ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.251.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 251

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
18 september 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 av den 29 juni 2012 om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar ( 1 )

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 828/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter skoläst i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 829/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter skoläst i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 830/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter lax i EU-vatten i delområdena 22-31 (Östersjön med undantag av Finska viken) med fartyg som för finsk flagg

23

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 831/2012 av den 14 september 2012 om förbud mot fiske efter kummel i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för nederländsks flagg

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 832/2012 av den 17 september 2012 om godkännande av ett preparat av ammoniumklorid som fodertillsats för slaktlamm (innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd) ( 1 )

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 833/2012 av den 17 september 2012 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 834/2012 av den 17 september 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

 

BESLUT

 

 

2012/504/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 september 2012 om Eurostat

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 826/2012

av den 29 juni 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (1), särskilt artiklarna 9.5, 11.3, 16.3,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att upprätta en gemensam ordning för anmälningar och information som antingen investerare ska lämna till de nationella behöriga myndigheterna eller de senare ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma). Eftersom omsättningsberäkningen för att fastställa undantagna aktier också har ett nära samband med informationslämnandet om aktier med huvudhandelsplats i unionen, bör förordningen även omfatta detta. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser som bör träda i kraft samtidigt samt göra det lättare för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få överblick och behändig tillgång till dem, är det önskvärt att i en enda förordning samla samtliga tekniska tillsynsstandarder som krävs enligt förordning (EU) nr 236/2012.

(2)

När det gäller anmälan av korta nettopositioner i aktier, statspapper och statskreditswappar utan täckning samt offentliggörande av betydande korta nettopositioner i aktier, bör enhetliga regler anges för närmare uppgifter, inklusive den gemensamma standarden för anmälan, för att säkerställa att anmälningskraven tillämpas på ett enhetligt sätt inom EU, främja en effektiv rapporteringsprocess samt ge allmänheten jämförbar information.

(3)

För att säkerställa en korrekt identifiering av positionsinnehavarna bör anmälan innehålla en eventuellt förekommande kod som kan komplettera positionsinnehavarens namn. Tills det finns en enda, stabil och allmänt erkänd global identifieringskod för juridiska personer, får man utgå från de befintliga koder som vissa positionsinnehavare kan ha, exempelvis BIC-koden (bankidentifieringskoden).

(4)

För att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (2) ska Esma få kvartalsvis information från de behöriga myndigheterna om anmälningar av korta nettopositioner i aktier, statspapper och statskreditswappar utan täckning samt ytterligare information om korta nettopositioner om Esma så begär.

(5)

För att denna information ska kunna användas effektivt, framför allt när det gäller målet om att säkerställa finansmarknadernas korrekta funktion och integritet samt det finansiella systemets stabilitet i unionen, bör kvartalsinformationen vara standardiserad, stabil över tid samt tillräckligt detaljerad, i form av vissa aggregerade dagsuppgifter, så att Esma kan bearbeta informationen och genomföra undersökningar och analyser.

(6)

Esma kan inte i förväg avgöra vilken information den kan komma att kräva från en behörig myndighet, eftersom den informationen endast kan bestämmas från fall till fall och kan avse så vitt skilda saker som enkla eller aggregerade indata om korta nettopositioner eller kreditswappar utan täckning. Det är emellertid viktigt att föreskriva vilken allmän information som bör tillhandahållas i detta avseende.

(7)

När det gäller omsättningsberäkningen inom unionen och på handelsplatser utanför unionen för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie, måste varje relevant behörig myndighet fastställa de relevanta informationskällorna för lokalisering och mätning av handeln med en viss aktie. För närvarande finns det varken några inom unionen harmoniserade rapporteringskrav på transaktioner med aktier som endast är upptagna till handel på multilaterala handelsplattformar eller några internationella standarder för handelsstatistik om enskilda aktier på handelsplatser, som kan uppvisa signifikanta variationer. Det är därför nödvändigt att ge de behöriga myndigheterna viss flexibilitet när de utför den beräkningen.

(8)

Av konsekvensskäl bör denna förordning börja tillämpas samtidigt som förordning (EU) nr 236/2012. För att fysiska och juridiska personer emellertid ska få tillräckligt med tid för att ta del av förteckningen över undantagna aktier enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012, bör den förteckningen utarbetas och därefter offentliggöras på Esmas webbplats i tillräckligt god tid innan förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas. Den metod som föreskrivs för omsättningsberäkning för att fastställa huvudhandelsplatsen för en aktie bör därför tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

(9)

I förordning (EU) nr 236/2012 bekräftas att bindande tekniska standarder bör antas innan den förordningen kan bli fullt tillämpbar, och det är före den 1 november 2012 viktigt att specificera krävda ej centrala element för att göra det lättare för marknadsaktörerna att följa den förordningen och för de behöriga myndigheterna att hävda den. Det är därför nödvändigt att denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(10)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lämnat till kommissionen.

(11)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som har inrättats enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning föreskrivs tekniska tillsynsstandarder för följande:

a)

Uppgifter om den information om korta nettopositioner som en fysisk eller juridisk person ska lämna till de behöriga myndigheterna och offentliggöra enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 236/2012.

b)

Uppgifter om den information som den behöriga myndigheten ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) enligt artikel 11.3 i förordning (EU) nr 236/2012.

c)

Metod för omsättningsberäkning för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 236/2012.

KAPITEL II

NÄRMARE UPPGIFTER OM KORTA NETTOPOSITIONER SOM SKA ANMÄLAS OCH OFFENTLIGGÖRAS

(ARTIKEL 9 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

Artikel 2

Anmälan till behöriga myndigheter av korta nettopositioner i aktier, statspapper och statskreditswappar utan täckning

1.   En anmälan som görs enligt artiklarna 5.1, 7.1 eller 8 i förordning (EU) nr 236/2012 ska innehålla den information som anges i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

Anmälan ska göras med hjälp av ett formulär som den relevanta behöriga myndigheten har utfärdat, med det format som anges i bilaga II.

2.   Om den behöriga myndigheten har infört säkra system som gör det möjligt att helt identifiera den person som lämnar in anmälan samt positionsinnehavaren, inklusive alla uppgifter i fält 1–7 i tabell 1 i bilaga I, kan motsvarande fält lämnas tomma i anmälningsformatet.

3.   En fysisk eller juridisk person som upptäcker att den anmälan som lämnats enligt punkt 1 är felaktig ska anmäla upphävande till den relevanta behöriga myndigheten.

Upphävandet ska göras med hjälp av ett formulär som den relevanta behöriga myndigheten har utfärdat, med det format som anges i bilaga III.

Om så krävs, ska den fysiska eller juridiska personen lämna en ny anmälan i enlighet med punkterna 1 och 2.

Artikel 3

Offentliggörande av korta nettopositioner i aktier

Ett offentliggörande av korta nettopositioner i aktier som uppnår ett relevant tröskelvärde eller som uppnått och sedan sjunkit under detta i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EU) nr 236/2012 ska innehålla den information som anges i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.

KAPITEL III

NÄRMARE UPPGIFTER OM KORTA NETTOPOSITIONER SOM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA SKA LÄMNA TILL ESMA

(ARTIKEL 11 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

Artikel 4

Periodisk information

I enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) nr 236/2012 ska de behöriga myndigheterna kvartalsvis lämna följande information till Esma:

a)

Den dagliga aggregerade korta nettopositionen i varje enskild aktie i det viktigaste nationella aktieindex som den relevanta behöriga myndigheten har fastställt.

b)

Den vid kvartalsslut aggregerade korta nettopositionen i varje enskild aktie som inte ingår i indexet enligt punkt a.

c)

Den dagliga aggregerade korta nettopositionen för varje enskild statlig emittent.

d)

I tillämpliga fall: dagliga aggregerade positioner i statskreditswappar utan täckning.

Artikel 5

Information på begäran

Den information som en relevant behörig myndighet enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 236/2012 ska lämna på ad hoc-basis ska omfatta all den information som Esma har begärt och som den behöriga myndigheten inte tidigare har lämnat enligt artikel 4 i denna förordning.

KAPITEL IV

METOD FÖR OMSÄTTNINGSBERÄKNING FÖR ATT BESTÄMMA HUVUDHANDELSPLATSEN FÖR EN AKTIE

(ARTIKEL 16 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

Artikel 6

Omsättningsberäkning för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie

1.   När omsättningen beräknas enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012, ska en relevant behörig myndighet använda bästa tillgängliga information, som kan omfatta följande:

a)

Offentligt tillgänglig information.

b)

Transaktionsuppgifter som har erhållits i enlighet med artikel 25.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (3).

c)

Information från handelsplatser där aktien i fråga är upptagen till handel.

d)

Information som en annan behörig myndighet har lämnat, inklusive en behörig myndighet i ett tredjeland.

e)

Information som har lämnats av emittenten av aktien i fråga.

f)

Information från andra tredjeparter, inklusive uppgiftslämnare.

2.   När en relevant behörig myndighet ska avgöra vad som utgör bästa tillgängliga information ska den i möjligaste mån se till att

a)

den i första hand använder offentligt tillgänglig information som informationskälla,

b)

informationen täcker samtliga handelsdagar under den relevanta perioden, oberoende av om aktien har varit upptagen till handel under alla dessa dagar,

c)

transaktioner som mottagits och tagits med i beräkningarna endast räknas en gång,

d)

transaktioner inte tas med som redovisas via en handelsplats men utförs på annat håll.

3.   En akties omsättning på en handelsplats ska anses vara noll, om aktien inte längre är upptagen till handel på denna handelsplats, även om aktien har varit upptagen till handel på handelsplatsen under den relevanta beräkningsperioden.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012, med undantag för artikel 6 som ska tillämpas från och med den dag som anges i första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA I

TABELL 1

Fältförteckning för anmälan (artikel 2)

Fält

Beskrivning

1.

Positionsinnehavare

För fysiska personer: för- och efternamn

För juridiska personer: fullständigt namn, i tillämpliga fall även inregistrerad associationsform

2.

Identitetskod för juridiska personer

Förekommande bankidentifieringskod

3.

Positionsinnehavarens adress

Fullständig adress (exempelvis gatunamn, gatunummer, postnummer, postort, stat/provins) och land

4.

Positionsinnehavarens kontaktuppgifter

Telefonnummer, förekommande faxnummer, e-postadress

5.

Rapporterande person

För fysiska personer: för- och efternamn

För juridiska personer: fullständigt namn inklusive vilken juridisk form som har valts som associationsform, i tillämpliga fall

6.

Den rapporterande personens adress

Fullständig adress (exempelvis gatunamn, gatunummer, postnummer, postort, stat/provins) och land, om annan än positionsinnehavarens

7.

Den rapporterande personens kontaktuppgifter

Telefonnummer, förekommande faxnummer, e-postadress, om andra än positionsinnehavarens

8.

Rapporteringsdatum

Anmälningsdatum enligt ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

9.

Emittentens identitet

För aktier: Fullständigt namn på det företag som har aktier upptagna till handel på en handelsplats

För statspapper: Fullständigt namn på emittenten

För statskreditswappar utan täckning: Fullständigt namn på det underliggande instrumentets statliga emittent

10.

ISIN-kod

Endast för aktier: ISIN-kod för huvudklassen av emittentens stamaktier. Om inga stamaktier är upptagna till handel, anges ISIN-koden för preferensaktiernas klass (eller för huvudklassen av de preferensaktier som är upptagna till handel, om det finns flera olika klasser av sådana aktier)

11.

Landskod

Tvåbokstavskod för den statliga emittentens land i enlighet med ISO 3166-1-standarden

12.

Positionsdatum

Datum då positionen upprättades, ändrades eller upphörde att innehas. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

13.

Korta nettopositioner som procentandel

Endast för aktier: procentandel (avrundat till två decimaler) av det emitterade aktiekapitalet, uttryckt i absoluta tal, utan plus- eller minustecken

14.

Motsvarande belopp för korta nettopositioner

För aktier: totalt antal motsvarande aktier

För statspapper: motsvarande nominella belopp i euro

För statskreditswappar utan täckning: motsvarande nominella belopp i euro

Siffrorna ska anges i absoluta tal, utan plus- eller minustecken, och valutan i enlighet med ISO 4217-standarden

15.

Datum för föregående anmälan

Datum för anmälan av den senaste positionen som positionsinnehavaren redovisade för samma emittent. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

16.

Upphävandedatum

Datum då ett upphävandeformulär lämnas för att upphäva en tidigare lämnad felaktig anmälan. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

17.

Anmärkningar

Fritext – valfritt


TABELL 2

Fältförteckning för offentliggörande (artikel 3)

Fält

Beskrivning

1.

Positionsinnehavare

För fysiska personer: för- och efternamn

För juridiska personer: fullständigt namn, i tillämpliga fall även inregistrerad associationsform

2.

Emittentens namn

Fullständigt namn på det företag som har aktier upptagna till handel på en handelsplats

3.

ISIN-kod

ISIN-kod för huvudklassen av emittentens stamaktier. Om inga stamaktier är upptagna till handel, anges ISIN-koden för preferensaktiernas klass (eller för huvudklassen av de preferensaktier som är upptagna till handel om det finns flera olika klasser av sådana aktier)

4.

Korta nettopositioner som procentandel

Procentandel (avrundat till två decimaler) av det emitterade aktiekapitalet

5.

Positionsdatum

Datum då positionen upprättades, ändrades eller upphörde att innehas i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)


BILAGA II

Format för anmälningsformulär för korta nettopositioner (artikel 2)

POSITIONSINNEHAVARE

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Förekommande BIC-kod

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


RAPPORTERANDE PERSON

(om annan än ovan)

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


KORTA NETTOPOSITIONER I AKTIER

1.

Rapporteringsdatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

ISIN-kod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum

(åååå-mm-dd)

 

4.   

Kort nettoposition efter överskridande av tröskeln

4.1

Antalet motsvarande aktier

 

4.2

% av emitterat aktiekapital

 

5.

Datum för föregående anmälan

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


KORTA NETTOPOSITIONER I STATSPAPPER

1.

Rapporteringsdatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter överskridande av tröskeln

Motsvarande nominella belopp

 

5.

Datum för föregående anmälan

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


POSITION I STATSKREDITSWAPPAR UTAN TÄCKNING

1.

Rapporteringsdatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter överskridande av tröskeln

Motsvarande nominella belopp

 

5.

Datum för föregående anmälan

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


BILAGA III

Format för upphävandeformulär för felaktiga anmälningar (artikel 2)

POSITIONSINNEHAVARE

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Förekommande BIC-kod

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


RAPPORTERANDE PERSON

(om annan än ovan)

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


UPPHÄVDA KORTA NETTOPOSITIONER I AKTIER

1.

Upphävandedatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

ISIN-kod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum i den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

4.   

Korta nettopositioner efter överskridande av tröskeln enligt den anmälan som ska upphävas

4.1

Antalet motsvarande aktier

 

4.2

% av emitterat aktiekapital

 

5.

Rapporteringsdatum för den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


UPPHÄVDA KORTA NETTOPOSITIONER I STATSPAPPER

1.

Upphävandedatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum i den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

4.

Korta nettopositioner efter överskridande av tröskeln enligt den anmälan som ska upphävas

Motsvarande nominellt belopp

 

5.

Rapporteringsdatum för den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


UPPHÄVD POSITION I STATSKREDITSWAPPAR UTAN TÄCKNING

1.

Upphävandedatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum i den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

4.

Korta nettopositioner efter överskridande av tröskeln enligt den anmälan som ska upphävas

Motsvarande nominellt belopp

 

5.

Rapporteringsdatum för den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 827/2012

av den 29 juni 2012

om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (1), särskilt artiklarna 9.6, 11.4, 12.2, 13.5 och 16.4,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att fastställa förteckningen över undantagna aktier, vilket är nödvändigt för att offentliggöra korta positioner i alla icke undantagna aktier, och när denna information ska sändas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma). Det är därför viktigt att fastställa regler för de överenskommelser och åtgärder som bör antas när det gäller dessa icke undantagna aktier. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser om blankning som bör träda i kraft samtidigt samt göra det lättare för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få överblick och behändig tillgång till dem är det lämpligt att i en enda förordning samla alla de tekniska genomförandestandarder som krävs enligt förordning (EU) nr 236/2012.

(2)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av förordning (EU) nr 236/2012 när det gäller vilken information som de behöriga myndigheterna ska lämna till Esma samt se till att denna information behandlas effektivt, bör informationsöverföringen genomföras elektroniskt och säkert med hjälp av en standardmall.

(3)

De är viktigt att uppgifter om korta nettopositioner som offentliggörs för marknaden också görs lättillgängliga och möjliga att återanvända, genom att de läggs ut på centrala webbplatser som drivs eller övervakas av en behörig myndighet. Därför bör dessa uppgifter tillhandahållas i ett format som möjliggör en flexibel användning av uppgifterna och som inte begränsar sig till statiska faksimil-dokument. När det är tekniskt möjligt, bör maskinläsbara format användas för att användarna ska kunna bearbeta informationen strukturerat och kostnadseffektivt.

(4)

Utöver offentliggörande på den centrala webbplats som drivs eller övervakas av en behörig myndighet, bör det vara möjligt att på andra sätt offentliggöra närmare uppgifter om en kort nettoposition för att säkerställa att marknaden informeras.

(5)

Det är viktigt att användarna får tillgång till två grundläggande utdatatyper, när man offentliggör enskilda korta nettopositioner i aktier som överstiger det relevanta tröskelvärdet för offentliggörande. Dessa bör omfatta en kortfattad förteckning eller tabell över de korta nettopositioner som överstiger tröskelvärdet för offentliggörande och som är utestående när den centrala webbplatsen konsulteras samt en förteckning eller tabell med historiska uppgifter om alla enskilda korta nettopositioner som har offentliggjorts.

(6)

När en kort nettoposition i aktier faller under ett relevant tröskelvärde för offentliggörande, ska uppgifter om detta offentliggöras, däribland om positionens faktiska storlek. För att undvika att det uppstår missförstånd när användare konsulterar de centrala webbplatserna, bör offentliggjorda positioner som har sjunkit under 0,5 % av det berörda företagets emitterade aktiekapital inte under obegränsad tid stå kvar vid sidan av de aktuella positionerna, utan efter 24 timmar vara tillgängliga som historiska uppgifter.

(7)

För att fastställa ett klart och konsekvent men ändå flexibelt regelverk, är det viktigt att specificera olika typer av låneavtal och andra verkställbara fordringar med liknande verkan samt olika typer av överenskommelser med en tredjepart som ger tillräckliga garantier för att aktier eller statspapper kommer att vara tillgängliga för avveckling, och att ange vilka kriterier som dessa avtal och överenskommelser måste uppfylla.

(8)

Att använda teckningsrätter för nya aktier vid en blankning kan tillräckligt säkerställa en avveckling bara om överenskommelsen är av sådan art att avvecklingen av blankningen säkerställs på rätt dag. Det är därför viktigt att specificera regler för att se till att aktier som följer av teckningsrätter finns tillgängliga senast avvecklingsdagen och minst lika många som antalet aktier som ska blankas.

(9)

Om tidsbegränsade överenskommelser om bekräftelse ingås, är det viktigt att fastställa tidsperioden för en blankning genom köp på ett sådant sätt att det är förenligt med olika avvecklingscykler i olika länders lagstiftning.

(10)

För att ge tillräckliga garantier för att det finns instrument som är tillgängliga för avveckling när en fysisk eller juridisk person inleder en blankning och har en överenskommelse med en tredjepart där det fastställs att denna part har bekräftat att instrumentet har lokaliserats, är det nödvändigt att kunna förlita sig på att denna tredjepart som är etablerad i ett tredjeland står under lämplig tillsyn och att det finns lämpliga arrangemang för informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna. En sådan lämplig överenskommelse kan exempelvis vara att ha undertecknat ett samförståndsavtal som IOSCO upprättat (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn).

(11)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av kravet på att fastställa huruvida huvudhandelsplatsen för en aktie finns utanför unionen, bör övergångsbestämmelser införas för när förteckningen över undantagna aktier enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012 ska fastställas för första gången. Även om förteckningen över undantagna aktier gäller under en tvåårsperiod, är det nödvändigt att medge viss flexibilitet, eftersom det kan förekomma fall när denna förteckning kan behöva ses över under tvåårsperioden i fråga.

(12)

Av konsekvensskäl bör denna förordning börja tillämpas samtidigt som förordning (EU) nr 236/2012. För att fysiska och juridiska personer emellertid ska få tillräckligt med tid för att ta del av förteckningen över undantagna aktier enligt förordning (EU) nr 236/2012, bör denna förteckning utarbetas och därefter offentliggöras på Esmas webbplats i tillräckligt god tid innan förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas. De bestämmelser som avser datum och period för beräkningar av huvudhandelsplats, datum för underrättelse till Esma om de aktier som har sin huvudhandelsplats utanför unionen samt ikraftträdandet av förteckningen över undantagna aktier bör därför tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

(13)

I förordning (EU) nr 236/2012 bekräftas att bindande tekniska standarder bör antas innan den förordningen kan bli fullt tillämpbar, och det är viktigt att före den 1 november 2012 specificera krävda ej centrala element för att göra det lättare för marknadsaktörerna att följa den förordningen och för de behöriga myndigheterna att hävda den. Det är därför nödvändigt att denna förordning träder i kraft dagen efter att den har offentliggjorts.

(14)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har lämnat till kommissionen.

(15)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som har inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning föreskrivs tekniska genomförandestandarder för följande:

a)

Vilka metoder som fysiska eller juridiska personer får använda för att offentliggöra uppgifter om korta nettopositioner samt formatet för de uppgifter som de behöriga myndigheterna ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) enligt artiklarna 9.6 och 11.4 i förordning (EU) nr 236/2012.

b)

Vilka typer av avtal, överenskommelser och åtgärder som ger tillräckliga garantier för att aktier är tillgängliga för avveckling samt vilka typer av avtal eller överenskommelser som ger tillräckliga garantier för att statspapper är tillgängliga för avveckling enligt artiklarna 12.2 och 13.5 i förordning (EU) nr 236/2012.

c)

Datum och period för beräkningar av huvudhandelsplats, anmälan till Esma och ikraftträdande av den relevanta förteckningen enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 236/2012.

KAPITEL II

METODER FÖR ATT OFFENTLIGGÖRA BETYDANDE NETTOPOSITIONER I AKTIER

[ARTIKEL 9 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 2

Tillåtna metoder för att offentliggöra uppgifter

Uppgifter om nettopositioner i aktier ska offentliggöras genom att de läggs ut på en central webbplats som drivs eller övervakas av den relevanta behöriga myndigheten enligt artikel 9.4 i förordning (EU) nr 236/2012. Informationen ska offentliggöras så att den

a)

publiceras i formatet enligt bilaga I på ett sådant sätt att allmänheten som konsulterar webbplatsen får tillgång till en eller flera tabeller som innehåller all relevant information om positionerna per aktieemittent,

b)

gör det möjligt för användare att klarlägga och filtrera fram om de korta nettopositionerna hos en aktieemittent har uppgått till eller överstigit det relevanta tröskelvärdet för offentliggörande vid den tidpunkt när de är på webbplatsen,

c)

ger tillgång till historiska uppgifter om offentliggjorda korta nettopositioner hos en aktieemittent,

d)

om det är tekniskt möjligt inkludera nedladdningsbara filer med de offentliggjorda och historiska korta nettopositionerna i ett maskinläsbart format, vilket innebär att filerna är tillräckligt strukturerade för att programapplikationer ska kunna identifiera enskilda faktapåståenden och deras interna struktur på ett tillförlitligt sätt,

e)

tillsammans med den information som anges i punkt b visar de korta nettopositioner som offentliggörs för att de har understigit tröskelvärdet på 0,5 % av det emitterade aktiekapitalet, innan denna information avlägsnas och överförs till en avdelning för historiska uppgifter.

KAPITEL III

FORMAT PÅ DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS INFORMATION TILL ESMA OM KORTA NETTOPOSITIONER

[ARTIKEL 11 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 3

Format för periodisk information

1.   Den kvartalsvisa information om korta nettopositioner i aktiekapital, statspapper och statskreditswappar som relevanta behöriga myndigheter ska lämna enligt artikel 11.1 i förordning (EU) nr 236/2012 ska tillhandahållas i det format som anges i bilaga II till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska sändas elektroniskt till Esma via ett system som Esma har inrättat och som garanterar att informationen är komplett, säker och konfidentiell under överföringen.

Artikel 4

Format på information på begäran

1.   En relevant behörig myndighet ska lämna information om korta nettopositioner i aktiekapital och statspapper eller om positioner utan täckning i statskreditswappar enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 236/2012 i det format som anges i Esmas begäran.

2.   Om den begärda informationen avser uppgifter i den anmälan som den behöriga myndigheten har tagit emot enligt artiklarna 5, 7 och 8 i förordning (EU) nr 236/2012, ska denna information lämnas i enlighet med de krav som föeskrivs i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 (3).

3.   Begärd informationen ska den behöriga myndigheten sända i elektroniskt format via ett system för informationsutbyte som Esma har inrättat och som garanterar att informationen är komplett, säker och konfidentiell under överföringen.

KAPITEL IV

AVTAL, ÖVERENSKOMMELSER OCH ÅTGÄRDER SOM GER TILLRÄCKLIGA GARANTIER FÖR TILLGÄNGLIGHET FÖR AVVECKLING

[ARTIKLARNA 12 OCH 13 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 5

Låneavtal och andra verkställbara fordringar med liknande verkan

1.   Ett låneavtal eller andra verkställbara fordringar enligt artiklarna 12.1 b och 13.1 b i förordning (EU) nr 236/2012 ska göras i form av följande typer av avtal, kontrakt eller fordringar som är rättsligt bindande under blankningsperioden:

a)

Terminer och swappar: termins- och swapavtal som leder till en fysisk avveckling av relevanta aktier eller statspapper och åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett leverans- eller slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

b)

Optioner: optionsavtal som leder till en fysisk avveckling av relevanta aktier eller statspapper och åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

c)

Repoavtal: repoavtal som åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett återköpsdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

d)

Stående avtal eller löpande faciliteter: ett avtal eller en facilitet som har ingåtts före eller samtidigt som blankningen, till ett förutbestämt belopp av särskilt angivna aktier eller statspapper, som under blankningsperioden ska omfatta åtminstone det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning och ange ett leverans- eller slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

e)

Avtal gällande teckningsrätter: avtal gällande teckningsrätter där den fysiska eller juridiska personen har teckningsrätt till nya aktier från samma emittent och av samma klass och som åtminstone omfattar det antal aktier som erbjuds till blankning, förutsatt att den fysiska eller juridiska personen har rätt att erhålla aktierna senast när blankningen avvecklas.

f)

Övriga fordringar eller avtal som leder till leverans av aktier eller statspapper: avtal eller fordringar som åtminstone omfattar det antal aktier eller det statspappersbelopp som den fysiska eller juridiska personen erbjuder till blankning; dessa avtal ska ha ingåtts före eller samtidigt som blankningen och ange ett leverans- eller slutdatum som säkerställer att blankningen kan avvecklas på rätt dag.

2.   Motparten ska tillhandahålla den fysiska eller juridiska personen avtalet, kontraktet eller fordran på ett varaktigt medium, som bevis för att det föreligger ett låneavtal eller andra verkställbara fordringar.

Artikel 6

Överenskommelser och åtgärder som ska vidtas vid blankning av en aktie upptagen till handel på en handelsplats

[artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 236/2012]

1.   I punkterna 2, 3 och 4 föreskrivs de överenskommelser och åtgärder som ska förekomma vid blankning av en aktie som är upptagen till handel på en handelsplats enligt artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 236/2012.

2.   Med normala lokaliseringsöverenskommelser och –åtgärder avses: överenskommelser, bekräftelser och åtgärder som inkluderar alla följande moment:

a)

För lokaliseringsbekräftelse: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före den fysiska eller juridiska personens blankning om att denna part anser sig kunna göra aktierna tillgängliga för avveckling inom viss tid, med beaktande av beloppet vid en eventuell försäljning och marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som aktien lokaliseras.

b)

För reservationsbekräftelse: en bekräftelse från tredjeparten som tillhandahålls före blankning om att denna part har reserverat åtminstone det begärda antalet aktier för personen i fråga.

3.   Med normala lokaliseringsöverenskommelser och -åtgärder för samma dag avses: överenskommelser, bekräftelser och åtgärder som inkluderar alla följande moment:

a)

För begäran om bekräftelse: en begäran om bekräftelse från den fysiska eller juridiska personen till tredjeparten, som anger att blankningen kommer att täckas av köp under den dag då blankningen äger rum.

b)

För lokaliseringsbekräftelse: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning om att denna part anser sig kunna göra aktierna tillgängliga för avveckling inom viss tid, med beaktande av beloppet vid en eventuell försäljning och marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som aktierna lokaliseras.

c)

För bekräftelse om att det är lätt att låna eller köpa: en bekräftelse från tredjeparten, som tillhandahålls innan blankning inleds, om att aktien är lätt att låna eller köpa i den relevanta kvantiteten, med beaktande av marknadsförhållandena och annan information om tillgången på aktier som tredjeparten har tillgång till eller – om tredjeparten inte lämnar någon sådan bekräftelse – att den åtminstone har reserverat det begärda antalet aktier för den fysiska eller juridiska personen.

d)

För övervakning: ett åtagande från den fysiska eller juridiska personen om att övervaka det blankningsbelopp som inte täcks genom köp.

e)

För order vid bristande täckning: ett åtagande från den fysiska eller juridiska personen om att när den genomförda blankningen inte täcks genom köp under samma dag omgående sända en order till tredjeparten om att anskaffa aktier som ska täcka blankningen för att säkerställa avveckling inom viss tid.

4.   Med överenskommelser och åtgärder om att det är lätt att låna eller köpa avses: överenskommelser, bekräftelser och åtgärder när den fysiska eller juridiska personen inleder en blankning av aktier som uppfyller likviditetskraven enligt artikel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (4) eller också av andra aktier som ingår i det viktigaste nationella aktieindex som relevant behörig myndighet i varje medlemsstat har fastställt och som är det underliggande finansiella instrumentet för ett derivatkontrakt som är upptaget till handel på en handelsplats och inkluderar följande moment:

a)

För lokaliseringsbekräftelse: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning om att denna part anser sig kunna göra aktierna tillgängliga för avveckling inom viss tid, med beaktande av beloppet vid en eventuell försäljning och marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som aktien lokaliseras.

b)

För bekräftelse om att det är lätt att låna eller köpa: en bekräftelse från tredjeparten, som tillhandahålls innan blankning inleds, om att den relevanta aktiekvantiteten är lätt att låna eller köpa, med beaktande av marknadsförhållandena och annan information om tillgången på aktier som tredjeparten har tillgång till eller – om tredjeparten inte lämnar någon sådan bekräftelse – att den åtminstone har reserverat det begärda antalet aktier för den fysiska eller juridiska personen

c)

För order för täckning: ett åtagande när den genomförda blankningen inte täcks genom köp eller lån om att den fysiska eller juridiska personen omgående ska sända en order till tredjeparten om att anskaffa aktier som ska täcka blankningen för att säkerställa avveckling inom viss tid.

5.   Tredjeparten ska tillhandahålla den fysiska eller juridiska personen de avtal, bekräftelser och order som avses i punkterna 2, 3 och 4 på ett varaktigt medium, som bevis för att dessa överenskommelser, bekräftelser och order föreligger.

Artikel 7

Överenskommelser med tredjepart för statspapper

[artikel 13.1 c i förordning (EU) nr 236/2012]

1.   I punkterna 2–5 föreskrivs de överenskommelser med tredjeparter som ska förekomma med avseende på statspapper enligt artikel 13.1 c i förordning (EU) nr 236/2012.

2.   Med normal lokaliseringsbekräftelse för statspapper avses: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning, om att denna part anser sig kunna göra statspapperen tillgängliga för avveckling inom viss tid och till det belopp som den fysiska eller juridiska personen begär, med beaktande av marknadsförhållandena; av denna bekräftelse framgår det också för vilken period som statspapperen lokaliseras.

3.   Med tidsbegränsad överenskommelse om bekräftelse avses: en överenskommelse där den fysiska eller juridiska personen anger för tredjeparten att blankningen kommer att täckas av köp under blankningsdagen, och där den tredjeparten före blankningen bekräftar att den har en rimlig anledning att tro att relevant kvantitet statspapper kan köpas, med beaktande av marknadsförhållandena och annan information som tredjeparten har tillgång till beträffande tillgången på statspapper den dag när blankningen inleds.

4.   Med bekräftelse av ovillkorat repoavtal avses: en bekräftelse där tredjeparten före blankningen bekräftar att den har rimlig anledning att tro att avveckling kan ske på rätt dag, till följd av dess deltagande i en strukturellt baserad överenskommelse, som organiseras eller administreras av en centralbank, ett skuldförvaltningsorgan eller ett system för värdepappersavveckling, som ger ovillkorad tillgång till statspapperen i fråga och i en omfattning som motsvarar blankningens omfattning.

5.   Med bekräftelse om att statspapper är lätta att köpa avses: en bekräftelse som tredjeparten tillhandahåller före blankning om att den har rimlig anledning att tro att avveckling kan ske på rätt dag mot bakgrund av att den relevanta kvantiteten statspapper är lätt att låna eller köpa, med beaktande av marknadsförhållandena och eventuell annan information som tredjeparten kan ha tillgång till i fråga om tillgången på statspapper.

6.   Tredjeparten ska tillhandahålla den fysiska eller juridiska personen avtalen, bekräftelserna och orderna enligt punkterna 2–5 på ett varaktigt medium, som bevis för att dessa överenskommelser, bekräftelser och order föreligger.

Artikel 8

Överenskommelser med tredjeparter

1.   När en överenskommelse enligt artiklarna 6 och 7 ingås med en tredjepart, ska denna tredjepart vara något av följande:

a)

I fallet värdepappersföretag: ett värdepappersföretag som uppfyller kraven i punkt 2.

b)

I fallet central motpart: en central motpart som avvecklar relevanta aktier eller statspapper.

c)

I fallet system för värdepappersavveckling: ett system för värdepappersavveckling – enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG (5) – som avvecklar betalningar för de relevanta aktierna eller statspapperen.

d)

I fallet centralbank: en centralbank som godtar relevanta aktier eller statspapper som säkerhet eller genomför öppna marknads- eller repotransaktioner avseende relevanta aktier eller statspapper.

e)

I fallet nationellt skuldförvaltningsorgan: det nationella skuldförvaltningsorganet för den relevanta emittenten av statspapper.

f)

Varje person som enligt unionslagstiftningen omfattas av kraven på auktorisation eller registrering av en medlem av EU-systemet för finansiell tillsyn och som uppfyller kraven enligt punkt 2.

g)

En person etablerad i ett tredjeland som är auktoriserad eller registrerad, som omfattas av myndighetstillsyn i detta tredjeland och som uppfyller kraven enligt punkt 2, förutsatt att myndigheten i detta tredjeland har ingått ett lämpligt samarbetsavtal om informationsutbyte med den relevanta behöriga myndigheten.

2.   För tillämpningen av punkterna 1 a, 1 f och 1 g ska tredjeparten

a)

delta i hanteringen av lån eller köp av relevanta aktier eller statspapper,

b)

lämna bevis som styrker detta deltagande,

c)

på begäran kunna styrka sin förmåga att leverera eller hantera leveransen av aktier eller statspapper vid de datum den har åtagit sig detta gentemot sina motparter, inklusive statistiska bevis.

KAPITEL V

BESTÄMMANDE AV HUVUDHANDELSPLATS FÖR UNDANTAGET

[ARTIKEL 16 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012]

Artikel 9

Datum och period för beräkningar av huvudhandelsplats

1.   Relevanta behöriga myndigheter ska göra alla beräkningar för att bestämma huvudhandelsplats för en aktie senast 35 kalenderdagar före den dag då förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas, med avseende på perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2011.

2.   Efterföljande beräkningar ska göras före den 22 februari 2014 med avseende på perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013, och därefter vartannat år med avseende på den efterföljande tvåårsperioden.

3.   Om den berörda aktien under hela tvåårsperioden inte har varit upptagen till handel på handelsplatsen i unionen och handelsplatsen i tredjeland, ska beräkningsperioden vara den period då aktien varit upptagen till handel på båda handelsplatserna samtidigt.

Artikel 10

Datum för anmälan till Esma

Relevanta behöriga myndigheter ska underrätta Esma om de aktier som har sin huvudhandelsplats utanför unionen minst 35 kalenderdagar före den dag då förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas och därefter på den dag som föregår den första handelsdagen i mars vartannat år, med början i mars 2014.

Artikel 11

Ikraftträdande av förteckningen över undantagna aktier

Förteckningen över aktier som har sin huvudhandelsplats utanför unionen ska träda i kraft från och med den 1 april efter det att Esma har offentliggjort den, med undantag för den första förteckningen som Esma offentliggör som ska gälla från och med det datum då förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas.

Artikel 12

Särskilda fall då undantagna aktier ska omprövas

1.   En relevant behörig myndighet ska se till följande, när den fastställer om huvudhandelsplatsen för en aktie är belägen utanför unionen, med anledning av någon av omständigheterna i punkt 2:

a)

Varje beräkning för att fastställa huvudhandelsplatsen ska göras så snart som möjligt, efter det att de relevanta omständigheterna har uppstått och med avseende på den tvåårsperiod som föregår beräkningsdagen.

b)

Den ska utan dröjsmål underrätta Esma om vad den har fastställt, i tillämpliga fall före upptagandet till handel på en handelsplats inom unionen.

Varje reviderad förteckning ska träda i kraft dagen efter det att Esma har offentliggjort den.

2.   Punkt 1 ska tillämpas när

a)

ett företags aktier permanent avförs från handel på huvudhandelsplatsen utanför unionen,

b)

ett företags aktier permanent avförs från handel på en handelsplats inom unionen,

c)

ett företags aktier som tidigare var upptagna till handel på en handelsplats utanför unionen upptas till handel på en handelsplats inom unionen.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012, med undantag för artiklarna 9, 10 och 11 som ska tillämpas från och med den dag som anges i första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 241, 2.9.2006, s. 1.

(5)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.


BILAGA I

Offentliggörande av betydande korta nettopositioner (artikel 2)

Positionsinnehavare

Emittentens namn

ISIN-kod

Kort nettoposition

(%)

Datum då positionen upprättades, ändrades eller upphörde att innehas

(åååå-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA II

Format för den kvartalsvisa informationen till Esma (artikel 3)

Information

Format

1.

Emittentens identitet

 

För aktier: Fullständigt namn på det företag som har aktier upptagna till handel på en handelsplats

 

För statspapper: Fullständigt namn på emittenten

 

För statskreditswappar utan täckning: Fullständigt namn på det underliggande instrumentets statliga emittent

2.

ISIN-kod

Endast för aktier: ISIN-kod för huvudklassen av emittentens stamaktier. Om inga stamaktier är upptagna till handel, anges ISIN-koden för preferensaktiernas klass (eller för huvudklassen av de preferensaktier som är upptagna till handel, om det finns flera olika klasser av sådana aktier)

3.

Landskod

Tvåbokstavskod för den statliga emittentens land i enlighet med ISO 3166-1-standarden

4.

Positionsdatum

Rapporteringsdatum för positionen. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

5.

Daglig aggregerad kort nettoposition för aktier i det viktigaste nationella aktieindexet

Procenttal avrundat till två decimaler

6.

Aggregerad kort nettoposition i andra aktier vid kvartalets slut

Procenttal avrundat till två decimaler

7.

Dagliga aggregerade korta nettopositioner i statspapper

Motsvarande nominella belopp i euro

8.

Dagliga aggregerade positioner i statskreditswappar utan täckning

Motsvarande nominella belopp i euro


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 828/2012

av den 14 september 2012

om förbud mot fiske efter skoläst i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012 (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

16/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

RNG/5B67-

Art

Skoläst (Coryphaenoides rupestris)

Område

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII

Datum

30 juli 2012


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 829/2012

av den 14 september 2012

om förbud mot fiske efter skoläst i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012 (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

17/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

RNG/8X14-

Art

Skoläst (Coryphaenoides rupestris)

Område

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

Datum

30 juli 2012


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 830/2012

av den 14 september 2012

om förbud mot fiske efter lax i EU-vatten i delområdena 22-31 (Östersjön med undantag av Finska viken) med fartyg som för finsk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1256/2011 av den 30 november 2011 om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) nr 1124/2010 (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 320, 3.12.2011, s. 3.


BILAGA

Nr

32/Baltic

Medlemsstat

Finland

Bestånd

SAL/3BCD-F

Art

Lax (Salmo Salar)

Område

EU-vatten i delområdena 22-31 (Östersjön med undantag av Finska viken)

Datum

4.8.2012


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 831/2012

av den 14 september 2012

om förbud mot fiske efter kummel i EU-vatten i IIa och IV med fartyg som för nederländsks flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2012.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2012 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2012 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 25, 27.1.2012, s. 1.


BILAGA

Nr

33/TQ43

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

HKE/2AC4-C

Art

Kummel (Merluccius merluccius)

Område

EU-vatten i IIa och IV

Datum

17 augusti 2012


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 832/2012

av den 17 september 2012

om godkännande av ett preparat av ammoniumklorid som fodertillsats för slaktlamm (innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av ammoniumklorid har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av det preparat av ammoniumklorid som anges i bilagan som fodertillsats för slaktlamm.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 31 januari 2012 (2) att det preparat av ammoniumklorid som anges i bilagan under föreslagna användningsvillkor och för en begränsad utfodringsperiod inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att användning av preparatet kan sänka pH-värdet i urinen från slaktlamm. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av det preparat av ammoniumklorid som anges i bilagan visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”andra zootekniska tillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):2, artikelnr 2569.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: andra zootekniska tillsatser (sänkning av pH i urin)

4d7

Latochema

Co Ltd

Ammoniumklorid

 

Tillsatsens sammansättning

Ammoniumklorid ≥ 99,5 %

(fast form)

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Ammoniumklorid ≥ 99,5 %

NH4Cl CAS-nr: 12125-02-9

Natriumklorid ≤ 0,5 %

Framställt genom kemisk syntes

 

Analysmetod  (1)

Kvantifiering av ammoniumklorid i fodertillsats: Titrering med natriumhydroxid (Europeiska farmakopén, monografi 0007) eller titrering med silvernitrat (JECFA, monografi om ammoniumklorid).

Slaktlamm

10 000

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hanteringen.

3.

Foder som innehåller tillsatsen får ges i högst 3 månader.

8 oktober 2022


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 833/2012

av den 17 september 2012

om införande av en preliminär antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 7,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Inledande

(1)

Den 20 december 2011 meddelade Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning (2) (nedan kallat tillkännagivande om inledande) att ett antidumpningsförfarande skulle inledas beträffande import till unionen av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina).

(2)

Förfarandet inleddes med anledning av ett klagomål som ingetts den 9 november 2011 av European Association of Metals (Eurométaux) (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del av unionens produktion av viss aluminiumfolie i rullar. Klagomålet innehöll prima facie-bevisning om dumpning av den aktuella produkten och om väsentlig skada det resulterat i, vilket ansågs tillräckligt för att motivera inledandet av en undersökning.

2.   Parter som berörs av förfarandet

(3)

Kommissionen underrättade officiellt klaganden, andra kända tillverkare inom unionen, exporterande tillverkare i Kina, tillverkare i det jämförbara landet, importörer, distributörer och andra parter som såvitt känt var berörda, samt företrädare för Kina om att förfarandet hade inletts. De berörda parterna gavs tillfälle att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(4)

Klaganden, andra tillverkare inom unionen, exporterande tillverkare i Kina, importörer och distributörer lämnade synpunkter. Alla berörda parter, som begärde att bli hörda, och som visade att det fanns särskilda skäl att höra dem, gavs tillfälle att bli hörda.

(5)

Eftersom det föreföll finnas ett stort antal tillverkare, importörer och exporterande tillverkare i unionen angavs det i tillkännagivandet om inledande att man planerade ett stickprovsförfarande i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(6)

För att kommissionen skulle kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt, och i så fall göra ett urval, ombads importörer och exporterande tillverkare att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och, i enlighet med tillkännagivandet om inledande, lämna grundläggande uppgifter om sin verksamhet som avser den berörda produkten (se definitionen i avsnitt 3 nedan) under perioden 1 oktober 2010–30 september 2011.

(7)

När det gäller unionstillverkare angav kommissionen i tillkännagivandet om inledande att den preliminärt hade valt ut ett stickprov av unionstillverkare på grundval av den information som erhölls från de samarbetsvilliga unionstillverkarna innan undersökningen inleddes. Stickprovet bestod av de fyra största kända företagen eller koncernerna i unionen.

(8)

Såsom anges i skäl (24) lämnade endast två icke-närstående importörer de begärda uppgifterna och samtyckte till att ingå stickprovet. Till följd av det begränsade antalet samarbetsvilliga importörer ansågs därför ett stickprovsförfarande inte längre vara nödvändigt. Ett tredje importföretag lämnade ett bidrag utan att lämna in svar på frågeformuläret.

(9)

Såsom anges i skäl (26) inkom 14 exporterande tillverkare i Kina med de begärda upplysningarna och samtyckte till att ingå stickprovet. På grundval av den information som hade lämnats av de exporterande tillverkarna valde kommissionen ut fyra exporterande tillverkare med den största exportvolymen till unionen.

(10)

För att de exporterande tillverkare som så önskade skulle ha möjlighet att ansöka om marknadsekonomisk status eller individuell behandling, sände kommissionen ansökningsblanketter till alla kinesiska exporterande tillverkare som man visste var berörda och till de kinesiska myndigheterna. Två företag svarade och begärde marknadsekonomisk status; det ena företaget ingick i stickprovet men inte det andra. Begäran om individuell behandling mottogs från företagen som ingick i stickprovet och det företag som begärde marknadsekonomisk status men som inte ingick i stickprovet.

(11)

Kommissionen sände frågeformulär till alla exporterande tillverkare som gav sig tillkänna inom de tidsfrister som angavs i tillkännagivandet om inledande, det vill säga de fyra företag som ingick i stickprovet och alla övriga företag för att de skulle kunna begära en enskild undersökning. Frågeformulär skickades också till andra parter som såvitt känt var berörda, nämligen de fyra unionstillverkarna i stickprovet, de samarbetsvilliga importörerna i unionen, användare och en konsumentorganisation.

(12)

Svar mottogs från tre exporterande tillverkare i Kina som ingick i stickprovet, från de fyra unionstillverkare som ingick i stickprovet och två icke närstående importörer. Dessutom svarade sex detaljhandlare på frågeformuläret till användarna.

(13)

Kommissionen har inte fått in någon begäran om enskild undersökning i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen.

(14)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för ett preliminärt avgörande i fråga om dumpning, skada och unionens intresse. Kontrollbesök gjordes på plats hos följande företag:

 

Tillverkare i unionen

CUKI Cofresco SPA, Volpiano (TO), Italien;

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Tyskland

ITS BV, Apeldoorn, Nederländerna;

SPHERE Group, Paris, Frankrike.

 

Exporterande tillverkare i Kina

CeDo Shanghai Co. Ltd., Shanghai;

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo;

Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo;

Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Shanghai.

 

Närstående importör i unionen

CeDo Limited, Telford, Förenade Kungariket

 

Tillverkare i Turkiet (jämförbart land)

Sedat Tahir Ltd., Ankara

(15)

För att samla in information om kostnaderna för den huvudsakliga indirekta råvaran vid tillverkning av aluminiumfolie, dvs. primärt aluminium, begärdes uppgifter från Shanghai Futures Exchange (nedan kallad SHFE eller börsen), som är den huvudsakliga handelsplattformen för aluminium i Kina. Uppgifter om världsmarknader och priser begärdes från London Metal Exchange (nedan kallad LME), där det även gjordes ett informationsbesök. SHFE tillhandahöll på kommissionens begäran skriftliga uppgifter. Kommissionen föreslog även ett informationsbesök hos SHFE som ursprungligen medgavs. I ett senare skede ansåg emellertid SHFE att ett sådant besök skulle kräva ett godkännande från den kinesiska regeringen. De kinesiska myndigheterna förnekade dock att ett sådant godkännande skulle vara nödvändigt. Slutligen ändrade SHFE sitt ursprungliga medgivande och beslutade att inte medge ett besök.

(16)

Ett informationsbesök gjordes på Shanghai Metals Markets (nedan kallad SMM), som tillhandahåller och ger ut prisuppgifter i Shanghai.

3.   Undersökningsperiod

(17)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2011 (nedan kallad undersökningsperioden eller UP). Undersökningen av tendenser som är av betydelse för bedömningen av skada omfattade perioden från och med januari 2008 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1.   Berörd produkt

(18)

Den produkt som berörs är aluminiumfolie med en tjocklek av 0,007 mm eller mer, men mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, även präglad, i rullar av låg vikt av högst 10 kg (nedan kallad den berörda produkten eller aluminiumfolie i rullar). Den berörda produkten klassificeras för närvarande enligt KN-numren ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10.

(19)

Den berörda produkten används vanligtvis som en konsumtionsvara för paketering och andra användningsområden för hushåll/catering. Produktdefinitionen bestreds inte.

2.   Likadan produkt

(20)

Undersökningen har visat att aluminiumfolie i rullar som tillverkas i och exporteras från Kina, aluminiumfolie i rullar som tillverkas och säljs i unionen av unionstillverkare och aluminiumfolie i rullar som tillverkas och säljs i Turkiet (jämförbart land) av den samarbetsvilliga turkiska tillverkaren har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma grundläggande användningsområden och de anses därför vara likadana i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

C.   STICKPROVSFÖRFARANDE

1.   Stickprovsförfarande avseende unionstillverkare

(21)

Eftersom ett stort antal unionstillverkare tycktes vara berörda, angavs det i tillkännagivandet om inledande att ett stickprovsförfarande skulle tillämpas för fastställande av skada i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(22)

I tillkännagivandet om inledande meddelade kommissionen att den preliminärt hade valt ut ett stickprov av unionstillverkare. Stickprovet bestod av de fyra största företagen (koncernerna) av mer än 30 unionstillverkare som kommissionen visste tillverkade en likadan produkt innan undersökningen inleddes. Urvalet gjordes på grundval av tillverkarens försäljningsvolym, dess storlek och geografiska läge i unionen och det föreslagna urvalet stod för 44 % av den totala beräknade tillverkningen i unionen under undersökningsperioden. Berörda parter uppmanades att ta del av de handlingar som de kan begära att få se och att inom femton dagar från offentliggörandet av tillkännagivandet om inledande lämna synpunkter på huruvida ett lämpligt urval gjorts. Efter tidsfristen för att lämna synpunkter hävdade en berörd part att en tillverkare från Förenade kungariket borde ha ingått i stickprovet. Det konstaterades att en tillverkare från Förenade kungariket (en del av Sphere-koncernen) faktiskt ingick i stickprovet. Ingen annan berörd part invände mot det slutliga stickprovet, som följaktligen bekräftades.

2.   Stickprovsförfarande avseende icke-närstående importörer

(23)

Eftersom ett stort antal importörer potentiellt kan komma att beröras av förfarandet, angavs det i tillkännagivandet om inledande att ett stickprovsförfarande för importörer skulle tillämpas i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(24)

Endast två icke-närstående importörer lämnade den begärda informationen och gick med på att samarbeta. Ett stickprovsförfarande ansågs därför inte längre vara nödvändigt.

3.   Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare

(25)

Eftersom det föreföll finnas ett stort antal exporterande tillverkare, angavs det i tillkännagivandet om inledande att ett stickprovsförfarande skulle tillämpas för fastställande av dumpning i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(26)

Totalt 14 exporterande tillverkare i Kina lämnade de begärda upplysningarna och samtyckte till att ingå stickprovet. Dessa företag exporterade omkring 7 800 ton, dvs. omkring 60 % av den kinesiska exporten till EU-marknaden under undersökningsperioden. På grundval av de upplysningar som erhållits från dessa parter valde kommissionen ut ett stickprov av fyra exporterande tillverkare med den största representativa volymen när det gäller produktion, försäljning och export som rimligen kunde undersökas under den tid som stod till förfogande. Senare var ett av företagen som ingick i stickprovet inte längre villigt att samarbeta och ett annat meddelade kommissionen att de uppgifter företaget hade lämnat i sitt stickprovsformulär var felaktiga. På grundval av dessa nya uppgifter beslutades det att detta företag inte längre skulle ingå i stickprovet av företag. Kommissionen erbjöd ytterligare två företag att ingå i stickprovet. Samråd ägde rum med de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna, Kinas delegation vid EU och klaganden om stickprovets slutliga sammansättning. Ingen berörd part invände mot urvalet. Senare var ett av de nya företagen i stickprovet inte längre villigt att samarbeta. I det slutliga stickprovet ingick således tre exporterande tillverkare i Kina som stod för omkring 30 % av unionens import av den berörda produkten under undersökningsperioden och 50 % av försäljningsvolymen hos de 14 exporterande tillverkare som lämnade uppgifter i stickprovsundersökningen.

D.   DUMPNING

1.   Marknadsekonomisk behandling och individuell behandling

1.1.   Marknadsekonomisk status

(27)

Vid antidumpningsundersökningar som rör import från Kina ska normalvärdet enligt artikel 2.7 b i grundförordningen bestämmas i enlighet med punkterna 1–6 i den artikeln för de exporterande tillverkare som konstaterats uppfylla kriterierna i artikel 2.7 c i grundförordningen.

(28)

Två företag, CeDo Shanghai Co. Ltd. (nedan kallat CeDo Shanghai) och Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. (nedan kallat Blue Diamond), svarade och begärde marknadsekonomisk status. Endast CeDo Shanghai valdes ut att ingå i det ovan nämnda stickprovet, inte det andra företaget. Men efter domstolens dom i mål C-249/10, Ρ Brosmann Footwear (HK) m.fl. mot Europeiska unionens råd, beslutades det dock att man skulle pröva alla ansökningsformulär för marknadsekonomisk status som inkommit inom tidsfristen – dvs. ansökningarna från de två ovannämnda företagen.

(29)

Ansökningarna om marknadsekonomisk status bedömdes i förhållande till de fem kriterierna i artikel 2.7 c i grundförordningen. Nedan görs en sammanfattning av kriterierna för marknadsekonomisk status, enbart i syfte att underlätta för läsaren:

Företagets beslut fattas som svar på marknadssignaler utan något större statligt inflytande och dess kostnader återspeglar marknadsvärden.

Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål.

Det förekommer inte några betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet.

Lagar om konkurser och ägandeförhållanden garanterar stabilitet och rättssäkerhet.

Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(30)

Kontrollbesök som avsåg ansökningarna om marknadsekonomisk status gjordes på plats hos dessa företag.

(31)

Båda företagen nekades marknadsekonomisk status med hänvisning till det första kriteriet i artikel 2.7 c och grundat på bevisning om att priset i tidigare led på den grundläggande råvaran, aluminium, var snedvridet. Dessa snedvridningar sågs även i priset på en mellanform av råvaran, aluminiumfolie i jumborullar enligt nedan. Såsom förklaras nedan uppfyllde företagen inte heller övriga kriterier.

1.1.1.   Branschövergripande slutsatser som avser det första kriteriet – Företagets beslut och kostnader när det gäller betydande insatsvaror

(32)

Aluminiumfolie i små rullar tillverkas genom en enkel process där aluminiumfolie i jumborullar rullas om, skärs av och paketeras som mindre rullar. Den huvudsakliga råvaran för tillverkning av aluminiumfolie är primärt aluminium. Primärt aluminium svarar för ca 60–70 % av produktionskostnaden för den berörda produkten i denna undersökning och är således den huvudsakliga kostnadsdrivande faktorn i dess produktion. Detta återspeglas i den industriomfattande praxisen att ange både inköps- och försäljningspriser för aluminiumfolie baserat på ett referenspris för primärt aluminium (aluminiumgöt) plus en tillverknings-/omvandlingsavgift. De företag som ansöker om marknadsekonomisk status köpte aluminiumfolie i jumborullar med köpekontrakt som fastställde priset på aluminiumfolie i jumborullar i förhållande till de priser på primärt aluminium som publicerats av SMM, som tillhandahåller prisuppgifter för olika metaller baserat på spotpriser vid handel i Shanghaiområdet. SMM:s publikation är mycket representativ för de inhemska aluminiumpriserna. Dessa priser ligger mycket nära de priser som anges på SHFE, där de flesta affärstransaktionerna i Kina äger rum.

(33)

Den internationella referensramen för priset på primärt aluminium, som är en råvara, är kurserna på LME. Aluminiumpriserna på den inhemska kinesiska marknaden skiljer sig avsevärt från priserna på LME. I följande diagram ser man att prisskillnaderna mellan LME och SHFE varierade mellan + 500 och - 90 USD/ton under undersökningsperioden. Under undersökningsperioden har priserna på LME, beräknat utifrån ett månatligt genomsnitt, varit mer än 9 % högre än på SHFE (nettopriset), och i mitten av perioden var skillnaden så hög som + 23 %. Det är också värt att notera att under den senare delen av undersökningsperioden, när priserna sjönk globalt till följd av en minskad efterfrågan på marknaden, rådde mottsatt tendens för priserna på SHFE (vilket ledde till att priserna där till och med låg 3 % över priserna på LME), vilket ytterligare styrker snedvridningen av priserna på denna marknad.

Image

(34)

Denna avsevärda prisskillnad för primärt aluminium i förhållande till omvärlden (se ovan) anses bero på en kombination av ett antal faktorer som har med staten att göra och en betydande statlig inblandning på den inhemska marknaden med ett antal olika verktyg. Denna statliga påverkan ledde till skapandet och förekomsten av en relativt isolerad inhemsk marknad för primärt aluminium i Kina som är isolerad från marknadskrafterna.

(35)

Först av allt kontrolleras SHFE av den kinesiska tillsynsmyndigheten China Securities Regulatory Commission (nedan kallad CSRC). SHFE driver sin verksamhet i enlighet med föreskrifterna om terminshandelns administration, bestämmelserna om terminsbörsens administration och sin bolagsordning. Flera av dessa regler som påtvingats av staten som reglerar börsens verksamhet bidrar till låg volatilitet, snedvridna priser och pristendenser på SHFE: de dagliga prisfluktuationerna begränsas till 4 % över eller under det genomsnittliga avräkningspriset föregående dag, handeln sker sällan (till och med den 15:e varje månad), terminskontrakt begränsas till högst 12 månader, värdepappershandlarnas öppna positioner begränsas till ett visst belopp och prisspekulationer begränsas.

(36)

Tillträde till börsen begränsas enligt lag till kinesiska värdepappershandlare, som dessutom måste ha godkänts av CSRC för att få handla på börsen. SHFE-medlemmarnas marknadsrepresentanter kan endast utföra transaktioner på begäran av SHFE-medlemmar, får inte ta emot ordrar från andra organisationer och får inte handla för egen räkning. Fysisk leverans får endast ske till en godkänd lagerlokal i Kina, till skillnad från internationella börser där leverans kan ske i hela världen. Eftersom SHFE endast är en plattform för fysisk handel (inga derivat säljs) blir de kinesiska aluminiummarknaderna dessutom helt isolerade. Till följd av detta är arbitrage med LME eller andra marknader i praktiken inte möjligt och börsens verksamhet är isolerad från världsmarknaderna. Alltså kan en utjämning bland dessa marknader inte äga rum.

(37)

För det andra påverkar staten prissättningsmekanismerna på SHFE, eftersom den både är säljare av primärt aluminium och köpare via myndigheten State Reserve Bureau och andra statliga organ. Till exempel antog den kinesiska regeringen ett stimulanspaket i syfte att begränsa effekterna av den ekonomiska krisen i slutet av 2008 och i paketet ingick ett system för att köpa aluminium från smältverk för att stödja deras verksamhet genom att på konstgjord väg öka den inhemska efterfrågan i takt med att den globala finanskrisen/ekonomiska krisen ledde till minskad global efterfrågan. Dessa statliga köp gjorde att priserna blev påtagligt snedvridna under första halvåret 2009. Det är intressant att notera att priserna på den kinesiska inhemska marknaden i slutet av undersökningsperioden gick i motsatt riktning i förhållande till priserna på världsmarknaderna.

(38)

Den kinesiska staten beskrev sin politik med inflytande över aluminiumsektorn i sin 12:e femåriga utvecklingsplan för aluminium (2011–15). I planen anger man "justerande skatt och skattelättnader för export samt andra ekonomiska hävstänger, och strikt kontroll av den totala expansionen och exporten av primära produkter". I praktiken innebär detta att en kombination av specifika skatteordningar har anpassats för att främja aluminiumindustrin. Dessa verktyg motverkar export av primärt aluminium från Kina och uppmuntrar till import och tillverkning av produkter i senare led (såsom den berörda produkten) vilket inbegriper aluminium för både hemma- och exportmarknaderna.

(39)

I denna plan fortlöper den politik som har förts i många år i tidigare planer. Dessa planer har vidare tillämpats i många år och under undersökningsperioden var flera tillämpningsåtgärder i bruk enligt nedan. Det gäller följande:

1)

En exporttull på 17 % för primärt aluminium och aluminiumskrot (jämfört med en tull på 0 % för aluminiumfolie i små rullar).

2)

Ett mervärdesskatteavdrag på 0 % för primärt aluminium (jämfört med ett avdrag på 15 % för aluminiumfolie sedan juni 2009).

3)

Avskaffande av importtullen på 5 % för metall.

(40)

En kombination av dessa åtgärder används alltså av staten för att begränsa exporten av primärt aluminium, vilket i sin tur leder till ett ökat inhemskt utbud och leder till sänkta priser på den inhemska marknaden.

(41)

Den stora merparten av de kinesiska aluminiumsmältverken är statligt ägda. I de olika industriplanerna som tydligt påverkar produktionskapaciteten för och produktionen av aluminium, för närvarande framför allt den 12:e femåriga planen (2011–2015) för aluminiumindustrin, uppmuntrar man en strategisk utveckling av ”högförädlade aluminiumprodukter och uppmuntrar aluminiumtillverkningsindustrin att ytterligare förlänga förädlingskedjan”.

(42)

De åtgärder som vidtagits av den kinesiska staten enligt ovan ansågs följaktligen utgöra bevisning för ett underliggande statligt inflytande över företagens beslut om inköp av råvaror och produktionskostnader. Det nuvarande kinesiska systemet med höga exporttullar och ingen återbetalning av mervärdesskatt för export av primärt aluminium, i kombination med obefintliga exportskatter och partiell återbetalning av mervärdesskatt på export av produkter i ett senare led i förädlingskedjan, såsom den berörda produkten, och statligt inflytande över prissättningen på SHFE har lett till en situation där de kinesiska priserna för primärt aluminium och priserna på produkter i senare led i förädlingskedjan (används också som råvara i produktionen av andra aluminiumprodukter) är en följd av det statliga inflytandet oberoende av prisfluktuationerna på de internationella marknaderna. Detta påverkar direkt företagens beslut när de köper råvaror i senare led i förädlingskedjan. Aluminiumpriserna har alltid varit snedvridna och detta har, förutom under en mycket begränsad period enligt ovan när andra statliga snedvridande prioriteringar verkar ha varit gällande, gett de kinesiska aluminiumfolietillverkarna en orättvis fördel.

(43)

Med tanke på att primärt aluminium svarar för omkring 60 % av produktionskostnaden för aluminiumfolie i små rullar medför denna skillnad en orättvis betydande kostnadsfördel för kinesiska tillverkare, som för en råvaruprodukt såsom aluminiumfolie i små rullar är avgörande.

(44)

CeDo Shanghai ifrågasatte kommissionens slutsatser efter det att de tagit del av dem. Först hävdade företaget att vissa av kommissionens slutsatser är felaktiga och motsägelsefulla, vilket negativt påverkar de övergripande slutsatserna om de kinesiska företagens beslut. Närmare bestämt uppgav företaget att tillgång till SHFE inte är begränsat till kinesiska medborgare, eftersom det går att öppna konton hos mäklare med tillstånd att handla på SHFE. På det stora hela ifrågasatte inte företaget att det förekommer kontrollerade åtgärder från den kinesiska staten, men enligt företaget är syftet med dessa åtgärder inte att snedvrida priserna och säkerställa en låg volatilitet på marknaden, utan snarare att förhindra spekulationer och potentiella misstag när transaktionerna utförs. För det andra hävdade företaget att prisvariationerna och prisskillnaderna mellan SHFE och LME var relativt begränsade under undersökningsperioden, även under en period när priserna i Kina var högre än på andra ställen. I den mån de sänkta priserna skulle ge de kinesiska tillverkarna en kostnadsfördel är den i sådana fall minimal. Företaget förklarade vidare att de motsatta pristendenserna i slutet av undersökningsperioden berodde på att den kinesiska ekonomin fortfarande växte i slutet på 2011 och att de inte var en följd av snedvridningar som orsakats av staten. Slutligen hävdar företaget att de ovan nämnda mekanismerna eller förfarandena inte i någon större utsträckning påverkar företagens beslut om kostnader och prissättning.

(45)

Företagets uppgifter står inte i strid med kommissionens slutsats att endast kinesiska värdepappershandlare får handla på börsen. Företagets uttalanden om de statliga åtgärdernas syften och mål är spekulationer och ingen bevisning har ännu tillhandahållits. Vidare är det inte relevant varför dessa regler och begränsningar infördes. Det gäller istället deras övergripande effekt; de skapar en isolerad inhemsk marknad för aluminium där prisutvecklingen inte följer världsmarknadspriserna. Här bör även noteras att de kinesiska myndigheterna inte lämnade några synpunkter på denna punkt när de meddelades. I skäl (43) ovan fastställdes att snedvridningen på den kinesiska aluminiummarknaden (9 % lägre priser under undersökningsperioden) är tillräckligt betydande för att leda till en orättvis betydande kostnadsfördel för kinesiska tillverkare av en råvaruprodukt såsom den berörda produkten. Denna kostnadsfördel kan inte förklaras av någon komparativ fördel för de kinesiska aluminiumtillverkarna. Slutligen köpte alla samarbetsvilliga företag råvaror på den kinesiska hemmamarknaden på grundval av kontrakt som indexeras till lokala aluminiumprisindex. Sålunda påverkas de enskilda företagens beslut helt klart av de statliga åtgärder som skapar en snedvriden aluminiummarknad.

(46)

Blue Diamond förklarade att SMM:s priser inte sätts av staten och att SMM liknar LME, eftersom de båda är offentliga informationskällor. Kommissionen har inte dragit slutsatsen att priserna sätts direkt av staten, så detta yttrande är irrelevant. För det andra, det faktum att priser är offentligt tillgängliga innebär inte per automatik att de är en följd av marknadskrafterna.

1.1.2.   Företagsspecifika slutsatser som avser det andra till femte kriteriet

(47)

Kommissionen ansåg att CeDo Shanghai inte uppfyllde det tredje kriteriet, eftersom företagets återbetalning av ett valutalån måste godkännas av valutamarknadsmyndigheten State Administration of Foreign Exchange (nedan kallad Safe), vilket anses ha en snedvridande effekt på företagets lånebeslut och därmed dess ekonomiska situation.

(48)

CeDo Shanghai ifrågasatte kommissionens slutsatser om det tredje kriteriet. Företaget hävdade att registreringen hos Safe är ett landsomfattande förfarande som gäller alla företag som betalar tillbaka lån från utlandet och att detta endast är god förvaltning från de kinesiska finansmyndigheternas sida för att säkerställa att olämpliga transaktioner inte används för att leda ut finansiella medel från Kina. Företaget hävdade vidare att varken dess produktionskostnader eller dess övergripande ekonomiska situation på något sätt var beroende av detta godkännande. Därför hävdade CeDo Shanghai att kommissionens definition av det tredje kriteriet inte är tillfredsställande.

(49)

Finansieringsbeslut är helt klart ett av företagens viktigaste beslut. I den förordning om utlandsskuld som CeDo Shanghai tillhandahållit införs helt klart ett godkännandeförfarande för lån med ursprung utanför Kina. Alltså måste företags beslut om att låna från utlandet godkännas av staten, vilket leder till att deras ekonomiska situation snedvrids. Företagets påståenden avslogs därför.

(50)

Blue Diamond uppfyllde inte det första kriteriet, bland annat eftersom företaget åtnjuter utvidgad inkomstskattebefrielse. Företaget uppfyller inte heller det andra kriteriet, eftersom det inte har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som skulle tillämpas för alla ändamål. Slutligen kunde företaget inte heller visa att det uppfyller det tredje kriteriet eftersom det använder industrilokaler gratis, vilket snedvrider dess kostnader och ekonomiska situation.

(51)

Företaget ifrågasatte vissa av dessa slutsatser. Det hävdade att skattebefrielsen inte hade någon effekt på exportpriserna, som var föremål för antidumpningsundersökningen. Det hävdade vidare att räkenskaperna följde de kinesiska mervärdesskattereglerna och förklarade att avvikande försäljnings- och bokföringsposter berodde på avtalsvillkor och inte vanligtvis tillämpades av företaget. Företaget bekräftade vidare att det använder ett avsevärt industriområde gratis enligt ett avtal.

(52)

Yttrandena om dubbelfaktureringen står i strid med den förklaring och den bevisning som lämnades under kontrollbesöket. Ingen ytterligare bevisning tillhandahölls om dubbelfaktureringen och om hur företagets avskrivningspraxis följde de kinesiska mervärdesskattereglerna, som företaget hävdade. Slutligen bekräftade företaget slutsatsen om skattebefrielse och gratis användning av ett industriområde. Det konstaterades att de kriterier som används för att bedöma ansökningarna om marknadsekonomisk status inte är strikt kopplade till exportpriset, utan finns där för att fastställa om marknadsekonomiska förhållanden råder för tillverkaren när det gäller tillverkning och försäljning av den likadana produkten i fråga. Eftersom företaget varken ansökte om enskild undersökning eller valdes ut för att ingå i stickprovet, begärdes inga uppgifter in om företagets exportpriser.

(53)

Båda företagen nekas därför marknadsekonomisk status.

1.2.   Individuell behandling

(54)

I enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ska en eventuell landsomfattande tull fastställas för länder som omfattas av denna artikel, förutom i de fall när företagen kan visa att de uppfyller alla kriterierna i artikel 9.5 i grundförordningen. Dessa kriterier anges som referens och är i korthet följande:

Exportören kan fritt ta hem kapital och vinster, i de fall företaget helt eller delvis är i utländsk ägo eller ett samriskföretag.

Exportpriser, exportkvantiteter och försäljningsvillkor bestäms fritt.

Majoriteten av aktierna tillhör enskilda personer. Statliga tjänstemän i styrelsen eller i viktiga ledningspositioner ska utgöra en minoritet, i annat fall måste det påvisas att företaget ändå är tillräckligt oberoende i fråga om statlig inblandning.

Valutaomräkning sker till marknadskurser.

Den statliga inblandningen är inte av sådant slag att åtgärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas olika tullsatser.

(55)

Alla företag som ingick i stickprovet och Blue Diamond ansökte om individuell behandling. Dessa krav undersöktes. Undersökningen visade att alla företag som ingick i stickprovet och Blue Diamond uppfyllde alla villkor i artikel 9.5 i grundförordningen.

(56)

Alla exporterande tillverkare som ingick i stickprovet och Blue Diamond beviljades därför individuell behandling.

2.   Jämförbart land

(57)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet för exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status fastställas på grundval av priserna på hemmamarknaden eller det konstruerade normalvärdet i ett jämförbart land.

(58)

I tillkännagivandet om inledande hade kommissionen angivit sin avsikt att använda Förenta staterna som ett jämförbart land för fastställande av normalvärde för Kina och uppmanat berörda parter att lämna synpunkter på detta.

(59)

Inga väsentliga synpunkter inkom om Förenta staterna (nedan kallat USA) som föreslaget jämförbart land. Inga av de berörda parterna föreslog något alternativ till tillverkare av likadana produkter i jämförbart land.

(60)

Tillverkarna i USA visade dock ingen samarbetsvilja, även om alla kända tillverkare i USA kontaktades under undersökningen. Kommissionen bad tillverkare i andra tredjeländer som nämndes i klagomålet, såsom Mexiko och Sydafrika, att samarbeta, men i dessa länder var de emellertid inte heller samarbetsvilliga.

(61)

Kommissionen försökte identifiera ytterligare tillverkare i tredjeländer genom egna efterforskningar. Skrivelser och frågeformulär sändes därför till alla kända tillverkare i övriga tredjeländer (Turkiet, Indien, Sydkorea).

(62)

Två turkiska tillverkare gav sig till känna och visade samarbetsvilja. Till slut lämnade en tillverkare ett fullständigt svar på frågeformuläret och accepterade ett kontrollbesök på plats.

(63)

Kommissionen lade sin bedömning av Turkiets lämplighet som ett jämförbart land bland de icke-konfidentiella handlingar som de berörda parterna får ta del av. Ingen av de berörda parterna lämnade några synpunkter på valet av Turkiet som jämförbart land i detta fall.

(64)

Den preliminära slutsatsen är därför att Turkiet är ett lämpligt och rimligt jämförbart land i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen.

3.   Normalvärde

(65)

Eftersom inga av de företag som ansöker om marknadsekonomisk status kan visa att de uppfyller kriterierna för detta och de två företag som valdes ut att ingå i stickprovet inte ansökte om marknadsekonomisk status, fastställdes normalvärdet för alla kinesiska exporterande tillverkare, som förklarats i skäl (57) ovan, på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas eller ett konstruerat normalvärde i Turkiet för den likadana produkten. Efter att detta val gjorts, beräknades normalvärdet på grundval av de uppgifter som kontrollerats på plats hos den samarbetsvillige turkiska tillverkare som anges i skäl (14) ovan.

(66)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersökte kommissionen först om försäljningen av den likadana produkten till oberoende kunder var representativ. De turkiska samarbetsvilliga tillverkarnas försäljning av den likadana produkten konstaterades vara representativ i förhållande till den export av den berörda produkten till unionen som gjordes av de exporterande tillverkare som ingick i stickprovet.

(67)

Därefter undersökte kommissionen om denna försäljning kunde anses ha skett vid normal handel enligt artikel 2.4 i grundförordningen. Detta skedde genom att andelen lönsam försäljning till oberoende kunder fastställdes. Försäljningstransaktionerna ansågs vara lönsamma om priset per enhet motsvarade minst produktionskostnaden. Följaktligen fastställdes produktionskostnaden på den turkiska marknaden under undersökningsperioden.

(68)

För de produkttyper där mer än 80 % av den inhemska försäljningsvolymen av produkttypen överskred tillverkningskostnaderna och vars vägda genomsnittliga försäljningspris minst motsvarade tillverkningskostnaden per enhet, fastställdes normalvärdet för varje produkttyp som ett vägt genomsnitt av de faktiska inhemska försäljningspriserna för all försäljning av den berörda produkttypen, oavsett om denna försäljning var lönsam eller inte.

(69)

I de fall där volymen av den lönsamma försäljningen av produkttypen utgjorde högst 80 % av den sammanlagda försäljningsvolymen för den typen, eller där det vägda genomsnittliga priset för den produkttypen var lägre än tillverkningskostnaden per enhet, grundades normalvärdet på det faktiska priset på hemmamarknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av endast den lönsamma försäljningen av denna typ på hemmamarknaden under undersökningsperioden.

(70)

Om den samarbetsvilliga turkiska tillverkaren inte haft någon inhemsk försäljning av en viss produkttyp, konstruerades normalvärdet i enlighet med artikel 2.3. i grundförordningen.

(71)

För produkttyper som den samarbetsvilliga turkiska tillverkaren inte sålde på den inhemska marknaden men på andra marknader, konstruerades ett normalvärde genom att produktionskostnaden för samma produkttyp som såldes på andra marknader ökades med dess försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst. För produkttyper som inte alls såldes av den samarbetsvillige turkiske tillverkaren konstruerades ett normalvärde genom att produktionskostnaden för alla produkttyper ökades med deras försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst.

(72)

I enlighet med artikel 2.6 i grundförordningen baserades beloppen för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst på faktiska uppgifter beträffande produktionen och försäljningen vid normal handel av den likadana produkten från tillverkaren i Turkiet.

4.   Exportpriser

(73)

De exporterande tillverkarnas exportförsäljning till unionen skedde antingen direkt till oberoende kunder eller genom närstående företag i unionen.

(74)

I de fall där exportförsäljningen till unionen skedde direkt till oberoende kunder i unionen fastställdes exportpriserna, i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas för den berörda produkten.

(75)

När exportförsäljningen till unionen ägde rum via närstående företag i unionen, fastställdes exportpriserna, enligt artikel 2.9 i grundförordningen, på grundval av de närstående företagens första återförsäljningspriser till oberoende kunder i unionen. Justeringar gjordes för alla kostnader som uppkommit mellan importen och återförsäljningen (däribland försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader) samt för vinst. När det gäller vinstmarginalen användes två icke-närstående importörers faktiska vinst, eftersom den närstående importörens faktiska vinst inte ansågs tillförlitlig på grund av förhållandet mellan den exporterande tillverkaren och den närstående importören.

5.   Jämförelse

(76)

Eftersom den kinesiska importen kom från företag med egna varumärken, byggde jämförelserna endast på det samarbetsvilliga turkiska företagets försäljning av egna varumärken.

(77)

Normalvärdet och exportpriset jämfördes fritt fabrik. För att jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset skulle bli rättvis gjordes i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen vederbörliga justeringar för att beakta olikheter som påverkar priserna och prisjämförbarheten. Lämpliga justeringar gjordes för indirekta skatter, kostnader för frakt, försäkring, hantering, garantier och krediter i de fall där dessa ansågs vara skäliga, korrekta och kunde beläggas. Ingen hänsyn togs till förpackningsvikten i jämförelsen.

(78)

När systemet med produktkodnummer användes för att klassificera produkttyper förelåg en låg grad av matchning för alla exporterande tillverkare som ingick i stickprovet. Där inga direkta matchningar kunde identifieras jämfördes liknande produkttyper och justeringar gjordes för skillnader, såsom förpackningstyper. När den liknande tekniken användes redovisades detaljerna för den berörda parten.

6.   Dumpningsmarginaler

(79)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen fastställdes dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som ingick i stickprovet baserat på jämförelsen mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset uttryckt som en andel av cif vid unionens gräns, före tull.

(80)

Ett vägt genomsnitt av dessa tre dumpningsmarginaler beräknades för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i stickprovet.

(81)

Eftersom samarbetsviljan från Kina var låg (omkring 60 %), anses det lämpligt att den landsomfattande dumpningsmarginal som är tillämplig på alla övriga exporterande tillverkare i Kina baseras på de samarbetsvilliga exportörernas mest dumpade transaktioner.

(82)

Den preliminära dumpningsmarginal som fastställdes på detta sätt, uttryckt som en procentuell andel av priset cif vid unionens gräns, före tull, är följande:

Tabell 1

Dumpningsmarginaler

Företag

Ställning

Dumpningsmarginal

CeDo Shanghai Co. Ltd.

Individuell behandling

39,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

Individuell behandling

31,4 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

Individuell behandling

28,6 %

Andra samarbetsvilliga företag

 

35,2 %

Landsomfattande dumpningsmarginal

 

43,4 %

E.   SKADA

1.   Unionstillverkningen och unionsindustrin

(83)

I unionen finns det 31 tillverkare eller grupper av tillverkare av den likadana produkten, och de flesta är relativt små. De kommer fortsättningsvis att kallas unionsindustrin i den mening som avses i artikel 4.1 och 5.4 i grundförordningen. Klaganden, Eurométaux, företrädde sju tillverkare vars sammanlagda tillverkning under undersökningsperioden uppgick till omkring 50 % av unionens produktion av viss aluminiumfolie i rullar. Det bör emellertid noteras att de uppgifter som klaganden lämnat in, och som kontrollerats mot andra tillgängliga källor, omfattade alla kända företag som tillverkar och säljer den berörda produkten på unionsmarknaden. På grundval av detta beräknades unionens tillverkning av den likadana produkten uppgå till 91 000 ton under undersökningsperioden. Eftersom uppgifter samlades in eller fanns tillgängliga genom klaganden från alla kända företag som tillverkar och säljer den berörda produkten på unionsmarknaden, kommer sådana uppgifter att användas som makroekonomiska indikatorer i denna undersökning.

2.   Unionens förbrukning

(84)

Förbrukningen i unionen fastställdes på grundval av unionsindustrins försäljningsvolym på unionsmarknaden plus import till unionsmarknaden. Dessa uppgifter tillhandahölls av klaganden och gjordes tillgängliga för alla berörda parter. De uppgifter som lämnades för unionstillverkare dubbelkollades mot de uppgifter som kommissionen mottog under fastställandet av representativitet och under stickprovsförfarandet. Importuppgifter för den berörda produkten för både det berörda landet och tredjeländer dubbelkollades mot uppgifter från Comext som var tillgängliga från Eurostat. Klaganden påpekade att försäljningssiffrorna på unionsmarknaden innehöll en viss volym som tillverkats i Kina som redan ingick i importsiffrorna. Därför minskades försäljningsvolymen för vissa EU-tillverkare som inte ingick i stickprovet, men som också importerade från Kina. Denna minskning förhindrade att försäljningsvolymerna skulle räknas dubbelt i den totala förbrukningen.

(85)

På denna grundval konstaterades förbrukningen i unionen ha utvecklats enligt följande:

Tabell 1

Förbrukning i EU (ton)

 

2008

2009

2010

UP

Total import

4 600

7 600

10 300

14 300

Unionens tillverkning såld på unionsmarknaden

91 000

91 500

87 700

82 456

Total förbrukning

95 600

99 100

98 000

96 756

Index (2008 = 100)

100

104

103

101

(86)

Den sammanlagda förbrukningen på EU-marknaden fluktuerade endast obetydligt under skadeundersökningsperioden. Anledningen till denna stabilitet är att EU-marknaden för den berörda produkten är mogen, och eftersom produkten i allmänhet används av hushållen drabbades den inte av fluktuationer trots den ekonomiska krisen.

3.   Import från det berörda landet

3.1.   Volymer och marknadsandel

(87)

Importvolymer erhölls från klaganden som justerade Eurostats statistiska uppgifter baserat på sina marknadskunskaper. Denna justering var nödvändig eftersom statistiken som bygger på KN-nummer innehåller import som inte är den berörda produkten. Justeringen grundades på uppgifter om export till EU-marknaden från de olika exporterande länderna och importpriset som anger om importen var den berörda produkten eller inte. Detaljerade siffror och metoder gjordes tillgängliga för de berörda parterna (se bilaga 3 i klagomålet). På grundval av dessa uppgifter utvecklades importen till unionen från Kina på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 2

Import från Kina

 

2008

2009

2010

UP

Import från Kina (i ton)

4 270

6 836

9 839

12 994

Index (2008 = 100)

100

160

230

304

Marknadsandel

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

Index (2008 = 100)

100

154

225

301

Källa: Klaganden

(88)

Efter antidumpningsundersökningen som avsåg den huvudsakliga råvaran och en produkt i tidigare led i förädlingskedjan (aluminiumfolie i jumborullar), som ledde till att tullar under 2009 infördes för kinesiska tillverkare, har importvolymerna från Kina ökat väsentligt. Importvolymen för den berörda produkten ökade med mer än 200 % under skadeundersökningsperioden.

(89)

De kinesiska exporttillverkarnas marknadsandel visar samma tendens till ökad import under skadeundersökningsperioden, och steg från 4,5 % år 2008 till 13,4 % under undersökningsperioden.

3.2.   Priser för dumpad import och prisunderskridande

(90)

De genomsnittliga priserna för importen från Kina utvecklades på följande sätt:

Tabell 3

Priser på importen från Kina

 

2008

2009

2010

UP

Genomsnittligt cif-pris i euro/ton

 (3)

2 335

2 600

2 518

Index (2009 = 100)

 (3)

100

111

108

Källa: Eurostat

(91)

Det bör nämnas att priserna på importen från Kina i stor utsträckning följer de kinesiska råvarupriserna (huvudsakligen aluminiumlegeringar). Under undersökningsperioden minskade dock importpriserna med 3 % jämfört med 2010 samtidigt som råvarupriserna ökade med omkring 4 % (se tabellen nedan).

Tabell 4

Utvecklingen av genomsnittliga kinesiska aluminiumpriser

 

2008

2009

2010

UP

SHFE:s månatliga vägda genomsnittliga spotpris per ton (EUR)

1 408

1 187

1 467

1 523

Index (2008 = 100)

100

84

104

108

Källa: Shanghai Futures Exchange (SHFE) exklusive mervärdesskatt

(92)

Eftersom all känd kinesisk import kom från företag med egna varumärken byggde jämförelserna av prisunderskridande (och målprisunderskridande) endast på unionsindustrins försäljning av egna varumärken.

(93)

I syfte att fastställa prisunderskridandet under undersökningsperioden jämfördes för varje produkttyp det vägda genomsnittliga försäljningspris som unionstillverkarna i stickprovet tog ut av icke-närstående kunder på unionsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, med motsvarande vägda genomsnittliga importpriser från de samarbetsvilliga kinesiska tillverkarna till den första oberoende kunden på unionsmarknaden, fastställda till cif-nivån, med lämpliga justeringar för gällande tullar och kostnader som uppstår efter import.

(94)

Prisjämförelsen gjordes för varje enskild produkttyp för transaktioner i samma handelsled, efter justering av priserna där så var nödvändigt, och efter avräkning av rabatter och avdrag. Resultatet av jämförelsen, uttryckt i procent av omsättningen under undersökningsperioden för de unionstillverkare som ingick i stickprovet visade på en vägd genomsnittlig underskridandemarginal på 10,0 % bland de kinesiska exporttillverkarna.

4.   Unionsindustrins ekonomiska situation

4.1.   Inledande anmärkningar

(95)

I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen undersökte kommissionen alla ekonomiska faktorer och förhållanden av betydelse för unionsindustrins situation.

(96)

De makroekonomiska indikatorerna (produktion, kapacitet, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym och marknadsandel) bedömdes för hela unionsindustrin. Bedömningen grundades på uppgifter från klaganden som har dubbelkollats mot uppgifter från de samarbetsvilliga tillverkarna.

(97)

Analysen av de mikroekonomiska indikatorerna (genomsnittliga enhetspriser, sysselsättning, löner, produktivitet, lager, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga) omfattade de unionstillverkare som ingick i stickprovet. Bedömningen gjordes på grundval av kontrollerade uppgifter från dessa.

4.2.   Makroekonomiska indikatorer

4.2.1.   Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

Tabell 5

Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande totalt i unionen

 

2008

2009

2010

UP

Produktionsvolym (ton)

95 500

95 000

93 000

91 000

Index (2008 = 100)

100

99

97

95

Produktionskapacitet (ton)

160 000

164 000

164 000

164 000

Index (2008 = 100)

100

103

103

103

Kapacitetsutnyttjande

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

Index (2008 = 100)

100

97

95

93

(98)

Av tabellen ovan framgår att tillverkningen minskade under skadeundersökningsperioden trots att förbrukningen var stabil under samma period. Även om produktionskapaciteten förblev relativt stabil under skadeundersökningsperioden, gick kapacitetsutnyttjandet i den minskande tillverkningens fotspår.

4.2.2.   Försäljningsvolym och marknadsandel

Tabell 6

Försäljningsvolym och marknadsandel

 

2008

2009

2010

UP

Försäljningsvolym på EU-marknaden (ton)

91 000

91 500

87 700

82 456

Index (2008 = 100)

100

101

96

91

Marknadsandel

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

Index (2008 = 100)

100

97

94

90

(99)

Unionsindustrins försäljningsvolym sjönk med 9 % under skadeundersökningsperioden och marknadsandelen sjönk kontinuerligt från 95,2 % under 2008 till 85,2 % under undersökningsperioden.

4.2.3.   Tillväxt

(100)

Unionsindustrins minskande försäljningsvolymer och marknadsandel i EU under skadeundersökningsperioden bör ses mot bakgrund av en stabil förbrukning under samma period, (se skäl 85).

4.3.   Uppgifter från unionstillverkare i stickprovet (mikroekonomiska indikatorer)

4.3.1.   Unionsindustrins genomsnittliga priser per enhet och produktionskostnader

Tabell 7

Försäljningspriser

 

2008

2009

2010

UP

Pris per enhet i EU till icke-närstående kunder

(euro per ton)

4 479

3 950

4 237

4 378

Index (2008 = 100)

100

88

95

98

(101)

Trenden för genomsnittliga försäljningspriser (innefattar både märkesvaror och andra produkter) visar en minskning med 2 % under skadeundersökningsperioden. Försäljningspriser ansågs dock inte vara en tillförlitlig skadeindikator eftersom de i stor utsträckning påverkades av råvarupriserna (främst aluminium) som uppvisade en liknande trend under skadeundersökningsperioden. På det stora hela hölls priserna tillbaka under 2010 och undersökningsperioden till följd av prisunderskridandet (se skäl 94 ovan).

4.3.2.   Sysselsättning, produktivitet och löner

Tabell 8

Sysselsättning, produktivitet och löner

 

2008

2009

2010

UP

Antal anställda

301

314

287

284

Index (2008 = 100)

100

104

95

94

Produktivitet (enhet/anställd)

143

138

141

138

Index (2008 = 100)

100

96

98

96

Löner per anställd

41 070

38 913

44 115

43 600

Index (2008 = 100)

100

95

107

106

(102)

Antalet anställda minskade med 6 % under skadeundersökningsperioden, men lönen per anställd ökade något. Dessutom ledde inte det minskade antalet anställda till en produktivitetsökning eftersom försäljningsvolymerna enligt skäl 99 ovan minskade ännu mer. Produktiviteten hos unionsindustrins arbetskraft, mätt som produktion per anställd och år, minskade faktiskt något under skadeundersökningsperioden. Den nådde sin lägsta nivå under 2009 och började därefter återhämta sig under 2010, men nådde inte de ursprungliga nivåerna. Under undersökningsperioden återgick produktiviteten till de lägsta nivåerna under 2009.

4.3.3.   Lager

Tabell 9

Lager

 

2008

2009

2010

UP

Utgående lager

2 873

2 994

3 092

3 534

Index (2008 = 100)

100

104

108

123

Utgående lager som andel av produktionen

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Index (2008 = 100)

100

104

115

136

(103)

Även om unionsindustrins företag i stickprovet höll lagernivåerna låga med ett system med tillverkning på beställning, hölls vissa vanliga produkter i lager. Lagernivån ökade markant både i absoluta termer och i procent av produktionen. Under skadeundersökningsperioden ökade lagernivåerna vid årsskiftet från 6,7 % till 9,1 %.

4.3.4.   Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga

Tabell 10

Lönsamhet

 

2008

2009

2010

UP

Lönsamhet på försäljning i unionen (i procent av nettoförsäljningen)

2,7 %

6,2 %

2,7 %

0,7 %

Index (2008 = 100)

100

231

101

27

(104)

Unionsindustrins lönsamhet fastställdes genom att nettovinsten av försäljningen före skatt för den likadana produkten uttrycktes i procent av försäljningsomsättningen. Beräknat på detta sätt nådde lönsamheten sin högsta nivå under 2009 till följd av minskade inköpskostnader för den huvudsakliga råvaran (dvs. aluminium). Vinsten sjönk från 2009 och framåt och nådde 0,7 % under undersökningsperioden. Dessa lönsamhetssiffror omfattar alla marknadssegment, även det relativt lönsamma segmentet med märkesvaror som i en mycket mindre omfattning konkurrerade med lågprisimporten från Kina. Segmentet med egna varumärken gjorde stora förluster under undersökningsperioden.

(105)

Kapitalanskaffningsförmåga togs inte upp som något stort problem av unionsindustrin.

Tabell 11

Kassaflöde, investeringar och räntabilitet

 

2008

2009

2010

UP

Kassaflöde

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Index (2008 = 100)

100

137

95

61

Investeringar (euro)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Index (2008 = 100)

100

47

60

37

Räntabilitet

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

Index (2008 = 100)

100

206

82

22

(106)

Kassaflödet, som visar industrins förmåga att själv finansiera sin verksamhet, och räntabiliteten följde en liknande negativ trend som vinstmarginalen.

(107)

Under 2008 investerade en EU-tillverkare i ytterligare lagringsmöjligheter. Under skadeundersökningsperiodens övriga år gjorde de av unionsindustrins företag som ingick i stickprovet inga större investeringar.

4.3.5.   Den nuvarande dumpningsmarginalens storlek

(108)

Dumpningsmarginalerna anges i avsnittet om dumpning ovan. Alla marginaler som har fastställts översteg väsentligt miniminivån. Med hänsyn till volymen och priserna på den dumpade importen från Kina kan verkan av den faktiska dumpningsmarginalen på EU-marknaden inte heller anses vara försumbar.

5.   Slutsats om Skada

(109)

Undersökningen visade att många av skadeindikatorerna rörande unionsindustrins ekonomiska situation försämrades eller utvecklades inte i linje med förbrukningen under skadeundersökningsperioden. Denna observation gäller särskilt för perioden från 2010 fram till slutet av undersökningsperioden.

(110)

Under skadeundersökningsperioden, i ett läge där förbrukningen var stabil, ökade importvolymen från Kina betydligt. Samtidigt sjönk unionsindustrins försäljningsvolym totalt med 9 % och marknadsandelen minskade med omkring 10 procentenheter. Även unionsindustrins lagervolymer ökade markant, vilket tyder på dess oförmåga att sälja produkten. Den dumpade lågprisimporten ökade stadigt under hela skadeundersökningsperioden och underskred avsevärt unionsindustrins priser under undersökningsperioden.

(111)

Vidare påverkades de skadeindikatorer som hänger samman med unionsindustrins ekonomiska resultat, såsom kassaflöde och lönsamhet, i stor utsträckning under 2010 och undersökningsperioden.

(112)

Mot denna bakgrund dras slutsatsen att unionsindustrin har lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

F.   ORSAKSSAMBAND

1.   Inledning

(113)

I enlighet med artikel 3.6 och 3.7 i grundförordningen undersöktes huruvida den dumpade importen med ursprung i Kina har vållat unionsindustrin en skada som var så omfattande att den kunde betecknas som väsentlig. Kända faktorer, utöver den dumpade importen, vilka eventuellt kunde ha skadat unionsindustrin, undersöktes för att kontrollera att den eventuella skada som vållats av sådana faktorer inte tillskrevs den dumpade importen.

2.   Verkningar av den dumpade importen

(114)

I slutet av 2009 infördes antidumpningstullar på aluminiumfolie i jumborullar med ursprung i Kina. Från detta datum har importen snabbt ökat av den berörda produkten (produkt i senare led i förädlingskedjan). Dessa ökningar sammanfaller med att unionsindustrins situation har försämrats.

(115)

Undersökningen visade att förbrukningen i unionen var stabil under skadeundersökningsperioden, medan volymen dumpad import från Kina ökade dramatiskt med mer än 200 %. Importens marknadsandel ökade dessutom från 4,5 % år 2008 till 13,4 % under undersökningsperioden (dvs. med ca 9 procentenheter). Samtidigt sjönk unionsindustrins försäljningsvolym med 9 % och marknadsandelen minskade med 9 procentenheter, från 95,2 % år 2008 till 85,2 % under undersökningsperioden.

(116)

När det gäller prispressen bör det betonas att de kinesiska exporterande tillverkarna underskred unionsindustrins priser under undersökningsperioden. Prispress vid ökande volymer gjorde att de kinesiska exporterande tillverkarna kunde vinna kontrakt med viktiga kunder (detaljhandlare och grossister). För att behålla sina kontrakt var unionsindustrin tvungen att avstå från de prisökningar som skulle ha behövts för att kompensera för de höjda aluminiumpriserna. Under undersökningsperioden låg prisunderskridandet på ca 10 % och det året höjdes unionsindustrins priser med i genomsnitt 3 % för att kompensera för de högre råvarukostnaderna medan de kinesiska exporterande tillverkarna sänkte sina priser på EU-marknaden med ca 3 % (se tabell 3). Detta ledde till att unionsindustrins lönsamhet minskade betydligt.

(117)

Mot bakgrund av ovanstående dras slutsatsen att den stora ökningen av dumpad import från Kina till priser som underskrider unionsindustrins har spelat en avgörande roll för den väsentliga skada som unionsindustrin lidit, vilken framför allt återspeglas i dess svaga ekonomiska situation, den minskade försäljningsvolymen och marknadsandelen samt försämringen av många skadeindikatorer.

3.   Verkningar av andra Faktorer

3.1.   Import från tredjeländer

(118)

I tabellen nedan anges importvolymen från andra tredjeländer under skadeundersökningsperioden. Volym- och prisutvecklingen tillhandahölls av klaganden baserat på uppgifter från Eurostat.

Tabell 12

Import från tredjeländer

 

2008

2009

2010

UP

Import från tredjeländer

330

764

461

1 306

Index (2008 = 100)

100

231

140

396

Marknadsandel

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

Index (2008 = 100)

100

223

136

391

(119)

Importen från tredjeländer (framför allt Indien, Ryssland, Taiwan och Turkiet) ökade med 300 % under skadeundersökningsperioden. Denna imports totala marknadsandel i EU är dock fortfarande marginell. Denna faktor kan därför inte ha bidragit till den skada som unionsindustrin lidit under undersökningsperioden.

3.2.   Exportvolymer och priser

(120)

I tabellen nedan anges exportvolymen för de unionstillverkare som ingick i stickprovet under skadeundersökningsperioden. Volym- och prisutvecklingen är kontrollerade uppgifter från dessa tillverkare.

Tabell 13

Export för de unionstillverkare som ingick i urvalet

 

2008

2009

2010

UP

Exportvolym EU

1 900

1 800

1 600

1 700

Index (2008 = 100)

100

95

84

89

Export som andel av produktionen

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

Index (2008 = 100)

100

95

86

94

Exportpriser

3 792

3 460

3 447

3 565

Index (2008 = 100)

100

91

91

94

(121)

Exportvolymerna för de tillverkare som ingick i stickprovet var inte betydande under skadeundersökningsperioden och uppgick aldrig till mer än 2 % av de producerade volymerna. Deras utveckling liknade försäljningsvolymernas utveckling på den europeiska marknaden. Mot bakgrund av de begränsade volymerna bidrog inte utvecklingen av unionsindustrins export till den väsentliga skada som lidits.

3.3.   Den ekonomiska krisens inverkan

(122)

Den ekonomiska krisen minskade inte unionens förbrukning under skadeundersökningsperioden. Som förväntat för hushållsprodukter som inte är lyxvaror hade den ekonomiska krisen ingen inverkan på förbrukningen av aluminiumfolie i rullar, som är en mycket stabil produkt i livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin. Den ekonomiska krisen bidrog inte till den skada som unionsindustrin led under undersökningsperioden.

3.4.   Konkurrensen på unionsmarknaden

(123)

Konkurrensen på unionsmarknaden är stark med tanke på att unionsindustrin är ganska splittrad (det finns mer än 30 tillverkare) och att en av dess huvudsakliga kunder är den mäktiga detaljhandeln.

(124)

De största detaljhandlarna i EU har under loppet av många år utvecklat egna varumärken, vilket när det gäller aluminiumfolie i rullar gradvis har minskat försäljningsvolymerna för tillverkarnas egna märken. Detta har skadat unionsindustrins tillverkare, som har drabbats av minskad försäljning av det lönsammare segmentet med märkesvaror och tvingats till ökad konkurrens dem emellan i det växande segmentet med egna varumärken.

(125)

Denna utveckling har dock skett gradvis under många år och undersökningen har visat att andelen egna varumärken endast har ökat från 83 % år 2010 till 84 % under undersökningsperioden. Så även om denna ökning har påverkat EU-tillverkarna i viss mån förklarar det inte omfattningen av den skada som de lidit.

3.5.   Utveckling av unionsindustrins produktionskostnad

(126)

Berörda parter har hävdat att fluktuationer i produktionskostnaderna, huvudsakligen aluminiumpriset, har bidragit till skadan.

(127)

Kostnaden för att tillverka aluminiumfolie i rullar är nära kopplad till prisutvecklingen på aluminium, den huvudsakliga råvara som används för att tillverka produkten. LME används internationellt som jämförelseindex för aluminiumpriser.

Tabell 14

Utvecklingen av genomsnittliga aluminiumpriser på LME

 

2008

2009

2010

UP

LME:s genomsnittliga kontantpris per ton i USD

2 750

1 750

2 150

2 460

Index (2008 = 100)

100

64

78

90

Källa: LME

(128)

Utvecklingen ovan är en följd av den ekonomiska krisen som började ungefär i oktober 2008. Aluminiumpriserna sjönk till följd av minskad efterfrågan och återhämtade sig i viss mån mot slutet av undersökningsperioden. I normala fall sätter dock aluminiumfolieindustrin sina priser utifrån jämförelseindexet LME, plus en marginal som ska täcka bearbetningskostnader och vinst. Detta innebär att fluktuationer på jämförelseindexet LME vanligtvis inte påverkar aluminiumfolieindustrins situation i någon större utsträckning, eftersom priserna på slutprodukterna följer priserna på LME. Unionsindustrin har alltid varit verksam i en miljö med fluktuerande aluminiumpriser.

(129)

Det har också hävdats att unionsindustrins utrustning är ineffektiv, och att detta har bidragit till skadan. Det bör framhållas att undersökningen inte gav något stöd för denna uppfattning och att omvandlingskostnaderna i EU och i Kina på det stora taget var ganska lika. En sådan ineffektivitet skulle vidare innebära att unionsindustrins lönsamhet skulle ha varit låg i många år, och påståendet kan inte förklara varför marknadsandelen, försäljningsvolymen och lönsamheten har minskat från 2009 till undersökningsperioden.

(130)

Mot bakgrund av detta kan varken de fluktuerande aluminiumpriserna eller den påstått ineffektiva produktionen anses ha orsakat den skada som unionsindustrin lidit.

3.6.   Överkapacitet

(131)

Som nämnts ovan var de europeiska tillverkarnas kapacitetsutnyttjande relativt lågt under skadeundersökningsperioden. Men eftersom unionstillverkarna kan använda samma maskiner för omrullning av andra produkter (såsom plastfolie) anses inte kapacitetsutnyttjandet vara en betydande skadevållande faktor. Dessutom var kapacitetsutnyttjandet ganska lågt redan 2008 och 2009, när lönsamheten och industrins situation över lag var tillfredsställande.

(132)

Därför drogs slutsatsen att överkapacitet inte var en väsentlig orsak till den skada som EU-tillverkarna lidit.

4.   Slutsats om orsakssamband

(133)

Ovanstående analys har visat att den dumpade importen med ursprung i Kina har ökat kraftigt, både volymmässigt och sett till marknadsandelar, framför allt under 2010 och undersökningsperioden. Det konstaterades att denna import underskred unionsindustrins priser på unionsmarknaden under undersökningsperioden.

(134)

Ökningen av volym och marknadsandel för den dumpade lågprisimporten från Kina sammanföll med den negativa utvecklingen av unionsindustrins ekonomiska situation. Situationen förvärrades under undersökningsperioden när unionsindustrins marknadsandel och lönsamhet fortsatte att minska, och andra finansiella indikatorer såsom kassaflöde och räntabilitet nådde sina lägsta nivåer.

(135)

Analysen av andra kända faktorer, däribland den ekonomiska krisen, visade att dessa faktorers eventuella negativa inverkan inte kan bryta det orsakssamband som fastställts mellan den dumpade importen från Kina och den skada som unionsindustrin lidit.

(136)

På grundval av ovanstående analys där verkningarna av alla kända faktorer som har betydelse för unionsindustrins situation har lokaliserats och avskilts från de skadevållande verkningarna av den dumpade exporten, dras preliminärt slutsatsen att den dumpade importen från Kina har vållat unionsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen.

G.   UNIONENS INTRESSE

1.   Inledande anmärkningar

(137)

I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersökte kommissionen om det, trots den preliminära slutsatsen om skadevållande dumpning, fanns tvingande skäl som skulle kunna leda till slutsatsen att det inte låg i unionens intresse att införa åtgärder i detta särskilda fall. Analysen av unionens intresse gjordes på grundval av en bedömning av alla berörda parters intressen, däribland unionsindustrin samt importörer/grossister och detaljhandlare som handlar med den berörda produkten.

2.   Unionsindustrins intresse

(138)

Den dumpade importen från Kina har vållat unionsindustrin väsentlig skada. Det erinras om att många skadeindikatorer uppvisade en negativ trend under skadeundersökningsperioden. Om åtgärder inte införs förefaller en ytterligare försämring av unionsindustrins situation oundviklig. Unionsindustrins situation försämrades snabbt efter införandet av antidumpningsåtgärder för en produkt i tidigare led i förädlingskedjan (aluminiumfolie i jumborullar) år 2009. Eftersom de strukturella problem som iakttogs i den kinesiska aluminiumsektorn redan under den undersökningen fortfarande finns kvar på marknaden, hävdade unionsindustrin att även den bör skyddas från otillbörlig konkurrens.

(139)

Införandet av preliminära antidumpningstullar förväntas innebära att effektiva handelsvillkor återupprättas på unionsmarknaden och att unionsindustrins priser på den undersökta produkten kan anpassas så att de återspeglar kostnaderna för de olika komponenterna och marknadsvillkoren. Införandet av provisoriska åtgärder kan också förväntas göra det möjligt för unionsindustrin att åtminstone delvis återvinna de marknadsandelar som den förlorade under skadeundersökningsperioden, med en ytterligare positiv inverkan på den ekonomiska situationen och lönsamheten.

(140)

Om inga åtgärder införs, riskerar unionsindustrin att förlora ytterligare marknadsandelar och fortsätta gå med förlust, särskilt när det gäller egna varumärken. Detta skulle vara ohållbart på medellång till lång sikt. Med tanke på tendensen som visar att lönsamheten minskar, och så även andra finansiella indikatorer som kassaflöde och räntabilitet, skulle de flesta unionstillverkare sannolikt inte kunna behålla sin konkurrenskraft på marknaden om inte åtgärder införs.

(141)

Dessutom förser unionsindustrin sina kunder (huvudsakligen detaljhandlare och grossister) med andra produkter för livsmedelsbearbetning och paketering, såsom plastfolie och pappersprodukter. Vissa av dessa produkter produceras på samma omrullningsutrustning som används för den berörda produkten. Den berörda produkten är ett viktigt segment i produktportföljerna för unionsindustrins olika företag, så till den grad att den för vissa utgör mer än 50 % av omsättningen. Om situationen för den berörda produkten försämras ännu mer, skulle även unionens produktion av de övriga produkterna äventyras.

(142)

Den preliminära slutsatsen blir därför att det skulle ligga i unionsindustrins intresse att antidumpningstullar införs.

3.   Importörernas och grossisternas intresse

(143)

När det gäller importörer görs en stor andel av importen av den berörda produkten, uppskattningsvis omkring 50 % under undersökningsperioden, av två stora aktörer på den europeiska marknaden som importerar sina produkter från Kina.

(144)

En av dessa importörer har kopplingar till en samarbetsvillig exporterande tillverkare i stickprovet (CeDo Shanghai). CeDo-koncernen har utvecklat en strategi med två inköpskällor, som innebär att den folie som säljs på unionsmarknaden produceras i både Kina och unionen. Koncernen påpekade att antidumpningsåtgärder skulle utgöra ett hot för denna strategi och minska dess lönsamhet. De föreslagna åtgärderna riktar sig dock inte till något specifikt företag, utan är utformade för att återställa en rättvis handel på unionsmarknaden.

(145)

Det är inte känt i undersökningen om den andra stora importören (Quickpack) har kopplingar till någon av sina kinesiska leverantörer. Detta beror på att företaget, trots att det erbjudits att delta i undersökningen, har valt att inte samarbeta. Därför är det oklart vilken effekt tullar på den föreslagna nivån skulle ha på dess verksamhet.

(146)

Av de övriga importörerna har endast två samarbetat i denna undersökning genom att svara på frågeformuläret. Deras svar står för omkring 6 % av den sammanlagda importen från Kina. Dessa företag hävdade att de kan bli tvungna att lämna foliemarknaden om en antidumpningstull skulle införas, men andra produkter svarade dock för mer än 80 % av deras omsättning, eftersom dessa två företag importerade många andra produkter inom livsmedels- och hushållsvarusektorn.

(147)

Ytterligare en importör/tillverkare (Terinex Ltd) lämnade inga svar på frågeformuläret, men yttrade sig baserat på den brittiska marknaden. Terinex Ltd förklarade att företagets inköp från Kina underskred priset på den egna produktionen, men företaget ansåg inte att dess import skadade unionsindustrin eftersom det är en liten marknadsaktör. Men om hänsyn tas till all import från Kina (skäl 87 och följande) så är det tydligt att importen från Kina är en betydande orsak till den skada som unionsindustrin lidit, vilket förklaras i skäl 114 och följande. Eftersom den berörda produktens omsättning är relativt liten i förhållande till företagens totala verksamhet har införandet av åtgärder sannolikt inte någon större inverkan på företagens totala vinst.

(148)

För importsektorn i allmänhet (vare sig den är närstående eller inte) kan det inte uteslutas att ett införande av åtgärder skulle påverka sektorn negativt, eftersom en tull sannolikt minskar importens attraktionskraft och unionsindustrin troligen skulle kunna vinna tillbaka vissa ordrar/kontrakt, till förfång för importsektorn. Men detta skulle i sådana fall ske baserat på en återställd sund konkurrens och effekten på importsektorn som helhet skulle inte vara oproportionerligt stor.

(149)

Mot denna bakgrund dras preliminärt slutsatsen att verkningarna för importörerna inte är sådana att åtgärderna kan anses strida mot unionens övergripande intresse.

4.   Detaljhandlarnas intresse

(150)

Sex detaljhandlare samarbetade i undersökningen. Dessa detaljhandlare kan anses vara representativa med hänsyn till deras stora geografiska spridning i EU samt deras olika storlek på omsättningen. Alla motsätter sig ett införande av åtgärder med motiveringen att detta skulle medföra extra kostnader för deras företag och begränsa deras val av leverantörer.

(151)

Det framgår dock mycket tydligt av deras svar att den undersökta produkten utgör en mycket liten del av dessa detaljhandlares omsättning (i alla fall mindre än 1 %) och att eventuella antidumpningsåtgärder skulle ha en liten eller obefintlig effekt på deras omsättning eller vinst.

5.   Konsumenternas intresse

(152)

Kommissionen kontaktade en konsumentorganisation, som svarade att den inte var intresserad av att samarbeta under undersökningen. Ingen annan konsumentorganisation gav sig till känna.

(153)

Antidumpningstullarnas effekt på konsumenterna blir troligen mycket marginell, eftersom aluminiumfolie i rullar står för en mycket liten del av konsumenternas budget. Detaljhandelns eventuella prisökning på aluminiumfolie i rullar till följd av införda tullar förväntas vidare vara antingen mycket marginell eller obefintlig.

6.   Slutsats beträffande unionens intresse

(154)

Mot bakgrund av ovanstående dras preliminärt slutsatsen att det på grundval av de tillgängliga uppgifterna om unionens intresse inte finns några tvingande skäl som talar emot införandet av provisoriska åtgärder mot import av den berörda produkten med ursprung i Kina.

H.   FÖRSLAG TILL PROVISORISKA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

1.   Nivå för undanröjande av skada

(155)

Mot bakgrund av slutsatserna beträffande dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse bör provisoriska antidumpningsåtgärder införas i syfte att förhindra att unionsindustrin vållas ytterligare skada genom dumpad import.

(156)

Vid fastställandet av nivån på tullen togs hänsyn till de dumpningsmarginaler som konstaterats och det tullbelopp som var nödvändigt för att undanröja den skada som unionsindustrin lidit, utan att den konstaterade dumpningsmarginalen överskrids.

(157)

Vid beräkning av det tullbelopp som är nödvändigt för att undanröja verkningarna av den skadevållande dumpningen, ansågs det att åtgärderna borde göra det möjligt för unionsindustrin att täcka sina produktionskostnader och uppnå en vinst före skatt som en industri av denna typ inom sektorn rimligen skulle kunna uppnå vid försäljning av den likadana produkten i unionen under normala konkurrensförhållanden, dvs. om det inte hade förekommit någon dumpad import.

(158)

I tidigare undersökningar som gällde aluminiumfolie i rullar (jumborullar) sattes den normala vinstmarginalen till 5 % på de grunder som beskrivits ovan. Klaganden hävdade att 6 % skulle vara en rimlig vinstmarginal för industrin om skadevållande dumpning inte förekommer. Klaganden kunde dock inte styrka detta anspråk och i frånvaro av andra synpunkter om detta anses det därför lämpligt att ta till den vinstmarginal på 5 % som fastställdes i den tidigare undersökningen. Preliminärt anses det därför att en vinstmarginal på 5 % av omsättningen skulle kunna vara en lämplig nivå som EU-industrin kunde ha förväntats uppnå om det inte hade förekommit någon skadevållande dumpning. På denna grundval beräknades ett icke-skadevållande pris för unionsindustrins likadana produkt. Det icke-skadevållande priset erhölls genom att man minskade försäljningspriserna i EU med den faktiska vinst som uppnåtts under undersökningsperioden och ersatte den med den ovannämnda vinstmarginalen.

(159)

Den nödvändiga prisökningen fastställdes därefter på grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga importpriset för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i Kina, som fastställts vid beräkningen av prisunderskridandet, och det icke-skadevållande priset för den produkt som unionsindustrin sålde på unionsmarknaden under undersökningsperioden. Den eventuella skillnad som jämförelsen resulterade i uttrycktes sedan i procent av det genomsnittliga totala importvärdet cif.

2.   Provisoriska åtgärder

(160)

Mot denna bakgrund anser kommissionen att provisoriska antidumpningsåtgärder bör införas på import med ursprung i Kina och att dessa, i enlighet med artikel 7.2 i grundförordningen och regeln om lägsta tull, bör fastställas till en nivå motsvarande den lägre av dumpnings- och skademarginalerna.

(161)

På grundval av ovanstående har antidumpningstullarnas storlek fastställts genom att marginalerna för undanröjande av skada jämförts med dumpningsmarginalerna. De antidumpningstullar som föreslås är följaktligen följande:

Föreslagna preliminära antidumpningstullar

Företag

Dumpningsmarginal

Skademarginal

Preliminär tull

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Andra samarbetsvilliga företag

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Landsomfattande dumpningsmarginal

43,4 %

35,4 %

35,4 %

(162)

De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts på grundval av resultaten av den här undersökningen. De avspeglar därför företagens situation såsom den konstaterats inom ramen för undersökningen. Dessa tullsatser är således (i motsats till den landsomfattande tullsats som är tillämplig på ”alla övriga företag”) tillämpliga uteslutande på import av sådana produkter som har sitt ursprung i Kina och har tillverkats av dessa företag, dvs. de specifika juridiska personer som nämns. Importerade produkter som tillverkats av ett annat företag som inte specifikt omnämns i artikeldelen av denna förordning, däribland enheter som är närstående till dem som specifikt omnämns, kan inte dra nytta av dessa tullsatser och ska omfattas av den tullsats som gäller ”alla övriga företag”.

(163)

Eventuella ansökningar om tillämpning av dessa individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser (t.ex. till följd av en ändring av företagets namn eller inrättande av nya tillverknings- eller försäljningsenheter) bör utan dröjsmål sändas till kommissionen (4) tillsammans med alla relevanta uppgifter, särskilt beträffande de ändringar av företagets verksamhet i fråga om tillverkning, inhemsk försäljning och exportförsäljning som hänger samman med exempelvis namnändringen eller ändringen av tillverknings- eller försäljningsenheterna. Förordningen kommer därefter vid behov att ändras i enlighet med detta genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.

I.   SLUTBESTÄMMELSE

(164)

För att uppfylla kravet på god förvaltning bör en period fastställas inom vilken berörda parter kan ge sig till känna inom den tidsfrist som anges i meddelandet om inledande och skriftligen meddela sina synpunkter samt begära att bli hörda. Det bör dessutom påpekas att alla undersökningsresultat i denna förordning rörande införandet av tullar är preliminära och kan komma att behöva omprövas innan slutliga åtgärder införs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En preliminär dumpningstull ska införas på import av aluminiumfolie med en tjocklek av 0,007 mm eller mer, men mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, även präglad, i rullar av låg vikt av högst 10 kg, för närvarande klassad enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10 (Taric-nummer 7607111110 och 7607191010) och med ursprung i Folkrepubliken Kina.

2.   Den preliminära antidumpningstullsats som ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av nedanstående företag fastställs till följande:

Företag

Tull (%)

Taric-tilläggsnummer

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Packaging Co., Ltd

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co., Ltd

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd

15,5 %

B310

Alla övriga företag

35,4 %

B999

3.   Övergång till fri omsättning i unionen av den produkt som avses i punkt 1 ska förutsätta att det lämnas en säkerhet som motsvarar nivån på den preliminära tullen.

4.   Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i förordning (EG) nr 1225/2009 får berörda parter begära att bli underrättade om de viktigaste omständigheter och överväganden som ligger till grund för antagandet av denna förordning, lämna skriftliga synpunkter och begära att bli hörda av kommissionen inom en månad efter det att denna förordning träder i kraft.

2.   Enligt artikel 21.4 i förordning (EG) nr 1225/2009 har de berörda parterna möjlighet att yttra sig om tillämpningen av denna förordning inom en månad efter det datum då den träder i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 i denna förordning ska tillämpas i sex månader.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT C 371, 20.12.2011, s. 4.

(3)  Inget pris tillgängligt eftersom KN-nummer 7607 11 11 för aluminiumfolie skapades 2009.

Källa: Eurostat

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 834/2012

av den 17 september 2012

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2012.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

59,9

XS

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

98,1

BO

100,6

CL

88,5

TR

97,0

UY

107,8

ZA

100,3

ZZ

98,7

0806 10 10

EG

180,7

MK

41,5

TN

197,3

TR

118,3

ZZ

134,5

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

117,0

NZ

115,6

US

120,9

ZA

108,3

ZZ

125,5

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

115,4

ZA

154,7

ZZ

129,0

0809 30

TR

160,5

ZZ

160,5

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

73,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 september 2012

om Eurostat

(2012/504/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (1) utgör den grundläggande rättsliga ramen för den europeiska statistiken. I den förordningen hänvisas till kommissionen (Eurostat) som unionens statistikkontor med ansvar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

(2)

Den europeiska statistiken bör utvecklas, framställas och spridas av Eurostat i enlighet med de statistiska principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i förordning (EG) nr 223/2009, som ytterligare utvecklats i de reviderade och uppdaterade riktlinjerna för europeisk statistik som antogs av kommittén för det europeiska statistiksystemet den 28 september 2011.

(3)

Förordning (EG) nr 223/2009 innehåller också bestämmelser om skydd av konfidentiella uppgifter, som bör användas uteslutande för statistiska ändamål.

(4)

Kommissionen har åtagit sig att stärka statistikstyrningen i unionen och att iaktta ovannämnda statistiska principer (2). Kommissionen bekräftade och vidareutvecklade detta åtagande i sitt meddelande av den 15 april 2011 till Europaparlamentet och rådet Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken  (3). Detta beslut bör ses som ett förnyat åtagande från kommissionens sida om att skapa förtroende för den europeiska statistik som utvecklas, framställs och sprids av Eurostat.

(5)

Den senaste tidens utveckling av unionens ram för ekonomisk styrning har fått effekter på statistikområdet och bör tas i beaktande. Detta gäller särskilt det statistiska oberoende som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (4).

(6)

I detta sammanhang bör kommissionens befogenheter som tillsättningsmyndighet när det gäller rekrytering, omplacering och avskedande av Eurostats generaldirektör utövas i enlighet med tjänsteföreskrifterna, med hänsyn tagen till behovet att säkra oberoende, objektivitet och effektivitet då generaldirektören utför sitt uppdrag, och enligt ett transparent förfarande som grundar sig på enbart yrkesmässiga kriterier.

(7)

Eurostat har dessutom tilldelats vissa uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (5).

(8)

Vidare bör Eurostat i enlighet med meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om produktionsmetoden för EU-statistik: en vision för det kommande årtiondet (6) tillhandahålla statistiktjänster av hög kvalitet genom att också stärka förbindelserna med unionsorganen för att kunna förutse statistikbehov och optimera användningen av befintlig statistik. I detta ingår även att skapa närmare kontakter med andra avdelningar inom kommissionen.

(9)

Statistik bör definieras med hänvisning till förordning (EG) nr 223/2009. I detta beslut bör det även göras en åtskillnad mellan europeisk statistik och annan statistik.

(10)

Att fastställa mål för politiken och avgöra vilken information som behövs för att uppnå dessa mål är beslutsfattarnas uppgift. Denna verksamhet bör därför höra till de berörda kommissionsavdelningarnas uppdrag och ansvarsområden, medan Eurostat bör ansvara för planeringen av den verksamhet som rör europeisk statistik och då ta hänsyn till användarnas behov, relevant utveckling på politikområdena och begränsade resurser.

(11)

För kommissionens verksamhet i fråga om annan statistik bör det finnas ett planerings- och samordningsarbete så att informationen om verksamheten blir enhetlig. Detta arbete bör ledas av Eurostat och endast omfatta de ämnen som berörda avdelningar inom kommissionen och Eurostat är överens om.

(12)

Vilken europeisk statistik som ska framställas fastställs i programmet för europeisk statistik och i de årliga arbetsprogrammen.

(13)

För att säkra allmänhetens tilltro till den europeiska statistiken och lyfta fram statistik av hög kvalitet som utvecklas, framställs och sprids av Eurostat, bör det tas fram och tillämpas rutiner för märkning av den europeiska statistiken.

(14)

Eurostats generaldirektör, som är högste ansvarig för statistiken, bör slå vakt om utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik av hög kvalitet. Till hans eller hennes uppdrag bör även höra att samordna kommissionens statistikverksamhet i syfte att säkra kvaliteten och se till att uppgiftslämnarbördan blir minsta möjliga. Därför bör den högste ansvarige för statistiken även rådfrågas om utvecklingen och framställningen av annan statistik.

(15)

Nära samarbete mellan Eurostat och andra avdelningar inom kommissionen om statistikverksamheten och lämplig samordning av denna verksamhet under ledning av den högste ansvarige för statistiken bör garantera att den europeiska statistiken blir samanvändbar och jämförbar och bättre kan svara mot framtida utmaningar, särskilt behovet att minska uppgiftslämnarbördan och den administrativa bördan. Av samma anledning bör det ges åtkomst till administrativa datakällor inom kommissionen i den utsträckning som krävs och är kostnadseffektivt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7) gäller då Eurostat behandlar personuppgifter. Den europeiska statistik som framställs utifrån personuppgifter bör könsuppdelas när så är relevant.

(17)

Eurostats roll och ansvarsområden inom kommissionen behöver därför specificeras och klargöras närmare.

(18)

Kommissionens beslut 97/281/EG av den 21 april 1997 om Eurostats uppgift vad gäller framställning av gemenskapsstatistik (8) bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs Eurostats roll och ansvarsområden inom kommissionens interna organisation när det gäller utveckling, framställning och spridning av statistik.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.   statistik: statistik enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 223/2009. Det kan antingen vara europeisk statistik eller annan statistik.

2.   europeisk statistik: statistik i den mening som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 223/2009 och som fastställts i det årliga arbetsprogrammet för europeisk statistik.

3.   annan statistik: statistik som inte är europeisk statistik och som fastställts i det planerings- och samordningsarbete som avses i artikel 5.2.

Artikel 3

Eurostat

Eurostat är unionens statistikkontor som det hänvisas till i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 223/2009. Det är en av kommissionens tjänsteavdelningar och leds av en generaldirektör.

Artikel 4

Statistiska principer

Eurostat ska utveckla, framställa och sprida europeisk statistik i enlighet med de statistiska principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 223/2009 och som utvecklats ytterligare i riktlinjerna för europeisk statistik.

Artikel 5

Planering och program

1.   Verksamhet som gäller europeisk statistik ska fastställas i det program för europeisk statistik som anges i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 och i det årliga arbetsprogram som anges i artikel 17 i den förordningen.

2.   Verksamhet som gäller annan statistik ska omfattas av och bestämmas genom ett planerings- och samordningsarbete som Eurostat leder. Detta arbete ska endast omfatta de ämnen som berörda avdelningar inom kommissionen och Eurostat är överens om.

3.   Eurostat och de andra avdelningarna inom kommissionen kan ingå särskilda överenskommelser sinsemellan med avseende på denna verksamhet, också när det gäller verksamhet som rör administrativa register.

Artikel 6

Eurostats uppdrag

1.   Eurostat ska ansvara för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

För detta ändamål ska Eurostat bland annat

a)

samla in och aggregera de statistikuppgifter som behövs för att sammanställa europeisk statistik,

b)

utarbeta och främja statistiska standarder, metoder och förfaranden,

c)

styra det europeiska statistiksystemet, stärka samarbetet mellan deltagarna och säkra systemets ledande roll inom officiell statistik världen över,

d)

samarbeta med internationella organisationer och tredjeländer för att förbättra jämförbarheten mellan den europeiska statistiken och statistik som framställts inom andra statistiksystem och när så är lämpligt hjälpa tredjeländer att förbättra sina statistiksystem.

2.   Eurostat ska se till att den europeiska statistiken görs tillgänglig för alla användare i enlighet med statistiska principer, särskilt principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet och statistisk konfidentialitet.

Eurostat ska i detta avseende ge de tekniska förklaringar och det stöd som krävs för att den europeiska statistiken ska kunna användas, och får använda lämpliga kommunikationskanaler för statistiska pressmeddelanden.

3.   Eurostat ska säkra samarbete och regelbunden konstruktiv dialog med andra avdelningar inom kommissionen och vid behov med uppgiftslämnare för att ta hänsyn till användarnas behov, relevant utveckling på politikområdena och andra initiativ. För detta ändamål ska de avdelningar inom kommissionen som är potentiella användare av viss europeisk statistik underrättas och involveras redan i ett tidigt skede när ny statistik tas fram eller när statistik ändras, bland annat för att vara införstådda med de potentiella politiska konsekvenserna av nya eller ändrade statistiska metoder, standarder och definitioner.

4.   Eurostat ska samordna utvecklingen och framställningen av annan statistik. För detta ändamål ska Eurostat

a)

i största möjliga mån använda befintliga uppgifter för statistiska ändamål för att säkra kvaliteten och hålla nere uppgiftslämnarbördan; Eurostat ska uppmana de berörda avdelningarna inom kommissionen att bidra till detta,

b)

hållas underrättad av alla kommissionens avdelningar om omfattningen och kvalitetsaspekterna på den statistik som de framställt, om betydande metodändringar för framställning av statistik och om ny datainsamling som planeras,

c)

ge andra avdelningar inom kommissionen sådan vägledning, lämplig utbildning och sådana experttjänster som de behöver för att utveckla och framställa annan statistik, i mån av resurser.

Artikel 7

Eurostats generaldirektör

1.   När det gäller europeisk statistik ska Eurostats generaldirektör ensam ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggörande, i överensstämmelse med programmet för europeisk statistik och det årliga arbetsprogrammet. Eurostats generaldirektör ska vid utövandet av sitt statistiska uppdrag agera oberoende, och får varken begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, från någon medlemsstats regering eller från andra institutioner, organ, byråer eller enheter.

2.   Eurostats generaldirektör ska vara utanordnare för de anslag som tilldelats Eurostat.

Artikel 8

Högste ansvarig för statistiken

1.   Eurostats generaldirektör ska betraktas som högste ansvarig för statistiken.

2.   Den högste ansvarige för statistiken ska

a)

ansvara för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik inom kommissionen,

b)

ansvara för att samordna utvecklingen och framställningen av annan statistik i enlighet med artiklarna 5.2 och 6.4,

c)

företräda kommissionen vid internationella statistikforum, bl.a. för att samordna statistikarbetet vid unionens institutioner och organ i enlighet med vad som sägs i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 223/2009,

d)

vara ordförande i den kommitté för det europeiska statistiksystemet som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009,

e)

utarbeta de program som avses i artikel 5.1 i detta beslut i nära samråd med andra avdelningar inom kommissionen, samtidigt som största möjliga hänsyn tas till användarnas behov och annan relevant utveckling,

f)

sköta förbindelserna mellan det europeiska statistiksystemet (ESS) och det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken i alla frågor som rör tillämpningen av riktlinjerna för europeisk statistik inom hela ESS.

3.   Tjänsteavdelningar som har för avsikt att bedriva någon verksamhet som inkluderar statistikframställning ska rådgöra med den högste ansvarige för statistiken i ett tidigt skede då arbetet i fråga förbereds. Den högste ansvarige för statistiken får ge rekommendationer i detta hänseende. Initiativ som inte gäller utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska, särskilt när det är fråga om särskilda överenskommelser mellan tjänsteavdelningarna, helt och hållet vara den berörda avdelningens ansvar.

Artikel 9

Tillgång till administrativa register

1.   För att minska uppgiftslämnarbördan ska Eurostat ha rätt att få tillgång till administrativa uppgifter inom kommissionens avdelningar, enligt de sekretessbestämmelser som fastställts i unionslagstiftningen, och att införliva dessa administrativa uppgifter med statistiken i den utsträckning som dessa uppgifter behövs för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

2.   Eurostat ska rådfrågas om och kan medverka vid den ursprungliga utformningen, efterföljande utvecklingen och nedläggningen av administrativa register och databaser som andra avdelningar inom kommissionen upprättar och underhåller, så att uppgifterna i dessa register och databaser lättare kan användas för den europeiska statistiken. Eurostat ska för detta ändamål ha rätt att föreslå insatser för att standardisera administrativa register som kan användas för att framställa europeisk statistik.

3.   För att bestämmelserna i denna artikel lättare ska kunna tillämpas i praktiken ska varje avdelning inom kommissionen se till att Eurostat på begäran får tillgång till administrativa uppgifter i den utsträckning som krävs för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, i överensstämmelse med sekretessbestämmelserna i unionslagstiftningen.

Artikel 10

Riktlinjer för europeisk statistik

1.   I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 223/2009 ska den europeiska statistiken utvecklas, framställas och spridas av Eurostat i enlighet med riktlinjerna (i förordning (EG) nr 223/2009 kallade uppförandekod) för europeisk statistik, som reviderats och uppdaterats av kommittén för det europeiska statistiksystemet.

2.   Eurostat ska involvera det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken i alla åtgärder som rör riktlinjerna för europeisk statistik i överensstämmelse med det rådgivande organets uppdrag.

3.   Eurostat ska övervaka de nationella statistikansvariga myndigheternas faktiska tillämpning av riktlinjerna för europeisk statistik.

Artikel 11

Kvalitetssäkring och märkning

1.   Eurostat ska stå för kvalitetsledningen av den europeiska statistiken. För detta ändamål ska Eurostat, med etablerade kvalitetskriterier som underlag och samtidigt som man tillgodoser användarnas behov av statistik av olika kvalitet,

a)

övervaka och bedöma de insamlade eller inlämnade uppgifternas kvalitet och redogöra för kvaliteten på den europeiska statistik som Eurostat sprider,

b)

främja och tillämpa rutiner för märkning av den europeiska statistiken,

c)

kontrollera de uppgifter som Eurostat ansvarar för i samband med unionens förstärkta ekonomiska styrning och använda de befogenheter som Eurostat särskilt har tilldelats i de relevanta förfarandena.

2.   Eurostat ska upprätta ett kvalitetssäkringssystem som avspeglar de åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas för att säkra att riktlinjerna för europeisk statistik tillämpas som de ska.

Artikel 12

Användning av konfidentiella uppgifter

1.   Eurostats generaldirektör ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkra att statistiksekretessen iakttas.

2.   Uppgifter som anses vara konfidentiella enligt artikel 3.7 i förordning (EG) nr 223/2009 ska enligt bestämmelserna i kapitel V i samma förordning vara tillgängliga endast för tjänstemän och annan personal vid Eurostat och andra fysiska personer som arbetar för Eurostat på kontraktsbasis, i den utsträckning som dessa uppgifter behövs för att framställa europeisk statistik och inom deras specifika arbetsområde.

3.   Eurostats generaldirektör ska dessutom vidta alla åtgärder som krävs för att skydda uppgifter som om de röjs kan skada unionens eller den berörda medlemsstatens intressen.

Artikel 13

Upphävande

Beslut 97/281/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar, KOM(2005) 217 slutlig.

(3)  KOM(2011) 211 slutlig.

(4)  EUT L 306, 23.11.2011, s. 12.

(5)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(6)  KOM(2009) 404 slutlig.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s.1.

(8)  EGT L 112, 29.4.1997, s. 56.