ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.356.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 356

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
22 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/828/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 november 2012 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1261/2012 av den 20 december 2012 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

19

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014

22

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1263/2012 av den 21 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

34

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

55

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1265/2012 av den 17 december 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 vad gäller minsta aktivitet för ett preparat av 6-fytas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products) ( 1 )

61

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1266/2012 av den 21 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1267/2012 av den 21 december 2012 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 januari 2013

65

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat ( 1 )

68

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2012/829/Gusp av den 21 december 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

71

 

 

2012/830/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 7 december 2012 om ett kompletterande ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 [delgivet med nr C(2012) 8967]

78

 

 

2012/831/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2012 om tillstånd för Spanien att förlänga det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen vad gäller rumänska arbetstagare

90

 

 

2012/832/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 10 december 2012 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2012/30)

93

 

 

RIKTLINJER

 

 

2012/833/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 10 december 2012 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2012/29)

94

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/834/EU

 

*

Beslut nr 2/2012 av Europeiska unionens och Schweiz Gemensamma luftfartskommitté inrättad i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 30 november 2012 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/1


RÅDETS BESLUT

av den 13 november 2012

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland

(2012/828/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (1) trädde i kraft den 1 januari 1999 (2).

(2)

I enlighet med rådets beslut nr 2011/464/EU (3) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (nedan kallat avtalet) av kommissionen den 23 februari 2012, med förbehåll för att det ingås.

(3)

Som en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar överlämna de diplomatiska noter som avses i artikel 2 i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 2012.

På rådets vägnar

V. SHIARLY

Ordförande


(1)  EGT L 229, 17.8.1998, s. 62.

(2)  EGT L 5, 9.1.1999, s. 74.

(3)  EUT L 195, 27.7.2011, s. 1.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland

EUROPEISKA UNIONEN

och

NYA ZEELAND,

nedan kallade ”parterna”,

SOM HAR ingått avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse (1) (nedan kallat ”avtalet om ömsesidigt erkännande”), utfärdat i Wellington den 25 juni 1998,

SOM KONSTATERAR att tillämpningen av avtalet om ömsesidigt erkännande behöver förenklas,

HAR ENATS OM ATT ÄNDRA AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE av följande skäl: I artikel 3 i avtalet om ömsesidigt erkännande anges i detalj hur de sektoriella bilagorna ska utformas och föreskrivs att avsnitt II i varje bilaga ska innehålla en förteckning över de utsedda organen för bedömning av överensstämmelse.

I artikel 4 i avtalet om ömsesidigt erkännande begränsas avtalets tillämpning till produkter med ursprung i parterna i enlighet med reglerna för ursprung som inte medför förmånsbehandling,

Genom artikel 12 i avtalet om ömsesidigt erkännande inrättas en gemensam kommitté som bland annat ska fatta beslut om att införa eller stryka organ för bedömning av överensstämmelse från de sektoriella bilagorna och fastställs ett förfarande för sådana införanden eller strykningar.

I artiklarna 8 och 12 i avtalet om ömsesidigt erkännande hänvisas det till gemensamma kommitténs ordförande.

Artikel 12 i avtalet om ömsesidigt erkännande innehåller inte något direkt bemyndigande för gemensamma kommittén att ändra de sektoriella bilagorna, utom för att verkställa en utseende myndighets beslut att utse ett visst organ för bedömning av överensstämmelse eller återkalla ett sådant utseende.

Artikel 3 i avtalet om ömsesidigt erkännande bör ändras, både för att återspegla de ändringar som föreslås i artikel 12 i detta om att begränsa kravet på gemensamma kommittén att vidta åtgärder för att utse, eller återkalla ett utseende av, organ för bedömning av överensstämmelse till sådana fall där den andra parten har gjort invändningar i enlighet med artikel 8 i avtalet om ömsesidigt erkännande, och för att möjliggöra en mer flexibel struktur i de sektoriella bilagorna till avtalet.

Ursprungsbegränsningen enligt artikel 4 i avtalet om ömsesidigt erkännande bör tas bort för att handeln mellan parterna inte i onödan ska begränsas.

Hänvisningarna till gemensamma kommitténs ordförande i artiklarna 8 och 12 i avtalet om ömsesidigt erkännande bör utgå för att avspegla att ordförandeskapet i kommittén innehas gemensamt av parterna.

Ökat informationsutbyte mellan parterna om tillämpningen av avtalet om ömsesidigt erkännande kommer att underlätta tillämpningen.

Artikel 12 i avtalet om ömsesidigt erkännande bör innehålla ett direkt bemyndigande för gemensamma kommittén att ändra de sektoriella bilagorna i andra avseenden än att verkställa en utseende myndighets beslut att utse ett visst organ för bedömning av överensstämmelse eller återkalla ett sådant utseende samt att anta nya sektoriella bilagor, så att det snabbt ska kunna göras anpassningar av de sektoriella bilagorna för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och andra faktorer, som Europeiska unionens utvidgning.

För att förenkla avtalets tillämpning bör det föreskrivas att kommittén behöver fatta beslut om att utse eller återkalla ett utseende av organ för bedömning av överensstämmelse endast i de fall där den andra parten har gjort invändningar i enlighet med artikel 8 i avtalet om ömsesidigt erkännande.

För att förenkla tillämpningen av avtalet om ömsesidigt erkännande bör det i artikel 12 i detta fastställas ett enklare förfarande för utseende av, återkallande av utseende av, och tillfälligt upphävande av utseende av organ för bedömning av överensstämmelse, och klargöras vilken ställning de bedömningar av överensstämmelse har som gjorts av ett organ vars utseende därefter tillfälligt upphävts eller återkallats.

Avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan Europeiska gemenskapen och Australien är till formen identiskt med avtalet om ömsesidigt erkännande och ändras därför samtidigt, så att avtalen överensstämmer med varandra även i fortsättningen.

Hänvisningarna till rättsakter och tillämpningen av de sektoriella bilagorna om inspektion av god tillverkningssed i fråga om läkemedel och certifiering av tillverkningssatser och om medicintekniska produkter är föråldrade, och tillfället har tagits i akt att ändra dem så att de avspeglar det nuvarande läget.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av avtalet om ömsesidigt erkännande

Avtalet om ömsesidigt erkännande ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   De sektoriella bilagorna ska i allmänhet innehålla följande uppgifter:

a)

En redogörelse för bilagans räckvidd och täckning.

b)

De krav enligt lagar och andra författningar som hänför sig till förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

c)

De utseende myndigheterna.

d)

Förfaranden för utseende av organ för bedömning av överensstämmelse.

e)

Eventuella ytterligare bestämmelser.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Räckvidd och täckning

Detta avtal ska tillämpas på de produkter som anges i redogörelsen för räckvidd och täckning i varje sektoriell bilaga.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Utseende myndigheter

1.   Parterna ska säkerställa att de utseende myndigheter som är ansvariga för utseendet av organ för bedömning av överensstämmelse har erforderlig befogenhet och kompetens att utse sådana organ och att tillfälligt upphäva, återta upphävandet av och återkalla sådana utseenden.

2.   När de utseende myndigheterna gör sådana utseenden, tillfälliga upphävanden, återtaganden av tillfälliga upphävanden samt återkallanden ska de, om inte annat anges i de sektoriella bilagorna, följa de förfaranden för utseende som beskrivs i artikel 12 och i bilagan.”

4.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Parterna ska utbyta information om de förfaranden som används för att säkerställa att de utsedda organ för bedömning av överensstämmelse som de är ansvariga för uppfyller de krav enligt lagar och andra författningar som anges i de sektoriella bilagorna och de behörighetskrav som anges i bilagan.”

5.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Ett sådant ifrågasättande måste på ett objektivt och välgrundat sätt motiveras skriftligen till den andra parten och till gemensamma kommittén.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Om inte gemensamma kommittén beslutar något annat ska utseendet av det organ för bedömning av överensstämmelse som har ifrågasatts tillfälligt upphävas av den behöriga utseende myndigheten med verkan från den tidpunkt då dess tekniska kompetens och förmåga att uppfylla kraven ifrågasätts i enlighet med denna artikel antingen till dess att en överenskommelse om organets ställning nås inom gemensamma kommittén eller till dess att den part som har ifrågasatt organet meddelar den andra parten och gemensamma kommittén att den anser att den tekniska kompetensen och förmågan att uppfylla kraven hos det organet är tillfredsställande.”

6.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Utbyte av information

1.   Parterna ska utbyta information om genomförandet av de lagar och andra författningar som anges i de sektoriella bilagorna och föra en korrekt förteckning över organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts i enlighet med detta avtal.

2.   I enlighet med parternas skyldigheter enligt Världshandelsorganisationens avtal om tekniska handelshinder ska vardera parten underrätta den andra parten om de ändringar den har för avsikt att göra i de lagar och andra författningar som hänför sig till detta avtals innehåll och ska, med undantag för vad som föreskrivs i punkt 3 i denna artikel, underrätta den andra parten om de nya bestämmelserna minst 60 kalenderdagar innan de träder i kraft.

3.   Om en part vidtar brådskande åtgärder som den av säkerhets-, hälso- och miljöhänsyn anser krävs för att hantera en risk som orsakas av en produkt som omfattas av en sektoriell bilaga, ska den omedelbart underrätta den andra parten om åtgärderna och kortfattat ange deras syfte och orsak, eller på annat sätt som anges i den sektoriella bilagan.”

7.

Punkterna 3–7 i artikel 12 ska ersättas med följande:

”3.   Gemensamma kommittén ska sammanträda minst en gång om året om gemensamma kommittén eller parterna inte bestämmer annat. Ytterligare möten ska hållas om det krävs för att avtalet ska fungera effektivt eller om endera parten begär det.

4.   Gemensamma kommittén får behandla alla frågor som hänför sig till detta avtals funktion. Den ska särskilt ansvara för att

a)

ändra de sektoriella bilagorna i enlighet med detta avtal,

b)

utbyta information om de förfaranden som vardera parten använder för att säkerställa att organen för bedömning av överensstämmelse bibehåller den nödvändiga kompetensnivån,

c)

i enlighet med artikel 8 utse en eller flera gemensamma expertgrupper för att kontrollera den tekniska kompetensen hos ett organ för bedömning av överensstämmelse och kontrollera att det uppfyller andra relevanta krav,

d)

utbyta information och meddela parterna om ändringar i de lagar och andra författningar som avses i de sektoriella bilagorna, däribland sådana ändringar som gör att dessa bilagor måste ändras,

e)

lösa alla problem i anslutning till tillämpningen av detta avtal och dess sektoriella bilagor, och

f)

anta nya sektoriella bilagor i enlighet med detta avtal.

5.   Ändringar av de sektoriella bilagorna som görs i enlighet med detta avtal och nya sektoriella bilagor som antagits i enlighet med detta avtal ska omedelbart meddelas var och en av parterna skriftligen av gemensamma kommittén, och gemensamma kommittén ska fastställa när de ska börja gälla.

6.   Följande förfarande ska tillämpas när ett organ för bedömning av överensstämmelse utses:

a)

En part som vill utse ett organ för bedömning av överensstämmelse ska skriftligen vidarebefordra sitt förslag om detta till den andra parten och bifoga styrkande handlingar, enligt vad som fastställts av gemensamma kommittén.

b)

Om den andra parten samtycker till förslaget eller när 60 kalenderdagar har gått utan att en invändning har gjorts i enlighet med gemensamma kommitténs förfaranden, ska organet för bedömning av överensstämmelse anses vara ett utsett organ för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 5.

c)

Om den andra parten i enlighet med artikel 8 ifrågasätter den tekniska kompetensen och förmågan att uppfylla kraven hos ett organ för bedömning av den föreslagna överensstämmelsen inom den ovan nämnda perioden av 60 kalenderdagar kan gemensamma kommittén besluta att genomföra en kontroll av organet i fråga i enlighet med artikel 8.

d)

Om ett nytt organ för bedömning av överensstämmelse utses ska bedömningar av överensstämmelse som det organet har utfört gälla från och med den dag då det blir ett utsett organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med detta avtal.

e)

Var och en av parterna kan tillfälligt upphäva, återta upphävandet av eller återkalla utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den. Den part som berörs ska omedelbart skriftligen underrätta den andra parten och gemensamma kommittén om sitt beslut och samtidigt ange dag för beslutet. Det tillfälliga upphävandet, återtagandet av det tillfälliga upphävandet eller återkallandet av utseendet ska gälla från och med dagen för partens beslut.

f)

I enlighet med artikel 8 har vardera parten rätt att under exceptionella förhållanden ifrågasätta den tekniska kompetensen hos ett utsett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den andra parten. I ett sådant fall kan gemensamma kommittén besluta att genomföra en kontroll av organet i fråga i enlighet med artikel 8.

7.   Om utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse tillfälligt upphävs eller återkallas ska bedömningar av överensstämmelse som det organet har utfört före den dag då det tillfälliga upphävandet eller återkallandet träder i kraft fortsätta att gälla, såvida inte någon av de ansvariga parterna har begränsat eller upphävt deras giltighet eller gemensamma kommittén bestämmer något annat. Den part under vars jurisdiktion det berörda organet för bedömning av överensstämmelse verkar ska skriftligen underrätta den andra parten om varje sådan ändring som rör en begränsning eller ett upphävande av giltigheten.”

8.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Gemensamma kommittén kan anta sektoriella bilagor som omfattas av artikel 2 och som ska innehålla ordningarna för genomförande av detta avtal.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Ändringar av de sektoriella bilagorna och antagandet av nya sektoriella bilagor ska beslutas av gemensamma kommittén.”

9.

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.

De utseende myndigheterna ska underrätta sin parts företrädare i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 12 i detta avtal om de organ för bedömning av överensstämmelse som ska utses eller vars utseende ska upphävas tillfälligt eller återkallas. Utseende och tillfälligt upphävande eller återkallande av utseende av organ för bedömning av överensstämmelse ska ske enligt detta avtal och enligt gemensamma kommitténs arbetsordning.”

b)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.

När de utseende myndigheterna underrättar sin parts företrädare i den gemensamma kommitté som inrättas enligt detta avtal om de organ för bedömning av överensstämmelse som ska utses ska de lämna följande upplysningar om varje organ för bedömning av överensstämmelse:

a)

Namn.

b)

Postadress.

c)

Faxnummer och e-postadress.

d)

De produkter, processer, standarder eller tjänster som organet är bemyndigat att bedöma.

e)

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som organet är bemyndigat att utföra.

f)

Det utseendeförfarande som använts för att fastställa kompetensen.”

10.

Den sektoriella bilagan om inspektion av god tillverkningssed i fråga om läkemedel och certifiering av tillverkningssatser, inklusive tilläggen 1 och 2, ska utgå och ersättas med följande:

”SEKTORIELL BILAGA OM INSPEKTION AV GOD TILLVERKNINGSSED I FRÅGA OM LÄKEMEDEL OCH CERTIFIERING AV TILLVERKNINGSSATSER TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN–NYA ZEELAND-AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

RÄCKVIDD OCH TÄCKNING

1.

Bestämmelserna i denna sektoriella bilaga täcker alla läkemedel som tillverkas industriellt i Nya Zeeland och i Europeiska unionen och som omfattas av krav på god tillverkningssed.

När det gäller läkemedel som omfattas av denna sektoriella bilaga ska båda parterna erkänna resultaten av de inspektioner hos tillverkare som utförts av den andra partens behöriga kontrollorgan och de relevanta tillverkningstillstånd som den andra partens behöriga myndigheter har beviljat.

Dessutom ska tillverkarens certifiering av varje tillverkningssats överensstämmelse med specifikationerna erkännas av den andra parten utan ny kontroll vid importen.

Med läkemedel avses alla produkter som regleras av den läkemedelslagstiftning i Europeiska unionen och Nya Zeeland som avses i avsnitt I. Definitionen av begreppet läkemedel inbegriper alla produkter för humant och veterinärmedicinskt bruk, såsom kemiska och biologiska, immunologiska och radiofarmaceutiska läkemedel, stabila läkemedel baserade på blod eller plasma från människor, förblandningar för beredning av veterinärmedicinska foderläkemedel och, i tillämpliga fall, vitaminer, mineraler, naturläkemedel och homeopatiska läkemedel.

Med god tillverkningssed avses den del av kvalitetssäkringen som säkerställer att produkterna alltid tillverkas på ett enhetligt sätt och kontrolleras på ett sådant sätt att de uppnår de kvalitetskrav som är lämpliga för deras avsedda användning och de krav som legat till grund för det godkännande för försäljning som beviljas av den importerande parten. I denna sektoriella bilaga omfattar god tillverkningssed även det system genom vilket tillverkaren erhåller en specifikation av produkten och/eller processen från den som innehar eller ansöker om ett godkännande för försäljning, och säkerställer att läkemedlet överensstämmer med denna specifikation (motsvarar certifiering av person med särskild kompetens i Europeiska unionen).

2.

När det gäller läkemedel som omfattas av den ena partens (nedan kallad den reglerande parten) lagstiftning men inte av den andra partens kan det tillverkande företaget för tillämpningen av detta avtal begära av den myndighet som nominerats av den reglerande partens berörda kontaktpunkt enligt punkt 12 i avsnitt III att det lokalt behöriga kontrollorganet gör en inspektion. Denna bestämmelse ska bl.a. tillämpas på tillverkningen av aktiva farmaceutiska substanser, mellanprodukter och produkter avsedda att användas vid kliniska prövningar samt på gemensamt beslutade inspektioner innan produkten börjar säljas. Praktiska bestämmelser återfinns i punkt 3 b i avsnitt III.

Certifiering av tillverkare

3.

På begäran av en exportör, importör eller den andra partens behöriga myndighet ska de myndigheter som är ansvariga för att bevilja tillverkningstillstånd och övervaka läkemedelstillverkningen intyga att tillverkaren

på vederbörligt sätt har fått tillstånd att tillverka det berörda läkemedlet eller att utföra det berörda steget i tillverkningsprocessen,

regelbundet inspekteras av myndigheterna, och

uppfyller de nationella krav för god tillverkningssed som båda parterna erkänt som likvärdiga och som avses i avsnitt I. Om olika krav för god tillverkningssed används som bedömningsnorm (i överensstämmelse med punkt 3 b i avsnitt III) ska detta nämnas i intyget.

Intygen ska också ange var produkten är tillverkad (och i förekommande fall kontrakterade provningslaboratorier). Förlagan till intyget ska fastställas av den gemensamma sektoriella gruppen.

Intygen ska utfärdas snabbt, inom högst 30 kalenderdagar. I undantagsfall, t.ex. när en ny inspektion måste genomföras, kan denna period förlängas till 60 kalenderdagar.

Certifiering av tillverkningssatser

4.

Varje tillverkningssats som exporteras ska åtföljas av ett certifikat som utfärdats av tillverkaren (egencertifiering) efter en fullständig kvalitativ analys, en kvantitativ analys av alla aktiva substanser och alla övriga undersökningar och kontroller som krävs för att garantera produktens kvalitet i enlighet med de krav som legat till grund för godkännandet för försäljning. Detta certifikat ska styrka att satsen överensstämmer med specifikationerna och ska förvaras av den som importerar tillverkningssatsen. Det ska framläggas på begäran av den behöriga myndigheten.

När tillverkarna utfärdar ett certifikat ska de beakta bestämmelserna i Världshälsoorganisationens gällande system för certifiering av kvaliteten på farmaceutiska produkter inom den internationella handeln. Certifikatet ska ge detaljerade uppgifter om de överenskomna produktspecifikationerna, referensen för de analytiska metoderna och analysresultaten. Det ska ange att uppgifterna i sats- och packningsprotokollet har granskats och befunnits överensstämma med god tillverkningssed. Certifikatet för tillverkningssatsen ska undertecknas av den som är ansvarig för frisläppandet av satsen för försäljning eller leverans, vilket i Europeiska unionen är den ”person med särskild kompetens” som avses i relevant unionslagstiftning. I Nya Zeeland anges den ansvariga personen på tillverkningslicensen, som utfärdats enligt nyzeeländsk lagstiftning.

AVSNITT I

KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Om inte annat följer av avsnitt III ska allmänna inspektioner av god tillverkningssed utföras enligt den exporterande partens krav för god tillverkningssed. De tillämpliga lagarna och andra författningarna för denna sektoriella bilaga anges i tabellen.

Referenskvalitetskraven för produkter som ska exporteras, inklusive tillverkningsmetoder och produktspecifikationer, ska dock vara de som anges i det godkännande för försäljning av produkten i fråga som beviljats av den importerande parten.

Tillämpliga lagar och andra författningar för Europeiska unionen

Tillämpliga lagar och andra författningar för Nya Zeeland

Kommissionens direktiv 91/412/EEG av den 23 juli 1991 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed avseende veterinärmedicinska läkemedel, med ändringar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, med ändringar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, med ändringar

Kommissionens direktiv 2003/94/EG av den 8 oktober 2003 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk, med ändringar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, med ändringar

Riktlinjer för god distributionssed (94/C 63/03)

Volume 4 – Guidelines for good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use

Medicines Act 1981

Medicines Regulations 1984

New Zealand Code of Good Manufacturing Practice for Manufacture and Distribution of Therapeutic Goods, Parts 1, 2, 4 and 5

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Regulations, 2001

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Standard for Good Manufacturing Practice

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Guideline for Good Manufacturing Practice

All lagstiftning som antagits på grundval av eller som ändrar ovannämnda lagstiftning.

AVSNITT II

OFFICIELLA KONTROLLORGAN

Förteckningen över officiella kontrollorgan enligt denna sektoriella bilaga har gemensamt fastställts av parterna och ska föras av dem. Om en part från den andra parten begär att få en kopia av dennes senaste förteckningar över officiella kontrollorgan ska den anmodade parten lämna en kopia av dessa förteckningar till den anmodande parten inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av begäran.

AVSNITT III

PRAKTISKA BESTÄMMELSER

1.   Överföring av inspektionsrapporter

På motiverad begäran ska de berörda kontrollorganen vidarebefordra en kopia av den senaste inspektionsrapporten från tillverknings- eller inspektionsstället, om analysverksamhet läggs ut på kontrakt. Begäran kan gälla en fullständig inspektionsrapport eller en detaljerad rapport (se punkt 2 nedan). Båda parterna ska behandla dessa inspektionsrapporter med den grad av konfidentialitet som ursprungsparten kräver.

Om tillverkningsprocessen för läkemedlet i fråga inte har inspekterats nyligen, t.ex. om den sista inspektionen skedde för mer än två år sedan eller om ett särskilt behov av en inspektion framkommit, kan en särskild och detaljerad inspektion begäras. Parterna ska se till att inspektionsrapporter vidarebefordras inom högst 30 kalenderdagar, vilket förlängs till 60 kalenderdagar om en ny inspektion genomförs.

2.   Inspektionsrapporter

En fullständig inspektionsrapport omfattar grunddokumenten för anläggningen (Site Master File, sammanställd av tillverkaren eller kontrollorganet) och en beskrivande rapport från kontrollorganet. I en detaljerad rapport besvaras den andra partens specifika frågor om ett företag.

3.   Normer för bedömning av god tillverkningssed

a)

Tillverkare ska inspekteras enligt den exporterande partens tillämpliga goda tillverkningssed (se avsnitt I).

b)

När det gäller läkemedel som omfattas av den importerande partens läkemedelslagstiftning men inte av den exporterande partens, ska det lokalt behöriga kontrollorgan som är villigt att inspektera de berörda tillverkningsprocesserna utföra inspektionen enligt egen god tillverkningssed eller, om den inte har några specifika krav för god tillverkningssed, enligt den importerande partens tillämpliga goda tillverkningssed. Detta kommer också att vara fallet om den lokalt tillämpliga goda tillverkningsseden inte anses vara likvärdig med den importerande partens goda tillverkningssed vad gäller kvalitetssäkring av slutprodukten.

Överensstämmelsen mellan kraven för god tillverkningssed för specifika produkter eller produktkategorier (t.ex. läkemedel för klinisk prövning och utgångsmaterial) ska fastställas enligt ett förfarande som fastställs av den gemensamma sektoriella gruppen.

4.   Inspektionernas art

a)

Inspektionerna ska rutinmässigt bedöma tillverkarens iakttagande av god tillverkningssed. De kallas allmänna inspektioner av god tillverkningssed (eller regelbundna, periodiska eller rutinmässiga inspektioner).

b)

Produkt- eller processorienterade inspektioner (som i förekommande fall kan vara inspektioner innan produkterna börjar säljas) ska inriktas på tillverkningen av en produkt eller en process eller en serie av produkter eller processer och inbegripa bedömning av valideringen av och överensstämmelsen med särskilda process- eller kontrollaspekter som beskrivs i försäljningstillståndet. Vid behov ska kontrollorganet få relevant produktinformation (den del i en ansökan eller ett godkännande som rör kvalitet) konfidentiellt.

5.   Kontroll- och anläggningsavgifter

Ordningen för kontroll- och anläggningsavgifter fastställs utifrån tillverkningsplatsen. Kontroll- och anläggningsavgifter ska inte uppbäras av tillverkare som är belägna inom den andra partens territorium för produkter som omfattas av denna sektoriella bilaga.

6.   Skyddsklausul för inspektioner

Vardera parten förbehåller sig rätten att utföra sina egna inspektioner av skäl som klargjorts för den andra parten. Sådana inspektioner ska anmälas på förhand till den andra parten, som har möjlighet att delta i inspektionen. Denna skyddsklausul bör endast tillämpas i undantagsfall. Om en sådan inspektion utförs kan kostnaderna för den återkrävas.

7.   Informationsutbyte mellan myndigheter och tillnärmning av kvalitetskrav

Parterna ska i enlighet med de allmänna bestämmelserna i avtalet utbyta all relevant information som är nödvändig för det ömsesidiga erkännandet av inspektioner. För styrkande av kompetens i händelse av betydande ändringar i endera partens regelsystem får vardera parten begära specifik tilläggsinformation om ett officiellt kontrollorgan. En sådan specifik begäran kan omfatta information om utbildning, inspektionsförfaranden, allmänt utbyte av information och dokument samt insyn i samband med revisioner av officiella kontrollorgan som har relevans för tillämpningen av denna sektoriella bilaga. En sådan begäran bör göras genom och administreras av den gemensamma sektoriella gruppen som en del i ett kontinuerligt underhållsprogram.

Dessutom ska de behöriga myndigheterna i Nya Zeeland och Europeiska unionen hålla varandra underrättade om alla nya tekniska riktlinjer eller ändringar i inspektionsförfaranden. Vardera parten ska rådgöra med den andra parten innan dessa antas.

8.   Officiellt frisläppande av tillverkningssatser

Förfarandet för officiellt frisläppande av tillverkningssatser innebär ytterligare en kontroll av säkerheten och effekten hos immunologiska läkemedel (vacciner) och blodderivat, vilken utförs av de behöriga myndigheterna innan varje tillverkningssats av en produkt distribueras. Avtalet omfattar inte detta ömsesidiga erkännande av officiellt frisläppande av tillverkningssatser. Om ett förfarande för officiellt frisläppande av tillverkningssatser är tillämpligt ska tillverkaren dock på begäran av den importerande parten tillhandahålla intyget över officiellt frisläppande av tillverkningssatsen, om tillverkningssatsen i fråga har undersökts av den exporterande partens kontrollmyndighet.

För Europeiska unionens del offentliggörs förfarandet för officiellt frisläppande av tillverkningssatser avseende humanläkemedel av Europeiska direktoratet för läkemedels- och vårdkvalitet (EDQM). För Nya Zeelands del beskrivs förfarandet för officiellt frisläppande av tillverkningssatser i dokumentet WHO Technical Report Series, No. 822, 1992.

9.   Utbildning av inspektörer

I enlighet med de allmänna bestämmelserna i avtalet ska utbildningstillfällen för inspektörer som organiseras av myndigheterna vara öppna för den andra partens inspektörer. Parterna ska hålla varandra underrättade om sådana utbildningstillfällen.

10.   Gemensamma inspektioner

I enlighet med de allmänna bestämmelserna i avtalet och genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna kan gemensamma inspektioner bemyndigas. Dessa inspektioner är avsedda att utveckla den ömsesidiga förståelsen och tolkningen av praxis och krav. Organisationen och utformningen av dessa inspektioner ska överenskommas genom förfaranden som antas av den gemensamma sektoriella gruppen.

11.   Varningssystem

Parterna ska utse kontaktpunkter för att göra det möjligt för behöriga myndigheter och tillverkare att med erforderlig snabbhet underrätta den andra partens myndigheter om eventuella kvalitetsbrister, återkallande av tillverkningssatser, förfalskningar och andra kvalitetsproblem som skulle kunna föranleda ytterligare inspektioner eller stopp av distributionen av tillverkningssatsen. Parterna ska gemensamt fastställa ett detaljerat varningssystem.

Parterna ska se till att med erforderlig snabbhet underrätta den andra parten om alla tillfälliga upphävanden eller återkallanden (helt eller delvis) av tillverkningstillstånd som beror på bristande iakttagande av god tillverkningssed och som skulle kunna påverka skyddet av folkhälsan.

12.   Kontaktpunkter

För tillämpningen av denna sektoriella bilaga ska kontaktpunkterna för eventuella tekniska frågor (t.ex. utbyte av inspektionsrapporter, utbildningstillfällen för inspektörer och tekniska krav) vara de följande:

FÖR NYA ZEELAND:

För humanläkemedel:

Group Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

Nya Zeeland

Tfn + 64 4 8196874

Fax + 64 4 8196806

För veterinärmedicinska läkemedel:

The Director, Approvals and ACVM Standards

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

PO Box 2526

Wellington 6140

Nya Zeeland

Tfn + 64 4 894 2541

Fax + 64 4 894 2501

FÖR EUROPEISKA UNIONEN

The Director of the European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

Förenade kungariket

Tfn + 44 171 418 8400

Fax + 44 171 418 8416

13.   Gemensam sektoriell grupp

En gemensam sektoriell grupp bestående av representanter för parterna ska inrättas i enlighet med denna sektoriella bilaga. Den ska ansvara för att denna sektoriella bilaga fungerar effektivt. Den ska rapportera till gemensamma kommittén enligt gemensamma kommitténs beslut.

Den gemensamma sektoriella gruppen ska själv fastställa sin arbetsordning. Den ska fatta sina beslut och anta sina rekommendationer med konsensus. Den får besluta att delegera uppgifter till undergrupper.

14.   Meningsskiljaktigheter

Båda parter ska göra sitt bästa för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter bl.a. vad gäller tillverkares uppfyllande av krav och slutsatser av inspektionsrapporter. Olösta meningsskiljaktigheter ska hänskjutas till den gemensamma sektoriella gruppen.

AVSNITT IV

ÄNDRINGAR I FÖRTECKNINGEN ÖVER OFFICIELLA KONTROLLORGAN

Parterna konstaterar att denna sektoriella bilaga behöver ändras, särskilt för att föra in nya officiella kontrollorgan eller ta hänsyn till ändringar i befintliga behöriga myndigheters karaktär eller roll. Vid betydande ändringar beträffande officiella kontrollorgan ska den gemensamma sektoriella gruppen överväga vilken eventuell tilläggsinformation som behövs för att kontrollera programmen och fastställa eller vidmakthålla ömsesidigt erkännande av inspektioner, i enlighet med punkt 7 i avsnitt III.”

11.

Den sektoriella bilagan om medicintekniska produkter ska utgå och ersättas med följande:

SEKTORIELL BILAGA OM MEDICINTEKNISKA PRODUKTER TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN–NYA ZEELAND-AVTALET OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

RÄCKVIDD OCH TÄCKNING

Bestämmelserna i denna sektoriella bilaga ska tillämpas på följande produkter:

Produkter för export till Europeiska unionen

Produkter för export till Nya Zeeland

1.

Alla medicintekniska produkter

a)

som tillverkas i Nya Zeeland,

b)

som omfattas av ett tredjepartsförfarande för bedömning av överensstämmelse, både när det gäller produkter och kvalitetssystem,

c)

som avses i den senaste versionen av rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, med ändringar och

d)

som avses i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, med ändringar.

1.

Alla medicintekniska produkter

a)

som tillverkas i Europeiska unionen, och

b)

som omfattas av ett tredjepartsförfarande för bedömning av överensstämmelse, både när det gäller produkter och kvalitetssystem, eller som omfattas av andra krav enligt den lagstiftning som anges i avsnitt I, med ändringar.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 gäller följande:

a)

De medicintekniska produkter som avses i tillägget är undantagna.

b)

Om inte annat föreskrivits eller överenskommits av parterna ska ”tillverkning” av en medicinteknisk produkt inte omfatta

i)

förfaranden för att återställa produkten, t.ex. reparation, rekonditionering, underhåll eller renovering,

ii)

verksamhet som pressning, märkning, etikettering, packning och försäljningsförberedelser, separat eller i kombination med varandra,

iii)

enbart inspektioner för att kontrollera kvaliteten, eller

iv)

enbart sterilisering.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 gäller följande:

a)

De medicintekniska produkter som avses i tillägget är undantagna.

b)

Om inte annat föreskrivits eller överenskommits av parterna ska ”tillverkning” av en medicinteknisk produkt inte omfatta

i)

förfaranden för att återställa produkten, t.ex. reparation, rekonditionering, underhåll eller renovering,

ii)

verksamhet som pressning, märkning, etikettering, packning och försäljningsförberedelser, separat eller i kombination med varandra,

iii)

enbart inspektioner för att kontrollera kvaliteten, eller

iv)

enbart sterilisering.

AVSNITT I

KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Europeiska unionens krav enligt lagar och andra författningar vars uppfyllande Nya Zeelands utsedda organ för bedömning av överensstämmelse ska bedöma

Nya Zeelands krav enligt lagar och andra författningar vars uppfyllande Europeiska unionens utsedda organ för bedömning av överensstämmelse ska bedöma

Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, med ändringar

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, med ändringar

All unionslagstiftning som antagits på grundval av dessa direktiv

Radiocommunications Act 1989 och förordningar som utfärdats enligt denna lag

Electricity Act 1992 och förordningar som utfärdats enligt denna lag

Medicines Act 1981

Medicines Regulations 1984

Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003

All lagstiftning som antagits på grundval av eller som ändrar ovannämnda lagstiftning

AVSNITT II

MYNDIGHETER SOM ANSVARAR FÖR UTSEENDET AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE ENLIGT DENNA SEKTORIELLA BILAGA

För de organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts av Nya Zeeland

För de organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts av Europeiska unionen

Ministry of Health

Belgien

Ministère de la Santé publique, de l’Environnement et de l’Intégration sociale

Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integrati

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bulgarien

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Republiken Tjeckien

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Danmark

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Tyskland

ZLG - Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, Bonn

ZLS - Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, München

Estland

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Irland

Department of Health

Irish Medicines Board

Grekland

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Spanien

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Frankrike

Ministère de la Santé

Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de Santé

Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Italien

Ministero della Salute – Dipartimento dell’ Innovazione – Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

Cypern

The Drugs Council, Pharmaceutical Services (Ministry of Health)

Veterinary Services (Ministry of Agriculture)

Lettland

Zāļu valsts aģentūra

Veselības ministrija

Litauen

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Luxemburg

Ministère de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Ungern

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Malta

Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji, Awtorità Maltija dwar l-iStandards

Nederländerna

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Österrike

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Polen

Ministerstwo Zdrowia

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Portugal

INFARMED:I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.)

Rumänien

Ministerul Sănătății – Departament Dispozitive Medicale

Slovenien

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Slovakien

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Finland

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Sverige

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Förenade kungariket

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

AVSNITT III

FÖRFARANDEN FÖR UTSEENDE AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Förfaranden som ska iakttas av Nya Zeeland vid utseende av de organ för bedömning av överensstämmelse som ska bedöma produkters överensstämmelse med Europeiska unionens krav

Förfaranden som ska iakttas av Europeiska unionen vid utseende av de organ för bedömning av överensstämmelse som ska bedöma produkters överensstämmelse med Nya Zeelands krav

De organ för bedömning av överensstämmelse som ska utses i enlighet med denna sektoriella bilaga ska uppfylla kraven enligt de direktiv som anges i avsnitt I, med beaktande av bilaga II till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter, med ändringar, och ska utses på grundval av de förfaranden som beskrivs i bilagan till detta avtal. Detta kan påvisas genom följande:

a)

Organ för produktcertifiering som arbetar enligt kraven i EN 45011 eller ISO Guide 28 och 40 och som antingen

har ackrediterats av Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) eller

kan styrka sin kompetens på annat sätt i enlighet med avsnitten A och B i bilagan till detta avtal.

b)

Organ för produktcertifiering som arbetar enligt kraven i EN 45012 eller ISO Guide 62 och som antingen

har ackrediterats av JAS-ANZ, eller

kan styrka sin kompetens på annat sätt i enlighet med avsnitten A och B i bilagan till detta avtal.

c)

Kontrollorgan som arbetar enligt kraven i ISO/IEC 17020 och som antingen

har ackrediterats av Testing Laboratory Registration Council of New Zealand eller ett annat organ som inrättats enligt nyzeeländsk lag och som ersätter det och har samma funktion, eller

kan styrka sin kompetens på annat sätt i enlighet med avsnitten A och B i bilagan till detta avtal.

I enlighet med punkt 5.2 i avsnitt IV ska utseende när det gäller högriskprodukter som anges i punkt 5.1 i det avsnittet ske på grundval av ett förtroendeskapande program.

1.

Förfarandena för utseende av organ för bedömning av överensstämmelse ska överensstämma med de principer och förfaranden som anges i bilagan till detta avtal.

2.

Följande förfaranden anses överensstämma med de förfaranden som anges i bilagan till avtalet:

a)

Certifieringsorgan

som har ackrediterats av ackrediteringsorgan som har undertecknat ett multilateralt avtal om certifiering av produkter inom ramen för det europeiska ackrediteringssamarbetet (EA),

som är medlemmar i IECEE CB-systemet, eller

som har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan med vilket JAS-ANZ har ett avtal om ömsesidigt erkännande, eller

som kan styrka sin kompetens på annat sätt i enlighet med avsnitten A och B i bilagan till detta avtal.

b)

Provningslaboratorier

som har ackrediterats av ackrediteringsorgan som har undertecknat ett multilateralt avtal om kalibrerings- och provningslaboratorier inom ramen för det europeiska ackrediteringssamarbetet (EA),

som har erkänts inom ramen för IECEE CB-systemet, eller

som kan styrka sin kompetens på annat sätt i enlighet med avsnitten A och B i bilagan till detta avtal.

I enlighet med punkt 5.2 i avsnitt IV ska utseende när det gäller högriskprodukter som anges i punkt 5.1 i det avsnittet ske på grundval av ett förtroendeskapande program.

AVSNITT IV

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

1.   Ny lagstiftning

Parterna uppmärksammar Nya Zeelands avsikt att införa ny lagstiftning om medicintekniska produkter och beslutar gemensamt att bestämmelserna i denna sektoriella bilaga ska tillämpas på den lagstiftningen när den träder i kraft i Nya Zeeland.

Parterna förklarar gemensamt sin avsikt att utvidga räckvidden för denna sektoriella bilaga till produkter för in vitro-diagnostik så snart som Nya Zeelands lagstiftning om medicintekniska produkter har trätt i kraft.

2.   Utbyte av information

Parterna ska underrätta varandra om incidenter inom ramen för övervakningsförfaranden för medicintekniska produkter eller frågor om produktsäkerhet. Parterna ska också underrätta varandra om

intyg som har dragits tillbaka, tillfälligt återkallats, inskränkts eller återkallats, och

lagstiftning eller ändringar av gällande lagstiftning som antagits på grundval av de rättsliga instrument som anges i avsnitt I.

De kontaktpunkter genom vilka sådan information kan vidarebefordras är följande:

Nya Zeeland:

The Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

Nya Zeeland

Tfn +64 4 819 6874

Fax + 64 4 819 6806

och

Group Manager

Energy Safety and Radio Spectrum Management

Ministry of Economic Development (MED)

P.O. Box 1473

Wellington

Nya Zeeland

Tfn +64 4 472 0030

Fax + 64 4 471 0500

Europeiska unionen

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

Tfn + 32 2 299 11 11

Parterna får utbyta information om konsekvenserna av inrättandet av European Database on Medical Devices (Eudamed).

Dessutom ska Medicines and Medical Devices Safety Authority yttra sig om utfärdade intyg.

3.   Kontraktering

Om Nya Zeelands lagar eller andra författningar så kräver får de av Europeiska unionens organ för bedömning av överensstämmelse som lägger ut all provning eller en del därav endast kontraktera provningslaboratorier som ackrediterats i enlighet med punkt 2 i avsnitt III.

4.   Registrering av beviljade godkännanden

Utöver de krav som införs genom bilagan till avtalet om utseendet av ett organ för bedömning av överensstämmelse, ska den behöriga utseende myndigheten i Europeiska unionen, beträffande varje utsett organ, förse Nya Zeeland med närmare uppgifter om den metod som det organet för bedömning av överensstämmelse avser att använda för att registrera att ett godkännande som krävs av den person som enligt Electricity Act 1992 (och förordningar som utfärdats enligt denna lag) är ansvarig för utrustning eller anordningar som ska säljas eller saluföras i Nya Zeeland har beviljats.

5.   Förtroendeskapande verksamhet med avseende på högriskprodukter

5.1

I syfte att stärka förtroendet för vardera partens utseendesystem ska en förtroendeskapande process tillämpas på följande medicintekniska produkter:

Aktiva medicintekniska produkter för implantation så som de definieras i den lagstiftning som avses i avsnitt I.

Produkter som klassificeras som produkter i klass III i den lagstiftning som avses i avsnitt I.

Medicintekniska produkter i form av intraokulära linser för implantation.

Medicintekniska produkter i form av intraokulära viskoelastiska vätskor.

Medicintekniska produkter i form av mekaniska preventivmedel som också skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

5.2

Parterna ska under medverkan av Medicines and Medical Devices Safety Authority och de behöriga myndigheterna i Europeiska unionen fastställa ett detaljerat program i detta syfte.

5.3

Perioden för förtroendeskapande åtgärder ska ses över två år efter dagen när denna sektoriella bilaga, med ändringar, träder i kraft.

5.4

Särskilda tilläggskrav i samband med förändringar av regelverket:

5.4.1

I enlighet med artiklarna 2, 7.1, 8.1 och 9.1 i detta avtal får vardera parten begära att det ska ställas särskilda tilläggskrav på att organen för bedömning av överensstämmelse ska kunna styrka att de har erfarenhet av de regelverk som är under ständig utveckling.

5.4.2

Dessa specifika krav kan omfatta utbildning, revisioner av organ för bedömning av överensstämmelse, besök samt utbyte av information och dokument, inklusive revisionsrapporter.

5.4.3

Dessa krav kan också vara tillämpliga vid utseende av ett organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med detta avtal.

6.   Gemensam sektoriell grupp

En gemensam sektoriell grupp bestående av representanter för parterna ska inrättas i enlighet med denna sektoriella bilaga. Den ska ansvara för att denna sektoriella bilaga fungerar effektivt. Den ska rapportera till gemensamma kommittén enligt den senares beslut.

Den gemensamma sektoriella gruppen ska själv fastställa sin arbetsordning. Den ska fatta sina beslut och anta sina rekommendationer med konsensus. Den får besluta att delegera uppgifter till undergrupper.

7.   Meningsskiljaktigheter

Båda parter ska göra sitt bästa för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter bl.a. vad gäller tillverkares uppfyllande av krav och slutsatser av rapporter om bedömning av överensstämmelse. Olösta meningsskiljaktigheter ska hänskjutas till den gemensamma sektoriella gruppen.

Tillägg

Bestämmelserna i denna sektoriella bilaga ska inte tillämpas på följande produkter:

Medicintekniska produkter som innehåller eller tillverkas med användning av celler, vävnad eller derivat av icke-viabel djurvävnad, där det av säkerhetsskäl med avseende på virus och andra överförbara agens krävs validerade metoder för eliminering eller inaktivering av virus under tillverkningsprocessens gång.

Medicintekniska produkter som innehåller vävnad, celler eller substanser av mikrobiellt, bakteriellt eller rekombinant ursprung och som är avsedda för användning i eller på människokroppen.

Medicintekniska produkter som innehåller vävnader eller derivat av vävnader av mänskligt ursprung.

Medicintekniska produkter som innehåller stabila derivat av blod från människor eller plasma från människor som kan ha en verkan på människokroppen som understöder produktens verkan.

Medicintekniska produkter vilka, som en integrerad del, innehåller, eller avses innehålla, ett ämne som, om det används separat, kan betraktas som ett läkemedel som är avsett att ha en verkan på patienten som understöder produktens verkan.

Medicintekniska produkter som är avsedda av tillverkaren att användas specifikt för kemisk desinfektion av en annan medicinteknisk produkt, med undantag för steriliseringsapparater som använder torr värme, fuktig värme eller etylenoxid.

Båda parter får gemensamt besluta att utvidga tillämpningen av denna sektoriella bilaga till ovannämnda medicintekniska produkter..

”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna utväxlat diplomatiska noter som bekräftar att deras respektive förfaranden för detta avtals ikraftträdande har avslutats.

Upprättat i Bryssel den 23 februari 2012 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нοва Зeлaндия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Nέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Uj-Zéland részéről

Gћal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Unden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


(1)  EGT L 229, 17.8.1998, s. 62.


FÖRORDNINGAR

22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/19


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1261/2012

av den 20 december 2012

om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 43.3 i fördraget föreskrivs att rådet, på förslag av kommissionen, ska besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) ska bestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet inrättas med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(3)

Det åligger rådet att anta åtgärder för att fastställa och fördela fiskemöjligheter för varje fiske eller grupp av fisken, inklusive vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa, beroende på vad som gäller. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske, samtidigt som målen för den gemensamma fiskeripolitiken beaktas enligt förordning (EG) nr 2371/2002.

(4)

Totala tillåtna fångstmängder (TAC) bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika fiskerinäringarna garanteras en rättvis behandling, samt mot bakgrund av de synpunkter som framförts under samråden med berörda parter.

(5)

Utnyttjandet av fiskemöjligheter som fastställs i den här förordningen bör regleras av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (2), framför allt av artiklarna 33 och 34 i den förordningen avseende registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning respektive anmälan av uppgifter om uttömda fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att ange de koder som medlemsstaterna ska använda då de skickar uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av den här förordningen.

(6)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (3) måste det anges vilka bestånd som ska omfattas av de åtgärderna enligt den förordningen.

(7)

För undvika avbrott i fiskeverksamheten och trygga försörjningen för unionens fiskare är det viktigt att dessa fisken öppnas den 1 januari 2013. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet för 2013.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på EU-fartyg som är verksamma i Svarta havet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   AKFM: Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet,

b)   Svarta havet: geografiskt delområde 29 såsom det definieras i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (4) (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och i resolution AKFM/33/2009/2,

c)   EU-fartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

d)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet som får fångas ur varje bestånd per år,

e)   kvot: en andel av den TAC som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4

Totala tillåtna fångstmängder och fördelning

Totala tillåtna fångstmängder, fördelningen av dessa bland medlemsstaterna och de villkor som i förekommande fall är funktionellt knutna till dessa, fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelningen

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka fiskemöjligheter fastställs genom denna förordning får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot som inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en unionskvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna unionskvot inte är uttömd.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(4)  EUT L 347, 30.12.2011, s. 44.


BILAGA

TAC tillämpliga för EU-fartyg i områden där TAC tillämpas per art och per område

I följande tabeller anges TAC och kvoter (i ton levande vikt, om inte något annat anges) för varje bestånd och de villkor som i förekommande fall är funktionellt knutna till dem.

Fiskbestånden förtecknas i alfabetisk ordning efter de latinska artnamnen. Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande jämförelsetabell över de latinska namnen och motsvarande svenska namn:

Vetenskapligt namn

Treställig alfabetisk kod

Svenskt namn

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art

:

Piggvar

Psetta maxima

Zon

:

EU-vatten i Svarta havet

TUR/F37.4.2.C

Bulgarien

43,2

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Rumänien

43,2

Unionen

86,4 (1)

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

EU-vatten i Svarta havet

SPR/ F37.4.2.C

Bulgarien

8 032,5

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Rumänien

3 442,5

Unionen

11 475

TAC

Ej tillämpligt


(1)  Ingen fiskeverksamhet, omlastning, ombordtagning, landning och första försäljning ska vara tillåten under perioden 15 april–15 juni 2013.


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/22


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1262/2012

av den 20 december 2012

om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) krävs det att bestämmelser införs för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), samt mot bakgrund av eventuell information från regionala rådgivande nämnder.

(3)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter för varje fiske eller grupp av fisken, inbegripet, i tillämpliga fall, vissa villkor som är funktionellt knutna till dem. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EG) nr 2371/2002.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika fiskerinäringarna säkerställs en rättvis behandling, samt mot bakgrund av de synpunkter som framkommit vid samråden med berörda parter, framför allt under möten med rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk och berörda regionala rådgivande nämnder.

(5)

Fiskemöjligheter bör stå i överensstämmelse med internationella avtal och principer, till exempel Förenta nationernas avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (2) från 1995, och de detaljerade förvaltningsprinciper som fastställts i Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet från 2008, enligt vilka ett regleringsorgan bör vara försiktigare framför allt när informationen är osäker, otillförlitlig eller otillräcklig. Att det saknas adekvat vetenskaplig information bör inte användas som förevändning för att skjuta upp eller underlåta att vidta bevarande- och förvaltningsåtgärder.

(6)

Enligt de senaste vetenskapliga utlåtandena från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och från STECF fångas de flesta djuphavsbestånden på ett ohållbart sätt. Enligt dessa utlåtanden bör dessutom fiskemöjligheterna för dessa bestånd, för att de ska vara hållbara, minskas till dess att beståndens storleksutveckling uppvisar en positiv trend. Ices har vidare rekommenderat att riktat fiske inte bör tillåtas i något område vad avser atlantisk soldatfisk och vissa bestånd av birkelånga och fläckpagell.

(7)

De huvudsakliga kommersiella arterna av djuphavshaj betraktas som utfiskade och bör därför inte vara föremål för något riktat fiske.

(8)

Fiskemöjligheterna för djuphavsarter enligt definitionen i artikel 2 a till rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (3) fastställs vartannat år. Ett undantag görs dock för bestånden av guldlax och det huvudsakliga fisket av birkelånga, för vilka fiskemöjligheterna beror på resultatet av de årliga förhandlingarna med Norge. Fiskemöjligheterna för de bestånden bör därför fastställas i en annan relevant årlig förordning om fastställande av fiskemöjligheter.

(9)

Av förenklingsskäl bör TAC:er för birkelånga som unionen själv beslutat om regleras i samma rättsliga instrument. Därför bör TAC:er för birkelånga i internationella vatten i II, III och IV, liksom TAC:n för birkelånga i internationella vatten i XII, tas med i förordningen om fastställande av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för EU-fartyg med avseende på vissa fiskebestånd och grupper av fiskebestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller avtal.

(10)

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter med fördelning mellan åren (4), bör de bestånd som omfattas av olika åtgärder som anges i den förordningen identifieras. Försiktighets-TAC:er bör tillämpas för bestånd för vilka det saknas en vetenskapligt grundad utvärdering av fiskemöjligheterna som särskilt avser det år för vilket TAC:erna bör fastställas, medan analytiska TAC:er bör tillämpas i annat fall. Mot bakgrund av Ices och STECF:s utlåtanden om djuphavsbestånd bör de djuphavsbestånd för vilka det saknas en vetenskaplig utvärdering av de aktuella fiskemöjligheterna omfattas av försiktighets-TAC:er i den här förordningen.

(11)

Om man beaktar de vetenskapliga utlåtandena överensstämmer inte nödvändigtvis den biologiska utbredningen av vissa skolästbestånd med TAC-områdena i denna förordning. För att underlätta ett hållbart utnyttjande av dessa bestånd bör det tillåtas större flexibilitet mellan å ena sidan TAC-områdena Vb, VI och VII och å andra sidan TAC-områdena VIII, IX, X, XII och XIV.

(12)

För undvika avbrott i fiskeverksamheten och trygga försörjningen för unionens fiskare bör denna förordning tillämpas från den 1 januari 2013. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs för 2013 och 2014 de årliga fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på fiskbestånd av vissa djuphavsarter i EU-vatten och i vissa andra vatten än EU-vatten där det krävs fångstbegränsningar.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   EU-fartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen.

b)   EU-vatten: de vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, med undantag för vatten som gränsar till de territorier som anges i bilaga II till fördraget.

c)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet ur varje bestånd som får fångas och landas varje år.

d)   kvot: en andel av den TAC som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

e)   internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

2.   I denna förordning gäller följande definitioner avseende områden:

a)   Ices-områden (Ices = Internationella havsforskningsrådet): de geografiska områden som definieras i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 (5).

b)   Cecaf-områden (Cecaf = Fiskerikommittén för östra Centralatlanten): de geografiska områden som definieras i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 (6).

Artikel 3

TAC:er och fördelning

TAC:er för djuphavsarter som fångas av EU-fartyg i EU-vatten eller i vissa andra vatten än EU-vatten, fördelningen mellan medlemsstaterna av sådana TAC:er samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Särskilda bestämmelser om fördelningen av fiskemöjligheter

1.   Fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

reduceringar och omfördelningar som görs enligt artikel 37 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (7) eller artikel 10.4 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (8),

c)

ytterligare landningar enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC medan artikel 3.2 och 3.3 samt artikel 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av analytisk TAC, om inte annat föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 5

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka TAC:er har fastställts får behållas ombord eller landas endast om fångsterna har gjorts av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och den medlemsstaten har en kvot som inte har uttömts.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (EGT L 189, 3.7.1998, s. 16).

(3)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

(4)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (EUT L 87, 31.3.2009, s. 1).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).


BILAGA

Hänvisningarna till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

DEL 1

Definitioner av arter och grupper av arter

1.

I förteckningen i del 2 i denna bilaga anges fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Djuphavshaj kommer emellertid först i förteckningen. I följande jämförande tabell anges de svenska och de latinska namn som ska gälla vid tillämpningen av denna förordning.

Svenskt namn

Trebokstavskod

Vetenskapligt namn

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Fjällbrosme

GFB

Phycis blennoides

2.

I denna förordning avses med djuphavshaj följande arter:

Svenskt namn

Trebokstavskod

Vetenskapligt namn

Hajar i släktet Apristurus spp.

API

Apristurus spp.

Kråshaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sorghaj

GUP

Centrophorus granulosus

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Långnosad småpiggshaj

CYP

Centroscymnus crepidater

Svart pigghaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Brunkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Hågäl

SHO

Galeus melastomus

Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Sexbågig kamtandhaj

SBL

Hexanchus griseus

Spetsfenshaj

OXN

Oxynotus paradoxus

Knorrhaj

SYR

Scymnodon ringens

Håkäring

GSK

Somniosus microcephalus

DEL 2

Årliga fiskemöjligheter som är tillgängliga för EU-fartyg i områden för vilka TAC:er fastställts per art och per område (i ton levande vikt)

Art

:

Djuphavshaj

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX (DWS/56789-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Litauen

0

0

Polen

0

0

Portugal

0

0

Förenade kungariket

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0


Art

:

Djuphavshaj

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i X (DWS/10-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Portugal

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0


Art

:

Djuphavshaj, Deania histricosa och Deania profondorum

Zon

:

Internationella vatten i XII (DWS/12INT-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Förenade kungariket

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV (BSF/1234-)

År

2013

2014

Försiktighets-TAC

Tyskland

3

3

Frankrike

3

3

Förenade kungariket

3

3

Unionen

9

9

TAC

9

9


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII (BSF/56712-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Tyskland

35

46

Estland

17

22

Irland

87

113

Spanien

174

226

Frankrike

2 440

3 172

Lettland

113

147

Litauen

1

1

Polen

1

1

Förenade kungariket

174

226

Övriga (1)

9

12

Unionen

3 051

3 966

TAC

3 051

3 966


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X (BSF/8910-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Spanien

12

12

Frankrike

29

29

Portugal

3 659

3 659

Unionen

3 700

3 700

TAC

3 700

3 700


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Cecaf 34.1.2 (BSF/C3412-)

År

2013

2014

Försiktighets-TAC

Portugal

3 674

3 490

Unionen

3 674

3 490

TAC

3 674

3 490


Art

:

Beryxar

Beryx spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (ALF/3X14-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Irland

10

9

Spanien

70

67

Frankrike

19

18

Portugal

203

193

Förenade kungariket

10

9

Unionen

312

296

TAC

312

296


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II och IV (RNG/124-)

År

2013

2014

Försiktighets-TAC

Danmark

1

1

Tyskland

1

1

Frankrike

10

10

Förenade kungariket

1

1

Unionen

13

13

TAC

13

13


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III (RNG/03-) (2)

År

2013

2014

Försiktighets-TAC

Danmark

643

515

Tyskland

4

3

Sverige

33

26

Unionen

680

544

TAC

680

544


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (RNG/5B67-)

År

2013 (3)

2014 (3)

Analytisk TAC

Tyskland

8

8

Estland

63

63

Irland

279

279

Spanien

70

70

Frankrike

3 539

3 539

Litauen

81

81

Polen

41

41

Förenade kungariket

208

208

Övriga (4)

8

8

Unionen

4 297

4 297

TAC

4 297

4 297


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (RNG/8X14-)

År

2013 (5)

2014 (5)

Analytisk TAC

Tyskland

23

21

Irland

5

4

Spanien

2 573

2 317

Frankrike

119

107

Lettland

41

37

Litauen

5

4

Polen

805

724

Förenade kungariket

10

9

Unionen

3 581

3 223

TAC

3 581

3 223


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI (ORY/06-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Förenade kungariket

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VII (ORY/07-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Förenade kungariket

0

0

Övriga

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV (ORY/1CX14)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrike

0

0

Portugal

0

0

Förenade kungariket

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII (SBR/678-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Irland

6

5

Spanien

156

143

Frankrike

8

7

Förenade kungariket

20

18

Övriga (6)

6

5

Unionen

196

178

TAC

196

178


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i IX (SBR/09-)

År

2013 (7)

2014 (7)

Analytisk TAC

Spanien

614

614

Portugal

166

166

Unionen

780

780

TAC

780

780


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i X (SBR/10-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Spanien

9

8

Portugal

1 004

904

Förenade kungariket

9

8

Unionen

1 022

920

TAC

1 022

920


Art

:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV (GFB/1234-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Tyskland

9

9

Frankrike

9

9

Förenade kungariket

13

13

Unionen

31

31

TAC

31

31


Art

:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII (GFB/567-)

År

2013 (8)

2014 (8)

Analytisk TAC

Tyskland

10

10

Irland

260

260

Spanien

588

588

Frankrike

356

356

Förenade kungariket

814

814

Unionen

2 028

2 028

TAC

2 028

2 028


Art

:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX (GFB/89-)

År

2013 (9)

2014 (9)

Analytisk TAC

Spanien

242

242

Frankrike

15

15

Portugal

10

10

Unionen

267

267

TAC

267

267


Art

:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i X och XII (GFB/1012-)

År

2013

2014

Analytisk TAC

Frankrike

9

9

Portugal

36

36

Förenade kungariket

9

9

Unionen

54

54

TAC

54

54


(1)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom denna kvot.

(2)  Inget riktat fiske av skoläst får bedrivas i Ices-område IIIa i avvaktan på samråd mellan EU och Norge.

(3)  Högst 10 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom denna kvot.

(5)  Högst 10 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (RNG/*5B67-).

(6)  Gäller endast bifångster. Riktat fiske är inte tillåtet inom denna kvot.

(7)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII (SBR/*678-).

(8)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX (GFB/*89-).

(9)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII (GFB/*567-).


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/34


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1263/2012

av den 21 december 2012

om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (1),

med beaktande av de gemensamma förslagen från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 267/2012 (2) ger verkan åt åtgärderna i beslut 2010/413/Gusp. Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/635/Gusp (3) som ändrar beslut 2010/413/Gusp och inför ytterligare restriktiva åtgärder mot Iran.

(2)

Dessa ytterligare restriktiva åtgärder inbegriper i synnerhet ett förbud mot export till Iran av viktig marin utrustning och teknik för byggnad, underhåll eller upprustning av fartyg. Vidare bör handel med grafit, råmetaller eller icke slutligt förädlade metaller såsom aluminium och stål samt programvara som ska införlivas i vissa industriella processer förbjudas.

(3)

De ytterligare restriktiva åtgärderna inbegriper också ett förbud mot import, köp eller transport av iransk naturgas. För att detta förbud ska kunna genomföras effektivt krävs det att åtgärder vidtas för att förbjuda byte (s.k. swap) av naturgas som man vet, eller har rimlig anledning att anta, är ett sätt att öka exporten av naturgas från Iran genom att kringgå förbudet. Avtal som tillgodoses med hjälp av en rörledning som är direkt ansluten till unionens överföringsnät för naturgas, utan något inlopp som är avsett att underlätta inköp eller öka export av naturgas med ursprung i Iran, bör inte påverkas av förbudet mot import av naturgas.

(4)

I beslut 2012/635/Gusp anges också att det är lämpligt att se över de restriktiva åtgärderna avseende de varor och den teknik med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (4), i syfte att inkludera vissa föremål i kategori 5 del 2 i den bilagan som skulle kunna ha relevans för industrier som kontrolleras direkt eller indirekt av Islamiska revolutionsgardet eller som har relevans för Irans kärntekniska program, militära program eller program för ballistiska robotar, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att undvika oönskade följder för Irans civilbefolkning.

(5)

För att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot att sälja, leverera, överföra eller exportera ytterligare viktig utrustning eller teknik till Iran, som kan användas inom nyckelsektorer i oljeindustrin, naturgasindustrin och den petrokemiska industrin bör en ytterligare förteckning över sådan viktig utrustning och teknik upprättas.

(6)

Av samma skäl bör förteckningar över produkter som omfattas av handelsrestriktioner på naturgas, grafit, råmetaller eller icke slutligt förädlade metaller såsom aluminium och stål samt programvara som ska införlivas i vissa industriella processer också upprättas.

(7)

Beslut 2012/635/Gusp förbjuder också transaktioner mellan unionens och Irans banker och finansinstitut, såvida den berörda medlemsstaten inte på förhand har gett tillstånd till dem.

(8)

Beslut 2012/635/Gusp förbjuder vidare tillhandahållande av flaggnings- och klassificeringstjänster till iranska oljetankfartyg och lastfartyg samt leverans av fartyg för transport eller förvaring av olja och petrokemiska produkter till iranska personer och enheter eller till andra personer och enheter för transport eller förvaring av olja och petrokemiska produkter från Iran.

(9)

För att skydda miljön och arbetstagares hälsa och säkerhet bör det föreskrivas att medlemsstaternas behöriga myndigheter får vidta alla åtgärder de anser nödvändiga för att säkerställa att rättsliga skyldigheter rörande hälsa och säkerhet för arbetstagare och miljöskydd respekteras. I brådskande fall bör medlemsstaten få vidta sådana åtgärder utan att på förhand ha anmält dem, förutsatt att den till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäler åtgärderna så snart som möjligt efter vidtagandet.

(10)

Om en medlemsstat har beviljat en person, en enhet eller ett organ som uppförts på förteckningen tillstånd att utöva verksamhet som rör utvinning av kolväten innan personen, enheten eller organet i fråga uppfördes på förteckningen, får medlemsstatens behöriga myndighet tillåta undantag från vissa förbud enligt förordning (EU) nr 267/2012, om sådana undantag är nödvändiga för att undvika eller avhjälpa skador på miljön eller varaktig förstörelse av licensens värde.

(11)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(12)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Bilaga I ska omfatta varor och teknik, inbegripet programvara, som har dubbla användningsområden i enlighet med förordning (EG) nr 428/2009, dock med undantag för vissa varor och viss teknik som specificeras i del A i bilaga I till den här förordningen.”

b)

följande punkt ska införas:

”2a.   Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen inom fyra veckor om tillstånd som beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 428/2009, med avseende på de varor och den teknik som specificeras i del A i bilaga I till den här förordningen.”

2.

I artikel 6 ska följande led läggas till:

”d)

fullgörande, till och med den 15 april 2013, av avtal som ingåtts före den 22 december 2012 om försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik som anges i del C i bilaga I till denna förordning, eller av biavtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal,

e)

fullgörande, till och med den 15 april 2013, av avtal som ingåtts före den 22 december 2012 om tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt stöd som rör sådana varor och sådan teknik som anges i del C i bilaga I till denna förordning.”

Med avseende på led d ska den berörda medlemsstaten informera övriga medlemsstater och kommissionen inom fyra veckor om tillstånd som beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 428/2009.

3.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sådan viktig utrustning eller teknik som anges i bilagorna VI och VIA, direkt eller indirekt till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.

2.   Bilagorna VI och VIA ska omfatta viktig utrustning och teknik till följande nyckelsektorer inom olje- och gasindustrin i Iran:

a)

Prospektering av råolja och naturgas.

b)

Produktion av råolja och naturgas.

c)

Raffinering.

d)

Kondensering av naturgas.

3.   Bilagorna VI och VIA ska även omfatta viktig utrustning och teknik for den petrokemiska industrin i Iran.

4.   Bilagorna VI och VIA ska inte omfatta varor som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I, II eller III.”

4.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Följande ska vara förbjudet:

a)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör viktig utrustning och teknik som anges i bilagorna VI och VIA eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilagorna VI och VIA, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör viktig utrustning och teknik som anges i bilagorna VI och VIA, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.”

5.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Förbuden i artiklarna 8 och 9 ska inte tillämpas på

a)

fullgörande, till och med den 15 april 2013, av transaktioner som krävs enligt ett köpeavtal gällande viktig utrustning eller teknik enligt förteckningen i bilaga VI för prospektering av råolja och naturgas, produktion av råolja och naturgas, raffinering samt kondensering av naturgas som ingåtts före den 27 oktober 2010, eller ett biavtal som är nödvändigt för att fullgöra ett sådant avtal, eller enligt ett avtal eller en överenskommelse som ingåtts före den 26 juli 2010 och som avser en investering i Iran som gjorts före den 26 juli 2010, och de ska inte heller förhindra fullgörandet av en skyldighet som följer därav,

b)

fullgörande, till och med den 15 april 2013, av transaktioner som krävs enligt ett köpeavtal gällande viktig utrustning eller teknik enligt förteckningen i bilaga VI för den petrokemiska industrin som ingåtts före den 24 mars 2012, eller ett biavtal som krävs för fullgörandet av sådana avtal, eller enligt ett avtal eller en överenskommelse som ingåtts före den 23 januari 2012 och som avser en investering i Iran som gjorts före den 23 januari 2012, och de ska inte heller förhindra fullgörandet av en skyldighet som följer därav,

c)

fullgörande, till och med den 15 april 2013, av transaktioner som krävs enligt ett köpeavtal gällande viktig utrustning eller teknik enligt förteckningen i bilaga VIA för prospektering av råolja och naturgas, produktion av råolja och naturgas, raffinering samt kondensering av naturgas och för den petrokemiska industrin som ingåtts före den 16 oktober 2012 och som avser en investering i Iran för prospektering av råolja och naturgas, produktion av råolja och naturgas, raffinering samt kondensering av naturgas som gjorts före den 26 juli 2010 eller som avser en investering i den petrokemiska industrin i Iran som gjorts före 23 januari 2012, och de ska inte heller förhindra fullgörandet av en skyldighet som följer därav, eller

d)

tillhandahållande av tekniskt bistånd som är avsett endast för installation av utrustning eller teknik som levererats i enlighet med leden a, b och c,

under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som önskar företa sådana transaktioner, eller tillhandahålla bistånd till sådana transaktioner, minst 20 arbetsdagar i förväg har anmält transaktionen eller biståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade.

2.   Förbuden i artiklarna 8 och 9 ska inte påverka fullgörandet av förpliktelser enligt avtal som avses i artiklarna 12.1 b och 14.1 b, förutsatt att dessa förpliktelser uppstår genom serviceavtal eller biavtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, och förutsatt att den berörda behöriga myndigheten på förhand har gett tillstånd till fullgörandet av dessa förpliktelser och att den berörda medlemsstaten har underrättat de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja tillstånd.”

6.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 10a

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera viktig marin utrustning eller teknik som anges i bilaga VIB, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.

2.   Bilaga VIB ska omfatta viktig marin utrustning och teknik för byggnad, underhåll eller upprustning av fartyg, inbegripet utrustning som används vid byggande av oljetankfartyg.

Artikel 10b

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör viktig utrustning och teknik som anges i bilaga VIB eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilaga VIB, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör viktig utrustning och teknik som anges i bilaga VIB, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.

Artikel 10c

1.   Förbuden i artiklarna 10a och 10b ska inte påverka leverans av viktig marin utrustning och teknik till fartyg som inte ägs eller kontrolleras av iranska personer, enheter eller organ och som har tvingats in i en iransk hamn eller in på iranskt territorialvatten på grund av force majeure.

2.   Förbuden i artiklarna 10a och 10b ska till och med den 15 februari 2013 inte tillämpas på fullgörandet av avtal som ingicks före den 22 december 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Artikel 10d

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera programvara enligt förteckningen i bilaga VIIA, till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.

2.   Bilaga VIIA ska omfatta programvara som ska införlivas i vissa industriella processer och som har relevans för industrier som kontrolleras direkt eller indirekt av Islamiska revolutionsgardet eller som har relevans för Irans kärntekniska program, militära program eller program för ballistiska robotar.

Artikel 10e

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör programvara som anges i bilaga VIIA eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilaga VIIA, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör programvara som anges i bilaga VIIA, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.

Artikel 10f

1.   Förbuden i artiklarna 10d och 10e ska till och med 15 januari 2013 inte tillämpas på fullgörandet av avtal som ingicks före den 22 december 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

7.

Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

”1.   Förbuden i artikel 11 ska inte tillämpas på:

a)

fullgörande, till och med den 1 juli 2012, av köpeavtal som ingåtts före den 23 januari 2012, eller av biavtal, som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal,

b)

fullgörande av avtal som ingåtts före den före den 23 januari 2012, eller av biavtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, om det i avtalen särskilt föreskrivs att leveransen av iransk råolja och petroleumprodukter eller inkomsterna av leveranserna därav avser ersättning för utestående belopp till personer, enheter eller organ under medlemsstaternas jurisdiktion,

c)

råolja eller petroleumprodukter som hade exporterats från Iran före den 23 januari 2012, eller, om exporten ägt rum i enlighet med led a, senast den 1 juli 2012, eller om exporten ägt rum i enlighet med led b,

d)

inköp av bunkerolja som producerats och tillhandahållits av ett annat tredjeland än Iran, som är avsedd för driften av fartygsmotorer,

e)

inköp av bunkerolja för driften av motorer på fartyg som har tvingats in i en hamn i Iran, eller in på iranskt territorialvatten på grund av force majeure.

under förutsättning att de personer, de enheter eller de organ som önskar fullgöra det avtal som avses i leden a, b och c minst 20 arbetsdagar i förväg har anmält aktiviteten eller transaktionen till den berörda myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade.”

8.

Artikel 14.1 c ska ersättas med följande:

”c)

import, inköp och transport av petrokemiska produkter som hade exporterats från Iran före den 23 januari 2012, eller, om exporten ägt rum i enlighet med led a, senast den 1 maj 2012, eller om exporten ägt rum i enlighet med led b,”

9.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 14a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

köpa, transportera eller importera naturgas till unionen vilken har sitt ursprung i Iran eller har exporteras från Iran,

b)

byta till sig (swappa) naturgas som har sitt ursprung i Iran eller har exporterats från Iran,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt stöd, inklusive finansiella derivat, liksom försäkring och återförsäkring samt förmedlingstjänster som rör försäkring och återförsäkring, med avseende på verksamheten i led a eller b.

2.   Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på:

a)

naturgas som har exporterats från en annan stat än Iran när den exporterade gasen har kombinerats med gas som har sitt ursprung i Iran inom infrastrukturen i en annan stat än Iran,

b)

inköp av naturgas i Iran för civilt bruk av medborgare i medlemsstaterna, inbegripet uppvärmning av bostadshus eller energi, eller för upprätthållande av diplomatiska beskickningar, eller

c)

fullgörande av kontrakt för leverans till unionen av naturgas som har sitt ursprung i en annan medlemsstat än Iran.

3.   Med naturgas avses de produkter som förtecknas i bilaga IVA.

4.   Vid tillämpning av punkt 1 innebär ”byta till sig (swappa)” att utbyta flöden av naturgas av olika ursprung.”

10.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 15a

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera grafit, råmetaller eller icke slutligt förädlade metaller enligt förteckningen i bilaga VIIB, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.

2.   Bilaga VIIB ska omfatta grafit, råmetaller eller icke slutligt förädlade metaller som har relevans för industrier som kontrolleras direkt eller indirekt av Islamiska revolutionsgardet eller som skulle kunna ha relevans för Irans kärntekniska program, militära program och program för ballistiska robotar.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte gälla varor som anges i bilagorna I, II och III.

Artikel 15b

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör varor enligt förteckningen i bilaga VIIB eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilaga VIIB, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör varor som anges i bilaga VIIB, till alla iranska personer, enheter eller organ, eller för användning i Iran.

2.   Förbuden i punkt 1 ska inte gälla varor som anges i bilagorna I, II och III.

Artikel 15c

Förbuden i artikel 15a ska till och med 15 april 2013 inte tillämpas på fullgörandet av avtal som ingicks före den 22 december 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

11.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska leden c och d ersättas med följande:

”c)

är funktionär inom Islamiska revolutionsgardet (IRGC) eller en juridisk person, en enhet eller ett organ som ägs eller kontrolleras av IRGC eller av en eller flera av dess medlemmar, eller fysiska eller juridiska personer som agerar på deras vägnar eller tillhandahåller försäkringar eller andra nödvändiga tjänster till dem,

d)

är andra personer, enheter eller organ som tillhandahåller stöd, t.ex. materiellt, logistiskt eller ekonomiskt stöd, till Irans regering och enheter som ägs eller kontrolleras av dem, eller personer och enheter som är associerade med dem.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Utan att det påverkar undantagen i artiklarna 24, 25, 26, 27, 28, 28a och 29 ska det vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella kommunikationstjänster för att utbyta finansiella uppgifter, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna VIII och IX.”

12.

I artikel 25 ska led a ii ersättas med följande:

”ii)

utbetalningen inte kommer att bidra till verksamhet som är förbjuden enligt denna förordning. Om utbetalningen utgör ersättning för förvärvsverksamhet som redan har utförts och den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat på förhand har bekräftat att verksamheten inte var förbjuden vid den tidpunkt den utfördes, ska det i första hand anses att utbetalningen inte kommer att bidra till en förbjuden verksamhet, och”.

13.

Artikel 26.1 a ska ersättas med följande:

”a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är

i)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga VIII eller IX och hos familjemedlemmar till dessa som är beroende av dem för sin försörjning, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

iii)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, eller

iv)

avsedda endast för betalning av avgifter i samband med utflaggning av fartyg, och”

14.

Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

Med avvikelse från artikel 23.2 får de behöriga myndigheterna, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till

a)

att vissa av Irans centralbanks frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, efter att ha fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att tillhandahålla kredit- eller finansinstitut likvida medel för finansiering av handel, eller betalning av ränta på handelslån, eller

b)

att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som innehas av Irans centralbank frigörs, efter att ha fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för ersättning av en fordran enligt ett avtal eller en överenskommelse som ingåtts av en iransk person eller enhet eller ett iranskt organ före den 16 oktober 2012, om det i avtalet eller överenskommelsen föreskrivs ersättning för utestående belopp till personer, enheter eller organ under medlemsstaternas jurisdiktion,

under förutsättning att den berörda medlemsstaten till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäler sin avsikt att bevilja tillstånd minst tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.”

15.

Artikel 30 ska ersättas med följande artiklar:

”Artikel 30

1.   Det ska vara förbjudet att överföra medel mellan, å ena sidan, finans- och kreditinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning enligt definitionen i artikel 49, och, å andra sidan,

a)

kredit- och finansinstitut och valutaväxlingskontor med säte i Iran,

b)

filialer och dotterbolag, som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, till kredit- och finansinstitut och valutaväxlingskontor med säte i Iran,

c)

filialer och dotterbolag, som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, till kredit- och finansinstitut och valutaväxlingskontor med säte i Iran, och

d)

kredit- och finansinstitut och valutaväxlingskontor som inte har sitt säte i Iran, men som kontrolleras av personer, enheter eller organ som har sin hemvist eller sitt säte i Iran,

såvida inte sådana överföringar omfattas av tillämpningsområdet för punkt 2 och har hanterats i enlighet med punkt 3.

2.   Följande överföringar får tillåtas i enlighet med punkt 3:

a)

Överföringar som rör livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål.

b)

Överföringar som avser personliga penningförsändelser.

c)

Överföringar i samband med ett specifikt handelskontrakt, under förutsättning att sådana överföringar inte är förbjudna enligt denna förordning.

d)

Överföringar som avser en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana överföringar är avsedda att användas för officiella ändamål vid den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller den internationella organisationen.

e)

Överföringar som gäller betalning för att tillgodose krav från eller mot iranska personer, enheter eller organ, eller liknande överföringar, från fall till fall och under förutsättning att de inte bidrar till de verksamheter som är förbjudna enligt denna förordning, och förutsatt att den berörda medlemsstaten till de övriga medlemsstaterna och kommissionen minst tio dagar i förväg har anmält sin avsikt att bevilja tillstånd.

f)

Överföringar som är nödvändiga för att fullgöra förpliktelser i samband med avtal som avses i artikel 12.1 b.

3.   Överföringar som får beviljas enligt punkt 2 ska hanteras på följande sätt:

a)

Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för jordbruksändamål eller humanitära ändamål vilka understiger 100 000 EUR eller motsvarande värde samt för transaktioner rörande personliga penningförsändelser vilka understiger 40 000 EUR eller motsvarande ska ske utan förhandsgodkännande.

Överföringar till ett belopp som motsvarar eller överstiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska i förväg anmälas skriftligen till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

b)

Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för jordbruksändamål eller humanitära ändamål vilka motsvarar eller överstiger 100 000 EUR eller motsvarande värde samt för transaktioner rörande personliga penningförsändelser vilka motsvarar eller överstiger 40 000 EUR eller motsvarande värde ska kräva förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten i enlighet med punkt 2.

Medlemsstaterna ska en gång i kvartalet underrätta varandra om alla tillståndsansökningar som har beviljats.

c)

Alla övriga överföringar till ett belopp som motsvarar eller överstiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska kräva förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten enligt punkt 2.

Medlemsstaterna ska en gång i kvartalet underrätta varandra om alla tillståndsansökningar som har beviljats.

4.   För överföringar till ett belopp som understiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska förhandstillstånd eller anmälan inte krävas.

5.   Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar till en enhet som omfattas av punkt 1 a–d ska lämnas in av eller på uppdrag av betalarens betalningsleverantör till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där betalningsleverantören är etablerad.

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar från en enhet som omfattas av punkt 1 a–d ska lämnas in av eller på uppdrag av betalningsmottagarens betalningsleverantör till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där betalningsleverantören är etablerad.

Om betalarens eller betalningsmottagarens betalningsleverantör inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning ska anmälningar och ansökningar om tillstånd lämnas in av betalaren, när det gäller en överföring till en enhet som omfattas av punkt 1 a–d av betalningsmottagaren, när det gäller en överföring från en enhet som omfattas av punkt 1 a–d, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalaren respektive betalningsmottagaren är bosatt.

6.   Kredit- och finansinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning ska i sina kontakter med enheter som avses i punkt 1 a–d och i syfte att förebygga överträdelser av bestämmelserna i denna förordning skärpa vaksamheten enligt följande:

a)

Visa kontinuerlig vaksamhet när det gäller kontorörelser, bland annat genom sina system för kundkontroll.

b)

Kräva att alla fält på betalningsanvisningen för uppgifter om betalande och mottagande part i transaktionen fylls i och, om så inte sker, vägra utföra transaktionen.

c)

Bevara alla registreringar av transaktioner i fem år och på begäran ställa dem till de nationella myndigheternas förfogande.

d)

Om de har rimliga skäl att misstänka att kontakter med kredit- och finansinstitut innebär en överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, utan dröjsmål rapportera sina misstankar till finansunderrättelseenheten (FIU) eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 23. FIU eller annan sådan behörig myndighet ska fungera som nationellt centrum för mottagande och analys av rapporter om transaktioner som väcker misstanke om möjliga överträdelser av denna förordning. FIU eller annan behörig myndighet ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.

Artikel 30a

1.   Sådana överföringar av tillgångar till och från iranska personer, enheter eller organ som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 30.1 ska hanteras enligt följande:

a)

Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för jordbruksändamål eller humanitära ändamål ska ske utan förhandsgodkännande.

Överföringar till ett belopp som motsvarar eller överstiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska i förväg anmälas skriftligen till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

b)

Alla övriga överföringar till ett belopp som understiger 40 000 EUR eller motsvarande värde ska ske utan förhandsgodkännande.

Överföringar till ett belopp som motsvarar eller överstiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska i förväg anmälas skriftligen till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

c)

Alla övriga överföringar till ett belopp som motsvarar eller överstiger 40 000 EUR eller motsvarande värde kräver förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska en gång i kvartalet underrätta varandra om alla tillståndsansökningar som har avslagits.

2.   För överföringar till ett belopp som understiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska förhandstillstånd eller anmälan inte krävas.

3.   Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar ska hanteras enligt följande:

a)

I fråga om elektroniska överföringar av tillgångar som behandlas av kredit- eller finansinstitut:

i)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar till iranska personer, enheter eller organ utanför unionen ska lämnas in av eller på uppdrag av betalarens betalningsleverantör till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

ii)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar från iranska personer, enheter eller organ utanför unionen ska lämnas in av eller på uppdrag av betalningsmottagarens betalningsleverantör till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

iii)

Om, i de fall som avses i leden i och ii, betalarens eller betalningsmottagarens betalningsleverantör inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning ska anmälningar och ansökningar om tillstånd lämnas in av betalaren i fråga om överföringar till iranska personer, enheter eller organ, och av betalningsmottagaren i fråga om överföringar från iranska personer, organ eller enheter, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalaren respektive betalningsmottagaren är bosatt.

iv)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar till en iransk person, enhet eller organ inom unionen ska lämnas in av betalningsmottagarens betalningsleverantör, eller på dennes vägnar, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

v)

Anmälningar eller ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar från en iransk person, enhet eller organ inom unionen, ska lämnas in av betalarens betalningsleverantör, eller på dennes vägnar, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

vi)

Om, i de fall som avses i leden iv och v, betalarens eller betalningsmottagarens betalningsleverantör inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning ska anmälningar och ansökningar om tillstånd lämnas in av betalaren i fråga om överföringar till iranska personer, enheter eller organ, och av betalningsmottagaren i fråga om överföringar från iranska personer, enheter eller organ, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsmottagaren respektive betalaren är bosatt.

vii)

I samband med en överföring av tillgångar till eller från iranska personer, enheter eller organ där varken betalaren, betalningsmottagaren eller deras respektive betalningsleverantörer omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning men där en betalningsleverantör som faktiskt omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning agerar som förmedlare, måste den betalningsleverantören fullgöra skyldigheten att göra anmälan eller ansöka om tillstånd, enligt vad som är tillämpligt, om vederbörande känner till eller har rimliga skäl att misstänka att överföringen är till eller från iranska personer, enheter eller organ. Om det finns mer än en betalningsleverantör som agerar som förmedlare är det endast den första betalningsleverantör som handlägger överföringen som ska fullgöra skyldigheten att göra anmälan eller ansöka om tillstånd, enligt vad som är tillämpligt. Alla anmälningar eller ansökningar om tillstånd måste lämnas in till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

viii)

När mer än en betalningsleverantör är involverad i en rad överföringar av tillgångar som har samband med varandra ska överföringar inom unionen inbegripa en hänvisning till det tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

b)

I fråga om överföring av tillgångar som genomförs med icke-elektroniska medel, ska anmälningar och ansökningar om tillstånd avseende överföringen av tillgångar hanteras på följande sätt:

i)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföringar till en iransk person, enhet eller organ ska lämnas in av betalaren till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalaren är bosatt.

ii)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföringar från en iransk person, enhet eller organ ska lämnas in av betalningsmottagaren till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsmottagaren är bosatt.

Artikel 30b

1.   När ett tillstånd beviljats i enlighet med artiklarna 24, 25, 26, 27, 28 eller 28a ska artiklarna 30 och 30a inte tillämpas.

Kravet på förhandstillstånd för överföring av tillgångar enligt artikel 30.3 b och 30.3 c ska inte påverka verkställigheten av överföringar av tillgångar som på förhand har anmälts till eller godkänts av den behöriga myndigheten före den 22 december 2012. Sådana överföringar av tillgångar ska verkställas före den 15 april 2013.

Artiklarna 30 och 30a ska inte tillämpas med avseende på överföringar av tillgångar som föreskrivs i artikel 29.

2.   Artiklarna 30.3 och 30a.1 ska gälla oavsett om överföringen av tillgångar görs genom en enda transaktion eller genom flera olika transaktioner som verkar ha samband med varandra. Vid tillämpning av denna förordning ska transaktioner som verkar ha samband med varandra omfatta

a)

en serie på varandra följande överföringar från eller till samma finans- eller kreditinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 30.1 a–d eller från eller till samma iranska person, enhet eller organ som sker i samband med en enda skyldighet att överföra tillgångar, där varje enskild överföring understiger det relevanta tröskelbelopp som fastställs i artiklarna 30 och 30a men där överföringarna sammantaget uppfyller kriteriet för anmälan eller tillstånd, eller

b)

en rad överföringar som omfattar olika betaltjänstleverantörer eller fysiska eller juridiska personer och som gäller en enda skyldighet att göra en överföring av tillgångar.

3.   Vid tillämpning av artiklarna 30.3 b, 30.3 c och 30a.1 c ska de behöriga myndigheterna, på de villkor som de anser vara lämpliga, ge tillstånd till överföring, såvida de inte har rimliga skäl att anta att den överföring för vilken tillstånd söks skulle utgöra en överträdelse av något av förbuden eller ett åsidosättande av någon skyldighet i denna förordning.

En behörig myndighet får ta ut en avgift för bedömningen av ansökningar om tillstånd.

4.   Vid tillämpningen av artikel 30a.1 c ska ett tillstånd anses beviljat om en behörig myndighet mottagit en skriftlig ansökan om tillstånd och inom fyra veckor inte skriftligen har motsatt sig överföringen av tillgångar. Om det görs en invändning på grund av att det pågår en utredning ska den behöriga myndigheten uppge detta och meddela sitt beslut utan dröjsmål. De behöriga myndigheterna ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt de uppgifter som rör brottsbekämpning som de behöver för utredningen.

5.   Följande personer, enheter eller organ omfattas inte av tillämpningsområdet för artiklarna 30 och 30a:

a)

Personer, enheter eller organ som endast omvandlar pappersdokument till elektronisk form på grundval av ett kontrakt med ett kreditinstitut eller ett finansinstitut.

b)

Personer, enheter eller organ som enbart tillhandahåller kreditinstitut eller finansinstitut meddelanden om överföring av tillgångar eller andra former av stödsystem för detta ändamål.

c)

Personer, enheter eller organ som enbart tillhandahåller kreditinstitut eller finansinstitut clearingsystem och avvecklingssystem.”

16.

Artikel 31 ska ersättas med följande:

”Artikel 31

1.   Filialer och dotterbolag, som omfattas av denna förordning i enlighet med artikel 49, till kredit- och finansinstitut med säte i Iran ska till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade anmäla alla överföringar av tillgångar de gör och alla överföringar de mottar, namnen på parterna samt belopp och datum för transaktionen inom fem arbetsdagar efter det att de gjort överföringen eller mottagit tillgångarna i fråga. Anmälan ska, om uppgifterna är tillgängliga, ange transaktionens art och, i lämpliga fall, karaktären hos de varor som transaktionen avser och särskilt ange om det gäller varor som omfattas av bilagorna I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA eller VIIB till denna förordning och, om det krävs tillstånd för export, numret på den beviljade licensen.

2.   Om inte annat följer av, och i enlighet med, fastställda bestämmelser för informationsutbyte, ska de underrättade behöriga myndigheterna, i förekommande fall, utan dröjsmål överlämna uppgifter om de anmälningar som avses i punkt 1 till de berörda behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstater där motparterna i dessa transaktioner är etablerade, i syfte att undvika transaktioner som skulle kunna bidra till spridningskänslig kärnteknisk verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare.”

17.

Artikel 32 ska utgå.

18.

I artiklarna 33 och 34 ska hänvisningarna till artikel 32.2 ersättas med hänvisningar till artikel 30.1.

19.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 37a

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla följande tjänster med avseende på iranska oljetankfartyg och lastfartyg som för Islamiska republiken Irans flagg eller som direkt eller indirekt ägs, chartras eller drivs av iranska personer, enheter eller organ:

a)

Tillhandahållande av alla slags klassificeringstjänster, inbegripet men inte begränsat till

i)

utarbetande och tillämpning av klassificeringsregler eller tekniska specifikationer för utformning, byggande, utrustning och underhåll av fartyg, samt system för fartygsledning,

ii)

utövande av tillsyn och utförande av inspektioner i enlighet med klassificeringsregler och klassificeringsförfaranden,

iii)

tilldelande av klassbeteckning och utfärdande, godkännande eller förnyande av certifikat om överensstämmelse med klassificeringsregler eller tekniska specifikationer,

b)

övervakning av och deltagande i konstruktion, byggande och underhåll av fartyg och delar av fartyg, inbegripet sektioner, element, maskineri samt el- och kontrollinstallationer, samt tillhörande tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt stöd,

c)

inspektion, provning och certifiering av marin utrustning, material och komponenter samt övervakning av deras installation ombord och övervakning av systemintegrering,

d)

utövande av tillsyn, utförande av inspektioner, revisioner och besök samt utfärdande, förnyande och godkännande av relevanta certifikat och dokument om överensstämmelse på flaggstatens myndigheters vägnar, i enlighet med 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i dess ändrade lydelse (Solas 1974) och dess protokoll från 1988, 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till denna, i dess ändrade lydelse (Marpol 73/78), 1972 års konvention om internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss, i dess ändrade lydelse (COLREG 1972), 1966 års internationella lastlinjekonvention (LL 1966) och 1988 års protokoll till denna, 1969 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, i dess ändrade lydelse (STCW) och 1969 års internationella konvention om skeppsmätning (Tonnage 1969).

2.   Förbudet i punkt 1 ska gälla från och med den 15 januari 2013.

Artikel 37b

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla fartyg för transport av eller förvaring av olja och petrokemiska produkter

i)

till iranska personer, enheter eller organ, eller

ii)

till alla andra personer, enheter eller organ, såvida inte fartygsleverantörerna har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fartyget används för att transportera eller förvara olja eller petrokemiska produkter som har sitt ursprung i Iran eller som har exporterats från Iran.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte påverka fullgörandet av förpliktelser enligt avtal och biavtal som avses i artikel 12.1 b och 12.1 c och i artikel 14.1 b och 14.1 c, förutsatt att import och transport av råolja, petroleum eller petrokemiska produkter från Iran har anmälts till den behöriga myndigheten i enlighet med artiklarna 12.1 eller 14.1.”

20.

Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41

Det ska vara förbjudet att delta, medvetet och avsiktligt, i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som avses i artikel 2, 5.1, 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23, 30, 30a, 34, 35, 37a eller 37b.”

21.

Artikel 43.3 ska ersättas med följande:

”3.   Den berörda medlemsstaten ska till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäla det fastställande som avses i punkt 1 och sin avsikt att bevilja tillstånd minst tio arbetsdagar före ett sådant beviljande. I händelse av ett hot mot miljön eller mot arbetstagares hälsa och säkerhet i unionen som kräver brådskande åtgärder får den berörda medlemsstaten bevilja tillstånd utan att på förhand ha anmält detta, förutsatt att den till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäler att tillstånd beviljats inom tre arbetsdagar efter beviljandet.”

22.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 43a

1.   Med avvikelse från artiklarna 8 och 9, artikel 17.1 vad gäller en iransk person, enhet eller organ som avses i artikel 17.2 b, artikel 23.2 och 23.3 vad gäller personer, enheter och organ som är uppförda på förteckningen i bilaga IX samt artiklarna 30 och 35 får en medlemsstats behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, bevilja tillstånd till verksamhet som rör prospektering eller utvinning av kolväten inom unionen och som genomförs med stöd av en licens utfärdad av en medlemsstat till en person, en enhet eller ett organ i förteckningen i bilaga IX, om följande villkor är uppfyllda, nämligen att:

a)

licensen för prospektering eller utvinning av kolväten inom unionen utfärdades före den dag då personen, enheten eller organet i förteckningen i bilaga IX uppfördes på förteckningen, och

b)

tillståndet är nödvändigt för att undvika eller avhjälpa skador på miljön i unionen eller för att förhindra att licensens värde varaktigt förstörs, inbegripet genom att tillfälligt säkra rör och infrastruktur som används i samband med den verksamhet som licensen gäller. Detta tillstånd kan omfatta åtgärder som vidtagits enligt nationell lagstiftning.

2.   Undantaget i punkt 1 får endast beviljas för den tid det är nödvändigt, och dess giltighet får inte överskrida giltighetstiden för den licens som har utfärdats till personen, enheten eller organet i förteckningen i bilaga IX. Om den behöriga myndigheten anser att det krävs subrogation av avtal eller skadeersättning får undantaget beviljas för högst fem år.

3.   Den berörda medlemsstaten ska till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäla sin avsikt att bevilja tillstånd minst tio arbetsdagar före ett sådant beviljande. I händelse av ett hot mot miljön i unionen som kräver brådskande åtgärder för att förhindra skador på miljön får den berörda medlemsstaten bevilja tillstånd utan att på förhand ha anmält detta, förutsatt att den till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäler att tillstånd beviljats inom tre arbetsdagar efter beviljandet.”

23.

En hänvisning till artikel 43a ska läggas till i rubriken för bilaga X.

24.

Artikel 45.b ska ersättas med följande:

”b)

ändra bilagorna III, IV, IVA, V, VI VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB och X på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.”

25.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

26.

Texten i bilaga II till denna förordning ska införas som bilaga IVA.

27.

Texten i bilaga III till denna förordning ska införas som bilaga VIA.

28.

Texten i bilaga IV till denna förordning ska införas som bilaga VIB.

29.

Texten i bilaga V till denna förordning ska införas som bilaga VIIA.

30.

Texten i bilaga VI till denna förordning ska införas som bilaga VIIB.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010. s. 39.

(2)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

(3)  EUT L 282, 16.10.2012, s. 58.

(4)  EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA I

DEL A

Varor och teknik som avses i artiklarna 2.1, 2.2 och 2.4, 3.3, 5.1, 6, 8.4, 17.2 och 31

Denna bilaga omfattar alla varor och all teknik som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, enligt definitionen i den bilagan, utom de varor och den teknik som anges i del A och, till och med den 15 april 2013, i del C.

 

Beskrivning

1.

”Informationssäkerhets”-system samt utrustning för slutanvändning för tillhandahållande av allmänt tillgängliga teletjänster och internettjänster eller för skydd genom nätverksoperatören för dessa tjänster, inbegripet komponenter som är nödvändiga för drift, installation (inbegripet installation på plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och förbättringstjänster i samband med dessa system och utrustningar, enligt följande:

a.

System, utrustning, användningsspecifika ”elektroniska sammansättningar”, moduler och integrerade kretsar för ”informationssäkerhet” i fråga om nätverk som wifi, 2G, 3G, 4G eller fasta nätverk (klassiska, ADSL eller fiberoptik) enligt följande, samt komponenter till dessa, särskilt konstruerade för ”informationssäkerhet”:

Anm.:

För kontrollen av mottagare för globala satellitnavigeringssystem (GNSS) som innehåller eller utför dekryptering (t.ex. GPS eller GLONASS) se 7A005 i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

1.

Konstruerade eller modifierade för att använda ”kryptografi” som innehåller digital teknik för någon annan kryptografisk funktion än autentisering eller digital signatur och som har något av följande:

1.

Funktionerna för autentisering och digital signatur omfattar de tillhörande nyckelhanteringsfunktionerna.

2.

Autentisering omfattar alla aspekter av åtkomstskydd när det inte finns någon annan kryptering av filer eller text än den som är direkt knuten till skydd av lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN) eller liknande data som hindrar obehörig tillgång.

3.

”Kryptografi” omfattar inte ”fasta” datakompressions- eller datakodningstekniker.

Anm.:

1.a.1 omfattar utrustning som är konstruerad eller modifierad för att använda ”kryptografi” med användning av analoga principer som genomförs med digitala tekniker.

a.

En ”symmetrisk algoritm” med en nyckellängd som överstiger 56 bitar, eller

b.

en ”asymmetrisk algoritm” där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.

Faktorisering av heltal utöver 512 bitar (t.ex. RSA),

2.

beräkning av diskreta logaritmer i en multiplikationsgrupp som består av ett finit fält som är större än 512 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över Z/pZ), eller

3.

diskreta logaritmer i någon annan grupp än de som anges i 1.a.1.b.2. utöver 112 bitar

(t.ex. Diffie-Hellman över en elliptisk kurva).

2.

”Programvara” enligt följande, för slutanvändning vid tillhandahållande av allmänt tillgängliga teletjänster eller internettjänster eller för skydd av nätverksoperatören för dessa tjänster:

a.

”Programvara” särskilt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som beskrivs i 1.a.1 eller ”programvara” som beskrivs i 2.b.1.

b.

Specifik ”programvara” enligt följande:

1.

”Programvara” som har samma egenskaper eller kan utföra eller simulera funktionen hos utrustning som beskrivs i 5A002.a.1.

3.

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen om teknik för ”användning” av utrustning som beskrivs i 1.a.1 eller ”programvara” som beskrivs i 2.a eller 2.b.1 i denna förteckning, för slutanvändning vid tillhandahållande av allmänt tillgängliga teletjänster eller internettjänster eller för skydd av nätverksoperatören för dessa tjänster.

DEL B

Artikel 6 ska tillämpas på följande varor:

Produkter i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

Beskrivning

0A001

”Kärnreaktorer” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana enligt följande:

a.

”Kärnreaktorer”.

b.

Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en ”kärnreaktor”.

c.

Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en ”kärnreaktor”.

d.

Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en ”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e.

Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta bränsleelement och primärkylmedel i en ”kärnreaktor” vid ett drifttryck som överstiger 5,1 MPa.

f.

Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, i vilka andelen hafnium i förhållande till zirkonium är mindre än 1:500 per viktenhet och som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”.

g.

Kylmedelpumpar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

h.

’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Anm.:

I 0A001.h avses med ‧kärnreaktors interna delar‧ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i.

Värmeväxlare (ånggeneratorer) som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

j.

Instrument för detektering och mätning av neutroner, särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödesnivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

0C002

Låganrikat uran som omfattas av 0C002 när det ingår i monterade kärnbränsleelement


DEL C

Produkter i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

Beskrivning

5A002

”Informationssäkerhets”-system samt utrustning och komponenter till dessa, enligt följande:

a.

System, utrustning, användningsspecifika ”elektroniska sammansättningar”, moduler och integrerade kretsar för ”informationssäkerhet” enligt följande samt andra särskilt konstruerade komponenter för dessa:

Anm.:

För kontrollen av mottagare för globala satellitnavigeringssystem (GNSS) som innehåller eller utför dekryptering (t.ex. GPS eller GLONASS) se 7A005.

1.

Konstruerade eller modifierade för att använda ”kryptografi” som innehåller digital teknik för någon annan kryptografisk funktion än autentisering eller digital signatur och som har något av följande:

1.

Funktionerna för autentisering och digital signatur omfattar de tillhörande nyckelhanteringsfunktionerna.

2.

Autentisering omfattar alla aspekter av åtkomstskydd när det inte finns någon annan kryptering av filer eller text än den som är direkt knuten till skydd av lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN) eller liknande data som hindrar obehörig tillgång.

3.

”Kryptografi” omfattar inte ”fasta” datakompressions- eller datakodningstekniker.

Anm.:

5A002.a.1 omfattar utrustning som är konstruerad eller modifierad för att använda ”kryptografi” med användning av analoga principer som genomförs med digitala tekniker.

a.

En ”symmetrisk algoritm” med en nyckellängd som överstiger 56 bitar, eller

b.

en ”asymmetrisk algoritm” där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.

Faktorisering av heltal utöver 512 bitar (t.ex. RSA),

2.

beräkning av diskreta logaritmer i en multiplikationsgrupp som består av ett finit fält som är större än 512 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över Z/pZ), eller

3.

diskreta logaritmer i någon annan grupp än de som anges i 5A002.a.1.b.2. utöver 112 bitar

(t.ex. Diffie-Hellman över en elliptisk kurva).

5D002

”Programvara” enligt följande:

a.

”Programvara” särskilt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som beskrivs i avsnitt 5A002.a.1 eller ”programvara” som beskrivs i 5D002.c.1.

c.

Specifik ”programvara” enligt följande:

1.

”Programvara” som har samma egenskaper eller kan utföra eller simulera funktionen hos utrustning som beskrivs i 5A002.a.1.

Anm.:

5D002 omfattar inte ”programvara” enligt följande:

a.

”Programvara” som erfordras för ”användning” av utrustning som är undantagen från kontroll genom anmärkningen till 5A002.

b.

”Programvara” som erbjuder någon av funktionerna hos utrustning som är undantagen från kontroll genom anmärkningen till 5A002.

5E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen om teknik för ”användning” av utrustning som beskrivs i 5A002.a.1 eller ”programvara” som beskrivs i avsnitt 5D002.a eller 5D002.c i denna förteckning.”.


BILAGA II

”BILAGA IVA

Produkter som avses i artiklarna 14a och 31.1

Naturgas och andra gasformiga kolväten

HS-nr

Varuslag

2709 00 10

Naturgaskondensat

2711 11 00

Naturgas – i flytande form

2711 21 00

Naturgas – i gasform

2711 12

Propan

2711 13

Butan

2711 19 00

Andra”


BILAGA III

”BILAGA VIA

Viktig utrustning och teknik som avses i artiklarna 8, 10.1 c och 31.1

HS-nr

Varuslag

 

– Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas:

7304 22

– Borrör av rostfritt stål

7304 23

– – Andra borrör

7304 24

– – Andra, av rostfritt stål

7304 29

– – Andra

ex ex 7305

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, innehållande minst 1 % krom, och med en köldresistens under -120 °C

 

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):

7306 11

– – Svetsade, av rostfritt stål

7306 19

– – Andra

 

– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas:

7306 21 00

– – Svetsade, av rostfritt stål

7306 29 00

– – Andra

 

Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas:

7311 00 99

– Andra, med en rymd av 1 000 l eller mer

ex ex 7613

Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas med en rymd av 1 000 l eller mer”


BILAGA IV

”BILAGA VIB

Viktig utrustning och teknik som avses i artiklarna 10a, 10b, 10c och 31.1

HS-nr

Varuslag

8406 10 00

Ångturbiner för framdrivning av fartyg

ex ex 8406 90

Delar av ångturbiner för framdrivning av fartyg

ex ex 8407 21

Motorer för fartygsdrift, utombordsmotorer

ex ex 8407 29

Motorer för fartygsdrift, andra

ex ex 8408 10

Motorer för fartygsdrift

ex ex 8409 91 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 21 eller 8407 29

ex ex 8409 99 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8408 10

ex ex 8411 81

Andra gasturbinmotorer med en effekt av högst 5 000 kW, för framdrivning av fartyg

ex ex 8411 82

Andra gasturbinmotorer med en effekt av mer än 5 000 kW, för framdrivning av fartyg

ex ex 8468

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även användbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av nr 8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas

ex ex 8483

Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar), utformade för framdrivning av fartyg med en maximal dödvikt, vid konstruktionsdjupgående, på minst 55 000 dwt

8487 10

Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar

ex ex 8515

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska (inbegripet sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas) eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, inbegripet sådana som också kan användas för skärning; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller kermeter

ex ex 9014 10 00

Kompasser, endast för sjöfartsindustrin

ex ex 9014 80 00

Andra instrument och apparater för navigering, endast för sjöfartsindustrin

ex ex 9014 90 00

Delar och tillbehör till utrustning enligt nr 9014 10 00 och 9014 80 00, endast för sjöfartsindustrin

ex ex 9015

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare, endast för sjöfartsindustrin”


BILAGA V

”BILAGA VIIA

Programvara som ska införlivas i vissa industriella processer och som avses i artiklarna 10d, 10e, 10f och 31.1

1.

Programvara för affärsresursplanering, som tagits fram särskilt för användning inom kärn-, militär-, gas-, olje-, fartygs-, luftfarts-, finans- och byggindustrin.

Förklarande anmärkning: Programvara för affärsresursplanering är programvara som används för affärsbokföring, internredovisning, personaladministration, tillverkningsadministration (manufacturing management), förvaltning av försörjningskedjan (supply chain management), projektadministration, förvaltning av kundhanteringssystem, datatjänster eller åtkomstkontroll.


BILAGA VI

”BILAGA VIIB

Grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller som avses i artiklarna 15a, 15b, 15c och 31.1

Inledande anmärkning: Införandet av varor i denna bilaga påverkar inte de regler som är tillämpliga på varor som har införts i bilagorna I, II och III.

1.   Grafit

HS-nr

Varuslag

2504

Naturlig grafit

3801

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat

6815 10

Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol, inbegripet kolfibrer

6903 10

Andra eldfasta keramiska varor, t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, innehållande över 50 viktprocent grafit, annat kol eller en blandning av grafit och annat kol

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål


2.   Järn och stål

HS-nr

Varuslag

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former

7202

Ferrolegeringar

7203

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former

7204

Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål

7205

Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål

7206

Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

7218

Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av rostfritt stål

7224

Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål


3.   Koppar och varor av koppar

HS-nr

Varuslag

7401 00 00

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

7402 00 00

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

7404 00

Avfall och skrot av koppar

7405 00 00

Kopparförlegeringar

7406

Pulver och fjäll av koppar

7407

Stång och profiler av koppar

7410

Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15 mm

7413 00 00

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk isolering


4.   Nickel och varor av nickel

HS-nr

Varuslag

7501

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel

7502

Nickel i obearbetad form

7503 00

Avfall och skrot av nickel

7504 00 00

Pulver och fjäll av nickel

7505

Stång, profiler och tråd av nickel

7506

Plåt, band och folier av nickel

7507

Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av nickel


5.   Aluminium

HS-nr

Varuslag

7601

Aluminium i obearbetad form

7602

Avfall och skrot av aluminium

7603

Pulver och fjäll av aluminium

7605

Aluminiumtråd

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

7609 00 00

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium

7614

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering


6.   Bly

HS-nr

Varuslag

7801

Bly i obearbetad form

7802 00 00

Avfall och skrot av bly

7804

Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly


7.   Zink

HS-nr

Varuslag

7901

Zink i obearbetad form

7902 00 00

Avfall och skrot av zink

7903

Stoft, pulver och fjäll av zink

7904 00 00

Stång, profiler och tråd av zink

7905 00 00

Plåt, band och folier av zink


8.   Tenn

HS-nr

Varuslag

8001

Tenn i obearbetad form

8002 00 00

Avfall och skrot av tenn

8003 00 00

Stång, profiler och tråd av tenn


9.   Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

HS-nr

Varuslag

ex ex 8101

Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot, förutom antikatoder för röntgenrör

ex ex 8102

Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot, förutom artiklar som är specifikt utformade för användning inom dental verksamhet

ex ex 8103

Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot, förutom dental utrustning och kirurgiska instrument och artiklar som är särskilt utformade för ortopediskt och kirurgiskt bruk

8104

Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och skrot

8105

Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och skrot

ex ex 8106 00

Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot

8107

Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot, förutom de som särskilt framställts för beredning av kemiska föreningar för farmaceutiskt bruk

8108

Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot

8109

Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot

8110

Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot

8111 00

Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot

ex ex 8112

Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, inbegripet avfall och skrot, förutom fönster för röntgenrör

8113 00

Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot”


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/55


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1264/2012

av den 21 december 2012

om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012/Gusp.

(2)

Med tanke på situationen i Iran och i enlighet med beslut 2012/829/Gusp (2), bör ytterligare personer och enheter upptas på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

(3)

Dessutom bör vissa enheter utgå ur förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012, och uppgifterna om vissa enheter bör ändras.

(4)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör den träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Se sidan 71 i detta nummer av EUT.


BILAGA

I.

Den person och de enheter som förtecknas nedan ska upptas på förteckningen i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

”I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

Person

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Fört. dat.

1.

Babak Zanjani

Födelsedatum: 12 mars 1971

Babak Zanjani hjälper förtecknade enheter att bryta motbestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. Zanjani är en viktig kontaktperson i iranska oljeaffärer och inom överföring av oljerelaterat kapital. Zanjani äger och driver Sorinet-gruppen, som är baserad i Förenade Arabemiraten, och använder vissa av gruppens företag för att förmedla oljerelaterade betalningar.

22.12.2012


Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Fört. dat.

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tfn: +98 21 77606030

Webbplats: www.niopdc.ir

Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.

Tfn: +98 21 88801960/+98 21 66152223

Fax: +98 21 66154351

Webbplats: www.ioptc.com

Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tfn: +98 21 88907472

Fax: +98 21 88907472

Webbplats: www.nioec.org

Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Teheran, Iran,

Tfn: +98 217 3912858

Fax: +98 217 7491206

E-post: ici@iust.ac.ir

Webbplats: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, även kallat Composite Institute of Iran) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. Under 2011 var ICI kontrakterat för att förse det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa) med centrifugrotorer av typen IR-2M.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Tfn: +98 0311 2658311 15

Fax: +98 0311 2679097

Jelvesazan Company hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2012 planerade Jelvesazan att leverera kontrollerade vakuumpumpar till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Tfn: +98 861 4130430

Fax: +98 861 413023

Webbplats: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (även kallat IRALCO, Iranian Aluminium Company) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I mitten av 2012 innehade IRALCO ett kontrakt för leverans av aluminium till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2010 kontrakterades Simatec av det av EU på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company (KEC) för att upphandla Vacon-växelriktare för drift av centrifuger för urananrikning. I mitten av 2012 försökte Simatec upphandla EU-kontrollerade växelriktare.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran

Tfn: +98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: +98 21 22057127

Webbplats: www.aluminat.com

Aluminat hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2012 innehade Aluminat ett kontrakt för leverans av 6061-T6-aluminium till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) hjälper förtecknade personer och enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. IAEA har sammankopplat SPND med risken för militära inslag i Irans kärntekniska program, som Iran fortsätter att vägra samarbeta om. SPND drivs av Mohsen Fakhrizadeh, som finns upptagen i FN:s förteckning, och är en del av försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry of Defence For Armed Forces Logistics, MODAFL, som fördesupp på förteckningen av EU i maj 2011). Davoud Babaei fördes upp på förteckningen av EU i december 2011 i egenskap av SPND:s säkerhetschef med ansvar för att förhindra informationsspridning, bland annat till IAEA.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Kontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tfn: +603 21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Kontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesien; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. FIIB ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. Banken används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. ISO ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. ISO används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, Förenade Arabemiraten, P.O.Box 31988

Tfn: +97 14 325702299

e-post: INFO@SCTBankers.com

Dubai, SWIFT-kod: SCTSAEA1

Kontor: No.301, 3rd Floor Sadaf Building, Kish (Kish Island), Iran, P.O.Box 1618

Tfn: +98 764 444 32 341-2

Fax: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. SCT ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. SCT används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hongkong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. HKICO är ett skalbolag som kontrolleras av det av EU på förteckningen uppförda National Iranian OilCompany (NIOC). I mitten av 2012 planerades HKICO ta emot flera miljoner dollar från NIOC:s oljeförsäljning.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz

Petro Suisse hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. Det är ett skalbolag som kontrolleras av det av EU på förteckningen uppförda NIOC. NIOC startade Petro Suisse som företag och använde dess konton för att göra och ta emot betalningar. Petro Suisse hade fortfarande kontakter med NIOC under 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Teheran Iran

Irans Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, även kallat the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. OPIC är underställt Irans oljeministerium (Iranian Ministry of Petroleum) och Irans nationella oljebolag (NIOC), som båda finns upptagna på EU:s förteckning. Företaget innehar aktier i ett antal EU-förtecknade enheter.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Denna enhet har gett stöd till Irano-Hind Shipping Company (IHSC), som av FN fördes upp på förteckningen den 9 juni 2010, för att kringgå de sanktioner som utfärdats mot den. Efter det att IHSC fördes upp på förteckningen har enheten försökt sprida sitt innehav av tre tankfartyg genom att lägga över förvaltningen av dem på Noah Ship Management och därefter på Marian Ship Management. CF Sharp and Co har deltagit i dessa åtgärder genom att sluta ett personalförvaltningsavtal med IHSC för besättningen på dessa tre tankfartyg. Detta avtal genomfördes av Noah Ship Management och Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran

Tfn: +98 21 66022727

Fax: +98 21 66036005

Webbplats: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I slutet av 2011 hade SUT upplåtit laboratorier åt den iranska kärtekniska enheten Kalaye Electric Company (KEC), som förts upp på förteckningen av FN, och åtIran Centrifuge Technology Company (Tesa), som förts upp på förteckningen av EU.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (även kallat

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran P.O.Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran

Tfn: +98 21 886776789, 887950512, 887791835

Fax: +98 21 88771245

Webbplats: www.mic-ir.com

IRISL:s huvudsakliga försäkringsförvaltare

22.12.2012”

II.

Uppgifterna om de enheter i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

”B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

Technology Cooperation Office (TCO) vid den iranske presidentens kansli

(även kallat Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Ansvarigt för Irans tekniska framsteg genom utlandsinköp och utbildningsförbindelser på området. Stöder de kärntekniska programmen och robotprogrammen.

26.7.2010

2.

Sureh (även kallat Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (även kallat Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Huvudkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Komplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Ett företag underställt Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som omfattas av FN-sanktioner, bestående av anläggningen för konvertering av uran, anläggningen för bränsletillverkning och anläggningen för zirkoniumproduktion.

23.5.2011

3.

Tidewater (även kallat Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Adress: Tidewater Building, Vozara Street, bredvid Saie Park, Tehran, Iran

Ägs eller kontrolleras av IRGC

23.1.2012”

III.

De enheter som förtecknas nedan ska utgå ur förteckningen i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/61


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1265/2012

av den 17 december 2012

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 vad gäller minsta aktivitet för ett preparat av 6-fytas framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Användningen av ett preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) i kategorin ”zootekniska tillsatser” godkändes för tio år som fodertillsats för fjäderfä, avvanda smågrisar, slaktsvin och suggor genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 (2).

(2)

I enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 har innehavaren av godkännandet föreslagit att villkoren för godkännandet av det berörda preparatet ska ändras genom tillägg av en ny fast form med en lägsta aktivitet på 10 000 FYT/g. Ansökan åtföljdes av relevanta stödjande uppgifter. Kommissionen vidarebefordrade ansökan till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(3)

Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 24 maj 2012 (3) att den nya fasta formen av enzymet inte förväntas medföra några faror som inte redan beaktats, vare sig för målarterna, konsumenterna, användarna eller miljön. Det konstaterades också att preparatet är effektivt vid den lägsta aktiviteten på 10 000 FYT/g. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda.

(5)

Genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 7.

(3)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2730.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 837/2012 ska ersättas med följande:

”BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel

4a18

DSM Nutritional Products

6-fytas (EC 3.1.3.26)

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae

(DSM 22594) med minsta aktivitet:

 

10 000 FYT (1)/g i fast form

 

20 000 FYT/g i flytande form

 

Beskrivning av den aktiva substansen

6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Analysmetod  (2)

För kvantifiering av 6-fytas i foder:

Kolorimetrisk metod som mäter den mängd oorganiskt fosfat som 6-fytas frigör från fytat (ISO 30024:2009)

Fjäderfä

Slaktsvin

Smågrisar

(avvanda)

500 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder för

fjäderfä, smågrisar (avvanda) och slaktsvin: 500–4 000 FYT,

suggor: 1 000–4 000 FYT.

3.

För användning i foder som innehåller mer än 0,23 % fytinbunden fosfor.

4.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

5.

För användning till avvanda smågrisar upp till 35 kg.

9 oktober 2022

Suggor

1 000 FYT


(1)  1 FYT motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat per minut från fytat vid reaktionsbetingelser med en fytatkoncentration på 5,0 mM vid pH 5,5 och 37 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/63


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1266/2012

av den 21 december 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

56,9

MA

79,5

TN

111,9

TR

123,6

ZZ

93,0

0707 00 05

AL

87,0

TR

136,9

ZZ

112,0

0709 93 10

MA

110,2

TR

137,7

ZZ

124,0

0805 10 20

MA

61,3

TR

63,0

ZA

51,2

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

86,6

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,1

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

BA

56,8

CA

156,3

CN

174,8

MK

40,0

US

132,7

ZA

123,7

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

72,9

TR

135,1

US

182,0

ZZ

130,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1267/2012

av den 21 december 2012

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 1 januari 2013

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

För beräkning av den importtull som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska enligt punkt 2 i den artikeln representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 samt 1007 90 00 beräknas på det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar bör fastställas som ska gälla från och med den 1 januari 2013 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

Den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs, eftersom denna åtgärd måste tillämpas fortast möjligt efter det att uppdaterade uppgifter har tillhandahållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska från och med den 1 januari 2013 de importtullar gälla som fastställs i bilaga I till den här förordningen och på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.


BILAGA I

Importtullar från och med den 1 januari 2013 för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007

KN-nummer

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 99 00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 10 00

1002 90 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen sätta ned med

3 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger vid Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller vid Svarta havet och varorna anländer från Atlanten eller via Suez-kanalen,

2 euro/ton om lossningshamnen i unionen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Förenade kungariket eller vid atlantkusten på den iberiska halvön och varorna anländer från Atlanten.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda, har importören rätt till en schablonmässig minskning med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna enligt bilaga I

14.12.2012-20.12.2012

1.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

263,55

213,34

Fob-pris USA

259,19

249,19

229,19

Tillägg för Mexikanska golfen

18,17

Tillägg för Stora sjöarna

25,89

2.

Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

14,52 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

46,05 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 euro/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


DIREKTIV

22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2012/52/EU

av den 20 december 2012

om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1), särskilt artikel 11.2 a, c och d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.2 i direktiv 2011/24/EU har kommissionen skyldighet att anta åtgärder för att underlätta erkännande av recept som utfärdats i en annan medlemsstat än den medlemsstat där recepten expedieras.

(2)

Enligt artikel 11.2 a i direktiv 2011/24/EU ska kommissionen anta en icke-uttömmande förteckning över uppgifter som ska ingå i sådana recept. Förteckningen ska hjälpa expedierande hälso- och sjukvårdspersonal att kontrollera att receptet är giltigt och att det utfärdats av en person som utövar ett reglerat vårdyrke och har laglig rätt att utfärda recept.

(3)

De uppgifter som recept ska innehålla bör göra det lättare att korrekt identifiera läkemedlen eller de medicintekniska produkterna enligt artikel 11.2 c i direktiv 2011/24/EU.

(4)

Läkemedel bör därför anges med den gängse benämningen för att underlätta korrekt identifiering av produkter som saluförs under olika varumärkesnamn i hela unionen och produkter som inte saluförs i alla medlemsstater. Denna gängse benämning bör vara antingen det internationella generiska namn som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen. Ett läkemedels varumärkesnamn däremot bör endast användas för att tydligt identifiera biologiska läkemedel enligt definitionen i punkt 3.2.1.1 b i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (2), på grund av dessa produkters särskilda egenskaper, eller andra läkemedel i de fall där förskrivaren anser att det är nödvändigt av medicinska skäl.

(5)

Medicintekniska produkter har inga sådana gängse benämningar som läkemedel har. Därför bör receptet också innehålla direkta kontaktuppgifter till förskrivaren, så att den som expedierar produkten vid behov ska kunna ställa frågor om den förskrivna medicintekniska produkten och korrekt kunna identifiera den.

(6)

Den icke-uttömmande förteckningen över uppgifter som recept ska innehålla bör säkerställa att den information till patienterna som rör receptet och de medföljande anvisningarna för produktens användning är begripliga, enligt artikel 11.2 d i direktiv 2011/24/EU. Kommissionen kommer att se över situationen regelbundet för att avgöra om det krävs ytterligare åtgärder för att patienterna ska förstå anvisningarna om hur produkten ska användas.

(7)

För att patienterna ska kunna begära recept i lämplig form är det viktigt att de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 6 i direktiv 2011/24/EU förser patienterna med tillräcklig information om innehållet i och syftet med den icke-uttömmande förteckning över uppgifter som recepten bör innehålla.

(8)

Eftersom gränsöverskridande hälso- och sjukvård totalt sett inte är särskilt omfattande bör den icke-uttömmande förteckningen endast gälla recept som är avsedda att användas i en annan medlemsstat.

(9)

Eftersom principen om ömsesidigt erkännande av recept följer av artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör detta direktiv inte något hinder för medlemsstaterna att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande på recept som inte innehåller de uppgifter som anges i den icke-uttömmande förteckningen. Samtidigt hindrar direktivet inte heller medlemsstaterna från att föreskriva att recept som utfärdats på deras territorium och är tänkta att användas i en annan medlemsstat ska innehålla ytterligare uppgifter i enlighet med de regler som är tillämpliga på deras territorium, under förutsättning att dessa regler är förenliga med unionslagstiftningen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 16.1 i direktiv 2011/24/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs åtgärder för ett enhetligt genomförande av artikel 11.1 i direktiv 2011/24/EU när det gäller erkännande av recept som utfärdats i en annan medlemsstat.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta direktiv ska tillämpas på sådana recept enligt definitionen i artikel 3 k i direktiv 2011/24/EU som har utfärdats på begäran av en patient som avser att använda dem i en annan medlemsstat.

Artikel 3

Receptens innehåll

Medlemsstaterna ska se till att recepten innehåller minst de uppgifter som anges i bilagan.

Artikel 4

Informationskrav

Medlemsstaterna ska se till att de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 6 i direktiv 2011/24/EU informerar patienterna om vilka uppgifter som enligt det här direktivet ska ingå i recept som utfärdats i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de expedieras.

Artikel 5

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 25 oktober 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 45.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.


BILAGA

Icke-uttömmande förteckning över uppgifter som recept ska innehålla

De fetstilta rubrikerna i denna bilaga behöver inte anges i recept.

Identifiering av patienten

Efternamn

Förnamn (utskrivet, ej initialer)

Födelsedatum

Kontroll av receptets giltighet

Datum för utfärdande

Identifiering av förskrivaren

Efternamn

Förnamn (utskrivet, ej initialer)

Yrkeskvalifikationer

Direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefon- eller faxnummer med utlandsprefix och landsnummer)

Arbetsadress (även medlemsstat ska anges)

Namnteckning (handskriven eller elektronisk, beroende på vilket medium som valts för att utfärda receptet)

Identifiering av den förskrivna produkten, om det är tillämpligt

Gängse benämning, enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

Varumärkesnamn, om

a)

den förskrivna produkten är ett biologiskt läkemedel, enligt definitionen i punkt 3.2.1.1 b i bilaga I (del I) till direktiv 2001/83/EG, eller

b)

förskrivaren anser att det är nödvändigt av medicinska skäl; i sådana fall ska det i receptet kortfattat anges varför varumärkesnamnet används.

Läkemedelsform (tablett, lösning osv.)

Mängd

Styrka, enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 2001/83/EG

Dosering


BESLUT

22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/71


RÅDETS BESLUT 2012/829/GUSP

av den 21 december 2012

om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 juli 2010 antog rådet beslut 2010/413/Gusp (1).

(2)

En bestämmelse om stärkt kontroll över all verksamhet mellan finansinstitut i unionen och iranska finansinstitut bör införas i beslut 2010/413/Gusp.

(3)

Dessutom bör en bestämmelse i beslut 2010/413/Gusp om frysning av penningmedel och ekonomiska resurser ändras.

(4)

Därutöver bör ytterligare personer och enheter upptas på förteckningen över de personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp, vissa enheter utgå ur den förteckningen och uppgifter om vissa personer och enheter ändras.

(5)

Beslut 2011/413/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/413/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10 ska följande stycke införas:

”3a.   Finansinstitut ska åläggas att i sin verksamhet med banker och finansinstitut enligt punkt 1

a)

visa kontinuerlig vaksamhet när det gäller kontorörelser, bland annat genom sina program för kundkontroll och enligt sina förpliktelser i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism,

b)

vid betalningsuppdrag kräva att fullständiga uppgifter lämnas i fråga om beställaren av transaktionen och dess mottagare samt, om dessa uppgifter inte lämnas, vägra transaktionen,

c)

bevara alla register över transaktioner i fem år och på begäran ställa dem till de nationella myndigheternas förfogande,

d)

om de misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel härrör från finansiering av spridning utan dröjsmål rapportera misstankarna till finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten. Finansunderrättelseenheten eller denna andra behöriga myndighet ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.”

2.

Artikel 20.1 b ska ersättas med följande:

”b)

de personer och enheter som inte omfattas av bilaga I och som är engagerade i, är direkt knutna till eller ger stöd till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till utvecklingen av system för kärnvapenbärare, inklusive genom att medverka i upphandling av förbjudna artiklar och varor och förbjuden utrustning, materiel och teknik, och de personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller de enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel, samt personer och enheter som har bistått angivna personer eller enheter med att kringgå eller bryta mot bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) och 1929 (2010) eller i detta beslut samt andra funktionärer och enheter inom Irans revolutionsgarde och Islamic Republic of Iran Shipping Lines liksom enheter som ägs, kontrolleras av dem eller agerar på deras vägnar eller tillhandahåller försäkringar och andra nödvändiga tjänster till dem, enligt förteckningen i bilaga II.”.

Artikel 2

Bilaga II till beslut 2010/413/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.


BILAGA

I.

Den person och de enheter som förtecknas nedan ska upptas på förteckningen i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

”I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

Person

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Fört. dat.

1.

Babak Zanjani

Födelsedatum: 12 mars 1971

Babak Zanjani hjälper förtecknade enheter att bryta motbestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. Zanjani är en viktig kontaktperson i iranska oljeaffärer och inom överföring av oljerelaterat kapital. Zanjani äger och driver Sorinet-gruppen, som är baserad i Förenade Arabemiraten, och använder vissa av gruppens företag för att förmedla oljerelaterade betalningar.

22.12.2012


Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Fört. dat.

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Tfn: +98 21 77606030

Webbplats: www.niopdc.ir

Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.

Tfn: +98 21 88801960/+98 21 66152223

Fax: +98 21 66154351

Webbplats: www.ioptc.com

Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Tfn: +98 21 88907472

Fax: +98 21 88907472

Webbplats: www.nioec.org

Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Teheran, Iran,

Tfn: +98 217 3912858

Fax: +98 217 7491206

E-post: ici@iust.ac.ir

Webbplats: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, även kallat Composite Institute of Iran) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. Under 2011 var ICI kontrakterat för att förse det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa) med centrifugrotorer av typen IR-2M.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Tfn: +98 0311 2658311 15

Fax: +98 0311 2679097

Jelvesazan Company hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2012 planerade Jelvesazan att leverera kontrollerade vakuumpumpar till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Tfn: +98 861 4130430

Fax: +98 861 413023

Webbplats: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (även kallat IRALCO, Iranian Aluminium Company) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I mitten av 2012 innehade IRALCO ett kontrakt för leverans av aluminium till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2010 kontrakterades Simatec av det av EU på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company (KEC) för att upphandla Vacon-växelriktare för drift av centrifuger för urananrikning. I mitten av 2012 försökte Simatec upphandla EU-kontrollerade växelriktare.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran

Tfn: +98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: +98 21 22057127

Webbplats: www.aluminat.com

Aluminat hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2012 innehade Aluminat ett kontrakt för leverans av 6061-T6-aluminium till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) hjälper förtecknade personer och enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. IAEA har sammankopplat SPND med risken för militära inslag i Irans kärntekniska program, som Iran fortsätter att vägra samarbeta om. SPND drivs av Mohsen Fakhrizadeh, som finns upptagen i FN:s förteckning, och är en del av försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry of Defence For Armed Forces Logistics, MODAFL, som fördesupp på förteckningen av EU i maj 2011). Davoud Babaei fördes upp på förteckningen av EU i december 2011 i egenskap av SPND:s säkerhetschef med ansvar för att förhindra informationsspridning, bland annat till IAEA.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Kontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tfn: +603 21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Kontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesien; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. FIIB ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. Banken används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. ISO ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. ISO används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, Förenade Arabemiraten, P.O.Box 31988

Tfn: +97 14 325702299

e-post: INFO@SCTBankers.com

Dubai, SWIFT-kod: SCTSAEA1

Kontor: No.301, 3rd Floor Sadaf Building, Kish (Kish Island), Iran, P.O.Box 1618

Tfn: +98 764 444 32 341-2

Fax: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. SCT ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. SCT används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hongkong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. HKICO är ett skalbolag som kontrolleras av det av EU på förteckningen uppförda National Iranian OilCompany (NIOC). I mitten av 2012 planerades HKICO ta emot flera miljoner dollar från NIOC:s oljeförsäljning.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz

Petro Suisse hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. Det är ett skalbolag som kontrolleras av det av EU på förteckningen uppförda NIOC. NIOC startade Petro Suisse som företag och använde dess konton för att göra och ta emot betalningar. Petro Suisse hade fortfarande kontakter med NIOC under 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Teheran Iran

Irans Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, även kallat the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. OPIC är underställt Irans oljeministerium (Iranian Ministry of Petroleum) och Irans nationella oljebolag (NIOC), som båda finns upptagna på EU:s förteckning. Företaget innehar aktier i ett antal EU-förtecknade enheter.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Denna enhet har gett stöd till Irano-Hind Shipping Company (IHSC), som av FN fördes upp på förteckningen den 9 juni 2010, för att kringgå de sanktioner som utfärdats mot den. Efter det att IHSC fördes upp på förteckningen har enheten försökt sprida sitt innehav av tre tankfartyg genom att lägga över förvaltningen av dem på Noah Ship Management och därefter på Marian Ship Management. CF Sharp and Co har deltagit i dessa åtgärder genom att sluta ett personalförvaltningsavtal med IHSC för besättningen på dessa tre tankfartyg. Detta avtal genomfördes av Noah Ship Management och Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran

Tfn: +98 21 66022727

Fax: +98 21 66036005

Webbplats: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I slutet av 2011 hade SUT upplåtit laboratorier åt den iranska kärtekniska enheten Kalaye Electric Company (KEC), som förts upp på förteckningen av FN, och åtIran Centrifuge Technology Company (Tesa), som förts upp på förteckningen av EU.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (även kallat

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran P.O.Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran

Tfn: +98 21 886776789, 887950512, 887791835

Fax: +98 21 88771245

Webbplats: www.mic-ir.com

IRISL:s huvudsakliga försäkringsförvaltare

22.12.2012”

II.

Uppgifterna om de enheter som återges i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

”B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

Technology Cooperation Office (TCO) vid den iranske presidentens kansli

(även kallat Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Ansvarigt för Irans tekniska framsteg genom utlandsinköp och utbildningsförbindelser på området. Stöder de kärntekniska programmen och robotprogrammen.

26.7.2010

2.

Sureh (även kallat Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (även kallat Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Huvudkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Komplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Ett företag underställt Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som omfattas av FN-sanktioner, bestående av anläggningen för konvertering av uran, anläggningen för bränsletillverkning och anläggningen för zirkoniumproduktion.

23.5.2011

3.

Tidewater (även kallat Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Adress: Tidewater Building, Vozara Street, bredvid Saie Park, Tehran, Iran

Ägs eller kontrolleras av IRGC

23.1.2012”

III.

De enheter som anges nedan ska utgå ur förteckningen i bilaga II till beslut 2010/413/Gusp.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/78


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 7 december 2012

om ett kompletterande ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012

[delgivet med nr C(2012) 8967]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2012/830/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (1), särskilt artikel 21, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av de ansökningar om medfinansiering från unionen som medlemsstaterna har lämnat in inom ramen för sina program för fiskerikontroll för 2012 antog kommissionen beslut 2012/294/EU av den 25 maj 2012 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 (2); därefter kvarstår en del av 2012 års budget som inte utnyttjats.

(2)

Den outnyttjade delen av 2012 års budget bör nu fördelas genom ett nytt beslut.

(3)

I enlighet med artikel 21.2 i förordning (EG) nr 861/2006 har medlemsstaterna ombetts lägga fram program som rör ytterligare finansiering i de prioriterade områden som anges i kommissionens skrivelse till medlemsstaterna av den 25 april 2012, dvs. projekt som syftar till förbättringar i en medlemsstats kontrollsystem som medlemsstaten och kommissionen gemensamt identifierat, mätning av motoreffekt, eller spårbarhet för fiskeriprodukter. I sin skrivelse av den 14 maj 2012 fastställer kommissionen de krav som operatörerna och/eller de medlemsstater som genomför investeringar i spårbarhetsprojekt måste uppfylla.

(4)

På grundval av detta och med tanke på att budgeten är begränsad har ansökningar inom ramen för programmen för unionsfinansiering avseende åtgärder som pilotprojekt, konstruktion eller modernisering av patrullfartyg och patrullflygplan, och sådana utbildningsprojekt som inte har någon koppling till förbättringar i medlemsstaternas kontrollsystem avvisats, eftersom de inte ingår i de prioriterade områden som anges ovan. Inom de prioriterade områden som angivits av kommissionen kunde inte alla projekt i programmen godkännas på grund av budgetbegränsningar. Kommissionen var tvungen att välja ut projekten för medfinansiering på grundval av de förbättringar som ska göras i medlemsstaternas kontrollsystem och de krav som fastställts av kommissionen för spårbarhet. Ansökningar beträffande åtgärder som förtecknas i artikel 8.1 a i förordning (EG) nr 861/2006 kan berättiga till stöd från unionen.

(5)

När det gäller spårbarhetsprojekt är det viktigt att se till att de tagits fram enligt internationellt erkända standarder, i enlighet med artikel 67.8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (3).

(6)

Ansökningar om unionsfinansiering måste uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 391/2007 av den 11 april 2007 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller utgifter som medlemsstaterna har för att genomföra övervaknings- och kontrollsystemen för den gemensamma fiskeripolitiken (4).

(7)

Kommissionen har bedömt de projekt vars kostnad inte överstiger 40 000 euro exklusive mervärdesskatt, och har behållit de projekt för vilka det är motiverat att tillhandahålla unionens medfinansiering med tanke på de förbättringar som de sannolikt kommer att medföra för de ansökande medlemsstaternas kontrollsystem.

(8)

Det är lämpligt att fastställa de högsta beloppen för unionens ekonomiska bidrag och stödnivån inom de gränser som anges i artikel 15 i förordning (EG) nr 861/2006, samt på vilka villkor sådana bidrag får beviljas.

(9)

För att uppmuntra till investeringar i åtgärder som kommissionen prioriterar, och mot bakgrund av finanskrisens negativa effekter på medlemsstaternas budgetar, bör utgifter på ovannämnda prioriterade områden omfattas av en hög medfinansieringsnivå inom de gränser som fastställs i artikel 15 i förordning (EG) nr 861/2006.

(10)

För att berättiga till bidrag bör projekt som medfinansieras på grundval av denna förordning överensstämma med alla relevanta bestämmelser i unionens lagstiftning och i synnerhet med genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut föreskrivs ett kompletterande ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaterna för utgifter under 2012 för införandet av de övervaknings- och kontrollsystem inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i artikel 8.1 a i förordning (EG) nr 861/2006. I detta beslut fastställs unionens bidrag till varje medlemsstat, nivån på unionens ekonomiska bidrag och de villkor på vilka bidraget får beviljas.

Artikel 2

Avslutande av utestående åtaganden

Alla utbetalningar för vilka ersättning begärs ska göras av den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2016. Utbetalningar som görs av en medlemsstat efter det datumet ska inte berättiga till ersättning. Oanvända budgetanslag i samband med detta beslut ska frigöras senast den 31 december 2017.

Artikel 3

Ny teknik och IT-nät

1.   Utgifter i samband med projekt enligt bilaga I som avser införande av ny teknik och IT-nät för att möjliggöra en effektiv och säker insamling och hantering av data i samband med kontroll och övervakning av fisket ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

2.   När det gäller spårbarhetsprojekt ska EU:s bidrag begränsas till 1 000 000 euro i fråga om investeringar som görs av medlemsstaternas myndigheter, och till 250 000 euro i fråga om privata investeringar. Det totala antalet spårbarhetsprojekt som genomförs av privata aktörer ska begränsas till 8 per medlemsstat och finansieringsbeslut.

3.   För att berättiga till den ersättning som avses i punkt 2 ska alla projekt som medfinansieras enligt detta beslut uppfylla de tillämpliga krav som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (5) och genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Artikel 4

Automatisk utrustning för lokalisering

1.   Utgifter i samband med projekt enligt bilaga II som avser inköp och installation på fiskefartyg av automatisk utrustning för lokalisering som gör det möjligt för ett centrum för fiskerikontroll att övervaka fartyg på avstånd med hjälp av ett kontrollsystem för fartyg (VMS) ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

2.   Det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska beräknas på grundval av ett pris på högst 2 500 euro per fartyg.

3.   För att komma i fråga för det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska den automatiska utrustningen för lokalisering uppfylla kraven i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Artikel 5

Elektroniska registrerings- och rapporteringssystem

Utgifter i samband med projekt enligt bilaga III som avser utveckling, inköp och installation av komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem, och tekniskt stöd för sådana, för att möjliggöra ett effektivt och säkert datautbyte i samband med kontroll och övervakning av fisket ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

Artikel 6

Elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning

1.   Utgifter i samband med projekt enligt bilaga IV som avser inköp och installation på fiskefartyg av elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning som gör att fartyg kan registrera data om fiskeverksamhet och rapportera elektroniskt till ett centrum för fiskerikontroll ska, inom ramen för de belopp som anges i den bilagan, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 90 % av de stödberättigande utgifterna.

2.   Det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska beräknas på grundval av ett pris på högst 3 000 euro per fartyg, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4.

3.   För att komma i fråga för ekonomiskt bidrag ska den elektroniska registrerings- och rapporteringsutrustningen uppfylla kraven i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

4.   För utrustning som innehåller funktioner både för elektronisk registrering och rapportering och för VMS, och som uppfyller kraven i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 ska det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 i denna artikel beräknas på grundval av ett pris på högst 4 500 euro per fartyg.

Artikel 7

Högsta totala bidrag från unionen per medlemsstat

De planerade utgifterna, den stödberättigande andelen därav, och det högsta bidraget från unionen per medlemsstat ska vara följande:

(euro)

Medlemsstat

Planerade utgifter i medlemsstatens nationella kompletterande program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Högsta bidrag från unionen

Belgien

194 250

94 250

84 825

Bulgarien

30 678

30 678

27 610

Danmark

5 055 113

3 522 171

2 941 347

Tyskland

4 511 100

425 000

382 500

Irland

52 005 000

1 000 000

900 000

Grekland

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Spanien

10 528 653

7 029 087

6 326 179

Frankrike

4 815 437

3 349 587

3 014 628

Italien

9 299 000

2 880 000

2 592 000

Lettland

76 355

76 355

68 719

Litauen

150 462

150 462

135 416

Malta

1 098 060

951 860

856 674

Nederländerna

2 639 439

250 000

225 000

Österrike

409 102

128 179

115 361

Polen

4 771 695

1 516 741

1 365 067

Portugal

2 013 500

1 863 500

1 677 150

Finland

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Sverige

2 980 000

2 900 000

2 610 000

Förenade kungariket

1 284 738

545 284

490 755

Totalt

105 669 332

30 239 904

26 987 307

Artikel 8

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2012.

På kommissionens vägnar

Maria DAMANAKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 150, 9.6.2012, s. 86

(3)  EUT L 112, 30.4.2011, s. 1

(4)  EUT L 97, 12.4.2007, s. 30

(5)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.


BILAGA I

NY TEKNIK OCH IT-NÄT

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens nationella kompletterande program för fiskerikontroll

Utgifter för projekt som valts ut enligt detta beslut

Högsta bidrag från unionen

Belgien:

BE/12/08

30 000

30 000

27 000

BE/12/09

4 250

4 250

3 825

BE/12/10

100 000