ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.258.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 258

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
26 september 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 875/2012 av den 25 september 2012 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 990/2011 på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien eller inte, och om registrering av sådan import

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 876/2012 av den 25 september 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 877/2012 av den 25 september 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

27

 

 

BESLUT

 

 

2012/517/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

29

 

 

2012/518/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om utnämning av två cypriotiska ledamöter och tre cypriotiska suppleanter i Regionkommittén

30

 

 

2012/519/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om utnämning av två polska suppleanter i Regionkommittén

31

 

 

2012/520/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2012 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012

av den 12 juli 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerade akter med avseende på märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Bestämmelser om energimärkning av lampor för hushållsbruk fastställdes genom kommissionens direktiv 98/11/EG (2).

(3)

Elektriska lampors elförbrukning står för en betydande del av unionens totala elförbrukning. Utöver de förbättringar av energieffektiviteten som redan har uppnåtts finns det stora möjligheter att ytterligare minska dessa elektriska lampors energiförbrukning.

(4)

Direktiv 98/11/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser bör fastställas i den här förordningen för att säkerställa att energimärkningen ger leverantörerna dynamiska incitament att ytterligare förbättra energieffektiviteten hos elektriska lampor och att påskynda marknadens omställning till energieffektiv teknik. Tillämpningsområdet för direktiv 98/11/EG är begränsat till vissa tekniker inom kategorin lampor för hushållsbruk. För att använda märkningen för att förbättra andra lampteknikers energieffektivitet, inklusive arbetsplatsbelysning, bör denna förordning även omfatta riktade lampor, lampor med extra låg spänning, lysdioder och lampor som används främst som arbetsplatsbelysning, t.ex. högtryckslampor.

(5)

Armaturer säljs ofta med inbyggda eller medföljande lampor. Denna förordning bör säkerställa att konsumenter hålls informerade om armaturens kompatibilitet med lågenergilampor och om energieffektiviteten hos lampor som medföljer armaturen. Samtidigt bör denna förordning inte innebära någon oproportionerlig administrativ börda för tillverkarna och återförsäljarna av armaturen, och den bör inte heller göra någon åtskillnad mellan armaturer när det gäller skyldigheten att förse konsumenterna med information om energieffektivitet.

(6)

Den information som anges på etiketten bör erhållas genom tillförlitliga, korrekta och reproducerbara mätmetoder med beaktande av de senaste mätmetoderna och i förekommande fall även harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (3).

(7)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på etiketten för lampor och armaturer.

(8)

Dessutom bör förordningen innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen för elektriska lampor och armaturer och avseende informationsbladet för elektriska lampor.

(9)

Vidare bör förordningen innehålla krav för den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av lampor och armaturer, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(10)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

(11)

I syfte att underlätta övergången från direktiv 98/11/EG till denna förordning bör lampor för hushållsbruk som är märkta i enlighet med denna förordning anses uppfylla kraven i direktiv 98/11/EG.

(12)

Direktiv 98/11/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav för märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation om elektriska lampor såsom

a)

glödtrådslampor,

b)

lysrör,

c)

högtryckslampor, och

d)

lysdiodlampor och lysdiodmoduler.

I denna förordning fastställs även krav för märkning av armaturer som är avsedda att driva sådana lampor och som saluförs till slutanvändare, inbegripet när de är inbyggda i andra produkter som inte är beroende av energitillförsel för att fylla sitt främsta syfte vid användning (såsom möbler).

2.   Följande produkter ska undantas från denna förordnings tillämpningsområde:

a)

Lampor och lysdiodmoduler som har ett ljusflöde mindre än 30 lumen.

b)

Lampor och lysdiodmoduler som saluförs för batteridrift.

c)

Lampor och lysdiodmoduler som saluförs för tillämpningar där deras främsta syfte inte är belysning, till exempel

i)

ljusemission som en agens i kemiska eller biologiska processer (såsom polymerisering, fotodynamisk terapi, trädgårdsodling, vård av sällskapsdjur, insektsprodukter),

ii)

bildtagning och bildprojicering (såsom kamerablixtar, kopiatorer, videoprojektorer),

iii)

uppvärmning (såsom IR-lampor),

iv)

signalering (såsom lampor för flygfält).

Dessa lampor och lysdiodmoduler omfattas inte av undantaget när de saluförs för belysningsändamål.

d)

Lampor och lysdiodmoduler, som saluförs som en del av en armatur och som inte är avsedda att avlägsnas från armaturen av slutanvändaren, utom när de bjuds ut till försäljning, uthyrning, avbetalningsköp eller visas separat för slutanvändaren, t.ex. som reservdelar.

e)

Lampor och lysdiodmoduler som säljs som en del av en produkt vars främsta syfte inte är belysning. Om de bjuds ut till försäljning, uthyrning, avbetalningsköp eller visas separat, t.ex. som reservdelar, ska de ingå i denna förordnings tillämpningsområde.

f)

Lampor och lysdiodmoduler som inte uppfyller de krav som blir tillämpliga 2013 och 2014 i enlighet med förordningar om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (4).

g)

Armaturer som är avsedda att driva enbart sådana lampor och lysdiodmoduler som anges i leden a–c.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   ljuskälla: en yta eller ett föremål som är avsedda att avge främst synlig optisk strålning som framkallas genom en energiomvandling. Begreppet ”synlig” avser en våglängd på 380–780 nm.

2.   belysning: anbringande av ljus på en plats eller på föremål eller deras omgivning så att de kan ses av människor.

3.   accentbelysning: en form av belysning där ljuset riktas så att ett föremål eller en del av en yta lyfts fram.

4.   lampa: en enhet vars prestanda kan bedömas separat och som består av en eller flera ljuskällor. Den kan omfatta ytterligare komponenter som krävs för tändning, strömförsörjning eller stabil drift av enheten eller för distribution, filtrering eller omvandling av den optiska strålningen, i de fall dessa komponenter inte kan avlägsnas utan att enheten skadas permanent.

5.   lampsockel: den av en lampa som utgör anslutningen till eltillförseln med hjälp av en lamphållare eller lampanslutning och som även kan hålla fast lampan i lamphållaren.

6.   lamphållare eller fattning: en anordning som håller lampan på plats, vanligen genom att sockeln förs in i den; i dessa fall fungerar den även som anslutning mellan lampan och eltillförseln.

7.   riktad lampa: en lampa där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

8.   oriktad lampa: en lampa som inte är riktad.

9.   glödtrådslampa: en lampa i vilken ljus produceras med hjälp av en trådliknande ledare som upphettas till glödpunkten genom att en elektrisk ström passerar genom ledaren. Lampan kan innehålla gaser som påverkar upphettningen av glödtråden.

10.   glödlampa: en glödtrådslampa i vilken glödtråden fungerar i en lufttom glob eller är omgiven av inert gas.

11.   halogenglödlampa: en glödtrådslampa i vilken glödtråden består av volfram och är omgiven av gas som innehåller halogener eller halogenföreningar. Kan vara försedd med inbyggd strömförsörjning.

12.   urladdningslampa: en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

13.   lysrör: urladdningslampor av lågtryckskvicksilvertyp i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. Lysrör kan vara försedda med ett inbyggt förkopplingsdon.

14.   lysrör utan inbyggt förkopplingsdon: enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.

15.   högtryckslampa: elektrisk urladdningslampa där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

16.   lysdiod: en ljuskälla som består av en halvledarkomponent med en p-n-övergång. Övergången avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

17.   lysdiodpaket: sats bestående av en eller flera lysdioder. Satsen kan innehålla ett optiskt element och termiska, mekaniska och elektriska gränssnitt.

18.   lysdiodmodul: en sats utan sockel bestående av ett eller flera lysdiodpaket på ett kretskort. Satsen kan ha elektriska, optiska, mekaniska och termiska komponenter, gränssnitt samt reglerdon.

19.   lysdiodlampa: en lampa som innehåller en eller flera lysdioder. Lampan kan vara försedd med en sockel.

20.   lampreglerdon: en anordning, belägen mellan eltillförseln och en eller flera lampor, med en funktion som rör lampornas drift, såsom att transformera matningsspänningen, begränsa lampornas ström till önskat värde, ge startspänning och förvärmningsström, förebygga kallstarter, korrigera effektfaktorn eller minska radiointerferens. Anordningen kan vara avsedd för koppling till andra lampreglerdon för att utföra dessa funktioner. Begreppet innefattar inte

styrdon,

eltillförsel som transformerar nätspänningen till annan matningsspänning och som är utformad för att i samma anordning säkra eltillförseln för både belysningsprodukter och produkter vars huvudsakliga syfte inte är belysning.

21.   styrdon: ett mekaniskt eller elektroniskt don som styr eller övervakar lampans ljusflöde på andra sätt än effektomvandling för lampan, exempelvis fasstyrda ljusregulatorer, timer, sensorer som känner av om enheten används, ljussensorer och don för dagsljusreglering. Fasstyrda ljusregulatorer ska också anses som styrdon.

22.   externt reglerdon: icke-integrerade lampreglerdon avsett att installeras utanför en lampas eller armaturs inneslutning, eller avsett att avlägsnas från inneslutningen utan att permanent skada lampan eller armaturen.

23.   förkopplingsdon: lampreglerdon infört mellan eltillförseln och en eller flera urladdningslampor som, med hjälp av induktans, kapacitans eller en kombination av induktans och kapacitans främst är avsett att begränsa lampornas ström till önskat värde.

24.   reglerdon för halogenlampa: ett lampreglerdon som omvandlar nätspänning till extra låg spänning för halogenlampor.

25.   lysrörslampa: ett lysrör som innehåller alla de komponenter som krävs för tändning och stabil drift av lysröret.

26.   armatur: en apparat som distribuerar, filtrerar eller omvandlar det ljus som sänds från en eller flera lampor och som innehåller alla de delar som krävs för att stödja, fästa och skydda lamporna och, vid behov, hjälpströmkretsar med tillhörande anslutningar till eltillförseln.

27.   försäljningsställe: den fysiska plats där produkten visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp till slutanvändaren.

28.   slutanvändare: en fysisk person som köper eller förväntas köpa en elektrisk lampa eller armatur för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

29.   slutlig ägare: den person eller enhet som äger en produkt under livscykelns användningsfas, eller en person eller enhet som agerar på uppdrag av en sådan person eller enhet.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

1.   Leverantörer av elektriska lampor som släpps ut på marknaden som enskilda produkter ska säkerställa att

a)

ett informationsblad enligt bilaga II tillhandahålls,

b)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen,

c)

reklam, formella prisuppgifter eller anbud med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik lampa innehåller uppgift om energieffektivitetsklassen,

d)

allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik lampa och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller uppgift om modellens energieffektivitetsklass,

e)

om lampan är avsedd att saluföras via ett försäljningsställe, en etikett i det format och med de uppgifter som anges i bilaga I.1 placeras, trycks eller fästs på den enskilda förpackningens utsida, och att lampans nominella effekt anges på förpackningen, utanför etiketten.

2.   Leverantörer av armaturer avsedda att saluföras till slutanvändare ska säkerställa följande:

a)

Att den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen.

b)

Att den information som finns på etiketten i enlighet med bilaga I.2 anges i följande situationer:

i)

I reklam, formella prisuppgifter eller anbud med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik armatur.

ii)

I allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik lampa och som beskriver dess specifika tekniska parametrar.

I dessa fall kan informationen anges i andra format än det som beskrivs i bilaga I.2, exempelvis med enbart text.

c)

Att en etikett i det format och med de uppgifter som anges i bilaga I är kostnadsfritt tillgänglig för återförsäljare i elektronisk form eller pappersform, om armaturen är avsedd att saluföras via ett försäljningsställe. Att leverantören skyndsamt levererar etiketterna på begäran, om leverantören väljer ett system där etiketter tillhandahålls endast efter att återförsäljarna beställt dem.

d)

Att lampornas ursprungliga förpackning finns i armaturens förpackning, om armaturen släpps ut på marknaden i en förpackning för slutanvändare som innehåller elektriska lampor som slutanvändaren kan byta ut på armaturen. Om inte måste det på utsidan eller insidan av armaturförpackningen finnas, i någon annan form, de uppgifter som anges på lampornas originalförpackning och som krävs enligt denna förordning och enligt kommissionens förordningar om ekodesignkrav för lampor i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Leverantörer av armaturer avsedda att saluföras via ett försäljningsställe som lämnar information i enlighet med denna förordning ska anses ha uppfyllt sina förpliktelser i egenskap av distributörer när det gäller de produktinformationskrav för lampor som anges i kommissionens förordningar om ekodesignkrav för lampor i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

1.   Återförsäljare av elektriska lampor ska säkerställa följande:

a)

Att varje modell som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp, där den slutliga ägaren inte kan förväntas se den visade produkten, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga IV.

b)

Att reklam, formella prisuppgifter eller anbud med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik modell innehåller uppgift om energieffektivitetsklassen.

c)

Att allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik modell och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller uppgift om modellens energieffektivitetsklass.

2.   Återförsäljare av armaturer som saluförs till slutanvändare ska säkerställa följande:

a)

Att den information som finns på etiketten i enlighet med bilaga I.2 anges i följande situationer:

i)

I reklam, formella prisuppgifter eller uppköpserbjudanden med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik armatur.

ii)

I allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik armatur och som beskriver dess specifika tekniska parametrar.

I dessa fall kan informationen anges i andra format än det som beskrivs i bilaga I.2, exempelvis med enbart text.

b)

Att varje modell som ställs ut på ett försäljningsställe åtföljs av den etiketten som beskrivs i bilaga I.2. Etiketten ska placeras på ett av eller båda de följande sätten:

i)

I närheten av den utställda armaturen, så att den är klart synlig och identifierbar som den etikett som tillhör modellen utan att man behöver läsa varumärke och modellnumret på etiketten.

ii)

Tydligt åtföljande den mest direkt synliga informationen om den utställda armaturen (pris eller tekniska information) på försäljningsstället.

c)

Att lampornas ursprungliga förpackning finns i armaturens förpackning, om armaturen säljs i en förpackning för slutanvändare som innehåller elektriska lampor som slutanvändaren kan byta ut på armaturen. I annat fall måste det på utsidan eller insidan armaturförpackningen finnas, i någon annan form, de uppgifter som anges på lampornas originalförpackning och som krävs enligt denna förordning och enligt kommissionens förordningar om ekodesignkrav för lampor i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden, med hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilaga V.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga V vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller den uppgivna energieffektivitetsklassen och energiförbrukningen.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast tre år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges i bilaga V bedömas.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 98/11/EG ska upphöra att gälla den 1 september 2013.

Hänvisningar till direktiv 98/11/EG ska läsas som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till bilaga IV till direktiv 98/11/EG ska läsas som hänvisningar till bilaga VI till denna förordning.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.   Artiklarna 3.2 och 4.2 ska inte gälla armaturer före den 1 mars 2014.

2.   Artiklarna 3.1 c–d och 4.1 a–c ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publicerats före den 1 mars 2014.

3.   Lampor som avses i artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 98/11/EG och som släpps ut på marknaden före den 1 september 2013 ska följa de bestämmelser som anges i direktiv 98/11/EG.

4.   Lampor som avses i artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 98/11/EG och som uppfyller bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 1 september 2013 ska anses uppfylla kraven i direktiv 98/11/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 september 2013, utom i de fall som anges i artikel 9.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EGT L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.


BILAGA I

Etiketter

1.   ETIKETT FÖR ELEKTRISKA LAMPOR SOM VISAS PÅ ETT FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

(1)

Etiketten ska se ut som i illustrationen nedan om den inte trycks på förpackningen:

Image

(2)

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss lampmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III.

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med bilaga VI. Pilen som anger energieffektivitetsklassen för lampan ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Viktad årlig energiförbrukning (EC ) uttryckt som kWh per 1 000 timmar, beräknad och avrundad uppåt till närmaste heltal i enlighet med bilaga VII.

(3)

Om etiketten trycks på förpackningen och de uppgifter som anges i punkt 2.I, 2.II och 2.IV finns någon annanstans på förpackningen får dessa uppgifter utelämnas från etiketten. Etiketten ska då utformas enligt någon av följande illustrationer:

Image

Image

Image

Image

(4)

Etiketten ska utformas på följande sätt:

Image

där följande gäller:

a)

Storleksspecifikationerna i figuren ovan och i punkt d gäller en lampetikett som är 36 mm bred och 75 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett annat format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

Den etikett som anges i punkterna 1 och 2 ska vara minst 36 mm bred och 75 mm hög, och den som anges i punkt 3 ska vara minst 36 mm bred och 68 mm hög respektive minst 36 mm bred och 62 mm hög. Om ingen sida av förpackningen är tillräckligt stor för etiketten och dess blanka ram, eller om den skulle täcka mer än 50 % av den största sidans yta, får etiketten med ram förminskas, dock inte mer än vad som krävs för att uppfylla båda dessa villkor. Under inga omständigheter får etiketten förminskas till mindre än 40 % (på höjden) av standardstorleken. Om förpackningen är för liten för att en sådan minskad etikett ska rymmas, måste en 36 mm bred och 75 mm hög etikett fästas vid lampan eller förpackningen.

b)

Bakgrunden ska vara vit för både färgversionen och den svartvita versionen av etiketten.

c)

För färgversionen av etiketten ska färgerna vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga av följande krav (siffrorna avser figuren ovan, färgspecifikationerna gäller endast färgversionen av etiketten):

Image

Kantlinje: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 1 mm.

Image

EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp: färg: X-00-00-00. Piktogram enligt bild: EU-logotyp och energilogotyp (i kombination): bredd: 30 mm, höjd: 9 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 30 mm.

Image

Skala A++–E

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 0,8 mm – färger:

Högsta klass: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 15 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 15 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 11,2 mm, höjd: 7 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 20 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 20 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Viktad energiförbrukning

Värde: Calibri fet 16 pt, 100 % svart; och Calibri normal 9 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 30 × 7 mm.

Inget annat som är placerat eller tryckt på, eller fäst vid varje enskild förpackning får skymma etiketten eller minska dess synlighet.

Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1).

2.   ETIKETT FÖR ARMATURER SOM VISAS PÅ ETT FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

(1)

Etiketten ska vara på lämpligt språk och ska se ut såsom visas i illustrationen nedan, eller såsom de varianter som visas i punkterna 2 och 3.

Image

(2)

Följande information ska finnas på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss armaturmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III.

Den mening som visas i exemplet i punkt 1, eller ett av alternativen från exemplen i punkt 3, i förekommande fall. I stället för ordet ”armatur” får en mer exakt term användas för att beskriva den särskilda armaturtypen eller produkten där armaturen är inbyggd (t.ex. möbler), förutsatt att det är tydligt att termen avser den saluförda produkten som driver ljuskällorna.

IV.

De olika energieffektivitetsklasserna enligt del 1 av denna bilaga, åtföljt av följande delar enligt vad som är tillämpligt:

a)

En glödlampsbild som anger vilka klasser av lampor som kan bytas ut av användaren som armaturen är kompatibel med enligt de senaste kompatibilitetskraven.

b)

Ett kryss över de klasser av lampor som armaturen inte är kompatibel med enligt de senaste kompatibilitetskraven.

c)

Bokstäverna ”LED” placerade vertikalt längs klasserna A till A++ om armaturen innehåller lysdiodmoduler som inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren. Om en sådan lampa inte har fattningar för lampor som kan bytas ut av användaren ska klasserna B–E kryssas över.

V.

En av följande, i förekommande fall:

a)

Meningen i exemplet i punkt 1 med tillämpliga energiklasser, om armaturen används med lampor som kan bytas ut av slutanvändaren och sådana lampor medföljer i armaturförpackningen. Vid behov kan meningen anpassas till en eller flera lampor, och flera energiklasser kan anges.

b)

Meningen i exemplet i punkt 3 b, om armaturen endast innehåller lysdiodmoduler som inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren.

c)

Meningen i exemplet i punkt 3 d, om armaturen innehåller både lysidodmoduler som inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren och socklar för utbytbara lampor och sådana lampor inte medföljer armaturen.

d)

Utrymmet ska lämnas tomt enligt exemplet i punkt 3 a om armaturen används med lampor som kan bytas ut av slutanvändaren och inga sådana lampor medföljer armaturen.

(3)

Följande illustrationer är exempel på typiska armaturmärkningar som komplement till illustrationen i punkt 1, dock utan att alla eventuella kombinationer anges.

a)

Armatur som används med lampor som kan bytas ut av användaren och som är kompatibel med lampor av alla energiklasser; inga medföljande lampor:

Image

b)

Armatur som innehåller endast lysdiodmoduler som inte kan bytas ut av användaren:

Image

c)

Armatur som innehåller både lysdiodmoduler som inte kan bytas ut av användaren och fattningar för lampor som byts ut av användaren; medföljande lampor:

Image

d)

Armatur som innehåller både lysdiodmoduler som inte kan bytas ut av användaren och fattningar för lampor som byts ut av användaren; inga medföljande lampor:

Image

(4)

Etiketten ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

a)

Etikettversionen ska vara minst 50 mm bred och 100 mm hög.

b)

Bakgrunden ska vara vit eller genomskinlig, men bokstäverna som anger energiklasserna ska alltid vara vita. När bakgrunden är genomskinlig ska återförsäljaren se till att etiketten fästs på en yta som är vit eller ljust grå, så att samtliga delar av etiketten förblir läsbara.

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

Kantlinje: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 1 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 43 mm.

Image

Armaturlogotyp: linje: 1 pt – färg: Cyan 100 % – Storlek:13 mm × 13 mm – runda hörn: 1 mm. Piktogram enligt bild, eller leverantörens eget piktogram eller foto, om detta bättre beskriver den armatur som hör ihop med etiketten.

Image

Text: Calibri normal 9 pt eller större, 100 % svart

Image

Skala A++–E

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 0,8 mm – färger:

Högsta klass: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 14 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 14 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

Image

LED-text: Verdana normal 15 pt, 100 % svart

Image

Kryss: Färg: 13-X-X-04, linje: 3 pt

Image

Glödlampslogotyp: Piktogram enligt bild

Image

Text: Calibri normal 10 pt eller större, 100 % svart

Image

Rättsaktens nummer: Calibri fet 10 pt, 100 % svart.

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 43 × 10 mm.

Image

Energiklasspilen

Pil: höjd: 3,9 mm, bredd: enligt punkt 4 men förminskad i proportion till höjden, färg: enligt punktImage, i förekommande fall.

Text: Calibri fet 10,5 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 10,5 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att visa etikettens energiklasspilar inom området för den mening som avses i punkt 2 V.a får området mellan förordningsnumret och EU-logotypen utnyttjas.

e)

Etiketten får även placeras horisontellt, och den ska då vara minst 100 mm bred och 50 mm hög. Etikettens delar ska visas enligt leden b–d och ska i förekommande fall arrangeras enligt de följande exemplen. Om etikettens energiklasspilar inte får plats i textrutan till vänster om skalan A++–E får textrutan förstoras vertikalt efter behov.

Image Image Image

(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA II

Informationsblad för elektriska lampor

Informationsbladet ska innehålla den information som anges för etiketten. Om inga produktbroschyrer finns, kan den etikett som medföljer produkten även betraktas som informationsblad.


BILAGA III

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som avses i artiklarna 3.1 b och 2 a ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En allmän beskrivning av modellen, som ska vara tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett entydigt sätt.

c)

I förekommande fall, hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts.

d)

I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f)

De tekniska parametrarna för att fastställa elektriska lampors energiförbrukning och energieffektivitet, och kompatibilitet med lampor i fråga om armaturer, med uppgift om minst en realistisk kombination av produktinställningar och -villkor för att testa produkten.

g)

För elektriska lampor, resultatet av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VII.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG.


BILAGA IV

Information som ska tillhandahållas när de slutliga ägarna inte kan förväntas se produkten utställd

1.

Den information som avses i artikel 4.1 a ska lämnas i följande ordning:

a)

Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga VI.

b)

Där så krävs i bilaga I, den vägda energiförbrukningen i kWh per 1 000 timmar, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med bilaga VII del 2.

2.

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga II.

3.

Teckenstorlek och typsnitt för all den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När myndigheterna för marknadsövervakning gör marknadskontroller ska de informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om resultaten av dessa kontroller.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning.

1.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ELEKTRISKA LAMPOR OCH LYSDIODMODULER SOM SÄLJS SOM ENSKILDA PRODUKTER

För kontroll av överensstämmelse med kraven i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaternas myndigheter testa ett provparti med minst tjugo lampor av samma modell från samma tillverkare, om möjligt erhållen i lika stor andel från fyra slumpmässigt utvalda källor, och med beaktande av de tekniska parametrar som anges i den tekniska dokumentationen enligt bilaga III f.

Modellen ska anses följa kraven i artiklarna 3 och 4 om modellens energieffektivitetsindex motsvarar den uppgivna energieffektivitetsklassen och om partiets genomsnittliga resultat inte varierar från gränsen, tröskelvärdet eller angivna värden (inbegripet energieffektivitetsindex) med mer än 10 %.

I annat fall ska det anses att modellen inte överensstämmer med kraven i artiklarna 3 och 4.

De toleranser för variation som anges ovan gäller endast medlemsstaternas myndigheters kontroll av de uppmätta parametrarna och ska inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för värdena i den tekniska dokumentationen i syfte att uppnå en effektivare energiklass.

De deklarerade värdena ska inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

2.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ARMATURER AVSEDDA ATT SALUFÖRAS ELLER SALUFÖRAS TILL SLUTANVÄNDAREN

Armaturen ska anses vara förenlig med kraven i artiklarna 3 och 4 om den åtföljs av den produktinformation som krävs, och om den har konstaterats vara kompatibel med de lampor som den påstås vara kompatibel med enligt punkterna 2.2.IV a och b i bilaga I med tillämpning av de senaste metoderna och kriterierna för att bedöma kompatibiliteten.


BILAGA VI

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för lampor ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) såsom anges i tabell 1.

EEI för lampor ska fastställas enligt bilaga VII.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för lampor

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEI) för oriktade lampor

Energieffektivitetsindex (EEI) för riktade lampor

A++ (effektivast)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (minst effektiv)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


BILAGA VII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex och energiförbrukning

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell jämförs dess effekt korrigerad för eventuella reglerdonsförluster med dess referenseffekt. Referenseffekten erhålls från det användbara ljusflödet, vilket är det totala ljusflödet för oriktade lampor, och ljusflödet i en 90° eller 120° kon för riktade lampor.

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

EEI = Pkor/Pref

där följande gäller:

Pkor är märkeffekten (Pmärk) för modeller utan externt reglerdon och märkeffekten (Pmärk) korrigerad i enlighet med tabell 2 för modeller med externa reglerdon. Märkeffekten hos lamporna mäts vid den nominella inspänningen.

Tabell 2

Effektkorrigering om modellen kräver externa reglerdon

Korrigeringens omfattning

Effekt korrigerad för reglerdonsförluster (Pkor)

Lampor som drivs med externa reglerdon för halogenlampor

Pmärk × 1,06

Lampor som drivs med externa reglerdon för lysdiodlampor

Pmärk × 1,10

Lysrör med diametern 16 mm (T5-lampor) och 4-stifts enkelsocklade lysrör som drivs med externa reglerdon för lysrör

Pmärk × 1,10

Övriga lampor som drivs med externa reglerdon för lysrör

Formula

Lampor som drivs med externa reglerdon för högtryckslampor

Pmärk × 1,10

Lampor som drivs med externt reglerdon för lågtrycksnatriumlampor

Pmärk × 1,15

Pref är den referenseffekt som erhålls från modellens användbara ljusflöde (Φanv) med följande formler:

 

För modeller med Φanv < 1 300 lumen: Pref = 0,88√Φanv + 0,049Φanv

 

För modeller med Φanv ≥ 1 300 lumen: Pref = 0,07341Φanv

Det användbara ljusflödet (Φanv) definieras i enlighet med tabell 3.

Tabell 3

Definition av det användbara ljusflödet

Modell

Användbart ljusflöde (Φanv)

Oriktade lampor

Totalt märkvärde för ljusflöde (Φ)

Riktade lampor andra än glödtrådslampor med en strålvinkel ≥ 90° försedda med en skriftlig eller grafisk varning på förpackningen att de inte lämpar sig för accentbelysning

Märkvärde för ljusflödet i en 120° kon (Φ120°)

Övriga riktade lampor

Märkvärde för ljusflödet i en 90° kon (Φ90°)

2.   BERÄKNING AV ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Den viktade energiförbrukningen (Ec ) beräknas i kWh/1 000 h och avrundas till två decimaler enligt formeln

Formula

där Pkor avser effekten korrigerad för eventuella reglerdonsförluster i enlighet med del 1 ovan.


26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 875/2012

av den 25 september 2012

om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 990/2011 på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien eller inte, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 13.3 och 14.5,

efter samråd med rådgivande kommittén i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN OM UNDERSÖKNING

(1)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot en begäran enligt artiklarna 13.3 och 14.5 i grundförordningen om undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina) och om registrering av import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien eller inte.

(2)

Begäran ingavs den 14 augusti 2012 av European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) såsom företrädare för In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. Eurosport DHS S.A. och Maxcom Ltd, tre unionstillverkare av cyklar.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar), utan motor, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712007090) med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten).

(4)

Den produkt som undersöks (nedan kallad den undersökta produkten) är densamma som anges i föregående skäl, men som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 990/2011 (2) om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 av de åtgärder som infördes genom rådets förordning (EU) nr 1524/2000 (3) och ändrades genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005 (4).

D.   GRUND FÖR UNDERSÖKNINGEN

(6)

Begäran innehåller tillräcklig prima facie-bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av cyklar med ursprung i Kina kringgås genom omlastning i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien och genom montering av vissa cykeldelar från Kina i enlighet med artikel 13.2 i grundförordningen i Indonesien, Sri Lanka och Tunisien.

(7)

Följande prima facie-bevisning har lämnats:

(8)

Av begäran framgår att en betydande förändring av handelsmönstret för exporten från Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien till unionen har ägt rum efter det att antidumpningstullarna på den berörda produkten höjdes genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005, och det finns ingen annan tillräcklig grund eller motivering för denna förändring än införandet av tullen.

(9)

Denna förändring förefaller bero på att cyklar med ursprung i Kina som importeras till unionen omlastas i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien och monteras i Indonesien, Sri Lanka och Tunisien.

(10)

Begäran innehåller även tillräcklig prima facie-bevisning för att de gällande antidumpningsåtgärdernas positiva inverkan vad gäller den berörda produkten undergrävs både när det gäller kvantitet och pris. Importen av den berörda produkten förefaller ha ersatts av betydande importvolymer av den undersökta produkten.Det föreligger dessutom tillräcklig bevisning för att importen av den undersökta produkten äger rum till priser som är lägre än det icke-skadevållande pris som fastställdes vid den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna.

(11)

Begäran innehåller dessutom tillräcklig prima facie-bevisning för att priserna på den undersökta produkten dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den berörda produkten.

(12)

Om någon annan form av kringgående via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien enligt artikel 13 i grundförordningen än omlastning och monteringsverksamhet konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta sådant kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(13)

Mot bakgrund av ovanstående har kommissionen dragit slutsatsen att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning inleds enligt artikel 13.3 i grundförordningen och att importen av den undersökta produkten, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien eller inte, registreras enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(14)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till kända exportörer/tillverkare och kända intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, till kända exportörer/tillverkare och kända intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Kina, till kända importörer och kända intresseorganisationer för importörer i unionen samt till myndigheterna i Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien. Uppgifter kommer vid behov även att inhämtas från unionsindustrin.

(15)

Alla berörda parter bör under alla omständigheter utan dröjsmål kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom tidsfristen i artikel 3.2 gäller alla berörda parter.

(16)

Myndigheterna i Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien kommer att underrättas om att undersökningen inleds.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

(17)

Alla berörda parter uppmanas att lämna skriftliga synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom höra berörda parter om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(18)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av den undersökta produkten befrias från registrering eller åtgärder om importen inte utgör ett kringgående.

(19)

Eftersom det eventuella kringgåendet äger rum utanför unionen, kan enligt artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering eller åtgärder beviljas tillverkare i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar), utan motor, vilka dels inte kan visa att de inte är närstående (5) någon tillverkare som omfattas av åtgärderna (6), dels konstaterats kringgå åtgärderna enligt definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som vill beviljas befrielse bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i den här förordningen.

F.   REGISTRERING

(20)

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen ska importen av den undersökta produkten bli föremål för registrering, så att antidumpningstullar, om undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till ett lämpligt belopp från och med den dag som registreringen av sådan import avsänd från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien infördes.

G.   TIDSFRISTER

(21)

Enligt god förvaltningssed bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, lämna skriftliga synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna andra uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

tillverkare i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder,

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(22)

Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom de tidsfrister som anges i artikel 3 i den här förordningen.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(23)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(24)

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, kommer dessa att lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas.

(25)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

I.   TIDSPLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN

(26)

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen att slutföras inom nio månader efter det att den här förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

J.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(27)

Alla personuppgifter som samlas in i samband med denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7).

K.   FÖRHÖRSOMBUD

(28)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

(29)

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer också att se till att parterna får möjlighet att bli hörda vid en utfrågning så att olika synpunkter och motargument kan framföras.

(30)

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på följande adress (generaldirektoratet för handel): http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inleds en undersökning enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 för att avgöra huruvida import till unionen av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar), utan motor, som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712003010 och 8712007091) kringgår de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 990/2011.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 ska tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till unionen som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen ska upphöra nio månader efter den dag då den här förordningen träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning ålägga tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till unionen av produkter som framställts av tillverkare som har ansökt om befrielse från registrering och befunnits uppfylla kraven för att beviljas sådan befrielse.

Artikel 3

1.   Frågeformulär ska begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller övriga uppgifter senast 37 dagar efter det att den här förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Tillverkare i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka och Tunisien som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder ska lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 37 dagar.

4.   Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och ska innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på följande webbplats (generaldirektoratet för handel): http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Alla skriftliga inlagor från de berörda parterna – inklusive sådana uppgifter som begärs i denna förordning, besvarade frågeformulär och korrespondens – som är konfidentiella ska märkas Limited  (8) och i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas For inspection by interested parties.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2 298 53 53

E-post: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 261, 6.10.2011, s. 2.

(3)  EGT L 175, 14.7.2000, s. 39.

(4)  EUT L 183, 14.7.2005, s. 1.

(5)  I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(6)  Även tillverkare som i ovannämnda betydelse är närstående till företag som omfattas av de gällande åtgärderna beträffande import med ursprung i Kina (de ursprungliga antidumpningsåtgärderna) kan dock beviljas befrielse, om det inte finns några belägg för att förhållandet till de företag som omfattas av de ursprungliga åtgärderna ingicks eller används i syfte att kringgå de ursprungliga åtgärderna.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ett dokument märkt Limited är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 876/2012

av den 25 september 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 877/2012

av den 25 september 2012

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 860/2012 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006.

(3)

Eftersom det är viktigt att denna åtgärd börjar tillämpas så snart som möjligt efter det att de uppdaterade uppgifterna har gjorts tillgängliga bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 255, 21.9.2012, s. 25.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 26 september 2012

(euro)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/29


RÅDETS BESLUT

av den 24 september 2012

om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

(2012/517/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Angelo ZUBBANI har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015

Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/30


RÅDETS BESLUT

av den 24 september 2012

om utnämning av två cypriotiska ledamöter och tre cypriotiska suppleanter i Regionkommittén

(2012/518/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den cypriotiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

Två platser som ledamöter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandatet för Savvas ELIOFOTOU och Evyenios MICHAIL har löpt ut. Tre platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandatet för Andreas MOUSEOS, Andreas HADZILOIZOU och Christofis ANTONIOU har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015

a)

som ledamöter

Louisa MAVROMMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

och

b)

som suppleanter

Sávvas VÉRGΑS, Δήμαρχος Πάφου

Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας

Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/31


RÅDETS BESLUT

av den 24 september 2012

om utnämning av två polska suppleanter i Regionkommittén

(2012/519/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den polska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

Två platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Jacek CZERNIAK och Marcin JABŁOŃSKI har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015, som suppleanter

Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/32


RÅDETS BESLUT

av den 24 september 2012

om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

(2012/520/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 antog rådet besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Barbara BONINOs mandat har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleant i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015

Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2012.

På rådets vägnar

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.