

7.   

Fredningstid

Vid behov ska gemensamma kommittén fatta beslut om en fredningstid på grundval av ett utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Not får endast användas för fiske efter bete som ska användas för fiske med handlina eller instängningsredskap.

Högst sju fartyg på vardera högst 135 GT tillåts använda instängningsredskap.


FISKEKATEGORI 4:

KRABBA

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 15,60 N: väster om en linje som binder samman följande punkter:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

b)

Söder om latitud 19° 15,60 N fram till latitud 17° 50 N: väster om en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Tina

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

60 mm (nätstycket)

4.   

Minimistorlek

För kräftdjur ska minimistorleken mätas från pannhornets spets till stjärtfenans bakkant. Pannhornets spets är ryggsköldens förlängning framtill längs ryggsköldens mittlinje (se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Fiskar, bläckfiskar och kräftdjur, utom målarten

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

200

200

Avgift

310 EUR/ton

310 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Det tillåtna antalet tinor är högst 500 tinor per licens.

7.   

Fredningstid

Två perioder om två månader: Maj–juni och oktober–november.

Eventuella ändringar av fredningstiden ska föregås av ett beslut i gemensamma kommittén på grundval av ett vetenskapligt utlåtande.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 5:

NOTFARTYG FÖR TONFISKFISKE

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Not

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges i tillägg 4.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Andra arter än målarten eller målartsgruppen

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges i Iccats fiskeloggbok.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Antal tillåtna fartyg

22 notfartyg för tonfiskfiske.

Årlig fast avgift

1 750 EUR per notfartyg för tonfiskfiske, för 5 000 ton fångst av långvandrande arter och närstående arter

Andel beräknad på fångsterna

35 EUR/ton

7.   

Fredningstid

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 6:

TONFISKFARTYG SOM BEDRIVER SPÖFISKE MED FASTA LINOR OCH FARTYG SOM BEDRIVER FISKE MED FLYTLINOR

1.   

Fiskezon

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor

a)

Norr om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen.

Tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor

a)

Norr om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 15 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 12 sjömil från lågvattenlinjen.

Fiske med levande bete.

a)

Norr om latitud 19° 48,50 N: väster om en linje 3 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 48,50 N fram till latitud 19° 21,00 N: väster om longitud 16° 45,00 W.

c)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 3 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor: Spö och trål (för fiske med levande bete):

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor: Flytlinor

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

16 mm (fiske med levande bete).

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges i tillägg 4.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Andra arter än målarten eller målartsgruppen

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Antal tillåtna fartyg

22 tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Årlig fast avgift

2 500 EUR per tonfiskfartyg som bedriver spöfiske och

3 500 EUR per fartyg som bedriver fiske med flytlinor,

för fångst av 10 000 ton långvandrande och associerade arter

Andel beräknad på fångsterna

25 EUR/ton för tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor

35 EUR/ton för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

7.   

Fredningstid

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Fiske med levande bete.

Fisket med levande bete kommer att begränsas till ett visst antal dagar, som fastställs av gemensamma kommittén. Inledning och avslutande av sådant fiske ska anmälas till övervakningen.

De två parterna ska gemensamt besluta om de praktiska villkor som gör det möjligt för denna kategori att fiska eller samla in sådant levande bete som behövs för fartygens verksamhet. Om denna verksamhet sker i känsliga områden eller med icke konventionella redskap, kommer nämnda villkor att fastställas på grundval av IMROP:s rekommendationer och i samförstånd med övervakningen.

Hajar

1.

I överensstämmelse med rekommendationer från Iccat och FAO är fiske efter arterna brugd (Cetorhinus maximus), vithaj (Carcharodon carcharias), oxhaj (Carcharias taurus) och gråhaj (Galeorhinus galeus) förbjudet.

2.

I överensstämmelse med Iccats rekommendationer 04-10 och 05-05 om bevarande av hajar som fångas i samband med fiske som förvaltas av ICCAT.


FISKEKATEGORI 7:

FRYSTRÅLARE FÖR PELAGISKT FISKE

1.   

Fiskezon

a)

orr om latitud 19°00,00N, zonen avgränsas av en linje som binder samman följande punkter:

20°46,30N

17°03,00W

20°36,00N

17°11,00W

20°36,00N

17°35,00W

20°00,00N

17°30,00W

19°34,00N

17°00,00W

19°21,00N

16°52,00W

19°10,00N

16°41,00W

19°00,00N

16°39,50W

b)

Söder om latitud 19°00,00N fram till latitud 16°04,00N 20 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Pelagisk trål:

Trålsäcken får vara förstärkt med ett nätstycke med minst 400 mm sträckta maskor och med stroppar med minst 1,5 meters mellanrum, utom stroppen längst bak i trålen som inte får vara placerad mindre än 2 meter från säckens fönster. Det är förbjudet att förstärka eller dubblera säcken på något som helst annat sätt och trålen får inte i något fall användas för riktat fiske efter andra arter än de små pelagiska arter som är tillåtna.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

40 mm

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

3 % av den totala mängden för den tillåtna målarten eller målartsgruppen (uttryckt i levande vikt)

Kräftdjur eller bläckfiskar, utom tioarmad bläckfisk

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges i tillägg 4.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

300 000

300 000

Avgift

123 EUR/ton

123 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 5 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 19 fartyg kan ha tillstånd samtidigt;

7.   

Fredningstid

En fredningstid kan överenskommas mellan de två parterna i gemensamma kommittén, på grundval av ett vetenskapligt utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Omräkningsfaktorerna för små pelagiska arter fastställs i tillägg 5.

Outnyttjade fiskemöjligheter ur kategori 8 får användas; dock högst för två licenser per månad.


FISKEKATEGORI 8:

FARTYG FÖR PELAGISKT FISKE, UTAN FRYSANLÄGGNING

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 00,00 N: väster om en linje som binder samman följande punkter:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 35,00 W

20° 00,00 N

17° 30,00 W

19° 34,00 N

17° 00,00 W

19° 21,00 N

16° 52,00 W

19° 10,00 N

16° 41,00 W

19° 00,00 N

16° 39,50 W

b)

Söder om latitud 19°00,00′ N fram till latitud 16°04,00 N 20 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Pelagisk trål och ringnot för industrifiske.

Trålsäcken får vara förstärkt med ett nätstycke med minst 400 mm sträckta maskor och med stroppar med minst 1,5 meters mellanrum, utom stroppen längst bak i trålen som inte får vara placerad mindre än 2 meter från säckens fönster. Det är förbjudet att förstärka eller dubblera säcken på något som helst annat sätt och trålen får inte i något fall användas för riktat fiske efter andra arter än de små pelagiska arter som är tillåtna.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

40 mm för trål och 20 mm för not.

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

3 % av den totala mängden för den tillåtna målarten eller målartsgruppen (uttryckt i levande vikt)

Kräftdjur och bläckfiskar, utom tioarmad bläckfisk

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Tillåten fångstvolym (i ton)

15 000 ton per år

Om dessa fiskemöjligheter utnyttjas ska de dras av från den tilldelning på 300 000 ton som föreskrivs för kategori 7.

Period

År 1

År 2

Avgift

123 EUR/ton

123 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 5 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst två fartyg kan ha tillstånd samtidigt, vilket motsvarar två kvartalslicenser för frystrålare för pelagiskt fiske i kategori 7.

7.   

Fredningstid

En fredningstid kan överenskommas mellan de två parterna i gemensamma kommittén, på grundval av ett vetenskapligt utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Omräkningsfaktorerna för små pelagiska arter fastställs i tillägg 5.


FISKEKATEGORI 9:

BLÄCKFISK

1.   

Fiskezon

p.m.

2.   

Tillåtna redskap

p.m.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

p.m.

4.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

p.m.

p.m.

5.   

Tillåtet tonnage/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

p.m.

p.m.

Avgift

p.m.

p.m.

6.   

Fredningstid

p.m.

7.   

Kommentarer

p.m.

Tillägg 1

FISKEAVTAL MAURETANIEN - EUROPEISKA UNIONEN

ANSÖKAN OM FISKELICENS

Image

Tillägg 2

Image

Tillägg 3

Image

Tillägg 4

Gällande lagstiftning om minimistorlekar för fångster som behålls ombord

Avsnitt III:   Minimistorlek och minsta vikt per art

1.

Arternas minimistorlekar ska mätas på följande sätt:

För fisk: från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (totala längd).

För bläckfisk: kroppens (mantelns) längd, utan armar.

För kräftdjur: från pannhornets spets till stjärtfenans bakkant.

Pannhornets spets är ryggsköldens förlängning framtill längs ryggsköldens mittlinje. För mauretansk langust väljs mitten av ryggsköldens konkava del mellan de två hornen som referenspunkt.

2.

Minimistorlek och minsta vikt för saltvattenfisk, bläckfisk och kräftdjur som det är tillåtet att fiska efter är följande:

a)

För saltvattenfiskar:

Sardinell (Sardinella aurita och Sardinella maderensis)

18 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

16 cm

Taggmakrill och afrikansk cunenetaggmakrill (Trachurus spp.)

19 cm

Taggmakrill, medelhavstaggmakrill (Decapturus rhonchus)

19 cm

Spansk makrill (Scomber japonicus)

25 cm

Guldsparid (Sparus auratus)

20 cm

Blåfläckig rödbraxen (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Rödbandad rödbraxen (Sparus auriga), rödbraxen (Sparus pagrus)

23 cm

Tandbraxen (Dentex spp.)

15 cm

Prickpagell, pagell (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

Gummiläpp (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

Skuggfisk

25 cm

Brun havsgös (Sciaena umbra)

25 cm

Havsgös (Argyrosomus regius) och kassavakväkare (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

Groupers, röd grouper, vrakfisk m.fl. (Epinephelus spp.)

40 cm

Blåfisk (Pomatomus saltator)

30 cm

Västafrikansk mulle (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Multefiskar (Mugil spp.)

20 cm

Sydlig hundhaj, skäggig hundhaj (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

60 cm

Fläckig havsaborre (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Tungor (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Tungor (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Kummel (Merluccius ssp.)

30 cm

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en vikt på mindre än

3,2 kg

Storögd tonfisk (Thunnus obesus) med en vikt på mindre än

3,2 kg.

b)

För bläckfisk:

Vanlig åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

500 gr (rensad)

Vanlig bläckfisk (Loligo vulgaris)

13 cm

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis)

13 cm

Tioarmad bläckfisk (Sepia bertheloti)

7 cm

c)

För kräftdjur:

Kungslangust (Panulirus regius)

21 cm

Mauretansk langust (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris)

06 cm

Djuphavsrödkrabba (Geryon maritae)

06 cm

Sydlig rosenräka och gaffelräka (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 st/kg

Tillägg 5

Förteckning över omräkningsfaktorer

OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRDIGA FISKVAROR SOM ÄR FRAMSTÄLLDA AV SMÅ PELAGISKA ARTER OCH SOM BERETTS OMBORD PÅ TRÅLARE

Produktion

Typ av beredning

Omräkningsfaktor

Sardinell

Utan huvud

Manuell styckning

1,416

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,675

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,795

Makrill

Utan huvud

Manuell styckning

1,406

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,582

Utan huvud

Maskinell styckning

1,445

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,661

Hårstjärtfiskar

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,323

Skivad

Manuell styckning

1,340

Utan huvud och rensad (specialstyckning)

Manuell styckning

1,473

Sardin

Utan huvud

Manuell styckning

1,416

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,704

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,828

Taggmakrill

Utan huvud

Manuell styckning

1,570

Utan huvud

Maskinell styckning

1,634

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,862

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,953

Anm.: För beredning av fisk till fiskmjöl är omräkningsfaktorn 5,5, ton färsk fisk för 1 ton fiskmjöl.

Tillägg 6

Image

Tillägg 7

AVGRÄNSNING AV MAURETANIENS FISKEZONER

Koordinater för den exklusiva ekonomiska zonen / Protokoll

VMS EU

1

Sydlig gräns

Lat.

16°

04′

N

Long.

19°

58′

W

2

Koordinater

Lat.

16°

30′

N

Long.

19°

54′

W

3

Koordinater

Lat.

17°

00′

N

Long.

19°

47′

W

4

Koordinater

Lat.

17°

30′

N

Long.

19°

33′

W

5

Koordinater

Lat.

18°

00′

N

Long.

19°

29′

W

6

Koordinater

Lat.

18°

30′

N

Long.

19°

28′

W

7

Koordinater

Lat.

19°

00′

N

Long.

19°

43′

W

8

Koordinater

Lat.

19°

23′

N

Long.

20°

01′

W

9

Koordinater

Lat.

19°

30′

N

Long.

20°

04′

W

10

Koordinater

Lat.

20°

00′

N

Long.

20°

14,5′

W

11

Koordinater

Lat.

20°

30′

N

Long.

20°

25,5′

W

12

Nordlig gräns

Lat.

20°

46′

N

Long.

20°

04,5′

W

Tillägg 8

Image

Image

BILAGA 2

EKONOMISKT STÖD TILL FRÄMJANDET AV ETT ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART FISKE

1.   Syfte och belopp

Det ekonomiska stödet är ett offentligt utvecklingsstöd som är oberoende av den kommersiella delen av avtalet enligt artikel 7.1 a i avtalet och artikel 2.1 i detta protokoll.

Utvecklingsstödet enligt artikel 2.2 i detta protokoll uppgår till 3 miljoner EUR per år. Syftet är att bidra till utvecklingen av ett ansvarsfullt och hållbart fiske i Mauretaniens fiskezoner, i överensstämmelse med de strategiska bevarandemålen för fiskeresurserna och för en bättre integrering av fiskesektorn i den nationella ekonomin.

Det ekonomiska stödet delas in i tre insatsområden:

 

Åtgärder

Insatsområde I:

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH UTBILDNING

Stöd för genomförandet av utvecklingsplaner för fisket (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Insatsområde II:

ÖVERVAKNING

Stöd till DSPCM:s (delegationen för övervakning av fisket och kontroll på havet) verksamhet

Insatsområde III:

MILJÖ

Bevarande av havs- och kustmiljön (Banc d’Arguins nationalpark och den nationella utvecklingsplanen)

2.   Mottagare

Mottagarna av stödet är dels ministeriet med ansvar för fiske och ministeriet med ansvar för miljö och hållbar utveckling. De mottagande ministerierna har ett nära samarbete med finansministeriet.

3.   Ram för genomförande

Europeiska unionen och Mauretanien ska i gemensamma kommittén, enligt i artikel 10 i protokollet, efter protokollets ikraftträdande, komma överens om behörighetsvillkoren för detta stöd, de rättsliga grunderna, programplaneringen, uppföljning-utvärdering samt betalningsvillkoren.

4.   Synlighet

Mauretanien förbinder sig att garantera att de åtgärder som genomförs med hjälp av stödet synliggörs. Stödmottagarna ska samarbeta med Europeiska unionens delegation i Nouakchott för att genomföra Europeiska kommissionens riktlinjer för synlighet. Varje projekt ska åtföljas av en bestämmelse om synliggörande av stödet från Europeiska unionen, bland annat genom presentation av logon (EU-flaggan). Mauretanien ska även meddela Europeiska unionen en tidsplan för invigningar.


FÖRORDNINGAR

31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/85


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1258/2012

av den 28 november 2012

om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 november 2007 antog rådet förordning (EG) nr 31/2008 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Den 10 maj 2012 paraferades ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet (nedan kallat det nya protokollet). Genom det nya protokollet ges EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Madagaskars överhöghet eller jurisdiktion i fråga om fiske.

(3)

Den 28 november 2012 antog rådet beslut nr 2012/826/EU (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet.

(4)

Det är viktigt att fastställa hur fiskemöjligheterna ska fördelas mellan medlemsstaterna under det nya protokollets tillämpningsperiod.

(5)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (3) ska kommissionen underrätta berörda medlemsstater om det visar sig att de fisketillstånd eller fiskemöjligheter som tilldelats unionen enligt det nya protokollet inte utnyttjas till fullo. Om inget svar inkommit inom en tidsfrist som ska fastställas av rådet, ska detta anses vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte till fullo utnyttjar sina fiskemöjligheter under den angivna perioden. Denna tidsfrist bör fastställas.

(6)

Med tanke på att det föreskrivs att protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag då protokollet undertecknas, dock tidigast från och med den 1 januari 2013, bör den här förordningen tillämpas från och med den föreskrivna dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (nedan kallat protokollet) ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fartygstyp

Medlemsstat

Fiskemöjligheter

Notfartyg för tonfiskfiske

Spanien

21

Frankrike

18

Italien

1

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor/flytbackor > 100 GT

Spanien

17

Frankrike

9

Portugal

5

Förenade kungariket

3

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor/flytbackor ≤ 100 GT

Frankrike

22

2.   Förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av partnerskapsavtalet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från medlemsstaterna enligt punkt 1 inte leder till att fiskemöjligheterna enligt protokollet uttöms ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla övriga medlemsstater, i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

4.   Den tidsfrist inom vilken medlemsstaterna ska bekräfta att de inte till fullo utnyttjar fiskemöjligheterna, och som avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1006/2008, ska vara tio arbetsdagar från och med den dag då kommissionen meddelar dem att fiskemöjligheterna inte har utnyttjats till fullo.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag då protokollet undertecknas, dock tidigast från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Se sidan 11 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/87


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1259/2012

av den 3 december 2012

om fördelning av fiskemöjligheterna inom ramen för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år, och om ändring av förordning (EG) nr 1801/2006

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 november 2006 antog rådet förordning (EG) nr 1801/2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Den 26 juli 2012 paraferades ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet (nedan kallat det nya protokollet). Genom det nya protokollet ges EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion i fråga om fiske.

(3)

Den 18 december 2012 antog rådet beslut 2012/827/EU (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet.

(4)

Det måste fastställas hur fiskemöjligheterna ska fördelas mellan medlemsstaterna under det nya protokollets tillämpningsperiod.

(5)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (3) ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna om det visar sig att de fiskemöjligheter som tilldelats unionen enligt det nya protokollet inte utnyttjas till fullo. Om inget svar inkommit inom en tidsfrist som ska fastställas av rådet, ska detta anses vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte till fullo utnyttjar sina fiskemöjligheter under den angivna perioden. Denna tidsfrist bör fastställas.

(6)

Det gällande protokollet löpte ut den 31 juli 2012. Det nya protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med den dag då det undertecknas och denna förordning bör därför tillämpas från och med samma dag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år (nedan kallat protokollet) ska fastställas med hänsyn till de faktiska fångsterna mellan 2008 och 2012 och ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Kategori 1: Fartyg som fiskar efter kräftdjur utom languster och krabba (maximalt antal fartyg: 36).

Spanien

4 150 ton

Italien

600 ton

Portugal

250 ton

b)

Kategori 2: Bottentrålare (ej frysfartyg) och bottenlångrevsfartyg som fiskar efter senegalkummel (maximalt antal fartyg: 11).

Spanien

4 000 ton

c)

Kategori 3: Fartyg som fiskar efter andra demersala arter än senegalkummel, med andra redskap än trål (maximalt antal fartyg: 9).

Spanien

2 500 ton

d)

Kategori 4: Fartyg som fiskar efter krabba.

Spanien

200 ton

e)

Kategori 5: Notfartyg för tonfiskfiske.

Spanien

17 licenser

Frankrike

5 licenser

f)

Kategori 6: tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och fartyg som bedriver fiske med flytlinor.

Spanien

18 licenser

Frankrike

4 licenser

g)

Kategori 7: Frystrålare för pelagiskt fiske

Tyskland

15 396 ton

Frankrike

3 205 ton

Lettland

66 087 ton

Litauen

70 658 ton

Nederländerna

76 727 ton

Polen

32 008 ton

Förenade kungariket

10 457 ton

Irland

10 462 ton

Vid ett och samma tillfälle får maximalt 19 fartyg befinna sig i mauretanska vatten. Om det finns licenser inom kategori 8 som inte utnyttjas får maximalt 16 kvartalslicenser överföras från kategori 8.

Under protokollets tvååriga giltighetsperiod ska följande kvartalslicenser innehas av medlemsstaterna:

Tyskland

8

Frankrike

4

Lettland

40

Litauen

44

Nederländerna

32

Polen

16

Irland

4

Förenade kungariket

4

Medlemsstaterna ska bemöda sig om att meddela kommissionen i den händelse att vissa licenser kan ställas till andra medlemsstaters förfogande.

h)

Kategori 8: Fartyg för pelagiskt fiske, utan frysanläggning.

Irland

15 000 ton

Om dessa fiskemöjligheter inte utnyttjas får de överföras till kategori 7 i enlighet med fördelningsnyckeln för den kategorin.

Maximalt 16 kvartalslicenser får utnyttjas i mauretanska vatten. Om dessa licenser inte utnyttjas får de överföras till kategori 7.

Irland ska inneha 16 kvartalslicenser (med en möjlighet att överföra dem till kategori 7 om de inte utnyttjas).

Irland ska, senast den 1 juli varje år under protokollets giltighetstid, meddela kommissionen huruvida fiskemöjligheter kan bli tillgängliga för andra medlemsstater.

2.   Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av partnerskapsavtalet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från medlemsstaterna enligt punkt 1 inte leder till att fiskemöjligheterna enligt protokollet uttöms ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla övriga medlemsstater, i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

4.   Den tidsfrist inom vilken medlemsstaterna ska bekräfta att de inte till fullo utnyttjar sina fiskemöjligheter, vilken avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1006/2008, ska vara tio arbetsdagar från och med den dag då kommissionen meddelar dem att fiskemöjligheterna inte till fullo har utnyttjats.

Artikel 2

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1801/2006 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag då protokollet undertecknas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2012.

På rådets vägnar

N. SYLIKIOTIS

Ordförande


(1)  EUT L 343, 8.12.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 43 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/89


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2012

av den 17 december 2012

om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 118 andra stycket,

med beaktande av rådets beslut 2011/167/EU av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2011/167/EU har Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (nedan kallade de deltagande medlemsstaterna) bemyndigats att fördjupa sitt samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (2), bör vissa europeiska patent som beviljas av Europeiska patentverket (nedan kallat EPO) enligt de regler och förfaranden som anges i konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973, reviderad den 17 december 1991 och den 29 november 2000 (nedan kallad EPC), på patenthavarens begäran ha enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna.

(3)

Översättningsarrangemang för europeiska patent som har enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna (nedan kallade europeiska patent med enhetlig verkan) bör inrättas genom en separat förordning, i enlighet med artikel 118 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(4)

I enlighet med beslut 2011/167/EU, bör översättningsarrangemangen för europeiska patent med enhetlig verkan vara enkla och kostnadseffektiva. De bör motsvara dem som anges i förslaget till rådets förordning om översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent, som kommissionen presenterade den 30 juni 2010, i kombination med de kompromissförslag som ordförandeskapet lade fram i november 2010 och som fick stort stöd i rådet.

(5)

Sådana översättningsarrangemang bör säkerställa rättssäkerheten och främja innovation och bör särskilt vara till nytta för små och medelstora företag. De bör göra tillgången till europeiska patent med enhetlig verkan och patentsystemet som helhet enklare, mindre kostsam och rättssäker.

(6)

Eftersom EPO ansvarar för att bevilja europeiska patent, bör översättningsarrangemangen för europeiska patent med enhetlig verkan baseras på EPO:s nuvarande förfarande. Arrangemangen bör syfta till att skapa den nödvändiga jämvikten mellan ekonomiska aktörers och allmänhetens intressen i fråga om förfarandekostnader och tillgången till teknisk information.

(7)

Utan att det påverkar vissa övergångsåtgärder, bör det inte krävas några ytterligare översättningar när en patentskrift för ett europeiskt patent med enhetlig verkan har offentliggjorts i enlighet med artikel 14.6 i EPC. I artikel 14.6 i EPC fastställs att beskrivningar av europeiska patent ska offentliggöras på EPO:s handläggningsspråk och omfatta en översättning av patentkraven till EPO:s två andra officiella språk.

(8)

I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan, bör ett legitimt krav vara att patenthavaren på begäran av den påstådda intrångsgöraren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till ett officiellt språk i antingen den deltagande medlemsstat i vilken det påstådda intrånget skedde, eller i den medlemsstat där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Patenthavaren bör också vara skyldig att, på begäran av en domstol som är behörig att avgöra tvister om europeiska patent med enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna, tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till den domstolens handläggningsspråk. Sådana översättningar bör inte utföras genom maskinöversättning och bör tillhandahållas på patenthavarens bekostnad.

(9)

I händelse av tvist som rör skadeståndskrav, bör den domstol som handlägger tvisten beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit en översättning till sitt eget språk, kan ha handlat i god tro och kanske inte kände till eller rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. Den behöriga domstolen bör utvärdera omständigheterna i det enskilda fallet, och bland annat ta hänsyn till om den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller medelstort företag som endast är verksamt på lokal nivå, EPO:s handläggningsspråk och, under en övergångsperiod, de översättningar som ges in tillsammans med en ansökan om enhetlig verkan.

(10)

För att underlätta tillgången till europeiska patent med enhetlig verkan, särskilt för små och medelstora företag, bör sökande kunna ge in sin patentansökan till EPO på vilket som helst av unionens officiella språk. Som en kompletterande åtgärd bör vissa sökande som beviljats europeiska patent med enhetlig verkan och har gett in en ansökan om europeiskt patent på ett av unionens officiella språk, som inte är något av EPO:s officiella språk, och vilka har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en medlemsstat erhålla extra ersättning för kostnader för översättning från språket som använts i patentansökan till EPO:s handläggningsspråk, utöver vad som redan tillämpas av EPO. Sådan ersättning bör administreras av EPO, i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012.

(11)

För att göra patentinformation mer tillgänglig och främja spridningen av teknisk kunskap, bör maskinöversättning av patentansökningar och patentskrifter till alla unionens officiella språk finnas tillgängliga så snart som möjligt. Alla användare av det europeiska patentsystemet skulle gynnas av att snarast få tillgång till ett system för högkvalitativa maskinöversättningar av patentansökningar och patentskrifter till alla unionens officiella språk. Maskinöversättning är en viktig del av Europeiska unionens politik. Maskinöversättningar håller på att utarbetas av EPO och är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra tillgången till patentinformation och sprida teknisk kunskap. Sådana maskinöversättningar bör endast användas i informationssyfte och bör inte ha någon rättsverkan.

(12)

Under övergångsperioden, innan ett system för högkvalitativ maskinöversättning till alla unionens officiella språk blir tillgängligt, bör en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012 åtföljas av en fullständig översättning av patentskriften, till engelska om handläggningsspråket i EPO är franska eller tyska, eller till vilket som helst av medlemsstaternas officiella språk som är ett av unionens officiella språk om EPO:s handläggningsspråk är engelska. Syftet med dessa arrangemang är att se till att alla europeiska patent med enhetlig verkan under en övergångsperiod finns tillgängliga på engelska, som är det språk som vanligtvis används inom internationell teknisk forskning och internationella tekniska publikationer. Sådana arrangemang skulle dessutom garantera att översättningar av europeiska patent med enhetlig verkan offentliggörs på andra officiella språk i de deltagande medlemsstaterna. Dessa översättningar bör inte utföras genom maskinöversättning och deras höga kvalitet bör bidra till att förbättra EPO:s översättningsprogram. De skulle även öka spridningen av patentinformation.

(13)

Övergångsperioden bör upphöra så snart som högkvalitativa maskinöversättningar till alla unionens officiella språk är tillgängliga, vilket bör kontrolleras genom en regelbunden och objektiv kvalitetsutvärdering av en oberoende expertkommitté, inrättad av de deltagande medlemsstaterna inom ramen för Europeiska patentorganisationen bestående av företrädare för EPO och det europeiska patentsystemets användare. Med tanke på hur långt den tekniska utvecklingen har framskridit kan tiden för utvecklingen av systemet för högkvalitativ maskinöversättning inte antas överskrida tolv år. Övergångsperioden bör därför upphöra tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning, såvida det inte har beslutats att den ska upphöra tidigare.

(14)

Eftersom de materiella bestämmelserna om europeiska patent med enhetlig verkan regleras i förordning (EU) nr 1257/2012 och kompletteras av de översättningsarrangemang som anges i den här förordningen, bör den här förordningen tillämpas från och med samma dag som förordning (EU) nr 1257/2012.

(15)

Denna förordning påverkar inte reglerna i fråga om språk för unionens institutioner som inrättats enligt artikel 342 i EUF-fördraget och rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (3). Denna förordning baseras på EPO:s språkordning och bör inte anses ge upphov till några specifika språkregler för unionen eller utgöra något prejudikat för begränsad språkanvändning i unionens framtida rättsliga instrument.

(16)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa enhetliga och förenklade översättningsarrangemang för europeiska patent med enhetlig verkan, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av denna förordnings omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder, om lämpligt genom ett fördjupat samarbete, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning genomförs ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd som bemyndigats genom beslut 2011/167/EU när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   europeiskt patent med enhetlig verkan: ett europeiskt patent som genom förordning (EU) nr 1257/2012 har enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna.

b)   handläggningsspråk: EPO:s handläggningsspråk enligt artikel 14.3 i konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973, reviderad den 17 december 1991 och den 29 november 2000 (nedan kallad EPC).

Artikel 3

Översättningsarrangemang för europeiska patent med enhetlig verkan

1.   Utan att det påverkar artiklarna 4 och 6 i denna förordning ska det inte krävas några ytterligare översättningar när en patentskrift för ett europeiskt patent som har enhetlig verkan har offentliggjorts i enlighet med artikel 14.6 i EPC.

2.   En ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012 ska lämnas in på handläggningsspråket.

Artikel 4

Översättning i händelse av tvist

1.   I händelse av tvist om ett påstått intrång i ett europeiskt patent med enhetlig verkan, ska patenthavaren på en påstådd intrångsgörares begäran och enligt dennes val tillhandahålla en fullständig översättning av det europeiska patentet med enhetlig verkan till ett av de officiella språken antingen i den deltagande medlemsstat i vilken det påstådda intrånget ägde rum eller den medlemsstat där den påstådda intrångsgöraren är bosatt.

2.   I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska patenthavaren, i samband med det rättsliga förfarandet, på begäran av en domstol som är behörig att avgöra tvister om europeiska patent med enhetlig verkan i de deltagande medlemsstaterna, tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till den domstolens handläggningsspråk.

3.   Patenthavaren ska stå för kostnaderna för de översättningar som avses i punkterna 1 och 2.

4.   I händelse av tvist som rör skadeståndskrav ska den domstol som handlägger tvisten, särskilt ifall den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller mellanstort företag, en fysisk person eller en ideell organisation, ett universitet eller en offentlig forskningsorganisation, bedöma huruvida och beakta att den påstådda intrångsgöraren har agerat utan att ha känt till eller rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i ett patent med enhetlig verkan innan denne fått tillgång till den översättning som avses i punkt 1.

Artikel 5

Administration av ett ersättningssystem

1.   Eftersom ansökningar om europeiska patent kan ges in på valfritt språk enligt artikel 14.2 i EPC ska de deltagande medlemsstaterna i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012, och i den mening som avses i artikel 143 i EPC, ge EPO i uppdrag att administrera ett ersättningssystem för återbetalning av alla översättningskostnader upp till ett visst tak, för sökande som lämnar patentansökningar till EPO på något av unionens officiella språk som inte är ett av EPO:s officiella språk.

2.   Det ersättningssystem som avses i punkt 1 ska finansieras genom de avgifter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr 1257/2012 och ska vara tillgängligt enbart för små och medelstora företag, fysiska personer, ideella organisationer, universitet och offentliga forskningsorganisationer som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en av unionens medlemsstater.

Artikel 6

Övergångsåtgärder

1.   Under en övergångsperiod från och med tillämpningsdagen för denna förordning, ska en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012 lämnas tillsammans med följande:

a)

Om handläggningsspråket är franska eller tyska, en fullständig översättning av det europeiska patentets patentskrift till engelska, eller

b)

om handläggningsspråket är engelska, en fullständig översättning av det europeiska patentets patentskrift till vilket annat av unionens officiella språk som helst.

2.   I enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012 ska de deltagande medlemsstaterna, i den mening som avses i artikel 143 i EPC, ge EPO i uppdrag att offentliggöra de översättningar som avses i punkt 1 i denna artikel så snart som möjligt efter ansökningsdagen för en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1257/2012. Dessa översättningar ska inte ha någon rättsverkan och ska endast tillhandahållas i informationssyfte.

3.   Sex år efter tillämpningsdagen för denna förordning och därefter vartannat år ska en oberoende expertkommitté göra en objektiv utvärdering av tillgången på högkvalitativa maskinöversättningar av patentansökningar och patentskrifter till alla unionens officiella språk som utvecklats av EPO. Denna expertkommitté ska inrättas av de deltagande medlemsstaterna inom ramen för Europeiska patentorganisationen och ska bestå av företrädare för EPO och för de ickestatliga organisationer som företräder det europeiska patentsystemets användare och som bjudits in av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd för att delta som observatörer, i enlighet med artikel 30.3 i EPC.

4.   På grundval av den första av de utvärderingar som avses i punkt 3 i denna artikel och vartannat år därefter på grundval av de följande utvärderingarna ska kommissionen lägga fram en rapport för rådet och i förekommande fall föreslå att övergångsperioden avslutas.

5.   Om övergångsperioden inte avslutas på förslag av kommissionen ska den automatiskt upphöra tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning.

Artikel 7

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 eller från och med den dag då avtalet om en enhetlig patentdomstol träder i kraft, beroende på vilket som infaller senare.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla deltagande medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58.