ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.284.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 284

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
17 oktober 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 951/2012 av den 11 oktober 2012 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i områdena XII och XIV med fartyg som för fransk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 952/2012 av den 11 oktober 2012 om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3 M-området med fartyg som för brittisk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 953/2012 av den 11 oktober 2012 om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten, norska vatten och internationella vatten i I och II med fartyg som för brittisk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 954/2012 av den 11 oktober 2012 om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i EU-vatten i IIa och IV; EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI med fartyg som för brittisk flagg

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 955/2012 av den 11 oktober 2012 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M-området med fartyg som för brittisk flagg

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 956/2012 av den 16 oktober 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

BESLUT

 

 

2012/640/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 oktober 2012 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Spanien inom Ices-sektionerna VIIIc och IXa med undantag av Cádizbukten [delgivet med nr C(2012) 7086]

13

 

 

RIKTLINJER

 

 

2012/641/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 10 oktober 2012 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/23)

14

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 951/2012

av den 11 oktober 2012

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i områdena XII och XIV med fartyg som för fransk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

53/TQ44

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

RED/51214D

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV

Datum

26 september 2012


17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 952/2012

av den 11 oktober 2012

om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3 M-området med fartyg som för brittisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

54/TQ44

Medlemsstat

Förenade kungariket

Bestånd

COD/N3M

Art

Torsk (Gadus Morhua)

Område

Nafo 3M

Datum

1 oktober 2012


17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 953/2012

av den 11 oktober 2012

om förbud mot fiske efter sill i EU-vatten, norska vatten och internationella vatten i I och II med fartyg som för brittisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

55/TQ44

Medlemsstat

Förenade kungariket

Bestånd

HER/1/2-

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

EU-vatten, norska vatten och internationella vatten i I och II

Datum

4 mars 2012


17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 954/2012

av den 11 oktober 2012

om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i EU-vatten i IIa och IV; EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI med fartyg som för brittisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

56/TQ44

Medlemsstat

Förenade kungariket

Bestånd

GHL/2A-C46

Art

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Område

EU-vatten i IIa och IV; EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI

Datum

11 juli 2012


17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 955/2012

av den 11 oktober 2012

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M-området med fartyg som för brittisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.


BILAGA

Nr

57/TQ44

Medlemsstat

Förenade kungariket

Bestånd

RED/N3M

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Nafo 3M

Datum

17 september 2012


17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 956/2012

av den 16 oktober 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 oktober 2012

om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Spanien inom Ices-sektionerna VIIIc och IXa med undantag av Cádizbukten

[delgivet med nr C(2012) 7086]

(Endast den spanska texten är giltig)

(2012/640/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 43/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (1), särskilt punkt 8 i bilaga IIB, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 5.1 jämförd med tabell I i bilaga IIB till förordning (EU) nr 43/2012 anges det maximala antal dagar som EU-fartyg med en total längd på minst 10 meter, som ombord medför de reglerade redskapen trålar, snurrevadar och liknande redskap med en maskstorlek på 32 mm eller större och nät med en maskstorlek på 60 mm eller större liksom bottenlångrevar, får uppehålla sig i Ices-sektionerna VIIIc och IXa utom Cádizbukten under perioden 1 februari 2012–31 januari 2013.

(2)

Enligt punkt 8.5 i bilaga IIB till förordning (EU) nr 43/2012 får kommissionen genom en genomförandeakt tilldela ytterligare dagar till sjöss under vilka ett fartyg av sin flaggmedlemsstat kan få tillstånd att uppehålla sig inom området med något reglerat redskap ombord, på grundval av åtgärder för definitivt upphörande med fiske som har genomförts under perioden 1 februari 2011–31 januari 2012.

(3)

Den 28 juni 2012 lämnade Spanien in en ansökan som visade att åtta fiskefartyg definitivt upphört med fiske under perioden 1 februari 2011–31 januari 2012. Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats in och med beaktande av den beräkningsmetod som fastställs i punkt 8.2 i bilaga IIB till förordning (EU) nr 43/2012, bör ytterligare sju dagar till sjöss för de fartyg som avses i punkt 1 i den bilagan tilldelas Spanien för perioden 1 februari 2012–31 januari 2013.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det maximala antal dagar till sjöss som, enligt tabell I i bilaga IIB till förordning (EU) nr 43/2012, ett fiskefartyg som för Spaniens flagg och har ett reglerat redskap ombord får uppehålla sig i Ices-sektionerna VIIIc och IXa utom Cádizbukten, förutsatt att det inte omfattas av något av de särskilda villkoren i punkt 6.1 i bilaga IIB till den förordningen, ska ökas till 157 dagar per år.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 11 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

Maria DAMANAKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 1.


RIKTLINJER

17.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 10 oktober 2012

om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas

(ECB/2012/23)

(2012/641/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 och artikel 14.3 jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1). Ytterligare tillfälliga åtgärder om godtagbara säkerheter framgår av riktlinje ECB/2012/18 av den 2 augusti 2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (2).

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt punkt 6.3.1 förbehåller sig Eurosystemet därutöver rätten att avgöra huruvida en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant.

(3)

För att förbättra tillhandahållandet av likviditet till motparterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner har ECB-rådet beslutat att tillfälligt utvidga de kriterier som avgör huruvida tillgångar får användas som säkerhet och godta omsättningsbara skuldinstrument denominerade i pund sterling, japanska yen eller US-dollar som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Dessa omsättningsbara skuldinstrument bör omfattas av ett värderingsavdrag motsvarande den historiska volatiliteten på respektive växelkurs.

(4)

Dessa ytterligare åtgärder bör tillämpas tillfälligt, fram till dess att ECB-rådet anser att de inte längre behövs för att säkerställa en fungerande penningpolitisk transmissionsmekanism. Därför bör de genomföras i from av en ändring av riktlinje ECB/2012/18.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2012/18 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Ytterligare åtgärder avseende refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas

1.   De regler för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner samt kriterierna för de säkerheter som godtas som framgår av denna riktlinje, såsom framgår av artikel 2, ska tillämpas tillsammans med riktlinje ECB/2011/14.

2.   Endast artiklarna 3, 5 och 5a i denna riktlinje ska tillämpas på säkerheter denominerade i utländsk valuta.

3.   Om det förekommer diskrepanser mellan denna riktlinje och riktlinje ECB/2011/14, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska denna riktlinje ges tolkningsföreträde. Om inget annat anges i denna riktlinje ska de nationella centralbankerna fortsätta att tillämpa samtliga bestämmelser i riktlinje ECB/2011/14 oförändrat.”

2.

Följande artikel 5a ska införas:

”Artikel 5a

Godtagande av vissa säkerheter som är denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar

1.   Omsättningsbara skuldinstrument enligt punkt 6.2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 som är denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner om de a) emitteras och innehas/avvecklas i euroområdet, b) emittenten är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och c) de uppfyller övriga godtagbarhetskriterier i punkt 6.2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

2.   Eurosystemet ska tillämpa följande värderingsavdrag på sådana omsättningsbara skuldinstrument: a) ett avdrag om 16 % på tillgångar denominerade i pund sterling eller US-dollar och b) ett avdrag om 26 % på tillgångar denominerade i yen.”

Artikel 2

Kontroll

De nationella centralbankerna ska senast den 26 oktober 2012 informera ECB om de texter och åtgärder med hjälp av vilka de avser att följa denna riktlinje.

Artikel 3

Ikraftträdande

1.   Denna riktlinje träder i kraft den andra dagen efter det att den har antagits.

2.   Artikel 1 ska gälla från den 9 november 2012.

Artikel 4

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 oktober 2012.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 218, 15.8.2012, s. 20.