ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.328.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
28 november 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2012/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets beslut 2008/971/EG i syfte att införa skogsodlingsmaterial i kategorin individutvalt och uppdatera namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

1

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2012/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att förlänga dess tillämpningsperiod och genom att uppdatera förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen ( 1 )

4

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier ( 1 )

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1107/2012 av den 27 november 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

BESLUT

 

 

2012/730/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 november 2012 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i internationella studiegruppen för jute beträffande förhandlingar om en ny instruktion för gruppen bortom 2014

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas från Danmark)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/002 DE/Manroland från Tyskland)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2012) 8548]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BESLUT

28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1104/2012/EU

av den 21 november 2012

om ändring av rådets beslut 2008/971/EG i syfte att införa skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” och uppdatera namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 2008/971/EG av den 16 december 2008 om likvärdighet av skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland (3) fastställs villkoren för import till unionen av skogsodlingsmaterial i kategorierna ”känd härkomst” och ”beståndsutvalt” som har producerats i de tredjeländer som förtecknas i bilaga I till det beslutet.

(2)

Enligt de nationella bestämmelserna för certifiering av skogsodlingsmaterial i Kanada, Kroatien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet och Förenta staterna ska en officiell fältbesiktning utföras under den tid då frön samlas in och bearbetas och då plantpartier produceras.

(3)

Enligt dessa bestämmelser ska systemen för godkännande och registrering av frökällor och den efterföljande produktionen av odlingsmaterial från dessa frökällor ligga i linje med OECD:s system för certifiering av skogsodlingsmaterial i internationell handel (OECD Forest Seed and Plant Scheme – OECD:s system för skogsfrön och skogsplantor). Enligt dessa bestämmelser måste dessutom frön och plantpartier i kategorierna ”känd härkomst”, ”beståndsutvalt” och ”individutvalt” certifieras officiellt och fröförpackningar förslutas officiellt i enlighet med OECD:s system för skogsfrön och skogsplantor.

(4)

En granskning av dessa bestämmelser när det gäller kategorin ”individutvalt” har visat att villkoren för godkännande av frökällor uppfyller kraven i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (4). Med undantag för de villkor som avser frökvaliteten, artrenheten och kvaliteten på planteringsmaterialet ger dessutom bestämmelserna i dessa tredjeländer samma garantier när det gäller de villkor som tillämpas på frön och plantpartier i den nya kategorin ”individutvalt” som de som fastställs i direktiv 1999/105/EG. Bestämmelserna gällande certifiering av skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” i Kanada, Kroatien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet och Förenta staterna bör därför anses vara likvärdiga med de bestämmelser som fastställs i direktiv 1999/105/EG, under förutsättning att villkoren för frön och plantpartier i bilaga II till beslut 2008/971/EG är uppfyllda.

(5)

När det gäller material i kategorin ”individutvalt” bör dessa villkor omfatta tillhandahållande av information om huruvida produkterna är genetiskt modifierade. Sådan information bör underlätta tillämpningen av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (5) eller, i förekommande fall, i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer (7).

(6)

Namnen på vissa myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen enligt förteckningen i bilaga I till beslut 2008/971/EG har dessutom ändrats.

(7)

Beslut 2008/971/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/971/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska första stycket ersättas med följande:

”I detta beslut fastställs de villkor enligt vilka skogsodlingsmaterial i kategorierna ’känd härkomst’, ’beståndsutvalt’ och ’individutvalt’ som har producerats i ett tredjeland och som förtecknas i bilaga I ska importeras till unionen.”

2.

I artikel 3 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Frön och plantpartier i kategorierna ’känd härkomst’, ’beståndsutvalt’ och ’individutvalt’ av de arter som förtecknas i bilaga I till direktiv 1999/105/EG, som producerats i de tredjeländer som förtecknas i bilaga I till detta beslut och som officiellt certifierats av de myndigheter i tredjeländer som förtecknas i den bilagan, ska anses vara likvärdiga med frön och plantpartier som uppfyller kraven i direktiv 1999/105/EG, förutsatt att villkoren i bilaga II till detta beslut är uppfyllda.”

3.

I artikel 4 ska första stycket ersättas med följande:

”När frön och plantpartier förs in i unionen ska den leverantör som importerar detta material underrätta det officiella organet i den medlemsstaten före importen. Det officiella organet ska utfärda ett stambrev grundat på det officiella härkomstintyget från OECD innan materialet släpps ut på marknaden.”

4.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 november 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT C 351, 15.11.2012, s. 91.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 november 2012.

(3)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 83.

(4)  EGT L 11, 15.1.2000, s. 17.

(5)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(7)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2008/971/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Länder och myndigheter

Land (1)

Myndighet med ansvar för godkännande och kontroll av produktionen

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Kanada/Ressources naturelles Kanada

Canadian Forest Service – Atlantic/Service canadien des forêts – Atlantique

P.O. Box 4000

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

Förenta staterna United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

OFFICIELLA CERTIFIERINGSMYNDIGHETER PÅ DELSTATSNIVÅ

(med tillstånd att utfärda OECD-intyg genom överenskommelse med USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

I bilaga II ska följande avsnitt läggas till:

”C.   Ytterligare villkor för frön och plantpartier i kategorin ”individutvalt” som producerats i tredjeländer

När det gäller frön eller plantpartier i kategorin ”individutvalt” ska OECD-etiketten och leverantörens etikett eller dokument innehålla uppgift om huruvida genetisk modifiering har använts i produktionen av frökällorna.”


(1)  CA – Kanada, CH – Schweiz, HR – Kroatien, NO – Norge, RS – Serbien, TR – Turkiet, US – Förenta staterna.”


28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/4


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1105/2012/EU

av den 21 november 2012

om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att förlänga dess tillämpningsperiod och genom att uppdatera förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (3) föreskrivs det att fältbesiktningar av utsädesodlingar av vissa arter i vissa tredjeländer under en begränsad period ska betraktas som likvärdiga med fältbesiktningar som genomförs i enlighet med unionsrättsakter och att utsäde av vissa arter som producerats i tredjeländer ska betraktas som likvärdigt med utsäde som producerats i enlighet med unionsrättsakter.

(2)

Det har visat sig att fältbesiktningar som genomförs i tredjeländer fortfarande ger samma garantier som fältbesiktningar som utförs av medlemsstaterna. De bör därför betraktas som likvärdiga också i fortsättningen.

(3)

Eftersom beslut 2003/17/EG upphör att gälla den 31 december 2012 bör den period under vilken likvärdighet erkänns enligt det beslutet förlängas. Det förefaller önskvärt att perioden förlängs med tio år.

(4)

Hänvisningen till Jugoslavien i beslut 2003/17/EG bör utgå. Eftersom Serbien är medlem av OECD:s system för sortkontroll av utsäde som är avsett för internationell handel och av Internationella frökontrollorganisationen när det gäller provtagning och undersökning, bör landet läggas till i förteckningen över tredjeländer i bilaga I till beslut 2003/17/EG. Dessutom har namnen på vissa myndigheter med ansvar för godkännande och kontroll av produktionen i förteckningen i bilaga I till beslut 2003/17/EG ändrats.

(5)

De bestämmelser i beslut 2003/17/EG som hänvisar till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) bör utgå eftersom tillämpningen av dem inom ramen för det här beslutet skulle vara oförenlig med det system med delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som införts genom artiklarna 290 och 291 i fördraget.

(6)

Beslut 2003/17/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska utgå.

2.

Artikel 5 ska utgå.

3.

I artikel 6 ska datumet ”31 december 2012” ersättas med datumet ”31 december 2022”.

4.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 november 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT C 351, 15.11.2012, s. 92.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 november 2012.

(3)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA

”BILAGA I

LÄNDER, MYNDIGHETER OCH ARTER

Land (1)

Myndighet

Arter som avses i följande direktiv

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 ”THE TERRACE”

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Jordbruksministeriet har bemyndigat följande institutioner att utfärda OECD-intyg:

National Laboratory for seed testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute ”ZEMUN POLJE”

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EG

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/EEG

66/402/EEG

2002/57/EG

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EEG

66/402/EEG – endast avseende Zea mays och Sorghum spp.

2002/57/EG


(1)  AR – Argentina, AU – Australien, CA – Kanada, CL – Chile, HR – Kroatien, IL – Israel, MA – Marocko, NZ – Nya Zeeland, RS – Serbien, TR – Turkiet, US – Förenta staterna, UY – Uruguay, ZA – Sydafrika”.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1106/2012

av den 27 november 2012

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 av den 13 december 2006 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (2) fastställdes den version av nomenklaturen som var gällande den 1 januari 2007.

(2)

Sydsudan har blivit en självständig stat.

(3)

Nederländska Antillerna har upplösts.

(4)

Saint-Barthélemy hör inte längre till Europeiska unionens tullområde.

(5)

Det behövs en kod för transaktioner som rör installationer på öppet hav (t.ex. oljeplattformar, vindkraftanläggningar och transoceaniska kablar).

(6)

Bokstavsbeteckningen för länderna och territorierna bör motsvara den gällande ISO-standardens tvåbokstavskod, i den mån denna är förenlig med kraven i unionslagstiftningen och unionens statistikbehov.

(7)

Därför bör det upprättas en ny version av nomenklaturen där man beaktar dels dessa nya aspekter, dels andra förändringar i samband med vissa av koderna.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för statistik över varuhandeln med icke-medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den version av nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över unionens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan som ska gälla från och med den 1 januari 2013 återfinns i bilagan.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1833/2006 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  EUT L 354, 14.12.2006, s. 19.


BILAGA

NOMENKLATUR AVSEENDE LÄNDER OCH TERRITORIER FÖR STATISTIK ÖVER UNIONENS UTRIKESHANDEL OCH HANDELN MEDLEMSSTATER EMELLAN

(Version gällande från och med den 1 januari 2013)

Kod

Benämning

Anmärkning

AD

Andorra

 

AE

Förenade Arabemiraten

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayra, Ras al-Khayma, Sharja och Umm al-Qaywayn

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua och Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albanien

 

AM

Armenien

 

AO

Angola

inkl. Cabinda

AQ

Antarktis

Områden söder om 60:e breddgraden sydlig bredd; utom de franska territorierna i södra Indiska oceanen (TF), Bouvetön (BV), Sydgeorgien och Sydsandwichöarna (GS)

AR

Argentina

 

AS

Amerikanska Samoa

 

AT

Österrike

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdzjan

 

BA

Bosnien och Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgien

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgarien

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei

 

BO

Bolivia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius och Saba

 

BR

Brasilien

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvetön

 

BW

Botswana

 

BY

Vitryssland

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosöarna (eller Keelingöarna)

 

CD

Demokratiska republiken Kongo

f.d. Zaire

CF

Centralafrikanska republiken

 

CG

Kongo

 

CH

Schweiz

inkl. det tyska Büsingen-området och den italienska kommunen Campione d’Italia

CI

Elfenbenskusten

 

CK

Cooköarna

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

CX

Julön

 

CY

Cypern

 

CZ

Tjeckien

 

DE

Tyskland

inkl. ön Helgoland, men inte Büsingen-området

DJ

Djibouti

 

DK

Danmark

 

DM

Dominica

 

DO

Dominikanska republiken

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

inkl. Galapagosöarna

EE

Estland

 

EG

Egypten

 

EH

Västsahara

 

ER

Eritrea

 

ES

Spanien

inkl. Balearerna och Kanarieöarna, men inte Ceuta (XC) och Melilla (XL)

ET

Etiopien

 

FI

Finland

inkl. Åland

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsöarna

 

FM

Mikronesien

Chuuk, Kosrae, Pohnpei och Yap

FO

Färöarna

 

FR

Frankrike

inkl. Monaco och de franska utomeuropeiska departementen (Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique och Réunion) samt den franska norra delen av Saint-Martin

GA

Gabon

 

GB

Förenade kungariket

Storbritannien, Nordirland, Kanalöarna och Isle of Man

GD

Grenada

inkl. Södra Grenadinerna

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Ekvatorialguinea

 

GR

Grekland

 

GS

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Den särskilda administrativa regionen Hongkong i Kina

HM

Heardön och McDonaldöarna

 

HN

Honduras

inkl. Islas del Cisne

HR

Kroatien

 

HT

Haiti

 

HU

Ungern

 

ID

Indonesien

 

IE

Irland

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IO

Brittiska territoriet i Indiska Oceanen

Chagosöarna

IQ

Irak

 

IR

Iran

 

IS

Island

 

IT

Italien

inkl. Livigno, men inte kommunen Campione d’Italia

JM

Jamaica

 

JO

Jordanien

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KG

Kirgizistan

 

KH

Kambodja

 

KI

Kiribati

 

KM

Komorerna

Anjouan, Grande Comore och Mohéli

KN

Saint Kitts och Nevis

 

KP

Nordkorea

 

KR

Sydkorea

 

KW

Kuwait

 

KY

Caymanöarna

 

KZ

Kazakstan

 

LA

Laos

 

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Litauen

 

LU

Luxemburg

 

LV

Lettland

 

LY

Libyen

 

MA

Marocko

 

MD

Moldavien

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallöarna

 

MK  (1)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

f.d. Burma/Myanmar

MN

Mongoliet

 

MO

Macao

Den särskilda administrativa regionen Macao i Kina

MP

Nordmarianerna

 

MR

Mauretanien

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

inkl. Comino och Gozo

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues, Agalega och Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon)

MV

Maldiverna

 

MW

Malawi

 

MX

Mexiko

 

MY

Malaysia

Malackahalvön och östra Malaysia (Labuan, Sabah och Sarawak)

MZ

Moçambique

 

NA

Namibia

 

NC

Nya Kaledonien

inkl. Loyautéöarna (Lifou, Maré och Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolkön

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

inkl. Islas del Maíz

NL

Nederländerna

 

NO

Norge

inkl. Svalbard och Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nya Zeeland

exkl. Ross Dependency (Antarktis)

OM

Oman

 

PA

Panama

inkl. f.d. Kanalzonen

PE

Peru

 

PF

Franska Polynesien

Marquesasöarna, Sällskapsöarna (inkl. Tahiti), Tuamotuöarna, Gambieröarna och Australöarna

PG

Papua Nya Guinea

Östra delen av Nya Guinea; Bismarckarkipelagen (inkl. New Britain, New Ireland, Lavongai och Amiralitetsöarna); norra Salomonöarna (Bougainville och Buka); Trobriandöarna, Woodlark, D’Entrecasteauxöarna och Louisiaderna.

PH

Filippinerna

 

PK

Pakistan

 

PL

Polen

 

PM

S:t Pierre och Miquelon

 

PN

Pitcairn

inkl. öarna Ducie, Henderson och Oeno

PS

Det ockuperade palestinska territoriet

Västbanken (inkl. östra Jerusalem) och Gazaremsan

PT

Portugal

inkl. Azorerna och Madeira

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Rumänien

 

RU

Ryssland

 

RW

Rwanda

 

SA

Saudiarabien

 

SB

Salomonöarna

 

SC

Seychellerna

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate och Silhouette; Amiranterna (inkl. Desroches, Alphonse, Platte och Coëtivy); Farquharöarna (inkl. Providence); Aldabraöarna och Cosmoledoöarna.

SD

Sudan

 

SE

Sverige

 

SG

Singapore

 

SH

Sankt Helena inkl. Ascension och Tristan da Cunha

 

SI

Slovenien

 

SK

Slovakien

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Surinam

 

SS

Sydsudan

 

ST

São Tomé och Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten (nederländska delen)

Ön Saint Martins norra del tillhör Frankrike och den södra delen hör till Nederländerna.

SY

Syrien

 

SZ

Swaziland

 

TC

Turks- och Caicosöarna

 

TD

Tchad

 

TF

De franska territorierna i södra Indiska oceanen (Terres australes françaises)

Omfattar Kerguelen-, Amsterdam- och Saint Paulöarna, Crozetöarna och de franska öarna spridda i Indiska oceanen, dvs. Bassas da India, Europaön, Glorieusesöarna, Juan de Nova och Tromelin.

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TJ

Tadzjikistan

 

TK

Tokelauöarna

 

TL

Östtimor

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisien

 

TO

Tonga

 

TR

Turkiet

 

TT

Trinidad och Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Det särskilda tullområdet för Kinmen, Matsu, Penghu och Taiwan

TZ

Tanzania

Pemba, Tanganyika och Zanzibar

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Förenta staternas mindre öar

Omfattar Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll och Wake Island

US

Förenta staterna

inkl. Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Heliga stolen (Vatikanstaten)

 

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

 

VE

Venezuela

 

VG

Brittiska Jungfruöarna

 

VI

Amerikanska Jungfruöarna

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis och Futuna

inkl. ön Alofi

WS

Samoa

f.d. Västsamoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999

XL

Melilla

inkl. Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas och Islas Chafarinas

XS

Serbien

 

YE

Jemen

f.d. Nordjemen och Sydjemen

YT

Mayotte

Grande-Terre och Pamandzi

ZA

Sydafrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

DIVERSE

EU

Europeiska unionen

Kod som vid handel med tredjeland reserverats för att ange varornas ursprung enligt gällande EU-bestämmelser på området. Koden ska inte användas för statistiska ändamål.

QP

Det fria havet

Marint område utanför territorialhaven

QQ

Bunkring och underhåll

Rubriken får utelämnas

eller

 

 

QR

Bunkring och underhåll vid handel inom EU

Rubriken får utelämnas

QS

Bunkring och underhåll vid handel med tredjeland

Rubriken får utelämnas

QU

Ej specificerade länder och områden

Rubriken får utelämnas

eller

 

 

QV

Ej specificerade länder och områden vid handel inom EU

Rubriken får utelämnas

QW

Ej specificerade länder och områden vid handel med tredjeland

Rubriken får utelämnas

QX

Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats

Rubriken får utelämnas

eller

 

 

QY

Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats vid handel inom EU

Rubriken får utelämnas

QZ

Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats vid handel med tredjeland

Rubriken får utelämnas


(1)  Koden är endast provisorisk, eftersom landets slutgiltiga beteckning kommer att fastställas efter de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna.


28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1107/2012

av den 27 november 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/18


RÅDETS BESLUT

av den 20 november 2012

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i internationella studiegruppen för jute beträffande förhandlingar om en ny instruktion för gruppen bortom 2014

(2012/730/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2002/312/EG (1) godkändes 2001 års avtal om fastställande av instruktionen för internationella studiegruppen för jute (nedan kallat avtalet) på Europeiska gemenskapens vägnar.

(2)

Den nuvarande instruktionen löper ut den 30 april 2014 och frågan om att inleda förhandlingar om en ny instruktion kommer att diskuteras vid det 15:e sammanträdet i rådet för internationella studiegruppen för jute i december 2012.

(3)

En förlängning av avtalet ligger inte i unionens intresse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar, företrädd av kommissionen, ska anta i internationella studiegruppen för jute beträffande förhandlingar om en ny instruktion för gruppen bortom 2014, ska vara att rösta emot inledande av förhandlingar.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EGT L 112, 27.4.2002, s. 34.


28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/19


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 21 november 2012

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas från Danmark)

(2012/731/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 000 000 EUR per år.

(3)

Danmark lämnade den 14 maj 2012 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företagsgruppen Vestas och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 10 juli 2012. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 7 488 000 EUR ska anslås.

(4)

Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Danmark ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 7 488 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2012.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 21 november 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/20


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 21 november 2012

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/002 DE/Manroland från Tyskland)

(2012/732/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden inom det årliga taket 500 000 000 EUR per år.

(3)

Tyskland lämnade den 4 maj 2012 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Manroland AG och två av dess dotterbolag samt en leverantör och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 10 juli 2012. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 5 352 944 EUR ska anslås.

(4)

Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Tysklands ansökan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 ska Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter tas i anspråk med 5 352 944 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 21 november 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 november 2012

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket

[delgivet med nr C(2012) 8548]

(Text av betydelse för EES)

(2012/733/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (1), särskilt artikel 38,

av följande skäl:

(1)

Stora framsteg har gjorts sedan Eures-nätverket inrättades genom kommissionens beslut 93/569/EEG av den 22 oktober 1993 om genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, särskilt vad avser nätverket Eures-nätverket (European Employment Services) (2) för att genomföra rådets förordning (EEG) nr 1612/68 (3). Nätverket reformerades och nyinrättades för att konsolidera och stärka det genom kommissionens beslut 2003/8/EG (4).

(2)

Europeiska rådet gav vid sitt möte den 17 juni 2010 stöd till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och uppmanade samtidigt till en fullständig mobilisering av passande EU-instrument och EU-politik för att bidra till att de gemensamma målen uppnås och uppmanade medlemsstaterna att utöka de samordnade åtgärderna.

(3)

Europeiska rådet fattade vid sitt möte den 28 och 29 juni 2012 beslut om en pakt för tillväxt och sysselsättning och angav, på grundval av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning av den 18 april 2012, att Euresportalen bör utvecklas till ett verkligt europeiskt arbetsförmedlings- och rekryteringsverktyg.

(4)

Eures-nätverket bör främja att arbetsmarknaderna fungerar bättre och att ekonomiska behov tillgodoses genom att underlätta arbetstagares geografiska rörlighet mellan olika länder och i gränstrakter, och samtidigt säkerställa att det är en rörlighet med skäliga villkor och att gällande arbetsnormer respekteras. Det bör bidra till att skapa ökad öppenhet på arbetsmarknaderna genom att garantera förmedling och behandling av lediga platser och platsansökningar (dvs. ”förmedling” eller ”matchning” enligt förordningen) och stödja verksamhet inom rekrytering, rådgivning och vägledning på nationell och gränsöverskridande nivå, och därmed bidra till att målen i Europa 2020-strategin uppnås.

(5)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts sedan verksamheten först inleddes 1993 och sedan reformen 2003 och med beaktande av behovet att ytterligare stärka och utvidga nätverket för att till fullo stödja målen i Europa 2020-strategin, måste nätverkets nuvarande sammansättning, ansvarsfördelning och beslutsfattande samt förteckningen över de tjänster som tillhandahålls nu få en ny utformning.

(6)

I detta syfte bör Eures-nätverket ges en tydligare inriktning på målstyrning och resultat i fråga om matchning, platsförmedling och rekrytering. I detta sammanhang kan platsförmedling sägas vara tillhandahållande av tjänster av en förmedlare mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden med syftet att uppnå en rekrytering, där rekryteringen innebär att en ledig plats besätts.

(7)

Avskaffandet av monopol och utvecklingen på andra områden har lett till framväxten av ett brett urval av arbetsförmedlare på arbetsmarknaden. För att nå sin fulla potential måste Eures-nätverket öppnas så att dessa aktörer kan delta, vilka förbinder sig att fullt ut respektera gällande arbetsnormer och rättsliga krav och andra Eures-kvalitetsnormer.

(8)

Eures-tjänsterna måste klart definieras för att se till att de skyldigheter som medlemsstaterna har enligt förordningen, nämligen att tillhandahålla förmedling av lediga platser och platsansökningar samt utbyte och information om arbetsmarknaden, uppfylls på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta skulle innebära att olika aktörer involverades, däribland i förekommande fall arbetsmarknadens parter.

(9)

I pakten för tillväxt och sysselsättningspakten begärde Europeiska rådet att det skulle undersökas om det var möjligt att utvidga Eures-nätverket till att omfatta lärlings- och praktikprogram. För att skapa synergieffekter och för att Eures-nätverket ska kunna till fullo stödja målen i Europa 2020-strategin, särskilt när det gäller att höja sysselsättningsgraden till 75 % senast 2020, samtidigt som förordningens tillämpningsområde respekteras, bör Eures-nätverket kunna täcka lärlings- och praktikprogram i den mån de berörda personerna betraktas som arbetstagare i den mening som avses i förordningen och är minst 18 år när det anses att förmedling av sådan information i enlighet med lämpliga normer är praktiskt genomförbar.

(10)

För att leverera tjänster på effektivast möjliga sätt bör Eures-nätverket integreras i de deltagande organisationernas allmänna och reguljära utbud av tjänster, som kan beviljas finansiering för nationell och gränsöverskridande verksamhet från Europeiska socialfonden.

(11)

För att effektivt bidra till att arbetsmarknaderna fungerar bättre och utvecklas mot en europeisk arbetsmarknad, bör Eures-nätverket också ha en mer framträdande roll när det gäller att tillsätta tjänster som blivit ”flaskhalsar” och hjälpa vissa grupper av arbetstagare och arbetsgivare genom att Eures-nätverket utvidgas till att stödja riktad utbytesverksamhet på EU-nivå, och i synnerhet uppmuntra utbyte av unga arbetstagare.

(12)

Möjligheterna att genom ny informations- och kommunikationsteknik ytterligare förbättra och rationalisera tjänsteutbudet bör också beaktas.

(13)

All behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta beslut bör ske i enlighet med den EU-rätt och nationella rätt som avser skydd av personuppgifter.

(14)

För tydlighetens skull är det lämpligt att nyinrätta Eures-nätverket och samtidigt tydligare definiera dess sammansättning, uppbyggnad och funktioner.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetstagare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Eures-nätverket

I syfte att fullgöra de skyldigheter som fastställs i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011 ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna inrätta och driva ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, som ska betecknas Eures-nätverket.

Artikel 2

Mål

Till förmån för arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare ska Eures-nätverket, när så är lämpligt, i samarbete med andra europeiska tjänster eller nätverk, främja

a)

utvecklingen av en europeisk arbetsmarknad som är öppen och tillgänglig för alla, där tillämpliga arbetsnormer och rättsliga krav respekteras fullt ut,

b)

arbetsförmedling mellan olika länder och regioner och i gränstrakter genom förmedling av lediga platser och platsansökningar och deltagande i riktad utbytesverksamhet på EU-nivå,

c)

öppenhet och utbyte av information om europeiska arbetsmarknader, inklusive om levnads- och arbetsvillkor och utbildningsmöjligheter,

d)

utveckling av åtgärder för att främja och underlätta rörlighet för unga arbetstagare,

e)

utbyte av information om lärlings- och praktikplatser i den mening som avses i förordning (EU) nr 492/2011 och, när så är lämpligt, placering av praktikanter och lärlingar, och

f)

utveckling av metoder och indikatorer för detta ändamål.

Artikel 3

Sammansättning

Eures-nätverket ska omfatta följande parter:

a)

Den europeiska byrån för förmedling av lediga platser och platsansökningar, enligt artiklarna 18, 19 och 20 i förordning (EU) nr 492/2011.

b)

Eures-medlemmar, som ska vara bemyndigade särskilda förmedlingar som medlemsstaterna utser i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) nr 492/2011 (nedan kallade nationella samordningskontor), som anges i artikel 5.

c)

Eures-samarbetspartner, i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 492/2011. Eures-samarbetspartner utses av respektive Eures-medlem och kan omfatta offentliga eller privata tjänsteleverantörer inom det aktuella anställnings- och sysselsättningsområdet, och fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. I detta syfte ska en Eures-samarbetspartner åta sig att fullgöra de uppgifter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 7.

d)

Associerade Eures-samarbetspartner som i enlighet med artikel 6 tillhandahåller begränsade tjänster under överinseende och ansvar av en Eures-samarbetspartner eller Europeiska samordningsbyrån.

Artikel 4

Europeiska samordningsbyråns uppgifter och ansvarsområden

1.   Kommissionen ska vara ansvarig för Europeiska samordningsbyrån.

2.   Europeiska samordningsbyrån ska övervaka iakttagandet av bestämmelserna i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011 och hjälpa nätverket att genomföra sin verksamhet.

3.   Europeiska samordningsbyrån ska särskilt

a)

utforma en samstämmig och övergripande strategi och ge horisontellt stöd till förmån för Eures-nätverket och dess användare, t.ex.

1)

användning och utveckling av en europeisk webbportal för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen) och IT-tjänster i samband därmed, däribland system och förfaranden för utbyte av lediga platser, platsansökningar i form av ansökningsbrev, meritförteckningar, färdighetspass och liknande samt andra uppgifter, i samarbete med andra relevanta europeiska tjänster eller nätverk,

2)

informations- och kommunikationsverksamhet om Eures-nätverket,

3)

utbildning av personal som arbetar med Eures-nätverket,

4)

främjande av bildandet av nätverk, utbyte av bästa metoder och erfarenheter, ömsesidigt lärande mellan Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner, och

5)

deltagande av Eures-nätverket i riktad verksamhet för rörlighet på EU-nivå.

b)

analysera den geografiska och yrkesmässiga rörligheten, mot bakgrund av uppnåendet av balans mellan utbud och efterfrågan, och utarbeta en generell strategi för rörlighet i enlighet med den europeiska sysselsättningsstrategin, och

c)

ansvara för den övergripande övervakningen och utvärderingen av Eures-verksamheten, fastställa resultatindikatorer för bland annat prestanda och anställning och vidta åtgärder för att kontrollera att den genomförs i enlighet med förordning (EU) nr 492/2011 och detta beslut.

4.   Den ska anta sitt arbetsprogram och målen för Eures-nätverket i samarbete med Eures samordningsgrupp och efter samråd med Eures styrelse.

Artikel 5

De nationella samordningsbyråernas uppgifter och ansvarsområden

1.   Varje medlemsstat ska utse en särskild förmedling enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 492/2011 som ska ges i uppdrag att organisera Eures-nätverkets arbete i respektive medlemsstat.

2.   Den nationella samordningsbyrån ska se till att medlemsstatens alla skyldigheter enligt förordning (EU) nr 492/2011, särskilt de som rör utbyte av information enligt artiklarna 12, 13 och 14, fullgörs, genom

a)

att inrätta och underhålla all teknisk och funktionell infrastruktur och de system som krävs för att Eures-samarbetspartner och associerade Eures-samarbetspartner ska kunna delta i systemet för informationsutbyte, och

b)

att tillhandahålla de begärda uppgifterna själv eller genom Eures-samarbetspartner under dess ansvar.

3.   Den ska, i nära samarbete med Europeiska samordningsbyrån och andra nationella samordningskontor, i synnerhet vidta följande åtgärder:

a)

Utse en eller flera Eures-samarbetspartner på grundval av systemet för urval och ackreditering enligt artikel 10.2 b vii och övervaka deras verksamhet.

b)

Planera och regelbundet rapportera om det nationella Eures-nätverkets verksamhet och resultat till Europeiska samordningsbyrån.

c)

Samordna Eures-nätverkets deltagande i relevant målinriktad utbytesverksamhet på EU-nivå.

4.   När den nationella samordningsbyrån utser Eures-samarbetspartner ska den sträva efter att uppnå bästa möjliga geografiska räckvidd och arbetsmarknadstäckning och bästa möjliga service till arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare genom att säkerställa att berörda arbetsförmedlingar och aktörer på arbetsmarknaden deltar i tillräckligt hög grad.

5.   Den nationella samordningsbyrån ska på grundval av gemensamt överenskomna verksamhetsmål upprätta arbetsprogram för sitt nationella nätverk, vilka ska lämnas in till Europeiska samordningsbyrån. Arbetsprogrammet ska särskilt avse följande:

a)

De viktigaste verksamheter som under dess ansvar kommer att bedrivas av den nationella samordningsbyrån, Eures-samarbetspartner och associerade Eures-samarbetspartner inom ramen för Eures-nätverket, däribland den transnationella, gränsöverskridande och branschspecifika verksamhet som avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 492/2011.

b)

Den personal och de ekonomiska resurser som tilldelats för tillämpningen av kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011.

c)

Formerna för övervakning och utvärdering av den planerade verksamheten.

Arbetsprogrammen ska även innehålla en utvärdering av verksamheten och de resultat som uppnåtts under den föregående perioden.

Samråd om arbetsprogrammen ska ske på lämplig nivå med arbetsmarknadens parter och andra relevanta Eures-aktörer.

6.   Den nationella samordningsbyrån kan besluta att själv tillhandahålla Eures-tjänster direkt till arbetssökande och arbetsgivare och ska i detta avseende omfattas av de regler som gäller för de Eures-samarbetspartner som utför samma tjänster. I sådana fall ska den nationella samordningsbyrån begära ackreditering som Eures-samarbetspartner av Europeiska samordningsbyrån.

7.   Varje medlemsstat ska se till att den nationella samordningsbyrån får den personal och andra resurser som är nödvändiga för att den ska kunna utföra sina uppgifter.

8.   Den nationella samordningsbyrån leds av den nationella Eures-samordnare som anges i artikel 10.2 b iii.

Artikel 6

Eures-samarbetspartnernas uppgifter och ansvarsområden

1.   En organisation som vill bli Eures-samarbetspartner ska ansöka till sin nationella samordningsbyrå, som får utse den enligt artikel 3 b), förutsatt att organisationen åtar sig att, under överinseende av den nationella samordningsbyrån, samarbeta på regional, nationell och europeisk nivå inom Eures-nätverket och tillhandahålla åtminstone alla de samhällsomfattande tjänster som avses i artikel 7.

2.   En Eures-samarbetspartner ska självständigt eller i samarbete med andra Eures-samarbetspartner utse en eller flera kontaktpunkter, såsom placerings- och rekryteringskontor, teletjänstcentraler, självbetjäningsverktyg och liknande, där arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare kan få tillgång till dess tjänster.

3.   En Eures-samarbetspartner ska tydligt ange vilka tjänster i Eures-tjänstekatalogen den erbjuder. Tjänsternas nivå och innehåll får variera från en kontaktpunkt till en annan så länge en Eures-samarbetspartners tjänsteutbud som helhet omfattar alla de samhällsomfattande tjänster som krävs.

4.   Alla Eures-samarbetspartner ska förbinda sig att fullt ut delta i utbytet av lediga platser samt platsansökningar från arbetssökande som är intresserade av att arbeta i en annan medlemsstat, enligt artikel 13 a och b i förordning (EU) nr 492/2011 och artikel 4 a i i detta beslut. De ska se till att all personal som deltar i tillhandahållandet av Eures-tjänster har full tillgång till de IT- och andra kommunikationsverktyg som nätverket tillhandahålls.

5.   En Eures-samarbetspartner som inte tillhandahåller någon särskild kompletterande tjänst som ingår i Eures-nätverket tjänstekatalog ska se till att ansökningar om denna tjänst hänvisas till andra Eures-samarbetspartner som erbjuder denna tjänst.

6.   En Eures-samarbetspartner får anförtro en annan organisation tillhandahållandet av tjänster som ger ett högre värde åt dess egna tjänster. Denna organisation ska i detta avseende anses vara en associerad Eures-samarbetspartner och ska arbeta under fullt ansvar av den Eures-samarbetspartner den är associerad till.

7.   För att fullgöra sin uppgift kan en Eures-samarbetspartner etablera partnerskap med en eller flera Eures-samarbetspartner i andra medlemsstater.

8.   Det kan krävas att en Eures-samarbetspartner eller associerad Eures-samarbetspartner bidrar till den tekniska och funktionella infrastruktur och de system som avses i artikel 5.2 a.

9.   För att behålla sin ackreditering ska en Eures-samarbetspartner fortsätta att uppfylla sina skyldigheter och utföra de tjänster som man kommit överens om och genomgå de regelbundna översyner som anges i systemet för urval och ackreditering enligt artikel 10.2 b vii.

Artikel 7

Eures-tjänster

1.   Hela utbudet av Eures-tjänster ska omfatta rekrytering, jobbmatchning och arbetsförmedling, vilket omfattar alla faser av processen, från förberedelser för rekrytering till stöd efter anställning och därmed förbunden information och rådgivning.

2.   Tjänsterna kommer att beskrivas närmare i Eures tjänstekatalog som ska ingå i Eures-stadgan som avses i artikel 10 och ska bestå av samhällsomfattande tjänster som tillhandahålls av alla Eures-samarbetspartner samt kompletterande tjänster.

3.   Samhällsomfattande tjänster är de som anges i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011, särskilt artiklarna 12.3 och 13. Kompletterande tjänster är inte obligatoriska enligt kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011, men fyller viktiga behov på arbetsmarknaden.

4.   All service till arbetssökande och arbetstagare ska vara kostnadsfri. Om en Eures-samarbetspartner tar ut en avgift för tjänster för andra användare ska det inte göras någon skillnad mellan de avgifter som tas ut för Eures-tjänster och för andra jämförbara tjänster som tillhandahålls av denna Eures-samarbetspartner. All finansiering från Europeiska unionen för att stödja tillhandahållande av Eures-tjänster ska beaktas när avgifterna fastställs för att undvika dubbelfinansiering.

Artikel 8

Eures styrelse

1.   Eures styrelse ska bistå kommissionen, Europeiska samordningsbyrån och de nationella samordningskontoren med att främja och övervaka utvecklingen av Eures-nätverket.

2.   Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat.

3.   Om Eures-nätverkets verksamhet i en medlemsstat finansieras av EU:s finansiella instrument som Europeiska socialfonden, kan vid behov den nationella myndighet som tillhandahåller finansieringen delta.

4.   Företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna på EU-nivå ska inbjudas att delta i styrelsemötena som observatörer.

5.   Styrelsen ska själv fastställa sina arbetsmetoder och anta sin arbetsordning. Styrelsen ska sammankallas av ordföranden minst två gånger per år. Den ska anta sina yttranden med enkel majoritet.

6.   Styrelseordförandeskapet ska utövas av en företrädare för Europeiska samordningsbyrån, som ska ställa sekreterartjänster till förfogande.

7.   Kommissionen ska samråda med Eures styrelse i frågor som rör strategisk planering, utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering när det gäller de tjänster och verksamheter som avses i det här beslutet, inklusive

a)

Eures-stadgan, enligt artikel 10,

b)

strategier, verksamhetsmål och arbetsprogram för Eures-nätverket, och

c)

kommissionens rapporter som kan krävas enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 492/2011.

Artikel 9

Eures samordningsgrupp

1.   För att bistå Eures samordningsbyrå med utvecklingen, genomförandet och övervakningen av Eures-verksamheten ska Europeiska samordningsbyrån inrätta en samordningsgrupp som består av de nationella Eures-samordnarna, som var och en företräder en Eures-medlem. Europeiska samordningsbyrån kan bjuda in företrädare för arbetsmarknadens parter på EU-nivå och, i lämpliga fall, företrädare för andra samarbetspartner och experter inom Eures-nätverket att delta i samordningsgruppens möten.

2.   Samordningsgruppen ska delta aktivt i utarbetandet av arbetsprogrammen och samordningen av deras genomförande.

3.   Samordningsgruppen får inrätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper, särskilt för planeringen och genomförandet av horisontell stödverksamhet.

4.   Europeiska samordningsbyrån ska organisera arbetet i samordningsgruppen.

Artikel 10

Eures-stadga

1.   Kommissionen ska anta Eures-stadgan enligt de förfaranden som anges i artiklarna 12.2, 13.2, 19.1 och 20 i förordning (EU) nr 492/2011, efter samråd med Eures styrelse som inrättas genom artikel 8 i detta beslut.

2.   Utifrån principen om att alla lediga platser och platsansökningar som offentliggörs av Eures-medlemmarna ska göras tillgängliga i hela Europeiska unionen, ska Eures-stadgan särskilt innehålla följande information:

a)

Eures tjänstekatalog, som beskriver de allmänna och kompletterande tjänster som ska tillhandahållas av Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner, inklusive arbetsförmedling, såsom personlig vägledning och rådgivning till kunder, antingen de är arbetssökande, arbetstagare eller arbetsgivare.

b)

Utveckling av nyskapande samarbete mellan olika länder och i gränstrakter, mellan arbetsförmedlingar t.ex. gemensamma arbetsförmedlingar, med sikte på att arbetsmarknaderna ska fungera bättre och integreras samt på att öka rörligheten. Samarbetet kan innefatta social service, arbetsmarknadens parter och andra institutioner som berörs.

c)

Främjande av en samordnad övervakning och bedömning av överskott och brist på kunskaper.

d)

Verksamhetsmål för Eures-nätverket, de kvalitetskrav som ska gälla samt Eures-medlemmars och samarbetspartners skyldigheter, vilket inbegriper

i)

driftskompatibilitet hos databaser för lediga platser och platsansökningar med Eures-nätverket för förmedling av lediga platser och den servicenivå som ska gälla,

ii)

typ av information, t.ex. information om arbetsmarknaden, levnads- och arbetsvillkor, lediga platser och platsansökningar, lärlings- och praktikplatser, åtgärder för att främja ungdomsrörlighet, kompetensutveckling samt hinder för rörlighet, som de måste lämna till sina kunder och till nätverket, i samarbete med andra relevanta europeiska tjänster eller nätverk,

iii)

uppgiftsbeskrivningar och urvalskriterier för nationella samordnare, Eures-rådgivare och annan nyckelpersonal på nationell nivå,

iv)

utbildning och kvalifikationer som krävs av Eures-personal samt villkor och förfaringssätt för att organisera besök och uppdrag för tjänstemän och specialiserad personal,

v)

utarbetande, inlämnande till Europeiska samordningsbyrån och genomförande av arbetsprogram,

vi)

villkor för användning av Eures-logotypen för Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner,

vii)

systemet för urval och godkännande av Eures-samarbetspartner, och

viii)

principer för övervakning och utvärdering av Eures-verksamheten.

e)

Förfaranden för att upprätta ett enhetligt system och gemensamma former för utbyte av information om arbetsmarknaden och om rörlighet över gränserna inom Eures-nätverket, i enlighet med artiklarna 12, 13 och 14 i förordning (EU) nr 492/2011, inklusive information om lediga platser och utbildningsmöjligheter inom Europeiska unionen som ska integreras i Eures-portalen.

Artikel 11

Marknadsföring av Eures-nätverket

1.   Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner ska aktivt främja Eures-nätverket.

2.   De ska utarbeta en övergripande kommunikationsstrategi avsedd att se till att nätverket är konsekvent och samordnat gentemot sina användare och delta i gemensamma informations- och marknadsföringsåtgärder.

3.   Akronymen Eures får användas endast för verksamhet inom Eures-nätverket. Den ska illustreras med en logotyp som är definierad i ett grafiskt dokument som antagits av Europeiska samordningsbyrån.

4.   Logotypen, som registrerats som ett gemenskapsvarumärke vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), ska användas av Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner i all verksamhet som har med Eures-nätverket att göra för att säkerställa en gemensam visuell identitet.

Artikel 12

Samarbete med andra organ och nätverk

Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner ska aktivt samarbeta med andra europeiska informations- och rådgivningsorgan och nätverk på europeisk, nationell och regional nivå för att uppnå synergieffekter och undvika överlappningar.

Artikel 13

Upphävande

Beslut 2003/8/EG ska upphöra att gälla. Det ska dock fortsätta att tillämpas på verksamhet för vilken en ansökan hade lämnats in innan det här beslutet trädde i kraft.

Artikel 14

Datum för tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med 1 januari 2014.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

László ANDOR

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  EUT L 274, 6.11.1993, s. 32.

(3)  EGT L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  EGT L 5, 10.1.2003, s. 16.