ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.327.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
27 november 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1099/2012 av den 26 november 2012 om ändring av förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

14

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1100/2012 av den 26 november 2012 om ändring av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2012 av den 26 november 2012 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 1 )

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1102/2012 av den 26 november 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1103/2012 av den 26 november 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

22

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2012/39/EU av den 26 november 2012 om ändring av direktiv 2006/17/EG vad gäller vissa tekniska krav för kontroll av mänskliga vävnader och celler ( 1 )

24

 

*

Kommissionens direktiv 2012/40/EU av den 26 november 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( 1 )

26

 

*

Kommissionens direktiv 2012/41/EU av den 26 november 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av nonansyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 2 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens direktiv 2012/42/EU av den 26 november 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp vätecyanid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

31

 

*

Kommissionens direktiv 2012/43/EU av den 26 november 2012 om ändring av vissa rubriker i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/44/EU av den 26 november 2012 om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG respektive 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter ( 1 )

37

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2012/723/Gusp av den 26 november 2012 om ändring av beslut 2011/172/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

44

 

*

Rådets beslut 2012/724/Gusp av den 26 november 2012 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

45

 

 

2012/725/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 november 2012 om tillstånd för utsläppande på marknaden av bovint laktoferrin som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (Morinaga) [delgivet med nr C(2012) 8390]

46

 

 

2012/726/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 november 2012 om tillstånd för utsläppande på marknaden av dihydrocapsiat som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2012) 8391]

49

 

 

2012/727/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 22 november 2012 om tillstånd för utsläppande på marknaden av bovint laktoferrin som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (FrieslandCampina) [delgivet med nr C(2012) 8404]

52

 

 

2012/728/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 november 2012 om att inte ta upp bifentrin för produkttyp 18 i bilagorna I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr C(2012) 8442]  ( 1 )

55

 

 

2012/729/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 23 november 2012 om ändring av beslut 2008/866/EG om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel vad gäller tillämpningsperioden [delgivet med nr C(2012) 8459]  ( 1 )

56

 

 

Rättelser

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1095/2012 av den 22 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin (EUT L 325 av den 23.11.2012)

57

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/33/EU

av den 21 november 2012

om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Unionens miljöpolitik, såsom den fastställts i handlingsprogrammen för miljön och i synnerhet det sjätte miljöhandlingsprogrammet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG (3), syftar bland annat till att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte leder till betydande negativ inverkan på, eller risker för, människors hälsa eller miljön.

(2)

I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom unionens olika regioner.

(3)

I rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (4) fastställs den maximala svavelhalten i tung eldningsolja, dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja som används i unionen.

(4)

Utsläpp från sjöfarten till följd av förbränning av marina bränslen med hög svavelhalt bidrar till luftföroreningar i form av svaveldioxid och partiklar, vilka skadar människors hälsa och miljön och bidrar till surt nedfall. Utan de åtgärder som fastställs i detta direktiv skulle utsläppen från sjöfart snart bli högre än utsläppen från samtliga landbaserade källor.

(5)

Luftföroreningar som orsakas av fartyg som ligger vid kaj är ett stort bekymmer för många hamnstäder när det gäller deras ansträngningar att uppfylla unionens gränsvärden för luftkvalitet.

(6)

Medlemsstaterna bör stödja användning av el som genereras på land, eftersom dagens fartyg brukar få el från sina hjälpmotorer.

(7)

Enligt direktiv 1999/32/EG ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det direktivet och får i samband med sin rapport lägga fram förslag till ändringar av direktivet, särskilt när det gäller sänkningar av gränsvärdena för svavel för marina bränslen i svavelkontrollområdena, i enlighet med det arbete som utförs inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

(8)

2008 antog IMO en resolution om ändring av bilaga VI till 1997 års protokoll om ändring av den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (1973) i dess lydelse enligt det dithörande protokollet från 1978 (Marpol), med bestämmelser om förhindrande av luftförorening från fartyg. Den ändrade bilaga VI till Marpol trädde i kraft den 1 juli 2010.

(9)

Genom den ändrade bilaga VI till Marpol införs bland annat strängare gränsvärden för svavel för marina bränslen i svavelkontrollområdena (1,00 % från och med den 1 juli 2010 och 0,10 % från och med den 1 januari 2015), liksom i havsområden utanför svavelkontrollområdena (3,50 % från och med den 1 januari 2012 och, i princip, 0,50 % från och med den 1 januari 2020). De flesta medlemsstaterna är till följd av sina internationella åtaganden skyldiga att kräva att fartyg från och med den 1 juli 2010 använder bränsle med maximalt 1,00 % svavel i svavelkontrollområdena. För att säkerställa förenligheten med internationell rätt och säkerställa en korrekt tillämpning av de nya internationellt fastställda gränsvärdena för svavel i unionen, bör direktiv 1999/32/EG anpassas till den ändrade bilaga VI till Marpol. För att säkerställa en viss minimikvalitet på det bränsle som fartyg använder för bränsle- eller teknikbaserad efterlevnad bör inte marina bränslen vars svavelhalt överstiger den allmänna nivån på 3,50 viktprocent få användas i unionen, med undantag för bränslen som levereras till fartyg som använder utsläppsminskningsmetoder med slutna system.

(10)

Ändringar av bilaga VI till Marpol med avseende på svavelkontrollområdena är möjliga enligt IMO-förfaranden. För den händelse ytterligare ändringar, inbegripet undantag, införs med avseende på tillämpningen av de gränser beträffande svavelkontrollområden som anges i bilaga VI till Marpol bör kommissionen beakta alla sådana ändringar och, i tillämpliga fall, omgående och i enlighet med EUF-fördraget lägga fram det förslag som krävs för att direktiv 1999/32/EG ska överensstämma till fullo med IMO-bestämmelserna för svavelkontrollområdena.

(11)

Inrättandet av eventuella nya utsläppskontrollområden bör ske med stöd av IMO:s förfarande enligt bilaga VI till Marpol och stödjas med väl underbyggda argument baserade på skäl som sammanhänger med miljön och ekonomin samt styrkta med vetenskapliga data.

(12)

Medlemsstaterna bör i enlighet med bestämmelse 18 i den ändrade bilaga VI till Marpol sträva efter att säkerställa tillgång till marina bränslen som uppfyller kraven enligt detta direktiv.

(13)

Miljöpolitik och sjöfartens utsläpp är en global fråga, och därför bör ambitiösa utsläppsstandarder fastställas på internationell nivå.

(14)

Passagerarfartyg befinner sig för det mesta i hamnar eller nära kusten och deras inverkan på människors hälsa och miljön är betydande. För att förbättra luftkvaliteten runt hamnar och i kustområden måste dessa fartyg använda marina bränslen med en maximal svavelhalt på 1,50 % tills strängare svavelkrav gäller för samtliga fartyg i medlemsstaternas territorialhav, exklusiva ekonomiska zoner och utsläppskontrollområden.

(15)

I enlighet med artikel 193 i EUF-fördraget bör detta direktiv inte hindra någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder i syfte att uppmuntra tidigt genomförande avseende den maximala svavelhalten i marina bränslen, exempelvis genom att använda utsläppsminskningsmetoder utanför svavelkontrollområdena.

(16)

För att underlätta övergången till ny maskinteknik som kan leda till avsevärda ytterligare utsläppsminskningar inom sjöfarten, bör kommissionen ytterligare utreda möjligheterna att få till stånd och uppmuntra till användning av gasdrivna motorer i fartyg.

(17)

Det är nödvändigt att se till att skyldigheterna när det gäller svavelhalten i marina bränslen fullgörs för att uppnå målen i direktiv 1999/32/EG. Erfarenheterna från genomförandet av direktiv 1999/32/EG har visat att det behövs ett bättre system för övervakning och verkställighet så att man kan säkerställa att det direktivet genomförs korrekt. Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna ser till att provtagning av marina bränslen som släppts ut på marknaden eller som används ombord på fartyg sker tillräckligt ofta och med lämpliga metoder och att de regelbundet kontrollerar fartygens loggböcker och leveranssedlar för bunkerbränsle. Det är också nödvändigt att medlemsstaterna inrättar ett system med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid bristande efterlevnad av bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG. För att öka öppenheten i fråga om information är det också lämpligt att föreskriva att register över lokala leverantörer av marina bränslen ska göras offentligt tillgängliga.

(18)

Medlemsstaternas rapportering enligt direktiv 1999/32/EG har visat sig vara otillräcklig för att kontrollera efterlevnaden av det direktivet på grund av att det saknas harmoniserade och tillräckligt tydliga bestämmelser om rapporternas innehåll och format. För att säkerställa en mer harmoniserad rapportering krävs det därför mer ingående anvisningar om rapporternas innehåll och format.

(19)

Till följd av antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (5), som innebär en omarbetning av unionslagstiftningen om industriutsläpp, är det nödvändigt att ändra bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG när det gäller maximal svavelhalt i tung eldningsolja.

(20)

Ett uppfyllande av de låga gränsvärdena för svavel i marina bränslen, särskilt i svavelkontrollområdena, kan leda till betydande prisökningar på sådana bränslen, åtminstone på kort sikt, och få negativa effekter för konkurrenskraften både hos närsjöfarten (jämfört med andra transportsätt) och hos industrin i de länder som gränsar till svavelkontrollområdena. Det krävs lämpliga lösningar för att minska berörda industriers kostnader för att uppfylla bestämmelserna, t.ex. i form av alternativa metoder som är kostnadseffektivare än bränslebaserade lösningar och genom att tillhandahålla stöd när så är nödvändigt. Kommissionen kommer, bland annat utifrån medlemsstaternas rapporter, att noga följa effekterna av sjöfartssektorns anpassning till de nya bränslekraven, särskilt när det gäller eventuella trafikomställningar från sjö- till landtransport och kommer, i tillämpliga fall, att föreslå lämpliga åtgärder för att motverka denna tendens.

(21)

Att begränsa trafikomställningar från sjö- till landtransport är särskilt viktigt eftersom det ofta skulle gå stick i stäv med unionens klimatförändringsmål och öka trafikstockningarna om vägtransporternas andel ökade.

(22)

Kostnaderna för de nya kraven på minskade svaveldioxidutsläpp skulle kunna leda till trafikomställningar från sjö- till landtransport och påverka företagens konkurrenskraft negativt. Kommissionen bör utnyttja instrument såsom Marco Polo-programmet och det transeuropeiska transportnätet fullt ut för att ge riktat stöd och på så sätt minimera risken för dessa trafikomställningar. Medlemsstaterna kan anse det nödvändigt att stödja operatörer som påverkas av detta direktiv i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna om statligt stöd.

(23)

Medlemsstaterna får, i enlighet med de gällande riktlinjerna om statligt stöd för miljöskydd och utan att det påverkar framtida ändringar av dessa, ge statligt stöd till förmån för operatörer som påverkas av detta direktiv, inbegripet stöd för eftermontering i befintliga fartyg, om sådana stödåtgärder bedöms vara förenliga med den inre marknaden i enlighet med artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget, särskilt mot bakgrund av de gällande riktlinjerna om statligt stöd för miljöskydd. I detta sammanhang får kommissionen beakta att användning av vissa utsläppsminskningsmetoder sträcker sig utöver kraven i detta direktiv och inte enbart minskar svavelutsläppen utan också andra utsläpp.

(24)

Tillgängligheten till utsläppsminskningsmetoder bör underlättas. Dessa metoder kan leda till utsläppsminskningar som motsvarar, eller till och med överstiger, dem som kan uppnås genom användning av lågsvavligt bränsle, under förutsättning att de inte har några betydande negativa effekter på miljön, t.ex. de marina ekosystemen, och att de tas fram i enlighet med lämpliga godkännande- och kontrollkrav. De alternativa metoder som redan är kända, t.ex. användning av avgasreningssystem ombord, blandning av bränsle med flytande naturgas (LNG) eller användning av biodrivmedel bör erkännas i unionen. Det är viktigt att främja testning och utveckling av nya utsläppsminskningsmetoder, bland annat för att begränsa trafikomställningar från sjö- till landtransporter.

(25)

Med hjälp av utsläppsminskningsmetoder kan utsläppen minskas avsevärt. Kommissionen bör därför främja testning och utveckling av denna teknik, bland annat genom att överväga att inrätta ett samfinansierat gemensamt program tillsammans med näringslivet, baserat på principer från liknande program, exempelvis Clean Sky-programmet.

(26)

Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter ytterligare utveckla de åtgärder som fastställts i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox.

(27)

Alternativa utsläppsminskningsmetoder, såsom vissa typer av skrubbrar, kan ge upphov till avfall som bör hanteras på rätt sätt och inte släppas ut i havet. Medlemsstaterna bör, i avvaktan på en översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (6), i enlighet med sina internationella åtaganden se till att adekvata mottagningsanordningar i hamn finns tillgängliga för att tillgodose behoven hos fartyg med avgasreningssystem. Kommissionen bör vid översynen av direktiv 2000/59/EG överväga att ta med avfall från avgasreningssystem i den princip om inga särskilda avgifter, som gäller för hamnavgifter för fartygsgenererat avfall som fastställts i det direktivet.

(28)

Kommissionen bör, som en del av sin översyn av luftkvalitetspolitiken under 2013, överväga möjligheterna att minska luftföroreningarna, inbegripet i medlemsstaternas territorialhav.

(29)

Effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner är viktiga för genomförandet av direktiv 1999/32/EG. Medlemsstaterna bör i dessa sanktioner inkludera böter som beräknas på ett sådant sätt att det säkerställs att de åtminstone berövar de ansvariga det ekonomiska utbytet av den överträdelse de begått, och att böterna ökar gradvis vid upprepade överträdelser. Medlemsstaterna bör anmäla sina bestämmelser om sanktioner till kommissionen.

(30)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på ändring av de ekvivalenta utsläppsvärdena för och kriterierna för användning av utsläppsminskningsmetoder i syfte att anpassa bestämmelserna i direktiv 1999/32/EG till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen på ett sådant sätt att strikt överensstämmelse med IMO:s instrument säkerställs, och med avseende på ändringar till artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4, artikel 6.1a b och 6.2 i direktiv 1999/32/EG i syfte att anpassa det direktivets bestämmelser till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(31)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 1999/32/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (7).

(32)

Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) (8) bör bistå kommissionen vid godkännandet av utsläppsminskningsmetoder som inte omfattas av rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (9).

(33)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (10) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(34)

Direktiv 1999/32/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 1999/32/EG

Direktiv 1999/32/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska led h ersättas med följande:

”h)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3a, bränslen som används ombord på fartyg som använder sig av utsläppsminskningsmetoder i enlighet med artiklarna 4c och 4e.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Tung eldningsolja:

alla petroleumbaserade flytande bränslen, exklusive marina bränslen, som omfattas av KN-nummer 2710 19 51–2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, eller

alla petroleumbaserade flytande bränslen andra än dieselbrännolja enligt definitionen i punkterna 2 och 3, som på grund av sina destillationsgränser tillhör kategorin tunga oljor avsedda för användning som bränsle och som till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 °C enligt ASTM D86-metoden. Om destillationen inte kan fastställas med ASTM D86-metoden klassas petroleumprodukten likaledes som tung eldningsolja.

2.   Dieselbrännolja:

alla petroleumbaserade flytande bränslen, exklusive marina bränslen, som omfattas av KN-nummer 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19, eller

alla petroleumbaserade flytande bränslen, exklusive marina bränslen, som till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 °C och som till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 350 °C enligt ASTM D86-metoden.

Dieselbränslen enligt definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (11) är undantagna från denna definition. Bränslen som används i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och jordbrukstraktorer ska också undantas från denna definition.

b)

Punkterna 3a och 3b ska ersättas med följande:

”3a.   Marin dieselolja: alla marina bränslen av DMB-kvalitet i tabell I i ISO 8217, bortsett från hänvisningen till svavelhalt.

3b.   Marin dieselbrännolja: alla marina bränslen av DMX-, DMA- och DMZ-kvalitet i tabell I i ISO 8217, bortsett från hänvisningen till svavelhalt.”

c)

Punkt 3m ska ersättas med följande:

”3m.   Utsläppsminskningsmetod: varje typ av utrustning, material, anordning eller apparat som ansluts i ett fartyg, eller annat förfarande, alternativt bränsle eller metod för att uppfylla bestämmelserna, som används som ett alternativ till lågsvavligt marint bränsle som uppfyller kraven i detta direktiv, och som är verifierbar, kvantifierbar och genomförbar.”

3.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska se till att tunga eldningsoljor med en svavelhalt som överstiger 1 viktprocent inte används inom deras territorier.

2.   Under förutsättning att de behöriga myndigheterna övervakar utsläppen ska punkt 1 inte tillämpas före den 31 december 2015 på tunga eldningsoljor som används

a)

i förbränningsanläggningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (12) och som omfattas av artikel 4.1, 4.2 eller 4.3 a i det direktivet och som uppfyller de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid för sådana anläggningar som anges i det direktivet,

b)

i förbränningsanläggningar som omfattas av direktiv 2001/80/EG och som omfattas av artikel 4.3 b och 4.6 i det direktivet och vars genomsnittliga utsläpp av svaveldioxid per månad inte överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas,

c)

i förbränningsanläggningar som inte omfattas av led a eller b och vars genomsnittliga utsläpp av svaveldioxid per månad inte överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas,

d)

för förbränning i raffinaderier, där de genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid per månad för samtliga förbränningsanläggningar i ett enskilt raffinaderi, oberoende av vilket bränsle eller kombination av bränslen som används, utom anläggningar som omfattas av leden a och b, gasturbiner och gasmotorer, inte överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas.

3.   Under förutsättning att de behöriga myndigheterna övervakar utsläppen ska punkt 1 inte längre tillämpas från och med den 1 januari 2016 på tunga eldningsoljor som används

a)

i förbränningsanläggningar som omfattas av kapitel III i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (13) och som uppfyller de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid för sådana anläggningar som anges i bilaga V till det direktivet eller, om dessa utsläppsgränsvärden inte är tillämpliga enligt det direktivet, för vilka de genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid per månad inte överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas,

b)

i förbränningsanläggningar som inte omfattas av led a och vars genomsnittliga utsläpp av svaveldioxid per månad inte överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas,

c)

för förbränning i raffinaderier, där de genomsnittliga utsläppen av svaveldioxid per månad för samtliga förbränningsanläggningar i ett enskilt raffinaderi, oberoende av vilket bränsle eller kombination av bränslen som används, utom anläggningar som omfattas av led a, gasturbiner och gasmotorer, inte överstiger 1 700 mg/Nm3 vid en syrehalt i rökgaserna på 3 volymprocent på torr bas.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att ingen förbränningsanläggning som använder tung eldningsolja med en svavelhalt som överstiger den som anges i punkt 1 drivs utan tillstånd utfärdat av en behörig myndighet som specificerar utsläppsgränsvärdena.

b)

Punkt 3 ska utgå.

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

Maximal svavelhalt i marina bränslen

Medlemsstaterna ska se till att marina bränslen inte används inom deras territorier om svavelhalten överstiger 3,50 viktprocent, med undantag för bränslen som levereras till fartyg som använder sådana utsläppsminskningsmetoder med slutna system som avses i artikel 4c.”

5.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska se till att dieselbrännoljor inte används inom deras territorier om svavelhalten överstiger 0,10 viktprocent.”

6.

Artikel 4a ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Maximal svavelhalt i marina bränslen som används i territorialhav, i exklusiva ekonomiska zoner och i medlemsstaternas utsläppskontrollområden, inklusive svavelkontrollområden, och av passagerarfartyg som används i reguljär trafik till eller från unionens hamnar.”

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att marina bränslen inte används i deras territorialhav, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i de utsläppskontrollområden som ingår i svavelkontrollområden, om dessa bränslen har en svavelhalt som överstiger:

a)

1,00 viktprocent till och med den 31 december 2014.

b)

0,10 viktprocent från och med den 1 januari 2015.

Denna punkt ska gälla alla fartyg oavsett flagg, även fartyg som påbörjat sin resa utanför unionen. Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till alla framtida ändringar av kraven enligt bilaga VI till Marpol som är tillämpliga inom svavelkontrollområden och, där så är lämpligt, utan onödigt dröjsmål lägga fram eventuella förslag i syfte att ändra detta direktiv i enlighet därmed.”

c)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att marina bränslen inte används i deras territorialhav, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i utsläppskontrollområdena, om dessa bränslen har en svavelhalt som överstiger:

a)

3,50 viktprocent från och med den 18 juni 2014.

b)

0,50 viktprocent från och med den 1 januari 2020.

Denna punkt ska tillämpas på alla fartyg oavsett flagg, inklusive fartyg vars resa påbörjades utanför unionen, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 4 i denna artikel och artikel 4b.”

d)

Punkterna 4, 5, 6 och 7 ska ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att marina bränslen inte används i deras territorialhav, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i de utsläppskontrollområden som inte ingår i svavelkontrollområden, av passagerarfartyg i reguljär trafik till eller från någon hamn i unionen, om dessa bränslen har en svavelhalt som överstiger 1,50 viktprocent till och med den 1 januari 2020.

Medlemsstaterna ska ansvara för kontrollen av efterlevnaden av detta krav, åtminstone när det gäller fartyg som för deras flagg och fartyg oavsett flagg medan de ligger i deras hamnar.

5.   Medlemsstaterna ska kräva att fartygens loggböcker förs korrekt, inklusive åtgärder för omkoppling mellan bränsletyper.

5a.   Medlemsstaterna ska sträva efter att säkerställa tillgång till marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv och underrätta kommissionen om tillgången till sådana marina bränslen i sina hamnar och terminaler.

5b.   Om en medlemsstat finner att ett fartyg inte uppfyller de standarder för marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv har den behöriga myndigheten i den medlemsstaten rätt att kräva att fartyget

a)

visar upp en förteckning över vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla bestämmelserna, och

b)

tillhandahåller bevis för att det har försökt köpa marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv längs sin resrutt och, om sådana bränslen inte fanns att tillgå på avsedd plats, att försök har gjorts för att hitta alternativa källor för sådana marina bränslen, och att inga marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv fanns att köpa trots alla försök att få tag på sådana marina bränslen.

Fartyget ska inte åläggas avvika från sin fastlagda rutt eller åsamkas oskälig försening för att uppfylla kraven.

Om ett fartyg tillhandahåller den information som avses i första stycket ska de berörda medlemsstaterna beakta alla relevanta omständigheter och de framlagda bevisen för att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas, inbegripet alternativet att inte vidta kontrollåtgärder.

Ett fartyg ska meddela sin flaggstat och behörig myndighet i den berörda destinationshamnen när det inte kan köpa marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv.

Hamnstaten ska underrätta kommissionen när ett fartyg har lagt fram bevis för att marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv inte gick att få tag på.

6.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med bestämmelse nr 18 i bilaga VI till Marpol

a)

upprätthålla ett offentligt register över lokala leverantörer av marint bränsle,

b)

se till att svavelhalten i alla marina bränslen som säljs på deras territorium dokumenteras av leverantören på en bunkerspecifikation, kompletterad med ett förseglat prov som undertecknats av företrädaren för det mottagande fartyget,

c)

vidta åtgärder mot leverantörer av marint bränsle som upptäcks ha levererat bränsle som inte överensstämmer med uppgifterna på bunkerspecifikationen,

d)

se till att avhjälpande åtgärder vidtas så att allt marint bränsle som visar sig inte följa kraven bringas i överensstämmelse med dessa.

7.   Medlemsstaterna ska se till att marin dieselolja med en svavelhalt som överstiger 1,50 viktprocent inte släpps ut på marknaden på deras territorier.”

e)

Punkt 8 ska utgå.

7.

Artiklarna 4b och 4c ska ersättas med följande:

”Artikel 4b

Maximal svavelhalt i marina bränslen som används av fartyg vid kaj i unionens hamnar

1.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att fartyg vid kaj i unionens hamnar inte använder marina bränslen med en svavelhalt som överstiger 0,10 viktprocent, varvid besättningen ska ges tillräcklig tid att genomföra all nödvändig omkoppling mellan bränsletyper så snart som möjligt efter ankomsten till kaj och så sent som möjligt före avresan.

Medlemsstaterna ska kräva att tidpunkten för omkoppling mellan bränsletyper förs in i fartygets loggbok.

2.   Punkt 1 ska inte gälla

a)

när ett fartyg enligt en offentliggjord tidtabell ska ligga vid kaj i mindre än två timmar,

b)

för fartyg som stänger av alla motorer och utnyttjar el som genereras på land när de ligger vid kaj i hamn.

3.   Medlemsstaterna ska se till att marin dieselbrännolja med en svavelhalt som överstiger 0,10 viktprocent inte släpps ut på marknaden på deras territorier.

Artikel 4c

Utsläppsminskningsmetoder

1.   Medlemsstaterna ska tillåta att fartyg, oavsett flagg, använder sig av utsläppsminskningsmetoder i de hamnar, territorialhav, exklusiva ekonomiska zoner och utsläppskontrollområden som hör till respektive medlemsstat, som ett alternativ till användning av marina bränslen som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 4b, förutsatt att punkterna 2 och 3 i den här artikeln efterlevs.

2.   Fartyg som använder sig av de utsläppsminskningsmetoder som avses i punkt 1 ska kontinuerligt uppnå minskningar av svaveldioxidutsläppen som minst motsvarar de minskningar som hade uppnåtts om de använt marina bränslen som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 4b. Ekvivalenta utsläppsvärden ska bestämmas i enlighet med bilaga I.

2a.   Medlemsstaterna ska som en alternativ utsläppsminskningsmetod uppmuntra fartyg som ligger vid kaj att använda el som genereras på land.

3.   De utsläppsminskningsmetoder som avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i de instrument som avses i bilaga II.

4.   Då det är motiverat mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen i fråga om alternativa utsläppsminskningsmetoder, och på ett sådant sätt som säkerställer strikt överensstämmelse med relevanta instrument och normer som antagits av IMO, ska kommissionen

a)

ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a när det gäller ändring av bilagorna I och II,

b)

anta genomförandeakter med detaljerade krav för övervakning av utsläpp, när så är lämpligt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.”

8.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4d

Godkännande av utsläppsminskningsmetoder som ska användas ombord på fartyg som för en medlemsstats flagg

1.   Utsläppsminskningsmetoder som omfattas av rådets direktiv 96/98/EG (14) ska godkännas i enlighet med det direktivet.

2.   Utsläppsminskningsmetoder som inte omfattas av punkt 1 i den här artikeln ska godkännas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) (15), varvid hänsyn ska tas till

a)

de riktlinjer som utarbetats av IMO,

b)

resultaten av de försök som genomförs enligt artikel 4e,

c)

miljöeffekter, däribland utsläppsminskningar som kan uppnås, och inverkan på ekosystemen i skyddade hamnar, vid anläggningsplatser och i flodmynningar, och

d)

möjlighet att genomföra övervakning och kontroll.

Artikel 4e

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder

Medlemsstaterna får, i samarbete med andra medlemsstater, alltefter omständigheterna, godkänna försök med utsläppsminskningsmetoder på fartyg som för deras flagg, eller i havsområden inom deras jurisdiktion. Under dessa försök ska användning av marina bränslen som uppfyller kraven i artiklarna 4a och 4b inte vara obligatorisk, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Kommissionen och alla berörda hamnstater ska underrättas skriftligen om försöken minst sex månader innan de inleds.

b)

Tillstånd för försök får inte ges för längre tid än 18 månader.

c)

Alla berörda fartyg ska installera manipulationssäker utrustning för kontinuerlig övervakning av skorstensutsläpp och använda den under hela försöksperioden.

d)

Alla berörda fartyg ska uppnå utsläppsminskningar som minst motsvarar dem som skulle ha uppnåtts genom de gränsvärden för svavel i bränsle som anges i detta direktiv.

e)

Det ska under hela försöksperioden finnas lämpliga system för hantering av det avfall som orsakas av utsläppsminskningsmetoderna.

f)

Inverkan på den marina miljön, särskilt på ekosystemen i skyddade hamnar, vid anläggningsplatser och i flodmynningar, ska utvärderas under hela försöksperioden.

g)

Fullständiga resultat ska lämnas till kommissionen och göras offentligt tillgängliga inom sex månader efter det att försöken avslutats.

Artikel 4f

Finansiella åtgärder

Medlemsstaterna får anta finansiella åtgärder till förmån för de aktörer som berörs av detta direktiv, om dessa finansiella åtgärder överensstämmer med de regler för statligt stöd som redan gäller och som kommer att antas på detta område.

9.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Provtagning och analys

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att genom stickprov kontrollera att svavelhalten i de bränslen som används uppfyller kraven i artiklarna 3, 3a, 4, 4a och 4b. Stickprovskontrollen ska börja den dag det tillämpliga gränsvärdet för maximal svavelhalt i bränslet träder i kraft. Den ska utföras regelbundet, tillräckligt ofta och i tillräcklig omfattning och på ett sådant sätt att proven är representativa för det undersökta bränslet och, när det gäller marint bränsle, för det bränsle som används av fartyg när de befinner sig i berörda havsområden och hamnar. Stickproven ska analyseras utan onödigt dröjsmål.

1a.   Följande metoder för provtagning, analys och kontroll av marina bränslen ska användas:

a)

Kontroll av fartygs loggböcker och bunkerspecifikationer,

samt vid behov följande metoder för provtagning och analys:

b)

Provtagning av marina bränslen för förbränning ombord när de levereras till fartyg, i enlighet med riktlinjerna för provtagning av eldningsolja i syfte att fastställa om den uppfyller kraven i den ändrade bilaga VI till Marpol som antogs den 17 juli 2009 genom resolution 182(59) av IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC), och bestämning av svavelhalten, eller

c)

provtagning och bestämning av svavelhalten i marina bränslen för förbränning ombord som förvaras i tankar, där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, och förseglade bunkerutrymmen ombord på fartyg.

1b.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter när det gäller

a)

provtagningsfrekvens,

b)

provtagningsmetoder,

c)

definitionen av ett stickprov som är representativt för det bränsle som undersöks.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.

2.   Referensmetoden för att bestämma svavelhalten ska vara ISO 8754 (2003) eller PrEN ISO 14596 (2007).

För att fastställa om marina bränslen som levereras till och används ombord på fartyg uppfyller gränsvärdena för svavel enligt artiklarna 3a, 4, 4a och 4b ska det förfarande för verifiering av bränslen som fastställs i tillägg VI till bilaga VI till Marpol användas.”

10.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni varje år och på grundval av resultaten av den provtagning, analys och kontroll som utförs i enlighet med artikel 6, lämna en rapport till kommissionen om uppfyllandet av kraven för svavel enligt detta direktiv under föregående år.

På grundval av de rapporter som mottagits i enlighet med första stycket i denna punkt och de underrättelser om att marina bränslen som uppfyller kraven i detta direktiv inte fanns att tillgå som medlemsstaterna lämnat i enlighet med artikel 4a.5b femte stycket, ska kommissionen, inom 12 månader från det datum som anges i första stycket i denna punkt, utarbeta och offentliggöra en rapport om genomförandet av detta direktiv. Kommissionen ska utvärdera huruvida de relevanta bestämmelserna i detta direktiv behöver stärkas ytterligare och lägga fram eventuella lämpliga lagstiftningsförslag i detta syfte.”

b)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Kommissionen får anta genomförandeakter beträffande de uppgifter som ska anges i rapporten samt fastställa formatet för rapporten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.”

c)

Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionens ska senast den 31 december 2013 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, vilken vid behov ska åtföljas av lagstiftningsförslag. Kommissionen ska i sin rapport behandla potentialen för att minska luftföroreningar och därvid bland annat beakta årsrapporter som lämnats in i enlighet med punkterna 1 och 1a, observerad luftkvalitet och försurning, bränslekostnader, potentiella ekonomiska effekter, konstaterade trafikomställningar och framsteg med att minska utsläpp från fartyg.

3.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter senast den 31 december 2012 utarbeta lämpliga åtgärder, inbegripet de som anges i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox och som ska främja efterlevnad av miljökraven i detta direktiv och minska eventuella negativa effekter.”

d)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a om anpassningar av artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 och artikel 6.1a b och 6.2 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Sådana anpassningar får inte leda till några direkta ändringar av tillämpningsområdet för detta direktiv eller de gränsvärden för svavel i bränsle som anges i detta direktiv.”

11.

Artikel 8 ska utgå.

12.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (16).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska gälla.

13.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4c.4 och 7.4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 17 december 2012. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4c.4 och 7.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Beslutet påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4c.4 och 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

14.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Sanktioner

1.   Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv.

2.   De fastställda sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och får omfatta böter som beräknas på ett sådant sätt att det säkerställs att de åtminstone berövar de ansvariga det ekonomiska utbytet av den överträdelse de begått, och att böterna ökar gradvis vid upprepade överträdelser.”

15.

Bilagan till direktiv 1999/32/EG ska ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 18 juni 2014 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 november 2012.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT C 68, 6.3.2012, s. 70.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 september 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 29 oktober 2012.

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 121, 11.5.1999, s. 13.

(5)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

(6)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 81.

(7)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(9)  EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.

(10)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

(11)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.”

(12)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.

(13)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.”

(14)  EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.

(15)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(16)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.”


BILAGA

BILAGA 1

EKVIVALENTA UTSLÄPPSVÄRDEN FÖR DE UTSLÄPPSMINSKNINGSMETODER SOM AVSES I ARTIKEL 4c.2

Gränsvärden för svavel i marina bränslen som avses i artiklarna 4a och 4b och i bestämmelserna nr 14.1 och 14.4 i bilaga VI till Marpol samt motsvarande utsläppsvärden som avses i artikel 4c.2

Det marina bränslets svavelhalt (% m/m)

Utsläppskvot SO2 (ppm)/CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Anmärkningar:

Användningen av gränsvärden för utsläppskvoter är bara tillämplig för petroleumbaserade destillat och tjock eldningsolja.

I motiverade fall när koldioxidkoncentrationen reduceras av avgasreningsenheten får koldioxidkoncentrationen mätas vid avgasreningsenhetens intag, under förutsättning att det klart kan visas att denna metod är korrekt.

BILAGA II

KRAV FÖR ANVÄNDNING AV DE UTSLÄPPSMINSKNINGSMETODER SOM AVSES I ARTIKEL 4c.3

De utsläppsminskningsmetoder som avses i artikel 4c ska uppfylla minst de krav som anges i följande instrument, beroende på vad som gäller:

Utsläppsminskningsmetod

Kriterier för användning

Blandning av marint bränsle och avkokningsgas

Kommissionens beslut 2010/769/EU av den 13 december 2010 om inrättandet av kriterier för LNG-fartygs användning av tekniska metoder som alternativ till användning av lågsvavliga marina bränslen som uppfyller kraven i artikel 4b i rådets direktiv 1999/32/EG om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/33/EG om svavelhalten i marina bränslen (1).

Avgasreningssystem

Resolution MEPC.184(59) antagen den 17 juli 2009

”Tvättvatten från avgasreningssystem som använder kemikalier, tillsatser, beredningar och relevanta kemikalier som skapas på plats”, såsom avses i punkt 10.1.6.1 i resolution MEPC.184(59), får ej släppas ut i havet, inbegripet skyddade hamnar, anläggningsplatser och flodmynningar, om inte fartygsoperatören kan visa att detta tvättvatten inte har några betydande effekter på och inte utgör någon risk för människors hälsa och miljön. Om den kemikalie som används är kaustiksoda räcker det att tvättvattnet uppfyller de kriterier som anges i resolution MEPC.184(59) och att pH-värdet inte överstiget 8,0.

Biobränslen

Användning av biodrivmedel enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2) som överensstämmer med de relevanta CEN- och ISO-standarderna.

Blandningar av biodrivmedel och marina bränslen ska överensstämma med de bestämmelser avseende svavelhalt som anges i artiklarna 3a, 4a.1, 4a.1a, 4a.4 och 4b i detta direktiv.


(1)  EUT L 328, 14.12.2010, s. 15.

(2)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/14


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1099/2012

av den 26 november 2012

om ändring av förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/172/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 270/2011 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2011/172/Gusp.

(2)

Rådets beslut 2012/723/Gusp (3) ändrar beslut 2011/172/Gusp för att göra det möjligt att frigöra vissa frysta tillgångar och ekonomiska resurser som behövs för att följa ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen eller ett rättsligt beslut som är verkställbart i en medlemsstat.

(3)

Artikel 9 i förordning (EU) nr 270/2011 rör de uppgifter som personer, enheter och organ ska lämna till medlemsstaternas behöriga myndigheter, för vidarebefordran till kommissionen, i syfte att underlätta efterlevnaden av den förordningen. I enlighet med artikel 9.2 bör alla uppgifter som lämnas eller mottas endast användas för de syften för vilka de lämnades eller mottogs. Detta bör dock inte hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, utbyta sådana uppgifter med behöriga myndigheter i Egypten och andra i medlemsstater när så är nödvändigt, i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.

(4)

Förordning (EU) nr 270/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 270/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett beslut om kvarstad i enlighet med en skiljedom, vilket fattades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt denna artikel.”

2.

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller

c)

betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar kommer att frysas i enlighet med artikel 2.1.”

3.

Följande punkt ska läggas till i artikel 9:

”3.   Punkt 2 ska inte hindra att medlemsstaterna i enlighet med sin nationella lagstiftning utbyter sådana uppgifter med de behöriga myndigheterna i Egypten och i andra medlemsstater när så är nödvändigt i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2012.

På rådets vägnar

G. DEMOSTHENOUS

Ordförande


(1)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 63.

(2)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 4.

(3)  (Se sidan 44 i detta nummer av EUT.)


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/16


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1100/2012

av den 26 november 2012

om ändring av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 101/2011 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2011/72/Gusp.

(2)

Rådets beslut 2012/724/Gusp (3) ändrar beslut 2011/72/Gusp för att göra det möjligt att frigöra vissa frysta tillgångar och ekonomiska resurser som behövs för att följa ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen eller ett rättsligt beslut som är verkställbart i en medlemsstat.

(3)

Artikel 9 i förordning (EU) nr 101/2011 rör de uppgifter som personer, enheter och organ ska lämna till medlemsstaternas behöriga myndigheter, för vidarebefordran till kommissionen, i syfte att underlätta efterlevnaden av den förordningen. I enlighet med artikel 9.2 bör alla uppgifter som lämnas eller mottas endast användas för de syften för vilka de lämnades eller mottogs. Detta bör dock inte hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, utbyta sådana uppgifter med behöriga myndigheter i Tunisien och i andra medlemsstater när så är nödvändigt, i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.

(4)

Förordning (EU) nr 101/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 101/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett beslut om kvarstad i enlighet med en skiljedom, vilket fattades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt denna artikel.”

2.

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller

c)

betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar kommer att frysas i enlighet med artikel 2.1.”

3.

Följande punkt ska läggas till i artikel 9:

”3.   Punkt 2 ska inte hindra att medlemsstaterna i enlighet med sin nationella lagstiftning utbyter sådana uppgifter med de behöriga myndigheterna i Tunisien och i andra medlemsstater när så är nödvändigt i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2012.

På rådets vägnar

G. DEMOSTHENOUS

Ordförande


(1)  EUT L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.

(3)  (Se sidan 45 i detta nummer av EUT.)


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1101/2012

av den 26 november 2012

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Med ikraftträdandet av kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2), kom nya KN-nummer att gälla för dieselbrännoljor och eldningsoljor som innehåller biodiesel. Dessa ändringar kan påverka mineraloljeindustrin genom att vissa blandningsprocesser enligt tullagerförfarandet och i frizoner inte längre får räknas som ”vanliga former av hantering”, eftersom de leder till att varorna omfattas av ett annat åttasiffrigt KN-nummer.

(2)

En lösning bör tas fram så att blandning enligt tullagerförfarandet och i frizoner av dieselbrännoljor/eldningsoljor som inte innehåller biodiesel med dieselbrännoljor/eldningsoljor som innehåller biodiesel, enligt klassificeringen i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen, får fortsätta på samma sätt som före ikraftträdandet av förordning (EU) nr 1006/2011 den 1 januari 2012.

(3)

Det bör vara tillåtet att blanda dieselbrännoljor och eldningsoljor med biodiesel, så att de båda typerna av varor inte måste lagras separat. Med beaktande av kompletterande anmärkning 2 i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen bör dock den blandning som erhålls innehålla mindre än 0,5 volymprocent biodiesel respektive dieselbrännoljor eller eldningsoljor.

(4)

Bilaga 72 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Ändringen bör träda i kraft med retroaktiv verkan för att möjliggöra upphörande av tullskulder som uppkommit sedan den 1 januari 2012 på grund av införandet av de nya KN-numren.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 72 till förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUT L 282, 28.10. 2011, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA

I bilaga 72 andra stycket ska följande punkter införas efter punkt 14 som punkterna 14a och 14b:

”14a.

Blandning av dieselbrännoljor eller eldningsoljor som inte innehåller biodiesel med dieselbrännoljor eller eldningsoljor som innehåller biodiesel, enligt klassificeringen i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen, för att få fram en konstant kvalitet eller en kvalitet som kunden efterfrågar, utan att ändra varornas egenskaper, även om detta resulterar i ett annat åttasiffrigt KN-nummer.

14b.

Blandning av dieselbrännoljor eller eldningsoljor med biodiesel så att den erhållna blandningen innehåller mindre än 0,5 volymprocent biodiesel, och blandning av biodiesel med dieselbrännoljor eller eldningsoljor så att den erhållna blandningen innehåller mindre än 0,5 volymprocent dieselbrännoljor eller eldningsoljor.”


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1102/2012

av den 26 november 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

44,1

MA

45,9

MK

37,4

TN

73,5

TR

80,9

ZZ

56,4

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

117,0

ZZ

95,3

0709 93 10

MA

88,1

TR

111,2

ZZ

99,7

0805 20 10

MA

138,7

ZZ

138,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

85,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,4

ZA

49,1

ZZ

67,7

0808 10 80

CN

79,8

MK

33,9

NZ

138,3

US

125,6

ZA

137,2

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

56,6

TR

116,3

US

136,8

ZZ

103,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1103/2012

av den 26 november 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2012/13 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1092/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 för regleringsåret 2012/13, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 263, 28.9.2012, s. 37.

(4)  EUT L 323, 22.11.2012, s. 15.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 27 november 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

34,63

0,76

1701 12 90 (1)

34,63

4,22

1701 13 10 (1)

34,63

0,90

1701 13 90 (1)

34,63

4,52

1701 14 10 (1)

34,63

0,90

1701 14 90 (1)

34,63

4,52

1701 91 00 (2)

39,67

5,57

1701 99 10 (2)

39,67

2,44

1701 99 90 (2)

39,67

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/39/EU

av den 26 november 2012

om ändring av direktiv 2006/17/EG vad gäller vissa tekniska krav för kontroll av mänskliga vävnader och celler

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler (1), särskilt artikel 28 e, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens direktiv 2006/17/EG av den 8 februari 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska krav för donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader och celler (2) krävs att testning med avseende på antikroppar mot HTLV I ska göras på givare som lever i eller kommer från högriskområden, dvs. områden med hög incidens, eller vars sexualpartner eller föräldrar kommer från dessa områden. Denna testning är obligatorisk både för givare av könsceller, i enlighet med bilaga III till direktiv 2006/17/EG, och för andra givare, i enlighet med bilaga II till det direktivet.

(2)

Nya vetenskapliga rön från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och praktiska erfarenheter har visat att det i dagens kunskapsläge är mycket svårt att fastställa vad som är ett område med hög incidens av HTLV I. Kraven på testning genomförs därför inte på ett enhetligt sätt.

(3)

Incidens anger antalet nya fall av en sjukdom eller ett tillstånd, medan prevalens anger andelen av en befolkning som har en viss sjukdom vid en viss tidpunkt. I praktiken är uppgifter om prevalens mer tillgängliga än uppgifter om incidens. Prevalensen är dessutom ett mer relevant mått än incidens för att bedöma vilken effekt en kronisk sjukdom har i ett samhälle och för att bedöma de efterföljande behoven. Hänvisningar till hög incidens bör därför ersättas med hänvisningar till hög prevalens för att säkerställa ett mer konsekvent genomförande av kraven på testning med avseende på HTLV I i de olika medlemsstaterna.

(4)

Enligt punkt 4.2 i bilaga III till direktiv 2006/17/EG krävs att blodprover ska tas i samband med varje donation av könsceller, både vid partnerdonation (inte för direkt användning) och vid donation från annan person än partnern.

(5)

När det gäller partnerdonation av könsceller har nya vetenskapliga rön visat att krav på testning vid bestämda tidsintervall upp till högst 24 månader inte skulle minska de berörda cellernas säkerhetsnivå så länge lämpliga säkerhets- och kvalitetssystem enligt artikel 16 i direktiv 2004/23/EG tillämpas vid de vävnadsinrättningar som utför assisterad reproduktionsteknik. Under dessa tidsintervall får man utnyttja resultaten från tidigare test som utförts på samma donator.

(6)

Testning i samband med varje donation förbättrar inte säkerheten hos de reproduktiva celler som doneras mellan partnerna och praktiska erfarenheter visar att detta krav är kostsamt och besvärligt för både patienter och hälso- och sjukvårdssystem. För att uppnå säkerhetsmålen på ett mer proportionerligt sätt bör medlemsstaterna därför kunna kräva testning vid bestämda tidsintervall som de själva kan fastställa, dock högst på 24 månader, i stället för i samband med varje donation.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 29 i direktiv 2004/23/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till direktiv 2006/17/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 17 juni 2014 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.

(2)  EUT L 38, 9.2.2006, s. 40.


BILAGA

Bilagorna II och III till direktiv 2006/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1.2 i bilaga II ska ersättas med följande:

”1.2

Testning med avseende på antikroppar mot HTLV I ska göras på givare som lever i eller kommer från högprevalensområden eller vars sexualpartner eller föräldrar kommer från dessa områden.”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.4 ska ersättas med följande:

”2.4

Testning med avseende på antikroppar mot HTLV I ska göras på givare som lever i eller kommer från högprevalensområden eller vars sexualpartner eller föräldrar kommer från dessa områden.”

b)

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

”3.3

Testning med avseende på antikroppar mot HTLV I ska göras på givare som lever i eller kommer från högprevalensområden eller vars sexualpartner eller föräldrar kommer från dessa områden.”

c)

Punkt 4.2 ska ersättas med följande:

”4.2

Vid donation från annan person än partnern ska blodprover tas i samband med varje donation.

Vid donation från partnern (inte för direkt användning) ska blodprover tas inom tre månader före den första donationen. Vid ytterligare partnerdonationer från samma givare ska ytterligare blodprover tas i enlighet med nationell lagstiftning, men högst 24 månader efter den föregående provtagningen.”


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/26


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/40/EU

av den 26 november 2012

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens direktiv 2009/91/EG av den 31 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp dinatriumtetraborat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (2) definieras dinatriumtetraborat med tre olika CAS-nummer för tre olika former av ämnet. CAS-numren bygger på en rapport som lämnades till kommissionen av Nederländerna den 7 juli 2006 och som godkändes av ständiga kommittén för biocidprodukter den 20 februari 2009.

(2)

Nederländerna har underrättat kommissionen om att CAS-numret för pentahydrat-formen i den ursprungliga rapporten var felaktigt, och lämnat en reviderad rapport till kommissionen enligt vilken det korrekta CAS-numret för denna form är 12179-04-3. Den reviderade rapporten godkändes av ständiga kommittén för biocidprodukter den 25 maj 2012.

(3)

Bilaga I till direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 201, 1.8.2009, s. 39.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 98/8/EG ska den tredje kolumnen för post nr 24 ersättas med följande:

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

”dinatriumtetraborat

EG-nr: 215-540-4

CAS-nr (vattenfri): 1330-43-4

CAS-nr (pentahydrat): 12179-04-3

CAS-nr (dekahydrat): 1303-96-4”


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/28


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/41/EU

av den 26 november 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av nonansyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 2

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I förteckningen ingår nonansyra.

(2)

Genom kommissionens direktiv 2011/13/EU av den 8 februari 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp nonansyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (3) togs nonansyra upp som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 19, avskräckande och tilldragande medel, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har nonansyra nu utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 2, desinfektionsmedel och övriga biocidprodukter för privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(4)

Österrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 6 augusti 2010, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(5)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 inarbetades resultaten av granskningen i en granskningsrapport vid ständiga kommittén för biocidprodukter den 25 maj 2012.

(6)

Utvärderingarna visar att biocidprodukter som används som desinfektionsmedel och övriga biocidprodukter för privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt definitionen i bilaga V till direktiv 98/8/EG och som innehåller nonansyra kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Upptagandet av nonansyra i bilaga I till det direktivet bör därför utvidgas till att omfatta produkttyp 2.

(7)

Inte alla potentiella användningsområden har inte utvärderats på unionsnivå. Det är därför lämpligt att kräva att medlemsstaterna utvärderar de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för befolkningsgrupper och delar av miljön som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå. Medlemsstaterna bör också, när de godkänner produkter, se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att begränsa identifierade risker till acceptabla nivåer.

(8)

Med tanke på ämnets förmåga att framkalla irritation, är det lämpligt att kräva att exponeringen vid icke yrkesmässig användning minimeras genom förpackningens utformning, om det inte i ansökan om produktgodkännande kan påvisas att riskerna för människors hälsa kan minskas till godtagbara nivåer på andra sätt.

(9)

Bestämmelserna i detta direktiv bör börja tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att de biocidprodukter av produkttyp 2 på unionsmarknaden som innehåller det verksamma ämnet nonansyra behandlas likvärdigt, och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(10)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I till direktiv 98/8/EG så att medlemsstaterna och de berörda parterna kan förbereda sig för att uppfylla de nya kraven, och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo ska kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som räknas från dagen för upptagandet i enlighet med artikel 12.1 c ii i direktiv 98/8/EG.

(11)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(12)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 (4) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2014.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 34, 9.2.2011, s. 52.

(4)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

Följande uppgifter ska läggas till i post nr 41 i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nummer

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste av besluten om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

 

 

 

 

”1 oktober 2014

30 september 2016

30 september 2024

2

När ansökan om godkännande av en produkt bedöms enligt artikel 5 och bilaga VI ska medlemsstaterna, om detta är relevant för den berörda produkten, utvärdera de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för människor och delar av miljön som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå.

Medlemsstaterna ska se till att produktgodkännanden för icke yrkesmässig användning är förenade med krav på att förpackningen utformas så att användarexponeringen minimeras, om det inte i ansökan om produktgodkännande kan visas att riskerna för människors hälsa kan begränsas till acceptabla nivåer på andra sätt.”


(1)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/42/EU

av den 26 november 2012

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp vätecyanid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. Vätecyanid ingår i den förteckningen.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har vätecyanid utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i följande produkttyper, enligt definitionen i bilaga V till det direktivet: produkttyp 8, träskyddsmedel, produkttyp 14, rodenticider, och produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur.

(3)

Tjeckien utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den 24 januari 2008 till kommissionen tre rapporter från den behöriga myndigheten tillsammans med rekommendationer, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i tre granskningsrapporter vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 25 maj 2012.

(5)

De utvärderingar som gjorts visar att biocidprodukter som används som träskyddsmedel, rodenticider, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur och som innehåller vätecyanid kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Vätecyanid bör därför tas upp i bilaga I till det direktivet.

(6)

Inte alla potentiella användningsområden har utvärderats på unionsnivå. Det är därför lämpligt att kräva att medlemsstaterna utvärderar de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för människor och delar av miljön som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå. Medlemsstaterna bör också när de godkänner produkter se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att begränsa identifierade risker till acceptabla nivåer.

(7)

Mot bakgrund av det verksamma ämnets mycket giftiga och brandfarliga egenskaper och de antaganden som gjordes under riskbedömningen, bör det krävas att produkter endast godkänns för användning av yrkesmässiga användare som har lämplig utbildning för att använda dem och att det fastställs säkra driftsrutiner för besprutning och ventilering för att skydda användare och personer som befinner sig i närheten. Dessa säkra rutiner bör inbegripa följande krav: produkter bör användas tillsammans med lämplig personlig skyddsutrustning, vilket vid behov bör inbegripa självförsörjande andningsapparater och gastäta dräkter, det bör vara förbjudet att gå in i besprutade utrymmen igen innan luftkoncentrationen genom ventilation har gått ner till säkra nivåer för användare och personer som befinner sig i närheten, ett övervakat avspärrat område bör upprättas för att förhindra att exponering under och efter ventilation överskrider säkra nivåer för användare och personer som befinner sig i närheten, livsmedel och porösa material som kan absorbera det verksamma ämnet, förutom trä som ska behandlas, bör före besprutningen antingen avlägsnas från det utrymme som ska besprutas eller på lämpligt sätt skyddas mot absorption, och det utrymme som ska besprutas bör skyddas mot oavsiktlig antändning.

(8)

Bestämmelserna i detta direktiv bör börja tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att de biocidprodukter av produkttyperna 8, 14 och 18 på unionsmarknaden som innehåller det verksamma ämnet vätecyanid behandlas likvärdigt, och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(9)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I till direktiv 98/8/EG, så att medlemsstaterna och berörda parter kan förbereda sig för att uppfylla de nya kraven, och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo ska kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som i enlighet med artikel 12.1 c ii i direktiv 98/8/EG räknas från dagen för upptagandet.

(10)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(11)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (3) har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2014.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

Följande post ska läggas till i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nummer

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste av besluten om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

”60

vätecyanid

vätecyanid

EG-nr: 200-821-6

CAS-nr: 74-90-8

976 g/kg

1 oktober 2014

30 september 2016

30 september 2024

8, 14 och 18

När ansökan om godkännande av en produkt bedöms enligt artikel 5 och bilaga VI ska medlemsstaterna, om detta är relevant för den berörda produkten, utvärdera de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för människor och delar av miljön som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på unionsnivå.

Medlemsstaterna ska se till att godkännanden av produkter för användning som besprutningsmedel omfattas av följande villkor:

(1)

Produkter får endast tillhandahållas till och användas av yrkesmässiga användare som har lämplig utbildning för att använda dem.

(2)

Säkra driftsrutiner för besprutning och ventilering ska fastställas för att skydda användare och personer som befinner sig i närheten.

(3)

Produkter ska användas tillsammans med lämplig personlig skyddsutrustning, vilket vid behov ska inbegripa självförsörjande andningsapparater och gastäta dräkter.

(4)

Det ska vara förbjudet att gå in i besprutade utrymmen igen innan luftkoncentrationen genom ventilation har gått ner till säkra nivåer för användare och personer som befinner sig i närheten.

(5)

Det ska upprättas ett övervakat avspärrat område för att förhindra att exponering under och efter ventilation överskrider säkra nivåer för användare och personer som befinner sig i närheten.

(6)

Före besprutningen ska livsmedel och porösa material som kan absorbera det verksamma ämnet, förutom trä som ska behandlas, antingen avlägsnas från det utrymme som ska besprutas eller på lämpligt sätt skyddas mot absorption, och det utrymme som ska besprutas ska skyddas mot oavsiktlig antändning.”


(1)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI återfinns utvärderingsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/34


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/43/EU

av den 26 november 2012

om ändring av vissa rubriker i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artiklarna 11.4 och 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) innehåller detaljerade bestämmelser för utvärderingen av existerande verksamma ämnen. Artikel 15.2 i förordningen föreskriver sakkunniggranskning gjord av experter från medlemsstaterna före kommissionens beslut om upptagande i bilaga I.

(2)

Enligt artikel 10.2 i i direktiv 98/8/EG ska upptagandet av ett verksamt ämne i bilaga I i förekommande fall vara förbundet med krav avseende det verksamma ämnets minsta renhetsgrad samt vissa föroreningars beskaffenhet och maximala halt.

(3)

Det första upptagandet i bilaga I skedde genom kommissionens direktiv 2006/140/EG av den 20 december 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för upptagande av sulfurylfluorid som verksamt ämne i bilaga I till direktivet (3). Genom det direktivet fastställdes rubrikerna i bilaga I till direktiv 98/8/EG. En av dessa rubriker är ”Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden”.

(4)

I samband med sakkunniggranskningarna enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1451/2007 har medlemsstaternas experter utarbetat en metod för att fastställa graden av likhet mellan de kemiska sammansättningarna och riskprofilerna (”teknisk ekvivalens”) för ämnen som faller under samma definition men som framställs ur andra källor eller genom andra tillverkningsprocesser. För detta fastställande är renhetsgraden endast en av de faktorer som kan vara avgörande. Lägre renhetsgrad för ett verksamt ämne behöver inte heller nödvändigtvis påverka dess riskprofil.

(5)

Därför bör den befintliga hänvisningen till minsta renhetsgrad i rubrikerna i bilaga I till direktiv 98/8/EG ersättas med en hänvisning till minsta renhetsgrad för det verksamma ämne som används för utvärderingen i enlighet med artikel 11 i direktivet, och ange att det verksamma ämnet, i den produkt som släpps ut på marknaden, får vara av en annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade ämnet.

(6)

Den första raden i bilaga I till direktiv 98/8/EG, som fastställs genom direktiv 2006/140/EG, innehåller också rubriken ”Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste av besluten om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)”.

(7)

Enligt artikel 4.1 i direktiv 98/8/EG har en medlemsstat som mottar en ansökan om ömsesidigt erkännande av ett existerande godkännande 120 dagar på sig för att godkänna produkten genom ömsesidigt godkännande. Om det första godkännandet av en produkt beviljas mindre än 120 dagar före den sista dagen för uppfyllande av artikel 16.3 i det direktivet för den berörda produkten kan den medlemsstat som mottar en fullständig ansökan om ömsesidigt erkännande av detta godkännande inte klara tidsfristen för uppfyllande av artikel 16.3 om den tillämpar den 120-dagarsperiod som föreskrivs i artikel 4.1 i direktivet, även om ansökan om ömsesidigt erkännande lämnades in utan dröjsmål efter beviljandet av det första godkännandet.

(8)

För produkter vars första godkännande beviljas senare än 120 dagar före den ursprungliga tidsfristen för uppfyllande av artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG bör därför medlemsstaternas tidsfrist för uppfyllande av artikel 16.3 i direktivet genom ömsesidigt erkännande av det första godkännandet förlängas till 120 dagar efter inlämnandet av den fullständiga ansökan om ömsesidigt godkännande, om den fullständiga ansökan om ömsesidigt erkännande har lämnats in inom 60 dagar från beviljandet av det första godkännandet.

(9)

I en situation då en medlemsstat före den sista dagen för uppfyllande av artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG föreslår ett undantag från det ömsesidiga erkännandet av ett godkännande i enlighet med artikel 4.4 i direktivet kan den medlemsstatens uppfyllande av artikel 16.3 i direktivet inom den tidsfristen vara omöjligt och bero på det datum då kommissionens beslut i ärendet antas i enlighet med artikel 4.4 andra stycket i direktivet. I sådana fall bör tidsfristen därför skjutas upp till en rimlig tidsperiod efter det att kommissionens beslut antagits.

(10)

För produkter för vilka en eller flera medlemsstater har föreslagit att göra undantag från ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 98/8/EG bör därför medlemsstaternas tidsfrist för uppfyllande av artikel 16.3 i direktivet genom ömsesidigt erkännande av det första godkännandet förlängas till 30 dagar efter antagandet av kommissionens beslut.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 414, 30.12.2006, s. 78.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 98/8/EG ska den första raden, som innehåller rubrikerna för alla poster, ha följande lydelse:

”Nummer

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3, om inte ett av de undantag som anges i den här rubrikens fotnot är tillämpligt (2)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (3)


(1)  Den renhet som angavs i denna kolumn var den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 11. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade ämnet.

(2)  För produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne som omfattas av artikel 16.2 är den sista dagen för uppfyllande av artikel 16.3 den som gäller för det sista av dess verksamma ämnen som upptas i denna bilaga. För produkter för vilka det första godkännandet har beviljats mindre än 120 dagar före sista dagen för uppfyllande av artikel 16.3 och en fullständig ansökan lämnats in om ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel 4.1 inom 60 dagar från beviljandet av det första godkännandet, förlängs tidsfristen för uppfyllande av artikel 16.3 för denna ansökan till 120 dagar efter dagen för mottagandet av den fullständiga ansökan om ömsesidigt erkännande. För produkter för vilka en medlemsstat har föreslagit ett undantag från ömsesidigt erkännande i enlighet med artikel 4.4 förlängs tidsfristen för uppfyllande av artikel 16.3 till 30 dagar efter dagen för kommissionens beslut antaget i enlighet med artikel 4.4 andra stycket.

(3)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI återfinns utvärderingsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2012/44/EU

av den 26 november 2012

om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG respektive 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 7.2 a och b,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 7.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EG (3) och 2003/91/EG (4) antogs för att se till att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella listor ska stämma överens med de riktlinjer som fastställts av Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar av de olika arterna samt minimikraven för undersökningar av sorterna, i den mån sådana riktlinjer utfärdats. För övriga sorter ska enligt direktiven riktlinjerna från den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) tillämpas.

(2)

Gemenskapens växtsortsmyndighet och UPOV har sedan dess utfärdat ytterligare riktlinjer för ytterligare en annan art och har uppdaterat de gällande riktlinjerna.

(3)

Direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till direktiv 2003/90/EG ska ersättas med texten i del A i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Bilagorna till direktiv 2003/91/EG ska ersättas med texten i del B i bilagan till det här direktivet.

Artikel 3

För de undersökningar som inletts före den 1 januari 2014 får medlemsstaterna tillämpa den lydelse av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG som gällde innan de ändrades genom det här direktivet.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2014.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  EUT L 254, 8.10.2003, s. 7.

(4)  EUT L 254, 8.10.2003, s. 11.


BILAGA

DEL A

BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med CPOV:s provningsprotokoll

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

CPOV:s protokoll

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel, finbladig fårsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fårsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca rubra L.

Rödsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hårdsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgräs

TP 4/1, 23.6.2011

Pisum sativum L.

Ärt

TP 7/2, 11.3.2010

Brassica napus L.

Raps

TP 36/2, 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Solros

TP 81/1, 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin

TP 57/1, 21.3.2007

Avena nuda L.

Nakenhavre

TP 20/1, 6.11.2003

Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)

Havre och rödhavre

TP 20/1, 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Korn

TP 19/3, 21.3.2012

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/2, 21.3.2012

Secale cereale L.

Råg

TP 58/1, 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Triticum med en art av släktet Secale

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Vete

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Durumvete

TP 120/2, 6.11.2003

Zea mays L.

Majs

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Potatis

TP 23/2, 1.12.2005

Dessa protokoll finns på CPOV:s webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med UPOV:s provningsriktlinjer

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

UPOV:s riktlinje

Beta vulgaris L.

Foderbeta

TG/150/3, 4.11.1994

Agrostis canina L.

Brunven

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Storven

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krypven

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Rödven

TG/30/6, 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

TG/180/3, 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

TG/180/3, 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

TG/31/8, 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

TG/39/8, 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

TG/39/8, 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Festuca med en art av släktet Lolium

TG/243/1, 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Vildtimotej

TG/34/6, 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timotej

TG/34/6, 7.11.1984

Poa pratensis L.

Ängsgröe

TG/33/6, 12.10.1990

Lupinus albus L.

Vitlupin

TG/66/4, 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

TG/66/4, 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gullupin

TG/66/4, 31.3.2004

Medicago sativa L.

Blålusern

TG/6/5, 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Mellanlusern

TG/6/5, 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rödklöver

TG/5/7, 4.4.2001

Trifolium repens L.

Vitklöver

TG/38/7, 9.4.2003

Vicia faba L.

Åkerböna

TG/8/6, 17.4.2002

Vicia sativa L.

Fodervicker

TG/32/6, 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålrot

TG/89/6rev., 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Oljerättika

TG/178/3, 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Jordnöt

TG/93/3, 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG/185/3, 17.4.2002

Cannabis sativa L.

Hampa

TG/276/1, 28.3.2012

Carthamus tinctorius L.

Safflor

TG/134/3, 12.10.1990

Gossypium spp.

Bomull

TG/88/6, 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Vallmo

TG/166/3, 24.3.1999

Sinapis alba L.

Vitsenap

TG/179/3, 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sojaböna

TG/80/6, 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum

TG/122/3, 6.10.1989

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).

DEL B

BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med CPOV:s provningsprotokoll

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

CPOV:s protokoll

Allium cepa L. (Cepa-gruppen)

Lök

TP 46/2, 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen)

Schalottenlök

TP 46/2, 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Piplök

TP 161/1, 11.3.2010

Allium porrum L.

Purjolök

TP 85/2, 1.4.2009

Allium sativum L.

Vitlök

TP 162/1, 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

TP 198/1, 1.4.2009

Apium graveolens L.

Blekselleri

TP 82/1, 13.3.2008

Apium graveolens L.

Rotselleri

TP 74/1, 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sparris

TP 130/2, 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

TP 60/1, 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Grönkål

TP 90/1, 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/2, 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brysselkål

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kålrabbi

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Savojkål, vitkål och rödkål

TP 48/3, 16.2.2011

Brassica rapa L.

Kinesisk kål

TP 105/1, 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Frisésallat och escarolesallat

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Industricikoria

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Endiviasallat/Witloof-cikoria

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Slanggurka och druvgurka

TP 61/2, 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Pumpa/Squash

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka och kardon

TP 184/1, 25.3.2004

Daucus carota L.

Morot och fodermorot

TP 49/3, 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sallat

TP 13/5, 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

TP 44/4, 21.3.2012

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna och störböna

TP 12/3, 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Märgärt, spritärt och sockerärt

TP 7/2, 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Rädisa

TP 64/1, 27.3.2002

Solanum melongena L.

Aubergine/Äggplanta

TP 117/1, 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spenat

TP 55/4, 21.3.2012

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallad

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

TP Broadbean/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sockermajs och popmajs

TP 2/3, 11.3.2010

Dessa protokoll finns på CPOV:s webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med UPOV:s provningsriktlinjer

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

UPOV:s riktlinje

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Rova (inklusive majrova och salladskål)

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Sallatscikoria

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

TG/155/4rev., 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Rättika

TG/63/7, 28.3.2012

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

TG/116/4, 24.3.2010

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).


BESLUT

27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/44


RÅDETS BESLUT 2012/723/GUSP

av den 26 november 2012

om ändring av beslut 2011/172/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 mars 2011 antog rådet beslut 2011/172/Gusp (1).

(2)

I syfte att återföra förskingrade medel till den egyptiska staten bör undantagen i beslut 2011/172/Gusp ändras för att möjliggöra att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om dessa krävs för att uppfylla ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i en medlemsstat, före eller efter det datum då de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen uppfördes på förteckningen över personer, enheter och organ som omfattas av de restriktiva åtgärderna.

(3)

Beslut 2011/172/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/172/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.4 ska ersättas med följande:

”4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före det datum då de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 förtecknades i bilagan eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter det datumet.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d)

Erkännande av beslutet strider inte mot den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.”

2.

Artikel 1.6 ska ersättas med följande:

”6.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2, eller

c)

betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På rådets vägnar

G. DEMOSTHENOUS

Ordförande


(1)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 63.


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/45


RÅDETS BESLUT 2012/724/GUSP

av den 26 november 2012

om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 januari 2011 antog rådet beslut 2011/72/Gusp (1).

(2)

I syfte att återföra förskingrade medel till den tunisiska staten bör undantagen i beslut 2011/72/Gusp ändras för att möjliggöra att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om dessa krävs för att efterkomma ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i en medlemsstat, före eller efter den dag då de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen uppfördes på förteckningen över personer, enheter och organ som omfattas av de restriktiva åtgärderna.

(3)

Beslut 2011/72/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/72/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.4 ska ersättas med följande:

”4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 förtecknades i bilagan eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer uteslutande att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d)

Erkännande av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.”

2.

Artikel 1.5 ska ersättas med följande:

”5.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut, eller

c)

betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På rådets vägnar

G. DEMOSTHENOUS

Ordförande


(1)  EUT L 28, 2.2.2011, s. 62.


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 november 2012

om tillstånd för utsläppande på marknaden av bovint laktoferrin som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (Morinaga)

[delgivet med nr C(2012) 8390]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2012/725/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 mars 2011 ansökte företaget Morinaga Milk Industry Co. Ltd hos de behöriga myndigheterna i Irland om att få släppa ut bovint laktoferrin på marknaden som ny livsmedelsingrediens. Bovint laktoferrin är ett järnbindande protein från mjölk som är avsett att tillsättas i livsmedel.

(2)

Den 22 juni 2011 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Irland sin första utvärderingsrapport. Enligt rapportens rekommendation var det nödvändigt att göra en kompletterande utvärdering i stället för en första utvärdering eftersom en annan ansökan om bovint laktoferrin redan hänskjutits till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa).

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 20 juli 2011.

(4)

Efsa ombads den 22 augusti 2011 att yttra sig i frågan.

(5)

Den 28 juni 2012 konstaterade Efsa i sitt vetenskapliga yttrande om bovint laktoferrin (2) att bovint laktoferrin är säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna.

(6)

Redan den 27 april 2012 konstaterade Efsa i ett annat vetenskapligt yttrande om bovint laktoferrin (3) att laktoferrin var säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna. Därför förefaller det lämpligt att tillåta samma användning för båda ansökningarna.

(7)

Bovint laktoferrin uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bovint laktoferrin enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens för den användning och vid de högsta tillåtna mängder som fastställs i bilaga II, och utan att det påverkar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (5).

Artikel 2

Benämningen på bovint laktoferrin som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller det vara ”laktoferrin från komjölk”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Morinaga Milk Industry Co. Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, JAPAN.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2012.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  ”Scientific Opinion on bovine lactoferrin”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2811.

(3)  ”Scientific Opinion on bovine lactoferrin”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2701.

(4)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(5)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.


BILAGA I

SPECIFIKATION FÖR BOVINT LAKTOFERRIN

Definition

Bovint laktoferrin (bLF) är ett protein som förekommer naturligt i komjölk. Det är ett järnbindande glykoprotein på ca 77 kDa och består av en enda polypeptidkedja på 689 aminosyror.

Bovint laktoferrin isoleras från skummjölk genom jonbyte och efterföljande ultrafiltrering. Därefter spraytorkas det och stora partiklar siktas bort.

Beskrivning: Praktiskt taget luktfritt, lätt rosafärgat pulver

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos bovint laktoferrin

Vatten

Mindre än 4,5 %

Aska

Mindre än 1,5 %

Arsenik

Mindre än 2 mg/kg

Järn

Mindre än 350 mg/kg

Protein

Mer än 93,0 %

varav bovint laktoferrin

Mer än 95,0 %

varav andra proteiner

Mindre än 5,0 %

pH (2 % lösning, 20 °C)

5,2–7,2

Löslighet (2 % lösning, 20 °C)

Fullständig


BILAGA II

ANVÄNDNING AV BOVINT LAKTOFERRIN (bLF)

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängd bLF

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring (drickfärdig)

100 mg/100 ml

Mjölkbaserade livsmedel för småbarn (konsumtionsfärdig produkt)

200 mg/100 g

Beredda spannmålsbaserade livsmedel (fast form)

670 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Beroende på individens behov upp till 3 g/dag

Drycker baserade på mjölk

200 mg/100 g

Pulverblandningar till drycker baserade på mjölk (drickfärdig)

330 mg/100 g

Drycker baserade på syrad mjölk (även yoghurtdrycker)

50 mg/100 g

Alkoholfria drycker

120 mg/100 g

Produkter baserade på yoghurt

80 mg/100 g

Produkter baserade på ost

2 000 mg/100 g

Glass

130 mg/100 g

Kakor och andra konditorivaror

1 000 mg/100 g

Karameller

750 mg/100 g

Tuggummi

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 november 2012

om tillstånd för utsläppande på marknaden av dihydrocapsiat som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2012) 8391]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2012/726/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 augusti 2010 ansökte företaget Ajinomoto Co. Inc. från Japan hos de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket om att få släppa ut dihydrocapsiat på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 10 mars 2011 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att dihydrocapsiat inte utgör någon hälsorisk för konsumenterna.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 13 april 2011.

(4)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 och i enlighet med den bestämmelsen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ombads därför den 9 november 2011 att yttra sig i frågan.

(6)

Den 28 juni 2012 konstaterade Efsa i sitt vetenskapliga yttrande om dihydrocapsiat (2) att dihydrocapsiat är säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna.

(7)

Dihydrocapsiat uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Dihydrocapsiat enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens för den användning och vid de högsta tillåtna mängder som fastställs i bilaga II, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (5).

Artikel 2

Benämningen på dihydrocapsiat som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller det vara ”dihydrocapsiat”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Ajinomoto Co. Inc., 15–1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Japan.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2012.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  ”Scientific Opinion on dihydrocapsiate”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2812.

(3)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(4)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(5)  EUT L 164, 26.6.2009, s. 45.


BILAGA I

SPECIFIKATION FÖR DIHYDROCAPSIAT

Definition

Dihydrocapsiat syntetiseras genom enzymkatalyserad förestring av vanillylalkohol och 8-metylnonansyra. Efter förestringen extraheras dihydrocapsiat med n-hexan.

Enzymet Lipozyme 435 har godkänts av den danska veterinär- och livsmedelsmyndigheten.

Beskrivning: Viskös, färglös till gul vätska

Kemisk formel: C18H28O4

Strukturformel:

Image

CAS-nr: 205687-03-2

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos dihydrocapsiat

Dihydrocapsiat

Mer än 94 %

8-Metylnonansyra

Mindre än 6 %

Vanillylalkohol

Mindre än 1 %

Ämnen som härrör från syntesen

Mindre än 2 %


BILAGA II

ANVÄNDNING AV DIHYDROCAPSIAT

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängd

Müslistänger

9 mg/100 g

Kex och småkakor

9 mg/100 g

Snacks baserade på ris

12 mg/100 g

Kolsyrade drycker, utspädningsbara drycker, drycker baserade på fruktjuice

1,5 mg/100 ml

Grönsaksdrycker

2 mg/100 ml

Kaffebaserade drycker, tebaserade drycker

1,5 mg/100 ml

Smaksatt vatten – icke kolsyrat

1 mg/100 ml

Snabbgröt av havregryn

2,5 mg/100 g

Annan spannmål

4,5 mg/100 g

Glass, efterrätter baserade på mjölkprodukter

4 mg/100 g

Puddingmixer (konsumtionsfärdig produkt)

2 mg/100 g

Yoghurtbaserade produkter

2 mg/100 g

Chokladkonfektyr

7,5 mg/100 g

Hårda karameller

27 mg/100 g

Sockerfritt tuggummi

115 mg/100 g

Gräddersättning

40 mg/100 g

Sötningsmedel

200 mg/100 g

Soppa (konsumtionsfärdig produkt)

1,1 mg/100 g

Salladsdressing

16 mg/100 g

Vegetabiliskt protein

5 mg/100 g

Färdiga rätter

Måltidsersättning

3 mg/måltid

Måltidsersättningsdrycker

1 mg/100 ml


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/52


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 22 november 2012

om tillstånd för utsläppande på marknaden av bovint laktoferrin som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (FrieslandCampina)

[delgivet med nr C(2012) 8404]

(Endast den holländska texten är giltig)

(2012/727/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 mars 2009 ansökte företaget FrieslandCampina (tidigare DMV International) hos de behöriga myndigheterna i Nederländerna om att få släppa ut laktoferrin på marknaden som ny livsmedelsingrediens. Laktoferrin är ett järnbindande protein från mjölk som är avsett att tillsättas i livsmedel.

(2)

Den 31 mars 2010 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Nederländerna sin första utvärderingsrapport. I rapporten dras slutsatsen att det inte finns någon anledning till oro och därmed får laktoferrin släppas ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 13 april 2010.

(4)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 och i enlighet med den bestämmelsen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) ombads därför den 9 november 2010 att yttra sig i frågan.

(6)

Den 27 april 2012 konstaterade Efsa i sitt vetenskapliga yttrande om bovint laktoferrin (2) att bovint laktoferrin är säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna.

(7)

Den 28 juni 2012 konstaterade Efsa även i ett annat vetenskapligt yttrande om bovint laktoferrin (3) att bovint laktoferrin är säkert vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna. Därför förefaller det lämpligt att tillåta samma användning för båda ansökningarna.

(8)

Bovint laktoferrin uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bovint laktoferrin enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden som ny livsmedelsingrediens för den användning och vid de högsta tillåtna mängder som fastställs i bilaga II, och utan att det påverkar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (5).

Artikel 2

Benämningen på bovint laktoferrin som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller det vara ”laktoferrin från komjölk”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 PA Wageningen, i Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2012.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  ”Scientific Opinion on bovine lactoferrin”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2701.

(3)  ”Scientific Opinion on bovine lactoferrin”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2811.

(4)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(5)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.


BILAGA I

SPECIFIKATION FÖR BOVINT LAKTOFERRIN

Definition

Bovint laktoferrin (bLF) är ett protein som förekommer naturligt i komjölk. Det är ett järnbindande glykoprotein på ca 77 kDa och består av en enda polypeptidkedja på 689 aminosyror.

Bovint laktoferrin isoleras från skummjölk genom jonbyte och efterföljande ultrafiltrering. Därefter spraytorkas det och stora partiklar siktas bort.

Beskrivning: Praktiskt taget luktfritt, lätt rosafärgat pulver

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos bovint laktoferrin

Vatten

Mindre än 4,5 %

Aska

Mindre än 1,5 %

Arsenik

Mindre än 2 mg/kg

Järn

Mindre än 350 mg/kg

Protein

Mer än 93 %

— varav bovint laktoferrin

Mer än 95 %

— varav andra proteiner

Mindre än 5 %

pH (2 % lösning, 20 °C)

5,2–7,2

Löslighet (2 % lösning, 20 °C)

Fullständig


BILAGA II

ANVÄNDNING AV BOVINT LAKTOFERRIN (BLF)

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängd bLF

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring (drickfärdig)

100 mg/100 ml

Mjölkbaserade livsmedel för småbarn (konsumtionsfärdig produkt)

200 mg/100 g

Beredda spannmålsbaserade livsmedel (fast form)

670 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Beroende på individens behov upp till 3 g/dag

Drycker baserade på mjölk

200 mg/100 g

Pulverblandningar till drycker baserade på mjölk (drickfärdig)

330 mg/100 g

Drycker baserade på syrad mjölk (även yoghurtdrycker)

50 mg/100 g

Alkoholfria drycker

120 mg/100 g

Produkter baserade på yoghurt

80 mg/100 g

Produkter baserade på ost

2 000 mg/100 g

Glass

130 mg/100 g

Kakor och andra konditorivaror

1 000 mg/100 g

Karameller

750 mg/100 g

Tuggummi

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/55


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 november 2012

om att inte ta upp bifentrin för produkttyp 18 i bilagorna I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

[delgivet med nr C(2012) 8442]

(Text av betydelse för EES)

(2012/728/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I den förteckningen ingår bifentrin.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har bifentrin utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till det direktivet.

(3)

Frankrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 2 november 2009, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(4)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 25 maj 2012.

(5)

Utvärderingen har visat att biocidprodukter som används som insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur och som innehåller bifentrin inte kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. De scenarion som utvärderats i miljöriskbedömningen visade på en oacceptabel risk för vattenmiljön. Bifentrin bör således inte tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18.

(6)

För att skapa rättslig förutsebarhet bör det fastställas från och med vilken tidpunkt biocidprodukter av produkttyp 18 innehållande bifentrin inte längre får släppas ut på marknaden, med beaktande av både de oacceptabla effekterna av dessa produkter och de berättigade förväntningarna hos tillverkare av dessa produkter.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bifentrin (CAS-nummer 82657-04-3) ska inte tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för produkttyp 18.

Artikel 2

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1451/2007 får biocidprodukter av produkttyp 18 innehållande bifentrin (CAS-nummer 82657-04-3) inte längre släppas ut på marknaden med verkan från och med den 1 maj 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 2012.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.


27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 november 2012

om ändring av beslut 2008/866/EG om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel vad gäller tillämpningsperioden

[delgivet med nr C(2012) 8459]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå. I förordningen fastställs att nödåtgärder ska vidtas om det finns belägg för att livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön och att en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(2)

Kommissionens beslut 2008/866/EG av den 12 november 2008 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel (2) antogs efter ett utbrott av hepatit A hos människor på grund av förtäring av musslor som importerats från Peru och som var smittade med hepatit A-virus (HAV). Tillämpningsperioden i det beslutet löpte ursprungligen ut den 31 mars 2009, men förlängdes till och med den 30 november 2012 genom kommissionens genomförandebeslut 2011/723/EU (3).

(3)

Kommissionens genomförde en revision i juni 2011. Revisionen visade att det hade införts ett väl genomfört kontrollsystem och en väl genomförd övervakningsplan, och förbättringar noterades jämfört med inspektionsbesöket 2009.

(4)

Den peruanska behöriga myndigheten har lagt fram en handlingsplan med anledning av rekommendationerna i slutrapporten från revisionen. Övervakningssystemet för att påvisa virus i levande musslor har dock ännu inte genomförts fullt ut och därmed går det inte att utesluta att levande musslor eventuellt är kontaminerade med hepatit A-virus. Dessutom pågår fortfarande valideringen av testmetoden för hepatit A-virus.

(5)

Tillämpningsperioden i beslut 2008/866/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i beslut 2008/866/EG ska datumet ”30 november 2012” ersättas med ”30 november 2013”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 2012.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 307, 18.11.2008, s. 9.

(3)  EUT L 288, 5.11.2011, s. 26.


Rättelser

27.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/57


Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1095/2012 av den 22 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

( Europeiska unionens officiella tidning L 325 av den 23 november 2012 )

I bilagan på sidan 12 ska det

BILAGA

”BILAGA I

KN-nr

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (s.k. 70 %-kycklingar), frysta

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Plockade och urtagna (s.k. 65 %-kycklingar), frysta

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

193,1

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

468,8

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Torkat äggalbumin

594,9

0

AR


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’övrigt ursprung’.”.