ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.350.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 350

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
20 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1231/2012 av den 17 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1232/2012 av den 17 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1233/2012 av den 17 december 2012 om förbud mot fiske efter rockor i EU-vatten i VIId med fartyg som för nederländsk flagg

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1234/2012 av den 19 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1235/2012 av den 19 december 2012 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung ( 1 )

44

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1236/2012 av den 19 december 2012 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina genom att viss, något ändrad molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden, med ursprung i Folkrepubliken Kina har importerats och om registrering av sådan import

51

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1237/2012 av den 19 december 2012 om godkännande av det verksamma ämnet zucchinigulmosaikvirus – svag stam i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

55

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1238/2012 av den 19 december 2012 om godkännande av det verksamma ämnet Trichoderma asperellum (stam T34) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

59

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1239/2012 av den 19 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1240/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

67

 

 

BESLUT

 

 

2012/799/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt II – rådet

69

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt II – rådet

71

 

 

2012/800/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

76

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

77

 

 

2012/801/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

81

 

 

2012/802/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

82

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

84

 

 

2012/803/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

88

 

 

2012/804/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2010

89

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2010

91

 

 

2012/805/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2012 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2010

95

 

 

2012/806/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 december 2012 om ändring av beslut 2007/767/EG vad gäller undantaget från ursprungsreglerna i rådets beslut 2001/822/EG när det gäller vissa fiskeriprodukter som importeras från Falklandsöarna [delgivet med nr C(2012) 9408]

97

 

 

2012/807/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 19 december 2012 om införande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram för pelagiskt fiske i Nordostatlantens västliga vatten

99

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 157/12/KOL av den 9 maj 2012 om Oppdal kommunes försäljning av mark (gnr 271/8) (Norge)

109

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 339/12/KOL av den 20 september 2012 om ändring av förteckningen i kapitel I del 1.2 punkt 39 i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 92/12/KOL

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1231/2012

av den 17 december 2012

om ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010 (1). Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till reducerade tullsatser eller nolltullsats. Av samma skäl är det nödvändigt att med verkan från och med den 1 januari 2013 öppna nya tullkvoter med nolltullsats för lämpliga mängder av produkter enligt löpnummer 09.2658, 09.2659, 09.2660 och 09.2661.

(2)

Kvotmängderna för de autonoma tullkvoterna med löpnummer 09.2628, 09.2634 och 09.2929 är inte tillräckliga för att tillgodose unionsindustrins behov under den innevarande kvotperioden, som löper ut den 31 december 2012. Dessa kvotmängder bör därför ökas med verkan från och med den 1 juli 2012. Den utökade kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2634 bör dock inte fortsätta att gälla efter den 31 december 2012.

(3)

Kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2603 bör ersättas med den mängd som anges i bilagan till denna förordning.

(4)

Det är inte längre i unionens intresse att under 2013 fortsätta att bevilja tullkvoter för produkter enligt löpnummer 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 och 09.2986. Dessa kvoter bör därför stängas med verkan från och med den 1 januari 2013, och motsvarande produkter bör utgå ur bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.

(5)

Mot bakgrund av de många ändringar som måste göras bör bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 av tydlighetsskäl ersättas helt och hållet.

(6)

Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom tullkvoterna bör få verkan den 1 januari 2013 bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart när den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Med verkan från och med den 1 juli 2012 ska i bilagan till förordning (EU) nr 7/2010

1.

kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2628 vara 3 000 000 m2,

2.

kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2634 vara 8 000 ton till och med den 31 december 2012,

3.

kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2929 vara 10 000 ton.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013, med undantag för artikel 2 som ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.


BILAGA

”BILAGA

Löpnr

KN-nummer

Taric

Varubeskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Kvottullsats (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1)  (2)

1.1–31.12

700 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

1.1–31.12

6 000 ton

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 %

1.1–31.12

1 700 ton

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

1.1–31.12

13 000 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1–31.12

12 000 ton

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloreten (CAS RN 79-01-6)

1.1–31.12

10 000 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromklormetan (CAS RN 74-97-5)

1.1–31.12

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1)

1.1–31.12

2 600 ton

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1–31.12

15 000 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent (CAS RN 95-48-7)

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd), (CAS RN 121-32-4)

1.1–31.12

950 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 64-19-7)

1.1–31.12

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1–31.12

1 300 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekandisyra, med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent (CAS RN 693-23-2)

1.1–31.12

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2)

1.1–31.12

120 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenón-3,3’,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1–31.12

1 000 ton

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexametylendiamin (CAS RN 124-09-4)

1.1–31.12

40 000 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1–31.12

1 800 ton

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrylnitril (CAS RN 107-13-1)

1.1–31.12

75 000 ton

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin (CAS RN 56-89-3)

1.1–31.12

600 ton

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1.1–31.12

9 000 ton

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9)

1.1–31.12

20 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1–31.12

300 ton

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1–31.12

4 000 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1–31.12

200 ton

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylos (CAS RN 58-86-6)

1.1–31.12

400 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat

1.1–31.12

30 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natriumlignosulfonat

1.1–31.12

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

1.1–31.12

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

1.1–31.12

280 000 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid

1.1–31.12

3 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

ett syratal av högst 110

och

en smältpunkt av minst 100 °C

1.1–31.12

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande

minst 75 viktprocent steroler,

högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar (1)

1.1–31.12

2 500 ton

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat innehållande

minst 55 % men högst 78 % dimetylglutarat,

minst 10 % men högst 28 % dimetyladipat, och

högst 25 % dimetylsuccinat

1.1–30.6.2013

7 500 ton

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin

minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin

högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin

1.1–31.12

4 500 ton

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Propen-eten-sampolymer, med smältviskositet högst 1 700 mPa vid 190 °C, bestämd enligt metoden ASTM D 3236

1.1–31.12

500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper

1.1–31.12

18 000 ton

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1.1–31.12

1 300 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Cellulosaacetatflingor

1.1–31.12

75 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med:

en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900 000,

en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg,

ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent,

ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent

1.1–31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarderna

EN 4364 (MIL-P-5425E) och DTD5592A, eller

EN 4365 (MIL-P-8184) och DTD5592A

1.1–31.12

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Poröst block av cellulosaregenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1–31.12

1 300 ton

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Eldfasta murstenar

som är längre än 300 mm

som innehåller högst 1 viktprocent TiO2

som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3

vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1 700 °C

1.1–31.12

75 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

1.1–31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

1.1–31.12

50 000 ton

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods (1)

1.1–31.12

800 000 st

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av mer än 750 W, med en tillförd effekt av mer än 1 600 W men högst 2 700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30 000 r/min men högst 50 000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare (1)

1.1–31.12

2 000 000 st

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Enhet, bestående av:

en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 480 W men högst 1 400 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1 600 W, en yttre diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30 000 varv/min men högst 50 000 varv/min, och

en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare (1)

1.1–31.12

120 000 st

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrisk likriktare, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater för hårborttagning (1)

1.1–31.12

4 500 000 st

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 (1)

1.1–31.12

1 038 000 st

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

1.1–31.12

3 000 000 st

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 mm x 30 mm

1.1–31.12

1 400 000 st

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optiska fibrer för tillverkning av glasfiberkablar enligt nr 8544 (1)

1.1–31.12

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 9002, 9005, 9013 10 och 9015 (1)

1.1–31.12

5 000 000 st

0 %


(1)  För upphävande av tull krävs att villkoren i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1) är uppfyllda.

(2)  Åtgärden är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.”


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/8


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1232/2012

av den 17 december 2012

om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det ligger i unionens intresse att fullständigt befria ett antal nya produkter från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser vilka för närvarande inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1344/2011 (1).

(2)

Det ligger inte längre i unionens intresse att bibehålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för 39 av de produkter som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011. Dessa produkter bör därför utgå.

(3)

Med hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska marknadstrender bör varubeskrivningen för 56 befrielser i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ändras och det bör dessutom göras språkliga anpassningar. Vidare bör Taric-numren för fyra produkter ändras. Tre produkter bör dessutom dubbelklassificeras medan två produkter inte längre behöver klassificeras flera gånger.

(4)

Dessa befrielser, för vilka tekniska ändringar är nödvändiga, bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 och återinföras i samma förteckning med nya varubeskrivningar eller nya KN- eller Taric-nummer.

(5)

Kommissionen har gjort en översyn av ett antal produkter i enlighet med artikel 2.2 och 2.3 i förordning (EU) nr 1344/2011. Det ligger i unionens intresse att föreskriva en ny obligatorisk översyn av produkterna i fråga. De befrielser för vilka det gjorts en översyn bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 och återupptas på förteckningen med nya tidsfrister för obligatorisk översyn.

(6)

Med tanke på att de är tillfälliga bör de befrielser som anges i bilaga I till denna förordning ses över systematiskt, senast fem år efter det att de börjar gälla eller förnyas. Det bör också vara möjligt att när som helst avsluta en befrielse, utifrån ett förslag som kommissionen lägger fram på grundval av en översyn som genomförs på kommissionens initiativ eller på begäran av en eller flera medlemsstater, om det inte längre är i unionens intresse att behålla en befrielse eller om den tekniska produktutvecklingen, förändrade omständigheter eller ekonomiska marknadstrender motiverar detta.

(7)

Eftersom det är nödvändigt att de befrielser som fastställs i denna förordning får verkan från och med den 1 januari 2013 bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och bör träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ska härmed ändras på följande sätt:

1.

De produktrader som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska införas.

2.

De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 349, 31.12.2011, s. 1.


BILAGA I

KN-nummer

TARIC

Beskrivning

Autonom tullsats

Datum för obligatorisk översyn

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Söta körsbär med tillsats av alkohol, med eller utan ett sockerinnehåll av 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Sötade torkade tranbär, för tillverkning (utom förpackning), av produkter inom livsmedelsindustrin (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blancherade vinblad av släktet Karakishmish, i saltlake innehållande

minst 14 % men högst 16 % (± 2 %) salt,

minst 0,2 % men högst 0,3 % (± 0,1 %) citronsyra, och

minst 0,03 % men högst 0,05 % (± 0,01 %) natriumbensoat

för användning vid tillverkningen av fyllda vinblad med ris (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Ananassaft i annan form än pulver:

med ett Brixtal av mer än 20 och högst 67

till ett värde som överstiger 30 euro per 100 kg nettovikt

med tillsats av socker

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Litiummetall med en renhetsgrad av minst 99,7 viktprocent (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Titandioxid (CAS RN13463-67-7)

med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent,

med en genomsnittlig kornstorlek av minst 1,2 μm men ej överstigande 1,8 μm,

med en specifik yta på minst 5 m2/g men högst 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med en renhetsgrad av minst 99,7 viktprocent och innehållande

mindre än 0,005 viktprocent kalium och natrium sammanlagt (uttryckt som elementärt natrium och elementärt kalium),

mindre än 0,01 viktprocent fosfor (uttryckt som elementärt fosfor),

för användning inom metallurgin (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hydroxylammoniumklorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Zirkoniumdioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Natriumhypofosfitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Ammoniumjärn(III)hexacyanoferrat(II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Diammoniumvolframat (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Litiumkobolt(III)oxid med en kobolthalt på minst 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Titannitrid med en partikelstorlek på högst 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

4-klorbensensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

4,5-dihydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-hydroxibensaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-metylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Bensofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Bensil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-dimetoxi-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-epoxi-3β-hydroxipregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2-dimetylbutyrylklorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Oktadecylakrylat (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

4-tert-Butylbensoesyra (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

m-tolylsyra (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenyl)ättiksyra (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Dietylmalonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Pentaerytritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butyl 3,5-bis(1,1-dimetyletylen)-4-hydroxibensenpropanoat (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-dietylamin)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-cyklohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-dikloranilin med en renhetsgrad av minst 99,5 % viktprocent (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-metylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-dikloranilin-6-sulfonsyra (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

α,α,α-trifluor-6-klor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-diklorobensidindihydroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-difenylhexan-2,5-diamin dihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobensoesyra (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

Etyl-4-dimetylaminobensoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

Metyl 2-amino-4-[[(2,5-diklorofenyl)amino]karbonyl]bensoat (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]bensamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antranilamid med en renhetsgrad av minst 99,5 viktprocent (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Metylcyanoacetat (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-diklorfenyl)azo]-3-hydroxi-2-naftoesyra (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-brommetyl-2-klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Trifenylsulfoniumklorid (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vattenlösning

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etyl 6’-(dietylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-bensofuran-1,9’-xanten]-2’-karboxilat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1H-pyrasol-1-yl)bensensulfonsyra (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-klor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Pyriproxifen (ISO) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-butyl-9H-karbasol-3-yl)metylen]bis[N-metyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-bensyl-N,N-dimetylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-dihydro-5,6-diamino-2H-bensimidasol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-bensimidasol-5-yl)-3-hydroxinaftalen-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

4-nitrofenyl tiazol-5-ylmetyl karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

(S)-etyl-2-(3-((2-isopropyltiazol-4-yl)metyl)-3-metylureido)-4-morfolinobutanoat oxalat(CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-isopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetanamin dihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (bensisotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Morfolin-fosfordiamidatoligomerer (morfolin-oligonukleotider) avsedda för genetisk forskning (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etyl N-{[1-metyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}metyl)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl}-N-pyridin-2-yl-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-bis(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(dietylamin)-2-etoxifenyl]-7-(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) med en renhet av mer än 96 viktprocent (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-isopropyltioxanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) med en renhetsgrad på minst 94,8 % (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-dimetyloktylamin – bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Naturligt natriumnitrat (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Färgämne C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

2,2’-(3,3’-dioxidobifenyl-4,4’-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(dietylamino)propylamino)-6-(3-(dietylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dikoppar(II)acetatlaktat (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Färgämne C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Färgämne C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Färgämne C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Färgämne C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Färgämne C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Färgämne C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Färgämne C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Sampolymer av tetrafluoretylen i butylacetatlösning med ett lösningsmedelsinnehåll på 50 viktprocent (± 2 %)

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Acenaftalensampolymer i etyllaktatlösning

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Ytaktivt ämne, innehållande 1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-butyn-1,4-diyleter, polymeriserat med oxiran, metylterminerat

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat, syratvättad, för användning som filtreringshjälpmedel vid tillverkning av farmaceutiska och/eller biokemiska produkter

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) och dess (R)-isomer, fixerade på en bärare av kiseldioxid

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virus av ”Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis” (SeNPV) i vattnig suspension med glycerol

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), beredning av två spinosynkomponenter(3’-etoxi-5,6-dihydrospinosyn J) och (3’-etoxispinosyn L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Svampbekämpningsmedel i pulverform, innehållande minst 65 men högst 75 viktprocent hymexazol (ISO), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Beredning på basis av ett koncentrat innehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent av det aktiva växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form av vattensuspension

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor, bestående av kalciumsalter av reaktionsprodukter av polyisobutylensubstituterad fenol med salicylsyra och formaldehyd, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor, baserade på en blandning av kalciumsalter av dodecylfenolsulfid (CAS RN 68784-26-9), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Tillsatsmedel för smörjoljor,

baserade på kalciumalkyl(C16-24)bensensulfonater (CAS RN 70024-69-0),

innehållande mineraloljor,

som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor,

baserade på kalciumpolypropylenylsubstituterat bensensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med ett innehåll av minst 25 men högst 35 viktprocent,

med ett totalt bastal (TBN) på minst 280 men högst 320,

som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Tillsatsmedel för smörjoljor,

innehållande polyisobutylensuccinimid erhållen från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 84605-20-9),

innehållande mineraloljor,

med ett klorinnehåll på minst 0,05 men högst 0,25 viktprocent,

med ett totalt bastal (TBN) över 20,

som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av difenylamin med grenad nonen (CAS RN 36878-20-3 och CAS RN 27177-41-9), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av bis(2-metylpentan-2yl)ditiofosforsyra med propylenoxid, fosforoxid, och aminer med alkyl(C12-14)kedjor, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av butyl-cyklohex-3-enkarboxylat, svavel och trifenylfosfit (CAS RN 93925-37-2), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av 2-metyl-prop-1-en med svavelmonoklorid och natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med ett klorinnehåll på minst 0,05 men högst 0,5 viktprocent, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av en blandning av N,N-dialkyl-2-hydroxiacetamider med alkylkedjelängd mellan 12 och 18 kolatomer(CAS RN 866259-61-2), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Lösning av ett (dimetylamino)metyl-derivat av polyisobutylenfenol, innehållande minst 10 men högst 19,9 viktprocent petroleumnafta

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Lösning av ett kvartärt ammoniumsalt baserat på polyisobutenylsuccinimid, innehållande minst 20 men högst 29,9 viktprocent 2-etylhexanol

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Reaktionsinitiator baserad på dimetylaminopropylkarbamid

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Oxidationskatalysator med en aktiv beståndsdel av di[mangan(1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)etan-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO’)-, di[klorid(1-)], som används för att påskynda kemisk oxidation eller blekning(CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Enzyminnehållande bakterier av arten Rhodococcus rhodocrous (stam J1) uppslammade i en polyakrylamidgel eller i vatten och avsedda att användas som katalysator vid framställning av akrylamid genom hydratisering av akrylnitril (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Beredning innehållande

trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2),

dioktylhexylfosfinoxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyldihexylfosfinoxid (CAS RN 31160-64-2) och

trihexylfosfinoxid (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Blandning av

3,3-bis(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0) och

etyl-6’-(dietylamino)-3-oxo-spiro-[isobensofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-2’-karboxylat(CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Beredning baserad på 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-dioletoxilat(CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Blandning av flytande kristaller för tillverkning av bildskärmar (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Alkylkarbonatbaserad beredning, även med tillsats av UV-absorberare för tillverkning av glasögonglas (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Beredning bestående av

dipropylenglykol

tripropylenglykol

tetrapropylenglykol och

pentapropylenglykol

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Nickelhydroxid, dopad med minst 12 men högst 18 viktprocent zinkhydroxid och kobolthydroxid, av sådant slag som används för att tillverka positiva elektroder till ackumulatorer

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Blandningar av växtsteroler, inte i pulverform, innehållande

minst 75 viktprocent steroler,

högst 25 viktprocent stanoler,

som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pasta innehållande minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent koppar, även innehållande oorganiska oxider, etylcellulosa och ett lösningsmedel

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Blandning av fytosteroler utvunna ur trä och träbaserade oljor (tallolja), i form av pulver med en partikelstorlek på högst 300 μm, innehållande

minst 60, men högst 80 viktprocent sitosteroler,

högst 15 viktprocent kampesteroler,

högst 5 viktprocent stigmasteroler, och

högst 15 viktprocent beta-sitostanoler

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Sampolymerer av α-metylstyren och styren, med en mjukningspunkt som överstiger 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Blandning innehållande

minst 45 men högst 65 viktprocent polymerer av styren

minst 35 men högst 45 viktprocent poly(fenyleneter)

högst 10 viktprocent andra tillsatser

och med en eller flera av följande särskilda färgeffekter:

metallisk eller pärlemorskimrande med en synlig metameri orsakad av minst 0,3 % flingbaserat pigment

fluorescerande, kännetecknat av avgivande av ljus vid absorption av ultraviolett strålning

ljusvit, kännetecknat av L* minst 92, b* högst 2 och a* mellan – 5 och 7 på färgskalan CIELab

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Sampolymer av etylen med klortrifluoretylen, även modifierad med hexafluorisobutilen, i pulverform, även med fyllmedel

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Polyglycerolpolyglycidyleter, harts (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Böjligt förpackningsmaterial (för syrekänsliga polymerer) tillverkat av ett laminat av

högst 75 μm polyeten,

högst 50 μm polyamid,

högst 15 μm polyetentereftalat och

högst 9 μm aluminium,

med draghållfasthet över 70 N/15 mm och transmissionshastighet för syrgas mindre än 0,1 cm3/m2/24 h vid 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Sampolymer, innehållande minst 72 viktprocent tereftalsyra och/eller dess isomerer och cyklohexandimetanol

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Sampolymer av tereftalsyra och isoftalsyra med bisfenol A

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Sampolymer bestående av

hexandisyra

12-aminododekansyra

hexahydro-2H-azepin-2-on, och

1,6-hexandiamin

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Pulver av värmehärdande harts i vilka magnetiska partiklar har fördelats jämnt, för tillverkning av färg till kopiatorer, telefaxapparater, skrivare och multifunktionsenheter (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Blandning av

alkylfenol-formaldehydharts, även bromerat, och

zinkoxid

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Självhäftande tryckkänsligt silikonskikt i lösning innehållande sampolymer(dimetylsiloxan/difenylsiloxan)-gummi

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Sampolymer av etylenimin och etyleniminditiokarbamat, i en vattenlösning av natriumhydroxid

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Hydrogenerad polymer av 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden och 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Hydrogenerad polymer av 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Etylenvinylacetatfolie:

med en tjocklek av minst 100 μm,

belagd på ena sidan med ett självhäftande eller UV-känsligt lim och en skyddsfilm i polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Förstärkt band av polyetylenskum, på båda sidor försedd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på ena sidan en skyddsfilm, med en användningstjocklek på minst 0,38 mm och högst 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Band av akrylskum, överdraget på ena sidan med ett självhäftande skikt som aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar skyddsfilm, med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en vinkel av 90o av mer än 25 N/cm(bestämd enligt ASTM D 3 330-metoden)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Polyvinylklorid- eller polyetylen- eller någon annan polyolefinfolie

med en tjocklek av minst 65 μm,

belagd på ena sidan med ett UV-känsligt självhäftande akrylskikt och en polyesterliner

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Film av flera poly(etilenentereftalat)lager och en sampolymer av butylakrylat och metylmetakrylat, på ena sidan belagd med ett nötningsbeständigt akrylskikt innehållande nanopartiklar av antimon/tennoxid samt kimrök, och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en silikonbelagd skyddsfilm av poly(etilentereftalat)

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Polariserande film, i rullar, bestående av polyvinylalkoholfilm i flera lager, på båda sidor förstärkt med triacetylcellulosafilm, med en självhäftande tryckkänslig avdragbar skyddsfolie på ena sidan

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

En samextruderad sju- till nioskiktad film huvudsakligen av sampolymerer av etylen eller funktionaliserade polymerer av etylen, bestående av

en treskiktad barriär med ett mellanskikt huvudsakligen av etylenvinylalkohol på båda sidor täckt med ett skikt huvudsakligen av polymerer av cyklisk olefin,

på båda sidor täckt med två eller flera skikt av polymermaterial,

med en totaltjocklek av högst 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Samextruderad sju- till nioskiktad film huvudsakligen av sampolymerer av propylen, bestående av

en treskiktad barriär med ett mellanskikt huvudsakligen av etylenvinylalkohol på båda sidor täckt med ett skikt huvudsakligen av polymerer av cyklisk olefin,

på båda sidor täckt med två eller flera skikt av polymermaterial,

och med en totaltjocklek av högst 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Samextruderad folie i tre skikt

varje skikt bestående av polypropylen och polyetylen,

innehållande högst 3 viktprocent andra polymerer,

även innehållande titanoxid i kärnskiktet,

med en sammanlagd tjocklek av högst 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarden EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 18μm men högst 25μm, med

en krympning av 3,4 (± 0,1) % i maskinriktningen (bestämd enligt ASTM D 1204-metoden vid 190 °C i 20 min) och

en krympning av 0,3 (± 0,2) % i tvärriktningen (bestämd enligt ASTM D 1204-metoden vid 190 °C i 20 min)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Film av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 20 μm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Film av cellulosaacetylbutyrat, även med ett skikt av polykarbonat, med en tjocklek av högst 0,81 mm, innehållande mikrolameller med en normal siktvinkel på 30 grader mätt på var sida av ytnormalen

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Film av polyamid, med en tjocklek av högst 20 μm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Textilvävnader, bestående av varpfilamentgarn av polyamid-6,6 och väftfilamentgarn av polyamid-6,6, polyuretan och en sampolymer av tereftalsyra, p-fenylendiamin och 3,4’-oxybis(fenylenamin)

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Bondad duk, med en vikt av högst 20 g/m2, innehållande spritsbondade och smältblåsta fibrer sammansatta i skikt där de två yttersta skikten innehåller tunna ändlösa fibrer (minst 10 μm, men högst 20 μm i diameter) och det inre skiktet innehåller ytterst tunna ändlösa fibrer (minst 1 μm, men högst 5 μm i diameter), för tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Bondad duk:

med en vikt av 30–60 g/m2,

som innehåller fibrer av polypropen eller av polypropen och polyeten,

även tryckt,

vars yta på ena sidan till 65 % är försedd med runda noppor med en diameter på 4 mm, bestående av fastsatta, upphöjda, obondade krusiga fibrer, lämpliga för att fastgöra extruderade hakar, och till 35 % består av bondat material,

vars andra sida har en mjuk otexturerad yta,

avsedd att användas vid tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Bondad duk av polypropylen,

med ett smältblåst skikt, laminerat på båda sidor med spritsbondade filament av polypropylen,

med en vikt av högst 150 g/m2,

som längdvara eller skuren i kvadratisk eller rektangulär form, och

inte impregnerad

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Bondad duk, bestående av flera skikt med en blandning av smältblåsta fibrer och stapelfibrer av polypropen och polyester, även laminerad på ena eller båda sidorna med spritsbondade filament av polypropen

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Bondad duk av polyolein, bestående av ett elastomeriskt skikt, laminerat på båda sidor med polyolefinfilament,

med en vikt av minst 25 g/m2 men högst 150 g/m2,

som längdvara eller skuren i kvadratisk eller rektangulär form,

inte impregnerad,

med töjbarhet i maskinriktning eller tvärriktning

för användning vid tillverkning av produkter för spädbarn/barnvård (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Keramisk ring med rektangulärt tvärsnitt som har en ytterdiameter på minst 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) men högst 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), en innerdiameter på minst 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) men högst 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), en tjocklek varierande från 2 mm (± 0,10 mm) till 3,70 mm (± 0,20 mm) och en värmebeständighet på minst 240 °C, innehållande

90 viktprocent (± 1,5 %) aluminiumoxid

7 viktprocent (± 1 %) titanoxid

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Flytglas

med en tjocklek av minst 4,0 mm men inte mer än 4,2 mm,

med en ljustransmission på minst 91 % mätt med hjälp av en ljuskälla av typ D,

på ena sidan belagd med ett reflekterande skikt av tenndioxid med tillsats av fluor

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Roving med en längdvikt av 1 980–2 033 tex, sammansatt av ändlösa glasfiberfilament med diametern 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Garn av S-glas med en längdvikt av 33 tex eller en multipel av 33 tex (± 13 %) tillverkat av ändlösa glasfiberfilament med diametern 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Tv-stativ med metallöverdel för montering och stabilisering av tv-apparat

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Plåtämnen, block och rundämnen av sekundär aluminiumlegering innehållande litium

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Plåtar och stänger av aluminium-litiumlegering

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Remsor av aluminium- och magnesiumlegering

i rullar,

med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,40 mm,

med en bredd av minst 12,5 mm men högst 359 mm,

med en brotthållfasthet av minst 285 N/mm2 och

en brottöjning på minst 1 % och

innehållande

minst 93,3 viktprocent aluminium,

minst 2,2 % men högst 5 % magnesium, och

högst 1,8 % andra legeringsämnen

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Laminerad aluminiumfolie med

minst 99 % aluminium,

en hydrofil beläggning fri från silikon och alkalisilikat (vattenglas),

en sammanlagd tjocklek av högst 0,120 mm,

en brotthållfasthet av minst 100 N/mm2 (fastställt enligt testmetod ASTM E8) och

en brottöjning på minst 1 %

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Aluminiumlaminerad folie med en sammanlagd tjocklek av högst 0,123 mm, bestående av ett aluminiumskikt med en tjocklek av högst 0,040 mm, folier av polyamid och polypropen och ett skyddande skikt mot korrosion genom fluorvätesyra, för användning vid tillverkning av litiumpolymerbatterier (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molybdenpulver med

en renhetsgrad av minst 99 viktprocent och

en partikelstorlek på minst 1,0 μm men högst 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Stång och tråd av titan- och aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på minst 1 men inte mer än 2 viktprocent, för användning vid tillverkning av ljuddämpare och avgasrör enligt nr 8708 92 eller 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Legeringar av titan och kisel, innehållande minst 0,15 och högst 0,60 viktprocent kisel, i form av plåt eller band, för tillverkning av

avgassystem för förbränningsmotorer, eller

rör enligt nr 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Plåt av titanlegering för tillverkning av konstruktionsdelar till luftfartyg (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Plåt, band och folier av en titan-, koppar- och nioblegering, med en kopparhalt på minst 0,8 men inte mer än 1,2 viktprocent, och en niobhalt på minst 0,4 men inte mer än 0,6 viktprocent

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Plåt, band och folier av olegerat titan

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Bärarplatta av aluminium-kiselkarbid (AlSiC-9) för elektroniska kretsar

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Uppsättning av pressverktyg (transfer och/eller tandem) för kallformning, pressning, dragning, skärning, stansning, bockning, kalibrering, kantning och omformning (throating) av metallplåtar, för tillverkning av ramdelar till motorfordon (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm3 och en effekt av minst 6 kW men högst 20,0 kW, för framställning av

med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, och handkraftdrivna gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 90,

traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning,

slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm3 enligt nr 8433 20 10, eller

snöplogar och snöslungor enligt nr 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Fyrcylindrig motor med fyra cykler, kompressionständning och vätskekylning, med en

maximal slagvolym på 3 850 cm3 och

en nominell kapacitet av minst 15 kW men högst 55 kW,

avsedd att användas vid tillverkning av fordon enligt nr 8 427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Hjulformad gasturbinkomponent med blad, av en typ som används i turboladdare

av en precisionsgjuten nickelbaserad legering som överensstämmer med standarden DIN G- NiCr13Al16MoNb eller DIN NiCo10W10Cr9AlTi eller AMS AISI:686,

med en värmeresistens på högst 1 100 °C,

med en diameter på minst 30 mm men högst 80 mm,

med en höjd på minst 30 mm men högst 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Fyrvägs cirkulationsventil för köldmedier, bestående av

en elektromagnetisk pilotstyrd ventil,

ett ventilhus i mässing omfattande slid och kopparanslutningar

med ett arbetstryck på upp till 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Cylindriskt lagerhus

av precisionsgjutet grått gjutjärn som överensstämmer med standarden DIN EN 1561,

med oljekammare,

utan lager,

med en diameter på minst 60 mm men högst 180 mm,

med en höjd på minst 60 mm men högst 120 mm,

med eller utan vattenkammare och anslutningsdon

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Likströmsmotorer, borstlösa, med

en yttre diameter på minst 80 mm men högst 100 mm,

en matarspänning på 12 V,

en effekt vid 20 °C på minst 300 W men högst 550 W,

ett vridmoment vid 20 °C på minst 2,90 Nm men högst 5,30 Nm,

märkvarvtal vid 20 °C på minst 600 rpm men högst 1 200 rpm,

försedd med givare för rotordiskens vinkel av resolvertyp eller halleffekttyp

av en typ som används i servostyrsystem för fordon

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Eldrift för motorfordon med en uteffekt av högst 315 kW med

en växelströms- eller likströmsmotor, även med transmission,

kraftelektronik

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Bränslecellsystem

bestående av åtminstone fosforsyrabränsleceller,

i ett hölje med integrerad vattenhantering och gasbehandling,

för permanent stationär energiförsörjning

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformator för användning vid tillverkning av växelriktare i LCD-moduler (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Elektriska transformatorer

med en effekt av högst 1 kVA,

utan stickkontakter och kablar,

för intern användning vid tillverkning av set-topboxar och tv-apparater (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Kretskort med en brygglikriktarkrets och andra aktiva och passiva komponenter

med två utgångsanslutningar

med två ingångsanslutningar som är tillgängliga och användbara parallellt

som kan växla mellan upplyst och avbländat driftläge

med en ingångsspänning på 40 V (+ 25 % – 15 %) eller 42 V (+ 25 % – 15 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 30 V (± 4 V) i avbländat driftläge, eller

med en ingångsspänning på 230 V (+ 20 % – 15 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 160 V (± 15 %) i avbländat driftläge, eller

med en ingångsspänning på 120 V (15 % – 35 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 60 V (± 20 %) i avbländat driftläge

med en ingångsström som når 80 % av sitt nominella värde inom 20 ms

med en ingångsfrekvens på 45 Hz eller mer, dock högst 65 Hz för 42 V och 230 V, och 45–70 Hz för 120 V-versioner

med en högsta översläng för ingångsströmmen på högst 250 % av ingångsströmmen

med en period på högst 100 ms för ingångsströmmens översläng

med en undersläng för ingångsströmmen på minst 50 % av ingångsströmmen

med en period på högst 20 ms för ingångsströmmens undersläng

med en utgångsström som kan förinställas

med en utgångsström som når 90 % av sitt nominella förinställda värde inom 50 ms

med en utgångsström som når noll inom 30 ms efter bortfall av ingångsspänningen

med angivelse om feltillstånd vid utebliven belastning eller för hög belastning (funktion för uttjänt produkt)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Transformator i en kåpa med

märkeffekt på högst 30 W

inspänning på minst 90 V men högst 305 V

infrekvens på minst 47 Hz men högst 63 Hz

konstant utström på minst 350 mA men högst 1 050 mA

ingångsström på högst 10 A

driftstemperaturintervall mellan – 20 °C och + 65 °C,

lämplig för drift av lysdioder

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenoidspole med

en effektförbrukning på högst 6 W,

en isolationsresistans på mer än 100 M ohm, och

en ingångsöppning på minst 11,4 mm men högst 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Permanentmagneter bestående av en legering av neodym, järn och bor, antingen i form av en avrundad rektangel vars mått inte överskrider 15 mm × 10 mm × 2 mm eller i form av en skiva vars diameter inte överskrider 90 mm, även med hål i mitten

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Specialformade stänger avsedda att bli permanentmagneter efter magnetisering, innehållande neodym, järn och bor, med följande mått:

en längd av minst 15 mm men högst 52 mm,

en bredd av minst 5 mm men högst 42 mm,

av sådana slag som används vid tillverkning av industriella servomotorer

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Ringar, tuber, bussningar eller kragar gjorda av en legering av neodym, järn och bor med

en diameter av högst 45 mm,

en höjd av högst 45 mm,

för användning vid tillverkning av permanentmagneter efter magnetisering

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Batterier av laddningsbara elektriska litiumjonackumulatorer med

en längd på minst 1 203 mm men högst 1 297 mm,

en bredd på minst 282 mm men högst 772 mm,

en höjd på minst 792 mm men högst 839 mm,

en vikt på minst 260 kg men högst 293 kg,

en effekt på 22 kWh eller 26 kWh, och

bestående av 24 eller 48 moduler

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Moduler för sammansättning av batterier bestående av elektriska litiumjonackumulatorer med

en längd på minst 298 mm men högst 408 mm,

en bredd på minst 33,5 mm men högst 209 mm,

en höjd på minst 138 mm men högst 228 mm,

en vikt på minst 3,6 kg men högst 17 kg, och

en effekt på minst 485 kWh men högst 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Litiumjonackumulator, cylinderformad, med

basen i form av en i mitten tilltryckt ellips,

längd minst 49 mm (exklusive anslutningar),

bredd minst 33,5 mm,

tjocklek minst 9,9 mm,

märkkapacitet minst 1,75 Ah, och

märkspänning 3,7 V,

för tillverkning av uppladdningsbara batterier (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Litiumjonackumulator, rätblocksformad, med

vissa av hörnen avrundade,

längd minst 76 mm (exklusive anslutningar),

bredd minst 54,5 mm,

tjocklek minst 5,2 mm,

märkkapacitet minst 3 100 mAh, och

märkspänning 3,7 V,

för tillverkning av uppladdningsbara batterier (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Plattor, skurna, av förnicklad kopparfolie med

en bredd av 70 mm (± 5 mm),

en tjocklek av 0,4 mm (± 0,2 mm),

en längd av högst 55 mm,

för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Högtalare med

en impedans på minst 4 Ohm men högst 16 Ohm,

en märkeffekt på minst 2 W men högst 20 W,

med eller utan fästen av plast, och

med eller utan elkabel utrustad med anslutningsdon

av en typ som används för tillverkning av tv-apparater och videomonitorer

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Drivenhet för fast skivminne, för inbyggnad i produkter enligt nr 8 521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Videomonitorer för färgmottagning med LCD-bildskärm, med en likströmsdriftspänning av minst 7 V men högst 30 V, med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 33,2 cm,

antingen utan hölje, med baksida och monteringsram,

eller med ett hölje speciellt utformat för montering

lämpliga att ingå i varor enligt kapitel 84–90 och 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moduler bestående minst av halvledarchips för:

alstring av styrsignaler för adressering av pixlar eller

styrning av adresserbara pixlar

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Bildsensor av typen ”progressiv scan” Interline CCD- eller CMOS-sensor för digitala videokameror i form av en analog eller digital, monolitisk integrerad krets med en pixelyta på högst 12 μm × 12 μm i monokrom version med mikrolinser monterade på varje enskild pixel (microlens array) eller i polykrom version med ett färgfilter, och med en mikrolinsmodul med en mikrolins monterad på varje enskild pixel

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Färg-LCD-skärm för LCD-monitorer enligt nr 8 528

med ett diagonalmått på skärmbilden av minst 14,48 cm men högst 31,24 cm,

med bakgrundsbelysning, mikrokontrollenhet,

med CAN-kontrollenhet (Controller area network) med LVDS-gränssnitt (Low Voltage Differential Signaling) och CAN/nätanslutningsuttag eller med APIX-kontrollenhet (Automotive Pixel Link) med APIX-gränssnitt,

i ett hölje med eller utan kylelement på höljets baksida,

utan signalbehandlingsmodul,

för tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Kontaktdon för användning vid tillverkning av LCD-televisionsmottagare (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Kontaktdon av D-subtyp, inbyggda i plast- eller metallhölje med 15 stift i tre rader, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8 521 och 8 528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Honkontakt för Secure Digital (SD), CompactFlash, ”Smart Card” och 64-pin PC-kort för användning vid lödning på tryckta kretskort, för anslutning av elektriska apparater och kretsar och omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar med en driftspänning av högst 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Kontrollmodul för bearbetning och utvärdering av data från instrumentbräda i fordon, med hjälp av CAN-bus-protokollet, innehållande minst

mikroprocessorreläer,

en stegmotor,

EEPROM-minne (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory), och

andra passiva komponenter (såsom kontaktdon, dioder, spänningsutjämnare, motstånd, kondensatorer, transistorer),

med en spänning av 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Del till en elektrolysapparat, bestående av en nickelplatta som är försedd med ett trådnät av nickel, anbringat med hjälp av hållare av nickel, samt av en titanplatta som är försedd med ett trådnät av titan, anbringat med hjälp av hållare av titan, där båda plattorna är monterade med baksidorna mot varandra

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

PET/PVC-isolerad flexibel kabel

för en spänning av högst 60 V,

för en strömstyrka av högst 1 A,

med en värmeresistens av högst 105 °C,

med enskilda trådar av en tjocklek av högst 0,1 mm (± 0,01 mm) samt med en bredd av högst 0,8 mm (± 0,03 mm),

med ett avstånd mellan ledarna av högst 0,5 mm och

med ett avstånd från centrumlinje till centrumlinje i ledarna av högst 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Dataöverföringskabel med en bitöverföringshastighet på minst 600 Mbit/s med:

en spänning på 1,25 V (± 0,25 V),

kontaktdon i en eller båda ändar, varav minst ett ska ha stift med ett ledaravstånd på 1 mm,

skyddande ytterhölje,

som endast används för kommunikation mellan LCD-skärm, PDP-skärm eller OLED-skärm och elektroniska kretsar för videobearbetning

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filter med en ferromagnetisk kärna som används för att stoppa höga frekvenser i elektroniska kretsar, för tillverkning av televisionsmottagare och monitorer enligt nummer 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Underrede med motor med kompressionständning och cylindervolym på minst 8 000 cm3, försett med hytt, på tre, fyra eller fem hjul med ett axelavstånd på minst 480 cm, utan arbetsredskap, för montering på motorfordon för särskilda ändamål som är minst 300 cm breda (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda sidorna förstärkt med ett genomsynligt material, även med självhäftande skikt, täckt på en sida eller båda sidor med en skyddsfolie

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Frontfilter bestående av glaspaneler försedda med särskilt tryck och ett folieskikt, för användning vid tillverkning av plasmabildskärmar (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Objektiv

högst 80 mm × 55 mm × 50 mm,

med en upplösning på minst 160 linjer/mm, och

med zoomfaktor 18

av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objektiv

högst 180 mm × 100 mm × 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm,

med en upplösning på minst 130 linjer/mm, och

med zoomfaktor 18

av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objektiv

högst 125 mm × 65 mm × 65 mm,

med en upplösning på minst 125 linjer/mm, och

med zoomfaktor 16

av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Objektiv

högst 180 mm × 100 mm × 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm,

med en ljusspridning (etendue) på minst 7 steradian mm2, och

med zoomfaktor 16

av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Digitala ventilstyrningar för kontroll av vätskor och gaser

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Elektrisk belysningsarmatur med

kretskort och

lysdioder (LED)

för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater (1)

0 %

30.6.2013


(1)  Befrielse på de villkor som anges i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.

(3)  Det bör fastställas bestämmelser om övervakning av importen av de varor som omfattas av denna befrielse i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.


BILAGA II

KN-nummer

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1233/2012

av den 17 december 2012

om förbud mot fiske efter rockor i EU-vatten i VIId med fartyg som för nederländsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 1.


BILAGA

Nr

80/TQ43

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

SRX/07D.

Art

Rockor (rajiformes)

Område

EU-vatten i VIId

Datum

30 november 2012


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1234/2012

av den 19 december 2012

om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (1), särskilt artikel 30, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel V i förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfaranden för identifiering av fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiskefartyg) samt förfaranden för att upprätta Europeiska unionens förteckning över sådana fartyg. I artikel 37 i samma förordning föreskrivs åtgärder som ska vidtas mot fiskefartyg som förts upp på den förteckningen.

(2)

Unionens första förteckning över IUU-fiskefartyg upprättades genom kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 (2) och ändrades därefter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 724/2011 (3).

(3)

Enligt artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska unionens förteckning också omfatta fiskefartyg som har förts upp på de förteckningar över IUU-fartyg som har antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

(4)

Alla regionala fiskeriförvaltningsorganisationer har antagit principen om att offentliggöra en förteckning över IUU-fartyg och uppdatera sina respektive förteckningar vid sina årliga möten (4).

(5)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska kommissionen uppdatera unionens förteckning så snart den mottagit förteckningarna från de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna över fiskefartyg som förmodas eller har bekräftats delta i IUU-fiske.

(6)

Kommissionen har mottagit de uppdaterade förteckningarna från de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas årliga möten.

(7)

Med hänsyn till att samma fartyg kan vara förtecknat under olika namn och/eller flagg beroende på när det fördes upp på de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas förteckning, bör unionens uppdaterade förteckning innehålla de olika namn och/eller flagg som fastställts av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna.

(8)

Förordning (EU) nr 468/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del B i bilagan till förordning (EU) nr 468/2010 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EUT L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  EUT L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  Senaste uppdateringar: CCAMLR: IUU-förteckning 2011 som antogs vid CCAMLR:s trettionde årliga möte den 24 oktober–4 november 2011; SEAFO: SEAFO:s IUU-förteckning omfattar förteckningarna från CCAMLR,NEAFC-B och Nafo; Iccat: IUU-förteckning 2012 antogs vid det årliga mötet i november 2011 (rekommendation 11–18); IATTC: 2012 års förteckning som antogs vid det 83:e mötet med IATTC i juni 2012; NEAFC: IUU-förteckning B, AM 2011–18, som antogs vid det 30:e årliga mötet i november 2011; Nafo: 2012 års förteckning som antogs vid det 33:e årliga mötet den 19–23 september 2011; WCPFC: WCPFC: s förteckning över IUU-fartyg 2012 per den 30 mars 2012 (gäller från och med den 30 maj 2012).


BILAGA

”DEL B

Fartyg förtecknade i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008

Fartygets IMO (1) nummer/referens för regional fiskeriförvaltningsorganisation

Fartygets namn (tidigare namn) (2)

Flaggstat eller flaggterritorium (enligt en regional fiskeriförvaltningsorganisation) (2)

Förtecknad hos regional fiskeriförvaltningsorganisation (2)

20060010 (Iccat)

ACROS NO. 2

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

20060009 (Iccat).

ACROS NO. 3

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (tidigare flaggstat: Saint Kitts och Nevis)

NEAFC, Nafo, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (tidigare flaggstater: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Okänd (tidigare flaggstater: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (Iccat)

BHASKARA No10

Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien)

IATTC, Iccat

12291 (IATTC)/20110012 (Iccat)

BHASKARA No9

Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien)

IATTC, Iccat

20060001 (Iccat)

BIGEYE

Okänd

Iccat

20040005 (Iccat)

BRAVO

Okänd

Iccat

9407 (IATTC)/20110013 (Iccat)

CAMELOT

Okänd

IATTC, Iccat

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (tidigare flaggstater: Ekvatorialguinea, Förenade kungariket)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (Iccat)

CHIA HAO No 66

Okänd

IATTC, Iccat

20080001 (Iccat)

DANIAA (CARLOS)

Guinea (Conakry)

Iccat

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Okänd (tidigare flaggstater: Ryssland, Georgien [Nafo])

NEAFC, Nafo, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Okänd

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (tidigare flaggstat: Seychellerna)

NEAFC, Nafo, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgien

WCPFC

200800005 (Iccat)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Okänd (senast kända flaggstater: Libyen, Isle of Man)

Iccat

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Okänd

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (tidigare flaggstat: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Okänd (senast kända flaggstater: Sierra Leone, Panama [Nafo])

NEAFC, Nafo, SEAFO

2009003 (Iccat)

GUNUAR MELYAN 21

Okänd

IOTC, Iccat

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (Iccat)

HOOM XIANG 11

Okänd (tidigare flaggstat: Malaysia)

IOTC, Iccat

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR] / SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR] / CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania (tidigare flaggstater: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [Nafo, SEAFO] /Okänd [NEAFC]

NEAFC, Nafo, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Okänd

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (tidigare flaggstat: Spanien)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/ TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Okänd (tidigare flaggstater: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Okänd (tidigare flaggstater: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (Iccat)

LILA NO. 10

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (Iccat)

MADURA 2

Okänd

Iccat

20040008 (Iccat)

MADURA 3

Okänd

Iccat

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea (Conakry)

NEAFC, Nafo, SEAFO

20110001 (Iccat)

MAR CANTABRICO

Bolivia

Iccat

20060002 (Iccat)

MARIA

Okänd

Iccat

9435 (IATTC)/20110002 (Iccat)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, Iccat

20060005 (Iccat)

MELILLA NO. 101

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

20060004 (Iccat)

MELILLA NO. 103

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

7385174

MURTOSA

Okänd (senast kända flaggstat: Togo [Nafo]/Portugal [SEAFO])

NEAFC, Nafo, SEAFO

14613 (IATTC) / 20110003 (Iccat)

NEPTUNE

Georgien

IATTC, Iccat, WCPFC,

20060003 (Iccat)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Okänd (senast kända flaggstat: Panama)

Iccat

20060008 (Iccat)

No. 2 CHOYU

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

20060011 (Iccat)

No. 3 CHOYU

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kina (tidigare flaggstater: Georgien, Ryssland)

SEAFO

20040006 (Iccat)

OCEAN DIAMOND

Okänd

Iccat

7826233

OCEAN LION

Okänd (senast kända flaggstat: Ekvatorialguinea)

IOTC, Iccat

11369 (IATTC)/

ORCA

Okänd (senast kända flaggstat: Belize)

IATTC

20060012 (Iccat)

ORIENTE NO. 7

Okänd (senast kända flaggstat: Honduras)

Iccat

5062479

PERLON [CCAMLR)/ CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR] / BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Okänd (senast kända flaggstater: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/ THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR] / (ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / Okänd [SEAFO] (senast kända flaggstater: Mongoliet, Togo [CCAMLR] / Ekvatorialguinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/ KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR] / CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (senast kända flaggstater: Mongoliet, Ekvatorialguinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (tidigare flaggstat: Guinea (Conakry)

NEAFC, Nafo, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Okänd (senast kända flaggstat: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA /GOLD DRAGON)

Nigeria (senast kända flaggstater: Togo, Ekvatorialguinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (Iccat)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Okänd (senast kända flaggstater: Libyen, Förenade kungariket)

Iccat

20050001 (Iccat)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Okänd (senast kända flaggstat: Saint Vincent och Grenadinerna)

Iccat

9405 (IATTC)

TA FU 1

Okänd

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Seychellerna)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Okänd (senast kända flaggstat: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kina (tidigare flaggstater: Georgien, Ryssland)

SEAFO

9319856

HUIQUAN(WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Okänd [SEAFO] (tidigare flaggstater: Mongoliet, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/ DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania (tidigare flaggstater: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (Iccat)

YU MAAN WON

Okänd (senast kända flaggstat: Georgien)

IOTC, Iccat

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/ YUCUTAN BASIN [Nafo] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (tidigare flaggstat: Marocko)

NEAF, Nafo, SEAFO


(1)  Internationella sjöfartsorganisationen.

(2)  Se de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas webbplatser för ytterligare information.”


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1235/2012

av den 19 december 2012

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll som ska genomföras avseende import av det foder och de livsmedel av icke-animaliskt ursprung som finns i förteckningen i bilaga I till den förordningen (nedan kallad förteckningen) vid ställena för införsel till de territorier som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över minst varje kvartal med beaktande av åtminstone de informationskällor som anges i den artikeln.

(3)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som anmäls genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder, resultaten från revisioner som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomfört i tredjeländer och de kvartalsrapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna har lämnat till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009 visar att förteckningen bör ändras.

(4)

Särskilt för sändningar av torkade vindruvor från Afghanistan, vattenmeloner från Brasilien, jordgubbar från Kina, ärter och bönor från Kenya, mynta från Marocko, vattenmelonfrön och produkter därav från Sierra Leone samt vissa örter, kryddor och grönsaker från Vietnam visar relevanta informationskällor på nya faror och/eller på bristande överensstämmelse med de relevanta säkerhetskraven, vilket motiverar att en strängare offentlig kontroll införs. Poster avseende dessa sändningar bör därför läggas till i förteckningen.

(5)

Förteckningen bör även ses över för att sänka kontrollfrekvensen för de varor där den tillgängliga informationen visar att det skett en förbättring totalt sett i efterlevnaden av de relevanta kraven i unionslagstiftningen och där den befintliga frekvensen på offentlig kontroll därmed inte längre är motiverad. Posterna i förteckningen avseende bittergurka och auberginer från Dominikanska republiken, kryddor från Indien samt sparrisböna, auberginer och kålgrönsaker från Thailand bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förteckningen bör också ändras genom att posterna stryks för de varor där den tillgängliga informationen visar att de relevanta säkerhetskraven i unionslagstiftningen uppfylls på ett totalt sett tillfredsställande sätt och där en ökad frekvens på kontroll därmed inte längre är motiverad. Posterna i förteckningen avseende persikor från Egypten, fodertillsatser och förblandningar från Indien samt Capsicum annuum från Peru bör därför strykas.

(7)

För att bättre kunna rikta in sig på vissa produkter som anges i förteckningen bör även Taric-nummer anges när så är lämpligt. Vissa KN-nummer bör också ändras för att anpassa dem till den reviderade kombinerade nomenklatur som gäller från och med den 1 januari 2013.

(8)

För att öka enhetligheten och klarheten i unionslagstiftningen bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

(9)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 11.


BILAGA

”BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentliga kontroller vid utsedda införselställen

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller

(frekvens i procent)

Torkade vindruvor

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

 

Hasselnötter

(med skal eller skalade)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbajdzjan (AZ)

Aflatoxiner

10

(Foder och livsmedel)

 

Vattenmelon

0807 11 00

 

Brasilien (BR)

Salmonella

10

(Livsmedel)

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel

 

Jordgubbar (frysta)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus och hepatit A

5

(Livsmedel)

 

Brassica oleracea

(andra ätbara kålarter, daggkål [kinesisk broccoli]) (13)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (14)

10

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Torkade nudlar

ex 1902 11 00;

10

Kina (CN)

Aluminium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Livsmedel)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (11)

20

(Livsmedel – färska)

 

 

Te, även aromatiserat

0902

 

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (10)

10

(Livsmedel)

 

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (3)

10

Bittergurka (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (3)

20

ex 0710 22 00

10

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Apelsiner (färska eller torkade)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (7)

10

Granatäpplen

ex 0810 90 75

30

Jordgubbar

0810 10 00

 

(Livsmedel – färska frukter)

 

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

(Foder och livsmedel)

 

Curryblad (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (5)

50

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Capsicum annuum, hela

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

10

Capsicum annuum, krossade eller malda

ex 0904 22 00

10

Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (chiliprodukter)

0910 91 05

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskotblomma (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingefära (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Gurkmeja (Curcuma longa)

0910 30 00

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (2)

50

(Livsmedel – färska)

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoxiner

20

Muskotblomma (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

Ärter med skida (ospritade)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (16)

10

Bönor med skida (ospritade)

ex 0708 20 00

40

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxiner

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Livsmedel)

 

 

Mynta

ex 1211 90 86

30

Marocko (MA)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (17)

10

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Livsmedel)

 

 

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (9)

10

(Livsmedel – färska)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

Mynta

ex 1211 90 86

30

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

20

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

20

ex 0710 22 00

10

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kålgrönsaker

0704; ex 0710 80 95

76

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (8)

10

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

Torkade vindruvor

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (15)

20

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

Mynta

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Livsmedel – färska örter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (15)

20

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Livsmedel – färska)

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Sydafrika (ZA)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 


(1)  Om bara vissa produkter under ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen anges KN-numret med ”ex”.

(2)  Särskilt resthalter av acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomyl, tiodikarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxakarb och mandipropamid.

(3)  Särskilt resthalter av amitraz, acefat, aldikarb, benomyl, karbendazim, klorfenapyr, klorpyrifos, CS2 (ditiokarbamater), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol, dimetoat, endosulfan, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofos, metiokarb, metomyl, monokrotofos, ometoat, oxamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol och tiakloprid.

(4)  Särskilt resthalter av acefat, karbaryl, karbendazim, karbofuran, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, dimetoat, etion, malation, metalaxyl, metamidofos, metomyl, monokrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, kinalfos, triadimefon, triazofos, dikrotofos, EPN och triforin.

(5)  Särskilt resthalter av triazofos, oxidemetonmetyl, klorpyrifos, acetamiprid, tiametoxam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit och monokrotofos.

(6)  Referensmetod EN/ISO 6579 eller en metod som validerats mot den, enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Särskilt resthalter av karbendazim, cyflutrin, cyprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb, metomyl, ometoat, oxamyl, fentoat och tiofanatmetyl.

(8)  Särskilt resthalter av metomyl, oxamyl, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procymidon, tetradifon och tiofanatmetyl.

(9)  Särskilt resthalter av karbofuran, metomyl, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, karbendazim, triforin, procymidon och formetanat.

(10)  Särskilt resthalter av buprofezin, imidakloprid, fenvalerat och esfenvalerat (summan av RS- och SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol) samt cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]).

(11)  Särskilt resthalter av triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), parationmetyl, fentoat och metidation.

(12)  Särskilt resthalter av karbofuran (summan), klorpyrifos, cypermetrin (summan), cyprokonazol, dikofol (summan), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz, profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl och triforin.

(13)  Arter av Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Även kallad ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan” och ”kinesisk bare Jielan”.

(14)  Särskilt resthalter av klorfenapyr, fipronil, karbendazim, acetamiprid, dimetomorf och propikonazol.

(15)  Särskilt resthalter av karbofuran, karbendazim (summan), klorpyrifos, profenofos, permetrin, hexakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil, propargit, flusilazol, fentoat, cypermetrin, metomyl, kvinalfos, pencycuron, metidation, dimetoat (summan) och fenbukonazol.

(16)  Särskilt resthalter av dimetoat (summan), klorpyrifos, acefat, metamidofos, metomyl, diafentiuron och indoxakarb.

(17)  Särskilt resthalter av klorpyrifos, cypermetrin, dimetoat (summan), endosulfan (summan), hexakonazol, parationmetyl (summan), metomyl, flutriafol, karbendazim (summan), flubendiamid, myklobutanil och malation (summan).”


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/51


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1236/2012

av den 19 december 2012

om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina genom att viss, något ändrad molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden, med ursprung i Folkrepubliken Kina har importerats och om registrering av sådan import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 13.3 och 14.5,

efter samråd med rådgivande kommittén i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM UNDERSÖKNING

(1)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot en begäran enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen om undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) genom att viss, något ändrad molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden med ursprung i Kina har importerats och om registrering av sådan import.

(2)

Begäran ingavs den 5 november 2012 av Plansee SE, en unionstillverkare av viss molybdentråd.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är molybdentråd, innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102960011 och 8102960019) (nedan kallad den berörda produkten).

(4)

Den produkt som undersöks (nedan kallad den undersökta produkten) är densamma som den som definieras i föregående skäl, men innehåller minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent mobylden, som för närvarande klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten men enligt ett annat Taric-nummer (dvs. 8102960090 till denna förordning träder i kraft), och med ursprung i Kina.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 (2) på import av viss molybdentråd med ursprung i Kina.

D.   GRUNDER

(6)

Begäran innehåller tillräcklig prima facie-bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av viss molybdentråd med ursprung i Kina kringgås genom import av den undersökta produkten.

(7)

Den prima facie-bevisning som lämnats visar följande:

(8)

Av begäran framgår att handelsmönstret för exporten från Kina till unionen har ändrats betydligt efter det att den slutgiltiga antidumpningstullen på den berörda produkten infördes genom genomförandeförordning (EU) nr 511/2010, och att det inte finns någon annan tillräcklig grund eller ekonomisk motivering för denna förändring än införandet av tullen.

(9)

Förändringen förefaller bero på import av den undersökta produkten till unionen. Begäran innehåller tillräcklig prima facie-bevisning för att den undersökta produkten har samma grundläggande egenskaper och användningsområden som den berörda produkten.

(10)

Begäran innehåller även tillräcklig prima facie-bevisning för att de positiva verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna på den berörda produkten undergrävs både när det gäller kvantitet och pris. Betydande importvolymer av den undersökta produkten förefaller ha ersatt importen av den berörda produkten. Det finns dessutom tillräcklig prima facie-bevisning för att importen av den undersökta produkten sker till priser som är lägre än det icke-skadevållande pris som fastställdes vid den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna.

(11)

Begäran innehåller vidare tillräcklig prima facie-bevisning för att priserna på den undersökta produkten dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den berörda produkten.

(12)

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än den som nämns ovan konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta sådant kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(13)

Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds enligt artikel 13.3 i grundförordningen och att importen av den undersökta produkten registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(14)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till kända exportörer/tillverkare och kända intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Kina, till kända importörer och kända intresseorganisationer för importörer i unionen samt till myndigheterna i Kina. Uppgifter kommer vid behov även att inhämtas från unionsindustrin.

(15)

Alla berörda parter bör under alla omständigheter utan dröjsmål kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom tidsfristen i artikel 3.2 gäller alla berörda parter.

(16)

Myndigheterna i Kina kommer att underrättas om att undersökningen inleds.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

(17)

Alla berörda parter uppmanas att lämna skriftliga synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom komma att höra berörda parter om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(18)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av den undersökta produkten befrias från registrering eller åtgärder om importen inte utgör ett kringgående.

(19)

Eftersom det eventuella kringgåendet äger rum utanför unionen, kan enligt artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering eller åtgärder beviljas sådana tillverkare av den undersökta produkten i Kina som kan visa att de inte är närstående (3) någon tillverkare som omfattas av åtgärderna (4) och beträffande vilka det har konstaterats att de inte kringgår åtgärderna enligt definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som vill beviljas befrielse bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i den här förordningen.

F.   REGISTRERING

(20)

Om undersökningen visar att kringgående sker ska importen av den undersökta produkten bli föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen, så att antidumpningstullar kan tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag som registreringen av sådan import infördes.

G.   TIDSFRISTER

(21)

Enligt god förvaltningssed bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, lämna skriftliga synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna andra uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

tillverkare i Kina kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder, och

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(22)

De flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen är endast tillämpliga om parterna ger sig till känna inom de tidsfrister som anges i artikel 3 i den här förordningen.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(23)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(24)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, kommer dessa att lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas.

(25)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

I.   TIDSPLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN

(26)

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen att slutföras inom nio månader efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

J.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(27)

Alla personuppgifter som samlas in i samband med denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).

K.   FÖRHÖRSOMBUD

(28)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

(29)

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer också att se till att parterna får möjlighet att bli hörda vid en utfrågning så att olika synpunkter och motargument kan framföras.

(30)

Närmare information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inleds en undersökning i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 för att avgöra huruvida import till unionen av molybdentråd som innehåller minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm och för närvarande klassificerad enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102960030), med ursprung i Kina, utgör kringgående av de åtgärder som införts genom genomförandeförordning (EU) nr 511/2010.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 ska tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till unionen som anges i artikel 1 i denna förordning.

Registreringen ska upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till unionen av produkter som framställts av tillverkare som har ansökt om befrielse från registrering och befunnits uppfylla kraven för att beviljas sådan befrielse.

Artikel 3

1.   Frågeformulär ska begäras från kommissionen senast 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller övriga uppgifter senast 37 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Tillverkare i Kina som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder ska lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 37 dagar.

4.   Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och ska innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på följande webbplats (generaldirektoratet för handel): http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Alla skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, besvarade frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt ska märkas Limited  (6) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas For inspection by interested parties.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22986287

E-post: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 150, 16.6.2010, s. 17.

(3)  I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1) om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i man och hustru, ii förälder och barn, iii syskon (hel- eller halvsyskon), iv mor- eller farförälder och barnbarn, v farbror/morbror, faster/moster och syskonbarn, vi svärförälder och svärson/svärdotter, vii svåger och svägerska. I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(4)  Även tillverkare som i ovannämnda betydelse är närstående till företag som omfattas av de gällande åtgärderna beträffande import med ursprung i Kina (de ursprungliga antidumpningsåtgärderna) kan dock beviljas befrielse, om det inte finns några belägg för att förhållandet till de företag som omfattas av de ursprungliga åtgärderna ingicks eller används i syfte att kringgå de ursprungliga åtgärderna.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ett dokument märkt Limited är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1225/2009 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/55


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1237/2012

av den 19 december 2012

om godkännande av det verksamma ämnet zucchinigulmosaikvirus – svag stam i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För zucchinigulmosaikvirus – svag stam uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens beslut 2006/586/EG (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Förenade kungariket den 16 mars 2005 emot en ansökan från Bio-Oz Biotechnologies Ltd om upptagande av det verksamma ämnet zucchinigulmosaikvirus – svag stam i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2006/586/EG bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 30 juni 2006.

(4)

Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Myndigheten lade fram sin slutsats om granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet zucchinigulmosaikvirus – svag stam (4) för kommissionen den 28 maj 2012. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 20 november 2012 i form av kommissionens granskningsrapport om zucchinigulmosaikvirus – svag stam.

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller zucchinigulmosaikvirus – svag stam i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b och 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Zucchinigulmosaikvirus – svag stam bör därför godkännas.

(6)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller zucchinigulmosaikvirus – svag stam. Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av uppdateringen av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(8)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (5) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av godkännanden kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med dem som föreskrivs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(9)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (6) ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet zucchinigulmosaikvirus – svag stam enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller zucchinigulmosaikvirus – svag stam som verksamt ämne senast den 30 november 2013.

Senast detta datum ska de särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen är uppfyllda, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–13.4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller zucchinigulmosaikvirus – svag stam, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2013 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller zucchinigulmosaikvirus – svag stam som enda verksamma ämne, vid behov senast den 30 november 2014 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller zucchinigulmosaikvirus – svag stam som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 november 2014 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 236, 31.8.2006, s. 31.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikelnr 2754. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.


BILAGA I

Trivialnamn,

identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Zucchinigulmosaikvirus – svag stam

ATCC-nr: PV-593

Ej tillämpligt

≥ 0,05 mg/l

1 juni 2013

31 maj 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om zucchinigulmosaikvirus – svag stam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 november 2012, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på risken för växter som inte är målarter, om grödorna samtidigt bär på ett annat virus som kan överföras genom bladlöss.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande uppgifter läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”30

Zucchinigulmosaikvirus – svag stam

ATCC-nr: PV-593

Ej tillämpligt

≥ 0,05 mg/l

1 juni 2013

31 maj 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om zucchinigulmosaikvirus – svag stam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 november 2012, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på risken för växter som inte är målarter, om grödorna samtidigt bär på ett annat virus som kan överföras genom bladlöss.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/59


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1238/2012

av den 19 december 2012

om godkännande av det verksamma ämnet Trichoderma asperellum (stam T34) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 i det direktivet före den 14 juni 2011. För Trichoderma asperellum (stam T34) uppfylls villkoren i artikel 80.1 a i förordning (EG) nr 1107/2009 genom kommissionens beslut 2010/132/EU (3).

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG tog Förenade kungariket den 22 april 2010 emot en ansökan från Biocontrol Technologies S.L. om upptagande av det verksamma ämnet Trichoderma asperellum (stam T34) i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom beslut 2010/132/EU bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors och djurs hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som sökanden har föreslagit. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till bedömningsrapport den 16 maj 2011.

(4)

Utkastet till bedömningsrapport granskades av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten). Myndigheten lade fram sin slutsats om granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet Trichoderma asperellum (stam T34) (4) för kommissionen den 20 april 2012. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 20 november 2012 i form av kommissionens granskningsrapport om Trichoderma asperellum (stam T34).

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller Trichoderma asperellum (stam T34) i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b och 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Trichoderma asperellum (stam T34) bör därför godkännas.

(6)

Innan ett godkännande beviljas bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(7)

Utan att det påverkar tillämpningen av de skyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1107/2009 som en följd av godkännandet och med hänsyn till den specifika situation som uppstår genom övergången från direktiv 91/414/EEG till förordning (EG) nr 1107/2009 bör dock följande gälla. Medlemsstaterna bör medges en sexmånadersperiod efter godkännandet för att se över godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller Trichoderma asperellum (stam T34). Medlemsstaterna bör i förekommande fall ändra, ersätta eller återkalla godkännanden. Genom undantag från tidsfristen bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av uppdateringen av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna.

(8)

Erfarenheter från upptaganden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (5) har visat att det kan uppstå svårigheter vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har i fråga om tillgången till uppgifter. För att ytterligare svårigheter ska undvikas förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavarna av godkännanden kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att medlemsstaterna eller innehavarna av godkännanden åläggs några nya skyldigheter jämfört med dem som föreskrivs i de direktiv om ändring av bilaga I till det direktivet som hittills har antagits eller i förordningarna om godkännande av verksamma ämnen.

(9)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (6) ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av verksamt ämne

Det verksamma ämnet Trichoderma asperellum (stam T34) enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ny prövning av växtskyddsmedel

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller Trichoderma asperellum (stam T34) som verksamt ämne senast den 30 november 2013.

Senast detta datum ska de särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till den här förordningen är uppfyllda, med undantag av villkoren i kolumnen om särskilda bestämmelser i den bilagan, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG i enlighet med villkoren i artikel 13.1–13.4 i det direktivet och artikel 62 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller Trichoderma asperellum (stam T34), antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2013 förtecknats i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG och med hänsyn till kolumnen om särskilda bestämmelser i bilaga I till den här förordningen. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller Trichoderma asperellum (stam T34) som enda verksamma ämne, vid behov senast den 30 november 2014 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller Trichoderma asperellum (stam T34) som ett av flera verksamma ämnen, vid behov ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 november 2014 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i respektive rättsakt eller rättsakter om upptagande av ämnet eller ämnena i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG eller om godkännande av ämnet eller ämnena, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 3

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 52, 3.3.2010, s. 51.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):1, artikelnr 2666. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Trichoderma asperellum (stam T34)

CECT-nr: 20417

Ej tillämpligt

1 × 1010 cfu/g

1 juni 2013

31 maj 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Trichoderma asperellum (stam T34) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 november 2012, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av de personer som hanterar eller kommer i kontakt med växtskyddsmedlet, med tanke på att Trichoderma asperellum (stam T34) är att betrakta som potentiellt sensibiliserande.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande uppgifter läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”29

Trichoderma asperellum (stam T34)

CECT-nr: 20417

Ej tillämpligt

1 × 1010 cfu/g

1 juni 2013

31 maj 2023

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Trichoderma asperellum (stam T34) från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 20 november 2012, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på skyddet av de personer som hanterar eller kommer i kontakt med växtskyddsmedlet, med tanke på att Trichoderma asperellum (stam T34) är att betrakta som potentiellt sensibiliserande.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/63


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1239/2012

av den 19 december 2012

om ändring av förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 121 e jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 15.1 och 20.1 i kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 (2) fastställs det att fryst och djupfryst kyckling och vissa styckningsdelar av fjäderfäkött får saluföras inom unionen endast om vattenhalten inte överskrider de tekniskt oundvikliga värden som bestäms genom de analysmetoder som beskrivs i bilagorna VI, VII och VIII till den förordningen.

(2)

Enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 543/2008 måste regelbundna kontroller i enlighet med bilaga IX genomföras av det vatten som upptas eller kontroller i enlighet med bilaga VI genomföras i slakterierna.

(3)

I bilagorna VI och VII till förordning (EG) nr 543/2008 fastställs gränsvärden för vattenhalten i frusna och djupfrysta slaktkroppar av kyckling, i bilaga VIII till den förordningen fastställs gränsvärden för vattenhalten i vissa styckningsdelar av fjäderfäkött och i bilaga IX till den förordningen fastställs gränsvärden för vattenhalten i färskt fjäderfäkött vid kontroll av vattenupptagningen på produktionsanläggningen. Dessa gränsvärden fastställs alla i förhållande till de tre kylmetoder som anges i artikel 10 i den förordningen, nämligen luftkylning, evaporativ kylning och vattenkylning.

(4)

Ny teknik har lett till att nya kylmetoder utvecklats för vilka samma regler bör tillämpas som för de kylmetoder som anges i artikel 10 i förordning (EG) nr 543/2008. Detta gör det nödvändigt att sänka de gränsvärden som ska tillämpas när nya kylmetoder används.

(5)

Eftersom syftet med att man utforskar nya tekniker för kylning av fjäderfäslaktkroppar är att man vill förbättra den allmänna kvaliteten på fjäderfäkött, bör gränsvärdena för dessa nya kylmetoder inte överskrida de lägsta värden som fastställts för luftkylmetoden.

(6)

Bilaga XI till förordning (EG) nr 543/2008 innehåller en förteckning över nationella referenslaboratorier. Maltas behöriga myndigheter har underrättat kommissionen om att man utsett ett nytt nationellt referenslaboratorium.

(7)

Förordning (EG) nr 543/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna VI-IX och XI till förordning (EG) nr 543/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 17.6.2008, s. 46.


BILAGA

Bilagorna VI-IX och bilaga XI till förordning (EG) nr 543/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga VI ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.   Utvärdering av resultatet

Om den genomsnittliga vattenförlusten vid upptiningen av de 20 slaktkropparna i testet överskrider de procenttal som anges nedan ska det anses att den vattenmängd som tagits upp under processen överskrider den högsta tillåtna gränsen.

Procenttalen är följande:

 

Vid luftkylning: 1,5 %.

 

Vid evaporativ kylning: 3,3 %.

 

Vid vattenkylning: 5,1 %.

 

Vid andra kylmetoder eller vid en kombination av två eller fler av de metoder som definieras i artikel 10: 1,5 %.”

2.

I bilaga VII ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   Beräkning av resultatet

6.1

a)

Vikten av varje kropps vattenhalt (W) uttrycks genom aP1/100 och vikten av proteinet (RP) genom bP1/100, båda i gram. Summan av vikten av vattnet (W7) och vikten av proteinet (RP7) i de sju slaktkroppar som analyseras ska bestämmas.

b)

Vid analys av ett samlingsprov bestäms den genomsnittliga vatten- respektive proteinhalten i de två proven och uttrycks som a % respektive b %. Vikten av vattnet (W7) i de sju slaktkropparna uttrycks genom aP7/100 och vikten av proteinet (RP7) genom bP7/100, båda i gram.

6.2

Den genomsnittliga vikten av vattnet (WA) och proteinet (RPA) beräknas genom att W7 respektive RP7 divideras med sju.

6.3

Den teoretiska naturliga vattenhalt i gram som bestäms genom denna metod beräknas med följande formel:

kycklingar: Formula.

6.4

a)

Luftkylning

Under antagandet att den tekniskt sett minsta möjliga vattenupptagningen under processen uppgår till 2 % (1) kan den högsta tillåtna gränsen för den totala vattenhalten (WG) i gram som bestäms med denna metod erhållas genom följande formel (inkl. konfidensintervall):

kycklingar: Formula.

b)

Evaporativ kylning

Under antagandet att den tekniskt sett minsta möjliga vattenupptagningen under processen uppgår till 4,5 % (1) kan den högsta tillåtna gränsen för den totala vattenhalten (WG) i gram som bestäms med denna metod erhållas genom följande formel (inkl. konfidensintervall):

kycklingar: Formula.

c)

Vattenkylning

Under antagandet att den tekniskt sett minsta möjliga vattenupptagningen under processen uppgår till 7 % (1) kan den högsta tillåtna gränsen för den totala vattenhalten (WG) i gram som bestäms med denna metod erhållas genom följande formel (inkl. konfidensintervall):

kycklingar: Formula.

d)

Andra kylmetoder eller en kombination av två eller fler av de metoder som anges i artikel 10.

Under antagandet att den tekniskt sett minsta möjliga vattenupptagningen under processen uppgår till 2 % (1) kan den högsta tillåtna gränsen för den totala vattenhalten (WG) i gram som bestäms med denna metod erhållas genom följande formel (inkl. konfidensintervall):

kycklingar: Formula.

6.5

Om den genomsnittliga vattenhalten (WA) i de sju slaktkropparna, beräknad enligt 6.2, inte överskrider det värde som anges i 6.4 (WG) ska den kvantitet fjäderfä som omfattas av kontrollen anses uppfylla kraven.

3.

I bilaga VIII ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   Beräkning av resultatet

6.1

a)

Vikten av varje styckningsdels vattenhalt (W) uttrycks genom aP1/100 och vikten av proteinet (RP) genom bP1/100, båda i gram.

Summan av vikten av vattnet (W5) och vikten av proteinet (RP5) i de fem styckningsdelar som analyseras ska bestämmas.

b)

Vid analys av ett samlingsprov bestäms den genomsnittliga vatten- respektive proteinhalten i de två proven och uttrycks som a % respektive b %. Vikten av vattnet (W5) i de fem styckningsdelarna uttrycks genom aP5/100 och vikten av proteinet (RP5) genom bP5/100, båda i gram.

6.2

Den genomsnittliga vikten av vattnet (WA) och proteinet (RPA) beräknas genom att W5 respektive RP5 divideras med 5.

6.3

Den teoretiska genomsnittliga kvoten W/RP som bestäms genom denna metod är följande för:

 

Kycklingbröstfilé: 3,19 ± 0,12.

 

Kycklingklubbor och lårkvarter: 3,78 ± 0,19.

 

Kalkonbröstfilé: 3,05 ± 0,15.

 

Kalkonklubbor: 3,58 ± 0,15.

 

Urbenat kalkonkött av klubba: 3,65 ± 0,17.

6.4

Under antagandet att den tekniskt sett minsta möjliga vattenupptagningen under processen uppgår till 2 %, 4 % och 6 % (2) beroende på produkttyp och kylningsmetod kan den högsta tillåtna gränsen för W/RP enligt denna metod vara följande:

 

Luftkylning

Evaporativ kylning

Vattenkylning

Kycklingbröstfilé, utan skinn

3,40

3,40

3,40

Kycklingbröst, med skinn

3,40

3,50

3,60

Lår, ben, klubbor, klubbor med del av ryggben och lårkvarter av kyckling, med skinn

4,05

4,15

4,30

Kalkonbröstfilé, utan skinn

3,40

3,40

3,40

Kalkonbröst, med skinn

3,40

3,50

3,60

Lår, ben och klubbor av kalkon, med skinn

3,80

3,90

4,05

Urbenat kalkonkött av klubba, utan skinn

3,95

3,95

3,95

Vid andra kylmetoder eller vid en kombination av två eller fler av de metoder som anges i artikel 10 antas den minsta möjliga vattenhalten uppgå till 2 % och de högsta tillåtna gränserna för W/RP är de som fastställts för luftkylning i tabellen ovan.

Om den genomsnittliga kvoten WA/RPA i de fem styckningsdelarna, beräknad enligt 6.2, inte överstiger den kvot som anges i 6.4 ska den kvantitet styckningsdelar som omfattas av kontrollen anses uppfylla kraven.

4.

I bilaga IX ska följande punkt läggas till som punkt 11:

”11.

I de fall en annan kylmetod eller en kombination av två eller fler av de kylmetoder som anges i artikel 10 används för att kyla slaktkroppar, ska den största tillåtna vattenhalten inte överskrida 0 % av slaktkroppens ursprungliga vikt.”

5.

I bilaga XI ska den post som rör Malta ersättas med följande:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta”.


(1)  Beräknad i förhållande till slaktkroppens vikt exklusive upptaget vatten.

(2)  Beräknad i förhållande till styckningsdelens vikt exklusive upptaget vatten. För filéer (utan skinn) och urbenat kalkonkött av klubba är procentsatsen 2 % för var och en av kylningsmetoderna.”


20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/67


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1240/2012

av den 19 december 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/69


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 23 oktober 2012

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt II – rådet

(2012/799/EU)

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 (1),

med beaktande av Europeiska unionens årsredovisning för budgetåret 2010 (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2010, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2010, samt de granskade institutionernas svar (3),

med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2010 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (4),

med beaktande av sitt beslut av den 10 maj 2012 (5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2010, samt den åtföljande resolutionen,

med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

med beaktande av beslut nr 31/2008 från rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater (7),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (8),

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0301/2012), och

av följande skäl:

1.

Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2010.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Martin SCHULZ

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT L 64, 12.3.2010.

(2)  EUT C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)  EUT C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)  EUT C 332, 14.11.2011, s. 134.