ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.349.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 349

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
19 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering angående bibehållandet av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

1

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen, om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

1

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt detta avtal

2

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 december 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen och protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1220/2012 av den 3 december 2012 om handelsrelaterade åtgärder för att garantera försörjning med vissa fiskeriprodukter för unionens beredningsindustri 2013–2015 och om ändring av förordningarna (EG) nr 104/2000 och (EU) nr 1344/2011

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1221/2012 av den 12 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 684/2009 vad gäller de uppgifter som ska lämnas inom ramen för det datoriserade förfarandet för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1222/2012 av den 14 december 2012 om undantag från förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008, (EG) nr 1964/2006, genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 och förordningarna (EG) nr 828/2009 och (EG) nr 1918/2006 vad gäller tidpunkterna för inlämning av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av importlicens under 2013 inom ramen för tullkvoterna för spannmål, ris, socker och olivolja, om undantag från förordningarna (EG) nr 951/2006, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 382/2008, (EU) nr 1178/2010 och (EU) nr 90/2011 vad gäller tidpunkterna för utfärdande av exportlicenser under 2013 inom sektorerna för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos, griskött, nötkött, ägg och fjäderfäkött samt om undantag från förordning (EU) nr 1272/2009 vad gäller tidsfristen för bedömning av erbjudna kvantiteter för uppköp av vanligt vete till fast pris inom ramen för offentlig intervention

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012 av den 18 december 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

39

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012 av den 18 december 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 ( 1 )

45

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2012 av den 18 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1226/2012 av den 18 december 2012 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

49

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1227/2012 av den 18 december 2012 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

51

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1228/2012 av den 18 december 2012 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

53

 

 

BESLUT

 

 

2012/794/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 17 december 2012 om tillstånd för Bulgarien och Rumänien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2012 om fastställande av typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp [delgivet med nr C(2012) 9181]  ( 2 )

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 december 2012 om ett tredje ekonomiskt bidrag från unionen i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) [delgivet med nr C(2012) 9356]

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2012 om ändring av beslut 2009/336/EG om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003

68

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2012/798/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 12 december 2012 vad gäller det informationsförfarande som föreskrivs i artikel 22.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ( 2 )

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES och Schweiz

 

(2)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/1


Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering angående bibehållandet av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering angående bibehållandet av de åtaganden om handel med tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland (1), undertecknat i Genève den 16 december 2011, ska tillämpas provisoriskt från och med den 22 augusti 2012, med anledning av Ryska federations anslutning till WTO den dagen.


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 44.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/1


Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen, om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror (1), undertecknat i Genève den 16 december 2011, ska tillämpas provisoriskt från och med den 22 augusti 2012, med anledning av Ryska federationens anslutning till WTO den dagen.


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 53.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/2


Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt detta avtal

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt detta avtal (1), undertecknat i Genève den 16 december 2011, ska tillämpas provisoriskt från och med den 22 augusti 2012 med anledning av Ryska federationens anslutning till WTO den dagen.


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 3.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/2


Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen

Avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska unionen och Ryska federationen (1), underteckat i Genève den 16 december 2011, ska tillämpas provisoriskt från och med den 22 augusti 2012 med anledning av Ryska federations anslutning till WTO den dagen.


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 15.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/3


RÅDETS BESLUT

av den 11 december 2012

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen och protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet

(2012/793/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2012/105/EU (1) undertecknades avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) och protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet (nedan kallat protokollet) den 16 december 2011, med förbehåll för deras ingående.

(2)

Avtalet och protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen och protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet godkänns härmed på unionens vägnar (2).

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna den skriftliga underrättelse som föreskrivs i avtalet respektive artikel 26.2 i protokollet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet respektive protokollet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Avtalet och protokollet har offentliggjorts i EUT L 57, 29.2.2012, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(3)  Avtalets och protokollets ikraftträdandedag kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


FÖRORDNINGAR

19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/4


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1220/2012

av den 3 december 2012

om handelsrelaterade åtgärder för att garantera försörjning med vissa fiskeriprodukter för unionens beredningsindustri 2013–2015 och om ändring av förordningarna (EG) nr 104/2000 och (EU) nr 1344/2011

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionens försörjning med vissa fiskeriprodukter är för närvarande beroende av import från tredjeländer. Under de senaste femton åren har unionens blivit alltmer beroende av import för att täcka sitt konsumtionsbehov i fråga om fiskeriprodukter. Unionens självförsörjning med fiskeriprodukter har minskat från 57 % till 38 %. För att inte äventyra unionens produktion av fiskeriprodukter och för att garantera en adekvat försörjning för unionens beredningsindustri, bör tullarna delvis eller helt avskaffas för en rad produkter inom ramen för tullkvoter omfattande en lämplig volym. För att garantera lika villkor för unionens producenter bör även enskilda fiskeriprodukters känslighet på unionsmarknaden beaktas.

(2)

Förordning (EG) nr 1062/2009 (1) innebar öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2010–2012. Eftersom tillämpningsperioden för den förordningen löper ut den 31 december 2012 är det viktigt att dess relevanta bestämmelser återspeglas under perioden 2013–2015.

(3)

Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (2) ses för närvarande över inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Genom den förordningen fastställs tullbefrielse för vissa fiskeriprodukter. För att förbättra samstämmigheten och rationalisera de system och förfaranden som styr unionens autonoma handelsförmåner för fiskeriprodukter bör det fastställas autonoma tullkvoter som ersätter tullbefrielserna och förordning (EG) nr 104/2000 bör ändras i enlighet med detta. De nya autonoma tullkvoterna bör ha en tillräckligt stor volym i syfte att säkerställa en tillräcklig försörjning av fiskråvaror till unionen och säkerställa förutsägbarhet och kontinuitet vad avser importen.

(4)

Rådets förordning (EU) nr 1344/2011 av den 19 december 2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter (3) omfattar tullbefrielse för ett begränsat antal fiskeriprodukter. För att förbättra samstämmigheten och rationalisera de system och förfaranden som styr unionens autonoma handelsförmåner för fiskeriprodukter bör det fastställas autonoma tullkvoter som ersätter tullbefrielserna. Därmed bör förordning (EU) nr 1344/2011 ändras i enlighet med detta. De nya autonoma tullkvoterna bör ha en tillräckligt stor volym i syfte att säkerställa en tillräcklig försörjning av fiskråvaror till unionen och säkerställa förutsägbarhet och kontinuitet vad avser importen.

(5)

Det är viktigt att skapa säkerhet för fiskeriberedningsindustrin i fråga om råmaterialleveranser och därigenom möjliggöra fortsatt tillväxt och fortsatta investeringar, och särskilt att möjliggöra anpassning till en övergång från befrielser till kvoter utan leveranstörningar. Det är därför lämpligt att, under vissa villkor, införa ett system med automatisk höjning av tillämpliga tullkvoter för vissa fiskeriprodukter som hittills har omfattats av befrielser.

(6)

Det bör säkerställas att alla importörer i unionen har lika och oavbruten tillgång till tullkvoterna enligt denna förordning och att de tullsatser som föreskrivs för kvoterna tillämpas utan avbrott på all import av produkterna i fråga till alla medlemsstater till dess att tullkvoterna har förbrukats.

(7)

För att den gemensamma förvaltningen av dessa tullkvoter ska kunna bli effektiv bör medlemsstaterna ges möjlighet att dra av nödvändiga kvantiteter motsvarande deras faktiska import från kvoterna. Eftersom denna förvaltningsmetod kräver ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, bör kommissionen ha möjlighet att övervaka i vilken utsträckning kvoterna används och informera medlemsstaterna om detta.

(8)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4) föreskrivs ett system för förvaltning av tullkvoter som bygger på att man följer den kronologiska ordning i vilken deklarationerna för övergång till fri omsättning godtas. De tullkvoter som öppnas genom den här förordningen bör förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det systemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för tullkvoterna ska importtullarna på de produkter som förtecknas i bilagan tills vidare tas ut enligt de i bilagan angivna tullsatserna för de perioder och upp till de kvantiteter som anges där.

Artikel 2

De tullkvoter som avses i artikel 1 ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

1.   Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål förvissa sig om huruvida 80 % av den årliga tullkvoten för en fiskeriprodukt som omfattas av denna artikel i enlighet med bilagan har utnyttjats per den 30 september det berörda kalenderåret. Om så är fallet ska den årliga tullkvoten enligt bilagan automatiskt höjas med 20 %. Den höjda årliga tullkvoten ska anses utgöra den tillämpliga tullkvoten för denna fiskeriprodukt för det berörda kalenderåret.

2.   På begäran av minst en medlemsstat och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen förvissa sig om huruvida 80 % av den årliga tullkvoten för en fiskeriprodukt som omfattas av denna artikel i enlighet med bilagan har utnyttjats före den 30 september det berörda kalenderåret. Om så är fallet ska punkt 1 tillämpas.

3.   Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål informera medlemsstaterna om att villkoren i punkt 1 eller 2 är uppfyllda och offentliggöra information om den nya gällande tullkvoten i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

4.   En tullkvot som har höjts enligt punkt 1 får inte höjas ytterligare under det berörda kalenderåret.

Artikel 4

Kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter ska i nära samarbete säkerställa en korrekt förvaltning och kontroll av tillämpningen av denna förordning.

Artikel 5

1.   I förordning (EG) nr 104/2000 ska artikel 28 och bilaga VI utgå.

2.   I bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ska posterna avseende fiskeriprodukter med Taric-numren 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 och 1605100019 utgå.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2012.

På rådets vägnar

N. SYLIKIOTIS

Ordförande


(1)  EUT L 291, 7.11.2009, s. 8.

(2)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(3)  EUT L 349, 31.12.2011, s. 1.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varuslag

Årlig kvot

(i ton) (1)

Kvot-tullsats

Kvotperiod

09.2759

ex 0302 51 10

20

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreaogadus saida, med undantag av lever, rom och mjölke, färsk, kyld eller fryst, för beredning (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida, saltad eller i saltlake, men inte torkad eller rökt, för beredning (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013–31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), frysta filéer och fryst fiskkött, för beredning (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Hoki (Macruronus spp.), frysta filéer och annat fryst fiskkött, för beredning (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Kallvattenräkor av arten Pandalus borealis, med skal, färska, kylda eller frysta för beredning (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Kallvattenräkor av arten Pandalus borealis, kokta och skalade, för beredning (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Räkor av arten Pandalus jordani, kokta och skalade, för beredning (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Räkor av arten Penaeus Vannamei, även utan skal, färska, kylda eller frysta för beredning (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Kummel (Merluccius spp. med undantag av Merluccius merluccius, Urophycis spp.), och golden kingklip (Genypterus blacodes), fryst, för beredning (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Stillahavskummel (Merluccius productus), frysta filéer och annat fiskkött, för beredning (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Ansjovis (Engraulis anchoita), saltad eller i saltlake, men inte torkad eller rökt, för beredning (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) med en vikt högre än 100 g per styck eller lappar med en vikt högre än 80 g per styck, med undantag av lever, rom och mjölke, för beredning (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013–31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014–31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015–31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Sill och strömming, kryddad och/eller inlagd i vinäger, i saltlake, konserverad i tunnor på minst 70 kg netto avrunnen vikt, för beredning (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Filéer, så kallade ”loins”, av tonfisk och bonit, för beredning (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), levande, kylda, frysta, för beredning (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Kropp (7) av tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp. – med undantag av Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) och Illex spp., fryst, med skinn och fenor, för beredning (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp. – med undantag av Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) och Illex spp., fryst hel eller tentakler och fenor, för beredning (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Alaskapollack (Theragra chalcogramma), fryst, frysta filéer och annat fryst kött för beredning (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, fryst, för beredning (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Röd snapper (Lutjanus purpureus), färsk eller kyld, för beredning (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Fiskrom, färsk, kyld eller fryst, saltad eller i saltlake

11 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Fiskrom, tvättad och rensad från tillhörande organ och endast saltad eller i saltlake, för beredning (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Stillahavslax (Oncorhynchus spp.), avsedd för industriell framställning av pastor och bredbara pålägg (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Krabbor av arterna ”King” (Paralithodes camchaticus), ”Hanasaki” (Paralithodes brevipes), ”Kengani” (Erimacrus isenbecki), ”Queen” och ”Snow” (Chionoecetes spp.), ”Red” (Geryon quinquedens), ”Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, ”Mud” (Scylla serrata), ”Blue” (Portunus spp.), endast kokta i vatten och skalade, även frysta, i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 2 kg

2 750 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Plattfisk, frysta filéer och annat fiskkött (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), för beredning (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Uttryckt i nettovikt, om inte annat anges.

(2)  För tillämpning av denna kvot erfordras att villkoren i artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 är uppfyllda.

(3)  Kvoten är inte tillgänglig för produkter som endast är avsedda för en eller flera typer av hantering enligt nedan:

Rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud.

Skärning (utom till tärningar eller filéer, framställning av lappar eller skärning av frysta block eller delning av frysta block av filéer med mellanskikt).

Ompackning av IQF-frysta filéer.

Stickprovstagning, sortering.

Märkning.

Förpackning.

Kylning.

Frysning.

Djupfrysning.

Upptining, Urbening.

Produkterna får inte omfattas av denna tullkvot när de är avsedda för behandling (eller hantering) som ger rätt till att omfattas av kvoten, när denna behandling (eller hantering) äger rum på detaljhandels- eller restaurangnivå. Kvoten är endast tillgänglig för produkter avsedda att användas som livsmedel.

(4)  Produkter enligt KN-numren 0306 11 90 (Taric-nummer 10) och 0306 21 90 (Taric-nummer 10) är trots fotnot 2 berättigade att omfattas av kvoten om de genomgår en eller båda av följande typer av hantering: Klyvning av fryst produkt, värmebehandling av fryst produkt för att möjliggöra avlägsnande av inre avfallsmaterial.

(5)  Produkter enligt KN-numren 1605 21 90 (Taric-numren 45 och 55) och 1605 29 00 (Taric-numren 50 och 60) ska trots fotnot 2 vara berättigade att omfattas av kvoten om de genomgår sådan hantering som innebär behandling av räkor med förpackningsgaser enligt definitionen i bilaga I till Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser ().

(6)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(7)  Kroppen av bläckfisk utan huvud och utan tentakler.

(8)  Uttryckt i avrunnen vikt.

(9)  Artikel 3 gäller.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1221/2012

av den 12 december 2012

om ändring av förordning (EG) nr 684/2009 vad gäller de uppgifter som ska lämnas inom ramen för det datoriserade förfarandet för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

När ett fält i ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 (2) enbart kan fyllas i med ett mervärdesskattenummer bör den maximala fältlängden motsvara den maximala fältlängden för de mervärdesskattenummer som tilldelas av medlemsstaterna.

(2)

Fasta transportinstallationer har inte alltid en unik identifiering och således bör kravet enligt bilaga I att identifiera transportenheten med hjälp av en unik identifiering enbart gälla när det är möjligt att identifiera installationen på det sättet.

(3)

Strukturerna i tabellerna 1, 2 och 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009 bör ändras med tanke på att vissa av datagrupperna i tabellerna kan kräva att mer än en uppgift införs.

(4)

I tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009 bör de koder för tredjeland som används för dataelementet Tredjeland som är ursprungsland i dataundergruppen VINPRODUKT inte innefatta sådana koder som anges i förteckningen över medlemsstatskoder i bilaga II och inte heller koden ”GR”, som är koden för Grekland enligt ISO 3166. Bilaga I bör ändras i enlighet med detta.

(5)

Förteckningen över transportsättskoder i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 innehåller en kod för andra transportsätt än de som specificeras i förteckningen. När koden för ett annat transportsätt används är det nödvändigt att lägga till en text som beskriver transportsättet i fråga. Bilaga I bör ändras i enlighet med detta.

(6)

För att man ska kunna identifiera de ändringar av bestämmelseort eller uppdelningar av sändningar som skett under en flyttning av varor under punktskatteuppskov enligt artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 684/2009 bör ett löpnummer för var och en av dessa åtgärder läggas till i det elektroniska administrativa dokumentet. Tabell 4 i bilaga I bör ändras i enlighet med detta.

(7)

De meddelanden om uppdelning som anges i tabell 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009 bör visa i vilken medlemsstat uppdelningen har skett. Tabellen bör därför struktureras om så att den också innehåller en datagrupp med denna information.

(8)

Förteckningen över koder för orsaker till att en sändning inte överensstämmer med order i tabell 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009 innefattar kod nr 6 ”en eller flera varupostnummer med oriktiga värden”, men denna kod innehåller inget specifikt skäl till de oriktiga värdena och ger således ingen information som inte ges på annat sätt. Koden bör därför utgå.

(9)

Enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG får medlemsstaterna bevilja personer tillfälliga tillstånd att agera som registrerade mottagare. Tillståndet får ange den maximalt tillåtna mängden för varje punktskattepliktig produkt som får tas emot. Det bör vara möjligt att ange när den maximalt tillåtna mängden för en sändning har överskridits. Förteckningen över koder för orsaker till att en sändning inte överensstämmer i tabell 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009 bör följaktligen ändras, genom att man lägger till en kod för detta ändamål.

(10)

När det gäller de referensnummer för tullkontor som ska anges i det elektroniska administrativa dokumentet bör de landskoder med två bokstäver som anges i ISO-standard 3166 användas. Bilaga II bör ändras i enlighet med detta.

(11)

Det bör bli möjligt att i det preliminära elektroniska administrativa dokumentet ange en uppgift om att man har använt en fast transportinstallation som transportenhet för punktskattepliktiga varor. Förteckningen över koder för transportenheter i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 bör därför ändras så att en sådan uppgift kan anges.

(12)

Enligt kommissionens genomförandebeslut 2012/209/EU av den 20 april 2012 om tillämpning av bestämmelserna om övervakning och flyttning i rådets direktiv 2008/118/EG för vissa tillsatser, i enlighet med artikel 20.2 i rådets direktiv 2003/96/EG (3) ska vissa produkter som är avsedda att användas som tillsatser för motorbränslen omfattas av bestämmelserna om övervakning och flyttning i direktiv 2008/118/EG. Förteckningen över koder för punktskattepliktiga varor i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 bör således ändras så att den innehåller en kod för sådana produkter.

(13)

Förordning (EG) nr 684/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Ändringen av förteckningen över koder för punktskattepliktiga varor i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 bör tillämpas från och med den dag då vissa produkter som är avsedda att användas som tillsatser för motorbränslen i enlighet med genomförandebeslut 2012/209/EU börjar att omfattas av bestämmelserna om övervakning och flyttning i direktiv 2008/118/EG. Vidare är det nödvändigt att medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna får tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya kraven innan denna förordning börjar tillämpas.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 684/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  EUT L 192, 24.7.2009, s. 13.

(3)  EUT L 110, 24.4.2012, s. 41.


BILAGA I

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell 1 ska ersättas med följande:

Tabell 1

Preliminärt elektroniskt administrativt dokument och elektroniskt administrativt dokument

(enligt artiklarna 3.1 och 8.1)

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Standardinlämning (ska alltid användas utom när inlämningen avser export enligt det lokala klareringsförfarandet)

2

=

Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet (tillämpning av artikel 283 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1))

Meddelandetypen får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning

n1

 

b

Markering för uppskjutet inlämnande

D

Obligatoriskt (”R”) för inlämnande av ett e-AD för en flyttning som har inletts på grundval av det pappersdokument som avses i artikel 8.1

Tillåtna värden:

0

=

felaktigt

1

=

korrekt

Standardvärdet är ”felaktigt”.

Dataelementet får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning

n1

1

e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

5

=

undantagen mottagare (artikel 17.1 a iv i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG).

8

=

okänd bestämmelseort (okänd mottagare, artikel 22 i direktiv 2008/118/EG)

n1

 

b

Försändelsetid

R

 

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92

an3

 

c

Transportarrangemang

R

 

Ange den person som är ansvarig för att anordna den första transporten med hjälp av ett av följande värden:

1

=

Avsändare

2

=

Mottagare

3

=

Varornas ägare

4

=

Övrigt

nl

 

d

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

R

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

 

e

Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD

R

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

f

Ordningsnummer

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD och för varje ändring av bestämmelseort

Anges som 1 vid det första godkännandet och ökas sen med 1 för varje e-AD som de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten utfärdar efter varje ändring av bestämmelseorten

n..2

 

g

Datum och tidpunkt för godkännande av uppdatering

C

Datum och tidpunkt för godkännande av meddelandet om ändring av bestämmelseort i tabell 3. Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten om bestämmelseorten ändras

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2

AVSÄNDARE

R

 

 

 

 

a

Punktskattenummer

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren

an13

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3

Avsändningsort

C

Obligatoriskt (”R”) om koden för ursprung i fält 9d är ”1”

 

 

 

a

Skatteupplagsreferens

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för det skatteupplag från vilket varorna sänds

an13

 

b

Namn

O

 

 

an..182

 

c

Gata

O

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

O

 

an..10

 

f

Stad

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

4

Avsändningskontor – import

C

Obligatoriskt (”R”) om koden för ursprung i fält 9d är ”2”

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange koden för importtullkontoret. Se bilaga II, kodförteckning 5

an8

5

MOTTAGARE

C

Obligatoriskt (”R”) utom för meddelande av typen ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet” eller för kod för bestämmelseort 8

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 6

Detta dataelement gäller inte för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

För kod för bestämmelseort

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR om mottagaren

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

Ange bestämmelseortsmedlemsstaten med hjälp av medlemsstatskoderna i bilaga II, kodförteckning 3

a2

 

b

Serienummer för intyg om befrielse från punktskatt

D

Obligatoriskt (”R”) om ett serienummer anges på det intyg om befrielse från punktskatt som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (2)

 

an..255

7

LEVERANSPLATS

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

För kod för bestämmelseort

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2, 3 och 5: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 5

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 7c, 7e och 7f:

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 2, 3, 4 och 5

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8

BESTÄMMELSETULLKONTOR

C

Obligatoriskt (”R”) vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen ska inges i enlighet med artikel 161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (3). Se bilaga II, kodförteckning 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar sändningen i avsändarens bokföring

an..22

 

b

Fakturanummer

R

 

Ange numret på fakturan för varorna. Om fakturan ännu inte har ställts ut anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument

an..35

 

c

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Det datum som anges på det dokument som avses i fält 9b.

datum

 

d

Ursprungskod

R

 

Tillåtna värden för flyttningens ursprung är följande:

1

=

Ursprung — skatteupplag (i de situationer som avses i artikel 17.1 a i direktiv 2008/118/EG)

2

=

Ursprung — import (i de situationer som avses i artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG)

n1

 

e

Datum för avsändning

R

 

Den dag då flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG, vilken kan infalla högst sju dagar efter den dag då det preliminära e-AD inlämnas. Avsändningsdatum kan i de fall som avses i artikel 26 i direktiv 2008/118/EG vara ett datum i det förflutna

datum

 

f

Tidpunkt för avsändning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Den tidpunkt vid vilken flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG. Tidpunkten anges i lokal tid

tid

 

g

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

D

Ska anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av nya e-AD till följd av godkännande av ett meddelande om uppdelning (tabell 5)

Den administrativa referenskod som ska anges är den administrativa referenskoden för det tidigare elektroniska administrativa dokumentet.

an21

9.1

ADMINISTRATIVT ENHETSDOKUMENT IMPORT

C

Obligatoriskt (”R”) om koden för ursprung i fält 9d är ”2” (import)

 

9X

 

a

Nummer för administrativt enhetsdokument för import

R

Numret ska tillhandahållas av antingen avsändaren vid tidpunkten för inlämnande av det preliminära e-AD eller av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av det preliminära e-AD

Ange numret/numren för de(t) administrativa enhetsdokument som används för de berörda varornas övergång till fri omsättning

an..21

10

Behörig myndighet vid avsändningsplatsen

R

 

 

 

 

a

Referensnummer kontor

R

 

Ange koden för avsändningsmedlemsstatens behöriga myndighetskontor med ansvar för punktskattekontrollen på avsändningsplatsen. Se bilaga II, kodförteckning 5

an8

11

FLYTTNINGSGARANTI

R

 

 

 

 

a

Kod borgensman

R

 

Ange den eller de personer som är ansvariga för att ställa en garanti, med hjälp av de koder för borgensman som anges i bilaga II, kodförteckning 6

n..4

12

BORGENSMAN

C

Obligatoriskt (”R”) om en av följande koder för borgensman är tillämpliga: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Se koder för borgensman i bilaga II, kodförteckning 6)

Ange varornas transportör och/eller ägare om de ställer garantin

2X

 

a

Punktskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer eller mervärdesskattenummer för varornas transportör eller ägare

an13

 

b

Mervärdesskattenummer

O

an..14

 

c

Namn

C

För fält 12c, 12d, 12f och 12g:

Fakultativt (”O”) om borgensmannens punktskattenummer anges, annars obligatoriskt (”R”)

 

an..182

 

d

Gata

C

 

an..65

 

e

Nummer

O

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

Stad

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kod för transportsätt

R

 

Ange transportsätt då flyttningen påbörjas, med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 7

n..2

 

b

Kompletterande upplysningar

C

Obligatoriskt (”R”) om <kod för transportsätt> är ”Annat”

I övriga fall fakultativt (”O”)

Beskriv transportsättet med hjälp av text

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

14

Transportanordnare

C

Obligatoriskt (”R”) för att ange den person som är ansvarig för att anordna den första transporten, om värdet i fält 1c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..14

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

15

Första transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange den person som utför den första transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

16

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

R

 

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 13a.

Se bilaga II, kodförteckning 8

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

Obligatoriskt (”R”) om koden för transportenhet inte är 5

(Se fält 16a)

Ange registreringsnummer för transportenhet(er), om koden för transportenhet inte är 5

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om transporten, t.ex. identitet för efterföljande transportörer och information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17

e-AD huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange ett unikt löpnummer, börja med 1

n..3

 

b

Kod för punktskattepliktig vara

R

 

Ange tillämplig kod för den punktskattepliktiga varan, se bilaga II, kodförteckning 11

an..4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller på avsändningsdagen

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage)

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage (för alkohol och alkoholhaltiga drycker, energiprodukter och för alla tobaksprodukter utom cigaretter)

n..15,2

 

g

Alkoholhalt

C

Obligatoriskt (”R”) om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange alkoholhalt (i volymprocent vid 20 °C) om tillämpligt i enlighet med bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

h

Grad Plato

D

Obligatoriskt (”R”) om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval av grad Plato

Ange grad Plato för öl om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval av grad Plato. Se bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om den skattemärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

Obligatoriskt (”R”) om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke

n1

 

l

Ursprungsbeteckning

O

 

Detta fält kan användas för att intyga följande:

1.

När det gäller vissa viner, skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning

2.

När det gäller vissa spritdrycker, tillverkningsplats, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning

3.

Öl som bryggts av ett litet självständigt bryggeri, så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG (4), om man avser att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har bryggts på ett litet självständigt bryggeri.”

4.

Etylalkohol som framställts av ett litet destilleri, så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG, om man avser att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har framställts på ett litet destilleri.”

an..350

 

m

Ursprungsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

n

Producentens storlek

O

 

För öl eller spritdrycker för vilka ett intyg har angetts i fält 17l (ursprungsbeteckning) ska produktionen under det föregående året anges i hektoliter öl eller hektoliter ren alkohol

n..15

 

o

Densitet

C

Obligatoriskt (”R”) om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C, om det är tillämpligt enligt tabellen i bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Obligatoriskt (”R”) för bulktransport av de viner som avses i punkterna 1–9, 15 och 16 i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 479/2008 (5), för vilka varubeskrivningen ska innehålla de frivilliga uppgifter som anges i artikel 60 i den förordningen, under förutsättning att de anges på märkningen eller att avsikten är att de ska anges på märkningen

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

r

Varornas varumärke

D

Obligatoriskt (”R”) om varorna har ett varumärke. Avsändningsmedlemsstatenfår besluta att de transporterade varornas varumärke inte behöver anges om det anges på fakturan eller ett annat handelsdokument som avses i fält 9b

Ange om tillämpligt varornas varumärke

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kod kollislag

R

 

Ange kollislag med hjälp av en av de koder som avses i bilaga II, kodförteckning 9

an2

 

b

Antal kollin

C

Obligatoriskt (”R”) om märkt ”Räknebart”

Ange antal kollin, om dessa är räknebara i enlighet med bilaga II, kodförteckning 9

n..15

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla kollina

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.2

VINPRODUKT

D

Obligatoriskt (”R”) om produkterna ingår i del XII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 (6)

 

 

 

a

Vinproduktskategori

R

 

För vinprodukter som ingår i del XII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 ska ett av följande värden anges:

1

=

vin utan SUB/SGB

2

=

vin med uppgift om druvsort men utan SUB/SGB

3

=

vin med SUB eller SGB

4

=

importerat vin

5

=

annat

n1

 

b

Kod för vinodlingszon

D

Obligatoriskt (”R”) för vinprodukter i bulk (nominell volym mer än 60 liter)

Ange den vinodlingszon där den transporterade produkten har sitt ursprung i enlighet med bilaga IX till förordning (EG) nr 479/2008

n..2

 

c

Tredjeland som är ursprungsland

C

Obligatoriskt (”R”) om vinprodukten i fält 17.2a är ”4” (importerat vin)

Ange en landskod som anges i bilaga II, kodförteckning 4 men som inte anges i bilaga II, kodförteckning 3 och som inte är landskoden ”GR”.

a2

 

d

Övriga upplysningar

O

 

 

an..350

 

e

Övriga upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.2.1

Kod för VINBEHANDLING

D

Obligatoriskt (”R”) för vinprodukter i bulk (nominell volym mer än 60 liter)

 

99x

 

a

Kod för vinbehandling

R

 

Ange en av flera koder för vinbehandling i enlighet med punkt B.1.4 b i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 436/2009/EG (7)

n..2

18

Certifikat

O

 

 

9x

 

a

Kort dokumentbeskrivning

C

Obligatoriskt (”R”) om inte fält 18c används

Beskriv eventuella certifikat som avser de transporterade varorna, till exempel certifikat avseende den ursprungsbeteckning som avses i fält 17l

an..350

 

b

Kort dokumentbeskrivning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

c

Dokumentreferens

C

Obligatoriskt (”R”) om inte fält 18a används

Ange referens till eventuella certifikat som avser de transporterade varorna

an..350

 

d

Dokumentreferens_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2”

2.

Tabell 2 ska ersättas med följande:

Tabell 2

Återkallande

(enligt artikel 4.1)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av återkallande

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om återkallande

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2

e-AD för FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska återkallas

an21

3

ÅTERKALLANDE

R

 

 

 

 

a

Orsak till återkallande

R

 

Ange orsaken till återkallande av e-AD med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 10

n..1

 

b

Kompletterande upplysningar

C

Obligatoriskt (”R”) om orsaken till återkallandet är 0

Fakultativt (”O”) om orsaken till återkallandet är 1, 2, 3 eller 4

(se fält 3a)

Ange eventuella ytterligare upplysningar om återkallandet av e-AD

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2”

3.

Tabell 3 ska ersättas med följande:

Tabell 3

Ändring av bestämmelseort

(enligt artiklarna 5.1 och 8.2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av ändring av bestämmelseort

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2

Uppdatering av e-AD

R

 

 

 

 

a

Löpnummer

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort

Anges till 1 vid inledande godkännande av e-AD och ökas sedan med 1 vid varje ändring av bestämmelseort

n..2

 

b

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD för vilket bestämmelseorten ska ändras

an21

 

c

Försändelsetid

D

Obligatoriskt (”R”) när försändelsetiden ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportmedel och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följd av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara högst 24. Talet för D ska vara högst 92

an3

 

d

Ändrat transportarrangemang

D

Obligatoriskt (”R”) när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den person som är ansvarig för att anordna transporten, med hjälp av ett av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

n1

 

e

Fakturanummer

D

Obligatoriskt (”R”) när fakturan ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange numret på fakturan för varorna. Om fakturan ännu inte har ställts ut anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument

an..35

 

f

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om fakturanumret har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

Det datum som anges på det dokument som avses i fält 2e

datum

 

g

Kod för transportsätt

D

Obligatoriskt (”R”) när transportsättet ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange transportsätt med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 7

n..2

3

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens nya bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

n1

4

NY MOTTAGARE

D

Obligatoriskt (”R”) när mottagaren ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 6

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

För kod för bestämmelseort

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5

Leveransplats

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

För kod för bestämmelseort

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 5c, 5e och 5f:

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6

Bestämmelsetullkontor

C

Obligatoriskt (”R”) vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange kod för det exportkontor där exportdeklarationen kommer att inges i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

7

Ny transportanordnare

C

Obligatoriskt ”R” för att ange den person som ansvarar för att anordna transporten, om värdet i fält 2d är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..14

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8

Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om transportören ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den nya person som utför transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

9

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

Obligatoriskt (”R”) när upplysningar om transporten har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

 

99x

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 2g, se bilaga II, kodförteckning 8

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

Obligatoriskt (”R”) om koden för transportenhet inte är 5

(Se fält 9a)

Ange registreringsnummer för transportenhet(er), om koden för transportenhet inte är 5

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod, se bilaga II, kodförteckning 1

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om transporten, t.ex. identitet för efterföljande transportörer och information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2”

4.

I tabell 4 ska följande rad 1d införas:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Löpnummer

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange löpnummer för e-AD

n..2”

5.

Tabell 5 ska ersättas med följande:

Tabell 5

Uppdelning

(enligt artiklarna 6.1 och 8.2)

A

B

C

D

E

F

G

1

Uppdelning av e-AD

R

 

 

 

 

a

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska delas upp.

Se bilaga II, kodförteckning 2.

an21

2

Medlemsstat för uppdelning

R

 

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

Ange den medlemsstat på vars territorium flyttningen delas upp, med hjälp av de medlemsstatskoder som anges i bilaga II, kodförteckning 3.

a2

3

Upplysningar om uppdelning av e-AD

R

 

 

9x

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar sändningen i avsändarens bokföring

an..22

 

b

Försändelsetid

D

Obligatoriskt (”R”) när försändelsetiden ändras till följd av uppdelning

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportmedel och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följd av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex. H12 eller D04). Talet för H ska vara högst 24. Talet för D ska vara högst 92.

an3

 

c

Ändrat transportarrangemang

D

Obligatoriskt (”R”) när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av uppdelning

Ange den person som är ansvarig för att anordna den första transporten, med hjälp av ett av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

n1

3.1

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

8

=

okänd bestämmelseort (okänd mottagare enligt artikel 22 i direktiv 2008/118/EG)

n1

3.2

NY MOTTAGARE

D

Obligatoriskt (”R”) när mottagaren ändras till följd uppdelning

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 6

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

För kod för bestämmelseort

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.3

Leveransplats

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

För kod för bestämmelseort

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 3.3c, 3.3e och 3.3f:

Obligatoriskt (”R”) för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4

Fakultativt (”O”) för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.4

Bestämmelsetullkontor

C

Obligatoriskt (”R”) vid export (kod för ändrad bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 3.1a)

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange kod för det exportkontor där exportdeklarationen kommer att inges i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

3.5

Ny transportanordnare

C

Obligatoriskt (”R”) för att ange den person som ansvarar för transporten, om värdet i fält 3c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..14

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.6

Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”), om transportören ändras till följd av uppdelning

Ange den person som utför den nya transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..14

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.7

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

Obligatoriskt (”R”) när upplysningar om transporten har ändrats till följd av uppdelning

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange kod för transportenhet. Se bilaga II, kodförteckning 8.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

Obligatoriskt (”R”) om koden för transportenhet inte är 5

(Se fält 3.7a)

Ange registreringsnummer för transportenhet(er), om koden för transportenhet inte är 5

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om transporten, t.ex. identitet för efterföljande transportörer och information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.8

e-AD huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange produktens varupostnummer i det ursprungliga uppdelade e-AD. Varupostnumret ska bara användas en gång per ”Upplysningar om uppdelning av e-AD”.

n..3

 

b

Kod för punktskattepliktig vara

R

 

Ange tillämplig kod för den punktskattepliktiga varan, se bilaga II, kodförteckning 11

an..4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller den dag som ansökan om uppdelning lämnas in

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage)

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage

n..15,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om den skattemärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

Obligatoriskt (”R”) om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke

n1

 

o

Densitet

C

Obligatoriskt (”R”) om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C, om det är tillämpligt enligt tabellen i bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

r

Varornas varumärke

D

Obligatoriskt (”R”) om varorna har ett varumärke

Ange om tillämpligt varornas varumärke

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.8.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kod kollislag

R

 

Ange kollislag med hjälp av en av de koder som avses i bilaga II, kodförteckning 9

an2

 

b

Antal kollin

C

Obligatoriskt (”R”) om märkt ”Räknebart”

Ange antal kollin, om dessa är räknebara i enlighet med bilaga II, kodförteckning 9

n..15

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Identifiera de förseglingar som används för att försegla kollina

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare upplysningar om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2”

6.

Tabell 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Rad 3 ska ändras på följande sätt:

i)

I kolumn D ska bokstaven ”R” ersättas med ”C”.

ii)

I kolumn E ska texten ”Obligatoriskt (’R’) utom när dataelementet i meddelandetypen i motsvarande e-AD är ’2 = Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet’” införas.

b)

I rad 5 kolumn E ska texten ”’R’ för kod för bestämmelseort 1, 2, 3, 4, 5 och 8” ersättas med ”Obligatoriskt (’R’) för kod för bestämmelseort 1, 2, 3, 4 och 5”.

c)

I rad 7.1 a ska kolumn F ändras på följande sätt:

i)

Texten ”6 = en eller flera varupostnummer med oriktiga värden” ska utgå.

ii)

Texten ”7 = Den högsta mängd som anges i det tillfälliga tillståndet har överskridits” ska läggas till.

d)

I rad 7.1 b kolumn E ska texten ”’O’ om orsaken till att sändningen inte överensstämmer med order är 3, 4 eller 5” ersättas med ”Fakultativt (’O’) om orsaken till att sändningen inte överensstämmer med order är 1, 2, 3, 4, 5 eller 7”.


BILAGA II

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 2 ska texten ”Uppgiften i fält 2 hämtas från förteckningen över <MEDLEMSSTATER> i kodförteckning 3” föras in efter tabellen mellan den befintliga texten ”Fält 1 anger de två sista siffrorna i det år flyttningen godtogs” och den befintliga texten ”Fält 3 måste fyllas i med en unik kod för varje förflyttning inom ramen för systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS)”.

2.

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   REFERENSNUMMER TULLKONTOR

Referensnumret för tullkontor består av en landskod för medlemsstaten (hämtad från kodförteckning 4) följd av en 6-ställig alfanumerisk nationell kod, t.ex. IT0830AB.”

3.

I punkt 8 ska följande rad 5 läggas till:

”5

Fast transportinstallation”.

4.

I punkt 11 ska följande rad läggas till:

PSK

KAT

ENHET

Beskrivning

A

P

D

”E930

E

2

Tillsatser enligt KN-nummer 3811 11, 3811 19 00 och 3811 90 00

N

N

N”


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1222/2012

av den 14 december 2012

om undantag från förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008, (EG) nr 1964/2006, genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 och förordningarna (EG) nr 828/2009 och (EG) nr 1918/2006 vad gäller tidpunkterna för inlämning av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av importlicens under 2013 inom ramen för tullkvoterna för spannmål, ris, socker och olivolja, om undantag från förordningarna (EG) nr 951/2006, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 382/2008, (EU) nr 1178/2010 och (EU) nr 90/2011 vad gäller tidpunkterna för utfärdande av exportlicenser under 2013 inom sektorerna för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos, griskött, nötkött, ägg och fjäderfäkött samt om undantag från förordning (EU) nr 1272/2009 vad gäller tidsfristen för bedömning av erbjudna kvantiteter för uppköp av vanligt vete till fast pris inom ramen för offentlig intervention

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (1), särskilt artikel 1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (2), särskilt artiklarna 43 aa, 61, 144.1, 148, 156 och 161.3 jämförda med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (3), särskilt artikel 9.5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009 – 31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007 (4), särskilt artikel 11.7, och

av följande skäl:

(1)

Särskilda bestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för korn inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4126, för majs inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4131 och för vanligt vete av annan kvalitet än hög inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4123, 09.4124, 09.4125 och 09.4133 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land (5), kommissionens förordning (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland (6) och kommissionens förordning (EG) nr 1067/2008 av den 30 oktober 2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer och om undantag från rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (7).

(2)

Särskilda bestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i Bangladesh inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4517 och för brutet ris inom ramen för tullkvoten med löpnummer fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (8) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 av den 7 juni 2012 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00 (9).

(3)

Särskilda bestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4221, 09.4231 och 09.4241–09.4247 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 828/2009 av den 10 september 2009 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal (10).

(4)

Särskilda bestämmelser för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4032 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (11).

(5)

Med hänsyn till hur helgdagarna infaller under 2013 bör det, för att de aktuella kvotmängderna ska kunna iakttas, under vissa perioder göras undantag från förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1067/2008, (EG) nr 1964/2006, genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 och förordningarna (EG) nr 828/2009 och (EG) nr 1918/2006 vad gäller tidpunkterna för inlämnande av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av dessa.

(6)

I artikel 7d.1 i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (12) anges att exportlicenser för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos utfärdas från och med fredagen veckan efter den vecka under vilken licensansökningarna lämnades in, såvida kommissionen inte under tiden har vidtagit någon särskild åtgärd.

(7)

Enligt artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/2003 av den 28 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn (13), artikel 12.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (14), artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1178/2010 av den 13 december 2010 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn (15) och artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 90/2011 av den 3 februari 2011 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött (16) utfärdas exportlicenser onsdagen efter den vecka under vilken licensansökningarna lämnades in, såvida kommissionen inte under tiden har vidtagit någon särskild åtgärd.

(8)

Med tanke på hur helgdagarna infaller under 2013 och de konsekvenser som detta kommer att få för utgivningen av Europeiska unionens officiella tidning kommer perioden mellan den dag då ansökningarna lämnas och den dag licenserna utfärdas att vara för kort för att en god förvaltning av marknaden ska kunna garanteras. Perioden bör följaktligen förlängas.

(9)

I artikel 14.1 andra stycket i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (17) anges att kommissionen ska fatta beslut inom två arbetsdagar efter det meddelande som avses i artikel 13.1 i den förordningen och inom fem arbetsdagar efter det meddelande som avses i artikel 13.3 i samma förordning.

(10)

Med tanke på hur helgdagarna infaller under 2013 och de konsekvenser som detta kommer att få för utgivningen av Europeiska unionens officiella tidning kommer perioden för bedömning av erbjudna kvantiteter att vara för kort för att en god förvaltning ska kunna garanteras. Perioden bör följaktligen förlängas.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Spannmål

1.   Genom undantag från artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG) nr 2305/2003 får ansökningar om importlicenser för korn inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4126, för år 2013, inte lämnas in efter kl.13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 13 december 2013.

2.   Genom undantag från artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 969/2006 får ansökningar om importlicenser för majs inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4131, för år 2013, inte lämnas in efter kl.13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 13 december 2013.

3.   Genom undantag från artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1067/2008 får ansökningar om importlicenser för vanligt vete av annan kvalitet än hög inom ramen för tullkvoterna med löpnumren 09.4123, 09.4124, 09.4125 och 09.4133, för år 2013, inte lämnas in efter kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 13 december 2013.

Artikel 2

Ris

1.   Genom undantag från artikel 4.3 första stycket i förordning (EG) nr 1964/2006 får ansökningar om importlicenser för ris med ursprung i Bangladesh inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4571, för år 2013, inte lämnas in efter kl.13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 6 december 2013.

2.   Genom undantag från artikel 2.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 480/2012 får ansökningar om importlicenser för brutet ris inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4079, för år 2013, inte lämnas in efter kl.13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 6 december 2013.

Artikel 3

Socker

Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr 828/2009 får ansökningar om importlicenser för produkter från sockersektorn inom ramen för tullkvoterna med löpnumren 09.4221, 09.4231 och 09.4241–09.4247 inte lämnas in mellan kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 13 december 2013 och kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen den 27 december 2013.

Artikel 4

Olivolja

Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1918/2006 ska importlicenser för olivolja för vilka ansökningar lämnas in under de perioder som nämns i bilaga I till denna förordning utfärdas på de datum för varje period som anges i samma bilaga, om inte annat följer av åtgärder som vidtagits enligt artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (18).

Artikel 5

Utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos

Genom undantag från artikel 7d.1 i förordning (EG) nr 951/2006 ska exportlicenser för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos för vilka ansökningar lämnas in under de perioder som anges i bilaga II till denna förordning utfärdas på de datum som anges för varje period i samma bilaga, i förekommande fall med beaktande av de särskilda åtgärder som avses i artikel 9.1 och 9.2 i förordning (EG) nr 951/2006 och som vidtagits före de nämnda datumen för utfärdande.

Artikel 6

Licenser för export med bidrag för sektorerna för griskött, nötkött, ägg och fjäderfäkött

Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1518/2003, artikel 12.1 andra stycket i förordning (EG) nr 382/2008, artikel 3.3 i förordning (EU) nr 1178/2010 och artikel 3.3 i förordning (EU) nr 90/2011 ska exportlicenser för vilka ansökningar lämnas in under de perioder som anges i bilaga III till denna förordning utfärdas på de datum som anges för varje period i samma bilaga, i förekommande fall med beaktande av de särskilda åtgärder som avses i artikel 3.4 och 3.4a i förordning (EG) nr 1518/2008, artikel 12.2 och 12.3 i förordning (EG) nr 382/2003, artikel 3.4 och 3.5 i förordning (EU) nr 1178/2010 och artikel 3.4 och 3.5 i förordning (EU) nr 90/2011 och som vidtagits före nämnda datum för utfärdande.

Artikel 7

Erbjudna kvantiteter för interventionsuppköp till fast pris av vanligt vete

Genom undantag från artikel 14.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1272/2009 ska, när det gäller erbjudna kvantiteter vanligt vete som meddelas under de perioder som anges i bilaga IV i denna förordning, den tidsfrist inom vilken kommissionen ska fatta sitt beslut efter de meddelanden som avses i artikel 13.2 b och artikel 13.3 i förordning (EU) nr 1272/2009 löpa ut det datum som anges i bilagan.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den upphör att gälla den 10 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(4)  EUT L 211, 6.8.2008, s .1.

(5)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 7.

(6)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44.

(7)  EUT L 290, 31.10.2008, s. 3.

(8)  EUT L 408, 30.12.2006, s. 19.

(9)  EUT L 148, 8.6.2012, s. 1.

(10)  EUT L 240, 11.9.2009, s. 14.

(11)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.

(12)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(13)  EUT L 217, 29.8.2003, s. 35.

(14)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUT L 328, 14.12.2010, s. 1.

(16)  EUT L 30, 4.2.2011, s. 1.

(17)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

(18)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA I

Perioder för inlämnande av ansökningar om importlicenser för olivolja

Datum för utfärdande

Måndagen den 25 eller tisdagen den 26 mars 2013

Fredagen den 5 april 2013

Måndagen den 6 eller tisdagen den 7 maj 2013

Torsdagen den 16 maj 2013

Måndagen den 13 eller tisdagen den 14 maj 2013

Onsdagen den 22 maj 2013

Måndagen den 12 eller tisdagen den 13 augusti 2013

Onsdagen den 21 augusti 2013

Måndagen den 28 eller tisdagen den 29 oktober 2013

Onsdagen den 6 november 2013


BILAGA II

Perioder för inlämnande av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos

Datum för utfärdande

Från måndagen den 18 mars till fredagen den 22 mars 2013

Torsdagen den 4 april 2013

Från måndagen den 22 april till fredagen den 26 april 2013

Måndagen den 6 maj 2013

Från måndagen den 5 augusti till fredagen den 9 augusti 2013

Måndagen den 19 augusti 2013

Från måndagen den 16 december till fredagen den 27 december 2013

Onsdagen den 8 januari 2014


BILAGA III

Perioder för inlämnande av ansökningar om exportlicenser inom sektorerna för griskött, nötkött, ägg och fjäderfäkött

Datum för utfärdande

Från måndagen den 25 mars till fredagen den 29 mars 2013

Torsdagen den 4 april 2013

Från måndagen den 22 april till fredagen den 26 april 2013

Torsdagen den 2 maj 2013

Från måndagen den 13 maj till fredagen den 17 maj 2013

Torsdagen den 23 maj 2013

Från måndagen den 16 december till fredagen den 27 december 2013

Onsdagen den 8 januari 2014


BILAGA IV

Datum för meddelanden om erbjudna kvantiteter vanligt vete enligt artikel 13.2 b i förordning (EU) nr 1272/2009

Period för meddelanden om erbjudna kvantiteter vanligt vete enligt artikel 13.3 i förordning (EU) nr 1272/2009

Sista datum för kommissionens beslut avseende de kvantiteter vanligt vete som erbjuds i de aktuella meddelandena

Onsdagen den 27 mars 2013

Från måndagen den 25 mars till måndagen den 1 april 2013

Torsdagen den 4 april 2013

Torsdagen den 8 maj 2013

Från måndagen den 6 maj till fredagen den 10 maj 2013

Onsdagen den 15 maj 2013

Onsdagen den 18 december 2013

Onsdagen den 25 december 2013

Onsdagen den 1 januari 2014

Från måndagen den 18 december 2013 till fredagen den 3 januari 2014

Onsdagen den 8 januari 2014


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1223/2012

av den 18 december 2012

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2172/2005 av den 23 december 2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (4) (nedan kallat avtalet) öppnas en tullfri unionstullkvot för import av 4 600 levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz. Det bör antas tillämpningsföreskrifter för öppnande och förvaltning av denna tullkvot på årlig basis.

(3)

Vid tilldelningen av tullkvoten och med hänsyn till de produkter som berörs är det lämpligt att använda den metod för ”samtidig behandling” som avses i artikel 144.2 b i förordning (EG) nr 1234/2007.

(4)

För att kunna omfattas av tullkvoten bör de levande djuren ha sitt ursprung i Schweiz i enlighet med de regler som avses i artikel 4 i avtalet.

(5)

För att undvika spekulation bör de kvantiteter som är tillgängliga inom tullkvoten ställas till de aktörers förfogande som kan visa att de bedriver seriös handel av betydande omfattning med tredjeland. I detta syfte och för att säkerställa en effektiv förvaltning bör det krävas av de berörda aktörerna att de har importerat minst 50 djur under det år som föregår kvotåret i fråga, eftersom ett parti på 50 djur kan betraktas som ett normalt parti. Erfarenheten har visat att uppköp av ett enda parti är ett minimikrav för att en transaktion ska kunna anses som verklig och handelsmässigt lönsam.

(6)

En säkerhet bör fastställas för importrättigheter, licenser bör inte kunna överlåtas och importlicenser bör endast utfärdas till importörerna för det antal djur för vilka de tilldelats importrättigheter.

(7)

För att ge ett jämnt fördelat tillträde till tullkvoten och samtidigt säkerställa att varje ansökan tilldelas ett handelsmässigt sett lönsamt antal djur, bör det fastställas ett högsta respektive lägsta antal djur för varje ansökan.

(8)

Det bör fastställas att importrättigheterna ska fördelas efter en betänketid och när så är nödvändigt med tilllämpning av en enhetlig fördelningskoefficient.

(9)

Enligt artikel 130 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska systemet administreras med hjälp av importlicenser. Det bör därför fastställas hur ansökan ska inlämnas och vilka uppgifter som ska anges på ansökningar och licenser, om nödvändigt genom komplettering av eller undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (5), i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6) och i kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (7).

(10)

För att få aktörerna att ansöka om importlicenser för alla beviljade importrättigheter bör det med hänsyn till säkerheten för importrättigheterna fastställas att en sådan ansökan ska utgöra ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (8).

(11)

Erfarenheten har visat att det för en korrekt förvaltning av tullkvoten också krävs att licensinnehavaren verkligen är importör. En importör bör därför aktivt delta i uppköp, transport och import av djuren i fråga. Uppvisande av bevis för sådan verksamhet bör därför också vara ett primärt krav när det gäller den säkerhet som ska ställas för licensen.

(12)

För säkerställande av en strikt statistisk kontroll av de djur som importeras inom tullkvoten bör den tolerans som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 376/2008 inte tillämpas.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullfri tullkvot öppnas varje år för perioder från och med den 1 januari till och med den 31 december för import till unionen av 4 600 levande nötkreatur med ursprung i Schweiz, som väger mer än 160 kg och som omfattas av KN-numren 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 med en vikt högre än 160 kg eller ex 0102 90 91 med en vikt högre än 160 kg.

Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4203.

2.   De bestämmelser om ursprung som ska tillämpas på produkterna i punkt 1 ska vara de som föreskrivs i artikel 4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

Artikel 2

1.   Vid tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska handel som bedrivits med tredjeland i enlighet med den artikeln innebära att den sökande har importerat minst 50 djur som omfattas av KN-nummer 0102.

Som intyg på handel med tredjeland får medlemsstaterna godkänna kopior av de dokument som avses i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006, vederbörligen attesterade av den behöriga myndigheten.

2.   Ett företag som bildats genom fusion av företag som vart och ett hade en referensimport på minst den mängd som anges i punkt 1 får lägga dessa referensimporter till grund för sin ansökan.

Artikel 3

1.   Ansökningar om importrättigheter ska omfatta minst 50 djur och får omfatta högst 5 % av den tillgängliga kvantiteten.

2.   Ansökningar om importrättigheter ska lämnas in senast kl. 13.00, lokal tid Bryssel, den 1 december före kvotåret i fråga.

3.   Efter kontroll av dokumenten ska medlemsstaterna, senast den tionde arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar löpt ut, till kommissionen meddela de sammanlagda kvantiteterna i ansökningarna.

Artikel 11 i förordning (EG) nr 1301/2006 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 i den förordningen.

Artikel 4

1.   Importrättigheter ska tilldelas mellan den sjunde och sextonde arbetsdagen efter det att den meddelandeperiod som avses i artikel 3.3 första stycket har löpt ut.

2.   Om den fördelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 resulterar i en kvantitet på under 50 djur per ansökan, ska importrättigheter för partier på 50 djur fördelas av de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 50 djur, ska denna kvantitet utgöra ett enda parti.

3.   Om tillämpningen av punkt 2 leder till att det beviljas färre importrättigheter än vad aktörerna ansökt om ska den säkerhet som ställts enligt artikel 5.1 frisläppas proportionellt och utan dröjsmål.

Artikel 5

1.   Det ska fastställas en säkerhet på 3 euro per djur för importrättigheterna. Säkerheten ska ställas till den behöriga myndigheten tillsammans med ansökan om importrättigheter.

2.   Importlicenser ska sökas för den kvantitet som tilldelats. Denna förpliktelse ska vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 19.2 i genomförandeförordning (EU) nr 282/2012.

3.   Om tillämpningen av den fördelningskoefficient som avses i artikel 4.2 leder till att det beviljas färre importrättigheter än vad aktörerna har ansökt om, ska säkerheten frisläppas proportionellt och utan dröjsmål.

Artikel 6

1.   För att de tilldelade kvantiteterna ska få importeras, krävs det att en eller flera importlicenser uppvisas.

2.   Ansökningar om licenser får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande har ansökt om och beviljats importrättigheter inom tullkvoten.

Varje utfärdad importlicens ska leda till en motsvarande minskning av de beviljade importrättigheterna, och den säkerhet som ställts enligt artikel 5.1 ska frisläppas proportionellt och utan dröjsmål.

3.   Importlicenser ska utfärdas efter ansökan från den aktör som har erhållit importrättigheterna och ska utfärdas i dennes namn.

4.   Ansökan om importlicens, och själva licensen, ska innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8, ursprungslandet och angivelsen ”ja” markerad med ett kryss.

b)

I fält 16, ett eller flera av följande KN-nummer:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 med en vikt högre än 160 kg eller ex 0102 90 91 med en vikt högre än 160 kg.

c)

I fält 20, tullkvotens löpnummer (09.4203) och minst en av uppgifterna i bilaga I.

Licensen ska medföra skyldighet att importera från Schweiz.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 8.1 i förordning (EG) nr 376/2008 ska importlicenser som utfärdats i enlighet med den här förordningen inte kunna överlåtas.

2.   Ett villkor för importlicensens beviljande ska vara att det har ställts en säkerhet på 20 euro per djur bestående av

a)

den säkerhet på 3 euro som anges i artikel 5.1 och

b)

ett belopp på 17 euro som den sökande ska lämna in tillsammans med sin licensansökan.

3.   Enligt artikel 48.1 i förordning (EG) nr 376/2008 ska hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som gäller den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

4.   Utan hinder av bestämmelserna i kapitel III avsnitt 4 i förordning (EG) nr 376/2008 får säkerheten inte frisläppas förrän bevis har uppvisats på att licensinnehavaren har varit kommersiellt och logistiskt ansvarig för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren. Ett sådant bevis ska minst omfatta följande:

a)

Handelsfakturan i original eller en bestyrkt kopia utfärdad i licensinnehavarens namn av säljaren eller dennes företrädare, vilka båda ska vara etablerade i Schweiz, samt licensinnehavarens betalningsbevis eller bevis för att licensinnehavaren har öppnat en ouppsägbar remburs till förmån för säljaren.

b)

Transportdokumentet, som ska vara utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.

c)

Bevis för att varorna har deklarerats för övergång till fri omsättning med uppgift om licensinnehavarens namn och adress och att denne är mottagare.

Artikel 8

Om inte annat följer av bestämmelserna i den här förordningen, ska förordningarna (EG) nr 1301/2006, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 382/2008 tillämpas.

Artikel 9

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen

a)

senast den 28 februari efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdades under föregående tullkvotsperiod,

b)

senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod och även om inga ansökningar har lämnats in, de produktkvantiteter som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade i importlicenserna, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

2.   Senast den 30 april efter slutet av varje tullkvotsperiod ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1301/2006.

3.   I fråga om de meddelanden som avses i punkterna 1 och 2 ska kvantiteterna anges per djur och per produktkategori enligt bilaga V till förordning (EG) nr 382/2008.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 2172/2005 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Se bilaga II.

(4)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EUT L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  EUT L 92, 30.3.2012, s. 4.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 6.4 c

:

På bulgariska

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

På spanska

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

På tjeckiska

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

På danska

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

På tyska

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

På estniska

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

På grekiska

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

På engelska

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

På franska

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

På italienska

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

På lettiska

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

På litauiska

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

På ungerska

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

På maltesiska

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

På nederländska

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

På polska

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

På portugisiska

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

På rumänska

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

På slovakiska

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

På slovenska

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

På finska

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

På svenska

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2172/2005

(EUT L 346, 29.12.2005, s. 10)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1869/2006

(EUT L 358, 16.12.2006, s. 49)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2006

(EUT L 408, 30.12.2006, s. 27)

Endast artikel 8 och bilaga IX

Kommissionens förordning (EG) nr 749/2008

(EUT L 202, 31.7.2008, s. 37)

Endast artikel 3

Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2008

(EUT L 338, 17.12.2008, s. 37)

 


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2172/2005

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.4

Artikel 2.2

Artikel 3.2

Artikel 3.1

Artikel 3.3 första stycket

Artikel 3.2

Artikel 3.3 andra stycket

Artikel 3.5

Artikel 3.3

Artiklarna 4, 5 och 6

Artiklarna 4, 5 och 6

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.3

Artikel 7.2

Artikel 7.5

Artikel 7.3

Artikel 7.6

Artikel 7.4

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 8a.1

Artikel 9.1

Artikel 8a.2 första och andra styckena

Artikel 9.2

Artikel 8a.3

Artikel 9.3

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/45


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1224/2012

av den 18 december 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), särskilt artikel 92, och

av följande skäl:

(1)

För att ta hänsyn till vissa lagändringar i några medlemsstater eller deras önskan att förenkla tillämpningen av systemet för samordning enligt förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 har medlemsstaterna inkommit med en begäran till administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen om ändring av vissa bilagor till förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009.

(2)

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har godkänt de föreslagna ändringarna och lagt fram förslag till kommissionen om tekniska ändringar av bilagorna.

(3)

Kommissionen kan godta de berörda förslagen.

(4)

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Följande nya avsnitt ska läggas till efter avsnittet ”LETTLAND”:

”UNGERN

Från och med den 1 januari 2012 i enlighet med lag CXCI från 2011 om förmåner för personer med förändrad arbetsförmåga och ändringar av vissa andra akter:

a)

Rehabiliteringsförmån.

b)

Invaliditetsförmån.

SLOVAKIEN

Invaliditetspension för en person som blivit invalidiserad som barn eller före 26 års ålder under doktorandstudier på heltid och som alltid anses ha fullgjort den försäkringsperiod som krävs (artiklarna 70.2, 72.3 samt 73.3 och 73.4 i lag nr 461/2003 om socialförsäkringar, i dess ändrade lydelse).”

b)

I avsnittet ”SVERIGE” ska ”(lag 1962:381, ändrad genom lag 2001:489)” ersättas med ”(34 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).”

c)

Avsnittet ”FÖRENADE KUNGARIKET” ska ersättas med följande:

”FÖRENADE KUNGARIKET

Sysselsättningsstöd och bistånd

a)   Storbritannien

Del 1 av Welfare Reform Act 2007.

b)   Nordirland

Del 1 av Welfare Reform Act (Nordirland) 2007.”

2.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I del I ska avsnittet ”ÖSTERRIKE” ändras på följande sätt:

i)

Led c ska ersättas med följande: ”c) Alla ansökningar om efterlevandepension grundad på ett pensionskonto enligt lagen om allmän pension (APG) av den 18 november 2004, med undantag för fall enligt del 2.”

ii)

Följande led ska läggas till som led g: ”g) Alla ansökningar om förmåner enligt lagen om registrerad försäkring av den 3 februari 1972 – NVG 1972.”

b)

I del 1 ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

a)

Ansökningar om garantipension i form av ålderspension (66–67 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).

b)

Ansökningar om garantipension i form av omställningspension (81 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).”

c)

I del 2 ska följande nya avsnitt läggas till efter avsnittet ”BULGARIEN”:

”DANMARK

a)

Privata pensioner.

b)

Förmåner vid dödsfall (intjänade på grundval av avgifterna till Arbejdsmarkedets Tillægspension för tiden före den 1 januari 2002).

c)

Förmåner vid dödsfall (intjänade på grundval av avgifterna till Arbejdsmarkedets Tillægspension för tiden efter den 1 januari 2002) med hänvisning till den konsoliderade lagen om Arbejdsmarkedets Tillægspension 942:2009.”

d)

I del 2 ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

Inkomstpension och premiepension (62 och 64 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).”

3.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

I del I i avsnittet ”SVERIGE” ska ”(lag 1962:381)” ersättas med ”(34 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).”

b)

I del II i avsnittet ”SLOVAKIEN” ska led b utgå.

c)

I del II ska avsnittet ”SVERIGE” ersättas med följande:

”SVERIGE

Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (35 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110))

Änkepension som beräknas på grundval av tillgodoräknade försäkringsperioder (84 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 987/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga 1 i avsnittet ”SPANIEN–PORTUGAL” ska led a utgå.

2.

Bilaga 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitten ”ITALIEN” och ”MALTA” ska utgå.

b)

Det nya avsnittet ”CYPERN” ska läggas till efter avsnittet ”SPANIEN”.

3.

I bilaga 5 ska det nya avsnittet ”DANMARK” läggas till efter avsnittet ”TJECKIEN”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1225/2012

av den 18 december 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1226/2012

av den 18 december 2012

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 533/2007 öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 för delperioden 1 januari–31 mars 2013 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125, 15.5.2007, s. 9.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2013–31.3.2013

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/51


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1227/2012

av den 18 december 2012

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 539/2007 öppnades tullkvoter för import av ägg och äggalbumin.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 för delperioden 1 januari–31 mars 2013 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är större än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 539/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 19.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2013–31.3.2013

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1228/2012

av den 18 december 2012

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av december 2012 för delperioden 1 januari–31 mars 2013 avser, för vissa kvoter, kvantiteter som är större än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas genom att en tilldelningskoefficient fastställs som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de ansökningar om importlicens som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 47.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.1.2013–31.3.2013

(%)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


BESLUT

19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/55


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 17 december 2012

om tillstånd för Bulgarien och Rumänien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2012/794/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 25 maj 2011 begärde Bulgarien och Rumänien tillstånd att få avvika från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG, som reglerar det territoriella tillämpningsområdet för det direktivet, när det gäller underhåll, reparation och uttag av brotullar med avseende på gränsbron över Donau mellan Vidin (Bulgarien) och Calafat (Rumänien) (nedan kallad begäran om avvikelse). Bulgarien och Rumänien ersatte delvis begäran om avvikelse genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 7 mars 2012.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG översände kommissionen begäran om avvikelse till övriga medlemsstater genom en skrivelse av den 17 juli 2012; däremot underrättades Spanien genom en skrivelse av den 18 juli 2012. Genom en skrivelse av den 19 juli 2012 underrättade kommissionen Bulgarien och Rumänien om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna bedöma begäran om avvikelse.

(3)

När det gäller brons underhåll och reparation innebär begäran om avvikelse att territorialgränsen mellan Bulgarien och Rumänien ska anses gå mitt på bron.

(4)

När det gäller uppbörden av brotullar vid passering av bron, innebär begäran om avvikelse att bron i hela sin längd ska anses ligga på den medlemsstats territorium där transitresan påbörjas. Sålunda kommer enbart bulgarisk mervärdesskatt att debiteras på hela brotullen för alla resor som startar på den bulgariska sidan. På samma sätt kommer endast rumänsk mervärdesskatt att debiteras på resor som startar på den rumänska sidan.

(5)

Utan sådana avvikelser skulle ett fastställande av platsen för leverans av underhåll, reparation och brotullsbetalning för det första innebära att man måste exakt fastställa territorialgränsen ovanför floden Donau, vilket i praktiken skulle bli mycket svårt för de berörda beskattningsbara personerna. För det andra, vad gäller tilldebitering, skulle både bulgarisk och rumänsk mervärdesskatt behöva debiteras den brotull som tas ut för en enkel resa över bron. Avvikelsen syftar därför till att förenkla uppbörden av den tillämpliga mervärdesskatten.

(6)

Eftersom begäran om avvikelse rör det territoriella tillämpningsområdet för mervärdesskatteändamål, vilket inte bör ändras i framtiden, bör begäran om avvikelse godkännas tills vidare.

(7)

Avvikelsen kommer bara att få en försumbar effekt på den totala skatteuppbörden i sista konsumtionsledet och kommer inte att negativt påverka unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG får Bulgarien och Rumänien tillåtelse att tillämpa de avvikelser som anges i artiklarna 2 och 3 i detta beslut när det gäller underhåll, reparation och uttag av brotullar med avseende på gränsbron över floden Donau mellan Vidin (Bulgarien) och Calafat (Rumänien).

Artikel 2

För att fastställa platsen för beskattningsbara transaktioner rörande underhåll eller reparation av gränsbron ska territorialgränsen anses gå mitt på denna gränsbro, när det gäller leverans av varor och tillhandahållande av tjänster, gemenskapsinterna förvärv och import av varor avsedda för nämnda underhåll eller reparation.

Artikel 3

För att fastställa platsen för skattepliktiga transaktioner rörande brotullen ska gränsbron i hela sin längd anses ligga på den medlemsstats territorium där transitresan påbörjas.

Artikel 4

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien och till Rumänien.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 12 december 2012

om fastställande av typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

[delgivet med nr C(2012) 9181]

(Text av betydelse för EES)

(2012/795/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (1), särskilt artikel 72.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har utarbetat frågeformulär för att närmare ange vilken information medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomförandet av direktiv 2010/75/EU under perioden 2013–2016.

(2)

Det bör krävas att medlemsstaterna lämnar in svar på ett frågeformulär som endast omfattar år 2013 för att rapportera vilka åtgärder de har vidtagit för att genomföra de krav i direktiv 2010/75/EU som inte redan gällde enligt rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin (2), rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin (3), rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin (4), rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (7) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (8) innan dess att de upphävdes genom direktiv 2010/75/EU.

(3)

Det bör också krävas att medlemsstaterna lämnar in svar på ett frågeformulär för att rapportera för perioden 2013–2016 om representativa uppgifter om utsläpp och andra former av förorening, om gränsvärden för utsläpp, om tillämpningen av artiklarna 14 och 15 i direktiv 2010/75/EU och om framstegen när det gäller utveckling och tillämpning av ny teknik i enlighet med artikel 27, så att kommissionen kan samla information om generella tillämpningsåtgärder (modul 1), etablera en informationskälla om enskilda installationer som är anpassad till det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar (modul 2), bekräfta att bästa tillgängliga teknik har använts korrekt (modul 3) och kontrollera att sektoriella minimikrav tillämpas (modul 4).

(4)

Enligt artikel 72.1 i direktiv 2010/75/EU ska medlemsstaterna tillhandahålla informationen i ett elektroniskt format.

(5)

För att se till att medlemsstaternas information är konsekvent och enhetlig bör kommissionen, med bistånd av Europeiska miljöbyrån, ta fram ett särskilt elektroniskt rapporteringsformat.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 75.1 i direktiv 2010/75/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaternas rapportering

Medlemsstaterna ska för Europeiska kommissionen göra information tillgänglig om genomförandet av direktiv 2010/75/EU genom att besvara frågeformulären i bilagorna I och II till detta beslut och med användning av det särskilda elektroniska format som ska tas fram för denna rapportering.

Svaret på frågeformuläret i bilaga I ska lämnas in senast den 30 september 2014.

Svaret på frågeformuläret i bilaga II ska lämnas in senast den 30 september 2017.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2012.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  EGT L 54, 25.2.1978, s. 19.

(3)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 1.

(4)  EGT L 409, 31.12.1992, s. 11.

(5)  EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.

(6)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(7)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.

(8)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.


BILAGA I

Frågeformulär om genomförandet av direktiv 2010/75/EU som avses i artikel 1 andra stycket

Allmänt:

a)

Svaren på detta frågeformulär ska omfatta perioden 7 januari 2013–31 december 2013.

b)

Om en fråga avser information om parametrar som varierar över tid bör svaret ange situationen den 31 december 2013.

c)

I svaren på nedanstående frågor ska information endast lämnas om de ändringar som medlemsstaterna har gjort för att genomföra de bestämmelser i direktiv 2010/75/EU som anges i artikel 80.1 i det direktivet.

d)

I detta frågeformulär ska ”medlemsstatens politik eller riktlinjer” förstås som alla befintliga genomförandeåtgärder som tagits fram eller tillämpas på nationell, regional eller lokal nivå. Om en medlemsstat önskar ta med information om lagstiftning som införlivar direktiv 2010/75/EU med nationell lagstiftning måste den ändå uppfylla kraven i artikel 80.2 i direktiv 2010/75/EU.

1.   Bristande efterlevnad (artikel 8)

Vilka kriterier kan användas för att avgöra om en överträdelse av tillståndsvillkoren ”innebär en omedelbar fara för människors hälsa eller hotar att omedelbart medföra betydande skadeverkningar för miljön”?

2.   Tillståndsvillkor (artikel 14)

Lämna en sammanfattning av medlemsstatens politik eller riktlinjer i följande frågor och, om texter finns tillgängliga på internet, en länk till sådana texter:

2.1

Hur säkerställs det att BAT-slutsatserna används som referens vid fastställande av tillståndsvillkor (artikel 14.3)?

2.2

Hur kan behöriga myndigheter fastställa strängare tillståndsvillkor än de som går att uppnå genom användning av bästa tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatserna (artikel 14.4)?

3.   Gränsvärden för utsläpp, likvärdiga parametrar och tekniska åtgärder (artikel 15)

Lämna en sammanfattning av medlemsstatens politik eller riktlinjer i följande frågor och, om texter finns tillgängliga på internet, en länk till sådana texter:

3.1

Hur fastställs gränsvärden för utsläpp i förhållande till ”utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik” enligt BAT-slutsatserna (artikel 15.3)?

3.2

Hur beviljas undantag från artikel 15.3 (artikel 15.4)?

3.3

Hur görs den kostnads- och nyttoanalys som ligger till grund för sådana undantag och vad anses vara ”oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljövinsterna” (artikel 15.4)?

3.4

Finns det några begränsningar när det gäller undantagens omfattning eller varaktighet (artikel 15.4)?

3.5

Hur beviljas tillfälliga undantag från kraven i artikel 11 a och b och i artikel 15.2 och 15.3, för utprovning och användning av ny teknik (artikel 15.5)?

4.   Krav på kontroll (artikel 16)

Lämna en sammanfattning av medlemsstatens politik eller riktlinjer i följande frågor och, om texter finns tillgängliga på internet, en länk till sådana texter:

4.1

Hur säkerställs det att BAT-slutsatserna ligger till grund för krav på kontroll i tillstånd (artikel 16.1)?

4.2

Hur fastställs frekvensen av de periodiska kontrollerna av mark och grundvatten (artikel 16.2)?

4.3

Hur används en ”systematisk bedömning av föroreningsrisken” för att berättiga att kontroller av mark och grundvatten sker mer sällan än föreskrivet (artikel 16.2)?

5.   Generella bindande regler (artikel 17)

Om generella bindande regler används för att genomföra direktiv 2010/75/EU, ange följande:

5.1

Vilka krav, verksamheter (som förtecknas i bilaga I till direktiv 2010/75/EU) och föroreningar omfattas av de generella bindande reglerna?

5.2

Hur säkerställer generella bindande regler ”ett samordnat förfarande och en hög skyddsnivå för miljön motsvarande den som kan uppnås med enskilda tillståndsvillkor” (artikel 17.1)?

5.3

Hur säkerställs det att generella bindande regler ”baseras på bästa tillgängliga teknik” (artikel 17.2)?

5.4

Hur ”uppdateras generella bindande regler för att beakta utvecklingen av bästa tillgängliga teknik” (artikel 17.3)?

5.5

Vilka hänvisningar görs till direktiv 2010/75/EU när generella bindande regler offentliggörs (artikel 17.4)?

5.6

Om de generella bindande reglerna offentliggörs på internet, tillhandahåll en länk till dem.

6.   Utvecklingen av bästa tillgängliga teknik (artikel 19)

6.1

Hur följer behöriga myndigheter, eller hur hålls de underrättade om, offentliggörande av nya eller uppdaterade BAT-slutsatser?

6.2

Hur gör de behöriga myndigheterna denna information tillgänglig för den berörda allmänheten?

7.   Förnyad bedömning och uppdatering av villkoren i tillstånd (artikel 21)

Lämna en sammanfattning av medlemsstatens politik eller riktlinjer avseende följande aspekter på förnyad bedömning och uppdatering av tillståndsvillkor och, om texter finns tillgängliga på internet, en länk till sådana texter:

7.1

Vilka uppgifter begärs i regel från verksamhetsutövare vid en förnyad bedömning/uppdatering av tillståndsvillkor (artikel 21.2)?

7.2

Hur definieras och/eller fastställs en anläggnings ”huvudsakliga verksamhet” (artikel 21.3)?

7.3

Hur utlöses förnyad bedömning/uppdatering av tillståndsvillkoren i fall som rör betydande förorening, driftssäkerhet eller en ny eller reviderad miljökvalitetsnorm (artikel 21.5)?

8.   Nedläggning av verksamhet (artikel 22)

8.1

Hur beslutas för vilka verksamheter det krävs en statusrapport? Lämna särskilt uppgift om följande:

a)

Vilka verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2010/75/EU har typiskt sett ansetts innefatta ”användning, produktion eller utsläpp av relevanta farliga ämnen” (artikel 22.2)?

b)

Hur beaktas ”risken för förorening av mark och grundvatten inom anläggningens område” (artikel 22.2)?

c)

Vilken information ska verksamhetsutövare lämna i statusrapporten (artikel 22.2)?

d)

Hur har kommissionens riktlinjer om ”innehållet i statusrapporten” använts i detta sammanhang (artikel 22.2)?

8.2

Efter det att verksamheten definitivt har upphört:

a)

Hur bedömer verksamhetsutövare ”föroreningsstatusen i mark och grundvatten” (artikel 22.3)?

b)

Hur avgörs det om en anläggning har orsakat ”en betydande förorening […] i mark eller grundvatten” (artikel 22.3)?

c)

Hur avgörs det om en förorening av mark och grundvatten ”utgör en betydande risk för människors hälsa eller för miljön” (artikel 22.3)?

d)

Hur beslutas vilka nödvändiga åtgärder verksamhetsutövare måste vidta (artikel 22.3 och 22.4)?

9.   Miljötillsyn (artikel 23)

9.1

Vilka ”miljötillsynsplaner” har upprättats? Vad innehåller de? Var finns de tillgängliga för allmänheten? Om de har offentliggjorts på internet, ange en länk (artikel 23.2).

9.2

Vilka ”program för rutinmässig miljötillsyn” har upprättats? Vad innehåller de? Var finns de tillgängliga för allmänheten? Om de har offentliggjorts på internet, ange en länk (artikel 23.4).

9.3

Hur bedöms miljöriskerna vid anläggningar ”systematiskt”, i syfte att besluta om frekvensen för besök på plats? Lämna en sammanfattning och hänvisa till relevanta riktlinjer (artikel 23.4).

9.4

Under vilka omständigheter utförs ”icke-rutinmässig miljötillsyn” (artikel 23.5)?

9.5

Vilka uppgifter innehåller rapporterna om besök på plats normalt? Hur delges dessa rapporter verksamhetsutövaren? Var finns de tillgängliga för allmänheten? Finns det några omständigheter som medfört att sådana rapporter inte har offentliggjorts, med hänsyn till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (1) (artikel 23.6)?

9.6

Vilka mekanismer finns det för att se till att verksamhetsutövare vidtar alla ”nödvändiga åtgärder” som anges i rapporten (artikel 23.6)?

10.   Tillgång till information och allmänhetens deltagande (artikel 24)

10.1

Hur ges allmänheten ”på ett tidigt stadium […] tillfälle att på ett effektivt sätt” delta i beslutsförfaranden om meddelande/uppdatering av tillståndsvillkor, särskilt när undantag enligt artikel 15.4 föreslås (artikel 24.1)?

10.2

Hur görs information tillgänglig för allmänheten (artikel 24.2 och 24.3)?

10.3

Finns all relevant information tillgänglig på internet (artikel 24.2 a, b och f samt artikel 24.3 a)?

11.   Ny teknik (artikel 27)

Hur främjar medlemsstaterna utvecklingen och tillämpningen av ny teknik, i synnerhet den nya teknik som fastställs i BAT- referensdokument (artikel 27.1)?


(1)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.


BILAGA II

Frågeformulär om genomförandet av direktiv 2010/75/EU som avses i artikel 1 tredje stycket

Allmänt:

a)

Detta frågeformulär omfattar perioden 7 januari 2013–31 december 2016.

b)

Om en fråga avser information om parametrar som varierar över tid bör svaret ange situationen den 31 december 2016.

MODUL 1 –   UPPDATERING RÖRANDE GENOMFÖRANDE

Anmärkning till modul 1:

Dessa frågor avser anläggningar som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU.

1.   Genomförande – ändringar

Har några större ändringar i genomförandet av direktiv 2010/75/EU skett sedan föregående rapporteringsperiod, jämfört med den information som lämnades som svar på frågeformuläret för den första rapporteringen enligt direktivet om industriutsläpp? Om så är fallet, lämna en uppdatering som beskriver ändringarna och skälen för dem, med hänvisningar i tillämpliga fall.

2.   Genomförande – problem

Har tillämpningen av de lagar och andra författningar som antagits i enlighet med artikel 80.1 inneburit några problem? Om så är fallet, beskriv problemen och skälen för dem.

MODUL 2 –   INFORMATION OM ENSKILDA ANLÄGGNINGAR

Anmärkning till modul 2:

Hänvisningar till annan EU-lagstiftning görs endast för att ange att det finns inbördes samverkan. De är inte avsedda att kartlägga de exakta beröringspunkterna mellan anläggningar som omfattas av de olika reglerna.

3.   Lämna följande information för alla anläggningar som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU:

3.1   Generell information:

 

Område

Beskrivning

3.1.1

Anläggningens referensnummer

Unikt identifieringsnummer för anläggningen, för tillämpningen av direktiv 2010/75/EU

3.1.2

Referensnummer för anläggning som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (1) (ej obligatoriskt)

Om anläggningen helt eller delvis omfattas av förordning (EG) nr 166/2006, ange det identifieringsnummer som används för rapportering enligt den förordningen.

3.1.3

Referensnummer för anläggning som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (2) (ej obligatoriskt)

Om anläggningen helt eller delvis omfattas av direktiv 2012/18/EU, ange det unika identifieringsnummer som används i SPIRS-systemet (Seveso Plant Information Retrieval System).

3.1.4

Referensnummer för anläggning som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (3) (ej obligatoriskt)

Om anläggningen helt eller delvis omfattas av direktiv 2003/87/EG, ange det unika registreringsnummer som används i EU:s transaktionsförteckning.

3.1.5

Anläggningens namn

Om möjligt i ett format som överensstämmer med fältet ”Industrienhetens namn”, som används vid rapportering enligt förordning (EG) nr 166/2006.

3.1.6

Verksamheter som omfattas av direktiv 2010/75/EU

Alla verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2010/75/EU och som bedrivs i anläggningen.

3.1.7

Andra relevanta kapitel i direktiv 2010/75/EU

Ange vilka av kapitlen III, IV, V och VI i direktiv 2010/75/EU som också är tillämpliga på anläggningen (eller delar av den).


3.2   Kontaktuppgifter:

 

Område

Beskrivning

3.2.1

Verksamhetsutövarens namn

Om möjligt i ett format som överensstämmer med fältet ”Moderbolagets namn”, som används vid rapportering enligt förordning (EG) nr 166/2006.

3.2.2

Anläggningens adress – gatuadress, ort, postnummer och land

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (4), och om möjligt i ett format som överensstämmer med fälten ”Gatuadress”, ”ort”, ”postnummer” och ”land”, som används vid rapportering enligt förordning (EG) nr 166/2006.

3.2.3

Anläggningens latitud/longitud

I enlighet med direktiv 2007/2/EG och om möjligt i ett format som överensstämmer med fältet ”Platsens koordinater”, som används vid rapportering enligt förordning (EG) nr 166/2006.


3.3   Behöriga myndigheter:

 

Område

Beskrivning

3.3.1

Behörig myndighet för beviljande av tillstånd

Den behöriga myndighetens eller de behöriga myndigheternas namn och e-postadress.

3.3.2

Behörig myndighet för tillsyn och kontroll av efterlevnad

Den behöriga myndighetens eller de behöriga myndigheternas namn och e-postadress.

3.3.3

Totalt antal besök på plats av behöriga myndigheter (artikel 23.4)

Totalt antal per år för vart och ett av åren 2013, 2014, 2015 och 2016.


3.4   Information om tillstånd:

 

Område

Beskrivning

3.4.1

Internetlänk till löpande tillstånd

Enligt artikel 24.2

3.4.2

Är anläggningen föremål för ett undantag enligt artikel 15.4?

Ja/Nej

3.4.3

Har en statusrapport utarbetats enligt artikel 22?

Ja/Nej

MODUL 3 –   SEKTORIELLA ASPEKTER

Anmärkning till modul 3:

Denna modul omfattar anläggningar avseende vilka offentliggjorda beslut om BAT-slutsatser har gett upphov till förnyad bedömning/uppdatering av tillstånd under rapporteringsperioden, dvs. anläggningar vars huvudsakliga verksamhet omfattas av

kommissionens genomförandebeslut 2012/134/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande tillverkning av glas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (5), eller

kommissionens genomförandebeslut 2012/135/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande järn- och ståltillverkning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (6).

4.   Tillståndsvillkor (artikel 14)

Har några andra informationskällor än BAT-slutsatser använts som referens vid fastställande av tillståndsvillkoren (artikel 14.3)?

5.   Strängare tillståndsvillkor (artiklarna 14.4 och 18)

5.1

Vilka miljökvalitetsnormer har ställt högre krav än vad som kan uppnås genom användning av bästa tillgängliga teknik och vilka ytterligare åtgärder har angetts i tillstånden (artikel 18)?

5.2

Lämna exempel på andra situationer där de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 14.4 har fastställt strängare tillståndsvillkor än de som går att uppnå genom användning av bästa tillgängliga teknik.

6.   Fastställande av tillståndsvillkor i avsaknad av relevanta BAT-slutsatser (artikel 14.5 och 14.6)

6.1

Beskriv förfarandet för (och lämna exempel på) fastställande av tillståndsvillkor

a)

på grundval av en bästa tillgänglig teknik som inte beskrivs i någon av de relevanta BAT-slutsatserna (artikel 14.5),

b)

på grundval av bästa tillgängliga teknik som fastställts i samråd med verksamhetsutövaren eftersom BAT-slutsatserna inte omfattar ”en verksamhet eller en typ av produktionsprocess som bedrivs i en anläggning” eller inte ”behandlar alla potentiella miljöeffekter av verksamheten eller processen” (artikel 14.6).

6.2

För exemplen enligt ovan, ange följande:

a)

Varför informationen i BAT-slutsatserna inte var tillämplig.

b)

Vilka ytterligare informationskällor som använts för att fastställa bästa tillgängliga teknik.

c)

Hur de kriterier som anges i bilaga III till direktiv 2010/75/EU har beaktats särskilt?

7.   Gränsvärden för utsläpp, likvärdiga parametrar och tekniska åtgärder (artikel 15)

7.1

Ange följande i fråga om tillstånd där ett eller flera gränsvärden för utsläpp skiljer sig från de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik vad beträffar värden, tidsperioder och referensvillkor (artikel 15.3 b):

a)

Beskriv arten av dessa andra gränsvärden för utsläpp och lämna exempel.

b)

Lämna, med hjälp av den sammanfattning som avses i artikel 14.1 d ii, exempel som visar hur utsläppskontroll har använts för att ”säkerställa att utsläppen under normala driftsförhållanden inte är högre än de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik” (artikel 15.3 andra stycket).

7.2

Ange följande för alla anläggningar där ett undantag enligt artikel 15.4 har beviljats:

a)

Utsläppskällor som omfattas av ett undantag.

b)

Utsläppsnivåer motsvarande bästa tillgängliga teknik som omfattas av ett undantag.

c)

Faktiska gränsvärden för utsläpp.

d)

Eventuell(a) övergångsperiod(er) som beviljats för att följa artikel 15.3.

e)

Webbplats(er) med information om tillämpningen av undantag enligt artikel 15.4 (artikel 24.2 f).

7.3

Har tillfälliga undantag beviljats för utprovning och användning av ny teknik (artikel 15.5)?

8.   Krav på kontroll (artikel 16)

8.1

Vilka kontrollfrekvenser har i allmänhet fastställts i tillstånd för utsläpp till luft, vatten eller mark/grundvatten och för andra relevanta driftsparametrar?

8.2

Hur har BAT-slutsatser använts för att fastställa frekvenserna?

9.   Förnyad bedömning och uppdatering av tillståndsvillkor (artikel 21)

Ange följande för alla förnyade bedömningar som inte slutförts den 8 mars 2016:

a)

Anläggningarnas namn och tillståndens referensnummer.

b)

Skälen för att den förnyade bedömningen inte slutförts.

c)

Det datum då den förnyade bedömningen kommer att vara slutförd.

10.   Övrigt

Lämna eventuella synpunkter om andra praktiska problem som uppstått vid användningen av BAT-slutsatserna för de två sektorer som omfattas av modul 3.

MODUL 4 –   MINIMIKRAV

11.   Avfallsförbränning och samförbränning

För anläggningar som omfattas av kapitel IV i direktiv 2010/75/EU:

11.1

Ange de anläggningar avseende vilka de behöriga myndigheterna har godkänt villkor enligt artikel 51.1, 51.2 eller 51.3 och vilka faktiska villkor som godkänts samt resultaten av kontroller som gjorts i detta hänseende (artikel 51.4).

11.2

Lämna för varje avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning med en kapacitet på 2 ton per timme eller mer följande uppgifter:

a)

Information om anläggningens funktion och kontrollen av den.

b)

En redogörelse för förbrännings- eller samförbränningsprocessens förlopp (ange drifttimmar och, i tillämpliga fall, antal och sammanlagd varaktighet av haverier).

c)

Nivåer för utsläpp till luft och vatten jämfört med gränsvärdena för utsläpp.

d)

En beskrivning av hur denna information har gjorts tillgänglig för allmänheten, med en länk till eventuella webbplatser som skapats för detta ändamål (artikel 55.2).

12.   Utsläpp av lösningsmedel

För anläggningar som omfattas av kapitel V i direktiv 2010/75/EU:

12.1

Om medlemsstaterna har valt att använda en minskningsplan (som beskrivs i del 5 i bilaga VII) i stället för gränsvärden för utsläpp, vilka framsteg har gjorts mot att uppnå en motsvarande utsläppsminskning (artikel 59.1 b)?

12.2

Ange vilka anläggningar som omfattas av undantag som beviljats i enlighet med artikel 59.2 eller artikel 59.3, och skälen för att bevilja undantagen.


(1)  EUT L 33, 4.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 197, 24.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(4)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

(5)  EUT L 70, 8.3.2012, s. 1.

(6)  EUT L 70, 8.3.2012, s. 63.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/66


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 17 december 2012

om ett tredje ekonomiskt bidrag från unionen i enlighet med rådets direktiv 2000/29/EG för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod)

[delgivet med nr C(2012) 9356]

(Endast den portugisiska texten är giltig)

(2012/796/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 23.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2006/923/EG (2) godkändes ett ekonomiskt bidrag från unionen för ett åtgärdsprogram som lagts fram av Portugal för att 2006 och 2007 bekämpa spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) till andra medlemsstater. Åtgärderna omfattade att upprätta en skyddszon där man avlägsnat alla värdträd för tallvedsnematodens vektor, nedan kallad skyddszon.

(2)

Det ekonomiska bidrag som beviljas genom beslut 2006/923/EG bygger på det program som Portugal lämnade in till kommissionen den 28 juli 2006 och som omfattar ytterligare åtgärder mot tallvedsnematoden och ett budgetförslag för programmet.

(3)

I juni 2008 gjordes slutbetalningarna till Portugal för de åtgärder som fastställs i beslut 2006/923/EG.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2011/851/EU (3) beviljas ett extra ekonomiskt bidrag på 3 986 138,36 euro till Portugal för att täcka de stödberättigade utgifter som överskrider den ursprungliga uppskattningen i juli 2006.

(5)

Vid tidpunkten för unionens extra ekonomiska bidrag innefattade Portugals yrkande inte alla utgifter för att upprätta skyddszonen.

(6)

I en skrivelse av den 5 december 2011 introducerade portugisiska myndigheter ett reviderat yrkande på 15 000 932,08 euro. Det yrkandet innefattade 4 915 405,87 euro som inte hade betalats ut vid tidpunkten för den tidigare granskningen i juli 2010 (granskning SANCO/10/2010) och inte kunde anses vara stödberättigande då. Resten av det nya yrkandet utgörs av kostnader för fällning av ett ökat antal stora barrträd och en separat utgift för eliminering av små barrträd.

(7)

I mars 2012 granskade kommissionen de uppgifter som Portugal lämnat den 5 december 2011. Efter att alla styrkande handlingar granskats vad gäller det extra yrkandet, och utifrån rapporten från den granskningen, konstaterade kommissionen att ett bidragsberättigande belopp på endast 5 044 839,72 euro för betalade fakturor (inklusive kostnader för samordning) kunde tas i beaktande. Resten av de redovisade utgifterna har inte bedömts berättigade till medfinansiering eftersom de avser utgifter som redan har medfinansierats genom genomförandebeslut 2011/851/EU (2 024 128,16 euro) och utgifter på 7 931 964,20 euro som rör små träd, vars nödvändighet inte har motiverats tillräckligt av Portugal.

(8)

Eftersom de åtgärder som omfattades av det extra yrkandet är av samma slag och har samma syfte som åtgärderna i beslut 2006/923/EG, bör samma procentsats beviljas som för det ekonomiska bidraget från unionen i det beslutet, dvs. 75 %.

(9)

I enlighet med artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4) ska växtskyddsåtgärder finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. För finansiell kontroll av dessa åtgärder ska artiklarna 9, 36 och 37 i ovannämnda förordning tillämpas.

(10)

I enlighet med artikel 75 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) och artikel 90.1 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) ska ett utgiftsåtagande från unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut som fattas av den institution eller de myndigheter till vilken ansvaret för sådana beslut delegerats och som anger huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör.

(11)

Det aktuella beslutet utgör ett finansieringsbeslut för de utgifter som anges i ansökningen om medfinansiering som lagts fram av Portugal.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Princip

Härmed godkänns ett tredje ekonomiskt bidrag från unionen för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att upprätta en skyddszon och för att bekämpa tallvedsnematoden.

Artikel 2

Storleken på det ekonomiska bidraget från unionen

Det högsta ekonomiska bidraget från unionen enligt artikel 1 ska uppgå till 3 783 629,79 euro.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2012.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 354, 14.12.2006, s. 42.

(3)  EUT L 335, 17.12.2011, s. 107.

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


19.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 december 2012

om ändring av beslut 2009/336/EG om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003

(2012/797/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4 i kommissionens beslut 2009/336/EG om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (2) har genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (nedan kallat genomförandeorganet) i uppgift att förvalta unionens verksamhet inom utbildning, audiovisuella medier och kultur.

(2)

Genom beslut nr 1041/2009/EG (3) inrättade Europaparlamentet och rådet ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) för tiden 1 januari 2011–31 december 2013.

(3)

Med hänsyn till genomförandeorganets erfarenhet vill kommissionen till genomförandeorganet delegera förvaltningen av detta nya program samt förvaltningen av projekt som, även om de ingår i genomförandeorganets aktuella behörighetsområden, kan finansieras via andra bestämmelser eller resurser. Det rör sig om projekt inom skolutbildning och ungdomsfrågor som kan finansieras via vissa instrument inom den europeiska grannskaps- och partnerskapspolitiken.

(4)

Dessutom avser kommissionen att anförtro genomförandeorganet nya uppgifter som rör det europeiska samarbetet i ungdomsfrågor.

(5)

Beslut 2009/336/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för genomförandeorganen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i beslut 2009/336/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Genomförandeorganet ska förvalta vissa delar av följande gemenskapsprogram:

1)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med stöd av bestämmelserna om bistånd till vissa länder i Central- och Östeuropa (Phare) som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3906/89 (4).

2)

Programmet för att stimulera utveckling och distribution av europeiska audiovisuella verk (Media II – Utveckling och distribution) (1996–2000), godkänt genom rådets beslut 95/563/EG (5).

3)

Utbildningsprogrammet för branschfolk inom den europeiska industrin för audiovisuella program (Media II – Utbildning) (1996–2000), godkänt genom rådets beslut 95/564/EG (6).

4)

Den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates (2000–2006), godkänd genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG (7).

5)

Den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning Leonardo da Vinci (2000–2006), godkänd genom rådets beslut 1999/382/EG (8).

6)

Gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom (2000–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG (9).

7)

Programmet Kultur 2000 (2000–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG (10).

8)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med stöd av bestämmelserna om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien (2000–2006) enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 (11).

9)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med stöd av bestämmelserna om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo (FN:s säkerhetsråds resolution 1244) (2000–2006), vilka godkänts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2666/2000 (12).

10)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med stöd av bestämmelserna om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, vilka godkänts genom rådets förordning (EG) nr 2698/2000 (13).

11)

Den tredje etappen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000–2006), godkänd genom rådets beslut 1999/311/EG (14).

12)

Projekt som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (2001–2005), vilket godkändes genom rådets beslut 2001/196/EG (15).

13)

Projekt som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (2001–2005), vilket godkändes genom rådets beslut 2001/197/EG (16).

14)

Programmet för att stimulera utveckling av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001–2006), godkänt genom rådets beslut 2000/821/EG (17).

15)

Utbildningsprogrammet för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG (18).

16)

Det fleråriga programmet för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen (eLearning-programmet) (2004–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2318/2003/EG (19).

17)

Gemenskapens åtgärdsprogram för att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (medborgardeltagande) (2004–2006), godkänt genom rådets beslut 2004/100/EG (20).

18)

Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet (2004–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG (21).

19)

Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område (2004–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG (22).

20)

Handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom kultur (2004–2006), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 792/2004/EG (23).

21)

Programmet för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredje land (Erasmus Mundus) (2004–2008), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2317/2003/EG (24).

22)

Projekt som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning (2006–2013), vilket godkändes genom rådets beslut 2006/910/EG (25).

23)

Projekt som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor (2006–2013), vilket godkändes genom rådets beslut 2006/964/EG (26).

24)

Handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG (27).

25)

Programmet Kultur (2007–2013), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG (28).

26)

Programmet Ett Europa för medborgarna som syftar till att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (2007–2013), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG (29).

27)

Programmet Ung och aktiv i Europa/Aktiv ungdom (2007–2013), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG (30).

28)

Stödprogrammet för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (2007–2013), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG (31).

29)

Programmet för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (Erasmus Mundus II) (2009–2013), godkänt genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1298/2008/EG (32).

30)

Programmet för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus) (2011–2013), inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1041/2009/EG (33).

31)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med stöd av bestämmelserna om bistånd till ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna i Asien, godkända inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 443/92 (34).

32)

Projekt inom högre utbildning och ungdomsfrågor som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i instrumentet för stöd inför anslutningen, upprättat genom rådets förordning (EG) nr 1085/2006 (35).

33)

Projekt inom skolutbildning och högre utbildning samt ungdomsfrågor som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 (36).

34)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med stöd av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 (37).

35)

Projekt inom högre utbildning och ungdomsfrågor som kan finansieras med stöd av bestämmelserna i finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier, upprättat genom rådets förordning (EG) nr 1934/2006 (38).

36)

Projekt inom högre utbildning som kan finansieras med medel ur Europeiska utvecklingsfonden, med tillämpning av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (rådets beslut 2003/159/EG (39)), ändrat genom avtalet undertecknat i Luxemburg den 25 juni 2005 (rådets beslut 2005/599/EG (40)).

2.   När det gäller förvaltningen av delar i de gemenskapsprogram som nämns i punkt 1 ska genomförandeorganet utföra följande uppgifter:

a)

Förvalta hela genomförandet av projekten som ett led i genomförandet av de gemenskapsprogram som organet ansvarar för, på grundval av det årliga arbetsprogram som gäller som finansieringsbeslut i samband med tilldelning av kontrakt och beviljande av bidrag inom utbildning, audiovisuella medier och kultur och som antagits av kommissionen, eller på grundval av särskilda finansieringsbeslut som antagits av kommissionen, och genomföra nödvändiga kontroller samt fatta relevanta beslut på grundval av kommissionens delegering.

b)

Anta de budgetdokument som krävs för att genomföra gemenskapsprogrammet såväl när det gäller inkomster som utgifter, samt på grundval av kommissionens delegering genomföra åtgärder som förvaltningen av gemenskapsprogrammen kräver, särskilt i samband med tilldelning av kontrakt och beviljande av bidrag.

c)

Samla in, analysera och till kommissionen överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för att styra genomförandet av gemenskapsprogrammen.

d)

Samla in, analysera och sprida information samt framställa studier och publikationer i samband med genomförandet på gemenskapsnivå av informationsnätet om utbildning i Europa (Eurydice) och insatser för att bättre förstå och lära känna ungdomsområdet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 101, 21.4.2009, s. 26.

(3)  EUT L 288, 4.11.2009, s. 10.

(4)  

(1)*

EGT L 375, 23.12.1989, s. 11.

(5)  

(2)*

EGT L 321, 30.12.1995, s. 25.

(6)  

(3)*

EGT L 321, 30.12.1995, s. 33.

(7)  

(4)*

EGT L 28, 3.2.2000, s. 1.

(8)  

(5)*

EGT L 146, 11.6.1999, s. 33.

(9)  

(6)*

EGT L 117, 18.5.2000, s. 1.

(10)  

(7)*

EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.

(11)  

(8)*

EGT L 12, 18.1.2000, s. 1.

(12)  

(9)*

EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

(13)  

(10)*

EUT L 311, 12.12.2000, s. 1.

(14)  

(11)*

EGT L 120, 8.5.1999, s. 30.

(15)  

(12)*

EGT L 71, 13.3.2001, s. 7.

(16)  

(13)*

EGT L 71, 13.3.2001, s. 15.

(17)  

(14)*

EGT L 336, 30.12.2000, s. 82.

(18)  

(15)*

EGT L 26, 27.1.2001, s. 1.

(19)  

(16)*

EUT L 345, 30.12.2003, s. 9.

(20)  

(17)*

EUT L 30, 4.2.2004, s. 6.

(21)  

(18)*

EUT L 138, 30.4.2004, s. 24.

(22)  

(19)*

EUT L 138, 30.4.2004, s. 31.

(23)  

(20)*

EUT L 138, 30.4.2004, s. 40.

(24)  

(21)*

EUT L 345, 30.12.2003, s. 1.

(25)  

(22)*

EUT L 346, 9.12.2006, s. 33.

(26)  

(23)*

EUT L 397, 30.12.2006, s. 14.

(27)  

(24)*

EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.

(28)  

(25)*

EUT L 372, 27.12.2006, s. 1.

(29)  

(26)*

EUT L 378, 27.12.2006, s. 32.

(30)  

(27)*

EUT L 327, 24.11.2006, s. 30.

(31)  

(28)*

EUT L 327, 24.11.2006, s. 12.

(32)  

(29)*

EUT L 340, 19.12.2008, s. 83.

(33)  

(30)*

EUT L 288, 4.11.2009, s. 10.

(34)  

(31)*

EGT L 52, 27.2.1992, s. 1.

(35)  

(32)*

EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(36)  

(33)*

EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(37)  

(34)*

EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(38)  

(35)*

EUT L 405, 30.12.2006, s. 37.

(39)  

(36)*