ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.342.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 342

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
14 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1195/2012 av den 13 december 2012 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) för slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Lyven) ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1196/2012 av den 13 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 9/2010 vad gäller den lägsta halten av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som fodertillsats för värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1197/2012 av den 13 december 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena acetamiprid, alfacypermetrin, Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxinil, klorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, kinoxifen, S-metolaklor, tepraloxidim, tiakloprid, tiram och ziram ( 1 )

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1198/2012 av den 13 december 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1199/2012 av den 13 december 2012 om fastställande av exportbidrag för ägg

33

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1200/2012 av den 13 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1201/2012 av den 13 december 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

38

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1202/2012 av den 13 december 2012 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

40

 

 

BESLUT

 

 

2012/778/EU

 

*

Rådets beslut av den 4 december 2012 om upphävande av beslut 2009/587/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Malta

43

 

 

2012/779/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 december 2012 om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

45

 

 

2012/780/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2012 om rätt till tillgång till det europeiska centrala upplag med säkerhetsrekommendationer och svaren på dessa som inrättats enligt artikel 18.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG ( 1 )

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (EUT L 274 av den 9.10.2012)

48

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270 av den 14.10.2010)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1194/2012

av den 12 december 2012

om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter att minska miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG föreskrivs att kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign om lämpligt ska införa genomförandeåtgärder och därvid börja med de produkter som ger stora möjligheter till en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, till exempel belysning i hushålls- och tjänstesektorn, vilket omfattar riktade ljuskällor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning.

(3)

Kommissionen har gjort en förberedande studie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av riktade ljuskällor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts. En förberedande studie om externa nätaggregat ledde till en liknande analys av reglerdon för halogenlampor.

(4)

Obligatoriska krav på ekodesign gäller för produkter som släpps ut på unionsmarknaden, oavsett var de installeras eller används. Därför kan kraven inte vara beroende av produktens användningsområde.

(5)

Produkter som omfattas av denna förordning är designade i huvudsak för att fullständigt eller delvis belysa en yta genom att ersätta eller komplettera naturligt ljus med artificiellt ljus för att förbättra synförhållandena på ytan. Speciallampor som är designade i huvudsak för andra typer av användningsområden (t.ex. i trafikljus, som terrariebelysning eller för hushållsapparater) och som tydligt beskrivs som sådana i den åtföljande produktinformationen bör inte omfattas av de krav på ekodesign som anges i denna förordning.

(6)

Ny teknik på marknaden, t.ex. lysdioder, bör omfattas av denna förordning.

(7)

De miljöaspekter av de produkter som omfattas som har fastställts vara väsentliga för denna förordnings syften är energiförbrukning i användningsfasen samt kvicksilverinnehåll och kvicksilverutsläpp.

(8)

Kvicksilverutsläppen under lampornas olika livscykelstadier, inklusive från elproduktionen under användningsfasen och från de 80 % av alla riktade lysrörslampor som innehåller kvicksilver som man räknar med inte återvinns när de är uttjänta, uppskattades 2007 till 0,7 ton utifrån installerade lampor. Utan särskilda åtgärder kommer kvicksilverutsläppen från installerade lampor enligt prognosen att öka till 0,9 ton 2020, trots att det har visats att utsläppen kan minskas avsevärt.

(9)

Även om kvicksilverinnehållet i lysrörslampor anses utgöra en betydande miljöfaktor bör det regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (2). Man bör reglera emissionen av ultraviolett ljus från lampor samt andra parametrar med potentiell hälsopåverkan i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (3) och 2001/95/EG (4).

(10)

Fastställandet av energieffektivitetskrav för lampor bör leda till en minskning av de totala kvicksilverutsläppen.

(11)

Enligt artikel 14.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (5) ska medlemsstaterna se till att användarna av elektriska och elektroniska produkter i privathushåll får tillgång till all nödvändig information om de potentiella effekterna på miljön och människors hälsa till följd av förekomsten av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Kraven på produktinformation i denna förordning bör komplettera denna bestämmelse när det gäller kvicksilver i lysrör.

(12)

Elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning bör förbättras med hjälp av befintliga kostnadseffektiva tekniker som inte är patentskyddade och som leder till en minskning av de kombinerade utgifterna för anskaffning och drift av utrustningen.

(13)

När kraven på ekodesign för produkter som omfattas av denna förordning fastställs bör syftet vara att förbättra de berörda produkternas miljöprestanda, bidra till en fungerande inre marknad och till unionens mål att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2020 jämfört med den förväntade energiförbrukningen det året om inga åtgärder vidtas.

(14)

Den kombinerade effekten av ekodesignkraven i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 (6) förväntas leda till årliga elbesparingar på 25 TWh till 2020 för riktade lampor, jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(15)

Kraven på ekodesign bör inte påverka funktionaliteten ur användarens perspektiv och bör inte inverka negativt på hälsa, säkerhet eller miljö. Särskilt gäller att fördelarna med minskad elförbrukning under användningsfasen bör vara större än eventuell extra miljöpåverkan vid tillverkningen av de produkter som omfattas av denna förordning. I syfte att säkerställa att konsumenterna är nöjda med lågenergilampor, särskilt lysdiodlampor, bör funktionskrav inte bara anges för riktade lampor, utan även för oriktade lysdiodlampor, eftersom dessa inte omfattades av funktionskraven i kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 (7). Genom krav på produktinformation bör konsumenterna kunna göra välgrundade val.

(16)

Lysdiodlampor från vilka ingen lysdiodlampa eller modul kan tas loss för oberoende provning bör inte vara ett sätt för lysdiodtillverkare att kringgå kraven i denna förordning.

(17)

Man bör fastställa specifika krav på en nivå som innebär att det blir möjligt för alternativa lampor att försörja all befintlig installerad belysningsutrustning. Parallellt bör det fastställas allmänna krav som genomförs genom harmoniserade standarder och som gör ny belysningsutrustning mer kompatibel med lågenergilampor, och lågenergilampor förenliga med ett vidare spektrum av belysningsutrustning. Krav på produktinformation om belysningsutrustning kan hjälpa användarna att hitta lampor och utrustning som är kompatibla med varandra.

(18)

Ett stegvis införande av ekodesignkraven bör ge tillverkarna tillräckligt med tid att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsfristerna för de olika etapperna bör läggas fast på ett sådant sätt att funktionerna hos den utrustning som finns på marknaden inte påverkas på ett negativt sätt, att man beaktar kostnadseffekterna för slutanvändarna och tillverkarna, framför allt för små och medelstora företag, samt att man ser till att målen i denna förordning nås i rätt tid.

(19)

Relevanta produktparametrar bör mätas med tillförlitliga, korrekta och reproducerbara mätmetoder, med beaktande av de senaste mätmetoderna och i förekommande fall även harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (8).

(20)

Enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör det i denna förordning anges vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas.

(21)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2009/125/EG, om informationen rör de krav som anges i denna förordning.

(22)

Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras, så att information om hela livscykelns miljöprestanda för de produkter som omfattas av denna förordning görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

(23)

Vid en översyn av denna förordning bör man särskilt uppmärksamma försäljningsutvecklingen för speciallampor för att se till att de används endast för specialtillämpningar, och utvecklingen av ny teknik, exempelvis lysdioder och organiska lysdioder. Man bör bedöma om det är genomförbart att införa krav på energieffektivitet klass A enligt förordning (EU) nr 874/2012, eller minst klass B för riktade halogenlampor för nätspänning (med beaktande av de kriterier som anges under tabell 2 i bilaga III punkt 1.1). Man bör också bedöma huruvida kraven på energieffektivitet för andra glödtrådslampor kan göras betydligt strängare. Vid översynen bör man även bedöma funktionskraven för lysdiodlampors färgåtergivningsindex.

(24)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av följande elektriska belysningsprodukter:

a)

Riktade ljuskällor.

b)

Lysdiodlampor.

c)

Utrustning avsedd för installation mellan elnätet och lamporna, även reglerdon, styrdon och ljusarmaturer (dock ej förkopplingsdon och armaturer för lysrör och urladdningslampor med hög intensitet);

även när dessa ingår i andra produkter.

I förordningen fastställs även krav på produktinformation för specialprodukter.

Lysdiodmoduler ska undantas från kraven i denna förordning om de saluförs som en del av en armatur som släpps ut på marknaden i färre än 200 exemplar per år.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   belysning: anbringande av ljus på en plats, på föremål eller på dessas omgivning så att människor kan se dem.

2.   accentbelysning: en form av belysning där ljuset riktas så att ett föremål eller en del av en yta lyfts fram.

3.   elektrisk belysningsprodukt: en produkt som är avsedd för användning med el och avsedd för användning inom belysning.

4.   specialprodukt : en produkt som använder de tekniker som omfattas av denna förordning men som är avsedd för användning i specialtillämpningar på grund av de tekniska parametrar som beskrivs i dess tekniska dokumentationiska dokumentation. Specialtillämpningar kräver tekniska parametrar som inte behövs vid belysning av normala platser eller föremål vid normala förhållanden. De är av följande typer:

i)

emission av ljus som agens i kemiska eller biologiska processer (såsom polymerisering, ultraviolett ljus som används för torkning/härdning, fotodynamisk terapi, trädgårdsodling, vård av sällskapsdjur, produkter för insektsbekämpning),

ii)

bildtagning och bildprojektion (såsom kamerablixtar, kopiatorer, videoprojektorer),

iii)

uppvärmning (såsom IR-lampor),

iv)

signalering (såsom trafikreglering eller flygplatslampor).

i)

ljusets spektralfördelning är avsedd att ändra den belysta platsens eller det belysta föremålets utseende, utöver att göra dem synliga (såsom belysning av livsmedel eller färgade lampor enligt punkt 1 i bilaga I), med undantag av variationer i korrelerad färgtemperatur, eller

ii)

ljusets spektralfördelning är anpassad till de specifika behoven hos viss teknisk utrustning, utöver att göra platsen eller föremålet synliga för människor (såsom studiobelysning, effektbelysning, teaterbelysning), eller

iii)

den belysta platsens eller det belysta föremålet kräver särskilt skydd mot ljuskällans negativa effekter (såsom specialfiltrerad belysning för ljuskänsliga patienter eller ljuskänsliga museiföremål), eller

iv)

belysning krävs endast i nödsituationer (såsom nödbelysningsarmaturer eller reglerdon för nödbelysning), eller

v)

belysningsprodukterna måste klara av extrema fysiska förhållanden (såsom vibrationer eller temperaturer under – 20 °C eller över 50 °C).

5.   ljuskälla: en yta eller ett föremål som är avsedda att avge främst synlig optisk strålning som framkallas genom en energiomvandling. Begreppet ”synlig” avser en våglängd på 380–780 nm.

6.   lampa: en enhet vars prestanda kan bedömas separat och som består av en eller flera ljuskällor. Den kan omfatta ytterligare komponenter som krävs för tändning, strömförsörjning eller stabil drift av enheten eller för distribution, filtrering eller omvandling av den optiska strålningen, i de fall dessa komponenter inte kan avlägsnas utan att enheten skadas permanent.

7.   lampsockel: den del av en lampa som utgör anslutningen till eltillförseln med hjälp av en lamphållare eller lampanslutning och som även kan hålla fast lampan i lamphållaren.

8.   lamphållare: en anordning som håller lampan på plats, vanligen genom att lampsockeln förs in i hållaren; i dessa fall fungerar den även som anslutning mellan lampan och eltillförseln.

9.   riktad lampa: en lampa där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

10.   oriktad lampa: en lampa som inte är riktad.

11.   glödtrådslampa: en lampa i vilken ljus produceras med hjälp av en trådliknande ledare som upphettas till glödpunkten genom att en elektrisk ström passerar genom ledaren. Lampan kan innehålla gaser som påverkar upphettningen av glödtråden.

12.   glödlampa: en glödtrådslampa i vilken glödtråden fungerar i en lufttom glob eller är omgiven av inert gas.

13.   halogenglödlampa: en glödtrådslampa i vilken glödtråden består av volfram och är omgiven av gas som innehåller halogener eller halogenföreningar. Kan vara försedd med inbyggd strömförsörjning.

14.   urladdningslampa: en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

15.   lysrör: urladdningslampor av lågtryckskvicksilvertyp i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. Lysrör kan vara försedda med ett inbyggt förkopplingsdon.

16.   lysrör utan inbyggt förkopplingsdon: enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.

17.   högtryckslampa: elektrisk urladdningslampa där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

18.   lysdiod: en ljuskälla som består av en halvledarkomponent innehållande en p-n-övergång av oorganiskt material. Övergången avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

19.   lysdiodpaket: sats bestående av en eller flera lysdioder. Satsen kan innehålla ett optiskt element och termiska, mekaniska och elektriska gränssnitt.

20.   lysdiodmodul: en sats utan sockel bestående av ett eller flera lysdiodpaket på ett kretskort. Satsen kan ha elektriska, optiska, mekaniska och termiska komponenter, gränssnitt samt reglerdon.

21.   lysdiodlampa: en lampa som innehåller en eller flera lysdioder. Lampan kan vara försedd med en sockel.

22.   lampreglerdon: en anordning, belägen mellan eltillförseln och en eller flera lampor, med en funktion som rör lampornas drift, såsom att transformera matningsspänningen, begränsa lampornas ström till önskat värde, ge startspänning och förvärmningsström, förebygga kallstarter, korrigera effektfaktorn eller minska radiointerferens. Anordningen kan vara avsedd för koppling till andra lampreglerdon för att utföra dessa funktioner. Begreppet innefattar inte

styrdon,

nätaggregat inom tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 (9).

23.   styrdon : ett mekaniskt eller elektroniskt don som styr eller övervakar lampans ljusflöde på andra sätt än effektomvandling, exempelvis ljusregulatorer, timer, sensorer som känner av om enheten används, ljussensorer och don för dagsljusreglering. Även fasstyrda ljusregulatorer ska anses vara styrdon.

24.   externt reglerdon: icke-integrerade lampreglerdon avsett att installeras utanför en lampas eller armaturs inneslutning, eller avsett att avlägsnas från inneslutningen utan att permanent skada lampan eller armaturen.

25.   förkopplingsdon: lampreglerdon infört mellan eltillförseln och en eller flera urladdningslampor som, med hjälp av induktans, kapacitans eller en kombination av induktans och kapacitans främst är avsett att begränsa lampornas ström till önskat värde.

26.   reglerdon för halogenlampa: ett lampreglerdon som omvandlar till nätspänning till extra låg spänning för halogenlampor.

27.   lysrörslampa: ett lysrör som innehåller alla de komponenter som krävs för tändning och stabil drift av lampan.

28.   armatur: en apparat som distribuerar, filtrerar eller omvandlar det ljus som sänds från en eller flera lampor och som innehåller alla de delar som krävs för att stödja, fästa och skydda lamporna och, vid behov, hjälpströmkretsar med tillhörande anslutningar till eltillförseln.

29.   slutanvändare: en fysisk person som köper eller förväntas köpa en produkt för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

30.   slutlig ägare: den person eller enhet som äger en produkt under livscykelns användningsfas, eller en person eller enhet som agerar på uppdrag av en sådan person eller enhet.

I bilagorna III–V gäller också definitionerna enligt bilaga II.

Artikel 3

Ekodesignkrav

1.   De elektriska belysningsprodukter som förtecknas i artikel 1 ska uppfylla de ekodesignkrav som anges i bilaga III, utom om de är specialprodukter.

Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande etapper:

 

Etapp 1: 1 september 2013

 

Etapp 2: 1 september 2014

 

Etapp 3: 1 september 2016

Utom när ett krav ersätts eller specificeras på annat sätt ska varje krav fortsätta att gälla vid sidan om andra krav som införs i senare etapper.

2.   Från och med den 1 september 2013 ska specialprodukter uppfylla de informationskrav som anges i bilaga I.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till samma direktiv.

2.   För bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla

a)

en kopia av den produktinformation som tillhandahålls i enlighet med del 3 i bilaga III till den här förordningen,

b)

andra uppgifter som enligt bilagorna I, III och IV ska finnas i den tekniska dokumentationen,

c)

minst en realistisk kombination av produktinställningar och produktvillkor där produkten överensstämmer med denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga IV till denna förordning när de utför de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG.

Artikel 6

Riktmärken

Bilaga V ska innehålla vägledande riktmärken för de produkter och tekniker som har bäst prestanda och som finns på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning antas.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast tre år efter dess ikraftträdande och ska redovisa resultatet av översynen till samrådsforumet.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(3)  EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.

(4)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(5)  EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

(6)  EUT L 258, 26.9.2012, s. 1.

(7)  EUT L 76, 24.3.2009, s. 3.

(8)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(9)  EUT L 93, 7.4.2009, s. 3.


BILAGA I

Krav på produktinformation för specialprodukter

1.

Om kromaticitetskoordinaterna för en lampa alltid faller inom intervallet

x < 0,270 eller x > 0,530

Formula eller Formula

ska kromaticitetskoordinaterna anges i den tekniska dokumentation som tas fram för bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG, där det ska anges att dessa koordinater gör dem till en specialprodukt.

2.

För alla specialprodukter ska det avsedda ändamålet anges i alla former av produktinformation tillsammans med varningen om att de inte är avsedda för andra tillämpningar.

I den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska de tekniska parametrar anges som gör produktens utformning specifik för det angivna avsedda ändamålet. Vid behov får parametrarna anges på ett sådant sätt att man undviker att röja kommersiellt känsliga uppgifter rörande tillverkarens immateriella rättigheter.

Om produkten släpps ut på marknaden i en förpackning som innehåller information som ska vara synlig för slutanvändaren före köpet, ska följande information anges klart och tydligt på förpackningen och i alla andra former av produktinformation:

a)

Det avsedda ändamålet.

b)

Att den inte lämpar sig för rumsbelysning i bostäder.


BILAGA II

Definitioner för bilagorna III–V

I bilagorna III–V gäller följande definitioner:

a)   ljusflöde: en storhet (Φ) som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) genom att utvärdera strålningen enligt det mänskliga ögats spektralkänslighet. Utan ytterligare specifikation hänvisar det till det ursprungliga ljusflödet.

b)   ursprungligt ljusflöde: ljusflödet från en lampa efter en kort driftsperiod.

c)   användbart ljusflöde (Φuse): den del av ljusflödet från en lampa som faller inom den ljuskägla som används för beräkning av lampans energieffektivitet i bilaga III punkt 1.1.

d)   ljusstyrka: (måttenhet candela eller cd) den kvot av ljusflödet som lämnar källan och sprids i den del av rymdvinkeln i en viss riktning genom inslaget av rymdvinkel.

e)   strålvinkel: vinkeln mellan två tänkta linjer i ett plan genom den optiska strålaxeln, så att linjerna går genom mitten av lampans framsida och genom de punkter där ljusintensiteten är 50 % av centrumstrålens intensitet, där centrumstrålens intensitet är det värde för ljusstyrka som uppmätts på den optiska strålaxeln.

f)   kromaticitet: en egenskap hos en färgstimulus definierad av dess kromaticitetskoordinater eller av den sammansatta effekten av dess dominerande eller komplementära våglängd och renhet.

g)   korrelerad färgtemperatur: (Tc, måttenhet K) temperaturen hos en svartkroppsstrålare (en kropp vars utstrålning ges av Plancks strålningslag) vars uppfattade färg ligger närmast färgen hos en given stimulus vid samma ljushet och under specifika betraktelseförhållanden.

h)   färgåtergivning: (Ra) en ljuskällas effekt på hur ett föremåls färg uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur färgen uppfattas under en referensljuskälla.

i)   konsekvent färgåtergivning: kromaticitetskoordinaternas maximala avvikelse (x och y) för en enskild lampa från en kromatisk mittpunkt (cx och cy), uttryckt som MacAdam-ellipsens storlek (i steg) formad runt den kromatiska mittpunkten (cx och cy).

j)   lampans ljusflödesförhållande: (LLMF) kvoten mellan ljusflödet från lampan vid en given tidpunkt under lampans livstid och det ursprungliga ljusflödet.

k)   lamplivslängdsfaktor: (LSF) den andel lampor som fortsätter att fungera vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och definierad tändcykel.

l)   lampans livslängd: den driftstid efter vilken den andel lampor som fortsätter att fungera motsvarar lampans lamplivslängdsfaktor under definierade förhållanden och definierad tändcykel. För lysdiodlampor är lampans livslängd driftstiden från det att de börjar användas till det att endast 50 % av det totala antalet lampor fungerar, eller när det genomsnittliga ljusflödesförhållandet faller under 70 %, beroende på vilket som sker först.

m)   lampans starttid: den tid som krävs, efter det att spänningen har slagits på, innan lampan startar och förblir tänd.

n)   lampans uppvärmningstid: den tid efter tändning som krävs innan lampan avger en definierad andel av sitt stabiliserade ljusflöde.

o)   effektfaktor: kvoten mellan den aktiva effektens absolutvärde och den skenbara effekten vid periodiska förhållanden.

p)   lampans kvicksilverinnehåll: det kvicksilver som lampan innehåller.

q)   märkvärde: ett storhetsvärde för en egenskap som fastställs för en produkt vid angivna driftsförhållanden. Om inget annat anges är alla krav uttryckta som märkvärden.

r)   nominellt värde: ett storhetsvärde som används för att beteckna och identifiera en produkt.

s)   noll-lastläge: när ett lampreglerdon är anslutet till matningsspänningen och dess utgång vid normal drift är frånkopplad från alla primära förbrukningskällor via det därför avsedda reglaget (en felaktig lampa eller avsaknad av lampa, eller en frånkoppling av belastningen via ett säkerhetsreglage är inte normal drift).

t)   standby-läge: ett läge på lampreglerdonet där lamporna släcks med hjälp av en kontrollsignal under normala driftsförhållanden. Det gäller lampreglerdon med inbyggd tändfunktion och permanent ansluten till spänningen vid normal användning.

u)   kontrollsignal: en analog eller digital signal som sänds till reglerdonet trådlöst eller trådbundet, antingen via styrspännig i separata kontrollkablar eller via en modulerad signal i matningsspänningen.

v)   standby-effekt: den effekt som förbrukas av lampreglerdonet i standby-läge.

w)   noll-lasteffekt: den effekt som förbrukas av lampreglerdonet i noll-lastläge.

x)   tändcykel: en sekvens med tändning och släckning av lampan vid definierade intervall.

y)   tidiga bortfall: när en lampa är uttjänt efter en driftsperiod som är kortare än det märkvärde för livslängden som anges i den tekniska dokumentationen.

z)   bländningsskydd: en mekanisk eller optisk reflekterande eller icke-reflekterande ogenomtränglig ledskärm avsedd att blockera direkt synlig strålning som avges från en riktad lampas ljuskälla, i syfte att undvika att en person som tittar direkt på den drabbas av tillfällig partiell blindhet (synnedsättande bländning). Det innefattar inte ytbehandling av ljuskällan i den riktade lampan.

å)   kompatibilitet: när en produkt är avsedd att installeras i en installation, föras in i en annan produkt eller anslutas till den via fysisk kontakt eller trådlös förbindelse, och


BILAGA III

Ekodesignkrav

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKRAV

1.1   Energieffektivitetskrav för riktade lampor

Energieffektivitetsindex (EEI) för en lampa beräknas enligt följande formel och avrundas till två decimaler:

Formula

där följande gäller:

Pkor är märkeffekten uppmätt vid nominell inspänning och i tillämpliga fall korrigerad i enlighet med tabell 1. Korrigeringsfaktorerna är i tillämpliga fall kumulativa.

Tabell 1

Korrigeringsfaktorer

Korrigeringens omfattning

Korrigerad effekt (Pkor)

Lampor som drivs med externa reglerdon för halogenlampor

Formula

Lampor som drivs med externa reglerdon för lysdiodlampor

Formula

Lysrör med diametern 16 mm (T5-lampor) och 4-stifts enkelsocklade lysrör som drivs med externa reglerdon för lysrör

Formula

Övriga lampor som drivs med externa reglerdon för lysrör

Formula

Lampor som drivs med externa reglerdon för urladdningslampor med hög intensitet

Formula

Lysrörslampa med färgåtergivningsindex ≥ 90

Formula

Lampor med bländningsskydd

Formula

Pref är den referenseffekt som erhålls från lampans användbara ljusflöde (Φuse) med följande formel:

För modeller med Φuse < 1 300 lumen: Formula

För modeller med Φuse ≥ 1 300 lumen: Formula

Φuse definieras enligt följande:

Riktade lampor med en strålvinkel ≥ 90° andra än glödtrådslampor och med en varning på förpackningen i enlighet med punkt 3.1.2 j i denna bilaga: Märkvärde för ljusflödet i en 120° ljuskägla (Φ120°)

Övriga riktade lampor: Märkvärde för ljusflödet i en 90° ljuskägla (Φ90°)

Maximalt EEI för riktade lampor anges i tabell 2.

Tabell 2

Tillämpningsdatum

Maximalt energieffektivitetsindex (EEI)

Glödtrådslampor för nätspänning

Övriga glödtrådslampor

Urladdningslampor med hög intensitet

Övriga lampor

Etapp 1

Om Φuse > 450 lm: 1,75

Om Φuse ≤ 450 lm: 1,20

Om Φuse > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

Etapp 2

1,75

0,95

0,50

0,50

Etapp 3

0,95

0,95

0,36

0,20

Etapp 3 för glödtrådslampor för nätspänning ska tillämpas endast om kommissionen efter en detaljerad marknadsbedömning senast den 30 september 2015 kan belägga och meddela samrådsforumet att det finns nätspänningslampor på marknaden som är

förenliga med de högsta EEI-kraven för etapp 3,

prisvärda på så sätt att de inte medför orimliga kostnader för merparten av slutanvändarna,

i stort sett likvärdiga vad gäller funktionsparametrar som är intressanta för konsumenter med glödtrådslampor för nätspänning som är tillgängliga på dagen för denna förordnings ikraftträdande, även vad gäller ljusflöden som spänner över hela intervallet av referensljusflöden i tabell 6,

förenliga med utrustning avsedd att installeras mellan elnätet och glödtrådslampor som är tillgängliga på dagen för denna förordnings ikraftträdande enligt de senaste kraven på kompatibilitet.

1.2   Energieffektivitetskrav för lampreglerdon

Från och med etapp 2 ska effekten i noll-lastläge för ett lampreglerdon avsett för användning mellan elnätet och reglaget för att tända/släcka lampan inte överstiga 1,0 W. Från och med etapp 3 ska gränsen vara 0,50 W. För lampreglerdon med en uteffekt (P) över 250 W ska effektgränserna i noll-lastläge multipliceras med P/250 W.

Från och med etapp 3 ska standby-effekten för ett lampreglerdon inte överstiga 0,50 W.

Från och med etapp 2 ska effektiviteten hos ett reglerdon för halogenlampor vara minst 0,91 vid 100 % belastning.

2.   FUNKTIONSKRAV

2.1   Funktionskrav för andra riktade lampor än lysdiodlampor

Funktionskraven för lampor anges i tabell 3 för riktade lysrörslampor och i tabell 4 för andra lampor än lysrörslampor, lysdiodlampor och urladdningslampor med hög intensitet.

Tabell 3

Funktionskrav för riktade lysrörslampor

Funktionsparameter

Etapp 1

utom där annat anges

Etapp 3

Lamplivslängdsfaktor vid 6 000 timmar

Från och med den 1 mars 2014: ≥ 0,50

≥ 0,70

Ljusflödesförhållande

Vid 2 000 timmar: ≥ 80 %

Vid 2 000 timmar: ≥ 83 %

vid 6 000 timmar: ≥ 70 %

Antal tändcykler innan lampan går sönder

≥ halva lampans livslängd uttryckt i timmar

≥ 10 000 om lampans starttid > 0,3 s

≥ lampans livslängd uttryckt i timmar

≥ 30 000 om lampans starttid > 0,3 s

Starttid

< 2,0 s

< 1,5 s om P < 10 W

< 1,0 s om P ≥ 10 W

Lampans uppvärmningstid till 60 % Φ

< 40 s

eller < 100 s för lampor som innehåller kvicksilver i amalgamform

< 40 s

eller < 100 s för lampor som innehåller kvicksilver i amalgamform

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 5,0 % vid 500 timmar

≤ 5,0 % vid 1 000 timmar

Lampans effektfaktor för lampor med integrerat reglerdon

≥ 0,50 om P < 25 W

≥ 0,90 om P ≥ 25 W

≥ 0,55 om P < 25 W

≥ 0,90 om P ≥ 25 W

Färgåtergivning (Ra)

≥ 80

≥ 65 om lampan är avsedd för utomhusbruk eller industriella tillämpningar enligt punkt 3.1.3 l i denna bilaga

≥ 80

≥ 65 om lampan är avsedd för utomhusbruk eller industriella tillämpningar enligt punkt 3.1.3 l i denna bilaga

Om lampsockeln är av en standardtyp som också används för glödtrådslampor ska lampan från och med etapp 2 uppfylla de senaste kraven på kompatibilitet med utrustning avsedd för installation mellan elnätet och glödtrådslampor.

Tabell 4

Funktionskrav för andra riktade lampor (utom lysrör och lysdiodlampor, lysrörslampor och urladdningslampor med hög intensitet)

Funktionsparameter

Etapp 1 och 2

Etapp 3

Märkvärde för lamplivslängd vid 50 % lamplivslängd

≥ 1 000 timmar (≥ 2 000 timmar i etapp 2) ≥ 2 000 timmar för lampor med extra låg spänning som inte uppfyller effektivitetskraven för glödtrådslampor i etapp 3 i punkt 1.1 i denna bilaga

≥ 2 000 timmar

≥ 4 000 timmar för lampor med extra låg spänning

Ljusflödesförhållande

≥ 80 % vid 75 % av märkvärdet för den genomsnittliga lamplivslängden

≥ 80 % vid 75 % av märkvärdet för den genomsnittliga lamplivslängden

Antal tändcykler

≥ fyra gånger märkvärdet för lamplivslängden uttryckt i timmar

≥ fyra gånger märkvärdet för lamplivslängden uttryckt i timmar

Starttid

< 0,2 s

< 0,2 s

Lampans uppvärmningstid till 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 5,0 % vid 100 timmar

≤ 5,0 % vid 200 timmar

Lampans effektfaktor för lampor med integrerat reglerdon

Effekt > 25 W: ≥ 0,9

Effekt ≤ 25 W: ≥ 0,5

Effekt > 25 W: ≥ 0,9

Effekt ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2   Funktionskrav för oriktade och riktade lysdiodlampor

Funktionskraven för både oriktade och riktade lysdiodlampor finns i tabell 5.

Tabell 5

Funktionskrav för oriktade och riktade lysdiodlampor

Funktionsparameter

Krav från och med etapp 1, utom inget annat anges

Lamplivslängdsfaktor vid 6 000 timmar

Från och med den 1 mars 2014: ≥ 0,90

Ljusflödesförhållande vid 6 000 timmar

Från och med den 1 mars 2014: ≥ 0,80

Antal tändcykler innan lampan går sönder

≥ 15 000 om märkvärdet för lamplivslängden ≥ 30 000 timmar I övriga fall:

≥ halva märkvärdet för lampans livslängd uttryckt i timmar

Starttid

< 0,5 s

Lampans uppvärmningstid till 95 % Φ

< 2 s

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 5,0 % vid 1 000 timmar

Färgåtergivning (Ra)

≥ 80

≥ 65 om lampan är avsedd för utomhusbruk eller industriella tillämpningar enligt punkt 3.1.3 l i denna bilaga

Konsekvent färgåtergivning

Kromaticitetskoordinaternas variation inom en sexstegs MacAdam-ellips eller mindre.

Lampans effektfaktor (PF) för lampor med integrerat reglerdon

P ≤ 2 W: inga krav

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

P > 25 W: PF > 0,9

Om lampsockeln är av en standardtyp som också används för glödtrådslampor ska lampan från och med etapp 2 uppfylla de senaste kraven på kompatibilitet med utrustning avsedd för installation mellan elnätet och glödtrådslampor.

2.3   Funktionskrav för utrustning avsedd att installeras mellan elnätet och lamporna

Från och med etapp 2 ska utrustning avsedd för installation mellan elnätet och lamporna följa de senaste tekniska kraven för lampor vars energieffektivitetsindex (beräkna för både riktade och oriktade lampor i enlighet med metoden i punkt 1.1 i denna bilaga) är högst:

0,24 för oriktade lampor (om man antar att φuse = totalt märkvärde för ljusflöde),

0,40 för riktade lampor.

När ett styrdon för ljusreglering är tillkopplat med den lägsta inställning där lamporna i drift förbrukar energi, ska lamporna avge minst 1 % av sitt ljusflöde vid full belastning.

När en armatur släpps ut på marknaden med avsikten att saluföra den till slutanvändare, och lampor som slutanvändaren kan byta ut medföljer armaturen, ska dessa lampor vara av en av de två högsta energiklasserna enligt förordning (EU) nr 874/2012 som armaturen enligt märkningen är förenlig med.

3.   KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION

3.1   Krav på produktinformation för riktade lampor

Följande information ska anges från och med etapp 1 om inget annat anges.

Dessa informationskrav gäller inte för

glödtrådslampor som inte uppfyller effektkraven för etapp 2,

lysdiodmoduler, när de marknadsförs som en del av en armatur från vilken de inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren.

I alla former av produktinformation får begreppet ”lågenergilampa” eller motsvarande produktrelaterat påstående om lampans effektivitet användas endast om lampans energieffektivitetsindex (beräknat i enlighet med metoden i punkt 1.1 i denna bilaga) är högst 0,40.

3.1.1   Information som ska finnas på lampan

För andra lampor än urladdningslampor med högt tryck ska värde och enhet (”lm”, ”K” och ”°”) för nominellt användbart ljusflöde, färgtemperatur och nominell strålvinkel visas i ett läsbart typsnitt på lampans yta, om det efter att säkerhetsrelaterad information såsom effekt och spänning lagts till finns tillräckligt utrymme på lampan så att ljuset från lampan inte hindras på ett otillbörligt sätt.

Om det finns utrymme för endast ett av de tre värdena ska det nominella användbara ljusflödet anges. Om det finns utrymme för två värden ska det nominella användbara ljusflödet och färgtemperaturen anges.

3.1.2   Information som ska vara synlig för slutanvändare före köp, på förpackningen och på allmänna webbplatser

Informationen i punkterna a–o nedan ska finnas på allmänna webbplatser och i andra former som tillverkaren anser vara lämpliga.

Om produkten släpps ut på marknaden i en förpackning som innehåller information som ska vara synlig för slutanvändaren före köpet, ska informationen även anges klart och tydligt på förpackningen.

Informationen behöver inte ha den exakta lydelse som anges nedan. Den kan visas i form av diagram, bilder eller symboler i stället för i form av text.

a)

Det nominella användbara ljusflödet ska visas i ett typsnitt som är minst dubbelt så stort som det som anger lampans nominella effekt.

b)

Lampans nominella livslängd i timmar (får inte vara högre än märkvärdet för livslängden).

c)

Färgtemperatur, som ett värde i Kelvin och även uttryckt grafiskt eller i ord.

d)

Antal tändcykler före tidigt bortfall.

e)

Uppvärmningstid till 60 % av hela ljusflödet (kan anges som ”fullt ljusflöde utan fördröjning” om tiden understiger 1 sekund).

f)

En varning om lampan inte är reglerbar eller är reglerbar endast med vissa ljusregulatorer. I det senare fallet ska även en förteckning över kompatibla ljusregulatorer tillhandahållas på tillverkarens webbplats.

g)

Om lampan är avsedd för användning under annat än standardförhållanden (t.ex. vid en omgivningstemperatur Ta ≠ 25 °C eller specifik termisk hantering krävs) ska information om dessa förhållanden anges.

h)

Lampans mått i millimeter (längd och största diameter).

i)

Nominell strålvinkel i grader.

j)

En varning om att lampan inte är lämplig för accentbelysning om lampans strålvinkel är ≥ 90° och dess användbara ljusflöde enligt punkt 1.1 i denna bilaga mäts i en 120° kon.

k)

En ritning med en jämförelse av lampans mått med de ersatta glödtrådslampornas mått, om lampsockeln är av en standardtyp som även används med glödtrådslampor, men lampans mått skiljer sig från måtten för de glödtrådslampor som lampan är avsedd att ersätta.

l)

En uppgift om att lampan är av en typ som anges i första kolumnen i tabell 6 får visas endast om lampans ljusflöde i en 90° kon (Φ90°) är minst det referensvärde för ljusflöde som anges i tabell 6 för minsta wattal hos lampor av typen i fråga. Referensvärdet för ljudflöde ska multipliceras med korrektionsfaktorn i tabell 7. För lysdiodlampor ska det dessutom multipliceras med korrektionsfaktorn i tabell 8.

m)

Ett likvärdigt påstående som inbegriper en ersatt lampas effekt får visas endast om lamptypen förtecknas i tabell 6 och om lampans ljusflöde i en 90° kon (Φ90°) inte är lägre än motsvarande referensljusflöde i tabell 6. Referensvärdet för ljudflöde ska multipliceras med korrektionsfaktorn i tabell 7. För lysdiodlampor ska det dessutom multipliceras med korrektionsfaktorn i tabell 8. Mellanliggande värden för såväl ljusflöde som uppgiven likvärdig lampeffekt (avrundat till närmaste 1 W) ska beräknas genom linjär interpolering mellan de båda intilliggande värdena.

Tabell 6

Referensljusflöde för likvärdiga påståenden

Reflektortyp med extra låg spänning

Typ

Effekt (W)

Referensvärde Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Reflektortyp av blåst glas för nätspänning

Typ

Effekt (W)

Referensvärde Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Reflektortyp av pressat glas för nätspänning

Typ

Effekt (W)

Referensvärde Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabell 7

Multiplikationsfaktorer för ljusflödesförhållande

Lamptyp

Multiplikationsfaktor för ljusflöde

Halogenlampor

1

Lysrörslampa

1,08

Lysdiodlampor

Formula

där LLMF är ljusflödesförhållandet i slutet av den nominella livslängden

Tabell 8

Multiplikationsfaktorer för lysdiodlampor

Strålvinkel för lysdiodlampa

Multiplikationsfaktor för ljusflöde

20° ≤ strålvinkel

1

15° ≤ strålvinkel < 20°

0,9

10° ≤ strålvinkel < 15°

0,85

strålvinkel < 10°

0,80

Om lampan innehåller kvicksilver:

a)

Lampans kvicksilverinnehåll som X,X mg.

b)

Hänvisning till en webbplats med instruktioner om hur en trasig lampa ska tas om hand.

3.1.3   Information som ska göras tillgänglig på allmänna webbplatser och i andra former som tillverkaren finner lämpliga

Minst följande information ska finnas angiven, uttryckt åtminstone som ett värde.

a)

Den information som anges i punkt 3.1.2.

b)

Märkeffekt (0,1 W noggrannhet).

c)

Märkvärde för användbart ljusflöde.

d)

Lampans märklivslängd.

e)

Lampans effektfaktor.

f)

Ljusflödesförhållande i slutet av den nominella livslängden (utom glödtrådslampor).

g)

Starttid (uttryckt som X,X sekunder).

h)

Färgåtergivning.

i)

Konsekvent färgåtergivning (endast för lysdioder).

j)

Märkvärde för toppstyrka i candela (cd).

k)

Märkvärde för strålvinkel.

l)

Om lampan är avsedd att användas utomhus eller för industriella tillämpningar ska detta anges.

m)

Spektral effektfördelning i intervallet 180–800 nm.

Om lampan innehåller kvicksilver:

n)

Instruktioner om hur rester av lampan ska tas om hand om lampan går sönder.

o)

Rekommendationer om hur den uttjänta lampan ska tas om hand för återvinning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (1).

3.2   Kompletterande produktinformationskrav för lysdiodlampor som ersätter lysrör utan inbyggt förkopplingsdon

Utöver produktinformationskraven enligt punkt 3.1 i denna bilaga och punkt 3.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 244/2009 ska tillverkare av lysdiodlampor som ersätter lysrör utan inbyggt förkopplingsdon från och med etapp 1 offentliggöra en varning, på allmänna webbplatser och i andra former som de anser lämpliga, om att den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen hos anläggningar som använder dessa avgörs av installationens design.

Påståenden om att en lysdiodlampa ersätter ett lysrör utan inbyggt förkopplingsdon med ett visst wattal får göras endast om:

Ljusstyrkan i alla riktningar runt rörets axel avviker med högst 25 % från den genomsnittliga ljusstyrkan kring röret.

Lysdiodlampans ljusflöde inte är lägre än ljusflödet från lysrörslampan med det påstådda wattalet. Ljusflödet från lysrörslamporna med det påstådda wattalet ska erhållas genom att multiplicera det påstådda wattalet med det minimivärde för ljuseffekt som motsvarar värdena för lysrör i kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 (2).

Wattalet för lysdiodlampan inte är högre än wattalet för det lysrör som det sägs ersätta.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla uppgifter data till stöd för sådana uppgifter.

3.3   Produktinformationskrav för annan utrustning än armaturer, avsedd att installeras mellan elnätet och lamporna

Från och med etapp 2 ska man, för utrustning som inte är förenlig med någon av lågenergilamporna enligt del 2.3 i denna bilaga, offentliggöra en varning om att utrustningen inte är förenlig med lågenergilampor, på allmänna webbplatser och i andra former som tillverkaren anser lämpliga.

3.4   Produktinformationskrav för lampreglerdon

Från och med steg 2 ska följande information offentliggöras på allmänna webbplatser och i andra former som tillverkaren anser lämpliga:

Uppgift om att produkten är avsedd att användas som ett lampreglerdon.

I tillämpliga fall, uppgift om att produkten kan drivas i noll-lastläge.


(1)  EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  EUT L 76, 24.3.2009, s. 17.


BILAGA IV

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa de kontrollförfaranden som anges i denna bilaga. Myndigheterna för marknadsövervakning ska lämna information om provningsresultaten till andra medlemsstater och till kommissionen.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning.

1.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ANDRA LAMPOR ÄN LYSDIODLAMPOR OCH FÖR LYSDIODLAMPOR AVSEDDA ATT ERSÄTTAS AV SLUTANVÄNDAREN I ARMATUREN

Medlemsstaternas myndigheter ska testa ett provparti med minst 20 lampor av samma modell från samma tillverkare, som om möjligt erhållits i lika andel från fyra slumpmässigt utvalda källor, om inte annat anges i tabell 9.

Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om

a)

lamporna i partiet åtföljs av erforderlig och korrekt produktinformation,

b)

lamporna i partiet befinns uppfylla kompatibilitetsbestämmelserna i bilaga III punkt 2.1 och 2.2, med de senaste metoderna och kriterierna för kompatibilitetsbedömning, inklusive dem som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, och

c)

provning av parametrarna hos lamporna i det parti som förtecknas i tabell 9 visar att parametrar följer bestämmelserna.

Tabell 9

Parameter

Förfarande

Lamplivslängdsfaktor efter 6 000 timmar (endast för lysdiodlampor)

Provningen ska avslutas

när det föreskrivna antalet timmar är uppfyllda, eller

när fler än två lampor inte fungerar,

beroende på vilket som sker först.

Överensstämmelse: Högst två av 20 lampor i provningspartiet får sluta fungera före det föreskrivna antalet timmar.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Antal tändcykler innan lampan går sönder

Provningen ska avslutas när det föreskrivna antalet tändcykler nås, eller när fler än en av 20 lampor i provningspartiet har nått slutet av sin livscykel, beroende på vilket som sker först.

Överensstämmelse: Minst 19 av 20 lampor i partiet är felfria efter det föreskrivna antalet tändcykler.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Starttid

Överensstämmelse: Den genomsnittliga starttiden för lamporna i provningspartiet är inte högre än den föreskrivna starttiden plus 10 %, och ingen lampa i provpartiet har en starttid som är längre än två gånger den föreskrivna starttiden.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Lampans uppvärmningstid till 60 % Φ

Överensstämmelse: Den genomsnittliga uppvärmningstiden för lamporna i provningspartiet är inte högre än den föreskrivna uppvärmningstiden plus 10 %, och ingen lampa i provpartiet har en uppvärmningstid som är längre än den föreskrivna uppvärmningstiden multiplicerad med 1,5.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Frekvens för tidiga bortfall

Provningen ska avslutas

när det föreskrivna antalet timmar är uppfyllda, eller

när fler än en lampa slutar fungera, beroende på vilket som sker först.

Överensstämmelse: Högst en av 20 lampor i provningspartiet slutar fungera före det föreskrivna antalet timmar.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Färgåtergivning (Ra)

Överensstämmelse: Den genomsnittliga färgåtergivningen för lamporna i provningspartiet är inte lägre än tre punkter under det föreskrivna värdet, och ingen lampa i provningspartiet har ett Ra-värde som är mer än 3,9 punkter under det föreskrivna värdet.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Ljusflödesförhållande i slutet av livscykeln och märklivslängd (endast lysdiodlampor)

För dessa ändamål ska ”uttjänt” innebära den tidpunkt då endast 50 % av lamporna beräknas fungera eller när partiets genomsnittliga ljusflödesförhållande beräknas sjunka under 70 %, beroende på vilket som sker först.

Överensstämmelse: Ljusflödets bibehållning i slutet av livscykeln och de livscykelvärden som erhålls genom extrapolering från lamplivslängdsfaktorn och från den genomsnittliga ljusflödsbeständigheten för lamporna i provningspartiet vid 6 000 timmar är inte lägre än de värden för ljusflödesbibehållning och nominell livslängd som anges i produktinformationen minus 10 %.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Påståenden om likvärdighet för eftermodifierade lampor enligt i bilaga III punkt 3.1.2 l och m

Om endast påståendet om likvärdighet kontrolleras med avseende på överensstämmelse räcker det att prova 10 lampor, om möjligt i ungefär lika stor andel från fyra slumpmässigt utvalda källor.

Överensstämmelse: Det genomsnittliga resultatet för lamporna i provningspartiet varierar inte från gränsen, tröskelvärdet eller angivna värden med mer än 10 %.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Strålvinkel

Överensstämmelse: Det genomsnittliga resultatet för lamporna i provningspartiet varierar inte från den angivna strålvinkeln med mer än 25 % och strålvinkelvärdet för varje enskild lampa i provningspartiet avviker inte med mer än 25 % av det nominella märkvärdet.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Toppstyrka

Överensstämmelse: Toppstyrkan för varje enskild lampa i provningspartiet är inte lägre än 75 % av modellens nominella styrka.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

Övriga parametrar (inbegripet energieffektivitetsindex)

Överensstämmelse: Det genomsnittliga resultatet för lamporna i provningspartiet varierar inte från gränsen, tröskelvärdet eller angivna värden med mer än 10 %.

Icke-överensstämmelse: Övriga fall.

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

2.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR LYSDIODMODULER SOM INTE ÄR AVSEDDA ATT AVLÄGSNAS FRÅN ARMATUREN AV SLUTANVÄNDAREN

Vid tillämpningen av de provningar som beskrivs nedan ska medlemsstaternas myndigheter erhålla provningsenheter av samma modell från samma tillverkare (av lysdiodmoduler eller armaturer, enligt vad som är tillämpligt), om möjligt i lika stor andel från slumpmässigt utvalda källor. För punkterna 1, 3 och 5 nedan ska antalet källor om möjligt vara minst fyra. För punkt 2 ska antalet källor om möjligt vara minst fyra, såvida inte det antal armaturer som krävs för att genom extraktion erhålla 20 lysdiodmoduler av samma modell är lägre än fyra; om så är fallet ska antalet källor vara lika med det antal armaturer som krävs. Om provningen av de första två armaturerna misslyckas för punkt 4, ska de följande tre provningsarmaturerna om möjligt komma från tre andra källor.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa följande förfarande i den ordning som anges nedan tills de når en slutsats avseende överensstämmelsen hos modellerna av lysdiodmoduler, eller tills de drar slutsatsen att provning inte kan utföras. ”Armatur” avser armaturen som innehåller lysdiodmodulerna, och ”provning” avser det förfarande som beskrivs i denna bilagas del 1, med undantag av punkt 4. Om provning enligt båda punkterna 1 och 2 tillåts enligt den tekniska dokumentationen får myndigheterna välja den lämpligaste metoden.

1.

Om den tekniska dokumentationen för armaturen föreskriver provning av hela armaturen som en lampa ska myndigheterna prova 20 armaturer som lampor. Om armaturmodellen anses vara förenlig med bestämmelserna ska lysdiodmodulmodellerna anses vara förenliga med de krav som fastställs i denna förordning. Om armaturmodellen inte anses vara förenlig med bestämmelserna ska lysdiodmodulmodellerna anses vara oförenliga med kraven.

2.

I annat fall, om det enligt armaturens tekniska dokumentation är möjligt att avlägsna lysdiodmodulerna för provning ska myndigheterna erhålla tillräckligt många armaturer för att erhålla 20 exemplar av varje inbyggd lysdiodmodulmodell. De ska följa anvisningarna i den tekniska dokumentationen för att demontera armaturerna och prova varje lysdiodmodulmodell separat. Slutsatsen om lysdiodmodulmodellernas förenlighet med bestämmelserna ska dras utifrån provningen.

3.

I annat fall, om armaturtillverkaren enligt den tekniska dokumentationen för armaturen, erhållit de inbyggda lysdiodmodulerna som enskilda CE-märkta produkter på unionsmarknaden, ska myndigheterna erhålla 20 exemplar av varje lysdiodmodulmodell från unionsmarknaden för provning och ska testa varje lysdiodmodulmodell separat. Slutsatsen om lysdiodmodulmodellernas förenlighet med bestämmelserna ska dras utifrån provningen. Om modellerna inte längre är tillgängliga på unionsmarknaden kan marknadsövervakning inte utföras.

4.

I annat fall, om armaturtillverkaren inte erhållit de inbyggda lysdiodmodulerna som enskilda CE-märkta produkter på unionsmarknaden, ska myndigheterna anmoda armaturtillverkaren att tillhandahålla ett exemplar av de ursprungliga provningsuppgifterna för lysdiodmodulerna som visar att de uppfyller kraven som gäller för

alla lysdiodmoduler i tabell 5 i denna förordning,

tabellerna 1 och 2 i denna förordning, om de är riktade lysdiodmoduler,

tabellerna 1, 2 och 3 i förordning (EG) nr 244/2009, om de är oriktade lysdiodmoduler.

Om någon av lysdiodmodulmodellerna i armaturen enligt provningsuppgifterna inte uppfyller kraven ska lysdiodmodulmodellerna anses vara oförenliga med bestämmelserna.

I annat fall ska myndigheterna demontera en enda armatur för att kontrollera att lysdiodmodulerna i armaturen är av den typ som beskrivs i provningsuppgifterna. Om någon av dem är avvikande eller inte kan identifieras ska lysdiodmodulmodellerna anses vara oförenliga med bestämmelserna.

I annat fall ska kraven avseende tändcykler, tidiga bortfall, starttid och uppvärmningstid i tabell 5 provas på en annan armatur som drivs vid sina märkvärden. Vid sådan drift av armaturen ska lysdiodmodulernas temperatur också provas mot angivna gränsvärden. Om resultaten av provningarna (av andra parametrar än tidiga bortfall) varierar från gränsvärdena med mer än 10 % eller om armaturen slutade fungera i förtid ska ytterligare tre armaturer provas. Om medelvärdena av resultaten av de följande tre provningarna (av andra parametrar än tidiga bortfall och driftstemperatur) inte varierar från gränsvärdena med mer än 10 %, om ingen av armaturerna slutar fungera i förtid och om drifttemperaturen (i °C) ligger inom 10 % av de fastställda gränserna för samtliga tre parametrar, ska dessa lysdiodmodulmodeller anses uppfylla kraven. I annat fall ska det anses att de inte följer kraven.

5.

Om provning enligt punkt 1 till 4 inte är möjlig på grund av att inga separat provningsbara lysdiodmoduler kan urskiljas i armaturen ska myndigheterna prova kraven avseende tändcykler, tidiga bortfall, starttid och uppvärmningstid i tabell 5 på en enda armatur. Om resultaten av provningarna varierar från gränsvärdena med mer än 10 % eller om armaturen slutade fungera i förtid ska ytterligare tre armaturer provas. Om medelvärdena av resultaten av de följande tre provningarna (av andra parametrar än tidiga bortfall) inte varierar från gränsvärdena med mer än 10 % och ingen av armaturerna slutar fungera i förtid ska de lysdiodmodulmodeller som är inbyggda i armaturen ska anses vara förenliga med de krav som fastställs i denna förordning. I annat fall ska det anses att de inte följer kraven.

3.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR UTRUSTNING AVSEDD ATT INSTALLERAS MELLAN ELNÄTET OCH LAMPORNA

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda enhet.

Utrustningen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om den befinns uppfylla kompatibilitetsbestämmelserna i bilaga III punkt 2.3, med de senaste metoderna och kriterierna för kompatibilitetsbedömning, inklusive dem som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning. Om modellen inte uppfyller kraven ska den fortfarande anses överensstämma om den uppfyller kraven på produktinformation i bilaga III punkt 3.3 eller i artikel 3.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012.

Utöver kompatibilitetskraven ska lampreglerdon även provas gentemot effektivitetskraven i bilaga III punkt 1.2. Provningen ska utföras på ett enda lampreglerdon, inte på en kombination av lampreglerdon, även om modellen är avsedd att användas med andra lampreglerdon för att lamporna ska kunna fungera i en viss installation. Modellen ska anses uppfylla kraven om resultaten avviker från gränsvärdena med högst 2,5 %. Om resultaten avviker från gränsvärdena med mer än 2,5 % ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven om de genomsnittliga resultaten från de efterföljande tre provningarna avviker från gränsvärdena med högst 2,5 %.

Utöver kompatibilitetskraven ska man även kontrollera om det förekommer lampor i förpackningar med armaturer avsedda att saluföras till slutanvändare. Modellen ska anses överensstämma om inga lampor förekommer eller om de lampor som finns är av de energiklasser som krävs enligt bilaga III punkt 2.3.

Utöver kompatibilitetskraven ska styrdon för ljusregulatorer provas med glödtrådslampor när styrdonet är i minimiläget för ljusreglering. Modellen ska anses vara förenlig med kraven om lamporna, när de installeras enligt tillverkarens anvisningar, avger minst 1 % av sitt ljusflöde vid full belastning.

Om modellen inte uppfyller de tillämpliga överensstämmelsekriterier som anges ovan ska den anses inte uppfylla kraven.


BILAGA V

Riktmärken som avses i artikel 6

Nedan beskrivs bästa tillgängliga teknik på marknaden vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande för de miljöaspekter som ansågs betydande och är kvantifierbara. Funktioner som krävs i vissa tillämpningar (t.ex. hög färgåtergivning) skulle kunna hindra att produkter som har de funktionerna får dessa riktmärken.

1.   RIKTADE LAMPORS EFFEKTIVITET

Den mest effektiva lampan hade ett energieffektivitetsindex på 0,16.

2.   LAMPORS KVICKSILVERINNEHÅLL

Det finns lampor som inte innehåller kvicksilver men som är bland de mest energieffektiva.

3.   EFFEKTIVITET HOS REGLERDON FÖR HALOGENLAMPOR

Det mest effektiva reglerdonet för halogenlampor hade en effektivitet på 0,93.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1195/2012

av den 13 december 2012

om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) för slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Lyven)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

Användningen av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) godkändes utan tidsbegränsning för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 828/2007 (2).

(3)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan lämnats in om ett nytt användningsområde för preparatet av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) när det gäller slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 4 juli 2012 (3) att preparatet av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att användningen kan förbättra förhållandet mellan foderintag och viktökning hos slaktkalkoner. Enligt myndigheten kan man dra samma slutsats för kalkoner som föds upp för avel. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 184, 14.7.2007, s. 12.

(3)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2843.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a1642

Lyven

Endo-1,4-beta-xylanas

EC 3.2.1.8

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203). Minsta aktivitet:

 

I fast form: 1 500 AXC (1)/g

 

I flytande form: 200 AXC/ml

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203)

 

Analysmetod  (2)

Bestämning av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma koningii (MUCL 39203) i foder:

Kolorimetrisk metod baserad på kvantifiering av färgade oligomerer som framställs genom verkan av endo-1,4-beta-xylanas på Remazol-Brilliant-Blue-R-xylan vid pH 4,7 och 30 °C.

Slaktkalkoner

Kalkoner som föds upp för avel

75 AXC

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad högsta dos/kg helfoder för slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel: 100 AXC.

3.

För användning i foder med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner).

4.

Användarsäkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

3 januari 2023


(1)  1 AXC motsvarar den mängd enzym som frigör 17,2 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) per minut från havrexylan vid pH 4,7 och 30 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1196/2012

av den 13 december 2012

om ändring av förordning (EU) nr 9/2010 vad gäller den lägsta halten av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som fodertillsats för värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Användningen av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) i kategorin ”zootekniska tillsatser” godkändes för tio år som fodertillsats för slaktkycklingar, värphöns, ankor och slaktkalkoner genom kommissionens förordning (EU) nr 9/2010 (2), för avvanda smågrisar och slaktsvin genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 528/2011 (3) och för andra mindre fjäderfäarter än ankor genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1021/2012 (4).

(2)

I enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 har innehavaren av godkännandet föreslagit att villkoren för godkännandet av det berörda preparatet ändras genom att dess lägsta halt sänks från 2 500 U/kg till 625 U/kg för värphöns. Ansökan åtföljdes av relevanta stödjande uppgifter. Kommissionen vidarebefordrade ansökan till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(3)

Myndigheten konstaterade i sitt yttrande av den 22 maj 2012 (5) att det berörda preparatet under de nya föreslagna användningsvillkoren är verksamt vid den begärda lägsta dosen på 625 U/kg. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda.

(5)

Förordning (EU) nr 9/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 9/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 3, 7.1.2010, s. 10.

(3)  EUT L 143, 31.5.2011, s. 10.

(4)  EUT L 307, 7.11.2012, s. 68.

(5)  The EFSA Journal, 10(2012):6, artikelnr 2739.


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 9/2010 ska ersättas med följande:

”BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(juridisk person: Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-xylanas

EC 3.2.1.8

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) med minsta aktivitet 40 000 U (1)/g

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analysmetod  (2)

Bestämning av endo-1,4-beta-xylanasaktivitet:

Kolorimetrisk metod baserad på kvantifiering av vattenlösliga färgade fragment som framställs genom verkan av endo-1,4-beta-xylanas på vetearabinoxylan tvärbundet med azurin vid pH 4,25 och 50 °C.

Slaktkycklingar

 

625 U

 

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning i foder med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen beta-arabinoxylaner).

13 januari 2020

Värphöns

625 U

Ankor

625 U

Slaktkalkoner

1 250 U


(1)  1 U är den mängd enzym som frigör 0,5 mikromol reducerande sockerarter (uttryckt som xylosekvivalenter) per minut från ett substrat av tvärbundna havrespeltarabinoxylaner vid pH 5,3 och 50 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1197/2012

av den 13 december 2012

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena acetamiprid, alfacypermetrin, Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxinil, klorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, kinoxifen, S-metolaklor, tepraloxidim, tiakloprid, tiram och ziram

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (2) anges de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandeperioden för de verksamma ämnena acetamiprid, alfacypermetrin, Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxinil, klorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoxifenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, kinoxifen, S-metolaklor, tepraloxidim, tiakloprid, tiram och ziram kommer att löpa ut mellan den 31 juli 2014 och den 30 november 2015. Ansökningar om förnyelse har lämnats in för dessa verksamma ämnen. Eftersom kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3) ska gälla för dessa verksamma ämnen måste det medges tillräcklig med tid för att slutföra förlängningsförfarandet i enlighet med den förordningen. Följaktligen är det sannolikt att godkännandeperioden för dessa verksamma ämnen kommer att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Därför måste deras godkännandeperioder förlängas.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Med tanke på syftet med det första stycket i artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där ingen kompletterande dokumentation i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 lämnas in inom 30 månader före det datum då godkännandeperioden löper ut enligt bilagan till den här förordningen, att fastställa det datum godkännandeperioden löper ut till samma datum som gällde före den här förordningen eller så snart som möjligt därefter.

(5)

Med tanke på syftet med det första stycket i artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen ska anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett av de verksamma ämnen som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att kriterierna för godkännandet inte är uppfyllda, att fastställa det datum då godkännandeperioden löper ut till samma datum som gällde före den här förordningen eller till datumet för antagandet av förordningen om att inte förnya godkännandet av ett verksamt ämne, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.

(3)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 26.


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I post 73 för ämnet tiram ska datumet ”31 juli 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

2.

I post 74 för ämnet ziram ska datumet ”31 juli 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

3.

I post 82 för ämnet kinoxifen ska datumet ”31 augusti 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

4.

I post 89 för ämnet Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342 ska datumet ”30 september 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

5.

I post 90 för ämnet mepanipyrim ska datumet ”30 september 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

6.

I post 91 för ämnet acetamiprid ska datumet ”31 december 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

7.

I post 92 för ämnet tiakloprid ska datumet ”31 december 2014” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2017”.

8.

I post 78 för ämnet klorprofam ska datumet ”31 januari 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

9.

I post 83 för ämnet alfacypermetrin ska datumet ”28 februari 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

10.

I post 84 för ämnet benalaxyl ska datumet ”28 februari 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

11.

I post 85 för ämnet bromoxinil ska datumet ”28 februari 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

12.

I post 86 för ämnet desmedifam ska datumet ”28 februari 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

13.

I post 88 för ämnet fenmedifam ska datumet ”28 februari 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

14.

I post 93 för ämnet Ampelomyces quisqualis stam: AQ 10 ska datumet ”31 mars 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

15.

I post 94 för ämnet imazosulfuron ska datumet ”31 mars 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

16.

I post 95 för ämnet laminarin ska datumet ”31 mars 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

17.

I post 96 för ämnet metoxifenozid ska datumet ”31 mars 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

18.

I post 97 för ämnet S-metolaklor ska datumet ”31 mars 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

19.

I post 98 för Gliocladium catenulatum stam: J1446 ska datumet ”31 mars 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

20.

I post 99 för etoxazol ska datumet ”31 maj 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

21.

I post 100 för ämnet tepraloxidim ska datumet ”31 maj 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

22.

I post 109 för ämnet bifenazat ska datumet ”30 november 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.

23.

I post 110 för ämnet milbemektin ska datumet ”30 november 2015” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2017”.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1198/2012

av den 13 december 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

48,7

MA

84,8

TN

104,4

TR

89,6

ZZ

81,9

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

MA

133,1

TR

141,0

ZZ

134,3

0709 93 10

MA

140,7

TR

104,3

ZZ

122,5

0805 10 20

TR

73,8

ZA

51,4

ZW

43,2

ZZ

56,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

129,1

MA

106,4

TR

82,4

ZZ

106,0

0805 50 10

TR

76,3

ZZ

76,3

0808 10 80

CA

157,2

MK

37,9

NZ

165,3

US

159,7

ZA

138,0

ZZ

131,6

0808 30 90

CN

100,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

132,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1199/2012

av den 13 december 2012

om fastställande av exportbidrag för ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 164.2 och artikel 170 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XIX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter i EU får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för ägg bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162, 163, 164, 167 och 169 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom EU och som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt kraven på märkning i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 858/2012 (4). Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen upphävas.

(6)

För att förhindra störningar på marknaden, förhindra marknadsspekulation och säkerställa effektiv förvaltning, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på märkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 och i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) nr 858/2012 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 255, 21.9.2012, s. 18.


BILAGA

Exportbidrag för ägg från och med den 14 december 2012

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 styck

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 styck

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 styck

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De övriga destinationerna definieras enligt följande:

E09

:

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Hongkong SAR, Ryssland och Turkiet.

E10

:

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna.

E19

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz, E09 och E10.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1200/2012

av den 13 december 2012

om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 143 jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter föreligger, varför den här förordningen bör träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

”BILAGA I

KN-nr

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (s.k. 70 %-kycklingar), frysta

132,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Plockade och urtagna (s.k. 65 %-kycklingar), frysta

139,3

0

AR

160,0

0

BR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

193,1

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Äggula

468,8

0

AR

1602 32 11

Torkade ägg utan skal

263,2

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Torkat äggalbumin

712,1

0

AR


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’övrigt ursprung’.”


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1201/2012

av den 13 december 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2012/13 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1103/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 263, 28.9.2012, s. 37.

(4)  EUT L 327, 27.11.2012, s. 22.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 14 december 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

1701 12 90 (1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

1701 91 00 (2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1202/2012

av den 13 december 2012

om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 164.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som avses i artikel 1.1 s och som förtecknas i del XIX i bilaga I i nämnda förordning och priserna inom unionens får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1216/2009 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 578/2010 ska bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga fastställas för samma period som den period för vilken bidragsbeloppen fastställs för dessa produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

I artikel 162.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetat skick.

(5)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 861/2012 (3). Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen upphävas.

(6)

För att förhindra störningar på marknaden, förhindra marknadsspekulation och säkerställa effektiv förvaltning, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 578/2010 och i del XIX i bilaga I i förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) nr 861/2012 upphävs härmed.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Daniel CALLEJA

Generaldirektör för näringsliv


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171, 6.7.2010, s. 1.

(3)  EUT L 255, 21.9.2012, s. 27.


BILAGA

Bidragssatserna som från och med den 14 december 2012 ska tillämpas för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bestämmelseort (1)

Bidragssats

0407

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

– Andra färska ägg

 

 

0407 21 00

– – Av höns av arten Gallus domesticus:

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0407 29

– – Andra:

 

 

0407 29 10

– – – Av annat fjäderfä än av arten Gallus domesticus

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0407 90

– Andra:

 

 

0407 90 10

– – Av fjäderfä

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

0,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

– Äggula:

 

 

0408 11

– – Torkad:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Lämplig som livsmedel:

 

 

Osötad

01

0,00

0408 19

– – Annan:

 

 

– – – Lämplig som livsmedel:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flytande:

 

 

Osötad

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – Fryst:

 

 

Osötad

01

0,00

– Andra slag:

 

 

0408 91

– – Torkade:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Lämpliga som livsmedel:

 

 

Osötade

01

0,00

0408 99

– – Andra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Lämpliga som livsmedel:

 

 

Osötade

01

0,00


(1)  Bestämmelseorterna är följande:

01

Tredjeland. För Schweiz och Liechtenstein är dessa bidragssatser inte tillämpliga på varor som förtecknas i tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Turkiet, Hongkong SAR och Ryssland;

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna;

04

Alla bestämmelseorter utom Schweiz och de som anges i 02 och 03.


BESLUT

14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/43


RÅDETS BESLUT

av den 4 december 2012

om upphävande av beslut 2009/587/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Malta

(2012/778/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.12,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 juli 2009 fastslog rådet genom beslut 2009/587/EG (1), efter en rekommendation från kommissionen i enlighet med artikel 104.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) att ett alltför stort underskott förelåg i Malta. Rådet noterade att underskottet i den offentliga sektorns finanser i Malta nådde 4,7 % av BNP 2008, och överskred därmed avsevärt referensvärdet 3 % av BNP, medan den offentliga sektorns bruttoskuld hade legat över referensvärdet på 60 % av BNP sedan 2003 och låg på 64,1 % av BNP 2008 (2).

(2)

Den 7 juli 2009 utfärdade rådet även, på grundval av en rekommendation från kommissionen, en rekommendation till Malta i enlighet med artikel 104.7 i EG-fördraget och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (3), i syfte att få situationen med ett alltför stort underskott att upphöra före utgången av 2010. Rekommendationen offentliggjordes.

(3)

Den 16 februari 2010 drog rådet, på grundval av en rekommendation från kommissionen, slutsatsen att effektiva åtgärder hade vidtagits i enlighet med rådets rekommendation i enlighet med artikel 104.7 i EG-fördraget, men att oväntade negativa ekonomiska händelser med stora negativa effekter för de offentliga finanserna hade ägt rum i Malta efter antagandet av rekommendationen. Rådet antog därför en reviderad rekommendation i enlighet med artikel 126.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) till Malta genom vilken tidsfristen för korrigeringen av det alltför stora underskottet förlängdes med ett år, dvs. till 2011. Rekommendationen offentliggjordes.

(4)

Enligt artikel 126.12 i EUF-fördraget bör ett rådsbeslut om förekomsten av ett alltför stort underskott upphävas när det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten enligt rådets uppfattning har korrigerats.

(5)

I enlighet med artikel 4 i protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, fogat till EUF-fördraget, ska kommissionen tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas för tillämpningen av förfarandet. Som en del av tillämpningen av det protokollet ska medlemsstaterna två gånger per år – före den 1 april och före den 1 oktober – lämna uppgifter om underskott och skulder och därmed sammanhängande nyckeltal i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (4).

(6)

Vid övervägande om att upphäva ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör rådet fatta ett beslut på grundval av anmälda uppgifter. Ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör dessutom bara upphävas om kommissionens prognoser tyder på att underskottet inte kommer att överstiga tröskelvärdet 3 % av BNP under prognosperioden

(7)

På grundval av uppgifter som kommissionen (Eurostat) lämnade i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 479/2009, efter Maltas anmälan före den 1 april 2012, och kommissionens avdelningars höstprognos 2012 är det berättigat att dra följande slutsatser:

Efter en topp 2008 har underskottet i den offentliga sektorns finanser gradvis minskat till 2,7 % av BNP 2011, vilket är under referensvärdet 3 % av BNP. Den avsevärda förbättringen jämfört med 2010, då underskottet i den offentliga sektorns finanser uppgick till 3,6 % av BNP, berodde huvudsakligen på en ökning i inkomsterna med 0,7 % av BNP. Inverkan av engångsåtgärderna för nettominskning av underskottet 2011 uppskattas i kommissionens avdelningars höstprognos 2012 till 0,7 % av BNP. Det strukturella saldot, dvs. det konjunkturrensade budgetsaldot utan engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder, beräknas ha förbättrats med 1 procentenhet av BNP 2011, över den begärda ansträngningen på minst ¾ % av BNP som rådet rekommenderade.

I kommissionens avdelningars höstprognos 2012 beräknas underskottet minska ytterligare till 2,6 % av BNP 2012, huvudsakligen tack vare inkomstökande åtgärder, av vilka de flesta anses vara av engångskaraktär. Inverkan av engångsåtgärderna för nettominskning av underskottet beräknas till 1 % av BNP. Om politiken inte ändras, dvs. utan att införliva de konsolideringsåtgärder som finns i 2013 års budget som antogs efter brytdatumet i prognosen, beräknas underskottet i den offentliga sektorns finanser öka till 2,9 % av BNP 2013, innan det återigen minskar till 2,6 % av BNP 2014, och fortfarande ligger under referensvärdet 3 % av BNP under prognosperioden. Målen i stabilitetsprogrammet från april 2012 är lägre underskott på 2,2 %, 1,7 % och 1,1 % av BNP för 2012, 2013 respektive 2014. Skillnaden mellan kommissionens avdelningars höstprognos 2012 och stabilitetsprogrammets mål förklaras huvudsakligen av en mer dynamisk tillväxt av intäkterna i den senare.

Under åren efter tidsfristen 2011 som fastställts av rådet pekar kommissionens budgetprognos i kommissionens avdelningars höstprognos 2012 inte på någon förbättring av det konjunkturrensade budgetsaldot, utan engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, 2012 och på en förbättring med ¼ procentenheter av BNP 2013. Detta ligger under riktmärket på 0,5 % av BNP för anpassning mot det medelfristiga budgetmål som krävs i enlighet med den preventiva aspekten i stabilitets- och tillväxtpakten, särskilt förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (5). Denna långsamma anpassning beräknas mot bakgrund av i stort sett balanserade konjunkturförhållanden, dvs. produktionsgapet beräknas vara nära noll. Samtidigt förväntas sammansättningen på tillväxten vara relativt svag vad gäller skatteintäkterna. Särskilt under 2012 genereras den ekonomiska tillväxten av nettoexport, medan den inhemska efterfrågan beräknas vara ganska svag jämfört med den tidigare trendmässiga utvecklingen. 2014 beräknas förbättringen uppgå till ½ procentenhet av BNP. Under 2012 beräknas dessutom de offentliga utgifternas reala ökningstakt, utan att räkna diskretionära åtgärder på inkomstsidan, ligga under det medelfristiga referensriktvärdet av potentiell BNP-tillväxt, enligt definitionen i artikel 5 i förordning (EG) nr 1466/97. Vid oförändrad politik skulle den reala nettotillväxten i utgifterna kraftigt bryta detta referensriktvärde 2013 och 2014.

Den offentliga sektorns bruttoskuld som andel av BNP har haft en ökande trend sedan 2008 och nådde 70,9 % av BNP 2011. I kommissionens avdelningars höstprognos 2012 beräknas skuldkvoten fortsätta öka för att nå 72,4 % av BNP 2012, 73,1 % av BNP 2013 och 72,8 % av BNP 2014. I stabilitetsprogrammet för 2012 beräknas däremot skuldkvoten börja minska efter 2011, till 67,4 % av BNP till 2014. Skillnaden mellan de två prognoserna beror på ett lägre primärt överskott och högre stock-/flödesjustering i höstprognosen.

(8)

Rådet påminner om att från och med 2012, vilket är det år som följer på korrigeringen av det alltför stora underskottet, och under en period på tre år, bör Malta göra tillräckliga framsteg mot att uppfylla kravet i enlighet med skuldkriteriet, i enlighet med artikel 2.1a i förordning (EG) nr 1467/97.

(9)

Enligt rådet har det alltför stora underskottet i Malta korrigerats inom tidsfristen 2011 och beslut 2009/587/EG bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det framgår av en allsidig bedömning att det alltför stora underskottet i Malta har korrigerats.

Artikel 2

Beslut 2009/587/EG ska upphävas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Malta.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2012.

På rådets vägnar

V. SHIARLY

Ordförande


(1)  EUT L 202, 4.8.2009, s. 42.

(2)  Den offentliga sektorns underskott och skuld för 2008 reviderades följaktligen till för närvarande 4,6 % respektive 62,0 % av BNP.

(3)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(5)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/45


RÅDETS BESLUT

av den 11 december 2012

om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

(2012/779/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den nederländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för C.H.J. (Cor) LAMERS har löpt ut.

(3)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för F. (Frank) de VRIES har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015,

a)

som ledamot

C.H.J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the municipality of Schiedam

och

b)

som suppleant

J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester (mayor) of the municipality of Almelo.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 december 2012

om rätt till tillgång till det europeiska centrala upplag med säkerhetsrekommendationer och svaren på dessa som inrättats enligt artikel 18.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG

(Text av betydelse för EES)

(2012/780/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 996/2010 har Europeiska kommissionen utvecklat den europeiska databasen med säkerhetsrekommendationer, som började användas i februari 2012.

(2)

I enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 996/2010 omfattar den databas som nämns i skäl 1 alla säkerhetsrekommendationer som utfärdas av myndigheterna för säkerhetsutredning i enlighet med artikel 17.1 och 17.2 samt svaren på dessa. Den omfattar också säkerhetsrekommendationer som myndigheterna för säkerhetsutredning mottar från tredjeländer.

(3)

I enlighet med artikel 7.3 g i förordning (EU) nr 996/2010 har myndigheterna för säkerhetsutredning full tillgång till den databas som avses i punkt 1.

(4)

I enlighet med artikel 7.3 a i förordning (EU) nr 996/2010 begärde kommissionen ett yttrande från det europeiska nätverket för myndigheter för säkerhetsutredning inom civil luftfart.

(5)

Säkerhetsrekommendationer är underförstått offentliga eftersom de ofta omfattar säkerhetsutredningsrapporter, som har offentlig status enligt förordning (EU) nr 996/2010. Dessutom kan säkerhetsrekommendationer offentliggöras genom skrivelser, preliminära utlåtanden/rapporter eller säkerhetsundersökningar. Att ha dem offentligt tillgängliga utgör i alla dessa fall starka incitament för mottagarna att svara på dem och att förbättra säkerheten i luftfartssystemet.

(6)

Statusen för svar på säkerhetsrekommendationer definieras inte i förordning (EU) nr 996/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut innehåller bestämmelser om rätt till tillgång till den europeiska databas med säkerhetsrekommendationer som inrättats i enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och som innehåller de säkerhetsrekommendationer som utfärdas eller mottas av myndigheterna för säkerhetsutredning och svaren på de säkerhetsrekommendationer som de har utfärdat.

Artikel 2

Status för säkerhetsrekommendationer

Alla säkerhetsrekommendationer som ingår i den databas som nämns i artikel 1 ska vara tillgängliga för allmänheten via en offentlig webbplats.

Artikel 3

Status för svar på säkerhetsrekommendationer

1.   Tillgången till svar på säkerhetsrekommendationer ska vara begränsad till mottagare av säkerhetsrekommendationer.

2.   Varje mottagare av en säkerhetsrekommendation får begära tillgång till de svar som finns i den databas som nämns i artikel 1, särskilt medlemsstaternas civila luftfartsmyndigheter och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Myndigheter för säkerhetsutredning utanför Europeiska unionen får också begära tillgång till de svar som finns i den databas som nämns i artikel 1.

3.   Mottagare av säkerhetsrekommendationer ska rikta sin begäran till Europeiska kommissionen.

4.   Europeiska kommissionen ska bedöma begäran och i varje enskilt fall avgöra om den är motiverad och praktiskt möjlig att tillmötesgå.

Artikel 4

Användning av databasinformation

Säkerhetsrekommendationer och deras svar ska inte användas för att fördela skuld eller ansvar.

Artikel 5

Status för händelser inom civil luftfart med anknytning till säkerhetsrekommendationer

Tillgång till information om händelser inom civil luftfart med anknytning till säkerhetsrekommendationer som nämns i artikel 1 definieras i kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 av den 12 november 2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG (2) och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 av den 24 september 2007 om genomförandebestämmelser för spridning till berörda parter av information om händelser inom civil luftfart, i enlighet med artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG (3).

Artikel 6

Tillgång till handlingar och skydd för personuppgifter

Detta beslut ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (4).

Detta beslut ska tillämpas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  EUT L 294, 13.11.2007, s. 3.

(3)  EUT L 295, 14.11.2007, s. 7.

(4)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Rättelser

14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/48


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser

( Europeiska unionens officiella tidning L 274 av den 9 oktober 2012 )

På sidan 7, i artikel 14.1 b i, på sidan 8, i artikel 17 e, och på sidan 9, i artikel 20.4, ska det

i stället för:

”specialföretag”

vara:

”företag för särskilt ändamål”.

På sidan 7, i artikel 15.1 b, ska det

i stället för:

”dotterföretag som är driftsbolag”

vara:

”rörelsedrivande dotterbolag”.

På sidan 7, i artikel 15.1 och 15.2 a, ska det

i stället för:

”Om en gäldenär, eller dennes motpart, med tillgångar eller skulder”

vara:

”Om en gäldenär, eller motpart, till tillgångar eller skulder”.

På sidan 11, i artikel 23.3, första och andra raden, ska det

i stället för:

”industriobligation”

vara:

”företagsobligation”.

På sidan 11, i artikel 24.2, ska det

i stället för:

”ta hänsyn till eventuella spill-over-effekter eller spridningar till andra system eller emittenter”

vara:

”ta hänsyn till eventuella spridningseffekter och smittorisker för andra system eller emittenter”.

På sidan 13, i del 1 i bilaga I, ska det

i stället för:

”Täckta köpoptioner”

vara:

”Täckta warranter”.


14.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/48


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 270 av den 14 oktober 2010 )

På sidan 34, artikel 79, ska det

i stället för:

”Artikel 79

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 2214/2004 och (EG) nr 994/2008 ska upphöra att gälla den 1 januari 2012.”

vara:

”Artikel 79

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 2216/2004 och (EG) nr 994/2008 ska upphöra att gälla den 1 januari 2012.”